DOLCETA spotřebitelské vzdělávání a informace on-line

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOLCETA spotřebitelské vzdělávání a informace on-line"

Transkript

1

2 »» DOLCETA spotřebitelské vzdělávání a informace on-line DOLCETA je vzdělávací a informační nástroj zaměřený na spotřebitelské otázky určený učitelům základních a středních škol, ale také vzdělávacím programům pro dospělé a pro širokou veřejnost. Učitelé na stránce najdou osnovy hodin a výukové materiály, které jim pomohou rozvíjet povědomí studentů o roli reklamy ve společnosti, o právech spotřebitelů, pokud se např. rozbije věc, kterou si koupili po prvním použití, nebo o tom, jak zacházet s rozpočtem. Od roku 2011 se jednotlivé sekce zabývají tématy: práva spotřebitelů, finanční služby a finanční gramotnost, bezpečnost spotřebitelů, služby v obecném zájmu, udržitelná spotřeba, bezpečnost potravin a zdravé jídlo. Informace a vzdělávací obsah jsou praveny s ohledem na místní kontext ve všech sedmadvaceti státech Unie a zveřejněny ve všech jazycích. Výukové materiály najdete pohromadě v okénku pro učitele na adrese

3 Kód školy: CZ -... Název školy: Dotazník můžete vyplnit on-line na adrese: Vážení učitelé, smyslem tohoto dotazníku je zjistit, jak byl diář Něco za to stojí! využíván u vás ve škole a co by se na něm podle vás dalo v následujících letech zlepšit. Za Vaše zkušenosti a postřehy, které jsou pro nás velmi důležité, Vám děkujeme. Vyplněné dotazníky zašlete prosím na uvedenou adresu do 31. března Další vydání diáře bude přednostně zasíláno školám, které na naše dotazníky odpověděly. nebo vyplňte tento dokument a zašlete ho místnímu partnerovi projektu: Generation Europe, o. s. Vratislavova 59/ Praha 2 O vás: Jaké předměty vyučujete? (můžete vybrat více možností) literatura dějepis cizí jazyky zeměpis přírodní vědy společenské vědy q jiné (konkrétně:...) Pro studenty jakého věku jste diář nejvíce využil/a? q 13 q 14 q 15 q 16 q 17 q 18 q jiné (konkrétně:...) O diáři: Z jakého důvodu používáte diář ve třídě? (můžete vybrat více možností) Bylo mi řečeno, že ho mám používat. Je to kvalitní učební pomůcka. Některá z témat souvisí s látkou, kterou se studenty probírám. O některá témata se osobně zajímám. matematika ekonomie náboženství Jak často plánujete s diářem ve třídě pracovat? q vůbec q jednou nebo dvakrát q každé čtvrtletí q každý měsíc q každý týden Jak na diář a jeho obsah nejčastěji reagují vaši studenti? q zajímají se q nezajímají se q jsou pasivní Která část diáře byla pro vás nejužitečnější? (vyberte jednu položku) Evropská unie Tvoje zdraví a bezpečnost Tvoje studium a budoucnost Tvoje životní prostředí Tvoje práva, tvoje volba Za hranicemi Dotazník pro učitele 1

4 Pomohl Vám diář lépe porozumět EU? ano ne Vám osobně: q q Vašim studentům: q q Měl/a byste o diář zájem příští rok? q ano q ne Byla by podle Vás elektronická verze diáře vhodnou náhradou za tištěné vydání? (soubory v PDF k prohlížení na počítači, případně jiný formát pro mobilní zařízení) ano ne pro Vás: q q pro studenty: q q O Příručce pro učitele: Co Vás nejvíc zaujalo? kvízy q hry/aktivity q náměty na diskuse ve třídě Kolik aktivit doporučených v Příručce pro učitele plánujete v průběhu školního roku použít? žádnou q 1 2 q 3 5 q víc než 5 Napište nám prosím, které aktivity se Vám líbily a které nikoliv. Obodujte prosím tři nejoblíbenější 1 a tři nejméně oblíbené Evropská unie... Energie... Státy EU... Rozvojová pomoc... Finanční gramotnost... Čím budeš, až vyrosteš?... Finanční priority... Inovace a regionální rozvoj... Konkurenceschopnost... Zdravý životní styl... Diskriminace a sociální sítě Evropská komise zahájila externí hodnocení projektu Evropský diář, jehož výsledky rozhodnou o budoucnosti projektu. Souhlasil/a byste, aby Vás útvary Evropské komise kontaktovaly s žádostí o Váš názor na Evropský diář? q ano q ne Pokud ano, napište prosím svou ovou adresu:... Poznámky?

