Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2015"

Transkript

1 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína 2/2015 Str. 1

2 Obsah: Z jednání zastupitelstva...3 Z úřední desky...3 Společenská kronika...4 Informace obecního úřadu...4 Upozornění živnostenského úřadu...6 Upozornění zejména pro seniory...6 Klub seniorů...7 Výlet na Velehrad...8 SDH Lhota u Vsetína...9 Ze života ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína...11 Fotbal...14 Inzerce...15 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína Periodický tisk územního samosprávného celku Vydává: Obec Lhota u Vsetína, Lhota u Vsetína 211, Vsetín, IČ: Četnost vydávání: 4 x ročně Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 260 výtisků Den vydání: Za obsah, gramatickou a věcnou správnost zveřejněných článků odpovídají jejich autoři. Redakční rada: Miroslav Kašpar: zkratka MK Pavlína Škrobánková: zkratka PŠ Str. 2

3 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Lhota u Vsetína konaného dne Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína: - schválilo účetní uzávěrku za rok 2014 ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína. - schválilo hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína a převod hospodářského zisku ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína za rok 2014 ve výši ,70 Kč do rezervního fondu. - schválilo účetní uzávěrku za rok 2014 Obce Lhota u Vsetína. - schválilo zachování odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce v původní výši 230 Kč měsíčně. - schválilo odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši ,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od schválilo smlouvu o dílo na akci Revitalizace veřejného prostranství u OÚ Lhota u Vsetína a pověřilo starostku podpisem smlouvy. - schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene ke stavbě STL plynovod Lhota u Vsetína, BKS / na pozemcích 1667/5 a 2111/1 komunikace U hřbitova a pověřilo starostku podpisem smlouvy. - schválilo text darovací smlouvy na odběr trubního materiálu pro vybudování domovní kanalizační přípojky a pověřilo starostku podpisem darovacích smluv. - odročilo žádost o poskytnutí finančního příspěvku Charitě Vsetín. - neschválilo žádost o převedení parcely odročilo žádost o odkoupení ½ dílu pozemku parc. č a pověřilo starostku vyvěšením záměru o prodeji pozemku. - odročilo žádost o možnost svedení dešťové vody na pozemek parc. č. 2110/3. - odročilo žádost o úpravu komunikace parc. č. 2137/1. - neschválilo návrh na smírné řešení sporu o určení neexistence zástavního práva. - projednalo návrh trasy cyklostezky Vsetín Lhota u Vsetína a schválilo variantu č schválilo revitalizaci pozemků parc. č. 1322/2, 2123/22 a 2123/23. - schválilo žádost výsadbu nových dřevin naproti č.p. 142 a schválilo žádost o povolení testovacích jízd v úseku komunikace hřebenová cesta Janišov U Machalů U Malučkých Na Lánici za cenu ,- Kč a pověřilo starostku podpisem smlouvy. - schválilo žádost o povolení testovacích jízd v úseku Papradná Horní Potoky - U Machalů odpočívadlo K Janišovu a zpět za cenu ,- Kč a pověřilo starostku podpisem smlouvy. text: PŠ Z ÚŘEDNÍ DESKY Svoz tříděného odpadu na II. pololetí plasty sklo papír + NK plasty plasty papír + NK plasty + sklo papír + NK plasty bioodpad: v úterý v sudé týdny směsný komunální odpad: ve středu v liché týdny Dodržujte prosím barevné označení pytlů pro jednotlivé druhy tříděného odpadu. Pokud již nemáte pytle dané barvy k dispozici, můžete si je zdarma vyzvednout na obecním úřadě. Str. 3

