Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální patologie a sociologie. Kriminalita mládeže na Chrudimsku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální patologie a sociologie. Kriminalita mládeže na Chrudimsku."

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální patologie a sociologie Kriminalita mládeže na Chrudimsku Bakalářská práce Autor: Lenka Malá Studijní program: B7507 Specializace v pedagogice Studijní obor: Sociální patologie a prevence Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D. Hradec Králové 2014

2 Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Zadání bakalářské práce Autor: Lenka Malá Studijní program: B7507 Specializace v pedagogice Studijní obor: Sociální patologie a prevence Název závěrečné práce: Název závěrečné práce AJ: Kriminalita mládeže na Chrudimsku Criminality of youth in region Chrudim Cíl, metody, literatura, předpoklady: Bakalářská práce se zabývá kriminalitou mládeže na Chrudimsku. V teoretické části se zabývá pojmy kriminalita mládeže, delikvence, kriminologie, dítě, mladiství, mládež, nezletilec, provinění, přestupek, trestný čin. Dále pojednává o příčinách kriminality mládeže jako negativních jevů ve společnosti. V empirické části analyzuje statistická data kriminality mládeže na Chrudimsku. Metody výzkumu: studium odborných pramenů a analýza statistických dat. Garantující pracoviště: Katedra sociální patologie a sociologie, Pedagogická fakulta Vedoucí práce: Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D. Konzultant: Oponent: doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. Datum zadání závěrečné práce: Datum odevzdání závěrečné práce:

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala pod vedením vedoucího bakalářské práce samostatně a uvedla jsem všechny použité prameny a literaturu. V Hradci Králové dne Lenka Malá

4 Poděkování Děkuji Mgr. et Mgr. Stanislavě Hoferkové, Ph.D. za její vstřícný přístup a cenné rady při odborném vedení mé práce. Rovněž děkuji panu JUDr. Vladimíru Kytnerovi (Okresní státní zástupce OSZ Chrudim) za rady pro zpracování dat v empirické části.

5 Anotace MALÁ, Lenka. Kriminalita mládeže na Chrudimsku. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, s. Bakalářská práce. Cílem bakalářské práce je zmapovat kriminalitu mládeže na Chrudimsku. V teoretické části práce se budeme zabývat vývojem kriminologie, vztahu kriminologie k jiným oborům a popisem základních pojmů z této oblasti. Zamyslíme se nad pojmy, jako je kriminalita, delikvence, mládež, provinění, přestupek a trestný čin. Rozebereme některé teorie o příčinách kriminálního chování a vlivu osobnosti na páchání trestné činnosti. V příčinách kriminálního chování mládeže uvedeme vlivy rodiny, školy, vrstevníků a medií. V části práce se věnujeme legislativním úpravám vztahujícím se ke kriminalitě mládeže a opatřením jim ukládaných. Tato opatření budou rozdělena podle věku pachatelů s hranicí 15 a 18 let. V empirické části práce bude uvedena statistika trestné činnosti mládeže na okrese Chrudim s rozborem jednotlivých vztahů a závislostí. Porovnáme kriminalitu mládeže mezi okresy Chrudim a Svitavy. Celkově srovnáme úroveň kriminality mládeže okresu Chrudim s kriminalitou v Pardubickém kraji. Závěrem uvedeme data o vedení a vyřízení trestné činnosti mládeže Okresním státním zastupitelstvím v Chrudimi. Klíčová slova: kriminalita, mládež, mladistvý, nezletilý, provinění.

6 Annotation MALÁ, Lenka. Criminality of youth in region Chrudim. Hradec Králové: Faculty od Education, University of Hradec Králové, pp. Bachelor s thesis. The aim of this work is to map the criminality of youth in the district of Chrudim. We will deal with the development of the criminality, criminology relation to other disciplines and the discription of basic concepts in this area. We will think about concepts such as crime, delinquency, youth, quilt, offence, criminal act. We will examine some theories about the causes of criminal behaviour and enviromental influences on crime. The causes of the criminal behaviour of youth we will influences of family, school, peers and the media. The part of this work is devoted to legislative changes relating to youth crime and measures imposed of them. These measures will be divided by age of offenders with a limit of 15 and 18 years. In the empirical part of the paper will be presented statistics of juvenile crime in the district of Chrudim with analysis of individual relationships and dependencises. We will comparing juvenile delinquency among districts Chrudim and Svitavy. We will comparing the level of youth crime in the district Chrudim against crime in the district Pardubice. In conclusion we present the data on the management and control of juvenile deliquency District Public Prosecutor s Office in Chrudim. Keywords: criminality, youth, youthful, minor, offence

