1.dělení keramiky podle účelu a použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.dělení keramiky podle účelu a použití"

Transkript

1 1.dělení keramiky podle účelu a použití STAVEBNÍ MATERIÁLY - sylaby přednášek 1.KERAMIKA a) STAVEBNÍ KERAMIKA = základní stavební prvky cihlářské výrobky - pro svislé konstrukce ( A ) - pro vodorovné konstrukce ( C ) - střešní krytina ( B ) - výrobky pro zvláštní účely ( cihelné dlaždice a obkladačky, plotovky, drenážní trubky, kanalizační cihly, antuka...) keramické obkladové prvky ( obklady, dlaždice ) ( D ) kamenina žáruvzdorné výrobky ( např. šamot ) b) UMĚLECKÁ KERAMIKA - plastiky, reliéfy, mozaiky, fontány, kašny, umělecké obklady, zahradní a užitková keramika mimo stavebnictví se dále používá : c) užitková keramika - talíře, hrnky, džbány.. d) hutnická keramika - žáruvzdorná keramika e) technická keramika - použití v energetice, elektroprůmyslu, medicíně, kosmonautika... 2.dělení keramických výrobků dle vlastností střepu p ó r o v i t ý s t ř e p -- cihlářské výrobky -- výpal pod mez slinutí -- nasákavost > 8% h u t n ý ( slinutý ) s t ř e p -- kamenina, porcelán -- výpal až na mez slinutí -- nasákavost < 8% 3. dělení dle způsobu výroby ( způsobu zpracování surovin ) k e r a m i c k ý z p ů s o b -- pálená keramika -- tvarování za studena, pak zpevnění pálením h u t n i c k ý z p ů s o b -- odlévaná keramika -- roztavení suroviny v žáru a odlévání taveniny 4. současná výroba základní suroviny : plastická hornina obsahující jíly, kaoliny, jíl.břidlice, lupky, illity ostřiva pro omezení nadměrného smrštění a deformace při vysychání ( písek, popílek, škvára, cihelná drť ) lehčiva pro zvýšení pórovitosti střepu a tím snížení jeho objemové hmotnosti nebo látka, které při výpalu vyhoří a vytvoří vzduchové póry - vylepšení tepelně technických vlastností ( uhelný prach, piliny, křemelina, odpady z celulózového průmyslu) taviva pro lepší slinování při výpalu při nižší teplotě ( živec, fonolit..) v současnosti též chemické příměsi pro úpravu mechanických vlastností, postup výroby : těžba surovin a jejich úprava vytváření výrobků ze směsi s různým obsahem vody, která ovlivňuje plastičnost jeho plastičnost - tažením z ústí pásmového -šnekového lisu a následné odřezání - ražení do formy na razícím lisu pod vysokým tlakem - litím do pórovitých sádrových forem - výjimečně lisováním ze suché směsi ( hlavně obkladačky a dlaždice ) sušení přirozené nebo umělé v sušárnách ( teplý vzduch, kouřové plyny ) - prvek se zbaví co největšího množství vody zpevnění tvaru, lepší manipulace - zabránění smrštění při výpalu ( je 2-10 % objemu ) pálení - prvek získává konečné vlastnosti ( pevnost, stálost, izolační vlastnosti, nasákavost, barvu,vzhled ) cihlářské výrobky se vypalují při teplotě C ( do C dosoušení, pak výpal bez tavení C, při teplotě 900 C začíná vznikat tavenina a pak dochází ke slinování * C) 5.vlastnosti Fyzikální vlastnosti : jsou proměnlivé v závislosti na složení suroviny, způsobu tváření výrobku, na teplotě výpalu * slinutý střep je hutný, má nižší nasákavost, větší objemovou hmotnost, vyšší pevnost, větší mrazuvzdornost a odolnost proti agresivním vlivům - vysoká pevnost v tlaku ( P 2; 4; 6; 8; 10; 15; 20; 25; 30; 40...pevnost v MPa) - nízký součinitel tepelné vodivosti ( tradiční cihly 0,6-0,8 W/mK, tepelně izolační λ ev 0, W/mK) - odolnost proti mrazu ( nemrazuvzdorné - cihelné odlehčené bloky - nutno omítat mrazuvzdorné M15,M25, tj zmraz. cyklů - cihly.. okrasné tvarovky, obklady, dlažby ) - objemová hmotnost v suchém stavu - běžná keramika kg/m³ - odlehčené termo bloky pro nosné zdivo kg/m³,obvodové zdivo kg/m³ - dobrá tepelná a zvuková izolace, dobré akumulační vlastnosti, nehořlavá, je zdravotně nezávadná,recyklovatelná Ing. Babánková Strana 1 (celkem 44)

2 6.tepelně technické vlastnosti STAVEBNÍ MATERIÁLY - sylaby přednášek tepelný odpor ( R )- je veličina vyjadřující tepelně izolační vlastnosti materiálu a je dána vztahem R mat = d/λ mat, kde d je tloušťka vrstvy materiálu v m a λ mat je součinitelem tepelné vodivosti materiálu. Tepelný odpor konstrukce R vyjadřuje tepelně izolační vlastnosti celé konstrukce složené z více vrstev ( např. vnitřní a vnější omítka a zdivo z cihel THERM a je dán součtem tepelných odporů jednotlivých vrstev. ( tepelný odpor konstrukce R = d/λ mat [ m²k/w ] ) součinitel tepelné vodivosti ( λ mat )- je schopnost materiálu vést teplo. U homogenních materiálů se vyjadřuje pomocí součinitele tepelné vodivosti λ ( W/mK ). Hodnota součinitele udává množství tepla vztaženého na jednotku plochy, které prochází vrstvou materiálu tl. 1m při konstantním teplotním rozdílu1k mezi oběma povrchy této vrstvy. Jednovrstvá stavební konstrukce z cihel THERM je nehomogenní vrstvou materiálů a proto se u takových konstrukcí schopnost vedení tepla udává pomocí ekvivalentního součinitele tepelné vodivosti λ ev, který zahrnuje vliv všech složek sdílení tepla. odpor konstrukce při prostupu tepla ( R T ) úhrnný tepelný odpor bránící výměně tepla mezi prostředími oddělenými od sebe stavební konstrukcí získáme, připočteme-li k hodnotě tepelného odporu konstrukce R odpor při přestupu tepla na vnitřní ( R i ) a vnější straně konstrukce ( R e ). součinitel prostupu tepla ( U ) - vyjadřuje celkovou výměnu tepla mezi prostory oddělenými od sebe stavební konstrukcí o tepelném odporu R a používá se k výpočtům tepelných ztrát provozovaných budov. součinitel je dán vztahem U = 1 / R T ( W/m 2 K ) a konstrukce musí splňovat podmínku U U N ( požadovaná hodnota ) TEPELNĚ TECHNICKĚ POŽADAVKY NA OBVODOVĚ ZDIVO původní požadavky r : R = 0,55 m²k/w ( stěna z cihel tl. 450 mm = cihelný ekvivalent ) r : R = 0,95 ( 1 ; 1,1 ) m²k/w od r.1994 : R požad = 2,0 m²k/w ; R doporuč = 2,9 m²k/w ; R přípustná = 1,25 m²k/w od listopadu 2002 vstoupila v platnost revidovaná ČSN , která dělí venkovní stěny na těžké a lehké, keramika patří mezi těžké stěny s plošnou hmotností vyšší než 100 kg/m 2 dnešní požadavky : požadovaný U N = 0,38 W/m 2 K ( R je zvýšen na 2,46 ( m²k/w ) doporučený U N = 0,25 W/m 2 K ( R je zvýšen na 3,83 ( m²k/w )! nové znění ČSN od listopadu 2011! požadavky : požadovaný U N,20 = 0,30 W/ m 2 K doporučený U N,20 = 0,20 W/m 2 K doporučený pro pasiv. domy U pas,20 = 0,18-0,12 W/m 2 K 7. použití keramických prvků pro svislé konstrukce a jejich funkce v n i t ř n í konstrukce - nosné ( zděné nosné stěny, pilíře, sloupy ) - dělící ( příčky ) - zvukově nebo tepelně izolační v n ě j š í konstrukce - nosné - samonosné, výplňové - izolační 8.skladba svislé stěny - jednovrstvá je stěna bez vnitřní dělící dutiny nebo bez svislé spáry ve své rovině. pro vnější tepelně izolační zdivo vyhoví pouze cihelné bloky systémů SUPERTHERM - vrstvená ( dutinová) stěna se skládá ze dvou souběžných jednovrstvých stěn vzájemně spojených nerez sponami jedna stěna ( případně obě) je zatížený svislými silami, dutý prostor mezi oběma jednovrstvými stěnami je ponechán jako vzduchová mezera ( větraná nebo nevětraná ) a nebo může být pro zvýšení tepelné izolace vyplněna tepelně izolačním materiálem ( polystyren, minerální plsť..) 9.úprava povrchu svislé stěny - omítka - režný povrch ( u cihelných výrobků režná cihla ) lícové zdivo - obklad ( lepený na stěnu, zavěšený na rošty) 10. označení materiálů a výrobků z hlediska časového zařazení T R A D I Č N Í - používané a vyráběné v průběhu minulých století, některé typy stále ( CP ) N O V O D O B É - vzniklé na základě požadavků zprůmyslnění stavebnictví,cca od počátku 20.stol. S O U Č A S N É - vyráběné dle požadavků technického rozvoje ( konec 20.století ) Ing. Babánková Strana 2 (celkem 44)

3 VÝROBKY STAVEBNÍ KERAMIKY 1.A / CIHLÁŔSKÉ VÝROBKY pro svislé konstrukce = nejširší sortiment cihelných výrobků 1.A.1. KLASICKÁ PLNÁ CIHLA - CP CP - vf ( velký formát ) výrobní rozměry 290 x 140 x 65 mm modulové rozměry 300 x 150 x 75 mm CP - mf ( malý formát - německý) výrobní rozměry 240 x 120 x 65 mm objem. hmotnost ( max kg/m³ ); hmotnost 1 kusu ( 4,7 kg); λ( 0,6-0,8 W/mK ) P o u ž i t í : v historii univerzální svislé nosné konstrukce ( stěny, pilíře, sloupy ), min tl. nosné stěny 300 mm,obvodové 450 mm, sloupy min. tl. 300 x 300 mm dělící konstrukce ( příčky) - tl. 100, 150 mm dnes vnitřní nosná část vícevrstvých obvodových stěn vodorovné nosné konstrukce - klenby - placky do cihelných pásů valené mezi ocelové válcované I profily překlady - rovné s páskovou ocelí - valené klenebné - vzepětí < 50 mm režné zdivo zdění komínů, ploty, izolační přizdívky suterénů SORTIMENT : CP - tradiční CO - lehčené cihly ( s příměsí lehčiv nebo otvory do 15% ložné plochy) CLP- lícové cihly plné( bez omítky - režné zdivo ) - jen vnější pohledová část vícevrstvých stěn, obezdívky,např.nadstřešní část komínů, ploty, zahradní zídky, režné pilíře, krby, CLPD ( dtto dělivky ) KLINKER - nejvyšší kvalita německý formát NF ( normální ) 240 x 115 x 71 mm ( zvýšený ) NFO ( obkladový ) 240 x 65 x 71 mm ( pro nevětrané zdivo ) český formát 290 x 140 x 65 mm doplňkový sortiment : tvarovky, dlažba, parapety, obkladové a rohové pásky povrch : různé barvy, hladké nebo reliéfní rozměrově jsou shodné další varianty výrobků : CV - cihla voštinová PkCD - příčka dvoudutinová - pro příčky tl. 100 a 150 mm C25,C30 - šamotové cihly - pro nadzemní část komínů, ploty vápenopísková cihla ( není keramická! ) VCP - pro režné zdivo Příčiny ústupu CP a její náhrady : malé rozměry brání zvyšování produktivity práce zvětšování prvků plná cihla má nedostatečné tepelně izolační vlastnosti dutiny, štěrbiny v cihlách přechod k metrickému formátu (á 125 mm ), dnes i dekadický ( á 100 mm ) 1.A.2. CIHLY DUTÉ, DĚROVANÉ A TVÁRNICE 1.A.2.1 CDm - cihla děrovaná metrického formátu - výrobní rozměry 240 x 115 x 113 mm ( 140 mm zvýšená ) modulové rozměry 250 x 125 x 125 mm P o u ž i t í : svislé nosné konstrukce ( stěny, pilíře, sloupy ), min tl. nosné stěny 250 mm, sloupy min. tl 250 x 250 mm obvodové stěny 375 mm ( dnes nevyhovuje tepelně ) dnes vnitřní nosná část vícevrstvých obvodových stěn dělící konstrukce ( příčky) - tl. 125 mm Ing. Babánková Strana 3 (celkem 44)

