O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ OSTATNÍ FONDY 39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39"

Transkript

1

2 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE TVORBA, PŘÍJMY ZFZP ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP SMLUVNÍ POLITIKA VE VZTAHU K PZS ZDRAVOTNÍ POLITIKA REVIZNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST STRUKTURA NÁKLADŮ NA ZDRAVOTNÍ SLUŽBY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ OSTATNÍ FONDY ZDRAVOTNÍ SLUŽBY HRAZENÉ Z FONDU PREVENCE PROVOZNÍ FOND MAJETEK POJIŠŤOVNY A INVESTICE SOCIÁLNÍ FOND REZERVNÍ FOND OSTATNÍ ZDAŇOVANÁ ČINNOST SPECIFICKÉ FONDY PŘEHLED ZÁKLADNÍCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ ZÁVĚR 65 1

3 SEZNAM ZKRATEK POUŽÍVANÝCH VE ZDRAVOTNĚ POJISTNÉM PLÁNU BÚ Běžný účet CMÚ Centrum mezistátních úhrad CP Cenné papíry ČR Česká republika DNC Dhdnuté nejvyšší ceny DRG Anglická zkratka pr skupiny diagnóz (Diagnsis Related Grup) EHP Evrpský hspdářský prstr EP Evrpský parlament ES Evrpské splečenství EU Evrpská unie FM Fnd majetku Fprev Fnd prevence FRM Fnd reprdukce majetku HW Hardware (technické vybavení pčítače) IČO Identifikační čísl sby ios mbilní perační systém IS Infrmační systém KZ Knečný zůstatek LDN Léčebna dluhdbě nemcných LSPP Lékařská služba první pmci MF Ministerstv financí MPSV Ministerstv práce a sciálních věcí MZ Ministerstv zdravtnictví OBZP Osby bez zdanitelných příjmů OLÚ Odbrný léčebný ústav OSL Ošetřvatelská lůžka OSVČ Osby samstatně výdělečně činné OZdČ Ostatní zdaňvaná činnst P90 Prgram 90 PF Prvzní fnd PZS Pskytvatel zdravtních služeb RBP Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna RF Rezervní fnd SF Sciální fnd SW Sftware (prgramvé vybavení pčítače) SZP ČR Svaz zdravtních pjišťven České republiky TBC Tuberkulóza TRN Transpirační a respirační nemci ÚOHS Úřad pr chranu hspdářské sutěže VA Výbr pr audit VZP ČR Vjenská zdravtní pjišťvna ČR VZP ČR Všebecná zdravtní pjišťvna ČR ZFZP Základní fnd zdravtníh pjištění ZP Zdravtní pjišťvna Zdravtně pjistný plán ZZP Zaměstnanecká zdravtní pjišťvna ZZS Zdravtnická záchranná služba 2

4 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZDRAVOTNĚ POJISTNÉHO PLÁNU Zdravtně pjistný plán Revírní bratrské pkladny, zdravtní pjišťvny (dále také Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna, pjišťvna neb RBP ) na rk 2014 kncipuje činnst pjišťvny v předmětném bdbí se záměrem průběžnéh plnění pvinnstí vyplývajících z platných právních předpisů, důslednéh respektvání právněných nárků všech zúčastněných stran v systému veřejnéh zdravtníh pjištění a v nepslední řadě ptimální úrvně servisu zajišťvanéh vlastní klientele. Při tvrbě zdravtně pjistnéh plánu pjišťvna vycházela z ukazatelů predikvaných Ministerstvem financí zárveň s přihlédnutím k pžadavku přispění pjišťvny k dsažení bilanční rvnváhy systému, zejména v segmentu akutní lůžkvé péče. Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna dluhdbě ve své činnsti velmi pečlivě zvažuje vynakládání finančních prstředků a zachvání finanční stability jak na straně příjmvé, tak výdajvé. K efektivnímu hspdaření s prstředky veřejnéh zdravtníh pjištění přispívá i převážně reginální půsbnst pjišťvny umžňující nejen sbní kntakt s pjištěnci a jejich zaměstnavateli, ale i úzku splupráci s pskytvateli zdravtních služeb a plátci pjistnéh. Reálnst dsažení plánvaných hdnt je pdlžena jednak výchzím stavem dluhdbé hspdářské stability pjišťvny, jednak řadu vnitřních prgramvých patření. V příjmvé blasti se jedná zejména : stabilizaci prtflia pjištěnců, maximální pzrnst blasti kntrly výběru pjistnéh včetně uplatnění veškerých právních mžnstí vymáhání dlužnéh pjistnéh a penále, perativní sledvání kázně plátců pjistnéh prstřednictvím vnitřníh infrmačníh systému, využívání sankčních pravmcí při prušvání záknem stanvených pvinnstí zaměstnavatelů a pjištěnců, vymáhání náhrad škd vznikajících pjišťvně v důsledku úrazů a jinéh pškzení zdraví v suvislsti s prtiprávním jednáním třetích sb, uplatňvání přirážek k pjistnému při pakvaném výskytu pracvních úrazů a nemcí z pvlání ze stejných příčin. Ve výdajvé blasti se jedná zejména : ptimalizaci sítě smluvních pskytvatelů zdravtních služeb respektující ptřeby pjištěnců při zachvání kvality a dstupnsti zdravtní péče, splupráci s statními zdravtními pjišťvnami při stanvení splečných metdických pstupů, důsledné zavádění patření státní správy k dsažení bilanční rvnváhy systému veřejnéh zdravtníh pjištění, využití infrmačníh systému ke kntrle vykazvaných zdravtních výknů, zajištění průběžné infrmvansti pskytvatelů zdravtních služeb činnsti a patřeních pjišťvny, zejména v blasti úhrad, 3

5 nastavení smluvních parametrů pskytvání zdravtních služeb při respektvání místní a časvé dstupnsti, pkračvání v praxi svědčenéh systému peridických jednání se zástupci prfesních sdružení pskytvatelů zdravtních služeb a jiných institucí s cílem diskutvat a vysvětlvat kncepční záměry i perativní krky pjišťvny, důsledné ddržvání termínů úhrad nákladů pskytnutých zdravtních služeb, realizaci nabídky preventivních aktivit zaměřené nejen na pskytvání finančních příspěvků, ale umžňující pjištěncům zapjit se aktivně d péče své zdraví s cílem mtivvat je k prevenci závažných nemcnění rezultující v mezení buducích nákladů, důslednu realizaci patření pr blast vlastní prvzní činnsti s cílem minimalizace režijních nákladů, zajištění infrmvansti klientů zdravtních službách vykazvaných jejich pskytvateli. ZDROJE ČERPÁNÍ PODKLADŮ Při vlastním zpracvání byl pstupván dle: metdiky zpracvání zdravtně pjistných plánů zdravtních pjišťven na rk 2014, predikce základních makreknmických indikátrů ČR publikvaných na internetvých stránkách Ministerstva financí, zákna č. 280/1992 Sb., resrtních, brvých, pdnikvých a dalších zdravtních pjišťvnách, v platném znění, zákna č. 592/1992 Sb., pjistném na všebecné zdravtní pjištění, ve znění pzdějších předpisů, zákna č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění a změně a dplnění některých suvisejících záknů, v platném znění, zákna č. 551/1991 Sb., Všebecné zdravtní pjišťvně České republiky, v platném znění, vyhlášky MF č. 418/2003 Sb., kteru se stanví pdrbnější vymezení kruhu a výše příjmů a výdajů fndů veřejnéh zdravtníh pjištění zdravtních pjišťven, pdmínky jejich tvrby, užití, přípustnsti vzájemných převdů finančních prstředků a hspdaření s nimi, limit nákladů na činnst zdravtních pjišťven krytých ze zdrjů základníh fndu včetně pstupu prpčtu tht limitu, ve znění vyhlášky MF č. 302/2012 Sb., vyhlášky MZ č. 644/2004 Sb., pravidlech hspdaření se zvláštním účtem všebecnéh zdravtníh pjištění, průměrných nákladech a jednacím řádu dzrčíh rgánu, v platném znění, záknnéh patření Senátu ze dne 10. října, kterým se mění zákn č. 592/1992 Sb., pjistném na všebecné zdravtní pjištění, ve znění pzdějších předpisů, jiných suvisejících záknů a vyhlášek včetně jejich návrhů ve znění platném pr rk

6 Dále RBP vycházela z dstupných statistických dat, kalkulací a analýz respektujících: vyhlášku č. 296/ Sb., výši všebecnéh vyměřvacíh základu za rk 2012, přepčítacíh keficientu pr úpravu všebecnéh vyměřvacíh základu za rk 2012, redukčních hranic pr stanvení výpčtvéh základu pr rk 2014 a základní výměry důchdu stanvené pr rk 2014 a zvýšení důchdů v rce 2014, návrh zákna, kterým se mění některé zákny v suvislsti s návrhem zákna státním rzpčtu České republiky na rk 2014, předpkládané finanční pdíly jedntlivých segmentů zdravtní péče v návaznsti na strategii smluvní plitiky pjišťvny, trendy vývje prtflia pjištěnců z hlediska jeh struktury a phybu. 2. OBECNÁ ČÁST SÍDLO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, STATUTÁRNÍ ORGÁN Obchdní firma: Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna Sídl: Slezská Ostrava, Michálkvická 108 IČO: Kód: 213 Statutární rgán: Ing. Lubmír Káňa, ředitel Telefn: Bankvní spjení: Kmerční banka, a.s. Pužívaná zkratka: RBP Revírní bratrská pkladna byla zřízena v suladu s ustanvením 3 zák. č. 280/1992 Sb. Rzhdnutím MPSV ČR č.j /1993 ze dne Je zaměstnanecku zdravtní pjišťvnu s mezibrvu půsbnstí a je nsitelem veřejnéh zdravtníh pjištění pr všechny pjištěnce, kteří jsu u ní registrváni. Usnesením vlády ČR č. 427 ze dne byla schválena žádst Revírní bratrské pkladny a Mravské zdravtní pjišťvny pvlení slučení těcht pjišťven. Na jeh základě Ministerstv zdravtnictví vydal dne Rzhdnutí č.j /1996 k pvlení slučení bu subjektů ke dni pd splečným názvem Revírní bratrská pkladna v Ostravě, zaměstnanecká zdravtní pjišťvna se sídlem na Slezské Ostravě, Michálkvická 108, IČO Usnesením Krajskéh bchdníh sudu č.j /1996 z byla Mravská zdravtní pjišťvna se sídlem v Kpřivnici vymazána z bchdníh rejstříku. V důsledku změny Statutu RBP schválené Ministerstvem zdravtnictví dne dšl s účinnstí d ke změně bchdníh názvu pjišťvny, který je na základě usnesení Krajskéh sudu v Ostravě, č.j. F 20239/2003 /110 ze dne zapsán A XIV 554 v bchdním rejstříku ve znění: Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna. Žádst zřízení RBP v duchu tradice báňskéh zdravtníh pjišťvnictví pdaly rganizace spjené s hrnicku činnstí, a t: 5

7 Ostravsk-karvinské dly, a.s. Ostrava, Českmravské dly, a.s. Důl ČSM, Jihmravské lignitvé dly Hdnín, s.p., Důlní průzkum a bezpečnst, a.s. Paskv, Vědeck-výzkumný uhelný ústav, a.s. Ostrava - Radvanice, Ferrum, a.s. Frýdlant nad Ostravicí. Ke dni dšl ke slučení s Mravsku zdravtní pjišťvnu, jejíž zřízení pžádaly: TATRA, a.s. Kpřivnice, Mravskslezská vagónka, a.s. Studénka, MAGNETON, a.s. Krměříž, MASSAG, a.s. Bílvec, Siemens, s.r.. Frenštát. U převážné většiny uvedených žadatelů zřízení pjišťvny se v dané dbě jednal významné zaměstnavatelské subjekty. Vytvřené vzrce vzájemných vztahů jsu, zejména u nejvýznamnějších z těcht subjektů, případně jejich právních nástupců, trvale uplatňvány frmu kperace především v blastech: řešení prblematiky plateb pjistnéh, aplikace servisu RBP jak sučásti sciální plitiky zaměstnavatele, prgramů pdpry zdraví zaměstnanců a zdravtní prevence, vytváření příznivých pdmínek pr nabídku služeb pjišťvny zaměstnancům a jejich rdinným příslušníkům. Pkračvání takt pjaté splupráce je jedním ze zásadních záměrů zdravtně pjistnéh plánu. SOUČASNÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PŘEDPOKLÁDANÁ ÚPRAVA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY V ROCE 2014 Organizační strukturu pjišťvny ve smyslu platnéh statutu tvří ředitelství (ústředí) a expzitury. Pstavení, vnitřní strukturu, činnst a vztahy mezi rganizačními slžkami pjišťvny upravuje rganizační řád. Celkvá rganizační struktura je členěna d útvaru ředitele s 32 pracvními místy, d útvaru náměstka pr bchd a správu s 94 pracvními místy, včetně expzitur, d útvaru náměstka pr eknmiku s 29 pracvními místy, d útvaru náměstka pr zdravtnictví s 22 pracvními místy a d útvaru náměstka pr infrmatiku s 41 pracvními místy. ŘEDITELSTVÍ RBP Ředitelství RBP kmplexně zajišťuje a řídí prstřednictvím svých dbrných útvarů agendu veřejnéh zdravtníh pjištění. Jeh sídl je v budvě na Michálkvické ul. č. 108 ve Slezské Ostravě. 6

8 EXPOZITURY Expzitury jednají jménem pjišťvny v rzsahu pravmcí svěřených jim rganizačním řádem, zejména zajišťují kntakt s klienty, PZS a plátci pjistnéh. Expzitury nemají právní subjektivitu. Snaha zajištění maximální dstupnsti a kmplexnsti pskytvaných služeb v jedntlivých spádvých blastech vedla k vytvření následující skladby expzitur a jejich jednatelství: Expzitura Ostrava, Nádražní 22 jednatelství Ostrava - Hrabůvka, Dr. Martínka 7 jednatelství Ostrava - Pruba, 17. listpadu 1790 jednatelství Praha, náměstí W. Churchilla 2 Expzitura Karviná, Masarykv nám. 6 jednatelství Bhumín, náměstí T. G. Masaryka 939 jednatelství Orlvá, Rydultwská 1390 Expzitura Havířv, Svrnsti 2 jednatelství Český Těšín, Kmenskéh sady 1 jednatelství Chmutv, Šklní 5335 jednatelství Mst, Budvatelů 2957 jednatelství Třinec, Jablunkvská 241 Expzitura Frýdek - Místek, U Staré pšty 54 jednatelství Frenštát pd Radhštěm, Ržnvská 241 jednatelství Frýdlant nad Ostravicí, Nádražní 417 Expzitura Hdnín, Dlní Valy 3940 jednatelství Brn, pliklinika Starý Lískvec, U Pšty 14 jednatelství Jihlava, Palackéh 1222/18 jednatelství Kyjv, Jungmannva 1310 jednatelství Veselí nad Mravu, Sklvská 671 jednatelství Žďár nad Sázavu, náměstí Republiky 68 Expzitura Opava, Hrní náměstí 49 jednatelství Bruntál, Dukelská 1501/2 jednatelství Hlučín, ČSA 6A jednatelství Krnv, náměstí Hrdinů 7 jednatelství Vítkv, náměstí J. Zajíce 1 Expzitura Kpřivnice, Záhumenní 1161 jednatelství Bílvec, Bezručva 1 jednatelství Fulnek, Masarykva 338 jednatelství Nvý Jičín, Štefánikva 826 jednatelství Odry, Masarykv náměstí 4 jednatelství Studénka, náměstí Republiky 698 Expzitura Krměříž, nám. Míru 3287 jednatelství Bystřice pd Hstýnem, 6. května 74 jednatelství Hlešv, Sušilva 478 jednatelství Kjetín, 6. května 1373 jednatelství Olmuc, Ksmnautů 8 jednatelství Přerv, Kratchvílva 43 Expzitura Valašské Meziříčí, Pspíšilva 11 jednatelství Hranice na Mravě, 28. října 565 jednatelství Ržnv pd Radhštěm, Letenská 1183 jednatelství Vsetín, Smetanva

9 EXISTUJÍCÍ (NEBO PLÁNOVANÉ) DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A JEJICH ZAMĚŘENÍ, NADAČNÍ FONDY A JINÉ ÚČASTI ZP RBP žádnu z předmětných aktivit dsud nerealizvala a ani v rce 2014 neplánuje rzšíření své činnsti tímt směrem. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY VE VZTAHU K PLÁTCŮM POJISTNÉHO, POSKYTOVATELŮM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A POJIŠTĚNCŮM VZTAH K PLÁTCŮM POJISTNÉHO Ve vztahu k plátcům pjistnéh na veřejné zdravtní pjištění bude Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna v rce 2014 zabezpečvat administrativní, metdický a pradenský servis prstřednictvím vlastní sítě útvarů a pracvišť. Pskytvání služeb plátcům pjistnéh spčívá zejména v pdávání infrmací termínech dvdů pjistnéh, způsbech prvádění plateb a jejich identifikaci a dalších infrmací z blasti předpisů pjistném na veřejné zdravtní pjištění. Zvláštní pzrnst bude věnvána výběru pjistnéh d zakladatelských subjektů. Kntrlní činnst bude zaměřena zejména na předcházení negativním prjevům nekázně plátců s cílem minimalizvat bjem nedvedenéh pjistnéh na veřejné zdravtní pjištění. Plnění tht úklu bude výrazně přispívat k upevnění stability hspdářské bilance RBP. Při kntrle plateb pjistnéh d plátců je hlavní důraz kladen na správnst vypčtené výše pjistnéh a včasnst samtnéh dvdu. Zaměstnanci, kteří prvádějí tyt kntrly u plátců, sučasně vedu agendu sb samstatně výdělečně činných a sb bez zdanitelných příjmů, kntrlují placení zálh na pjistné a zpracvávají přehledy příjmech a výdajích. Rzsah úřední dby umžňuje všem plátcům pjistnéh vyřizvat veškeré záležitsti týkající se dvdů pjistnéh, plnění znamvacích pvinnstí a získávání infrmací nabídce služeb pskytvaných pjišťvnu. VZTAH K POSKYTOVATELŮM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB RBP sjednává, aktualizuje a udržuje agendu smluvních vztahů s PZS. V rce 2014 se předpkládá, že bude partnerem vůči PZS. V tmt pčtu je bsažen 234 nvě sjednaných smluvních vztahů s pskytvateli zdravtních služeb, z th s 202 ambulantníh typu. Z uvedenéh přehledu je nejpčetnější skupinu kategrie praktických lékařů, stmatlgů a ambulantních specialistů, tj pskytvatelů zdravtních služeb. Z hlediska finanční nárčnsti je dluhdbě nejvýznamnějším segmentem lůžkvá zdravtní péče. Sučástí ucelenéh systému pskytvatelů zdravtních služeb je rvněž lázeňská léčebně rehabilitační péče, služby v zdravvnách, přepravní služby, zdravtnická záchranná služba, pskytvatelé dmácích zdravtních služeb, rehabilitačních služeb a labratrní a radidiagnstická pracviště. Specifickými typy PZS jsu lékárny a výdejny zdravtnických prstředků. V rce 2014 bude smluvním partnerem RBP těcht zařízení. RBP bude dbát na t, aby sučástí sjednávání neb rzšiřvání všech smluvních ujednání byla úplná pasprtizace persnálníh a přístrjvéh vybavení PZS v rzsahu, který vyžaduje platný právní řád. Bude pkračvat v realizaci elektrnické pasprtizace smluvních ujednání v jedntlivých segmentech PZS. V rce 2014 bude pr PZS nadále rzšiřvána elektrnická kmunikace prstřednictvím Prtálu zdravtních pjišťven a vlastních webvých stránek. 8

10 RBP bude v suladu s tradicí garantvat včasné platby úhrad za pskytvané zdravtní služby v rzsahu sjednaných smluvních ujednání. Smluvní pskytvatelé budu způsbu plateb infrmváni prstřednictvím pravidelných zúčtvacích zpráv. VZTAH K POJIŠTĚNCŮM RBP zajišťuje kmplexní služby na ústředí pjišťvny, expziturách a jednatelstvích prstřednictvím svých zaměstnanců, kteří pskytují pjištěncům (pdbně jak plátcům pjistnéh) administrativní, metdický a pradenský servis. Vlastní síť pracvišť RBP vyplývá z ppisu rganizační struktury a je utvářena se záměrem zajistit ptimální dstupnst služeb pjišťvny nejen vlastním, ale i ptenciálním pjištěncům, plátcům pjistnéh a PZS. Tat svědčená strategie bude důsledně uplatňvána i v příštím bdbí. Způsb zajištění služeb pjišťvny je dluhdbě knstantní. Priritní je rientace na udržení jejíh dbréh jména a image jisté a splehlivé instituce. Za účelem pskytvání služeb na c nejvyšší úrvni prvádí pjišťvna pravidelná šklení pracvníků zvláště při každé legislativní změně a sučasně je neustále zdknalván infrmační systém tét velice rzsáhlé blasti tak, aby mhly všechny kategrie pjištěnců získávat ptřebné aktuální infrmace bez časvých prdlev. Nedílnu sučástí pskytvání infrmací pjištěncům je i pradenská služba ve všech blastech veřejnéh zdravtníh pjištění včetně zajištění práv vyplývajících z předpisů EU v blasti zdravtní péče včetně práv vyplývajících ze směrnic právech pacientů při přeshraniční péči. RBP bude pkračvat v pravidelné výměně Evrpských průkazů zdravtníh pjištění, u kterých sknčila jejich platnst, a vydávání Evrpských průkazů nvým pjištěncům. Mezi další služby, které RBP svým pjištěncům zajišťuje, je např. pmc při řešení případných sprů s PZS a knzultační služba při rzhdvání pjištěnce frmě léčebné terapie a při výběru PZS. Vzhledem ke stávající legislativě, která mžnsti pskytvání služeb jedntlivými zdravtními pjišťvnami d značné míry nivelizuje, se stává prstrem jejich knkurenceschpnsti právě celkvá úrveň nabízenéh servisu a dstupnsti. Pr širší infrmvání veřejnsti hdlá pjišťvna pkračvat v pravidelném vydávání infrmačních materiálů a ve čtvrtletním vydávání svéh Zpravdaje, které jsu distribuvány na významné zaměstnavatelské rganizace, PZS a pracviště zajišťující styk s klienty RBP. Za účelem zvýšení dstupnsti pskytvaných infrmací a pradenskéh servisu bude nadále k dispzici Kntaktní centrum pr klienty s inflinku: , na které jsu bezplatně pskytvány infrmace stávajícím i ptencinálním klientům RBP. Pr zajištění kmplexní nabídky zůstane v prvzu nnstp služba pr pjištěnce na telefnní lince: se zajištěním lékařské pradenské služby prstřednictvím erudvaných lékařů. RBP prezentuje rvněž svu činnst na internetvé adrese Na těcht stránkách se každý zájemce může seznámit se základními údaji pjišťvně, rganizační struktuře, aktuálními infrmacemi pr pjištěnce, zaměstnavatele a PZS. 9