4 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vážení občané, od tohoto čísla Zpravodaje již nebudeme uvádět údaje do rubriky společenská kronika. Důvodem je skutečnost, že zveřejňováním údajů bez souhlasu osob, kterých se údaje týkaly, docházelo k porušení hned několika právních předpisů. text: PŠ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Revitalizace parku zahájena Jak už bylo v minulém čísle Zpravodaje avizováno, byla podána žádost o dotaci z Podprogramu na podporu obnovy venkova na Komplexní úpravu veřejného prostranství obce včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce, kterou vypsal Krajský úřad Zlínského kraje. Vzhledem k tomu, že žádost naší obce na revitalizaci parku dostala plný počet 100 bodů, tak se podařilo tuto dotaci ve výši 49,99 % z celkových nákladů získat. To znamená, že dotace činí Kč z předpokládaných nákladů Kč. V pondělí 15. června 2015 byla vlastní revitalizace parku za budovou obecního úřadu zahájena. S tímto především souvisí kompletní rekonstrukce cest a chodníků. Z tohoto důvodu bude po dobu stavebních prací omezena průchodnost parku pro občany! Předpokládané dokončení stavebních úprav je konec letošního července. Prosíme tímto o trpělivost, odměnou nám všem bude pěknější a bezpečnější prostředí parku, které bylo dlouhodobě ve velmi neutěšeném stavu. Text a foto: MK Čistá řeka Bečva II Postup prací Stavební práce na splaškové kanalizaci v obci byly od ledna letošního roku zintenzivněny a mnohdy to vypadalo v naší vesnici jako uprostřed velkého staveniště. V současné době chybí dodělat protlak přes silnici I. třídy ze Žabího rynku a opravy některých částí kanalizace v Dolansku, kde kamerové zkoušky odhalily špatný sklon potrubí a následně se musí tyto nedostatky opravit. Současně s výstavbou hlavního kanalizačního řadu probíhaly práce na přípojkách k jednotlivým domům. Blíží se termín dokončení stavby a realizační firma začne provádět na hotových a zkontrolovaných trasách povrchové úpravy komunikací. Na silnici III. třídy, přes obec, již probíhá frézování povrchové vrstvy asfaltu, která bude provedena jako první. Následně se budou upravovat povrchy na vedlejších komunikacích. S blížícím se termínem dokončení stavby se množí požadavky na finální dokončení zahrad, opravy plotů, chodníků a jiného poškozeného majetku. S vedením stavby je dohodnuto, že se začnou provádět tyto dokončovací práce a současně žádáme všechny občany, jejichž pozemky byly dotčeny výstavbou kanalizace, případně jim byla Str. 4

5 způsobena nějaká škoda, aby se dostavili na obecní úřad, kde jsou nachystány protokoly o předání a převzetí pozemku po dokončení výstavby, kde mohou písemně uvést své požadavky tak, aby mohly být postupně odstraněny. Obecní úřad navštivte prosím co nejdříve, i mimo úřední dny, nejpozději do do hodin. Po odstranění závad budou občané vyzváni pracovníkem prováděcí firmy k převzetí pozemku a podpisem do protokolu odsouhlasíte převzetí. Pro dodržení podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace projektu Čistá řeka Bečva II, je potřeba aby se občané připojili na kanalizaci do Základní podmínky pro připojení nemovitostí na kanalizační potrubí 1. Hlavní stoka, do které se nemovitost napojuje kanalizační přípojkou, musí být zkolaudována. O termínu kolaudace hlavního kanalizačního řadu budou občané včas informováni. 2. Na domovní kanalizační přípojku musí být vydáno územní rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo stavební povolení. 3. Občan provede výkopové práce a položí potrubí domovní kanalizační přípojky. Před zasypáním převezme přípojku VaK Vsetín a.s. 4. Současně občan vyřídí smlouvu s VaK na vypouštění splaškových vod. 5. V případě dřívějšího napojení (před kolaudací hlavního řadu) zaplatí občan poslední vyčištění potrubí, před kamerovými zkouškami a převzetím kanalizace VaK Vsetín a.s. Také se vystavuje postihu dle zákona o Vodovodech a kanalizacích. Bližší informace: Zákaznické centrum obchodního oddělení, Jasenická 1116, Vsetín Telefon uzavírání smluv : , E- mail adresa : Webové stránky společnosti : Provozní doba : Pondělí : hod. Úterý : dle objednávek Středa : hod. Čtvrtek : hod. Polední přestávka od hod. Materiál na kanalizační přípojky Materiál na kanalizační přípojky je dovezen. Přesný termín a hodina výdeje bude vyhlášen obecním rozhlasem a uveřejněn na internetových stránkách obce. Žádáme občany, aby si materiál vyzvedli co nejdříve po vyhlášení. Občané, kteří si ještě nepožádali o materiál na kanalizační přípojky, ať tak učiní co nejdříve, nejpozději do Ing. Lenka Kocourková, starostka Neparkujte na chodnících Upozorňujeme občany, že chodníky nejsou určeny k parkování automobilů. Jednak se omezuje průchod chodníků, ale především dochází k jejich poškození. V souvislosti se závěrečnými opravami chodníků (v některých případech skutečně rozsáhlými) po kanalizaci, je dobré si toto znovu uvědomit. Byla by škoda, aby docházelo ke znehodnocení obecního majetku, který využíváme všichni. Děkujeme za pochopení. Text: MK Str. 5

