školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami RVP ZV Základní vzdělávání "Šikula"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami RVP ZV Základní vzdělávání "Šikula""

Transkript

1 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami "Šikula" Kompletní ŠVP

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat 7 3 Charakteristika školy 12 4 Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Projekty Školní strategie prevence Evaluace vzdělávacího programu 133

3 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými "Šikula" Datum Název RVP Verze 1 vzdělávací program Platnost Délka studia v letech: 9 Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název školy Adresa Okružní 367, Bochov IČ REDIZO Kontakty Ředitel Mgr. Věra Sosnovcová Telefon Fax www Zřizovatel Adresa Město Bochov Nám.Míru 1, Bochov IČ Kontakt Město Bochov Telefon Fax www Doplňující údaje č.j. 49/2013 Spisový znak A.8 Skartační lhůta: A10 Projednáno školskou radou dne Mgr. Věra Sosnovcová ředitelka školy datum, podpis, razítko 2

4 Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Okružní 367, Bochov Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 Charakteristika ŠVP ŠVP je vytvořen pro vzdělávání žáků se specifickými v rámci individuální integrace, popřípadě samostatných tříd 1. Stupně základní školy, jež bude realizováno Základní školou praktickou Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Žáci, kteří absolvují 1.stupeň na naší škole přecházejí na základní školy k dokončení povinné školní docházky. Škola vzdělává žáky se specifickými potřebami, kteří jsou na základě odborného vyšetření zařazeni do odpovídajícího stupně vzdělávání. Školní vzdělávací programy jsou proto nastaveny tak, aby odpovídaly potřebám zařazených žáků. Jsou specificky zaměřené, charakteristika předmětů, výstupy a učivo jsou v souladu s podmínkami pro sestavení daného ŠVP. Dochází k propojení žáků. Cílem vzájemné spolupráce je napomáhat integraci žáků do dětské komunity a vytvářet tak vhodné prostředí pro rozvoj inkluzivního vzdělávání Školní vzdělávací program vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Uvědomujeme si, že základní vzdělávání je neodmyslitelnou součástí života naší společnosti. Je proto nezbytně nutné, aby se v něm odrážely změny probíhající ve společnosti, změny dotýkající se každého z nás, změny, kterých se budou naši žáci aktivně účastnit nebo jimi budou pasivně ovlivňováni. Prvořadým úkolem naší školy je působit na žáky tak, aby učení chápali jako výzvu a byli připraveni stále se vzdělávat. Cílem vzdělávání žáků ve třídě pro žáky se specifickými, se zvýšeným důrazem na komunikaci, je eliminovat nebo co nejvíce minimalizovat znevýhodnění, která žáky při nabývání školních vědomostí a dovedností limitují, zejména na počátku jejich školní docházky. Komunikace prostupuje všemi vzdělávacími a sociálními činnostmi žáků. Je-li narušena, může být negativně ovlivněna i kvalita jejich vzdělávacích možností. Primárním úkolem vzdělávání žáka je proto prostřednictvím individuální péče přispět k odstranění řečových nedostatků a k návratu žáka do kmenové školy, aby byl schopen plnit nároky na vzdělávání v běžné třídě základní školy. Pilířem našeho programu je rozvoj studijních možností a komunikačních dovedností každého žáka, jeho poznávání světa a sebe sama a posílení jeho aktivního zájmu o sebevzdělávání. Z tohoto důvodu chceme vytvořit školu se vzdělávacím programem reflektujícím aktuální dění a změny ve společnosti školu podporující individuální studijní předpoklady žáků a podněcující jejich aktivní zájem o další vzdělávání školu, která vybaví žáky dostatečnými komunikačními a sociálními kompetencemi k zodpovědnému jednání vůči sobě a druhým lidem školu podporující vědomí vlastního zařazení a z toho plynoucí odpovědnost za své jednání, chování a průběh učení Nezbytně nutným předpokladem pro naplnění cílů našeho ŠVP je vytvoření motivujícího prostředí pro žáky, uplatňování metod a přístupů podporujících tvořivé a kritické myšlení, samostatnost a pohotovost v rozhodování. Stěžejním úkolem je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s různorodými dostane nejen kvalitní a kvalifikované péče, ale kde se budou cítit bezpečně a spokojeně. Výchovné a vzdělávací strategie Pedagogické strategie zaměření na budoucnost a podpora rozvoje znalostí a dovedností, které později umožní žákům zapojit se do života společnosti a orientovat se ve stále měnícím se světě uznání každého žáka jako jedinečné osobnosti s individuálním potenciálem 3

