SOUČASNÁ DROGOVÁ SCÉNA MLADISTVÝCH KRIMINÁLNÍCH PACHATELŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUČASNÁ DROGOVÁ SCÉNA MLADISTVÝCH KRIMINÁLNÍCH PACHATELŮ"

Transkript

1 SOUČASNÁ DROGOVÁ SCÉNA MLADISTVÝCH KRIMINÁLNÍCH PACHATELŮ Jan Sochůrek Anotace: Drogy se z delikventní subkultury posunuly do dosud jimi nezasažených vrstev společnosti, zejména mezi mládež. Návykové látky ovlivňují chování ohrožených mladistvých v jejich predelikventním období tak, že kupř. značná část uvězněných mladistvých byla už před prvním vzetím do vazby potrestána alternativním trestem. Na analýzu příčin a souvislostí tohoto jevu bylo zaměřeno dotazníkové šetření vězeňské populace, které obsáhlo téměř 800 respondentů. Klíčová slova: drogy, toxikománie, trestná činnost mladistvých, viktimizace. Drogové závislosti se zejména v posledních desetiletích zařadily mezi vážné hrozby pro současnou společnost. Jednoznačný vývoj směrem ke stále útočnějším drogám ve spojení s klesající věkovou hranicí těch, kteří je zneužívají, a jejich plošným šířením jsou základní premisy této hrozby. Neméně závažným důsledkem je organizovaný zločin, který na výrobě a distribuci drog vydělává miliardové částky. Nelze pominout ani to, že příjmy z drog směřují velmi často do pokladen teroristických organizací. Další důvody jsou málo viditelné a plíživé. Jde o poškozování zdraví velkých skupin obyvatelstva, a to jak tělesného, tak duševního, včetně potomků toxikomanů. O tyto lidi se musí následné společnost postarat. Zároveň jsou alkohol a drogy příčinami řady trestných činů, rozpadů rodin, podepisují" se na špatné výchově dětí, jejich brzkém útěku do prostředí predelikventní subkultury. Snahy vydávat drogy za problém izolovaný jsou škodlivé a odborné chybné. V následujících řádcích se pokusíme zamyslet nad některými souvislostmi zneužívání drog dětmi a mladistvými ve spojitosti s možným delikventním či kriminálním jednáním nezletilců. Drogy zasahují všechny aspekty života jedince a společnosti, jsou zkoumány jako jev zdravotnický, sociální, psychologický, pedagogický a speciálně pedagogický, právní, sociálně deviantní atd. Názory odborné i laické veřejnosti oscilují od nepřiměřeně tvrdé represe po nemístnou shovivavost, toleranci a podceňování, či dokonce ignorování rizik. Výše uvedené faktory je třeba obecně nahlížet z pozic jejich: - četnosti a variability (věk a okolnosti prvního setkání s drogou, užití), - okolností, rozvoje, dynamiky a intenzity zneužívání,

2 - sociálních souvislostí, - psychologických, pedagogických (výchovných) a zdravotnických aspektů. Z uvedeného výčtu je zřejmé, že problematiku drogových závislostí u dětí a mládeže nelze posuzovat jen v extrémních polohách normálu a zločinnosti, jak je, bohužel, veřejnosti většinou prezentováno. Domníváme se, že důležitým prvkem poznání tohoto mechanismu je právě zjištění, jakou roli hrají drogy v možném antisociálním (kriminálním) chování jedince. Drogy se z delikventní subkultury posunuly do normální společnosti, zejména mezi mládež. V této skupině jsou chápány jako módní záležitost, staly se i předmětem organizovaného zločinu a místo tranzitní zemé se ČR stala zemí cílovou. Ředitel Národní protidrogové centrály Jiří Komorous v roce 1995 prohlásil: Dochází u nás k absurdním, v západní Evropě nemyslitelným věcem, jako je vydávání publikací popisujících pěstování jednoho z druhů drog, ve veřejnoprávní televizní společnosti k popularizaci tzv. měkkých drog, k pořádání koncertů na podporu legalizace jedné skupiny drog apod. To vše ve svém kontextu ve spojení se stále vzrůstající aktivitou, organizovaností a brutalitou zahraničních i domácích zločineckých skupin vytváří velice vhodné podmínky a podhoubí pro nelegální drogové aktivity a organizovaný trh s omamnými a psychotropními látkami v ČR a zapojení tohoto území do mezinárodních zločineckých aktivit." (6) Obecné cíle, které jedinec zneužitím drogy sleduje a které mu poskytují psychologický zisk, jsou: - odstranění chorobného příznaku - zlepšení si nálady - vyvolání zvláštních prožitků (halucinací) - skupinový konformismus (zejména u dětí a mladistvých) - zvědavost (zkusit to také, zvláště u détí a mladistvých) Dále je nutné konstatovat, že: - závislost na farmakologicky účinných látkách postihuje velké skupiny obyvatelstva, jmenovitě mladé populace; - zmíněné závislosti jsou sociálním problémem, neboť jsou jevem rozšířeným, který působí na život nikoliv jen malých kolektivů ale mohl by ovlivnit život společnosti jako celku. Současně se jedná o jev zdravotnický; - závislosti na psychotropních látkách a jejich zneužívání se jeví jako kriminogenní faktor. Konkrétní vztahy v této oblasti však nejsou dosud dostatečné a uspokojivě prozkoumány, navíc podléhají populistickým a politickým tlakům; - potvrzuje se tradiční obraz, jak byl pozorován již počátkem 80. let minulého století. Po roce 1989 se pouze objevily některé nové prvky, a to jak kvalitativní, tak kvantitativní. Jde zejména o masivní průnik klasických drog ze zahraničí. Další významnou změnou je stále výraznější posun drog z delikventní