4 1.A.2.2. TVÁRNICE STAVEBNÍ MATERIÁLY - sylaby přednášek tradiční cihelné tvárnice pro vnitřní o obvodové zdivo bez požadavků na tepelnou izolaci : 3,5 CDm ; CD 29,32,36 ; CD TÝN "inovované" tvárnice pro obvodový plášť po r ( tepelný odpor R > 1,0 m²k/w ) : pro jednovrstvé zdivo - CD INA, CD 365, CD 440 pro dvouvrstvé zdivo - CD IVA pro vícevrstvé zdivo - CD IZA současné tvárnice systémů THERM a SUPERTHERM ( viz.1.3.) pro vnější tepelně izolační zdivo, nosné zdivo, příčky součást systémů pro stavbu celého domu ( tj. včetně prvků pro vodorovné konstrukce ) 1.A.3. CIHELNÉ SYSTÉMY PRO KOMPLETNÍ STAVBU - prvky pro svislé konstrukce - tepelně izolační vnější stěny nosné stěny ( vnitřní stěny nebo vnitřní část sendvičů ) příčky - prvky pro vodorovné konstrukce - stropy překlady věnce - název systému (dle výrobce):porotherm,supertherm,kintherm,latherm, OPTIPOR, CILIPOR,.. technické vlastnosti tvárnic pro svislé konstrukce izolační tvárnice nosné tvárnice objemová hmotnost [ kg/m³] 700 ; 800 ; ; 900 ;1000;1200 pevnost v tlaku [ MPa ] P6/P 8/P10/P15 P10/ P15/P20 součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,174-0, 23 0,23-0,41 tepelný odpor zdiva R [ m²k/w] 4,17 2,0 1,31-0,61 odpor při prostupu tepla U [ W/m²K] 0,23 0,45 0,68 1,9 1.A.3.1. TVÁRNICE PRO ZDĚNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VNĚJŠÍ STĚNY ( pro jednovrstvé stěny ) obvykle tloušťky 490,440,400 a 365 mm s tepelně izolačními vlastnostmi splňujícími dnešní vysoké, tyto vlastnosti lze ještě přibližně o šestinu zvýšit použitím tepelně izolačních malt a omítek tvarovka jsou standardně dodávány v pevnostech 8 a 10 MPa, výjimečně 15 MPa většina výrobců dodržuje rozměrové moduly mm výškový a 125 mm délkový typ označení rozměry ( mm ) R ( m²k/w ) dle malty a omítek U( W/m²K ) P ( Mpa ) 44 P+D Si 440 x 248 x 238 4,17 3,21 0,23 0,30 6/8 40 P+D Si 400 x 248 x 238 3,82 2,92 0,25 0,32 6 Porotherm 44 P+D 440 x 247 x 238 3,20 2,53 0,30 0,37 8/10/15 40 P+D 400 x 247 x 238 2,92 2,30 0,32 0,41 8/10/15 pero a drážka 36,5 P+D 365 x 247 x 238 2,70 2,10 0,35 0,44 8/10/15 49 P+D 490 x 247 x 238 4,2 2,7 0,23 0,34 8/10 44 P+D 440 x 247 x 238 3,8 2,5 0,25 0,38 8/10/15 SUPE THERM 40 P+D 400 x 247 x 238 3,5 2,5 0,27 0,42 8/10/15 38 P+D 380 x 247 x 238 3,4 2,1 0,28 0,44 8/10 36,5 P+D 365 x 247 x 238 3,3 2, 0 0,29 0,45 8/10/15 CIHLY BROUŠENÉ v= 249 mm; pro spojení broušených cihelných bloků se používá celoplošné lepidlo pro tenké spáry nebo pěna NOVINKY S INTEGROVANOU IZOLACÍ: POROTHERM 36,5(42,5) T Profi - plněné minerální vlnou λ = 0,08 W/mK ; U = 0,19 (0,16) W/m 2 ; P= 8 MPa z důvodů dostatečného převázání tvarovek, řešení ostění otvorů a zdiva bez tepelných mostů se ke všem tvárnicím vyrábějí : - tzv. půlky ( tvárnice pro zdění ostění oken a dveří) - rohové (vazba rohu) - koncové ( vazba tepelně izolačního ostění ) - vyrovnávací ( pro dozdívku mimo modul á 250 mm š = mm) - nízké cihly 2/3 výšky ( výrobní 155 mm, modul s maltou 167 mm ) Ing. Babánková Strana 4 (celkem 44)

5 1.A.3.2. TVÁRNICE PRO ZDĚNÍ NOSNÉ STĚNY tloušťky 300, 240 a 175 mm slouží především na nosné vnitřní zdivo, na schodišťové stěny, stěny výtahových šachet, případně jako nosná část vrstveného ( sendvičového) zdiva mají o něco vyšší objemovou hmotnost než tvarovky pro vnější zdivo, protože tepelně izolační vlastnosti u nich nejsou tak důležité. typ označení rozměry ( mm ) R ( m²k/w ) dle malty a omítek Porotherm 30 P+D 300 x 247 x 238 1,31 1,20 24 P+D 240 x 247 x 238 0,62 0,58 U(W/m²K ) P ( Mpa ) 0,68 0,73 1,28 1,34 10/15 10/15 * 30 AKU 300 x 145 x 113 0,42 P20 ** 24 AKU 240 x 115 x 113 0,33 P20 SUPE THERM 30 P+D 300 x 247 x 238 1,1 0,79 P20/15/10/8 24 P+D 240 x 372 x 238 0,5 1,5 P15/10/8 19 P+D 190 x 495 x 238 0,35 1,93 P15/10/8 30 AKU P+D 300 x 372 x 238 P15/10 *** ***, * 24 AKU 240 x 115 x 113 P25/20/15 Poznámky : * možno zdít i příčky tl. 150 mm ** možno zdít i nosné stěny tl. 375 mm bez požadavku tepelný odpor a příčky tl. 125 mm *** akustické tvárnice ( vyplňované minerální vlnou nebo betonem ) 1.A.3.3. TVÁRNICE PRO ZDĚNÍ PŘÍČEK ( viz odst.1.5. ) obvykle tloušťky 115 a 65 mm pro nenosné příčky, výhodou je velký rozměr, který urychluje zdění ( např. 497x238x65 mm). 1.A.4. VRSTVENÁ ( DUTINOVÁ ) VNĚJŠÍ STĚNA - skládá se z dvou a více souběžných vrstev vzájemně spojených - stěny jsou obvykle odděleny dutinou - jestliže je skladba navržena bez větrané vzduchové vrstvy započítávají se všechny vrstvy pláště do celkového tepelného odporu stěny skladba stěny : - vnější stěna lícové * ( režné zdivo ) nebo zdivo s omítkou obvykle tl. 125 nebo 150 mm - vzduchová mezera - min tl. 40 mm větraná ( lícové zdivo ) nebo uzavřená ( omítané zdivo ) - tepelná izolace - pro skladby zateplené ( hydrofobizované rohože z minerálních nebo skleněných vláken ) nebo i pěnové plasty u skladeb bez vzduchové mezery - vnitřní stěna nosná min. tl 240 mm ( nenosná 175 a 190 mm) s omítaným povrchem, zároveň je k ní přikotvena tepelná izolace obě stěny musí být stabilně spojeny stěnovými sponami z korozivzdorné oceli obvykle tvaru Z v počtu 5 6 ks na 1 m² plochy stěny, která prochází i přes vloženou vrstvu tepelné izolace ve skladbě jsou nutné styčné ložné spáry v obou vrstvách ( např. tvárnice ve výškovém modulu á 250 mm pro vnitřní stěnu a 3 vrstvy lícovek Klinker ) *lícové zdivo - vytváří efektní fasády, které nepotřebují další úpravy pomocí omítek Ing. Babánková Strana 5 (celkem 44)

6 1.A.5.1. cihelné prvky tradiční : STAVEBNÍ MATERIÁLY - sylaby přednášek 1.A.5. KERAMICKÉ PŘÍČKY PkCD - dvoudutinové ( rozměry klasické cihly VF ) 290 x 140 x 65 ( tl jádrovky ) čtyřdutinové 290 x 140 x 140 osmidutinové 290 x 290 x 140 Pk-dr - drážkové příčkovky 390 x 190 x 40 mm 1.A.5.2. příčkovky ze sortimentu cihelných systémů : Porotherm 11,5 P + D ( CD Př 11,5 ) v = 238, tl = 115, l = 497/372 mm Porotherm 6,5 P + D v = 238, tl = 65, l = 497/372 mm 1.A.5.3. pro zdění příček tl. 100;150 mm se dále používají tradiční cihly : CP nebo cihly voštinové pro zdění příček tl. 125 mm cihly : CDm nebo DF a NF formátu( dle normy DIN ) 1.A.5.4. pro zdění příček je možno použít cihel s vysokou akustickou a a akumulační schopností 24 AKU - pro zdění příček tl. 125 mm 30 AKU - pro zdění příček tl. 150 mm 1.B. STŘEŠNÍ KRYTINA PÁLENÁ používá se jako skládaná střešní krytina hlavně na krytí krovů šikmých střech, pro sklony nižší než 30 se používá pojistná izolace a bednění - způsob tvarování tašek : tažená, ražená - druh střepu : cihelný nebo kameninový - podle tvaru drážek - drážková ( se spojitou či přerušovanou vodní drážkou ) - bez drážek - podle tvaru líce - s naválkou - přímou nebo kónickou - se žlábky - jedním nebo dvěma - rovné - podle úpravy a barevnosti povrchu - režné ( bez povrchové úpravy ) ; englobované ; glazované Engoby - vodou rozplavené jíly, obarvené přírodními oxidy železa, nanášejí se na vysušené tašky před vypálením. Povrch je matný až pololesklý. Glazury - rozplavené jíly vodou obsahují vyšší podíl sklovitých příměsí. Povrch je lesklý až vysoce lesklý. - podle způsobu krytí - dvojité nebo jednoduché - podle způsobu kladení - na střih nebo na vazbu - podle rovinnosti povrchu líce hladké ; rýhované ; profilované - podle rozměru - maloformátové ( do plochy 1000 cm²) - velkoformátové ( nad plochu 1000 cm²) druhy : bobrovka ( klade se ve dvou vrstvách na řídké nebo husté laťování ) drážková ražená - francouzká, holland, Portugal drážková tažená - dvoudrážková vlnovky, románská prejzy - prejz ( kůrka ) + hák ( korýtko ) hřebenáče ( nezbytný doplněk pro krytí hřebene a nároží všech typů a druhů tašek) - 3 ks/m - hladký, drážkový, týn, věžový, ventilační doplňky funkční : větrací (ventilační ) tašky, krajové- štítové pravé a levé, poloviční, okapové, průchodové ( + komínek k průchodové tašce ), pro upevnění lávek, pro sněhové zachytávače doplňky ozdobné : pro ukončení nároží ( pes, lev, kentaur ) pro ukončení valby ( věžička, kohout ) Ing. Babánková Strana 6 (celkem 44)

