Definice veřejných financí Finanční vztahy mezi ekonomickými subjekty za předpokladu, že jedním ze zúčastněných subjektů je stát.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice veřejných financí Finanční vztahy mezi ekonomickými subjekty za předpokladu, že jedním ze zúčastněných subjektů je stát."

Transkript

1 Definice veřejných financí Finanční vztahy mezi ekonomickými subjekty za předpokladu, že jedním ze zúčastněných subjektů je stát. Ekonomické subjekty domácnosti, firmy, stát Hra o zdroje Limitované zdroje x nelimitované potřeby ekonom. subjektů => spor. Řešení plán, trh Zdroje --> Hráči domácnost, firmy, stát 1) Domácnosti stát DANĚ povinná finanční platba ek. subjektů vůči státu Majetkové daně (dědická, darovací, z pozemku, silniční) ne příliš důležitá, klesající význam Důchodové daně (daň z příjmu FO) Daň ze spotřeby rostoucí tendence o Univerzální (na vše - DPH) o Selektivní daně (akcízy), nízká cenová elasticita nafta, benzín, alkohol, cigarety 2) Firmy stát DANĚ Důchodová daň z příjmu PO (DPPO) sazba DPPO je důležitým konkurenčním prvkem v rámci EU 3) Stát firmy DOTACE přesun peněž do soukromého sektoru o Účelové dotace (např. dotace na produkci řepky olejky), jen na konkrétní produkci, stát ovlivňuje chování firmy (důch. i subst. efekt) Důchodový efekt navýšení rozpočtového omezení Substituční efekt - stát přes dostace ovlivňuje charakter a strukturu výroby, mnohdy i objem výroby (př. o Neúčelová (volná) dotace zde není určen důvod a směr, jakým mají být peníze využity, pouze vyvolává důchodový efekt (nemění chování, pouze rozpočet frimy) Každá dotace vyvolává deformaci v ceně (viz potraviny zemědělství) 1

2 4) Stát domácnosti TRANSFERY nejdou za ekonomickým výkonem domácností, ale mají sociální charakter (věk --> překročíme určitý věk, máme nárok na transfer starobní důchod, nemoc --> nemocenské dávky, rodičovské příspěvky, nezaměstnanost --> dávky v nezaměstnanosti Charakteristiky veřejných financí 1) Nedobrovolnost všechny veřejné vztahy musí mít oporu v zákoně, do vztahů se vstoupit musí, vyřčeny sankce za porušení vyvolává dva efekty: snaha minimalizovat daňovou povinnost a maximalizovat zisk od státu nutná kontrola, kontrola dotací prováděna nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ), transfery kontrolují ministerstvo práce sociálních věcí (MPSV), daně kontrolovány finančními úřady - stojí také peníze 2) Neekvivalence Není rovnost mezi odvodem státu a zisku od státu => SOLIDARITA, při vysoké solidaritě vzniká ek. problém: past nezaměstnanosti nevyplatí se hledat si práci (vysoký stupeň solidarity Švédsko --> vysoké daně), sol. představuje určitou garanci sociálního smíru, (solidarita mladých dom. se staršími, solidarita nemocných se zdravými, solidarita zaměstnaných s nezam.) 3) Nenávratnost Nemohu reklamovat daně, že byly špatně využity Funkce veřejných financí 1) Stabilizační 2) Redistribuční 3) Alokační Ad 1) STABILIZAČNÍ Stabilizace ekonomického vývoje, makroekonomické veličiny, např. q (tempo růstu HDP), míra nezaměstnanost, míra inflace, saldo platební bilance BP. Oscilace je nákladná (i směrem nahoru přehřátí) Nástroje ke stabilizaci: vestavěné stabilizátory umí reagovat na změnu ek. veličin, např. progresivní zdanění (ale i lineární), výplata dávek v nezaměstnanosti Míra reakce na požadavky voličů období voleb I období voleb II Období 2

3 diskreční opatření reagují na danou potřebu, potřeba nejprve schválit => časové legislativní zpoždění kvůli vyžadování souhlasu legislativy, např. šrotovné, zavedení mimořádné daně, povodňová daň v ČR, jednorázové dotace, jednorázová daňová povinnost, mimořádné transfery. Diskrečení opatření jsou často pouze pro politické účely (získat voliče), nikoli ekonomické lidé chtějí slyšet: a) snížení daňové zátěže b) zvýšení se výdaje na školství/kulturu/zdravotnictví. Ad 2) REDISTRIBUČNÍ Mimoekonomické důvody --> SPRAVEDLNOST. př. daně - Spravedlnost by neměla být horizontální (ve smyslu stejného důchodu, stejné nezaměstnanosti, stejně nemocní ), ale vertikální (pokud jsou mezi obyvateli rozdíly, musí být zohledněny v daních a sociálních dávkách pokud má někdo vyšší základ, měl by platit vyšší daň) Měření spravedlnosti: Nástroje (Lorenzova křivka, Gini koef.) Lorenzova křivka Ukazatel měření redistribuce Při regresivním zdanění doprava dolů, při progresivním zdanění doleva nahoru (spravedlnější) Giniho koeficient, mezi 0 a 1, čím blíže 0, tím více rovnoměrnější, (1- jeden člověk má veškerý důchod), celosvětově má rostoucí tendenci i. Mimoekonomické cíle o dosažení spravedlnosti v rámci rozdělení důchodů a bohatství ve společnosti ii. Lorenzova křivka iii. iv. procento důchodu křivka absolutní nerovnosti procento obyvatel - př. v zemích, kde je velká sociální nerovnost se vynakládá větší množství financí na vnitřní bezpečnost, když budu měnit giniho koef. nahoru --> rostou náklady na VB odchylka od absolutní rovnosti křivka absolutní rovnosti v. Gini koeficient vi. G = B / 0,5 = 2B = 1 2A, kde: vii. A - plocha pod Lorenzovou křivkou, viii. B - plocha mezi osou kvadrantu a Lorenzovou křivkou. skutečné rozdělení důchodu 3

