Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální patologie a sociologie. Kriminalita mládeže na Chrudimsku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální patologie a sociologie. Kriminalita mládeže na Chrudimsku."

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální patologie a sociologie Kriminalita mládeže na Chrudimsku Bakalářská práce Autor: Lenka Malá Studijní program: B7507 Specializace v pedagogice Studijní obor: Sociální patologie a prevence Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D. Hradec Králové 2014

2 Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Zadání bakalářské práce Autor: Lenka Malá Studijní program: B7507 Specializace v pedagogice Studijní obor: Sociální patologie a prevence Název závěrečné práce: Název závěrečné práce AJ: Kriminalita mládeže na Chrudimsku Criminality of youth in region Chrudim Cíl, metody, literatura, předpoklady: Bakalářská práce se zabývá kriminalitou mládeže na Chrudimsku. V teoretické části se zabývá pojmy kriminalita mládeže, delikvence, kriminologie, dítě, mladiství, mládež, nezletilec, provinění, přestupek, trestný čin. Dále pojednává o příčinách kriminality mládeže jako negativních jevů ve společnosti. V empirické části analyzuje statistická data kriminality mládeže na Chrudimsku. Metody výzkumu: studium odborných pramenů a analýza statistických dat. Garantující pracoviště: Katedra sociální patologie a sociologie, Pedagogická fakulta Vedoucí práce: Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D. Konzultant: Oponent: doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. Datum zadání závěrečné práce: Datum odevzdání závěrečné práce:

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala pod vedením vedoucího bakalářské práce samostatně a uvedla jsem všechny použité prameny a literaturu. V Hradci Králové dne Lenka Malá

4 Poděkování Děkuji Mgr. et Mgr. Stanislavě Hoferkové, Ph.D. za její vstřícný přístup a cenné rady při odborném vedení mé práce. Rovněž děkuji panu JUDr. Vladimíru Kytnerovi (Okresní státní zástupce OSZ Chrudim) za rady pro zpracování dat v empirické části.

5 Anotace MALÁ, Lenka. Kriminalita mládeže na Chrudimsku. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, s. Bakalářská práce. Cílem bakalářské práce je zmapovat kriminalitu mládeže na Chrudimsku. V teoretické části práce se budeme zabývat vývojem kriminologie, vztahu kriminologie k jiným oborům a popisem základních pojmů z této oblasti. Zamyslíme se nad pojmy, jako je kriminalita, delikvence, mládež, provinění, přestupek a trestný čin. Rozebereme některé teorie o příčinách kriminálního chování a vlivu osobnosti na páchání trestné činnosti. V příčinách kriminálního chování mládeže uvedeme vlivy rodiny, školy, vrstevníků a medií. V části práce se věnujeme legislativním úpravám vztahujícím se ke kriminalitě mládeže a opatřením jim ukládaných. Tato opatření budou rozdělena podle věku pachatelů s hranicí 15 a 18 let. V empirické části práce bude uvedena statistika trestné činnosti mládeže na okrese Chrudim s rozborem jednotlivých vztahů a závislostí. Porovnáme kriminalitu mládeže mezi okresy Chrudim a Svitavy. Celkově srovnáme úroveň kriminality mládeže okresu Chrudim s kriminalitou v Pardubickém kraji. Závěrem uvedeme data o vedení a vyřízení trestné činnosti mládeže Okresním státním zastupitelstvím v Chrudimi. Klíčová slova: kriminalita, mládež, mladistvý, nezletilý, provinění.

6 Annotation MALÁ, Lenka. Criminality of youth in region Chrudim. Hradec Králové: Faculty od Education, University of Hradec Králové, pp. Bachelor s thesis. The aim of this work is to map the criminality of youth in the district of Chrudim. We will deal with the development of the criminality, criminology relation to other disciplines and the discription of basic concepts in this area. We will think about concepts such as crime, delinquency, youth, quilt, offence, criminal act. We will examine some theories about the causes of criminal behaviour and enviromental influences on crime. The causes of the criminal behaviour of youth we will influences of family, school, peers and the media. The part of this work is devoted to legislative changes relating to youth crime and measures imposed of them. These measures will be divided by age of offenders with a limit of 15 and 18 years. In the empirical part of the paper will be presented statistics of juvenile crime in the district of Chrudim with analysis of individual relationships and dependencises. We will comparing juvenile delinquency among districts Chrudim and Svitavy. We will comparing the level of youth crime in the district Chrudim against crime in the district Pardubice. In conclusion we present the data on the management and control of juvenile deliquency District Public Prosecutor s Office in Chrudim. Keywords: criminality, youth, youthful, minor, offence