3 populace nebo problémových skupin do populace běžné a béžného prostředí (školy apod.) Drogová závislost je charakterizována: - silnou touhou látku užívat a pokračovat v jejím užívání za každou cenu - tendencemi zvyšovat dávky, aby se dosáhlo účinku, který původné vyvolala dávka menší - existencí psychické nebo fyzické závislosti včetné abstinenčního syndromu Na vznik drogové závislosti spolupůsobí čtyři základní faktory: - Typ, charakter a dostupnost drogy - vedle preference účinku jednotlivých drog nebo jejich skupin se jako ješté důležitější jeví dostupnost drogy, hlavně dostupnost ekonomická. - Struktura osobnosti - jedná se o širokou škálu problematiky. K drogám se uchylují většinou lidé úzkostní, ti, kteří neumějí vyřešit přirozeně své problémy, lidé s různými anomáliemi psychiky, ale i lidé v psychické a sociální normě. -Působení sociálního prostředí (společenské a psychologické vlivy) - jde především o vliv part, ale i celkové příznivé klima pro zneužívání drog ve společnosti. - Podnět, spouštěcí či provokující faktor - může jím být momentální tíživá situace, stres či pocit jedince, že není schopen adekvátně vyřešit aktuální problém. Častou motivací je i snaha neodlišovat se od skupiny, někdy i zvědavost. Viktimologický aspekt drogové závislosti Lidé zneužívající drogy tvoří značnou část té skupiny, která je převážnou většinou členů společnosti hodnocena negativně a svoji viktimizaci si tzv. zavinila sama". Viktimizace (proces stávání se obětí) je u lidí zneužívajících drogy obecné způsobena: - psychickými změnami a psychickou zranitelností - finanční i psychickou závislostí na druhém (druhých) - pohybem v rizikových oblastech a v rizikových skupinách - rozpadem sociálně pozitivních vazeb a sociálního zázemí, návyků, zájmů apod. - opatřováním drog nebo prostředků na nákup drogy i základních životních potřeb kriminálním nebo sociálně deviantním způsobem (např. prostitucí, hazardní hrou) anebo v kriminálním či sociálně deviantním prostředí - oslabenou možností bránit se před šikanou, sexuálním zneužíváním, útočníkům a násilníkům nebo parazitujícím lidem - rizikem nakažení přenosnými chorobami - obecným zhoršováním zdravotního stavu Abúzus (problémové užívání) drog mládeží patří k velmi naléhavým tématům. Naše nej mladší generace vstoupila na drogovou scénu v polovině 60. let mi-

4 nulého století. Tehdejší bariéry, jako byly železná opona", vysoký stupeň sociální kontroly, pracovní povinnost, pohrůžka netrestních i trestních sankcí, významně omezovaly šíření drog v mladé populaci (i když toto konstatování je v politických souvislostech bolestné a u mnohých občanů ČR může vyvolat nepříjemné vzpomínky). Drogy se dostávaly především mezi sociálně oslabené a rizikové skupiny mládeže, jejich výskyt v běžné populaci nebyl častý. Postupné se však začal objevovat typický příznak šíření drog - útočnější drogy a útočnější způsoby aplikace a jejich masivnější pronikání do skupin mládeže, ve kterých se dříve téměř nevyskytovaly (střední školy s maturitou a vysoké školy). Rok 1989 všechny výše zmíněné bariéry odstranil nebo oslabil. Hlavními znaky tohoto období je pak silný atak klasických drog na naše území, jeho změna ze země tranzitní na zemi cílovou a vysunutí drog do tzv. normální populace". Tím padl častý mýtus o rozhodujícím vlivu kriminální populace na šíření drog. Naše výzkumy dlouhodobé ukazují, že drogová závislost ve více jak 75 % (což je dolní hranice kvalifikovaného odhadu, osobné se domnívám, že je vyšší - kolem 85%) předchází spáchání prvního trestného činu. Lze spíše mít za to, že drogová závislost přivádí jedince do asociálních struktur, k asociálním způsobům života a chování, a až posléze k způsobům antisociálního (kriminálního) chování. Kriminalita dětí a mladistvých vykazuje ve srovnání s kriminalitou dospělé populace některé odlišnosti. Konstatujeme-li tuto skutečnost, je třeba mít na paměti značnou variabilitu psychické a sociální zralosti mladistvého, takže uvedené charakteristiky nejsou omezeny vékem let, jak stanoví trestní zákon nebo nověji zákon č. 218/2003 Sbírky, o soudnictví ve věcech mládeže. Tato skutečnost by měla být brána v potaz zejména při diskusích o snížení věku trestní odpovědnosti (autor této stati není tomuto trendu v podobě, jak je diskutován, osobně nakloněn). Odbor prevence kriminality MV (1998) považuje za odlišné zejména: - předmět útoku je vybrán na základě odlišného hodnotového systému než u dospělých - většina kriminálních deliktů mladistvých je páchána s jedním nebo více spolupachateli, resp. skupinové. (Některé odborné práce uvádějí, že pouze necelých 18% mladistvých spáchá trestnou činnost osamocené) - trestná činnost mladistvých není obvykle plánována a promýšlena zejména v oblasti možných následků - při páchání trestné činnosti je často použito neúměrného násilí či nepřiměřených prostředků - útok se vyznačuje nepřiměřenou agresivitou, ničením a devastací - při páchání trestné činnosti se pozoruje častý vliv alkoholu a drog, zejména v souvislosti s agresivitou, vyvolanou nepřiměřenými reakcemi na vnější podněty

