školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami RVP ZV Základní vzdělávání "Šikula"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami RVP ZV Základní vzdělávání "Šikula""

Transkript

1 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami "Šikula" Kompletní ŠVP

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat 7 3 Charakteristika školy 12 4 Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Projekty Školní strategie prevence Evaluace vzdělávacího programu 133

3 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými "Šikula" Datum Název RVP Verze 1 vzdělávací program Platnost Délka studia v letech: 9 Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název školy Adresa Okružní 367, Bochov IČ REDIZO Kontakty Ředitel Mgr. Věra Sosnovcová Telefon Fax www Zřizovatel Adresa Město Bochov Nám.Míru 1, Bochov IČ Kontakt Město Bochov Telefon Fax www Doplňující údaje č.j. 49/2013 Spisový znak A.8 Skartační lhůta: A10 Projednáno školskou radou dne Mgr. Věra Sosnovcová ředitelka školy datum, podpis, razítko 2

4 Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Okružní 367, Bochov Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 Charakteristika ŠVP ŠVP je vytvořen pro vzdělávání žáků se specifickými v rámci individuální integrace, popřípadě samostatných tříd 1. Stupně základní školy, jež bude realizováno Základní školou praktickou Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Žáci, kteří absolvují 1.stupeň na naší škole přecházejí na základní školy k dokončení povinné školní docházky. Škola vzdělává žáky se specifickými potřebami, kteří jsou na základě odborného vyšetření zařazeni do odpovídajícího stupně vzdělávání. Školní vzdělávací programy jsou proto nastaveny tak, aby odpovídaly potřebám zařazených žáků. Jsou specificky zaměřené, charakteristika předmětů, výstupy a učivo jsou v souladu s podmínkami pro sestavení daného ŠVP. Dochází k propojení žáků. Cílem vzájemné spolupráce je napomáhat integraci žáků do dětské komunity a vytvářet tak vhodné prostředí pro rozvoj inkluzivního vzdělávání Školní vzdělávací program vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Uvědomujeme si, že základní vzdělávání je neodmyslitelnou součástí života naší společnosti. Je proto nezbytně nutné, aby se v něm odrážely změny probíhající ve společnosti, změny dotýkající se každého z nás, změny, kterých se budou naši žáci aktivně účastnit nebo jimi budou pasivně ovlivňováni. Prvořadým úkolem naší školy je působit na žáky tak, aby učení chápali jako výzvu a byli připraveni stále se vzdělávat. Cílem vzdělávání žáků ve třídě pro žáky se specifickými, se zvýšeným důrazem na komunikaci, je eliminovat nebo co nejvíce minimalizovat znevýhodnění, která žáky při nabývání školních vědomostí a dovedností limitují, zejména na počátku jejich školní docházky. Komunikace prostupuje všemi vzdělávacími a sociálními činnostmi žáků. Je-li narušena, může být negativně ovlivněna i kvalita jejich vzdělávacích možností. Primárním úkolem vzdělávání žáka je proto prostřednictvím individuální péče přispět k odstranění řečových nedostatků a k návratu žáka do kmenové školy, aby byl schopen plnit nároky na vzdělávání v běžné třídě základní školy. Pilířem našeho programu je rozvoj studijních možností a komunikačních dovedností každého žáka, jeho poznávání světa a sebe sama a posílení jeho aktivního zájmu o sebevzdělávání. Z tohoto důvodu chceme vytvořit školu se vzdělávacím programem reflektujícím aktuální dění a změny ve společnosti školu podporující individuální studijní předpoklady žáků a podněcující jejich aktivní zájem o další vzdělávání školu, která vybaví žáky dostatečnými komunikačními a sociálními kompetencemi k zodpovědnému jednání vůči sobě a druhým lidem školu podporující vědomí vlastního zařazení a z toho plynoucí odpovědnost za své jednání, chování a průběh učení Nezbytně nutným předpokladem pro naplnění cílů našeho ŠVP je vytvoření motivujícího prostředí pro žáky, uplatňování metod a přístupů podporujících tvořivé a kritické myšlení, samostatnost a pohotovost v rozhodování. Stěžejním úkolem je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s různorodými dostane nejen kvalitní a kvalifikované péče, ale kde se budou cítit bezpečně a spokojeně. Výchovné a vzdělávací strategie Pedagogické strategie zaměření na budoucnost a podpora rozvoje znalostí a dovedností, které později umožní žákům zapojit se do života společnosti a orientovat se ve stále měnícím se světě uznání každého žáka jako jedinečné osobnosti s individuálním potenciálem 3

