Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2015"

Transkript

1 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína 2/2015 Str. 1

2 Obsah: Z jednání zastupitelstva...3 Z úřední desky...3 Společenská kronika...4 Informace obecního úřadu...4 Upozornění živnostenského úřadu...6 Upozornění zejména pro seniory...6 Klub seniorů...7 Výlet na Velehrad...8 SDH Lhota u Vsetína...9 Ze života ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína...11 Fotbal...14 Inzerce...15 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína Periodický tisk územního samosprávného celku Vydává: Obec Lhota u Vsetína, Lhota u Vsetína 211, Vsetín, IČ: Četnost vydávání: 4 x ročně Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 260 výtisků Den vydání: Za obsah, gramatickou a věcnou správnost zveřejněných článků odpovídají jejich autoři. Redakční rada: Miroslav Kašpar: zkratka MK Pavlína Škrobánková: zkratka PŠ Str. 2

3 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Lhota u Vsetína konaného dne Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína: - schválilo účetní uzávěrku za rok 2014 ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína. - schválilo hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína a převod hospodářského zisku ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína za rok 2014 ve výši ,70 Kč do rezervního fondu. - schválilo účetní uzávěrku za rok 2014 Obce Lhota u Vsetína. - schválilo zachování odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce v původní výši 230 Kč měsíčně. - schválilo odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši ,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od schválilo smlouvu o dílo na akci Revitalizace veřejného prostranství u OÚ Lhota u Vsetína a pověřilo starostku podpisem smlouvy. - schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene ke stavbě STL plynovod Lhota u Vsetína, BKS / na pozemcích 1667/5 a 2111/1 komunikace U hřbitova a pověřilo starostku podpisem smlouvy. - schválilo text darovací smlouvy na odběr trubního materiálu pro vybudování domovní kanalizační přípojky a pověřilo starostku podpisem darovacích smluv. - odročilo žádost o poskytnutí finančního příspěvku Charitě Vsetín. - neschválilo žádost o převedení parcely odročilo žádost o odkoupení ½ dílu pozemku parc. č a pověřilo starostku vyvěšením záměru o prodeji pozemku. - odročilo žádost o možnost svedení dešťové vody na pozemek parc. č. 2110/3. - odročilo žádost o úpravu komunikace parc. č. 2137/1. - neschválilo návrh na smírné řešení sporu o určení neexistence zástavního práva. - projednalo návrh trasy cyklostezky Vsetín Lhota u Vsetína a schválilo variantu č schválilo revitalizaci pozemků parc. č. 1322/2, 2123/22 a 2123/23. - schválilo žádost výsadbu nových dřevin naproti č.p. 142 a schválilo žádost o povolení testovacích jízd v úseku komunikace hřebenová cesta Janišov U Machalů U Malučkých Na Lánici za cenu ,- Kč a pověřilo starostku podpisem smlouvy. - schválilo žádost o povolení testovacích jízd v úseku Papradná Horní Potoky - U Machalů odpočívadlo K Janišovu a zpět za cenu ,- Kč a pověřilo starostku podpisem smlouvy. text: PŠ Z ÚŘEDNÍ DESKY Svoz tříděného odpadu na II. pololetí plasty sklo papír + NK plasty plasty papír + NK plasty + sklo papír + NK plasty bioodpad: v úterý v sudé týdny směsný komunální odpad: ve středu v liché týdny Dodržujte prosím barevné označení pytlů pro jednotlivé druhy tříděného odpadu. Pokud již nemáte pytle dané barvy k dispozici, můžete si je zdarma vyzvednout na obecním úřadě. Str. 3