4 Nástroje pro redistribuci a) Transfery výdajové nástroje Jednotné, např. rovný starobní důchod (horiz. spravedlnost) menší náklady na obsluhu = efektivní systém Rozdílné, vertikální spravedlnost, dražší b) Daně příjmové nástroje Regresivní zdanění s růstem důchodu klesá daňová sazba, horizontální spravedlnost, tzv. daň z hlavy Důchod Paušální daň (platí ji každý ve stejné výši) Daňová sazba (daň/ důchod) % % ,3 % Lineární zdanění horizontální i vertikální zdanění u ČR od roku 2008, je cca 22%, ale v zákoně se píše že 15% (+ 6,5%) Důchod Daňová sazba Daň % % % Progresivní zdanění - Nejdříve vymezíme daňová pásma Daňové pásmo Daňová sazba % % % o Klouzavá progrese v ČR do (používá se v Německu, Fr.,..) Důchod Výpočet Daň * 0, * 0,

5 * 0, * 0, * 0, * 0, o Stupňovitá progrese Důchod Výpočet Daň * 0, * 0, * 0, Ad 3) ALOKAČNÍ Proč? Mikroekonomické důvody způsobí nefunkčnost ceny. Snaží se korigovat chyby trhu Externality zvláštní stav, kdy na trhu působí jen jeden subjekt (užitek nebo náklad) o Kladné (např. peníze na vědu a výzkum, školství) snaha podpořit produkci 1. daňové zvýhodnění (nižší sazbou, nulovou sazbou, účetně zrychlenými odpisy), 2. přímé finanční prostředky podpora prostřednictvím dotací o Záporné (je náklad a není užitek, např. životní prostředí) snaha omezit produkci nástrojem je uvalení mimořádné daně Poručnické statky (paternalistické, statky pod ochranou) o Ze zákona nařízená spotřeba (povinná školní docházka, preventivní prohlídky, povinné očkování), tj. musí se na to vyčlenit peníze, nespotřeba by znamenala vyšší náklady Informační asymetrie o Převaha informací na jedné (z pravidla na nabídkové) straně deformuje cenový mechanismus (např. zdravotnictví převaha na nabídkové straně, kterou tvoří zdravotnická zařízení) Veřejné statky o Nevylučitelnost a ve spotřebě černý pasažér spotřebavává, ale neplatí o nedělitelnost C1=C2=,... všichni mají stejnou spotřebu o nerivalita, nesoutěživost ve spotřebě o mezní náklady = 0 - pokud platí všechny tyto charakteristiky = ČISTÝ VEŘEJNÝ STATEK (př. statek národní obrana, kt. je plně financován z veřejných rozpočtů) - SMÍŠENÉ VEŘEJNÉ STATKY pokud neplatí některá z charakteristik, doporučuje se finanční spoluúčast státu při jejich zabezpečení u soukromých statků (funguje cena) --> existuje zde vylučitelnost přes cenu ( př. nikdo nám nezakázal si koupit Jaguára, ale nemam na něj) u soukr. --> dělitelnost každý může realizovat vlastní spotřebu a mohou omezovat spotřeby ostatních subjektů: c1+c2+,... rivalita ve spotřebě subjekty budou soutěžit, kdo toho více spotřebuje (př. výprodeje) mezní náklady > 0 5

6 Nástroje k alokaci Přes daňová zvýhodnění či znevýhodnění Dotační politika (investiční pobídky) VLÁDNÍ SELHÁNÍ Důvody, proč dochází k vládním selháním o časový časový nesoulad mezi určitou potřebou zásahu a mezi konkrétním zásahem, časové zpoždění, legislativní zpoždění, realizační zpoždění, informační zpoždění o informační týká se množství a kvality( kvantita i kvalita mohou být fin.náročné) informací, na základě jakých informací budeme dělat určitá rozhodnutí o vláda neodhadne reakci soukromého sektoru na přijaté opatření (např. snaha vyhnout se daním, na druhé straně maximalizovat zisk od státu). Např. daň z oken (některé se zazdily, změnil se architektonický sloh), daň z ovocných stromů (káceli se ovocné stromy), oddělovací mříže v autech (odpočet DPH), rozestavěné stavby (daňově výhodné) o absence bankrotu v oblasti VF špatná opatření (např. zákony) mají dlouhé trvání, je obtížné je eliminovat, např. u části majetkových daní jsou náklady na výběr majetkových daní jsou vyšší než vybrané daně (př. USA: 1964 zavedeny speciální zdravotnické programy Medicare a Medicaid --> jeden pro starší obyvatelstvo máš určitý věk, dostáváš příspěvky z tohoto programu, pro sociálně slabší příspěvky z tohoto programu ---> migrace obyvatelstva v důsledku veřejných výdajových prostředků, proti výdajům postaveny příjmy --> V>P deficit, absence bankrotu prodlužuje trvání neefektivních programů) o byrokracie - tendence k rozpínavosti, počet úředníků, mají informační monopol, maximalizace vlastního prospěchu (z peněz daň. poplatníků), neochota akceptovat lepší technické vybavení, maximalizovat objem fin. prostředků o kterých rozhodují, snaha o maximalizaci moci - snaží se minimalizovat čas, který nad tím stráví, ale chybí snaha minimalizovat náklady (Niskan model), náklady, přínosy C E V C V Q* Q b množství veřejného statku 6