5 Charakteristika ŠVP důraz na rovnoměrný rozvoj všech složek osobnosti žáků, včetně složky citové a sociální, vedoucí k přijetí odpovědnosti za své jednání, rozhodování a přijatá opatření podpora propojenosti poznatků a pochopení vzájemných vztahů mezi nimi, se zaměřením na podporu vzdělávacích kompetencí žáků působení na žáka prostřednictvím komplexních výukových stylů verbálních i názorových, racionálních i intuitivních, s využitím aktivizačních prvků individuální i skupinové práce, diskuse, simulačních her a výkladem učitele Specifické strategie podpora rovných příležitostí, zaměřená na odstranění překážek segregujících žáky se specifickými potřebami ve vzdělávání a zvýšení uplatnitelnosti žáků ze sociálně znevýhodněných skupin podpora vyrovnání komunikačních a percepčních oslabení žáků prostřednictvím individuálních a skupinových vzdělávacích aktivit, motivujících ke zvýšení zájmu o komunikaci jako prostředek sdělování informací a sociální interakce podpora udržitelného rozvoje v oblasti environmentální přispívající k rozvoji sociálního povědomí, kvalitnějšímu začlenění do společnosti a ke zvýšení ekologického cítění a zájmu o kvalitu životního prostředí podpora somatických a tělesných aktivit přispívající ke zvyšování dechové kapacity a koordinace svalových pohybů, včetně správných relaxačních návyků podpora praktických dovedností v oblasti pěstitelství, jednoduchého zpracování výpěstků s důrazem na správné stravovací návyky, sběr léčivých bylin, a podobně podpora rozvoje informační gramotnosti vedoucí k integraci žáků se speciálními do informační společnosti podpora činnosti místních iniciativ, sdružení, spolků a organizací působících v regionu Klíčové kompetence ŠVP V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce se žáky, aby docházelo k harmonickému rozvoji jejich osobnosti, čímž jsou zároveň podporovány a rozvíjeny všechny klíčové kompetence. Vzhledem k tomu, že jsou zde vzděláváni žáci s různou úrovní vývoje osobnosti a komunikačních schopností, je třeba zaměřit své působení individuálně a výstupy i kompetence formulovat tak, aby zohlednily specifické možnosti každého konkrétního žáka. Je zapotřebí posuzovat každého žáka podle jeho individuality a osobnostních projevů poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti Výstupy klíčových kompetencí po ukončení vzdělávání žáka v 5. ročníku Kompetence sociální a personální umět se sám podílet na stanovení pravidel pro práci ve skupinách tolerovat jiné lidi, respektovat pravidla práce v týmu mít povědomí o základních mravních hodnotách rozpoznat rizikové chování, uvědomit si důsledky nevhodného chování 4