7 Obsah Úvod Kriminalita Vývoj kriminologie Pojmy z kriminologie Vztah kriminologie k jiným oborům Příčiny kriminality mládeže Teorie příčin kriminálního chování Příčiny kriminálního chování mládeže Rodina Škola Vrstevníci Média Legislativní úprava kriminality mládeže Vymezení základních pojmů Opatření ukládaná mládeži za protiprávní činy Opatření ukládaná mladistvým Opatření ukládaná dětem mladším 15 let Empirická část - stav kriminality mládeže na Chrudimsku Chrudimský region Výzkumné šetření a stanovení cílů Výstupy a závěry šetření Závěr Seznam použité literatury a dalších zdrojů Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam příloh... 66

8 Úvod Cílem mé bakalářské práce je zmapovat kriminalitu mládeže na Chrudimsku. Při úvaze o tématu práce jsem vycházela z místních podmínek a možností, které jsou dány mým životem v regionu Chrudim a zaměstnáním na Okresním státním zastupitelství v Chrudimi, kde stále pracuji. Zde se denně setkávám s kriminalitou nejen dospělých, ale i s kriminalitou mládeže. Studium oboru Sociální patologie a prevence mi otvírá možnost využití získaných poznatků a materiálů v mé praxi. Toto byl hlavní důvod, proč jsem si vybrala téma práce z oblasti kriminality mládeže, konkrétně v mém regionu. V teoretické části práce se zabývám kriminologií, popíši její vývoj, vymezím základní pojmy a blíže se věnuji kriminalitě jako takové. Rozeberu vztah kriminologie k jiným oborům, ohraničím některé základní pojmy, například prekriminalita, delikvence, dítě, mladistvý, mládež, nezletilec, provinění, přestupek, trestný čin. Pro značné rozšíření kriminality mládeže v současné době ve společnosti se zamyslím nad jejími příčinami a vývojem. Uvedu teorie příčin kriminálního chování mládeže, vliv osobnosti na páchání trestné činnosti a biologické, psychologické a sociální zvláštnosti osobnosti, které zapříčiňují delikventní chování. Dále se zastavím nad příčinami delikventního chování mládeže v naší společnosti. Popíši příčiny kriminálního chování mládeže v rodině, škole a vlivy vrstevníků. V současné době je mládež velmi ovlivňována médii, která zapříčiňují v mnohých případech nevhodné nasměrování mládeže. V další části práce se věnuji legislativním úpravám vztahujících se ke kriminalitě mládeže. Rozliším základní pojmy, opatření ukládaná dětem mladším 15 let a některá ochranná opatření i trestní opatření ukládaná mladistvým. V empirické části práce uvedu statistiku trestné činnosti mládeže na okrese Chrudim, Svitavy a v Pardubickém kraji. Provedu empirické šetření těchto statistických dat a zpracuji porovnání těchto dat a jejich výsledků. Analyzuji statistická data Ministerstva vnitra ČR v období roků a statistické údaje státního zastupitelství v Chrudimi. Stanovím cíle výzkumného šetření, určím výstupy a závěry šetření. Tyto výstupy a závěry šetření zhodnotím. Uvedu data Okresního státního zastupitelství v Chrudimi o nápadu a vyřízení trestné činnosti mládeže v roce

9 V jednotlivých bodech šetření stanovím tendenci kriminality mládeže na Chrudimsku, budu se zabývat tím, zda kriminalita mládeže na Chrudimsku stoupá nebo klesá. Budu šetřit, jak se proměňuje kriminalita mládeže na Chrudimsku v letech podle druhu a skladby kriminality, s případným rozlišením věku pachatelů. Pomocí statistického šetření určím převládající trestnou činnost mládeže na Chrudimsku. Provedu porovnání úrovně a stavu trestné činnosti mládeže mezi okresy Chrudim a Svitavy, které si v tomto ohledu jsou přibližně podobné. K získání představy o postavení chrudimského okresu v úrovni kriminality mládeže v celém Pardubickém kraji porovnám příslušná data. Uvedu některé údaje o vyřízení trestné činnosti mladistvých, vedené na Okresním státním zastupitelství v Chrudimi, podle jednotlivých způsobů vyřízení v roce 2013 (podání obžaloby, podmíněné zastavení nebo odložení případů). 9