5 Charakteristika ŠVP důraz na rovnoměrný rozvoj všech složek osobnosti žáků, včetně složky citové a sociální, vedoucí k přijetí odpovědnosti za své jednání, rozhodování a přijatá opatření podpora propojenosti poznatků a pochopení vzájemných vztahů mezi nimi, se zaměřením na podporu vzdělávacích kompetencí žáků působení na žáka prostřednictvím komplexních výukových stylů verbálních i názorových, racionálních i intuitivních, s využitím aktivizačních prvků individuální i skupinové práce, diskuse, simulačních her a výkladem učitele Specifické strategie podpora rovných příležitostí, zaměřená na odstranění překážek segregujících žáky se specifickými potřebami ve vzdělávání a zvýšení uplatnitelnosti žáků ze sociálně znevýhodněných skupin podpora vyrovnání komunikačních a percepčních oslabení žáků prostřednictvím individuálních a skupinových vzdělávacích aktivit, motivujících ke zvýšení zájmu o komunikaci jako prostředek sdělování informací a sociální interakce podpora udržitelného rozvoje v oblasti environmentální přispívající k rozvoji sociálního povědomí, kvalitnějšímu začlenění do společnosti a ke zvýšení ekologického cítění a zájmu o kvalitu životního prostředí podpora somatických a tělesných aktivit přispívající ke zvyšování dechové kapacity a koordinace svalových pohybů, včetně správných relaxačních návyků podpora praktických dovedností v oblasti pěstitelství, jednoduchého zpracování výpěstků s důrazem na správné stravovací návyky, sběr léčivých bylin, a podobně podpora rozvoje informační gramotnosti vedoucí k integraci žáků se speciálními do informační společnosti podpora činnosti místních iniciativ, sdružení, spolků a organizací působících v regionu Klíčové kompetence ŠVP V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce se žáky, aby docházelo k harmonickému rozvoji jejich osobnosti, čímž jsou zároveň podporovány a rozvíjeny všechny klíčové kompetence. Vzhledem k tomu, že jsou zde vzděláváni žáci s různou úrovní vývoje osobnosti a komunikačních schopností, je třeba zaměřit své působení individuálně a výstupy i kompetence formulovat tak, aby zohlednily specifické možnosti každého konkrétního žáka. Je zapotřebí posuzovat každého žáka podle jeho individuality a osobnostních projevů poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti Výstupy klíčových kompetencí po ukončení vzdělávání žáka v 5. ročníku Kompetence sociální a personální umět se sám podílet na stanovení pravidel pro práci ve skupinách tolerovat jiné lidi, respektovat pravidla práce v týmu mít povědomí o základních mravních hodnotách rozpoznat rizikové chování, uvědomit si důsledky nevhodného chování 4