11 Nenahraditelná je nabídka e-aplikací, která umžňuje klientům např. kntrlu platnsti průkazu pjištěnce, věření příslušnsti pjištěnce ke zdravtní pjišťvně, věření smluvníh vztahu s PZS a zejména n-line pjištění léčebných výlh při cestách d zahraničí. ZÁMĚRY ROZVOJE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Krmě běžných úprav infrmačníh systému suvisejících s vývjem legislativy a zkvalitňvání služeb pjištěncům je pr rk 2014 hlavním záměrem zvýšit dstupnst infrmačníh systému psílením infrastruktury RBP, a t jednak urychlením prcesu zálhvání a případné bnvy dat, jednak zajištěním prvzu jak při něklikahdinvém, tak i něklikadenním výpadku elektrické energie. Cílem je pstupně dsáhnut kntinuity kritických činnstí rganizace i při klnstech zamezujících využití infrastruktury sídla RBP. Největší plánvanu investicí je však z dluhdbéh phledu vytvření nvéh IS RBP. Tent prces byl na 4 měsíce přerušen dvláním neúspěšnéh uchazeče k ÚOHS, jež znemžňval začít s vývjem, který bude prbíhat ve 3 fázích. Nasazení nvéh IS tedy bude pstupné, s plánvaným dknčením přechdu nejpzději k (půlrční psun půvdníh termínu nasazení z důvdu prdlevy způsbené dvláním k ÚOHS). V nepslední řadě se bude rzvj týkat prací na vlastním systému pr kmunikaci s pjištěnci na mbilních zařízení - Karta zdraví, který je v sučasné dbě dstupný na platfrmě Andrid - jak pr mbilní telefny, tak pr tablety. Pr rk 2014 se uvažuje jak s rzšířením dstupných funkcinalit pr klienty, tak s rzšířením na další mbilní platfrmy (např. ios). Rzšiřvání a úprava e-aplikací dstupných pr pjištěnce, plátce a pskytvatele zdravtních služeb bude prbíhat dle aktuálních ptřeb a je sučástí rzpčtu na tvrbu a úpravy stávajícíh IS RBP. Zde se p invacích vzhledu a funkcinality prvedených v rce předpkládá malý rzsah úprav. 3. POJIŠTĚNCI ZÁMĚRY VÝVOJE STRUKTURY POJIŠTĚNCŮ, STABILIZACE KMENE POJIŠTĚNCŮ Stabilizace prtflia pjištěnců patří mezi základní strategické cíle a pririty činnsti pjišťvny. RBP je připravena tent záměr pdpřit udržením a dalším rzšířením nabídky tradičních služeb rientvaných na ptřeby pracvníků zakladatelských rganizací a jejich rdinných příslušníků a další skupiny pjištěnců jak jsu děti, ženy, seniři neb dárci krve, se zvláštním zaměřením na blast zdravtní prevence a zlepšené zdravtní péče. Předpkladem stability stávající struktury pjištěnců je pr RBP zajištění náležitéh bjemu a kvality zdravtní péče pr své pjištěnce a ptimální úrvně hspdaření s prstředky veřejnéh zdravtníh pjištění. V praxi t znamená, že v důsledku dpvědnéh přístupu k jedntlivým segmentům pskytvatelů zdravtních služeb pjišťvna nepředpkládá ani v rce 2014 žádné závazky p lhůtě splatnsti, cž v knečném důsledku zcela bjektivně pcítí každý pjištěnec. 10

12 Záměr stabilizace by měla pdpřit i důsledná aplikace prváděcích nařízení EP a Rady (ES) č. 987/2009, 883/2004, nařízení ES č. 1231/2010 v zajištění nárků pjištěnců RBP na zdravtní péči při phybu v rámci zemí EU, EHP a Švýcarska. RBP zajišťuje pr své klienty různrdu nabídku prduktů pjištění léčebných výlh při cestách a pbytu v zahraničí, které jsu ve splupráci s Česku pjišťvnu, a.s. nabízeny pjištěncům RBP za zvýhdněné sazby. T vše s cílem maximální infrmvansti a chrany pjištěnce při případném čerpání zdravtní péče v zahraničí včetně spluúčasti. Pjištěnec se sám musí rzhdnut, zda využije ustanvení evrpských nařízení a mezistátních smluv neb si sjedná kmerční zdravtní pjištění. Vyrvnaný stav pjištěnců je plánván s hledem na vliv nvé legislativy a vliv knkurenčníh prstředí v blastech půsbnsti pjišťvny. RBP si i v blízkém buducnu hdlá zachvat převážně reginální charakter s pstupným rzšiřváním své činnsti zejména na území celé Mravy a Slezska, Ústeckéh kraje a kraje Vysčina. Samzřejmstí je tevřenst všem skupinám pjištěnců. Prt bude jejich struktura nadále víceméně dpvídat demgrafické struktuře byvatelstva České republiky. VĚKOVÁ STRUKTURA POJIŠTĚNCŮ Průměrný pčet pjištěnců v rce 2014 je namdelván pdle stárnutí kmene pjištěnců a jejich průměrné úmrtnsti. Průměrná měsíční natalita byla snížena, prtže již nelze čekávat tak vyský pčet prdů jak v předchzích letech a je tedy namdelván pzvlný pkles, který se dá čekávat i v následujících letech. Jak další prvek vstupuje d mdelace pravděpdbný pkles pčtu cizinců zaměstnaných v ČR z důvdu jejich mžnéh prpuštění v reginech hlavní půsbnsti RBP Věkvá struktura pjištěnců Očekávaná skutečnst 2014 Interní graf 11

13 Věkvá skupina Rk 2012 skutečnst Průměrný pčet pjištěnců 1) Rk ček. skutečnst Rk / ček. skut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Celkem 1) ,2 Pznámky k tabulce: 1) Údaje průměrných pčtech pjištěnců celkem v kalendářním rce pdle tabulky č.1, řádek 2. Věkvá struktura 17 12

14 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 A. Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Tvrba a čerpání ve sledvaném bdbí Rk ček. skut. Rk / ček. skut. I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,3 II. Tvrba celkem = zdrje ,5 1 Pjistné z veřejnéh zdravtníh pjištění pdle 1dst.1 písm. a) vyhlášky fndech včetně dhadných plžek ,0 1.1 z th: dhadné plžky k pjistnému pdle 1 dst. 1 písm. c) vyhlášky fndech 5) Peněžní prstředky plynucí z měsíčníh vyúčtvání výsledků přerzdělvání +/- pdle 1 dst. 1 písm. b) vyhlášky fndech ,7 z th: mimřádný pdíl připadající na ZP z přerzdělení finančních prstředků pdle nvely zák. č. 280/1992 Sb. čl. VIII. dst. 2 a zák. č. 551/1991 Sb. čl. VI. dst. 1 6) 0 0 Pjistné z veř. zdrav. pjištění p přerzdělvání (ř. 1 + ř. 2) pdle 20 a 21a zák. 592/1992 Sb., pjistném na všebecné zdravtní pjištění, ve znění pzdějších ,8 předpisů, a pdle 1 dst. 1 písm. a) až c) vyhlášky fndech Penále, pkuty a přirážky k pjistnému pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech, včetně dhadných plžek ,0 3.1 z th: dhadné plžky 5) 4 Náhrady škd pdle 1 dst. 1 písm. d) vyhlášky fndech ,0 5 Úrky získané hspdařením se ZFZP pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,8 6 Ostatní phledávky pdle 1 dst. 1 písm. g) vyhlášky fndech 7 Převdy z jiných fndů v suladu s 1 dst. 1 písm. i) vyhlášky fndech Převd zůstatku ZFZP v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny pdle 1 dst.1 písm. j) vyhlášky fndech Phledávky za zahraniční pjišťvnu za zdravtní služby pskytnuté v ČR cizím pjištěncům pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech Phledávky za zahraniční pjišťvnu za paušální platbu na cizí pjištěnce pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech 11 Kladné kursvé rzdíly pdle 1 dst. 1 písm. h) vyhlášky fndech Dar určený dárcem pr ZFZP, neb pkud nebyl dárcem určen účel daru, pdle 1 dst. 1 písm. e) vyhlášky fndech Snížené neb zrušené pravné plžky k pjistnému, penále, pkutám a přirážkám k pjistnému pdle 1 dst. 1 písm. k) vyhlášky fndech , , ,7 14 Snížené neb zrušené statní pravné plžky pdle 1 dst. 1 písm. l) vyhlášky fndech , Pužité, snížené neb zrušené rezervy na pravmcně nesknčené sudní spry pdle 1 dst.1 písm.m) vyhlášky fndech Pužité, snížené neb zrušené statní rezervy neuvedené v 1 dst.4 písm. m), vazba na 1 dst. 1 písm. n) vyhlášky fndech Ostatní dhadné plžky aktivní vztahující se k základnímu fndu neuvedené v 1 dst. 1 písm. c), vazba na 1 dst. 1 písm. ) vyhlášky fndech 18 Mimřádné případy externí 19 Mimřádné převdy mezi fndy III. Čerpání celkem = snížení zdrjů , Závazky za zdravtní služby včetně krekcí a revizí a úhrad jiným zdravtním pjišťvnám pdle 1 dst. 4 písm. a), dst. 4 písm. b), dst. 4 písm. d) a dst. 4 písm. e) vyhlášky fndech včetně dhadných plžek z th: závazky za léčení pjištěnců dané zdravtní pjišťvny v cizině pdle 1 dst. 4 písm. b) vyhlášky fndech , ,0 dhadné plžky k závazkům pdle 1 dst. 4 písm. e) vyhlášky fndech vztahující se k 1 dst. 4 písm. a) vyhlášky fndech 5) Úrky z úvěrů pdle 1 dst. 4 písm. f) vyhlášky fndech 3 Předpis přídělů d jiných fndů ( ) ,0 3.1 v tm: d rezervníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. k) vyhlášky fndech 4) ,6 3.2 d prvzníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. j) vyhlášky fndech 1) ,0 3.3 d fndu prevence pdle 1 dst. 4 písm. l) vyhlášky fndech 2) ,6 3.4 Mimřádný převd d prvzníh fndu puze Vjenská zdravtní pjišťvna ČR pdle 1 dst. 4 písm. m) vyhlášky fndech 13

15 A. 4 Odpis phledávek pdle 1 dst. 5 vyhlášky fndech , Snížení základníh fndu částky penále, pkut a přirážek na základě rzhdnutí dstranění tvrdsti pdle 53a zákna č. 48/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů, pdle 1 dst. 6 vyhlášky fndech 3) ,2 Závazky vyplývající z pskytnutí zdravtních služeb vyúčtvaných zdravtní pjišťvně pskytvateli zdravtních služeb za cizí pjištěnce, včetně výsledků revize pdle ,2 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech Závazky vůči zahraniční pjišťvně z titulu paušální platby za pjištěnce pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech ,0 Bankvní pplatky za vedení účtu ZFZP a další pplatky pdle 1 dst. 4 písm. g) vyhlášky fndech ,5 Náklady spjené s vedením sbníh účtu pjištěnce v suladu s 1 dst. 4 písm. h) vyhlášky fndech ,3 10 Záprné kursvé rzdíly pdle 1 dst. 4 písm. i) vyhlášky fndech ,0 11 Tvrba rezervy na pravmcně nesknčené sudní spry pdle 1dst. 4 písm. n) vyhlášky fndech 12 Tvrba statních rezerv pdle 1 dst. 4 písm.) vyhlášky fndech Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Tvrba a čerpání ve sledvaném bdbí Tvrba pravných plžek k pjistnému, penále, pkutám a přirážkám k pjistnému pdle 1 dst. 4 písm. p) vyhlášky fndech ,0 Tvrba statních pravných plžek pdle 1 dst. 4 písm.q) neuvedených v 1 dst. 4 písm.p) vyhlášky fndech ,3 Mimřádný dvd vyplývající z nvely 298/2011 Sb., zák. č. 280/1992 Sb. čl. VIII. dst. 2, písm a) a zák. č. 551/1991 Sb. čl. VI. dst. 1 převd 1/3 zůstatku evidv. k na BÚ ZFZP 0 0 na zvláštní účet všebecnéh zdrav. pjištění 6) 16 Mimřádné případy externí 17 Mimřádné převdy mezi fndy Rk ček. skut. Rk / ček. skut. IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II - III ,2 B. I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,7 II. Příjmy celkem: ,8 1 Pjistné z veřejnéh zdravtníh pjištění pdle 1 dst. 1 písm. a) vyhlášky fndech , Peněžní prstředky plynucí z měsíčníh vyúčtvání výsledků přerzdělvání +/- pdle 1 dst. 1 písm. b) vyhlášky z th: fndech mimřádný pdíl připadající na ZP z přerzdělení finančních prstředků pdle nvely zák. č. 280/1992 Sb. čl. VIII. dst. 2 a zák. č. 551/1991 Sb. čl. VI. dst. 1 6) ,7 Pjistné z veř. zdrav. pjištění p přerzdělvání (ř. 1 + ř. 2) pdle 20 a 21a zák. 592/1992 Sb., pjistném na všebecné zdravtní pjištění, ve znění pzdějších ,0 předpisů, a pdle 1 dst. 1 písm. a) a b) vyhlášky fndech 3 Penále, pkuty a přirážky k pjistnému pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,9 4 Náhrady škdy pdle 1 dst. 1 písm. d) vyhlášky fndech ,0 5 Úrky získané hspdařením pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,8 6 Ostatní příjmy pdle 1 dst. 1 písm. g) vyhlášky fndech 7 Převdy z jiných fndů v suladu s 1 dst. 1 písm. i) vyhlášky fndech Příjem zůstatku v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny pdle 1 dst.1 písm. j) vyhlášky fndech Příjem d zahraniční pjišťvny pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech za uhrazené zdravtní služby pskytvatelem zdravtních služeb za cizí pjištěnce Příjem paušální platby za pjištěnce d zahraniční pjišťvny pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech 11 Kladné kursvé rzdíly pdle 1 dst. 1 písm. h) vyhlášky fndech 12 Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Příjmy a výdaje ve sledvaném bdbí pdle 1 dst. 7 vyhlášky fndech Dar určený dárcem pr ZFZP, neb pkud nebyl dárcem určen účel daru pdle 1 dst. 1 písm. e) vyhlášky fndech 13 Příjem úvěru na psílení ZFZP 14 Příjem návratných finančních výpmcí na psílení ZFZP 15 Mimřádné případy externí 16 Mimřádné převdy mezi fndy Rk ček. skut. Rk / ček. skut , ,7 14

16 B. III. Výdaje celkem: , Výdaje za zdravtní služby včetně krekcí a revizí a úhrad jiným zdravtním pjišťvnám pdle 1 dst. 4 písm. a), dst. 4 písm. b) a dst. 4 písm. d) vyhlášky fndech z th: výdaje za léčení pjištěnců dané zdravtní pjišťvny v cizině pdle 1 dst. 4 písm. b) vyhlášky fndech 2 Úrky z úvěrů pdle 1 dst. 4 písm. f) vyhlášky fndech , ,6 3 Příděly d jiných fndů ( ) ,0 3.1 v tm: d rezervníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. k) vyhlášky fndech 4) ,1 3.2 d prvzníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. j) vyhlášky fndech 1) ,0 3.3 d fndu prevence pdle 1 dst. 4 písm. l) vyhlášky fndech 2) , Mimřádný převd d prvzníh fndu puze Vjenská zdravtní pjišťvna ČR pdle 1 dst. 4 písm. m) vyhlášky fndech Výdaje za pskytnuté zdravtní služby fakturvané tuzemským pskytvatelem zdravtních služeb zdravtní pjišťvně za cizí pjištěnce, včetně výsledků revize pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech Výdaje za paušální platby za pjištěnce hrazené zahraničním pjišťvnám pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech Bankvní pplatky za vedení účtu základníh fndu a další pplatky pdle 1 dst. 4 písm. g) vyhlášky fndech Výdaje spjené s vedením sbníh účtu pjištěnce v suladu s 1 dst. 4 písm. h) vyhlášky fndech , , , ,3 8 Záprné kursvé rzdíly pdle 1 dst. 4 písm. i) vyhlášky fndech ,0 9 Splátky úvěrů na psílení ZFZP 10 Splátky návratných finančních výpmcí na psílení ZFZP 11 Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Příjmy a výdaje ve sledvaném bdbí pdle 1 dst. 7 vyhlášky fndech Mimřádný dvd vyplývající z nvely č. 298/2011 Sb., zák. č. 280/1992 Sb. čl. VIII. dst. 2, písm a) a zák. č. 551/1991 Sb. čl. VI. dst. 1 převd 1/3 zůstatku evidv. k na BÚ ZFZP na zvláštní účet všebecnéh zdrav. pjištění 6) 12 Mimřádné případy externí 13 Mimřádné převdy mezi fndy IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II - III ,0 Z B IV přináleží hdntě rezerv k pslednímu dni sledvanéh bdbí Rk ček. skut. Rk / ček. skut. C. Specifikace ukazatele B II 1) Rk ček. skut. Rk / ček. skut. 1 Příjmy z pjistnéh d zaměstnavatelů ,0 2 Příjmy z pjistnéh d sb samstatně výdělečně činných ,5 3 Příjmy z pjistnéh d statních plátců (sb bez zdanitelných příjmů + případné další platby veřejnéh zdravtníh pjištění) 4 Neidentifikvatelné platby d různých typů plátců ,3 5 Sučet řádků C ř. 1 až C ř. 4 = B II ř. 1) ,2 Pznámky k tabulce ČÁST I. : 1) Prpčet limitu přídělu pdle 7 vyhlášky fndech je vázán na údaje rzvrhvé základny prpčtené z ddílu B II ZFZP. 2) 3) 4) 5) 6) Pkud zdravtní pjišťvna účtuje úrky, pkuty, penále a přirážky d ZFZP a následně prvádí převd ze ZFZP d fndu prevence, bude k tmut účelu využívat jak ddíl AIII ř. 3.3, tak i ddíl B III ř V případě, že ZP nevykazují hdntu dstranění tvrdstí v přílze č. 7, ddíl A III ř. 6, musí být hdnta dstranění tvrdstí vykázána na tmt řádku. I pkud ZZP účtuje danu plžku tzv. "saldem" na ř. A II.1 ZFZP, vykáže danu hdntu na ř. A III.5 a danu hdntu upraví jedntlivé plžky a mezisučty tak, aby byla zachvána hdnta na KZ na ř. IV. Vzniklý rzdíl prti účetním sestavám se kmentuje pd tut tabulku. Prpčet převdu d RF v ddílu A III v ř. 3.1 se prvádí i v případě, že z důvdu nedstatku finančních prstředků nebude vykázán převd v ddílu B III v ř V řádcích "z th" A.II 1.1, A II 3.1 neb A III 1.2 se zbrazuje stav prúčtvání dhadných plžek (-), které byly d danéh bdbí převedeny jak sučást pčátečních zůstatků. V účetní závěrce se pak d plžky prmítne hdnta nvě stanvených dhadných plžek (+), (-). Řádek pnechán z technických důvdů zdravtní pjišťvna vyplní hdntu "0". ZFZP 2 Obě tabulky základníh fndu zdravtníh pjištění transparentně dkumentují bilanci sučasnéh i prgresivníh hspdaření RBP. Tabulka typu A zachycuje základní fnd zdravtníh pjištění z hlediska předpisvě účtvaných phledávek a závazků včetně dhadných plžek dle jejich věcnéh a časvéh 15

17 zařazení definvanéh platnu účetní legislativu, v tabulce typu B jsu ppsány finanční tky na účtech základníh fndu zdravtníh pjištění v bance tak, jak budu prbíhat d d sledvanéh rku. Vzhledem k tmu, že perativní řízení zdravtní pjišťvny vychází zejména z aktuálníh stavu, resp. analýzy reálných příjmů a výdajů, je další kmentář k vybraným plžkám zaměřen na údaje v tabulce typu B. Z čekávané skutečnsti hspdaření RBP v rce je zřejmé, že pjišťvna předpkládá uzavření účetníh bdbí rku se záprným saldem příjmů a výdajů k a vykázání zůstatku ZFZP ve výši 1.329,3 mil. Kč. Tent bjem představují finanční prstředky depnvané na bankvních účtech ZFZP. Plánvaný vývj nákladů na zdravtní služby v jedntlivých segmentech dpvídá kvantifikaci vlivů, které vyplývají z analýzy dsavadníh i předpkládanéh vývje a dvíjejí se ze sučasnéh stavu pznání. V tmt smyslu bude pjišťvna verifikvat své předpklady s tím, že v rámci prstru danéh platnu právní úpravu a při respektvání individuálních smluvních ujednání bude aplikací kncepčních i perativních patření prvádět systémvu regulaci ve vztahu k plánvaným hdntám. Mechanismus užití prstředků základníh fndu zdravtníh pjištění v případě vyšších příjmů než stanví zdravtně pjistný plán bude vycházet z následujících atributů: racinálníh rzdělení v rámci všech segmentů zdravtních služeb p vyhdncení prstru v příjmvé blasti, priritníh řešení pžadavků na dplatky za zdravtní péči ve vztahu k bjektivizaci dhdnutých smluvních ujednání a regulačních mechanismů, dpvídajícíh navýšení úhrad při změnách bjemu a struktury smluvně pskytvaných zdravtních služeb prti referenčnímu bdbí, bjektivníh psuzvání salda příjmů a výdajů s přihlédnutím k přepčtu na jednh pjištěnce. ZÁKLADNÍ VÝCHOZÍ PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ ZÁMĚRY VÝVOJE ZFZP V ROCE 2014 Plánvaný pčet pjištěnců k je předpkládán ve výši sb. Plánvané příjmy z výběru pjistnéh v rce 2014 vycházejí z čekávané skutečnsti rku. Základním výchdiskem prpčtu příjmů jsu vedle dhadu dpadu plánvaných patření známých k datu zpracvání na rk 2014 rvněž vlastní prgnózy a zkušensti z vývje v předchzích bdbích. Prcent nárůstu příjmů na 1 pjištěnce je p přerzdělvání v pjišťvně plánván v prvnání s rkem ve výši +1,75 %, z th příjmy z pjistnéh jsu plánvány s hledem na dsavadní vývj u jedntlivých kategrií plátců. Navýšení pjistnéh u OBZP a zálh u OSVČ má pr pjišťvnu nevýznamný dpad, nebť právě u kategrie OBZP je nejmenší úspěšnst ve výběru pjistnéh. Platba za státem hrazené kategrie pjištěnců se předpkládá p celý rk 2014 ve výši 787 Kč na 1 pjištěnce za měsíc. Plánvané navýšení celkvých nákladů na zdravtní služby v rce 2014 činí v abslutním mezirčním prvnání + 3,5 % a v přepčtu na 1 pjištěnce cca +1,2 %. 16