5 »» Vítejte Příručka pro učitele, kterou držíte v ruce, nabízí aktivity do hodin na základě textů v diáři Něco za to stojí pro školní rok 2011/2012. Aktivity se týkají občanské výchovy, informačních a komunikačních technologií, ekonomie, mediálních studií, společenských věd a dalších. Navržené aktivity rozvíjejí celou škálu dovedností od kritického myšlení, komunikace a diskuse až po řešení problémů a týmovou práci. Až si pročtete diář, je vhodné některá témata pečlivěji nastudovat na webových stránkách, které najdete na konci jednotlivých textů. Pracovní listy jsou navržené tak, aby se daly snadno kopírovat a rozdávat studentům. Každá sekce odkazuje na příslušné texty v diáři. Doporučujeme, aby učitelé vedli studenty ke kritické četbě textů a k co nejčastějšímu čerpání z dalších zdrojů, třeba právě z doporučených webových stránek. Studenti by měli se měli naučit automaticky ověřovat informace, neboť to budou potřebovat nejen jako spotřebitelé, ale také jako budoucí osobnosti veřejného života. Doufáme, že vám Příručka pro učitele bude k užitku, a těšíme se na Vaše náměty a názory jak na příručku, tak na diář proto prosím nezapomeňte vyplnit a odeslat dotazník na straně 1. Vaše redakce Tato publikace je placená Evropskou komisí a vydává ji nadace Generation Europe Foundation ve spolupráci s Generation Europe, o. s., pod vedením Evropské komise. Obsah Dotazník... 1 Vítejte... 3 Evropská unie... 4 Státy EU... 7 Finanční gramotnost...10 Finanční priority...13 Konkurenceschopnost...15 Diskriminace a sociální sítě...17 Energie...19 Rozvojová pomoc...22 Čím budeš, až vyrosteš?...25 Inovace a regionální rozvoj...29 Zdravý životní styl

6 »» Evropská unie cíle: klíčová slova: aktivity: předměty: dovednosti: četba: ověřit, zda studenti znají základní fakta o fungování EU; přimět je, aby zhodnotili vztahy mezi zemí, ve které žijí, a EU a aby posoudili další vlivy EU na každodenní život Evropská unie, současné dění četba, pracovní listy, průzkum, diskuse společenské vědy, občanská nauka, dějepis, zeměpis pochopení a interpretace problematiky Profily členských státù na začátku kalendáøe + strany 4 5, 8 10, 11, 12 13, a Doporučené aktivity Četba Studenti si v diáøi pøečtou výše uvedené texty. Pracovní list Pracovní list je navržen jako kvíz, který ověøí znalosti a pochopení informací z uvedených textù. Odpovědi a krátká vysvětlení najdete níže. Domácí úkol a diskuse Studenti dostanou za domácí úkol prostudovat hlavní titulky zpráv za uplynulých sedm dnù a poznamenat si hlavní témata. Ve tøídě pak učitel projde zaznamenaná témata a sepíše je na tabuli. Mohou to být napøíklad: kriminalita na internetu, místní násilná událost, pøírodní katastrofa, únos dítěte, terorismus, ozbrojený konflikt, skandál s nebezpečným výrobkem, ekonomická a finanční krize, nezaměstnanost, stávka dělníkù, ekologické škody. Učitel uvedená témata prodiskutuje se studenty a zaměøí se pøitom na nalezení témat: která spadají do kompetence státu (národní témata); se kterými by si sice stát poradil, ale zvládal by je lépe, kdyby spolupracoval s dalšími státy (smíšená témata); která jeden stát sám nevyøeší (mezinárodní témata). 4

7 Výzkum Pro zadání výzkumu učitel studenty rozdělí do čtyřčlenných skupin. Každá skupina dostane jedno smíšené a jedno mezinárodní téma. Skupina má za úkol vytvořit pětiminutovou prezentaci, která bude zahrnovat následující body: Definici tématu a informaci, jak je téma vnímáno u nás a jak v jiných zemích; cíle státu v této oblasti; organizace, se kterými stát spolupracuje na øešení daného tématu (EU, OSN, OECD, Červený køíž ); co se v tématu aktuálně děje? Závěr Na závěr mùže učitel diskusi stočit k otázkám rozsahu evropské integrace a k roli Unie v běžném každodenním životě. Evropská unie sahá svými kořeny do období po druhé světové válce, přičemž jejím cílem bylo vyhnout se další válce mezi evropskými zeměmi. V současné době je aktivní v mnoha oblastech, například v ochraně spotřebitelů. Mají studenti dojem, že to je pro jejich každodenní život užitečný přínos? Mediální obraz EU: Odpovídá obraz Evropské unie v místních médiích roli daného státu v aktivitách EU? Odpovědi na otázky v pracovním listu EUROPA > Učitelům Pøiøazení A b; B c; C d; D e; E a Výběr z více odpovědí 1. Kolik regionù má Evropská unie? b) Kolik je roční rozpočet EU? a) přibližně 140 miliard EUR 3. Kolik je evropských komisaøù? b) Kolik je členù Evropského parlamentu? c) Kolik má EU členských státù? b) 27 ANO/NE 1. Poslance Evropského parlamentu volí vlády členských státù. NE. Poslance Evropského parlamentu volí občané EU. 2. Evropská unie se døíve jmenovala Evropské hospodáøské společenství. ANO. Pøejmenována byla v roce Pokud zákon členského státu odporuje zákonu EU, rozhoduje Evropský soudní dvùr. ANO. To zaručuje, že zákony, které se pøijaly na úrovni EU, jsou stejným zpùsobem uplatòovány ve všech členských státech. 4. Poslední rozšíøení EU proběhlo v roce NE. Rumunsko a Bulharsko pøistoupily v roce Všechna rozhodnutí v EU se přijímají jednomyslně. NE. Ve většině případů se rozhodnutí přijímají kvalifikovanou většinou hlasů. Jednomyslně se hlasuje jen v nejchoulostivějších otázkách. 5

