Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007"

Transkript

1 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od Praha,

2 2

3 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu III. Práva a povinnosti úèastníkù IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže V. Technické podmínky VI. Obecné zásady provedení disciplín VII. Soutìžní disciplíny požární útok štaefta 4x 100 m bìh na 100 m s pøekážkami test požární ochrany závod požárnické všestrannosti VIII. Soutìž jednotlivcù IX. Závìr

4 4

5 I. Úvodní ustanovení SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od # I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Sdružení hasièù ÈMS vydává pro celoroèní systematickou a všestrannou èinnost dorostenecké mládeže SH ÈMS závaznou smìrnici, která je základem pro nácvik požárních disciplín a umožòuje zvyšování znalostí z oblasti výchovy v požární ochranì. Posláním èinnosti je soutìžní formou rozvíjet znalosti, vìdomosti a dovednosti a získávat návyky v jednotlivých oblastech èinnosti s pøihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. Cílem je soutìžní formou podporovat celoroèní èinnost dorostencù a dorostenek a získávat návyky v jednotlivých oblastech èinnosti požární ochrany. Vyhlašovatel Vyhlašovatelem soutìží dorostu v Èeské republice je Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska. 5

6 II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÈINNOSTI DOROSTU Podmínky úèasti Soutìže se mùže zúèastnit sedmièlenné družstvo dorostencù a dorostenek (v okresech pak i smíšená družstva) a jednotlivci z èlenù SH ÈMS, ve vìku let. Pro stanovení vìku je rozhodující den zahájení daného roèníku soutìže, tj Tento den všichni soutìžící musí mít 14 let a nesmí dosáhnout 18 let. Družstvo mùže být doplnìno max. dvìma èleny ve vìku 13 let (tito doplnìní èlenové pouze s písemným souhlasem rodièù nebo zákonného zástupce, který pøedloží vedoucí družstva pøi prezenci!!). Pøíklad textu písemného souhlasu rodièù: Já, Vladimír Novák, bytem Zlín, Sadová 3158, otec Antonína Nováka, nar , dávám tímto souhlas s úèastí svého syna na soutìži dorosteneckých kolektivù. Dne: Podpis :... Okresní odborná rada mládeže mùže doplnit další podmínky pro soutìž jednotlivcù podle možnosti okresu (sportovní akce). Stanoví též minimální a maximální poèty dle svých specifických podmínek. Na pøihlášce sedmièlenného družstva dorostencù nebo dorostenek mùže být uveden i osmý èlen = náhradník, který mùže být libovolnì zaøazen k plnìní disciplín. Je-li poøadatelem na akci (okresní, krajské, republikové kolo) hrazena strava, ubytování a jiné, nemají soutìžící uvedení na pøihlášce jako náhradníci na tyto výhody nárok (není-li v OZ soutìže uvedeno jinak). Vedoucí družstva má možnost výši nákladù na tyto služby, kterou vyèíslí poøadatel uhradit u presence. Pøedpokladem úèasti je disciplinované vystupování soutìžícího družstva dorostencù a dorostenek nebo jednotlivce po celý èas konání soutìže a dobrý zdravotní stav úèastníkù potvrzený vedoucím na pøihlášce kolektivu k soutìži. Vedoucí kolektivu dorostu pøíslušného SDH na zaèátku každého kalendáøního roku odevzdá vyplnìný registraèní list kolektivu na OSH (vždy do ). Není možno pouze udìlat opravy v registraèním listu kolektivu z minulého kalendáøního roku. Na zaèátku nového roèníku je možno udìlat pouze zmìny ve stávajícím registraèním listu odevzdaném na OSH. V registraèním listu jsou uvedeni všichni MH, dorostenci a dorostenky do 18 let, kteøí se v daném roce budou podílet na èinnosti kolektivu. 6