6 Charakteristika ŠVP sám se aktivně podílet na vytvoření příjemné atmosféry být schopen pracovat ve skupině a samostatně vyhledávat informace mít důvěru ve vlastní schopnosti, být schopen sebehodnocení chápat rizika ohrožující zdraví a jejich prevenci Kompetence občanské znát svá práva a povinnosti slušně se chovat bez hrubosti a násilí uvědomovat si možné důsledky svého chování chránit své zdraví, uvědomit si význam zdravého životního stylu zvládnout běžnou komunikaci s úřady dokázat se chovat v kritických situacích a zvládat je všímat si globálních problémů lidstva orientovat se v sociálních vztazích dokázat formulovat příklady z každodenního života vhodnou formou prosadit své zájmy Kompetence k řešení problémů zaujmout aktivní postoj k řešení problémů samostatně řešit běžné životní problémy umět překonávat překážky v učení i běžném životě uvědomit si možné důsledky svých rozhodnutí umět přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní či druhé osoby umět získat informace nezbytné k řešení problému umět vyjádřit závěr řešení všímat si globálních společenských problémů při řešení problémů vycházet ze zkušenosti umět si ověřit správnost řešení sebekontrola Kompetence komunikativní zvládnout v přiměřené formě samostatnou ústní i písemnou komunikaci umět hovořit o dění v přírodě i ve společnosti, o sledovaném pořadu vhodně komunikovat při skupinové práci a umožnit tak spolupráci mezi členy vést otevřenou komunikaci, vyjádřit stanovisko k postojům ostatních umět prosadit vlastní nápad, názor, postoj porozumět různým druhům textů a materiálů využívat informační a komunikační prostředky umět odlišit fakta od názorů, rozpoznat manipulativní komunikaci v masmédiích zvládnout pomocí komunikace asertivní chování Kompetence pracovní dosáhnout zručnosti při práci s různými materiály samostatně zvládnout jednotlivé činnosti dle zadaného postupu mít vytvořen kladný vztah k manuální činnosti být schopen se delší dobu koncentrovat na pracovní výkon využívat dříve získané zkušenosti chápat přínos spolupráce dovednosti získané ve škole využít v praktickém životě umět si vybrat svou profesi, mít o ní konkrétní představu umět nacházet nové způsoby a postupy při práci vyjádřit uspokojení z pracovních výsledků a posílit tak vztah k budoucí profesi Kompetence k učení 5

