OSVĚTOVÁ ČINNOST, CÍLE, PRINCIPY, NÁMĚTY, OSVĚTOVÝ PRACOVNÍK S OSOBNÍ ZKUŠENOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSVĚTOVÁ ČINNOST, CÍLE, PRINCIPY, NÁMĚTY, OSVĚTOVÝ PRACOVNÍK S OSOBNÍ ZKUŠENOSTÍ"

Transkript

1 OSVĚTOVÁ ČINNOST, CÍLE, PRINCIPY, NÁMĚTY, OSVĚTOVÝ PRACOVNÍK S OSOBNÍ ZKUŠENOSTÍ Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Osvětová činnost. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita. Zpracoval: Ing. Miroslav Michálek, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 Metoda práce: workshop využívající facilitované diskuze, brainstorming (zaznamenané výstupy porovnány s připraveným podkladem a po workshopu doplněny v oddílech Výstupy z diskuze ) 1. Úvodní část o modulu osvěta příležitostně až živelně prováděná osvěta kurz a zejména tento modul je pilotním projektem, nebyl dosud zřejmě obdobný realizován zkušenost o. s. Okamžik 2. Profil absolventa kurzu modul Osvětová činnost : Absolvent zná témata související se životem zrakově postižených lidí, nezaujímá extrémní postoje v otázkách jejich integrace a realisticky prezentuje postavení této cílové skupiny. K tomu zejména: disponuje potřebnou sumou informací o skupině osob se zrakovým postižením a o tématech souvisejících se životem beze zraku nebo s jeho oslabením je seznámen s institucemi a organizacemi působícími v dané oblasti a ovlivňujícími veřejné mínění zná základní dokumenty z oblasti práv osob se zdravotním postižením svými postoji podporuje vyrovnaný přístup k zrakově postiženým (umí odlišit diskriminaci, nezaujímá nepřátelské postoje k většinové společnosti, nepropadá sebelítosti, zahořklosti nebo není netolerantní k jiným postojům, není propagátorem hypersamostatnosti aj.) zná doporučení pro komunikaci vidících s nevidomými a doporučení pro správné doprovázení nevidomých je připraven na samostatné vedení besedy, semináře a komunikaci s médii 3. Co je osvěta a proč ji dělat Slovník spisovného jazyka českého: činnost, jejímž úkolem je zvýšit úroveň vzdělání širokých vrstev za jejich aktivní účasti Připojena hesla: vzdělanost, kultura Jinak definováno např.: pozitivně motivovaná informační činnost předstupeň nebo nižší stupeň vzdělávání coby strukturovanějšího a kodifikovanějšího procesu působení na veřejnost s cílem zvyšování kulturní a vzdělanostní úrovně šíření veřejně prospěšných informací 4. Charakteristiky osvětové práce: rozdíly oproti systematickému vzdělávání (vědomí potřeby osvěty ve společnosti, postavení osvěty vedle školství, potřeba odbornosti ve školství a v osvětě aj.) potřeby osvěty v čase (otázka ukončitelnosti, nových, vyvíjejících se a odcházejících témat atd.) rozdílné role osvětového pracovníka a např. pedagoga ve škole (šíře záběru a specializace, hloubka znalostí, odborník na vše?, poučený laik provádějící prospěšnou činnost?)

3 5. Proč dělat osvětu o tématech zrakového postižení čili motivace (brainstorming): zlepšení kvality života sebe coby člověka se zrakovým postižením humanizace společnosti zlepšení postavení celé skupiny zrakově postižených motivace k odbornějším aktivitám předávání informací a dovedností nevyžadujících složité vzdělávání pozitivně ovlivňovat společenské povědomí (mínění) o nevidomých Výstupy z diskuze Proč dělat osvětu o tématech zrakového postižení? - aby společnost věděla, že jsou její součástí i lidé se zrakovým postižením - aby společnost věděla, jak správně pomoci - aby se lidé na zrakově postižené nedívali s despektem, protože i lidé se zrakovým postižením jsou plnohodnotnými členy společnosti - aby se lidé nebáli handicapu - jako prevenci zdravé společnosti - zajít si k lékaři s problémy apod. - aby si lidé vážili, že zdravě vidí - informovat veřejnost o institucích, které mohou v této oblasti pomoci - překonávání předsudků o tomto postižení (ukazovat vlastní zkušeností) - zabránit diskriminaci, včetně pozitivní diskriminace 6. Obsahové zaměření osvětové činnosti o našich tématech čili o čem dělat osvětu (brainstorming): kdo jsme, kolik nás je, jsme komunita? Co je komunita? Tvoří lidé se zrakovým postižením jako celek komunitu, pokud si projdeme charakteristiky komunity dle níže uvedených definic? Nebo jsou komunitou např. určité skupiny lidí se zrakovým postižením? Nejčastější definice komunity, např. Slovník cizích slov pro nové století, Dialog 2002: komunita společenství nebo obdobně: skupina či spolek žijící v určité své samosprávě, společenství Podrobněji rozvedeno: Magda Šallaiová Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity : Komunita je volné a samo-organizující se seskupení lidí a institucí, kteří sdílejí určité odvětví (společné zájmy, místo bydliště, profese, problémy, cíle atd.) a podílejí se na vzájemné interakci. Mohou fungovat na základě osobního styku anebo mohou být virtuální. Primárním cílem komunity je vytvoření pocitu sounáležitosti, neboť zachovává komunitu pohromadě. Členství v komunitě není početně nijak omezeno. Slovo komunita pochází z latinských slov cum (což znamená spolu ) a munere (které znamená darovat ). Uvádí se také, že pochází z latinského slova communitas, které má v překladu význam společenství.