18 K zajištění legislativu definvané výše rezervníh fndu předpkládá RBP v rce 2014 přesun cca 3 mil. Kč ze základníh fndu zdravtníh pjištění. Pjišťvna nepředpkládá v průběhu rku 2014 žádné závazky vůči pskytvatelům zdravtních služeb p lhůtě splatnsti. Příděl d fndu suvisejícíh s vlastní činnstí pjišťvny je plánván v suladu s platnu legislativu ve výši 3,40 % z vybranéh pjistnéh p přerzdělvání, náhrad škd, pkut, penále a přirážek k pjistnému a jeh abslutní plánvaná výše pr rk 2014 činí 272 mil. Kč. Nvě přízené investice v rce 2014 jsu plánvány ve výši 33,2 mil. Kč. Veškeré investiční akce byly prjednány a schváleny Správní radu RBP s tím, že zdrjem tvrby ptřebných finančních prstředků je krmě dpisů a úrků vytvřených na bankvních účtech FRM rvněž převd z prvzníh fndu ve výši kladnéh rzdílu mezi prdejní a zůstatkvu cenu prdanéh majetku. Plánvaný pčet zaměstnanců k činí 218 sb, průměrný přepčtený pčet v rce 2014 pak 216 sb. Pměr průměrnéh pčtu pjištěnců na 1 zaměstnance přitm bude činit 1: RBP nepředpkládá v rce 2014 využití jakýchkliv úvěrvých prstředků. V suladu s platnu legislativu a metdiku zpracvání na rk 2014 vytváří RBP v blasti veřejnéh zdravtníh pjištění dhadné plžky a pravné plžky. Rzdíl mezi příjmy a výdaji ZFZP je v rce 2014 plánván ve výši -160 mil. Kč, k jeh krytí pjišťvna pužije prstředky z minulých let. SALDO PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ B. I. Příjmy celkem: ,8 1 Pjistné z veřejnéh zdravtníh pjištění pdle 1dst. 1 písm. a) vyhlášky fndech ,2 2 Peněžní prstředky plynucí z měsíčníh vyúčtvání výsledků přerzdělvání +/- pdle 1 dst. 1 písm. b) vyhlášky fndech ,7 2.1 z th: mimřádný pdíl připadající na ZP z přerzdělení finančních prstředků pdle nvely zák. č. 280/1992 Sb. čl. VIII. dst. 2 a zák. č. 551/1991 Sb. čl. VI. dst. 1 3) Pjistné z veř. zdrav. pjištění p přerzdělvání (ř. 1 + ř. 2) pdle 20 a 21a zák. 592/1992 Sb., pjistném na všebecné zdravtní pjištění, ve znění pzdějších předpisů a 1 dst. 1 písm. a) a b) vyhlášky fndech ,0 3 Penále, pkuty a přirážky k pjistnému pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,9 4 Náhrady škdy pdle 1 dst. 1 písm. d) vyhlášky fndech ,0 5 Úrky získané hspdařením pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,8 6 Ostatní příjmy pdle 1 dst. 1 písm. g) vyhlášky fndech 7 Převdy z jiných fndů v suladu s 1 dst. 1 písm. i) vyhlášky fndech 8 9 Příjem d zahraniční pjišťvny pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech za uhrazené zdravtní služby pskytvatelem zdravtních služeb za cizí pjištěnce Příjem paušální platby za pjištěnce d zahraniční pjišťvny pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech 10 Kladné kurzvé rzdíly pdle 1 dst. 1 písm. h) vyhlášky fndech 11 Příjmy ve sledvaném bdbí Dar určený dárcem pr ZFZP, neb pkud nebyl dárcem určen účel daru pdle 1 dst. 1 písm. e) vyhlášky fndech 12 Mimřádné případy externí 13 Mimřádné převdy mezi fndy Rk ček. skut. Rk / ček. skut , ,7 17

19 A. Čerpání ve sledvaném bdbí II. Ćerpání celkem: , Závazky za zdravtní služby včetně krekcí a revizí a úhrad jiným zdravtním pjišťvnám pdle 1 dst. 4 písm. a), dst. 4 písm. b), dst. 4 písm. d) a dst. 4 písm. e) vyhlášky fndech včetně dhadných plžek z th: závazky za léčení pjištěnců dané zdravtní pjišťvny v cizině pdle 1 dst. 4 písm. b) vyhlášky fndech dhadné plžky k závazkům pdle 1 dst. 4 písm. e) vyhlášky fndech vztahující se k 1 dst. 4 písm. a) vyhlášky fndech 2 Úrky z úvěrů pdle 1 dst. 4 písm. f) vyhlášky fndech , , Předpis přídělů d jiných fndů ( ) ,0 3.1 v tm: d rezervníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. k) vyhlášky fndech 1) ,6 3.2 d prvzníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. j) vyhlášky fndech ,0 3.3 d fndu prevence pdle 1 dst. 4 písm. l) vyhlášky fndech , Mimřádný převd d prvzníh fndu puze Vjenská zdravtní pjišťvna ČR pdle 1 dst. 4 písm. l) vyhlášky fndech Závazky vyplývající z pskytnutí zdravtních služeb vyúčtvaných zdravtní pjišťvně pskytvateli zdravtních služeb za cizí pjištěnce, včetně výsledků revize pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech Závazky vůči zahraniční pjišťvně z titulu paušální platby za pjištěnce pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech Bankvní pplatky za vedení účtu ZFZP a další pplatky pdle 1 dst. 4 písm. g) vyhlášky fndech Náklady spjené s vedením sbníh účtu pjištěnce v suladu s 1 dst. 4 písm. h) vyhlášky fndech , , , ,3 8 Záprné kurzvé rzdíly pdle 1 dst. 4 písm. i) vyhlášky fndech ,0 9 Tvrba rezervy na pravmcně nesknčené sudní spry pdle 1 dst. 4 písm. n) vyhlášky fndech 10 Tvrba statních rezerv pdle 1 dst. 4 písm. ) vyhlášky fndech 11 Mimřádný dvd vyplývající z nvely 298/2011 Sb., zák. č. 280/1992 Sb. čl. VIII. dst. 2, písm a) a zák. č. 551/1991 Sb. čl. VI. dst. 1 převd 1/3 zůstatku evidv. k na BÚ ZFZP 0 0 na zvláštní účet všebecnéh zdrav. pjištění 3) 12 Mimřádné případy externí 13 Mimřádné převdy mezi fndy Sald příjmů a nákladů celkem = B I celkem - A II celkem 2) ,4 Pznámky k tabulce ČÁST II. : 1) Zdravtní pjišťvny vykazují v případě, že je rezervní fnd naplňván i finančně. 2) 3) Řádek pnechán z technických důvdů zdravtní pjišťvna vyplní hdntu "0". Rk ček. skut. S hledem na infrmaci d správce zvláštníh účtu zařazujeme mimřádný řádek na dvd prstředků na zvláštní účet přerzdělvání. Rk 2014 Tabulka bude dplněna kmentářem k dsaženému saldu příjmů a nákladů ZFZP ve vztahu k zůstatku finančních prstředků na bankvním účtu ZFZP a stavu závazků vůči PZS případně dalším důvdům tht vývje. 2014/ ček. skut. ZFZP 2 Tabulka zachycuje prvnání příjmů, které pjišťvna předpkládá v bdbí d d a příslušných nákladů věcně a časvě spadajících d tht bdbí. Záprné sald plánvané v rce i v rce 2014 znamená pkrytí nákladů zdravtních služeb a statních nákladů zůstatky vytvřenými na bankvních účtech z předcházejících účetních bdbí. NÁKLADY NA LÉČENÍ CIZINCŮ Náklady zachycené v účetnictví předpkládá pjišťvna ve výši a jejich bližší specifikace je uvedena v následující tabulce: 18

20 Ř. Ukazatel M. j. Rk ček. skutečnst Rk / ček. skut. 1 Náklady na léčení cizinců v ČR celkem včetně paušální platby 1) ,1 2 Pčet šetřených cizinců 2) sby ,3 3 Průměrné náklady na 1 šetřenéh cizince Kč ,9 Pznámky k tabulce: 1) Údaje vychází z ddílu A III (ř. 6 + ř. 7) tabulky č. 2. 2) Vyjádřen pčtem výkazů. Léčení cizinců TVORBA, PŘÍJMY ZFZP Celkvé příjmy d d plánuje RBP ve výši Jsu tvřeny především pjistným z veřejnéh zdravtníh pjištění ve výši a předpkládanými prstředky z přerzdělvání připsanými na účet RBP ve výši Ostatní příjmy jsu z náhrad škd ve výši , z penále, pkut a přirážek k pjistnému ve výši a z úrků vzniklých hspdařením se ZFZP ve výši Nepdstatnu příjmvu plžku ZFZP, která je puhým kvalifikvaným dhadem, je bjem čekávaný d zahraničních nsitelů zdravtníh pjištění a získaný prstřednictvím Centra mezistátních úhrad za zdravtní služby pskytnuté cizincům v ČR a příjem paušální platby za cizí pjištěnce ve výši 350. Z předpisvě účtvanéh pjistnéh d zaměstnavatelů a OBZP tvří dhadná plžka v rce částku a v rce 2014 je tvřena ve výši Na řádku A II.1.1 je uveden sald vzniklé prvnáním s dhadnu plžku z rku strnvanu v rce Tentýž pstup byl uplatněn i v rce. KONTROLA VÝBĚRU POJISTNÉHO, POKUT, PENÁLE A PŘIRÁŽEK K POJISTNÉMU VE VZTAHU K PRÁVŮM A POVINNOSTEM VYPLÝVAJÍCÍM ZE ZÁKONA Č. 592/1992 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Kntrlní činnst v blasti výběru pjistnéh na veřejné zdravtní pjištění má ve struktuře činnstí RBP své nezastupitelné míst a patří mezi základní pririty. Kntrla plátců pjistnéh vychází ze zásad řízení kntrlní činnsti v příjmvé blasti pjišťvny. Prblematika kntrlní činnsti a výběru pjistnéh je pravidelně prjednávána na pradách vedení RBP i ve Správní a Dzrčí radě RBP. V rce 2014 bude kntrlní činnst plnit důležitu rli při zjišťvání neplatičů zdravtníh pjištění s cílem pdpřit udržení finanční stability zdravtní pjišťvny, která i nadále bude využívat všech záknných prstředků k vymáhání phledávek. Sučasně bude pzrnst věnvána i vymáhání penále. Dále se pjišťvna zaměří na: zkvalitnění kntrlní činnsti u plátců pjistnéh, zdknalvání prgramvéh vybavení pr prvádění tzv. krespndenční kntrly plátců pjistnéh (přiřazvání hrmadných plateb k avízům, archivace pužitých plateb a avíz, prgramvé vybavení pr vystavvání ptvrzení apd.), 19

21 vymáhání phledávek prstřednictvím exekucí vůči neplatičům pjistnéh na veřejné zdravtní pjištění, důslednu aplikaci 241 zákna č. 40/2009 Sb., v platném znění, (využívat mžnst pdávat pdnět Plicii ČR při prušvání záknné pvinnsti nehrazením zdravtníh pjištění), důslednu aplikaci zákna č. 592/1992 Sb., v platném znění, s cílem urychlit mžnst vymáhání phledávek vystavením tzv. výkazu nedplatků, zjišťvání úrvně plnění pvinnstí zaměstnavatelů stanvených v 45 zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění, v případech pakvanéh zjištění nemcí z pvlání neb pracvních úrazů ze stejných příčin, včetně mžnstí v krajních případech vyměřit přirážku k pjistnému dle 45 dst. 1 téhž zákna, další zdknalvání infrmačníh systému s cílem zefektivnění využívání přehledů platbách pjistnéh (mžnst příméh výpčtu dlužnéh pjistnéh a penále z avíz, tisk dpisů s pžadavkem dlžení chybějících avíz apd.). Stav phledávek p lhůtě splatnsti u plátců pjistnéh výrazně vlivňují neuhrazené platby běžnéh pjistnéh v případech, kdy plátci zaslali přehled platbě pjistnéh, ale platbu neprvedli v termínu. V rce 2014 bude RBP ke snižvání phledávek využívat metd, které se svědčily již v minulých letech. Nadále bude prefervat zejména úzké kntakty s velkými plátci pjistnéh a uzavírání dhd splátkách dlužnéh pjistnéh a penále. V případech, kdy phledávka nebude uspkjena při pužití těcht prstředků, přistupí RBP k neprdlenému vymáhání phledávek sudní cestu a prstřednictvím příslušných exekučních úřadů. V rámci platné legislativy budu využívány následující pstupy: prhlášení majetku dlužníka, připjení se d inslvenčníh řízení neb k likvidaci, využití exekutrů. V psledních letech RBP zaznamenává rstucí pčet phledávek p lhůtě splatnsti i u sb bez zdanitelných příjmů (OBZP), u nichž zákn předepisuje vlastní přímu úhradu pjistnéh. Neplatící OBZP jsu zjišťvány individuálně při denním kntaktu s pjištěnci, ale především s využitím infrmačníh systému pjišťvny. OBZP jsu zasílány výzvy s vyčíslením dlužnéh pjistnéh a s pžadavkem na jeh úhradu, ppř. s pžadavkem dplnění chybějících údajů v registru pjištěnců. V případech, kdy dlužné pjistné není uhrazen, je vydán výkaz nedplatků na dlužné pjistné a penále. V případě, kdy není phledávka dbrvlně uhrazena, nastupuje shra uvedený prces exekučníh vymáhání. Při důsledné realizaci uvedených pstupů lze čekávat pkračující prces zkvalitňvání a dstraňvání chybvsti v registru pjištěnců RBP, která vzniká především neplněním znamvacích pvinnstí dle zákna ze strany pjištěnců. RBP se bude v rce 2014 řídit ve své činnsti zejména zákny č. 48/1997 Sb., v platném znění, a č. 592/1992 Sb., v platném znění. Obě tyt nrmy se ve svých ustanveních vztahují ke kntrle výběru pjistnéh a penále a následnému vymáhání dlužných částek na veřejné zdravtní pjištění. Nadále bude aplikván specifický způsb výpčtu vyměřvacíh základu u zaměstnaných invalidních neb částečně invalidních sb. Týká se puze sb zaměstnaných 20

22 u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % sb se zdravtním pstižením z celkvéh průměrnéh přepčtenéh pčtu svých zaměstnanců. Pjišťvna bude využívat zpřesnění znamvací pvinnsti zaměstnavatelů, kdy zaměstnavatelé jsu navíc pvinni sdělvat i trvalý pbyt svých zaměstnanců. Pjišťvna bude ve stále větší míře vydávat výkazy nedplatků ve smyslu ust. 53 zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění, v případě existence dlužnéh pjistnéh a penále, a t z důvdu prcesně jednduššíh a účinnějšíh pstupu než v případech vedení správníh řízení dle zákna č. 500/2004 Sb., v platném znění. Evrpská nařízení týkající se sciálníh zabezpečení umžňují vymáhat případné nedplatky na pjistném na veřejné zdravtní pjištění, suvisejícím penále a náhradách škdy i v jiném členském státu EU a EHP s výjimku Švýcarska. RBP bude předmětu činnsti Centra mezistátních úhrad k řešení phledávek za těmit plátci pjistnéh využívat. 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP Výdaje, čili finanční prstředky depsané z bankvních účtů ZFZP d d , jsu plánvány v celkvé výši Největší plžku z nich tvří výdaje na věcné dávky zdravtní péče včetně úhrad suvisejících s limitem regulačních pplatků a dplatků ve výši Bližší kmentář k tét rzhdující výdajvé blasti je předmětem subkapitly Z předpisvě účtvaných nákladů na zdravtní služby tvří dhadná plžka v rce částku a v rce 2014 je tvřena ve výši Sučástí dhadných plžek je i zálha za čkvací látky. Na řádku A III. 1.2 je uveden sald vzniklé prvnáním s dhadnu plžku z rku strnvanu v rce Tentýž pstup byl uplatněn i v rce. Rezervní fnd bude v suladu s platnu legislativu dplněn v rce 2014 částku ze ZFZP tak, aby splečně s úrky na něj připsanými dpvídal záknem stanvené výši. Převd finančních prstředků na bankvní účet prvzníh fndu (resp. na vlastní činnst pjišťvny) je plánván ve výši Prpčet přídělu je pdrbně ppsán v kapitle 5.2. Prstřednictvím ZFZP prvádí RBP příděl d fndu prevence, jehž bjem je plánván ve výši Tvří jej příjmy z pkut a penále ( ), přirážek k pjistnému (1.700 ) a úrků vzniklých hspdařením se ZFZP ( ). Výdaje za pskytnutu zdravtní péči fakturvanu tuzemskými PZS za cizince jsu plánvány ve výši 4.800, za paušální platby za pjištěnce RBP d ciziny kalkuluje pjišťvna s částku 400. Bankvní pplatky a pštvné suvisející se ZFZP jsu plánvány ve výši D pštvnéh hrazenéh ze ZFZP hdlá RBP zahrnut výdaje suvisející s kmunikací s PZS, pjištěnci a plátci pjistnéh, včetně dplatků. V suladu s platnu legislativu plánuje pjišťvna výdaje spjené s vedením sbníh účtu pjištěnce ve výši

23 V suladu s vyhlášku č. 503/2002 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů, pr zdravtní pjišťvny, vytváří pjišťvna v ZFZP pravné plžky k pjistnému, penále, pkutám, přirážkám k pjistnému a k náhradám škd. RBP nepředpkládá v rce 2014 vznik titulu pr tvrbu rezerv SMLUVNÍ POLITIKA VE VZTAHU K PZS ZÁMĚRY VÝVOJE SMLUVNÍ POLITIKY Prvřadým úklem smluvní plitiky pjišťvny je zajištění kvalitních a dstupných zdravtních služeb pr všechny své klienty. K tmu zdravtní pjišťvna vytváří ptimální síť PZS v suladu s ptřebami pjištěnců. Při tét činnsti a stabilizaci sítě PZS bude pjišťvna nadále úzce splupracvat s krajskými úřady především Mravskslezskéh, Olmuckéh, Zlínskéh a Jihmravskéh kraje. Zdravtní pjišťvna bude i v rce 2014 pkračvat v rzšiřvání sítě smluvních PZS v blasti Mstecké pánve, zejména v kresech Mst a Chmutv. Přes územní vzdálenst jsu však patrné mnhé shdné rysy prtflia klientely, především prfesní příbuznst byvatel při těžbě survin, výrbě elektřiny, zaměstnanst byvatel v chemickém průmyslu a stavebních dvětvích. Pjišťvna vychází z předpkladu, že její dluhdbé zkušensti jsu blízké a prspěšné rvněž byvatelstvu tét průmyslvé blasti. Zdravtní pjišťvna se bude v rce 2014 rvněž věnvat rzšiřvání sítě smluvních PZS v Brně a jeh klí. RBP bude v rce 2014 dále dtvářet síť smluvních PZS zejména primární ambulantní péče, jejímž účelem je pskytvání preventivní, diagnstické a léčebné péče v kraji Vysčina. V rámci stabilizace a bjektivizace sítě smluvních pskytvatelů lůžkvé péče bude RBP v rce 2014 dále upravvat rzsah pskytvaných zdravtních služeb s jedntlivými pskytvateli takvým způsbem, aby vyhvval pžadavkům RBP na dstupné a kvalitní služby. Tyt úpravy se prmítnu d úhrad za zdravtní služby prváděných nepstradatelnými pskytvateli. RBP bude i nadále splupracvat s statními zdravtními pjišťvnami, s rgány místních samspráv a dbrnými lékařskými splečnstmi. V rce 2014 bude RBP i nadále zabezpečvat zajištění sítě smluvních PZS v blastech ČR s minimálním pčtem svých pjištěnců v suladu s nařízením vlády č. 307/2012 Sb., místní a časvé dstupnsti zdravtních služeb. Stabilizaci a kultivaci sítě PZS pjišťvna chápe jak tevřený a dluhdbý prces. Při uzavírání a rzšiřvání smluvních vztahů v rce 2014 bude dbát na: zvyšvání bezpečí pacienta, kvalitu pskytvaných zdravtních služeb, dstupnst pskytvaných zdravtních služeb. S tím úzce suvisí i kntrla pasprtizace jedntlivých PZS. Při těcht kntrlách bude nadále kladen důraz na dpvídající persnální a přístrjvé vybavení smluvních pskytvatelů zdravtních služeb. Důležitým měřítkem psuzvání kvality pskytvaných zdravtních služeb jsu samtné výsledky léčebné činnsti, pčty kmplikací, reperací 22