7 Charakteristika ŠVP umět odlišit důležité poznatky od méně důležitých pracovat samostatně i v týmu znát základní termíny z různých vzdělávacích oblastí vyhledávat informace v časopisech, encyklopediích znalosti získané ve škole využívat v běžném životě mít vytvořeny sociální dovednosti vedoucí k integraci do společnosti umět využívat sebekontrolu a sebehodnocení umět vyjádřit své nápady a náměty samostatně pozorovat i experimentovat umět využívat strukturální mapy, schémata rozpoznat základní vztahy a příčiny mezi jevy Zabezpečení výuky žáků se speciálními Za žáky se speciálními jsou považováni žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Při práci se žáky se speciálními je velmi důležitá spolupráce školy, žáka, zákonných zástupců a školského poradenského pracoviště. Za školu do tohoto procesu vstupuje ředitelka školy, všichni učitelé, výchovný poradce, školní metodik prevence, popř. asistent pedagoga. Důležitým aspektem je také zvyšování kompetentnosti jednotlivých učitelů v oblasti vzdělávání žáků se speciálními včetně doplnění jejich kvalifikace. a) Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Naše škola je samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením, konkrétně pro žáky se sníženými rozumovými schopnostmi lehkou mentální retardací, proto má škola zpracovaný ŠVP podle RVP pro ZV s přílohou pro žáky s lehkou mentální retardací. Respektuje tedy snížené rozumové schopnosti žáků, jejich fyzické i pracovní možnosti a předpoklady. Dále umožňuje uplatňování speciálně pedagogických metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání a míru podpůrných opatření, s jejichž pomocí mohou žáci dosahovat výsledků, které odpovídají jejich maximálním možnostem. Vzdělávání těchto žáků je organizováno ve třídách s malým počtem žáků, kde je zajištěn individuální přístup učitele. Vedení školy zajišťuje pravidelný přísun odborné literatury, která je k dispozici jednak učitelům, ale i zákonným zástupcům. Při výuce je zejména dbáno na respektování zvláštností a možností žáka, utvoření optimálního pracovního prostředí a přátelské atmosféry, přiměřené užívání speciálních metod a forem při práci, takový přístup k žákovi, aby mohl své postižení kompenzovat v činnostech, ve kterých je úspěšný. Pro žáky s jiným než mentálním postižením není škola příliš dobře vybavena, chybí bezbariérový přístup. V případě potřeby jsme připraveni vzniklou situaci řešit ve spolupráci s zřizovatelem, zajistit potřebné pomůcky a podmínky a přizpůsobit provoz školy tak, aby bylo možné vytvořit co možná nejlepší prostředí ke vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Při doporučení školského poradenského pracoviště a souhlasu krajského úřadu je zřizována funkce asistenta pedagoga. b) Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Za tyto žáky jsou považováni zejména žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Svým obsahem se vzdělávací proces těchto žáků nijak neodlišuje od vzdělávání žáků ostatních v běžné základní škole. Prognóza žáka s těmito poruchami je vždy individuální. Pro tyto žáky má škola zpracovaný ŠVP podle RVP ZV zaměřený na komunikaci. Při výuce je třeba podporovat schopnost koncentrace žáků, usměrňovat jejich hyperaktivitu a impulzivní jednání. Škola zajišťuje individuální přístup k žákovi, respektování jeho pracovního tempa, časté opakování probraného učiva, využívání reedukačních postupů podle druhu a stupně poruchy, jednotný přístup všech učitelů, jednoznačně definované prostředí, zařazování relaxací podle momentální potřeby, pevný režim dne. c) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením nebo žáci z jiného jazykového prostředí. Někdy bývá problém nedostatečná znalost jazyka. Naším cílem je v maximální možné míře vykompenzovat znevýhodňující prostředí, proto je potřeba při práci s těmito dětmi věnovat pozornost nejen osvojení českého jazyka, seznámení s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale také umožnit a podpořit budování vlastní identity těchto žáků. To může výrazně zvýšit jejich úspěšnost ve společnosti. Při práci s dětmi se sociálním znevýhodněním je důležité, aby učitel dobře znal své žáky a jejich rodinné prostředí, volil vhodné přístupy a vytvářel ve třídě i ve škole příznivé klima. Škola volí vhodné metody a formy práce, pravidelně komunikuje s žákem, rodiči a zajišťuje zpětnou vazbu, spolupracuje také se školským poradenským pracovištěm a sociálním pracovníkem a v případě potřeby zpracuje individuální vzdělávací plány. Začlenění průřezových témat 6

8 Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat je důležité pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, protože mají silný výchovný aspekt a pomohou v osobnostním a charakterovém rozvoji žáků, především pak v jejich postojích a utváření hodnotového systému. Jednotlivé tematické okruhy průřezových témat jsou realizovány přímo v jednotlivých předmětech nebo prostřednictvím školních projektů - viz příloha. Průřezová témata jsou integrována do vyučovacích předmětů prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a činností. Výchovné a vzdělávací strategie školy 2.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Český jazyk a literatura 1. ročník Komunikační a slohová výchova- čtení Matematika 2. ročník Závislosti, vztahy a práce s daty Pokryto předmětem Matematika Český jazyk a literatura Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Prvouka 2. ročník Lidé a čas Pokryto předmětem Prvouka Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Tělesná výchova 1. ročník Činnosti ovlivňující zdraví 2. ročník Činnosti ovlivňující zdraví Pokryto předmětem Tělesná výchova Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Psychohygiena Integrace do výuky Prvouka 1. ročník Člověk a jeho zdraví Přírodověda 4. ročník Člověk a jeho zdraví Pokryto předmětem Prvouka Přírodověda Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Kreativita Integrace do výuky Matematika 4. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy Výtvarná výchova 1. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti 3. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti Pracovní činnosti 5. ročník Práce s drobným materiálem Pokryto předmětem Matematika Výtvarná výchova Pracovní činnosti Pokrytí v projektu Školní strategie prevence 7

