Definice veřejných financí Finanční vztahy mezi ekonomickými subjekty za předpokladu, že jedním ze zúčastněných subjektů je stát.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice veřejných financí Finanční vztahy mezi ekonomickými subjekty za předpokladu, že jedním ze zúčastněných subjektů je stát."

Transkript

1 Definice veřejných financí Finanční vztahy mezi ekonomickými subjekty za předpokladu, že jedním ze zúčastněných subjektů je stát. Ekonomické subjekty domácnosti, firmy, stát Hra o zdroje Limitované zdroje x nelimitované potřeby ekonom. subjektů => spor. Řešení plán, trh Zdroje --> Hráči domácnost, firmy, stát 1) Domácnosti stát DANĚ povinná finanční platba ek. subjektů vůči státu Majetkové daně (dědická, darovací, z pozemku, silniční) ne příliš důležitá, klesající význam Důchodové daně (daň z příjmu FO) Daň ze spotřeby rostoucí tendence o Univerzální (na vše - DPH) o Selektivní daně (akcízy), nízká cenová elasticita nafta, benzín, alkohol, cigarety 2) Firmy stát DANĚ Důchodová daň z příjmu PO (DPPO) sazba DPPO je důležitým konkurenčním prvkem v rámci EU 3) Stát firmy DOTACE přesun peněž do soukromého sektoru o Účelové dotace (např. dotace na produkci řepky olejky), jen na konkrétní produkci, stát ovlivňuje chování firmy (důch. i subst. efekt) Důchodový efekt navýšení rozpočtového omezení Substituční efekt - stát přes dostace ovlivňuje charakter a strukturu výroby, mnohdy i objem výroby (př. o Neúčelová (volná) dotace zde není určen důvod a směr, jakým mají být peníze využity, pouze vyvolává důchodový efekt (nemění chování, pouze rozpočet frimy) Každá dotace vyvolává deformaci v ceně (viz potraviny zemědělství) 1

2 4) Stát domácnosti TRANSFERY nejdou za ekonomickým výkonem domácností, ale mají sociální charakter (věk --> překročíme určitý věk, máme nárok na transfer starobní důchod, nemoc --> nemocenské dávky, rodičovské příspěvky, nezaměstnanost --> dávky v nezaměstnanosti Charakteristiky veřejných financí 1) Nedobrovolnost všechny veřejné vztahy musí mít oporu v zákoně, do vztahů se vstoupit musí, vyřčeny sankce za porušení vyvolává dva efekty: snaha minimalizovat daňovou povinnost a maximalizovat zisk od státu nutná kontrola, kontrola dotací prováděna nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ), transfery kontrolují ministerstvo práce sociálních věcí (MPSV), daně kontrolovány finančními úřady - stojí také peníze 2) Neekvivalence Není rovnost mezi odvodem státu a zisku od státu => SOLIDARITA, při vysoké solidaritě vzniká ek. problém: past nezaměstnanosti nevyplatí se hledat si práci (vysoký stupeň solidarity Švédsko --> vysoké daně), sol. představuje určitou garanci sociálního smíru, (solidarita mladých dom. se staršími, solidarita nemocných se zdravými, solidarita zaměstnaných s nezam.) 3) Nenávratnost Nemohu reklamovat daně, že byly špatně využity Funkce veřejných financí 1) Stabilizační 2) Redistribuční 3) Alokační Ad 1) STABILIZAČNÍ Stabilizace ekonomického vývoje, makroekonomické veličiny, např. q (tempo růstu HDP), míra nezaměstnanost, míra inflace, saldo platební bilance BP. Oscilace je nákladná (i směrem nahoru přehřátí) Nástroje ke stabilizaci: vestavěné stabilizátory umí reagovat na změnu ek. veličin, např. progresivní zdanění (ale i lineární), výplata dávek v nezaměstnanosti Míra reakce na požadavky voličů období voleb I období voleb II Období 2

3 diskreční opatření reagují na danou potřebu, potřeba nejprve schválit => časové legislativní zpoždění kvůli vyžadování souhlasu legislativy, např. šrotovné, zavedení mimořádné daně, povodňová daň v ČR, jednorázové dotace, jednorázová daňová povinnost, mimořádné transfery. Diskrečení opatření jsou často pouze pro politické účely (získat voliče), nikoli ekonomické lidé chtějí slyšet: a) snížení daňové zátěže b) zvýšení se výdaje na školství/kulturu/zdravotnictví. Ad 2) REDISTRIBUČNÍ Mimoekonomické důvody --> SPRAVEDLNOST. př. daně - Spravedlnost by neměla být horizontální (ve smyslu stejného důchodu, stejné nezaměstnanosti, stejně nemocní ), ale vertikální (pokud jsou mezi obyvateli rozdíly, musí být zohledněny v daních a sociálních dávkách pokud má někdo vyšší základ, měl by platit vyšší daň) Měření spravedlnosti: Nástroje (Lorenzova křivka, Gini koef.) Lorenzova křivka Ukazatel měření redistribuce Při regresivním zdanění doprava dolů, při progresivním zdanění doleva nahoru (spravedlnější) Giniho koeficient, mezi 0 a 1, čím blíže 0, tím více rovnoměrnější, (1- jeden člověk má veškerý důchod), celosvětově má rostoucí tendenci i. Mimoekonomické cíle o dosažení spravedlnosti v rámci rozdělení důchodů a bohatství ve společnosti ii. Lorenzova křivka iii. iv. procento důchodu křivka absolutní nerovnosti procento obyvatel - př. v zemích, kde je velká sociální nerovnost se vynakládá větší množství financí na vnitřní bezpečnost, když budu měnit giniho koef. nahoru --> rostou náklady na VB odchylka od absolutní rovnosti křivka absolutní rovnosti v. Gini koeficient vi. G = B / 0,5 = 2B = 1 2A, kde: vii. A - plocha pod Lorenzovou křivkou, viii. B - plocha mezi osou kvadrantu a Lorenzovou křivkou. skutečné rozdělení důchodu 3