6 Charakteristika ŠVP sám se aktivně podílet na vytvoření příjemné atmosféry být schopen pracovat ve skupině a samostatně vyhledávat informace mít důvěru ve vlastní schopnosti, být schopen sebehodnocení chápat rizika ohrožující zdraví a jejich prevenci Kompetence občanské znát svá práva a povinnosti slušně se chovat bez hrubosti a násilí uvědomovat si možné důsledky svého chování chránit své zdraví, uvědomit si význam zdravého životního stylu zvládnout běžnou komunikaci s úřady dokázat se chovat v kritických situacích a zvládat je všímat si globálních problémů lidstva orientovat se v sociálních vztazích dokázat formulovat příklady z každodenního života vhodnou formou prosadit své zájmy Kompetence k řešení problémů zaujmout aktivní postoj k řešení problémů samostatně řešit běžné životní problémy umět překonávat překážky v učení i běžném životě uvědomit si možné důsledky svých rozhodnutí umět přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní či druhé osoby umět získat informace nezbytné k řešení problému umět vyjádřit závěr řešení všímat si globálních společenských problémů při řešení problémů vycházet ze zkušenosti umět si ověřit správnost řešení sebekontrola Kompetence komunikativní zvládnout v přiměřené formě samostatnou ústní i písemnou komunikaci umět hovořit o dění v přírodě i ve společnosti, o sledovaném pořadu vhodně komunikovat při skupinové práci a umožnit tak spolupráci mezi členy vést otevřenou komunikaci, vyjádřit stanovisko k postojům ostatních umět prosadit vlastní nápad, názor, postoj porozumět různým druhům textů a materiálů využívat informační a komunikační prostředky umět odlišit fakta od názorů, rozpoznat manipulativní komunikaci v masmédiích zvládnout pomocí komunikace asertivní chování Kompetence pracovní dosáhnout zručnosti při práci s různými materiály samostatně zvládnout jednotlivé činnosti dle zadaného postupu mít vytvořen kladný vztah k manuální činnosti být schopen se delší dobu koncentrovat na pracovní výkon využívat dříve získané zkušenosti chápat přínos spolupráce dovednosti získané ve škole využít v praktickém životě umět si vybrat svou profesi, mít o ní konkrétní představu umět nacházet nové způsoby a postupy při práci vyjádřit uspokojení z pracovních výsledků a posílit tak vztah k budoucí profesi Kompetence k učení 5