5 - mladiství jednají více emotivně než rozumové, trestný čin je často živelný pod vlivem momentální situace - o přípravě trestné činnosti i o jejím spáchání se často svěřují členům skupiny, u kterých mají tendenci si zajišťovat i alibi - odcizují pro ně atraktivní předměty nebo ty, které potřebují" (In Vývoj kriminality v ČR se zvláštním zřetelem na kriminalitu dětí a mladistvých. Materiál pro konferenci Kriminalita dětí a mladistvých", Praha 1998.) V další části práce se výše uvedená tvrzení pokusíme dokladovat na výzkumu toxikomanické scény současné vézeňské populace, provedeném i mezi mladistvými vězni. Tam, kde zjištění mají vypovídající hodnotu k mladistvým osobám obecně (např. kdy prvně zneužil drogu), uvádíme pro širší přehled i skutečnosti, zjištěné u dospělých skupin vězňů. Vyšetřeno bylo celkem 798 respondentů, z toho 9 dotazníků nebylo možno vyhodnotit pro neúplnost údajů. Z toho bylo: 95 mladistvých (ML) 134 žen (Z) 299 mužů dospělých, dříve již s pobytem ve VTOS (MT) 261 mužů prvovězněných (nebyl dříve vězněn) (MNT) Tento soubor jsme rozdělili na dvé základní skupiny, a to ty vězně, kteří přiznali abúzus drogy v životní historii, a na ty, kteří drogu nezneužili. Z této úvahy byly eliminovány alkohol, nikotin, kofein a léky ordinované lékařem, na což byli respondenti upozorněni. Z celkového počtu respondentů se k abúzu drogy v životní historii přiznalo celkem 446 vězňů, což je 56% zkoumaného vzorku. V jednotlivých skupinách to bylo: ML -82%, 2-54%, MT -59%, MNT - 49,5% zkoumaného vzorku dané skupiny. Pro srovnání uvádíme, že v roce 1999 jsme zkoumali celkem 436 respondentů, přičemž zneužití nebo zneužívání drogy v životní historii přiznalo 41,3% z celkového počtu dotázaných. V jednotlivých skupinách to bylo: ML -65,6%, 2-29,6%, MT -36,5%, MNT - 37,8% zkoumaného vzorku. Nárůst počtu vězňů, kteří se v jednotlivých skupinách k abúzu přiznali, je více než varující, a to u všech zkoumaných skupin. Znamená to nepřehlédnutelnou skutečnost prudkého nárůstu lidí s drogovou zkušeností ve vězněné kriminální populaci. Určující je však uchopení a úhel pohledu na toto zjištění. Autor této studie se necítí povolán k jednoznačnému závěru, a proto nabízí následující možná východiska. 1. přístup: Nárůst vězňů s drogovou zkušeností v anamnéze kopíruje stoupající křivku abuzérů ve společnosti.

6 2. prístup: Nárůst vězňů s drogovou zkušeností v anamnéze znamená zvýšený počet sociálně deviantné jednajících lidí se sníženou adaptační kapacitou ve společnosti. 3. přístup: Abúzus drogy je u lidí se sníženou adaptační kapacitou výrazným, často jediným nebo převažujícím kriminogenním faktorem v jejich kriminální kariéře (nezaměstnaní, pachatelé trestných činů za účelem získání drogy nebo prostředků na její nákup"). 4. přístup: Abúzus drog je statusovým symbolem podstatné části delikventní subkultury nebo jednou z hlavních příčin nastartování kriminální kariéry. Základní otázkou, kterou je nutné si položit, je ale pozice a role drogy v nastartování a vývoji kriminální kariéry jednotlivce. Tab. č. 1: Kolik Vám bylo let, když jste prvně požil nějakou drogu? Věk: mladiství absolutní počty odpovědí ženy muži netrestaní muži trestaní celkem Pozn.: Všechny další údaje se vztahuji pouze ke skupině, která přiznala abúzus drog v životni historii. Ve zkoumané skupině mladistvých 62,8 % prvně zneužilo drogu mezi 14. a 16. rokem věku, přičemž 47 % ji prvně zneužilo ve věku nižším než 15 let. Ve výzkumu provedeném v roce 1999 srovnatelnou metodikou přiznalo experiment s drogou ve věku let 73 %, ve věku nižším než patnáct let 45,9 % mladistvých vězňů. K poklesu počtu těch, kteří zneužili prvně drogu mezi rokem věku, došlo ve srovnání let 1999 a 2002 u všech zkoumaných skupin s výjimkou žen, a to statisticky významně (blíže viz studie Drogová problematika ve věznicích ČR a některých zahraničních věznicích", IKSP 2000).

