FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ"

Transkript

1 Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./ IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ ÚROOVÁNÍ Auor Jazyk Haa Macholová Češia Daum vyvořeí Cílová skupia Supeň a yp vzděláváí Druh učebího maeriálu žáci 6 9 le gymaziálí vzděláváí vzorové příklady a příklady k procvičeí Očekávaý výsup žák ovládá využií jedoduchého úrokováí a chápe vzah mezi jedoduchým úrokováím a arimeickou poslouposí. Aoace maeriál je vhodý eje k výkladu a procvičováí, ale i k samosaé práci žáků, k jejich domácí přípravě, velké uplaěí ajde zejméa při přípravě žáků k maurií zkoušce

2 Pozámka: Při výpočech budeme používa ásledující ozačeí: počáečí (vložeý) kapiál kapiál a koci -ého úrokovacího období i úroková míra vyjádřeá deseiým číslem k zdaňovací koeficie u daň z úroku vyjádřeá v proceech délka úrokovacího období vyjádřeá ve dech poče úrokovacích období úrok po zdaěí za jedo úrokovací období úrok po zdaěí a koci -ého úrokovacího období Budeme využíva zv. ěmecký sadard 3E/36, což je meoda určováí délky úrokovacího období, kdy počíáme, že každý měsíc má 3 dů, edy rok má 36 dů. V omo učebím maeriálu se budeme věova jedoduchému úrokováí, edy úrok budeme počía sále z počáečího kapiálu. Využijeme zejméa ásledující vzahy: u k k i 36 k i 36 k i 36 k i 36 Samozřejmě v případě, že úrokovací období bude jede rok, můžeme ze vzahů zlomek 36 vyecha, proože když dosadíme za = 36, pak dosaeme zlomek Řešeé úlohy: ) Pa Novák uložil a koci roku a vkladí kížku 48 č. Baka úročí jedekrá ročě, a o vždy a koci kaledářího roku. Pa Novák vybírá pravidelě a začáku roku úrok za předchozí rok. Úroková míra po celou dobu eměila a byla 2,5 % a daň z úroků byla 5 %. a. Jaký byl jeho úrok před zdaěím v jedolivých (apř. řech) leech? 2

3 b. Jaký byl jeho úrok po zdaěí v jedolivých leech? c. Jakou čásku obdržel pa Novák a úrocích za 8 le? 48 č i,25 5 k, u 5% a. Úrok za jede rok před zdaěím: i 48, č Vzhledem ke skuečosi, že pa Novák každý rok úrok vybral, počíal se úrok za ásledující roky opě pouze z vložeého kapiálu (48 č) a byl edy sále sejý (byl rove 2 č). b. Úrok za jede rok po zdaěí: k 2 č i k 2,85 2 Opě se úrok po zdaěí v jedolivých leech počíal sále ze sejé čásky, a proo byl sále sejý a čiil 2 č. c. Úroky za 8 le: č Baka každý rok vyplácela úrok po zdaěí 2 č, a proo za osm le bylo pau Novákovi vyplaceo 8 6 č. 2) Jakou čásku by musel pa Novák uloži v bace a 2,5% úrok, aby ročí úrok (po zdaěí 5%) dosáhl 2 č (edy č měsíčě).? 2 č i,25 k,85 i k Odud vyjádříme : 3

4 i k,25, č Aby ročí úrok po zdaěí dosáhl 2, musí pa Novák v bace uloži č. 3) Jakou čásku by pa Novák musel uloži v bace a 2,5% úrok, aby jeho měsíčí úrok dosáhl č (pokud by bylo úročeí a koci každého měsíce a o by si úrok mohl kocem měsíce vybra)? Daň z úroku je opě 5 %.? i,25 k,85 3 č i k 36 Odud vyjádříme I i k,25, č : 3 36,25, ,25,85 Aby měsíčí úrok dosáhl č, musí pa Novák uloži č. Poz.: Vidíme edy, že při jedoduchém úročeí ezáleží a délce úrokovacího období. 4) Pa Novoý si chce půjči a osm měsíců peíze. Předem ví, že po osmi měsících bude mí a splaceí svého dluhu čásku 8 č. Jakou čásku si yí může od baky ejvýše půjči v případě, že baka mu abízí úrokovou míru 4,5 %, půjčuje pouze a celé sokoruy a úročí jedekrá a koci úrokového období. 8 i, k Pa Novoý espoří, ale splácí, a proo eplaí daň z úroků (u = %) k i k i, č Baka ale půjčuje pouze a celé sokoruy, a proo si pa Novoý smí půjči ejvýše 72 9 č. 4