6 UPOZORNĚNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Na živnostenský úřad se obrátil podnikatel provozující živnost zpracování kamene. V rámci této živnosti jsou mimo jiné prováděny kamenické práce zhotovování a rekonstrukce pomníků a náhrobků. Podnikatel se opakovaně při sjednávání zakázek setkává s podvedenými zákazníky, kteří si prostřednictvím internetových stránek nebo na základě nabídky formou letáčků objednali kamenické práce zhotovení nebo renovaci pomníků či náhrobků a zaplatili zálohu proti vydání dokladu. Kamenické práce však poté nebyly již realizovány a peníze zákazníků zpět nevráceny. Živnostenský úřad z těchto důvodů upozorňuje případné zájemce o kamenické práce, aby si při sjednávání zakázek ověřovali totožnost osoby, s níž jednají; před vyplacením zálohy ověřili, zda nabízející vlastní příslušné živnostenské oprávnění. Ověřit tuto skutečnost je možné na kterémkoliv živnostenském úřadě nebo na internetových stránkách Telefonický kontakt OŽÚ Vsetín , 202, 340, 205. Ing. Daniela Lukyová, vedoucí obecního živnostenského úřadu Městský úřad Vsetín UPOZORNĚNÍ ZEJMÉNA PRO SENIORY Senioři jsou nejčastějším terčem zlodějů a podvodníků. Důvodem, proč si pachatelé vybírají právě seniory je skutečnost, že jsou to lidé důvěřiví, mnohdy žijí osamoceně, a proto uvítají jakoukoliv návštěvu, se kterou si mohou popovídat. Podvodníci si pak vymýšlejí různé legendy, jen aby se dostali do přízně seniorů a hlavně k jejich penězům. O tom, jak byla podvedena falešnou vnučkou, policistům vyprávěla devadesátiletá stařenka z Uherského Hradiště. Ve středu ráno 3. června, jí v bytě zazvonil telefon. Na druhé straně se ozval ženský hlas a stařenku oslovil babičko. Stařenka myslela, že jí volá vnučka, proto se zeptala to jsi ty, Alenko? Žena v telefonu samozřejmě potvrdila své jméno a začala s již v mnoha případech omílanou větou: Babi, chci si koupit auto, na které je teď sleva a potřebuji půjčit peníze. Kolik máš? V dobré víře jí stařenka řekla, že má u sebe třicet tisíc korun. Žena jí odpověděla, že to bude stačit a že asi za hodinu pro peníze přijde její kamarád. Stařenka chtěla oproti vydaným penězům nějaký doklad, ale žena ji odbyla tím, že je to dobrý kamarád a doklad nemá vystavovat. Navíc ji ujistila, že ještě ten den odpoledne jí peníze vrátí. Po nějaké době u bytu stařenky zazvonil muž, kterého vpustila dovnitř. Muž se s ní nijak nevybavoval, vzal třicet tisíc korun a z bytu odešel. Důvěřivá stařenka čekala celé odpoledne na to, až jí někdo přinese peníze vrátit. To se ale nestalo a s přibývajícími hodinami nabývala přesvědčení, že byla podvedena. Poté zavolala své vnučce, která samozřejmě o ničem nevěděla. Stařenka ovšem o této záležitosti nikomu neřekla a svěřila se až po týdnu své dceři. Pak se rozhodla celou věc oznámit a to zejména z toho důvodu: aby obdobným způsobem nebyla podvedena jiná osoba. Prozatím neznámému pachateli, který je podezřelý z trestného činu podvod a porušování domovní svobody, hrozí až dvouleté vězení. I přesto, že Policie ČR a mnohé jiné instituce varují seniory před touto trestnou činností, dochází k ní poměrně často. Zabránit jí můžeme pouze tak, že dodržíme základní pravidla bezpečnosti: - nedůvěřovat cizím lidem - nikoho cizího si nevpouštět do bytu či do domu - být obezřetný - při jakékoliv pochybnosti se obrátit na někoho blízkého, případně volat na linku nikomu cizímu nepředávat žádné peníze por. Bc. Milena Šabatová, Policie ČR Str. 6

