zemìdìlské aktuality ze svìta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zemìdìlské aktuality ze svìta"

Transkript

1 1 Z OBSAHU 2002 Krátké zprávy 1 Zemìdìlství ve svìtì 9 Poznatky ze svìta 14 Životní prostøedí 24 Lidská výživa 26 Zahradnictví 31 Pøíloha 33 Krmicí a dávkovací vozy Westmac Zpracování masokostní mouèky Možnosti inzerce hledejte na posledních stranách pøed pøílohou 5. sympozium o chøipce drùbeže Vitamin C ve výživì drùbeže Krátké zprávy zemìdìlské aktuality ze svìta Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, Praha 2, v elektronické podobì pouze jako soubor PDF. Vychází mìsíènì, cena 30 Kè, celoroèní pøedplatné 330 Kè ISSN Westmac nyní dodává øadu vertikálních i horizontálních šnekových krmicích a dávkovacích vozù. Tyto vozy jsou vyrábìny v Dánsku firmou JF. Modely vertikálních vozù budou k dispozici s korbami o objemech 12 a 24 m 3, modely PA horizontální šnekové o kapacitách 12, 15 a 19 m 3. Aby se minimalizovaly rázy na nápravu, mají vertikální modely oddìlenou konstrukci korby a podvozku. Podlaha korby je z 20 mm tlustého plechu. Vzhledem k rùzné intenzitì opotøebení bìhem provozu je horní a spodní èást vzájemnì nezávisle na sobì vymìnitelná. Všechny pohyblivé èásti jsou mazány samoèinnì. Modely VM se vykládají na jakoukoliv stranu. Farmers Weekly, 135, 2001, è. 13, s. 87 V rámci výzkumného projektu univerzity v Giessen-Friedbergu a univerzity v Tübingenu, jehož cílem je nalézt vhodné využití surovin nepoužitelných v potravinovém øetìzci, úspìšnì zpracovali masokostní mouèku na produkt podobný ropì (dále jen produkt) a aktivovaný uhlík. Postup výroby tohoto produktu spoèívá v zahøívání masokostní mouèky na asi 350 C, kdy za pomoci katalyzátorù vzniká produkt podobný ropì a aktivovaný uhlík. V závislosti na složení masokostní mouèky vzniká okolo 30 % produktu, 40 % aktivovaného uhlíku, 20 % vody a 10 % hoølavých plynù. Proces probíhá za podmínek podobných podmínkám vzniku pøirozených zásob ropy a vzniklý produkt má podobnou kvalitu jako ropa ze Severního moøe. V rámci výzkumného projektu se ovìøuje vhodnost postupu i pro zpracování odpadních kalù. Kraftfutter, 2001, è. 11, s. 389 (Sch) Od 14. do 17. dubna 2002 se bude v Athens (Georgia, USA) konat páté mezinárodní sympozium o chøipce drùbeže (klasický mor drùbeže, evropský mor drùbeže). Sympozia, které se koná vždy po pìti letech, se úèastní odborníci z oblasti chovu drùbeže nejen z USA, ale z celého svìta. Setkání sponzoruje US Animal Health Association a USDA za podpory OIE, European Commission, American Association of Avian Pathologists a American College of Poultry Veterinarians. Další informace lze získat na adrese: World Poultry, 17, 2001, è. 10, s. 7 (Sch) Souèasný intenzivní chov drùbeže a s ním spojené rùzné fyzikální a fyzické stresové faktory zvyšují požadavky zvíøat na vitaminy. Výzkum v posledních letech dokázal, že vysoce užitková drùbež není v moderních zpùsobech chovu schopná produkovat dostateèné množství vitaminu C tak, aby byly pokryty její fyziologické potøeby pro optimální užitkovost. Pokusy dokázaly, že doplnìk vitaminu C je pro optimální rùst, produkci vajec a plodnost nezbytný. Navíc se zjistilo, že doplnìk vitaminu C mùže podpoøit metabolizmus mykotoxinù, minimalizovat nepøíznivý vliv toxinù a mùže být úèinný proti nepøíznivým vlivùm zneèištìného prostøedí (jako je pøítomnost tìžkých kovù) na kvalitu vajec. 1

2 Krátké zprávy USA je bez BSE Jezdecký sport v Rakousku pøináší miliardy Nepøíznivý dopad nedostatku vitaminu C na ekonomické ukazatele chovu drùbeže je dán zvýšenou mortalitou zvíøat pøi akutním tepelném stresu, sníženou užitkovostí nosnic, zvýšeným výskytem zlámaných konèetin u nosnic pøi transportu a manipulaci, vyšším výskytem slabých a rozbitých skoøápek u vajec od nosnic ve vìku nad 40 týdnù, zvýšeným výskytem choroboplodných zárodkù v prostorách klecí nosnic, sníženou líhnivostí a životaschopností kuøat, vyšším výskytem problémù s konèetinami, sníženou kvalitou obsahu vajec, zvýšeným výskytem pohmoždìnin, sníženou plodností samcù a sníženou imunologickou reakcí. World Poultry, 17, 2001, è. 10, s (Sch) Rùzné èlánky krmiváøského prùmyslu USA vyjádøily na øíjnovém setkání v Kansas City (r. 2001) dùvìru smìrnicím Food and Drug Administration ohlednì krmiv pro zvíøata, pøedevším pøežvýkavce. Podle jednotlivých úèastníkù poskytují souèasná pravidla FDA dostateènou ochranu USA pøed BSE. Poslední smìrnice FDA zakazující užití vìtšiny bílkovin savcù v krmivech pro pøežvýkavce je z roku V USA se zatím neobjevil žádný pøípad BSE nebo CJD. FDA využívala pøi prosazování pravidel bezpeèné výživy pøežvýkavcù jak osvìtu (školení), tak kontroly. Poèáteèní kontroly provedené v roce 1998 se týkaly všech dodavatelù a pøedních výroben krmiv. Další kontroly se provádìly u døíve neznámých podnikù, podezøelých z manipulace s produkty, zakázanými jako složky krmiv pro pøežvýkavce a v podnicích, které v prvních kontrolách nevyhovovaly smìrnicím FDA. NGFA (The National Grain and Feed Assn.) požaduje, aby FDA nerozšiøovala seznam surovin, zakázaných pro užití v krmivech pro pøežvýkavce, o krev, krevní mouèku, mléko a mléèné výrobky, lùj a další dosud nezakázané suroviny. Podle AFIA (The American Feed Industry) je riziko výskytu BSE v USA témìø nulové a díky pozornosti, kterou vìnuje ministerstvo a krmiváøský prùmysl detailùm, si USA udržely statut bez BSE déle než 16 let. Feedstffs, 73, 2001, è. 46, s. 6, 10 (Sch) Ve studii vídeòské Univerzity veterinárního lékaøství se uvádí, že Dolní Rakousy jsou zemí, která má mimoøádné úspìchy v chovu koní. V minulém roce zde bylo registrováno koní, což je ètvrtina z celkového poètu koní chovaných v Rakousku. Jezdeckému sportu se vìnuje pravidelnì lidí, pøíležitostnì lidí. Roèní hrubý obrat, který plyne z provozování jezdeckého sportu v Dolních Rakousích, se pohybuje kolem 2,6 mld. ATS. Ze stoupajícího zájmu o jezdecký sport mají zisky pøedevším majitelé a provozovatelé jízdáren. Agrar Post, 2001, è. 9, s. 6 (Jav) Manipulátor v italském stylu Italský výrobce Dieci vìøí, že úspìšnì odstartoval svou výrobu teleskopických manipulátorù prodejem prvních 25 kusù ve Velké Británii. Tyto manipulátory se vyrábìjí v Montecchio na severu Itálie. Pøes pomìrné nasycení trhu výrobce Dieci doufá, že ještì letos prodá 300 manipulátorù ve Velké Británii a Irsku. Dieci produkuje 12 modelù pro stavebnictví a zemìdìlství, ale do Velké Británie se dovážejí pouze 4 modely. Model Dedalus uzvedne 2,8 tun do výšky 7 m, zatímco další modely AGRI 30.7, 30.8 a 30.9 uzvednou 3 tuny do výšky 7, 8 a 9 m. Model 30.7T (T = turbo) má boènì nesený motor Iveco o výkonu 82 kw. Aby se dosáhlo nízkého uložení otoèného bodu výložníku, je otoèen o 90. Vstup do kabiny je snadný širokými schùdky a širokými dveømi. Interiér kabiny je rùznorodý. Zatímco monitor analogicky znázoròuje poèet motohodin a úroveò paliva, kontrolní svìtla lze jen tìžko nalézt. Dopravní rychlost stroje je pøi použití dvourychlostní hydrostatické pøevodovky až 40 km. h 1, pra- Vertikální podpìry výložníku manipulátoru 2

3 covní kolem 9 km. h 1. Hydraulické èerpadlo dodává 88 l. min 1 oleje což je dostaèující i pro velmi tìžké podmínky. Nosnost je kg, cena GBP. Farmers Weekly, 135, 2001, è. 13, s. 81 Dojicí robot z Holandska Robot firmy GALAXY Žací vùz firmy Whistance Pøívìsný žací vùz K and K Svìtový kongres o vínì Krátké zprávy Holandská spoleènost GALAXY pøedvedla na výstavì Dairy Event (r. 2001) robotizovaný systém dojení, který vyvíjela v uplynulých pìti letech. Tento mléèný robot používá kameru ke skenování a zaznamenávání pøesné polohy strukù dojené krávy. Tím se eliminuje potøeba vkládat nové koordináty do poèítaèe. Tak se automaticky nastaví rozmìry a poloha vemene a strukù. Jakmile je tato operace provedena, rameno robota automaticky vyzvedne z police na boku dojicího stání násadce a jeden po druhém je nasadí na struky dojnice. Pøitom ještì dochází k ostøiku vemene. Po oèištìní vemene se spustí dojení a mléko odtéká pøes snímaè vodivosti a prùtokomìr mléka do nádrže. Po podojení se strukové násadce sejmou z každé ètvrti vemene, dezinfikují se vodou o teplotì 98 C a umis ují zpátky na polici. Systém je k dispozici ve tøech provedeních: jeden robot pro jeden dojicí box pro 50 až 70 dojnic, jeden robot pro dva dojicí boxy pro 90 až 110 dojnic a jeden robot pro dva paralelní boxy pro 120 dojnic. Cena robotu a boxu je GBP. Farmers Weekly, 135, 2001, è. 13, s K and K Whistance nabízí ve Velké Británii novou øadu sbìracích, resp. žacích nakládacích pøívìsù, které importuje z Itálie. Jsou v samojízdném i v pøívìsném provedení a mají ložný objem 11 až 32 m 3. Rotaèní žací stroj instalovaný vpøedu má pracovní zábìr 2,4 m. Toto zaøízení mùže plodinu pøímo sekat nebo ji sbírat a nakládat do korby. Požadovaný pøíkon na vývodovém høídeli je 52 kw. Samojízdné modely mají vlastní hydraulický systém. Pohon dvou rotorù žacího stroje nebo sbìracího zaøízení je pøímo z vývodového høídele, zatímco hydraulický pohon obstarává dopravní systémy. Šikmý dopravník dopravuje hmotu k øezací jednotce, která ji øeže na øezanku o délce 10 cm. Odtud tato øezanka postupuje do korby, kde ji tøírychlostní podlahový dopravník posouvá smìrem dozadu. Samojízdné stroje mají kapacitu korby 17 až 25 m 3. Tyto modely, oznaèované jako AB, jsou vybaveny motory o výkonu 88 kw. Pohon od motorù se pøenáší pøes hydrostatickou pøevodovku a na kotouèovou žací lištu. Ceny pøívìsných a samojízdných modelù zaèínají na a GBP. Farmers Weekly, 135, 2001, è. 13, s Úèast slovenské delegace na 26. svìtovém kongresu o vínì a na 81. valném shromáždìní Mezinárodní organizace pro víno ve dnech 10. až 17. øíjna 2001 v australském Adelaide byla úspìšná. Slovenská republika se tu prezentovala jako budoucí poøadatel svìtového kongresu o vínì, který bude v Bratislavì ve dnech 24. až 28. èervna Vedoucí delegace SR, velvyslanec SR v Belgii a funkcionáø OIV, František Lipka ve svém vystoupení zdùraznil historické a kulturní tradice Slovenska a pozval svìtové vinohradnické a vinaøské odborníky na kongres, který se v pøíštím roce poprvé uskuteèní v postsocialistické zemi. Multimediální prezentace, která pøedstavila Slovensko jako zajímavou zemi v srdci Evropy a jeho vinohradnické a vinaøské tradice, se setkaly s velmi pozitivním ohlasem. Podle slov Georga Dutruca-Rosseta, generálního øeditele OIV, se v pøíštím roce do Bratislavy chystá úèastníkù kongresu z celého svìta. Pøi slavnostním závìreèném ceremoniálu slovenská 3