24 apd. RBP bude v rce 2014 pkračvat v realizaci a sjednávání elektrnické pasprtizace smluvních ujednání cestu prtálvé aplikace. Pr stabilizaci a další vývj smluvních vztahů budu v rce 2014 určující tat kritéria: výsledky výběrvých řízení. RBP je právněna uzavřít smluvu pskytvání a úhradě zdravtních služeb s uchazečem puze tehdy, byl-li uzavření takvé smluvy ve výběrvém řízení dpručen, před uzavřením nvéh smluvníh vztahu bude prvěřena pasprtizace příslušnéh pskytvatele zdravtních služeb ve vztahu k jeh persnální úrvni a přístrjvému vybavení, smluvní ujednání úhradách zdravtních služeb budu respektvat výsledky dhdvacích řízení, platnu legislativu a závazné pkyny MZ a MF. Pjišťvna bude i nadále aplikvat nařízení EU pskytvání a úhradě zdravtních služeb a pdílet se na zajišťvání činnsti CMÚ. ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V REGIONECH PŮSOBNOSTI Sučasná síť smluvních PZS vyhvuje ptřebám RBP jak z hlediska dstupnsti, tak i struktury pskytvané péče. Pr klienty mim hlavní zájmvé reginy RBP jsu zdravtní služby smluvně zajištěny téměř ve všech nemcnicích ČR a v místech sustředění pskytvaných zdravtních služeb. Uzavírání nvých smluvních vztahů s ambulantními PZS bude prbíhat v suladu s nařízením vlády č. 307/2012 Sb., místní a časvé dstupnsti zdravtních služeb, a zárveň bude respektvat nezbytnu ptřebu zajištění dstupné dbrné péče pr klienty pjišťvny v reginech, kde takvá ptřeba vznikne, např. v důsledku četnějších přesunů pjištěnců ke studiu ve vzdálenějších univerzitních městech a při migraci bčanů suvisející s vývjem trhu práce. Vývj ve sjednávání nvých smluv v průběhu rku 2014 bude vlivněn pkračujícími aktivitami pjišťvny v průmyslvých blastech Mstu, Chmutva a v kraji Vysčina. Zdravtní pjišťvna se v průběhu rku 2014 dále zaměří na dknčení rzšíření sítě smluvních pskytvatelů primárních a ambulantních specializvaných zdravtních služeb v Brně a klí. RBP bude uzavírat nvé smluvní vztahy v závislsti na ptřebě zajistit dstupné a kvalitní zdravtní služby v suladu s nařízením vlády č. 307/2012 Sb. Dynamický nárůst pčtu zamýšlených smluvních ujednání v segmentech primárních ambulantních zdravtních služeb zhledňuje záměr zdravtní pjišťvny rzšířit svji stávající reginální půsbnst vybudváním sítě nvých smluvních PZS v kraji Vysčina i s hledem na zajištění místní dstupnsti zdravtních služeb. V suvislsti se záměrem RBP rzšířit stávající síť PZS zejména v ambulantní péči je plánván pr rk 2014 v bru všebecnéh praktickéh lékařství a praktickéh lékařství pr děti a drst nárůst 1,9 a 2,4 %, v segmentu specializvaných ambulantních služeb 3,1 % a v segmentu stmatlgických služeb 2,7 %. V důsledku zajištění dstupnsti zdravtních služeb pr pjištěnce se předpkládá růstvý vývj pčtu smluvních PZS v segmentech léčebně rehabilitačních služeb a diagnstických zdravtních služeb s nárůstem 5,6 a 7,4 %. Zajištění dstupnsti zdravtních služeb bude v rce 2014 vlivněn nařízením vlády č. 307/2012 Sb., místní a časvé dstupnsti zdravtních služeb. Stanvené djezdvé dby vyjadřující místní dstupnst a lhůty vyjadřující dstupnst časvu determinují 23

25 pvinnst zdravtní pjišťvny zajistit takvu síť PZS, která svým pjištěncům umžní definvanu dsažitelnst plánvaných hrazených zdravtních služeb. Pjišťvna bude i nadále pdprvat rzšiřvání sítě pskytvatelů ambulantních služeb včetně pskytvání jedndenní péče v zařízeních specializvaných ambulantních služeb. Tent druh péče umžňuje pacientům dléčení v přirzeném dmácím prstředí. Rzsah sítě PZS, která plně pkryje kvalitní a dstupné zdravtní služby, bude pjišťvna psuzvat ve vztahu k ptimální výši účelně vynalžených finančních prstředků z veřejnéh zdravtníh pjištění. Základním prvkem, který upravuje vzájemné vztahy se smluvními PZS, jsu smluvy pskytvání a úhradě zdravtních služeb. Nedílnu sučástí těcht smluv jsu cenvá a platební ujednání. Ddržvání dhdnutých lhůt splatnsti vůči smluvním PZS pvažuje pjišťvna za svu dluhdbu a neměnnu priritu. RBP bude usilvat t, aby tat zásada byla ddržena i v rce 2014 a v následujících bdbích. V pdstatněných případech bude pjišťvna psuzvat v reklamačním řízení pžadavky na úpravy výše stanvených úhrad, případně dplatků suvisejících s vývjvě významnými změnami bjemu neb struktury pskytvaných zdravtních služeb. SÍŤ SMLUVNÍCH PZS Tvrbu účelné sítě pskytvatelů zdravtních služeb a uplatňvání racinální smluvní plitiky pvažuje pjišťvna za významný prvek zajištění dstupnsti zdravtních služeb v žáducí struktuře. Pčet a strukturu smluv s pskytvateli zdravtních služeb charakterizuje následující tabulka: SOUSTAVA SMLUVNÍCH PZS Ř. Kategrie smluvních pskytvatelů zdravtních služeb 1) 1 Ambulantní pskytvatelé zdravtních služeb ,7 1.1 z th: Praktický lékař pr dspělé (dbrnst 001) ,9 1.2 Praktický lékař pr děti a drst (dbrnst 002) ,4 1.3 Praktický zubní lékař (dbrnst , 019) ,7 1.4 Ambulantní specialisté celkem ,1 1.5 Dmácí služby (dbrnst 925, 911, 914, 916 a 921) , z th: dmácí služby dbrnst ,4 1.6 Rehabilitační pskytvatelé zdravtních služeb (dbrnsti 902) , Pskytvatelé zdravtních služeb kmplementu (dbrnsti 222, , 806, 807, 809, ) z th: Pskytvatelé zdravtních služeb radilgie a zbrazvací techniky (dbrnsti 809 a 806) Pčet PZS ček. skut. k Pčet PZS , , Sudní lékařství (dbrnst 808) / ček. skut Patlgie (dbrnst ) ,0 1.8 Ostatní ambulantní pracviště ,9 24

26 Ř. Kategrie smluvních pskytvatelů zdravtních služeb 1) 2 Lůžkví pskytvatelé zdravtních služeb celkem ,0 2.1 z th: Nemcnice ,6 2.2 Odbrné léčebné ústavy (krmě léčeben dluhdbě nemcných a pskytvatelů zdravtních služeb vykazujících výhradně kód OD 00005) , v tm: psychiatrické (OD 00021, OD 00026) , rehabilitační (OD 00022, OD 00025, OD ) , pneumlgie a ftizelgie (TRN) (vykazující kód OD 00023, OD 00028) , statní ,0 2.3 Léčebny dluhdbě nemcných celkem (vykazující kód 00024) , v tm: samstatní pskytvatelé zdravtních služeb , začleněné v rámci jiných pskytvatelů zdravtních služeb ,3 2.4 Ošetřvatelská lůžka (vykazující kód 00005) , v tm: samstatní pskytvatelé zdravtních služeb , začleněná v rámci jiných pskytvatelů zdravtních služeb ,0 2.5 Lůžka ve speciálních lůžkvých zařízeních hspicvéh typu (vykazující kód OD 00030) ,0 3 Lázně ,3 4 Ozdravvny ,0 5 Zdravtnická dpravní služba ,6 6 Zdravtnická záchranná služba (dbrnst 709) ,7 7 Lékárny a výdejny zdravtnických prstředků ,0 8 OSTATNÍ smluvní pskytvatelé zdravtních služeb ,2 Sustava smluvních PZS 15 Pznámky k tabulce: 1) Ministerstv zdravtnictví ČR preferuje diferenciaci smluvních pskytvatelů zdravtních služeb (resp. jedntlivých kategrií) dle IČZ. S hledem na skutečnst, že pjištvna může pužívat rzlišení i dle jiných kritérií (IČ, IČP), je nezbytné upřesnění aplikvaných kritérií na řádku níže. Pužité kritérium pr rzlišení smluvních PZS (IČ, IČP, IČZ): IČZ Pčet PZS ček. skut. k Pčet PZS / ček. skut. Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna je institucí s výrazným reginálním charakterem. V šesti kresech Mravskslezskéh kraje tvří klientela RBP 26,3 % z celkvéh pčtu byvatel. Ve vztahu k celkvému prtfliu pjištěnců RBP tvří pjištěnci RBP z Mravskslezskéh kraje 77 prcentní pdíl. Mim Mravskslezský kraj má RBP významné zastupení v kresech Krměříž, kde klientela RBP činí 28,2 % z celkvéh pčtu byvatel, Vsetín s 19,5 % a Hdnín s 12,3 % klientely z celkvéh pčtu byvatel. V statních kresech a reginech České republiky je zastupení RBP statisticky mál významné (3 a méně % ve vztahu k příslušnému pčtu byvatel reginu). REGULAČNÍ MECHANISMY A ŘEŠENÍ ZÁVAZKO-POHLEDÁVKOVÉHO VZTAHU K PZS Uplatňvání regulačních mechanismů v suvislsti s čerpáním nákladů na zdravtní služby pr rk 2014 je pkládán za významnu pdmínku hspdárnéh vynakládání finančních prstředků z veřejnéh zdravtníh pjištění. Účinnst zachycvání chybnéh vykazvání pskytvaných zdravtních služeb suvisí s kvalitu infrmačníh systému pjišťvny. Aplikvaný systém RBP dkáže v tzv. prerevizi (systémvá aplikace kntrly platných pravidel pr vykazvání výknů, pasprtizace výknů atd.) zachytit předem nesprávně vykazvané dávky, které tvří 1 % z jejich celkvéh 25

27 bjemu. Nálezy RBP jsu ze strany pskytvatelů zdravtních služeb přijímány převážně jak právněné. Tent kntrlní systém je neustále zkvalitňván a dplňván s hledem na aktuální úpravy metdiky pr vykazvání výknů v rámci smluvních ujednání. Přínsem v tét blasti je i pstupné rzšiřvání elektrnické kmunikace prstřednictvím Prtálu ZP ZDRAVOTNÍ POLITIKA HLAVNÍ ÚKOLY ZDRAVOTNÍ POLITIKY Pjišťvna bude zajišťvat úhrady zdravtních služeb pdle platné právní úpravy veřejnéh zdravtníh pjištění, a t v suladu s dikcí zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění. Nadále se pčítá s výjimečným uplatněním úhrady zdravtních služeb jinak pjišťvnu nehrazené, je-li její pskytnutí z hlediska zdravtníh stavu pjištěnce jedinu mžnstí zachvání neb pdstatnéh zlepšení živtních funkcí. Výše a rzsah úhrad zdravtních služeb se bude řídit platnými právními předpisy. Celkvé finanční bjemy úhrad pr rk 2014 jsu uvedeny v tabulce č. 12 a v přepčtu na jednh pjištěnce v tabulce č. 13. Kmentář k finančnímu bjemu úhrad je uveden v kapitle tht zdravtně pjistnéh plánu. RBP bude v rce 2014 nadále cíleně přistupvat k nákupu zdravtních služeb v rzhdujících reginálních nemcnicích. Při nákupu zdravtních služeb se pjišťvna zaměří zejména na předem plánvané zdravtní služby. Důležitými parametry pr nákup zdravtních služeb u příslušných pskytvatelů lůžkvé péče budu kvalita pskytvaných zdravtních služeb, jejich nákladvst a bezpečí pacienta. Pjišťvna se bude i nadále zaměřvat na plánvání rzsahu zdravtních služeb pskytvaných ve specializvaných centrech včetně knkretizace spektra a nákladvsti léčivých přípravků. Od specializvaných center bude RBP pžadvat zpětnu infrmaci účelnsti pskytvaných zdravtních služeb. K naplnění záměrů v tét blasti bude pjišťvna nadále rzšiřvat splupráci s dbrnými lékařskými splečnstmi. V rce 2014 bude pjišťvna nadále v sučinnsti se Státním ústavem pr kntrlu léčiv aktivním účastníkem řízení stanvení cen, maximálních cen a úhrad z veřejnéh zdravtníh pjištění pr léčivé přípravky a ptraviny pr zvláštní lékařské účely. RBP se bude nadále i v rce 2014 pdílet na uzavírání smluv s výrbci léčivých přípravků dhdnutých nejvyšších cenách (DNC) za účelem dsažení efektivnější alkace prstředků veřejnéh zdravtníh pjištění a snížení dpadu d rzpčtu zdravtní pjišťvny v zájmu udržení stability rzpčtu veřejnéh zdravtníh pjištění. Pzrnst bude rvněž věnvána paliativní péči pskytvané pjištěncům v terminálním stavu v jejich vlastním sciálním prstředí, případně v hspicích. S hledem na přirzené stárnutí byvatelstva se pjišťvna zaměří na úrveň pskytvaných zdravtních služeb v zařízeních následné lůžkvé péče pr seniry a rvněž dmácí zdravtní služby v zájmu ptimálníh využití efektu léčby ve vlastním sciálním prstředí. 26

28 PŘEDPOKLÁDANÉ ZPŮSOBY A VÝŠE ÚHRAD ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH V suladu s dsavadní praxí bude úhrada zdravtních služeb v bru všebecné praktické lékařství a praktické lékařství pr děti a drst hrazena kmbinvaným kapitačně výknvým způsbem. U malých praxí, které nedsahují průměrnéh pčtu registrvaných pjištěnců, bude v důvdněných případech uplatňván drvnání kapitace. V segmentu specializvaných ambulantních služeb bude uplatněn výknvý způsb úhrady pdle Seznamu zdravtních výknů pr jedntlivé dbrnsti d vypčtenéh bjemu s degresí úhrady nad vypčtený bjem. V rce 2014 lze rvněž předpkládat realizaci úhrad frmu individuálně smluvně sjednané slžky za plánvané ambulantní perační výkny. V segmentu gyneklgických služeb bude rvněž uplatněn výknvý způsb úhrady pdle Seznamu zdravtních výknů s uplatněním parametru nákladvsti na jednh pacienta včetně systému bnifikací pr jedntlivé pskytvatele zdravtních služeb. V tmt segmentu lze v rce 2014 rvněž předpkládat úhrady frmu individuálně smluvně sjednané slžky za preventivní zdravtní služby, za plánvané ambulantní perační výkny a za péči těhtné pjištěnky. V segmentech diagnstické zdravtní služby, rehabilitační služby a dmácí zdravtní služby bude realizván výknvý způsb úhrady pdle Seznamu zdravtních výknů d vypčtenéh bjemu s uplatněním degresní úhrady nad vypčtený bjem pskytvané péče. V případě zdravtnické záchranné služby a přepravy bude úhrada prváděna výknvým způsbem pdle Seznamu zdravtních výknů, v segmentu přepravní zdravtní služby d vypčtenéh bjemu s degresí úhrady nad tent vypčtený bjem. V segmentu stmatlgické služby budu úhrady realizvány v suladu s vyhlášku rámcvých smluvách, resp. dalšími platnými právními přepisy a individuálními smluvními ujednáními. Akutní lůžkvá péče bude hrazena výknvým způsbem úhrady, úhradu s využitím systému DRG v kmbinaci s cíleně prváděným nákupem zdravtních služeb a individuálním stanvením úhrad léčivých přípravků pr specializvaná centra v rzhdujících reginálních nemcnicích neb paušálním způsbem úhrady s mžnstí individuálníh nákupu zdravtní péče. Navýšení úhrady v tmt segmentu je vůči referenčnímu bdbí rku 2012 plánván v hdntě 111,1 % v celkvém bjemu a v přepčtu na 1 pjištěnce v hdntě 108,1 %. V následné lůžkvé péči (OLÚ, LDN, OSL a v zařízeních hspicvéh typu) bude pjišťvna uplatňvat úhrady zdravtních služeb výknvým způsbem pdle Seznamu zdravtních výknů neb frmu paušální úhrady za jeden den hspitalizace, přičemž není vylučena mžnst dhdnut i jiný způsb úhrady. Zvláštní ambulantní služba pskytvaná pdle zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění, bude hrazena výknvým způsbem pdle Seznamu zdravtních výknů. Lázeňská léčebně rehabilitační péče bude nadále hrazena pdle knkrétních smluvních ujednání s jedntlivými pskytvateli tét péče za lázeňské prcedury a pbytvé dny. Jedntlivé způsby úhrad ve všech segmentech zdravtních služeb budu sjednány na bdbí celéh rku

29 Ve všech segmentech pskytvatelů zdravtních služeb budu uplatněny v suladu s platnými právními předpisy regulační mechanismy. REGULAČNÍ POPLATKY A DOPLATKY ZA LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY A POTRAVINY PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna bude v rce 2014 pstupvat při aplikaci vlivu regulačních pplatků a dplatků za léčiva v suladu se záknem č. 48/1997 Sb., v platném znění. Predikce jejich vývje a s tím spjených finančních dpadů pr pjišťvnu je uvedena v následující tabulce: Ř. Ukazatel M. j. Rk ček. skutečnst Rk Pčet pjištěnců, kteří v daném bdbí překrčili záknný limit 1) sby Částka, kteru byl překrčen záknný limit (vratky) 2) Celkvá částka za regulační pplatky (vykázány výkny 09543, 09544, 09545) Celkvá částka za regulační pplatky zaplacené v zařízeních lékárenské péče (vykázán výkn 09540) Celkvá částka za zapčitatelné dplatky na léky a ptraviny pr zvláštní účely Celkvá částka za regulační pplatky a zapčitatelné dplatky (sučet ř. 3 5) Pznámky k tabulce: 1) 5000 Kč, resp Kč. Jedná se pčet "vratek" prvedených v daném bdbí. Pkud pjištěnec bdrží více vratek, je v každém bdbí evidván. 2) Vazba na tabulku č. 12, ř. 10. V návaznsti na rzhdnutí Ústavníh sudu se předpkládá legislativní změna regulačníh pplatku za pbyt v nemcnici v rce 2014 ze 100 Kč na 60 Kč a s určitým dalším mezením pr jeh uplatnění v rce V rce 2014 se předpkládají další úpravy cen léčiv a změny spektra. Při znalsti těcht predikvaných změn se předpkládá bdbný vývj úhrad nadlimitních částek pjištěncům jak v rce. REGULAČNÍ OMEZENÍ OBJEMU POSKYTNUTÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ DLE ZÁKONA Č. 48/1997 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ K regulvání a mezvání bjemu úhrad za pskytvané zdravtní služby přistupí Revírní bratrská pkladna výhradně v rámci legislativních pravidel vycházejících ze zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění, z legislativních nrem, vyhlášek Ministerstva zdravtnictví a závazné sudní judikatury. Každému takvému rzhdnutí pjišťvny bude předcházet bjektivizace aktuálních dat a důsledné analytické vyhdncení příslušnéh patření. Pjišťvna bude dbát zejména na: zaktvení regulačních mechanismů preskripce léčiv, zdravtnických prstředků a indukvaných zdravtních služeb u ambulantních pskytvatelů zdravtních služeb a preskripce léčiv a zdravtnických prstředků u pskytvatelů lůžkvé péče d 28

30 smluvních ujednání v rzsahu závazných patření vyplývajících z příslušných prváděcích předpisů, cílevědmu smluvní plitiku vycházející z výsledků výběrvých řízení a ze zajištění dstupných a kvalitních zdravtních služeb pr pjištěnce RBP, zajištění sítě pskytvatelů zdravtních služeb, která umžní pjištěncům RBP definvanu dsažitelnst péče v suladu s nařízením vlády č. 307/2012 Sb., splupráci se zakladatelskými subjekty a lékaři pskytvateli v bru všebecnéh praktickéh lékařství v blasti prevence zdravtních rizik REVIZNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST Revizní činnst budu zajišťvat především tým revizních lékařů a další dbrní pracvníci pjišťvny. RBP bude uplatňvat následující kntrlní patření: psuzvání vykázaných výknů v suladu s právněním pskytvatele zdravtních služeb pr pskytvání zdravtních služeb v rámci schválené pasprtizace, která je sučástí smluvníh ujednání, čtvrtletní plánvání a vyhdncvání revizní činnsti se zaměřením na fyzické revize pskytvatelů zdravtních služeb, kteří vykazují neúměrně vysku úrveň nákladnsti neb nesrvnalsti v účtvání zdravtních služeb, resp. vykazují výrazný nárůst indukvané péče, psuzvání úhrady při pskytnutí nedkladné péče u nesmluvních pskytvatelů zdravtních služeb ve smyslu 17 dst. 1 zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění, vymezení knkrétních zdravtních indikací pr přijetí na lůžka následné péče s cílem specifikvat úhradu zdravtních služeb při hspitalizaci, která není nutná ze zdravtních důvdů, průběžné psuzvání nesprávné neb neúčelné preskripce léčiv a zdravtnických prstředků v návaznsti na stanvené diagnózy, psuzvání úrvně a kvality zdravtních služeb u pskytvatelů zdravtních služeb revizními lékaři pjišťvny s využitím dpručených standardů zdravtních služeb a vyvzváním závěrů ze smluvních vztahů, využívání individuálních účtů klientů k věřvání rzsahu pskytnutých zdravtních služeb tam, kde je pdezření z neuskutečněných, avšak vykázaných zdravtních výknů, využívání prgramu administrace persnálníh a technickéh vybavení k psuzvání pasprtizace pskytvatelů zdravtních služeb, dbrné psuzvání žádanek schválení úhrady z hlediska jejich medicínské přiměřensti, kntrla právněnsti indikací přepravy sanitním vzidlem bez dprvdu neb s dprvdem v návaznsti na zdravtní stav pacienta uvedený v dkumentaci indikujícíh lékaře, kntrla ujetých kilmetrů vykázaných pjišťvně v suladu s SW Kilmetrvníkem, kmisinální psuzvání návrhů lázeňské léčebné rehabilitační péče a zdravtnických prstředků s cílem bjektivizvat jejich pskytvání, 29