10 1 Kriminalita V následující části práce se budeme zabývat oborem kriminologie, protože kriminalita spadá pod vědní disciplínu kriminologie. Popíšeme vývoj kriminologie, specifikujeme základní pojmy z tohoto oboru, blíže se budeme věnovat kriminalitě jako takové a v neposlední řadě vztahu kriminologie k jiným oborům. 1.1 Vývoj kriminologie Téměř od počátku civilizace se jednotlivá společenství a kultury musely potýkat s některými nežádoucími jevy. Již od nejstarších civilizací byl zločin a trest průvodním jevem a musel být nějakým způsobem řešen. V primitivních společenstvích se vše řešilo radikálně a téměř na místě, například useknutím ruky, zabitím pachatele apod. S dalším vývojem lidstva bylo potřebné vymezit vztah zločinec-odsouzení-trest do civilizovanějších a složitějších podob a metod. Problém těchto vztahů byl někdy dosti specifický. Můžeme vzpomenout celou škálu opatření faraonů v Egyptě proti vykradačům hrobek, specifičnost uplatňování práva a trestů v říši římské a v jimi okupovaných zemích. Později bychom ještě mohli zmínit francouzskou spravedlnost (komisař E. F. Vidocq, popravy gilotinou) nebo nelidskou spravedlnost nacistů a vyhlazovací spravedlnost po milionech lidí za J. V. Stalina v Rusku. Celý tento vývoj bylo zřejmé, že obor kriminologie musí mít pevnější základy, hlubší studium souvislostí a propracovanou teorii vývoje a zákonitostí, kterými se bude řídit. Tím je možné vysvětlit vznik celého oboru kriminologie. Podle studie Institutu kriminologie a sociální prevence z roku 2010 vývoj kriminologie v České republice probíhal v několika etapách. Ve dvacátých letech dvacátého století byla kriminologie u nás chápána jako věda o zločinnosti. Tato věda studovala osobnost pachatele i širší souvislosti jeho činů. Kriminologie byla blízká právní vědě, to znamená vědě o pachateli a jeho trestech. V této době jsou kriminology vlastně právníci a sociologové, kteří se zabývají zločinem jako sociálním jevem. Empirický přístup byl prováděn pomocí statistických dat. Je zajímavé, že v této době v ostatní Evropě již kriminologie jako taková existovala. V období první republiky vlastně kriminologie vznikala přirozenou cestou. Ve válečných letech 1939 až 1945 byla celá tato problematika natolik zvláštní a ovlivněná okupací s násilnými metodami německého gestapa, že nelze o kriminologii v lidském slova smyslu mluvit. Po nástupu 10