4 jak fungujeme v běžném životě, co je a co není problém z běžných životních potřeb jak nám prakticky, bezpečně a důstojně pomoci v různých situacích informovat veřejnost o problémech spojených s uplatňováním lidských práv ev. jak se vyhnout diskriminujícím prvkům v postojích a v jednání poskytnout více zainteresovaným lidem další kvalifikovanější informace o našich tématech (nikoliv odborné služby a školní vzdělávání) přispívat k odstraňování mylných představ a komunikačních bariér mezi těžce zrakově postiženými a nepostiženými lidmi v běžném životě Výstupy z diskuze O čem dělat osvětu? : - téma vodicích psů 7. Jak dělat osvětovou akci pravidla SMART Určit si cíl osvěty, např. využít modifikovaně pravidlo SMART: S jako specifický, dostatečně konkrétní M jako měřitelný čili vymezení bodů, které musí zaznít, rozsahu látky, která musí být probrána (dle osnovy atd.) A jako adekvátní čili odpovídající našemu záměru, též A jako aktuální čili co je teď to hlavní R jako realizovatelný, realistický T jako timed, zvládnutí času, nebo též T jako termínovaný čili zvládání času při přípravě a akci 8. Zásady a úskalí osvěty k tématice zrakově postižených: vymezit si svou parketu a nejít na jinou (umění říkat nevím, přesměrovat na jiný subjekt aj.) oddělovat objektivní informaci od osobního názoru (dobrá příprava na téma, pozor na hodnotící výroky aj.) určit si vnitřní hranice pro sdílení osobní zkušenosti života s handicapem vyvarovat se extrémních postojů ( mluvčí celé skupiny - nepřiměřená důležitost, glorifikace handicapu, odvozování etických hodnot od skutečností s etikou nesouvisejících, bagatelizování problémů, zveličování problémů, zloba na vidící, na jiné postižené, hodnocení, co je nejhorší postižení, nářky či siláctví atd.) pozor na postoj typu hrdina zdravotního postižení pozor na kárání okolí a společnosti ( moralizování ) pozor na zneužití handicapu při politice Brainstorming na téma: Co ještě může být důležité při osvětě? Výstupy z diskuze - Neobjevila se nová témata. 9. Osvěta a osobní zkušenost se zrakovým postižením Osvěta svým vlastním příkladem při akcích, besedách a seminářích, v rozhlase aj. ale i na ulici čili o postojích a komunikaci. Diskuze nad texty: Opravník omylů o vidících Návrhy nevidomým lidem pro komunikaci a spolupráci s vidícími viz příloha

5 10. Přílohy: Jak si usnadnit komunikaci s vidícími 1. OPRAVNÍK omylů o vidících Následující text je určen především nevidomým a chce přispět k odstranění možných mylných představ a předsudků. OMYL: Každý vidící člověk mě vidí, tedy o mně ví, a moje bílá hůl ho dostatečně upozorňuje na skutečnost, že nevidím. SKUTEČNOST: Mnoho vidících v běžném denním spěchu příliš nevnímá své okolí, takže je ani bílá hůl dostatečně neupozorňuje, že v jejich blízkosti je nevidomý. Někdy je nutno na fakt, že nevidíme, upozornit slovně, i když držíme bílou hůl v ruce. OMYL: Oční lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, pedagogové nebo sami lidé se zrakovým postižením jsou automaticky zárukou dobrého přístupu k nevidomým. SKUTEČNOST: Žádné takové záruky neexistují. Mnoho odborníků z oblastí souvisejících s problematikou zrakového postižení nikdy neprošlo zaškolením v kontaktu s nevidomým. Ani kvalitní proškolení není zárukou skutečného zájmu a pochopení, může být ale dobrou základnou pro věcný dialog. OMYL: Žádné vidící lidi nezajímá náš svět bez vizuálních vjemů. Navíc jsou o našich specifických potřebách už dostatečně informováni z rozhlasu a televize. SKUTEČNOST: Některé vidící náš svět vůbec nezajímá, tak jako je nezajímá mnoho dalších světů. Jiní se o nás rádi něco dozvědí a přivítají další informace. OMYL: Všichni lidé, kteří nevidomému nenabídnou pomoc, trpí nedostatkem empatie a pomáhat postiženým prostě nechtějí. SKUTEČNOST: Někteří lidé chtějí pomoci, ale nevědí jak a ostych jim brání zeptat se. Jiní mají špatnou zkušenost s obhroublým odmítnutím nabídnuté pomoci. A další jsou tak zatíženi vlastními starostmi, že opravdu pomoci nechtějí, protože momentálně nemohou. A konečně - někteří opravdu nechtějí, aniž by pro svůj nedostatek empatie jakkoliv trpěli. Prostě ji nemají. OMYL: Lidé, kteří nabídnou nevidomému pomoc, to dělají se sebezapřením a je jim to nepříjemné. SKUTEČNOST: Pro některé vidící je rozhovor a prokázaná pomoc nevidomému příjemným obohacením každodenního života. OMYL: Nevidomý člověk nemůže vidícímu v ničem pomoci, nemá mu co nabídnout. SKUTEČNOST: Někdy je nejcennější pomocí ochota naslouchat a říct nějaké to vlídné slovo. To může potřebovat i poskytovat vidící i nevidomý. OMYL: Každého vidícího člověka napadne oznámit mi jako nevidomému číslo přijíždějícího autobusu. SKUTEČNOST: Nenapadne, ale to ještě neznamená, že nám ho rád neřekne na požádání. Neočekávejme od druhých, že za nás automaticky budou domýšlet to, o co si sami ani nepožádáme.