4 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vážení občané, od tohoto čísla Zpravodaje již nebudeme uvádět údaje do rubriky společenská kronika. Důvodem je skutečnost, že zveřejňováním údajů bez souhlasu osob, kterých se údaje týkaly, docházelo k porušení hned několika právních předpisů. text: PŠ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Revitalizace parku zahájena Jak už bylo v minulém čísle Zpravodaje avizováno, byla podána žádost o dotaci z Podprogramu na podporu obnovy venkova na Komplexní úpravu veřejného prostranství obce včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce, kterou vypsal Krajský úřad Zlínského kraje. Vzhledem k tomu, že žádost naší obce na revitalizaci parku dostala plný počet 100 bodů, tak se podařilo tuto dotaci ve výši 49,99 % z celkových nákladů získat. To znamená, že dotace činí Kč z předpokládaných nákladů Kč. V pondělí 15. června 2015 byla vlastní revitalizace parku za budovou obecního úřadu zahájena. S tímto především souvisí kompletní rekonstrukce cest a chodníků. Z tohoto důvodu bude po dobu stavebních prací omezena průchodnost parku pro občany! Předpokládané dokončení stavebních úprav je konec letošního července. Prosíme tímto o trpělivost, odměnou nám všem bude pěknější a bezpečnější prostředí parku, které bylo dlouhodobě ve velmi neutěšeném stavu. Text a foto: MK Čistá řeka Bečva II Postup prací Stavební práce na splaškové kanalizaci v obci byly od ledna letošního roku zintenzivněny a mnohdy to vypadalo v naší vesnici jako uprostřed velkého staveniště. V současné době chybí dodělat protlak přes silnici I. třídy ze Žabího rynku a opravy některých částí kanalizace v Dolansku, kde kamerové zkoušky odhalily špatný sklon potrubí a následně se musí tyto nedostatky opravit. Současně s výstavbou hlavního kanalizačního řadu probíhaly práce na přípojkách k jednotlivým domům. Blíží se termín dokončení stavby a realizační firma začne provádět na hotových a zkontrolovaných trasách povrchové úpravy komunikací. Na silnici III. třídy, přes obec, již probíhá frézování povrchové vrstvy asfaltu, která bude provedena jako první. Následně se budou upravovat povrchy na vedlejších komunikacích. S blížícím se termínem dokončení stavby se množí požadavky na finální dokončení zahrad, opravy plotů, chodníků a jiného poškozeného majetku. S vedením stavby je dohodnuto, že se začnou provádět tyto dokončovací práce a současně žádáme všechny občany, jejichž pozemky byly dotčeny výstavbou kanalizace, případně jim byla Str. 4

5 způsobena nějaká škoda, aby se dostavili na obecní úřad, kde jsou nachystány protokoly o předání a převzetí pozemku po dokončení výstavby, kde mohou písemně uvést své požadavky tak, aby mohly být postupně odstraněny. Obecní úřad navštivte prosím co nejdříve, i mimo úřední dny, nejpozději do do hodin. Po odstranění závad budou občané vyzváni pracovníkem prováděcí firmy k převzetí pozemku a podpisem do protokolu odsouhlasíte převzetí. Pro dodržení podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace projektu Čistá řeka Bečva II, je potřeba aby se občané připojili na kanalizaci do Základní podmínky pro připojení nemovitostí na kanalizační potrubí 1. Hlavní stoka, do které se nemovitost napojuje kanalizační přípojkou, musí být zkolaudována. O termínu kolaudace hlavního kanalizačního řadu budou občané včas informováni. 2. Na domovní kanalizační přípojku musí být vydáno územní rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo stavební povolení. 3. Občan provede výkopové práce a položí potrubí domovní kanalizační přípojky. Před zasypáním převezme přípojku VaK Vsetín a.s. 4. Současně občan vyřídí smlouvu s VaK na vypouštění splaškových vod. 5. V případě dřívějšího napojení (před kolaudací hlavního řadu) zaplatí občan poslední vyčištění potrubí, před kamerovými zkouškami a převzetím kanalizace VaK Vsetín a.s. Také se vystavuje postihu dle zákona o Vodovodech a kanalizacích. Bližší informace: Zákaznické centrum obchodního oddělení, Jasenická 1116, Vsetín Telefon uzavírání smluv : , E- mail adresa : Webové stránky společnosti : Provozní doba : Pondělí : hod. Úterý : dle objednávek Středa : hod. Čtvrtek : hod. Polední přestávka od hod. Materiál na kanalizační přípojky Materiál na kanalizační přípojky je dovezen. Přesný termín a hodina výdeje bude vyhlášen obecním rozhlasem a uveřejněn na internetových stránkách obce. Žádáme občany, aby si materiál vyzvedli co nejdříve po vyhlášení. Občané, kteří si ještě nepožádali o materiál na kanalizační přípojky, ať tak učiní co nejdříve, nejpozději do Ing. Lenka Kocourková, starostka Neparkujte na chodnících Upozorňujeme občany, že chodníky nejsou určeny k parkování automobilů. Jednak se omezuje průchod chodníků, ale především dochází k jejich poškození. V souvislosti se závěrečnými opravami chodníků (v některých případech skutečně rozsáhlými) po kanalizaci, je dobré si toto znovu uvědomit. Byla by škoda, aby docházelo ke znehodnocení obecního majetku, který využíváme všichni. Děkujeme za pochopení. Text: MK Str. 5