7 Obsah Úvod Kriminalita Vývoj kriminologie Pojmy z kriminologie Vztah kriminologie k jiným oborům Příčiny kriminality mládeže Teorie příčin kriminálního chování Příčiny kriminálního chování mládeže Rodina Škola Vrstevníci Média Legislativní úprava kriminality mládeže Vymezení základních pojmů Opatření ukládaná mládeži za protiprávní činy Opatření ukládaná mladistvým Opatření ukládaná dětem mladším 15 let Empirická část - stav kriminality mládeže na Chrudimsku Chrudimský region Výzkumné šetření a stanovení cílů Výstupy a závěry šetření Závěr Seznam použité literatury a dalších zdrojů Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam příloh... 66

8 Úvod Cílem mé bakalářské práce je zmapovat kriminalitu mládeže na Chrudimsku. Při úvaze o tématu práce jsem vycházela z místních podmínek a možností, které jsou dány mým životem v regionu Chrudim a zaměstnáním na Okresním státním zastupitelství v Chrudimi, kde stále pracuji. Zde se denně setkávám s kriminalitou nejen dospělých, ale i s kriminalitou mládeže. Studium oboru Sociální patologie a prevence mi otvírá možnost využití získaných poznatků a materiálů v mé praxi. Toto byl hlavní důvod, proč jsem si vybrala téma práce z oblasti kriminality mládeže, konkrétně v mém regionu. V teoretické části práce se zabývám kriminologií, popíši její vývoj, vymezím základní pojmy a blíže se věnuji kriminalitě jako takové. Rozeberu vztah kriminologie k jiným oborům, ohraničím některé základní pojmy, například prekriminalita, delikvence, dítě, mladistvý, mládež, nezletilec, provinění, přestupek, trestný čin. Pro značné rozšíření kriminality mládeže v současné době ve společnosti se zamyslím nad jejími příčinami a vývojem. Uvedu teorie příčin kriminálního chování mládeže, vliv osobnosti na páchání trestné činnosti a biologické, psychologické a sociální zvláštnosti osobnosti, které zapříčiňují delikventní chování. Dále se zastavím nad příčinami delikventního chování mládeže v naší společnosti. Popíši příčiny kriminálního chování mládeže v rodině, škole a vlivy vrstevníků. V současné době je mládež velmi ovlivňována médii, která zapříčiňují v mnohých případech nevhodné nasměrování mládeže. V další části práce se věnuji legislativním úpravám vztahujících se ke kriminalitě mládeže. Rozliším základní pojmy, opatření ukládaná dětem mladším 15 let a některá ochranná opatření i trestní opatření ukládaná mladistvým. V empirické části práce uvedu statistiku trestné činnosti mládeže na okrese Chrudim, Svitavy a v Pardubickém kraji. Provedu empirické šetření těchto statistických dat a zpracuji porovnání těchto dat a jejich výsledků. Analyzuji statistická data Ministerstva vnitra ČR v období roků a statistické údaje státního zastupitelství v Chrudimi. Stanovím cíle výzkumného šetření, určím výstupy a závěry šetření. Tyto výstupy a závěry šetření zhodnotím. Uvedu data Okresního státního zastupitelství v Chrudimi o nápadu a vyřízení trestné činnosti mládeže v roce

9 V jednotlivých bodech šetření stanovím tendenci kriminality mládeže na Chrudimsku, budu se zabývat tím, zda kriminalita mládeže na Chrudimsku stoupá nebo klesá. Budu šetřit, jak se proměňuje kriminalita mládeže na Chrudimsku v letech podle druhu a skladby kriminality, s případným rozlišením věku pachatelů. Pomocí statistického šetření určím převládající trestnou činnost mládeže na Chrudimsku. Provedu porovnání úrovně a stavu trestné činnosti mládeže mezi okresy Chrudim a Svitavy, které si v tomto ohledu jsou přibližně podobné. K získání představy o postavení chrudimského okresu v úrovni kriminality mládeže v celém Pardubickém kraji porovnám příslušná data. Uvedu některé údaje o vyřízení trestné činnosti mladistvých, vedené na Okresním státním zastupitelství v Chrudimi, podle jednotlivých způsobů vyřízení v roce 2013 (podání obžaloby, podmíněné zastavení nebo odložení případů). 9