7 1.C. CIHLÁŘSKÉ VÝROBKY pro vodorovné konstrukce do této skupiny jsou zařazeny výrobky určené pro zhotovení polomontovaných nebo prefabrikovaných keramických stropů, vnějších a vnitřních překladů, obezdívky věnců 1. C.1. STROPY stropní konstrukce z cihel plných CP - do klenebných pásů - zděné do nosníků z válcovaných ocelových profilů I keramický strop polomontovaný deskový konstrukce se montuje přímo na stavbě z desek ( desek a patek ) a nosníků cihelné stropní desky CSD HURDIS I - s rovnými čely - ( 250 x 80 x 990 /1090 ) " CSD HURDIS II - s šikmými čely - ( 250 x 80 x 990 /1090/1190 ) + patka 2pa nosníky : válcované ocelové profily I - pro oba druhy Hurdis, při použití desek se šikmými čely se patka nasazuje na spodní pásnici nosníku á 1,2 ; 1,3 m HF nosníky pro CSD II ( do 8,1 m ) á 1250 ; 1350 mm FERT nosníky pro CSD II KTNH ( keramobetonové ) do 4,5 m HATTRICK ( z předpínaného železobetonu ) do 7,8 m dříve HONOS další použití desek HURDIS keramický strop polomontovaný vložkový vložky MIAKO ( 18/45 ; 19/60 ; 21/60 ) pro osovou vzdálenost nosníků 450, 600 mm vložky MIAKO - POROTHERM ( 15/62,5 ; 19/62,5 ; 23/50 a deska 5/80) pro osovou vzdálenost nosníků 500, 625 mm nosníky : KPZT ( keramobetonové ) do 5,4 m FERT nosník do 6,6 m POT ( DELTA ) nosníky pro Porotherm á 500, 625 mm : tl. stropu 190 (210 )...do 5,1 m tl. stropu 230 (250 )...do 6,0 m tl. stropu 270 (290 )...do 8,0 m keramický strop monolitický tvarovky ( vložky ) ARMO á 300 mm pro monolitický vložkový strop zhotovený přímo na stavbě do sv. 6,6 m nebo výplň keramobetonových stopních panelů keramický strop montovaný keramické stropní a střešní desky (panely) POD ( š= 600 ; 1200 mm ) v =240 mm, POS v =140 mm keramické povaly ( š= 300 mm ) 1.C.2. KERAMICKÉ PŘEKLADY cihly plné CP ( historické konstrukce ) - plochá klenba nebo s páskovou ocelí cihly režné - speciální detaily s nosníky nebo kotvami z nerez oceli překlad nízký - ATLAS,Porotherm, Jistrop v = 71 mm, š = 115;145 ;175mm, l = 0,75-3,00 m z tvarovek je možno vyrábět obloukové překlady 0,85-1,25 m překlad není sám nosný - nutné spolupůsobení tlakové zóny zdiva nebo betonu ( je spřažený ) překlad vysoký - nosný ( Therm systémy ) v = 238 mm, š = 71 mm, l = 1-3,3 m ( uložení 125; 200; 250 mm) překlady pro předokenní žaluzie - roletové schránky -hotové stavební dílce pro osazení předokenních žaluzií RONO ( dvoudílný ) HELUZ - nosný, nenosný, v = 300 mm,š = mm, l = mm tvarovka pro překlady a věnce "U" v = 238 mm, š = 240;300;365 mm, l = 250 mm ( á 250 mm ) 1.C.3. KERAMICKÉ VĚNCOVKY používají se pro vnější obezdívání stropní konstrukce ( 3 výšky ), zajišťují fixační rovinu pro dobetonování stropu a spolus izolací zajišťují požadovaný součinitel prostupu tepla, s ostatním cihelným zdivem tvoří jednotný podklad pro omítku tvarovka U - U 24, U 30, U tvarovka ( s izolací ) WL, WU 36, 40, Porotherm 19,5 ; 23,5 ; 27,5 bez tepelné izolace : v = 195;235;275 mm, š = 70 mm, l = 330 mm ( á 3 ks/m ) s tepelnou izolací pps tl 50 mm : v = 195;235;275 mm, š = 120 mm, l = 330 mm ( á 3 ks/m ) Hurdis věncovky Ing. Babánková Strana 7 (celkem 44)

8 1.D. KERAMICKÉ PRVKY PRO OBKLADY A DLAŽBY 1.D.1 Rozdělení dlaždic podle technologie výroby: LISOVANÉ Suroviny: vybrané jíly, kaoliny, živce, křemen a barevné pigmenty Postup: všechny suroviny se melou v bubnových mlýnech s cca 40% vody, pak se suší a granulují v bubnových sušárnách. Tato prášková směs se pak zahušťuje, tvaruje a lisuje za vysokého tlaku do ocelových forem. Pak se vypaluje při teplotě C. EXTRUDOVANÉ - TAŽENÉ Suroviny se napřed za sucha semelou, pak se uhněte hmota v vyšší vlhkostí ( cca 17% ). Směs je strojově ( ručně) tvarována ( např. šnekové lisy ), odlévána nebo tažena, pak je upravována do požadovaného tvaru ( odřezávač ) a formátu. Povrch může být upraven glazurou (klasická metoda - suspenze se nanáší rotačními kotouči nebo pistolí nebo nanášení glazury speciálním posypovým zařízením). Pak se výrobky suší v sušárně, vypalují při teplotě od 1000 do 1250 C v závislosti na druhu směsi. 1.D.2.Dvě hlediska při výběru keramických obkladových prvků : 1 ) HLEDISKO ESTETICKÉ = S O U L A D C E L K U barva - nejhodnotnější a nejtrvalejší střídání - různé sestavy a vzory kombinace světlých a tmavých barev - optické členění prostoru tvar a velikost - vliv na působení obložených ploch velké a podélné tvary - zmenšují a snižují prostor malé a drobné. snižují malé prvky na velké ploše - ztrácejí se, plocha je nepřehledná struktura povrchu - hladký nebo reliéfní glazovaný režný, leštěný a jejich kombinace spáry - pomáhají dotvořit výsledný dojem- šířka, hloubka, barva zvýraznění vodorovných a svislých spár 2 ) HLEDISKA TECHNICKÁ = POSOUZENÍ PROSTŘEDÍ = posouzení namáhání ( mechanické, chemické, tepelné ) vlastnosti obkladových prvků : nasákavost - dělení do 8 tříd Keramické obkladové prvky Nasákavost druh střepu tažené lisované za sucha E 0,5 % A Ia B Ia slinuté, poloslinuté 0,5 % < E 3 % A Ib B Ib 3 % < E 6 % hutné A II a B II a 6% < E 10 % polohutné A II b B II b E > 10 % pórovité A III B III geometrické parametry a jakost povrchu A - tloušťka, pravoúhlost, rovinnost hran a líce dlaždice pevnost v ohybu - důležitá pro správný návrh únosnosti dlažby, zejména u občanských a průmyslových staveb tvrdost (dle Mohse ) požadavek EN min. 5 ( B I ) min. 3 ( B III ) 1. mastek 6. živec 2. sádrovec 7. křemen 3. vápenec 8. topas 4. kazivec 9. korund 5. apatit 10. diamant odolnost proti opotřebení povrchu ( otěruvzdornost) ( nesprávně tvrdost ) glazované - velmi sledované, stanoví se rotací brusné směsi a porovnáním z nezkoušeným vzorkem a ) metoda PEI ( Porcelain enamel institute)-vlhká metoda-ocelové kuličky,oxid hlinitý,destil. voda b ) metoda MCC ( Metodo centro ceramica)- suchá brusná směs- porcelánové válečky,karbid křemíku zatřídění do skupin podle množství otáček,které glazura dlaždice vydržela bez viditelného defektu (rotace brusné směsi na zkoušeném vzorku - 5.skupin tříd ) GLAZOVANÉ DLAŽDICE : tř.i ( 150 ot ) - koupelny, ložnice bez přímého vstupu zvenčí tř.ii ( ot)- podlahy vystavení mírnému znečištění a běžnou obuv ( obytné místnosti ) tř. III ( ot ) - podlahy se středním provozem s častějším znečištěním ( balkony, chodby, kuchyně, kanceláře, hotelové koupelny) tř. IV ( > 1500 OT ) -náročné podmínky provozu a znečištění - ( vstupy, obchody, veřejné provozovny, kanceláře, restaurace ) tř. V ( > ot ) -vysoká frekvence a zátěž ( sklady) NEGLAZOVANÉ DLAŽDICE - 5 tříd : U1 ( extrémně námáhané),u2, U3, U4, U5 ( málo odolné ) Ing. Babánková Strana 8 (celkem 44)