6 UPOZORNĚNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Na živnostenský úřad se obrátil podnikatel provozující živnost zpracování kamene. V rámci této živnosti jsou mimo jiné prováděny kamenické práce zhotovování a rekonstrukce pomníků a náhrobků. Podnikatel se opakovaně při sjednávání zakázek setkává s podvedenými zákazníky, kteří si prostřednictvím internetových stránek nebo na základě nabídky formou letáčků objednali kamenické práce zhotovení nebo renovaci pomníků či náhrobků a zaplatili zálohu proti vydání dokladu. Kamenické práce však poté nebyly již realizovány a peníze zákazníků zpět nevráceny. Živnostenský úřad z těchto důvodů upozorňuje případné zájemce o kamenické práce, aby si při sjednávání zakázek ověřovali totožnost osoby, s níž jednají; před vyplacením zálohy ověřili, zda nabízející vlastní příslušné živnostenské oprávnění. Ověřit tuto skutečnost je možné na kterémkoliv živnostenském úřadě nebo na internetových stránkách Telefonický kontakt OŽÚ Vsetín , 202, 340, 205. Ing. Daniela Lukyová, vedoucí obecního živnostenského úřadu Městský úřad Vsetín UPOZORNĚNÍ ZEJMÉNA PRO SENIORY Senioři jsou nejčastějším terčem zlodějů a podvodníků. Důvodem, proč si pachatelé vybírají právě seniory je skutečnost, že jsou to lidé důvěřiví, mnohdy žijí osamoceně, a proto uvítají jakoukoliv návštěvu, se kterou si mohou popovídat. Podvodníci si pak vymýšlejí různé legendy, jen aby se dostali do přízně seniorů a hlavně k jejich penězům. O tom, jak byla podvedena falešnou vnučkou, policistům vyprávěla devadesátiletá stařenka z Uherského Hradiště. Ve středu ráno 3. června, jí v bytě zazvonil telefon. Na druhé straně se ozval ženský hlas a stařenku oslovil babičko. Stařenka myslela, že jí volá vnučka, proto se zeptala to jsi ty, Alenko? Žena v telefonu samozřejmě potvrdila své jméno a začala s již v mnoha případech omílanou větou: Babi, chci si koupit auto, na které je teď sleva a potřebuji půjčit peníze. Kolik máš? V dobré víře jí stařenka řekla, že má u sebe třicet tisíc korun. Žena jí odpověděla, že to bude stačit a že asi za hodinu pro peníze přijde její kamarád. Stařenka chtěla oproti vydaným penězům nějaký doklad, ale žena ji odbyla tím, že je to dobrý kamarád a doklad nemá vystavovat. Navíc ji ujistila, že ještě ten den odpoledne jí peníze vrátí. Po nějaké době u bytu stařenky zazvonil muž, kterého vpustila dovnitř. Muž se s ní nijak nevybavoval, vzal třicet tisíc korun a z bytu odešel. Důvěřivá stařenka čekala celé odpoledne na to, až jí někdo přinese peníze vrátit. To se ale nestalo a s přibývajícími hodinami nabývala přesvědčení, že byla podvedena. Poté zavolala své vnučce, která samozřejmě o ničem nevěděla. Stařenka ovšem o této záležitosti nikomu neřekla a svěřila se až po týdnu své dceři. Pak se rozhodla celou věc oznámit a to zejména z toho důvodu: aby obdobným způsobem nebyla podvedena jiná osoba. Prozatím neznámému pachateli, který je podezřelý z trestného činu podvod a porušování domovní svobody, hrozí až dvouleté vězení. I přesto, že Policie ČR a mnohé jiné instituce varují seniory před touto trestnou činností, dochází k ní poměrně často. Zabránit jí můžeme pouze tak, že dodržíme základní pravidla bezpečnosti: - nedůvěřovat cizím lidem - nikoho cizího si nevpouštět do bytu či do domu - být obezřetný - při jakékoliv pochybnosti se obrátit na někoho blízkého, případně volat na linku nikomu cizímu nepředávat žádné peníze por. Bc. Milena Šabatová, Policie ČR Str. 6