7 Charakteristika ŠVP umět odlišit důležité poznatky od méně důležitých pracovat samostatně i v týmu znát základní termíny z různých vzdělávacích oblastí vyhledávat informace v časopisech, encyklopediích znalosti získané ve škole využívat v běžném životě mít vytvořeny sociální dovednosti vedoucí k integraci do společnosti umět využívat sebekontrolu a sebehodnocení umět vyjádřit své nápady a náměty samostatně pozorovat i experimentovat umět využívat strukturální mapy, schémata rozpoznat základní vztahy a příčiny mezi jevy Zabezpečení výuky žáků se speciálními Za žáky se speciálními jsou považováni žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Při práci se žáky se speciálními je velmi důležitá spolupráce školy, žáka, zákonných zástupců a školského poradenského pracoviště. Za školu do tohoto procesu vstupuje ředitelka školy, všichni učitelé, výchovný poradce, školní metodik prevence, popř. asistent pedagoga. Důležitým aspektem je také zvyšování kompetentnosti jednotlivých učitelů v oblasti vzdělávání žáků se speciálními včetně doplnění jejich kvalifikace. a) Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Naše škola je samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením, konkrétně pro žáky se sníženými rozumovými schopnostmi lehkou mentální retardací, proto má škola zpracovaný ŠVP podle RVP pro ZV s přílohou pro žáky s lehkou mentální retardací. Respektuje tedy snížené rozumové schopnosti žáků, jejich fyzické i pracovní možnosti a předpoklady. Dále umožňuje uplatňování speciálně pedagogických metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání a míru podpůrných opatření, s jejichž pomocí mohou žáci dosahovat výsledků, které odpovídají jejich maximálním možnostem. Vzdělávání těchto žáků je organizováno ve třídách s malým počtem žáků, kde je zajištěn individuální přístup učitele. Vedení školy zajišťuje pravidelný přísun odborné literatury, která je k dispozici jednak učitelům, ale i zákonným zástupcům. Při výuce je zejména dbáno na respektování zvláštností a možností žáka, utvoření optimálního pracovního prostředí a přátelské atmosféry, přiměřené užívání speciálních metod a forem při práci, takový přístup k žákovi, aby mohl své postižení kompenzovat v činnostech, ve kterých je úspěšný. Pro žáky s jiným než mentálním postižením není škola příliš dobře vybavena, chybí bezbariérový přístup. V případě potřeby jsme připraveni vzniklou situaci řešit ve spolupráci s zřizovatelem, zajistit potřebné pomůcky a podmínky a přizpůsobit provoz školy tak, aby bylo možné vytvořit co možná nejlepší prostředí ke vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Při doporučení školského poradenského pracoviště a souhlasu krajského úřadu je zřizována funkce asistenta pedagoga. b) Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Za tyto žáky jsou považováni zejména žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Svým obsahem se vzdělávací proces těchto žáků nijak neodlišuje od vzdělávání žáků ostatních v běžné základní škole. Prognóza žáka s těmito poruchami je vždy individuální. Pro tyto žáky má škola zpracovaný ŠVP podle RVP ZV zaměřený na komunikaci. Při výuce je třeba podporovat schopnost koncentrace žáků, usměrňovat jejich hyperaktivitu a impulzivní jednání. Škola zajišťuje individuální přístup k žákovi, respektování jeho pracovního tempa, časté opakování probraného učiva, využívání reedukačních postupů podle druhu a stupně poruchy, jednotný přístup všech učitelů, jednoznačně definované prostředí, zařazování relaxací podle momentální potřeby, pevný režim dne. c) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením nebo žáci z jiného jazykového prostředí. Někdy bývá problém nedostatečná znalost jazyka. Naším cílem je v maximální možné míře vykompenzovat znevýhodňující prostředí, proto je potřeba při práci s těmito dětmi věnovat pozornost nejen osvojení českého jazyka, seznámení s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale také umožnit a podpořit budování vlastní identity těchto žáků. To může výrazně zvýšit jejich úspěšnost ve společnosti. Při práci s dětmi se sociálním znevýhodněním je důležité, aby učitel dobře znal své žáky a jejich rodinné prostředí, volil vhodné přístupy a vytvářel ve třídě i ve škole příznivé klima. Škola volí vhodné metody a formy práce, pravidelně komunikuje s žákem, rodiči a zajišťuje zpětnou vazbu, spolupracuje také se školským poradenským pracovištěm a sociálním pracovníkem a v případě potřeby zpracuje individuální vzdělávací plány. Začlenění průřezových témat 6

8 Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat je důležité pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, protože mají silný výchovný aspekt a pomohou v osobnostním a charakterovém rozvoji žáků, především pak v jejich postojích a utváření hodnotového systému. Jednotlivé tematické okruhy průřezových témat jsou realizovány přímo v jednotlivých předmětech nebo prostřednictvím školních projektů - viz příloha. Průřezová témata jsou integrována do vyučovacích předmětů prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a činností. Výchovné a vzdělávací strategie školy 2.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Český jazyk a literatura 1. ročník Komunikační a slohová výchova- čtení Matematika 2. ročník Závislosti, vztahy a práce s daty Pokryto předmětem Matematika Český jazyk a literatura Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Prvouka 2. ročník Lidé a čas Pokryto předmětem Prvouka Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Tělesná výchova 1. ročník Činnosti ovlivňující zdraví 2. ročník Činnosti ovlivňující zdraví Pokryto předmětem Tělesná výchova Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Psychohygiena Integrace do výuky Prvouka 1. ročník Člověk a jeho zdraví Přírodověda 4. ročník Člověk a jeho zdraví Pokryto předmětem Prvouka Přírodověda Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Kreativita Integrace do výuky Matematika 4. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy Výtvarná výchova 1. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti 3. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti Pracovní činnosti 5. ročník Práce s drobným materiálem Pokryto předmětem Matematika Výtvarná výchova Pracovní činnosti Pokrytí v projektu Školní strategie prevence 7