6 2. Návrhy nevidomým lidem pro komunikaci a spolupráci s vidícími 1. Statisticky na jednoho nevidomého člověka připadají tisíce vidících. Pokud je nevidomý vstřícný a komunikativní člověk, pak je dosti pravděpodobné, že k sobě bude přitahovat lidi s obdobnými vlastnostmi ve smyslu přísloví: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. 2. Pokud je začátek komunikace na nevidomém, pak je praktické, když nevidomý zcela otevřeně a přesně popíše svou potřebu a nebude spoléhat na to, že vidící je o potřebách nevidomých informován a sám domyslí, co je zapotřebí. 3. Není-li patrné, že nevidomého někdo vnímá, je pro něj nejjednodušší o pozornost jednoznačně a zřetelně (třeba i hlasitě) požádat a zjistit, s kým lze nadále jednat. 4. Vidící lidé mohou mít zkreslené představy o možnostech a schopnostech nevidomých a to oběma směry. Někteří předpokládají, že nevidomí zvládají téměř vše a jiní naopak, že vůbec nic. Proto je důležité, aby nevidomý člověk o svých možnostech v projednávané záležitosti poskytoval vždy pravdivé a srozumitelné informace. 5. Nevidomí lidé mají právo požádat o informaci a pomoc, vidící lidé však nemají povinnost tuto pomoc poskytnout, pokud to není jejich pracovní povinnost. 6. Nevidomý má právo odmítnout nabízenou pomoc. Kritériem přijetí cizí pomoci může být osobní bezpečnost a pohoda. Raději odmítnout zavčas a slušně než později a rozčíleně. 7. Pokud vidící doprovází nevidomého, který nemá bílou hůl, může tím vzniknout dojem, že vzájemně se přidržující dvojice má k sobě blízký (např. partnerský) vztah. Proto může být vhodné se dotázat, jestli odstranění bílé hole nezpůsobuje průvodci rozpaky. 8. Pokud se nevidomý dostatečně neorientuje v situaci, měl by se zeptat. Pokud cítí neklid a nejistotu u průvodce, může se na příčinu taktně zeptat. Otevřená a vstřícná komunikace pomáhá budovat vztah vzájemné důvěry a úcty. 9. Nabídne-li někdo nevidomému pomoc s nákupem potravin, neměl by nevidomý po něm rovnou chtít uvařit oběd. 10. I když někdo rád a třeba pravidelně pomáhá nevidomým z nejhlubších osobních pohnutek, neznamená to, že kromě poděkování nemůže být odměněn třeba nějakým drobným dárkem. Tato příloha byla součástí brožury Jak dobrovolníci pomáhají nevidomým, kterou vydal Okamžik v r Text napsal Ing. Miroslav Michálek.

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Jak být dobrý třídní učitel

Jak být dobrý třídní učitel Jak poznám, jestli jsem dobrý třídní a ve třídě to klape? A 1.3 Jak být dobrý třídní učitel DOC. PHDR. SOŇA HERMOCHOVÁ, CSC. Anotace: Téma třídní učitel je skutečně široké a zahrnuje mnoho různých pohledů.

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací Diplomová práce Autor: Jan Říkovský

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Férová škola nediskriminuje

Férová škola nediskriminuje Michal Čermák, Pavla Špondrová Edice: Práva v souvislostech Editor: Jiří Kopal Jazykové korektury: Kamila Kudláčková Obálka: Ivo Laryš, www.larys.com Foto na obálce publikace: Magda Kucharičová Sazba a

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více