Chuť: Klíč k úspěchu nebo nezdaru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chuť: Klíč k úspěchu nebo nezdaru"

Transkript

1 Chuť: Klíč k úspěchu nebo nezdaru Křesťanská tradice po dlouhou dobu uvádí sedm smrtelných hříchů. Tento seznam zahrnuje: Chtíč Chamtivost Lenost Zlost Závist Pýcha Nenasytnost Zatímco Bible sama neuvádí žádný takový seznam, zásady Písma zjevují, že těchto sedm neřestí jsou skutečně cestami, skrze které se Satan snaží získat kontrolu nad dušemi. Prvních šest se týká emocí a motivací. Nenasytnost se však liší v tom, že se týká činů. Většina lidí definuje nenasytnost jednoduše jako přejídání. Štíhlí lidé se často cítí nadřazení těm, kteří trpí nadváhou. Domnívají se, že člověk, který váží více, musí více jíst. Nenasytnost však zahrnuje daleko více než jen to, že si člověk dá další porci moučníku. Jediným způsobem, jak Yahuwah komunikuje s duší, je skrze mysl. Proto se musí člověk vyhýbat za každou cenu všemu, co zakaluje mysl nebo otupuje smysly. Přejídání může zatemnit mysl, ale stejně tak to může udělat kofein, tabák, drogy, alkohol, příliš sytá jídla, nebo také silně kořeněné pokrmy. Nejlepším jídlem pro zdravý duchovní růst jsou potraviny, které byly dány Adamovi a Evě v Edenu: ovoce, ořechy a zrna. Po hříchu byla k jejich stravě přidána i zelenina, která byla potravou pro zvířata. Po potopě, kdy byla většina země pod vodou a Noeho děti neměly ještě možnost vytvořit zahrady, bylo dovoleno jíst určité

2 čisté maso. I když dal Yahuwah lidem svolení jíst maso, nebyla to ta nejlepší strava pro lidské tělo. Pravdou je, že po přidání masa do jídelníčku se velmi rychle zkrátila délka života lidské rasy až natolik, že Šem přežil sedm generací svých potomků - včetně Abrahama! Všichni, kteří hledají spravedlnost, poznají, že návrat k velmi jednoduché stravě, osvobozené od silného koření, cukrů, tuků, přísad a konzervačních látek, bude úžasným požehnáním v boji o přemožení hříchu. Tato důležitá zásada byla jasně chápána matkami Daniele, Chananiáše, Mizaele a Azariáše. Tyto zbožné ženy žily ve velmi nebezpečných dobách v dějinách Izraele. Věřily proroctví Jeremiáše, že Jeruzalém padne do rukou Babylonské armády a lidé půjdou do zajetí. Ve víře vychovávaly své děti tak, aby se držely zásad, nehledě na to, co je to bude stát. Když se Daniel a jeho tři přátelé stali zajatci Babylonu, nezapomněli na výchovu, kterou ve svém dětství získali. Král jim nechal stanovit denní dávku z královského přídělu a z jeho banketního vína, aby je tři roky vychovával a někteří z nich aby sloužili králi. Daniel si ale vzal na srdce, že se nebude poskvrňovat královským přídělem a jeho banketním vínem, a snažil se dosáhnout u vrchního komorníka, aby se nemusel poskvrňovat. (Daniel 1,5.8) Jako mnozí dnes, věřil princ, který měl na starosti eunuchy, že těžká strava nabízená králem byla lepší než prostá strava, kterou požadoval Daniel a jeho přátelé. Odpověděl: Bojím se svého pána, krále, který vám nechal stanovit jídlo a pití. Jestliže uvidí, že vypadáte přepadleji než mladíci vašeho věku, připravíte mě u krále o hlavu. (Daniel 1,10) Daniel věděl, že mnoho jiných hebrejských zajatců si pochutnávalo na bohaté stravě, exotickém jídle a delikátním víně nabízeném králem. Jedli nečisté maso, které jedli pohané, a porušovali Yahuwahův zákon. Moudře tedy poprosil Melzara, eunucha, kterému byl přímo podřízen, aby jim dal zkušební dobu. Tato doba byla dostačující na to, aby bylo vidět účinek pojídání dvou různých druhů strany.