7 Teorie veřejné volby zkoumá volební pravidla, chování voličů, chování politických stran, chování státní byrokracie, druhy kolektivního rozhodování, vyjednávání mezi hráči na politickém trhu volební proces kolektivní rozhodování může mít formu přímé demokracie nebo reprezentativní demokracie Politický trh o na straně nabídky politické strany, nabídka musí být zajímavá a velmi obsáhlá (volební programy) o na straně poptávky voliči o na obou stranách zájmové skupiny (nátlakové), byrokracie o charakteristika politického trhu: racionální ignorace voličů (C > B), volič je velice racionálně chovající, nezúčastní se voleb než zjistí a porovná nabídku jeho náklady na to jsou větší, než to, co z toho získá krátkodobý horizont preference aktivit s krátkodobým efektem (a co je rychle vidět) politická rozhodnutí uvádí do praxe byrokracie nevolená, ale jmenovaná (nemusí mít na to zájem) VOLIČI rovnost hlasů tajná volba právo býti zvolen (způsobilost k právním úkonům + věkové hranice) axiom úplnosti volič umí uspořádat varianty v souladu se svými preferencemi axiom tranzitivity pokud volič upřednostňuje A před B a B před C, pak A před C axiom výběru volič vybírá variantu, která max. jeho uspokojení BYROKRACIE monopol na informace tendence rozpínavosti (rostoucí mzdové náklady a počet zaměstnančů) maximalizace prospěchu = maximalizace rozpočtu, o kterém rozhodují a minimalizovat práci, o které rozhodují vytváří zdání nepostradatelnosti (např. pomoc při vyplňování složitých dokumentů daňové přiznání apod., bez nich se to nezvládne) 7

8 ZÁJMOVÉ SKUPINY snaha max. užitek společní ekonomický zájem daňový poradci snaží komplikovat daňovou legislativu, aby měli dost práce a jejich cena stoupne, i když tvrdí opak. Navíc se snaží ztížit vstup do daňové komory, aby jich nebylo moc lékaři výrazná informační asymetrie. Např. lidé připojištění na lékařské zákroky podstupují větší množství operací právníci nikdy nebude přijat zákon jdoucí proti právníkům všichni se znají stejná škola místo odkud pochází, patrné při druhém čtení státního rozpočtu mažou se rozdíly pol. stran, ale shlukují se např. podle krajů myslivci nástroje zájmových skupin pro prosazení svých ekonomických zájmů o poskytování selektivních informací voličům prostřednictvím masmédií o poskytování selektivních informací vybraným voličům (poslanci, senátoři, ministři), informace předávány např. na golfových turnajích, honech, společenských akcích apod. o podplácení, přímé zákon stanovuje tvrdé tresty, nepřímé podpláceni byt/stavební pozemek za zajímavou cenu, farmaceutické firmy o demonstrace, stávky o podávání žalob u mezinárodních soudů Pravidla kolektivní volby rozhodování jednotlivce (diktátorské) jednomyslné shody (konsensuální) + Pareto efektivní (nikdo si nepohorší), ale - vysoké transakční náklady (časové a finanční ztráty) a problém právo veta, obchodování s hlasy většinové pravidlo o prostá (stanoven počet souhlasných/záporných hlasů musí být více než 50 %), všech x přítomných o kvalifikovaná většina (buď 2/3 nebo 3/5 většina) omezuje počet hlasů, které byly proti o relativní většina ten kdo má nejvíc (může být méně než 50%) o Condorcetovo pravidlo konfrontace každé varianty s každou, vítězí ta, která vyhraje nad každou z variant, může se dospět k cyklickému hlasování o cyklické hlasování hlasovací paradox, nelze určit jednoznačně vítěze 8

9 - 3 voliči (A, B, C) rozhodují o 3 návrzích státního rozpočtu, varianta N 800 mld, varianta S 1150 mld, varianta V 1480 mld - postavíme jednotlivé varianty proti sobě N x S = 2:1 => N S x V = 2:1 => S na základě toho neumíme určit vítěze, budeme V x N= 2:1 => V volit postupné rozhodování použijeme 2 kola 1. kolo N x S => N 2. kolo N x V => V N x V => V takto to můžeme udělat ještě dvakrát (opět 1. a 2. kolo vždy vyjde jiný vítěz, záleží, jaké proti sobě postavíme první varianty - může docházet ke zneužitý o pluralitní hlasování každý volič má k dispozici více bodů v závislosti na počtu variant, 1. varianta 1 bod, 2. varianta 2 body, 3. varianta 3 body atd.vyhraje ta varianta, která má nejméně bodů o na základě přidělování bodů každý volič obdrží stejný počet bodů a preference si ohodnotí sám (např. 1. varianta 70 bodů, 2. varianta 2 body apod.), je možné zneužití pomocí podmínek pro bodování (např. omezení maximální počet bodů pro 1 variantu, nebo kolika variant se musíme zabývat) o Bordův počet - vážené pořadí. Přiřazuje se pořadí určitá váha (stanovena expertně), nebezpečí kdo bude rozhodovat o váze 9