4 Nástroje pro redistribuci a) Transfery výdajové nástroje Jednotné, např. rovný starobní důchod (horiz. spravedlnost) menší náklady na obsluhu = efektivní systém Rozdílné, vertikální spravedlnost, dražší b) Daně příjmové nástroje Regresivní zdanění s růstem důchodu klesá daňová sazba, horizontální spravedlnost, tzv. daň z hlavy Důchod Paušální daň (platí ji každý ve stejné výši) Daňová sazba (daň/ důchod) % % ,3 % Lineární zdanění horizontální i vertikální zdanění u ČR od roku 2008, je cca 22%, ale v zákoně se píše že 15% (+ 6,5%) Důchod Daňová sazba Daň % % % Progresivní zdanění - Nejdříve vymezíme daňová pásma Daňové pásmo Daňová sazba % % % o Klouzavá progrese v ČR do (používá se v Německu, Fr.,..) Důchod Výpočet Daň * 0, * 0,

5 * 0, * 0, * 0, * 0, o Stupňovitá progrese Důchod Výpočet Daň * 0, * 0, * 0, Ad 3) ALOKAČNÍ Proč? Mikroekonomické důvody způsobí nefunkčnost ceny. Snaží se korigovat chyby trhu Externality zvláštní stav, kdy na trhu působí jen jeden subjekt (užitek nebo náklad) o Kladné (např. peníze na vědu a výzkum, školství) snaha podpořit produkci 1. daňové zvýhodnění (nižší sazbou, nulovou sazbou, účetně zrychlenými odpisy), 2. přímé finanční prostředky podpora prostřednictvím dotací o Záporné (je náklad a není užitek, např. životní prostředí) snaha omezit produkci nástrojem je uvalení mimořádné daně Poručnické statky (paternalistické, statky pod ochranou) o Ze zákona nařízená spotřeba (povinná školní docházka, preventivní prohlídky, povinné očkování), tj. musí se na to vyčlenit peníze, nespotřeba by znamenala vyšší náklady Informační asymetrie o Převaha informací na jedné (z pravidla na nabídkové) straně deformuje cenový mechanismus (např. zdravotnictví převaha na nabídkové straně, kterou tvoří zdravotnická zařízení) Veřejné statky o Nevylučitelnost a ve spotřebě černý pasažér spotřebavává, ale neplatí o nedělitelnost C1=C2=,... všichni mají stejnou spotřebu o nerivalita, nesoutěživost ve spotřebě o mezní náklady = 0 - pokud platí všechny tyto charakteristiky = ČISTÝ VEŘEJNÝ STATEK (př. statek národní obrana, kt. je plně financován z veřejných rozpočtů) - SMÍŠENÉ VEŘEJNÉ STATKY pokud neplatí některá z charakteristik, doporučuje se finanční spoluúčast státu při jejich zabezpečení u soukromých statků (funguje cena) --> existuje zde vylučitelnost přes cenu ( př. nikdo nám nezakázal si koupit Jaguára, ale nemam na něj) u soukr. --> dělitelnost každý může realizovat vlastní spotřebu a mohou omezovat spotřeby ostatních subjektů: c1+c2+,... rivalita ve spotřebě subjekty budou soutěžit, kdo toho více spotřebuje (př. výprodeje) mezní náklady > 0 5

6 Nástroje k alokaci Přes daňová zvýhodnění či znevýhodnění Dotační politika (investiční pobídky) VLÁDNÍ SELHÁNÍ Důvody, proč dochází k vládním selháním o časový časový nesoulad mezi určitou potřebou zásahu a mezi konkrétním zásahem, časové zpoždění, legislativní zpoždění, realizační zpoždění, informační zpoždění o informační týká se množství a kvality( kvantita i kvalita mohou být fin.náročné) informací, na základě jakých informací budeme dělat určitá rozhodnutí o vláda neodhadne reakci soukromého sektoru na přijaté opatření (např. snaha vyhnout se daním, na druhé straně maximalizovat zisk od státu). Např. daň z oken (některé se zazdily, změnil se architektonický sloh), daň z ovocných stromů (káceli se ovocné stromy), oddělovací mříže v autech (odpočet DPH), rozestavěné stavby (daňově výhodné) o absence bankrotu v oblasti VF špatná opatření (např. zákony) mají dlouhé trvání, je obtížné je eliminovat, např. u části majetkových daní jsou náklady na výběr majetkových daní jsou vyšší než vybrané daně (př. USA: 1964 zavedeny speciální zdravotnické programy Medicare a Medicaid --> jeden pro starší obyvatelstvo máš určitý věk, dostáváš příspěvky z tohoto programu, pro sociálně slabší příspěvky z tohoto programu ---> migrace obyvatelstva v důsledku veřejných výdajových prostředků, proti výdajům postaveny příjmy --> V>P deficit, absence bankrotu prodlužuje trvání neefektivních programů) o byrokracie - tendence k rozpínavosti, počet úředníků, mají informační monopol, maximalizace vlastního prospěchu (z peněz daň. poplatníků), neochota akceptovat lepší technické vybavení, maximalizovat objem fin. prostředků o kterých rozhodují, snaha o maximalizaci moci - snaží se minimalizovat čas, který nad tím stráví, ale chybí snaha minimalizovat náklady (Niskan model), náklady, přínosy C E V C V Q* Q b množství veřejného statku 6