3 Daniel tedy řekl správci, kterého Danielovi, Chananiáši, Mizaeli a Azariáši přidělil vrchní komorník: Vyzkoušej prosím své otroky během deseti dnů. Ať nám dávají k jídlu nějakou zeleninu a k pití vodu. Pak se před tebou ukáže, jak vypadáme a jak vypadají ti mladíci, kteří se stravují z královského přídělu. A jak uvidíš, tak se svými otroky nalož. On je v této věci poslechl a po deset dnů je zkoušel. Po uplynutí deseti dnů bylo vidět, že vypadali dobře a více při těle než všichni ti mladíci stravující se z královského přídělu. Proto jim správce odnášel královský příděl i jejich banketní víno a dával jim zeleninu. (Daniel 1,11-16) Za povšimnutí stojí síla slov: Daniel si vzal k srdci. Bez ohledu na to, jak laskavě s nimi Babylonský král zacházel, on byl stále válečný zajatec. Nešlo jen o jeden pokrm, ale o jeho jídlo pro následující budoucnost. Odmítnout jíst to, co bylo nabídnuto jako laskavost a kompliment, mohlo být považováno za urážku. Daniel riskoval svůj život, když stál za tím, co považoval ohledně jídla za správné. Ať už dostal povolení jíst prostou stravu nebo ne, nejedl by královy lahůdky - i kdyby ho to mělo stát život. Yahuwah požehnal věrnost Daniele a jeho přátel: Této čtveřici mladíků dal [Yahuwah], že znali všechno písemnictví i moudrost a rozuměli tomu, Danielovi nadto dal chápat každé vidění a sny. Po uplynutí doby, kdy měli být přivedeni... Král s nimi hovořil a mezi nimi všemi se nenašel nikdo jako Daniel, Chananiáš, Mizael a Azariáš. Nastoupili tedy službu před králem. A vždy, kdykoli po nich král žádal moudré chápání, shledal, že desetkrát převyšují všechny kouzelníky a věštce v celém jeho království. (Daniel 1,17-20) Yahuwah zaslíbil: kdo mne ctí, poctím, ale ti, kdo mnou opovrhují, budou prokleti! (1. Samuelova 2,30) Yahuwah dodržel toto zaslíbení vůči Danieli a jeho přátelům. Učiní totéž pro všechny, kdo se ve svých srdcích rozhodnou, jako to udělal Daniel, že neučiní nic, co by zneuctilo jejich Stvořitele. Apetit je jeden z hlavních způsobů, kterými Satan získává kontrolu nad lidmi již od doby, kdy Adam poprvé zhřešil a jedl ze zakázaného ovoce. Apetit byla také oblast, ve které byl nejprve zkoušen Spasitel na poušti pokušení. Tam, kde člověk poprvé zhřešil, Yahushua musel poprvé zvítězit. Tak učinil a dá vítězství všem, kteří je usilovně hledají. Dnes, více než kdykoliv v historii, je chuť efektivním nástrojem používaným Satanem. Dochucovadla, přísady a konzervační látky přidávané do dnešních jídel ve skutečnosti stimulují chuť a lidé se cítí více hladoví. Bylo prokázáno, že geneticky modifikované (GM) potraviny mění genetickou strukturu uživatele. Dr. Stanley Ewen, konzultant histopatolog u Aberdeen Royal Infirmary vyjádřil obavy, že virus cauliflower používaný v GM plodinách může zvyšovat riziko rakoviny člověka. Dokonce vyzýval, aby se testovala spodní voda poblíž farem, které produkují GM plodiny. Nedávná studie přesvědčivě prokázala, že GM kukuřice způsobuje nádory u krys.