10 o politik altruista politik, který se rozhoduje ve veřejném zájmu, vadí ostatním politikům, nedopadá dobře o volič medián statistický pojem, tzv. poziční diktátor, při určitém způsobu rozhodování je nejdůležitějším voličem, dá se aplikovat při lichém počtu voličů a při většinovém hlasování o vězňovo dilema o 1. varianta kooperativní chování ani jeden z nich nepráskne toho druhého, dostanou 5 měsíců o 2. varianta jeden z nich mluví, udá kolegu jeden propuštěn, druhý na 10 let do vězení o 3. varianta oba nekooperativní oba odsouzeni na 2 roky o v případě opakovaných her/vztahů je zvolen kooperativní styl, pouze pokud hra končí, začne podrazáctví o způsob chování, ale nejen voličů, ale i na příkladu bankovních poplatků atd. Státní rozpočet o 2009, příjmy kalkulovány při předpoklad růstu HDP 4,8 % (ale odhady jsou nižší) o plán (souslednost), zákon (ale chybí sankce za porušení), bilance (účetní pohled jaký účetní pohled byl zvolen), nástroj hospodářské politiky (nástroj k ovlivňování hospodářského cyklu) o rozpočtové zásady o úplnost o jednotnost (vždy stejné položky) o reálnost (nejen přání, ale musí respektovat vývoj ekonomiky) o každoroční sestavování a schvalování (ne vždy kryto s kalendářním rokem) o publicita (není tajný dokument, ale veřejně přístupný) o vyrovnanost (každoroční?, v rámci hospodářském cyklu?) o rozpočtová skladba závazná klasifikace příjmů a výdajů podle různých hledisek, (využívá číselné kódy) o odpovědnostní klasifikace, kapitolní členění (různá ministerstva, BIS, Senát, NBÚ atd.) o druhová klasifikace, zajímá nás ekonomická podstata výdajů (kolik je běžných a jaké jsou kapitálové) a příjmů (daňové x nedaňové) o odvětvová klasifikace, pro mezinárodní srovnávání, porovnání hlavně výdajových položek (např. zemědělství, obrana, atd.) o konsolidační odstraňuje případné duplicity o rozpočtový proces 1.tvorba rozpočtu, cca 4 měsíce, u nás do schvalování, cca 3 měsíce, do plnění, 12 měsíců 4.kontrolní, cca 4 měsíce 10

11 ad 1) tvorba rozpočtu o nabídkový přístup k tvorbě rozpočtu, financování existujících institucí, nejdůležitější jsou správci kapitol, nesleduje se příliš kvalita výstupu a institucí, tento přístup zaručuje, že nedojde ke zrušení žádné instituce (nepůjdou proti sobě), používá se metoda indexová (vychází se z minulého vývoje a indexuje se přes očekávanou inflaci) o poptávkový přístup rozpočet vytvářen na základě veřejného zájmu, ale kdo bude vyjadřovat veřejný zájem?? volením určitých stran. Používá se metoda výkonového rozpočtování (peníze jdou za poskytnutým výkonem, ne institucí musí být vytvořeny výkonové ukazatele). Např. výkon kolik maturantů na škole, tolik peněz problém naschvál by se mohly maturitní vysvědčení rozdávat, musí se hledět také na kvalitu (např. státní maturita) o s nulovou bází nebere do úvahy minulý vývoj, zdůvodňování veškerých položek, umožňuje zavádět nové prvky, nové instituce. Velká nevýhoda zdlouhavé, spíše zajímavý teoretický koncept o programové rozpočtování peníze teče na program (např. prevence proti, vysokoškoláci atd.), aplikace výkonových ukazatelů ad 2) schvalování rozpočtu o 1. čtení zafixování výdajů a příjmů, schválen případný deficit, EU chce, aby deficit byl max. 3% HDP (fiskální deficitní pravidlo) o 2. čtení pozměňovací návrhy, tzv. porcování medvěda (kupování si voličů), např. v minulém roce 1568 pozměňovacích návrhů, 400 návrhů stihli za 6 hodin!! Neví se, který poslanec dal jaký návrh (mohl by být trestně odpovědný) o 3. čtení klidnější, když se to nestihne rozpočtové provizorium (dražší než normální) ad 3) plnění rozpočtu o časový nesoulad mezi příjmy a výdaji = deficit v průběhu rozpočtového roku emise státních pokladničních poukázek, omezen přístup na trh se státními pokladničními poukázkami. Schválen kalendář vydávání schvaluje se současně se SR o vysoké příjmy v červnu (daňová přiznání) a v prosinci (zřejmě z DPH), největší výdaje v prosinci musí utratit to co jim zbylo nedá se převádět ad 4) kontrolní o státní závěrečný účet zpráva o hospodaření v uplynulém roce o musí obsahovat, jak se bude řešit nadbytečný deficit.pokračování příště. Jak řešit nadbytečný deficit a) financování z přebytku minulých let b) fiskální restrikce (před volbami politická sebevražda) 11