7 Teorie veřejné volby zkoumá volební pravidla, chování voličů, chování politických stran, chování státní byrokracie, druhy kolektivního rozhodování, vyjednávání mezi hráči na politickém trhu volební proces kolektivní rozhodování může mít formu přímé demokracie nebo reprezentativní demokracie Politický trh o na straně nabídky politické strany, nabídka musí být zajímavá a velmi obsáhlá (volební programy) o na straně poptávky voliči o na obou stranách zájmové skupiny (nátlakové), byrokracie o charakteristika politického trhu: racionální ignorace voličů (C > B), volič je velice racionálně chovající, nezúčastní se voleb než zjistí a porovná nabídku jeho náklady na to jsou větší, než to, co z toho získá krátkodobý horizont preference aktivit s krátkodobým efektem (a co je rychle vidět) politická rozhodnutí uvádí do praxe byrokracie nevolená, ale jmenovaná (nemusí mít na to zájem) VOLIČI rovnost hlasů tajná volba právo býti zvolen (způsobilost k právním úkonům + věkové hranice) axiom úplnosti volič umí uspořádat varianty v souladu se svými preferencemi axiom tranzitivity pokud volič upřednostňuje A před B a B před C, pak A před C axiom výběru volič vybírá variantu, která max. jeho uspokojení BYROKRACIE monopol na informace tendence rozpínavosti (rostoucí mzdové náklady a počet zaměstnančů) maximalizace prospěchu = maximalizace rozpočtu, o kterém rozhodují a minimalizovat práci, o které rozhodují vytváří zdání nepostradatelnosti (např. pomoc při vyplňování složitých dokumentů daňové přiznání apod., bez nich se to nezvládne) 7

8 ZÁJMOVÉ SKUPINY snaha max. užitek společní ekonomický zájem daňový poradci snaží komplikovat daňovou legislativu, aby měli dost práce a jejich cena stoupne, i když tvrdí opak. Navíc se snaží ztížit vstup do daňové komory, aby jich nebylo moc lékaři výrazná informační asymetrie. Např. lidé připojištění na lékařské zákroky podstupují větší množství operací právníci nikdy nebude přijat zákon jdoucí proti právníkům všichni se znají stejná škola místo odkud pochází, patrné při druhém čtení státního rozpočtu mažou se rozdíly pol. stran, ale shlukují se např. podle krajů myslivci nástroje zájmových skupin pro prosazení svých ekonomických zájmů o poskytování selektivních informací voličům prostřednictvím masmédií o poskytování selektivních informací vybraným voličům (poslanci, senátoři, ministři), informace předávány např. na golfových turnajích, honech, společenských akcích apod. o podplácení, přímé zákon stanovuje tvrdé tresty, nepřímé podpláceni byt/stavební pozemek za zajímavou cenu, farmaceutické firmy o demonstrace, stávky o podávání žalob u mezinárodních soudů Pravidla kolektivní volby rozhodování jednotlivce (diktátorské) jednomyslné shody (konsensuální) + Pareto efektivní (nikdo si nepohorší), ale - vysoké transakční náklady (časové a finanční ztráty) a problém právo veta, obchodování s hlasy většinové pravidlo o prostá (stanoven počet souhlasných/záporných hlasů musí být více než 50 %), všech x přítomných o kvalifikovaná většina (buď 2/3 nebo 3/5 většina) omezuje počet hlasů, které byly proti o relativní většina ten kdo má nejvíc (může být méně než 50%) o Condorcetovo pravidlo konfrontace každé varianty s každou, vítězí ta, která vyhraje nad každou z variant, může se dospět k cyklickému hlasování o cyklické hlasování hlasovací paradox, nelze určit jednoznačně vítěze 8

9 - 3 voliči (A, B, C) rozhodují o 3 návrzích státního rozpočtu, varianta N 800 mld, varianta S 1150 mld, varianta V 1480 mld - postavíme jednotlivé varianty proti sobě N x S = 2:1 => N S x V = 2:1 => S na základě toho neumíme určit vítěze, budeme V x N= 2:1 => V volit postupné rozhodování použijeme 2 kola 1. kolo N x S => N 2. kolo N x V => V N x V => V takto to můžeme udělat ještě dvakrát (opět 1. a 2. kolo vždy vyjde jiný vítěz, záleží, jaké proti sobě postavíme první varianty - může docházet ke zneužitý o pluralitní hlasování každý volič má k dispozici více bodů v závislosti na počtu variant, 1. varianta 1 bod, 2. varianta 2 body, 3. varianta 3 body atd.vyhraje ta varianta, která má nejméně bodů o na základě přidělování bodů každý volič obdrží stejný počet bodů a preference si ohodnotí sám (např. 1. varianta 70 bodů, 2. varianta 2 body apod.), je možné zneužití pomocí podmínek pro bodování (např. omezení maximální počet bodů pro 1 variantu, nebo kolika variant se musíme zabývat) o Bordův počet - vážené pořadí. Přiřazuje se pořadí určitá váha (stanovena expertně), nebezpečí kdo bude rozhodovat o váze 9

10 o politik altruista politik, který se rozhoduje ve veřejném zájmu, vadí ostatním politikům, nedopadá dobře o volič medián statistický pojem, tzv. poziční diktátor, při určitém způsobu rozhodování je nejdůležitějším voličem, dá se aplikovat při lichém počtu voličů a při většinovém hlasování o vězňovo dilema o 1. varianta kooperativní chování ani jeden z nich nepráskne toho druhého, dostanou 5 měsíců o 2. varianta jeden z nich mluví, udá kolegu jeden propuštěn, druhý na 10 let do vězení o 3. varianta oba nekooperativní oba odsouzeni na 2 roky o v případě opakovaných her/vztahů je zvolen kooperativní styl, pouze pokud hra končí, začne podrazáctví o způsob chování, ale nejen voličů, ale i na příkladu bankovních poplatků atd. Státní rozpočet o 2009, příjmy kalkulovány při předpoklad růstu HDP 4,8 % (ale odhady jsou nižší) o plán (souslednost), zákon (ale chybí sankce za porušení), bilance (účetní pohled jaký účetní pohled byl zvolen), nástroj hospodářské politiky (nástroj k ovlivňování hospodářského cyklu) o rozpočtové zásady o úplnost o jednotnost (vždy stejné položky) o reálnost (nejen přání, ale musí respektovat vývoj ekonomiky) o každoroční sestavování a schvalování (ne vždy kryto s kalendářním rokem) o publicita (není tajný dokument, ale veřejně přístupný) o vyrovnanost (každoroční?, v rámci hospodářském cyklu?) o rozpočtová skladba závazná klasifikace příjmů a výdajů podle různých hledisek, (využívá číselné kódy) o odpovědnostní klasifikace, kapitolní členění (různá ministerstva, BIS, Senát, NBÚ atd.) o druhová klasifikace, zajímá nás ekonomická podstata výdajů (kolik je běžných a jaké jsou kapitálové) a příjmů (daňové x nedaňové) o odvětvová klasifikace, pro mezinárodní srovnávání, porovnání hlavně výdajových položek (např. zemědělství, obrana, atd.) o konsolidační odstraňuje případné duplicity o rozpočtový proces 1.tvorba rozpočtu, cca 4 měsíce, u nás do schvalování, cca 3 měsíce, do plnění, 12 měsíců 4.kontrolní, cca 4 měsíce 10