9 protiskluznost dlaždic - zatím nestanovuje žádná evrop. norma, není ani obecně platný předpis.obvykle se udává jako směrodatný německý předpis BCR, stanovující stupně protiskluznosti pro jednotlivá prostředí ( R9V až R12V8 ) odolnost proti mrazu a vodě - test, kdy vodou nasycené dlaždice vystaveny střídavému působení teploty -15 C a + 15 C. Dlaždice jsou mrazuvzdorné, poku d po padesáti dvouhodinových cyklech nevykazují jakékoli viditelné poškození lícních ploch a hran odolnost chemická - dlaždice jsou v všech prostředích-i domácnosti- vystavena působení různých chemikálií ( čistící prostředky, olej, ocet, inkoust, organické látky v potravinách jako mléko, coca-cola, citrón,víno,..). Posuzuje se odolnost proti jednotlivým chemikáliím, náchylnost k tvorbě skvrn, změně barva a narušení glazury. 5 tříd : AA - žádné změny A mírné změny B viditelné změny C částečné narušení glazury D zničení glazury délková roztažnost - ovlivňuje návrh dilatačních spár ( koeficient α ) odolnost glazury proti vzniku vlasových trhlin - častá, mnohdy skrytá vada, která se projevuje až po delší době Příčinou je nestejnoměrná roztažnost těla dlaždice a její glazury. Vzniklé vlasové trhliny ovlivňují vzhled dlaždic a čase mohou vést k olupování glazury a destrukci celé dlaždice. odolnost proti změnám teploty -dlaždice mohou být vystaveny namáhání teplotním šokem.zkoušky se provádějí prudkým zahřátím dlaždic z teploty 15 C na teplotu 105 C b ěhem 5 minut. Po zkoušce nesmí glazura vykazovat viditelné poškození.. 1.D.3. DĚLENÍ DLAŽDIC DLE ÚPRAVY POVRCHU režné - hladké leštěné reliéfní, protiskluzné glazované - průhledný povlak ( skelná ) - neprůhledný povlak ( barevná ) - lesklá, matná, polomatná - dekory ( ručně, sítotiskem, obtiskem, digitální tisk ) kombinace 1.D.4. T V A R Y základní : čtverec, obdélník šestihran osmihran, trojúhelník, zámkové tvary sokly, rohové a koutové tvarovky schodišťové balkonové tvarovky bazénové tvarovky pásky-listely hladké i profilované bordury z lepenců dekorované dlaždice ( ozdobné ) medailony = centrální ozdobné motivy 1.D.5. FORMÁTY : mozaika - formát 5 x 5, 10 x 10 cm (obvykle v lepencích ) klasické - 10 x 10 cm, 15 x 15 cm, 20 x 20 cm, 15 x 20 cm, 20 x 25 cm, 25 x 33 cm velké - 30 x 30 cm, 30 x 40 cm 60 x 60 cm, 60 x 90 cm, 90 x 90 cm, 60 x 120 cm, 90 x 120 cm,120 x 120 cm až do 80 x 160 cm 1.D.6. POUŽITÍ OBKLADOVÝCH PRVKŮ ( obkladů i dlažeb ) dle druhu střepu slinuté - obklady ploch v náročných podmínkách mráz, agresívní podmínky, voda (bazény, vnější obklady i v horském prostředí, průmyslové provozy...) hutné - ostatní náročné plochy v exteriéru i interiéru ( fasády a terasy...) polohutné - mírnější klimatické podmínky bez působení vody pórovité - výhradně vnitřní obklady podlah a stěn chráněné působení povětrnosti (mráz, trvalé působení vody a agres.prostředí) 1.D.7. PRVKY PRO VENKOVNÍ FASÁDY zavěšené na rošty, lepené - obkladové desky různých formátů - dvojité desky Kreatwin, Argeton, Keraion Ing. Babánková Strana 9 (celkem 44)

10 2.A. POJIVA látky, které z tekuté nebo kašovité podoby přecházejí do formy pevné jsou schopné spojit nesoudržné zrna nebo kusy do soudržné hmoty proces zpevňování - dvě na sebe navazující stadia - tuhnutí a tvrdnutí ve stavebnictví se používají hlavně pojiva anorganického původu M E C H A N I C K Á během procesů tuhnutí a tvrdnutí nedochází u těchto pojiv ke změně chemické podstaty látky ( jíly a hlíny,asfalty, dehet ) C H E M I C K Á během procesů tuhnutí a tvrdnutí - chemické reakce vznik nových minerálních fází, resp. nových chemických sloučenin dělení dle prostředí,kde tuhnou : 2.1. VZDUŠNÁ - v z d u š n é v á p n o - s á d r a - v o d n í s k l o - h o ř e č n a t é p o j i v o - a c e t y l e n o v é v á p n o 2.2. HYDRAULICKÁ - h y d r a u l i c k é v á p n o - přírodní nebo s přísadami - c e m e n t y - křemičitanové - hlinitanové Vzdušné vápno (CaO + MgO) pálením čistých vápenců, dolomitických vápenců a dolomitů pod mez slinutí ( C ) - v současnosti se používají pro výpal vápence a výrobu páleného vápna kontinuálně pracující šachtové pece b í l é ( MgO < 7 % ) ( CL 90 ; CL 80 ; CL 70 ) d o l o m i t i c k é ( MgO > 7 % ) ( DL 85 ; DL 80 ) dělení dle s t u p n ě v ý p a l u měkce pálené ostře pálené měkce pálené- nejlepší vlastnosti vápna - pálením při nejnižších teplotách, zaručí úplný rozklad vápence jsou reaktivnější, pórovitější a vykazují nižší objemovou hmotnost, větší měrný povrch a vyšší aktivitu a vydatnost; vhodná pro výrobu malt a omítek ostře pálené - s vyšší teplotou a vyšší rychlostí výpalu vzrůstá podíl hutnější a méně reaktivní struktury ; je míň aktivní a méně plastické; vhodné pro výrobu autoklávovaného pórobetonu před použitím je nutné vápno hasit : CaO + H 2 O Ca (OH) ,2 kj.mol -1 - hašení - pálené vápno se převádí na hydroxid vápenatý Ca(OH) 2 probíhá za silného vývinu tepla a vápno nabývá na objemu hašení vápna : na kaši ( přebytek vody ) na prach ( malý přídavek vody ) v á p e n ý h y d r á t ( průmyslové hašení ) N E H A Š E N É V Á P N O ( mletím kusového vápna ) formy hydroxidu vápenatého používané ve stavebnictví Ca(OH) 2 - pevný - vápenný hydrát - používá se jako pojivo na výrobu malty na stavbách a na výrobu prefabrikovaných maltových směsí (suché směsi) Ca(OH) 2 - cca 50 % hmot. suspenze - vápenná kaše - hašením vápna na stavbách v přebytku vody, používá se jako pojivo na výrobu malt Ca(OH) 2 - cca 5-10 % hmot. - vápenné mléko - zředěná vápenná kaše - používá se k nátěrům výroba vápenopískových cihel* výroba lehkých betonů - pórobetonů stabilizace půd měkčení a čištění půd ( dolomitické vápno ) * V Á P E N O P Í S K O V É C I H L Y a TVÁRNICE lisují se z poměrně suché směsi jemných křemičitých písků,vápna,vody (89% písku, 7% vápna, 4% vody) a přísad k zamezení tvorby výkvětů, pak se autoklávují (v autoklávech se za tlaku vodní páry 16 barů při teplotě 195 C nechávají bloky vyzrát 8-10 hodin) přesný tvar a rozměry ( 290x140x65 ; 240x115x71 ), hladký povrch nebo štípané barva : přírodní šedivá, bílá, barevné ( červené, žluté, zelené...) použití : režné zdivo ( interiér, exteriér) nosné, dělící, krby, komíny, klenby, zídky obklady - štípané cihly nebo obkladové pásky ( tl. 16 mm ) Ing. Babánková Strana 10 (celkem 44)

11 2.1.2.Sádra sádra je vzdušné pojivo, působením vody ztrácí pevnost schopnost hydratovat (tuhnout) různou rychlostí - podle toho, jakým způsobem byla připravena Suroviny: suroviny přírodní ( primární ) ; suroviny odpadní ( druhotné ) - přírodní sádrovec - přírodní forma dihydrátu síranu vápenatéhocaso 4.2H 2 O; jemnozrnná, bílá a průsvitná forma sádrovce - alabastr (sochařství) - přírodní anhydrit - přírodní forma bezvodého síranu vápenatého CaSO 4 - průmyslové (syntetické) sádrovce - vznikají při odsiřování spalin tepelných elektráren a tepláren ( tzv. energosádrovce ) nebo jako vedlejší produkt v průmyslu ( tzv. chemosádrovce ) Výroba - tepelným zpracováním ( tj. částečnou nebo úplnou dehydratací ); podstatou výroby sádry je tepelná dehydratace ( kalcinace ) vytěžených nebo odpadních sádrovců -zpracovaní je ve sušících rotačních mlýnech, vařácích, rotačních pecích, šachtových pecích nebo v autoklávech Pálení sádrovce: CaSO 4.2H 2 O CaSO 4.½H 2 O (sádra) CaSO 4 (anhydrit) dehydrataci je možno provádět suchou nebo mokrou cestou ºC - při mokré cestě se dehydratace provádí v autoklávu při mírném přetlaku a nasycení vodní párou při teplotách nad 100 C vzniká α půlhydrát ( α-sádra = autoklávová sádra ) nejkvalitnější rychle tuhnoucí sádra ; po ztuhnutí dosahuje vyšší pevnosti ºC - při suché cestě dochází k dehydrataci na vzduchu při teplotě C vzniká β-půlhydrát pomalu tuhnoucí ( β-sádra ) nad 170ºC pálením sádrovce při teplotách C dochází k úplné kalcinaci na anhydrit CaSO 4 anhydrit s vodou reaguje velmi pomalu, nejpomalejší tuhnutí Tuhnutí sádry - podstatou tuhnutí sádry, resp. anhydritu je rehydratace půlhydrátu (resp. anhydritu) zpět na dihydrát - sádra tuhne mnohem rychleji než cement, rychlost jejího tuhnutí lze regulovat urychlovači ( anorganické kyseliny ) nebo zpomalovači ( kyselina octová ) - rehydratace je zkončena během několika minut nebo hodin ( větší množství přidané vody tuhnutí zpomaluje) - 12 pevnostních tříd G2 - G25 ( číslo znamená pevnost v tlaku v MPa ) dělení podle rychlosti tuhnutí: r y c h l e t u h n o u c í ( výpal ) > 2 < 15 min n o r m á l n ě t u h n o u c í > 6 < 30 min ( obyčejná, štukatérská, modelářská ) p o m a l u t u h n o u c í ( výpal ) > 20 min - počátek tuhnutí 2-5 hod, konec 9-12 hod ( až 40 hod ) ( zednická, osazovací, spárovací, podlahová ) použití sádry : interiéry ( vnitřní práce = pórovitá ) sádrový štuk,sádrové omítky ( Rabicka ) sádrové odlitky sádrové tvárnice ( příčky ) sádrokartonové desky * sádrovláknité desky ** pomalutuhnoucí ( cca 2-5 hod ): sádrové spárovací tmely podlahy, podklady výroba dlaždic " obkladových desek " umělého mramoru * S Á D R O K A R T O N O V É D E S K Y tl. 9,5 ; 12,5 ; 15 ; 18 ; 20 mm, š = 1200,1250 mm druhy - standardní - odolné proti vlhkému prostředí - protipožární (sádra vyztužena skl.vlákny) - speciální protipožární FIREBOARD tvary - rovné desky, oblouky povrch - hladký, perforovaný použití - v interiéru ( suchá stavba ) - příčky, podhledy, podlahy, obklady... ** S Á D R O V L Á K N I T É D E S K Y konstrukční a obkladové desky ze směsi tvrzené sádry vyztužené rozvlákněnými papírovými vlákny tl. : 10 ; 12,5 ; 15 ; 18 mm použití: montáž povrchů příček, přepážek, stropů, podlah, protipožární obklad nosných dřevěných a ocelových konstrukcí Ing. Babánková Strana 11 (celkem 44)