7 Kategorie I. dorostenecká družstva dorostenci dorostenky smíšená družstva (pouze do úrovnì okresních kol) II. jednotlivci dorostenci dorostenky V kategorii smíšených družstev platí pro ZPV, požární útok a štafetu stejná pravidla jako pro kategorii dorostenek. Smíšená družstva do vyšších kol (krajské, republikové) nepostupují. II. Všeobecné podmínky Organizace soutìží, termíny Roèníkem soutìže se rozumí období od 1. záøí do 31. srpna dalšího roku. Zpùsob pøihlášení soutìžních družstev urèí pøíslušné štáby jednotlivých kol. Obvodová a okresní kola se uskuteèní v prùbìhu roku do termínu konání vyšších kol. Obvodová a okresní kola jsou zpravidla rozdìlena na 2 èásti (napø. podzimní a jarní kolo). Program jednotlivých èástí urèí pøíslušné štáby hry. zahájení celoroèní èinnosti (registrace, vyhlášení podmínek) závod požárnické všestrannosti (ZPV) plní všechny kategorie požární útok (plní všechny kategorie mimo jednotlivcù) štafeta 4 x 100 m s pøekážkami (plní všechny kategorie mimo jednotlivcù) bìh na 100 m s pøekážkami (plní všechny kategorie) test z požární ochrany (plní všechny kategorie) dvojboj (plní pouze jednotlivci) Obvodová a okresní kola zabezpeèuje po všech stránkách OSH. Poèet disciplín, zpùsob provádìní i hodnocení mùže OORM upravit podle místních podmínek. O tìchto úpravách informuje pøed zahájením roèníku pøihlášené kolektivy a jednotlivce prostøednictvím organizaèního zabezpeèení, nebo jinak dohodnutým zpùsobem. # Vyšší kola pod pojmem vyšší kolo se rozumí kolo nad rámec okresu (krajské, republikové, mezinárodní). Vyšší kola probíhají do konce mìsíce èervna (krajské), resp. èervence (republikové). Do vyšších kol postupuje vždy vítìzné družstvo kategorie dorostencù a dorostenek z okresních (krajských) kol ve složení 7 soutìžících + 1 náhradník + 2 (vedoucí, øidiè) a soutìžící, kteøí se umístili na prvních tøech místech obou kategorií jednotlivcù + jejich vedoucí. Úèast vyššího poètu úèastníkù (napø. fanouškù) závisí na konkrétních podmínkách a podléhá pøedchozímu schválení štábu soutìže pøíslušného kola. V tìchto kolech jsou soutìžící družstva a jednotlivci hodnoceni jen podle zde dosažených výsledkù v tìchto disciplínách: požární útok (mimo jednotlivcù) štafeta 4x 100 m s pøekážkami (mimo jednotlivcù) bìh na 100 m s pøekážkami 7