11 ad 1) tvorba rozpočtu o nabídkový přístup k tvorbě rozpočtu, financování existujících institucí, nejdůležitější jsou správci kapitol, nesleduje se příliš kvalita výstupu a institucí, tento přístup zaručuje, že nedojde ke zrušení žádné instituce (nepůjdou proti sobě), používá se metoda indexová (vychází se z minulého vývoje a indexuje se přes očekávanou inflaci) o poptávkový přístup rozpočet vytvářen na základě veřejného zájmu, ale kdo bude vyjadřovat veřejný zájem?? volením určitých stran. Používá se metoda výkonového rozpočtování (peníze jdou za poskytnutým výkonem, ne institucí musí být vytvořeny výkonové ukazatele). Např. výkon kolik maturantů na škole, tolik peněz problém naschvál by se mohly maturitní vysvědčení rozdávat, musí se hledět také na kvalitu (např. státní maturita) o s nulovou bází nebere do úvahy minulý vývoj, zdůvodňování veškerých položek, umožňuje zavádět nové prvky, nové instituce. Velká nevýhoda zdlouhavé, spíše zajímavý teoretický koncept o programové rozpočtování peníze teče na program (např. prevence proti, vysokoškoláci atd.), aplikace výkonových ukazatelů ad 2) schvalování rozpočtu o 1. čtení zafixování výdajů a příjmů, schválen případný deficit, EU chce, aby deficit byl max. 3% HDP (fiskální deficitní pravidlo) o 2. čtení pozměňovací návrhy, tzv. porcování medvěda (kupování si voličů), např. v minulém roce 1568 pozměňovacích návrhů, 400 návrhů stihli za 6 hodin!! Neví se, který poslanec dal jaký návrh (mohl by být trestně odpovědný) o 3. čtení klidnější, když se to nestihne rozpočtové provizorium (dražší než normální) ad 3) plnění rozpočtu o časový nesoulad mezi příjmy a výdaji = deficit v průběhu rozpočtového roku emise státních pokladničních poukázek, omezen přístup na trh se státními pokladničními poukázkami. Schválen kalendář vydávání schvaluje se současně se SR o vysoké příjmy v červnu (daňová přiznání) a v prosinci (zřejmě z DPH), největší výdaje v prosinci musí utratit to co jim zbylo nedá se převádět ad 4) kontrolní o státní závěrečný účet zpráva o hospodaření v uplynulém roce o musí obsahovat, jak se bude řešit nadbytečný deficit.pokračování příště. Jak řešit nadbytečný deficit a) financování z přebytku minulých let b) fiskální restrikce (před volbami politická sebevražda) 11

12 příjmová strana (růst daňové zátěže) o musí být s ohledem na daňovou kvótu, jedině pokud daňová kvóta dovoluje nárůst, jinak by docházelo k daňovým únikům o daňová kvóta makroekonomický ukazatel o jednoduchá daňová kvóta = daně / HDP o složená daňová kvóta = daně + SZ + ZP / HDP SZ (sociální zabezpečení), ZP (zdravotní pojištění) o způsoby zvýšení daňové zátěže: růst daňové sazby zavedení nové daně rozšíření daňového základu snížení počtu odečitatelných položek výdajová strana omezování výdajů c) z výnosu z prodeje státního majetku určení co bude prodáváno a komu d) dluhové řešení emise státních dluhopisů, nejčastější Veřejné výdaje Finanční prostředky, které jsou alokovány přes veřejné rozpočty na plnění určitých funkcí (alokační, stabilizační, redistribuční). Ukazatele absolutní (nízká vypovídací hodnota), často demagogický kontext podílové ukazatele 12

13 o podíl veřejných výdajů na HDP, pohybuje se od 30 % do 60 %, v ČR je to 0,48. Pokud např. daňová kvóta 0,31 a podíl veřejných výdajů na HDP 0,47, znamená to deficit o elasticita veřejných výdajů, procentuální změna VV / procentuální změna HDP. Pokud větší než 1 rostoucí váha veřejných výdajů VV t+1 VV t VV t HDP t+1 HDP t HDP t Faktory ovlivňující veřejné výdaje 1. Demografický faktor počet osob a jejich věková struktura, prodlužování střední délky života (stárnutí populace a zároveň snížení porodnosti), demografická struktura v ČR uměle deformována (propopulační opatření finančního rázu, funkčnost ale krátkodobá) rozdělujeme na skupiny předproduktivní věk (0-14), veřejné výdaje na tuto skupinu vyšší než příjmy, které tvoří produktivní věk (15-65), VV < P, školství, zdravotnictví, bytová politika, aktivní/pasivní politika nezaměstnanosti, daňové výdaje (krácení příjmů z titulu odpočtu) postproduktivní věk (65+), VV > P, starobní důchody, zdravotnictví, výstavba domovů důchodců, sociální služby, doprava (zvýhodněné jízdné nebo zdarma) 2. Cenové pohyby lze odstranit používáním stálých cen 3. Politický cyklus souvisí s předvolebními sliby politiků voličům 4. Sociální politika rozsah solidarity, jak jsou dávky konstruovány 5. Válečné konflikty, přírodní katastrofy - vždy z veřejných výdajů, také se ničí některé zdroje příjmů 6. Věda, technika, výzkum (aplikovaný výzkum ze soukromých zdrojů) 7. Urbanizační proces (infrastruktura velmi drahé) Vybrané teorie vysvětlující růst veřejných výdajů Baumolův zákon rostou-li náklady na jednotku produkce ve veřejném sektoru. Růst produktivity práce znamená nárůst mezd v soukromém sektoru, ve veřejném sektoru nelze z objektivních důvodů dosahovat takové produktivity práce jako v soukromém, to vede k velké disproporci mezi mzdami v soukromém a veřejném sektoru. Soukromý sektor přeplatí lepší lidi, proto dojde ve veřejném sektoru (nátlak odborů atd.) k růstu mezd (rostou rychleji než produktivita práce) 13