7 Rovněž jsme zjistili, že drogu prvné až béhem véznění zneužilo pouze 1,3 % mladistvých. Je to způsobeno především tím, že mladiství vézni ještě nejsou v prostředí vězení dobře orientováni (i když mnozí mají za sebou zkušenosti z VÚM) a hlavně je vůči nim malá důvěra těch, kdo by jim mohli drogu do vězení pronést. (Ze své praxe si bohužel vzpomínám i na případ, kdy byla mladistvému posílána do vězení droga zamaskovaná v potravinovém balíčku, jehož odesilateli byli rodiče. Pokud si mladiství chtějí např. ve vazbě opatřit drogu od spoluvězně, pak jim k tomu zase chybí finanční prostředky nebo možnost poskytnout protislužbu, např. v podobě homosexuálního styku. Mladiství vézni jsou od dospělých ze zákona odděleni, avšak posílají si nedovolené předměty tzv. koňováním", tedy uvázané na provázku okny z cely na celu, často na obdivuhodné vzdálenosti.) Tato zjištění lze analyzovat z následujících hledisek: - za tři roky, které uplynuly mezi sejmutím obou vzorků, se skupina vězněných mladistvých zcela obměnila, takže zachycené trendy jsou zcela nové - pokles těch, kteří zneužili drogu mezi 14. a 16. rokem ve srovnání s výzkumem v roce 1999 a 2002, může být spíše výkyvem bez širších souvislostí než negativním zjištěním snižující se věkové hranice prvního experimentu s drogou nebo v lepším případě počátkem pozitivního trendu. Pokud by však byl počátkem pozitivního trendu, pak by muselo zároveň klesat procento těch, kteří drogu prvné zneužili do 15 let věku, což však výše uvedená zjištění u mladistvých nepotvrzují (pokles je o 1,1% ve zkoumaném vzorku, tedy zanedbatelný). Trváme proto na zjištění, že ve zkoumaném vzorku se potvrdilo, že experimentování s drogou začíná být vážným problémem zhruba od 12 let věku. Domníváme se, že k masivnímu nárůstu zneužívání drog u ještě nižších věkových skupin již nedojde a z tohoto pohledu je nutné upravit nejen protidrogové preventivní programy, ale i programy prevence kriminality, zdravotnickou výchovu apod. Jako hlavní cílovou skupinu těchto programů vidíme děti ve věku mezi lety. (Jsme si plné vědomi toho, že data byla získána ve vězněné delikventní populaci, domníváme se však, že situace v nedelikventní populaci bude u dětí a mládeže obdobná). Tab. č. 2: Druh trestné činnosti, za kterou je mladistvý ve výkonu trestu odnětí svobody (%) majetková trestná činnost 50,0 násilná TČ - loupež 57,7 násilná TČ - ublíženi na zdraví 3,8 násilná TČ - znásilněni 3,8 násilná TČ - vražda 1,3 drogový delikt 7,7 mravnostní TČ 1,3 jiný druh TČ 5,1

8 Tabulka č. 2 potvrzuje dlouhodobé zjišťovaný trend zvyšujícího se podílu násilných trestných činů obecné a zejména mezi mladšími skupinami kriminálních pachatelů. Násilný trestný čin často sekundárné doprovází původné plánovaný trestný čin nenásilný. Pachatelé se pak hájí tím, že ublížit oběti nebylo jejich úmyslem. Ve zkoumaném souboru 66,6% mladistvých spáchalo násilný trestný čin, často souběžně s trestným činem jiným (např. krádež - loupež). Tzv. drogový delikt spáchalo 7,7% mladistvých. V jiném výzkumu jsme zkoumali trendy kriminality mladistvých v letech Zjistili jsme, že ve vzorku 241 mladistvých kriminálních pachatelů (šlo o mladistvé, vězněné v uvedeném období ve Vazební věznici Liberec) jich 170 spáchalo majetkovou trestnou činnost, zbytek násilnou trestnou činnost (převažují loupežná přepadení - 50 pachatelů). Tab. č. 3: Trestán jinak než odnětím svobody Mladiství Ano 51,3% Ne 48,7% Více jak polovina ze zkoumaného vzorku mladistvých byla před prvním uvězněním potrestána jinak než trestem odnětí svobody, tedy alternativním trestem. Ty se ukazují u více jak poloviny mladistvých jako neúčinné. Znamená to nepřehlédnutelnou skutečnost, že nastoupená kriminální kariéra v mladém věku má, bohužel, často podobu životního programu, popř. mladý člověk nemá kvalitní zázemí a pohybuje se v prostředí sociálně rizikovém - party, gangy, herny nebo v prostředí podnétové chudém. Je nesporným faktem, že kvalita rodinného zázemí, jeho úplnost či neúplnost, funkčnost, kvantitativní a kvalitativní stránky výchovy, zájem rodičů o déti a další faktory výrazné ovlivňují budoucí případnou kriminální či toxikomanickou kariéru jedince. Proti minulosti lze však pozorovat významný posun v tom, že přibývá delikventů z úplných rodin. Dle názoru autora jde o relativné nový fenomén, který není dosud uspokojivé prozkoumán. Znamená to, že vnější projev krize rodinného soužití, rozpad rodiny, se mění v krizi uvnitř rodiny, vztahovou. Pod vnější soudržností rodiny, vynucenou ekonomickými faktory (včetně neschopnosti rozvedeného partnera opatřit si nový byt), existují poruchy její funkce, které působí dlouhodobě a skryté. Tím větší bývá poškození psychiky dítěte. Lacinou chybou bývá domněnka, že méně kvalitní rodinné prostředí je pro déti budováno vyložené úmyslně a cílené. Není tomu obvykle tak. Příkladem mohou být rodiny, složené z rodičů s nižším intelektem nebo sociálně a vzdélanostně zanedbaných, kteří sami pocházejí z podnétové chudého a narušeného prostředí. Úroveň jejich osobnosti pak není taková,