9 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Poznávání lidí Integrace do výuky Prvouka 3. ročník Lidé kolem nás Pokryto předmětem Prvouka Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Mezilidské vztahy Integrace do výuky Prvouka 1. ročník Člověk a jeho zdraví Vlastivěda 5. ročník Lidé kolem nás Pokryto předmětem Prvouka Vlastivěda Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Komunikace Integrace do výuky Český jazyk a literatura 1. ročník Komunikační a slohová výchova- mluvený projev 2. ročník Komunikační a slohová výchova- mluvený projev 3. ročník Komunikační a slohová výchova- mluvený projev 4. ročník Komunikační a slohová výchova- mluvený projev 5. ročník Komunikační a slohová výchova- mluvený projev Anglický jazyk Mluvení Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Kooperace a kompetice Integrace do výuky Tělesná výchova 3. ročník Činnosti podporující pohybové učení 4. ročník Činnosti podporující pohybové učení 5. ročník Činnosti podporující pohybové učení Pokryto předmětem Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky Přírodověda 5. ročník Člověk a jeho zdraví Pokryto předmětem Přírodověda Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky Prvouka 3. ročník Člověk a jeho zdraví Pokryto předmětem Prvouka Pokrytí v projektu Školní strategie prevence VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Integrace do výuky Vlastivěda 4. ročník Lidé kolem nás Občan, občanská společnost a stát Integrace do výuky Vlastivěda 5. ročník Lidé kolem nás Pokryto předmětem Vlastivěda Formy participace občanů v politickém životě Integrace do výuky Vlastivěda 5. ročník Lidé kolem nás Pokryto předmětem Vlastivěda Tělesná výchova Pokrytí v projektu Školní strategie prevence 8

10 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Integrace do výuky Vlastivěda 4. ročník Místo kde žijeme Pokryto předmětem Vlastivěda VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Integrace do výuky Vlastivěda 5. ročník Místo kde žijeme Pokryto předmětem Vlastivěda Objevujeme Evropu a svět Integrace do výuky Vlastivěda 5. ročník Místo kde žijeme Pokryto předmětem Vlastivěda Jsme Evropané Integrace do výuky Český jazyk a literatura 4. ročník Literární výchova Pokryto předmětem Český jazyk a literatura MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Integrace do výuky Anglický jazyk 3. ročník Řečové dovednosti Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Lidské vztahy Integrace do výuky Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Pokryto předmětem Prvouka Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Etnický původ Integrace do výuky Vlastivěda 5. ročník Místo kde žijeme Pokryto předmětem Vlastivěda Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Multikulturalita Integrace do výuky Český jazyk a literatura 2. ročník Literární výchova Anglický jazyk 4. ročník Čtení s porozuměním Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Princip sociálního smíru a solidarity Integrace do výuky Prvouka 3. ročník Lidé kolem nás Vlastivěda 5. ročník Lidé kolem nás Pokryto předmětem Prvouka Vlastivěda Pokrytí v projektu Školní strategie prevence 9

11 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Integrace do výuky Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody Pokryto předmětem Přírodověda Základní podmínky života Integrace do výuky Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody Pokryto předmětem Přírodověda Lidské aktivity a problémy životního prostředí Integrace do výuky Prvouka 3. ročník Místo kde žijeme Pokryto předmětem Prvouka Vztah člověka k prostředí Integrace do výuky Matematika 5. ročník Závislosti, vztahy a práce s daty Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Pokryto předmětem Matematika Prvouka MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a literatura 4. ročník Komunikační a slohová výchova- čtení Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Integrace do výuky Český jazyk a literatura 3. ročník Komunikační a slohová výchova- čtení Informatika 5. ročník Vyhledávání informací a komunikace Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Informatika Stavba mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a literatura 5. ročník Komunikační a slohová výchova- mluvený projev Vnímání autora mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a literatura 5. ročník Literární výchova Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Fungování a vliv médií ve společnosti Integrace do výuky Český jazyk a literatura 5. ročník Komunikační a slohová výchova- čtení Informatika 4. ročník Vyhledávání informací a komunikace Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Informatika Tvorba mediálního sdělení Integrace do výuky Český jazyk a literatura 4. ročník Komunikační a slohová výchova- mluvený projev Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Práce v realizačním týmu Integrace do výuky Český jazyk a literatura 2. ročník Literární výchova Matematika 3. ročník Závislosti, vztahy a práce s daty 10