4 Nový zákon o GM potravinách v Polsku Krátké zprávy Maïarská vláda zakládá státní pozemkový fond Rozvoj trhu s organickými potravinami na Novém Zélandu Kapradina zachycuje z pùdy arzén Miscanthus jako zdroj energie delegace jako poøadatel pøíštího svìtového kongresu pøevzala putovní zástavu Mezinárodní organizace pro víno a vinohrad (OIV). V Polsku má být uzákonìno omezení obchodu s geneticky modifikovanými potravinami. Ministerstvo ochrany životního prostøedí má být podle pøipravovaného zákona povìøeno kontrolou prodeje takových produktù s právem odmítnout udìlení obchodní licence. Ministerští úøedníci budou také provádìt inspekce pokusného pìstování GM plodin. V polské spoleènosti našly geneticky upravené potraviny málo stoupencù. Podle souèasných prùzkumù asi 80 % veøejnosti požaduje rozsáhlejší státní kontrolu laboratoøí, které se zabývají vývojem GM potravin. Z celého poètu dotázaných obyvatel 70 % uvedlo, že nebudou nakupovat GM potraviny. AgFd E. Eur., 2001, è. 229, s. 19 (Jav) Maïarská vláda schválila návrh zákona o vytvoøení Národního pozemkového fondu. Podle sdìlení ministra zemìdìlství Andráse Vonzy má nový fond hrát významnou roli pøi provádìní státní pozemkové politiky a zejména bude spravovat veškerou zemìdìlskou pùdu, kterou vlastní stát. Vedle pøídìlu 5 mld. HUF, které už byly vyèlenìny ze státního rozpoètu 2002 pro operace Národního pozemkového fondu, bude realizace nových opatøení vyžadovat dalších 10 mld. HUF. Hlavním cílem vlády je vytvoøení vìtší koncentrace pùdy v jednom zemìdìlském podniku a rozvoj efektivnìjšího hospodaøení na bázi rodinného podniku. V souèasné dobì má 80 % držitelù zemìdìlských hospodáøství ve vlastnictví v prùmìru ménì než 1 hektar pùdy. Ideální koncentrace pùdy u vìtšiny plodin by podle ministra mìla být ha. V novém zákonu je zakotveno pøedkupní právo rodinného zemìdìlského podniku na nákup pùdy z Národního pozemkového fondu. Ministr dodal, že Národní pozemkový fond bude nabízet odkoupení pùdy od tìch, kteøí ji prodali cizincùm podle ilegálních kapesních kontraktù a nyní musí ze zákona tyto kontrakty zrušit. AgFd E. Eur., 2001, è. 227, s. 15; è. 229, s. 21 (Jav) Podle hlavního dovozce organických potravin èiní tržby za toto zboží na vnitøním novozélandském trhu za rok asi mil. NZD. Pøibližnì 30 % celkové tržní nabídky pochází z dovozu. Poptávka po organických potravinách na Novém Zélandu se výraznì zvyšuje, což je zpùsobeno pøedevším zájmem spotøebitelù o nezávadnost potravin a zdravou výživu a v neposlední øadì diskuse o škodlivosti biotechnologií. Na Novém Zélandu se ve srovnání s minulostí dostává do popøedí vìtší zainteresovanost obyvatel o potraviny z hlediska jejich osobního zdraví a zdraví rodin. AgExporter, 2001, è. 11, s. 19 (Jav) Ameriètí vìdci zjistili, že kapradina køídelnice (Pteris vittata, syn. P. longifolia) je schopná zachycovat ze zamoøené pùdy smrtící arzén. Tato pøírodní sanitární rostlina pøijímá jedovaté anorganické slouèeniny arzénu ze zamoøené pùdy a ukládá je v listech. Koncentrace arzénu v listech mùže pak dosáhnout až 200násobného obsahu než je v pùdì. Tak vysoká schopnost akumulace nebyla podle vìdeckých údajù zjištìna u žádné jiné rostliny. Pøedností této kapradiny je, že rychle roste a daøí se jí, jako jedné z mála kapradin, i na oslunìných místech. Gartenbau, 2001, è. 9, s. 46 (EP) Britští vìdci jsou pøesvìdèeni, že tráva Miscanthus sinensis Giganteus se mùže stát budoucím zdrojem energie, který nahradí olej a uhlí. Britské ministerstvo zemìdìlství poèítá, že bìhem dalšího roku zaène s komerèním pìstováním této trávy. Dá se totiž pìstovat velkoplošnì, zejména k sanaci pùdy a k získání energie v rámci rozšiøujícího se programu samoobnovujících se surovin. Dosud nejvìtší podnik k využívání rostlinné suroviny pro energetické úèely stojí v hrabství 4

5 Cambridge, kde se roènì spaluje pøes tun pøebyteèné slámy. Slámu mùže nyní nahradit tráva Miscanthus. Gartenbau, 2001 è. 13, s. 4 (EP) Protìž jako prostøedek proti stárnutí kùže Krátké zprávy Vegetace reaguje na umìlý sníh Zelináøských ploch pod sklem a fólií pøibývá Boj se spálou rùžokvìtých v kantonu Zürich Dusíku na stopì Zelenina je víc než jen pouhá potravina Kosmetický prùmysl objevil protìž (Leontodon) jako prostøedek proti stárnutí kùže. V souèasné dobì protìž pìstuje 46 zemìdìlcù družstva Valplantes ve Val d Entremont v nadmoøské výšce m. Plocha m 2 se obhospodaøuje biologicky a ruènì se sklízí. Alpaflor, dceøinná spoleènost basilejské farmaceutické spoleènosti Pentapharm, byla v r schopna dodat tøi tuny sušené protìže. Alpaflor z ní získává substanci, která pùsobí proti stárnutí kùže a která je souèástí výrobkù Apres-Soleil. Dále se také zkoumá, zda tøísloviny obsažené v protìži mají preventivní vliv proti arterioskleróze nebo rakovinì. Gartenbau, 2001, è. 17, s. 30 (EP) Na sjezdovkách zasnìžovaných umìlým snìhem roste více døevin a zakrslých keøù než na pøirozenì zasnìžených. Døeviny zøejmì tìží z mechanické ochrany tlusté snìhové pokrývky. Kromì toho na umìle zasnìžovaných sjezdovkách se èastìji vyskytují druhy rostlin, které jsou charakteristické pro tzv. snìhová údolí. Podle Roèenky kantonálního výzkumného ústavu pro les, sníh a krajinu ukáží teprve další sledování, zda také rostliny nároèné na živiny a vláhu získávají z umìlého snìhu nìjaké výhody. Zhodnocení výsledkù výzkumu, které budou uzavøeny koncem r. 2001, se stane fundovaným podkladem k diskusi na téma Umìlý sníh. Gartenbau, 2001, è. 18, s. 5 (EP) Ve Švýcarsku se v posledních 35 letech plocha skleníkù a fóliovníkù zvìtšila ètyøikrát. Kryté plochy dosáhly v r ha. Nepøíznivé poèasí jara 2001 pravdìpodobnì tlak na další rozšiøování krytých ploch ještì zvýší. Gartenbau, 2001, è. 18, s. 5 (EP) Kanton Zürich zavedl novou strategii v boji proti spále rùžokvìtých (Erwinia amylovora). Její souèástí je povinná kontrola v ovocných sadech dva týdny po kvetení. Každé podezøení na spálu se musí hlásit místnímu orgánu povìøenému kontrolou výskytu spály. Zatím ještì není schválen, ale kantonálním úøadem pro krajinu a pøírodu už byl pøedložen zákaz pìstování hostitelských rostlin spály, napø. skalníku Cotoneaster salicifolius. Gartenbau, 2001, è. 17, s. 5 Mezinárodní tým vìdeckých pracovníkù se zabýval studiem genomu hlízkových bakterií fixujících dusík. Tyto bakterie pøemìòují atmosférický dusík na amonný ion. V této formì je potom v rostlinách dusík zabudován do proteinù. Studium genomu by mìlo nyní vìdcùm posloužit k získání poznatkù, jakou roli hraje v symbióze mezi bakteriemi a rostlinami. Tyto poznatky by potom mohly být díky genovému inženýrství využity u jiných rostlin, což by umožnilo jejich pìstování i na pùdách chudých na dusík. DLZ Agrarmag., 52, 2001, è. 10, s. 15 (DK) Nizozemští odborníci zjistili, že flavonoidy èervená, fialová a žlutá barviva obsažená ve vínì, èaji, ovoci a zeleninì hrají zøejmì významnou roli v ochranì proti Alzheimerovì chorobì. Studie, která probíhala pìt let a úèastnilo se jí osob starších 65 let, byla zamìøena na pøíjem flavonoidù v potravì. Po korekci (stáøí, pohlaví, vzdìlání, hmotnost, pøísun vitaminu C) se ukázalo, že riziko onemocnìní Alzheimerovou chorobou bylo u skupiny osob se støedním a vysokým pøíjmem flavonoidù v potravì o 50 % nižší než u osob, které konzumovaly ménì flavonoidù. Úèinek je pøipisován antioxidaèní schopnosti tìchto barviv. Flavonoidy jsou obsaženy pøe- (EP) 5

6 devším v cibuli, èerveném zelí, èerveném salátu, èervené øepì, bílém zelí, brokolici, fazolích a lilku. Gemüse, 37, 2001, è. 9, s. 5 (DK) Ménì pøípravkù na ochranu rostlin Krátké zprávy Plevele odumírají pomalu Zavíjeè kukuøièný putuje na sever Sušená vejce jako alternativní krmná složka pro odstavená selata Dánské ministerstvo životního prostøedí oznámilo postupné snižování aplikace chemických pøípravkù na ochranu rostlin v dánském zemìdìlství. Do konce roku 2002 by mìlo být dosaženo v prùmìru ménì než dvou ošetøení na hektar. V roce 2000 byly v porostech použity postøiky prùmìrnì dvakrát, zatímco ještì v roce 1999 èinil poèet ošetøení 2,33. Poèet postøikù se stanovuje podle obdìlávaných ploch a množství úèinných látek, které byly v ochranì rostlin použity. Z tìchto údajù vycházejí statistici pøi stanovování èetnosti postøikù (za pøedpokladu normálních aplikaèních dávek). Množství úèinných látek, které byly v loòském roce v sektoru ochrany rostlin použity, se ve srovnání s rokem 1999 snížilo pouze o jedno procento. To však znamenalo pokles aplikace chemických pøípravkù na tun. Ve srovnání s rokem 1998 bylo snížení mnohem vìtší tehdy ještì èinilo množství aplikovaných pøípravkù tun. DLG Mitt., 2001, è. 9, s. 9 (DK) Genetické vlastnosti, které pøejdou z polních plodin na volnì rostoucí pøíbuzné rostliny, zùstávají nejménì šest generací zachovány. Podle studie amerických vìdcù z Ohio State University na øedkvi je dokonce pravdìpodobné, že tyto vlastnosti lze prokázat ještì mnohem déle. To znamená, že plevele s umìle dosaženou rezistencí se stanou trvalou složkou plevelné populace. Podle názoru ekoložky Allison Snow rostou nové hybridní plevelné druhy zpoèátku pomalu, zpoždìní v rùstu však rychle doženou. Výsledkem mohou být mimoøádnì odolné druhy plevelù, jejichž likvidace bude znaènì obtížná. DLZ Agrarmag., 52, 2001, è. 10, s. 16 (DK) Zavíjeè kukuøièný, jeden z nejnebezpeènìjších škùdcù kukuøice, jehož škodlivý výskyt byl v SRN donedávna omezen pouze na jižní oblasti, postupuje nezadržitelnì na sever. V r byl intenzivní výskyt tohoto škùdce zaznamenán v Braniborsku. V posledních 20 letech postoupil zavíjeè kukuøièný pøibližnì o 200 km na sever. Zatímco ještì v roce 1980 se vyskytoval pøevážnì v údolích Rýna, v polovinì 80. let byl zjištìn v oderském zlomu a v oblasti Koblenz/Bonn. V 90. letech se hranice výskytu posunula ještì dále na sever (Bonn/Meklenbursko-Pøední Pomoøansko). Pouze nìkteré oblasti pìstování kukuøice na jihu zùstaly dosud nezasaženy. Housenky zavíjeèe kukuøièného vyžírají stébla a palice kukuøice. Napadené rostliny jsou oslabené a snadno se lámou. Tím dochází ke znaèným výnosovým ztrátám. Poškození rostlin požerky je zároveò vstupní branou bakteriálních a houbových infekcí. V minulých letech se v ochranì proti zavíjeèi kukuøiènému osvìdèilo použití parazitické vosièky Trichogramma maidis. Rezistentní odrùdy kukuøice jsou jednou z alternativ ochrany, jejich pìstování však není ještì povoleno. Top Agrar, 2001, è. 10, s. 60 (DK) Programy èasného odstavu selat vyžadují zaøazení vysoce výživných složek, které obsahují plnohodnotné imunoglobuliny, aby se zajistily odpovídající pøírùstky nejmladších selat a rovnìž imunitní ochrana organismu. Èasnì odstavená selata nejsou schopna vytváøet imunoglobuliny v období do dvou týdnù po odstavu. Proto je nezbytné poskytnout selatùm v krmných dávkách jiné zdroje tìchto ochranných proteinù. Výzkumníci z univerzity v Purdue v USA hodnotili vejce sušená rozprašováním jako alternativní složku krmných dávek pro èasnì odstavená selata. Zjistili, že když jsou plazmové proteiny prasat nahrazeny na stejném proteinovém základì, mohou být vajeèné výrobky jejich dobrou alternativou. Také zjistili, že vejce sušená rozprašováním obsahují další energii, protože tento výrobek obsahuje pøibližnì 25 % tuku. Feedstuffs, 73, è.42, Pøíloha s. 2 (Vo) 6