9 aby zaručila kvalitní výchovu vlastních potomků. Výchovné problémy s dítétem řeší místo trpělivosti, vlídnosti a důslednosti zlobou, nepřiměřenými tresty, jejich výchova stejné jako chování jsou nevyvážené, reagují nevypočitatelně. Někdy v chování dítěte nevidí nic špatného, jindy za totéž nepřiměřené dítě trestají. Je obecně známou zkušeností, že se tyto rodiny s výchovnými problémy dítěte zpravidla neobracejí na sociální péči, pedagogicko- -psychologické poradny a další instituce. (Podle některých výzkumů tak učiní jen asi necelá 4%). Podnět k zásahu sociální péče přichází většinou od policie, zřídka ze školy, většina dětí s poruchovým chováním však do doby, než něco" provedou a značne se o ně zajímat policie, orgánům sociální péče není známá. Proto mezi delikventními toxikomany najdeme tolik lidí s podobnou životní historií. Chorobné je i prostředí, ze kterého pocházejí. Jsou to často lidé z rozvrácených rodin, nedostatečné vychovávaní, černé ovce školních tříd, oběti nezájmu nebo naopak nepříjemného zájmu svého okolí, oběti agresivity, lhostejnosti nebo formálnosti rodičů, chovanci dětských domovů. Chybí jim nebo je výrazné narušen vztah k realitě. Objevuje se narušený hodnotový a normativní systém. Ztrácejí smysl pro všeobecné přijímané mezilidské vztahy a normy, pro realitu, ideály, odměnu, trest a životní perspektivy. Protože jsou z těchto důvodů neteční k morálním zábranám, jako je obava ze ztráty sociální prestiže, společenského statusu, aspirace, odsouzení okolí, řeší své problémy, potřeby a touhy bez ohledu na následky, aby cíl, odměnu získali okamžitě, např. i trestným činem. Pominout nelze ani sociální selhávání navenek bezproblémové, dobře situované a vzdělanostně saturované rodiny. Děti zaneprázdněných rodičů (ať zaměstnáním, koníčky či z jiných důvodů - internet, počítačové hry, video, gambling nebo jen prosté dávání přednosti vlastnímu klidu před dětmi) jsou ponechány někdy problematickému vlivu sdělovacích prostředků, okrajových žánrů video- a audiokultury, na ulici partám vrstevníků, diskotékám, klubům a hospodám. Zvláštní kapitolu v tomto ohledu tvoří rodiče, pobývající z pracovních důvodů periodicky dlouhodoběji mimo domov. Pominout nelze ani zjevnou nechuť mnoha rodičů s dětmi komunikovat, protože je jejich názory otravují a vyrušují z klidu. Nedostatek péče je těmto dětem vynahrazován přemrštěným kapesným, volností či materiálními hodnotami. Je nutné ovšem nepřehlédnout, že se již dávno hovoří o krizi tradičních autorit, zejména rodiny a školy. Všichni tito lidé, zejména z první skupiny, si svoji nedostatečnost vůbec neuvědomují. Je obtížné si představit rodiče, který si vzal za svůj životní cíl vychovat ze svého dítěte toxikomana a delikventa. Většinou si myslí, že délají pro díté jen dobře nebo že mu alespoň nijak svým chováním neubližují a jejich chování jim vůbec nepřipadá divné či poruchové. Takto vychovávané

10 děti se při setkání s realitou stávají více zranitelnými nebo náchylnějšími k predelikventnímu chování a později sociálně patologickým způsobům chování. Začínají vyhledávat sociálně patologické (sociálně rizikové) skupiny, upínají se na dominantní negativní jedince či hledají jak uniknout pro né z obtížné a nepříjemné reality. Často proto sáhnou po droze. V těchto partách bývají tedy lidé bez dostatečných společenských kontaktů, kteří v normální skupině vrstevníků nenacházejí patřičnou odezvu, ve vztahu k normálně fungující společnosti pociťují hořkost a mindráky. Členství v negativní partě jim dodává podporu a sebevědomí, a proto se zde často dopouštějí jednání, kterého by se velmi pravděpodobné sami nedopustili. Tab. č. 4: Nejvyšší dokončené vzdělání (v%) Mladiství základní nedokončené 26,9 základní 53,8 vyučen v oboru 2,6 středoškolské s maturitou - vysokoškolské - zvláštní škola nedokončená 2.6 zvláštní škola dokončená 14,1 Problematika nejvyššího dokončeného vzdělání souvisí s výše uvedenou diskusí. Tabulka je poznamenána věkem zkoumané skupiny, protože mladistvý může mít jen těžko ve věku do 18 let dokončenou střední školu, v některých případech výuční obor, u vysoké školy je to vyloučeno. Přesto naše zjištění ukazují, že ve zkoumaném souboru nedokončilo základní vzdělání téměř 30% mladistvých, 14% dokončilo zvláštní školu. Posouzení vzdělanostní úrovně delikventů je složitý problém. Je potvrzenou skutečností, že procento kriminálně se chovajících lidí klesá v závislosti na úrovni vzdělanosti - čím vyšší stupeň vzdělání, tím menší procento zločinnosti. Na druhou stranu se ale ukazuje, že vzdělanější pachatelé se dopouštějí závažnějších a kvalifikovanějších zločinů, lépe zametají" stopy, připravují si věrohodná a obtížné vyvratitelná alibi, jejich výslech je obtížnější, protože mívají dobrou slovní zásobu, umí se ovládat atd. V úvahu je třeba brát i celkové zázemí rodiny, kdy kvalita školního prospěchu je kromě intelektu a rozumových schopností dítěte závislá i na požadavcích rodiny (doc. Stanislav Štech ve svých přednáškách pro doktorandy hovořil o tzv. fenoménu školního úspěchu). Ze své praxe si však vzpomínám na velkou řadu vézňů, kterým k vyšším stupňům vzdělání nechyběl intelekt a rozumové schopnosti, ale spíše vytrvalost, píle a cílevědomost. I když měli např. nedokončenou základní školní docházku, v oblasti zločinnosti prokazovali vysokou profesionalitu a neobyčejné schopnosti. S jejich znalostmi zákonů (zejména vlastních práv) se může měřit řada právníků jen při vynaložení značného úsilí.