14 Teorie státu blahobytu předpokládá/zdůrazňuje rovný přístupu k určitým statkům a službám (rovný přístup k zdravotním službám za cenu vysoké daňové kvóty, to vede k růstu výdajů) Teorie prahového efektu (posunového efektu) v době válek prudce vyletělo daňové zatížení. Proč obyvatelstvo nesvrhlo vládu?? Ve výjimečných situacích jsou ochotni vydávat více, po válce se ale válečné výdaje změnili na civilní výdaje, zpátky už daňové zatížení nekleslo, viz obr. Wagnerům zákon růst VV je spojen s růstem HDP na obyvatele. Zdůrazněn sociální aspekt pokud roste produktivita práce, stát by se měl o osoby lépe postarat Demonstrační efekt veřejné výdaje rostou z titulu poměřování životní úrovně s obyvateli z jiných států Problematika hodnocení VV Pojmy: veřejné výdaje jakákoli výdajová aktiva vlády veřejné programy výdaje s určitým (sociálním) cílem, který se již realizuje/připraven k realizaci veřejný projekt budoucí výdajové aktivity/návrh Obecný postup analýzy a hodnocení v oblasti alokace VV o o o identifikace potřeb a cílů jakou bude naplňovat potřebu, cíl musí být kvantifikován, ověřitelný a reálný identifikace selhání trhu PROČ (ekonomická argumentace + redistribuční) Proč to není zabezpečeno ze soukromým zdrojů? Velmi často je redistribuční důvod subjektivního charakteru (zneužití politiky a nátlakovými skupinami) stanovení množiny řešení, omezení: časové, finanční, prostorové formální řešení (abstraktní ) jde to, ale. (vyvlastnění, zvýšení daní ) reálné řešení (konkrétní) lze bez významných změn možnosti řešení veřejná produkce x regulovaná produkce 14

15 Př: Cíl nárůst počtu vysokoškoláku ve věkové kategorii let o 15% do 2012 Proč? externalitní dopady většinou kladné, ale mohou i záporné, chytří lidé dělají sofistikované zločiny veřejné statky smíšeného typu absence zápůjčního kapitálu na studium všech zájemců Varianty řešení veřejná produkce = státní VŠ o zdarma velmi brzy rozpočtové omezení selekce studentů, kteří budou studovat o školné jak určit?? Podle nákladů na studium? Budoucích příjmů absolventů? regulovaná produkce = soukromé VŠ (stát ohlídává kvalitu akreditace) o plné školné o částečně hrazeno státem Ekonomické ohodnocení variant 1. Důchodový efekt nárůst rozpočtového omezení, ale struktura konstantní) 2. Substituční efekt 3. Hmotné efekty lze vyjádřit v penězích x Nehmotné efekty (např. podchod zachrání ročně 3 životy) 4. Vnitřní (efekt pro toho, kdo financuje) x Vnější (efekt i pro toho, kdo nefinancuje, pokud ve velkém objemu, měl by přispět, např. záplavová opatření u hranic s Německem) Příklad efektu v krátkém a dlouhém období Finanční podpora mladým rodinám na nájemní bydlení, věk do 30 let, po dobu 5 let 15

16 V krátkém období je elasticita poptávky poměrně nízká, po finanční podpoře se poptávka posune do D, zvýší se sice množství nájemních bytů, ale více se zvýši cena nájmu = zlepšení finanční situace majitelů bytů V dlouhém období dochází ke zvýšení elasticity poptávky (postavení, zrekonstruování bytů), dojde k poklesu nájmů vzhledem ke krátkému období. Tento zásah deformuje cenové hladiny na trhu s nájmy Příklad je špatně správně je, že nejdříve je křivka NABÍDKY velice strmá a v dlouhém období dojde ke zvýšení elasticity poptávky ale efekt to má samý jako viz nahoře, jen trošku jinak namalovat Metody hodnocení projektů financovaných z VV - nákladově výstupové ohodnocování metody porovnávají vstupy a výstupy, tzv. jednokriteriální metody, C.costs, A analysis 1. CMA - M minimalizace nákladů, vybírá výdajový projekt při minimálních nákladech, náklady měřeny v peněžních jednotkách, výstupy se neměří, nezajímají nás - předpoklad výstupy všech hodnocených variant jsou absolutně shodné!! např.25 km dálnice (shodný objem a jednotka) - zádrhel umíme dobře ocenit náklady? (náklady také mohou být hmotné vyjádřené pomocí peněz, ale i nehmotné nejsme schopni vyjádřit v penězích) - u stanovení nákladů je možno použít různé metody např. průmyslově-inženýrská metoda stanovení nákladu (jsou sumarizovány jednotlivé dílčí nákladové položky) parametrická stanoveny náklady na parametr výstupu na základě porovnávání s obdobným výdajovým projektem, je to expertní odhad, musí být možnost z něčeho to odvodit - u obou metod musíme brát v úvahu faktor čas přepočtení na současné hodnoty 16