7 Kypøiè AGGRESSIVE firmy Vaderstad Krátké zprávy Velkoobjemové vozy Krone Sbìrací vùz Krone XXL Sázeè brambor Grimme Univerzální nakládaè Robot firmy JCB Adaptér na setí drobných semen Firma Vaderstad pøedstavila nový kypøiè AGGRESSIVE Agrilla-Cobra. Agresivní podle jména a agresivní povahou charakterizuje svou øadu kypøièù NZ výrobce. Tyto stroje jsou vyrobeny z trubkového rámu prùøezu 60 x 60 mm, který je pevnìjší než rám na pùvodní øadì NZ. Pùda se urovnává vestavìnou smykovou deskou nesenou v zadní èásti stroje. Tuto desku lze nastavovat v rùzném úhlu. Agrilla Cobra je dále vybaven pružinovými radlicemi o 5 cm delšími než mìl pùvodní typ kypøièe. Radlice jsou trvanlivìjší, lépe pronikají do pùdy a rostlinných zbytkù. Zahloubení pracovních orgánù v pøíèném smìru kontrolují centrální a vnìjší hydraulické válce. Pracovní zábìr je 5 až 10 metrù. Pøepravní kola mají vìtší prùmìr a mohou nést více než 45 % hmotnosti stroje. Za kypøiè se pøipojují i brány. Farmers Weekly, 135, 2001, è. 10, s. 84 Mezi zemìdìlci neustále sílí požadavky na velkokapacitní spolehlivé sbìrací vozy tvrdí nìmecký výrobce Krone, který je známý svými øadami vozù XXL a 4XL o objemu až 58 m 3 (na suchou hmotu). Tyto øady jsou velmi atraktivní pro podniky služeb nebo velké farmy. Rotor øezaèky má 39 nožù, které lze rychle nahradit bez používání náøadí. Podlahový dopravník je jištìn pro pøípad pøetížení. Všechny vozy jsou schopné snímat zatížení a tak udržovat pøíkon na minimu. Sbìrací zaøízení o šíøce 1,8 m má šest øad prstù. Protože je uloženo plovoucím zpùsobem, mùže velmi dobøe kopírovat povrch pole. Charakteristickým rysem tìchto strojù je snadné ovládání. Vozy Krone jsou vybaveny galvanizovanými celoocelovými korbami. Agric. Equip. int., 53, 2001, è. 3, s. 81 Nìmecký výrobce Grimme pøedstavuje nový sázeè brambor ve dvouøádkovém provedení, o kterém tvrdí, že je výkonnìjší než pøedcházející typy. Sázeè má rám, který obklopuje sázecí jednotky. Toto øešení umožòuje mnohem snadnìji nastavovat šíøky øádkù v rozmezí od 75 do 92 cm. Se sázeèem se rovnìž dosahuje vìtší pøesnosti na svazích, protože je vybaven hydraulicky ovládanou øiditelnou nápravou. Tuto nápravu lze vychýlit až o 5 proti kopci. Pohon vysazovacích pásù s miskami je z této nápravy pøes vložený høídel. Na zadní èásti sázeèe jsou hydraulicky ovládané urovnávací desky, které tvarují hrùbek a udržují nastavenou hloubku sázení v rùzných typech pùd. K pohonu sázeèe GL32B je tøeba traktor o výkonu 81 kw. Farmers Weekly, 135, 2001, è. 13, s. 81 Modely univerzálního nakládaèe øízeného smykem kol Robot 190 a 1100 nahrazují døívìjší modely Robot 185 a Mají motory Perkins 1004 o výkonech 59 a 68 kw, tj. o 2,9 a o 9 kw více než mìly pøedcházející modely. Toèivý moment byl zvýšen o 10 % a nosnost nakládaèe vzrostla z 850 na 900 kg a z na kg. Tyto nakládaèe se podrobily nìkolika zlepšením. Byl zdokonalen výhled z kabiny stroje, a to i dozadu, ulehèen vstup do kabiny na pryžových blocích, usnadnìno spouštìní motoru. Výška zdvihu ramena je 2,97 m, a to je podle výrobce dostaèující pøi nakládání osiva nebo hnojiva do dopravních prostøedkù. Podvozek tìchto nakládaèù je pásový, dveøe široké. Modely JCB 190 a 1100 se vyznaèují nízkým mìrným tlakem na pùdu. Hydraulická soustava obsahuje 76 litrù oleje. Pøevodovka Hydro nabízí rychlost až 10 km. h 1. Farmers Weekly, 135, 2001, è. 12, s. 80 Výrobce G & E pøedvádìl svùj nejnovìjší systém aplikace osiva øepky olejky, který snižuje náklady až na 185 GBP/ha. Je založen na systému Autocast a montuje se na rám kypøièe, talíøových nebo trávních bran. Semeno ve 110litrovém zásobníku osiva se dávkuje rýhovaným 7

8 Umístìní adaptéru Terracast na kypøièi kolem, odkud je dále unášeno vzduchem z ventilátoru, který je pohánìn elektromotorem k rozdìlovací hlavici. Pak se dopravuje k tryskám v pøední èásti zemìdìlského stroje (napø. kypøièe). V závislosti na druhu osiva se z trysek rozhazuje do šíøky až 1,3 m. Rýhované kolo mùže být pohánìno kolem odvalujícím se po povrchu pole, aby se dosáhlo dokonalého sladìní s pojezdovou rychlostí nebo elektromotorem. V tomto pøípadì se ještì používá radar k mìøení rychlosti jízdy soupravy. Systém Terracast umí rozhazovat kromì øepkového semene i další malá semena. Hektarový výsevek je kolem 20 kg. Cena systému je GBP. Farmers Weekly, 135, 2001, è. 10, s. 84 Postøikovaè Agribuggy Na výstavì Tillage demonstration byl rovnìž pøedvádìn postøikovaè Agribuggy firmy Frazier. Montuje se v montážním závodì v Kelland. Je vybaven kabinou Cab Tech posunutou dále dopøedu pro zlepšení výhledu pro øidièe. Zlepšení výhledu se rovnìž dosáhlo použitím širších prosklených dveøí a elektricky sklápìných schùdkù. Tìchto strojù bylo již prodáno šest a spoleènost chce každým rokem nabízet dalších 20 jednotek. Postøikovaè je pohánìn motorem Land Rover TDI o výkonu 82 kw. Tento výkon je pøenášen pøes mìniè toèivého momentu ZF a ètyøstupòovou automatickou pøevodovku. Odtud se dále pøenáší pøes dvourozsahovou pøevodovou skøíò, která zdvojuje poèet pøevodových stupòù na osm a potom pøes diferenciál na pøední a zadní nápravu. Nápravy firmy Melo jsou vybaveny epicykloidními koncovými planetovými pøevody a hydraulickými kotouèovými brzdami. K zajištìní hladké jízdy jsou nápravy vybaveny listovými pružinami. Nádrž postøikovaèe o objemu litrù je ze sklenìného vlákna. Je profilovaná kvùli rozložení tlaku na nápravy. Výložníky jsou Samojízdný postøikovaè Agribuggy firmy Frazier typu Pommier, a to jak hliníkové, tak ocelové. Délka výložníkù je 28 m. Agribuggy je vybaven ètyøválcovým èerpadlem Imovilli a tryskami Teejet triplle. Cena postøikovaèe je GBP. Farmers Weekly, 135, 2001, è. 10, s. 86 Nové rozmetadlo Amazone Detail rozmetacího mechanismu Nìmecký výrobce zemìdìlských strojù Amazonen-Werke završil po 40 letech vývoje a výroby odstøedivých rozmetadel svou øadu novými modely ZA-M is. Logo is je zkratka pro integrovanou nerezavìjící ocel (integrated stainless steel). Patøí sem ZA-M premis se zásobníkem objemu litrù a s lehkým rámem, ZA-M novis se zásobníkem objemu litrù, ZA-M maxis se zásobníkem objemu litrù a nìkolika dalšími specifickými pøídavky a ZA-M profis pro skuteèné profesionály. Má plnì integrovaný vážicí mechanismus a standardní elektronické ovládání. Zásobník má rovnìž kapacitu litrù. Tyto modely mají mnohá zlepšení proti døívìjším. Jsou to napø. sladìní pojezdové rychlosti s velikostí aplikované dávky pomocí systému AMA- DOS III D a AMATRON II A, nezávislost na otáèkách motoru, elektrohydraulické ovládání hradítka, tlaèítkové ovládání výhodné napø. na hranicích pozemkù aj. Agric. Equip. int., 53, 2001, è. 3, s Rozdružovadlo brambor Easy-Grader Krátké zprávy Rozdružovadlo brambor Easy-Grader používá systém Caretaker Classic. Je výrobkem firmy Tong Engineering. Má síto konstruované pro lepší a dokonalejší manipulaci, tøídìní brambor a pro vyšší výkonnost. Je vybaveno dvìma motory s mìnitelným poètem otáèek, které ovládají toto síto a jeho kmitání. Charakteristickým rysem tohoto rozdružovadla brambor je ovládání tlaèítky. Dále je zde zlepšený hnací mechanismus. Pøíèný dopravník odvádí zeminu do výklopného zásobníku, zatímco brambory po prùchodu sítem postupují na tøípásový pøebírací stùl. Zde je místo pro šest pracovníkù. Malé brambory se 8

