Bakalářská práce. Vyhodnocení investičních doporučení českých bank pro klienty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářská práce. Vyhodnocení investičních doporučení českých bank pro klienty"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Bakalářská práce Vyhodnocení investičních doporučení českých bank pro klienty Autor: Vedoucí práce: Brno 2011 Radek Alka Ing. Petr Toman, Ph.D.

2 Rád bych zde poděkoval vedoucímu mé práce panu Ing. Petru Tomanovi, Ph.D. za obětavou spolupráci i za čas, který mi věnoval při konzultacích.

3 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vyřešil samostatně s použitím literatury, která je uvedena v příloze. V Olomouci dne 3. ledna 2011 Radek Alka

4 Abstrakt Alka, R. Vyhodnocení investičních doporučení českých bank pro klienty. Bakalářská práce. Olomouc, Práce se zabývá vyhodnocením a analýzou investičních nejčastěji dávaných doporučení vybraných tří největších českých bank, které daly v roce 2005 skutečnému klientovi. Tato doporučení jsou následně srovnávána s rozhodnutím klienta, s reálným vývojem a se zhodnocením pomocí alternativních možností investování. Abstract Alka, R. Analysis of investment s recommendations for clients by czech banks. Bachelor Thesis. Olomouc, This thesis is about analysis of investments recommendations for real client by the biggest three czech banks in These recommendations are compared with client s decision, with real investment development and with alternativ posibility of investment.

5 Obsah 1. ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA LITERÁRNÍ REŠERŠE FINANČNÍ TRH Členění finančního trhu Regulace finančního trhu BANKY NA ČESKÉM TRHU Česká spořitelna Komerční banka, a.s Československá obchodní banka, a.s INVESTIČNÍ PRODUKTY A JEJICH CHARAKTERISTIKA Základní definice investičních produktů Investiční produkty České spořitelny, a.s Investiční produkty Komerční banky, a.s Investiční produkty Československé obchodní banky, a.s ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH DOPORUČOVANÝCH PRODUKTŮ VYBRANÝCH ČESKÝCH BANK Z MINULOSTI ANALÝZA PRODUKTŮ Z HLEDISKA RIZIKA U VYBRANÝCH BANK ANALÝZA PRODUKTŮ Z HLEDISKA LIKVIDITY U VYBRANÝCH BANK ANALÝZA PRODUKTŮ Z HLEDISKA VÝNOSNOSTI U VYBRANÝCH SIMULACE INVESTIČNÍCH PRODUKTŮ NABÍZENÝCH KLIENTOVI V JEDNOTLIVÝCH BANKÁCH V ROCE ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S KOMERČNÍ BANKA, A.S ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S KOMPARACE PRODUKTŮ NABÍZENÝCH KLIENTOVI V LETECH ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S KOMERČNÍ BANKA, A.S ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S ANALÝZA INVESTIČNÍHO ROZHODNUTÍ KLIENTA V OBDOBÍ PĚTI LET KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI MOŽNOSTMI INVESTOVÁNÍ A FORMULACE DOPORUČENÍ PRO KLIENTA INDEX PX TERMÍNOVANÉ VKLADY ČSOB CELKOVÉ SHRNUTÍ NABÍDEK BANK, ALTERNATIVNÍCH INVESTIC A ROZHODNUTÍ KLIENTA DISKUSE ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH... 63

6 1. Úvod Představme si situaci, kdy vcházíme do banky se záměrem investovat. Co můžeme očekávat? Existuje nespočetně mnoho variant, které mohou nastat. Většina klientů si řekne, ať mi mé peníze přinesou ještě větší peníze - jednoduše řečeno. Investice jsou pro člověka prostředkem, jež jim přináší určitý výnos v časovém období a pocit, že v budoucnu budou mít dostatek peněžních prostředků k tomu, aby se jejich životní úroveň nesnížila. Problematika investování a ukládání peněžních prostředků se v naší republice stává velmi aktuální záležitostí. Se související reformou veřejných financí a s tím související důchodovou reformou se stále větší počet obyvatel začíná zabývat svou budoucností a začíná uvažovat o investování 1. Volba investování peněžních prostředků do investičních instrumentů je jednou z možností, jak si zajistit nejenom svou budoucnost např. v důchodu, ale také možnost zlepšit si životní úroveň ještě v době, kdy většinu času věnujeme práci. Investiční produkty jsou společně s ostatními instrumenty nabízeny a prodávány na dílčích finančních trzích a dohromady tak tvoří jednotný finanční trh. Finanční trhy jsou důležitou součástí celé ekonomiky a také zde existuje mnoho ekonomických subjektů 2, jež zprostředkovávají různé investiční produkty. Podle mého názoru jsou banky v České republice největšími zprostředkovateli veškerých finančních produktů. Zejména prodej investičních instrumentů hrál v poslední době důležitou roli. Jednotlivé banky zaváděly nové formy investičních produktů a nabízely je potenciálním klientům. Vytvářely investiční horizonty a predikce zhodnocení nabízených produktů. Z tohoto důvodu jsem zvolil jako téma mé bakalářské práce Vyhodnocení investičních doporučení českých bank pro klienty. 1 O investování v tomto směru hovoříme velmi obecně. Oblast investování v tomto případě zahrnuje také další produkty, jako je stavební spoření, penzijní připojištění a také různé formy pojištění. 2 Jako ekonomické subjekty můžeme považovat např. banky, penzijní fondy, stavební spořitelny, investiční fondy, kampeličky, záložny apod. 5

7 2. Cíl práce a metodika Cílem mé bakalářské práce je vyhodnotit úspěšnost minulých investičních doporučení českých bank. Resp. analyzovat doporučení vybraných bank, která byla dána klientovi v roce 2005 pro jednorázovou investici, jaký byl skutečný výnos z daných doporučení v letech , jak se klient rozhodl zhodnocovat svoje volné finanční prostředky a zda byla jeho rozhodnutí správná ve srovnání s alternativními zdroji. Pro tuto práci jsem si vybral klienta v produktivním věku (třicátníka), který má pravidelné měsíční příjmy a má k dispozici volné finanční prostředky. Sesbíraná data jsou z Komerční banky, České spořitelny a ČSOB. Ve srovnání s minulostí v současné době na trhu existuje nepřeberné množství investiční produktů. Investoři mohou několika způsoby zhodnocovat svoje finanční prostředky. Ať už investor investuje sám, nebo prostřednictvím investičních společností, nebo jako nezkušený využije doporučení českých bank, přesto má několik možností jak zhodnocovat svoje volné prostředky. V práci se opravdu omezím na vybrané resp. nejvíce doporučované produkty roku 2005 třech největších českých bank jako je Česká spořitelna, Komerční banka a ČSOB. Základní měna bude pouze česká koruna. Tj. zaměřím se pouze na nejvíce doporučované produkty v CZK v roce I alternativní způsoby investování budou směrovány vůči těmto poskytovatelům. Jako alternativní zdroje jsem si vybral indexový certifikát vázaný na český akciový index PX a termínované vklady ČSOB, které v roce 2005 patřily k nejvíce žádaným depozitním produktům. Na základě mého pracovního zařazení a pracovních zkušeností jsem se rozhodl pro tuto analýzu. Navíc oblast investování je velmi zajímavá a informace k fondům jsou dostupné jednak z internetu, jednak přímo v jednotlivých bankách. Veškeré údaje v práci nejsou tajné a jsou veřejně dostupné. Celková práce je pojata ve dvou hlavních částech a to teoretické a praktické a je členěna do devíti kapitol. První tři kapitoly jsou teoretickým východiskem pro další analýzu. Další čtyři části jsou věnovány praktickým analýzám. V první kapitole budu charakterizovat finanční trh, jeho členění a také regulaci, jež je důležitá pro samotné fungování trhu a investic v rámci celé ekonomiky. Zmínil jsem také, že hlavními subjekty na finančních trzích jsou banky, proto druhá kapitola bude stručně pojednávat o českých bankách a jejich vývoji a charakteristice. V rámci přehledného srovnání jsem vybral tři nejsilnější banky na českém trhu a těm bude také věnována právě druhá kapitola. 6