10 1 Kriminalita V následující části práce se budeme zabývat oborem kriminologie, protože kriminalita spadá pod vědní disciplínu kriminologie. Popíšeme vývoj kriminologie, specifikujeme základní pojmy z tohoto oboru, blíže se budeme věnovat kriminalitě jako takové a v neposlední řadě vztahu kriminologie k jiným oborům. 1.1 Vývoj kriminologie Téměř od počátku civilizace se jednotlivá společenství a kultury musely potýkat s některými nežádoucími jevy. Již od nejstarších civilizací byl zločin a trest průvodním jevem a musel být nějakým způsobem řešen. V primitivních společenstvích se vše řešilo radikálně a téměř na místě, například useknutím ruky, zabitím pachatele apod. S dalším vývojem lidstva bylo potřebné vymezit vztah zločinec-odsouzení-trest do civilizovanějších a složitějších podob a metod. Problém těchto vztahů byl někdy dosti specifický. Můžeme vzpomenout celou škálu opatření faraonů v Egyptě proti vykradačům hrobek, specifičnost uplatňování práva a trestů v říši římské a v jimi okupovaných zemích. Později bychom ještě mohli zmínit francouzskou spravedlnost (komisař E. F. Vidocq, popravy gilotinou) nebo nelidskou spravedlnost nacistů a vyhlazovací spravedlnost po milionech lidí za J. V. Stalina v Rusku. Celý tento vývoj bylo zřejmé, že obor kriminologie musí mít pevnější základy, hlubší studium souvislostí a propracovanou teorii vývoje a zákonitostí, kterými se bude řídit. Tím je možné vysvětlit vznik celého oboru kriminologie. Podle studie Institutu kriminologie a sociální prevence z roku 2010 vývoj kriminologie v České republice probíhal v několika etapách. Ve dvacátých letech dvacátého století byla kriminologie u nás chápána jako věda o zločinnosti. Tato věda studovala osobnost pachatele i širší souvislosti jeho činů. Kriminologie byla blízká právní vědě, to znamená vědě o pachateli a jeho trestech. V této době jsou kriminology vlastně právníci a sociologové, kteří se zabývají zločinem jako sociálním jevem. Empirický přístup byl prováděn pomocí statistických dat. Je zajímavé, že v této době v ostatní Evropě již kriminologie jako taková existovala. V období první republiky vlastně kriminologie vznikala přirozenou cestou. Ve válečných letech 1939 až 1945 byla celá tato problematika natolik zvláštní a ovlivněná okupací s násilnými metodami německého gestapa, že nelze o kriminologii v lidském slova smyslu mluvit. Po nástupu 10