11 totalitního režimu v roce 1948 byly humanitní obory v podstatě likvidovány a snimi i kriminologie. Podle teoretiků komunismu zločin pouze přežíval z minulé společnosti a v socialismu nebude mít místo pro existenci. S tímto konceptem nemusí proto existovat ani kriminologie. Celá problematika se stává vlastně zvůlí bezpečnostních sil a politiků. Přes toto všechno si kriminologie určitou cestu nalézt musela, už jen z toho prostého důvodu, že zločin v komunismu nepřestal existovat a naopak nabíral své specifické rysy dané stavem společnosti. V šedesátých letech minulého století byl dokonce založen Vědeckovýzkumný ústav kriminalistiky, kde v roce 1960 také vznikl při katedře trestního práva Kabinet pro kriminologii jako společné pracoviště Právnické fakulty UK a Ústavu státu a práva ČSAV. Tento ústav postupně navazoval na poznatky v oboru kriminologie získávané již od třicátých let minulého století. Až do revolučních změn v roce 1989 se ústav musel však soustřeďovat více na empirické výzkumy na úkor teoretických záležitostí a byl nadále svazován ideologickými dogmaty. Po roce 1989 nabírá výzkum kriminologie i její rozvoj na intenzitě a nejsou kladena žádná politická omezení. S uvolněním politického tlaku i hranic s Evropou kriminologie musí měnit styl práce, neboť se i prudce mění skladba trestné činnosti, v poslední době hlavně majetkové. (M. Scheinost a kol., 2010, str.7-10) Činnost kriminologie v 90. letech a po roce 2000 byla výrazně ovlivněna nárůstem kriminality, a to v jiných než tradičních směrech kriminality. Vliv na změnu struktury kriminality má hlavně transformace společnosti po roce 1989 a s tím spojený přesun majetkový (kuponová privatizace), rovněž též uvolnění hranic s následnou migrací obyvatel a s tím spojené složení obyvatel - přítomnost různých etnik, lidé i z kriminálně podnětných oblastí. Kriminalita je nová v přítomnosti organizovaného zločinu i skupin mafie. Kriminalita nově začíná zasahovat do oborů majetkové, hospodářské a finanční kriminality, počítačové kriminality a drogové kriminality. Rozšiřuje se násilná kriminalita, trestná činnost v dopravě a musí se počítat s extremistickým chováním skupin, případně s terorismem. Odborná literatura uvádí podobné přehledy vývoje kriminality v 90. letech minulého století. I. Zoubková a J. Firstová (2013, str ) uvádí: 90. léta byla ve znamení boje proti mezinárodnímu obchodu s lidmi, s nelegálními drogami, environmentální kriminalitou a praním špinavých peněz, ale i pouliční kriminalitou nebo násilím na ženách. Přelom tisíciletí znamená počátek hledání strategií pro boj s terorizmem, hospodářskou, finanční a počítačovou kriminalitou a s korupcí. Těžiště zájmu se 11

12 soustřeďuje na hledání prostředků jak blokovat, zabavovat a vymáhat zisky z nelegální činnosti. Poslední desetiletí je věnováno opět širokému okruhu témat od tradičních problémů, zejména mládeži, sociálně vyloučeným skupinám až po globální sociální jevy. Důležitost kriminologie v současné době je dána též faktem, že je vyučována jako samostatný předmět kriminologie na Fakultě bezpečnostně právní Policejní akademie ČR. Studenti mají možnost si vybrat z oborů bakalářských, magisterských i doktorských. 1.2 Pojmy z kriminologie Samotný pojem kriminologie jako vědní obor se zabývá kriminalitou i jejím studiem. Význam tohoto pojmu vychází ze složeného latinského výrazu crime, tedy zločin a řeckého logos, tedy nauka o vědění. (J. Tomášek, 2010, str. 11) Odhlédneme-li od staršího pojetí, bude kriminologie definována jako společenskovědní disciplína, která se zabývá jednotlivci (pachatelem, obětí, justicí) i společností celkově s jejími sociálními skupinami. Zvláštností kriminologie je její chápání jako vědy empirické, která poznává reálné jevy a okolnosti související s kriminalitou bez hodnotících postupů a z nich vyplývajících stanovisek. Naopak věda o trestním právu zločin analyzuje z hlediska normativních definic, dodržování procesních podmínek, trestněprávních následků, za použití rovnosti právní jistoty presumpce neviny aj. Kriminologie jako empirická věda vychází z postupů, které lze ověřit vědeckými metodami (výzkum, analýza), a musí si zachovat nestrannost, vědeckou objektivitu a nepodlehnout jiným tlakům. (H. Válková, J. Kuchta, 2012, str. 1-2) V jiném pojetí je kriminologie zaměřena na zkoumání hlavních tří typů sociálních procesů (H. Válková, J. Kuchta, 2012, str.2-3): trestní zákonodárství (vymezení určitého jednání zákonem za zakázané), kriminalita (porušení tohoto zákona), trestní justice (reakce společnosti na porušení zákona). Pojem kriminalita lze chápat dle I. Zoubkové (2002, str. 11): Kriminalita (zločinnost) je úhrn sociálně škodlivých jevů, které jsou stanoveny v trestních kodexech. I. Zoubková také uvádí pojem prekriminality jako: Prekriminalita jsou 12