8 Pracovní list Evropská unie Co k čemu patøí? Pøiøaďte pojem z levého sloupce k charakteristice z pravého. A Evropská komise a) Není instituce Evropské unie. B Evropský parlament b) Zastupuje společné evropské zájmy. Navrhuje nové právní předpisy. C Evropská rada c) Zastupuje občany EU. Může pozměňovat návrhy právních předpisů a podílet se na jejich přijímání. D Rada EU d) Představuje politické vedení EU. E Rada Evropy e) Zastupuje členské státy EU. Může pozměňovat návrhy právních předpisů a podílet se na jejich přijímání. Výběr ze tří možností 1. Kolik regionù má Evropská unie? a) 140 b) 271 c) Kolik je roční rozpočet EU? a) přibližně 140 miliard EUR b) přibližně 271 miliard EUR c) přibližně 736 miliard EUR 3. Kolik je evropských komisaøù? a) 15 b) 27 c) Kolik je členù Evropského parlamentu? a) 140 b) 271 c) Kolik má EU členských státù? a) 15 b) 27 c) 33 ANO/NE ANO NE 1. Poslance Evropského parlamentu volí vlády členských státù. q q 2. Evropská unie se døíve jmenovala Evropské hospodáøské společenství. q q 3. Pokud zákon členského státu odporuje zákonu EU, rozhoduje Evropský soudní dvùr. q q 4. Poslední rozšíøení EU proběhlo v roce q q 5. Všechna rozhodnutí v EU se přijímají jednomyslně. q q 6

9 »» Státy EU cíle: klíčová slova: aktivity: předměty: dovednosti: podpořit zájem studentů o jiné členské státy EU a porovnat jejich získané poznatky s nejrůznějšími zažitými předsudky; prozkoumat původ a dopad zakořeněných předsudků Evropská unie, kulturní povědomí, předsudek výzkum, pracovní listy, prezentace, diskuse společenské vědy, občanská nauka, zeměpis, tělesná výchova analýza, sebehodnocení četba: Profily členských státù na začátku kalendáøe + strany 4 5 Doporučené aktivity Četba Studenti si pøečtou výše uvedené texty. Pracovní list Učitel pøidělí jednotlivé členské státy studentùm (nebo skupinám studentù). Tøeba tak, že rozstøíhá kartičky na následující straně, vloží je do klobouku a každý student si vylosuje. Studenti pak mají za úkol poznat stát, který si vylosovali, a vyplnit první část pracovního listu na základě toho, co už o pøíslušném státu vědí nebo si myslí. Domácí úkol Studenti pak mohou dostat za domácí úkol, aby zjistili potřebné informace a zodpověděli otázky v druhé části pracovního listu, včetně technických otázek, na které lze najít odpovědi v diáři (viz příslušné texty) nebo na webu. Studenti také mohou vyhledat novinové články o přiděleném státu, a to jak v celostátních, tak v místních periodikách, nebo dokonce v tisku daného státu, pokud jim to jazyk umožňuje. Jejich úkolem je sepsat hlavní témata nalezených článků. Pak by se studenti měli zamyslet nad tím, co se naučili. Diskuse Návazně učitel může vést debatu ve třídě, třeba o následujících tématech: Co studenti věděli o jednotlivých státech na začátku cvičení? Kde tyto znalosti získali? (z doslechu, v rodině, od přátel, na výletě v zahraničí, v médiích atd.) Odpovídaly znalosti a představy studentů na začátku cvičení tomu, co zjistili v průběhu, nebo dospěli k jiným závěrům? Jaké předsudky mají podle studentů jiné národnosti o České republice? Zakládají se na pravdě? Jsou takové předsudky k dobru nebo na škodu? Proč? Je důležité, aby mladí lidé věděli o ostatních členských státech víc? Pokud ano, proč a jak by toho bylo možné dosáhnout? 7

10 8

11 Pracovní list Státy EU Stát:... Část I: Co už víš? Sepiš klíčová slova, která se ti vybaví v souvislosti s danou zemí. Mùžou se týkat zeměpisu, kultury, ekonomiky, lidí, historických nebo současných událostí Část II: Zjisti víc: Prostuduj dostupné zdroje a doplò následující informace o daném státu. Hlavní město:... Jazyk(y):... Sousední státy:... Počet obyvatel:... HDP:... Poøadí v EU podle HDP:... Rok vstupu do EU:... Část III: Co se děje? Dalším úkolem je zjistit o životě v pøíslušném státu víc informací. Zkus najít články v místním nebo celostátním tisku, podívat se mùžeš i do mezinárodních periodik, a pokud ti to znalost jazyka dovolí, taky do médií daného státu. Sepiš do následujícího seznamu jednotlivá témata a stručné shrnutí, proč se o nich píše Část IV: Co ses dozvěděl? Vrať se ke klíčovým slovům, které jsi sepsal v části I, a porovnej je s novými poznatky: Odpovídala tvoje klíčová slova skutečnosti? Proč ano/ne?... Vystihovala tvá klíčová slova charakteristiku země? Pokud něco zásadního chybělo, co bys navrhl doplnit? Máš dojem, že lidé v dané zemi žijí nějak zásadně jinak než lidé u nás? Pokud ano, v čem? Pokud ne, čím to je?... 9