8 test z požární ochrany dvojboj (pouze jednotlivci) Organizátoøi jsou povinni informovat o termínech konání nejpozdìji do pøíslušného roèníku nižší a vyšší èlánky organizaèní výstavby SH ÈMS. Vyhlašovatel stanoví na zaèátku školního roku zpùsob postupových soutìží a možnost postupu jednotlivcù. Prezence Všichni úèastníci okresního, krajského nebo republikového kola respektive jejich vedoucí mají povinnost pøedložit pøi prezenci pøíslušné soutìže prùkazy èlenù družstva SH ÈMS s fotografií a obèanský prùkaz nebo cestovní pas soutìžících. U 13letých soutìžících vedoucí pøedkládá písemný souhlas rodièù. Pro úèast v krajském kole: všichni èlenové družstva, které reprezentuje z titulu vítìze okresního kola pøíslušný okres, musí mít trvalé bydlištì v katastru okresu. Jako doklad totožnosti pøedloží vedoucí družstva u prezence OP nebo cestovní pasy èlenù družstva. Pro úèast v republikovém kole: všichni èlenové družstva, které reprezentuje z titulu vítìze krajského kola pøíslušný kraj, musí mít trvalé bydlištì v katastru kraje. Jako doklad totožnosti pøedloží vedoucí družstva u prezence OP nebo cestovní pasy èlenù družstva. Možnosti pøestupu: v pøípadì, že dorostenec ( ka) má zájem startovat ve vyšších kolech za jiné družstvo, než mu (jí) umožòuje trvalé bydlištì, má možnost tuto skuteènost písemnou formou oznámit ÚORM dle níže uvedeného vzoru. Uzávìrka oznámení je pøíslušného roèníku. Oznámení doruèená ÚORM (adresa ÚORM je k dispozici na všech OSH) v øádném termínu budou akceptována. Dorostenec ( ka), který( á) využije možnosti pøestupu je však oprávnìn( a) startovat ve vyšších kolech soutìže dorostu v daném roèníku POUZE za ten kolektiv, ke kterému se v rámci pøestupu pøihlásil( a). Pøestup lze uskuteènit pouze do jednoho kolektivu. ÚORM zveøejní vhodným zpùsobem seznam akceptovaných pøestupù vždy do (minimálnì na aktivních internetových stránkách SH ÈMS). V pøípadì nesrovnalostí ve zveøejnìném seznamu se mùže vedoucí proti nìmu písemnì odvolat na adresu Kanceláøe SH ÈMS nejpozdìji do O z n á m e n í o p ø e s t u p u vzor Jméno, pøíjmení:...rè:... è. OP (pasu):... Trvalé bydlištì : okres: oblast kraj: 8 Jsem èlenem SDH v: okres: oblast kraj: V roèníku.. soutìže dorostu budu ve vyšších kolech startovat za kolektiv dorostencù(nek) z SDH. okres..., kraj... Podpis dorostence:... Podpis rodièù:... Podpis vedoucího družstva, do kterého se závodník pøihlašuje:... Razítko SDH, do kterého se dorostenec pøihlašuje:...

9 Soupiska èlenù, èlenské prùkazy, obèanské prùkazy nebo jiné doklady totožnosti a vìku budou kontrolovány pøed zahájením každé disciplíny na startu pokud organizátor nerozhodne jinak. Pøi nesplnìní této podmínky není soutìžícím povolen start. Pøi prezenci pøevezme vedoucí startovní èíslo( a). Pozn.: všichni vedoucí by na veškerých akcích s družstvem dorostu mìli mít u sebe prùkazy pojištìncù všech úèastníkù. II. Všeobecné podmínky # 9

10 10 III. PRÁVA A POVINNOSTI ÚÈASTNÍKÙ SOUTÌŽE Soutìž se øídí Smìrnicí pro èinnost dorostu SH ÈMS a organizaèním zabezpeèením (dále OZ) vyhlašovatele jednotlivých kol soutìží, kde budou zakotveny platné dodatky. Úèastníci soutìží jsou povinni znát v potøebném rozsahu smìrnici, dodržovat pokyny rozhodèích a štábu soutìže. V rámci poøadové pøípravy pøivádí na každou disciplínu soutìžní družstvo jeho velitel a po pøíchodu na start disciplíny podá rozhodèímu hlášení: Pane rozhodèí, velitel družstva Jan Veselý. Družstvo z Jihlavy nastoupilo k plnìní disciplíny. Pøi závodì požárnické všestrannosti se hlášení podává jen na startu, na kontrolách se hlášení znovu nepodává. Každý èlen družstva dorostu, vedoucí družstva, vedoucí delegace a èlen doprovodu musí okamžitì uposlechnout pokynù èlenù štábu soutìže. V pøípadì hrubého porušení káznì nebo pokynù štábu rozhodne štáb o vylouèení pøíslušného družstva ze soutìže a jeho odeslání do místa bydlištì na náklady vysílajícího orgánu, resp. organizace. Porušením káznì se rozumí napø. hrubé nebo nevhodné vyjadøování se na adresu rozhodèích nebo èlenù štábu soutìže, požívání alkoholických nápojù kterýmkoliv èlenem družstva, úmyslné poškozování materiálu, vybavení nebo zaøízení, které se nachází v prostoru soutìže nebo v prostoru ubytování apod. Práva a povinnosti soutìžících Soutìžící: a) je podøízen vedoucímu družstva, b) má právo dotazu k rozhodèímu jen k objasnìní technických otázek provedení disciplíny, c) nemá právo se domlouvat s rozhodèími o jejich rozhodnutích, žádat informace o namìøeném èase od èasomìøièù apod., d) pokud dojde k technickému nedorozumìní mezi rozhodèím a soutìžícím (družstvem), je soutìžící povinen pøivolat vedoucího družstva, který jedná o tìchto okolnostech jménem soutìžícího (družstva) s rozhodèím disciplíny, e) je povinen se podrobit pokynùm poøadatelù, všem rozhodnutím rozhodèích, antidopingové zkoušce a testu na alkohol, byl-li k tomu rozhodèími vyzván, f) je povinen se zdržovat do startu v prostoru urèeném poøadatelem a po skonèení svého pokusu opustit co nejdøíve závodní dráhu, g) odpovídá za to, že jeho odìv, obuv, osobní výstroj a náøadí odpovídá smìrnici; na požádání technického pracovníka nebo rozhodèího urèeného ke kontrole náøadí je povinen toto náøadí ke kontrole pøedložit, h) dodržuje zásady slušného chování,