13 činy jinak trestné, kterých se dopouštějí děti před dosažením trestní odpovědnosti a které, pokud by ji spáchaly osoby starší, by byly provažovány za trestné činy. K pojmu kriminalita O. Novotný, J. Zapletal (2001, str. 12) uvádí dále: Kriminalita jako sociálněpatologický fenomén má aspekty společenské i osobnostní, sociologické, psychologické, psychiatrické, pedagogické, trestněprávní a jiné, a proto je kriminologie naukou na pomezí několika vědních disciplín, naukou multidisciplinární. Jestliže mluvíme o kriminalitě celkové, můžeme z ní vyčlenit kriminalitu mládeže, kterou lze charakterizovat jako kriminální jednání pachatelů mladších 18 let. Kriminalita mládeže má některé zvláštnosti v chování a jednání pachatelů. Jedná se například o nedokonalou přípravu trestných činů, průběh činů neodpovídající běžné praxi, nutkání čerpat materiální výhody ihned bez čekání na pozdější dobu, sklon ke konzumaci módních předmětů a potřeb, bezdůvodné ničení hodnot vytvořených jinými osobami, značně rozšířenou šikanu, účast v některých hnutích s rasistickými sklony, činnost ve skupinách vrstevníků, podléhání různým závislostem, časný sexuální život apod. (O. Novotný, J. Zapletal, 2001, str ) U kriminality mládeže se v odborné literatuře setkáváme i s pojmem delikvence, kdy H. Válková, J. Kuchta (2012, str. 321) uvádí, že: V užším smyslu se jím rozumí kriminalita dětí a mladistvých. Tedy případy, kdy dítě spáchá čin jinak trestný nebo mladistvý trestný čin. V širším smyslu je možné pod tento pojem zahrnout i jednání, která nejsou trestným činem pouze díky nízké společenské škodlivosti, tzn. např. některé přestupky, svými znaky odpovídající či podobající se formálním znakům trestných činů. Nesmíme opomenout pojem kriminalistika, která podle O. Novotného, J. Zapletala (2001, str. 23) je charakterizována jako: Podobně jako kriminologie je i kriminalistika samostatnou multidisciplinární a empirickou vědou orientovanou na oblast kriminality. Kriminalistika vypracovává efektivní metody odhalování a vyšetřování trestné činnosti, které poskytuje zejména policejním a justičním orgánům a znalcům, a zpracovává i efektivní metody kriminalistické prevence. Ke konci 20. století se kriminologický výzkum zahrnuje pod termín sociální kontrola kriminality (strategie a metody kpotlačování kriminality). Na významu získává prevence kriminality (profylaxe), kterou můžeme dělit podle obsahu na sociální prevenci, podle příležitostí na situační prevenci, z pohledů oběti na viktimologickou prevenci. (H. Válková, J. Kuchta, 2012, str. 4-5) 13

14 Autoři O. Novotný, J. Zapletal (2001, str ) dále dělí prevenci podle toho, komu je určena, a to na: prevenci primární je určena pro všechno obyvatelstvo podle různých hledisek (státu, etnik, pohlaví), prevenci sekundární je směrována k potencionálním pachatelům a obětem, prevenci terciální cílí na předcházení kriminální recidivě u pachatelů a obětí. Současně se do popředí dostávají programy jako restorativní justice (obnovující se spravedlnost) a preventivní strategie, kde se programy zaměřují na obnovení narušených vztahů pachatel oběť a zapojování společnosti do hledání cest k odčinění následků trestných činů. I další obory souvisí s kriminologií, např. soudní lékařství (pomáhá konkrétnímu trestnímu řízení), forenzní psychiatrie (zkoumá duševní poruchy zapříčiňující kriminální činy), forenzní psychologie (posuzuje osobnost pachatele ve vztahu ke spáchaným trestným činům), sociální práce v trestní justici, vývojová psychologie, speciální pedagogika (zabývá se výchovným ovlivňování deviantního chování) a sociologie (zkoumá kriminalitu s použitím statistických metod). V současné moderní době se používají v kriminologii i elektronická média internet a s tím související počítačová kriminalita apod. (H. Válková, J. Kuchta, 2002, str. 6-8) V neposlední řadě zmíníme viktimologii, která také patří do kriminologie. Viktimologie se zabývá oběťmi trestných činů. Pojmy zoboru viktimologie můžeme rozčlenit na viktimnost (přirozená dispozice jedince být obětí) a viktimizaci (postupná změna budoucí oběti v oběť). V souvislosti s kriminální prevenci se můžeme u viktimologie ještě zmínit o prevenci viktimologické, která zavádí výzkumy vtomto oboru do praxe. (O. Novotný, J. Zapletal, 2001, str ) V praxi se jedná o práci s mládeží, hlavně formy různých besed s Policií ČR ve školách, formy besed kurzů pracovníků pedagogicko-psychologických poraden a práce těchto institucí pro veřejnost. Předmět kriminologie se hlavně zabývá kriminalitou ze sociálně patologických příčin, proto došlo ke vzniku oboru kriminální fenomenologie. Tento obor kriminalitu definuje podle různých kritérií, jako například podle geografického uspořádání, podle změn v průběhu času, jejího členění, stanovování příčin kriminality a stím spojené 14