12 Vodní sklo roztok sodných nebo draselných křemičitanů [ Na 2 O.nSiO 2 ; K 2 O.nSiO 2 ] působením vzdušného CO 2 a vlhkosti tuhne na křemičitý hydrogel použití - jako pojivo do malt a betonů zabezpečující kyselinovzdornost, dobrou odolnost vůči vlivům počasí a vysokým teplotám přísada do nátěrů, jako pojivo pro anorganické pigmenty apod. špatně odolává alkáliím Hořečnaté pojivo s m í c h á n í m kysl. hořečnatého s roztokem chloridu hořečnatého výroba - pálením magnezitu v rotačních nebo šachtových pecích při ºC pak smícháním oxidu hořečnatého s roztokem chloridu hořečnatého [ MgO + MgCl 2 + voda ] použití - velmi dobré pojivové vlastnost používalo se na výrobu podlah X Y L O L I T = podlahový povlak (plnivo - dřevěný odpad, piliny, moučka, pazdeří, korková drť, dřevitá vlna,textilní odpad nebo kaolín, kamenná moučka, mleté třísky) + pigmenty - podlahy starších staveb v současnosti - výroba umělého kamene, dlaždic, obkladových desek Hydraulické vápno p ř í r o d n í ( NHL ) - pálením méně čistých vápenců ( ), pak mletí a hašení na prach s přísadami ( NHL-P) : semletím vzdušného vápna + cca 30% přísad, které obsahují hydraulické oxidy s t r u s k o v é p u c o l á n o v é - přírodní příměsi (sop. tufy,pemza...) umělé ( popílek, křemičité úlety) h l i n i t é ( možno použít i tašky a cihly ) p o p e l o v é použití hydraulického vápna ( uložení na vzduchu i ve vodě ) : m a l t y na omítání a zdění zdiva větší pevnosti a vystavené vlhkosti p ř í p r a v a suchých směsí na zdění a omítání b e t o n y nižších tříd Cementy nejpoužívanější pojivo ve stavebnictví práškové hydraulické pojivo ( křemičitanové, hlinitanové, ostatní ) výroba - drcení, mletí a homogenizace surovin vhodného složení ( vápence,slínovce,jíly ) - následný výpal připravené surovinové směsi nad mez slinutí ( teplota výpalu okolo 1450 o C ), vzniká meziprodukt - SLÍNEK - po ochlazení a odležení se křemičitanový slínek rozemele s přísadami a příměsemi (sádrovcem, struskou, popílkem) na jemnou moučku CEMENT dělení cementů z hlediska používání cementů ve stavebnictví - cementy pro obecné použití 5 tříd I p o r t l a n d s k ý c e m e n t II p o r t l a n d s k ý c e m e n t s m ě s n ý III v y s o k o p e c n í c e m e n t IV p u c o l á n o v ý c e m e n t V s m ě s n ý c e m e n t Cementy speciální - cementy se speciálními vlastnostmi neboncementy s odlišným mechanismem tvrdnutí - silniční, sírnovzdorný, hlinitanový, rozpínavý,bílý.. Složení cementu : SLÍNEK + vysokopecní struska pucolán - přírodní " průmyslový popílek - křemičitý " vápenatý kalcinovaná břidlice křemičitý úlet -tuhnutí a tvrdnutí cementu - reakce cementu s vodou - hydratace -probíhá víc hydratačních reakcí, ne stejnou rychlostí a ne stejně dlouhý čas, protože cement je směsí vícerých složek Ing. Babánková Strana 12 (celkem 44)

13 Požadavky na mechanické a fyzikální vlastnosti cementů Třída cementu Pevnost v tlaku [ MPa ] Počátek Počáteční pevnost Normalizovaná pevnost tuhnutí 2 dny 7 dní 28 dní [ min ] 22, ,5 42,5 32, ,5 52, R , ,5 R 20-42,5 62,5 52, ,5 R 30-52,5-45 Objemová stálost [ mm] 10 PEVNOSTNÍ TŘÍDY CEMENTU 22,5 ; 32,5 ; 42,5 ; 52,5 ( pevnost v tlaku MPa = N/mm² ) R = RYCHLOVAZNÝ ( vysoká počáteční pevnost ) Druhy cementů pro obecné použití Označení Název Složení I CEM I PORTLANDSKÝ CEMENT % slínku CEM II/A-S 6 20 % strusky Portland. cement směsný - struskový CEM II/B-S % strusky CEM II/A-M - pucolánový - popílkový II - s břidlicí Portland. cement směsný- - s vápencem - s křemičitým úletem CEM II/B-M - směsný CEM III/A % strusky III CEM III/B Vysokopecní % strusky CEM III/C % strusky CEM IV/A % příměsí IV Pucolánový CEM IV/B % příměsí CEM V/A % příměsí V Směsný CEM V/B % příměsí Použití základních druhů cementů CEM I - na všechny druhy nosných a nenosných konstrukcí z prostého betonu a železobetonu, na výrobu betonových dílců není vhodný na výrobu masivních konstrukcí a konstrukcí vystavených agresivnímu prostředí(základy) CEM II - nejčastěji se používá CEM II/A-S resp. B-S; s vysokopecní struskou; objemově stálejší, vykazují méně hydratačního tepla odolnější v agresivním prostředí, vhodné na konstrukce, které přicházejí do styku s odpadními vodami ap. CEM III - vykazují poměrně nízké hydratační teplo a dobrou odolnost vůči agresivním vlivům ; používají se na výrobu masivních a velkoplošných konstrukcí, vodostavebních konstrukcí, na betonovaní v agresivním prostředí voda, půda... CEM IV - vhodný - mokré prostředí,dobře odolává uhličitanům, slatinným, mořské vodě CEM V - pevnostně nejslabší, nenáročné podlahy a potěry SPECIÁLNÍ PORTLANDSKÉ CEMENTY silniční - nižší hydratační teplo, minimální objemové změny, pomalejší tuhnutí síranovzdorný - používá se pro prostředí s vysokou koncentrací síranových iontů hlinitanový - od roku 1984 se u nás nesmí se používat pro konstrukční účely (časem dochází ke změně struktury, je poréznější a ztrácí pevnost) použití : pro výrobu žárobetonů nebo přídavek do některých suchých maltových směsí rozpínavý bílý - vyrábí se z bílých vysokoprocentních vápenců upravené přísadami - hydrofobními, plastifikačními, fungicidními, provzdušňujícími Ing. Babánková Strana 13 (celkem 44)

14 2.B. MALTY složení : p o j i v o, p l n i v o, v o d a, p ř í s a d y p r o c e s t u h n u t í a t v r d n u t í - ( závislý na druhu pojiva a prostředí ) pojivo - a k t i v n í s l o ž k a ( vzdušná, hydraulická ) plnivo - n e a k t i v n í s l o ž k a ( vyplňuje, vyztužuje, zmenšuje objem. změny ) - drobné přírodní kamenivo těžené nebo drcené( frakce 0-1 ; 0-4 ; 4-8 ) - odpady z průmyslové a energetické výroby ( popílek ) - přírodní a umělé pórovité kamenivo ( perlit ) - teracová drť voda - nezávadná přísady - zlepšení plastičnosti, zpracovatelnosti, provzdušnění, urychlení nebo zpomalení tuhnutí a tvrdnutí, zlepšení vodotěsnosti, barva D R U H Y M A L T A/ d l e ú č e l u p o u ž i t í - zdění, omítky ( klasické, sanační, tepelně izolační ), zálivky, potěry, spárování ( režné zdivo, obklady ), kladení, lepení ( dlažby, obklady ) B/ d l e p e v n o s t i v t l a k u - M 1 ; 2,5 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 [ MPa ] C/ d l e o b j e m o v é h m o t n o s t i - tepelně izolační < 1100 kg/m³ lehké kg/m³ obyčejné kg/m³ těžké > 2201 kg/m³ D/ d l e p o j i v : MALTA VÁPENNÁ [ MV, MVJ ] - ze vzdušného vápna ( vápenná kaše, vápenný hydrát, mleté vápno) - z hydraulického vápna přírodního, s přísadami MALTA NASTAVOVANÁ [ MVC, MVCJ ] - vápenocementová - vápenosádrová MALTA SÁDROVÁ [ MS ] - z rychle tuhnoucí sádry - z normálně tuhnoucí sádry - z pomalu tuhnoucí sádry MALTA CEMENTOVÁ [ MC ]- z portlandského cementu CEM I, portlandského struskového CEM II/A,B-S - speciální cementy ( bílý..) ŠLECHTĚNÉ OMÍTKY - s u c h é s m ě s i ( vápenocementové MVCO ) vápenný hydrát s cementem, směs kamenných drtí různé zrnitosti a barvy, minerální barvivo TMELY - směs cementu, min.mouček, písku... SPECIÁLNÍ MALTY - sanační - tepelně izolační - žáruvzdorné 2.C.DESKY, TVAROVKY A TVÁRNICE s cementovým pojivem pojivo - C E M E N T plnivo anorganického původu - minerální, čedičová, skleněná vlákna plnivo organického původu - nejčastěji dřevo - vlákna třísky štěpky 2.C.1.VLÁKNOCEMENTOVÉ VÝROBKY ( např. Eternit, Beronit, Cemvin ) tvary a použití : desky rovné, vlnité - konstrukční desky fasádní desky a šablony ( velkoformáty, maloformáty ) střešní krytina - šablony, vlnité desky vč. doplňků ( tvarovky, hřebenáče ) trubky pro větrání úprava povrchů - hladký, reliéfní ( imitace přírodní břidlice ) vlnitý ( vlna od 15 do 150 mm ) barva - šedá nebo deska probarvená ve hmotě - povrchové úpravy barevnými laky samostatná skupina - požárně odolné desky ( portlandský cement + azbestová + ostatní vlákna) - EZALIT, DEKALIT Ing. Babánková Strana 14 (celkem 44)