31 využívání repase nákladnějších zdravtnických prstředků evidvaných pjišťvnu pr účely jejich dalšíh pužití, psuzvání pžadavků klientů RBP na zdravtní služby pskytvané v zahraničí, které nelze zabezpečit v ČR STRUKTURA NÁKLADŮ NA ZDRAVOTNÍ SLUŽBY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ Tabulky č. 12 a 13 vyjadřují celkvé nákladvé plžky pdle segmentů zdravtních služeb v rce 2014 a také náklady v přepčtu na 1 pjištěnce. Uvedené hdnty vyjadřují zárveň základní dhdvací prstr RBP pr jednání s pskytvateli zdravtních služeb úhradách a jejich prmítnutí d smluvní praxe. V suladu s metdiku pr zpracvání zdravtně pjistných plánů zdravtních pjišťven na rk 2014 vytvřila RBP v rce a 2014 u některých segmentů v nákladech na zdravtní služby dhadné plžky, tj. prvedla dhad vyčíslení výše dplatků pskytvatelům zdravtních služeb. V rce činí celkvá výše dhadné plžky včetně dhadné plžky za čkvací látky , v rce 2014 částku V jedntlivých plžkách se jedná následující členění: Segment v 2014 v Ambulantní péče Lůžkvá péče Očkvací látky Interní tabulka 30

32 STRUKTURA NÁKLADŮ NA ZDRAVOTNÍ SLUŽBY PODLE JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ Ř. Ukazatel M. j. I. 1 Náklady na zdravtní služby celkem čerpané z ddílu A (tabulka č. 2, ddíl A III., ř. 1) základníh fndu zdravtníh pjištění včetně dhadných plžek zúčtvané v daném bdbí (sučet ř. 1 12) v tm: na ambulantní péči celkem (pskytvatelé zdravtních služeb nevykazující žádný kód šetřvacíh dne, zahrnují se náklady na zvlášť účtvané léčivé přípravky, zvlášť účtvaný materiál, s výjimku nákladů na léky na recepty a zdravtnické prstředky vydané na pukazy) tis. Kč , ,4 1.1 v tm: na zdravtní péči v bru zubní lékařství (dbrnsti , 019) ,8 1.2 na zdravtní péči v bru všebecné praktické lékařství a praktické lékařství pr děti a drst (dbrnsti 001, 002) , v tm: na zdravtní péči v bru všebecné praktické lékařství (dbrnst 001) , na zdravtní péči v bru praktické lékařství pr děti a drst (dbrnst 002) ,4 1.3 na zdravtní péči v bru gyneklgie a prdnictví (dbrnsti 603, 604) ,1 1.4 na léčebně rehabilitační péči (dbrnst 902) ,0 1.5 na diagnsticku péči (db. 222, , 806, 807, 808, 809, ) , v tm: labratře (dbrnsti , 222, ) , radilgie a zbrazvací metdy (dbrnst 809 a 806) , sudní lékařství (dbrnst 808) patlgie (dbrnst ) ,6 1.6 na dmácí péči (dbrnst 925, 911, 914, 916 a 921) , z th: dmácí péče dbrnst , na specializvanu ambulantní péči (dbrnsti neuvedené v ř a neuvedené v řádku 2) z th: léčivé přípravky hrazené puze pskytvatelům zdravtních služeb pskytujícím péči na specializvaných pracvištích (viz 15 zákna č. 48/1997 Sb. a vyhlášku č. 376/2011 Sb.) a na vyhlášku zdravtní č. péči 376/2011 pskytvatelů Sb.) zdravtních služeb pskytnutu sbám umístěným u nich z jiných než zdravtních důvdů ( 22 písm. c) zákna č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění a změně a dplnění některých suvisejících záknů (dále jen zákn č. 48/1997 Sb.) (dbrnst 913) na zdravtní péči pskytnutu v zařízeních sciálních služeb ( 22 písm d) zákna č. 48/1997 Sb., ve znění zákna č. 109/2006 Sb.) (všechny nasml. db. krmě 913) na šetřvatelsku a rehabilitační péči pskytnutu v zařízeních sciálních služeb ( 22 písm. e) zákna č. 48/1997 Sb., ve znění zákna č. 109/2006 Sb.) (dbrnst 913) , , , ,6 2 na lůžkvu zdravtní péči celkem (pskytvatelé zdravtních služeb vykazující kód šetřvacíh dne, zahrnují se náklady na zvlášť účtvané léčivé přípravky, zvlášť účtvaný materiál, paušál na léky i případně nasmluvané služby ambulantní, stmatlgicku ,4 a přepravu prvzvanu v rámci lůžkvéh PZS s výjimku nákladů na léky na recepty a zdravtnických prstředků vydaných na pukazy) 2.1 v tm: samstatní pskytvatelé lůžkvé, ambulantní a jedndenní péče (nemcnice) ,4 v tm: ambulantní péče (dklady 01, 01s, 03, 03s, 06 bez vazby na hspitalizační dklad "Metdiky pr přizvání a předávání dkladů") , akutní lůžkvá péče (dklady 02, 02s, 03, 03s a 06 s vazbu na dklad 02 "Metdiky pr přizvání a předávání dkladů") , následná lůžkvá péče (OD 00005, příp ) , statní (LSPP, přeprava atd., tj. zbývající služby neuvedené v ř , a 2.1.3) , léčivé přípravky hrazené puze pskytvatelům zdravtních služeb pskytujícím péči na specializvaných pracvištích (viz 15 zákna č. 48/1997 Sb. a vyhlášku č. 376/2011 Sb.) samstatní pskytvatelé lůžkvé následné péče OD 00021, OD 00022, OD 00023, OD 00025, OD 00026, OD 00027, OD (dbrné léčebné ústavy s výjimku PZS uvedených v řádku 2.3 a 2.4), OD Rk ček. skutečnst Rk / ček. skut , , v tm: psychiatrické (OD 00021, OD 00026) , rehabilitační (OD 00022, OD 00025, OD 00027) , pneumlgie a ftizelgie (TRN) (OD 00023, OD 00028) , statní ,1 31

33 Ř. Ukazatel M. j samstatní pskytvatelé zdravtních služeb vykazující kód šetřvacíh dne (léčebny dluhdbě nemcných) samstatní pskytvatelé zdravtních služeb vykazující kód šetřvacíh dne (šetřvatelská lůžka) , ,1 2.5 lůžka ve speciálních lůžkvých zařízeních hspicvéh typu (OD 00030) ,2 3 na lázeňsku léčebně rehabilitační péči ,6 3.1 v tm: kmplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče ,5 3.2 příspěvkvá lázeňská léčebně rehabilitační péče ,0 4 na služby v zdravvnách ,1 5 6 na přepravu (zahrnuje zdravtnicku dpravní službu vč. individuální přepravy, nezahrnuje se přeprava z ř. 2) na zdravtnicku záchrannu službu (dbrnst 709, zdravtnická zařízení nevykazující žádný kód šetřvacíh dne) , ,5 7 na léky vydané na recepty celkem: ,4 7.1 v tm: předepsané u pskytvatelů ambulantní péče (samstatní ambulantní PZS) , v tm: u pskytvatele v bru všebecné praktické lékařství a praktické lékařství pr děti a drst , u pskytvatele specializvané ambulantní péče ,8 7.2 předepsané u pskytvatelů lůžkvé péče ,6 8 na zdravtnické prstředky vydané na pukazy celkem ,5 8.1 v tm: předepsané u pskytvatelů ambulantní péče (samstatní ambulantní PZS) , u pskytvatele v bru všebecné praktické lékařství a praktické lékařství pr děti a drst , u pskytvatele specializvané ambulantní péče ,4 8.2 předepsané u pskytvatelů lůžkvé péče ,7 9 na léčení v zahraničí pdle 1 dst. 4 písm. b) vyhlášky fndech 1) ,0 10 finanční prstředky (vratky) pdle 16b zák. č. 48/1997 Sb ,0 11 náklady na čkvací látky pdle zákna č. 48/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů ,0 12 statní náklady na zdravtní služby (které nelze zařadit d předchzích bdů d vysvětlivek uvést, c zahrnují) 0 0 II. Náklady na zlepšení zdravtních služeb čerpané z jiných fndů 2) ,0 III. Náklady na zdravtní služby celkem (sučet ř. I. + ř. II.) ,3 Pznámky k tabulce: 1) Údaj vychází z ddílu A III ř. 1.1 tabulky č. 2. 2) 3) Rk ček. skutečnst Rk / ček. skut. Nákl. na zdrav. služby struktura 12 Údaj vychází z ddílu A III ř. 1 tabulky č. 7 mínus údaje ddílu A II ř. 4 tabulky č. 7 plus údaje ddílu A III ř. 5 tabulky č. 7 plus údaje ddílu A III ř. 1 tabulek č. 9 a 10. V případě, že na ř. 1.9 uvede ZP nulu, přestže tent typ zdravtních služeb hradí, je nutn pd tabulku uvést, pd kterým bdem jsu tyt služby zahrnuty a důvd prč nejsu samstatně vykazvány. 32

34 STRUKTURA NÁKLADŮ NA ZDRAVOTNÍ SLUŽBY PODLE JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ V PŘEPOČTU NA 1 POJIŠTĚNCE Ř. Ukazatel M. j. I. 1 Náklady na zdravtní služby celkem čerpané z ddílu A (tabulka č. 2, ddíl A III., ř. 1) základníh fndu zdravtníh pjištění včetně dhadných plžek zúčtvané v daném bdbí (sučet ř. 1 12) v tm: na ambulantní péči celkem (pskytvatelé zdravtních služeb nevykazující žádný kód šetřvacíh dne, zahrnují se náklady na zvlášť účtvané léčivé přípravky, zvlášť účtvaný materiál, s výjimku nákladů na léky na recepty a zdravtnické prstředky vydané na pukazy) Kč ,2 Kč ,1 1.1 v tm: na zdravtní péči v bru zubní lékařství (dbrnsti , 019) Kč ,6 1.2 na zdravtní péči v bru všebecné praktické lékařství a praktické lékařství pr děti a drst (dbrnsti 001, 002) Kč , v tm: na zdravtní péči v bru všebecné praktické lékařství (dbrnst 001) Kč , na zdravtní péči v bru praktické lékařství pr děti a drst (dbrnst 002) Kč ,1 1.3 na zdravtní péči v bru gyneklgie a prdnictví (dbrnsti 603, 604) Kč ,8 1.4 na léčebně rehabilitační péči (dbrnst 902) Kč ,7 1.5 na diagnsticku péči (db. 222, , 806, 807, 808, 809, ) Kč , v tm: labratře (dbrnsti , 222, ) Kč , radilgie a zbrazvací metdy (dbrnst 809 a 806) Kč , sudní lékařství (dbrnst 808) Kč patlgie (dbrnst ) Kč ,3 1.6 na dmácí péči (dbrnst 925, 911, 914, 916 a 921) Kč , z th: dmácí péče dbrnst 925 Kč , na specializvanu ambulantní péči (dbrnsti neuvedené v ř a neuvedené v řádku 2) z th: léčivé přípravky hrazené puze pskytvatelům zdravtních služeb pskytujícím péči na specializvaných pracvištích (viz 15 zákna č. 48/1997 Sb. a vyhlášku č. 376/2011 Sb.) na zdravtní péči pskytvatelů zdravtních služeb pskytnutu sbám umístěným u nich z jiných než zdravtních důvdů ( 22 písm. c) zákna č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění a změně a dplnění některých suvisejících záknů (dále jen zákn č. 48/1997 Sb.) (dbrnst 913) na zdravtní péči pskytnutu v zařízeních sciálních služeb ( 22 písm d) zákna č. 48/1997 Sb., ve znění zákna č. 109/2006 Sb.) (všechny nasml. db. krmě 913) na šetřvatelsku a rehabilitační péči pskytnutu v zařízeních sciálních služeb ( 22 písm. e) zákna č. 48/1997 Sb., ve znění zákna č. 109/2006 Sb.) (dbrnst 913) na lůžkvu zdravtní péči celkem (pskytvatelé zdravtních služeb vykazující kód šetřvacíh dne, zahrnují se náklady na zvlášť účtvané léčivé přípravky, zvlášť účtvaný 2 materiál, paušál na léky i případně nasmluvané služby ambulantní, stmatlgicku a přepravu prvzvanu v rámci lůžkvéh PZS s výjimku nákladů na léky na recepty a zdravtnických prstředků vydaných na pukazy) v tm: samstatní pskytvatelé lůžkvé, ambulantní a jedndenní péče 2.1 (nemcnice) v tm: ambulantní péče (dklady 01, 01s, 03, 03s, 06 bez vazby na hspitalizační dklad 02 "Metdiky pr přizvání a předávání dkladů") akutní lůžkvá péče (dklady 02, 02s, 03, 03s a 06 s vazbu na dklad "Metdiky pr přizvání a předávání dkladů") Kč ,1 Kč ,1 Kč ,6 Kč 0 0 Kč ,4 Kč ,2 Kč ,1 Kč ,8 Kč , následná lůžkvá péče (OD 00005, příp ) Kč , statní (LSPP, přeprava atd., tj. zbývající služby neuvedené v ř , a 2.1.3) léčivé přípravky hrazené puze pskytvatelům zdravtních služeb pskytujícím péči na specializvaných pracvištích (viz 15 zákna č. 48/1997 Sb. a vyhlášku č. 376/2011 Sb.) samstatní pskytvatelé lůžkvé následné péče OD 00021, OD 00022, OD 00023, OD 00025, OD 00026, OD 00027, OD (dbrné léčebné ústavy s výjimku PZS uvedených v řádku 2.3 a 2.4), OD Rk ček. skutečnst Rk / ček. skut. Kč ,2 Kč ,1 Kč , v tm: psychiatrické (OD 00021, OD 00026) Kč , rehabilitační (OD 00022, OD 00025, OD 00027) Kč , pneumlgie a ftizelgie (TRN) (OD 00023, OD 00028) Kč , statní Kč ,8 33

35 Ř. Ukazatel M. j samstatní pskytvatelé zdravtních služeb vykazující kód šetřvacíh dne (léčebny dluhdbě nemcných) samstatní pskytvatelé zdravtních služeb vykazující kód šetřvacíh dne (šetřvatelská lůžka) Kč ,6 Kč ,9 2.5 lůžka ve speciálních lůžkvých zařízeních hspicvéh typu (OD 00030) Kč ,9 3 na lázeňsku léčebně rehabilitační péči Kč ,2 3.1 v tm: kmplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče Kč ,1 3.2 příspěvkvá lázeňská léčebně rehabilitační péče Kč ,6 4 na služby v zdravvnách Kč ,8 5 6 na přepravu (zahrnuje zdravtnicku dpravní službu vč. individuální přepravy, nezahrnuje se přeprava z ř. 2) na zdravtnicku záchrannu službu (dbrnst 709, zdravtnická zařízení nevykazující žádný kód šetřvacíh dne) Kč ,4 Kč ,3 7 na léky vydané na recepty celkem: Kč ,1 7.1 v tm: předepsané u pskytvatelů ambulantní péče (samstatní ambulantní PZS) Kč , v tm: u pskytvatele v bru všebecné praktické lékařství a praktické lékařství pr děti a drst Kč , u pskytvatele specializvané ambulantní péče Kč ,5 7.2 předepsané u pskytvatelů lůžkvé péče Kč ,3 8 na zdravtnické prstředky vydané na pukazy celkem Kč ,2 8.1 v tm: předepsané u pskytvatelů ambulantní péče (samstatní ambulantní PZS) Kč , v tm: u pskytvatele v bru všebecné praktické lékařství a praktické lékařství pr děti a drst Rk ček. skutečnst Rk / ček. skut. Kč , u pskytvatele specializvané ambulantní péče Kč ,1 8.2 předepsané u pskytvatelů lůžkvé péče Kč ,3 9 na léčení v zahraničí pdle 1 dst. 4 písm. b) vyhlášky fndech 1) Kč ,8 10 finanční prstředky (vratky) pdle 16b zák. č. 48/1997 Sb. Kč ,7 11 náklady na čkvací látky pdle zákna č. 48/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů Kč ,8 12 statní náklady na zdravtní služby (které nelze zařadit d předchzích bdů d vysvětlivek uvést, c zahrnují) Kč 0 0 II. Náklady na zlepšení zdravtních služeb čerpané z jiných fndů Kč ,1 III. Náklady na zdravtní služby celkem (sučet ř. I. + ř. II.) Kč ,1 Pznámky k tabulce: 1) Vazba na tabulku č. 12 s pužitím průměrnéh pčtu pjištěnců, tabulka č. 1 Přehled základních ukazatelů ř. 2. Nákl. na zdrav. služby struktura na 1 pjištěnce 13 Z uvedených hdnt vyplývá, že mezirční index nárůstu bjemu plánvaných úhrad za pskytnuté zdravtní služby hrazené ze ZFZP činí v průměru 103,5 %. V přepčtu na jednh pjištěnce činí tent index 101,2 %. V jedntlivých segmentech zdravtních služeb se pr rk 2014 plánuje vývj ppsaný v následujícím kmentáři s tím, že pjišťvna bude důsledně dbát na vyváženst příjmů a výdajů na zdravtní služby. Dynamika jedntlivých výdajvých bjemů se bude dvíjet z následujících předpkladů: z čekávaných legislativních úprav systému veřejnéh zdravtníh pjištění, z becné regulace způsbu a výše úhrad zdravtních služeb, ze stanvených cen, případně limitací, z pdmínek pr nákup zdravtních služeb, z míry mžnéh vlivňvání nákladů jedntlivých segmentů zdravtních služeb regulačními patřeními pjišťvny, 34

36 ze systémvé aplikace pjišťvnu přijatých pravidel pr kntrlu pskytvání úhrad zdravtních služeb. Tyt předpklady budu limitvat mžnsti vlivňvání výdajů pdle tempa růstu příjmů z veřejnéh zdravtníh pjištění. PLÁNOVANÝ VÝVOJ V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PÉČE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ Hmtná zainteresvanst lékařů prvníh kntaktu na efektivním vynakládání finančních prstředků se prmítá na jedné straně d nárůstu úhrad na úrvni ambulantní péče jak celku, na druhé straně by měla přinést efekty v blasti indukvané péče, preskripce léčiv a zdravtnických prstředků. Predikce nákladů v tmt segmentu na rk 2014 dráží mim jiné i úsilí stabilizaci prtflia klientely a sítě smluvních pskytvatelů zdravtních služeb v průmyslvé blasti Mstecka, Chmutvska, Teplicka, předpklad dalšíh nárůstu klientely v Brně a klí a v kraji Vysčina. Zvyšvání kvality pskytvaných zdravtních služeb praktickými lékaři, zejména její preventivní slžky, pvažuje pjišťvna nadále za klíčvu blast pr ptenciální úspry systému jak celku. V tmt smyslu budu dále rzvíjeny prgramy pdpry zdraví a řízení nákladů na zdravtní služby. V cenění činnstí sjednaných v rámci Prgramu 90 se v rce 2014 zhledňuje vyšší nárčnst péče klienty v eklgicky zatížených reginech ČR. Jde dpady znečištěnéh vzduší v těcht reginech na zdraví ppulace s cílem včas dhalit nežáducí změny v lidském rganismu. Zvláštní pzrnst je věnvána rvněž mtivaci praktických lékařů k výchvě dstatečnéh pčtu pskytvatelů tét dbrnsti pr další bdbí. Z uvedených důvdů se dynamika nárůstu úhrad plánuje s hledem na skutečnst, že se jedná prrůstvý segment zdravtních služeb. STOMATOLOGICKÁ PÉČE Mezirční dynamika úhrad se předpkládá mírně pd úrvní statních segmentů ambulantní péče. Objem úhrad je výsledkem snahy zajištění dpvídajícíh spektra preventivní i léčebné péče pjištěncům RBP. OSTATNÍ AMBULANTNÍ PÉČE Mezirční dynamika úhrad se předpkládá na úrvni dynamiky nákladů na celkvu ambulantní péči. Predikvaný nárůst úhrady pr gyneklgicku péči je důsledkem relativně rychle se rzvíjejícíh specifickéh bru lékařské péče. V segmentu ambulantní specializvané péče se dluhdbě prjevují investice zejména sukrmých pskytvatelů zdravtnických služeb d nvé a mderní výknné přístrjvé a diagnstické techniky, se kteru suvisí zvyšvání erudice lékařů a statníh persnálu, nvé výkny, činnst center specializvané péče včetně pskytvaných specializvaných léčivých přípravků a v nepslední řadě i zvýšená kvalita a kmplexnst péče klienty pjišťvny. 35

37 V ambulantní péči jsu dluhdbě uplatňvány regulační nástrje, které by měly garantvat ptimální výši úhrad. Regulace preskripce, indukvané péče a limitace celkvých nákladů se v praxi jeví jak stabilizující nástrj řízení úhrad za pskytvané zdravtní služby. Pjišťvna bude nadále věnvat pzrnst ptimalizaci nákladů na indukvanu péči ze strany ambulantních specialistů, zejména pr segmenty rehabilitace, přepravy a kmplementu, kde trend nárůstu nákladů je dluhdbý, a preskripci léčivých přípravků uvedených pskytvatelů zdravtních služeb. LŮŽKOVÁ PÉČE Dynamika nárůstu úhrad v segmentu lůžkvé péče reflektuje předpkládanu tendenci nárůstu nákladů v tmt segmentu. RBP respektuje segment lůžkvé péče jak pdílvě největšíh pskytvatele zdravtních služeb z hlediska finanční nárčnsti. Plánvaný vývj se týká především nemcnic. Obecně lze knstatvat, že realizace úhrad prstřednictvím klasifikačníh systému DRG dráží úrveň přístupu jedntlivých pskytvatelů lůžkvé péče k pskytvání zdravtních služeb. Hlavními ambicemi systému plateb za diagnózu jsu vyšší efektivita, mžné úspry finančních prstředků z veřejnéh zdravtníh pjištění a lepší sledvání kvality zdravtních služeb. Pjišťvna bude rvněž v rce 2014 vycházet ze zkušenstí z nákupu zdravtních služeb. Pzitivní pznatky budu uplatněny a případně rzšířeny nvé výkny u dalších smluvních pskytvatelů zdravtních služeb. Praxe si nadále vyžaduje průběžně hdntit strukturu nákladů pskytvatelů zdravtních služeb ve vztahu k pskytvání léčiv ve specializvaných centrech, preskripci léčivých přípravků, sptřebu zdravtnickéh materiálu a využívání kmplementárních služeb. Sučasně bude prbíhat pstupné přizpůsbvání pjišťvny změnám ve struktuře a způsbu úhrad v závislsti na kvalitě pskytvaných služeb a v návaznsti na finanční nákladvst rzhdujících nemcnic. Pjišťvna bude při stanvvání úhrad přihlížet k bjektivní struktuře lůžkvéh fndu a pdílu jedntlivých pskytvatelů zdravtních služeb na mžných bjektivních změnách lůžkvéh fndu. Pzrnst pjišťvny bude zaměřena zejména na: centralizaci a specializaci pskytvatelů akutní lůžkvé péče, využívání systému DRG pr bjektivizaci nákladů a pr růst kvality zdravtních služeb, smluvní rzšíření nákupu zdravtních služeb, efektivní pskytvání a úhradu léčivých přípravků předepisvaných specializvanými centry pdle zvláštní smluvy, zdravtní výkny jedndenní péče. V rce 2014 bude pjišťvna pkračvat v úhradách šetřvatelské a rehabilitační péče pskytvatelům sciálních služeb a lůžkvé péče sbám, které jsu v nich umístěné z jiných než zdravtních důvdů. I v segmentu lůžkvé péče se prjevuje nárůst úhrad v důsledku přizvání nvé vysce nákladné přístrjvé a diagnstické techniky, zejména v dbrnsti radidiagnstiky. LÁZEŇSKÁ A OZDRAVENSKÁ PÉČE V čekávaném vývji se vedle vlivů vyplývajících z cenvých ujednání prmítají vlivy změn struktury prtflia pjištěnců i záměr pskytvat uvedený druh léčebné péče v rzsahu, který 36