15 vhodné trestní politiky. V odborné literatuře se pracuje s pojmy rozsah kriminality, která eviduje počet činů podle trestního řádu. Přitom zohledňuje počty obyvatel a jejich místopisné rozložení se zaměřením na jejich vývoj. Jiným pojmem je intenzita kriminality, která pracuje s přepočtem kriminálních činů v závislosti na počtu obyvatel. Dalším pojmem je struktura kriminality, ve které je zkoumána kriminalita z různých hledisek, například podle druhu kriminality, věku pachatelů, podílu znovu trestaných pachatelů. Výhoda tohoto zkoumání je ve výstupech četnosti některých zvláště zavrženíhodných trestných činů, jako vraždy apod. Nesmíme opomenout obor zkoumající dynamiku kriminality, jako práci se změnou síly kriminality v průběhu času. Tato práce může mít i výstupy pro vládní úřady i politické vedení země. Důležitou roli hrají též prognózy vývoje kriminality. Pracují s různými studiemi a analýzami. Můžeme též kriminalitu rozdělit na latentní, jinými slovy skrytou, a na registrovanou, jinými slovy skutečnou - doloženou statisticky. Latentní kriminalita je v podstatě rozdíl mezi skutečnou a registrovanou, protože se prakticky o veškeré kriminalitě orgány činné v trestním řízení nemusí dovědět. (H. Válková, J. Kuchta, 2012, str ) Latentní kriminalita má několik důvodů a příčin, jak uvádí J. Tomášek: různé zločiny nemají vždy svědky, jejichž přítomnost by pachatele nutila k přiznání, kriminální jednání, které má svědky, nemusí být ozřejměno z důvodu sympatizování svědků s pachatelem (činy páchané pod vlivem alkoholu), oběti některých trestných činů se jako oběti necítí a nemají potřebu věc oznámit, nebo nemají možnost ji oznámit v souvislosti s podřízeností vůči pachateli (drogové delikty, sexuální delikty v rodině apod.), některé oběti neohlásí trestný čin z prostého důvodů, že sami na něm participují, existují skupiny lidí, které mají striktně vymezený negativní vztah k policii vůbec a z toho plynoucí averzi k aktivnímu oznámení trestného činu (rowdies), jsou i lidé ochotní vzít spravedlnost do vlastních rukou a vyřídit si záležitost sami a tím vyřadit složku policie z činnosti, u drobnějších kriminálních deliktů se může jednat i o fakt nízké finanční škody, která nestojí za oznámení, u trestných činů s hypotetickou menší objasněností ze strany policie mohou oběti považovat oznámení a následné vyšetřování za zbytečné. 15