5 5) Vklad 3 č je v bace úroče jedou ročě s úrokovou mírou 3 % a jde o jedoduché úročeí. Daň z úroku je 5 %. a. Zakreslee do arézské sousavy souřadic prvích pě čleů poslouposi, kerá vyjadřuje závislos výše celkového úroku po zdaěí a poču le od uložeí vkladu. b. Rozhoděe, zda je daá posloupos arimeická. Pokud ao, určee prví čle a difereci. c. rčee, zda je posloupos vyjadřující závislos celkové výše kapiálu a poču le od uložeí vkladu aké arimeická (případě určee prví čle a difereci). 3 i,3 k,85 36 a. k i Poče le Celkový úrok po zdaěí v č Celkový úrok po zdaěí v č úrok celkem (č) (poče le) b. Prví čle poslouposi je 765. aždý další čle je o 765 věší ež předcházející čle. Jde edy o arimeickou posloupos s prvím čleem 765 a s diferecí 765. c. Posloupos vyjadřující závislos celkové výše kapiálu a poču le od uložeí vkladu získáme ze vzorce: 36 k i 3 3,85, Jde edy o arimeickou posloupos s prvím čleem a s diferecí

6 6) Pa Bedřich si půjčil 8 č de 22. úora 22 při ročí úrokové míře 2 %. erý de musel zaplai dluh, jesliže se s bakou vyroval čáskou 95 č? i,2 k 8 č 95 č Odud vyjádříme : k i 36 k i k i 36 k i ,2 25 Pa Bedřich musel zaplai dluh po 25 dech. Při využií sadardu 3E/36, edy pokud počíáme, že jede měsíc má 3 dů, jde o 8 3 měsíce, edy o 8 měsíců a dese dů. De zaplaceí vypočíáme ak, že ejprve k dau vypůjčeí přičeme 8 měsíců, edy získáme Do koce říja ám zbývá 8 dů. Chybí přičís ješě dva dy a získáme ak daum Pa Bedřich musel zaplai dluh de Úlohy k procvičeí:. Paí Dvořáková zakoupila dluhopis za 2 č s dobou splaosi 5 le s úrokovou mírou 3,2 %. Po uplyuí každého roku (po dobu pěi le) bude dosáva vždy úrok z čásky 2 č. Daň z úroku je 5 %. Po pěi leech obdrží s úrokem i vložeou čásku. Vypočíeje: a. Úrok za jede rok před zdaěím. b. Úrok za jede rok po zdaěí. c. Čisý výos z dluhopisu. [a. 64 č, b. 544 č, c č] 2. Pa rál splail úvěr a úroky čáskou 445 č. Půjčka byla splacea po devíi měsících, a o při ročím úroku 5 %. Jak velký úvěr si vzal pa rál? 6

7 [4 č] 3. Vypočíeje úrok, kerý vyese jisia 24 č při ročí úrokové míře 5 % za ři měsíce? Daň z úroku je 5 %. [255 č] 4. Pa Beráek si chce od baky půjči peíze a ový počíač. Dluh bude moci splai za 4 měsíce, kdy bude mí k dispozici 3 č. Baka mu je ochoa poskyou úvěr s úrokovou mírou 5 %, úročí v de splaosi a půjčuje cele sokoruy. olik si může pa Beráek maximálě půjči? [28 5 č] 5. Vklad č je úroče jedekrá ročě s úrokovou mírou 2 %, jde o jedoduché úročeí. Ověře, že poslouposi, keré vyjadřují závislos celkové výše úroku po zdaěí a poču le od uložeí vkladu pro ásledující případy výše daě z úroku u u 4, jsou arimeické (určee prví čle a difereci): u = %; u 2 =5 %; u 3 =2 %; u 4 =25%. [u = %: 2; 2; u 2 = 5%: 7; 7; u 3 = 2%: 6; 6; u 4 = 25%: 5; 5] 7