7 Koncem minulého roku s novým volebním obdobím začal vznikat při obecním úřadu projekt KLUB SENIORŮ. Po prvním setkání byl vytvořen program a určeny termíny setkávání v budově OÚ, které jsou každé druhé úterý v měsíci. KLUB SENIORŮ Přednášky Dne 24. února jsme zahájili první přednáškou na téma Historie naší obce. Zajímavé povídání nám připravil pan Mgr. Josef Goláň, kronikář naší obce. Téma bylo tak rozsáhlé, že jsme se museli dohodnout na rozdělení do dvou částí. I. přednáška stol. a druhá část od 19 stol. až po současnost, která se konala Zájem o historii byl velký a do diskuze se zapojilo hodně spoluobčanů. Současně jsme se dohodli na pokračování v sezeních o historii v zimním období nad starými fotografiemi, dokumenty, spisy a možná i rodokmeny, které naši občané vlastní. Velikonoce V březnu jsme uspořádali sobotní odpoledne věnované Velikonocím. Zajímavé techniky pletení pomlázek z vrbového proutí, zdobení velikonočních vajíček, pletení táců, krabiček a vytváření velikonočních věnců z březového proutí nám předvedli paní Ludmila Ondrková, Katka Obadalová, Jana Smilková a pan Josef Křupala. Turistika V turistické části jsme začali pochodem Lhota Bařiny Vartovna a zpět. Na Bařinách v domku u Pilíšků a u rozhledny na Vartovni nás čekalo občerstvení, které připravili členové zastupitelstva pan Miroslav Zgarba a Oldřich Zezula. Dalším výletem byla trasa Lhota Semetín - Vsetín a na třetí trase jsme vycházeli z Trojáku - přes rozhlednu Maruška do Kateřinic. Zastávkou na občerstvení byla tentokrát bývalá chalupa pana Jana Pachlopníka, který se také podílí na přípravě našich tras. Příjemné počasí a krásné výhledy do okolí umocnilo naše zážitky z cest. Na jsme připravili seminář severské chůze NORDIC WALKING. Přednášející paní Iveta Škrabánková nás seznámila s pravidly a významem severské chůze, jaké hole se používají, prakticky tuto chůzi předvedla a poukazovala na chyby, které děláme. Následovala vycházka přes Lhotské paseky do Dolních potoků. Zájem byl velký a tak už si s Ivetou plánujeme další setkání. Str. 7

8 Divadlo Návštěva divadelních představení Limonádový Joe a Světáci v Lidovém domě na Vsetíně a Mikulášovy patálie v Karolince nás nejen pobavila, ale potvrdila chuť jak seniorů, tak i ostatních občanů sdílet s námi připravený program. První pomoc Posledním seminářem v květnu byla PRVNÍ POMOC. O odborné a pro nás laiky dobře pochopitelné podání se postaral prim. MUDr. Milan Doležel. Zájem o tuto přednášku jen potvrdil skutečnost, že životy našich blízkých i spoluobčanů nám nejsou lhostejné. Některé části našeho naplánovaného programu jsme museli přesunout z technických důvodů do podzimního období. Fotografie z akcí si můžete prohlédnout na webových stránkách obce. Děkujeme všem přednášejícím i těm, kteří se podíleli na přípravě našich akcí. Těšíme se na další setkání a přivítáme i další náměty k naší činnosti. Hezké letní dny za kulturní komisi přeje Machálková Marta. VÝLET NA VELEHRAD Kulturní komise a obecní úřad Lhota u Vsetína Vás zve dne (sobota) na autobusový zájezd na Velehrad. Akce je pořádána pro širokou veřejnost. Cena zájezdu je 150 Kč (doprava + vstupné). Program: odjezd od obecního úřadu prohlídka Archeoskanzenu v Modré a expozice Živá voda přestávka na oběd možnost využít restaurace přímo vedle Archeoskanzenu, přejezd autobusem na Velehrad prohlídka poutní Baziliky na Velehradě předpokládaný odjezd Případní zájemci se mohou hlásit do (pátek) na obecním úřadě nebo u paní Marty Machálkové. Záloha při přihlášení činí 100 Kč, zbylých 50 Kč se bude vybírat přímo v autobuse. Velehrad patří k nejvýznamnějším poutním místům v ČR. Chloubou farnosti je barokní bazilika s přilehlými budovami cisterciáckého kláštera. Velehrad je významným duchovním centrem, místem častých církevních poutí, shromáždění a cyrilometodějských oslav. Archeoskanzen Modrá Velkomoravské sídliště středního Pomoraví. Skanzen žije každodenním životem, naučnými představeními, pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výrobou a neustále prováděným archeologickým výzkumem. Živá voda botanická a sladkovodní expozice Sladkovodní expozice možnost k vidění jezero s jeho přirozeným fungováním včetně drobných vodních organizmů. Jeho hloubka je 6,5 m. Žijí zde druhy ryb typické pro tento region. Tunel Podvodní tunel ve sladké vodě je ojedinělým experimentem v rámci celé Evropy. Nachází se 3,5 m pod vodní hladinou, má délku 8 m a šířku 2 m. Po levé straně můžete vidět ryby chladných vod jelce, lipany, pstruhy. Pravá strana patří především velkým rybám (kapr, štika, candát, sumec). Raritou expozice jsou jeseteři. Ing. Lenka Kocourková, starostka Str. 8