11 totalitního režimu v roce 1948 byly humanitní obory v podstatě likvidovány a snimi i kriminologie. Podle teoretiků komunismu zločin pouze přežíval z minulé společnosti a v socialismu nebude mít místo pro existenci. S tímto konceptem nemusí proto existovat ani kriminologie. Celá problematika se stává vlastně zvůlí bezpečnostních sil a politiků. Přes toto všechno si kriminologie určitou cestu nalézt musela, už jen z toho prostého důvodu, že zločin v komunismu nepřestal existovat a naopak nabíral své specifické rysy dané stavem společnosti. V šedesátých letech minulého století byl dokonce založen Vědeckovýzkumný ústav kriminalistiky, kde v roce 1960 také vznikl při katedře trestního práva Kabinet pro kriminologii jako společné pracoviště Právnické fakulty UK a Ústavu státu a práva ČSAV. Tento ústav postupně navazoval na poznatky v oboru kriminologie získávané již od třicátých let minulého století. Až do revolučních změn v roce 1989 se ústav musel však soustřeďovat více na empirické výzkumy na úkor teoretických záležitostí a byl nadále svazován ideologickými dogmaty. Po roce 1989 nabírá výzkum kriminologie i její rozvoj na intenzitě a nejsou kladena žádná politická omezení. S uvolněním politického tlaku i hranic s Evropou kriminologie musí měnit styl práce, neboť se i prudce mění skladba trestné činnosti, v poslední době hlavně majetkové. (M. Scheinost a kol., 2010, str.7-10) Činnost kriminologie v 90. letech a po roce 2000 byla výrazně ovlivněna nárůstem kriminality, a to v jiných než tradičních směrech kriminality. Vliv na změnu struktury kriminality má hlavně transformace společnosti po roce 1989 a s tím spojený přesun majetkový (kuponová privatizace), rovněž též uvolnění hranic s následnou migrací obyvatel a s tím spojené složení obyvatel - přítomnost různých etnik, lidé i z kriminálně podnětných oblastí. Kriminalita je nová v přítomnosti organizovaného zločinu i skupin mafie. Kriminalita nově začíná zasahovat do oborů majetkové, hospodářské a finanční kriminality, počítačové kriminality a drogové kriminality. Rozšiřuje se násilná kriminalita, trestná činnost v dopravě a musí se počítat s extremistickým chováním skupin, případně s terorismem. Odborná literatura uvádí podobné přehledy vývoje kriminality v 90. letech minulého století. I. Zoubková a J. Firstová (2013, str ) uvádí: 90. léta byla ve znamení boje proti mezinárodnímu obchodu s lidmi, s nelegálními drogami, environmentální kriminalitou a praním špinavých peněz, ale i pouliční kriminalitou nebo násilím na ženách. Přelom tisíciletí znamená počátek hledání strategií pro boj s terorizmem, hospodářskou, finanční a počítačovou kriminalitou a s korupcí. Těžiště zájmu se 11

12 soustřeďuje na hledání prostředků jak blokovat, zabavovat a vymáhat zisky z nelegální činnosti. Poslední desetiletí je věnováno opět širokému okruhu témat od tradičních problémů, zejména mládeži, sociálně vyloučeným skupinám až po globální sociální jevy. Důležitost kriminologie v současné době je dána též faktem, že je vyučována jako samostatný předmět kriminologie na Fakultě bezpečnostně právní Policejní akademie ČR. Studenti mají možnost si vybrat z oborů bakalářských, magisterských i doktorských. 1.2 Pojmy z kriminologie Samotný pojem kriminologie jako vědní obor se zabývá kriminalitou i jejím studiem. Význam tohoto pojmu vychází ze složeného latinského výrazu crime, tedy zločin a řeckého logos, tedy nauka o vědění. (J. Tomášek, 2010, str. 11) Odhlédneme-li od staršího pojetí, bude kriminologie definována jako společenskovědní disciplína, která se zabývá jednotlivci (pachatelem, obětí, justicí) i společností celkově s jejími sociálními skupinami. Zvláštností kriminologie je její chápání jako vědy empirické, která poznává reálné jevy a okolnosti související s kriminalitou bez hodnotících postupů a z nich vyplývajících stanovisek. Naopak věda o trestním právu zločin analyzuje z hlediska normativních definic, dodržování procesních podmínek, trestněprávních následků, za použití rovnosti právní jistoty presumpce neviny aj. Kriminologie jako empirická věda vychází z postupů, které lze ověřit vědeckými metodami (výzkum, analýza), a musí si zachovat nestrannost, vědeckou objektivitu a nepodlehnout jiným tlakům. (H. Válková, J. Kuchta, 2012, str. 1-2) V jiném pojetí je kriminologie zaměřena na zkoumání hlavních tří typů sociálních procesů (H. Válková, J. Kuchta, 2012, str.2-3): trestní zákonodárství (vymezení určitého jednání zákonem za zakázané), kriminalita (porušení tohoto zákona), trestní justice (reakce společnosti na porušení zákona). Pojem kriminalita lze chápat dle I. Zoubkové (2002, str. 11): Kriminalita (zločinnost) je úhrn sociálně škodlivých jevů, které jsou stanoveny v trestních kodexech. I. Zoubková také uvádí pojem prekriminality jako: Prekriminalita jsou 12