8 Třetí část plynule navazuje na předchozí kapitolu a bude pojednávat o investičních produktech, které nabízí tři vybrané banky napříč českým trhem. Rozeberu zde jednotlivé možnosti, které bankovní ústavy mohou nabídnout svým klientům. Čtvrtá část nám bude blíže definovat kritéria investičního rozhodování, která jsou stěžejní pro výběr správného investičního instrumentu. V rámci této kapitoly zhodnotím investiční produkty z hlediska kritérií investičního rozhodování. Konkrétně budu analyzovat produkty třech bank z hlediska rizika, likvidity a výnosnosti. Pátá část je věnována simulacím produktů v jednotlivých bankách od roku 2005 s predikcí vývoje investice do dalších pěti let. Porovnávaným vzorkem bude klient, který disponuje částkou ,- a rád by jednorázově uložil své peníze do investičních produktů. Spolu s touto problematikou souvisí také kapitola šestá, kde budu srovnávat nabízené produkty napříč jednotlivými třemi bankami od roku 2005 do roku V sedmém bodě porovnám zhodnocení investičních doporučení vůči alternativním možnostem zhodnocení finančních prostředků na českém trhu a současně navrhnu klientovi nejlepší možnou kombinaci produktů. Součástí této kapitoly bude také zamyšlení se nad tím, jakým jiným způsobem bylo možné částku ,- investovat do alternativních investic. Jako alternativní investici jsem vybral indexový certifikát českého akciového indexu PX. V osmé a deváté kapitole celkově shrnu nabídku bank, skutečný vývoj a rozhodnutí klienta, a v krátkosti se zamyslím nad tím, zda bylo pro mnou popisovaného klienta výhodnější investovat sám nebo prostřednictvím bank. Závěr bude patřit zhodnocení cílů této práce a shrnutí poznatků, ke kterým jsem dospěl v rámci této práce. 7

9 3. Literární rešerše 3.1 Finanční trh Finanční trh je místem, kde se setkává nabídka s poptávkou po finančních instrumentech. Tento trh zajišťuje fluktuaci peněz a kapitálu právě na základě poptávky a nabídky. Také můžeme podotknout, že finanční trh poskytuje subjektům, které nedisponují dostatečným množstvím peněz, volné prostředky, které zase na druhé straně subjekty s finančním přebytkem momentálně nepotřebují Členění finančního trhu Rozčlenit finanční trh lze z několika hledisek. Nicméně jako za zásadní členění můžeme považovat členění trhu na peněžní a kapitálový. Vedle těchto dvou hlavních trhů zde také zahrnujeme trh s cizími měnami a drahými kovy. V příloze č. 1 je znázorněna struktura finančního trhu. Finanční trh je členěn na peněžní, kapitálový a trh s cizími měnami a trh s drahými kovy. Nyní k jednotlivým trhům trochu podrobněji. Peněžní trh je dále členěn na trhy krátkodobých úvěrů a krátkodobých cenných papírů. Nástroje peněžního trhu jsou považovány za málo rizikové, avšak také nízká míra rizika znamená nízkou výnosnost. Vzhledem k těmto parametrům se tak cenné papíry řadí k nástrojům s vyšší likviditou. V rámci trhu krátkodobých úvěrů zde můžeme zařadit typy krátkodobých úvěrů se splatností do jednoho roku, které jsou poskytovány jak na bankovním trhu prostřednictvím obchodních bank, tak také mezi firmami a podnikateli. Dále zde můžeme zařadit krátkodobé vklady v bankách od drobných střadatelů, podnikatelských subjektů apod. Mezi krátkodobé cenné papíry řadíme např. pokladniční poukázky, směnky, krátkodobé dluhopisy. Tyto nástroje umožňují jednotlivým subjektům získat finanční prostředky, kterými v krátkodobém horizontu nedisponují. Kapitálový trh je trhem pro obchodování těch finančních investičních instrumentů, které mají povahu dlouhodobých finančních investic. 3 Podle Přílohy č. 1 také vidíme podobné rozdělení kapitálového trhu jako je tomu u trhu peněžního. Kapitálový trh dělíme na trh dlouhodobých úvěrů a dlouhodobých cenných papírů. K dlouhodobým úvěrům řadíme tedy 3 REJNUŠ, O.; Finanční trhy. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing s.r.o., s. ISBN

10 půjčky se splatností delší než jeden rok. Zpravidla jsou poskytovateli banky, protože disponují větším objemem finančních prostředků a přebírají tak vysoké riziko při splácení. Do tohoto dělení také spadají dlouhodobé vklady v bankách. Za dlouhodobé cenné papíry můžeme považovat především akcie a dlouhodobé dluhopisy. Výhodou těchto finančních instrumentů je jejich obchodovatelnost. Trh s cizími měnami je rozdělen na trh devizový a trh valutový. U devizových trhů se jedná o trhy s bezhotovostními formami cizích měn, na kterých dochází ke vzájemnému směňování různých konvertibilních měn. Trhy valutové jsou trhy s hotovostními formami cizích měn, které se obchodují za tzv. valutové kurzy. Ty, přestože se od kurzů devizových zpravidla poněkud odchylují, jsou od nich zpravidla odvozovány. Z toho následně vyplývá, že valutové trhy samy o sobě nemají kurzotvorný význam a na rozdíl od trhů devizových vykazují spíše maloobchodní charakter. 4 Trh s drahými kovy je zpravidla charakterizován jako trh se zlatem a stříbrem. V současné době však do této kategorie spadají také paladium a platina, které jsou velmi oblíbenými komoditami v rámci investování Regulace finančního trhu Ve světě je obecně považováno za samozřejmé, že finanční trh je regulován. Existují k tomu reálné předpoklady a důvody, proč tomu tak je. Tato problematika však rozdělila finanční trh na dvě části. Jedni jsou zastánci regulace trhu ze strany státu, druzí naopak požadují větší liberalizaci. Otázkou zůstává, kde je pomyslná hranice zmíněné regulace. V případě, kdy na trhu převládá optimistická nálada a trhy takzvaně vydělávají, nikdo nepátrá po nějaké regulaci. Pokud ale dochází k poklesu a tím i ke krizi, stále větší počet subjektů se domáhá regulace tak, aby následky krize byly co nejmenší, a aby například nedošlo ke krachům bank. Jako důvody regulace finančních trhů se uvádí ochrana spotřebitele, omezení síly oligopolu 5 a monopolu 6, ochranu veřejnosti před kriminalitou a omezení negativních důsledků externalit. 7 Pokud se budeme bavit o finančních trzích potažmo kapitálových trzích v České republice, musíme podotknout, že před rokem 1989 žádný kapitálový trh v podstatě 4 REJNUŠ, O.; Finanční trhy. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing s.r.o., s. ISBN Oligopol- forma nedokonalé konkurence, kdy na trhu působí malý počet firem 6 Monopol- situace na trhu, kdy je dané zboží nebo služba nabízena jediným výrobcem 7 PAVLÁT, V.; KUBÍČEK, A.; Regulace a státní dohled nad finančními trhy. 2. vyd. EUPRESS s. ISBN , s. 11 9

11 neexistoval. Od roku 1953, kdy došlo k peněžní reformě, se zastavila činnost burzovních obchodů a došlo ke zrušení závazků a pohledávek z tuzemských cenných papírů. 8 Po roce 1989 se však situace začala měnit, bylo nutností opětovně vybudovat fungující a hlavně funkční kapitálový trh. Během prvních třech let od revoluce bylo emitováno přes 200 cenných papírů, z nichž některé byly obchodovány na prozatímním sekundárním trhu. Ten byl v podstatě předchůdcem Burzy cenných papírů Praha. Ta zahájila svou činnost , kdy byla zapsána do Obchodního rejstříku a díky přijetí zákona 214/1992 Sb. Svou činnost však fakticky zahájila až v roce Určitě důležitou roli sehrála ve vývoji kapitálového trhu privatizace. Ta proběhla celkem ve dvou vlnách. Pozitivním jevem kupónové privatizace byla nesmírná rychlost a přímé naplňování cílů, které měly směřovat k absolutnímu využití kapitálového trhu jako nového potenciálu pro realizaci nových obchodů. Jako velkou nevýhodu privatizace spatřuji v laxním přístupu tehdejší vlády v aplikaci a implementaci nových zákonů, které měly zabránit zneužívání systému a samotné privatizace a regulace trhu se moc nezdařila. Tento nepovedený krok způsobil všeobecnou nedůvěru mezi obyvatelstvem a částečnou neochotu dále investovat do nových investičních instrumentů. Od roku 1993, kdy vznikla samostatná Česká republika, bylo přijato několik klíčových zákonů - jako byly zákony o investičních společnostech, investičních fondech, o burze cenných papírů 9, o České národní bance apod. Český finanční trh byl v té době charakterizován jako vytvářející se a výrazně nekonsolidovaný, přičemž nekonsolidovanost se projevuje především v rozkmitaných a hluboce podceněných kurzech cenných papírů, za které se obchoduje na burze i mimoburzovním trhu. 10 Jako pozitivní krok v regulaci kapitálového trhu je považován vznik Komise pro cenné papíry. Za zásadní funkce Komise jsou např. vedení návrhových správních řízení v oblasti obchodování s cennými papíry, vedená sankční správní řízení, ukládání pokud v oblasti obchodování s cennými papíry nebo státní kontroly provedených u obchodníků s cennými papíry PAVLÁT, V.; KUBÍČEK, A.; Regulace a státní dohled nad finančními trhy. 2. vyd. EUPRESS s. ISBN s Zákon 214/1992 Sb. byl přijat v roce 1992 avšak nabyl účinnosti až v roce PAVLÁT, V.; KUBÍČEK, A.; Regulace a státní dohled nad finančními trhy. 2. vyd. EUPRESS s. ISBN s PAVLÁT, V.; KUBÍČEK, A.; Regulace a státní dohled nad finančními trhy. 2. vyd. EUPRESS s. ISBN s