12 »» Finanční gramotnost cíle: klíčová slova: aktivity: předměty: dovednosti: zjistit, do jaké míry se studenti orientují v tématech půjček a dluhů dluhy, půjčování četba, hra s kartičkami, diskuse ekonomie, základy společenských věd, matematika terminologie, analýza četba: strany Doporučené aktivity Kartičky na následujících dvou stranách je potřeba oboustranně okopírovat. Četba Studenti by si v diáři měli přečíst výše uvedený text. Kartičky Díky kartičkám je po přípravě možné vyzkoušet (ve skupince nebo s celou třídou), jak studenti rozumějí klíčovým termínům souvisejícím s dluhy. Vybraný student ukáže svým spolužákům jednu stranu kartičky (buď termín, nebo definici). Úkolem ostatních pak bude určit, co je napsáno na druhé straně kartičky. Učitel může vyrobit i další kartičky. Diskuse Učitel pak může se studenty probrat nejrůznější způsoby, jak si půjčit: přečerpání účtu, kreditní karty, karty vystavené prodejci, bankovní půjčky a půjčování od rodičů a přátel. Na to mohou učitelé se studenty prodiskutovat: Která půjčka je dražší? Které typy půjček jsou vhodné a za jakých podmínek? Je lepší si půjčit od kamarádů nebo od finanční instituce? Proč? 10

13 Kartičky Finanční gramotnost Úrok Jistina RPSN Přečerpání účtu Kreditní karta Úroková sazba Historie dlužníka Předčasné splacení Úvěrový limit Nesplácení 11

14 Částka, kterou si půjčíš Náklady na půjčku Vybrat si z účtu víc peněz, než na něm máš Roční procentní sazba nákladů: standardizovaná veličina vyjadřující celkové náklady na půjčku úroky, poplatky atd. Roční procentní sazba z půjčené částky 3% úroková sazba z půjčky 100 Kč = 3 Kč/rok Karta, při jejímž použití čerpáš úvěr. Může se s ní platit nebo vybírat hotovost i v případě, že nemáš dost peněz na účtu. Úvěr musíš pravidelně bance vracet. Splatit půjčku před sjednaným termínem Věřitel za to může účtovat poplatek Záznamy dlužníka o předchozích žádostech o půjčku, půjčkách a jejich splácení Nevracení půjčky podle sjednaných podmínek Maximální částka, kterou si můžeš daným způsobem půjčit 12

15 »» Finanční priority cíle: klíčová slova: aktivity: předměty: dovednosti: pomoci studentům pochopit, jak se určují finanční priority rozpočet, finanční plánování, priority pracovní list, diskuse společenské vědy, ekonomika, občanská nauka analýza, řešení problémů četba: strany Doporučené aktivity Diskuse Učitel může hodinu zahájit tím, že na tabuli napíše slova rozpočet města, a požádá studenty, aby sepsali všechny služby a jiné výdaje, která se podle nich platí z městského rozpočtu. Pracovní list Následně by studenti měli vyplnit pracovní listy. Pracovní listy zjednodušeně shrnují nejrůznější nároky, které mohou být kladeny na městský rozpočet. Studenti si mohou zvolit výdajové položky, které se z rozpočtu rozhodnou uhradit. Až studenti pracovní listy vyplní, učitel s nimi projde seznam, přičemž studenti zvednou ruku u každé položky, kterou vybrali. Pokud kteroukoliv položku zvolí většina studentů, je přidána do třídního rozpočtu. Diskuse Učitel se pak zkontroluje, zda součet třídního rozpočtu nepřesahuje 100. Pokud se tak stane, může následovat krátká diskuse, směřující k opětovnému snížení rozpočtu pod 100. (Pokud je součet nižší než 100, je lepší vybrat doplňující položku, nebo se třída může rozhodnout, že si nechá úspory.) Variantou uvedené aktivity je simulace vyjednávání o rozpočtu: učitel rozdělí třídu na Radu města a na odbory (bezpečnost, školství, sociální služby atd.). Odbory hájí výši rozpočtu, kterou požadují a mohou se přitom spojovat s jinými odbory a lobovat pro své rozpočtové nároky společně. Po vyslechnutí všech Rada města hlasuje o konečné podobě rozpočtu. Učitel se pak se třídou pustí do debaty o konečné podobě rozpočtu. Vstupní otázky mohou zahrnovat například: Byla některá rozhodnutí těžká? Kolik studentů je zklamáno s výslednou podobou rozpočtu? Je to normální a spravedlivé, že někteří lidé nejsou s výsledným rozpočtem spokojeni? Myslí si studenti, že o těchto věcech skutečně rozhoduje Rada města? Závěrem Na závěr se učitel může studentů zeptat, ve kterých dalších oblastech podle nich podobné rozhodování probíhá (např. v rodinném rozpočtu, v rozpočtu školy, ve státním rozpočtu, ). Výše uvedený text z diáře může být zadán jako četba, v tom případě se pak následná diskuse může zaměřit na to, co si studenti myslí o skladbě výdajů v rozpočtu EU. 13