15 2.C.2. CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY 2.C.2.1. C E T R I S - konstrukční desky pro vnitřní a vnější prostředí na svislé a vodorovné kce a požární obklady tl mm, rozměry 1250 x 3350 úprava povrchů - hladký, reliéfní ( imitace omítky, přírodní břidlice, dřeva ), posyp mramorovou drtí barva - šedá ( nutno opatřit nátěrem ) nebo povrchové úpravy barevnými laky 2.C.2.2.H E R A K L I TH - desky z třísek obalených cementem lisované pod malým tlakem dobře na ní drží omítka = maltonosná deska - sendvičové tepelně izolační desky : LIGNOPOR - s pěnovým polystyrenem ( dnes Herakteta ) HERAMIN - s minerálními vlákny ( dnes Tektalan ) 2.C.2.3.V E L O X - desky z štěpků, cementu a vodního skla určené pro výrobu dílců tzv. ztraceného bednění vícevrstvých sendvičových stěn 2.C.3. CEMENTOŠTĚPKOVÉ TVÁRNICE 2.C.3.1.D U R I S O L - cementoštěpkové vibrolisované plášťové tvárnice s tepelnou izolací z polystyrenu pro ztracené bednění 2.C.3.2.ISO SPAN - dtto " šalovací " tvárnice 2.C.4. S K L O C E M E N T kompozit složený z cementopískové matrice vyztužený rozptýlenými skleněnými vlákny složení: portlandský cement nejvyšší kvality,jemný sklářský písek, skelná alkalivzdorná vlákna, možnost barvit úpravy povrchu: hladký nebo vzory dle obtiskových strukturních matric (reliéfy vzniklé obtiskem gumové matrice s různým povrchem ( imitace rákosu, bambusu,dřeva, kamene,cihel...) barva. bílá, šedá, možnost probarvení práškovými barvami, pigmenty vlastnosti: vysoká odolnost proti vnějším vlivům - chemikálie,voda,vzduch a slunce; životnost je mnohonásobně vyšší než u klasického betonu; skelná vlákna nahodilé orientace dávají materiálu vysokou pevnost formáty: při síle min 12 mm je možné vyrábět panely o rozměru až 3,5m x 2m, rovné i libovolně tvarované (3D panely) použití: velkoplošné tenkostěnné skořepinové dílce ( desky, tvarovky ) pro obklady fasád, interiéru, zábradlí, sloupů designové solitery - betonová neboli cementová umyvadla, desky, vany zahradní architektura, městský mobiliář plastiky, ozdoby, náhrada ozdobných štukových ozdob 2.C.5. FASÁDNÍ DESKY AQUAPANEL cementové desky s přísadami z lehkého kameniva složení : jádro z lehčeného betonu (portlandský cement + anorg. plnivo) zesílené alkalit. odolnou tkaninou ze skelných vláken nebo sítě; z obou stran vyztuženy tkaninou na bázi skelných vláken; neobsahují dřevní hmotu a nejsou nasákavé - voděodolné p o v r ch - skelná tkanina obalená polymerem, upravuje se malováním, omítkou, obkladem formáty: šířka: 900 mm ; délka : 1200, 2400, 1250, 2500 mm tloušťka12,5 mm p o u ž i t í - určeny pro povrchové úpravy provětrávaných fasád nebo vnitřní povrchy ve vlhkých provozech v interiéru a exteriéru konstrukční desky- pevný a odolný podklad pod keramické obklady a dlažby pro vlhké a mokré místnosti ( koupelny, sprchy, kuchyně) ; plovárny a pro průmyslové účely vhodná pro omítání nebo pro přímé obložení pro výstavbu venkovních stěn, venkovních rohů, renovaci fasád a realizaci venkovních a zvl.projektů Ing. Babánková Strana 15 (celkem 44)

16 3.B E T O N BETON = materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s přísadami nebo příměsemi nebo bez nich, který získává své vlastnosti hydratací cementu 3.1.1Složení betonu : POJIVO - cementy portlandské nebo portlandské směsné aktivní složka betonu druhy cementu - 5 hlavních skupin - CEM I ~ CEM V portlandský;portlandský směsný; vysokopecní; pucolánový; směsný normalizované třídy 32,5; 42,5; 52,5; R (rychlovazný cement) - vysoké počáteční pevnosti ( třídy cementů jsou dány pevností v tlaku zjištěné na zlomcích trámečků 40/40/160 mm po zkoušce tahu ohybem ve stáří 28 dní ) - začátek tuhnutí CEM 32,5 a CEM 42,5 nejdříve za 60 min CEM 52,5 za 45 min dávky cementu: dávka cementu CEM II/B-S 32,5 pro nosný beton je 140 kg čerstvého betonu pro konstrukční železový beton C 12/15 na 1m 3 je minimální dávka 240 kg čerstvého betonu při zavlhlé směsi na 1m 3 volba druhu cementu výsledné vlastnosti betonu (pevnost a trvanlivost) výběr druhu cementu je ovlivněn : - konkrétním použitím betonu a technologií provádění betonové konstrukce - podmínkami okolního prostředí specifikované stupněm vlivu prostředí - podmínkami ošetřování ( např. proteplování ) - rozměry konstrukce ( vývin hydratačního tepla ) - klimatickými podmínkami ( vývoj pevnosti ) V O D A hydratační hydratace cementu ; minimální množství 23 25% z hmotnosti cementu - záměsová dávkovaná při výrobě - ošetřovací dodávána během definované doby po zatuhnutí voda vhodná pro výrobu betonu : - pitná ( nemusí se přezkušovat její vlastnosti ) - užitková, přírodní podzemní a povrchová (nesmí obsahovat nepřípust. množství solí a organických látek,bez tuků a olejů) - nepoužitelná voda vody splaškové, odpadní a hladové vodní součinitel- w/c hmotnostní poměr obsahu vody (w) k dávce cementu (c) v čerstvém betonu - w/c roste zvyšuje se porosita cementového kamene klesá pevnost cementového kamene - obvyklá hodnota pro výrobu betonu 0,35-0,8 - pro úplnou hydrataci cement potřebuje 40% hmot. záměsové vody; z toho 25% je voda chemicky vázaná a 15% fyzikálně vázaná (může se odpařit) PŘÍSADY DO BETONU chemické látky používané za účelem modifikace vlastností čerstvého nebo ztvrdlého betonu; zpravidla tekuté - účinnost přísad je přímo závislé na druhu a původu cementu - ovlivňují průběh hydratace cementu, snižují napětí na povrchu zrn cementu, zvyšují pohyblivost čerstvého betonu plastifikační - cca 5%, redukcí vody snižují pórovitost betonu; redukce množství cementu snížení hydratačního tepla; snižují náchylnost k objemovým změnám superplastifikační - ztekucují, vysoká redukce vody až 12% provzdušňující - vedou ke zvýšení trvanlivosti betonu; mohou snížit pevnost a modul pružnosti betonu stabilizační - zadržují vodu, zlepšují jakost povrchu betonu zpomalující tuhnutí transportbeton na velké vzdálenosti v letním obd.; redukce pracovních spár ovlivnění vývinu hydratačního tepla ( masívní kce) urychlující tuhnutí a tvrdnutí betonu dosažení vysokých počátečních pevností hydrofobizační - odpuzují vodu PŘÍMĚSI DO BETONU pevné jemně práškovité látky používané za účelem ovlivnění vlastností čerstvého nebo ztvrdlého betonu kamenné moučky- především ke zlepšení křivky zrnitosti použitého kameniva zlepšení reologie čerstvého betonu (čerpatelnost), lepší zhutnění; široké využití v technologii samozhutnitelného betonu (SCC) anorganické pigmenty - probarvení betonu; stálobarevnost; největší efekt barevnosti je dosažen při použití bílého cementu létavý popílek - (fly ash) - produkt spalování uhlí - optimalizace křivky zrnitosti; příznivě ovlivňuje proces tuhnutí a tvrdnutí včetně vývinu hydratačního tepla; zvyšuje odolnost vůči agresivnímu prostředí; zvyšuje těsnost betonu; zpomaluje proces karbonatace betonu křemičitý úlet - je odpadem hutnických provozů; zvyšuje pevnost při současné redukci cementu; zvyšuje trvanlivost zvyšuje odolnost vůči agresivnímu prostředí; zvyšuje těsnost betonu; zpomaluje proces karbonatace betonu použití určitého typu popílku pro výrobu betonu a jeho max. množství musí být vždy ověřeno průkazní zkouškou Ing. Babánková Strana 16 (celkem 44)

17 PLNIVO - plní funkci pevné kostry v betonu ZRNITOST = granulometrie poměrná skladba zrn kameniva jednotlivých velikostí; každé kamenivo označeno frakcí d/d ( např. 4/16 ) Frakce - určena dvojicí kontrolních sít, mezi kterými se pohybují rozměry všech zrn příslušného kameniva - nejméně dvě frakce (drobné + hrubé) druhy kameniva do betonu dle původu: přírodní - těžené (zaoblená zrna, může být částečně předdrcené) nebo drcené (drsný lomový povrch, ostré hrany) drobné - písky velikost zrn 0 4 mm hrubé - štěrky, drtě, štěrkodrtě 4 32 mm pro masivní konstrukce nad 1m mm umělé - kamenivo vystavené tepelnému nebo jinému procesu - z průmyslových odpadů ( popílek, struska ) - z upravených hornin ( keramzit, expandovaný perlit, popílkové sbalky) recyklované kamenivo - již dříve použito v konstrukci (drcené cihly,beton) + V Ý Z T U Ž ( pro železobeton nebo předpjatý beton ) BEDNĚNÍ pomocná konstrukce vytvářející formu pro uložení výztuže a čerstvého betonu při výrobě betonových a železobetonových konstrukcí - dává betonovanému prvku požadovaný tvar ; stěny musejí odolávat vodorovné složce tlaku čerstvého betonu; dno a podpěrná konstrukce musejí odolávat tlaku čerstvého betonu Bednicí plášť -bednicí plášť je plocha bednění, která je v přímém dotyku s uloženým betonem materiál a vlastnosti bednicího pláště savý - prkna nehoblovaná/hoblovaná; palubky; dřevotřískové desky málo savý - třívrstvé desky; papírová bednění (sloupy) nesavý - překližky; laťovky; ocelový plech; umělá hmota(desky, roury) Varianty provedení bednění - jednorázově užité - odbedňované neodbedňované - ztracené - zabudované bednění opakovaně užité systémové Vlastnosti : vysoká pevnost v tlaku nízká pevnost v tahu součinitel tepelné vodivosti λ = 1,2 1,8 W/mK součinitel roztažnosti α = /K T Ř Í D Y B E T O N U ČSN ( od roku 1982 ) Třída B 5 B 7,5 B 10 B12,5 B 15 B 20 B 25 B 30 B 35 B 40 B 45 B 50 B 55 B 60 Zaručená krychelná pevnost v tlaku MPa 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 EN 206 ( od roku 1989 ) Třída C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 f ck,cyl [MPa] f ck,cube [MPa] 12,0 15,0 16,0 20,0 20,0 25,0 25,0 30,0 30,0 37,0 35,0 45,0 40,0 50,0 45,0 55,0 50,0 60,0 f ck,cyl... zaručená válcová pevnost f ck,cube... zaručená krychelná pevnost D R U H Y B E T O N U d l e o b j e m o v é h m o t n o s t i Druh Lehký beton Obyčejný beton Těžký beton objemová hmotnost < kg/m³ > kg/m³ > kg/m³ Ing. Babánková Strana 17 (celkem 44)