17 2. CBA - B poměřování nákladů a užitku oboje je vyjádřeno v penězích, tj. aplikovatelné pouze pokud umíme vyjádři. Použití komplikováno opět faktorem času a) B/C = max, vybereme tu variantu, kde je tento podíl nejvyšší, pokud menší než 1, je to neefektivní b) C/B = min, hledáme minimální náklady na jednotku produkce můžeme použít jakoukoli z těchto dvou variant, vybrána stejná varianta c) B C = max, zjištění přes čistý užitek. Pomocí a)+b) a c) můžeme vybrat jinou variantu dáváme přednost a) a b). V případě, že je realizován reálný finanční výnos, je lepší realizovat c). Opět potřeba vypočítat současnou hodnotu budoucích užitků PV, při výpočtu nutná znalost diskontního faktoru r (něco, co znehodnocuje budoucí užitek, čím vyšší disk. faktor, tím výraznější míra znehodonocení tím větší preference současné spotřeby, znamená to preference výdajových programů s krátkou dobou trvání (2,3 roky). Kdo ale určuje r?? diskontní faktor můžeme odvodit od úrokové sazby ze státních dluhopisů 3. CEA - E efektivnost - aplikovatelná za těchto předpokladů: hodnocené varianty mají výstup ve shodných jednotkách (ne peněžní) - rozdíl mezi CMA a CEA CMA absolutně shodný výstup, CEA pouze výstup ve stejných jednotkách - např. školící programy určujeme náklady na jednotku výstupu budeme vybírat tu variantu, kdy se vyškolí jeden pracovník nejlevněji, počítáme s tím, že všechny proškolené osoby z toho vyjdou stejně vzdělané 4. CUA - U užitečnost, náklady respektuje pouze hmotné - hodnotí užitečnost výstupu výstup neomezíme pouze na cenu, počet osob, km, ale hodnotíme podle více kritérii : ekonomická kritéria kolik to stojí, provozní náklady, garantovaná cena oprav časová kritéria kdy to bude realizováno/termín dodání, kdy by byla realizována případná oprava technická kritéria např. pokud armáda nakupuje transportéry, kromě ceny je samozřejmě důležité, jak je to výkonné (rychlost, obojživelník, spotřeba PHM ) legislativní kritéria (kritéria kvality) jak kvalitní je ten, kdo to bude dodávat/realizovat např. atest kvality apod. - musíme určit váhu jednotlivých kritérií každé kritérium stejná váha pomocí známek 17

18 pomocí bodů procentní plnění přiřazení vah vede k různým výsledkům, zjistíme váženou užitnost vyhrává ta s nejvyšší expertně (subjektivní vnímání) párové srovnání - metoda používaná při výběru veřejných zakázek v ČR, velice složitá - při předkládání výdajových programů je potřeba respektovat politické souvislosti z důvodu politické průchodnosti mohou být deklarovány jiné cíle, než které projekt plní - stanovení kritéria, dle kterého je hodnocena úspěšnost realizovaného výdaje - Příklad: finanční podpora osobám s nízkými příjmy pod hranicí životního minima, 20mld na 2 roky. Jak zhodnotit, zda byl úspěšný nebo neúspěšný?? (Kritériem bývá v praxi vyčerpání přidělených prostředků ale teoreticky nepřípustný), ukazatelem bude maximum počtu osob převedených přes hranici životního minima. Špatně stanovené kritérium může výdajový program znehodnotit. Veřejné zakázky - znamená alokaci veřejných prostředků na základě zákona, jedná se o několik set miliard ročně - snaží se simulovat tržní procesy, ale bariéry: - ten, kdo nakupuje, není konečným spotřebitelem, nakupují úředníci mají informační převahu - o koupi rozhoduje větší množství osob záleží na pravidlech kolektivní volby - celý proces přesně určen zákonem (pokud zákon špatný, celá simulace špatná) Požadavky na veřejné zakázky: - transparentní proces musí být povědomí o tom, že veřejná zakázka existuje info o tom, že někdo vyhlašuje veřejnou zakázku, také transparentně stanoveny podmínky, které jsou rozhodující pro výběr (výjimka transparentní nemusí být v případě, že se jedná o ochranu a obranu státu předem vytipování zájemce prostor pro korupci - musí být dodržen zákon jinak dlouhé spory, vysoký stupeň korupce - problém koluzní kartel vytvoření dohod mezi jednotlivými účastníky, kdo vyhraje Propojení veřejných zakázek a PPP projektů PPP partnerství veřejného a soukromého sektoru, Public Private Partneship odlišení od veřejných zakázek o projekty uzavírány na několik desítek let (x veřejné zakázky jen na několik let o objem kontraktu veřejné zakázky = jednotky miliard x PPP = desítky miliard 18

19 o vlastnictví veřejné zakázky státní, PPP po uplynutí kontraktu může (nemusí) být převedena na stát o aplikace hlavně u dopravní infrastruktury, výstavba studijních nebo univerzitních komplexů, příp. na výstavbu nemocnic, v ČR i soukromá věznice výhody o zachování kontroly realizace projektů přenechána soukromému sektoru bez ztráty kontroly o kvalita vyšší kvalita při vynaložení stejných nákladů o přenos rizik rozdělení zodpovědnosti za náklady a rizika mezi oba sektory o efektivní realizace o transparentnost o motivace rizika o otázka politické odpovědnosti má současná politická reprezentace mandát, aby nyní rozhodovali o něčem, co bude trvat desítky let?? kdo bude sankcionován za špatný projekt? o působení nátlakových skupin o možnost skrytého zadlužování veřejného sektoru, půjčování formou PPP je dražší než půjčka na kapitálových trzích o růst dluhu a deficitu schválení projektu znamená účetně navýšení deficitu a dluhu může se jednat o porušení pravidel paktu stability a růstu tzv. 2 fiskální kritéria 1. deficitní (může být deficit, ale max. 3 % HDP) pokud se neplní, jsou určeny sankce, 2. dluhové max. výše veř. dluhu je 60 % HDP není vymahatelné nevybírány sankce) Očekávat na test: příklad na elasticitu (zhodnocení a interpretaci výsledků), aplikace metody CEA, výběr varianty pomocí CBA při respektování faktoru času, teorie prahových efektů (grafické znázornění), substituční a důchodový efekt, grafické rozlišení mezi efektem v krátkém a dlouhém období Veřejné příjmy Definice: Finanční prostředky vybírané pomocí rozpočtové soustavy k plnění funkcí: - redistribuční (různé typy daňových sazeb) - alokační (tzv. daňová zvýhodnění/znevýhodnění) - stabilizační (vestavěné stabilizátory, diskreční opatření) 19