9 Krátké zprávy Aplikátor mikrogranulí Zemìdìlsví ve svìtì Svìtová produkce vajec v roce 2015 Podle pøedpovìdi FAO dosáhne v roce 2015 svìtová produkce vajec, vèetnì vajec násadových, 72 mil. tun (souèasná produkce je 55 mil. tun). Podobnì jako v nedávné minulosti, dojde ke zvýšení výroby hlavnì v rozvojových zemích. Pøebytek agrárního obchodu Maïarska za první pololetí 2001 Podle údajù maïarského Ústavu zemìdìlské ekonomiky se pøebytek agrárního zahranièního obchodu snížil za první pololetí 2001 proti stejnému období minulého roku o 12,4 %. potom dostávají do jednotunové ohradové palety, zatímco vytøídìné do automatické plnièky Maxi-Fill, která jimi plní dvì pøistavené palety. Pøíjmová násypka je dlouhá 2,1 m, výklopný mechanismus ControlFlow naklápí paletu o 165. Pøíjmová linka brambor s rozdružovadlem Cena této rozdružovací (pøíjmové) linky je GBP (bez vyklápìcího mechanismu a plnièky). Farmers Weekly, 135, 2001, è. 11, s. 77 Secí stroj Simba Freeflow se v souèasné dobì mùže vybavovat aplikátorem Microband firmy Horstine Farmery. Toto zaøízení mùže omezit náklady na aplikaci herbicidù až o 7 GBP na hektar. Aplikátor, který byl schválen firmou Monsanto, se instaluje na zadní èást secího stroje o zábìru až 6 metrù. Aplikuje granule Avadex rovnomìrnì a pøesnì. Microband má šest zásobníkù granulí, ze kterých se granule distribuují dvìma semenovody k aplikaèním koncovkám a na povrch pole do pásù širokých 50 cm. Dávkovací systém pøesnì a hospodárnì aplikuje granule rùzné hustoty v širokém rozsahu hektarových dávek. Farmers Weekly, 135, 2001, è. 12, s. 71 Zatímco se v rozvinutých zemích oèekává v pøíštích 15 letech jen malé zvýšení (ze souèasných 18 mil. tun na 20 mil. tun), mìla by se výroba v rozvojových zemích oproti souèasné úrovni zvýšit o více než 17 mil. t, tedy o 31 %. Oèekávané zvýšení výroby by se mìlo realizovat v Èínì, Mexiku, Indii a Brazílii. Podle údajù FAO se mezi lety 1961 a 2000 zvýšila roèní produkce vajec ve svìtì 3,5krát a dosáhla v roce 2000 okolo 55 mil. tun (okolo 6 % vajec jsou vejce násadová). K rùstu došlo hlavnì rozvojem odvìtví v rozvojových zemích, kde se výroba 3,8 mil. tun v r zvýšila do roku 2000 témìø desetinásobnì, a to pøedevším v Asii. V rozvinutých zemích byl v tomto období zaznamenán jen 1,6% nárùst produkce. V roce 1990 se na svìtové produkci vajec podílely rozvojové a vyspìlé zemì témìø stejným dílem (49,1 a 50,9 %), zatímco v roce 2000 byl podíl výroby rozvinutých zemí na svìtové výrobì jen 34 %. Na celkové produkci vajec v rozvinutých zemích se v roce 2000 podílela 67 % Evropa a Severní Amerika, zemì bývalého Sovìtského svazu se podílely 16 %. V rozvojových zemích se v roce 2000 podílela na celkové produkci vajec Asie 81 % výrobou 36,3 mil. t, což je témìø dvojnásobné množství než vyprodukovaly rozvinuté zemì (18,5 mil. t). Zatímco v posledních 10 letech vykazuje znaèné zvýšení výroby Asie (223,2 % oproti roku 1990), došlo v Severní a Støední Americe, Africe a Jižní Americe v tomto období jen k mírnému rùstu (121 a 127 %) a v Evropì dokonce k poklesu výroby o 14,6 %. V posledních tøech letech ( ) se zaznamenává snížení výroby vajec ve V. Británii, Thajsku, Japonsku, ÈR, Slovensku, Maïarsku, Dánsku, Bìlorusku, Finsku a Estonsku (o t). Poultry Intern., 40, 2001, è. 11, s (Sch) Pøesto export zemìdìlských a potravináøských produktù je i nadále druhým nejvìtším zdrojem devizových pøíjmù Maïarska (za turistikou). Zhoršení bilance agrárního obchodu v prvním pololetí letošního roku je výsledkem kombinace mírného poklesu exportu a ostrého rùstu importu. Hodnota agrárního exportu klesla o 1,2 % na 1 063,0 mil. USD, zatímco hodnota importu se zvýšila o 11,9 % na 556,2 mil. USD. Z celkového exportu šlo 45 % dodávek do èlenských státù EU, pøièemž nejvìtším odbìratelem je Nìmecko, následované Itálii a Rakouskem. Nejdùležitìjší exportní položkou bylo maso a masné produkty, které tvoøily jednu ètvrtinu celkového agrárního exportu. Díky mimoøád- 9

10 Zemìdìlsví ve svìtì nému pøírùstku exportu drùbeže (+26,2 %) se hodnota vývozu masa a masných produktù zvýšila o 25,7 mil. USD. Hodnota vývozu vepøového masa však klesla o 2,9 %. Kùží se vyvezlo (v množství) o 32,7 % ménì než v prvním pololetí Druhou nejvìtší vývozní položkou byly obiloviny, aèkoli hodnota tohoto exportu klesla o 24 % kvùli snížení exportu kukuøice o 40 %. Export zpracovaného ovoce a zeleniny (tøetí nejvìtší položka) se zvýšil o 1,4 %, ale relativní podíl tìchto produktù v celkové hodnotì agrárního exportu klesl. Na stranì importu zùstávají stejnì jako v minulém období nejvýznamnìjší položkou krmiva v hodnotì 127,8 mil. USD. Nejvìtší rùst importu za sledované období však byl zaznamenán u zeleniny (o 50 %). Dovozy ze zemí EU vzrostly o 16,7 % na 258 mil. USD a ze zemí CEF- TA o 12,3 % na 82 mil. USD. Z jednotlivých zemí je nadále nejvìtším dodavatelem zemìdìlských produktù a potravin Brazílie, následuje Nìmecko, Nizozemsko a Polsko. Maïarský agrární obchod v prvním pololetí 2001 a 2000 (mil. USD) Exporty Importy Zmìna v % Zmìna v % Podle komodit Živoèišné produkty , ,3 Rostlinné produkty , ,9 Tuky, oleje, vosky , Potraviny a nápoje , ,3 Celkem , ,9 Podle destinace Evropa , ,3 EU , ,7 CEFTA , ,3 SNS , ,8 Asie , ,7 Afrika , ,7 Severní Amerika , ,9 Jižní Amerika ,4 Austrálie Celkem , ,9 AgraFd E. Eur., 2001, è. 228, s (Jav) Nová strategie zemìdìlské politiky USA Podle zprávy o budoucí strategii zemìdìlské politiky USA nazvané Potravinová a zemìdìlská politika: základy pro nové století, kterou pøedstavila v øíjnu 2001 ministrynì zemìdìlství Ann Venemanová, nesmí domácí zemìdìlská politika USA neuváženì omezit konkurenci, i když obchodní politika souèasnì usiluje o rozšíøení exportních pøíležitostí pro americké farmáøe. Charakteristickým znakem nového zemìdìlského zákona USA, který se zaèíná právì projednávat (žádná nová opatøení však se nezaènou uplatòovat pøed listopadem pøíštího roku), je vytýèení zásad zahranièního obchodu, vytvoøení pojistné sítì pro farmy v pøípadì neoèekávaných událostí, zdokonalení systému infrastruktury, uchování a ochrana životního prostøedí, rozvoj venkovské spoleènosti, výživa a potravinová pomoc a program realizace zemìdìlské produkce. Na nepøímou kritiku ètyø nouzových dodateèných balíkù subvencí, které farmáøi USA obdrželi v posledních ètyøech letech, ministrynì Venemanová reagovala požadavkem, aby budoucí zemìdìlská politika obsahovala pojistnou sí pro farmy ke kompenzaci nepøedvídatelných nepøíznivých událostí, ale souèasnì zdùraznila, že farmáøi by mìli dosáhnout trvalé prosperity prostøednictvím tržní orientace a že zemìdìlství USA se musí zbavit dlouhodobé závislosti na vládní podpoøe. Zpráva také uvádí potøebu portfolia nástrojù zemìdìlské politiky pro uchování pøírody a životního prostøedí, zdùrazòuje význam venkovské ekonomiky a uznává rostoucí význam kvality výživy. O návrhu zemìdìlského zákona zaèalo v zemìdìlském výboru Snìmovny reprezentantù už bìhem øíjna vážné lobování a vyjednávání, ale stále je nejasné jak rychle se dosáhne shody, zejména ve svìtle teroristického útoku z 11. záøí Jednání se podle mínìní nìkterých senátorù protáhne až do pøíštího roku, kdy má být nový zákon schválen. Zatím se senátoøi pøiklánìjí k mínìní, že návrh nového zákona se vyznaèuje mnohem vìtším intervencionismem než dosavadní 10

11 Zemìdìlsví ve svìtì Ukrajina pøipravuje zákon o regulaci obilního trhu V Ukrajinském parlamentu byl schválen v prvním ètení návrh zákona, kterým se zavádí balík pravidel pro státní regulaci trhu obilovin. Rozšíøený plán USA pro boj s BSE Americké ministerstvo zdravotnictví (Health & Human Services HHS) zveøejnilo ke konci srpna 2001 obsáhlý akèní plán nastiòující nové kroky ke zlepšení vìdeckého pochopení bovinní spongiformní encephalopathie (BSE) a souvisejících nemocí známých jako pøenosné spongiformní encephalopathie (TSE). zákon Svoboda pro zemìdìlství z roku 1996 (Act Freedom to Farm zkrácenì FAIR 1996) s tím, že v nynìjší politické rétorice je nejvíce opakovanou koncepcí anticyklická podpora farem. Klíèovou otázkou úèinnosti zákona jsou finance potøebné k realizaci zemìdìlské politiky. Mezi veøejnými èiniteli pøevládá názor, že na základì událostí z 11. záøí 2001 získají ve státním rozpoètu naprostou prioritu výdaje na obranu a pro zemìdìlský sektor bude ménì prostøedkù. Pokud jde o kontext návrhu zákona se závazky WTO, panuje mezi vedoucími politiky pevné pøesvìdèení, že USA musí respektovat svoje závazky dohodnuté v jednání Urugruayského kola (zákon FAIR 1996 umožòoval znaènou pružnost pøi zvyšování úrovnì subvencí prostøednictvím ètyø mimoøádných roèních podpùrných balíèkù). Poèítá se s tím, že znaèná èást podpory pøedpokládané podle návrhu nového zemìdìlského zákona nebude ve skuteènosti redukovat závazky, které budou pravdìpodobnì pøijaty pøi nastávajícím kole jednání WTO v Dauhá (hl. mìsto Kataru), protože proces vyjednávání a uskuteèòování požadavkù se pravdìpodobnì protáhne do roku 2005 nebo USA by mohly bìhem nìkolika pøíštích let využívat plnì možnosti domácí podpory zemìdìlství, aby posílily svoji vyjednávací pozici ve WTO a respektovat v pøíštím zemìdìlském zákonu všechny závazky vyplývající z jednání WTO. Agra Focus, 2001, è. 68, s. 26 (Jav) Návrh zákona obsahuje øadu zásadních opatøení státní regulace domácího obilního trhu a také importu a exportu obilovin. Vláda navrhuje, aby byla vytvoøena státní agentura pro nákup obilovin od výrobcù za minimální garantovanou cenu. Výrobci mohou souèasnì odložit okamžitý prodej obilovin na období s lepšími cenami a pokud se zaváží, že dodají obiloviny na trh bìhem urèité doby, mají nárok na získání kompenzace skladovacích nákladù a pojistného. V návrhu zákona se také pøedpokládají investice do nákupu obilovin pro úèely tržní regulace. Dále má být zaveden státní monopol na dodávky osiva obilovin. Navrhuje se, aby státní obilní pojistný fond zásoboval zemìdìlské výrobce osivem. Kromì projednávání návrhu uvedeného zákona je nyní na Ukrajinì živý problém neúmìrnì vysokých cen chleba. Prezident Leonid Kuèma požaduje na centrální vládì a regionálních správách, aby zavedly opatøení ke snížení cen. Podle prezidenta klesly ceny obilovin od zaèátku roku 2001 o 40 %, zatímco ceny chleba klesly v prùmìru jen o 4 %. Letošní sklizeò obilovin se proti mizernému výsledku v roce 2000 zvýšila o 64 % na 40 mil. t. Toto množství obilovin se považuje za dostateèné pro plné zásobování vnitøního trhu a prodej 5 7 mil. t na zahranièních trzích. AgFd E. Eur., 2001, è. 229, s. 8 (Jav) Plán zahrnuje komplexní pøístup k tomu, jak dále posílit sledování tìchto nemocí, zvýšit prostøedky na jejich výzkum a rozšíøit stávající inspekèní èinnost, aby se zabránilo proniknutí a uchycení BSE a TSE v USA. Akèní plán nastiòuje ètyøi oblasti odpovìdnosti sledování, ochranu, výzkum a dozor. Toto úsilí bude koordinováno s dalšími vládními agenturami, privátním sektorem a mezinárodním spoleèenstvím, aby zvládlo tuto epidemii a pomohlo tìm, kteøí jsou jí postiženi. Sledování Centra pro kontrolu a prevenci choroby (The Centers for Disease Control & Prevention CDC) doplní svùj souèasný program, aby identifikovala a zkoumala možné pøípady Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (vcjd). Prostøednictvím kooperaèních dohod se státními a lokálními rezorty zdravotnictví bude CDC také zkvalitòovat a urychlovat dozor nad vcjd, aby jakékoliv možné pøípady vcjd byly rychle zjištìny. CDC budou také rozšiøovat svou technickou pomoc státnímu a místnímu zdravotnímu personálu, rozvíjet nové laboratorní kapacity, podporovat jejich prùzkumy a pomáhat zlepšovat jejich kooperaci se státním centrem National Prion Disease Pathology Surveillance Center. 11