9 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Poznávání lidí Integrace do výuky Prvouka 3. ročník Lidé kolem nás Pokryto předmětem Prvouka Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Mezilidské vztahy Integrace do výuky Prvouka 1. ročník Člověk a jeho zdraví Vlastivěda 5. ročník Lidé kolem nás Pokryto předmětem Prvouka Vlastivěda Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Komunikace Integrace do výuky Český jazyk a literatura 1. ročník Komunikační a slohová výchova- mluvený projev 2. ročník Komunikační a slohová výchova- mluvený projev 3. ročník Komunikační a slohová výchova- mluvený projev 4. ročník Komunikační a slohová výchova- mluvený projev 5. ročník Komunikační a slohová výchova- mluvený projev Anglický jazyk Mluvení Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Kooperace a kompetice Integrace do výuky Tělesná výchova 3. ročník Činnosti podporující pohybové učení 4. ročník Činnosti podporující pohybové učení 5. ročník Činnosti podporující pohybové učení Pokryto předmětem Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky Přírodověda 5. ročník Člověk a jeho zdraví Pokryto předmětem Přírodověda Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky Prvouka 3. ročník Člověk a jeho zdraví Pokryto předmětem Prvouka Pokrytí v projektu Školní strategie prevence VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Integrace do výuky Vlastivěda 4. ročník Lidé kolem nás Občan, občanská společnost a stát Integrace do výuky Vlastivěda 5. ročník Lidé kolem nás Pokryto předmětem Vlastivěda Formy participace občanů v politickém životě Integrace do výuky Vlastivěda 5. ročník Lidé kolem nás Pokryto předmětem Vlastivěda Tělesná výchova Pokrytí v projektu Školní strategie prevence 8

10 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Integrace do výuky Vlastivěda 4. ročník Místo kde žijeme Pokryto předmětem Vlastivěda VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Integrace do výuky Vlastivěda 5. ročník Místo kde žijeme Pokryto předmětem Vlastivěda Objevujeme Evropu a svět Integrace do výuky Vlastivěda 5. ročník Místo kde žijeme Pokryto předmětem Vlastivěda Jsme Evropané Integrace do výuky Český jazyk a literatura 4. ročník Literární výchova Pokryto předmětem Český jazyk a literatura MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Integrace do výuky Anglický jazyk 3. ročník Řečové dovednosti Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Lidské vztahy Integrace do výuky Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Pokryto předmětem Prvouka Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Etnický původ Integrace do výuky Vlastivěda 5. ročník Místo kde žijeme Pokryto předmětem Vlastivěda Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Multikulturalita Integrace do výuky Český jazyk a literatura 2. ročník Literární výchova Anglický jazyk 4. ročník Čtení s porozuměním Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Princip sociálního smíru a solidarity Integrace do výuky Prvouka 3. ročník Lidé kolem nás Vlastivěda 5. ročník Lidé kolem nás Pokryto předmětem Prvouka Vlastivěda Pokrytí v projektu Školní strategie prevence 9

11 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Integrace do výuky Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody Pokryto předmětem Přírodověda Základní podmínky života Integrace do výuky Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody Pokryto předmětem Přírodověda Lidské aktivity a problémy životního prostředí Integrace do výuky Prvouka 3. ročník Místo kde žijeme Pokryto předmětem Prvouka Vztah člověka k prostředí Integrace do výuky Matematika 5. ročník Závislosti, vztahy a práce s daty Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Pokryto předmětem Matematika Prvouka MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a literatura 4. ročník Komunikační a slohová výchova- čtení Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Integrace do výuky Český jazyk a literatura 3. ročník Komunikační a slohová výchova- čtení Informatika 5. ročník Vyhledávání informací a komunikace Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Informatika Stavba mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a literatura 5. ročník Komunikační a slohová výchova- mluvený projev Vnímání autora mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a literatura 5. ročník Literární výchova Pokrytí v projektu Školní strategie prevence Fungování a vliv médií ve společnosti Integrace do výuky Český jazyk a literatura 5. ročník Komunikační a slohová výchova- čtení Informatika 4. ročník Vyhledávání informací a komunikace Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Informatika Tvorba mediálního sdělení Integrace do výuky Český jazyk a literatura 4. ročník Komunikační a slohová výchova- mluvený projev Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Práce v realizačním týmu Integrace do výuky Český jazyk a literatura 2. ročník Literární výchova Matematika 3. ročník Závislosti, vztahy a práce s daty 10

