Definice veřejných financí Finanční vztahy mezi ekonomickými subjekty za předpokladu, že jedním ze zúčastněných subjektů je stát.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice veřejných financí Finanční vztahy mezi ekonomickými subjekty za předpokladu, že jedním ze zúčastněných subjektů je stát."

Transkript

1 Definice veřejných financí Finanční vztahy mezi ekonomickými subjekty za předpokladu, že jedním ze zúčastněných subjektů je stát. Ekonomické subjekty domácnosti, firmy, stát Hra o zdroje Limitované zdroje x nelimitované potřeby ekonom. subjektů => spor. Řešení plán, trh Zdroje --> Hráči domácnost, firmy, stát 1) Domácnosti stát DANĚ povinná finanční platba ek. subjektů vůči státu Majetkové daně (dědická, darovací, z pozemku, silniční) ne příliš důležitá, klesající význam Důchodové daně (daň z příjmu FO) Daň ze spotřeby rostoucí tendence o Univerzální (na vše - DPH) o Selektivní daně (akcízy), nízká cenová elasticita nafta, benzín, alkohol, cigarety 2) Firmy stát DANĚ Důchodová daň z příjmu PO (DPPO) sazba DPPO je důležitým konkurenčním prvkem v rámci EU 3) Stát firmy DOTACE přesun peněž do soukromého sektoru o Účelové dotace (např. dotace na produkci řepky olejky), jen na konkrétní produkci, stát ovlivňuje chování firmy (důch. i subst. efekt) Důchodový efekt navýšení rozpočtového omezení Substituční efekt - stát přes dostace ovlivňuje charakter a strukturu výroby, mnohdy i objem výroby (př. o Neúčelová (volná) dotace zde není určen důvod a směr, jakým mají být peníze využity, pouze vyvolává důchodový efekt (nemění chování, pouze rozpočet frimy) Každá dotace vyvolává deformaci v ceně (viz potraviny zemědělství) 1

2 4) Stát domácnosti TRANSFERY nejdou za ekonomickým výkonem domácností, ale mají sociální charakter (věk --> překročíme určitý věk, máme nárok na transfer starobní důchod, nemoc --> nemocenské dávky, rodičovské příspěvky, nezaměstnanost --> dávky v nezaměstnanosti Charakteristiky veřejných financí 1) Nedobrovolnost všechny veřejné vztahy musí mít oporu v zákoně, do vztahů se vstoupit musí, vyřčeny sankce za porušení vyvolává dva efekty: snaha minimalizovat daňovou povinnost a maximalizovat zisk od státu nutná kontrola, kontrola dotací prováděna nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ), transfery kontrolují ministerstvo práce sociálních věcí (MPSV), daně kontrolovány finančními úřady - stojí také peníze 2) Neekvivalence Není rovnost mezi odvodem státu a zisku od státu => SOLIDARITA, při vysoké solidaritě vzniká ek. problém: past nezaměstnanosti nevyplatí se hledat si práci (vysoký stupeň solidarity Švédsko --> vysoké daně), sol. představuje určitou garanci sociálního smíru, (solidarita mladých dom. se staršími, solidarita nemocných se zdravými, solidarita zaměstnaných s nezam.) 3) Nenávratnost Nemohu reklamovat daně, že byly špatně využity Funkce veřejných financí 1) Stabilizační 2) Redistribuční 3) Alokační Ad 1) STABILIZAČNÍ Stabilizace ekonomického vývoje, makroekonomické veličiny, např. q (tempo růstu HDP), míra nezaměstnanost, míra inflace, saldo platební bilance BP. Oscilace je nákladná (i směrem nahoru přehřátí) Nástroje ke stabilizaci: vestavěné stabilizátory umí reagovat na změnu ek. veličin, např. progresivní zdanění (ale i lineární), výplata dávek v nezaměstnanosti Míra reakce na požadavky voličů období voleb I období voleb II Období 2

3 diskreční opatření reagují na danou potřebu, potřeba nejprve schválit => časové legislativní zpoždění kvůli vyžadování souhlasu legislativy, např. šrotovné, zavedení mimořádné daně, povodňová daň v ČR, jednorázové dotace, jednorázová daňová povinnost, mimořádné transfery. Diskrečení opatření jsou často pouze pro politické účely (získat voliče), nikoli ekonomické lidé chtějí slyšet: a) snížení daňové zátěže b) zvýšení se výdaje na školství/kulturu/zdravotnictví. Ad 2) REDISTRIBUČNÍ Mimoekonomické důvody --> SPRAVEDLNOST. př. daně - Spravedlnost by neměla být horizontální (ve smyslu stejného důchodu, stejné nezaměstnanosti, stejně nemocní ), ale vertikální (pokud jsou mezi obyvateli rozdíly, musí být zohledněny v daních a sociálních dávkách pokud má někdo vyšší základ, měl by platit vyšší daň) Měření spravedlnosti: Nástroje (Lorenzova křivka, Gini koef.) Lorenzova křivka Ukazatel měření redistribuce Při regresivním zdanění doprava dolů, při progresivním zdanění doleva nahoru (spravedlnější) Giniho koeficient, mezi 0 a 1, čím blíže 0, tím více rovnoměrnější, (1- jeden člověk má veškerý důchod), celosvětově má rostoucí tendenci i. Mimoekonomické cíle o dosažení spravedlnosti v rámci rozdělení důchodů a bohatství ve společnosti ii. Lorenzova křivka iii. iv. procento důchodu křivka absolutní nerovnosti procento obyvatel - př. v zemích, kde je velká sociální nerovnost se vynakládá větší množství financí na vnitřní bezpečnost, když budu měnit giniho koef. nahoru --> rostou náklady na VB odchylka od absolutní rovnosti křivka absolutní rovnosti v. Gini koeficient vi. G = B / 0,5 = 2B = 1 2A, kde: vii. A - plocha pod Lorenzovou křivkou, viii. B - plocha mezi osou kvadrantu a Lorenzovou křivkou. skutečné rozdělení důchodu 3