12 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Přírodověda 5. ročník Rozmanitost přírody Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Matematika Přírodověda Pokrytí v projektu Školní strategie prevence 11

13 Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa Název ŠVP Okružní 367, Bochov Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 1. Charakteristika školy 1.1 Úplnost a velikost školy je plně organizovaná malá spádová škola, která má ročník. Škola byla založena v roce Od roku 1985 je trvale umístěna do patra v pravém pavilonu Základní školy Bochov, Okružní 367, kde jí jsou pronajaty prostory. V současné době poskytuje škola základní vzdělání cca 30 dětem. Počet tříd se pohybuje mezi 3 až 4 s průměrným počtem 6 13 žáků. Součástí školy je i školní družina s kapacitou 16 žáků. Škola zajišťuje vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ve třídách základní školy praktické a vzdělávání žáků se specifickými ve třídách základní školy. Do školy dojíždějí žáci z Bochova a jeho spádových obcí. 1.2 Prostorové, materiální a technické podmínky Výuka probíhá ve 3 kmenových třídách a 2 odborných učebnách (školní kuchyňka a školní dílna). Jedno oddělení školní družiny využívá odděleného prostoru v kmenové třídě. Dále je k dispozici třída vymezená pro výtvarnou a pracovní činnost. V této učebně probíhá i logopedická péče zajišťována ve spolupráci se SPC Karlovy Vary. Každá kmenová třída je vybavena pevným počítačem připojeným na internet a interaktivní tabulí. Pro výuku pracovních činností je využíván školní pozemek v areálu školy. Škola má k dispozici řadu kompenzačních a speciálních pomůcek dle charakteru postižení nebo znevýhodnění žáků. K výuce jsou dále využívány netbooky, škola je pokryta bezdrátovou wifi sítí. K interaktivním tabulím lze využívat ve výuce i hlasovací zařízení a digitální třída. Pedagogové využívají pro přípravy každý svůj notebook, ve sborovně je k dispozici stálý počítač s černobílou i barevnou tiskárnou, vizualizér a kopírovací přístroj. Základní škola Bochov nám umožňuje využívat 2 tělocvičny, společenský sál a školní jídelnu. V areálu školy je nám k dispozici travnaté hřiště s běžeckou dráhou a doskočištěm. Dále školní družina využívá i dětského hřiště v areálu školy. Na velmi dobré úrovni je hygienické zázemí, které odpovídá požadavkům a normám evropské unie. 1.3.Charakteristika pedagogického sboru Počet pedagogických pracovníků se každoročně odvíjí od počtu žáků a stupně jejich postižení nebo znevýhodnění. Pedagogický sbor tvoří 4 pedagogové na plný úvazek, 1 pedagog na zkrácený úvazek a v případě doporučení SPC a souhlasu krajského úřadu je ve škole zřízena funkce asistenta pedagoga. Požadovanou kvalifikace splňují 2 pedagogové, 1 pedagog má vysokoškolské vzdělání pro 1.stupeň ZŠ a 1 pedagog středoškolské vzdělání. Ve škole pracuje výchovná poradkyně se specializačním studiem a metodik a koordinátor ICT také se specializačním studiem. Koordinátor EVVO a školní metodik prevence doposud neukončili specializační studium. 1 pedagog absolvoval kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky a 2 jsou absolventy kurzu Zdravotníka dětských zotavovacích akcí. 1.4 Charakteristika žáků Do školy přicházejí žáci s lehkým mentálním postižením na základě žádosti rodičů nebo zákonných zástupců a doporučení školského poradenského pracoviště, dále pak žáci se specifickými poruchami učení, rovněž na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení školského poradenského pracoviště. Pro integrované žáky vypracovává škola ve spolupráci s příslušným poradenským zařízením individuální vzdělávací plán. 1.5 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Informace o prospěchu a chování jsou jejich zákonný zástupcům předávány průběžně prostřednictvím žákovských knížek, závažnější záležitosti jsou projednávány osobně. Třídní schůzky jsou organizovány 2 x ročně uprostřed klasifikačního období. V případě zájmu se mohou zákonní zástupci informovat kdykoliv. Každý třídní učitel seznamuje zákonné zástupce se svými konzultačními hodina na začátku školního roku. 12