38 sleduje pdstatněné ptřeby klientely pjišťvny. V důsledku nvelizace tzv. Indikačníh seznamu lze v rce 2014 předpkládat p výrazném pklesu nákladů na lázeňsku léčebně rehabilitační péči v rce pstupný nárůst bjemu nákladů na tut péči. Z tht důvdu jsu náklady na lázeňsku péči plánvány nad úrvní statních segmentů, náklady na zdravensku péči jsu plánvány na úrvni dpvídající čekávanému vývji. PŘEPRAVA, ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA A LSPP Dynamika růstu nákladů v segmentu přepravní zdravtní služby se předpkládá pd úrvní celkvých nákladů na zdravtní služby. ZZS pskytuje akutní zdravtní služby. RBP si je vědma jedinečnsti tét pskytvané služby v rámci své půsbnsti v průmyslvých aglmeracích a tét skutečnsti bude pdřizvat i systém úhrad za pskytvané zdravtní služby. NÁKLADY NA RECEPTY Očekávaný vývj vychází především z predikce cenvých a daňvých vlivů a sučasně i z regulačních patření. RBP bude v rce 2014 pkračvat v suladu s právní úpravu a smluvními ujednáními v uplatňvání regulačních patření preskripce léčiv s vědmím, že vliv na tut blast má puze nepřímý. D uvedenéh vývje se d značné míry prmítnu náklady na léčivé přípravky a ptraviny pr zvláštní lékařské účely ve skupinách určených převážně pr léčbu ve specializvaných centrech, rzšiřvání spektra jedntlivých skupin léčiv a invativní léčivé přípravky. ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY VYDÁVANÉ NA POUKAZY Očekávaný vývj vychází především z predikce cenvých, daňvých a regulačních vlivů a rstucích pžadavků klientely na úhradu nákladnějších zdravtnických prstředků. Přest má RBP ambici respektvat nejen prvtní vybavení pjištěnců zdravtnickými prstředky, ale i bměnu prstředků a přístrjů, kterým knčí dba živtnsti. Vývj nákladů na zdravtnické prstředky je predikván nad úrvní celkvých nákladů pjišťvny na zdravtní služby. V tét blasti se nejvíce prjevuje urychlvání invačníh, vývjvéh a výrbníh cyklu s následným navyšváním cen zdravtnických prstředků. NÁKLADY NA OČKOVACÍ LÁTKY V suladu se záknem č. 48/1997 Sb., v platném znění, budu v rce 2014 hrazeny výdaje na čkvací látky pr: a prti: pravidelná čkvání pdle antigenníh slžení stanvenéh Ministerstvem zdravtnictví pdle zákna chraně veřejnéh zdraví vzteklině, tetanu při praněních a nehjících se ranách, tuberkulóze u pjištěnců, kteří splňují indikace k čkvání stanvené právním předpisem upravujícím čkvání prti infekčním nemcem, chřipce u pjištěnce nad 65 let věku a u pjištěnců dalších specifikvaných kategrií, pneumkkvým infekcím, lidskému papilmaviru pr dívky d 13. d 14. rku věku. 37

39 Predikce nárůstu nákladů na čkvací látky pr pravidelná čkvání je mírně pd úrvní celkvých nákladů. Vzhledem ke krátksti bdbí úhrady z veřejnéh zdravtníh pjištění nejsu przatím k dispzici verifikvané údaje. LÉČENÍ V ZAHRANIČÍ Tat blast zahrnuje jednak úhrady nutných a nedkladných zdravtních služeb pskytvaných v cizině, jednak náklady na léčení v zahraničí hrazené na základě uzavřených mezinárdních smluv. Jde rámcvý kvalifikvaný dhad, prtže se jedná zpravidla individuální případy řešené pdle akutní ptřeby, přičemž przatím nejsu k dispzici časvé řady relevantních statistických dat. V suvislsti s liberalizací přeshraniční péče v EU lze i nadále čekávat stupající nárůst nákladů za pskytvané zdravtní služby. Pjišťvna je pvinna uhradit prstřednictvím CMÚ zdravtní služby pskytnuté pjištěncům v jiném členském státě EU, a t zpravidla v cenách platných v místě pskytnutí těcht služeb. REGULACE NÁKLADŮ NA ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Pjišťvna bude v jedntlivých segmentech zdravtních služeb uplatňvat regulační patření, stanvená platnými právními předpisy a sjednaná v individuálních ujednáních, rvněž v závislsti na kvalitě pskytvaných zdravtních služeb a jejich dstupnsti. 38

40 5. OSTATNÍ FONDY 5.1 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY HRAZENÉ Z FONDU PREVENCE Ř. Účelvá plžka 1 Náklady na zdravtní prgramy ,1 1.1 Rekndiční péče rizikvých skupin ,0 1.2 Vitaminózní frtifikace ,0 1.3 Prevence u dárců krve ,1 1.4 Ortdntická prevence u dětí a drstu ,7 1.5 Onklgické preventivní prgramy (mammgrafický screening, screening karcinmu čípku hrdla dělžníh a screening karcinmu tlustéh střeva, vyšetření prstaty u mužů) ,0 1.6 Preventivní čkvání pneumkk ,2 1.7 Preventivní čkvání - encefalitida ,5 1.8 Preventivní čkvání - hepatitida ,0 1.9 Preventivní čkvání - chřipka , Preventivní čkvání - meningkvé nemcnění , Preventivní čkvání - plané neštvice, spalničky, zarděnky, příušnice , Preventivní čkvání - rtavir , Preventivní čkvání - černý kašel, záškrt, tetanus , Preventivní čkvání před cestami d zahraničí , Preventivní čkvání TBC , Digitální vyšetření zrakvéh nervu , Příspěvek pjištěncům s diagnózu celiakie na nákup ptravin , Prgram P , Odvykání kuření Náklady na zdravné pbyty 2) ,2 2.1 Přímřské léčebné pbyty ,7 2.2 Hrské léčebné pbyty ,1 2.3 Příspěvek na šklky a škly v přírdě ,1 3 Ostatní činnsti 2) ,9 3.1 Prevence steprózy a negativních menpauzálních stavů ,4 3.2 Prevence nádrvéh zbytnění prstaty ,1 3.3 Příspěvek na plavání dětí d 3 let věku ,7 3.4 Příspěvek na plavání ve šklkách a šklách ,0 3.5 Příspěvek na plavání- pernamentka ,0 3.6 Příprava ženy k prdu (psychprfylaxe a těhtenský tělcvik, epidurální analgezie, těhtenské vitamíny) ,2 3.7 Laservá ční terapie ,0 3.8 Peridické prhlídky sprtvců ,0 3.9 Příspěvek na kntaktní ččky , Příspěvek na diptrické brýle neb bruby Léčení bezity , Nákup mléčné výživy , Ošetření zubní hygienistku , Cvičení rdičů s dětmi Ostatní ,1 4 Náklady na preventivní zdravtní péči celkem 3) ,0 Pčet účastníků 1) Rk ček. skut. Rk / ček. skut. Pznámky k tabulce: 1) Zdravtní pjišťvna vykazuje puze v ř. 2 k kalendářníh rku. 2) Zdravtní pjišťvna uvede jmenvitě jedntlivé druhy prgramů neb činnstí. 3) Vazba na údaje tabulky č. 7 ddíl A III ř. 1 mínus údaje ddílu A II ř. 4 plus ddíl A III ř. 5. Náklady na prevent. péči 16 39

41 Plánvané náklady na zdravtní péči hrazenu z fndu prevence na rk 2014 respektují ustanvení 16 dst. 4 písm. b) zákna č. 280/1992 Sb., v platném znění. Kncepce těcht aktivit je determinvána především charakterem pjišťvny půsbící převážně ve vysce eklgicky zatíženém reginu a ptřebu prevence rizik spjených se zaměstnáním klientely v zakladatelských subjektech, především v hrnictví. PREVENTIVNÍ PROGRAMY REKONDIČNÍ PÉČE RIZIKOVÝCH SKUPIN Rekndiční péče je cílená, specificky rganizvaná léčebná rehabilitační péče zaměřená na intenzivní regeneraci fyzilgickéh fndu specifickéh kruhu pjištěnců, zejména: pstižených závažnými úrazy, p závažných nemcněních suvisejících s výknem práce, vystavených půsbení rizikvých faktrů pracvníh prstředí zapříčiňujících nemci z pvlání a jiná pškzení zdraví (jedná se např. stálá pracviště v pdzemí, v kkschemické výrbě, v těžkých strjírenských prvzech jak jsu kvárny, lisvny apd.), pracvníků s vysku psychsmaticku zátěží. Výběr účastníků a rzsah pskytvané zdravtní péče pdléhají indikaci lékaře závdní preventivní péče, příp. dbrnéh lékaře a kntrle revizníh lékaře pjišťvny. Na úhradě rekndiční péče (ambulantní i pbytvé) se pdílí zaměstnavatelská rganizace pjištěnce RBP. Ptřebu realizace tét frmy prevence zvýrazňuje skutečnst, že mravskslezský regin vykazuje nejvyšší pdíl pčtu hlášených nemcí z pvlání v celé ČR, přičemž nejvyšší výskyt je právě v hrnictví. PREVENCE VITAMINÓZNÍ FORTIFIKACÍ Prgram spčívá v pdávání a úhradě vitaminvých preparátů (dplňků stravy) vybraným pracvníkům rizikvých pracvišť a těhtným ženám, všem pjištěncům RBP d 3 let věku v příspěvku na nákup vitamínů v lékárnách. PREVENCE U DÁRCŮ KRVE A KOSTNÍ DŘENĚ Prevence u dárců krve je cílená, specificky rganizvaná péče, zaměřená na regeneraci fyzilgickéh fndu bezpříspěvkvých dárců krve frmu, která přispěje k jejich lepší kndici neb ke zlepšení zdravtníh stavu buď úhradu vitamínvých přípravků d výše 500,-, 1.000,-, 1.500,- neb 3.000,- Kč za kalendářní rk, pdle mnžství dběrů neb příspěvkem na vybrané aktivity (čkvání a šetření nehrazené z veřejnéh zdravtníh pjištění, apd.). Sučasně dárci bdrží p dběru krve neb plazmy na náklady RBP vitamínvý preparát. U dárců kstní dřeně je prevence zaměřena na bdbí p dběru, bdbně jak u dárců krve příspěvkem na stejné aktivity d výše Kč. 40

42 ORTODONTICKÁ PREVENCE U DĚTÍ A DOROSTU Ortanmálie u dětí a mládeže d 18 let jsu velmi rzšířené. Anmálie dentální, čelistní a mezičelistní způsbují pruchy při přijímání ptravy, zhršují vývj řeči, zvyšují rizik vzniku zubníh kazu a pardntlgických chrb. Pr tyt chrby je typické, že jejich převážnu většinu lze dstranit puze u dětí a drstu. Cílem tét prevence je včasná rtdntická léčba, která zlepší stav rtfaciální sustavy a předchází snížení její výknnsti v dspělsti. Prt pjišťvna hdlá nadále přispívat zejména na úhradu materiálu fixních a snímatelných aparátků. RBP rvněž bude přispívat na nákup léčiv na fluridaci zubů u mladších dětí a na šetření chrupu dentální hygienistku u starších dětí a dspělých. PODPORA PREVENTIVNÍHO OČKOVÁNÍ NEHRAZENÉHO ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Cílem tét prevence je zvýšit celkvu dlnst rganizmu pjištěnců před nebezpečnými nemcněními. Pjišťvna bude přispívat klientům na všechna preventivní čkvání, která jsu nehrazená ze zdravtníh pjištění, a t d celkvé stanvené výše, dle jejich vlastníh výběru a v suladu s platnými SPC čkvacích látek. Využívání jedntlivý typů čkvání bude nadále sledván. Pjišťvna se bude pdílet na pdpře: prevence klíšťvé encefalitidy a hepatitidy Onemcnění klíšťvu encefalitidu a hepatitidu typu A a B může způsbit těžké pškzení zdraví jedinců. Rizika infekce virvé encefalitidy a hepatitidy A i B mhu mít pr jedntlivce trvalé následky. prevence prti meningkkvé infekci Meningkkvá infekce je invazivní typ nákazy, kteru vyvlává něklik typů bakterií meningkků. Jedná se vážné nemcnění s velmi rychlým průběhem. Očkvání se prvádí prti meningkku typu A a C a je určen především dětem a mladistvým. prevence prti planým neštvicím a pásvému paru (Varicellazster virus) Vyská nakažlivst Varicellazster viru každrčně způsbí enrmní výskyt planých neštvic, které převažují u dětí d 10 let. Rekurentní infekce vede ke vzniku pásvéh paru. Čast může djít ke vzniku sekundární bakteriální infekce, které mhu vést ke vzniku růže, travě krve, zánětlivému nemcnění ledvin a vzácně až kžní gangréně. K závažným kmplikacím patří zápal plic a zánět mzkvých blan. Tmut nemcnění lze účinně zabránit preventivním čkváním. prevence prti spalničkám, zarděnkám a příušnicím Jedná se purifikvanu čkvací látku, účinnu prti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, u které je ppisván snížený výskyt nežáducích účinků, zvlášť ceněný u dětí s recidivujícími infekcemi dýchacích cest a celkvě slabených dětí se sníženu imunitu. Zárveň je uváděna vyšší účinnst v tvrbě prtilátek. prevence prti pneumkkvé infekci Pneumkkvá infekce pstihuje nejčastěji děti ve věku d 2 měsíců d 5 let, ale i starší děti d 17 let. Nebezpečná je i u starších sb nad 50 let. Způsbuje zejména zánět mzkvých blan, zápal plic, celkvu infekci rganizmu neb zánět středníh ucha. Právě u starších sb napadení tut infekcí jim může přivdit trvalé následky neb dknce smrt. 41

43 prevence prti chřipce Pdpra čkvání prti chřipce těm skupinám pjištěnců, kteří nesplňují pdmínky dle platné legislativy, nebť v ČR se prti chřipce čkuje jen cca 5 % byvatel, zatímc ve vyspělých zemích je prčkvanu násbně vyšší. Přitm čkvání prti chřipce snižuje u zdravých dspělých rizik nákazy až 90 %. prevence prti černému kašli, záškrtu a tetanu V sučasné dbě dchází celsvětvě k nárůstu pčtu hlášených případů černéh kašle, výjimku není ani ČR. Očkvání chrání děti i dspělé před infekčními nemcněními, a t černým kašlem, záškrtem a tetanem. V dspělsti služí k čkvání kmbinvané vakcíny prti černému kašli, tetanu a záškrtu. prevence prti rtavirům a TBC Očkvání prti rtavirům chrání prti těžkému průběhu průjmvých nemcnění a hspitalizaci z důvdu rtavirvé infekce, která je nejčastější příčinu hspitalizací malých dětí s infekčními průjmy. Plšné čkvání prti TBC byl v ČR během rku 2010 legislativně nahrazen čkváním selektivním, a t u rizikvých nvrzenců. prevence pr cestvatele (prti břišnímu tyfu, chleře, vzteklině a žluté zimnici) Očkvání pr cestvatele je důležité pr chranu před infekčními nemcněními při návštěvách a pbytu v rizikvých blastech. Náklady na čkvání jsu pdstatně nižší než náklady na léčení případných infekcí. ONKOLOGICKÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY Základem prgramu je preventivní péče rientvaná na včasný záchyt zhubných nádrvých nemcnění. V rámci prgramu pjišťvna mtivuje své klienty k abslvvání preventivních screeningvých vyšetření, která jsu hrazena z veřejnéh zdravtníh pjištění. Pjišťvna však rvněž pskytuje z fndu prevence příspěvek na úhradu vybraných preventivních prhlídek klientům, kteří s hledem na svůj věk ještě nemají, dle platné legislativy, nárk na jejich úhradu. S hledem na stále rstucí výskyt nklgických nemcí bude RBP nadále uskutečňvat tyt nklgické preventivní prgramy: mamgrafický screening, screening karcinmu čípku hrdla dělžníh, screening karcinmu tlustéh střeva, preventivní vyšetření prstaty a čkvání prti lidskému papilmaviru u dívek a žen (prevence prti rakvině dělžníh čípku) a chlapců (prevence prti genitálním bradavicím). V rámci těcht prgramů přispívá RBP na preventivní čkvání prti lidskému papilmaviru. LÉČEBNÉ POBYTY DĚTÍ Preventivní péče frmu léčebných pbytů spčívá v účasti dětí hržených nepříznivým živtním prstředím na rganizvaných pbytech v přímřském neb hrském prstředí. Zdravtními indikacemi jsu diagnózy následujících chrnických nemcnění: recidivující katary hrních cest dýchacích s slabenu dlnstí, alergické rýmy prkázané dbrným vyšetřením, brnchitis recidivans, sinbrnchitis, dermrespirační syndrm, 42

44 chrnické a recidivující ekzémy včetně atpickéh, chrnické dermatózy. V rámci tht prgramu hdlá pjišťvna vyhledávat děti prstřednictvím praktických lékařů pr děti a drst s slabenu imunitu pr zdravné pbyty v dětských léčebnách a zdravvnách, které jsu hrazeny v rámci ZFZP. Výběr účastníků léčebných pbytů se prvádí na základě indikace dbrnéh lékaře pr děti a drst ve věkvé kategrii 8 14 let. Na úhradě léčebných pbytů se pdílí pdle schválených zásad rdiče dětí pjištěnců RBP. Klimatická léčba ve svém důsledku vede nejen ke zlepšení zdravtníh stavu, ale i k eknmickému efektu, úsprám drahých léků (snížení dávky, případně vysazení léků vůbec), menšímu mnžství nákladné hspitalizace a hlavně minimalizaci intenzívní, případně resuscitační péče. Pjišťvna bude rvněž přispívat dětem na tuzemské zdravné pbyty rganizvané zařízeními předšklní a šklní výchvy. OSTATNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMY V statních preventivních prgramech se bude pjišťvna pdílet na: částečné úhradě kurzů psychprfylaxe, tj. přípravy žen k prdu a kurzů plavání kjenců jak metdy účinnéh psilvání imunitníh systému dětí, pdpře frmu příspěvku na epidurální analgezii při prdu, příspěvku na prvedení ultrazvukvéh vyšetření v 1. trimestru, pdpře přítmnsti tce u prdu, pdpře rganizvaných kurzů plavání u dětí předšklní výchvy a dětí na prvním stupni základních škl a na pdpře finančním příspěvkem z ceny permanentky na pravidelné plavání, pdpře abslvvání dbrných kursů prti bezitě, prevenci steprózy a negativních menpauzálních stavů u žen, úhradě příspěvku pjištěncům s diagnózu celiakie na nákup ptravin, prevenci vyšetření pigmentvých změn kůže u pjištěnců d 7 let, prevenci kardivaskulárních a nádrvých nemcnění, pdpře genetických vyšetření, pdpře digitálníh vyšetření zrakvéh nervu, laservé ční terapii, příspěvku na kntaktní ččky u pjištěnců nad 15 let, příspěvku na nákup fixačních a čistících prstředků pr celkvé zubní náhrady, zvýšené infrmvansti a světě zdravtní prevenci, pdpře ddržvání frekvence preventivních prhlídek u praktickéh lékaře, u stmatlga a gyneklga, 43

45 distribuci výukvéh DVD pjištěncům při dvršení 50 let věku s cílem zvýšit becnu pvědmst a úrveň znalstí rizikvé skupiny hržené vznikem rakviny tlustéh střeva a knečníku, distribuci výukvéh DVD První pmc dětem, rdičům dětí ve věku d 7 let, pdpře frmu příspěvku na prdukty v blasti telemedicíny, zaměřené na bj s civilizačními chrbami vyským krevním tlakem, cukrvku a bezitu. PROGRAM 90 V rce 2014 bude pkračvat realizace Prgramu 90, jehž realizace byla zahájena již v rce Cílem P90 je sustavnu a kmplexní zdravtně preventivní péčí a vybranými nástrji pdpry zdraví přispívat k dluhému a plnhdntnému živtu pjištěnců. P90 je uskutečňván prstřednictvím intenzivní splupráce s praktickými lékaři v blasti zdravtní prevence, mtivace pjištěnce ke zdravému živtnímu stylu a zdravtní světy. Pjišťvna v rámci P90 pdpruje zejména realizaci řádných preventivních prhlídek, a t jak u praktických lékařů, tak v blasti stmatlgické a gyneklgické péče. Od rku 2012 účastníci prgramu mhu čerpat mtivační bnusvý příspěvek Zdraví 90 zaměřený na pdpru zdraví, který je pskytván klientům na základě splnění kritérií suvisejících s jejich aktivní účastí na zdravtní prevenci a se zdravým živtním stylem. PROGRAM ZDRAVÝ PODNIK Cílem prgramu je vedle pzitivníh vlivnění zdravtníh stavu pjištěnců také pzitivní vlivnění vzájemných vztahů klíčvých subjektů na trhu zdravtníh pjištění (zaměstnavatele, zaměstnance a zdravtní pjišťvny). Cíle prgramu jsu přitm naplňvány zejména pdpru zájmu pjištěnců aktivity zdravéh živtníh stylu a zdravtní prevenci. Realizace prgramu bude v dpsud aplikvané struktuře pkračvat i v rce 2014, a t především ve splupráci se zakladatelskými subjekty. PROGRAM ŘÍZENÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE V rce 2014 bude pjišťvna pkračvat v realizaci prjektu řízené zdravtní péče, jehž aplikace byla zahájena již v rce Cílem prjektu je nalezení ptima kvality a bjemu pskytvané zdravtní péče. Nsným prvkem prgramu je praktický lékař, který je průvdcem pjištěnce systémem pskytvání zdravtní péče a je mtivván k ptimalizaci tét péče z dluhdbéh hlediska. PROGRAM SENIOR Záměrem prgramu je věření mžnsti širší aplikace zlepšené péče seniry. Dílčím cílem prjektu je rvněž racinalizace a zpřehlednění výdajů na zdravtní péči mnitrvané skupiny a mtivace cílvé skupiny sb k aktivnímu přístupu v péči své zdraví. Pr začlenění d prgramu jsu vybírána zařízení dluhdbé péče seniry (dmvy důchdců), která pečují skupinu sb s vyským pdílem pjištěnců Revírní bratrské pkladny, zdravtní pjišťvny. Hlavními prstředky realizace prjektu jsu intenzifikace základní zdravtní péče zajištěná zejména frmu pravidelné lékařské kntrly s vyšší četnstí vyšetření a pdpra zdravéh živtníh stylu senirů. 44