12 Zemìdìlsví ve svìtì Fondy EU na boj proti nemocím zvíøat Evropská komise schválila, aby ze spoleèných fondù EU bylo pro pøíští rok uvolnìno 150 mil. EUR na financování boje proti pøenosným spongiformním encefalitidám (transmissible spongiform encephalopathies TSE) a dalším nemocím zvíøat. Ochrana Úøad pro potraviny a léky (FDA The Food & Drug Administration) ve spolupráci s americkým ministerstvem zemìdìlství vyvíjí úsilí, aby se zabránilo pøenosu BSE a TSE prostøednictvím potravin. FDA zreviduje a rozšíøí své programy inspekce importù, aby zachytila potenciálnì infikované potraviny mimo USA a rovnìž svùj program inspekcí krmiv pro zvíøata, aby zabránila užívání proteinù ze savcù v krmivech pro pøežvýkavce. FDA také zreviduje a zaktualizuje své postupy, aby ochránila lidi pøed potenciálním vystavením vcjd a jiným TSE prostøednictvím krevních transfuzí a transplantací tkání. Navíc FDA zdokonalí, kde to bude vhodné, své postupy, aby zabránila potenciálnímu pøenosu choroby prostøednictvím výrobkù v kompetenci FDA vèetnì lékù, zdravotnických pøístrojù, vakcín a dalších biologických produktù, kosmetiky, potravin a potravních doplòkù. Výzkum V rámci nového akèního plánu výzkumná organizace pøi HHS National Institutes of Health (NIH) více než zdvojnásobí svoje souèasné financování výzkumu TSE, vèetnì BSE a vcjd ke konci fiskálního roku Cíle výzkumného programu zahrnují: vysvìtlení úlohy prionù (abnormální proteiny, které zpùsobují TSE; poznání pøenosu TSE mezi zvíøaty jednoho druhu a mezi rùznými druhy zvíøat; vývoj diagnostických testù pro zvíøata a pro lidi vèetnì úèinného screeningového testu na vcjd a navržení medikamentózní léèby. NIH plánuje v pøíštích dvou letech zdvojnásobit poèet laboratorních zaøízení a v pøíštích pìti letech ztrojnásobit poèet výzkumníkù zabývajících se tímto výzkumem. Dozor Navíc k poskytování podpory úèinného programu agenturám HHS v jejich úsilí bude ministerstvo podnikat nezbytné kroky, aby veøejnost dostávala aktuální, pøesné a úplné informace o potenciálním ohrožení BSE a vcjd a o èinnostech, které každá agentura podniká k ochranì veøejnosti pøed tímto ohrožením. Ministerstvo bude také pokraèovat v podpoøe nìkterých poradních komisí, které se zabývají problémy souvisejícími s BSE a vcjd a problémy, které souvisejí s bezpeèností a pøimìøeností státních zásob krve. Feedstuffs, 73, 2001, è. 36, s. 4 (Vo) Evropská unie zaplatí 114 mil. EUR na úhradu nákladù testování BSE a monitorování scrapie jako souèást nynìjších povinných monitorovacích programù. Dalších 40 mil. EUR bude vynaloženo na programy vymýcení øady nemocí zvíøat, zejména nemocí riskantních pro lidi nebo nemocí, které limitují obchod mezi èlenskými státy. Programy likvidace nemocí zvíøat pro rok 2002 budou zamìøeny hlavnì na scrapii (klusavku), brucelózu, tuberkulózu, vzteklinu a salmonelózu. Finanèní prostøedky budou využity také na vymýcení nejvážnìjších virových nemocí prasat, jako je klasický a africký mor prasat a vesikulární nemoc prasat. Z fondù EU bude finanènì podporována také likvidace Aujeszkyho choroba a vzhledem k tomu, že se v EU vyskytla infekèní katarální horeèka ovcí (blue tongue), bude na likvidaci této choroby pøidìlena ze spoleèného fondu suma 1 mil. EUR. Komisaø EU pro zdravotnictví David Byrne pøi komentování uvedeného rozhodnutí zdùraznil, že testování bylo jedinou cestou pro získání pravdivých informací o míøe rozšíøení BSE a scrapie v EU. Uvedl, že zavedení povinných testù BSE ukázalo, jak jsou tyto testy významné pro vypátrání BSE a vyøazení infikovaných zvíøat z potravinového øetìzce. Od ledna 2001 musí být všechen skot starší než 30 mìsícù testován na BSE a od èervence 2001 je naøízeno povinné testování všech uhynulých zvíøat starších 24 mìsícù. V èlenských státech s nižším rizikem výskytu BSE (Rakousko, Finsko a Švédsko) nebo ve Velké Británii, kde všechna zvíøata starší než 30 mìsícù jsou vylouèena z potravinového øetìzce, musí být zdravá poražená zvíøata starší než 30 mìsícù zkoumána namátkovì. Farmers Guardian, , s. 3 (Jav) 12

13 Úprava pøedbìžného zemìdìlského rozpoètu EU na rok 2002 Pùvodní návrh zemìdìlského rozpoètu Evropské unie na rok 2002 poèítal s celkovými výdaji 46,222 mld. EUR. Zemìdìlsví ve svìtì Spotøeba energie v EU Evropská komise vydala aktuální zprávu o energetické situaci v EU 2000 (Energiebericht 2000), která analyzuje trendy zajištìní potøeby energie v EU za poslední roky. Ceny jateèného skotu v USA na vysoké úrovni Chovatelé v Evropské unii dosahují v souèasné dobì pøi prodeji jateèného skotu asi o tøetinu nižší ceny než chovatelé v Kanadì, Mexiku a USA. Souèasní ministøi zemìdìlství v kandidátských zemích na èlenství v EU Po nedávných parlamentních volbách v Polsku a Bulharsku byli v nových vládách jmenováni také noví ministøi zemìdìlství. Z uvedené sumy 27,355 mld. EUR mìlo být použito na podporu zemìdìlského trhu rostlinných produktù, 11,841 mld. EUR na podporu živoèišných produktù a zbývající suma na potravinovou pomoc, veterinární a fytosanitární služby, propagaci, podporu trhu hotových potravin, rezervy na boj proti BSE a SLAK a další ménì významné aktivity. Rozpoètová kapitola týkající se nákladù na rozvoj venkova poèítala (a nadále poèítá) s 4,595 mld. EUR. Kromì tìchto prostøedkù je podpora venkova financovaná ze strukturálních fondù, které nejsou zahrnuty do zemìdìlského rozpoètu. Podle posledních kalkulací bude pøedbìžný rozpoèet nákladù na spoleènou zemìdìlskou politiku pøedložený v druhém pololetí 2001 pravdìpodobnì snížen témìø o 2 mld. EUR. Vedle zrušení plánované rezervy 1 mld. EUR k pokrytí pøípadných nákladù na boj proti BSE a SLAK byly provedeny podstatné úpravy nákladù na subvencování trhu obilovin, mléka, ovèího masa a hovìzího masa smìrem dolù, naproti tomu byly èásteènì zvýšeny náklady na spoleènou politiku v sektoru bavlny a vína. Pokud nedojde k dalším úpravám, bude na základì naposledy revidovaného pøedbìžného rozpoètu vynaloženo v roce 2002 na spoleènou zemìdìlskou politiku celkem 44,251 mld. EUR, to je o 0,5 % více než v rozpoètu Agra Focus, 2001, è. 69, s. 6 7 (Jav) V 90. letech trval trend rostoucí spotøeby energie v EU, ale rùst pokraèoval pomalejším tempem. Podle zprávy zùstává EU nejvìtším svìtovým dovozcem energetických surovin a nadále existuje vysoká závislost EU na jejich importech. V roce 1998 dovezla Evropská unie 723 mil. t energetických surovin, z toho 67,7 % èinila ropa. Tøi ètvrtiny všech dovozù ropy pocházelo ze státù Støedního východu, 40 % zemního plynu z Ruska. Z vlastních zdrojù bylo pokryto celkem 753 mil. t potøeby energetických zdrojù, to znamená, že EU byla schopna zajistit potøebu pøibližnì z 50 %. V jednotlivých èlenských státech EU je závislost na svìtových trzích rùznì vysoká. Nìmecko dováželo v roce 1985 pouze 45 % vlastní spotøeby, v roce 1997 se dováželo už 61,7 %. Zpráva obsahuje mimo jiné mezinárodní srovnání spotøeby ropy, zemního plynu, uhlí a dalších zdrojù v EU a dalších èlenských státech OECD za rok Z celkové spotøeby energie èinil podíl ropy v EU 41 %, v Nìmecku 41 % a v OECD 40 %; podíl zemního plynu v EU 22 %, v Nìmecku 21 % a v OECD 21 %; podíl uhlí v EU 16 %, v Nìmecku 25 % a v OECD 19 %; podíl atomové energie v EU 15 %, v Nìmecku 11 % a v OECD 14 %; podíl obnovitelných zdrojù v EU 6 %, v Nìmecku 2 % a v OECD 6 %. BN, 2001, è. 10, s (Jav) K tomuto srovnání dospìla Centrální tržní a cenová agentura SRN na základì analýzy nejnovìjších údajù USDA o situaci na severoamerickém trhu hovìzího masa. Ukazuje se, že problematika BSE se v Severní Americe dosud neprojevila negativnì na poptávce spotøebitelù po hovìzím a telecím mase a na cenové úrovni. Ceny hovìzího masa se na trzích USA vyvíjely v poslední dobì zcela jinak než v Evropì. Napøíklad za období od øíjna minulého roku do øíjna 2001 se ceny na trzích USA zvýšily o 10 %. V prvních šesti mìsících roku 2001 se farmáøské ceny jateèného skotu (samcù) na reprezentativních trzích USA pohybovaly mezi 1,71 USD/kg až 1,77 USD/kg. Celková produkce hovìzího a telecího masa v USA za rok 2001 se odhaduje na 11,75 mil. t. Tato úroveò znamená, že Spojené státy zùstanou v produkci této komodity tradiènì také v letošním roce (2001) nejvìtším svìtovým výrobcem. V roce 2000 se zde vyrobilo podle pøedbìžných údajù dokonce 12,30 mil. t hovìzího a telecího masa. DLZ Agrarmag., 2001, è. 11, s. 14 (Jav) Pro vìtší pøehled uvádíme jména ministrù zemìdìlství ve všech kandidátských zemích støední a východní Evropy a také v Turecku, které je považováno za potenciálního kandidáta. Bulharsko: Mehmed Dikme (ministr zemìdìlství a lesnictví); Kypr: Costas Themistocleous (ministr zemìdìlství, pøírodních zdrojù a prostøedí); Èeská republika: Jan Fencl (ministr zemìdìlství); 13