11 Osobní výstroj a ochranné pomùcky 1. Soutìžící nastupují ke všem disciplinám v pracovním stejnokroji nebo ve sportovním odìvu, který sestává z kalhot pøekrývajících zcela stehna a lýtka a blùzy nebo trièka s dlouhým nebo krátkým rukávem, pøípadnì tomu odpovídající sportovní kombinéze. 2. Oficiální èásti soutìží se organizují v jednotném sportovním obleèení nebo ve stejnokrojích (zahájení, pøedávání ocenìní, ukonèení) dle uvedení v organizaèních pokynech soutìže. 3. Odìv soutìžících musí být èistý a nošen tak, aby nevzbuzoval pohoršení. Musí být zhotoven z látky, která je neprùsvitná. 4. Pøi plnìní kolektivních disciplín musí mít vždy celé družstvo jednotný odìv. Obuv není souèástí odìvu. 5. Soutìžící musí pøi soutìži nosit odìv standardním zpùsobem, trièko vždy zastrèené do kalhot, nohavice se nezahrnují. 6. Obuv soutìžících: a) mùže být použita sportovní obuv nebo zásahová obuv pro hasièe b) podrážka mùže mít drážky, plastické švy, vroubkování nebo výstupky o max. hloubce 5 mm, pokud jsou všechny zhotoveny ze stejného nebo podobného materiálu jako základní podrážka, c) bìžecká obuv opatøená høeby tretry je povolena, max. délka høebù 6 mm d) kopaèky se nepøipouštìjí. 7. Pøi všech disciplínách mimo ZPV a testu musí být používáno pro ochranu hlavy pøilby splòující tyto podmínky: a) pøilby pro hasièe splòující požadavky ÈSN EN 443 a technické podmínky stanovené pøílohou è. 2 vyhlášky è. 255/1999 Sb., o technických podmínkách vìcných prostøedkù požární ochrany, ve znìní vyhlášky è. 456/2006 Sb. a požárnické pøilby splòující technické podmínky stanovené MV generálním øeditelstvím HZS pøed vydáním výše uvedené ÈSN EN. Tyto pøilby pro hasièe nemusí mít pøi plnìní disciplín zátylník k ochranì šíje a oblièejový štít. b) sportovní ochranné pøilby pro horolezce splòující požadavky ÈSN EN c) sportovní ochranné pøilby pro sporty na divoké vodì splòující požadavky ÈSN EN 1385 d) prùmyslové ochranné pøilby vybavené podbradním páskem, splòující požadavky ÈSN EN Pøi všech disciplínách mimo ZPV a testu se používá kožený opasek šíøe min. 50 mm, s kovovou pøezkou nebo jiný, bez karabin, používaný v požární ochranì k zásahùm. 9. Každý soutìžící musí mít pøipevnìno startovní èíslo, které pro danou soutìž pøevezme od poøadatele. Startovní èíslo musí souhlasit s èíslem soutìžícího uvedeným ve startovní listinì. 10. Pøi požárním útoku a štafetì 4x 100 m s pøekážkami musí mít pøipevnìno startovní èíslo družstva jeden z jeho èlenù. Pøi štafetì je tímto èlenem soutìžící na prvém úseku. V obvodních a okresních kolech a jiných soutìžích mùže poøadatel použití startovních èísel upravit jinak. 11. Pøi nesplnìní nìkterého ustanovení tohoto pravidla nebude soutìžícímu povolen start. 11 III. Práva a povinnosti úèastníkù soutìže #