12 příjmová strana (růst daňové zátěže) o musí být s ohledem na daňovou kvótu, jedině pokud daňová kvóta dovoluje nárůst, jinak by docházelo k daňovým únikům o daňová kvóta makroekonomický ukazatel o jednoduchá daňová kvóta = daně / HDP o složená daňová kvóta = daně + SZ + ZP / HDP SZ (sociální zabezpečení), ZP (zdravotní pojištění) o způsoby zvýšení daňové zátěže: růst daňové sazby zavedení nové daně rozšíření daňového základu snížení počtu odečitatelných položek výdajová strana omezování výdajů c) z výnosu z prodeje státního majetku určení co bude prodáváno a komu d) dluhové řešení emise státních dluhopisů, nejčastější Veřejné výdaje Finanční prostředky, které jsou alokovány přes veřejné rozpočty na plnění určitých funkcí (alokační, stabilizační, redistribuční). Ukazatele absolutní (nízká vypovídací hodnota), často demagogický kontext podílové ukazatele 12

13 o podíl veřejných výdajů na HDP, pohybuje se od 30 % do 60 %, v ČR je to 0,48. Pokud např. daňová kvóta 0,31 a podíl veřejných výdajů na HDP 0,47, znamená to deficit o elasticita veřejných výdajů, procentuální změna VV / procentuální změna HDP. Pokud větší než 1 rostoucí váha veřejných výdajů VV t+1 VV t VV t HDP t+1 HDP t HDP t Faktory ovlivňující veřejné výdaje 1. Demografický faktor počet osob a jejich věková struktura, prodlužování střední délky života (stárnutí populace a zároveň snížení porodnosti), demografická struktura v ČR uměle deformována (propopulační opatření finančního rázu, funkčnost ale krátkodobá) rozdělujeme na skupiny předproduktivní věk (0-14), veřejné výdaje na tuto skupinu vyšší než příjmy, které tvoří produktivní věk (15-65), VV < P, školství, zdravotnictví, bytová politika, aktivní/pasivní politika nezaměstnanosti, daňové výdaje (krácení příjmů z titulu odpočtu) postproduktivní věk (65+), VV > P, starobní důchody, zdravotnictví, výstavba domovů důchodců, sociální služby, doprava (zvýhodněné jízdné nebo zdarma) 2. Cenové pohyby lze odstranit používáním stálých cen 3. Politický cyklus souvisí s předvolebními sliby politiků voličům 4. Sociální politika rozsah solidarity, jak jsou dávky konstruovány 5. Válečné konflikty, přírodní katastrofy - vždy z veřejných výdajů, také se ničí některé zdroje příjmů 6. Věda, technika, výzkum (aplikovaný výzkum ze soukromých zdrojů) 7. Urbanizační proces (infrastruktura velmi drahé) Vybrané teorie vysvětlující růst veřejných výdajů Baumolův zákon rostou-li náklady na jednotku produkce ve veřejném sektoru. Růst produktivity práce znamená nárůst mezd v soukromém sektoru, ve veřejném sektoru nelze z objektivních důvodů dosahovat takové produktivity práce jako v soukromém, to vede k velké disproporci mezi mzdami v soukromém a veřejném sektoru. Soukromý sektor přeplatí lepší lidi, proto dojde ve veřejném sektoru (nátlak odborů atd.) k růstu mezd (rostou rychleji než produktivita práce) 13

14 Teorie státu blahobytu předpokládá/zdůrazňuje rovný přístupu k určitým statkům a službám (rovný přístup k zdravotním službám za cenu vysoké daňové kvóty, to vede k růstu výdajů) Teorie prahového efektu (posunového efektu) v době válek prudce vyletělo daňové zatížení. Proč obyvatelstvo nesvrhlo vládu?? Ve výjimečných situacích jsou ochotni vydávat více, po válce se ale válečné výdaje změnili na civilní výdaje, zpátky už daňové zatížení nekleslo, viz obr. Wagnerům zákon růst VV je spojen s růstem HDP na obyvatele. Zdůrazněn sociální aspekt pokud roste produktivita práce, stát by se měl o osoby lépe postarat Demonstrační efekt veřejné výdaje rostou z titulu poměřování životní úrovně s obyvateli z jiných států Problematika hodnocení VV Pojmy: veřejné výdaje jakákoli výdajová aktiva vlády veřejné programy výdaje s určitým (sociálním) cílem, který se již realizuje/připraven k realizaci veřejný projekt budoucí výdajové aktivity/návrh Obecný postup analýzy a hodnocení v oblasti alokace VV o o o identifikace potřeb a cílů jakou bude naplňovat potřebu, cíl musí být kvantifikován, ověřitelný a reálný identifikace selhání trhu PROČ (ekonomická argumentace + redistribuční) Proč to není zabezpečeno ze soukromým zdrojů? Velmi často je redistribuční důvod subjektivního charakteru (zneužití politiky a nátlakovými skupinami) stanovení množiny řešení, omezení: časové, finanční, prostorové formální řešení (abstraktní ) jde to, ale. (vyvlastnění, zvýšení daní ) reálné řešení (konkrétní) lze bez významných změn možnosti řešení veřejná produkce x regulovaná produkce 14