20 Klasifikace příjmů - trvalý (nenávratné, daňové příjmy) x dočasný příjem (návratné, v budoucnu zatíží výdajovou stranu rozpočtu a to ve větší výši než kolik byl příjem, např. půjčky, úvěry, prodej státních dluhopisů) - charakter příjmů o daňové - obligatorní o nedaňové můžou být obligatorní (např. správní úkony), anebo fakultativní (místní poplatky) o příjmy z podnikání státu (z pronájmu apod.) o příjmy z prodeje o příjmy z obchodování na finančních trzích Ukazatele, pomocí kterých lze hodnotit příjmy ukazatel daňové kvóty podílový ukazatel o jednoduchá daňová kvóta daňové příjmy / HDP o složená daňová kvóta daňové příjmy (daňové příjmy+zdravotní poj.+ soc. poj.) / HDP elasticita daní o celkových příjmů hodnotíme % změnu veřejných příjmů /% změna HDP, větší než 1 daňová kvóta rostoucí o dílčích příjmů % změna dílčího příjmu / % změna veřejných příjmů Daňová terminologie - daňový subjekt daňový plátce (odvádí daň FÚ), daňový poplatník (kdo ji platí), snaha zmenšit kontakt s FÚ - daňový objekt předmět zdanění, to, na co je daň uvalena, z čeho je daň odváděna (majetkové, důchodové daně, daně ze spotřeby atd ) - úprava daňového základu snaha, aby předmět zdanění byl minimální, snížení o položky, které povoluje zákon (různé slevy na dani, osvobození atd.) - sazba daně jakým způsobem bude daň aplikována o jednotková na ks, km, m 2 atd. v nepeněžním vyjádření, nereaguje na cenové změny (inflaci) o procentní daňový základ musí být vyjádřen v penězích, reagují na inflaci, sazba daně může být lineární, progresivní (stupňovitá, klouzavá) nebo regresivní - daňová částka finanční povinnost, kterou musí poplatník zaplatit. Je to sazba daně x očištěný daňový základ - daňový výnos nasčítané daňové částky od daňových poplatníků Rozpočtové určení daní kam která daň poteče, do jakého typu rozpočtu (obecní, krajský, státní) 20

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Veřejný rozpočet jako bilance

Veřejný rozpočet jako bilance Rozpočtová soustava 4. Rozpočtová soustava, veřejné výdaje a veřejné příjmy Veřejné rozpočty představují jeden z nejdůležitějších nástrojů veřejné správy. Rozpočtová soustava je tvořena veřejnými rozpočty

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Soustava veřejných rozpočtů

Soustava veřejných rozpočtů 1 Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet 2 Soustava veřejných rozpočtů Evropský rozpočet Státní rozpočet Rozpočet vyššího územně správního celku (rozpočet krajů) Rozpočet místní = municipální (rozpočet

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Financují netržní činnosti státu a územní samosprávy Část HDP, kte

Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Financují netržní činnosti státu a územní samosprávy Část HDP, kte Veřejné výdaje (Veřejné finance ekonomické souvislosti) Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných

Více

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 Netržní činnosti státu Legislativní Alokační Redistribuční Regulační Stabilizační Mají pomoci předcházet a likvidovat důsledky tržního selhání

Více

Daňová teorie a politika, úvod

Daňová teorie a politika, úvod Daňová teorie a politika, úvod Úvod Základní prvky daňové techniky a jejich uplatnění. Daňový systém ČR, jeho význam a vývoj. Veřejný rozpočet veřejné příjmy neúvěrové daňové nedaňové úvěrové veřejné výdaje

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU

FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU = ROZPOČTOVÁ POLITIKA STÁTU = DAŇOVÁ POLITIKA STÁTU = plán hospodaření ČR v rámci fiskálního (rozpočtového) období v případě ČR jde o kalendářní rok Aktivní zasahování do ekonomiky

Více

Úvod. Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační

Úvod. Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační Úvod Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační Příjmová strana velikost daní Krize a snižování daně z příjmu Výdajová strana

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

- koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost, vysoké tempo inflace aj.)

- koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost, vysoké tempo inflace aj.) Otázka: Fiskální politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nechci státní rozpočet, ekonomie strany, nabídky Hospodářská politika - koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost,

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

B_VF Veřejné finance

B_VF Veřejné finance B_VF Veřejné finance Obsah Veřejné finance vymezení základních pojmů. Veřejná volba, její východiska. Veřejné výdaje, veřejné projekty či programy a analýza jejich efektivnosti. Veřejné příjmy vymezení

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D.

