Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálněpatologickým

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálněpatologickým"

Transkript

1 Základní škola Vinařská Klobouky u Brna Telefon: E- mail: zsklobouky.cz Zřizovatel: Město Klobouky u Brna MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Vypracovala: Mgr. Drahomíra Strmisková školní metodik prevence sociálně-patologických jevů Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálněpatologickým jevům. V tomto školním roce: Třídní učitel - základní článek v prevenci sociálně - patologických jevů. Sociální klima třídy. Obsah preventivního programu: Úvod Řízení a realizace programu Vzdělávání Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů - I. stupeň Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů - II. stupeň Nadstavbové aktivity v rámci školy Volnočasové aktivity Informování rodičů Důležité kontakty, adresy a metodické materiály Přílohy

2 ÚVOD Minimální preventivní program vychází z pokynů MŠMT, č.j. : 1454/ , který do prevence sociálně - patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci se všemi pedagogy, nepedagogickými pracovníky, rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná se orientovat v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, své osoby, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování základních znalostí v oblasti zdravého životního stylu. Hlavně bude kladen důraz na práci třídního učitele, jako na základní článek v prevenci sociálně- patologických jevů. Bude více kladen důraz na sociální klima třídy. Za velmi důležitou oblast na naší škole považuji práci třídního učitele, jeho komunikaci s žáky a ostatními pedagogy i nepedagogickými pracovníky. ŘÍZENÍ A REALIZACE PREVENTIVNÍCH AKTIVIT Za realizaci MPP zodpovídá školní metodik prevence, který koordinuje práci jednotlivých učitelů. Podílí se na analýze současného stavu a zároveň pomáhá řešit jednotlivé, konkrétní problémy. O plnění MPP průběžně informuje vedení školy. VZDĚLÁVÁNÍ Hlavní důraz je kladen na samostudiu všech učitelů v oblasti sociálně - patologických jevů. Metodickým pomocníkem je školní metodik prevence a výchovná poradkyně Mgr. Zlata Hájková. V tomto školním roce připravujeme vzdělávání učitelů formou přednášek a diskusí na téma: Třídní učitel Kázeň - omezení nebo svoboda Sociální klima třídy Právní vědomí učitele, bude přednášet Mgr. Michala Veselá, ministerstvo vnitra. V oblasti vzdělávání rodičů bychom chtěli pokračovat v tzv. Večery pro rrodiče: Řád školy Právní vědomí rodičů - Mgr. Mauler,doktorka Plšková Drtogová problematika Zdravotní potíže dětí - dětský psychiatr MUDr. Dagmar Stehlíková PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTU - I. STUPEŇ Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti seznamují převážně v hodinách prvouky, přírodovědy, vlastivědy. Při výuce lze použít různých metod.

3 Mladší školní věk: navozování příznivého sociálního klimatu ve třídě osvojování a upevňování základních návyků - hygiena, životospráva, režim dne, základní informace z oblasti prevence - alkohol, kouření základy sociálního chování včasné odhalování specifických poruch učení, jiných postižení, individuální programy rozvoj osobnosti včasné diagnostikování sociálně - patologických jevů ve třídě spolupráce s rodiči ekologická výchova volnočasové aktivity návštěvy divadelních, filmových představení, koncertů, besed, peer programy účast v soutěžích výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních Třídní učitelé zpracují své programy prevence na jednotlivé měsíce: Termín - do konce října 2007 Za zpracování prevence v rámci školních družin zodpovídá vedoucí: Dagmar Urbanová PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTU II. STUPEŇ Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, tak aby byla probrána všechna témata, ale nedocházelo k jejich překrývání a tím k přesycení žáků informacemi. S tématy z prevence se pracuje v předmětech - Výchova k občanství a rodinná výchova, přírodopis, chemie, výtvarná výchova, tělesná výchova, český jazyk a literatura. K práci s tématy využíváme různé formy práce:výklad, beseda, přednáška, práce s médii, projektové vyučování, skupinová práce, hraní rolí, per- programy, práce s materiálem, sestavování plakátů. Starší školní věk výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a zpúsobů chování zaměření pozornosti na alkohol, kouření a,jiné drogy věnovat pozornost vandalismu, nejen v rámci školy,násilí, sexuálního zneužívání dovednost volby správné životosprávy- poruchy příjmu potravy/anorexie, bulimie/ zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech - organizování třídních akcí organizování akcí k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnit školní prostředí - tématické dny, sportovní akce,víkendové výlety nabídka volnočasových aktivit - kroužky účast v literárních, výtvarných, sportovních, přírodovědných, ekologických a jiných soutěžích