8 Použié zdroje a lieraura: ODVÁRO, Oldřich.: Maemaika pro gymázia- Poslouposi a řady. vydáí. Praha: Proméheus, 995. ISBN ODVÁRO, Oldřich. Úlohy z fiačí maemaiky pro sředí školy.. vydáí. Praha: Proméheus, 25. ISBN PETÁOVÁ, Jidra. Maemaika: příprava k mauriě a přijímacím zkouškám a vysoké školy.. vydáí. Praha: Promeheus, 999. ISBN

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýzy časových řad Obsah Úvod... Teoreické základy pro aalýzu časových řad.... Základí pojmy..... Druhy časových řad..... Grafická aalýza.....3 Popisé charakerisiky... 4. Základí úpravy časových

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýz časových řad Doc.Ig. Jaa Hačlová, CSc. Kaedra maemaických meod v ekoomice Ig. Lubor Tvrdý Kaedra regioálí ekoomik Ekoomická fakula, VŠB-TU Osrava Osrava, 003 - - Úvod do aalýz časových řad

Více

Úvod do financí I. Základní pojmy II. Cenné papíry III. Finanční deriváty (financial derivatives) IV. Základy finanční matematiky

Úvod do financí I. Základní pojmy II. Cenné papíry III. Finanční deriváty (financial derivatives) IV. Základy finanční matematiky Úvod do fiací I. Základí ojmy.... Peíze a kaiál.... Iflace... 3 3. Kvaiaiví eorie eěz... 4 4. Ivesice... 4 5. Fiačí sysém... 5 II. Ceé aíry... 6. Charakerisiky CP... 6. CP s evým výosem (fixed icome/yield

Více

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák Zálad eore chb a zpracováí zálích měřeí Jří ová Teo e je zamýšle jao pomůca pro vpracováí laboraorích úloh z z Je urče pouze pro sudjí účel a jeho účelem je objas meod zpracováí měřeí Chb měřeí Druh chb

Více

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení Evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí Ig. Libor Folwarczy, Ph.D., Ig. Jiří Pokorý, Ph.D. Hasičský záchraý sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 0 Osrava-Zábřeh E-mail: libor.folwarczy@hzsmsk.cz,

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

5 Funkce. jsou si navzájem rovny právě tehdy, když se rovnají jejich.

5 Funkce. jsou si navzájem rovny právě tehdy, když se rovnají jejich. Fukce. Základí pojmy V kpt.. jsme mluvili o zobrazeí mezi možiami AB., Připomeňme, že se jedá o libovolý předpis, který každému prvku a A přiřadí ejvýše jede prvek b B. Jsou-li A, B číselé možiy, azýváme

Více

OPERACE S KOMBINAČNÍMI ČÍSLY A S FAKTORIÁLY, KOMBINACE

OPERACE S KOMBINAČNÍMI ČÍSLY A S FAKTORIÁLY, KOMBINACE Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol OPERACE

Více

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok 7. Finanční matematika 7.. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok Základní pojmy : Dlužník osoba nebo instituce, které si peníze půjčuje. Věřitel osoba nebo instituce, která peníze půjčuje. Jistina

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky FINANČNÍ MATEMATIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

T T. Think Together 2012. Martin Flégl, Andrea Hornická THINK TOGETHER

T T. Think Together 2012. Martin Flégl, Andrea Hornická THINK TOGETHER Česká zemědělská uiverzia v Praze Provozě ekoomická fakula Dokorská vědecká koferece 6. úora T T THINK TOGETHER Thik Togeher Vývo cerifikace ISO 9 a ISO 4 a eí vliv a pravděpodobosi savů okolosí rozhodovacího

Více

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol ÚLOHY

Více

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Petr Otipka Vladislav Šmajstrla Vytv ořeo v rámci projektu Operačího programu Rozv oje lidských zdrojů CZ.04..03/3..5./006

Více

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl Soukromá sředníí odborná školla, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice ell..:: 57 548 98,, emaiill::ssssoss@edukompllex..cczz Elekronika I Ing.. Olldřiich KATOHVÍL 007 3 Ing. Oldřich Kraochvíl Elekronika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK 04 prof. Ig. Bohuml Mařík, CSc. STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH.

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více