4 Nástroje pro redistribuci a) Transfery výdajové nástroje Jednotné, např. rovný starobní důchod (horiz. spravedlnost) menší náklady na obsluhu = efektivní systém Rozdílné, vertikální spravedlnost, dražší b) Daně příjmové nástroje Regresivní zdanění s růstem důchodu klesá daňová sazba, horizontální spravedlnost, tzv. daň z hlavy Důchod Paušální daň (platí ji každý ve stejné výši) Daňová sazba (daň/ důchod) % % ,3 % Lineární zdanění horizontální i vertikální zdanění u ČR od roku 2008, je cca 22%, ale v zákoně se píše že 15% (+ 6,5%) Důchod Daňová sazba Daň % % % Progresivní zdanění - Nejdříve vymezíme daňová pásma Daňové pásmo Daňová sazba % % % o Klouzavá progrese v ČR do (používá se v Německu, Fr.,..) Důchod Výpočet Daň * 0, * 0,

5 * 0, * 0, * 0, * 0, o Stupňovitá progrese Důchod Výpočet Daň * 0, * 0, * 0, Ad 3) ALOKAČNÍ Proč? Mikroekonomické důvody způsobí nefunkčnost ceny. Snaží se korigovat chyby trhu Externality zvláštní stav, kdy na trhu působí jen jeden subjekt (užitek nebo náklad) o Kladné (např. peníze na vědu a výzkum, školství) snaha podpořit produkci 1. daňové zvýhodnění (nižší sazbou, nulovou sazbou, účetně zrychlenými odpisy), 2. přímé finanční prostředky podpora prostřednictvím dotací o Záporné (je náklad a není užitek, např. životní prostředí) snaha omezit produkci nástrojem je uvalení mimořádné daně Poručnické statky (paternalistické, statky pod ochranou) o Ze zákona nařízená spotřeba (povinná školní docházka, preventivní prohlídky, povinné očkování), tj. musí se na to vyčlenit peníze, nespotřeba by znamenala vyšší náklady Informační asymetrie o Převaha informací na jedné (z pravidla na nabídkové) straně deformuje cenový mechanismus (např. zdravotnictví převaha na nabídkové straně, kterou tvoří zdravotnická zařízení) Veřejné statky o Nevylučitelnost a ve spotřebě černý pasažér spotřebavává, ale neplatí o nedělitelnost C1=C2=,... všichni mají stejnou spotřebu o nerivalita, nesoutěživost ve spotřebě o mezní náklady = 0 - pokud platí všechny tyto charakteristiky = ČISTÝ VEŘEJNÝ STATEK (př. statek národní obrana, kt. je plně financován z veřejných rozpočtů) - SMÍŠENÉ VEŘEJNÉ STATKY pokud neplatí některá z charakteristik, doporučuje se finanční spoluúčast státu při jejich zabezpečení u soukromých statků (funguje cena) --> existuje zde vylučitelnost přes cenu ( př. nikdo nám nezakázal si koupit Jaguára, ale nemam na něj) u soukr. --> dělitelnost každý může realizovat vlastní spotřebu a mohou omezovat spotřeby ostatních subjektů: c1+c2+,... rivalita ve spotřebě subjekty budou soutěžit, kdo toho více spotřebuje (př. výprodeje) mezní náklady > 0 5