12 V této době se také rozmohl trend, kdy se na trhu etablovalo pouze několik bank a investičních společností, které ovládly prakticky celý kapitálový trh. Zatím pravděpodobně největší změny, které zaznamenala Česká republika ve své historii, byly v období před vstupem do Evropské unie. V rámci přístupových jednání musela Česká republika aplikovat jednotlivé směrnice do českých zákonů. Jako příklad můžeme uvést zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zákon 190/2004 Sb., o dluhopisech. Vstupem České republiky do Evropské unie se domácí subjekty mohly angažovat na zahraničních kapitálových trzích a tak tomu bylo i naopak. Proč kolektivní investování? Kolektivní investování je, dle 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku. Základní vymezení cenných papírů kolektivního investování je v Peněžní ekonomii od Prof. Ing. Oldřicha Rejnuše, CSc. následující: Cenné papíry kolektivního investování lze považovat za investiční majetkové cenné papíry, emitované buď investičními společnostmi, nebo investičními fondy. Jedná se o cenné papíry, které jsou sice do jisté míry podobné klasickým majetkovým cenným papírům např. podnikovým akciím, nicméně vývoj jejich vnitřních hodnot a potažmo i tržních cen (kurzů) závisí především na vývoji tržních cen (kurzů) jiných investičních instrumentů, jež jsou obsaženy v portfoliích příslušných fondů. Přitom se může jednat o portfolia tvořená nejen rozličnými druhy finančních aktiv, ale např. i různými aktivy reálnými. 12 V současné době se v České republice projevují snahy o prohloubení regulace a dozoru nad finančním trhem. Jednak se dále implementují právní normy do právního systému republiky, ale také se zdokonalují způsoby a formy činnosti kontrolních orgánů. V posledních letech se jako optimum považuje kontrolní systém, jež bude fungovat na pevných základech, avšak se schopností pružně reagovat na změny. Tento princip by měl zajistit rychlou reakci při problémech, jež se mohou na trhu vyskytnout. Optimální systém by měl také minimalizovat a umožňovat predikci negativních situací. Měl by tedy také plnit preventivní funkci. V posledních letech se tak regulace a dozor v České republice také díky aplikaci evropských směrnic a norem zefektivnila. 12 REJNUŠ, O. Peněžní ekonomie (Finanční trhy). 1. vyd. Brno: VÚT v Brně, s. ISBN s

13 Během předsednictví si v roce 2009 v Radě EU připsala Česká republika významný úspěch a tím byla revize směrnice o kapitálových požadavcích, nařízení k ratingovým agenturám, nebo směrnice, jež upravuje sektor pojišťovnictví Banky na českém trhu Podle informací České národní banky je v České republice registrováno 41 bank a poboček zahraničních bank. 14 Mezi pětici největších bank se v současné době řadí Československá obchodní banka (ČSOB), Česká spořitelna (ČS), Komerční banka (KB), Raiffeisenbank (RB), UniCredit Bank (UCB). 15 Z dlouhodobého hlediska se na českém trhu situace stabilizovala a výše zmíněných pět bank je považováno za leadery na českém finančním trhu. Mezi tři nejsilnější banky jsou považovány ČS, KB, a ČSOB. Co do počtu klientů je na českém trhu suverénní jedničkou Česká spořitelna. V současné době má ČS 5,3 milionu klientů, což je víc než padesátiprocentní podíl na českém trhu. KB v současné době disponuje 1,5 miliony klientů a ČSOB 3 miliony klientů. Následující graf znázorňuje porovnání základních ukazatelů českých bank, konkrétně se jedná o výši čistého zisku po zdanění a počet klientů za rok Porovnání bank na českém trhu za rok ,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 9,6 5,3 10,4 3,0 11,0 1,6 0,0 Česká spořitelna, Československá Komerční banka, a.s. obchodní banka, a.s. a.s. Graf č. 1 Porovnání bank na českém trhu za rok 2009 Zdroj: Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s. Československá obchodní banka, a.s. Čistý zisk v mld. Kč Počet klientů v mil. 13 PAVLÁT, V.; KUBÍČEK, A.; Regulace a státní dohled nad finančními trhy. 2. vyd. EUPRESS s. ISBN , s Seznam všech subjektů registrovaných na území České republiky předkládá Příloha č Vybrané banky jsou posuzovány podle čistého zisku za poslední čtvrtletí. 12

14 Již z grafu můžeme vypozorovat, že ačkoli je ČS co do počtu klientů největší bankou na trhu, její zisk tomu neodpovídá, za rok 2009 to byla KB, jejíž zisk dosáhl 11 miliard Kč. Faktorů, jež ovlivňují zisk bank, je samozřejmě více, není to jenom počet klientů, ale také počet poboček a zaměstnanců, jež ovlivňují přímý prodej produktů. Velkou měrou se na ziscích bank podílejí také úrokové výnosy a bankovní poplatky. V současné době jsou v České republice tři bankovní domy, které ovládají většinu finančního trhu. To byl jeden z důvodů, proč se zaměřím pouze na tyto banky. Hlavním důvodem je to, že tyto banky mají největší zkušenosti s investičními produkty, resp. největší portfolia fondů. Níže uvedu základní informace vybraných bank. Poté se zaměřím na dceřiné společnosti, které nabízejí širokou škálu investičních produktů, neboť právě investiční produkty a jejich komparace jsou předmětem mé analýzy Česká spořitelna Česká spořitelna má za sebou již skoro dvousetleté fungování na našem trhu. Svou působnost zahájila již v roce , kdy byla založena Spořitelna česká - předchůdkyně dnešní spořitelny tak, jak ji známe. Důležitým mezníkem v historii spořitelny zůstává transformace banky na akciovou společnost v roce 1991 a úspěšná privatizace z let do rukou mateřské společnosti Erste Bank, která právě v roce 2000 získala dvaapadesáti procentní podíl na akciích spořitelny. Proces transformace byl tímto završen v srpnu téhož roku. Během posledních let Česká spořitelna potvrdila neotřesitelné postavení na českém bankovním trhu, což dokazují v posledních letech také výsledky. V roce 2009 dosáhla čistého konsolidovaného zisku téměř 10 mld. Oproti roku 2008 je to sice pokles a návrat k výsledkům z roku 2007, nicméně i tak Česká spořitelna potvrzuje pozici leadera na trhu. Rok 2009 znamenal pro Českou spořitelnu mírné oslabení, které bylo dáno celkovým ochabnutím a zpomalením trhu v důsledku hospodářské a ekonomické krize. Jakkoli však na světových trzích převládal pesimismus a docházelo k mnoha krachům velkých zahraničních bank, české banky byly podle odborníků zdravé a stabilní. Pokud se podíváme na pobočkovou síť ČS, zjistíme, že hustota poboček po celé republice je dostačující. Česká spořitelna má širokou škálu produktů. Tyto produkty nabízí prostřednictvím dalších dceřiných společností, jako je např.: Brokerjet České spořitelny, Erste Corporate Finance, byla podepsána zakládací smlouva Spořitelny české 13