9 SDH LHOTA U VSETÍNA Hasičský pochoďáček Letošní ročník pochoďáčku na svatý Hostýn u příležitosti konání XXII. Mezinárodní hasičské poutě nám počasí nezhatilo a tak se poslední dubnovou sobotu členové několika okolních sborů společně s občany naší obce vydali zapůjčeným autobusem směr Bystřice pod Hostýnem. Na místním vlakovém nádraží všichni turisti přestoupili na místní linkový spoj, který je vyvezl na svatý Hostýn. Na tomto poutním místě si každý udělal svůj vlastní program k vidění bylo především procesí hasičů, kterým na schodech katedrály požehnal olomoucký arcibiskup Graubner. Následně se všichni sešli na společné foto a vyrazili na 8 kilometrovou tůru po hřebenové cestě na Tesák. Cestu si turisté zpříjemnili doprovodnými soutěžemi o nejlepší sekanou a slivovici. Cestu bez větších problémů zvládli děti i starší spoluobčané. Na Tesáku nás po krátké návštěvě místní restaurace vyzvedl autobus, který všechny cestující dovezl v pořádku zpět domů. Už se těšíme na další výlet. Pálení čarodějnic Poslední dubnový večer nad Grúněm opět vzplál oheň, v kterém uhořela v pořadí už pátá čarodějnice. Nešlo o žádný nekontrolovaný požár, to jen lhotští hasiči uspořádali již pátý ročník Pálení čarodějnic. Pro nejmenší návštěvníky byly připraveny soutěže s čarodějskou tématikou, za které si děti odnesly sladké odměny. Dospělí po náročném výšlapu na kopec zavítali do bohatě zásobeného stánku, kde měli na výběr z velké škály nealko i alkoholických nápojů. Pro návštěvníky bylo připraveno i něco na zub. Rodiče si společně s dětmi opekli špekáček na připraveném ohništi. Před setměním, kdy bylo naplánováno zapálení vatry s čarodějnicí, byla vyhlášena soutěž o nejlepší masku čarodějnice, a to jak v dětské, tak i v kategorii dospělých čarodějek. Většina rodičů s dětmi se po zapálení ohně odebrala k domovu. I přes chladnější počasí s námi na kopci zůstala hrstka otužilých, kteří se při svitu měsíce náležitě bavili. Při úklidu na nás však čekalo nemilé překvapení v podobě úplně zničeného ukazatele - čarodějnice. Občané, kteří se zúčastnili této tradiční akce, byli dle jejich ohlasů s průběhem večera spokojeni a to nám dává sílu a inspiraci uspořádat další ročník. Str. 9

10 Návštěva dětí z MŠ První květnové úterý se v hasičské zbrojnici rozezněl křik dětí z místní mateřské školy. Děti si mohly prohlédnout nově zrekonstruovanou hasičskou cisternu, zásahové vozidlo, hasící techniku a vnitřní prostor hasičské zbrojnice. K celému vybavení hasičské zbrojnice dětem podali informace naši členové sboru. Sběr elektrospotřebičů a kovového odpadu Dne 6. června se v obci konal nejen sběr nebezpečného odpadu, ale také použitých elektrospotřebičů a kovového odpadu. Sběr elektrospotřebičů je výhodný jak pro občany - nemusí spotřebiče převážet do sběrného dvora, tak i pro obec - nemusí platit za jejich likvidaci jako nebezpečného odpadu a díky akci Recyklujte s hasiči společnosti Asekol dostaneme i my nějakou tu korunu a přispějeme k ekologické recyklaci. O tom, že lidé vítají tuto akci, vypovídají počty vybraných spotřebičů 24 ks TV, 17 lednic, 14 velkých spotřebičů, 6 mikrovlnek a nespočet drobného elektra. Je třeba pochválit občany, kteří v drtivé většině chystali spotřebiče a šrot až v den sběru. Pozvánka na akce sboru Dne se od 17 hodin na fotbalovém hřišti uskuteční tradiční soutěž v požárním sportu Memoriál Ondry Zezuly o putovní pohár starostky obce. Přijďte se podívat na sportovní úspěchy hasičů a podpořit domácí družstvo mužů. Str. 10