6 Nástroje k alokaci Přes daňová zvýhodnění či znevýhodnění Dotační politika (investiční pobídky) VLÁDNÍ SELHÁNÍ Důvody, proč dochází k vládním selháním o časový časový nesoulad mezi určitou potřebou zásahu a mezi konkrétním zásahem, časové zpoždění, legislativní zpoždění, realizační zpoždění, informační zpoždění o informační týká se množství a kvality( kvantita i kvalita mohou být fin.náročné) informací, na základě jakých informací budeme dělat určitá rozhodnutí o vláda neodhadne reakci soukromého sektoru na přijaté opatření (např. snaha vyhnout se daním, na druhé straně maximalizovat zisk od státu). Např. daň z oken (některé se zazdily, změnil se architektonický sloh), daň z ovocných stromů (káceli se ovocné stromy), oddělovací mříže v autech (odpočet DPH), rozestavěné stavby (daňově výhodné) o absence bankrotu v oblasti VF špatná opatření (např. zákony) mají dlouhé trvání, je obtížné je eliminovat, např. u části majetkových daní jsou náklady na výběr majetkových daní jsou vyšší než vybrané daně (př. USA: 1964 zavedeny speciální zdravotnické programy Medicare a Medicaid --> jeden pro starší obyvatelstvo máš určitý věk, dostáváš příspěvky z tohoto programu, pro sociálně slabší příspěvky z tohoto programu ---> migrace obyvatelstva v důsledku veřejných výdajových prostředků, proti výdajům postaveny příjmy --> V>P deficit, absence bankrotu prodlužuje trvání neefektivních programů) o byrokracie - tendence k rozpínavosti, počet úředníků, mají informační monopol, maximalizace vlastního prospěchu (z peněz daň. poplatníků), neochota akceptovat lepší technické vybavení, maximalizovat objem fin. prostředků o kterých rozhodují, snaha o maximalizaci moci - snaží se minimalizovat čas, který nad tím stráví, ale chybí snaha minimalizovat náklady (Niskan model), náklady, přínosy C E V C V Q* Q b množství veřejného statku 6

7 Teorie veřejné volby zkoumá volební pravidla, chování voličů, chování politických stran, chování státní byrokracie, druhy kolektivního rozhodování, vyjednávání mezi hráči na politickém trhu volební proces kolektivní rozhodování může mít formu přímé demokracie nebo reprezentativní demokracie Politický trh o na straně nabídky politické strany, nabídka musí být zajímavá a velmi obsáhlá (volební programy) o na straně poptávky voliči o na obou stranách zájmové skupiny (nátlakové), byrokracie o charakteristika politického trhu: racionální ignorace voličů (C > B), volič je velice racionálně chovající, nezúčastní se voleb než zjistí a porovná nabídku jeho náklady na to jsou větší, než to, co z toho získá krátkodobý horizont preference aktivit s krátkodobým efektem (a co je rychle vidět) politická rozhodnutí uvádí do praxe byrokracie nevolená, ale jmenovaná (nemusí mít na to zájem) VOLIČI rovnost hlasů tajná volba právo býti zvolen (způsobilost k právním úkonům + věkové hranice) axiom úplnosti volič umí uspořádat varianty v souladu se svými preferencemi axiom tranzitivity pokud volič upřednostňuje A před B a B před C, pak A před C axiom výběru volič vybírá variantu, která max. jeho uspokojení BYROKRACIE monopol na informace tendence rozpínavosti (rostoucí mzdové náklady a počet zaměstnančů) maximalizace prospěchu = maximalizace rozpočtu, o kterém rozhodují a minimalizovat práci, o které rozhodují vytváří zdání nepostradatelnosti (např. pomoc při vyplňování složitých dokumentů daňové přiznání apod., bez nich se to nezvládne) 7

8 ZÁJMOVÉ SKUPINY snaha max. užitek společní ekonomický zájem daňový poradci snaží komplikovat daňovou legislativu, aby měli dost práce a jejich cena stoupne, i když tvrdí opak. Navíc se snaží ztížit vstup do daňové komory, aby jich nebylo moc lékaři výrazná informační asymetrie. Např. lidé připojištění na lékařské zákroky podstupují větší množství operací právníci nikdy nebude přijat zákon jdoucí proti právníkům všichni se znají stejná škola místo odkud pochází, patrné při druhém čtení státního rozpočtu mažou se rozdíly pol. stran, ale shlukují se např. podle krajů myslivci nástroje zájmových skupin pro prosazení svých ekonomických zájmů o poskytování selektivních informací voličům prostřednictvím masmédií o poskytování selektivních informací vybraným voličům (poslanci, senátoři, ministři), informace předávány např. na golfových turnajích, honech, společenských akcích apod. o podplácení, přímé zákon stanovuje tvrdé tresty, nepřímé podpláceni byt/stavební pozemek za zajímavou cenu, farmaceutické firmy o demonstrace, stávky o podávání žalob u mezinárodních soudů Pravidla kolektivní volby rozhodování jednotlivce (diktátorské) jednomyslné shody (konsensuální) + Pareto efektivní (nikdo si nepohorší), ale - vysoké transakční náklady (časové a finanční ztráty) a problém právo veta, obchodování s hlasy většinové pravidlo o prostá (stanoven počet souhlasných/záporných hlasů musí být více než 50 %), všech x přítomných o kvalifikovaná většina (buď 2/3 nebo 3/5 většina) omezuje počet hlasů, které byly proti o relativní většina ten kdo má nejvíc (může být méně než 50%) o Condorcetovo pravidlo konfrontace každé varianty s každou, vítězí ta, která vyhraje nad každou z variant, může se dospět k cyklickému hlasování o cyklické hlasování hlasovací paradox, nelze určit jednoznačně vítěze 8