15 Factoring České spořitelny, Penzijní fond České spořitelny, Stavební spořitelna České spořitelny, Investiční společnosti České spořitelny, atd. Vzhledem k tomu, že má práce se zabývá investováním a investicemi, stručně charakterizuji pouze společnosti, které nabízí a zprostředkovávají investiční produkty. Mezi společnosti, jež se zabývají nabízením produktů, patří Brokerjet České spořitelny, Erste Corporate Finance a Investiční společnosti České spořitelny. Erste Corporate Finance ve své práci zmiňovat nebudu, protože její činnost se soustředí spíše na firemní klientelu popřípadě na klientelu s horizontem investice ve výši nad 5 milionů. Brokerjet České spořitelny, a.s. byl založen v říjnu 2002 jako dceřiná společnost České spořitelny, a.s. a rakouské společnosti Ecetra Internet Services AG, dceřiné společnosti Erste Bank. 17 Hlavním cílem této společnosti je nabídnout klientovi možnost obchodování s investičními instrumenty prostřednictvím internetové aplikace. Pokud má klient zájem, je mu umožněno obchodovat hlavně s investičními nástroji na zahraničních trzích. Osobně mohu říci, že je tato aplikace určena spíše pro investora, který má určité zkušenosti s investováním na trzích a akceptuje vyšší míru rizika. Brokerjet mu tak umožňuje, aby investoval do akcií, warrantů, futures apod. Hlavní investiční společností České spořitelny je Investiční společnost České spořitelny, a.s. (ISČS). Podrobněji bych se chtěl zaměřit právě na tuto dceřinou společnost, protože nabízí spektrum produktů pro širokou veřejnost. ISČS je tedy právnická osoba, jež zajišťuje klientům možnost tzv. kolektivního investování. 18 V současné době činí obhospodařovaný majetek 42 mld. Kč v 31 otevřených podílových fondech. V současné době ISČS nabízí k investování širokou škálu možností. Pokud můžeme porovnat, jaký fond se v ISČS prodává nejlépe, je to jednoznačně Sporoinvest. 19 Na druhém místě je podílový fond Sporobond 20 a třetí místo náleží Sporotrendu. 21 Toto pořadí je také dáno hlavně dlouhou dobou prodeje v pobočkových sítích a také částečnou obavou pracovníků nabízet jiné fondy, než tyto tři výše zmíněné. Velmi populárními se však v poslední době staly tzv. profilové fondy. Profilové fondy nebo také fondy fondů jsou investiční nástroje, které respektují požadavky klientů, jež chtějí co nejvíce diverzifikovat riziko. 17 BROKERJET. [online]. poslední revize [cit ]. Dostupný z 18 Kolektivní investování je přesně stanoveno v zákoně č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování. Obecně řečeno jde o sdružování finančních prostředků do investičního fondu. Ten pak dále investuje prostředky za účelem diverzifikace rizika a zajišťuje chod a obhospodařování svěřeného majetku. 19 Fond peněžního trhu 20 Fond dluhopisového trhu 21 Fond akciového trhu 14

16 Obecně se tyto fondy dělí na čtyři základní a to: o konzervativní, o vyvážený, o dynamický, o akciový. Co jednotlivé typy znamenají? Vycházejí z obecných portfolií, která jsou členěna na úrokové nástroje, akcie a alternativní investice: úrokové nástroje zahrnují depozitní produkty, fondy peněžního trhu, stavební spoření, dluhopisy, dluhopisové části portfolií fondů apod., akciová složka je tvořena akciovými fondy, akciovými částmi portfolií ostatních fondů i přímými investicemi do akcií, alternativní investice obsahují produkty navázané např. na komodity nebo realitní sektor. Tabulka č. 1 Doporučené složení portfolia v závislosti na investičním profilu klienta ČSOB aktiva konzervativní vyvážený růstový dynamický úrokové nástroje akcie alternativní investice v % Zdroj: Vlastní zpracování, Právní úpravu investičního dotazníku řeší tzv. MiFID. Směrnice č. 2004/39/ES o trzích s finančními nástroji (MiFID) nahrazuje směrnici č. 93/22/EHS o investičních službách (ISD). MiFID byl vydán v intencích Lamfalussyho procesu. Je tedy směrnicí rámcovou, na kterou navazuje prováděcí úprava. Konkrétně se jedná o nařízení Evropské komise č. 1287/2006 a směrnici č. 2006/73/ES. Členské státy Evropské unie mají povinnost transponovat příslušné předpisy do 31. ledna 2007, datum implementace je 1. listopadu MiFID upravuje zejména podmínky podnikání na kapitálovém trhu. Oproti původní úpravě přichází s novým pojetím finančních nástrojů a investičních služeb, nově upravuje kategorizaci zákazníků a rozsáhle řeší pravidla nejlepšího provedení pokynů zákazníků. MiFID také vymezuje alternativní tržní platformy a rozšiřuje pojetí opatření k transparenci trhu. 15

17 Jednotlivé fondy jsou tak rozděleny podle míry rizika. Nejenom Česká spořitelna, ale také další banky na českém trhu nabízejí tzv. fondy fondů. Dalšími možnostmi investování se také nabízí např. smíšené fondy nebo fondy zajištěné. Smíšené fondy investují do všech základních tříd aktiv současně, tj. do nástrojů peněžního trhu, do dluhopisů a do akcií. Jsou vhodné pro střednědobé až dlouhodobé investování v horizontu 3 až 5 let v závislosti na různé míře kolísavosti. Míru kolísání lze odvodit dle toho, jaký poměr mohou v portfoliu fondu zaujímat dluhopisová a akciová složka. Hlavní přidaná hodnota smíšených fondů spočívá v aktivním přesouvání investic mezi jednotlivými složkami aktiv podle aktuálních vyhlídek na trhu. 22 Zajištěné fondy jsou vhodné pro klienty, kteří dávají přednost jistotě (požadují zajištěný výnos) a s ní spojenému menšímu výnosu, který s sebou zajištěné produkty přinášejí, před možností investovat do potenciálně výnosnějších otevřených podílových fondů bez zajištění Komerční banka, a.s. Komerční banka jako třetí banka na českém trhu co do zisku a klientů vznikla v roce 1990 z tehdejší Státní banky československé. Tak jako Česká spořitelna v období devadesátých let prochází transformačním procesem a v roce 1992 se Komerční banka stává akciovou společností. V roce 1997 vláda povoluje prodej akcií, v té době vlastněné státem, možným investorům. Strategickým partnerem se v té době stává francouzská Société Générale, která tak v roce 2001 získává majoritní podíl akcií v Komerční bance. Také v případě Komerční banky vidíme, že v roce 2009 dochází k poklesu výnosu, jako je tomu u České spořitelny. Můžeme tímto očekávat, že také třetí z vybraných bank, ČSOB, bude kopírovat vývoj obou bank a bude zaznamenávat pokles zisku v roce Co se týká dceřiných společností KB, je velmi podobná struktuře České spořitelny. Na trhu si banky vytváření podobné modely tak, aby klienti měli k dispozici širokou nabídku služeb, a aby výtěžnost klienta byla na maximální úrovni. 22 ISČS [online] Česká verze. poslední revize [cit ] Dostupný z www ISČS [online] Česká verze. poslední revize [cit ] Dostupný z www. 16

18 V současnosti je Finanční skupina KB tvořena osmi dceřinými společnostmi. Mezi nejznámější patří např.: Modrá pyramida stavební spořitelna, Penzijní fond Komerční banky, Komerční pojišťovna, CMZRB, a.s., Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (IKS) Tak jako ISČS, a.s., také Investiční kapitálová společnost KB, a.s. nabízí možnosti investování svým klientům. Vzhledem k široké pobočkové základně jsou produkty IKS velmi rozšířené mezi investory. IKS se tímto řadí mezi jednu z nejrozšířenějších investičních společností na trhu. Také tato společnost zahájila svou činnost od počátku 90. let minulého století se původní Investiční společnost KB stala společností akciovou dochází k fúzi společnosti Société Générale a Asset Management a Crédit Agricole Asset Management. Tyto tři společnosti dohromady tvoří skupinu Amundi Group. Společně s ISČS se IKS řadí ke společnostem se širokou základnou investičních fondů a dalších nabídek. V současné době si klient může vybrat z nabídky zajištěných fondů, fondů peněžního trhu, dluhopisových fondů, smíšených fondů, akciových fondů, podílových fondů apod. IKS se řadí mezi tři největší investiční společnosti s podílem na trhu ve výši 16,6% a spravovaným majetkem ve výši 91,7 mld. Kč. Také v tomto případě docházím ke zjištění, že největší objem investovaných prostředků je ve fondu peněžního trhu, pomyslné druhé místo zaujímá balancovaný fond následován fondem dluhopisovým. Také zde můžeme pozorovat trend, že klienti preferují nižší výnos, ale současně také nižší míru rizika. Tento jev je dán také situací po roce 1989 a také konzervativním postojem občanů před rokem V té době neexistovala prakticky možnost investovat finance, kromě vkladní knížky. Po roce 1989 se prostor pro investice sice otevřel, avšak známé kauzy týkající se privatizace zapříčinila to, že lidé se stali velmi skeptickými a opatrnými vůči dalším možnostem investování Československá obchodní banka, a.s. Československá obchodní banka, a.s., dále jen ČSOB je tzv. univerzální bankou. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací ČSOB [online] Česká verze. poslední revize [cit ] Dostupný z www. 17