7 Koncem minulého roku s novým volebním obdobím začal vznikat při obecním úřadu projekt KLUB SENIORŮ. Po prvním setkání byl vytvořen program a určeny termíny setkávání v budově OÚ, které jsou každé druhé úterý v měsíci. KLUB SENIORŮ Přednášky Dne 24. února jsme zahájili první přednáškou na téma Historie naší obce. Zajímavé povídání nám připravil pan Mgr. Josef Goláň, kronikář naší obce. Téma bylo tak rozsáhlé, že jsme se museli dohodnout na rozdělení do dvou částí. I. přednáška stol. a druhá část od 19 stol. až po současnost, která se konala Zájem o historii byl velký a do diskuze se zapojilo hodně spoluobčanů. Současně jsme se dohodli na pokračování v sezeních o historii v zimním období nad starými fotografiemi, dokumenty, spisy a možná i rodokmeny, které naši občané vlastní. Velikonoce V březnu jsme uspořádali sobotní odpoledne věnované Velikonocím. Zajímavé techniky pletení pomlázek z vrbového proutí, zdobení velikonočních vajíček, pletení táců, krabiček a vytváření velikonočních věnců z březového proutí nám předvedli paní Ludmila Ondrková, Katka Obadalová, Jana Smilková a pan Josef Křupala. Turistika V turistické části jsme začali pochodem Lhota Bařiny Vartovna a zpět. Na Bařinách v domku u Pilíšků a u rozhledny na Vartovni nás čekalo občerstvení, které připravili členové zastupitelstva pan Miroslav Zgarba a Oldřich Zezula. Dalším výletem byla trasa Lhota Semetín - Vsetín a na třetí trase jsme vycházeli z Trojáku - přes rozhlednu Maruška do Kateřinic. Zastávkou na občerstvení byla tentokrát bývalá chalupa pana Jana Pachlopníka, který se také podílí na přípravě našich tras. Příjemné počasí a krásné výhledy do okolí umocnilo naše zážitky z cest. Na jsme připravili seminář severské chůze NORDIC WALKING. Přednášející paní Iveta Škrabánková nás seznámila s pravidly a významem severské chůze, jaké hole se používají, prakticky tuto chůzi předvedla a poukazovala na chyby, které děláme. Následovala vycházka přes Lhotské paseky do Dolních potoků. Zájem byl velký a tak už si s Ivetou plánujeme další setkání. Str. 7

8 Divadlo Návštěva divadelních představení Limonádový Joe a Světáci v Lidovém domě na Vsetíně a Mikulášovy patálie v Karolince nás nejen pobavila, ale potvrdila chuť jak seniorů, tak i ostatních občanů sdílet s námi připravený program. První pomoc Posledním seminářem v květnu byla PRVNÍ POMOC. O odborné a pro nás laiky dobře pochopitelné podání se postaral prim. MUDr. Milan Doležel. Zájem o tuto přednášku jen potvrdil skutečnost, že životy našich blízkých i spoluobčanů nám nejsou lhostejné. Některé části našeho naplánovaného programu jsme museli přesunout z technických důvodů do podzimního období. Fotografie z akcí si můžete prohlédnout na webových stránkách obce. Děkujeme všem přednášejícím i těm, kteří se podíleli na přípravě našich akcí. Těšíme se na další setkání a přivítáme i další náměty k naší činnosti. Hezké letní dny za kulturní komisi přeje Machálková Marta. VÝLET NA VELEHRAD Kulturní komise a obecní úřad Lhota u Vsetína Vás zve dne (sobota) na autobusový zájezd na Velehrad. Akce je pořádána pro širokou veřejnost. Cena zájezdu je 150 Kč (doprava + vstupné). Program: odjezd od obecního úřadu prohlídka Archeoskanzenu v Modré a expozice Živá voda přestávka na oběd možnost využít restaurace přímo vedle Archeoskanzenu, přejezd autobusem na Velehrad prohlídka poutní Baziliky na Velehradě předpokládaný odjezd Případní zájemci se mohou hlásit do (pátek) na obecním úřadě nebo u paní Marty Machálkové. Záloha při přihlášení činí 100 Kč, zbylých 50 Kč se bude vybírat přímo v autobuse. Velehrad patří k nejvýznamnějším poutním místům v ČR. Chloubou farnosti je barokní bazilika s přilehlými budovami cisterciáckého kláštera. Velehrad je významným duchovním centrem, místem častých církevních poutí, shromáždění a cyrilometodějských oslav. Archeoskanzen Modrá Velkomoravské sídliště středního Pomoraví. Skanzen žije každodenním životem, naučnými představeními, pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výrobou a neustále prováděným archeologickým výzkumem. Živá voda botanická a sladkovodní expozice Sladkovodní expozice možnost k vidění jezero s jeho přirozeným fungováním včetně drobných vodních organizmů. Jeho hloubka je 6,5 m. Žijí zde druhy ryb typické pro tento region. Tunel Podvodní tunel ve sladké vodě je ojedinělým experimentem v rámci celé Evropy. Nachází se 3,5 m pod vodní hladinou, má délku 8 m a šířku 2 m. Po levé straně můžete vidět ryby chladných vod jelce, lipany, pstruhy. Pravá strana patří především velkým rybám (kapr, štika, candát, sumec). Raritou expozice jsou jeseteři. Ing. Lenka Kocourková, starostka Str. 8