18 D R U H Y B E T O N U : STAVEBNÍ MATERIÁLY - sylaby přednášek dle uložení do konstrukce - m o n o l i t i c k ý - p r e f a b r i k o v a n ý dle vyztužení P R O S T Ý B ET O N - určený pro budování podkladních vrstev, základových konstrukcí a jádrových částí přehradních konstrukcí S l a b ě v y z t u ž e n ý beton Ž E L E Z O B E T O N (min B 12,5) - vyztužený : s ocelovou výztuží (dráty, pruty, sítě, mříže ); tahová napětí přenáší vloženou betonářskou výztuží, dokonalá soudržnost mezi ocel.vložkami a zatvrdlým cement.kamenem s rozptýlenými vlákny - zvýšení nízké pevnosti v tahu betonu a pevnosti v tahu při ohybu na vyztužování cementových betonů a malt - vlákna ocelová drátkobeton; - vlákna polypropylénová, celulózová, skleněná - vláknobeton P Ř E D P J A T Ý (B 30, 40) - vyztužený předem - výztuž ( patentované dráty )se po umístění do bednění napne a zakotví zalije se betonem, po dostatečném zatvrdnutí se výztuž uvolní dodatečně - při výrobě konstrukčních prvků v betonu vytvořené kanálky, kterými se pak protáhne kabel (přepínací lanko )- na jednom konci se zakotví a na druhém předpíná na požadovanou hodnotu potom se zakotví a kanálky se zainjektují dle výroby pohledový / režný ( povrch po odbednění v původním stavu ) oplášťovaný ( ukládán do desek nebo tvárnic ) prokládaný (velké kameny do beton. směsi - základy) prolévaný ( oddělená betonáž ) litý ( tekutá konzistence ) vibrolisovaný ( tvárnice ) dle funkce a použití v konstrukci n o s n ý ( konstrukční ) v ý p l ň o v ý ( nenosný ) z á k l a d o v ý p o d k l a d n í, v y r o v n á v a c í (podlahy, izolace..) v o d o t ě s n ý ( vodní stavby, suterény..) s i l n i č n í ( silnice, dálnice, letiště..) 3.2. BETONOVÉ KUSOVÉ STAVEBNÍ PRVKY SENDVIČOVÉ BETONOVÉ TVÁRNICE TVÁRNICE LIVETHERM Složení: mezerovitý beton nebo liaporbeton a vložka z pps nebo PUR tl.140 mm varianty TOB ( beton+styropor ) P6 a P10 TOL- 400 ( liaporbeton+styropor )P5 a P7 TOB+PUR- 400 ( beton+pur ) P6 a P10 TOL+PUR-400 (liaporbeton+pur) P6 a P10 Tepelně izolační vlastnosti : beton + styropor (TOB + S) U= 0,23 W/m2K R u =4,12 m2k/w liaporbeton + styropor (TOL + S) U=0,21 W/m2K R u =4,56 m2k/w liaporbeton + neopor (TOL + N) U=0,20 W/m2K R u =4,83 m2k/w tvárnice : vnější s tepelnou izolací : normální ; rohová ; překladová ;věncová nosné ( tl. tl. 400, 300, 240, 175 mm) - pro vnější a vnitřní nosné nezateplené konstrukce budov příčková (tl. 70,120 mm ) - pro nenosné příčky nebo k obezdívkám izolací bednící dílce v =250 mm ; š = 200, 300, 400 mm pro stavbu prostých betonových i železobeton. konstrukcí základů, nosných stěn, opěrných zdí... zmonolitněním bez použití bednění stropní konstrukce ( vložkový strop ) - stropní nosníky ( trámce ) á 660 mm ; délka mm - stropní vložky ( v = 180 mm ) a stropní destičky BETONOVÉ TVAROVKY PRO SENDVIČOVÉ ZDIVO (KB BLOK, FAN BLOCK, FACE BLOCK betonové vibrolisované tvarovky bez tepelné izolace základní modul á 200 mm ( nosná stěna i 300 mm, vnější sendvičové zdivo tl. 400 mm ), výškový á 200 mm určeny pro režné betonové zdivo, povrch hladký, štípaný nebo zdobený kanelurami tvarovky jsou barevné ( probarvení ve hmotě ) Ing. Babánková Strana 18 (celkem 44)

19 tvary : tvarovka běžná a pro půlení ( hladká 390 x 190 x 190, štípaná 390 x 195 x 190 mm ) "U" tvarovka - pro vytvoření překladu, věnce, obrácená jako parapetní, atiková... "L" tvarovka pro vytvoření překladu nosné stěny tl. 300 mm nebo vnějšího překladu sendvičové stěny tvarovka běžná tl. 90 mm plná, lehčená, dělivka ( hladká, štípaná ) - pro zdění příček, obezdívky izolací - pro vnější vrstvu sendvičových stěn betonové cihly BCL hladké nebo rumplované ( 240 x 115 x 72 ) BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA ( betonové tašky ) různé tvary ( základní, doplňky ), barva, povrchová úprava BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ DLAŽBA - vibrolisované betonové dlažební tvarovky ŠTÍPANÉ DLAŽEBNÍ KOSTKY - z plastbetonu BETONOVÁ RAŽENÁ DLAŽBA ( Creteprint )- z monolitického betonu, vzor ražen do zavadlého betonu BETONOVÉ DLAŽDICE ( teracové, z vymývaného betonu,..) tvárnice pro opěrné zdi L E H K É B E T O N Y dělení dle způsobu vylehčení : BETONY MEZEROVITÉ - zrna kameniva spojena cement. tmelem v bodech dotyku BETONY NEPŘÍMO LEHČENÉ - plnivem pórovité kamenivo BETONY PŘÍMO LEHČENÉ - PÓROBETONY - póry přímo ve hmotě Vlastnosti a použití lehkých betonů Použití v konstrukci Tepelná vodivost λ [ W/mK ] Pevnost v tlaku [ MPa ] tepelně izolační pod 0,25 do 3 konstrukčně izolační 0,25-0, konstrukční nesleduje se M E Z E R O V I T É B E T O N Y hrubší frakce hutného i pórovitého kameniva a menší množství cementového tmelu - obalená zrna jsou spojená v místech dotyku LEHKÉ BETONY Z PÓROVITÉHO KAMENIVA (nepřímo lehčené) plnivo přírodní pórovité kamenivo - sedimenty - tufy, tufity ; horniny vulkanického původu - láva, pemza průmyslové odpady - škvára, struska, drc. cihly, popílek umělé pórovité kamenivo - Liapor = keramzit, expandovaný perlit LIAPORBETON ( keramzitbeton) mezerovitý tepelně izolační konstrukční beton složení : Liapor ( lehké keramické kamenivo vyráběné expandací přírodních jílů ), cement, voda krychelná pevnost : 2-8 MPa objemová hmotnost : kg/m³ λ = 0,32 W/mk použití : lehké výplňové monolitické vrstvy lehké konstrukční betony zdící tvárnice tvárnice pro zahradní architekturu a opěrné nebo protihlukové zdi Ing. Babánková Strana 19 (celkem 44)

20 L I A T H E R M - zdící systém z Liaporbetonu voštinové tvárnice vyrobeny vibrolisováním v přesných ocelových formách výškový modul á 250 mm tvary: tepelně izolační tvárnice pro vnější zdivo ( š = 300, 365, 440 mm ) tvárnice pro nosné zdivo ( 240, 300, 365 mm ) tvárnice pro vyztužené zdivo tvárnice pro ztracené bednění ( 200,240,300,400 mm ) příčkovka ( š=115 mm ) " U " věncovka pro věnce a překlady PERLITBETON lehký izolační beton u expandovaného perlitu, vysoce nasákavý, pro vnitřní použití jako tepelně izolační vrstvy podlah a střech součást nástřiku ocelových konstrukcí dříve tvárnice, panely, stropní vložky dnes jen místně - podkladní vrstvy ŠKVÁROBETON STRUSKOBETON díky rozptylu hmotnosti strusky a nedostatečným tepelně izolačním vlastnostem výroba zastavena AGLOPORITBETON plnivo z elektrárenského popílku (zpevněného, lisovaného a vypáleného ) PŘÍMO LEHČENÉ BETONY - PÓROBETONY snížení objem. hmotnosti a vylehčení vytvoření pórů v hmotě MAKROPÓROVITÉ - vylehčení plynem,vzniklým při chemické reakci - vmícháním předem přidané pěny MIKROPÓROVITÉ - odpaření přebytečné vody ze směsi s l o ž e n í p ó r o b e t o n ů - plnivo : křemičitý písek elektrárenský popílek pojivo : nehašené vzdušné vápno cement ( CEM I, II ) plynotvorná přísada : hliníkový prášek nebo pasta výroba: směs jemně rozemletého křemenného písku, vápna, cementu, přísad a vody se nalije do odlévacích forem reakcí hliníku v alkalickém prostředí vzniká ve směsi vodík, který směs nakypří a vytvoří v ní velké množství malých pórů; po zatuhnutí se vyjme z formy surový pórobetonový blok, který se krájí na kráječce pomocí tenkých drátů na výrobky požadovaných rozměrů (vysoká rozměrová přesnosti,velká variabilita rozměrů krájených výrobků) nakrájené bloky postupují do autoklávů, kde se parou vytvrzují. PÓROBETONOVÉ STAVEBNÍ SYSTÉMY ( XELLA - HEBEL, YTONG ) kompletní systém s prvky pro stěny vnější, vnitřní, stropy a střechu, některé dílce jsou vyztužené, chráněné proti korozi vlastnosti : P ( λ = 0,137 W/mK ) P ( λ = 0,15 ) P ( λ = 0,18 ) výrobky : přesné tvárnice a příčkovky plošné bloky Jumbo schodišťové stupně překlady - nosné, nenosné, obloukové U - profily - bednící prvky pro zhotovení věnců, překladů stropní desky ( do 7,5 m ) stropní konstrukce ( polomontovaný z poloprefabrikovaných nosníků a vložek ) střešní desky pro ploché nebo šikmé střechy příčkové dílce pro svislé kladení Ing. Babánková Strana 20 (celkem 44)

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 53) říjen 2013 1.1. CP - KLASICKÁ PLNÁ CIHLA, formáty CP - vf ( velký

Více

K E R A M I K A POHLED A EZ TRADI NÍM ZD NÝM OBYTNÝM DOMEM

K E R A M I K A POHLED A EZ TRADI NÍM ZD NÝM OBYTNÝM DOMEM K E R A M I K A Strana 1 (celkem 30) zá í 2014 DRUHY KERAMICKÝCH VÝROBK A/ STAVEBNÍ KERAMIKA = základní stavební prvky cihlá ské výrobky pro svislé konstrukce pro vodorovné konstrukce st ešní krytina výrobky

Více

K E R A M I K A OZNA ENÍ MATERIÁL A VÝROBK Z HLEDISKA ASOVÉHO ZA AZENÍ

K E R A M I K A OZNA ENÍ MATERIÁL A VÝROBK Z HLEDISKA ASOVÉHO ZA AZENÍ OZNA ENÍ MATERIÁL A VÝROBK Z HLEDISKA ASOVÉHO ZA AZENÍ T R A D I N Í používané a vyráb né v pr b hu minulých století, n které typy stále (nap. CP) N O V O D O B É vzniklé na základ požadavk zpr mysln ní

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 - Keramika - prvky pro svislé a vodorovné konstrukce P ÍKLADY POUŽITÍ PLNÝCH CIHEL &3 YI (velký formát)

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 - Keramika - prvky pro svislé a vodorovné konstrukce P ÍKLADY POUŽITÍ PLNÝCH CIHEL &3 YI (velký formát) 1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC Použití CP: YKLVWRULLXQLYHU]iOQt nosné st ny min tl. obvodové st ny min tl. sloupy GČOtFtNRQVWUXNFH p í ky VYLVOpQRVQp NRQVWUXNFH 300 mm 450 mm 300 x 300 mm tl. 100,

Více

1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE. ( velký formát ) ( malý formát - n mecký)

1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE. ( velký formát ) ( malý formát - n mecký) 1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC ( velký formát ) ( malý formát - n mecký) 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE Strana 1 (celkem 53) zá í 2014 290 x 140 x 65 mm 240

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA pojiva jsou takové organické nebo anorganické látky, které mají schopnost spojovat jiné sypké nebo kusové materiály

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

25. Sortiment výrobků

25. Sortiment výrobků 25. Sortiment výrobků 25.1 Cihly typu THERM 25.1.1 Jednovrstvé tepelněizolační vnější stěny 25.1.1.1 Základní tvary 247 x 490 x 238 Si () 247 x 440 x 238 Si () 247 x 400 x 238 247 x 380 x 238 247 x 365

Více

Konstrukční systémy II

Konstrukční systémy II Konstrukční systémy II Stěnové systémy Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Svislé nosné konstrukce stěny společně s vodorovnými nosnými konstrukcemi tvoří rozhodující část konstrukčního systému Funkční požadavky

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz tpm.fsv.cvut.cz Základní pojmy Materiál Stavební pojiva

Více

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je tvořena plnivem, pojivem a vodou a přísadami. Malta tvrdne hydraulicky, teplem, vysycháním

Více

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

Stavební hmoty. Přednáška 9

Stavební hmoty. Přednáška 9 Stavební hmoty Přednáška 9 Autoklávované výrobky Autoklávování propařování za zvýšeného tlaku a teploty (nad 100 C) ve speciálních nádobách = autoklávech hydrotermální vytvrzování silikátových výrobků

Více

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny Skvělé cihly pro Váš dům 1 Cihly HELUZ pro obvodové zdivo FAMILY 2in1 (50; 44; 38; 30; 25) str. 4 FAMILY (50; 44; 38; 30; 25) str. 5 STI (49; 44; 40; 38) str.