13 činy jinak trestné, kterých se dopouštějí děti před dosažením trestní odpovědnosti a které, pokud by ji spáchaly osoby starší, by byly provažovány za trestné činy. K pojmu kriminalita O. Novotný, J. Zapletal (2001, str. 12) uvádí dále: Kriminalita jako sociálněpatologický fenomén má aspekty společenské i osobnostní, sociologické, psychologické, psychiatrické, pedagogické, trestněprávní a jiné, a proto je kriminologie naukou na pomezí několika vědních disciplín, naukou multidisciplinární. Jestliže mluvíme o kriminalitě celkové, můžeme z ní vyčlenit kriminalitu mládeže, kterou lze charakterizovat jako kriminální jednání pachatelů mladších 18 let. Kriminalita mládeže má některé zvláštnosti v chování a jednání pachatelů. Jedná se například o nedokonalou přípravu trestných činů, průběh činů neodpovídající běžné praxi, nutkání čerpat materiální výhody ihned bez čekání na pozdější dobu, sklon ke konzumaci módních předmětů a potřeb, bezdůvodné ničení hodnot vytvořených jinými osobami, značně rozšířenou šikanu, účast v některých hnutích s rasistickými sklony, činnost ve skupinách vrstevníků, podléhání různým závislostem, časný sexuální život apod. (O. Novotný, J. Zapletal, 2001, str ) U kriminality mládeže se v odborné literatuře setkáváme i s pojmem delikvence, kdy H. Válková, J. Kuchta (2012, str. 321) uvádí, že: V užším smyslu se jím rozumí kriminalita dětí a mladistvých. Tedy případy, kdy dítě spáchá čin jinak trestný nebo mladistvý trestný čin. V širším smyslu je možné pod tento pojem zahrnout i jednání, která nejsou trestným činem pouze díky nízké společenské škodlivosti, tzn. např. některé přestupky, svými znaky odpovídající či podobající se formálním znakům trestných činů. Nesmíme opomenout pojem kriminalistika, která podle O. Novotného, J. Zapletala (2001, str. 23) je charakterizována jako: Podobně jako kriminologie je i kriminalistika samostatnou multidisciplinární a empirickou vědou orientovanou na oblast kriminality. Kriminalistika vypracovává efektivní metody odhalování a vyšetřování trestné činnosti, které poskytuje zejména policejním a justičním orgánům a znalcům, a zpracovává i efektivní metody kriminalistické prevence. Ke konci 20. století se kriminologický výzkum zahrnuje pod termín sociální kontrola kriminality (strategie a metody kpotlačování kriminality). Na významu získává prevence kriminality (profylaxe), kterou můžeme dělit podle obsahu na sociální prevenci, podle příležitostí na situační prevenci, z pohledů oběti na viktimologickou prevenci. (H. Válková, J. Kuchta, 2012, str. 4-5) 13

14 Autoři O. Novotný, J. Zapletal (2001, str ) dále dělí prevenci podle toho, komu je určena, a to na: prevenci primární je určena pro všechno obyvatelstvo podle různých hledisek (státu, etnik, pohlaví), prevenci sekundární je směrována k potencionálním pachatelům a obětem, prevenci terciální cílí na předcházení kriminální recidivě u pachatelů a obětí. Současně se do popředí dostávají programy jako restorativní justice (obnovující se spravedlnost) a preventivní strategie, kde se programy zaměřují na obnovení narušených vztahů pachatel oběť a zapojování společnosti do hledání cest k odčinění následků trestných činů. I další obory souvisí s kriminologií, např. soudní lékařství (pomáhá konkrétnímu trestnímu řízení), forenzní psychiatrie (zkoumá duševní poruchy zapříčiňující kriminální činy), forenzní psychologie (posuzuje osobnost pachatele ve vztahu ke spáchaným trestným činům), sociální práce v trestní justici, vývojová psychologie, speciální pedagogika (zabývá se výchovným ovlivňování deviantního chování) a sociologie (zkoumá kriminalitu s použitím statistických metod). V současné moderní době se používají v kriminologii i elektronická média internet a s tím související počítačová kriminalita apod. (H. Válková, J. Kuchta, 2002, str. 6-8) V neposlední řadě zmíníme viktimologii, která také patří do kriminologie. Viktimologie se zabývá oběťmi trestných činů. Pojmy zoboru viktimologie můžeme rozčlenit na viktimnost (přirozená dispozice jedince být obětí) a viktimizaci (postupná změna budoucí oběti v oběť). V souvislosti s kriminální prevenci se můžeme u viktimologie ještě zmínit o prevenci viktimologické, která zavádí výzkumy vtomto oboru do praxe. (O. Novotný, J. Zapletal, 2001, str ) V praxi se jedná o práci s mládeží, hlavně formy různých besed s Policií ČR ve školách, formy besed kurzů pracovníků pedagogicko-psychologických poraden a práce těchto institucí pro veřejnost. Předmět kriminologie se hlavně zabývá kriminalitou ze sociálně patologických příčin, proto došlo ke vzniku oboru kriminální fenomenologie. Tento obor kriminalitu definuje podle různých kritérií, jako například podle geografického uspořádání, podle změn v průběhu času, jejího členění, stanovování příčin kriminality a stím spojené 14