9 SDH LHOTA U VSETÍNA Hasičský pochoďáček Letošní ročník pochoďáčku na svatý Hostýn u příležitosti konání XXII. Mezinárodní hasičské poutě nám počasí nezhatilo a tak se poslední dubnovou sobotu členové několika okolních sborů společně s občany naší obce vydali zapůjčeným autobusem směr Bystřice pod Hostýnem. Na místním vlakovém nádraží všichni turisti přestoupili na místní linkový spoj, který je vyvezl na svatý Hostýn. Na tomto poutním místě si každý udělal svůj vlastní program k vidění bylo především procesí hasičů, kterým na schodech katedrály požehnal olomoucký arcibiskup Graubner. Následně se všichni sešli na společné foto a vyrazili na 8 kilometrovou tůru po hřebenové cestě na Tesák. Cestu si turisté zpříjemnili doprovodnými soutěžemi o nejlepší sekanou a slivovici. Cestu bez větších problémů zvládli děti i starší spoluobčané. Na Tesáku nás po krátké návštěvě místní restaurace vyzvedl autobus, který všechny cestující dovezl v pořádku zpět domů. Už se těšíme na další výlet. Pálení čarodějnic Poslední dubnový večer nad Grúněm opět vzplál oheň, v kterém uhořela v pořadí už pátá čarodějnice. Nešlo o žádný nekontrolovaný požár, to jen lhotští hasiči uspořádali již pátý ročník Pálení čarodějnic. Pro nejmenší návštěvníky byly připraveny soutěže s čarodějskou tématikou, za které si děti odnesly sladké odměny. Dospělí po náročném výšlapu na kopec zavítali do bohatě zásobeného stánku, kde měli na výběr z velké škály nealko i alkoholických nápojů. Pro návštěvníky bylo připraveno i něco na zub. Rodiče si společně s dětmi opekli špekáček na připraveném ohništi. Před setměním, kdy bylo naplánováno zapálení vatry s čarodějnicí, byla vyhlášena soutěž o nejlepší masku čarodějnice, a to jak v dětské, tak i v kategorii dospělých čarodějek. Většina rodičů s dětmi se po zapálení ohně odebrala k domovu. I přes chladnější počasí s námi na kopci zůstala hrstka otužilých, kteří se při svitu měsíce náležitě bavili. Při úklidu na nás však čekalo nemilé překvapení v podobě úplně zničeného ukazatele - čarodějnice. Občané, kteří se zúčastnili této tradiční akce, byli dle jejich ohlasů s průběhem večera spokojeni a to nám dává sílu a inspiraci uspořádat další ročník. Str. 9

10 Návštěva dětí z MŠ První květnové úterý se v hasičské zbrojnici rozezněl křik dětí z místní mateřské školy. Děti si mohly prohlédnout nově zrekonstruovanou hasičskou cisternu, zásahové vozidlo, hasící techniku a vnitřní prostor hasičské zbrojnice. K celému vybavení hasičské zbrojnice dětem podali informace naši členové sboru. Sběr elektrospotřebičů a kovového odpadu Dne 6. června se v obci konal nejen sběr nebezpečného odpadu, ale také použitých elektrospotřebičů a kovového odpadu. Sběr elektrospotřebičů je výhodný jak pro občany - nemusí spotřebiče převážet do sběrného dvora, tak i pro obec - nemusí platit za jejich likvidaci jako nebezpečného odpadu a díky akci Recyklujte s hasiči společnosti Asekol dostaneme i my nějakou tu korunu a přispějeme k ekologické recyklaci. O tom, že lidé vítají tuto akci, vypovídají počty vybraných spotřebičů 24 ks TV, 17 lednic, 14 velkých spotřebičů, 6 mikrovlnek a nespočet drobného elektra. Je třeba pochválit občany, kteří v drtivé většině chystali spotřebiče a šrot až v den sběru. Pozvánka na akce sboru Dne se od 17 hodin na fotbalovém hřišti uskuteční tradiční soutěž v požárním sportu Memoriál Ondry Zezuly o putovní pohár starostky obce. Přijďte se podívat na sportovní úspěchy hasičů a podpořit domácí družstvo mužů. Str. 10