14 Zemìdìlsví ve svìtì Problémy s pøebytky živoèišných mouèek ve Francii Francouzská vláda pøed rokem zakázala používání živoèišných mouèek v krmivech pro hospodáøská zvíøata. Poznatky ze svìta Nebezpeèí výskytu žluté zakrslosti jeèmene Neobvykle teplé a sluneèné poèasí v øíjnu (r. 2001) bylo pro listové mšice mimoøádnì pøíznivé. Co je pøíèinou žloutnutí cukrovky? Neobvyklé symptomy, které se objevily v letošním roce (2001) na cukrovce v Porýní, jsou pro pìstitele a poradce záhadou Estonsko: Ivari Padar (ministr zemìdìlství); Maïarsko: András Vonza (ministr zemìdìlství a regionálního rozvoje); Lotyšsko: Atis Slakteris (ministr zemìdìlství); Litva: Jeronimas Kraujelis (ministr zemìdìlství); Malta: Ninu Zammit (ministr zemìdìlství a rybáøství); Polsko: Jaroslaw Kalinowski (ministr zemìdìlství a rozvoj venkova a námìstek premiéra); Rumunsko: Ilie Sârbu (ministr zemìdìlství, potravináøství a lesnictví); Slovensko: Pavel Koncoš (ministr zemìdìlství); Slovinsko: Franc But (ministr zemìdìlství, lesnictví a potravináøství); Turecko: Hüsnü Yusuf Gökalp (ministr zemìdìlství a venkova). Agra Focus, 2001, è. 69, s. 2 Na pøelomu kvìtna a èervna byla pozorována na listech rostlin ve fázi osmi pravých listù svìtlejší žilnatina a objevily se symptomy mozaiky. Žloutnutí postupnì pokraèovalo a zasáhlo pøibližnì polovinu listu. Byla rovnìž pozorována nekrotizace pletiv listù mezi žilnatinou. Ojedinìle docházelo i k odumírání mladých rostlin. Podle nìmeckých odborníkù (Úøad pro ochranu rostlin, Porýní) nejsou pøíèinou záhadné choroby ani houby, ani bakterie, ale ani živo- 14 (Jav) Od listopadu 2000 se zásoby živoèišných mouèek hromadí a v souèasnosti dosahují pøibližnì 400 tis. t umístìných na 21 skládkách. Jak informuje francouzský deník Libération, zvyšuje se množství nevyužitých mouèek každý týden o t. Ještì pøed rokem se mouèky používaly v krmivech pro drùbež a prasata. Po vydání totálního zákazu jejich používání v živoèišné výrobì pøedstavuje narùstající množství nevyužitých mouèek pro francouzské úøady velký problém. Podle francouzských komentátorù je absurdní, že se zároveò nevyèerpávají všechny možnosti likvidace tohoto odpadu. Nejen cementárny mají kapacity na spalování živoèišných mouèek. Podniky v hutnictví, podniky mìstského vytápìní, papírny, podniky skupin Elektricité de France a Gaz de France, jakož i spalovny komunálního odpadu by je též mohly bezpeènì likvidovat. Uvedených21 skládek živoèišných mouèek se nachází v západní èásti Francie. Z nich 16 už je zcela naplnìno a musí se hledat nová skladovací místa. Kolem roku 2003 by už mìly být k dispozici také jiné zpùsoby øešení tohoto problému. V bøeznu 2001 francouzská Agentura na ochranu životního prostøedí a pro využití energetických zdrojù navrhla vytvoøení nových jednotek na termické likvidování odpadu. V navržených spalovnách by se mohly likvidovat vedle dalších odpadù také živoèišné mouèky a souèasnì by se vyrábìla elektrická energie. Na každou odstranìnou tunu by podniky získaly pøíspìvek od státu, pøièemž by mìly roènì zpracovat celkem 1,4 mil. t živoèišných mouèek a 330 tis. t dalšího odpadu. Investice na výstavbu tìchto zaøízení však jsou vysoké, nebo pøedstavují souhrnnì l6 mld. FRF, ale pøedstavují jeden ze zpùsobù vyøešení naléhavého problému akumulování nevyužitelných živoèišných mouèek. Ro¾. Nov. (tasr), 2001, è. 226, s. 5 (Jav) V mnoha oblastech byla zaznamenána neobyèejnì vysoká hustota populace, a to jak na výdrolech obilnin, tak i na novì založených porostech. Vzhledem k tomu, že listové mšice mohou pøenášet virus žluté zakrslosti jeèmene (BYDV), výraznì stoupá nebezpeèí poškození porostù tímto virem. Odborníci poukazují na to, že podobná situace nastala v letech 1988/89 a 1989/90. V pøípadì vìtšího výskytu mšic ve fázi prvního až druhého listu jeèmene nebo dokonce vytvoøení poèetnìjších kolonií se k ochranì doporuèuje napø. pøípravek Karate (v dávce ml. ha 1 ) nebo Sumicidin (v dávce 200 ml. ha 1 ). Stejné doporuèení platí i u èasnì vyseté pšenice. Pøi zmìnì poèasí ( nástup vlhkého chladného poèasí) není zpravidla žádné další opatøení zapotøebí. Pokud však nastanou pøíznivé podmínky pro pøezimování mšic, je potøeba již brzy zjara pøi sluneèném poèasí porosty kontrolovat. Nejvhodnìjší je kontrola za poledne, resp. poledního slunce. Èasná ochrana potom mùže zabránit infekci porostù. Top Agrar, 2001, è. 11, s. 23 (DK)

15 Poznatky ze svìta Tiplice je tøeba hubit ještì na podzim! Vzhledem k silnému náletu tiplic (zejména druhu Tipula oleracea) je potøeba poèítat se silnìjším výskytem jejich larev na zazelenìných plochách. Hnojení cukrovky dusíkem a jeho vliv na kvalitu bulev a podzemních vod V SRN se za posledních 20 let snížila aplikace dusíkatých hnojiv k cukrovce asi o polovinu z více než 200 kg. ha 1 na pøibližnì 100 kg. ha 1. Biologická ochrana kukuøice a sluneènice Nìmeètí vìdci zkoumali u dvou rùzných kmenù bakterie Bacillus subtilis vliv podmínek prostøedí na antagonistické úèinky na fytopatogenní houby a rùstovì stimulaèní úèinky na kukuøici a sluneènici. èišní škùdci. Rovnìž výsledky testù na pøítomnost virù v listech a koøenech byly negativní. Dosud bylo podrobeno analýze velké množství rostlinných vzorkù. Zjistilo se pøitom, že symptomy u jednotlivých vzorkù byly rùzné. Všechny vzorky však vykazovaly žluté listy a zdravé, dobøe vyvinuté bulvy. Souvislost mezi jednotlivými odrùdami a pozorovanými symptomy nebylo možné potvrdit. K objasnìní pøíèin poškození rostlin by mìly podle nìmeckých odborníkù pøispìt výsledky modelového pokusu ve skleníku. Top Agrar, 2001, è. 10, s. 22 (DK) Samièky kladou vajíèka na povrch pùdy. Vyhledávají však vlhká stanovištì, protože vajíèka jsou velmi citlivá na vysychání a vysoké teploty. Za pøíznivých podmínek se líhnou larvy. Nìmeètí odborníci doporuèují provést kontrolu napadení, popø. ochranná opatøení ještì na podzim. Jedním z dùvodù je skuteènost, že insekticid E 605 forte je v SRN povolen k ochranì proti tiplicím pouze do konce tohoto roku a jiný pøípravek není v souèasné dobì k dispozici. Práh škodlivosti se pohybuje na podzim okolo 300 larev. m 2 a na jaøe okolo 100 larev. m 2. Napadení lze zjistit jednoduchou metodou za použití slané vody. K tomu je zapotøebí vyrýpnout drn o rozmìru asi 25 x 25 cm do hloubky pøibližnì 6 cm a vložit ho do nasyceného roztoku soli. Larvy vylezou na povrch a je možné je spoèítat. Nìmeètí odborníci uvádìjí zpùsob, jak zjistit, zda je roztok nasycený: vložte plátek bramboru do rozpuštìné dobytèí soli. Pokud plátek plave nahoøe, je roztok nasycený. Aplikace insekticidu by mìla probìhnout pøi teplotì vyšší než 5 C. Pøi nižší teplotì totiž larvy nevylezou na povrch pùdy a insekticid je nezasáhne. Top Agrar, 2001, è. 11, s. 22 (DK) Díky tomuto vývoji se výraznì zlepšila kvalita bulev. Pøíliš vysoké dávky dusíku zpùsobují nadmìrnou tvorbu chrástu (listy jsou temnì zelené se zvlnìnými èepelemi a dlouhými, mohutnými øapíky) a snížení cukernatosti bulev. Nadbytek dusíku vede rovnìž k poklesu výtìžnosti rafinády, protože se zvyšuje obsah škodlivého dusíku a rozpustného popela v bulvách. Tyto látky ovlivòují negativnì cukrovarnické zpracování. Hluboké a intenzivní prokoøenìní pùdy umožòuje cukrovce využívat nitrátový dusík z hlubších vrstev pùdy. Po sklizni cukrovky proto zùstává v pùdì ménì nitrátového dusíku (pøibližnì 36 kg. ha 1 ), než po sklizni jiných plodin (obiloviny 38 kg. ha 1, leguminózy 42 kg. ha 1, olejniny 59 kg. ha 1, kukuøice 61 kg. ha 1, zelenina 90 kg. ha 1 ). Pøi pìstování cukrovky tak nehrozí nebezpeèí vymýváním nitrátù do podzemních vod. Zuckerrüben-Magazin, 2001, è. 29, s. 7 (DK) Oba kmeny poskytnuté FZB Biotechnik GmbH Berlin byly testovány in vitro a in vivo. Bylo zjištìno, že antagonistické úèinky jsou rùzné v závislosti na složení živného média, hodnotì ph a teplotì. Ménì železa v živném médiu znamenalo zlepšení konkurenceschopnosti bakterie a výraznìjší antagonistické úèinky. Kromì toho bylo zjištìno, že rùzné zdroje dusíku mají rùzný vliv na rùst a sporulaci kmenù B. subtilis. Rùst a sporulace bakterie byly pøi inkubaci v živném roztoku obsahujícím nitrátový dusík rychlejší než pøi inkubaci v živném roztoku s obsahem amonného dusíku. Byly hodnoceny rovnìž stimulaèní úèinky této bakterie na rùst a zdravotní stav rostlin. Pokusy byly provádìny jak na kultivaèních médiích, tak v pùdì za rùzných ekologických podmínek. Výsledky ukázaly, že bakteriální kmeny produkují látky, které podporují rùst rostlin a zvyšují výnos. Ukázalo se však také, že u houbových chorob kukuøice nemusejí být úèinky in vitro a in vitro vždy v korelaci. Dobrého úèinku bylo ve volné pøírodì dosaženo v biologické ochranì proti Sclerotinia sclerotiorum na sluneènici. Z. Pfl. Krankh. u. Pfl. Sch., 108, 2001, è. 5, s (DK) 15

16 Nevápnit pøímo k bramborám Lehké písèité bramboráøské pùdy vykazují èasto velmi nízké hodnoty ph. Poznatky ze svìta Koøenové hniloby cukrovky pøíèiny a pøíznaky Koøenové hniloby cukrovky se vyskytují v mnoha zemích každý rok v rùzném rozsahu. K zajištìní dlouhodobì spolehlivých výnosù na tìchto pùdách je zapotøebí, aby pìstitel vìnoval pozornost pravidelnému a dostateènému vápnìní. Vápník má pozitivní vliv nejen na vývoj koøenù, ale také na skladovatelnost brambor. Podle pozorování nizozemských odborníkù má na sprašových pùdách také hodnota ph vliv na výskyt deformovaných hlíz èím je hodnota ph vyšší, tím nižší je podíl popraskaných (puklých) hlíz a hlíz s dalšími vadami. Vzhledem ke zvýšenému nebezpeèí strupovitosti je však nutné, aby se vápnìní uskuteènilo s co nejvìtším odstupem od pìstování brambor. Na písèitých pùdách se pro nì platná optimální hodnota ph nesmí v žádném pøípadì pøekroèit. Na støednì tìžkých a tìžkých pùdách se doporuèuje aplikace páleného vápna v dávce 1,2 až 1,5 tuny na hektar. Pálené vápno napomáhá k tvorbì stabilní drobtovité struktury pùdy. Mnohá stanovištì s lehkými a støednì tìžkými bramboráøskými pùdami jsou v dùsledku geologického podloží chudá na vápník a hoøèík. Zde se doporuèuje dávka 2 až 3 t. ha 1 uhlièitanu hoøeènatovápenatého. DLZ Agrarmag., 52, 2001, è. 3, s (DK) Pøíèinou mohou být houby, bakterie, háïátka nebo také nedostatek živin. V loòském roce docházelo èasto k zámìnám hniloby zpùsobené koøenomorkou bramborovou, srdéèkové hniloby a hniloby vyvolané v dùsledku napadení háïátky. Vzhledem k tomu, že po primární infekci dochází èasto k sekundární infekci, mohou být symptomy tìchto chorob v pozdìjších rùstových fázích velmi podobné. Hniloby zpùsobené houbou Rhizoctonia solani Pùdní houba Rhizoctonia solani (koøenomorka bramborová) vyvolává chorobu oznaèovanou také jako pozdní hniloba cukrovky. V pozdìjších rùstových fázích cukrovky (pøibližnì od poloviny èervence) se v porostu objevují v ostøe ohranièených hnízdech vadnoucí rostliny. V hnízdech je možné nalézt vedle sebe rostliny zdravé a slabì a silnì napadené. Nejprve vadnou starší listy, nejmladší listy odumírají jako poslední. Typickým pøíznakem napadení rostlin koøenomorkou jsou okolo ještì zelených srdéèkových listù hvìzdicovitì polehlé, žloutnoucí a odumírající listy. Na bulvách se objevuje na úrovni povrchu pùdy suchá hniloba. Zpoèátku malé, vpadlé, šedohnìdì zbarvené skvrny se rozšiøují, zasahují do hloubky a postupnì zachvacují a nièí celou bulvu. Další houby a bakterie mohou vyvolat sekundární infekce. Pøi èasném a silném napadení zùstanou na poli jen mumifikované zbytky listù a bulev. Srdéèková a suchá hniloba v dùsledku nedostatku bóru Nejen koøenomorka bramborová zpùsobuje pøibližnì od èervence v porostech cukrovky hnízdovité vadnutí rostlin, podobné pøíznaky vyvolává také deficit bóru. Pøi nedostatku tohoto prvku vnìjší listy od okrajù žloutnou, jsou køehké, matné a postupnì uvadají. Listové øapíky nesmìøují vzhùru, ale jsou ohnuté smìrem ven. Typickým pøíznakem deficitu bóru je zastavení rùstu srdéèkových listù, které èernají a odumírají. Tmavnout mohou také starší listy a pletiva v horní èásti bulvy. Pøi dlouhodobém nedostatku bóru se vytváøí v bulvì v dùsledku trhlin v pletivu tmavohnìdá dutina tou pronikají do rostlin houby a bakterie, které vyvolávají hniloby. Èasto bývá za pøíèinu vadnutí vnìjších listù považováno napadení rostlin koøenomorkou bramborovou. Tyto choroby se však liší tím, že pøi deficitu bóru jako první usychají a èernají srdéèkové listy, zatímco pøi napadení koøenomorkou jako první usychají vnìjší listy, srdéèkové listy zùstávají dlouho zelené a odumírají až v posledním stadiu choroby. Napadení háïátkem zhoubným K další zámìnì mùže dojít pøi pomìrnì málo èastém napadení cukrovky háïátkem zhoubným (Ditylenchus dipsaci). Na bulvì se v pozdním létì vytváøejí trhliny a tmavé strupy. Trhliny mohou zasahovat hluboko do pletiva a jsou vstupní branou infekce hub a bakterií, vyvolávajících hniloby. Èernání srdéèkových listù, které je typic- 16