14 Charakteristika školy Školu mohou navštívit kdykoliv osobně nebo se s učiteli spojit telefonicky. S dotazy a podněty se mohou obracet přímo na vedení školy. Výchovný poradce řeší s rodiči problémových žáků prospěchové nedostatky, zameškané hodiny a výchovné prohřešky. Škola úzce spolupracuje při řešení problémů s oddělením sociální prevence Magistrátu města Karlovy Vary. Odbornou speciálně pedagogickou péči pro žáky zajišťuje škola prostřednictvím SPC Karlovy Vary. Školská rada vznikla při škole dne a je šestičlenná. Rodiče i širší veřejnost jsou zváni na vybrané akce školy, o kterých se pořizují záznamy do školní kroniky. O dalších akcích je veřejnost informována prostřednictvím obecního časopisu. 1.6 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Pro lepší začlenění průřezových témat byly zpracovány školní projekty. Osobnostní a sociální výchova byla zpracována v rámci projektu financovaném z ESF Oáza - využití inovativních metod ke zlepšení výuky žáků se speciálními reg.číslo CZ.1.07/1.2.11/ Podrobný popis jednotlivých projektů tvoří samostatnou přílohu tohoto ŠVP. Škola nenavázala žádnou mezinárodní spolupráci. 13

15 Učební plán 4 Učební plán Název školy Adresa Název ŠVP Okružní 367, Bochov Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 Učební plán ročníkový 1. stupeň Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

16 Učební plán 2. stupeň Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 15

17 Učební plán Celkový učební plán RVP Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Matematika Anglický jazyk Český jazyk a literatura Matematika ŠVP Informační a komunikační technologie Celková dotace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Disponibilní dotace Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Poznámky k učebnímu plánu Český jazyk a literaturaje z disponibilní časové dotace posílen na 1. stupni v 1. a 2. ročníku o 2 vyučovací hodiny a ve ročníku o jednu vyučovací hodinu. Disponibilní hodiny budou věnovány na podporu komunikačních dovedností a rozvoj zrakového a sluchového vnímání. Pracovní činnosti jsou z disponibilní časové dotace posíleny na 1. stupni o 1 vyučovací hodinu v 1. a 2. ročníku, která je věnována k individualizaci výuky. Hlavním důvodem pro posílení tohoto vyučovacího předmětu je výběr relaxačních cvičení k rozvoji motorických dovedností. Anglický jazyk je zařazen od třetího ročníku jako povinný cizí jazyk s týdenní časovou dotací 3 vyučovací hodiny v každém ročníku. 16

18 5 Název školy Adresa Název ŠVP Okružní 367, Bochov Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společenskokulturní vývoj lidské společnosti. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené v RVP ZV jako doplňující vzdělávací obor. Cizí jazyk a Další cizí jazyk přispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v 17