11 Další akcí je oblíbená Srpnová noc, tradiční zábava se koná od 19 hod. Těšit se mimo jiné můžete na výborný guláš, vynikající steaky, bohatou tombolu, pěkný ohňostroj a kvalitní kapelu Traverz. Na Vaši přízeň se těší HASIČI ZE LHOTY!!! Za SDH ing. David Valchář, jednatel Více informací o činnosti sboru, užitečné informace a rozsáhlejší fotogalerii ze života SDH Lhota u Vsetína naleznete na našich stránkách: také na Facebooku. ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ LHOTA U VSETÍNA Informace ze školní jídelny Naše ZŠ se také v letošním školním roce zapojila do projektu Ovoce a zelenina do škol. V rámci tohoto projektu mají žáci I. stupně nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma. Cílem tohoto projektu je vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé populace a bojovat proti dětské obezitě. V letošním školním roce bylo dovezeno ovoce a zelenina pro naše žáky 19x, a to z Ovocentra Valašské Meziříčí formou balíčků. Ovoce či zeleninu dostávají žáci o velké přestávce již umyté, aby si je mohli v rámci svačiny sníst. Děti si také vyzkoušely v rámci ochutnávky různé druhy exotického ovoce či různé druhy salátů vypěstovaných na moravských farmách. Trend zdravého stravování uplatňujeme i ve školní jídelně. Jídlo (svačinky či oběd) je vždy přizdobeno zeleninou a zavádíme i méně používané potraviny jako jsou luštěninové pochutiny, kuskus, bulgur, pohanku či cizrnu. Děti například mohly v rámci pohádkového jídelníčku ochutnat Karkulčin řez s ovocem, který byl obarvený červenou řepou. Děti jsme zapojili do stravování tím, že si mohly namalovat vlastní jídelníček a to se ukázalo jako velmi zdařilá akce. Moc se jim to povedlo a také se těšily, který jídelníček bude vybrán v novém týdnu a kdo bude jmenovitě uvedený pod jídelníčkem jako autor kresby. V tomto školním roce jsme zavedli možnost úhrady stravného formou bankovního převodu, což velká část rodičů pozitivně přivítala. Drahomíra Křupalová, vedoucí ŠJ Str. 11

12 Námořnický dětský den a kácení máje v MŠ V pátek 29. května odpoledne, za krásného slunečného počasí, vyplula z naší mateřské školy plachetnice plná malých námořníků. Na palubě hrála veselá hudba s letními hity a zahradou se linula vůně grilovaných špekáčků. Rodiče a jejich malí námořníci se věnovali soutěžím. Soutěžilo se na stanovištích, pod odborným dohledem našich šikovných komandérek Pavlínky, Lucinky, Adélky a Anetky. Disciplíny typu: překážková dráha, ručkování na laně, slalom na koloběžce, průlez tunelem, skoky v pytli; zvládly všechny děti. Závěrečná hromadná soutěž, kde plavčíci a plavčice předvedli svou sílů, bylo přetahování lanem. Máj se kácel tradičním způsobem, jak se sluší a patří na Valašsku. Dva tatínci siláci nebojácně popadli pilku a už se májka řítila k zemi. Za hromadného jásotu, byly praporky ze smrčku náležitě oškubány. Pak následoval zlatý hřeb celého odpoledne. Jedna bystrozraká učitelka si náhodou povšimla podivné láhve povalující se na břehu bublajícího potůčku. Světe div se, v lahvi byl ukrytý vzkaz od samotného piráta Jacka Sparrowa s mapou pokladu. Díky přiložené mapě se plavčíkům podařilo poklad brzy vypátrat. Z námořníků se rázem stali krtci, kteří usilovně hrabali a kopali, až truhlici vykopali. Zlatý poklad byl spravedlivě rozdělen a mohla začít volná zábava. Každé dítko si ještě na svou plátěnou kapsičku s odměnami mohlo natisknout motiv plachetnice. Děkujeme rodičům i dětem za společně strávené odpoledne a těšíme se na následující rok. Jiřina Urbanová, učitelka MŠ Dopravní výchova Dopravní výchova ve ŠD byla zaměřena na žáky 1. a 2. ročníku. Starší žáci navštívili dopravní hřiště ve Vsetíně, kde zvládli teoretickou i praktickou část a odnesli si průkaz cyklisty. Projekt pro mladší žáky byl také rozdělen do dvou částí. V teoretické části si děti zopakovaly základní dopravní značky, se kterými se nejčastěji mohou jako chodci a cyklisté setkat. Dále na tuto část navazoval výukový program na interaktivní tabuli. Setkali se zde nejen s dopravními značkami, ale řešili různé situace, které mohou nastat při cestě do školy. Zopakovaly si důležitá telefonní čísla v případě účastníků dopravní nehody, první pomoc při úrazu a své znalosti si také vyzkoušely formou testu. Druhou, praktickou část, pomohli připravit starší žáci. Školní zahradu změnili v dopravní komunikaci se spoustou přechodů a značek. Potom už jen stačila kola, koloběžky a mohlo se začít jezdit podle pravidel. Na závěr si děti ještě vyzkoušely jízdu zručnosti na školním hřišti. Cílem projektu bylo zajímavou a poutavou formou připravit žáky na bezpečný pohyb po komunikaci, nejen jako chodec, ale také cyklista. Jana Hromadová, vychovatelka Str. 12