12 Práva a povinnosti vedoucích Vedoucí družstva: a) musí znát Smìrnici pro èinnost dorostu SH ÈMS, b) øídí a organizuje èinnost v družstvu nebo jednotlivce, c) dbá o šetrné zacházení s motorovou støíkaèkou a dalším náøadím, které bylo družstvu zapùjèeno a o jejich vrácení poøadateli, d) dbá o bezpeènost èlenù družstva nebo jednotlivce, zodpovídá poøadateli, že nepøipustí na start soutìžícího, jehož zdravotní stav to neumožòuje, e) jedná jménem družstva nebo jednotlivce s poøadateli soutìže o jeho potøebách a požadavcích a technických otázkách pøi plnìní disciplín, f) zodpovídá, že družstvo nebo jednotlivec použije k plnìní požárnì technických disciplín vlastní náøadí, které bylo zmìøeno a pøeváženo, že výstroj a výzbroj odpovídá smìrnici, g) podává ve stanovené lhùtì protesty a odvolání, h) zúèastòuje se losování a rozhoduje o nasazení soutìžících na startu, i) pøedává poøadatelùm doklady stanovené propozicemi soutìže, j) nemá právo se vmìšovat do rozhodování rozhodèích, k) zodpovídá za ukáznìné vystupování družstva nebo jednotlivce a doprovodu v ubytovacích prostorách a na stadiónu, vèasné nástupy na trénink a starty, dodržování smìrnice, propozic soutìže a pokynù poøadatelù a rozhodèích, l) má právo pøihlížet provedení pokusu svého družstva nebo jednotlivce a po jeho ukonèení znát výsledek (o zpùsobu naplnìní tohoto práva rozhoduje rozhodèí disciplíny pøíp. hlavní rozhodèí), m) dodržuje zásady slušného chování. 12

13 IV. PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVNÍKÙ SOUTÌŽE Štáby Za pøípravu a prùbìh každého kola soutìže dorostu odpovídá pøíslušný štáb soutìže, který schvaluje odpovídající orgán SH ÈMS. Štáb musí øešit pøípadné problémy neprodlenì v souladu se Smìrnicí pro èinnost dorostu SH ÈMS i dalšími dokumenty SH ÈMS. Štáb soutìže se dìlí na dvì èásti: l organizaènì technická èást, kterou tvoøí: sèítací komise, tiskové støedisko, stravovací komise, ubytovací komise, redaktor zpravodaje (pokud zpravodaj byl vydán), hlasatel, vedoucí technické skupiny a vedoucí jednotlivých komisí a støedisek, èlenové štábu zajiš ující technicko organizaèní èinnost. Organizaènì technický štáb zajiš uje organizaèní a technickou stránku soutìže. l øídicí èást, kterou tvoøí: náèelník štábu, zástupce náèelníka štábu, velitel soutìže, hlavní rozhodèí a rozhodèí jednotlivých disciplín. Tato èást štábu nepøímo øídí organizaènì technickou èást štábu a øeší pøípadné problémy vzniklé v prùbìhu soutìže. V pøípadì hlasování má pøi shodném poètu hlasù náèelník štábu hlas rozhodovací. Velitel soutìže, náèelník štábu a jeho zástupce, techniètí a organizaèní pracovníci musí znát Smìrnici pro èinnost dorostu SH ÈMS v rozsahu odpovídajícím jejich zaøazení na soutìži. Náèelník štábu Náèelníka štábu schvaluje poøádající odborná rada mládeže. Øídí a koordinuje èinnost všech èlenù štábu v prùbìhu soutìže. Musí znát Smìrnici pro èinnost dorostu SH ÈMS. IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže # Velitel soutìže 1) Velitele soutìže schvaluje poøádající Odborná rada mládeže. Odpovídá za pøípravu a organizaci soutìže. Musí znát Smìrnici pro èinnost dorostu SH ÈMS. 2) Øídí prùbìh soutìže po organizaèní stránce a odpovídá za dodržení stanoveného èasového rozvrhu. Kontroluje práci organizaèních pracovníkù soutìže a v pøípadì potøeby stanoví náhradníky tìchto pracovníkù a sboru rozhodèích. Je odpovìdný za to, že na soutìžní ploše (stadiónu) nebudou jiné osoby než ty, které v daném okamžiku plní disciplínu nebo vykonávají pøidìlenou funkci. 3) Dbá, aby pøihlášení soutìžící byli vèas vyrozumìni o zmìnì programu. 4) Nedostaví-li se na soutìž hlavní rozhodèí stanovený poøadatelem, jmenuje nového hlavního rozhodèího. 5) Je povinen zajistit hlavnímu rozhodèímu na jeho žádost potøebný poèet rozhodèích a pracovníkù a zajistit veškerá opatøení týkající se provedení a prùbìhu soutìže. 6) Úèastní se porady rozhodèích s poradním hlasem. 13