9 - 3 voliči (A, B, C) rozhodují o 3 návrzích státního rozpočtu, varianta N 800 mld, varianta S 1150 mld, varianta V 1480 mld - postavíme jednotlivé varianty proti sobě N x S = 2:1 => N S x V = 2:1 => S na základě toho neumíme určit vítěze, budeme V x N= 2:1 => V volit postupné rozhodování použijeme 2 kola 1. kolo N x S => N 2. kolo N x V => V N x V => V takto to můžeme udělat ještě dvakrát (opět 1. a 2. kolo vždy vyjde jiný vítěz, záleží, jaké proti sobě postavíme první varianty - může docházet ke zneužitý o pluralitní hlasování každý volič má k dispozici více bodů v závislosti na počtu variant, 1. varianta 1 bod, 2. varianta 2 body, 3. varianta 3 body atd.vyhraje ta varianta, která má nejméně bodů o na základě přidělování bodů každý volič obdrží stejný počet bodů a preference si ohodnotí sám (např. 1. varianta 70 bodů, 2. varianta 2 body apod.), je možné zneužití pomocí podmínek pro bodování (např. omezení maximální počet bodů pro 1 variantu, nebo kolika variant se musíme zabývat) o Bordův počet - vážené pořadí. Přiřazuje se pořadí určitá váha (stanovena expertně), nebezpečí kdo bude rozhodovat o váze 9

10 o politik altruista politik, který se rozhoduje ve veřejném zájmu, vadí ostatním politikům, nedopadá dobře o volič medián statistický pojem, tzv. poziční diktátor, při určitém způsobu rozhodování je nejdůležitějším voličem, dá se aplikovat při lichém počtu voličů a při většinovém hlasování o vězňovo dilema o 1. varianta kooperativní chování ani jeden z nich nepráskne toho druhého, dostanou 5 měsíců o 2. varianta jeden z nich mluví, udá kolegu jeden propuštěn, druhý na 10 let do vězení o 3. varianta oba nekooperativní oba odsouzeni na 2 roky o v případě opakovaných her/vztahů je zvolen kooperativní styl, pouze pokud hra končí, začne podrazáctví o způsob chování, ale nejen voličů, ale i na příkladu bankovních poplatků atd. Státní rozpočet o 2009, příjmy kalkulovány při předpoklad růstu HDP 4,8 % (ale odhady jsou nižší) o plán (souslednost), zákon (ale chybí sankce za porušení), bilance (účetní pohled jaký účetní pohled byl zvolen), nástroj hospodářské politiky (nástroj k ovlivňování hospodářského cyklu) o rozpočtové zásady o úplnost o jednotnost (vždy stejné položky) o reálnost (nejen přání, ale musí respektovat vývoj ekonomiky) o každoroční sestavování a schvalování (ne vždy kryto s kalendářním rokem) o publicita (není tajný dokument, ale veřejně přístupný) o vyrovnanost (každoroční?, v rámci hospodářském cyklu?) o rozpočtová skladba závazná klasifikace příjmů a výdajů podle různých hledisek, (využívá číselné kódy) o odpovědnostní klasifikace, kapitolní členění (různá ministerstva, BIS, Senát, NBÚ atd.) o druhová klasifikace, zajímá nás ekonomická podstata výdajů (kolik je běžných a jaké jsou kapitálové) a příjmů (daňové x nedaňové) o odvětvová klasifikace, pro mezinárodní srovnávání, porovnání hlavně výdajových položek (např. zemědělství, obrana, atd.) o konsolidační odstraňuje případné duplicity o rozpočtový proces 1.tvorba rozpočtu, cca 4 měsíce, u nás do schvalování, cca 3 měsíce, do plnění, 12 měsíců 4.kontrolní, cca 4 měsíce 10

11 ad 1) tvorba rozpočtu o nabídkový přístup k tvorbě rozpočtu, financování existujících institucí, nejdůležitější jsou správci kapitol, nesleduje se příliš kvalita výstupu a institucí, tento přístup zaručuje, že nedojde ke zrušení žádné instituce (nepůjdou proti sobě), používá se metoda indexová (vychází se z minulého vývoje a indexuje se přes očekávanou inflaci) o poptávkový přístup rozpočet vytvářen na základě veřejného zájmu, ale kdo bude vyjadřovat veřejný zájem?? volením určitých stran. Používá se metoda výkonového rozpočtování (peníze jdou za poskytnutým výkonem, ne institucí musí být vytvořeny výkonové ukazatele). Např. výkon kolik maturantů na škole, tolik peněz problém naschvál by se mohly maturitní vysvědčení rozdávat, musí se hledět také na kvalitu (např. státní maturita) o s nulovou bází nebere do úvahy minulý vývoj, zdůvodňování veškerých položek, umožňuje zavádět nové prvky, nové instituce. Velká nevýhoda zdlouhavé, spíše zajímavý teoretický koncept o programové rozpočtování peníze teče na program (např. prevence proti, vysokoškoláci atd.), aplikace výkonových ukazatelů ad 2) schvalování rozpočtu o 1. čtení zafixování výdajů a příjmů, schválen případný deficit, EU chce, aby deficit byl max. 3% HDP (fiskální deficitní pravidlo) o 2. čtení pozměňovací návrhy, tzv. porcování medvěda (kupování si voličů), např. v minulém roce 1568 pozměňovacích návrhů, 400 návrhů stihli za 6 hodin!! Neví se, který poslanec dal jaký návrh (mohl by být trestně odpovědný) o 3. čtení klidnější, když se to nestihne rozpočtové provizorium (dražší než normální) ad 3) plnění rozpočtu o časový nesoulad mezi příjmy a výdaji = deficit v průběhu rozpočtového roku emise státních pokladničních poukázek, omezen přístup na trh se státními pokladničními poukázkami. Schválen kalendář vydávání schvaluje se současně se SR o vysoké příjmy v červnu (daňová přiznání) a v prosinci (zřejmě z DPH), největší výdaje v prosinci musí utratit to co jim zbylo nedá se převádět ad 4) kontrolní o státní závěrečný účet zpráva o hospodaření v uplynulém roce o musí obsahovat, jak se bude řešit nadbytečný deficit.pokračování příště. Jak řešit nadbytečný deficit a) financování z přebytku minulých let b) fiskální restrikce (před volbami politická sebevražda) 11