16 Uvedené případy latentní kriminality vsouhrnném vztahu však nemusí znamenat ještě celkovou neobjasněnost kriminálních činů v těchto případech, protože policie má vlastní aktivní způsoby vyhledávání trestné činnosti a též je na různém stupni spolupráce občanů s policií celkově. (J. Tomášek, 2010, strana 72-74) 1.3 Vztah kriminologie k jiným oborům Jestliže hovoříme výše o kriminologii jako o vědním oboru a o jejím vzniku v návaznosti na vývoj lidstva, musíme současně také uvést způsoby jejího předcházení i trestání s následnou nápravou delikventů. Tím je dána široká souvislost kriminologie s mnoha vědními obory. Některé z nich si přiblížíme v následujících odstavcích. Nejprve se budeme věnovat oboru penologie, vědě o trestu a trestání. Tresty a systémy trestání vychází v návaznosti na kulturní a společenské hodnoty v daných kulturách, stejně tak v závislosti na regionech nebo zeměpisných destinacích, ale též celkově na rozvinutosti dané společnosti. Jako příklad můžeme uvést krádež drobného domácího zvířectva v naší republice odměněnou pokutou před přestupkovou komisí proti useknutí ruky vislámských zemích za stejný prohřešek. Stejně tak jsou rozdíly v úrovni a vybavení věznic a v péči o vězně v různých částech světa. Jsou známy případy, kdy odsouzenci v zemích východní Asie nepřežijí delší dobu (například 3-5 let) následkem drsných vězeňských a hygienických podmínek, a naopak jako protipól fešácká vězení s televizí, vycházkami, propustkami a návštěvami rodinných příslušníků v některé liberální zemi v Evropě. Stejně tak bychom mohli zajít do mnohdy nedaleké minulosti v úrovni vězenství i v našich končinách. Nelze nevzpomenout osudu atentátníků ze Sarajeva v rakousko-uherském vězení, kdy jeden z nich skončil v moravském vězení na hradě Špilberk v Brně, které mělo pověst jednoho z nejhorších (kasematy). V ještě mladší minulosti můžeme též vzpomenout na úroveň věznic v naší vlasti v padesátých letech po komunistickém puči v roce 1948 při pronásledování odpůrců nového režimu. Jako příklad uvedeme vykonstruované politické procesy (Milada Horáková), procesy s příslušníky odbojových skupin a s vojáky bojujících na nesprávné straně fronty ve druhé světové válce. Nejkřiklavější vězení byla v západních Čechách v táborech pro těžbu uranu v Jáchymově, se současným ozařováním vězňů při práci s uranem. Úroveň vězenství z té doby mám v živé paměti z vyprávění mé matky a babičky. Můj děda jako politický vězeň v této době zemřel při odpykávání 28 let dlouhého trestu 16

17 v nejtěžším žaláři, kdy ve vězení za spolupráci s anglickou rozvědkou za druhé světové války vydržel komunistický žalář pouze 3 roky. Po roce 1989 byl soudem posmrtně plně rehabilitován. Penologie zkoumá metody, jak zacházet s pachatelem, změnit chování pachatelů s cílem zařadit je zpět do společnosti, a účinnost trestů. V penologii se zdůrazňuje osobnost pachatele tak, aby byl zachován individuální přístup zacházení odpovídající konkrétnímu pachateli. (T. Raszková, S. Hoferková, 2013, str. 7) Penologie v pojetí trestu a práva představuje i prostředek státního donucování. Je svým způsobem i odplatou za trestný čin, způsobem zamezení páchání trestných činů v budoucnosti. Současně trest slouží ke kontrole zločinnosti a ochraně společnosti, přičemž funkce trestu je odplatná, odstrašující, rehabilitační nápravná, eliminační - izolace pachatele pomocí internace, restituční kompenzační formou náhrady škod. (H. Válková, J. Kuchta, 2012, str ) Ve společnosti dochází k různým negativním jevům, kterými se zabývá sociální patologie. Samotný název vychází z anglického slova social pathology. Autorem pojmu sociální patologie je anglický filozof Herbet Spencer, známý svou organickou teorií společnosti a sociálním darwinizmem. V oblasti sociálně patologických jevů dále pracoval Francouz E. Durheim, jenž povýšil sociální patologii na vědu o nemocech a nesprávném chováním, které se odchylovalo od daných norem. Současně se zabýval kriminalitou a sebevražedným chováním. Nesmíme opomenout práci v oboru sociální patologie českého sociologa I. A. Bláhy. Ten považoval sociální patologie za poruchy sociálních procesů. (B. Kraus, J. Hroncová, Sociální patologie, 2007, str. 9-10) U nás se zabývá sociální patologií například prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. působící na PdF UHK Hradec Králové. V současné době se sociální patologií na Slovensku zabývá prof. Peter Ondrejkovič, působící na katedře sociologie FF UKF v Nitře. Sociálně patologické jevy se odvíjí od norem nebo pravidel pro sociální jednání. Podle P. Ondrejkoviče (2000, str. 21) je lze rozdělit na: normokonformní sociální jednání je totožné s normami společnosti, nonkonformní je již odlišné od norem, ale lze ho ještě společensky tolerovat, deviantní odchýlené od normality, které členíme na: disociální, asociální a antisociální, delikventní, kriminální. 17