16 Pracovní listy Finanční priority Jsi členem městské rady a máš na starost připravit návrh rozpočtu na příští rok. V seznamu uvedeném níže najdeš různé nákladové položky. Vyber z nich ty položky, které bys zařadil do rozpočtu, a na příslušnou linku napiš cenu. Tvůj výběr by měl odrážet priority města dej si ale pozor, aby celkové náklady nepřesáhly 100. Cena Volba Cena Vzdělání Povinná školní docházka příspěvek školám 10 Další vzdělávání a vzdělávání dospělých 5 Univerzitní kampus 20 Policie Zásahová jednotka 10 Policejní hlídky 20 Ekologie Svoz odpadu 10 Recyklace 10 Zeleň a hřiště 5 Pomoc místním podnikům snížit znečištění 10 Zdravotnictví Místní poliklinika 15 Místní nemocnice 30 Sportovní centrum 15 Doprava Veřejná autobusová doprava 10 Vlakové nádraží 10 Údržba silnic 5 Bezpečnostní opatření na silnicích 5 Sociální služby Školka 10 Pomoc seniorům 10 Pomoc bezdomovcům 5 Jiné Finance pro vyřešení dodávek pitné vody pro vesnici v rozvojové zemi 5 TVŮJ SOUČET (max. 100) 14

17 »» Konkurenceschopnost cíle: klíčová slova: aktivity: předměty: dovednosti: pomoci studentům pochopit, co je to konkurenceschopnost a jaký je její význam na jednotném trhu soutěž, vnitřní trh, jednotný trh, inovace četba, diskuse, simulace, slohová práce ekonomie, základy společenských věd porozumění problému, analýza četba: strany 14 17, 29, 56 57, Doporučené aktivity Četba Učitel zadá studentům četbu výše uvedených textů. Diskuse Učitel napíše na tabuli následující definici: Konkurenceschopnost: schopnost prodat svůj produkt. A pak může ve třídě diskutovat o tom, co činí produkt konkurenceschopný. Možné odpovědi zahrnují cenu výrobku, kvalitu, inovativnost (nové, speciální nebo doplňkové vybavení), důvěryhodnost (reklama, ekologická šetrnost, ne/testování na zvířatech, používání slavnými osobnosti, bezpečné pro děti atd.). Simulace Učitel pak studenty seznámí s velmi zjednodušenou simulací jednotného trhu. Třída se rozdělí na dvě skupiny: jedna skupina je STÁT A, druhá skupina je STÁT B. Každá skupina je následně rozdělena na tři podskupiny: FIRMY, STÁT a ZAMĚSTNANCI-SPOTŘEBITELÉ. Zaměstnanci-spotřebitelé a firmy z každé země dostanou 10 kancelářských sponek, které představují peníze. Firmy z každé země navíc dostanou 5 stejných tužek. Firma ze státu A uvede v reklamě, že cena jejího výrobku je 5 sponek, firma ze státu B uvede v reklamě, že cena jejího výrobku je 7 sponek. 15

18 Skupiny se pak pustí do několika simulačních kol nakupování-výplata-daně, a to takto: 1. nakupování: zaměstnanci-spotřebitelé si mají koupit tužku. Protože se pohybují na jednotném trhu, mohou si vybrat, jestli koupí tužku ve státě A (za 5 sponek) nebo ve státě B (za 7 sponek). Zaměstnanci-spotřebitelé předají svoje sponky firmě, od které se rozhodli nakupovat, a dostanou za to tužku. 2. výplata: každá firma zaplatí svým zaměstnancům-spotřebitelům. Firma A zaplatí pracovníkům 5 sponek, firma B zaplatí pracovníkům 7 sponek. Pokud firma zbankrotuje, je nutné ji zavřít a už neprodává tužky. Její zaměstnanci-spotřebitelé dostanou od státu místo výplaty 2 sponky. 3. Daně: firmy odvedou 3 sponky státu na daních. Cyklus je třeba opakovat, dokud se jeden ze států nevyhlásí úpadek. Pak se učitel může ve třídě zeptat: Kdo má všechny sponky? Kteří zaměstnanci jsou na tom lépe? Z hlediska platu a z hlediska bezpečnosti? Diskuse Po této simulaci může učitel se studenty diskutovat o výsledcích: Při simulaci došlo k tomu, že méně konkurenceschopná firma zkrachovala, načež zbankrotoval i dotyčný stát. Je tato simulace příliš zjednodušená, takže nic nevypovídá o realitě, nebo přece jen do jisté míry odráží skutečnost? Jak by cvičení dopadlo, kdyby spotřebitelé nemohli nakupovat tužky z jiného státu? Bylo by to lepší? Správné? Co může dělat stát, když zjistí, že zbankrotoval? může si půjčit peníze (do určité míry); může omezit platby; může si vytisknout peníze avšak nikoliv, když používá euro (s touto možností se pojí různá rizika, např. inflace). Co můžou dělat firmy, aby byly konkurenceschopnější? omezit náklady na pracovní sílu; investovat do efektivnějšího vybavení; inovovat. Nepovinná návazná aktivita Na závěr může učitel studentům zadat slohovou práci na následující téma: Inovace je klíč ke konkurenceschopnosti. Proto firmy neustále chrlí nové a nové produkty a tvrdí nám, že se bez nich neobejdeme. Je to v souladu s myšlenkou udržitelné spotřeby? V čem ano a v čem ne? 16