4 6. ročník Září Trávení volného času Prevence škodlivých návyků,závadové chování Pravidla a normy chování doma, ve škole, na ulici, v kulturním zařízení Řád školy, bodový systém Říjen Komunikace - osobní prostor zásady správné komunikace, komunikace verbální, neverbální,řeč těla, obličej Vzhled, upravenost Kamarádství Zdravá výživa,péče o lidské tělo- pitný režim,stravování Listopad Zásady společenského chování Pojem - osobnost,sebevědomé vystupování Zdravení, představování, chování ve veřejném dopravním prostředku, v restauraci - správné stolování Divadlo, koncert, úřady a instituce Prosinec Zásady společenského chování Telefonování Kontakt s cizím člověkem Asertivita Neomalenost, zdvořilost, takt Leden Únor Březen Duben Květen Červen Vývoj osobnosti Dospívání - změny tělesné, duševní Etapy života Rozvoj osobnosti - typologie Problémy v dospívání Pravidla silničního provozu Chodec,cyklista První pomoc Hygiena Osobní, intimní, duševní Denní režim, volný čas Osobní bezpečí Odmítnutí, zvládám sám sebe, pocity, gesta, požádat o pomoc Linky bezbečí, dětská krizová centra kouření, alkohol a jiné drogy Šikana objasnění pojmu,kdo bývá šikanován, kdo šikanuje Bojíš se říct o šikaně? Rady jak se zachovat, kam se obrátit Mimořádné situace Integrovaný záchraný systém Co jsou mimořádné situace

5 7. Ročník Září Říjen Člověk a zdraví Poruchy projevující se v chování - neurózy, fobie Reakce na zátěžové situace - agrese, únik z reality, stres, frustrace Hygiena Pravidla při užívání léků, vitamíny, potravní doplňky Závislost na lécích Přírodní rostliny, prospěšnost, škodlivost Léčivé rostliny, byliny Listopad Drogy Drogová závislost,účinky drogy, Legislativa Prosinec Setkání s drogou Kofein, thein, alkohol, nikotin Vliv reklam, experimentování Leden Únor Zdraví Podpora zdraví - sport,pohyb pro radost, přetěžování organismu Odpovědnost za své tělo Láska a sex Lidé pro manželství nevhodní Antikoncepce Pohlavní choroby AIDS, HIV Březen Osobnost člověka Žijeme spolu- tolerance, rasismus Sociokulturní odlišnosti Duben Osobní bezpečí Dětská práva, sociálně právní ochrana dětí v oblasti soc.pat. jevů linky důvěry, azylové domy, linky domů Umět požádat o pomoc První pomoc Květen Životní perspektivy Všeobecná deklarace lidských práv Úmluva o právech dítěte Dítě jako svědek, u soudu Červen Další sociálně - patologické jevy závislost na automatech, mobilu,počítač - internet 8. Ročník Aktivity budou převážně zaměřeny na volbu povolání

6 Září Říjen Působení drog na oběhový systém Tělesné, duševní a sociální změny u závislého člověka Péče o zdraví život s handikapem, postižené děti tělesná a duševní hygiena zdravý životní styl Listopad Náročné životní situace Sebepoznávání Jak mě vidí ostatní Sebevraždy, sebepoškozování, právo vzít si život Prosinec Vztahy v rodině Vytváření životních hodnot,majetkové nerovnosti Ocenění, ponižování, rozvrácená rodina Leden Únor Březen Duben Květen Šikana vymezení - legislativa, trestný čin oběť, agresor neřešená šikana, náš postoj - jen ho nechme ať to dělá!? Sexuální výchova předčasný sex, legislativa, znásilnění promiskuita, sexuální násilí, deviace antikoncepce Osobní bezpečí silné a slabé stránky mého Já Formování osobnosti Kriminalita dětí a mládeže Respektování druhého Odlišný - barvou pleti, chování Náboženství Pravidla společenského chování vzhled, oblečení, pohovor, rozhovor Etiketa Červen Islám, terorismus, kriminalita jak se bránit násilí, jeho formy 9.Ročník Volba Povolání Září Říjen Lidská práva odpovědnost za své chování právo na slušné zacházení agresivita Potřeba komunikace Člověk - součást lidské společnosti Dobro - zlo

7 Listopad Šaty dělají člověka - image každě povolání má své,média, reklama Prosinec Čemu věříme Víra v něco, náboženství, sekty Respektování člověka, žebříček životních hodnot Leden Únor První pomoc při otravě drogou závislost, abstinenční příznaky vliv okolí, party, rozhoduji sám Rodina plánované rodičovství, rozvod hledání partnera, manželství Březen Umělé oplodnění interupce,těhotenství,vývoj plodu Duben Narození dítěte Porod, šestinedělí,péče o dítě, Velké změny v životě Květen První pomoc bezvědomí, krvácení, zlomeniny úrazy el. proudem, úrazy hlavy, umělé dýchání Červen Problém životního prostředí Plýtvání potravinami, likvidace odpadu, PET - láhve Týrání zvířat Naše chování AKTIVITY PRO UČITELE, JINÉ PRACOVNÍKY Pásmo k mapování vztahů ve třídě sebevzdělávání učitelů zaměření na pomoc při záškoláctví dostupnost metodických materiálů,videokazet, časopisů Přednáška:Třídní učitel -základní článek v prevenci Kázeň- omezení nebo svoboda? Sociální klima třídy Beseda - Právní vědomí učitele AKTIVITY PRO RODIČE Seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek, vebové stránky školy nabídka propagačního materiálu Informace o sociálně- patologických jevech v místním tisku Větrný mlýn Pořádání večerů pro rodiče