14 7) Pøijímá zápisy o výsledcích soutìže po kontrole a podpisu hlavního rozhodèího od vedoucího sèítací komise. Po skonèení soutìže odevzdá zápisy, popøípadì pøehled o získaných výkonnostních tøídách. 8) Pøi soutìžích malého rozsahu zabezpeèuje velitel soutìže další úkoly stanovené jinak dalším organizaèním pracovníkùm. Pøi soutìžích velkého rozsahu naopak jmenuje tajemníka soutìže, který mu vypomáhá a v pøípadì jeho nepøítomnosti jej zastupuje. 9) Schvaluje OZ soutìže a zabezpeèuje jeho vydání. 10) Stanoví organizaèní pracovníky a sbor rozhodèích. 11) Zabezpeèuje losování startovních èísel. 12) Zabezpeèuje program a startovní listinu pro úèastníky soutìže. 13) Svolává a organizuje porady vedoucích družstev. 14) Zabezpeèuje veškerá opatøení týkající se provedení, prùbìhu a vyhodnocení soutìže. 15) Zabezpeèuje zahájení a ukonèení soutìže. 16) Zabezpeèuje vyhlášení výsledkù soutìže a pøedání cen. 17) Má právo pøeøadit, odvolat nebo vylouèit ze soutìže pracovníky soutìže zejména pro nepøístojné chování, jsou-li pod vlivem alkoholu a pro vážné nedostatky v jejich èinnosti. Má právo vylouèit ze soutìže soutìžící (družstvo). Jde-li o soutìžící nebo rozhodèí, uplatní toto právo zpravidla na návrh hlavního rozhodèího. 18) Má právo pøerušit, odložit nebo zrušit soutìž nebo zrušit její èást. Tajemník 1) Tajemník je podøízen veliteli soutìže, vypomáhá mu a v pøípadì jeho nepøítomnosti jej zastupuje. 2) Jeho povinností je starat se o všechna administrativní opatøení. 3) Pøijímá a vyøizuje korespondenci týkající se soutìže. 4) Je odpovìdný za svolání schùzí vedení soutìže, pøípadnì ustavených komisí a stará se o zápis z tìchto schùzí. 5) Plní další úkoly a povinnosti stanovené velitelem soutìže. Hlasatel 1) Hlasatel je podøízen veliteli soutìže. 2) Oznamuje obecenstvu jména a èísla soutìžících startujících v jednotlivých disciplínách, jakož i všechny dùležité informace týkající se soutìže. 3) Hlasatel má být na svùj úkol dobøe pøipraven, má ovládat Smìrnici pro èinnost dorostu SHÈMS, ustanovení týkající se soutìže, znát nejlepší osobní výkony soutìžících, rekordy, má být obratný ve vyjadøování, nestranný pøi hlášení a pozorný pøi startech. 4) Výsledky (umístìní, èasy) každého soutìžícího ohlásí hlasatel ihned po dodání zprávy, kterou mu dodá vedoucí sèítací komise. Poøadatel na stadionu 1) Je podøízen veliteli soutìže. 14