19 »» Diskriminace a sociální sítě cíle: klíčová slova: aktivity: předměty: dovednosti: studenti se zabývají tématem diskriminace a vlivu, který může mít na formování jejich identity různorodost, diskriminace, identita, sociální sítě diskuse, pracovní list, slohová práce občanská výchova, základy společenských věd srovnání, analýza, sebehodnocení četba: strany 38 40, Doporučné aktivity Diskuse Učitel diskusi otevře tím, že si se studenty popovídá o tom, jak reagují na lidi, kteří jsou jiní : jinak se oblékají, jinak mluví, mají jinou barvu kůže, jinou národnost, jsou jiného etnického původu, jiného vyznání, jsou tělesně postižení atd. Učitel na tabuli sepíše zmíněné různosti a reakce, které u studentů vyvolávají (studenti se také mohou vystřídat v psaní na tabuli). Pak učitel třídu vyzve k analýze vypsaných důvodů: která odlišnost vyvolává nejvíce negativní reakce? Která odlišnost vyvolává pozitivní reakce? Z čeho tyto reakce vyplývají? (Z toho, jak jsou běžné, nebo hraje roli strach z neznámého?) Pracovní list Učitel napíše na tabuli šest hlavních charakteristik, které nejčastěji způsobují diskriminaci a ujistí se, že studenti rozumějí, co se kterou myslí: ETNICKÝ PŮVOD POHLAVÍ NÁBOŽENSTVÍ NEBO PŘESVĚDČENÍ POSTIŽENÍ VĚK SEXUÁLNÍ ORIENTACE. Pak studenti vyplní pracovní listy, které jsou zaměřené na to, jakou identitu si studenti vytvářejí na internetu a jak moc se liší od reality. Poznámka: Pracovní listy vyžadují poměrně osobní informace. Doporučujeme proto učitelům, aby jasně řekli studentům, že se údaje nebudou uchovávat, ale mají pouze pomoci studentům přemýšlet o otázkách diskriminace a sociálních sítí a médií. Závěr Na závěr mohou studenti dostat za úkol napsat slohovou práci na téma: Lidé mohou na webu skrýt svou jinakost. Lidé si na webu mohou svobodněji vybrat, s kým se budou bavit. Slohová práce by se mohla zabývat například následujícími tématy: Jak to ovlivňuje interakci v sociálních sítích na internetu? Řeší to problém diskriminace, nebo se mu to jen vyhýbá? Mají studenti pocit, že vymyšlená identita je někdy lepší? Mají studenti pocit, že interakce na internetu je blíž jejich představě o ideální společnosti než skutečný život? 17

20 Pracovní list Diskriminace a sociální sítě Do prvního sloupce tabulky popiš sám sebe podle jednotlivých kategorií. Do druhého sloupce tabulky napiš, jak se prezentuješ (nebo jak by ses prezentoval) na webu ve svém internetovém profilu. Kategorie Realita Internetový profil Etnický původ Pohlaví Náboženství nebo přesvědčení Postižení Věk Sexuální orientace Další (doplňte prosím) Souhlasí tvůj internetový profil s realitou? q ano q ne Pokud ne, v čem jsou rozdíly? Proč se na webu prezentuješ jinak?

21 »» Energie cíle: klíčová slova: aktivity: předměty: dovednosti: spočítat náklady na energii a uvědomit si možnosti úspor, kterých lze dosáhnout jednoduchými úspornými opatřeními energie, úspory, udržitelná spotřeba domácí úkol s pracovními listy, četba, diskuse matematika, občanská nauka, ZSV základní matematické výpočty, analýza četba: strany 56 57, 60 61, 62, Doporučené aktivity Pracovní list 1 Studenti dostanou za domácí úkol vypracovat pracovní list 1. Smyslem tohoto pracovního listu je pomoci studentům spočítat množství energie, kterou spotřebují v domácnosti na osvětlení, a výši úspor, jichž by mohli dosáhnout přechodem na energeticky šetrné žárovky. Studenti mohou buď vyplnit tabulku v pracovním listu, nebo si udělat podobnou tabulku v notebooku nebo v počítači. Poznámka: Pokud už studenti doma úsporné žárovky používají, mohou si udělat náhradní cvičení, tzn. kolik by utratili, kdyby úsporné žárovky nepoužívali. Četba Studenti si přečtou výše uvedené texty v diáři. Diskuse Po zpracování pracovních listů a po přečtení textů může učitel přistoupit k diskusi o výsledcích cvičení z pracovních listů: Překvapily studenty úspory, kterých by mohli dosáhnout? Kolik studentů napadlo zahrnout do výpočtu náklady na nové a dražší úsporné žárovky? Uspoří se vůbec něco, když se tyto náklady započítají? Která další jednoduchá energeticky šetrná opatření studenti znají? Jak by spočítali, kolik mohou ušetřit? Následná aktivity Pro následnou aktivitu jsme připravili pracovní list 2. Najdete v něm seznam doporučení pro udržitelnou spotřebu, který je možné porovnat s tím, co člověk běžně dělá, a vyplnit ho. Učitel pak může vyplněné listy se studenty projít a zjistit, jestli společně neobjeví ještě další možnosti. 19