15 Př: Cíl nárůst počtu vysokoškoláku ve věkové kategorii let o 15% do 2012 Proč? externalitní dopady většinou kladné, ale mohou i záporné, chytří lidé dělají sofistikované zločiny veřejné statky smíšeného typu absence zápůjčního kapitálu na studium všech zájemců Varianty řešení veřejná produkce = státní VŠ o zdarma velmi brzy rozpočtové omezení selekce studentů, kteří budou studovat o školné jak určit?? Podle nákladů na studium? Budoucích příjmů absolventů? regulovaná produkce = soukromé VŠ (stát ohlídává kvalitu akreditace) o plné školné o částečně hrazeno státem Ekonomické ohodnocení variant 1. Důchodový efekt nárůst rozpočtového omezení, ale struktura konstantní) 2. Substituční efekt 3. Hmotné efekty lze vyjádřit v penězích x Nehmotné efekty (např. podchod zachrání ročně 3 životy) 4. Vnitřní (efekt pro toho, kdo financuje) x Vnější (efekt i pro toho, kdo nefinancuje, pokud ve velkém objemu, měl by přispět, např. záplavová opatření u hranic s Německem) Příklad efektu v krátkém a dlouhém období Finanční podpora mladým rodinám na nájemní bydlení, věk do 30 let, po dobu 5 let 15

16 V krátkém období je elasticita poptávky poměrně nízká, po finanční podpoře se poptávka posune do D, zvýší se sice množství nájemních bytů, ale více se zvýši cena nájmu = zlepšení finanční situace majitelů bytů V dlouhém období dochází ke zvýšení elasticity poptávky (postavení, zrekonstruování bytů), dojde k poklesu nájmů vzhledem ke krátkému období. Tento zásah deformuje cenové hladiny na trhu s nájmy Příklad je špatně správně je, že nejdříve je křivka NABÍDKY velice strmá a v dlouhém období dojde ke zvýšení elasticity poptávky ale efekt to má samý jako viz nahoře, jen trošku jinak namalovat Metody hodnocení projektů financovaných z VV - nákladově výstupové ohodnocování metody porovnávají vstupy a výstupy, tzv. jednokriteriální metody, C.costs, A analysis 1. CMA - M minimalizace nákladů, vybírá výdajový projekt při minimálních nákladech, náklady měřeny v peněžních jednotkách, výstupy se neměří, nezajímají nás - předpoklad výstupy všech hodnocených variant jsou absolutně shodné!! např.25 km dálnice (shodný objem a jednotka) - zádrhel umíme dobře ocenit náklady? (náklady také mohou být hmotné vyjádřené pomocí peněz, ale i nehmotné nejsme schopni vyjádřit v penězích) - u stanovení nákladů je možno použít různé metody např. průmyslově-inženýrská metoda stanovení nákladu (jsou sumarizovány jednotlivé dílčí nákladové položky) parametrická stanoveny náklady na parametr výstupu na základě porovnávání s obdobným výdajovým projektem, je to expertní odhad, musí být možnost z něčeho to odvodit - u obou metod musíme brát v úvahu faktor čas přepočtení na současné hodnoty 16

17 2. CBA - B poměřování nákladů a užitku oboje je vyjádřeno v penězích, tj. aplikovatelné pouze pokud umíme vyjádři. Použití komplikováno opět faktorem času a) B/C = max, vybereme tu variantu, kde je tento podíl nejvyšší, pokud menší než 1, je to neefektivní b) C/B = min, hledáme minimální náklady na jednotku produkce můžeme použít jakoukoli z těchto dvou variant, vybrána stejná varianta c) B C = max, zjištění přes čistý užitek. Pomocí a)+b) a c) můžeme vybrat jinou variantu dáváme přednost a) a b). V případě, že je realizován reálný finanční výnos, je lepší realizovat c). Opět potřeba vypočítat současnou hodnotu budoucích užitků PV, při výpočtu nutná znalost diskontního faktoru r (něco, co znehodnocuje budoucí užitek, čím vyšší disk. faktor, tím výraznější míra znehodonocení tím větší preference současné spotřeby, znamená to preference výdajových programů s krátkou dobou trvání (2,3 roky). Kdo ale určuje r?? diskontní faktor můžeme odvodit od úrokové sazby ze státních dluhopisů 3. CEA - E efektivnost - aplikovatelná za těchto předpokladů: hodnocené varianty mají výstup ve shodných jednotkách (ne peněžní) - rozdíl mezi CMA a CEA CMA absolutně shodný výstup, CEA pouze výstup ve stejných jednotkách - např. školící programy určujeme náklady na jednotku výstupu budeme vybírat tu variantu, kdy se vyškolí jeden pracovník nejlevněji, počítáme s tím, že všechny proškolené osoby z toho vyjdou stejně vzdělané 4. CUA - U užitečnost, náklady respektuje pouze hmotné - hodnotí užitečnost výstupu výstup neomezíme pouze na cenu, počet osob, km, ale hodnotíme podle více kritérii : ekonomická kritéria kolik to stojí, provozní náklady, garantovaná cena oprav časová kritéria kdy to bude realizováno/termín dodání, kdy by byla realizována případná oprava technická kritéria např. pokud armáda nakupuje transportéry, kromě ceny je samozřejmě důležité, jak je to výkonné (rychlost, obojživelník, spotřeba PHM ) legislativní kritéria (kritéria kvality) jak kvalitní je ten, kdo to bude dodávat/realizovat např. atest kvality apod. - musíme určit váhu jednotlivých kritérií každé kritérium stejná váha pomocí známek 17