46 A. I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,2 II. Tvrba celkem = zdrje ,3 1 Zdrje pdle zákna č. 551/1991 Sb. a č. 280/1992 Sb., ve znění pzdějších předpisů ,8 1.1 v tm: příděl ze zisku p zdanění ,7 1.2 pdíl pdle 19 dst. 1 zákna č. 280 /1992 Sb., ve znění pzdějších předpisů 1) ,6 1.3 pdíl pdle 6 dst. 7 zákna č. 551/1991 Sb., ve znění pzdějších předpisů 2 Úrky vytvřené na bankvním účtu Fprev ,4 3 Ostatní (např. dary) ,0 4 Zúčtvání s pjištěnci s vazbu na vyúčtvání preventivních prgramů 5 Zrušení pravných plžek 6 Mimřádné případy externí 7 Mimřádné převdy mezi fndy III. Čerpání celkem = snížení zdrjů: ,0 1 Preventivní prgramy ,0 2 Úrky z úvěrů na psílení Fprev 3 Ostatní (bankvní pplatky) ,2 4 Odpis penále, přirážek a pkut k pjistnému, které byly zdrjem Fprev 5 Zúčtvání s pjištěnci s vazbu na vyúčtvání preventivních prgramů 6 Fnd prevence (Fprev) Tvrba a čerpání ve sledvaném bdbí Snížení fndu částky penále, pkut a přirážek na základě rzhdnutí dstranění tvrdsti pdle 53a zákna č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění, ve znění pzdějších předpisů 7 Tvrba pravných plžek 8 Mimřádné případy externí 9 Mimřádné převdy mezi fndy Rk ček. skut. Rk / ček. skut. IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II - III ,0 B. I. Pčáteční zůstatek k 1.1. ve sledvaném bdbí ,2 II. Příjmy celkem: ,3 1 Fnd prevence (Fprev) Příjmy a výdaje ve sledvaném bdbí Příjmy finančních prstředků na základě zákna č. 551/1991 Sb. a zák. č. 280/1992 Sb., ve znění pzdějších předpisů ,8 1.1 v tm: příděl ze zisku p zdanění ,7 1.2 pdíl pdle 19 dst. 1 zákna č. 280/1992 Sb., ve znění pzdějších předpisů 1) ,6 1.3 pdíl pdle 6 dst. 7 zákna č. 551/1991 Sb., ve znění pzdějších předpisů 2 Úrky vytvřené na bankvním účtu Fprev ,4 3 Ostatní (dary) ,0 4 Příjem úvěru na psílení Fprev 5 Zúčtvání s pjištěnci s vazbu na vyúčtvání preventivních prgramů 6 Mimřádné případy externí 7 Mimřádné převdy mezi fndy III. Výdaje celkem: ,0 1 Výdaje na preventivní prgramy ,0 2 Úrky z úvěrů 3 Ostatní (bankvní pplatky) ,2 4 Splátky úvěru 5 Zúčtvání s pjištěnci s vazbu na vyúčtvání preventivních prgramů 6 Mimřádné případy externí 7 Mimřádné převdy mezi fndy IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II - III ,1 Z B IV přináleží hdntě rezerv k pslednímu dni sledvanéh bdbí Rk ček. skut. Rk / ček. skut. 45

47 C. Dplňující údaje k ddílu A a B (Očekávaná skutečnst ) Vazba na Fprev sl. 1 Infrmativně sl. 2 převd 1) ze ZFZP Skladba ř. A II 1 2) sl. 3 = celkem Struktura přídělu d Fprev za tu část přídělu, která není prváděna převdem ze ZFZP I. K dd. A/ II = sučet plžek 1 až Předpisy úhrad pkut a penále včetně dhadných plžek 2) 0 2 Předpisy úhrad přirážek k pjistnému 0 3 Předpisy pkut zdravtnickým zařízením 0 4 Předpisy úrků ZFZP (pkud je zdravtní pjišťvna účtuje přím na Fprev) 0 sl. 1 sl. 2 převd 1) Skladba ř. B II 1 2) sl. 3 = II. K dd. B/ II = sučet plžek 1 až Příjmy z pkut a penále 0 2 Příjmy z přirážek k pjistnému 0 3 Příjmy z pkut pskytvatelům zdravtních služeb 0 4 Příjmy z úrků ZFZP (pkud je zdravtní pjišťvna účtuje přím na Fprev) 0 D. Dplňující údaje k ddílu A a B ( 2014) Vazba na Fprev sl. 1 Infrmativně sl. 2 převd 1) ze ZFZP Skladba ř. A II 1 2) sl. 3 = celkem Struktura přídělu d Fprev za tu část přídělu, která není prváděna převdem ze ZFZP I. K dd. A/ II = sučet plžek 1 až Předpisy úhrad pkut a penále včetně dhadných plžek 2) 0 2 Předpisy úhrad přirážek k pjistnému 0 3 Předpisy pkut zdravtnickým zařízením 0 4 Předpisy úrků ZFZP (pkud je zdravtní pjišťvna účtuje přím na Fprev) 0 sl. 1 sl. 2 převd 1) Skladba ř. B II 1 2) sl. 3 = II. K dd. B/ II = sučet plžek 1 až Příjmy z pkut a penále 0 2 Příjmy z přirážek k pjistnému 0 3 Příjmy z pkut pskytvatelům zdravtních služeb 0 4 Příjmy z úrků ZFZP (pkud je zdravtní pjišťvna účtuje přím na Fprev) 0 Fprev 7 Pznámky k tabulce: 1) Pkud zaměstnanecká zdravtní pjišťvna prvádí příděl v ddílu A II na ř. 1.2 a v ddílu B II na ř. 1.2 běma pvlenými pstupy sučasně (tj. převdem ze ZFZP a sučasně i Pkud přím zaměstnanecká Fprev) vyplní zdravtní v ddílu C pjišťvna sl. 1 i sl. 2. prvádí Hdnta tvrbu údaje Fprev v ddílu puze C ve převdem sl. 3 má dpvídat ze základníh u všech fndu ZP údaji zdravtníh v ddílu pjištění A II ř. 1.2 uvede případně tent ddílu údaj B v II ddílu ř. 1.2 tabulky C ve sl. Fprev. 2 - převd ze ZFZP v hdntě, která je uvedena na ZFZP v ddílu A III ř. 3.3 a v ddílu B III ř V takvém případě nevyplňují ani ř. A III 6. Takt pstupuje při vyplnění tét 2) Objem tabulky dhadných i VZP ČR. plžek zahrnutých v plžkách ddílu C I bude uveden v kmentáři. Zdrje fndu prevence pr rk 2014 jsu plánvány ve výši s tím, že jedntlivé příjmvé plžky fndu tvří: Ukazatel Objem v Úrky z hspdaření se ZFZP Příjmy z pkut 0 Příjmy z penále Příjmy z přirážek k pjistnému Úrky z hspdaření s Fprev Úrky z prdlení vyměřené sudem 25 Příděl ze zisku p zdanění 522 Příjmy fndu prevence celkem Interní tabulka 46

48 Kladný zůstatek fndu prevence bude převeden d následujícíh účetníh bdbí. 5.2 PROVOZNÍ FOND ZÁMĚRY V OBLASTI ZHOSPODÁRNĚNÍ PROVOZU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY Zásadním splečným jmenvatelem patření k dsažení úspr byl, je a i d buducna bude důsledné ddržvání platných interních aktů řízení a prvádění jejich pravidelné aktualizace a kntrly. RBP se v blasti zhspdárnění vlastníh prvzu zaměřuje zejména na: racinální řízení čerpání bjemu mzdvých a jiných sbních nákladů při zachvání bjektivních a pdstatněných platvých i sciálních aspektů (např. citlivé prjednávání dchdů d důchdů a návratů z mateřských dvlených) s cílem nehržení dsažené kvality pskytvaných služeb klientům pjišťvny, sptřebu všech energií s pravidelnu kntrlu čerpání, využití stavu ptimální vybavensti pjišťvny zejména v blasti sptřeby materiálu a investic tak, aby tyt plžky byly čerpány v nejnutnější míře nezbytné pr běžnu perativní ptřebu, hspdárné využívání nájemních prstr pr expzitury a jednatelství RBP, racinalizaci sptřeby telekmunikačních služeb, ptimalizaci sptřeby phnných hmt a nákladů na cestvné s pravidelným dzrem nad jejich hspdárným využíváním, ptimální využití práva RBP hspdařit s vlastním majetkem, např. frmu prnájmů vlných prstr, resp. prdejem jeh pstradatelných částí, ptimální úrveň rzvje a údržby infrmačníh systému pjišťvny, přiměřené vynakládání prstředků na reklamu a inzerci, přísná úsprná pravidla při uzavírání smluv v blasti externě zajišťvaných služeb nemateriální pvahy apd. Čerpáním, resp. výdaji prvzníh fndu budu v rce 2014 úhrady prvzních plžek suvisejících s veřejným zdravtním pjištěním, převd d fndu reprdukce majetku ve výši zúčtvaných dpisů veškeréh dluhdbéh majetku ( ), dále převd d sciálníh fndu (2.112 ) dpvídající 2 % z bjemu mezd a náhrad mezd a předpkládaný příděl d fndu reprdukce majetku (500 ) ve výši kladnéh rzdílu mezi prdejní a zůstatkvu cenu. Očekávané finanční příspěvky na činnst Centra mezistátních úhrad, Nárdníh referenčníh centra, činnst Centrálníh registru pjištěnců a Kapitačníh centra zajišťvanu VZP ČR a na činnst SZP ČR jsu zakalkulvány d prvzních nákladů pjišťvny. Pdbně lze knstatvat, že d jedntlivých nákladvých plžek v prvzu RBP dkázala zahrnut i pkrytí veškerých známých či předpkládaných zdražení vybraných služeb či některých kmdit. 47

49 RBP v suladu s vnitřními akty řízení netvří v prvzním fndu dhadné plžky, pravné plžky ani rezervy. A. I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí 2) ,6 II. Tvrba celkem = zdrje , Předpis přídělu pdle 1 dst. 4 písm. j) vyhlášky fndech ze základníh fndu zdravtníh pjištění, stanvený pdle 7 dst. 1 a 2 vyhlášky fndech Předpis přídělu z fndu reprdukce majetku ve výši schválené Správní radu pdle 3 dst. 2 písm. c) vyhlášky fndech Předpis převdu prstředků PF v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny pdle 3 dst. 2 písm. g) vyhlášky fndech Phledávka z prdeje dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku pdle 3 dst. 2 písm. h) vyhlášky Předpis fndech mimřádnéh přídělu Vjenské zdravtní pjišťvny ČR převdem ze základníh fndu zdravtníh pjištění , ,0 6 Předpis úrků vztahujících se k PF pdle 3 dst. 2 písm. d) vyhlášky fndech ,3 7 8 Předpis smluvních pkut z prušení smluvníh vztahu k pskytvateli zdravtních služeb pdle 3 dst. 2 písm. i) vyhlášky fndech Kladné rzdíly z cenění cenných papírů přízených z PF na reálnu hdntu pdle 3 dst. 2 písm. f) vyhlášky fndech 9 Kladné kurzvé rzdíly suvisející s PF pdle 3 dst. 2 písm. e) vyhlášky fndech 10 Ostatní phledávky vztahující se k PF pdle 3 dst. 2 písm. j) vyhlášky fndech ,0 11 Phledávky Všebecné zdravtní pjišťvny ČR pdle 3 dst. 3 vyhlášky fndech 12 Předpis daru určenéh výlučně pr PF pdle 3 dst. 2 písm. b) vyhlášky fndech 13 Zisk z prdeje cenných papírů PF pdle 3 dst. 7 vyhlášky fndech 14 Zisk z držby cenných papírů z PF pdle 3 dst.7 vyhlášky fndech 15 Pužité, snížené neb zrušené statní rezervy pdle 3 dst.. 2 písm. k) vyhlášky fndech 16 Snížené neb zrušené statní pravné plžky pdle 3 dst. 2 písm. l) vyhlášky fndech 17 Ostatní dhadné plžky aktivní pdle 3 dst. 2 písm. m) vyhlášky fndech 18 Mimřádné případy externí 19 Mimřádné převdy mezi fndy III. Čerpání celkem = snížení zdrjů: ,2 1 Členění závazků zdravtní pjišťvny v blasti prvzní činnsti - pdle 3 vyhlášky fndech ,2 1.1 v tm: mzdy bez statních sbních nákladů (včetně náhrad mezd) ,9 1.2 statní sbní náklady ,4 1.3 pjistné za zaměstnance na zdravtní pjištění 4) ,0 1.4 pjistné za zaměstnance na sciální zabezpečení a příspěvek na státní plitiku zaměstnansti ,4 1.5 dměny členům správní, dzrčí rady a rzhdčímu rgánu ,8 1.6 úrky pdíl úhrad za služby Centra mezistátních úhrad ,3 1.8 pdíl úhrad zaměstnanecké zdravtní pjišťvny za služby Infrmačníh centra pdíl úhrad zaměstnanecké zdravtní pjišťvny za vedení centrálníh registru , záprné kurzvé rzdíly suvisející s PF úhrady pplatků , závazky k úhradě pkut a penále pdle 3 dst. 4 písm. i) vyhlášky fndech Prvzní fnd (PF) Tvrba a čerpání ve sledvaném bdbí úhrada zdravtních služeb z rzhdnutí likvidátra zaměstnanecké zdravtní pjišťvny pdle 3 dst. 4 písm. j) vyhlášky fndech prstředky vynalžené zaměstnanecku zdravtní pjišťvnu na nákup metdik d VZP ČR pdle 3 dst. 3) vyhlášky fndech Rk ček. skut. Rk / ček. skut , pdíl dpisů hmtnéh a nehmtnéh majetku vztažený k PF , statní závazky 5) , z th: za služby suvisející s rzvjem infrmační infrastruktury systému 3) ,2 48

50 A. 2 3 Předpis záknné výše přídělu d sciálníh fndu pdle 3 dst. 4 písm. b) a pdle 4 dst. 2 písm. a) vyhlášky fndech Předpis přídělu d rezervníh fndu zdravtníh pjištění pdle 3 dst. 4 písm. c) a pdle 2 dst. 5 vyhlášky fndech ,9 4 Předpis přídělu d fndu reprdukce majetku pdle 3 dst. 4 písm. d) vyhlášky fndech Prvzní fnd (PF) Tvrba a čerpání ve sledvaném bdbí Předpis přídělu d základníh fndu zdravtníh pjištění pdle rzhdnutí správní rady pdle 3 dst. 4 písm. e) vyhlášky fndech Předpis přídělu d fndu reprdukce majetku ve výši kladnéh rzdílu mezi prdejní a zůstatkvu cenu pdle 3 dst. 4 písm. k) vyhlášky fndech Záprné rzdíly z cenění cenných papírů přízených z prstředků PF na reálnu hdntu pdle 3 dst. 4 písm. g) vyhlášky fndech 8 Ztráty z prdeje cenných papírů přízených z prstředků PF pdle 3 dst. 7 vyhlášky fndech 9 Tvrba statních rezerv pdle 3 dst. 4 písm. l) vyhlášky fndech 10 Tvrba statních pravných plžek pdle 3 dst. 4 písm. m) vyhlášky fndech 11 Ostatní dhadné plžky pasivní pdle 3 dst. 4 písm. n) vyhlášky fndech 12 Mimřádné případy externí 13 Mimřádné převdy mezi fndy Rk ček. skut. Rk / ček. skut ,0 IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II - III ,9 B. I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,2 II. Příjmy celkem: , Příděl pdle 1 dst. 4 písm. j) vyhlášky fndech ze ZFZP, stanvený pdle 7 dst. 1 a 2 vyhlášky fndech Příděl z fndu reprdukce majetku ve výši schválené Správní radu pdle 3 dst. 2 písm. c) vyhlášky fndech Převd prstředků PF v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny pdle 3 dst. 2 písm. g) vyhlášky fndech Příjmy z prdeje dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku pdle 3 dst. 2 písm. h) vyhlášky fndech 5 Mimřádný příděl Vjenské zdravtní pjišťvny ČR převdem ze ZFZP , ,0 6 Příjem úrků vztahujících se k PF pdle 3 dst. 2 písm. d) vyhlášky fndech ,3 7 Příjem smluvních pkut z prušení smluvníh vztahu k pskytvatelům zdravtních služeb pdle 3 dst. 2 písm. i) vyhlášky fndech 8 Kladné kursvé rzdíly suvisející s PF pdle 3 dst. 2 písm. e) vyhlášky fndech 9 Ostatní příjmy vztahující se k PF pdle 3 dst. 2 písm. j) vyhlášky fndech ,0 10 Příjmy Všebecné zdravtní pjišťvny ČR pdle 3 dst. 3 vyhlášky fndech 11 Příjem daru určenéh výlučně pr PF pdle 3 dst. 2 písm. b) vyhlášky fndech 12 Příjem zálhy včetně knečnéh zúčtvání na úhradu pdílu části režijních výdajů a statní zdaňvané činnsti pdle 3 dst. 11 vyhlášky fndech 1) 13 Zisk z prdeje cenných papírů pdle 3 dst. 7 vyhlášky fndech 14 Zisk z držby cenných papírů pdle 3 dst. 7 vyhlášky fndech 15 Prdej cenných papírů ceněný účetní hdntu prdaných cenných papírů 16 Mimřádné případy externí 17 Mimřádné převdy mezi fndy III. Výdaje celkem: ,2 1 Členění výdajů v rámci prvzní činnsti pdle 3 vyhlášky fndech ,5 1.1 v tm: mzdy bez statních sbních nákladů (včetně náhrad mezd) ,3 1.2 statní sbní náklady ,0 1.3 pjistné za zaměstnance na zdravtní pjištění 4) ,1 1.4 Prvzní fnd (PF) Příjmy a výdaje ve sledvaném bdbí pdle 3 vyhlášky fndech pjistné za zaměstnance na sciální zabezpečení a příspěvek na státní plitiku zaměstnansti Rk ček. skut. Rk / ček. skut ,6 49

51 B. 1.5 dměny členům správní, dzrčí rady a rzhdčímu rgánu ,8 1.6 úrky pdíl úhrad za služby Centra mezistátních úhrad ,3 1.8 pdíl úhrad zaměstnanecké zdravtní pjišťvny za služby Infrmačníhcentra pdíl úhrad zaměstnanecké zdravtní pjišťvny za vedení centrálníh registru , záprné kurzvé rzdíly suvisející s PF úhrady pplatků , úhrady pkut a penále pdle 3 dst. 4 písm. i) vyhlášky fndech úhrada zdravtních služeb z rzhdnutí likvidátra zaměstnanecké zdravtní pjišťvny pdle 3 dst. 4 písm. j) vyhlášky fndech prstředky vynalžené zaměstnanecku zdravtní pjišťvnu na nákup metdik d VZP ČR pdle 3 dst. 3) vyhlášky fndech , statní výdaje 5) , z th: za služby suvisející s rzvjem infrmační infrastruktury systému 3) ,2 2 Příděl d sciálníh fndu pdle 4 dst. 2 písm. a) vyhlášky fndech ,9 3 Příděl d rezervníh fndu zdravtníh pjištění pdle 2 dst. 5 vyhlášky fndech 4 Příděl d fndu reprdukce majetku pdle 3 dst. 4 písm. d) vyhlášky fndech Prvzní fnd (PF) Příjmy a výdaje ve sledvaném bdbí pdle 3 vyhlášky fndech Příděl d základníh fndu zdravtníh pjištění pdle rzhdnutí SR pdle 3 dst. 4 písm. e) vyhlášky fndech Příděl d fndu reprdukce majetku ve výši kladnéh rzdílu mezi prdejní a zůstatkvu cenu pdle 3 dst. 4 písm. l) vyhlášky fndech Příděl d fndu reprdukce majetku ve výši celkvých dpisů včetně zůstatkvé hdnty pdle 6 dst. 2 písm. a) vyhlášky fndech Zúčtvání zálhy Vjensku zdravtní pjišťvnu ČR na vedení specifických fndů pdle 3 dst. 11 vyhlášky fndech 1) Zúčtvání zálhy na pdíl režijních výdajů suvisející s statní zdaňvanu činnstí pdle 3 dst. 11 vyhlášky fndech 1) 10 Ztráty z prdeje cenných papírů přízených z prstředků PF pdle 3 dst. 7 vyhlášky fndech 11 Nákup cenných papírů z finančních prstředků PF pdle 3 dst. 7 vyhlášky fndech 12 Splátky půjček d žadatele vztahující se k tmut fndu 13 Mimřádné případy externí 14 Mimřádné převdy mezi fndy , ,4 IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II - III ,7 Z B IV přináleží hdntě rezerv k pslednímu dni sledvanéh bdbí Rk ček. skut. Rk / ček. skut. C. Dplňující infrmace k ddílu B pdle ustanvení 3 dst. 7 vyhlášky fndech 1 Stav cenných papírů k ve sledvaném bdbí 2 Stav cenných papírů k pslednímu dni sledvanéh bdbí Pznámky k tabulce: 1) Finanční zálhy (pskytvané mezi ddělenými bankvními účty) na pdíl splečných výdajů vztahující se k statní zdaňvané činnsti (případně u VZP ČR i za specifické fndy), jsu zachyceny puze v ddílu B, tj. na bankvním účtu v suladu s Českými účetními standardy pr zdravtní pjišťvny. 2) 3) 4) 5) Sučet pčátečníh zůstatku ddílu B s pčátečním zůstatkem stavu cenných papírů k by měl být rven pčátečnímu zůstatku ddílu A. Tat vazba platí i pr knečné zůstatky ve sledvaném bdbí. Případné rzdíly zdravtní pjišťvny kmentují na přílze. V ddílu A III. ř a v ddílu B III ř jsu řádky "z th" určeny pr jedntné vykázání nákladů a výdajů suvisejících s rzvjem infrmační infrastruktury. V ddílu A III, B III ř. 1.3 (1.4) zdravtní pjišťvny zahrnu i náklady suvisející s platbu zdravtníh pjištění (sc. pjištění) členů správní rady, dzrčí rady a rzhdčíh rgánu. Sučástí statních závazků v ddílu A na ř a výdajů v ddílu B na ř je pdíl nákladů na zdravtní knížky, který nesuvisí s sbním účtem pjištěnce. Tabulka Dplňující infrmace k ddílu B je pr Revírní bratrsku pkladnu, zdravtní pjišťvnu bezpředmětná. PF 3 50