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Opakování Makroekonomie I y k zápočtu Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Vypočítejte index CPI pro rok 2006, pokud inflace za období 2006/2005 činila 4,41% a CPI roku 2005 činilo 102. Zaokrouhlujte

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Otázky pro předmět Veřejné finance

Otázky pro předmět Veřejné finance Otázky pro předmět Veřejné finance Redistribuční funkce státního rozpočtu: a) je projevem postavení státu jako produkčního subjektu b) zajišťuje změny v rozdělování důchodů a bohatství společnosti c) je

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Rozhodování o veřejných výdajích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Veřejné finance základní pojmy. Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122

Veřejné finance základní pojmy. Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Veřejné finance základní pojmy Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Tržní systém a příčiny tržního selhání To nejlepší, co existuje pro efektivní

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Základy veřejných financí

Základy veřejných financí Základy veřejných financí Vyučující: Ing. Miroslav Červenka, Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení:

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

O autorce... 10 Úvodem... 11

O autorce... 10 Úvodem... 11 O autorce............................................ 10 Úvodem............................................. 11 1 Veřejné finance a jejich využití ve smíšené ekonomice.... 15 1.1 Příčiny tržního selhání

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Veřejné rozpočty a financování obcí a měst v roce 2011, rozpočet na rok 2012 Ministerstvo financí ČR říjen 2011 Vývoj daňových příjmů územních samosprávných

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR. Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012

ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR. Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012 ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012 Rozpočtová soustava ČR A) Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet, vč. Národního fondu Územní rozpočty Rozpočty příspěvkových organizací (netto)

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

M106FHS Finance a hospodaření územní samosprávy

M106FHS Finance a hospodaření územní samosprávy M106FHS Finance a hospodaření územní samosprávy Rozsah 12/0 v kombinované formě. 5 kreditů Ukončení: klasifikovaný zápočet 1.zpracování případové studie - analýza dat (rozpočet města) váha 30% 2.ústní

Více

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II 1. Přímé daně Jedná se o takové daně, které zdaněný subjekt (poplatník) hradí na úkor svého příjmu, svého majetku, a dopadají na něj přímo (viz Daňový přesun

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky 11. přednáška Makroekonomie I Monetární politika Fiskální politika + státní rozpočet Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Monetární politika Důležité zopakovat: Bankovní systém (jednostupňový,

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Finanční právo II.

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Finanční právo II. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Finanční právo II. Téma: Státní rozpočet 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání 4. ročník

Více

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI Obsah Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima........................ IX Předmluva autora k šestému vydání.................................... XI 1. Člověk v tržním systému.............................................

Více

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Stabilizační rozpočtov tová opatřen ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Fiskáln lní cíle vlády 2012-2014 rok 2012 2013 2014 saldo vládního sektoru v % HDP (ESA95) -3,5-2,9-1,9 saldo

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Charakteristika jednotlivých veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů

Charakteristika jednotlivých veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra národního hospodářství Veřejné finance Charakteristika jednotlivých veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů 2. přednáška 10. března 2008 Soustava veřejných

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie Pfiedmluva............................................ 11 I. ãást DaÀová teorie 1 Základní pojmy..................................... 15 1.1 Definice daně................................... 15 1.2 Funkce

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

Veřejné rozpočty - ekonomický pohled. Alena Kerlinová KFPNH, kanc. 304

Veřejné rozpočty - ekonomický pohled. Alena Kerlinová KFPNH, kanc. 304 Veřejné rozpočty - ekonomický pohled Alena Kerlinová KFPNH, kanc. 304 Alena.Kerlinova@law.muni.cz Tržní systém a příčiny tržního selhání To nejlepší, co existuje pro efektivní alokaci zdrojů a rozhodování

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

9 Financování sociálního zabezpečení

9 Financování sociálního zabezpečení 9 Financování sociálního zabezpečení Obsah : 9.1 Principy a modely sociálního zabezpečení. 9.2 Metody sociálního zabezpečení. 9.3 Způsoby financování sociálního zabezpečení. 9.4 Systémy financování sociálního

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum CZ.1.07./2.4.00/17.0040 POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Ing. Lenka Furová KVE ESF MU 1 O ČEM TO DNES BUDE? Co jsou povodně, jak vznikají, co způsobují

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Daňová teorie a politika

Daňová teorie a politika Daňová teorie a politika 4 31.1.2011 1 Dobrý pastýř má ovce střihat, ne je stahovat z kůže. Tiberius 31.1.2011 2 1. Fiskální, rozpočtová a daňová politika a její nástroje. 2. Vývoj daňové teorie a geneze

Více

Public debt in % GDP

Public debt in % GDP Public debt in % GDP Faktory ovlivňující výši veřejného dluhu - demografický faktor - sociální politika - volební cyklus - ekonomický cyklus - přírodní katastrofy + tempo růstu HDP, úroková sazba D HDP

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Metodický list č. 6 14) Fiskální politika. 15) Obchodní politika 14) Fiskální politika. 1. Rozpočtová soustava. 2. Keynesiánská fiskální politika

Metodický list č. 6 14) Fiskální politika. 15) Obchodní politika 14) Fiskální politika. 1. Rozpočtová soustava. 2. Keynesiánská fiskální politika Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 6 14) Fiskální politika 15) Obchodní politika 14) Fiskální

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 5 FISKÁLNÍ FEDERALISMUS Obsah: 5.1 Prostorové aspekty veřejných financí. 5.2 Fiskální federalismus. 5.3 Fiskální decentralizace. 5.1 Prostorové aspekty veřejných financí. Veřejné finance

Více

ské politiky v současn asné ekonomické situaci

ské politiky v současn asné ekonomické situaci Aplikace hospodářsk ské politiky v současn asné ekonomické situaci VIII. Setkání představitelů významných podniků Jihočeského kraje Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 12.

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm Pří říjmy veřejn ejných rozpočtů Veřejné příjmy jsou základním zdrojem krytí veřejných výdajů tzn., že v případě politiky vyrovnaného rozpočtu jsou veřejné příjmy rozpočtovým omezením. Klasifikace (člen

Více

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz Příklad Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Zjistěte, k jaké změně (růstu či poklesu) devizových rezerv došlo, jestliže ve sledovaném roce běžný účet platební bilance domácí ekonomiky

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky Přednáška 4. Model AS -AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky : Hospodářské cykly a sektory ekonomiky Agregátní poptávka

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2015/16 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 16. 02. 2016 Úvod charakteristika kurzu, požadavky, informace

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Obsah. Fiskální politika (AD) (AS)

Obsah. Fiskální politika (AD) (AS) Obsah Fiskální politika Systém veřejných rozpočtů Státní rozpočet Funkce FP Fiskální politika Politika, která k ovlivňování ekonomiky využívá specifický systém veřejných financí. Kdo FP provádí? Systém

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více