8 NADSTAVBOVÉ AKTIVITY V RÁMCI ŠKOLY To jsou aktivity připravované nad rámec běžné výuky. Zážitkové kurzy: Adaptační pobyt - 6.ročníky, říjen 2007, Křižanov/výchovná poradkyně,tu LVK - 7. ročník, Chata Kohútka, leden 2008 /učitelé TV / LVK - 6. a 7. ročník pro začátečníky, Němčičky leden 2008 / učitelé TV, TU Pěší turistika, slaňování - 7. ročník, konec května 2008 / učitelé TV, TU/ Netradiční sporty - 8. ročníky lacross,ringo konec května 2008 / učitelé TV, TU Vodácký výcvik Morava 2008, - 9. ročníky,červen 2008 /TU, učitelé TV/ Poznávací pobyty, kultura: Návštěva Mahenova divadla, Městského divadla - Brno, každý ročník, /TU, během školního roku/ Poznávací pobyty - Brno, Anglie, Praha / ročník, během školního roku 2007/2008, zajistí TU, učitelé cizích jazyků/ Dětský vánoční jarmark - všechny ročníky ZŠ, prosinec 2007, zajistí TU, učitelé Vv,Rv,Ov / Taneční soutěž, prosinec 2007, žáci 2. stupně / TU, pan učitel Jergl, Mgr. Lenka Korpová / Den otevřených dveří , zajistí TU, vedení školy, Mgr. Lenka Korpová, Mgr. Ludvík Hanák / Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: Dělené hodiny ČJ,individuální plány Dělené hodina matematiky, cizích jazyků KABINET VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Výchovná poradkyně: Mgr. Zlata Hájková / vysokoškolské vzdělání, nadstavbové - výchovné poradenství / konzultační hodiny - informační nástěnka - první patro, volba povolání internetové stránky školy schránka důvěry - první patro, u kabinetu výchovné poradkyně, /učebna přírodopisu / ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Drahomíra Strmisková / vysokoškolské vzdělání, dokončuje nadstavbové - sociálně - patologické jevy / Konzultační hodiny: Pro žáky - úterý 9,55-11,35 hodin, odpoledne od 13,30-16,00 hodin pro rodiče - úterý 13,30-17,00 hodin / první úterý v měsíci / Informační nástěnka - přízemí / naproti výtahu / Internetové stránky školy Schránka jen tak pro dotazy a stížnosti - přízemí, u nástěnky / Vybírána každý týden, odpovídáno prostřednictvím nástěnky /

9 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - KROUŽKY

Základní škola Vinařská 29 691 72 Klobouky u Brna. Telefon: 519 419 181 E- mail: reditel@ zsklobouky.cz. Zřizovatel: Město Klobouky u Brna

Základní škola Vinařská 29 691 72 Klobouky u Brna. Telefon: 519 419 181 E- mail: reditel@ zsklobouky.cz. Zřizovatel: Město Klobouky u Brna Základní škola Vinařská 29 691 72 Klobouky u Brna Telefon: 519 419 181 E- mail: reditel@ zsklobouky.cz Zřizovatel: Město Klobouky u Brna MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2008 / 2009 Vypracovala: Mgr. Drahomíra

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2013/2014 Škola /název, adresa/: Koordinátor: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Pavlína Bobčíková 1. Charakteristika školy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí je vesnickou školou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program je zpracován podle metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (č.j: 20 006/2007-51

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

Minimální preventivní program šk. rok 2011/2012

Minimální preventivní program šk. rok 2011/2012 Minimální preventivní program šk. rok 2011/2012 (Prevence sociálně patologických jevů) Úvod Současná společnost s sebou přináší kromě řady nových vynálezů a poznatků také řadu problémů, které se projevují

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem Minimální preventivní program pro školní rok 2013-2014

Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem Minimální preventivní program pro školní rok 2013-2014 Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem Minimální preventivní program pro školní rok 2013-2014 zpracovala: Mgr Anna Čiperová, metodik prevence sociálně patologických jevů Cílem primární prevence je zvýšení

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní informace o programu: Realizátorem programu je Základní a Mateřská

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více