11 Tab. č. 5: Vék prvního uvěznění Vék % 15 37, , ,4 18 9,0 Věk prvního uvéznéní je rovněž údajem, který často vypovídá o mnohém. Důležité je posuzovat nejen samotnou prekriminální situaci, ale i celkovou prekriminální kariéru. Je známou skutečností, že pomérně vysoký počet mladistvých vézňů má ve své životní historii období, které strávil v některém kolektivním zařízení. Velmi málo výzkumů se však zabývá skutečnou životní historií mladistvého. Podobné se málo zjišťuje predelikventní chování mladistvého, kam vesměs řadíme agresivní i neagresivní poruchy chování v době, kdy jedinec ještě není trestně odpovědný. Tabulka č. 5 ukazuje strukturu námi zkoumaného vzorku. Vidíme, že téměř 67 % mladistvých je prvné uvězněno ve věku let. Podobnost tohoto údaje se zjištěním zahájení drogové kariéry je více než zřejmá. Nevyvozujeme z toho nic víc, než že náchylnost k sociálně deviantnímu chování je v tomto věku velmi vysoká. Podrobný rozbor příčin se vymyká rozsahu a poslání této práce. V mnoha případech jde o završení kriminální kariéry z doby, kdy dítě ještě není trestné odpovědné a jakákoliv prevence buď selhává, nebo není správně vedená či vůbec chybí. (Z pohledu represivního smýšlení hovoříme o čekání na dobu, kdy bude delikventa konečné možno zavřít") Rovnéž alternativní tresty často svůj účel nesplní (srovnej tab. 3). Tab. č. 6: Doba strávená ve vězení (v%) Méně jak 1 rok 71,8 1-2 roky 20,5 2-3 roky 6,4 3-5 let - 5 a vlce let Tabulka č. 6 ukazuje, že většina mladistvých strávila ve vězení méné jak jeden rok. Usuzujeme z toho, že kriminální infekce, kterou věznění někdy bohužel prohlubuje nebo alespoň netlumí, se většiny mladistvých ještě netýká. Někteří mladiství však přicházejí do vězení se zkušenostmi z kolektivních výchovných zařízení a v některých, nikoliv ojedinělých případech, lze u nich konstatovat poruchové chování, které již vykazuje znaky kriminální infekce a prizonizace. Domníváme se však, že v oblasti drogových závislostí se u většiny mladistých projevují zkušenosti z jejich života před uvězněním. O tom svědčí i následující tabulka. Mladistvých vězňů jsme se ptali na motivaci, proč zneužívají (by zneužili) ve vězení drogu. Dostali jsme následující odpovědi.

12 Tab. č. 7: Důvody zneužíváni drogy (%) aby přežili (vězeni) 12,8 z nudy 15,4 ze zvědavosti 2,6 aby zapomněli 11,5 být jako ostatní zpestřeni života 19,2 vyvoláni zážitku 2,6 aby byli v.klidu* 10,3 protože jsou nemocni 1,3 brali i venku 24,4 zvýšení výkonu mají slabou vůli 5,1 dodají si odvahu 6,4 náhražka za alkohol 2,6 Tab. č. 8: Drogový inventář prvního zneužití - ML (%) marihuana 74,4 hašiš 23,0 ecstasy 9,0 trip 10,3 heroin 7,7 kokain 2,6 crack - pervitin 47,7 inhalanty 17,9 durman houbičky 10,3 braun - Alnagon - Rohypnol 21,8 jiné - efedrin 6,4 Nejčastěji zneužitou drogou při prvních experimentech byla zjevné marihuana. Toto zjištění potvrzuje škodlivost názorů a snah o legalizaci marihuany. Zarážející je zjištění, že u zkoumané skupiny delikventních žen to však byl pervitin, který u ostatních zkoumaných skupin byl až za marihuanou. To, že u mnoha zkoumaných vězňů byl startovací drogou pervitin, svědčí předně o jeho relativné snadné dostupnosti jak faktické, tak ekonomické. U mladistvých delikventů nás překvapila poměrné malá přítomnost MDMA (ecstasy) jako první zneužité drogy, přičemž diskotéky jsou vydávány za místo velmi častého kontaktu s drogou. Může to potvrzovat i známou skutečnost, že většina závislostí u mládeže startuje v partách, přičemž zejména party delikventní nemusí vyhledávat právě prostředí diskoték, ale k zneužívání dochází spíše na houseparty apod. Dále se u této skupiny vězňů ukazuje, že opět narůstá zneužívání inhalantů, které je u ostatních zkoumaných skupin spíše sporadické. Může-li být na našich zjištění něco potěšujícího, pak je to relativně slabá přítomnost zejména kokainu, cracku a heroinu jako startovacích drog. Jde o drogy, které jsou pro kriminální subkulturu velmi pravděpodobně příliš drahé, i když se uvádí, že heroin je cenové srovnatelný s pervitinem. U zkoumaných mladistvých se však u 21,8% jako první droga objevil Rohypnol, což svědčí o jeho významném drogovém appealu i pro tuto skupinu.