19 V roce 1999 byla, jako obě předchozí banky, privatizována a jejím majoritním vlastníkem se stává KBC bank. Za další důležitý moment v historii ČSOB je považováno převzetí Investiční a poštovní banky. V případě ČSOB byl však vývoj trochu jiný, podle ukazatelů zisku za účetní období vidíme markantní propad v roce Ve Výroční zprávě ČSOB za rok 2008 se uvádí, že v důsledku globální finanční krize přecenila skupina ČSOB celé své portfolio CDO na nulu (dopad na čistý zisk 8,5 mld. Kč) a zaúčtovala čistý dopad přecenění a opravných položek k expozici vůči Lehman Brother (292 mil. Kč) a islandským bankám (512 mil. Kč). I přes tato opatření skupina vykázala v roce 2008 čistý zisk 1,0 mld. Kč. Udržitelný čistý zisk vzrostl meziročně o 22 % na 12,7 mld. Kč. I přes nepříliš dobrou situaci na trhu však ČSOB v roce 2009 dosáhla nárůstu zisku oproti roku Svou zásluhu na tomto výsledku mají vyšší čisté výnosy z úroků. Vzhledem k situaci na trhu a zpřísnění podmínek na úvěrovém trhu dochází k zavedení vyšších rizikových marží u úvěrů a tím také dochází k vyšším výnosům. Opětovnou renesanci zažívají hypotéky a úvěry ze stavebního spoření. Nejvýznamějšími společnostmi jsou např.: Poštovní spořitelna, ČSOB pojišťovna, Hypoteční banka, Českomoravská stavební spořitelna, ČSOB Investiční společnost. ČSOB Investiční společnost využívá svých pobočkových sítí k maximálnímu využití investičního potenciálu, který skupina ČSOB má. Podle nabízených produktů má suverénně nejširší základnu nabízených investičních instrumentů. 25 ČSOB Investiční společnost vznikla v roce 1998 transformací společnosti O.B. Invest. Také v ČSOB Investiční společnosti můžeme rozlišit několik typů investic, jež jsou diverzifikovány podle rizika, výnosu apod. Tak jako ISČS a IKS, tak také ČSOB Investiční společnost nabízí fondy peněžního trhu, zajištěné fondy, dluhopisový fondy, strukturované fondy, smíšené fondy, akciové fondy, profilové fondy a fondy pro právnické osoby. 3.3 Investiční produkty a jejich charakteristika Ve druhém bodě jsem stručně nastínil charakteristiku porovnávaných bank společně s jejich dceřinými společnostmi, jež zajišťují zprostředkování investic. Všechny banky mají ve své finanční skupině společnost, která požadavky klientů umí uspokojit. Struktura 25 ČSOB [online] Česká verze. poslední revize [cit ] Dostupný z www 18

20 nabízených produktů je také velmi podobná. Všechny společnosti však selektují jednotlivé fondy do určitých skupin, které jsem také výše zmínil. V této kapitole bych se rád zaměřil na jednoduchý popis nabízených skupin fondů a nejdůležitějších produktů u porovnávaných bank. Produkty jsem vybral i z toho důvodu, že jsou nejrozšířenější, nejvíce doporučované v roce 2005 a mají zajímavé parametry Základní definice investičních produktů Obecně jsou fondy děleny do několika kategorií. Níže popíši ty nejzákladnější: Fondy peněžního trhu Podle míry rizika se fondy peněžního trhu řadí mezi nejméně rizikové. Doporučuje se pro konzervativní investory, kteří preferují jistotu před vyšší mírou rizika. Výnosy nebývají zdaleka závratné a v současné době nepokrývají ani inflaci. Výhodou těchto fondů je však vysoká likvidita a bezpečná investice. Fondy peněžního trhu se využívají spíše v krátkodobém zhodnocování, tj. investiční horizont je doporučován zhruba na 1 rok. Cenné papíry, jež v této struktuře převažují, jsou státní pokladniční poukázky, termínované vklady a krátkodobé dluhopisy. Dluhopisové fondy Také dluhopisový fondy nepředstavují pro klienta závratné riziko. Zpravidla jsou využívány ke střednědobým investičním záměrům, což jsou především dva až tři roky. Vzhledem k tomu, že je investiční horizont delší, je také větší pravděpodobnost, že výnosy budou z dlouhodobého hlediska vyšší. Struktura takového fondu je pak následující. Většina fondů investuje do vládních a podnikových dluhopisů, jež zajišťují relativní stabilitu vyšší výnosnost, než je tomu u fondů peněžního trhu. U obou fondů platí, že hodnota investic může v časovém období kolísat a to v závislosti na vývoji na trhu a dalších faktorech. 19

21 Akciové fondy Akciové fondy jsou považovány z dlouhodobého hlediska za nejvýnosnější. Doporučený investiční horizont je zde pět let a více a to z důvodu vysoké kolísavosti hodnoty investic. Tento typ fondů se doporučuje investorům, kteří jsou odolní vůči vysokému kolísání investic. Fond tak investuje do domácích a zahraničních akcií. Z dlouhodobého hlediska můžeme konstatovat, že hodnota akcií sice v průběhu mohla klesat, ale v konečném výsledku to jsou nejvýnosnější finanční instrumenty. Zajištěné fondy Zajištěné fondy jsou určené klientům, jež nebudou postrádat určitou dobu své finanční prostředky např. po dobu pěti let. Cílem těchto typů fondů je zajistit určitý výnos investice a současně ochránit danou investici před poklesem ke dni splatnosti. Jednotlivé banky tak nabízí různé formy těchto zajištěných fondů. Samotná investice však během investičního období může kolísat a také se dostat pod garantovanou hranici investic. Zajištěné fondy jsou většinou otevírány na striktně stanovenou dobu a klient má také omezenou možnost tento nákup provést. Princip zajištěného fondu spočívá např. v těchto podmínkách. Standardně je zřizován a období pěti let. Pokud investujete své peníze do tohoto fondu, máte garantovanou určitou výnosnost, např. 15% za 5 let. Toto je minimální zhodnocení, které může být klientovi garantováno. Pokud se sledovaný ukazatel resp. předem daný počet sledovaných akcií drží nad stanovenou hranicí, zisk může být vyšší. Ten je také uveden v podmínkách jednotlivých zajištěných fondů. Smíšené fondy Jak jsem již ve druhém bodě zmínil, jedná se o fondy, které kombinují investice do jednotlivých nástrojů, jak peněžního, dluhopisového, tak také akciového trhu. Opět je zde doporučováno investovat v horizontu tří až pěti let. V rámci těchto fondů však klient může přesouvat své investice mezi jednotlivými trhy v závislosti na vývoji celkového trhu Pokud klient dokáže svou investici sledovat, může maximalizovat zisk v závislosti na přesouvání svých investic převážně mezi dluhopisovým a akciovým trhem. Víme, že pokud akcie klesají, rostou dluhopisy a naopak. 20

22 Profilové fondy Profilové fondy se charakterizují jako fondy fondů. Do portfolií se nakupují podílové listy jiných podílových fondů. Jsou řešením pro každého, kdo chce jednoduše investovat do jednoho fondu a vědět, že je aktivně spravován dle pravidel diverzifikace a aktuálního dění na trzích. Poměry jednotlivých složek ve fondu (peněžní trh, dluhopisy, akcie) jsou v Profilových fondech aktivně řízeny Investiční produkty České spořitelny, a.s Ve druhé části jsem již zmínil některé investiční produkty ISČS současně s rozdělením investičních produktů podle složení jednotlivých fondů. Vzhledem k obsáhlosti tématu vždy vyberu nejzajímavější a nejvíce doporučované produkty v roce 2005 z jednotlivých bank. Fondy peněžního trhu Sporoinvest je definován jako vysoce konzervativní fond, který je určený pro velmi konzervativní klienty, kteří jsou velmi citliví vůči kolísání rizika. Níže předkládám graf se složením portfolia. Složení portfolia Sporoinvest Dluhopisy s variabilním kuponem Depozita Dluhopisy s pevným kuponem Pokladniční poukázky Podílové listy 14% 8% 1% 56% 21% Graf č. 2 Složení portfolia Sporoinvest Zdroj: + vlastní zpracování Z grafu je patrné, že Sporoinvest opravdu investuje do produktů s nízkou mírou rizika. Pokud by docházelo ke kolísání hodnoty podílových listů nebo jejich částí, nedochází 27 ISČS [online] Česká verze. poslední revize [cit ] Dostupný z www. 21