12 příjmová strana (růst daňové zátěže) o musí být s ohledem na daňovou kvótu, jedině pokud daňová kvóta dovoluje nárůst, jinak by docházelo k daňovým únikům o daňová kvóta makroekonomický ukazatel o jednoduchá daňová kvóta = daně / HDP o složená daňová kvóta = daně + SZ + ZP / HDP SZ (sociální zabezpečení), ZP (zdravotní pojištění) o způsoby zvýšení daňové zátěže: růst daňové sazby zavedení nové daně rozšíření daňového základu snížení počtu odečitatelných položek výdajová strana omezování výdajů c) z výnosu z prodeje státního majetku určení co bude prodáváno a komu d) dluhové řešení emise státních dluhopisů, nejčastější Veřejné výdaje Finanční prostředky, které jsou alokovány přes veřejné rozpočty na plnění určitých funkcí (alokační, stabilizační, redistribuční). Ukazatele absolutní (nízká vypovídací hodnota), často demagogický kontext podílové ukazatele 12

13 o podíl veřejných výdajů na HDP, pohybuje se od 30 % do 60 %, v ČR je to 0,48. Pokud např. daňová kvóta 0,31 a podíl veřejných výdajů na HDP 0,47, znamená to deficit o elasticita veřejných výdajů, procentuální změna VV / procentuální změna HDP. Pokud větší než 1 rostoucí váha veřejných výdajů VV t+1 VV t VV t HDP t+1 HDP t HDP t Faktory ovlivňující veřejné výdaje 1. Demografický faktor počet osob a jejich věková struktura, prodlužování střední délky života (stárnutí populace a zároveň snížení porodnosti), demografická struktura v ČR uměle deformována (propopulační opatření finančního rázu, funkčnost ale krátkodobá) rozdělujeme na skupiny předproduktivní věk (0-14), veřejné výdaje na tuto skupinu vyšší než příjmy, které tvoří produktivní věk (15-65), VV < P, školství, zdravotnictví, bytová politika, aktivní/pasivní politika nezaměstnanosti, daňové výdaje (krácení příjmů z titulu odpočtu) postproduktivní věk (65+), VV > P, starobní důchody, zdravotnictví, výstavba domovů důchodců, sociální služby, doprava (zvýhodněné jízdné nebo zdarma) 2. Cenové pohyby lze odstranit používáním stálých cen 3. Politický cyklus souvisí s předvolebními sliby politiků voličům 4. Sociální politika rozsah solidarity, jak jsou dávky konstruovány 5. Válečné konflikty, přírodní katastrofy - vždy z veřejných výdajů, také se ničí některé zdroje příjmů 6. Věda, technika, výzkum (aplikovaný výzkum ze soukromých zdrojů) 7. Urbanizační proces (infrastruktura velmi drahé) Vybrané teorie vysvětlující růst veřejných výdajů Baumolův zákon rostou-li náklady na jednotku produkce ve veřejném sektoru. Růst produktivity práce znamená nárůst mezd v soukromém sektoru, ve veřejném sektoru nelze z objektivních důvodů dosahovat takové produktivity práce jako v soukromém, to vede k velké disproporci mezi mzdami v soukromém a veřejném sektoru. Soukromý sektor přeplatí lepší lidi, proto dojde ve veřejném sektoru (nátlak odborů atd.) k růstu mezd (rostou rychleji než produktivita práce) 13

14 Teorie státu blahobytu předpokládá/zdůrazňuje rovný přístupu k určitým statkům a službám (rovný přístup k zdravotním službám za cenu vysoké daňové kvóty, to vede k růstu výdajů) Teorie prahového efektu (posunového efektu) v době válek prudce vyletělo daňové zatížení. Proč obyvatelstvo nesvrhlo vládu?? Ve výjimečných situacích jsou ochotni vydávat více, po válce se ale válečné výdaje změnili na civilní výdaje, zpátky už daňové zatížení nekleslo, viz obr. Wagnerům zákon růst VV je spojen s růstem HDP na obyvatele. Zdůrazněn sociální aspekt pokud roste produktivita práce, stát by se měl o osoby lépe postarat Demonstrační efekt veřejné výdaje rostou z titulu poměřování životní úrovně s obyvateli z jiných států Problematika hodnocení VV Pojmy: veřejné výdaje jakákoli výdajová aktiva vlády veřejné programy výdaje s určitým (sociálním) cílem, který se již realizuje/připraven k realizaci veřejný projekt budoucí výdajové aktivity/návrh Obecný postup analýzy a hodnocení v oblasti alokace VV o o o identifikace potřeb a cílů jakou bude naplňovat potřebu, cíl musí být kvantifikován, ověřitelný a reálný identifikace selhání trhu PROČ (ekonomická argumentace + redistribuční) Proč to není zabezpečeno ze soukromým zdrojů? Velmi často je redistribuční důvod subjektivního charakteru (zneužití politiky a nátlakovými skupinami) stanovení množiny řešení, omezení: časové, finanční, prostorové formální řešení (abstraktní ) jde to, ale. (vyvlastnění, zvýšení daní ) reálné řešení (konkrétní) lze bez významných změn možnosti řešení veřejná produkce x regulovaná produkce 14