13 Školní výlet Cílem školního výletu je objevování zajímavých míst v našem okolí, historických památek a zajímavých přírodnin, zkrátka vše co souvisí s prvoukou, přírodovědou a vlastivědou. Proto nás letošní školní výlet zavedl do Technického muzea Tatra v Kopřivnici, kde jsme na 60 vystavených exponátech poznali více jak 100letou historii automobilismu, do arboreta Kamenárka ve starém vápencovém lomu u Štramberku s původní vegetací vápnomilných a teplomilných rostlin a na rozhlednu na Bílé hoře, odkud bylo vidět vrcholy Beskyd a Jeseníků. A že se vydařilo i počasí, mohli si školáci i děti z MŠ na závěr zazpívat ono tradiční Sláva, nazdar výletu Noví čtenáři v Obecní knihovně Ve čtvrtek 4. června 2015 získala Obecní knihovna 9 nových členů. Stali se jimi žáci 1. ročníku, kteří své průkazky člena knihovny získali z rukou paní starostky za předvedený čtenářský výkon. Spolu s paní knihovnicí, která nás do prostor knihovny k netradiční hodině opět pozvala, přejeme všem novým členům, aby se z nich stali pravidelní návštěvníci a na čtení nezapomněli i v nadcházejících měsících prázdnin. Mgr. Miroslav Kurtin, ředitel školy Str. 13

14 Exkurze u rychlé záchranné služby Díky paní Naděždě Urbanové, zdravotní sestře v důchodu, která nám zprostředkovala exkurzi u rychlé záchranné služby ve Vsetíně, mohli žáci naší školy v závěru roku navštívit toto pracoviště. Děti měli možnost nahlédnout do zákulisí záchranky. Prohlédli jsme si moderně vybavené sanitní vozy a některé přístroje a zařízení si děti vyzkoušely na vlastní kůži. Byli jsme svědky simulovaného výjezdu záchranné služby a viděli jsme, jak všechno šlape jako na drátkách. Nejdůležitějším bodem však byla praktická ukázka resuscitace zraněného na figurínách. Nejen žáci, ale i učitelé si připomněli a pod odborným vedením vyzkoušeli masáž srdce. Myslím, že pro všechny byla tato návštěva velkým přínosem. Rozloučili jsme se s díky a přáním, abychom služby rychlé záchranné pomoci nikdy nepotřebovali. Mgr. Lucie Chalánková, učitelka ZŠ FOTBAL Fotbalové trojderby Lhota -Liptál FC Lhota u Vsetína pořádá fotbalové troj-derby Lhota u Vsetína versus Liptál. Sportovně-zábavné odpoledne se bude konat v sobotu 25. července 2015 od 13 hodin na fotbalovém hřišti ve Lhotě. Těšit se můžete na utkání amatérských hráčů a hráček, které se bude hrát ve 3 kategoriích: děti, ženy a muži. Jídlo, pití a atrakce pro děti zajištěny. Srdečně zvou pořadatelé. Konec fotbalové sezóny 2014/15 Fotbalový klub FC Lhota u Vsetína ukončil v uplynulých týdnech sezónu 2014/15. A-tým mužů skončil v krajské 1B třídě na solidním 6. místě se ziskem 37 bodů při skóre 54:50. I když to na začátku jarní části vypadalo spíše na starosti s udržením krajské soutěže, nakonec se díky výbornému finiši podařilo dosáhnout lepší polovinu tabulky. B-tým mužů letos nepotkaly zrovna nejlepší výsledky, a tak v okresní IV. třídě skončil na 9. místě. Náladu si borci spravili aspoň v posledním utkání, kdy na hřišti čtvrtého Halenkova B vyhráli 4:0 a připsali si třetí vítězství v této sezóně. Nicméně je třeba konstatovat, že mančaft plní důležitou roli rezervy pro A-tým. Své soutěže úspěšně dohrávají i naši mládežníci. Starší žáci v okresním přeboru se drží ve spodní části tabulky, mladší žáci naopak ve svém okresním přeboru bojovali do posledního kola o čelo tabulky. Přípravka má rovněž za sebou úspěšnou sezónu, kterou odehrála turnajovým způsobem. Konečné tabulky mládeže nebyly do uzávěrky známy. V jaké podobě nastoupí naši žáci do příštího ročníku není bohužel zcela jasné, neboť se oddíl potýká s nedostatkem mladých hráčů. Jistá je momentálně jen soutěžní účast přípravky. Mladší a starší žáci by v případě nedostatečného kádru měli pokračovat v sousedním Liptále. Fotbalisté děkují všem fanouškům za podporu, která je v dnešní době moc důležitá! Text: MK Str. 14