23 k markantnímu poklesu hodnoty podílových listů. Proto se doporučuje investorům, kteří chtějí zhodnotit své peníze krátkodobě, nebo pro ty, jež neví, zda-li je nebudou v budoucnu potřebovat. Pokud bychom se podívali na výnosnost od doby vzniku tohoto fondu, tj. od roku 1996 se fond v průměru zhodnocoval ve výši 4,33%. Z grafu vývoje Sporoinvestu - tj. peněžního trhu je vidět propad vývoje ceny podílového listu v souvislosti s krachem Islandu. Graf č. 3 Vývoj fondu Sporoinvest Zdroj: KURZY [online] Poslední revize 2010 [cit ] Dostupné z: Fondy dluhopisového trhu Sporobond je považován za jeden z největších fondů v ČR. Od založení fondu v roce 1998 bylo průměrné zhodnocení ve výši 4,97%. Dluhopisové fondy jsou určeny především ke střednědobému investování na tři až pět let a je určen investorům, kteří dokáží tolerovat vyšší změny kurzů jednotlivých podílových listů. Níže opět vidíme strukturu portfolia Sporobondu. Složení portfolia Sporobond 10% 10% Státní dluhopisy Korporátní dluhopisy Depozita Podílové listy 69% 11% Graf č. 4 Složení portfolia Sporobond Zdroj: + vlastní zpracování 22

24 Většinu portfolia tvoří dluhopisy emitované v České republice a to ve výši 81,53%. Zbytek portfolia je rozděleno mezi dluhopisy vydávané v Evropě a USA. Z grafu také jasně vidíme, že Sporobond investuje převážně do státních dluhopisů, které jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších. 11% portfolia je investováno do firemních dluhopisů, z nichž za nejvýznamnější jsou považovány dluhopisy Erste Bank nebo např. Espa Bond Euro- Corporate. Jelikož je Sporobond přednostně dluhopisový fond a díky uklidnění situace na trhu počátkem roku 2009 je velký rozdíl oproti vývoji Sporoinvestu, přestože v počátečních obdobích se vyvíjeli podobně. Rozdíl je v tom, že Sporobond obsahoval menší část těchto dluhopisů - Islandu a Maďarska a díky tomu, že výnosy nově vydávaných dluhopisů kvůli úrokovým sazbám klesaly, tím pádem cena stávajících dluhopisů rostla, protože nesly vyšší výnos, tento fond zaznamenal zajímavé zhodnocení. Další graf uvádí vývoj kurzu Sporobondu od roku 2005 do současnosti. Graf č. 5 Vývoj fondu Sporobond Zdroj: KURZY [online] Poslední revize 2010 [cit ] Dostupné z: Fondy akciového trhu V nabídce fondů, jež investují v rámci akciových trhů, můžeme jmenovat Sporotrend, Global Stocks FF, Top Stocks a fondy ESPA Stock. Poslední jmenované se pak diverzifikují a jmenují podle toho, kde jaký fond investuje. Za nejoblíbenější produkt můžeme považovat Sporotrend. Ten je určen pro tzv. dynamické investory, kteří mají volné finanční prostředky a z dlouhodobého hlediska je mohou postrádat. Opět zde předkládám graf se složením tohoto fondu. 23

25 Složení portfolia podle původu emitentů - Sporotrend Rusko 5% 4% 4% 10% 39% Turecko Maďarsko Česká republika 5% 7% 8% 9% 9% Řecko Ukrajina Kazachstán Polsko Kypr Ostatní Graf č. 6 Složení portfolia Sporotrend Zdroj: + vlastní zpracování Z grafu č. 6 vidíme, že se tento fond orientuje spíše na Východní Evropu a tzv. rozvíjející se země. Podle Sporotrendu je velmi atraktivní Rusko, kde směřuje celých 39% investic, ostatní rozdělení investovaných prostředků je velmi diverzifikované a rozmanité. Paradoxně je to Sporotrend, jež od počátku založení vykazuje nejmenší výnos. Toto je dáno vysokou kulminací cen jednotlivých podílových listů. Jako další důvod tohoto výnosu spočívá v relativně krátké době trvání fondu. Přece jenom se akciové fondy doporučují na delší časové období. Podle mého názoru jsou akciové fondy vhodné k investici až na dvacet let. Ostatní dva výše zmíněné si udržují standardní výkonnost. Smíšené fondy V současné době nabízí ISČS tři typy fondů, novinkou v nabídce je Osobní portfolio 4, dále je to PLUS- otevřený podílový fond a Fond řízených výnosů. První dva zmíněné byly založeny tohoto roku, poslední ze jmenovaných již v roce Fond řízených výnosů je vhodnou volbou pro ty, kteří chtějí zvolna začít s investicemi na akciových trzích. Je určen opatrným investorům, pro které jsou fondy peněžního trhu optimální, nicméně by se rádi menší měrou podíleli na možném růstu akciových trhů. Pokud např. na trhu akcií není příznivá situace, fond dokáže podíl akcií v portfoliu snižovat a současně tím snižovat také riziko poklesu celé investice. V grafu č. 7 opět vidíme strukturu portfolia tohoto fondu. 24

26 Struktura portfolia Fondu řízených výnosů 5% 23% 72% Nástroje peněžního trhu Dlluhopisový trh Akciový trh Graf č. 7 Struktura portfolia Fondu řízených výnosů Zdroj: + vlastní zpracování Fond řízených výnosů především investuje do českých investičních instrumentů, z nichž za nejvýznamnější je považovány instrumenty Espa Cash Corporate Plus T nebo např. Škoda Auto. 72% investic je soustředěno do instrumentů peněžního trhu, což zajišťuje nízkou míru rizika. Zajištěné fondy V současné době prostřednictvím ISČS není nabízen žádný zajištěný fond, nicméně se o těchto možnostech zmíním. Poslední fond byl upsán v květnu minulého roku na dobu trvání pěti let. Tyto fondy zde zmiňuji, protože jsou klíčovým produktem v další analýze. Jednak byly velmi populární z hlediska garantované návratnosti a také nabízely slušné zúročení. V současné době však ISČS nabízí nové produkty, jež by měly být atraktivnější a také by měly splňovat požadavky potenciálních klientů. Jako nové produkty se považují Fondy životního cyklu nebo právě smíšené fondy. Za dobu svého trvání zhodnotil vložené prostředky ve výši 4,47% p.a. Strategickým cílem investiční politiky tohoto fondu je dosáhnout průměrného ročního zhodnocení překonávajícího výnos českých státních dluhopisů a to tak, aby maximální možná ztráta během jednoho roku s vysokou mírou pravděpodobnosti nepřesáhla 3 %. 28 Další alternativou investování jsou také profilové fondy, které zajistí správnou diverzifikaci portfolia v závislosti na rizikovosti investice. 28 ISČS [online] Poslední revize 2010 [cit ]. Dostupné z: 25

27 3.3.3 Investiční produkty Komerční banky, a.s Mezi úspěšné fondy, jež se nabízejí prostřednictvím KB a IKS můžeme opět řadit fondy peněžního trhu, smíšené fondy a profilové fondy. Níže uvádím nejvíce doporučované a reálné produkty Komerční banky v roce 2005 svým investorů. Fondy peněžního trhu Jasným favoritem peněžního trhu v rámci finanční skupiny KB je fond IKS Peněžní trh PLUS. Objem investovaných prostředků je v objemu cca 5,3 mld. Kč. Obdobně jako tomu bylo u ISČS a Sporoinvestu, také tento fond alokuje své prostředky primárně do nástrojů peněžního trhu, dluhopisů apod. Od svého založení v roce 1997 dosáhl průměrné výkonnosti 3,45% p.a. Struktura portfolia IKS Peněžního trhu PLUS Depozita 60% 2% 27% 11% České státní dluhopisy Státní pokladniční poukázky Podnikové dluhopisy domácích emitentů Graf č. 8 Struktura portfolia IKS Peněžního trhu PLUS Zdroj: + vlastní zpracování V porovnání s fondem ISČS Sporoinvestem, však můžeme spatřovat jiné procentuální rozložení v portfoliu. Tento fond převážnou část prostředků alokuje do státních pokladničních poukázek - 60%, u Sporoinvestu jsou to dluhopisy s variabilním kuponem - 56%, což se také projevuje na výkonnosti a kolísavosti - viz. graf č. 9 na další straně. 26