4 V září 2012 zveřejnila Caern University ve Francii první dlouhodobou studii krys, kterým byla podávána GM kukuřice, jedna z nejrozšířenějších konzumovaných geneticky upravovaných plodin. Výsledky nezvratně prokázaly, že GM kukuřice způsobuje nádory u krys. Kuřata, dojnice a zvířata pěstovaná pro maso jsou stále plně dopovaná růstovými hormony a různými antibiotiky jen proto, aby se na nich vydělalo více peněz díky větší produkce vajec, mléka a masa. Takto se dostávají do vajec, mléčných i masných výrobků a mají vliv na ty, kdo tyto produkty pojídají. Nedávný výzkum přesvědčivě prokázal, že GM kukuřice způsobuje nádory v krysách. Bisphenal A (BPA) je další produkt, který útočí na lidské tělo. Je to plastová přísada používaná v láhvích a plechovkách, aby uchovaly čerstvou chuť. Problémem je, že uvolňuje estrogen do balených potravin a nápojů. Nedávná studie našla přesvědčivý důkaz, že tato plastová přísada... může negativně ovlivnit ženský reproduktivní systém a způsobit poškození chromozomů, novorozeňat a potraty. (viz Všechny tyto moderní přísady k potravinám, které jíme, mají svůj účinek nejen na naše těla, ale i na naší mysl. Tělo, které je nemocné nebo unavené, nemá a nemůže mít tak jasné myšlení jako zdravé tělo. Tichý hlásek Yahuwaha je velmi těžké rozpoznat, když je mysl zatemněna díky tomu, co jsme do těla dostali. Proto se stává ovládání chuti povinností a vážným závazkem. Pokrm, který Stvořitel určil pro Adama a Evu v jejich bezhříšném stavu, je stále tím nejlepším pokrmem pro ty, kdo chtějí přemoci hřích. Vegánská nebo rostlinná strava je nejen tou nejzdravější stravou, ale také tou nejbezpečnější, protože je osvobozena od růstových hormonů, chemikálií a nemocí, které jsou tak mnohé v běžné stravě obsahující zvířecí produkty. Je pravda, že Písmo udává, že Yahushua jedl rybu. Je taky logické domnívat se, že jedl i další čisté maso, včetně Pesach beránka nebo kůzlete při Pesach večeři. Písmo uvádí, že když Yahuwah navštívil Abrahama na Své cestě do Sodomy a Gomory v den před jejich zkázou, Abraham Mu a dvěma doprovázejícím andělům připravil pokrm. A Abraham běžel k dobytku, vzal jemné a hezké tele a dal ho mládenci, aby ho rychle připravil. Potom vzal máslo, mléko a tele, které připravil, a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. (Genesis 18,7.8)

5 Někteří lidé věří a učí, že by se maso nemělo nikdy jíst, dokonce i kdyby to mělo stát člověka život. Někteří lidé uráželi druhé a způsobili jim špatné pocity, kvůli nimž se odvrátili od pravdy. A to jen proto, že odmítli maso připravované hostiteli, kteří nebyli vegetariány. Biblické příběhy popisující, jak Yahuwah a Yahushua jedí maso, poskytují vyvážené parametry, podle kterých může Yahuwahův lid rozumět všem zásadám reformy stravy. Yahushua byl rozený Izraelita. Žil životem Izraelity a jedl stravu dostupnou ve dnech, kdy nebyl způsob, jak uchovat nebo zmrazit čerstvé potraviny. V Jeho době však maso neobsahovalo nemoci a hormony, které se nacházejí v mase dnes. Ty, kdo by odmítali jíst maso, i kdyby to bylo to jediné k zachování života, učí Yahushuův příklad, že zachování života je větší zásada, která nemá být opomíjena. Život je vzácný dar a i když má člověk stále pevně stát na zásadách, zachování života je zásada sama o sobě. Jako pravidlo platí, že nejlepší ochrana života je vyhýbat se živočišným produktům, které s sebou nesou nemoci a zatemňují mysl. Pokud je však hladovění jedinou alternativou, pak je jezení čistého masa, správně zbaveného krve, přijatelné, i když nežádoucí. Yahuwahovo přijetí Abrahamova pohostinství nás učí vlídnosti a milosti vůči těm, kteří neznají nic lepšího nebo kteří nemají nic lepšího k nabídnutí, když se snaží poskytnout pohostinnost. Vždy je lepší pochybit na straně laskavosti. Toto však neznamená, že ti, kteří mají lepší poznání nebo přístup ke zdravější stravě, mohou jíst vše, co si usmyslí. Spíše je tím myšleno, že když jsi v podobné situaci, nechť laskavost a ohleduplnost vůči druhým řídí tvé činy. Vítězství nad chutí je jednou z nejdůležitějších a nejtěžších bitev, které je třeba vyhrát. Zatímco se Satan snaží všemožnými způsoby ničit těla a mysl lidí, prostá, zdravá strava, připravovaná přírozeným způsobem, jak jen je možné, bude velmi nápomocná při získání vítězství nad padlou lidskou přirozeností. Ti, kteří získají vítězství nad chutí, jako Daniel, jeho přátelé a dokonce Yahushua Sám, poznají, že další a další vítězství budou následovat. Tak jako s jinými hříchy, je Yahushua odpovědí na každé pokušení a závislost. Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Yahushuu, Syna Yahuwahova, držme pevně to vyznání. Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu.