22 Pracovní list 1 žárovky O úsporných žárovkách se dočtete na: 1. Průzkum osvětlení domácnosti Projdi doma všechny žárovky. Zkontroluj, které jsou obyčejné nebo halogenové žárovky (svítí rozžhaveným vláknem). Pro každou takovou žárovku vyplň jeden řádek v tabulce a u každé žárovky doplň, kolik má wattů a jak dlouho se průměrně denně používá. Pokud by ti nestačilo místo, použij nový list. Nezapomeň na venkovní světla u domu. žárovka příkon (W) hodin/den spotřebovaná energie celkem (ve watthodinách) X = X = X = X = X = X = X = X = X = X = X = CELKEM (A) 1 kilowatthodina = 1000 watthodin Vynásob celek (A) číslem 365 a vyděl výsledek 1 000, čímž získáš celkový počet kilowatthodin spotřebovaných za rok: Cena elektřiny se různí, ale průměr se pohybuje okolo 4,50 Kč/kWh. Vypočítej cenu osvětlení za rok tak, že vynásobíš počet kwh cenou kwh: 2. Spočítej, kolik bys mohl ušetřit celek (A) 1,000 x 365 = kwh/rok (B) (B) kwh/rok x 4,50 Kč = (C) Kč/rok Úsporné žárovky spotřebují v průměru jen třetinu energie běžných žárovek. Spočítej možné úspory: stávající náklady: třetina nákladů: rozdíl: (C-D) = (C) Kč (C) Kč 3 = (D) Kč Kč 20

23 Pracovní list 2 nápady na úspory energie V následující tabulce najdete tipy na udržitelnou spotřebu. Zaškrtněte u každé možnosti jeden z rámečků dělám, budu dělat, nebudu dělat. Tabulkou by se dal strávit celý den. Můžete zaznamenat všechno, co děláte, a doplňovat do seznamu další nápady a možnosti. Mytí Sprcha spotřebuje mnohem méně energie na ohřev vody než koupel ve vaně. Vypínat kohoutek při čištění zubů. Dělám Budu dělat Nebudu dělat Osvětlení Úsporné žárovky zhasínám, když opouštím místnost. Doprava Kolo, pěškobus, veřejná doprava cokoliv jiného než auto! Věci na jedno použití Houba nebo utěrka místo papírových ručníků, skleničky místo papírových nebo plastových kelímků, taška místo igelitky na jedno použití Oběd V krabičce, která se dá znovu použít. Ovoce a zelenina Sezónní a místní. Večeře Rozmrazit pomalu v lednici, zbytky nechat před uložením do lednice vychladnout. Zbytky Znovu použít nevyhazovat! Mytí nádobí Napustit dřez místo mytí pod tekoucí vodou. Topení Topit co nejméně, vzít si raději svetr. Odpadky Recyklace plastů, tetrapaku, papíru, kartonu a skla. Elektronická zařízení, televize, počítač Vypínat, nenechávat na stand-by. Nákupy Nekupovat jednotlivě balené potraviny. 21

24 »» Rozvojová pomoc cíle: klíčová slova: aktivity: předměty: dovednosti: pomoci studentům objevit a zvážit rozdíly mezi příčinami a důsledky problému; připravit plán řešení konkrétního problému. rozvojová pomoc, řešení problému pracovní list, četba, diskuse základy společenských věd, občanská nauka, ekonomie analýza, řešení problémů, plánování četba: strany Doporučené aktivity Pracovní list a diskuse Učitelé rozdají pracovní listy a přečtou text studentům. V čem je problém? Pak se učitel zeptá studentů, v čem spatřují hlavní problém. Všechny návrhy studentů učitel zaznamená na tabuli. Srovnejte problémy podle příčin a důsledků Učitel s pomocí studentů seřadí témata na problémovém stromu s tím, že je umístní podle toho, zda se jedná o: hlavní problém, důsledek hlavního problému, příčinu hlavního problému. U každého vnímaného problému může proběhnout krátká diskuse o tom, zda se jedná o příčinu nebo o důsledek (nebo případně o důsledek, který sám o sobě vyvolává další problém). Tak je možné sestavit hierarchickou strukturu, ve které se příčiny a následky řadí na jedné větvi stromu. 22

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

Náklady u produtků k půjčování peněz

Náklady u produtků k půjčování peněz Náklady u produtků k půjčování peněz HOR_62_INOVACE_8.ZSV.18 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 6. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Náklady u produktů k půjčování peněz 1 Výukový materiál

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

Ostatní; 5% Sušička; 3% Vaření; 4%

Ostatní; 5% Sušička; 3% Vaření; 4% ÚČTY ZA ELEKTŘINU! Cíl(e): Spočítat spotřebu energie elektrických spotřebičů. Porozumět pojmu kwh a jeho výpočet. Podniknout akci na snížení energetické spotřeby. Obecný popis aktivity: My všichni používáme

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

VY_62_INOVACE_1ZIM70. Autor: Mgr. Jana Zimková. Datum: 14.10.2011. Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Finanční gramotnost. Předmět: Matematika

VY_62_INOVACE_1ZIM70. Autor: Mgr. Jana Zimková. Datum: 14.10.2011. Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Finanční gramotnost. Předmět: Matematika VY_62_INOVACE_1ZIM70 Autor: Mgr. Jana Zimková Datum: 14.10.2011 Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Finanční gramotnost Předmět: Matematika Tematický okruh: Nestandardní aplikační úlohy a problémy Téma: Banka

Více

Půjčka. Téma: Metodický postup:

Půjčka. Téma: Metodický postup: Téma: Cíl: Půjčka Seznámit se s porovnáním půjček a úvěrů a s jejich nevýhodností. Doporučený ročník: 8. - 9. ročník Časová dotace: 1 vyučovací hodina (doporučeno M) Pomůcky a potřeby: pracovní list Půjčka,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Zasedání OSN: Je možné změnit svět?

Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Cíle aktivity: - Seznámit se s Rozvojovými cíli tisíciletí - Rozvíjet dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů. - Simulovat jednání OSN Cílová

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

VÝDAJŮ HODNĚ, ALE PENĚZ MÁLO?

VÝDAJŮ HODNĚ, ALE PENĚZ MÁLO? VÝDAJŮ HODNĚ, ALE PENĚZ MÁLO? Plán vyučovací hodiny (č. 4) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Výdajů hodně, ale peněz málo? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Férové boby (metodický list)

Férové boby (metodický list) Férové boby (metodický list) Cíle: a) studenti si zažijí a následně zanalyzují nespravedlivé nastavení světového obchodu včetně dopadů na životy lidí. b) studenti si uvědomí svou roli spotřebitele a seznámí

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME?

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? Plán vyučovací hodiny (č. 2) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Neutrácíme doma více, než vyděláváme? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE:

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU???

JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním programem

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Pravidla hry Cashflow 101

Pravidla hry Cashflow 101 Pravidla hry Cashflow 101 Příprava před hraním: 1) zvolte si Bankéře 2) zamíchejte kartičky Příležitost, Trh a Nicotnosti a umístěte je na herní desku 3) Bankéř rozdá hráčům Cashflow listy, figurky Krys

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Češi podepisují nevýhodné smlouvy, nečtou je a nerozumí pojmům PRAHA, 23. června

Více

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování?

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Finanční gramotnost v praxi 26. května 2011 Potřebujeme finančně gramotné občany? MF gestorem

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

MÁME DOMA VYŠŠÍ PŘÍJMY NEŽ VÝDAJE, CO TEĎ S NIMI?

MÁME DOMA VYŠŠÍ PŘÍJMY NEŽ VÝDAJE, CO TEĎ S NIMI? MÁME DOMA VYŠŠÍ PŘÍJMY NEŽ VÝDAJE, CO TEĎ S NIMI? Plán vyučovací hodiny (č. 3) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Máme doma vyšší příjmy než výdaje, co teď s nimi? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6.

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Práva spojená se spotřebitelským úvěrem

Práva spojená se spotřebitelským úvěrem LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Práva spojená se spotřebitelským úvěrem Výsledky za Českou republiku TNS 01 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

MALÉ KAPKY, VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU

MALÉ KAPKY, VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU MALÉ KAPKY, VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU Cíl(e): Pochopit, že voda je omezený přírodní zdroj. Uvědomit si, že denně plýtváme značným množstvím vody. Naučit se vzít na sebe zodpovědnost a omezit plýtvání vodou

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí Dotazníky pro děti celkem 3 625 dotazníků různé věkové skupiny (od 5 do

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR???

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě 1 INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě Strana 1 (celkem 8) http://www.pohadkovaskola.cz Pohádková škola je další pomůcka, která ti může pomoci s přípravou do školy. Obsahuje

Více

Konsolidace. Dopřejeme lidem klidné spaní díky sloučení půjček do jediné!

Konsolidace. Dopřejeme lidem klidné spaní díky sloučení půjček do jediné! Konsolidace Dopřejeme lidem klidné spaní díky sloučení půjček do jediné! Petr Bobysud, Rozvoj obchodu ČS, zástupce ředitele úseku Roman Brychnáč, Aktivní produkty ČS, ředitel odboru Praha, 21.9. 2011 Hodnoty

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku. Základní údaje o studentovi Jméno: Vojtěch Příjmení: Hanzal Název domácí školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Obor studia: hotelnictví Ročník

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky a semináře se zúčastnilo 29 žáků 1. ročníku a 22 žáků 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 22 dívek a 7 chlapců 2. ročník

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

KOMU JE KNIHA URČENA?

KOMU JE KNIHA URČENA? 7 Kapitola 0. O této knížce KOMU JE KNIHA URČENA? Tuto učebnici jsem vytvářel na základě mých přednášek a úvodních kursů na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky. Většina mých studentů měla malou

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY zadání: 1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis. 2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další (maximálně 2) obrázky,

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší.

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší. Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Co je lepší Stručná anotace Pomocí příběhu si žáci uvědomují význam spolupráce

Více

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 17. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_406 Jméno autora: Ing. Soňa Hanáková Třída/ročník:

Více

Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu?

Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu? Mgr. Zuzana Válková Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu? Odpověď: Ano, zboží vrátit můžeme, dokonce

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 23 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: III. B Datum: 10.12.2013 Předmět:

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více