28 Graf č. 9 Vývoj fondu IKS Peněžní trh PLUS Zdroj: KURZY [online] Poslední revize 2010 [cit ] Dostupné z: Smíšené fondy IKS Balancovaný - dynamický fond je fond, jež investuje do středoevropských akcií a dluhopisů. Tak jako u Fondu řízených výnosů, také výhodou tohoto fondu je možnost upřednostnit tu složku v portfoliu, jejíž vývoj je v daném časovém období výhodnější. Vzhledem k tomu, že portfolio tvoří dluhopisy a akcie, je možné vhodně kombinovat tyto dva segmenty. Z praxe víme, že pokud na trhu akcií dochází k poklesu, začíná se dařit dluhopisům a naopak. Proto zde dochází k maximalizaci výnosu za daných podmínek. Složení portfolia IKS Balancovaný dynamický fond Nástroje peněžního trhu 5% 13% 21% 18% 9% 11% 23% Ostatní dluhopisy České státní dluhopisy Ruské akcie Polské akcie Maďarské akcie České akcie Graf č. 10 Složení portfolia IKS Balancovaný dynamický fond Zdroj: + vlastní zpracování 27

29 I přes značnou kolísavost můžeme vysledovat, že od založení tohoto fondu si investoři připsali v průměru 7,01% p.a. V portfoliu tímto musí být zastoupeny akcie v minimální výši 30% a současně nesmí být překročena hranice 70% zastoupení dluhopisů. Proto je tento fond vhodný pro klienty, jež jsou si vědomi případného vyššího kolísání své investice. Následující graf opět znázorňuje rozložení investovaných prostředků. Vývoj fondu IKS Balancovaný dynamický se hodně podobá fondu Fénix smíšený fond, viz graf č. 11. Graf č. 11 Vývoj fondu IKS Balancovaný dynamický Zdroj: KURZY [online] Poslední revize 2010 [cit ] Dostupné z: Profilové fondy Z profilových fondů můžeme zmínit Fénix smíšený fond. Ten je určen pro střednědobé investování, investiční horizont je v tomto případě minimálně 3 roky. Struktura portfolia Fénix smíšený fond 39% 17% 44% Graf č. 12 Struktura portfolia Fénix smíšený fond Zdroj: + vlastní zpracování 28 Peněžní trh Dluhopisy Akcie

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 ZPRAVODAJ Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 Nový ESPA ČS zajištěný fond 7 Co jsou to profilové fondy? Vybereme Vám Investiční profil přesně podle Vašich potřeb INFOLINKA: 800 207 207 ESPA ČS zajištěný

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do:

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do: Investiční dotazník společnost: CYRRUS a.s. adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno IČ: 63907020 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: info@cyrrus.cz Zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Lenka Ponocná Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Trhy pokračují ve vítězném tažení!

Trhy pokračují ve vítězném tažení! Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy pokračují ve vítězném tažení! Mají za sebou nejlepší leden od roku 1989. Kapitálové trhy vstoupily do nového

Více

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

základy finančního práva

základy finančního práva Brno International Business School základy finančního práva Jaroslav Hloušek Josef Kuchta KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2007 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

Ministerstvo financí ČR. oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2007

Ministerstvo financí ČR. oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2007 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2007 květen 2008 OBSAH SHRNUTÍ... 3 1. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 5 2. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Č.j. : S 11/2000-644/00-230 V Brně dne 30. května 2000

Č.j. : S 11/2000-644/00-230 V Brně dne 30. května 2000 Č.j. : S 11/2000-644/00-230 V Brně dne 30. května 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 11/2000-230, zahájeném dne 7.3.2000 na návrh účastníka řízení a to společnosti Erste

Více

jméno/firma: tel.: bydliště/sídlo: e-mail.: koresp. adresa: č. b. účtu:

jméno/firma: tel.: bydliště/sídlo: e-mail.: koresp. adresa: č. b. účtu: Investiční dotazník společnost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. Erbenova 312/1 (Belveder), 602 00 Brno IČ: 60717068 tel.: +420 545 219 713; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brně oddíl B.,

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc.

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc. Soutěžní práce SVOČ Kategorie: magisterská Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993 Autor: Bc. Zuzana Virglerová ZuzanaVirglerova@seznam.cz Školitel: Mgr. Eva Kolářová, Ph.D SVOČ 2008

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích.

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích. Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Martin Maršík, Jitka Papáčková Vysoká škola technická a ekonomická Abstrakt V předloženém článku autoři rozebírají vývoj

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Leden 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká republika má konečně vládu. Poslanecká sněmovna dala v lednu, osm měsíců po parlamentních volbách, důvěru

Více

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Devizové trhy Česká koruna v průběhu minulého měsíce mírně posilovala s tím, jak se trh více uklidňoval ohledně možné intervence. Ačkoli

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Ministerstvo financí zvýšilo koncem dubna odhad letošního tempa růstu české ekonomiky na 5,3 procenta z 5,0

Více

Možnosti investování a zhodnocení úspor v době ekonomické krize

Možnosti investování a zhodnocení úspor v době ekonomické krize Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Možnosti investování a zhodnocení úspor v době ekonomické krize Diplomová práce Autor: Bc. David Rathaus Finanční obchody Vedoucí

Více

Pololetní zpráva. za první pololetí roku 2007. Raiffeisenbank a.s.

Pololetní zpráva. za první pololetí roku 2007. Raiffeisenbank a.s. Pololetní zpráva za první pololetí roku 2007 Komentář k výsledkům k 30.6.2007 v prvním pololetí letošního roku naplno odstartovala proces integrace s ebankou. Od počátku roku fungují pro obě banky téměř

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Bankovní systém ve vztahu k podnikové sféře Banking system in relation to the corporate sector Daniel Majstorović Plzeň 2014 Čestné

Více

MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012

MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012 MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012 CT24.cz: Zlato a brilianty lákají české investory 27. 12. 2012 kat Zájem o zlato, stříbro a luxusní šperky trhá v Česku rekordy. Jen za zlaté investiční

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Ukazka e-knihy, 09.12.2013 09:50:04

Ukazka e-knihy, 09.12.2013 09:50:04 Navigátor bezpečného úvěru Petr Teplý a kol. Recenzovali: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Redakce Jan Havlíček Grafická úprava Jan Šerých Sazba DTP Nakladatelství Karolinum

Více

CFA / OVB Forecasting Survey

CFA / OVB Forecasting Survey Donath-Burson-Marsteller Factum Invenio / Forecasting Survey Závěrečná zpráva z průzkumu únor 2010 Obsah O průzkumu 3 Hlavní zjištění 4 Světová ekonomika 5 Česká ekonomika 8 Letošní volby v ČR 12 Vstup

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

E M B A R G O do 7.30

E M B A R G O do 7.30 Tisková zpráva Praha, 30.dubna 2009 E M B A R G O do 7.30 Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen Obchodník ), investičních

Více

v roce 2015 Asociace českých stavebních spořitelen

v roce 2015 Asociace českých stavebních spořitelen v roce 215 Asociace českých stavebních spořitelen Vážení přátelé stavebního spoření, nebývá jednoduché shrnout celý rok do jediného slova. Za rok 215 to jde samo: úvěry. Úrokové sazby na trzích klesly

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

Vývoj finančních trhů 1,75 1,65 USA (DJIA) 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Vývoj ceny zlata a ropy. 85 Ropa - Brent 75 Zlato (v pravo) 65

Vývoj finančních trhů 1,75 1,65 USA (DJIA) 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Vývoj ceny zlata a ropy. 85 Ropa - Brent 75 Zlato (v pravo) 65 Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Horská dráha na akciových trzích skončila happyendem. Trhy opět na historických maximech. Silný dolar stále drží

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut KB Ametyst 5 Zjednodušený Statut OBSAH Zjednodušený Statut 3 Část A statutární údaje 3 Stručná prezentace 3 Informace o investicích a správě 3 Klasifikace 3 Záruka 3 SKIPCP jiné SKIPCP 3 Cíl správy 4 Popis