6 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. (viz Židům 4,14-16) Podřiď svůj život, svou vůli, své tělo Yahushuovi. On jen čeká, aby ti dal vítězství nad každým zakořeněným hříchem. Vstup do radosti vítězného života skrze Něj.

NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ

NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ THE NEW WINE IN NEW WINESKINS Copyright - Zac Poonen (1992) OBSAH Předmluva 1. Nové víno do nových měchů 2. Bůh potřebuje muže 3. Bůh potřebuje ženy 4. Religiozita nebo spiritualita?

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

Náboženství, nebo Kristus? Jaký je zde rozdíl?

Náboženství, nebo Kristus? Jaký je zde rozdíl? Náboženství, nebo Kristus? Jaký je zde rozdíl? www.biblickaknihovna.cz Obsah V čem je náboženství ošidné.............................. 1 V čem je ten skutečný rozdíl?............................. 2 Jaké

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE Matouš 24,7-14 Ježíš předpovídá katastrofy. Pat Robinson, prezident křesťanské koalice Současné hlavní přírodní katastrofy jsou důkazy, že Bůh je uražen hříšností národa

Více

ŽÍT JAKO ŽIL JEŽÍŠ. Living As Jesus Lived. Copyright - Zac Poonen (1977) 1. Boží plán pro člověka. 2. Žít v pokoře. 3. Žít ve svatosti. 4.

ŽÍT JAKO ŽIL JEŽÍŠ. Living As Jesus Lived. Copyright - Zac Poonen (1977) 1. Boží plán pro člověka. 2. Žít v pokoře. 3. Žít ve svatosti. 4. ŽÍT JAKO ŽIL JEŽÍŠ Living As Jesus Lived Copyright - Zac Poonen (1977) OBSAH 1. Boží plán pro člověka 2. Žít v pokoře 3. Žít ve svatosti 4. Žít v lásce 5. Žít v Duchu 6. Žít podle Boží vůle 7. Žít z moci

Více

Výklad listu Efezským

Výklad listu Efezským Tomáš Pala Výklad listu Efezským Kapitola 2 Židé i pohané jedno v Kristu Čteme-li tuto kapitolu, určitě si všimneme zájmen my, vy v různých pádech. Tato osobní zájmena často slouží k vymezení jedné skupiny

Více

Proè musí být lidé vegetariány

Proè musí být lidé vegetariány Proè musí být lidé vegetariány 69 Proè musí být lidé vegetariány C eloživotní dodržování přísně vegetariánského nebo laktovegetariánského způsobu stravování je podmínkou k zasvěcení do metody Kuan-jin.

Více

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Úpadek víry, a zesvětšťování společnosti vedou k zesilujícímu se obchodně podnikatelskému tlaku

Více

K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2011/9. Rick Joyner

K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2011/9. Rick Joyner K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2011/9 Rick Joyner Překonání strachu 1) Bitva o duši člověka - 1 2) Dobrý a špatný strach - 4 3) Idoly (modly) a strachy - 7 4) Nejzazší modla (idol)

Více

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu Děravé nádrže Richard O Ffill Neobracet se zpět Ted Wilson Příloha k časopisu Z RÁJE DO RÁJE 1-2011 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1-2011 Copyright 1989 Hope International P.O. Box 940 Eatonville, WA

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

Zkušení dělníci musí být vychováni pro Krista. Máme-li jednat podle svého vědomí a svědomí buď jako církevní sbor nebo jednotlivci, musíme být moudří

Zkušení dělníci musí být vychováni pro Krista. Máme-li jednat podle svého vědomí a svědomí buď jako církevní sbor nebo jednotlivci, musíme být moudří zdát, že se proti škole spikly nepřátelské vlivy, ale s Boží pomocí může učiteludělat další kroky k její záchraně. CT 157 Pozvednutí neposlušných a neukázněných dětí. Někdy se ve škole vyskytne rušivý