15 vhodné trestní politiky. V odborné literatuře se pracuje s pojmy rozsah kriminality, která eviduje počet činů podle trestního řádu. Přitom zohledňuje počty obyvatel a jejich místopisné rozložení se zaměřením na jejich vývoj. Jiným pojmem je intenzita kriminality, která pracuje s přepočtem kriminálních činů v závislosti na počtu obyvatel. Dalším pojmem je struktura kriminality, ve které je zkoumána kriminalita z různých hledisek, například podle druhu kriminality, věku pachatelů, podílu znovu trestaných pachatelů. Výhoda tohoto zkoumání je ve výstupech četnosti některých zvláště zavrženíhodných trestných činů, jako vraždy apod. Nesmíme opomenout obor zkoumající dynamiku kriminality, jako práci se změnou síly kriminality v průběhu času. Tato práce může mít i výstupy pro vládní úřady i politické vedení země. Důležitou roli hrají též prognózy vývoje kriminality. Pracují s různými studiemi a analýzami. Můžeme též kriminalitu rozdělit na latentní, jinými slovy skrytou, a na registrovanou, jinými slovy skutečnou - doloženou statisticky. Latentní kriminalita je v podstatě rozdíl mezi skutečnou a registrovanou, protože se prakticky o veškeré kriminalitě orgány činné v trestním řízení nemusí dovědět. (H. Válková, J. Kuchta, 2012, str ) Latentní kriminalita má několik důvodů a příčin, jak uvádí J. Tomášek: různé zločiny nemají vždy svědky, jejichž přítomnost by pachatele nutila k přiznání, kriminální jednání, které má svědky, nemusí být ozřejměno z důvodu sympatizování svědků s pachatelem (činy páchané pod vlivem alkoholu), oběti některých trestných činů se jako oběti necítí a nemají potřebu věc oznámit, nebo nemají možnost ji oznámit v souvislosti s podřízeností vůči pachateli (drogové delikty, sexuální delikty v rodině apod.), některé oběti neohlásí trestný čin z prostého důvodů, že sami na něm participují, existují skupiny lidí, které mají striktně vymezený negativní vztah k policii vůbec a z toho plynoucí averzi k aktivnímu oznámení trestného činu (rowdies), jsou i lidé ochotní vzít spravedlnost do vlastních rukou a vyřídit si záležitost sami a tím vyřadit složku policie z činnosti, u drobnějších kriminálních deliktů se může jednat i o fakt nízké finanční škody, která nestojí za oznámení, u trestných činů s hypotetickou menší objasněností ze strany policie mohou oběti považovat oznámení a následné vyšetřování za zbytečné. 15