Více

OSTATNÍ NEKOVOVÉ MINERÁLNÍ VÝROBKY

OSTATNÍ NEKOVOVÉ MINERÁLNÍ VÝROBKY DI OSTATNÍ NEKOVOVÉ MINERÁLNÍ VÝROBKY 26 OSTATNÍ NEKOVOVÉ MINERÁLNÍ VÝROBKY A SOUVISEJÍCÍ 26.1 Sklo a skleněné výrobky 26.11 Ploché sklo 26.11.1 Ploché sklo 26.11.11 Lité, válcované, tažené nebo foukané

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu, odolná mrazu pro vnitřní a vnější použití. Lepidlo je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů

Více

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ www.kmbeta.cz infolinka: 800 50 200 KMB BETA KMB BETA je betonová střešní krytina s charakteristickým profilem. Díky svým estetickým a funkčním vlastnostem se stala nejžádanější

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Malty a beton Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky- svoboda-m6153-p1.html

Více

Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více)

Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více) SKLO Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více) první písemná zmínka o skle na našem území pochází až z roku 1162

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

Výroba stavebních hmot

Výroba stavebních hmot Výroba stavebních hmot 1.Typy stavebních hmot Pojiva = anorganické hmoty, které mohou vázat kamenivo dohromady (tvrdnou s vodou nebo na vzduchu) hydraulická tvrdnou na vzduchu nebo ve vodě (např. cement)

Více

Ceník výrobků a služeb

Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 7. 2015 www.porotherm.cz Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY

TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY SOUVISEJÍCÍ NORMY STÁTNÍ NORMY ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení ČSN 72 2601 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia ČSN 72 2602 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu PODLAHOVÁ KRYTINA BETONOVÁ MAZANINA PLOVOUCÍ SEPARAČNÍ VRSTVA TEPELNÁ IZOLACE PRO PODLAHY IZOLACE PROTI VODĚ PŘÍP. PROTIRADONOVÁ OCHRANA PODKLADOVÝ BETON VYZTUŽENÝ

Více

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit extrudovaný polystyrén XPS Při dosavadním způsobu montáže okenních rámů, nebo zárubní do zdiva, vzniká u tohoto detailu tepelný most. Pro

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy Kvalita z hlíny Inovace cihel... cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy CÍTIT SE DOBŘE OD SKLEPA PO STŘECHU Cihla cihla od firmy GIMA přírodní stavební materiál pro zdravé

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122 Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123 Omítky 124 Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Extrudovaný polystyren HELUZ pro ostění s krajovými cihlami

Více

Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce:

Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce B/ Převislé římsy, balkony, arkýře apod. zpravidla navazují na stropní konstrukce C/ Ustupující

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Gabiony sítě různé náplně (na objednávku), různé tvary, doplňky skladem, prodej po dílech = úspora nákladů

Gabiony sítě různé náplně (na objednávku), různé tvary, doplňky skladem, prodej po dílech = úspora nákladů 0 let v Evropě 0 let Při výběru našich výrobků z pravé žuly dbáme na zachování přírního vzhledu, přímosti optiky spár, rozměrovou stálost a vyvážené, přírní stíny barev, tloušťku desek kvůli zvýšené bezpečnosti

Více

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 www.techtrading.cz www.liapor.cz CENÍK 0 Platnost od 1. 4. 0 do 31. 3. 0 Změny po dobu platnosti vyhrazeny. KERAMICKÉ KAMENIVO Dodávky Liaporu se měří podle objemu v m 3 nebo litrech vztažených na volně

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Zdicí Zdicí prvky prvky SENDWIX 1.7 1.1 1.3 1.8, 4.17 4.20 1.10 1.9, 4.21 4.24 2.3, 2.4 1.4, 1.5 5.1 5.3 2.1, 2.2 1.6 5.2 3.10

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN AI01 STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE Kámen a kamenivo pro stavební účely Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Video: A TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR A Přírodní kámen se již v dávných dobách

Více

ANORGANICKÁ POJIVA - SÁDRA

ANORGANICKÁ POJIVA - SÁDRA ANORGANICKÁ POJIVA - SÁDRA Pojiva Pojiva jsou látky, které lze upravit do tekuté nebo kašovité formy a které pak snadno přecházejí do formy pevné. Pojiva mají schopnost spojit nesoudržná zrna různých látek

Více

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Trvanlivost a odolnost stavebních materiálů Degradace STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ

Více

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Stavební,, maltové směsi si (Příprava materiálů pro zhotovení stavebních směsí) 17. 03.. / 2013 Ing. Martin Greško Historie stavebnictví

Více

PS III. 2006-2007 7.cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES)

PS III. 2006-2007 7.cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES) MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES) Vaňková, Kabelík 1/33 17.11.2011 DĚLICÍ NENOSNÉ STĚNY A PŘÍČKY B SKŘÍŇOVÉ PŘÍČKY (hl. 400, 600 mm součást interiéru) C MEZISTĚNY (= POLOPŘÍČKY, PŘEPÁŽKY) nízké příčky nedosahující

Více

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA IZOLACE PODLAH A STROPŮ vyrobeno technologií GREEN LAMBDA Společnost Synthos S.A. vznikla spojením společnosti Firma Chemiczna Dwory S.A. a Kaučuk a.s. Současný název firmy SYNTHOS (zaveden v roce 2007)

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 PŘEKLADY HELUZ PŘEKLADY HELUZ Nosné překlady HELUZ 23,8 132 Keramické překlady HELUZ ploché 135 Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 2015-03-01 / Strana 131 Nosné překlady HELUZ 23,8 Použití Nosné překlady

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6.

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6. 9 Vnitřní nosné zdivo LTHERM celá Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P (půdorysný modul M = 0 mm) do dnů Tvárnice nosné betonové TNB 400/Lep198 P jsou vhodné pro masivní vnější a vnitřní nosné nezateplené

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm Ceník výrobků a služeb Porotherm Platnost od 1. 3. 2013 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi / EKO+ Profi Dryfix................... str. 6 Porotherm

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

Ztratné, prořez a zvýšení spotřeby vlivem způsobu použití materiálu

Ztratné, prořez a zvýšení spotřeby vlivem způsobu použití materiálu Ztratné, prořez a zvýšení spotřeby vlivem způsobu použití materiálu Hodnoty představují navýšení spotřeby v rozpočtu z důvodu: - ztrát materiálu vyvolaných jeho dělením, při kterém vznikají nepoužitelné

Více

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX Technická příručka www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 NOSNÉ ZDIVO SENDWIX 16DF-LD 498 240 248 SENDWIX 12DF-LD 498x175x248 SENDWIX 1/2 12DF-LD 498x175x123 SENDWIX 8DF-LD 248x240x248

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY

EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY Stavebně technický ústav-e a.s. 24 EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY Řešitel:

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

Informationen zu Promat 1000 C

Informationen zu Promat 1000 C Informationen zu Promat 1000 C 38 1 0 0 0 C Úspora energie snížením tepelného toku Kalciumsilikát, minerální vlákna a mikroporézní izolační desky firmy Promat zajistí výbornou tepelnou izolaci a úsporu

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 Výška budovy do 12m přes 12m do 24m přes 24m do 36m přes 36m do 52m do 1,5t přes 1,5t do 3t přes 3t do 5t přes

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 Výška budovy do 12m přes 12m do 24m přes 24m do 36m přes 36m do

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28 Naše výrobky, sortiment str. 3 6 Zdění vysvětlivky a postupy Tvárnice katalogové listy str. 7 14 str. 15 28 Zdící a AKU tvárnice Příčkové tvárnice Ztracené bednění Stropy vysvětlivky a postupy Stropy katalogové

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Omítkové systémy Baumit. Informační servis

Omítkové systémy Baumit. Informační servis Omítkové systémy Baumit Informační servis jednoduchá manipulace a zpracování kompletní logistika strojního omítání mnoho možností povrchových úprav výrobky odpovídající novým evropským normám omítky na

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA 37 38 MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ PUROCOL Vysoce kvalitní polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou. Po vytvrzení je transparentní a vysoce vodovzdorné D4 (ČSN EN 204). Nezanechává skvrny a lze použít

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Úvod Nízkoenergetický a pasivní cihlový dům Porotherm Moderní dům s ověřenými vlastnostmi Při navrhování i realizaci

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

Šamotové desky a tvarovky 14.2 14.4. Malty a omítky 14.6 14.9. Izolační a speciální materiály 14.10 14.11. Bioohniště Plus 14.12 14.

Šamotové desky a tvarovky 14.2 14.4. Malty a omítky 14.6 14.9. Izolační a speciální materiály 14.10 14.11. Bioohniště Plus 14.12 14. Obsah ӏ Rath Šamotové desky a tvarovky 14.2 14.4 Tahový systém 14.5 Malty a omítky 14.6 14.9 Izolační a speciální materiály 14.10 14.11 ioohniště Plus 14.12 14.20 ioohniště 3 14.21 14.26 Rath ӏ Šamotové

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf W 07/2007 W Suchá omítka a opláštění stěny Knauf NOVINKA! S hodnotami tepelné a zvukové izolace istota v systému JS Knauf Produkty - W 1 - Suchá omítka Knauf ze sádrokartonových desek W 4 - Suchá omítka

Více

PLOCHÉ STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ

PLOCHÉ STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ PLOCHÉ STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ Izolace proti vodě Jakost VE STAVEBNICTVÍ Ing. Jaroslav Synek Kat. technologie staveb Fakulta stavební ČVUT v Praze 2006 VYMEZENÍ POJMŮ Střecha je obalová konstrukce stavby, která

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty Kompletní program FERMACELL Stav: květen 2010 nové produkty Sádrovláknité desky Varianty spár Originální nářadí FERMACELL Sádrovláknité desky Povrchová úprava Lepená spára Tmelená spára TB hrana Stahovací

Více