15 INZERCE PROVÁDÍME KOMPLETNÍ REALIZACE DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK IS A TO VČETNĚ VÝKOPŮ K DISPOZICI MÁME VLASTNÍ TECHNIKU: pásová minirýpadla hmotnostní kategorie do 2t dostaneme se na hůře dostupná místa s úzkými průjezdy a minimálním poničením okolního terénu INFO: hloubkový dosah rypadla K008-3 (1,72 m) - šířka potřebná k projetí stroje 75 cm hloubkový dosah rypadla KX016-4 (2,25 m) - šířka potřebná k projetí stroje 100 cm Přípojky pro vodu, plyn a kanalizaci: Tomáš Hromada Mobil Zemní práce, výkopy a přípojky elektro: Erik Martišek Mobil: Str. 15

16 Str. 16

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma Kvten 2016 Roník 25 íslo 5 Zdarma " ' ( )*+,- -( - ( -+ +-' - - " ' () * +,- 01, -0 " "'()* "*+,)* 123-4 -5667 +-'897 ;1 --- ' + -< -- = 1 - --' 3 ' --'-> ---1 - +-' " ' - -+ - 1+ - + -+ '? + - + 1-' +'+

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ Ve čtvrtek dne 7. dubna 2016 zemřel ve věku 30 let JAKUB ŘIHÁK Se zesnulým se rozloučíme v pátek dne 15. dubna 2016 v 15.15 hodin v chrámu Páně

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 34 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 34 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 34 Datum: 20.08.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 20.08.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 11 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 7.MALETÍN. ZPRAVODAJ-srpen 2004 vytvořeno: 3.9.2004 změněno:

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové,

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové, Lhocánek Rolničky zvoní, stromeček stojí, cukroví v troubě náramně voní. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně šťastných dnů plných zdraví, osobní pohody a rodinného štěstí.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne , od 17:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne , od 17:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne 2. 5. 2016, od 17:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Přívětice

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml. Miloslav Vavřička; Zdeněk Polák (příchod 18:30) Omluveni:

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

U S N E S E N Í. z 29. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í. z 29. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty. U S N E S E N Í z 29. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne 6. 12. 2016 od 18,00 hod v kanceláři starosty. Zastupitelstvo městyse projednalo: 1. Schválení programu, určení ověřovatelů

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST Masopust není přímo svátkem církevního u, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně Zástupci školní jídelny vedoucí paní Hrubá Členové stravovací komise Mgr. Dosedělová Mgr. Mikešová R. Mgr. Slezák Zástupci rodičů ve stravovací komisi paní

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Den dětí a kácení máje 30.5.

Den dětí a kácení máje 30.5. Den dětí a kácení máje 30.5. V sobotu 30. 5. 201 5 jsme opět mohli společně oslavit Den dětí. Dobrovolní hasiči společně s kulturní komisí a obcí připravili na fotbalovém hřišti odpoledne plné her a atrakcí.

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 15.10.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2011

V Ř E S K O V Á K leden 2011 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K leden 2011 Vážení spoluobčané, jsem rád, že Vřeskovák se stal čteným nejen v tištěné podobě, ale našel si stálé čtenáře i na internetových stránkách obce. O tom, že internet

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KRONIKA. oddílu sportovní gymnastiky

KRONIKA. oddílu sportovní gymnastiky KRONIKA oddílu sportovní gymnastiky roku 2014 TRENÉRKY KOUŘILOVÁ LUDMILA ZEMÁNKOVÁ EVA CHLADILOVÁ IVANA pondělí, čtvrtek pondělí, čtvrtek pondělí, čtvrtek nová trenérka - přejeme ji hodně síl a trpělivosti

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více