18 pomocí bodů procentní plnění přiřazení vah vede k různým výsledkům, zjistíme váženou užitnost vyhrává ta s nejvyšší expertně (subjektivní vnímání) párové srovnání - metoda používaná při výběru veřejných zakázek v ČR, velice složitá - při předkládání výdajových programů je potřeba respektovat politické souvislosti z důvodu politické průchodnosti mohou být deklarovány jiné cíle, než které projekt plní - stanovení kritéria, dle kterého je hodnocena úspěšnost realizovaného výdaje - Příklad: finanční podpora osobám s nízkými příjmy pod hranicí životního minima, 20mld na 2 roky. Jak zhodnotit, zda byl úspěšný nebo neúspěšný?? (Kritériem bývá v praxi vyčerpání přidělených prostředků ale teoreticky nepřípustný), ukazatelem bude maximum počtu osob převedených přes hranici životního minima. Špatně stanovené kritérium může výdajový program znehodnotit. Veřejné zakázky - znamená alokaci veřejných prostředků na základě zákona, jedná se o několik set miliard ročně - snaží se simulovat tržní procesy, ale bariéry: - ten, kdo nakupuje, není konečným spotřebitelem, nakupují úředníci mají informační převahu - o koupi rozhoduje větší množství osob záleží na pravidlech kolektivní volby - celý proces přesně určen zákonem (pokud zákon špatný, celá simulace špatná) Požadavky na veřejné zakázky: - transparentní proces musí být povědomí o tom, že veřejná zakázka existuje info o tom, že někdo vyhlašuje veřejnou zakázku, také transparentně stanoveny podmínky, které jsou rozhodující pro výběr (výjimka transparentní nemusí být v případě, že se jedná o ochranu a obranu státu předem vytipování zájemce prostor pro korupci - musí být dodržen zákon jinak dlouhé spory, vysoký stupeň korupce - problém koluzní kartel vytvoření dohod mezi jednotlivými účastníky, kdo vyhraje Propojení veřejných zakázek a PPP projektů PPP partnerství veřejného a soukromého sektoru, Public Private Partneship odlišení od veřejných zakázek o projekty uzavírány na několik desítek let (x veřejné zakázky jen na několik let o objem kontraktu veřejné zakázky = jednotky miliard x PPP = desítky miliard 18

19 o vlastnictví veřejné zakázky státní, PPP po uplynutí kontraktu může (nemusí) být převedena na stát o aplikace hlavně u dopravní infrastruktury, výstavba studijních nebo univerzitních komplexů, příp. na výstavbu nemocnic, v ČR i soukromá věznice výhody o zachování kontroly realizace projektů přenechána soukromému sektoru bez ztráty kontroly o kvalita vyšší kvalita při vynaložení stejných nákladů o přenos rizik rozdělení zodpovědnosti za náklady a rizika mezi oba sektory o efektivní realizace o transparentnost o motivace rizika o otázka politické odpovědnosti má současná politická reprezentace mandát, aby nyní rozhodovali o něčem, co bude trvat desítky let?? kdo bude sankcionován za špatný projekt? o působení nátlakových skupin o možnost skrytého zadlužování veřejného sektoru, půjčování formou PPP je dražší než půjčka na kapitálových trzích o růst dluhu a deficitu schválení projektu znamená účetně navýšení deficitu a dluhu může se jednat o porušení pravidel paktu stability a růstu tzv. 2 fiskální kritéria 1. deficitní (může být deficit, ale max. 3 % HDP) pokud se neplní, jsou určeny sankce, 2. dluhové max. výše veř. dluhu je 60 % HDP není vymahatelné nevybírány sankce) Očekávat na test: příklad na elasticitu (zhodnocení a interpretaci výsledků), aplikace metody CEA, výběr varianty pomocí CBA při respektování faktoru času, teorie prahových efektů (grafické znázornění), substituční a důchodový efekt, grafické rozlišení mezi efektem v krátkém a dlouhém období Veřejné příjmy Definice: Finanční prostředky vybírané pomocí rozpočtové soustavy k plnění funkcí: - redistribuční (různé typy daňových sazeb) - alokační (tzv. daňová zvýhodnění/znevýhodnění) - stabilizační (vestavěné stabilizátory, diskreční opatření) 19