11 Další akcí je oblíbená Srpnová noc, tradiční zábava se koná od 19 hod. Těšit se mimo jiné můžete na výborný guláš, vynikající steaky, bohatou tombolu, pěkný ohňostroj a kvalitní kapelu Traverz. Na Vaši přízeň se těší HASIČI ZE LHOTY!!! Za SDH ing. David Valchář, jednatel Více informací o činnosti sboru, užitečné informace a rozsáhlejší fotogalerii ze života SDH Lhota u Vsetína naleznete na našich stránkách: také na Facebooku. ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ LHOTA U VSETÍNA Informace ze školní jídelny Naše ZŠ se také v letošním školním roce zapojila do projektu Ovoce a zelenina do škol. V rámci tohoto projektu mají žáci I. stupně nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma. Cílem tohoto projektu je vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé populace a bojovat proti dětské obezitě. V letošním školním roce bylo dovezeno ovoce a zelenina pro naše žáky 19x, a to z Ovocentra Valašské Meziříčí formou balíčků. Ovoce či zeleninu dostávají žáci o velké přestávce již umyté, aby si je mohli v rámci svačiny sníst. Děti si také vyzkoušely v rámci ochutnávky různé druhy exotického ovoce či různé druhy salátů vypěstovaných na moravských farmách. Trend zdravého stravování uplatňujeme i ve školní jídelně. Jídlo (svačinky či oběd) je vždy přizdobeno zeleninou a zavádíme i méně používané potraviny jako jsou luštěninové pochutiny, kuskus, bulgur, pohanku či cizrnu. Děti například mohly v rámci pohádkového jídelníčku ochutnat Karkulčin řez s ovocem, který byl obarvený červenou řepou. Děti jsme zapojili do stravování tím, že si mohly namalovat vlastní jídelníček a to se ukázalo jako velmi zdařilá akce. Moc se jim to povedlo a také se těšily, který jídelníček bude vybrán v novém týdnu a kdo bude jmenovitě uvedený pod jídelníčkem jako autor kresby. V tomto školním roce jsme zavedli možnost úhrady stravného formou bankovního převodu, což velká část rodičů pozitivně přivítala. Drahomíra Křupalová, vedoucí ŠJ Str. 11

12 Námořnický dětský den a kácení máje v MŠ V pátek 29. května odpoledne, za krásného slunečného počasí, vyplula z naší mateřské školy plachetnice plná malých námořníků. Na palubě hrála veselá hudba s letními hity a zahradou se linula vůně grilovaných špekáčků. Rodiče a jejich malí námořníci se věnovali soutěžím. Soutěžilo se na stanovištích, pod odborným dohledem našich šikovných komandérek Pavlínky, Lucinky, Adélky a Anetky. Disciplíny typu: překážková dráha, ručkování na laně, slalom na koloběžce, průlez tunelem, skoky v pytli; zvládly všechny děti. Závěrečná hromadná soutěž, kde plavčíci a plavčice předvedli svou sílů, bylo přetahování lanem. Máj se kácel tradičním způsobem, jak se sluší a patří na Valašsku. Dva tatínci siláci nebojácně popadli pilku a už se májka řítila k zemi. Za hromadného jásotu, byly praporky ze smrčku náležitě oškubány. Pak následoval zlatý hřeb celého odpoledne. Jedna bystrozraká učitelka si náhodou povšimla podivné láhve povalující se na břehu bublajícího potůčku. Světe div se, v lahvi byl ukrytý vzkaz od samotného piráta Jacka Sparrowa s mapou pokladu. Díky přiložené mapě se plavčíkům podařilo poklad brzy vypátrat. Z námořníků se rázem stali krtci, kteří usilovně hrabali a kopali, až truhlici vykopali. Zlatý poklad byl spravedlivě rozdělen a mohla začít volná zábava. Každé dítko si ještě na svou plátěnou kapsičku s odměnami mohlo natisknout motiv plachetnice. Děkujeme rodičům i dětem za společně strávené odpoledne a těšíme se na následující rok. Jiřina Urbanová, učitelka MŠ Dopravní výchova Dopravní výchova ve ŠD byla zaměřena na žáky 1. a 2. ročníku. Starší žáci navštívili dopravní hřiště ve Vsetíně, kde zvládli teoretickou i praktickou část a odnesli si průkaz cyklisty. Projekt pro mladší žáky byl také rozdělen do dvou částí. V teoretické části si děti zopakovaly základní dopravní značky, se kterými se nejčastěji mohou jako chodci a cyklisté setkat. Dále na tuto část navazoval výukový program na interaktivní tabuli. Setkali se zde nejen s dopravními značkami, ale řešili různé situace, které mohou nastat při cestě do školy. Zopakovaly si důležitá telefonní čísla v případě účastníků dopravní nehody, první pomoc při úrazu a své znalosti si také vyzkoušely formou testu. Druhou, praktickou část, pomohli připravit starší žáci. Školní zahradu změnili v dopravní komunikaci se spoustou přechodů a značek. Potom už jen stačila kola, koloběžky a mohlo se začít jezdit podle pravidel. Na závěr si děti ještě vyzkoušely jízdu zručnosti na školním hřišti. Cílem projektu bylo zajímavou a poutavou formou připravit žáky na bezpečný pohyb po komunikaci, nejen jako chodec, ale také cyklista. Jana Hromadová, vychovatelka Str. 12