Více

VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi

VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. srpen 2012 Vybraná témata 12/2012 2 Evropská centrální banka (ECB), jako centrální banka pro jednotnou měnu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Finance a řízení. Úvěry ČSOB a jejich komparace s dalšími finančními institucemi

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Finance a řízení. Úvěry ČSOB a jejich komparace s dalšími finančními institucemi VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Finance a řízení Úvěry ČSOB a jejich komparace s dalšími finančními institucemi Bakalářská práce Autor: Petra Votoupalová Vedoucí práce: Ing. Irena Fatrová Jihlava

Více

Unie investičních společností České republiky. únor 2005

Unie investičních společností České republiky. únor 2005 Unie investičních společností České republiky únor 2005 Celkové hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech 151,07 mld. CZK (k 31.12. 2003) (105,16 UNIS + 45,91 mld. AKAT) 160,96 mld. CZK (k 30.9.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

Zpráva o výkonu DoHLEDU NaD FINaNČNÍM TrHEM

Zpráva o výkonu DoHLEDU NaD FINaNČNÍM TrHEM Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2008 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM ISBN 978-80-87225-17-2 OBSAH ÚVODEM 7 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 8 SHRNUTÍ 10 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

Průvodce investováním

Průvodce investováním 19 října 2012 Průvodce investováním Co je to ESMA? Zkratka ESMA označuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Je to nezávislý regulační orgán Evropské unie se sídlem v Paříži. Jedním z cílů orgánu ESMA

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

The comparison of two companies using financial analysis

The comparison of two companies using financial analysis ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Využití finanční analýzy ke komparaci dvou podniků The comparison of two companies using financial analysis Petra Jelínková Plzeň 2014

Více

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond korporátních

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Bankovní systém. Jednostupňový systém.

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Bankovní systém. Jednostupňový systém. 10. přednáška Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika Jednostupňový Dvoustupňový Bankovní systém Jednostupňový systém Jednostupňový

Více

Informační systém banky

Informační systém banky doc.ing.božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Informační systém banky Rozvoj bankovního systému a bankovních služeb, ale i řízení činností banky v tržních podmínkách vyžadují přesné a pohotové

Více

Téma přednášky. Ing. Karel Zeman CSc.

Téma přednášky. Ing. Karel Zeman CSc. Téma přednášky Ing. Karel Zeman CSc. 1 1. Úvod Charakteristika výchozí pozice v roce 1989 Československa pro systémové změny Československá ekonomika oproti ostatním transformujícím ekonomikám měla nejlepší

Více

Dohled nad finančním trhem ČR

Dohled nad finančním trhem ČR Dohled nad finančním trhem ČR ČNB a dohled nad finančním trhem Česká národní banka ( ČNB ) je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...

Více

ANALÝZA HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH MIMOROZPOČTOVÝCH FONDŮ ČR

ANALÝZA HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH MIMOROZPOČTOVÝCH FONDŮ ČR UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH MIMOROZPOČTOVÝCH FONDŮ ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Eva Bukáčková VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. Jaroslav Pilný,

Více

Komparace životního pojištění na trhu ČR

Komparace životního pojištění na trhu ČR VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Komparace životního pojištění na trhu ČR Diplomová práce Autor: Bc. Dana Kultová Vedoucí práce: doc. Ing. František

Více

zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003

zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003 zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003 ÚVOD Vážení přátelé, jistě jste postřehli změnu designu Zpravodaje. Tato změna je změnou pouze optickou, takže ve Zpravodaji i nadále naleznete Vám dobře známé koláčové grafy

Více

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz VÝVOJ SOCIODEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ STRUKTURY POPULACE ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DEVELOPMENT OF SOCIO-DEMOGRAPHIC AND SOCIAL STRUCTURE OF THE POPULATION IN THE MUNICIPALITY WITH EXTENDED COMPETENCE

Více

Informace o podpořeném financování. za rok 2012

Informace o podpořeném financování. za rok 2012 Informace o podpořeném financování za rok 2012 duben 2013 Informace o podpořeném financování za rok 2012 Obsah: 1. Základní údaje o České exportní bance, a.s. 1.1 Vlastnická struktura 1.2 Předmět činnosti:

Více

J&T Asset Management, IS, PERSPEKTIVA - P OPF peněž. trhu fond zrušen 29.10.2003

J&T Asset Management, IS, PERSPEKTIVA - P OPF peněž. trhu fond zrušen 29.10.2003 POPIS ČÍSELNÍKU : Název: 10014004 Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty Použití číselníku v parametrech: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt P0051 Objekt vykazování - banka v ČR

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

ská krize Miroslav Singer viceguvernér, Vysoká škola ekonomická Praha, 15. června 2010

ská krize Miroslav Singer viceguvernér, Vysoká škola ekonomická Praha, 15. června 2010 Hospodářsk ská krize a česká ekonomika Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Vysoká škola ekonomická Praha, 15. června 2010 Příčiny hospodářsk ské krize Makroekonomické (dlouhodobá kumulace

Více

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. červenec 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond kvalifikovaných

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

Klíčové události Nejhorší začátek roku v historii zaznamenaly akcie kvůli obavám z oslabení růstu

Klíčové události Nejhorší začátek roku v historii zaznamenaly akcie kvůli obavám z oslabení růstu Klíčové události Nejhorší začátek roku v historii zaznamenaly akcie kvůli obavám z oslabení růstu Významné ztráty na akciových trzích po celém světě, Maďarsko však poklesům dále odolává Investoři se v

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

David versus Goliáš. Jaké šance má individuální investor?

David versus Goliáš. Jaké šance má individuální investor? 3 David versus Goliáš Jakými tématy se tato kapitola zabývá? Jaké šance má individuální investor? Osm výhod soukromých investorů Závěrečné poznámky Jaké šance má individuální investor? Ve finančních centrech

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

OBSAH. C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/

OBSAH. C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/ MĚSÍČNÍ ZPRÁVA DUBEN 2016 C-QUADRAT Strategie OBSAH C-QUADRAT Strategie Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/ Vývoj pravidelné investice

Více

Česká spořitelna: Čistý konsolidovaný zisk za rok 2015 dosáhl 14,3 mld. Kč, odráží silný růst úvěrů

Česká spořitelna: Čistý konsolidovaný zisk za rok 2015 dosáhl 14,3 mld. Kč, odráží silný růst úvěrů Tisková zpráva Praha, 26. února 2016 Česká spořitelna: Čistý konsolidovaný zisk za rok 2015 dosáhl 14,3 mld. Kč, odráží silný růst úvěrů Česká spořitelna vykázala za rok 2015 neauditovaný konsolidovaný

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva 2004 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. IČ 47 67 26 84 Rejstříkový soud Městský soud v Praze,

Více

Uplatnění akruálního principu v účetnictví subjektů soukromého a veřejného sektoru

Uplatnění akruálního principu v účetnictví subjektů soukromého a veřejného sektoru Uplatnění akruálního principu v účetnictví subjektů soukromého a veřejného sektoru Renáta Myšková Univerzita Pardubice This article describes the accrual principle and accrual basis. It is significant

Více

NOVINKY. Co se děje ve světě drahých kovů? Shrnutí vývoje cen drahých kovů a vývoje na kapitálových trzích v roce 2015 a očekávaný vývoj v roce 2016

NOVINKY. Co se děje ve světě drahých kovů? Shrnutí vývoje cen drahých kovů a vývoje na kapitálových trzích v roce 2015 a očekávaný vývoj v roce 2016 G O L D E N G A T E NOVINKY Co se děje ve světě drahých kovů? LEDEN 2016 Shrnutí vývoje cen drahých kovů a vývoje na kapitálových trzích v roce 2015 a očekávaný vývoj v roce 2016 Shrnutí roku 2015 Rok

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ OBCHODOVAT NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH

JAK ÚSPĚŠNĚ OBCHODOVAT NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH JAK ÚSPĚŠNĚ OBCHODOVAT NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH OBCHODUJTE BEZ HRANIC Jako náš klient máte přístup na největší burzy světa. Můžete tak investovat do široké škály investičních nástrojů a derivátů. Díky tomu

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT Fio banka, a.s. Fio Analýzy a doporučení Změna cílové ceny společnosti ČEZ Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení u energetické

Více

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz Příklad Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Zjistěte, k jaké změně (růstu či poklesu) devizových rezerv došlo, jestliže ve sledovaném roce běžný účet platební bilance domácí ekonomiky

Více