13 Tab. č. 9: Drogový inventář životní historie (%) marihuana 84,6 hašiš 38,4 ecstasy 25,6 trip 24,3 heroin 16,6 kokain 7,6 crack 1,2 pervitin 64,1 inhalanty 28,2 durman 10,2 houbičky 23,0 braun 2,5 efedrin 6,4 Alnagon - Rohypnol 34,6 jiné 4,4 Nejčastěji zneužívanou drogou je marihuana, kterou během svého života zneužilo 84,6% ML. Druhou drogou v poradí je u nich pervitin, třetí Rohypnol, kterým velmi pravděpodobně potencují účinek heroinu. Pořadí se příliš neliší od předchozích zjištění (tab. č. 8). Potvrzuje to náš názor, že pro toxikomanickou populaci mladistvých je rozhodují faktická dostupnost drogy (vědět, kde a od koho ji získat) a ekonomická dostupnost drogy. Proto i zneužívání drog touto skupinou toxikomanů je spíše nepravidelné a nárazové (když drogu má a má na ni prostředky). Na druhé straně se tato skupina stává závislou na zkušených dealerech drog, často z řad organizovaných skupin. Svoji drogu nekupují za peníze, ale dostávají ji od těchto gangů v rámci obchodu s nimi - propůjčování se k homosexuálním stykům, prostituci, pornografii atd. Takto nepřímo vznikají toxikomani jako oběti svého návyku a zločinná podoba toxikománie nabývá i jiné dimenze. To popularizátoři a bojovníci za legalizaci některých drog velmi rádi přehlížejí, a pokud je jim tento argument předestřen, reagují často podrážděně. Odtud se odvíjí i názor na kriminalizaci" toxikomanů. Ti totiž nejsou trestáni za to, že zneužívají drogy, ale převážně za trestné činy, související s opatřováním si drog nebo prostředků na jejich nákup. Stávají se často loutkami v rukách distributorů drog a pod jejich tlakem páchají činy, kterých by se sami o sobě velmi pravděpodobné nikdy nedopustili. Tab. č. 10: Způsoby zneužívání drog (v%) čicháni 28,2 šňupánf 42,3 inhalovánl 14,4 žvýkáni 14,4 kouřeni 76,3 spolknuti 35,8 vpichy do svalu 7,6 vpichy do žily 46,1 piti 12,8 jiné 5,1 Některými autory zmiňovaný trend odklonu od krvavých" způsobů aplikace se

14 nepotvrdil. Četnost způsobů aplikace ukazuje přehledné tabulka. Pořadí způsobů aplikace odpovídá i pořadí převažujících forem aplikace nejčastěji zneužívaných drog - kouření (marihuana), šňupání (pervitin), vpichy (heroin). Máme za to, že v nedelikventní populaci může být situace odlišná, protože jedním z výrazných znaků nikoliv malého počtu jedinců, náležejících do vězněné kriminální subkultury a kriminální subkultury obecně je nižší úroveň péče o vlastní zdraví a podceňování některých rizik, zejména ve vztahu k přenosným chorobám (v důsledku promiskuity, zneužívání drog, nižší úrovně osobní hygieny atd.). Výše uvedené údaje znamenají pokus o zjištění obecných trendů drogových závislostí u specifické skupiny vězněných mladistvých kriminálních pachatelů. Autor studie se necítí povolán srovnat zjištěné údaje se vzorkem nedelikventní populace, jelikož lze jen obtížně najít alespoň přibližně podobný vzorek. Nejde jen o věkové a vzdélanostní složení, ale i o stejnou nebo alespoň podobnou životní historii (např. rodinná anamnéza - vyrůstal v úplné či neúplné rodině), zda se projevily u nedelikventního abuzéra či závislého poruchy chování, osobnosti atd. Srovnávání jen nedelikventní a delikventní populace považujeme bez podrobného naznačeného třídění za neprůkazné a výsledky by patrně nesly řadu zkreslení, která by vedla k mylné nebo nepřesné interpretaci. Přesto jsou námi naznačené faktory (neúplná rodina, poruchy chování, poruchy osobnosti, poruchy adaptace atd.) ve vývoji možného kriminálního chování velmi podstatné. Literatura: 1. ATKINSONOVÁ, R., a kol. Psychologie. Praha : Victoria Publishing, DRTIL, J. Aktuální drogové závislosti. Praha: Avicenum, ČÍRTKOVA, L. Forenznípsychologie. Praha: Support, GILLERNOVÁ, I., a kol. Slovník základních pojmů z psychologie. Praha: Fortuna, HARTL, P. Psychologický slovník. Praha: Portál, KOMOROUS, J. Současná situace v oblasti nedovolené výroby, dovozu, převozu, vývozu, obchodu a šíření omamných a psychotropních látek na území ČR. Bulletin NPC, 1995, č KOUKOLÍK, F.; DRTILOVA, J. Vzpoura deprivantů. Praha : Makropulos, MUNKOVÁ, G. Sociální deviace. Praha: Karolinum, NÉMEC, M. Organizovaný zločin. Praha : Naše vojsko, NOŽINA, M. Svět drog v Čechách. Praha: KLP, POLANECKÝ, V., a kol. Užívání drog, alkoholu, tabáku a životní styl středoškoláků a učňů v ČR. Praha : Hygienická stanice hl. m. Prahy, 1997.