12 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Přírodověda 5. ročník Rozmanitost přírody Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Matematika Přírodověda Pokrytí v projektu Školní strategie prevence 11

13 Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa Název ŠVP Okružní 367, Bochov Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 1. Charakteristika školy 1.1 Úplnost a velikost školy je plně organizovaná malá spádová škola, která má ročník. Škola byla založena v roce Od roku 1985 je trvale umístěna do patra v pravém pavilonu Základní školy Bochov, Okružní 367, kde jí jsou pronajaty prostory. V současné době poskytuje škola základní vzdělání cca 30 dětem. Počet tříd se pohybuje mezi 3 až 4 s průměrným počtem 6 13 žáků. Součástí školy je i školní družina s kapacitou 16 žáků. Škola zajišťuje vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ve třídách základní školy praktické a vzdělávání žáků se specifickými ve třídách základní školy. Do školy dojíždějí žáci z Bochova a jeho spádových obcí. 1.2 Prostorové, materiální a technické podmínky Výuka probíhá ve 3 kmenových třídách a 2 odborných učebnách (školní kuchyňka a školní dílna). Jedno oddělení školní družiny využívá odděleného prostoru v kmenové třídě. Dále je k dispozici třída vymezená pro výtvarnou a pracovní činnost. V této učebně probíhá i logopedická péče zajišťována ve spolupráci se SPC Karlovy Vary. Každá kmenová třída je vybavena pevným počítačem připojeným na internet a interaktivní tabulí. Pro výuku pracovních činností je využíván školní pozemek v areálu školy. Škola má k dispozici řadu kompenzačních a speciálních pomůcek dle charakteru postižení nebo znevýhodnění žáků. K výuce jsou dále využívány netbooky, škola je pokryta bezdrátovou wifi sítí. K interaktivním tabulím lze využívat ve výuce i hlasovací zařízení a digitální třída. Pedagogové využívají pro přípravy každý svůj notebook, ve sborovně je k dispozici stálý počítač s černobílou i barevnou tiskárnou, vizualizér a kopírovací přístroj. Základní škola Bochov nám umožňuje využívat 2 tělocvičny, společenský sál a školní jídelnu. V areálu školy je nám k dispozici travnaté hřiště s běžeckou dráhou a doskočištěm. Dále školní družina využívá i dětského hřiště v areálu školy. Na velmi dobré úrovni je hygienické zázemí, které odpovídá požadavkům a normám evropské unie. 1.3.Charakteristika pedagogického sboru Počet pedagogických pracovníků se každoročně odvíjí od počtu žáků a stupně jejich postižení nebo znevýhodnění. Pedagogický sbor tvoří 4 pedagogové na plný úvazek, 1 pedagog na zkrácený úvazek a v případě doporučení SPC a souhlasu krajského úřadu je ve škole zřízena funkce asistenta pedagoga. Požadovanou kvalifikace splňují 2 pedagogové, 1 pedagog má vysokoškolské vzdělání pro 1.stupeň ZŠ a 1 pedagog středoškolské vzdělání. Ve škole pracuje výchovná poradkyně se specializačním studiem a metodik a koordinátor ICT také se specializačním studiem. Koordinátor EVVO a školní metodik prevence doposud neukončili specializační studium. 1 pedagog absolvoval kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky a 2 jsou absolventy kurzu Zdravotníka dětských zotavovacích akcí. 1.4 Charakteristika žáků Do školy přicházejí žáci s lehkým mentálním postižením na základě žádosti rodičů nebo zákonných zástupců a doporučení školského poradenského pracoviště, dále pak žáci se specifickými poruchami učení, rovněž na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení školského poradenského pracoviště. Pro integrované žáky vypracovává škola ve spolupráci s příslušným poradenským zařízením individuální vzdělávací plán. 1.5 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Informace o prospěchu a chování jsou jejich zákonný zástupcům předávány průběžně prostřednictvím žákovských knížek, závažnější záležitosti jsou projednávány osobně. Třídní schůzky jsou organizovány 2 x ročně uprostřed klasifikačního období. V případě zájmu se mohou zákonní zástupci informovat kdykoliv. Každý třídní učitel seznamuje zákonné zástupce se svými konzultačními hodina na začátku školního roku. 12