13 Školní výlet Cílem školního výletu je objevování zajímavých míst v našem okolí, historických památek a zajímavých přírodnin, zkrátka vše co souvisí s prvoukou, přírodovědou a vlastivědou. Proto nás letošní školní výlet zavedl do Technického muzea Tatra v Kopřivnici, kde jsme na 60 vystavených exponátech poznali více jak 100letou historii automobilismu, do arboreta Kamenárka ve starém vápencovém lomu u Štramberku s původní vegetací vápnomilných a teplomilných rostlin a na rozhlednu na Bílé hoře, odkud bylo vidět vrcholy Beskyd a Jeseníků. A že se vydařilo i počasí, mohli si školáci i děti z MŠ na závěr zazpívat ono tradiční Sláva, nazdar výletu Noví čtenáři v Obecní knihovně Ve čtvrtek 4. června 2015 získala Obecní knihovna 9 nových členů. Stali se jimi žáci 1. ročníku, kteří své průkazky člena knihovny získali z rukou paní starostky za předvedený čtenářský výkon. Spolu s paní knihovnicí, která nás do prostor knihovny k netradiční hodině opět pozvala, přejeme všem novým členům, aby se z nich stali pravidelní návštěvníci a na čtení nezapomněli i v nadcházejících měsících prázdnin. Mgr. Miroslav Kurtin, ředitel školy Str. 13

14 Exkurze u rychlé záchranné služby Díky paní Naděždě Urbanové, zdravotní sestře v důchodu, která nám zprostředkovala exkurzi u rychlé záchranné služby ve Vsetíně, mohli žáci naší školy v závěru roku navštívit toto pracoviště. Děti měli možnost nahlédnout do zákulisí záchranky. Prohlédli jsme si moderně vybavené sanitní vozy a některé přístroje a zařízení si děti vyzkoušely na vlastní kůži. Byli jsme svědky simulovaného výjezdu záchranné služby a viděli jsme, jak všechno šlape jako na drátkách. Nejdůležitějším bodem však byla praktická ukázka resuscitace zraněného na figurínách. Nejen žáci, ale i učitelé si připomněli a pod odborným vedením vyzkoušeli masáž srdce. Myslím, že pro všechny byla tato návštěva velkým přínosem. Rozloučili jsme se s díky a přáním, abychom služby rychlé záchranné pomoci nikdy nepotřebovali. Mgr. Lucie Chalánková, učitelka ZŠ FOTBAL Fotbalové trojderby Lhota -Liptál FC Lhota u Vsetína pořádá fotbalové troj-derby Lhota u Vsetína versus Liptál. Sportovně-zábavné odpoledne se bude konat v sobotu 25. července 2015 od 13 hodin na fotbalovém hřišti ve Lhotě. Těšit se můžete na utkání amatérských hráčů a hráček, které se bude hrát ve 3 kategoriích: děti, ženy a muži. Jídlo, pití a atrakce pro děti zajištěny. Srdečně zvou pořadatelé. Konec fotbalové sezóny 2014/15 Fotbalový klub FC Lhota u Vsetína ukončil v uplynulých týdnech sezónu 2014/15. A-tým mužů skončil v krajské 1B třídě na solidním 6. místě se ziskem 37 bodů při skóre 54:50. I když to na začátku jarní části vypadalo spíše na starosti s udržením krajské soutěže, nakonec se díky výbornému finiši podařilo dosáhnout lepší polovinu tabulky. B-tým mužů letos nepotkaly zrovna nejlepší výsledky, a tak v okresní IV. třídě skončil na 9. místě. Náladu si borci spravili aspoň v posledním utkání, kdy na hřišti čtvrtého Halenkova B vyhráli 4:0 a připsali si třetí vítězství v této sezóně. Nicméně je třeba konstatovat, že mančaft plní důležitou roli rezervy pro A-tým. Své soutěže úspěšně dohrávají i naši mládežníci. Starší žáci v okresním přeboru se drží ve spodní části tabulky, mladší žáci naopak ve svém okresním přeboru bojovali do posledního kola o čelo tabulky. Přípravka má rovněž za sebou úspěšnou sezónu, kterou odehrála turnajovým způsobem. Konečné tabulky mládeže nebyly do uzávěrky známy. V jaké podobě nastoupí naši žáci do příštího ročníku není bohužel zcela jasné, neboť se oddíl potýká s nedostatkem mladých hráčů. Jistá je momentálně jen soutěžní účast přípravky. Mladší a starší žáci by v případě nedostatečného kádru měli pokračovat v sousedním Liptále. Fotbalisté děkují všem fanouškům za podporu, která je v dnešní době moc důležitá! Text: MK Str. 14