17 Poznatky ze svìta Sveøepy v ozimých obilovinách rozšíøení a problémy Sveøepy pøedstavují v posledních letech v sousedním Nìmecku závažný problém zejména polí s obilovinami. Genom bakterie pøírodního genetického inženýra Prostøednictvím biotechnologií lze vylepšovat vlastnosti rostlin. ké pro deficit bóru, se však pøi napadení háïátkem zhoubným neobjevuje. V posledních letech byla èasto na horní èásti bulvy pozorována hnìdá strupovitost, zatímco na listech nebyly zøetelné žádné pøíznaky. Strupy bývají okolo bulvy uspoøádány do pásu, v nìmž se tvoøí buï na povrchu nebo do hloubky dlouhé trhliny a poškození navozuje dojem, jakoby byla bulva sešnìrovaná. Omezené možnosti ochrany Možnosti ochrany proti rùzným koøenovým hnilobám jsou znaènì omezené. Napadení rostlin koøenomorkou bramborovou mohou snížit pìstitelská opatøení; oèekává se rovnìž vyšlechtìní nových rezistentních odrùd cukrovky. Nedostatek bóru jako pøíèina suché a srdéèkové hniloby se mùže vyskytnout, pokud je dostupnost tohoto prvku pro rostliny v dùsledku sucha nebo pøíliš vysoké hodnoty ph omezená. Pøedpokladem k zamezení, popø. odstranìní deficitu je pøedevším správné støídání plodin a aplikace vhodných hnojiv. K prevenci proti škodám pùsobeným háïátkem zhoubným se doporuèuje správné støídání plodin s 5 až 7letou pøestávkou v pìstování cukrovky. V pøípadì, že se oèekává silnìjší výskyt, je možná aplikace nematocidních granulátù. Koøenové hniloby cukrovky a jejich pøíznaky: koøenomorka bramborová (Rhizoctonia solani): žluté listy hvìzdicovitì polehlé; bulva hnìdá, vpadlé skvrny (suchá hniloba) okolo zelených srdéèkových listù, deficit bóru: žluté listy okolo èerných vnitøních listù; èerná bulva s tmavohnìdými strupovitými dutinami pod srdéèkovými listy, háïátko zhoubné (Ditylenchus dipsaci): zkroucené, zkadeøené srdéèkové listy; popraskaná èerná a strupovitá místa na bulvì. DZZ Zuckerrüb. Ztg., 37, 2001, è. 5, s. 10 (DK) Intenzita výskytu tìchto plevelù postupnì narùstá a podle nìmeckých odborníkù je tøeba poèítat s jejich dalším šíøením. Z více než sta druhù sveøepù vyskytujících se po celém svìtì jich však jen nìkolik patøí mezi plevele zemìdìlských ploch. Výzkumy z roku 2000 ukázaly, že nejèastìji se na zemìdìlských plochách v SRN objevuje sveøep jalový, následovaný s. stoklasou, s. mìkkým, s. støešním a s. japonským. Výskytu a rozšiøování sveøepù napomáhá nìkolik faktorù. Narušení osevních postupù (zejména èasté zaøazování ozimých obilnin na pozemky bez vhodné pøerušující plodiny) je jednou z pøíèin rozšíøení sveøepù, jejichž vývojový cyklus je podobný jako u ozimých obilovin. Rovnìž využití bezorebných technologií pøispívá k šíøení tìchto plevelù. Z okrajù polí, souvratí, okrajù cest a sousedních ladem ležících pozemkù se sveøepy snadno šíøí na zemìdìlsky využívané plochy. Zemìdìlskou technikou se pøenáší na velké vzdálenosti. Èasný termín výsevu ozimých obilovin na podzim poskytuje teplomilným sveøepùm dobré podmínky vývoje. V neposlední øadì napomáhá výskytu a šíøení sveøepù absence herbicidù urèených k ochranì obilovin proti tìmto plevelùm. Možnosti ochrany proti sveøepùm v porostech ozimých obilovin jsou omezené. Vzhledem k tomu, že úèinek herbicidù není postaèující, spoèívá ochrana ve støídání plodin v osevních postupech (nízké zastoupení ozimých obilovin) a konvenèní technologii zpracování pùdy. Úèinnost obou opatøení je založena na krátké životaschopnosti semen sveøepù v pùdì a poklesu jejich vzcházivosti z vìtších hloubek. Vhodná je rovnìž povrchová kultivace, která pøispívá k lepšímu klíèení semen. Vzešlé rostliny je možno následnì likvidovat hlubším zpracováním pùdy nebo aplikací neselektivních herbicidù. Výskyt sveøepù lze podle nìmeckých odborníkù omezit také pozdìjším výsevem ozimých obilovin. Getreide Magazin, 7, 2001, è. 4, s (DK) Sekvence genomu mikroorganismu Agrobacterium tumefaciens bakterie, která mùže pøirozenì pøenášet DNA do rostlinných bunìk, byla uvedena vìdci spoleènosti Monsanto. Výzkumný tým dceøiné spoleènosti Monsanta Cereon Genomics spolupracoval s výzkumným týmem univerzity v Richmondu ve Virginii v USA. Agrobacterium tumefaciens je jeden z nejvýznamnìjších 17

18 Poznatky ze svìta nástrojù v biotechnologii rostlin. Pochopení biologie této bakterie a její pøirozená schopnost stabilnì vkládat geny do rostlin umožnila vývoj mnoha plodin zlepšených prostøednictvím biotechnologie, které dnes farmáøi pìstují. Bakterie Agrobacterium je podrobnì studována již od roku 1907, kdy vìdci prokázali, že je pøíèinou nemoci rostlin zvané bakteriální nádorovitost. Bìhem ètyøicátých a padesátých let další výzkumníci prokázali, že pouze ona je potøebná k tomu, aby spustila nemoc, která mùže pokraèovat i poté co byla bakterie odstranìna; takže transformovala rostlinné buòky. V sedmdesátých a osmdesátých letech výzkumníci ukázali, že Agrobacterium vnáší podíl své vlastní DNA do DNA rostlin, èímž zavádí nové geny, které vedou k vytváøení bakteriální nádorovitosti. Modifikování DNA této bakterie tak, aby se odstranily geny týkající se bakteriální nádorovitosti posléze umožnilo zavedení dalších genù do rostlin. Genom bakterie byl uložen ve Státním centru biotechnologických informací (National Center for Biotechnology Information) v mìstì Bethesda. Informace o nìm budou k dispozici veøejnosti na internetové adrese: Feedsuffs, 73, 2001, è. 36, s. 27 (Vo) Sklízecí mlátièka Claas Lexion pro sezonu 2002 Øada sklízecích mlátièek Claas Lexion nyní byla doplnìna o ètyøi nové modely 470, 460E, 430E a 410. Sklízecí mlátièka Claas Lexion Kabina s malým prùmìrem volantu a joystickem vpravo Všechny jsou pøipraveny pro novou sezonu v roce Nejvìtší je model 470 s motorem o výkonu 250 kw. Výrobce pøedpokládá, že tento model sklidí pohodlnì za sezonu 730 hektarù. Je vybaven sekundárním mláticím systémem Roto-Plus místo vytøásadel slámy. Nìkteré nové rysy na modelu 470 budou v roce 2002 uplatnìny také na modelu 480. Je to hydraulicky pohánìný pøihánìè o vìtším výkonu, který lépe pracuje pøi sklizni polehlého obilí. Nový hnací systém rovnìž zahrnuje synchronizaci rychlostí dopøedu. Žací stùl je vybaven hydraulickými tlumièi rázù, které doplòují pružný systém zavìšení stolu. Napomáhají tlumení výkyvù stolu napø. pøi otáèení na souvrati. Vložený buben za šikmým dopravníkem napomáhá udržet velké množství slámy pod kontrolou a také k jejímu rovnomìrnému pøivádìní k mláticímu bubnu. Možná že jednou z nejdùležitìjších zmìn je sekundární mláticí systém Roto- Plus. Nahrazuje tøírychlostní systém, který nastavoval poèet otáèek od 630 do 950. min 1. Je to hydraulický variátor mìnící poèet otáèek v rozmezí od 350 do min 1. Lze jej nastavovat z kabiny sklízecí mlátièky. Mùže mìnit poèet otáèek v závislosti na mìnícím se stavu sklízené hmoty. Na nižším konci výkonové tøídy je Lexion 410 s motorem o výkonu 154 kw. Má mlátièku s pìti vytøásadly a žací stùl o zábìru 5,4 m. Zásobník zrna má objem litrù. Potøebnou energii pro všechny modely sklízecích mlátièek Lexion dodávají motory Caterpillar se zálohou výkonu 20 % a s lepším prùbìhem toèivého momentu než mìly døíve používané motory Mercedes Benz. Model 480 má jmenovitý výkon 317 kw. Modely øady E (Lexion 430E a 460E) jsou vybaveny novým systémem Multifinger Separation System (MSS), zkonstruovaným za úèelem dosažení vìtší výkonnosti v oblasti sekundární separace. Nahrazuje pùvodní separaèní systém Intensive Separation System (ISS), který používal øadu pulsujících kovových hrotù k naèechrávání slámy pøi prùchodu pøes vytøásadla. Nový systém používá rotující buben s osmi øadami zatahovacích prstù, které vykonávají stejnou operaci, ale mnohem úèinnìji. Výrobce tvrdí, že u tohoto stroje je vylouèeno jakékoliv riziko namotávání slámy na buben se 44 prsty a s poètem otáèek 154. min 1. Systém je velmi efektivní pøi práci s velkým množstvím zelené nebo vlhké hmoty. Modely øady E se vyznaèují nízkou spotøebou energie a velmi výkonnou øezaè- 18

19 Poznatky ze svìta kou využívající všechny tøi strany ostøí nožù k øezu slámy. Všechny modely Lexion mají kabinu vybavenou širšími sedadly, volantem o prùmìru 35 cm a automaticky pracujícím klimatizaèním zaøízením. Systém MSS se zatahovacími prsty Parametry sklízecích mlátièek nové øady Model Výkon, kw Objem zásobníku, l Zábìr, m Cena, GBP Lexion , Lexion , Lexion 430E , Lexion , Lexion , Lexion 460E , Lexion , Lexion , Farmers Weekly, 135, 2001, è. 9, s Pøedvádìní strojù na sklizeò brambor British Potato 2001 se nazývá Den techniky strojù na sklizeò brambor, který se koná ve Velké Británii. Návštìvníci tohoto pøedvádìní si zde mohli všimnout, jak se za posledních pár let zmìnila konstrukce sklízecích strojù i technologie skliznì. Vedle tepelného ošetøení porostu (desikace) a øady nových prvkù na rozdružovadlech brambor se návštìvníci také zajímali o pøedvádìní sklízeèù, které byly vystavovány jak v klidu, tak i v pracovním nasazení. Byla pøedvádìna øada nových samojízdných sklízeèù, firmy prezentovaly nové technologie, které naznaèovaly, kudy se prùmysl zemìdìlských strojù bude ubírat. Rozbíjeè natì firmy Jones Samojízdný sklízeè Amac Dvouøádkový Netagco Reekie Samojízdný dvouøádkový sklízeè SF-1700 DLS pøedvádìl výrobce Grimme. Hlavní odlišností proti døívìjšímu provedení je kromì ceny to, že model DLS má jeden prosévací dopravník, který pøivádí sklízenou hmotu k dalšímu dopravníku v zadní èásti stroje. Ten vynáší brambory na pøebírací stùl. Na podvozku zùstaly všechny prvky nezmìnìny. Lze ovšem nahradit kolo na levé stranì stroje pryžovým pásem. Na pøedvádìní budily pozornost rovnìž samojízdné dvouøádkové sklízeèe brambor De Wulf a Amac na tøíkolovém podvozku s øízením všech tøí kol. Lehké pracovní podmínky znamenají skuteènou pøednost pro samojízdné stroje, které, tøebaže ne plnì využité, nabízejí plynulou a pomìrnì rychlou sklizeò. 19