15 Př: Cíl nárůst počtu vysokoškoláku ve věkové kategorii let o 15% do 2012 Proč? externalitní dopady většinou kladné, ale mohou i záporné, chytří lidé dělají sofistikované zločiny veřejné statky smíšeného typu absence zápůjčního kapitálu na studium všech zájemců Varianty řešení veřejná produkce = státní VŠ o zdarma velmi brzy rozpočtové omezení selekce studentů, kteří budou studovat o školné jak určit?? Podle nákladů na studium? Budoucích příjmů absolventů? regulovaná produkce = soukromé VŠ (stát ohlídává kvalitu akreditace) o plné školné o částečně hrazeno státem Ekonomické ohodnocení variant 1. Důchodový efekt nárůst rozpočtového omezení, ale struktura konstantní) 2. Substituční efekt 3. Hmotné efekty lze vyjádřit v penězích x Nehmotné efekty (např. podchod zachrání ročně 3 životy) 4. Vnitřní (efekt pro toho, kdo financuje) x Vnější (efekt i pro toho, kdo nefinancuje, pokud ve velkém objemu, měl by přispět, např. záplavová opatření u hranic s Německem) Příklad efektu v krátkém a dlouhém období Finanční podpora mladým rodinám na nájemní bydlení, věk do 30 let, po dobu 5 let 15

16 V krátkém období je elasticita poptávky poměrně nízká, po finanční podpoře se poptávka posune do D, zvýší se sice množství nájemních bytů, ale více se zvýši cena nájmu = zlepšení finanční situace majitelů bytů V dlouhém období dochází ke zvýšení elasticity poptávky (postavení, zrekonstruování bytů), dojde k poklesu nájmů vzhledem ke krátkému období. Tento zásah deformuje cenové hladiny na trhu s nájmy Příklad je špatně správně je, že nejdříve je křivka NABÍDKY velice strmá a v dlouhém období dojde ke zvýšení elasticity poptávky ale efekt to má samý jako viz nahoře, jen trošku jinak namalovat Metody hodnocení projektů financovaných z VV - nákladově výstupové ohodnocování metody porovnávají vstupy a výstupy, tzv. jednokriteriální metody, C.costs, A analysis 1. CMA - M minimalizace nákladů, vybírá výdajový projekt při minimálních nákladech, náklady měřeny v peněžních jednotkách, výstupy se neměří, nezajímají nás - předpoklad výstupy všech hodnocených variant jsou absolutně shodné!! např.25 km dálnice (shodný objem a jednotka) - zádrhel umíme dobře ocenit náklady? (náklady také mohou být hmotné vyjádřené pomocí peněz, ale i nehmotné nejsme schopni vyjádřit v penězích) - u stanovení nákladů je možno použít různé metody např. průmyslově-inženýrská metoda stanovení nákladu (jsou sumarizovány jednotlivé dílčí nákladové položky) parametrická stanoveny náklady na parametr výstupu na základě porovnávání s obdobným výdajovým projektem, je to expertní odhad, musí být možnost z něčeho to odvodit - u obou metod musíme brát v úvahu faktor čas přepočtení na současné hodnoty 16

17 2. CBA - B poměřování nákladů a užitku oboje je vyjádřeno v penězích, tj. aplikovatelné pouze pokud umíme vyjádři. Použití komplikováno opět faktorem času a) B/C = max, vybereme tu variantu, kde je tento podíl nejvyšší, pokud menší než 1, je to neefektivní b) C/B = min, hledáme minimální náklady na jednotku produkce můžeme použít jakoukoli z těchto dvou variant, vybrána stejná varianta c) B C = max, zjištění přes čistý užitek. Pomocí a)+b) a c) můžeme vybrat jinou variantu dáváme přednost a) a b). V případě, že je realizován reálný finanční výnos, je lepší realizovat c). Opět potřeba vypočítat současnou hodnotu budoucích užitků PV, při výpočtu nutná znalost diskontního faktoru r (něco, co znehodnocuje budoucí užitek, čím vyšší disk. faktor, tím výraznější míra znehodonocení tím větší preference současné spotřeby, znamená to preference výdajových programů s krátkou dobou trvání (2,3 roky). Kdo ale určuje r?? diskontní faktor můžeme odvodit od úrokové sazby ze státních dluhopisů 3. CEA - E efektivnost - aplikovatelná za těchto předpokladů: hodnocené varianty mají výstup ve shodných jednotkách (ne peněžní) - rozdíl mezi CMA a CEA CMA absolutně shodný výstup, CEA pouze výstup ve stejných jednotkách - např. školící programy určujeme náklady na jednotku výstupu budeme vybírat tu variantu, kdy se vyškolí jeden pracovník nejlevněji, počítáme s tím, že všechny proškolené osoby z toho vyjdou stejně vzdělané 4. CUA - U užitečnost, náklady respektuje pouze hmotné - hodnotí užitečnost výstupu výstup neomezíme pouze na cenu, počet osob, km, ale hodnotíme podle více kritérii : ekonomická kritéria kolik to stojí, provozní náklady, garantovaná cena oprav časová kritéria kdy to bude realizováno/termín dodání, kdy by byla realizována případná oprava technická kritéria např. pokud armáda nakupuje transportéry, kromě ceny je samozřejmě důležité, jak je to výkonné (rychlost, obojživelník, spotřeba PHM ) legislativní kritéria (kritéria kvality) jak kvalitní je ten, kdo to bude dodávat/realizovat např. atest kvality apod. - musíme určit váhu jednotlivých kritérií každé kritérium stejná váha pomocí známek 17