20 Klasifikace příjmů - trvalý (nenávratné, daňové příjmy) x dočasný příjem (návratné, v budoucnu zatíží výdajovou stranu rozpočtu a to ve větší výši než kolik byl příjem, např. půjčky, úvěry, prodej státních dluhopisů) - charakter příjmů o daňové - obligatorní o nedaňové můžou být obligatorní (např. správní úkony), anebo fakultativní (místní poplatky) o příjmy z podnikání státu (z pronájmu apod.) o příjmy z prodeje o příjmy z obchodování na finančních trzích Ukazatele, pomocí kterých lze hodnotit příjmy ukazatel daňové kvóty podílový ukazatel o jednoduchá daňová kvóta daňové příjmy / HDP o složená daňová kvóta daňové příjmy (daňové příjmy+zdravotní poj.+ soc. poj.) / HDP elasticita daní o celkových příjmů hodnotíme % změnu veřejných příjmů /% změna HDP, větší než 1 daňová kvóta rostoucí o dílčích příjmů % změna dílčího příjmu / % změna veřejných příjmů Daňová terminologie - daňový subjekt daňový plátce (odvádí daň FÚ), daňový poplatník (kdo ji platí), snaha zmenšit kontakt s FÚ - daňový objekt předmět zdanění, to, na co je daň uvalena, z čeho je daň odváděna (majetkové, důchodové daně, daně ze spotřeby atd ) - úprava daňového základu snaha, aby předmět zdanění byl minimální, snížení o položky, které povoluje zákon (různé slevy na dani, osvobození atd.) - sazba daně jakým způsobem bude daň aplikována o jednotková na ks, km, m 2 atd. v nepeněžním vyjádření, nereaguje na cenové změny (inflaci) o procentní daňový základ musí být vyjádřen v penězích, reagují na inflaci, sazba daně může být lineární, progresivní (stupňovitá, klouzavá) nebo regresivní - daňová částka finanční povinnost, kterou musí poplatník zaplatit. Je to sazba daně x očištěný daňový základ - daňový výnos nasčítané daňové částky od daňových poplatníků Rozpočtové určení daní kam která daň poteče, do jakého typu rozpočtu (obecní, krajský, státní) 20

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

9 Financování sociálního zabezpečení

9 Financování sociálního zabezpečení 9 Financování sociálního zabezpečení Obsah : 9.1 Principy a modely sociálního zabezpečení. 9.2 Metody sociálního zabezpečení. 9.3 Způsoby financování sociálního zabezpečení. 9.4 Systémy financování sociálního

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Politiky. Politiky. Stabilizační politika. Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky

Politiky. Politiky. Stabilizační politika. Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky Politiky 1 Politiky Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky 2 Stabilizační politika 3 1 Stabilizační politika v otevřené ekonomice Jedná se o posilování stability

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA PETR MACH PETR MACH CEVRO 12.1.2008

CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA PETR MACH PETR MACH CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA DANĚ A NEDANĚ SMLUVNÍ PLATBY A DARY VYNUCENÁ PLATBA SOUKROMOU OSOBOU=LOUPEŽ VYNUCENÁ PLATBA STÁTEM=DA TEM=DAŇ DAŇOV OVÁ PRAVOMOC SUVERÉNN NNÍ STÁT Delegování dolů (obec, region)

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Veřejné finance Ukončení: test 45 min., 20 testových otázek (včetně příkladu) Literatura: Hamerníková, B., Maaytová, A.: Veřejné finance, Praha 2010,

Veřejné finance Ukončení: test 45 min., 20 testových otázek (včetně příkladu) Literatura: Hamerníková, B., Maaytová, A.: Veřejné finance, Praha 2010, Veřejné finance Ukončení: test 45 min., 20 testových otázek (včetně příkladu) Literatura: Hamerníková, B., Maaytová, A.: Veřejné finance, Praha 2010, Hamerníková B.,,Kubátová K.: Veřejné finance, EUROLEX,

Více

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011 36. Den malých obcí Zásady správn vného hospodařen ení obcí a jejich financování v návaznosti n na návrh n státn tního rozpočtu Ministerstvo financí ČR listopad 2011 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH

Více

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum CZ.1.07./2.4.00/17.0040 POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Ing. Lenka Furová KVE ESF MU 1 O ČEM TO DNES BUDE? Co jsou povodně, jak vznikají, co způsobují

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Péče o děti v daňových systémech

Péče o děti v daňových systémech Péče o děti v daňových systémech Jaroslav Vostatek Workshop CESTA VŠFS 17. 6. 2015 Osnova Fiskalizacedětských dávek Modely zdanění osobních příjmů vč. navazujících dětských dávek Liberální modely Konzervativní

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci.

Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci. Charakteristika získaných vědomostí a dovedností: Tento předmět je určen zejména těm studentům, kteří nemají

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 ÚZEMNÍ ROZPOČTY Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 Finanční systém na úrovni územní samosprávy Součást veřejné rozpočtové soustavy Obdobné principy jako u SR Dobrovolnost u řady oblastí (mimorozpočtové

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE FISKÁLNÍ POLITIKA, DŮCHODOVÁ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

www.thunova.cz Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA Fiskální politika: ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů (příjmů a výdajů) cílem je zajistit makroekonomickou stabilitu stabilní ekonomický růst, nízkou

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA 1 Způsob práce skupiny důchodová reforma Východisko: materiály PES z června 2010 Pracovní skupina rozšířena o externí členy 6 schůzek pracovní skupiny v

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí:

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí: b) články BONĚK, V. K historii reforem v českých zemích. Daně a Finance, 2007, č. 11. BONĚK, V. Naše daňové reformy. Daně a Finance, 2013, č. 1. GRÚŇ, L. Z historie zdanění a daní. Daně a Finance, 2007,

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více