20 Poznatky ze svìta Kromì samojízdných sklízeèù byly na pøedvádìní rovnìž pøívìsné dvouøádkové sklízeèe firmy Standen Engineering. Pøedveden byl hydraulicky pohánìný model Vision, dále model Pearson Enterprise s hvìzdicovým pøedèisticím separátorem (místo druhého prutového dopravníku), dvouøádkový Netagco Reekie s pøebíracím stolem a model Kverneland U2600 se systémem Teleweb pro suché sklizòové podmínky. Samojízdný sklízeè Vision firmy Standen Sklízeè Kverneland U2600 Jedním z nejnovìjších produktù vývoje firmy Jones Engineering je tøídílný rozbíjeè natì. Sklápí se hydraulicky do pøepravní polohy. Tento šestimetrový stroj rozbíjí na a ukládá ji do kolejí. Každá jednotka je pohánìna øemeny, jištìnými jednotlivými pøetìžovacími spojkami. Sklízeè se dodává buï jako vzadu, nebo vpøedu nesený. Cena tohoto stroje je GBP. Farmers Weekly, 135, 2001, è. 11, s. 74 Výkonná samojízdná sklízecí øezaèka Nìmecký výrobce Krone vstoupil na trh samojízdných sklízecích øezaèek poté co vyvinul stroj, který je považován za nejvýkonnìjší, a to model Big X. Tato sklízecí øezaèka byla vystavena na výstavì Agritechnica Je pohánìna motorem Mercedes Benz V 12 o výkonu úctyhodných 574 kw, popø. motory o výkonech 515 nebo 445 kw, aby se vyhovìlo i dalším sklizòovým režimùm. Tento stroj byl vyroben, aby se vyhovìlo nároèným požadavkùm podnikù služeb a majitelù velkých farem, kteøí chtìjí výkonnìjší sklízeè pro vìtší plochy. Tøebaže trh samojízdných sklízecích øezaèek ovládají tøi hlavní hráèi, Krone zaujímá 10% podíl na svìtových trzích. Sklízecí øezaèka má zábìr 3 m a výkonnost pøi sklizni pícnin 10 hektarù za den. Výrobce tvrdí, že Big X má vynikající apetit i na kukuøici. Nìmecký Krone vyvinul vlastní patentovaný 12øádkový adaptér na sklizeò kukuøice s jehož pomocí sklidí kukuøici až ze 60 ha za den. Výkon motoru je dostateènì vysoký, aby sklízecí øezaèka mohla bez problémù manipulovat s vysokým a velmi výnosným porostem. Klíèovým agregátem stroje je dvoudílný žací stùl vybavený noži rotujícími smìrem do støedu, aby napomáhaly sklízené hmotì jejímu pohybu rovnìž ke støedu. Stùl je o 50 % lehèí než standardní stoly konkurenèních sklízecích øezaèek vzhledem k menšímu poètu pohybujících se èástí. Tím se dosáhlo snížení hmotnosti v pøední èásti øezaèky. Sklízená píce z žacího stolu postupuje 80 cm širokým pøivádìcím tunelem do stroje. Výrobce upozoròuje na to, že tento otvor je nejširší ze všech na vyrábìných strojích na trhu. Rostlinná hmota se pak stlaèuje šesti hydraulicky pohánìnými válci a øeže bubnem osazeným 28 noži. Poøezaná píce po projití strojem je vymetána metaèem do dopravního prostøedku. Pojezdová kola jsou pohánìna hydromotory Poclain, které jsou na zadních kolech zdvojené. Pøevodovka je ovládána joystickem, kolébkový spínaè v kabinì volí dva rozsahy jeden pro pásmo rychlostí od 0 do 20 km. h 1, druhý pro rychlosti od 0 do 40 km. h 1. Krone využil výstavu Agritechnica 2001 k pøedvedení dalších strojù na sklizeò píce. Nabídnul nesené žací stroje EasyCut o zábìrech 2,8, 3,2 a 4,1 m; pøívìsné žací stroje EasyCut 2,8, 3,2 a 6,2 m. Všechny tyto stroje mohou být vybaveny maèkaèi. Obraceèe a shrnovaèe Swadro 881 a 1201A mají pracovní zábìr 8,8 a 6,2 m. Kromì toho zde 20

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D Balièky válcových balíkù Nesená balièka BW 1100 Jsou li balíky pøepravovány k balení do místa urèení, je nesená balièka BW 1100 ideálním øešením. Dodává se ve dvojím provedení:

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Trendy vývoje svìtového zemìdìlství Developmental trends of world agriculture V. JENÍÈEK, V. KREPL Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtové zemìdìlství zaznamenalo

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz ILPRA Italská firma ILPRA byla založena v roce 1955. Vyrábí pøes 50 typù strojù, vhodných pro potravináøský i pro nepotravináøský prùmysl.

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw P 15-0109CZ Energeticky úsporné motory: zaènìme výpoèty Ten, kdo si v souèasné dobì chce poøídit nový elektromotor,

Více

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAÈNÍ OBJEMOVÁ ÈERPADLA RPT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.01 Použití Rotaèní

Více

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE KATALOG OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE 1 Snaha a.s. HISTORIE A SOUÈASNOST Spoleènost byla založena krátce po osvobození Èeskoslovenska v roce 1945. Píše tedy již svoji více

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG Pøestavba naftových motorù na pohon LPG AUTOMOTIVE plyn do dieselu plyn do bagru plyn do traktoru plyn do autobusu plyn do agregátu plyn do nákladních vozidel plyn do kombajnu Nový systém pøidávání LPG

Více

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika 8 červenec 2013 Ročník XVI., měsíčník, 29. 8. 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 466, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vejce@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VAJEC Vývoj CZV: S... 1,09 Kč/ks M... 1,49

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY Polyuretanové ozubené øemeny Polyuretanové øemeny Naše firma nabízí polyuretanové øemeny splòující nejvyšší požadavky výrobcù prùmyslových zaøízení. Výroba na moderním strojním

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

FRÉZY NA PAØEZY VYHRADNÍ DOVOZCE ZNAÈKY BANDIT PRO ÈESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU. EKO BANDIT Stroje s.r.o. U Lékárny 5, 735 35 Horní Suchá

FRÉZY NA PAØEZY VYHRADNÍ DOVOZCE ZNAÈKY BANDIT PRO ÈESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU. EKO BANDIT Stroje s.r.o. U Lékárny 5, 735 35 Horní Suchá Model HB 19 XP Model HB 20 XP Model 2150 XP Model 2450 XP Model 2890 XP Model 2900 XP Model 2800 XP TOWABLE Model 3200 XP TOWABLE Model 3200 XP Model 3400 XP Model 3500 XP Model 4000 XP Model 5000 XP FRÉZY

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru Speciální mìøicí a kalibraèní pøípravky a jednoúèelová mìøidla Do této èásti katalogu MÌØIDL III jsou zaøazena jak mìøidla, která jsou vyrábìna standardnì a mají své konkrétní mìøicí rozsahy a objednací

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

WA90-3 WA90-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 51,5 KW (70 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 5610 KG KAPACITA LOPATY 0,9 1,6 M 3

WA90-3 WA90-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 51,5 KW (70 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 5610 KG KAPACITA LOPATY 0,9 1,6 M 3 WA 90 WA90-3 WA90-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 51,5 KW (70 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 5610 KG KAPACITA LOPATY 0,9 1,6 M 3 Struèný pøehled Nový kompaktní kolový nakladaè WA90-3: je komfortnìjší, má snadnìjší údržbu

Více

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Odšťavòovaèe citrusù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Zumoval S. L. Spoleènost Zumoval, S. L. která byla založena v roce 1991, je výrobcem automatických odšťavovaèù citrusù.

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 40-CVXV 426

Více

Centrální mazání øetìzù

Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù zvyšuje produktivitu výrobních linek Tøecí body øetìzu: C Mezi vnìjší a vnitøní sponou. D Mezi sponou a váleèkem. E Mezi zubem øetìzového kola, váleèkem

Více

Technické plasty pro strojírenství

Technické plasty pro strojírenství Technické plasty pro strojírenství Vaše vysoké požadavky jsou pro nás výzvou Strojní souèásti z kvalitních technických plastù v posledních letech a desetiletích stále více pronikaly do stavby stroj ù a

Více

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika 7 červen Ročník XVII., měsíčník, 25. 7. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 466, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vejce@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VAJEC Vývoj CZV: S... 1,18 Kč/ks M... 1,65 Kč/ks L...

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Komfortní clony Prùmyslové clony

Komfortní clony Prùmyslové clony Komfortní clony Prùmyslové clony øada C, D øada P vzduchové clony Jak funguje dveøní clona? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zaøízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odcloòuje

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

TURBOVAC vakuové stroje

TURBOVAC vakuové stroje vakuové stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Turbovac Nizozemská spoleènost Turbovac je jedním z prùkopníkù strojù pro vakuové balení. Turbovac spojuje více než 60

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení 2. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Tackceys Crick 1.2. Použití

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Samoèistící èesle - SÈÈ

Samoèistící èesle - SÈÈ MECHANICKÉ PØEDÈIŠTÌNÍ Samoèistící èesle - SÈÈ ISO 9001 ZARÍZENÍ PRO CISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Použití zaøízení Samoèistící èesle (typ SÈÈ) jsou universálním odluèovaèem nerozpuštìných látek z kapalin. Uplatnìní

Více

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ. VÝKON 42,5 kw (58 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 4880 kg KAPACITA LOPATY 0,65 1,25 m 3

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ. VÝKON 42,5 kw (58 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 4880 kg KAPACITA LOPATY 0,65 1,25 m 3 WA 75 WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 42,5 kw (58 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 4880 kg KAPACITA LOPATY 0,65 1,25 m 3 Struèný pøehled Nový kompaktní kolový nakladaè WA75-3: je komfortnìjší, má snadnìjší údržbu

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Účastníci jednání za ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., Velké Bílovice 1,2 Ing. Karel Matoušek,

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Svìtový potravinový problém World food problem V. JENÍÈEK Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtový potravinový problém je obecnì považován za jeden z nejvýznamnìjších

Více

Horizontální betonárny

Horizontální betonárny Horizontální betonárny SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. èlen koncernu SCHWING H1 s talíøovou míchaèkou Spoleènost Stetter ji déle ne 40 let s úspìchem vyrábí betonárny. Více ne 1500 betonáren Stetter s míchaèkami

Více

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové øady strojù pøestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové stroje, modely jsou vhodné ke zpracování

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 7/8 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Zemìdìlství ve svìtì 20 Poznatky ze svìta 36 Lidská výživa 49 Zahradnictví51 Pøíloha 58 Estonsko uvolní mimoøádné státní výdaje na podporu obilovin Polsko subvencuje úvìry

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Ceny jsou platné pouze pøi objednání a platbì do 29.2.2012

Ceny jsou platné pouze pøi objednání a platbì do 29.2.2012 Ceny jsou platné pouze pøi objednání a platbì do 29.2.2012 Vyvazovací materiály a pomùcky Vyvazovací kleštì Beli, MAX-HTB Štìpkovaèe a drtièe bioodpadu Caravaggi - sleva 10 % (pouze v lednu!). Bazar strojù

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 133. Žofínské fórum, 28. 5. 2012, Praha ILUSTRACE VÝVOJE A STAVU Po r. 1989 a posléze po r. 2004 prudké propady

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 10 Z OBSAHU 2002 Krátké zprávy 1 Zemìdìlství ve svìtì 9 Poznatky ze svìta 18 Životní prostøedí 30 Lidská výživa 30 Zahradnictví 31 Pøíloha 33 V Itálii podepsána dohoda o bezpeèných potravinách Krátké zprávy

Více

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 577, fax: 222 871 536 e-mail: tis.obiol@szif.cz Ročník II., měsíčník, 11. 3. ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Vývoj cen: Potravinářská pšenice... 4 073 Kč/t

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více