16 Uvedené případy latentní kriminality vsouhrnném vztahu však nemusí znamenat ještě celkovou neobjasněnost kriminálních činů v těchto případech, protože policie má vlastní aktivní způsoby vyhledávání trestné činnosti a též je na různém stupni spolupráce občanů s policií celkově. (J. Tomášek, 2010, strana 72-74) 1.3 Vztah kriminologie k jiným oborům Jestliže hovoříme výše o kriminologii jako o vědním oboru a o jejím vzniku v návaznosti na vývoj lidstva, musíme současně také uvést způsoby jejího předcházení i trestání s následnou nápravou delikventů. Tím je dána široká souvislost kriminologie s mnoha vědními obory. Některé z nich si přiblížíme v následujících odstavcích. Nejprve se budeme věnovat oboru penologie, vědě o trestu a trestání. Tresty a systémy trestání vychází v návaznosti na kulturní a společenské hodnoty v daných kulturách, stejně tak v závislosti na regionech nebo zeměpisných destinacích, ale též celkově na rozvinutosti dané společnosti. Jako příklad můžeme uvést krádež drobného domácího zvířectva v naší republice odměněnou pokutou před přestupkovou komisí proti useknutí ruky vislámských zemích za stejný prohřešek. Stejně tak jsou rozdíly v úrovni a vybavení věznic a v péči o vězně v různých částech světa. Jsou známy případy, kdy odsouzenci v zemích východní Asie nepřežijí delší dobu (například 3-5 let) následkem drsných vězeňských a hygienických podmínek, a naopak jako protipól fešácká vězení s televizí, vycházkami, propustkami a návštěvami rodinných příslušníků v některé liberální zemi v Evropě. Stejně tak bychom mohli zajít do mnohdy nedaleké minulosti v úrovni vězenství i v našich končinách. Nelze nevzpomenout osudu atentátníků ze Sarajeva v rakousko-uherském vězení, kdy jeden z nich skončil v moravském vězení na hradě Špilberk v Brně, které mělo pověst jednoho z nejhorších (kasematy). V ještě mladší minulosti můžeme též vzpomenout na úroveň věznic v naší vlasti v padesátých letech po komunistickém puči v roce 1948 při pronásledování odpůrců nového režimu. Jako příklad uvedeme vykonstruované politické procesy (Milada Horáková), procesy s příslušníky odbojových skupin a s vojáky bojujících na nesprávné straně fronty ve druhé světové válce. Nejkřiklavější vězení byla v západních Čechách v táborech pro těžbu uranu v Jáchymově, se současným ozařováním vězňů při práci s uranem. Úroveň vězenství z té doby mám v živé paměti z vyprávění mé matky a babičky. Můj děda jako politický vězeň v této době zemřel při odpykávání 28 let dlouhého trestu 16

17 v nejtěžším žaláři, kdy ve vězení za spolupráci s anglickou rozvědkou za druhé světové války vydržel komunistický žalář pouze 3 roky. Po roce 1989 byl soudem posmrtně plně rehabilitován. Penologie zkoumá metody, jak zacházet s pachatelem, změnit chování pachatelů s cílem zařadit je zpět do společnosti, a účinnost trestů. V penologii se zdůrazňuje osobnost pachatele tak, aby byl zachován individuální přístup zacházení odpovídající konkrétnímu pachateli. (T. Raszková, S. Hoferková, 2013, str. 7) Penologie v pojetí trestu a práva představuje i prostředek státního donucování. Je svým způsobem i odplatou za trestný čin, způsobem zamezení páchání trestných činů v budoucnosti. Současně trest slouží ke kontrole zločinnosti a ochraně společnosti, přičemž funkce trestu je odplatná, odstrašující, rehabilitační nápravná, eliminační - izolace pachatele pomocí internace, restituční kompenzační formou náhrady škod. (H. Válková, J. Kuchta, 2012, str ) Ve společnosti dochází k různým negativním jevům, kterými se zabývá sociální patologie. Samotný název vychází z anglického slova social pathology. Autorem pojmu sociální patologie je anglický filozof Herbet Spencer, známý svou organickou teorií společnosti a sociálním darwinizmem. V oblasti sociálně patologických jevů dále pracoval Francouz E. Durheim, jenž povýšil sociální patologii na vědu o nemocech a nesprávném chováním, které se odchylovalo od daných norem. Současně se zabýval kriminalitou a sebevražedným chováním. Nesmíme opomenout práci v oboru sociální patologie českého sociologa I. A. Bláhy. Ten považoval sociální patologie za poruchy sociálních procesů. (B. Kraus, J. Hroncová, Sociální patologie, 2007, str. 9-10) U nás se zabývá sociální patologií například prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. působící na PdF UHK Hradec Králové. V současné době se sociální patologií na Slovensku zabývá prof. Peter Ondrejkovič, působící na katedře sociologie FF UKF v Nitře. Sociálně patologické jevy se odvíjí od norem nebo pravidel pro sociální jednání. Podle P. Ondrejkoviče (2000, str. 21) je lze rozdělit na: normokonformní sociální jednání je totožné s normami společnosti, nonkonformní je již odlišné od norem, ale lze ho ještě společensky tolerovat, deviantní odchýlené od normality, které členíme na: disociální, asociální a antisociální, delikventní, kriminální. 17