18 pomocí bodů procentní plnění přiřazení vah vede k různým výsledkům, zjistíme váženou užitnost vyhrává ta s nejvyšší expertně (subjektivní vnímání) párové srovnání - metoda používaná při výběru veřejných zakázek v ČR, velice složitá - při předkládání výdajových programů je potřeba respektovat politické souvislosti z důvodu politické průchodnosti mohou být deklarovány jiné cíle, než které projekt plní - stanovení kritéria, dle kterého je hodnocena úspěšnost realizovaného výdaje - Příklad: finanční podpora osobám s nízkými příjmy pod hranicí životního minima, 20mld na 2 roky. Jak zhodnotit, zda byl úspěšný nebo neúspěšný?? (Kritériem bývá v praxi vyčerpání přidělených prostředků ale teoreticky nepřípustný), ukazatelem bude maximum počtu osob převedených přes hranici životního minima. Špatně stanovené kritérium může výdajový program znehodnotit. Veřejné zakázky - znamená alokaci veřejných prostředků na základě zákona, jedná se o několik set miliard ročně - snaží se simulovat tržní procesy, ale bariéry: - ten, kdo nakupuje, není konečným spotřebitelem, nakupují úředníci mají informační převahu - o koupi rozhoduje větší množství osob záleží na pravidlech kolektivní volby - celý proces přesně určen zákonem (pokud zákon špatný, celá simulace špatná) Požadavky na veřejné zakázky: - transparentní proces musí být povědomí o tom, že veřejná zakázka existuje info o tom, že někdo vyhlašuje veřejnou zakázku, také transparentně stanoveny podmínky, které jsou rozhodující pro výběr (výjimka transparentní nemusí být v případě, že se jedná o ochranu a obranu státu předem vytipování zájemce prostor pro korupci - musí být dodržen zákon jinak dlouhé spory, vysoký stupeň korupce - problém koluzní kartel vytvoření dohod mezi jednotlivými účastníky, kdo vyhraje Propojení veřejných zakázek a PPP projektů PPP partnerství veřejného a soukromého sektoru, Public Private Partneship odlišení od veřejných zakázek o projekty uzavírány na několik desítek let (x veřejné zakázky jen na několik let o objem kontraktu veřejné zakázky = jednotky miliard x PPP = desítky miliard 18

19 o vlastnictví veřejné zakázky státní, PPP po uplynutí kontraktu může (nemusí) být převedena na stát o aplikace hlavně u dopravní infrastruktury, výstavba studijních nebo univerzitních komplexů, příp. na výstavbu nemocnic, v ČR i soukromá věznice výhody o zachování kontroly realizace projektů přenechána soukromému sektoru bez ztráty kontroly o kvalita vyšší kvalita při vynaložení stejných nákladů o přenos rizik rozdělení zodpovědnosti za náklady a rizika mezi oba sektory o efektivní realizace o transparentnost o motivace rizika o otázka politické odpovědnosti má současná politická reprezentace mandát, aby nyní rozhodovali o něčem, co bude trvat desítky let?? kdo bude sankcionován za špatný projekt? o působení nátlakových skupin o možnost skrytého zadlužování veřejného sektoru, půjčování formou PPP je dražší než půjčka na kapitálových trzích o růst dluhu a deficitu schválení projektu znamená účetně navýšení deficitu a dluhu může se jednat o porušení pravidel paktu stability a růstu tzv. 2 fiskální kritéria 1. deficitní (může být deficit, ale max. 3 % HDP) pokud se neplní, jsou určeny sankce, 2. dluhové max. výše veř. dluhu je 60 % HDP není vymahatelné nevybírány sankce) Očekávat na test: příklad na elasticitu (zhodnocení a interpretaci výsledků), aplikace metody CEA, výběr varianty pomocí CBA při respektování faktoru času, teorie prahových efektů (grafické znázornění), substituční a důchodový efekt, grafické rozlišení mezi efektem v krátkém a dlouhém období Veřejné příjmy Definice: Finanční prostředky vybírané pomocí rozpočtové soustavy k plnění funkcí: - redistribuční (různé typy daňových sazeb) - alokační (tzv. daňová zvýhodnění/znevýhodnění) - stabilizační (vestavěné stabilizátory, diskreční opatření) 19