18 O sociálně patologických jevech P. Mühlpachr (2008, str. 54) uvádí: V průběhu 20. století byly považovány za sociálně patologické jevy sebevražednost, alkoholismus, prostituce, rozvodovost, nezaměstnanost a válka. Později se k nim přidaly narkomanie, široké spektrum závislostí, násilí, agresivita a extremismus, který představuje dnes jedno z největších nebezpečí. Hrozí nebezpečí rezignace lidí na jejich odstraňování, resp. eliminaci. Sociální patologie zná poměrně široký záběr patologických jevů. Se zaměřením na delikvenci mládeže lze vytipovat hlavní okruhy problémů v oblasti deviantního jednání u mládeže. Jedná se o velký problém romské kriminality. Na ni navazuje jako protipól jednání ostatní mládeže (skinheds). S tím následně souvisí rasové předsudky a problémy spojené s rasovou nesnášenlivostí. Komplikací je i páchání trestných činů u mládeže organizováním do skupin za použití nevybíravých násilných metod. Další velkou skupinou patologického jednání u mládeže je celá oblast drogové závislosti, která začíná dnes již od školních let. Jinou nežádoucí činností u mládeže jsou hazardní hry. V poslední době tato činnost probíhala na poli hracích automatů. V současné době se začínají radnice měst bránit této neblahé skutečnosti zákazy hazardních automatů a her na nich. Poslední výkřik modernizace v tomto oboru je závislost mladých na počítačových hrách, šíření pornografie po sociálních sítích a v kybernetické kriminalitě. Velkým problémem v současnosti, hlavně na školách všech typů, je šikana. Tato může být skrytá i zjevná v přímém kontaktu v kolektivu osob, ale i jako kyberšikana na sociálních sítích. Také problémem v posledních době je u mládeže zvyšující se procento záškoláctví, a to nejen na základních školách, ale hlavně na středních školách, kde toto vede k vylučování studentů ze studia a tím k velké fluktuaci mládeže mezi školami s následnou absencí odborného vzdělání u mládeže. Nezanedbatelným problémem u mládeže je prostituce, včetně dětské prostituce. Musíme se též zmínit o násilí na dětech v rodinách, jehož četnost v poslední době též vzrůstá. Sociální patologie v České republice si musela svou cestu vydobýt postupem času. K velkému rozvoji studijních oborů orientovaných na tuto problematiku došlo po roce 1989 v oborech sociální pedagogika a sociální práce. V těchto disciplínách probíhá i příprava odborných pracovníků na vysokých školách. 18

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Sociálně patologické jevy Ročník 1. Datum tvorby

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0211

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0211 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0211 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST KAPITOLA I Pojem, předmět a úkoly kriminologie 1 Pojem a předmět kriminologie Pojem kriminologie je latinsko-řeckého původu. Jde o složeninu vzniklou z latinského slova crimen (zločin)

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů po

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015

Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015 Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015 1. Identifikace výzkumné organizace Název : Institut pro kriminologii a sociální prevenci Právní forma : Organizační složka

Více

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D.

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět Kriminalistika I Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět kriminalistiky a její vztah k jiným vědám Pojem kriminalistiky citace Kriminalistika ISBN:80-7179-878-9 : Kriminalistika je samostatný vědní

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Základy společenských věd 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia

Základy společenských věd 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Základy společenských věd 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) uvede hlavní charakteristiky psychologie jako vědní disciplíny a její

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY. Čl. 1. Studijní programy. Čl. 2. Obecné informace o přijímacím řízení

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY. Čl. 1. Studijní programy. Čl. 2. Obecné informace o přijímacím řízení 1 z 6 4.2.2014 9:52 O škole Aktuality Úřední deska Zájemci o studium Studenti Zaměstnanci Fakulty S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 7.

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová

6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová 6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová Výzkumem druhů kriminality či přímo vybraných trestných činů se na úrovni větších územních celků zabývali již tzv. evropští kartografičtí kriminalisté v 19.

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sociologie

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více