18 O sociálně patologických jevech P. Mühlpachr (2008, str. 54) uvádí: V průběhu 20. století byly považovány za sociálně patologické jevy sebevražednost, alkoholismus, prostituce, rozvodovost, nezaměstnanost a válka. Později se k nim přidaly narkomanie, široké spektrum závislostí, násilí, agresivita a extremismus, který představuje dnes jedno z největších nebezpečí. Hrozí nebezpečí rezignace lidí na jejich odstraňování, resp. eliminaci. Sociální patologie zná poměrně široký záběr patologických jevů. Se zaměřením na delikvenci mládeže lze vytipovat hlavní okruhy problémů v oblasti deviantního jednání u mládeže. Jedná se o velký problém romské kriminality. Na ni navazuje jako protipól jednání ostatní mládeže (skinheds). S tím následně souvisí rasové předsudky a problémy spojené s rasovou nesnášenlivostí. Komplikací je i páchání trestných činů u mládeže organizováním do skupin za použití nevybíravých násilných metod. Další velkou skupinou patologického jednání u mládeže je celá oblast drogové závislosti, která začíná dnes již od školních let. Jinou nežádoucí činností u mládeže jsou hazardní hry. V poslední době tato činnost probíhala na poli hracích automatů. V současné době se začínají radnice měst bránit této neblahé skutečnosti zákazy hazardních automatů a her na nich. Poslední výkřik modernizace v tomto oboru je závislost mladých na počítačových hrách, šíření pornografie po sociálních sítích a v kybernetické kriminalitě. Velkým problémem v současnosti, hlavně na školách všech typů, je šikana. Tato může být skrytá i zjevná v přímém kontaktu v kolektivu osob, ale i jako kyberšikana na sociálních sítích. Také problémem v posledních době je u mládeže zvyšující se procento záškoláctví, a to nejen na základních školách, ale hlavně na středních školách, kde toto vede k vylučování studentů ze studia a tím k velké fluktuaci mládeže mezi školami s následnou absencí odborného vzdělání u mládeže. Nezanedbatelným problémem u mládeže je prostituce, včetně dětské prostituce. Musíme se též zmínit o násilí na dětech v rodinách, jehož četnost v poslední době též vzrůstá. Sociální patologie v České republice si musela svou cestu vydobýt postupem času. K velkému rozvoji studijních oborů orientovaných na tuto problematiku došlo po roce 1989 v oborech sociální pedagogika a sociální práce. V těchto disciplínách probíhá i příprava odborných pracovníků na vysokých školách. 18

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Sociálně patologické jevy Ročník 1. Datum tvorby

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0211

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0211 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0211 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Psychologie a sociologie Úvod

Psychologie a sociologie Úvod Psychologie a sociologie Úvod Vlastnosti vrozené a získané. Osobnost, její biologické kořeny. Fyzický a psychický vývoj. Primární socializace. PaS1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Mgr. Lukáš Habich Anotace Příspěvek se zabývá problematikou preventivního programu ve Walesu a návrhem preventivního programu pro Policii

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Bc. obor Sociální politika a sociální práce 1 a) Norma, normalita v dynamice

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 8. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí Posoudí význam ochrany

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více

Nová sociální a bezpečnostní rizika v transformující se společnosti 21. století

Nová sociální a bezpečnostní rizika v transformující se společnosti 21. století Nová sociální a bezpečnostní rizika v transformující se společnosti 21. století doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. - sociolog, analytik Ing. Ivana Foldynová - expert v oblasti regionálního rozvoje a prostorového

Více

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA $ g**xn ř gt x řaerx*x :i *. :::=,*==š *! ::: ::. i* ** * ::,: ;': ::'': ;.:],.aj 3' * ::a ::ai x *x řr * *li&xi ř x W**ryXr* * xr* xxx! * w ť; éal: =< :';::*á;:š, * ;3*==* cěé š=:sš iš: 31.s PRVN! KONFERENČNI

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

65 61,6 16,7 16,5. 3. 5. 6. 8. ročník

65 61,6 16,7 16,5. 3. 5. 6. 8. ročník Šikana a spokojenost žáků se vztahy vtřídním kolektivu v průběhu základní školní docházky (užší kritérium: šikana skoro každý den nebo týden) Pavel Letý Pedagogicko psychologická poradna Nový Jičín 28

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz www.mpb.cz Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Šárka Bečicová Městská policie

Více