52 JEDNOTLIVÉ POLOŽKY PROVOZNÍCH NÁKLADŮ V % NÁKLADY ZA SLUŽBY 30% ODPISY 6% DANĚ A POPLATKY, POJIŠTĚNÍ 2% MATERIÁLNÍ NÁKLADY 4% OSOBNÍ NÁKLADY 58% Interní graf OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY V statních prvzních nákladech uvedených na řádku v části A.III. tabulky PF pd názvem statní závazky v celkvé výši jsu zahrnuty veškeré plánvané materiální náklady, náklady na služby nemateriální pvahy a jiné finanční náklady. Jedná se především náklady na sptřebu materiálu (5.900 ), sptřebu phnných hmt a energií (4.850 ), pravy a udržvání (2.550 ), výkny spjů (3.250 ), nájemné (5.100 ), práce v blasti výpčetní techniky ( ), reklamu, inzerci a vzdělávání ( ), statní služby nemateriální pvahy ( ), daně a pjištění (780 ). PROPOČET MAX. LIMITU NÁKLADŮ NA VLASTNÍ ČINNOST Rční limit nákladů na činnst zdravtní pjišťvny krytý ze zdrjů základníh fndu zdravtníh pjištění se stanví z prstředků získaných z pjistnéh na veřejné zdravtní pjištění p přerzdělvání, z výnsu penále, pkut, přirážek k pjistnému a náhrad škd. Výše limitu finančních prstředků tvřících zdrje prvzníh fndu, sciálníh fndu a fndu reprdukce majetku je prpčtena pdle následujícíh vzrce: kde: L PC L = (PC : 100) x kef., představuje limit nákladů na činnst zdravtní pjišťvny z prstředků veřejnéh zdravtníh pjištění v Kč, představují příjmy v Kč za kalendářní rk z veřejnéh zdravtníh pjištění p přerzdělvání, z výnsu penále, pkut, přirážek k pjistnému a náhrad škd, kef. představuje keficient v prcentech, zakruhlený na dvě desetinná místa a vypčtený pdle vzrce kef. = - 0,3/P x p + 3,41 + 0,3/P x 100 kde: P představuje hdntu vyjadřující jednu tisícinu průměrnéh pčtu pjištěnců systému veřejnéh zdravtníh pjištění zahrnutu d prpčtu limitu, 51

53 p představuje jednu tisícinu průměrnéh pčtu pjištěnců prpčtenéh z měsíčních údajů pr přerzdělvání za hdncené bdbí, zakruhlenu směrem nahru na celé čísl. Pr rk 2014 L činí , cž představuje 3,40 % z rzvrhvé základny, která činí Limit je prpčten v suladu s vyhlášku č. 418/2003 Sb., ve znění pzdějších předpisů. Kladný zůstatek prvzníh fndu bude v suladu s platnu legislativu převeden d následujícíh účetníh bdbí. 5.3 MAJETEK POJIŠŤOVNY A INVESTICE INVESTIČNÍ ZÁMĚRY POJIŠŤOVNY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ Celkvá hdnta dluhdbéh majetku k pslednímu dni rku 2014 je plánvána ve výši K nárůstu hdnty majetku pjišťvny djde v průběhu rku 2014 jeh navýšením cenu nvě přízenéh majetku ve výši a jeh snížením hdntu dpisů (neb vyřazení) hmtnéh a nehmtnéh majetku (viz řádek 3 Přehledu základních ukazatelů činnsti zdravtní pjišťvny). Žádný nemvitý či mvitý majetek pjišťvny neplánuje RBP v rce 2014 zastavit vůči bance jak ručení za pskytnuté úvěrvé prstředky. Druh investice 2014 (v ) A) Stavební investice B) Prvzní investice C) Investice HW + SW Investice celkem Interní tabulka Knkrétně se jedná následující investiční akce, ppř. technické zhdncení majetku: ad A) Stavební investice: Kmplexní stavební a technlgická reknstrukce plynvé ktelny včetně výměny ktlů v budvě ředitelství RBP, stavební pvlení, stavební dzr, revize a klaudace. Předpkládané investiční náklady v rce 2014 lze čekávat ve výši cca Další pstupné zavádění klimatizačních jedntek na expzitury a jednatelství RBP. Předpkládané investiční náklady lze čekávat ve výši cca 200. Kmplexní stavební a interiérvá reknstrukce denní místnsti budvy B na zařízení Odra na Ostravici. Předpkládané investiční náklady lze čekávat ve výši cca Stavební reknstrukce části venkvníh plcení zařízení Odra na Ostravici. Předpkládané investiční náklady lze čekávat ve výši cca

54 ad B) Prvzní investice: Racinální bměna pstupně depsanéh vzvéh parku se předpkládá ve výši cca D kuchyně zařízení Odra na Ostravici se plánuje přízení nvéh knvektmatu v ceně cca 350. Na zařízení Odra na Ostravici invace nvé technlgie bezdrátvéh připjení k Internetu v ceně cca 200. ad C) Investice HW a SW: Zahájení tvrby nvéh IS RBP Vytvření nvéh infrmačníh systému bude prbíhat ve 3 fázích, kde v rce 2014 je plánván zaplatit (přesun z rku ). Pkud vybraný uchazeč nesplní d knce rku 2014 pdmínky pr předání první části díla, bude tat platba přesunuta d následnéh účetníh bdbí. Tvrba a úpravy stávajícíh IS RBP Vzhledem k délce bměny IS (3 rky) je ptřeba ještě v existujícím systému dknčit elektrnizaci běhu agend a prmítat d něj průběžně změny v systému veřejnéh zdravtníh pjištění. Odhadvaná výše investice je Rzšíření řešení a úpravy vlivem legislativních změn Rezerva k pkrytí mžných legislativních změn je naplánvána na Rzšíření řešení kmunikace s klienty Na rzvj Prtálu ZP (zejména vylepšení funkcinality elektrnické Přílhy 2 a zvýšení kmfrtu uživatelů) je plánván 500. Na rzšíření funkčnsti vlastních webvých kanálů pr kmunikaci s klienty (zejména přes mbilní zařízení) je plánván 700. Pdpra budvání Access Pintu CMÚ Vzhledem k prbíhajícímu prjektu implementace Access Pintu na CMÚ (systém pr elektrnické přeúčtvání nákladů mezi členskými zeměmi EU), je ptřeba prvést dpvídající změny v IS RBP. Odhadvaná výše investice 500. Rzšíření a bnva HW a SW vybavení Plánvaná bnva HW v sídle RBP, psílení servervých zdrjů a rzšíření licencí k sjedncení prstředí. Odhadvaná výše investice Rzšíření zálhvání a zvýšení dstupnsti služeb Implementace řešení umžňující urychlení prcesu zálhvání a případné bnvy dat, dále zajištěním prvzu jak při něklikahdinvém, tak i něklikadenním výpadku elektrické energie. Cílem je pstupně dsáhnut kntinuity kritických činnstí rganizace i při klnstech zamezujících využití sídla RBP. Odhadvaná výše investice je Zvýšení bezpečnsti kncvých stanic a sítě RBP Dle aktuální ptřeby zvýšit bezpečnst kncvých stanic a sítě RBP. Odhadvaná výše investice je Zdrjem investic v rce 2014 bude příděl finančních prstředků z prvzníh fndu ve výši účetních dpisů veškeréh investičníh majetku, tedy a předpkládané úrky ve výši 100. Kladný zůstatek fndu reprdukce majetku bude převeden d následujícíh účetníh bdbí. 53

55 A. I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,3 II. Tvrba celkem = zdrje ,4 1 2 Předpis FRM přídělem z prvzníh fndu ve výši dpisů pdle 6 dst. 2 písm. a) vyhlášky fndech Předpis přídělu z prvzníh fndu ve výši schválené Správní radu pdle 6 dst. 2 písm. b) vyhlášky fndech , Úrky z běžnéh účtu FRM pdle 6 dst. 2 písm. f) vyhlášky fndech ,2 4 Dar určený dárcem na psílení FRM pdle 6 dst. 2 písm. d) vyhlášky fndech 5 Příděl ze zisku p zdanění pdle 6 dst. 2 písm. e) vyhlášky fndech 6 Zůstatek z FRM slučené, neb splynuté zdravtní pjišťvny pdle 6 dst. 2 písm. g) vyhlášky fndech 7 Účelvá dtace ze státníh rzpčtu pdle 6 dst. 2 písm. h) vyhlášky fndech 8 Převd z prvzníh fndu kladný rzdíl mezi prdejní a zůstatkvu cenu prdanéh dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku pdle 6 dst. 2 písm. c) vyhlášky fndech 9 Kladné kurzvé rzdíly vztahující se k FRM pdle 6 dst. 2 písm. i) vyhlášky fndech 10 Mimřádné případy externí 11 Mimřádné převdy mezi fndy ,0 III. Čerpání celkem = snížení zdrjů: ,5 1 Přízení dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku včetně zálh pdle 6 dst. 3 písm. a) vyhlášky fndech 2 Splátky úrků z úvěrů pdle 6 dst. 3 písm. b) vyhlášky fndech ,5 3 Bankvní a pštvní pplatky pdle 6 dst. 3 písm. d) vyhlášky fndech ,0 4 Příděl d prvzníh fndu se suhlasem Správní rady pdle 6 dst. 3 písm. c) vyhlášky fndech 5 Záprné kurzvé rzdíly pdle 6 dst. 3 písm. e) vyhlášky fndech 6 Fnd reprdukce majetku (FRM) Tvrba a čerpání ve sledvaném bdbí Závazky k úhradě zdravtní péče z rzhdnutí likvidátra pdle 6 dst. 3 písm. f) vyhlášky fndech 7 Mimřádné případy externí 8 Mimřádné převdy mezi fndy Rk ček. skut. Rk / ček. skut. IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II - III ,1 B. I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,5 II. Příjmy celkem: ,4 1 Příděl z běžnéh účtu prvzníh fndu ve výši dpisů pdle 6 dst. 2 písm. a) vyhlášky fndech ,4 2 Příděl z běžnéh účtu prvzníh fndu ve výši schválené Správní radu pdle 6 dst. 2 písm. b) vyhlášky fndech Úrky z běžnéh účtu FRM pdle 6 dst. 2 písm. f) vyhlášky fndech ,2 4 Dar určený dárcem na psílení FRM pdle 6 dst. 2 písm. d) vyhlášky fndech 5 Příděl ze zisku p zdanění pdle 6 dst. 2 písm. e) vyhlášky fndech 6 Převd zůstatku běžnéh účtu FRM v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny pdle 6 dst. 2 písm. g) vyhlášky fndech 7 Účelvá dtace ze státníh rzpčtu pdle 6 dst. 2 písm. h) vyhlášky fndech 8 Fnd reprdukce majetku (FRM) Příjmy a výdaje ve sledvaném bdbí pdle 6 dst. 4 vyhlášky fndech Převd z běžnéh účtu prvzníh fndu kladný rzdíl mezi prdejní a zůstatkvu cenu prdanéh dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku pdle 6 dst. 2 písm. c) (pdle 3 dst. 4 písm. k) vyhlášky fndech) 9 Kladné kurzvé rzdíly vztahující se k FRM pdle 6 dst. 2 písm. i) vyhlášky fndech 10 Příjem úvěrů na psílení FRM 11 Mimřádné případy externí 12 Mimřádné převdy mezi fndy Rk ček. skut. Rk / ček. skut ,0 54

56 B. III. Výdaje celkem: ,5 1 Přízení dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku včetně zálh pdle 6 dst. 3 písm. a) vyhlášky fndech 2 Splátky úrků z úvěrů pdle 6 dst. 3 písm. b) vyhlášky fndech ,5 3 Úhrady bankvních a pštvních pplatků pdle 6 dst. 3 písm. d) vyhlášky fndech ,0 4 Příděl na běžný účet PF se suhlasem správní rady pdle 6 dst. 3 písm. c) vyhlášky fndech 5 Záprné kurzvé rzdíly pdle 6 dst. 3 písm. e) vyhlášky fndech 6 Úhrada zdravtní péče z rzhdnutí likvidátra pdle 6 dst. 3 písm. f) vyhlášky fndech 7 Fnd reprdukce majetku (FRM) Příjmy a výdaje ve sledvaném bdbí pdle 6 dst. 4 vyhlášky fndech Splátky úvěrů vztahujících se k tmut fndu (s vazbu na 6 dst. 3 písm. b) vyhlášky fndech) 1) 8 Splátky půjček d žadatele vztahující se k tmut fndu 9 Mimřádné případy externí 10 Mimřádné převdy mezi fndy Rk ček. skut. Rk / ček. skut. IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II - III ,8 Pznámky k tabulce: 1) Zdravtní pjišťvna přilží kpii splátkvéh kalendáře k tabulce za kalendářní čtvrtletí, ve kterém byl úvěr přijat. Stejně se pstupuje i v případě čerpání pskytvané půjčky. FRM SOCIÁLNÍ FOND A. Sciální fnd Tvrba a čerpání ve sledvaném bdbí I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,3 II. Tvrba celkem = zdrje ,7 1 Předpis přídělu z prvzníh fndu pdle 4 dst. 2 písm. a) vyhlášky fndech ,9 2 Úrky z běžnéh účtu SF pdle 4 dst. 2 písm. e) vyhlášky fndech Rk ček. skut. Rk / ček. skut. 3 Předpis statních příjmů pdle 4 dst. 2 písm. d) vyhlášky fndech 4 5 Předpis přídělu ze zisku p zdanění ze zdaňvané činnsti pdle 4 dst. 2 písm. b) vyhlášky fndech Převd zůstatku SF, v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny, pdle 4 dst. 2 písm. h) vyhlášky fndech 6 Splátky z půjček zaměstnancům pdle 4 dst. 2 písm. c) vyhlášky fndech 7 Kladné kurzvé rzdíly suvisející se SF pdle 4 dst. 2 písm. f) vyhlášky fndech 8 Dary určené dárcem d SF pdle 4 dst. 2 písm. g) vyhlášky fndech 9 Pužité, snížené neb zrušené statní rezervy pdle 4 dst. 2 písm. j ) vyhlášky fndech 10 Snížené neb zrušené statní pravné plžky pdle 4 dst. 2 písm. k) vyhlášky fndech 11 Dhadné plžky aktivní pdle 4 dst. 2 písm. l) vyhlášky fndech 12 Mimřádné případy externí 13 Mimřádné převdy mezi fndy III. Čerpání celkem = snížení zdrjů pdle 4 dst. 3 písm. a) ,6 1 Předpisy snížení zdrjů pdle 4 dst. 3 vyhlášky fndech ( ) ,7 1.1 v tm: půjčky 1.2 statní čerpání ,7 2 Bankvní (pštvní) pplatky ,0 3 Záprné kurzvé rzdíly 4 Tvrba statních rezerv pdle 4 dst. 4 písm. f) vyhlášky fndech 5 Tvrba statních pravných plžek pdle 4 dst. 4 písm. g) vyhlášky fndech 6 Dhadné plžky pasivní pdle 4 dst. 4 písm.h) vyhlášky fndech 55

57 A. Sciální fnd Tvrba a čerpání ve sledvaném bdbí 7 Mimřádné případy externí 8 Mimřádné převdy mezi fndy Rk ček. skut. Rk / ček. skut. IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II - III ,3 B. I. Pčáteční zůstatek k 1.1. ve sledvaném bdbí ,8 II. Příjmy celkem: ,7 1 Příděl z běžnéh účtu PF pdle 4 dst. 2 písm. a) vyhlášky fndech ,9 2 Úrky z běžnéh účtu SF pdle 4 dst. 2 písm. e) vyhlášky fndech 3 Ostatní příjmy pdle 4 dst. 2 písm. d) vyhlášky fndech 4 Příděl ze zisku p zdanění ze zdaňvané činnsti pdle 4 dst. 2 písm. b) vyhlášky fndech Sciální fnd (SF) Příjmy a výdaje ve sledvaném bdbí v suladu s 4 dst. 4 vyhlášky fndech Převd zůstatku běžnéh účtu SF, v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny, pdle 4 dst. 2 písm. h) vyhlášky fndech 6 Splátky z půjček zaměstnancům pdle 4 dst. 2 písm. c) vyhlášky fndech 7 Kladné kurzvé rzdíly suvisející se SF pdle 4 dst. 2 písm. f) vyhlášky fndech 8 Dary určené dárcem d SF pdle 4 dst. 2 písm. g) vyhlášky fndech 9 Mimřádné případy externí 10 Mimřádné převdy mezi fndy III. Výdaje celkem: pdle 4 dst. 3 písm. a) vyhlášky fndech ,6 1 Výdaje pdle 4 dst. 3 vyhlášky fndech ( ) ,7 1.1 v tm: půjčky 1.2 statní výdaje ,7 2 Bankvní (pštvní) pplatky ,0 3 Záprné kurzvé rzdíly suvisející se SF 4 Mimřádné případy externí 5 Mimřádné převdy mezi fndy IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II - III ,6 Z B IV přináleží hdntě rezerv k pslednímu dni sledvanéh bdbí Rk ček. skut. Rk / ček. skut. C. Dplňující infrmace k ddílu B 1 Stav půjček zaměstnancům k ve sledvaném bdbí 2 Stav půjček zaměstnancům k pslednímu dni sledvanéh bdbí SF 5 Tabulka Dplňující infrmace k ddílu B je pr Revírní bratrsku pkladnu, zdravtní pjišťvnu bezpředmětná. Hlavním zdrjem sciálníh fndu RBP pr rk 2014 budu příděly z prvzníh fndu ve výši 2 % z rčníh bjemu nákladů zúčtvaných na mzdy a náhrady mezd. Plánvaný bjem takt prpčtených prstředků, které budu využity ve prspěch zaměstnanců pjišťvny k zabezpečení jejich kulturních, sciálních, sprtvních a jiných ptřeb, činí Dalším zdrjem bude příděl ze zisku ve výši 981. Prstředky ze sciálníh fndu budu čerpány dle plánvanéh rzpčtu a dle následujících základních zásad: finanční prstředky sciálníh fndu budu vedeny na samstatném bankvním účtu, výdaje ze sciálníh fndu budu uskutečňvány jen d výše vlných finančních prstředků, 56

58 perativně lze přesuvat finance mezi jedntlivými plžkami, pdrbnější pravidla hspdaření s prstředky sciálníh fndu jsu předmětem vnitřní směrnice pjišťvny. Vlastní čerpání finančních prstředků ze sciálníh fndu v daném účetním bdbí se předpkládá ve výši Knkrétní specifikace věcných dávek sciálníh fndu pr rk 2014 je následující: příspěvek zaměstnavatele na penzijní připjištění příspěvek na stravvání nad rámec platné legislativy 350 příspěvek na kulturní a sprtvní vyžití příspěvek na rekreaci 150 jubilejní dměny 150 CELKEM SPECIFIKACE VĚCNÝCH DÁVEK SOCIÁLNÍHO FONDU PRO ROK 2014 V % PŘÍSPĚVEK NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ VYŽITÍ 49% PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ 11% JUBILEJNÍ ODMĚNY 4% PŘÍSPĚVEK NA REKREACI 4% PŘÍSPĚVEK ZAMĚSTNAVATELE NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ 32% Interní graf Kladný zůstatek sciálníh fndu bude převeden d následujícíh účetníh bdbí. 5.5 REZERVNÍ FOND A. I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,2 II. Tvrba celkem = zdrje ,8 1 Převd ze základníh fndu zdravtníh pjištění pdle 2 dst. 1 písm. b) vyhlášky fndech ,6 2 Úrky z běžnéh účtu RF pdle 2 dst. 1 písm. e) vyhlášky fndech ,0 3 Dary určené dárcem d RF pdle 2 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech 4 Zisk z prdeje cenných papírů pdle 2 dst. 1 písm. c) vyhlášky fndech 5 Zisk z držby cenných papírů pdle 2 dst. 1 písm. c) vyhlášky fndech 6 Rezervní fnd (RF) Tvrba a čerpání ve sledvaném bdbí Převd zůstatku RF v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny pdle 2 dst.1 písm. g) vyhlášky fndech Rk ček. skut. Rk / ček. skut. 57

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 Závěrečná zpráva PES - důchdvá refrma Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 1 Lcal knwledge. Glbal pwer. 1. PES: úkl a principy práce 2. Analýza dnešníh stavu 3. Vybrané suvislsti důchdvé

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD 1 SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD Stanvisk dbru infrmatiky Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen OINF MHMP

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích Pdpra plánvání a řízení prjektů v CASE nástrjích seminární práce z předmětu IT572 Prstředky CASE a jejich využití při tvrbě IS Vítězslav Jánský Petr Kříž Jan Šebelík prsinec 2005-1 - Obsah Úvd...3 Cíl

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK Vyhdncení statistik dsavadníh využití elektrnických infrmačních zdrjů knsrcií NTK NTK (d 30. 6. 2009 Státní technická knihvna, STK) je již d rku 2000 řešitelským pracvištěm prjektů (LI200028 a LI01018,

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více