20 Klasifikace příjmů - trvalý (nenávratné, daňové příjmy) x dočasný příjem (návratné, v budoucnu zatíží výdajovou stranu rozpočtu a to ve větší výši než kolik byl příjem, např. půjčky, úvěry, prodej státních dluhopisů) - charakter příjmů o daňové - obligatorní o nedaňové můžou být obligatorní (např. správní úkony), anebo fakultativní (místní poplatky) o příjmy z podnikání státu (z pronájmu apod.) o příjmy z prodeje o příjmy z obchodování na finančních trzích Ukazatele, pomocí kterých lze hodnotit příjmy ukazatel daňové kvóty podílový ukazatel o jednoduchá daňová kvóta daňové příjmy / HDP o složená daňová kvóta daňové příjmy (daňové příjmy+zdravotní poj.+ soc. poj.) / HDP elasticita daní o celkových příjmů hodnotíme % změnu veřejných příjmů /% změna HDP, větší než 1 daňová kvóta rostoucí o dílčích příjmů % změna dílčího příjmu / % změna veřejných příjmů Daňová terminologie - daňový subjekt daňový plátce (odvádí daň FÚ), daňový poplatník (kdo ji platí), snaha zmenšit kontakt s FÚ - daňový objekt předmět zdanění, to, na co je daň uvalena, z čeho je daň odváděna (majetkové, důchodové daně, daně ze spotřeby atd ) - úprava daňového základu snaha, aby předmět zdanění byl minimální, snížení o položky, které povoluje zákon (různé slevy na dani, osvobození atd.) - sazba daně jakým způsobem bude daň aplikována o jednotková na ks, km, m 2 atd. v nepeněžním vyjádření, nereaguje na cenové změny (inflaci) o procentní daňový základ musí být vyjádřen v penězích, reagují na inflaci, sazba daně může být lineární, progresivní (stupňovitá, klouzavá) nebo regresivní - daňová částka finanční povinnost, kterou musí poplatník zaplatit. Je to sazba daně x očištěný daňový základ - daňový výnos nasčítané daňové částky od daňových poplatníků Rozpočtové určení daní kam která daň poteče, do jakého typu rozpočtu (obecní, krajský, státní) 20

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ A1 Veřejné finance jako ekonomické realita, pedagogická a vědní disciplína. Výzkumný okruh problémů veřejných financí. Veřejné finance jako teoretické zázemí veřejných

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Reforma veřejných financí Jiří Rotschedl Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Jiří Rotschedl Reforma veřejných financí 1 O B S A H 1 OBSAH 3 2 ÚVOD 7 2.1 FUNKCE STÁTU 8 2.2 NEZAMĚSTNANOST 9 2.2.1

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS p r o v e ř e j n é f i n a n c e Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS č. 1/2003 modrá šance pro veřejné finance Vlastimil Tlustý stínový ministr

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní 1 Daňové teorie 1.1 Členění daní Na daně jako zdroje veřejných rozpočtů lze pohlížet z různých stránek. Lze tak například členit daně z těchto hledisek: - podle místa dopadu, kdy mohou být daně uvalovány:

Více

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Veřejné finance. Pracovní sešit. Michal Plaček

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Veřejné finance. Pracovní sešit. Michal Plaček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Veřejné finance Pracovní sešit Michal Plaček Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo září 2013 Veřejné finance pracovní sešit Vydala Soukromá vysoká škola ekonomická

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah)

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah) Z volebních programů (výtah) 10 NOS 10-11/2010 Zaměstnanost, trh práce, pracovněprávní ochrana a odměňování Nepřipustíme snížení ochrany práv zaměstnanců. Zabráníme experimentům typu výpovědi z práce bez

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

II. VEŘEJNÉ STATKY, EXTERNALITY A EFEKTIVNOST

II. VEŘEJNÉ STATKY, EXTERNALITY A EFEKTIVNOST VK Ekonomika veřejného sektoru (Doc. Ing. Jaroslav Pilný, CSC.) II. VEŘEJNÉ STATKY, EXTERNALITY A EFEKTIVNOST 1 STATKY PRODUKOVANÉ VEŘEJNÝM SEKTOREM 1.1 Obecné třídění statků Statky jsou předměty a činnosti,

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS Modrá kniha pro Českou republiku Resortní koncepce ODS prosinec 2004 modrá šance pro Českou republiku OBSAH Mirek Topolánek 3 Preambule 1. Vlastimil Tlustý 7 Modrá šance Modrá šance pro veřejné finance

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Martina Malá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Důchodová reforma v České republice Martina Malá Bakalářská

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Zdeněk Puchinger ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Ministerstvo financí Č.j. 10/46716/2003 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR USNESENÍM Č. 624/2003 - červen 2003-1 OBSAH: I. Usnesení vlády II. Předkládací

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky Changes in Natural Person Income taxation in the CZ and thein consequences

Více