19 5.1.1 Český jazyk a literatura jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce mateřském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - pochopení jazyka jako nositele historického a kulturního vývoje národa a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství - pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání - rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství - rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti - vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů - zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace - samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama - individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání Český jazyk a literatura 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Charakteristika předmětu Český jazyk a literatura je velmi důležitý pro porozumění a poznávání světa. Ve výuce si žáci osvojují jazykové, komunikační a literární znalosti a dovednosti, které využívají i v ostatních předmětech v škole a v neposlední řadě ve svém dalším osobním i profesním životě. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Výuka se dělí na tři tématické oblasti - jazykovou, komunikační a slohovou (s podporou řečových a smyslových dovedností) a literární výchovu. Jazyková výchova pomáhá žákům správně a adekvátně užívat jazykových prostředků v jejich mluvených a psaných projevech. Komunikační a slohová výchova připravuje žáky na to, aby dokázali reagovat vhodně, věcně a jazykově správně 18

20 5.1.1 Český jazyk a literatura v různých komunikačních situacích. Přidanou hodnotou této oblasti je implementace řečové a smyslové výchovy přímo do předmětu Jazyk a jazyková komunikace. Žáci jsou formou individuální a skupinové péče cíleně vedeni k rozvoji řečových dovedností, a to ve všech jejich rovinách. Smyslová výchova je zařazena na podporu percepčních dovedností a k vyrovnávání individuálních oslabení žáků, které by je mohly ve výuce na běžné základní škole znevýhodňovat. V literární výchově při práci s uměleckými i jinými texty, v tištěné i elektronické podobě, si žáci osvojují dovednosti potřebné pro porozumění textu, pochopení jeho významu a smyslu a pro jeho hlubší vnímání. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova Cizí jazyk Cílové zaměření vzdělávací oblasti Ve výuce Českého jazyka a literatury na 1. stupni je důraz kladen především na: výuku čtení zvolenou metodou výuku psaní zvoleným typem písma poznání jazykového systému jako opory pro mluvení a psaní ve spisovném jazyce osvojení základních pravopisných jevů vhodné užívání jazykových prostředků výstižné formulování a sdělování svých myšlenek získávání informací z různých zdrojů, tradičních i digitálních základy práce s literárním textem rozvíjení čtenářských dovedností a návyků zaměřených k tomu, aby žák ve výuce na druhém stupni dokázal samostatně pracovat s přiměřeně náročnými odbornými, uměleckými a publicistickými texty v tištěné a elektronické podobě poznávání základních literárních druhů na základě četby, vnímání jejich specifických znaků, formulaci vlastních názorů na přečtené kompenzaci, případně minimalizaci, individuálního verbálního oslabení dle diagnózy žáka podporu osobnosti žáka, jeho sebevědomí, verbální jistotu a v konečném efektu i jeho seberealizaci v mezilidských vztazích kultivaci mluveného projevu rovině fonologicko-fonetické, morfologicko-syntaktické, lexikálně-sémantické a pragmatické rozvíjení verbální paměti a tvorbu analogií (spojování vět do příběhu, doplňování, dovyprávění, tematický popis, monologické vyprávění) zvyšování a upevňování aktivní a pasivní slovní zásoby korekci dysgramatického projevu a větného syntaxu osvojování technik vedoucích ke správné artikulaci (automasáže v orofaciální oblasti, gymnastika mluvidel, fonační, dechová a relaxační cvičení) osvojování cvičení vedoucích ke zvyšování kvality percepčních dovedností, (optické vnímání a zraková paměť, sluchová diferenciace, reprodukce, analýza a syntéza, auditivní paměť a porozumění řeči, prostorová a časová orientace) vytváření vhodných výukových podmínek podporujících soustředění a koncentraci pozornosti Český jazyk a literatura je zaměřeno na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práce s literárním textem, psaní. Výuka předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se realizuje ve všech ročnících 1. stupně ZŠ v hodinové dotaci dle učebního plánu. Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova prolíná celou výukou českého jazyka, komunikace a literatury. Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sociální rozvoj Komunikace 19

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Kompletní ŠVP. 2. základní škola Bochov, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. 2. základní škola Bochov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Šikula" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 4. Učební osnovy 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více