15 12. SOCHŮREK, J. K některým otázkám problematiky nealkoholických toxikománii v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody. Praha : VŠ SNB, SOCHŮREK, J. Nástin vybraných kapitol z viktimologie. Liberec : TU, SOCHŮREK, J. Nástin vybraných problémů forenzní psychologie. Liberec : TU, SOCHŮREK, J. Skupinové metody u odsouzených toxikomanů. Bratislava : MS SSR, SOCHŮREK, J. Vybrané kapitoly ze sociální patologie. Liberec : TU, SOCHŮREK, J.; SLUKOVÁ, K. Drogy a vězeňská populace. Praha : IKSP, SOCHŮREK, J.; SLUKOVÁ, K. Současná toxikomanická scéna vězněné kriminální populace. Praha : IKSP, DOŠLO DO REDAKCE STUCHLÍKOVÁ, I., a kol. Zvládání emočních problémů školáků. Praha : Portál, s. ISBN V poslední dobé se často setkáváme s pojmem emoční inteligence. Emoce jsou součástí každodenního života détí, hrají tedy významnou úlohu i ve škole. Učitel, který dětem pomáhá zvládat emoční problémy, přispívá k odstraňování aktuálních výchovných problémů i k úspéšnému řešení životních potíží, které na jeho žáky v budoucnosti čekají. Kniha poskytuje základní poznatky potřebné pro pochopení problematiky emocí a nabízí pohled na to, co lze s emočními problémy v životé školáka délat. Pomůže učitelům a rodičům i praktickými radami (příklady relaxačních postupů aj.), přičemž není pouhou sbírkou receptů", ale komentovaným průvodcem, který zároveň upozorňuje i na možná úskalí. Obsahuje řadu podnětných kazuistik, v nichž jsou naznačeny možnosti řešení emočních obtíží školáků.

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Sociálně patologické jevy Ročník 1. Datum tvorby

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

Globální drogová situace z pohledu Policie ČR

Globální drogová situace z pohledu Policie ČR Globální drogová situace z pohledu Policie ČR Situace v České republice v oblasti nezákonných drog v současné době je až na několik výjimek plně srovnatelná se situací se zeměmi, ve kterých měla drogová

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

VLIV PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK NA SEXUALITU

VLIV PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK NA SEXUALITU VLIV PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK NA SEXUALITU Jana Justinová TK Sananim, 1.LF UK Problematika na pomezí Málo zmapovaná oblast Pomezí sexuologie, adiktologie, psychiatrie, psychologie Nedostatek výzkumů Nedostatek

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková Městský úřad Příbram Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002 Vypracovala: Bc. Petra Belková bývalá protidrogová koordinátorka v souč. sociální asistentka

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Již čtvrtým rokem probíhá výzkum pomocí dotazníkového šetření

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

Oddělení pro dívky vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči

Oddělení pro dívky vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči Oddělení pro dívky vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči Výchovný ústav, střední škola a školní Jídelna Jindřichův Hradec, Gymnazijní 118 PREZENTACE VÝZKUMU VZORKU 47 DÍVEK UMÍSTĚNÝCH VZAŘÍZENÍ

Více

Mgr. Zdenka Spalová Ředitelka Karlovarského inspektorátu ČŠI

Mgr. Zdenka Spalová Ředitelka Karlovarského inspektorátu ČŠI Elektronické násilí a kriminalita páchaná na dětech a mezi dětmi z pohledu České školní inspekce Mgr. Zdenka Spalová Ředitelka Karlovarského inspektorátu ČŠI Konference Řešení kyberkriminality a elektronického

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI 1 Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni srovnávací studie Katedra psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Odborný garant

Více

VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 1. Název přednášky/semináře Komunikace v zátěžových situacích Stručná anotace - obecná pravidla komunikace, zásady jednání - komunikace

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

65 61,6 16,7 16,5. 3. 5. 6. 8. ročník

65 61,6 16,7 16,5. 3. 5. 6. 8. ročník Šikana a spokojenost žáků se vztahy vtřídním kolektivu v průběhu základní školní docházky (užší kritérium: šikana skoro každý den nebo týden) Pavel Letý Pedagogicko psychologická poradna Nový Jičín 28

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie V ý r oční zpráva Praha 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen 2010 referát

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU

EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU Ilona Pešatová Jedním z nejzávažnějších fenoménu ve vývoji trestné činnosti v České republice jsou kvalitativní a kvantitativní změny v trestné činnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Vztahová vazba a její poruchy u léčených patologických hráčů

Vztahová vazba a její poruchy u léčených patologických hráčů Vztahová vazba a její poruchy u léčených patologických hráčů Charvát, M., Maierová, E. AT konference 2015 Teoretická východiska Nejistá vztahová vazba a obzvláště nezpracované traumatické zkušenosti přispívají

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Mgr. Erika Chmelířová 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 13.10.2011 Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Výukový materiál je připraven pro 8. ročník. Ţáci pracují s pojmy z finanční

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A.

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. Primární prevence: Workshop s Popelkou Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. AT Konference 2013 Workshop s Popelkou Co je primární prevence??

Více

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie Možnosti sb ru dat o uživatelích MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

DELIKVENCE DĚTÍ A MLADISTVÝCH

DELIKVENCE DĚTÍ A MLADISTVÝCH DELIKVENCE DĚTÍ A MLADISTVÝCH Eva Šotolová Poznatky ze studií o vývoji dítěte dokazují, že výskyt problémového a protispolečenského chování v dětství je důležitým ukazatelem pozdějšího pácháni trestné

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více