14 Charakteristika školy Školu mohou navštívit kdykoliv osobně nebo se s učiteli spojit telefonicky. S dotazy a podněty se mohou obracet přímo na vedení školy. Výchovný poradce řeší s rodiči problémových žáků prospěchové nedostatky, zameškané hodiny a výchovné prohřešky. Škola úzce spolupracuje při řešení problémů s oddělením sociální prevence Magistrátu města Karlovy Vary. Odbornou speciálně pedagogickou péči pro žáky zajišťuje škola prostřednictvím SPC Karlovy Vary. Školská rada vznikla při škole dne a je šestičlenná. Rodiče i širší veřejnost jsou zváni na vybrané akce školy, o kterých se pořizují záznamy do školní kroniky. O dalších akcích je veřejnost informována prostřednictvím obecního časopisu. 1.6 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Pro lepší začlenění průřezových témat byly zpracovány školní projekty. Osobnostní a sociální výchova byla zpracována v rámci projektu financovaném z ESF Oáza - využití inovativních metod ke zlepšení výuky žáků se speciálními reg.číslo CZ.1.07/1.2.11/ Podrobný popis jednotlivých projektů tvoří samostatnou přílohu tohoto ŠVP. Škola nenavázala žádnou mezinárodní spolupráci. 13

15 Učební plán 4 Učební plán Název školy Adresa Název ŠVP Okružní 367, Bochov Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 Učební plán ročníkový 1. stupeň Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

16 Učební plán 2. stupeň Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 15

17 Učební plán Celkový učební plán RVP Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Matematika Anglický jazyk Český jazyk a literatura Matematika ŠVP Informační a komunikační technologie Celková dotace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Disponibilní dotace Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Poznámky k učebnímu plánu Český jazyk a literaturaje z disponibilní časové dotace posílen na 1. stupni v 1. a 2. ročníku o 2 vyučovací hodiny a ve ročníku o jednu vyučovací hodinu. Disponibilní hodiny budou věnovány na podporu komunikačních dovedností a rozvoj zrakového a sluchového vnímání. Pracovní činnosti jsou z disponibilní časové dotace posíleny na 1. stupni o 1 vyučovací hodinu v 1. a 2. ročníku, která je věnována k individualizaci výuky. Hlavním důvodem pro posílení tohoto vyučovacího předmětu je výběr relaxačních cvičení k rozvoji motorických dovedností. Anglický jazyk je zařazen od třetího ročníku jako povinný cizí jazyk s týdenní časovou dotací 3 vyučovací hodiny v každém ročníku. 16

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola RVP ZV Základní vzdělávání Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Od 1. září 2012 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje.4 2 Charakteristika školy a ŠVP...5 2.1 Charakteristika školy...5 2.1.1 Úplnost a velikost školy....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ Základní škola praktická a speciální Krušnohorská 304 363 01 Ostrov 360 21 Karlovy Vary Kontakty: telefon: 353 502 111 fax: 353 331

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace školní vzdělávací program ŠVP pro ZV - 4 KLÍČ K ŽIVOTU Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

NAŠE TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. 5. ročník

NAŠE TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. 5. ročník NAŠE TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. 5. ročník 5. verze Krmelín 1. 9. 2013 Naše tvořivá škola - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Základní škola a Mateřská škola Krčín Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 3. 9. 2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA STÁDLEC 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah: Identifikační údaje..str. 3 Charakteristika školy.str. 4 Charakteristika ŠVP.str. 8 Učební plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více