Více

Hlasy ze záhrobí. Je možné, aby živí hovořili s mrtvými? Radim Passer

Hlasy ze záhrobí. Je možné, aby živí hovořili s mrtvými? Radim Passer Hlasy ze záhrobí Je možné, aby živí hovořili s mrtvými? Radim Passer 15 15. Radim Passer Hlasy ze záhrobí Je možné, aby živí hovořili s mrtvými? Milé dámy a milí pánové, přeji vám všem dobrý večer. Věřím,

Více

Naprosto rozumím tomu, že pro mnoho čtenářů představuje tento dietní plán

Naprosto rozumím tomu, že pro mnoho čtenářů představuje tento dietní plán Kapitola 11 Často kladené otázky Naprosto rozumím tomu, že pro mnoho čtenářů představuje tento dietní plán neobyčejně radikální změnu v dosavadním přístupu k stravování. Jsem si jistý, že máte spoustu

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS. www.livingwordmissions.org

SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS. www.livingwordmissions.org SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS SPIS TREŚCI I. SPRÁVNÁ PERSPEKTIVA II. BŮH CHCE, ABY JEHO SLUŽEBNÍCI MĚLI ÚSPĚCH - 5. Mojž. 28 III. NEBEZPEČÍ SPOJENÉ S ÚSPĚCHEM IV. KLÍČ K BIBLICKÉMU ÚSPĚCHU V. PRAKTICKÉ

Více

KNIHA PÁTÁ PozemsKý život A duchovní svět

KNIHA PÁTÁ PozemsKý život A duchovní svět K N IHA PÁTÁ Pozemský život a duchovní svět Obsah 1. kapitola. Existence lidských bytostí ve fyzickém a duchovním světě Část 1. Naše životní dráha 521 1.1. Modlitby, které se vztahují k životní dráze

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 ISSN 1801-0059. Z RÁJE DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK.

11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 ISSN 1801-0059. Z RÁJE DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK. ISSN 1801-0059. 11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK.COM INSPIRACE Boží lid uslyší jasný a příjemný hlas: Pohleďte!

Více

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak 17. SLOVO KŘEST Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak byly ustanoveny v Židům 6,1-2. 1. Pokání z mrtvých skutků 2. Víra v Boha 3. Učení o křtech 4. Vkládání rukou

Více

Měla by církev učit desátky?

Měla by církev učit desátky? 1 Měla by církev učit desátky? Russell Earl Kelly, Ph.D. Teologické závěry týkající se jedné tabu doktríny. Russell Earl Kelly, Ph.D. Autor knihy Odhalení učení Adventistů sedmého dne Writers Club Press

Více

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19617&start_paragrap... MODLITBA ZA NEMOCNÉ Úvod Zaslíbení a ujištění Písma

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19617&start_paragrap... MODLITBA ZA NEMOCNÉ Úvod Zaslíbení a ujištění Písma Ellen G. White Writings MODLITBA ZA NEMOCNÉ Úvod Účinnou pomoc bližním, kterou nám uložil ten Největší lékař, často maří naše vlastní bezradnost, když se setmělo a den se nachýlil. Tváří v tvář utrpení

Více

Polemika I. O desátcích

Polemika I. O desátcích Polemika I. O desátcích Napsal: Michal Vejvoda (tato práce chce poukázat na nebiblická vyučování o desátcích, jak se objevují v letniční denominaci, které je autor členem) GRANO SALIS NETWORK 2004 http://www.granosalis.cz/

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Kršnova vegetariánská kuchařka

Kršnova vegetariánská kuchařka Kršnova vegetariánská kuchařka Adirádža dása Titul anglického originálu: The Hare Krishna Book of Vegetarian Cooking Adiraja dasa 1992 The Bhaktivedanta Book Trust Všechna práva vyhrazena ISBN 91-7149-045-0

Více

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi.

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš, při poslední večeři se svými učedníky, když s nimi uzavíral novou smlouvu, řekl: Vezměte, jezte. Toto je mé tělo." Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se

Více

Ze Sinaje do Kanánu... Úvodem:

Ze Sinaje do Kanánu... Úvodem: 1 Ze Sinaje do Kanánu... Čím vroucnější je náš styk s Bohem, a čím jest jasnější poznání Jeho požadavků, tím více se budeme měnit k obrazu Božímu! BÚ 1960, 87 Ale ti, kteříž jiné vyučují, skvíti se budou

Více