15 INZERCE PROVÁDÍME KOMPLETNÍ REALIZACE DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK IS A TO VČETNĚ VÝKOPŮ K DISPOZICI MÁME VLASTNÍ TECHNIKU: pásová minirýpadla hmotnostní kategorie do 2t dostaneme se na hůře dostupná místa s úzkými průjezdy a minimálním poničením okolního terénu INFO: hloubkový dosah rypadla K008-3 (1,72 m) - šířka potřebná k projetí stroje 75 cm hloubkový dosah rypadla KX016-4 (2,25 m) - šířka potřebná k projetí stroje 100 cm Přípojky pro vodu, plyn a kanalizaci: Tomáš Hromada Mobil Zemní práce, výkopy a přípojky elektro: Erik Martišek Mobil: Str. 15

16 Str. 16

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína 2/2013 Obsah: Z jednání zastupitelstva 3 Společenská kronika 5 Z úřední desky 5 Informace obecního úřadu 6 Ohlédnutí za vepřovými hody 5 9 Z obecní knihovny 10 SDH Lhota

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME 3 Vážení spoluobčané, skončila doba dovolených, žáci zasedli do školních lavic, blíží se podzim a s ním volby do obecního zastupitelstva. Chtěl bych využít tuto příležitost a poděkovat všem členům obecního

Více

velmi pěkně napsala Jarina Žitná, bývalá náčelnice

velmi pěkně napsala Jarina Žitná, bývalá náčelnice www.hodslavice.cz KVETEN ˇ 2014 Co znamená být sokolem... velmi pěkně napsala Jarina Žitná, bývalá náčelnice České obce sokolské v Souzvucích č. 2. Pro někoho to znamená hodně, pro někoho málo, pro někoho

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Obecní zpravodaj 2/2012

Obecní zpravodaj 2/2012 Obecní zpravodaj 2/2012 Duben 2012 Obec Hladké Životice SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, kdyby jste mě teď viděli, jak se tvářím při psaní tohoto slova pro Vás, taky by se Vám rozzářil obličej úsměvem.

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

KAUZA: HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V DOBRONICKÉ ROZHLEDNA KLUB BEZ OMEZENÍ ŠKOLA OTEVŘENÁ RODIČŮM DIVADELNÍ SOBOTA V PÍSNICI

KAUZA: HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V DOBRONICKÉ ROZHLEDNA KLUB BEZ OMEZENÍ ŠKOLA OTEVŘENÁ RODIČŮM DIVADELNÍ SOBOTA V PÍSNICI 11 Libuš a Písnice 2 0 1 1 KAUZA: HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V DOBRONICKÉ ROZHLEDNA KLUB BEZ OMEZENÍ ŠKOLA OTEVŘENÁ RODIČŮM DIVADELNÍ SOBOTA V PÍSNICI 1 2 3 4 1 Děti i dospělí si zacvičili na pátém

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

cena 10 Kč www.nmps.cz číslo 3, ročník 19 Město Nové Město pod Smrkem květen červen 2013 Soutěž v lezení více na straně 16.

cena 10 Kč www.nmps.cz číslo 3, ročník 19 Město Nové Město pod Smrkem květen červen 2013 Soutěž v lezení více na straně 16. cena 10 Kč www.nmps.cz číslo 3, ročník 19 Město Nové Město pod Smrkem květen červen 2013 NOVOMĚSTSKÉ NOVINY Vážení čtenáři, máte před sebou další vydání Novoměstských novin. Přinášíme nové zprávy, ale

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice

Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice Košťálovské noviny Z jednání zastupitelstva Ročník VI číslo 2 13. dubna 2011 Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení bytu 1+1 v č.p. 182 (po Pilařových)

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI

ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI 3. listopadu 2003 ZDARMA ročník 12/číslo 49 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE Regenerace panelového sídliště v ě Nové sídliště v ě

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Meziříčí se uplynulý víkend ocitlo v době císařských manévrů

Meziříčí se uplynulý víkend ocitlo v době císařských manévrů TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 10. 17. září pátek 12. 9. od 17.00 KŘEST HVĚZDY zpěváka ROMANA HORKÉHO kmotrem hvězdy ILONA CSÁKOVÁ koncert skupiny KAMELOT na náměstí sobota 13. 9. od 13.30 SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více