15 2) Poøadateli na soutìžní ploše (stadiónu) pøísluší dozor nad soutìžním prostorem. Stará se o to, aby na dráhy nevstupoval a ani v blízkosti nich se nikdo nezdržoval, kromì povìøených pracovníkù a soutìžících shromáždìných k provedení disciplín. Dozírá na své pomocníky a pøidìluje jim úkoly. Stará se o zajištìní vyhrazeného prostoru pro soutìžící v dobì, kdy nesoutìží, a pro soutìžní pracovníky, kteøí nejsou pøi rozhodování disciplíny zaøazeni. Technická skupina Èinnost technické skupiny øídí její vedoucí, který je podøízen veliteli soutìže. Technická skupina zabezpeèuje a odpovídá zejména za: a) povrch a správné rozmìøení a oznaèení drah, za umístìní, technický stav a parametry pøekážek po celou dobu soutìže, b) technický stav, parametry a oznaèení pøenosných motorových støíkaèek, pøetlakových ventilù, proudnic a dalšího náøadí dodávaného poøadatelem, c) kontrolu, oznaèení a pøípadnì úschovu náøadí soutìžících, d) zajištìní dostateèného poètu signalizaèních, mìøících a dalších pomùcek pro sbor rozhodèích (praporky, stopky, pásma, startovní pistole, náboje, stolky apod.), e) doplòování vody pøi požárním útoku, f) rozhlas, stanovištì hlasatele, spojení a spojovací prostøedky, g) instalaci elektrické èasomíry, h) úklid stadionu pøed pøedáním pronajimateli po ukonèení soutìže. Technik vìcných prostøedkù Je podøízen vedoucímu technické skupiny. Není-li stanoven veliteli soutìže. Technik vìcných prostøedkù pøemìøuje veškeré vìcné prostøedky, které si soutìžící pøivezou s sebou a nejsou dány poøadatelem k dispozici. IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže # Organizaèní pracovníci štábu 1) Èinnost organizaèních pracovníkù podléhá plnì pokynùm náèelníka štábu, velitele soutìže a vedoucích pøíslušných komisí. 2) Zabezpeèují a odpovídají zejména za: a) pøíjem a vyhodnocení pøihlášek soutìžících dle propozic soutìže, b) propagaci soutìže, tisk a distribuci pozvánek, plakátù a zpravodajù, c) prezenci úèastníkù soutìže, pøedání startovní listiny, startovních èísel, programu soutìže a pøípadnì dalších organizaèních pokynù úèastníkùm soutìže, d) informaèní službu a hlasatele na stadionu, e) ubytování a stravu úèastníkù dle propozic soutìže, f) organizaci parkování na stadionu a v místì ubytování, g) oznaèení dopravních tras, dopravu pracovníkù soutìže a hostù, h) zdravotní službu a evidenci pøípadných zranìní, i) rozmístìní vedení soutìže, soutìžících, sèítací komise, tiskového støediska, zdravotní služby, hostù a sociálních zaøízení na stadionu, vèetnì oznaèení tìchto míst, 15

16 16 j) poøádkovou èinnost na stadionu, zákaz vstupu do vyhrazených prostor a ostrahu na vyhrazených parkovištích, k) pøevzetí a pøedání stadionu, pronajatých prostor a jiných prostøedkù pronajimateli po ukonèení soutìže. Zdravotní služba 1) Pøi každé soutìži musí být zajištìna zdravotní služba odpovídající rozsahu a místním podmínkám soutìže. 2) Lékaø mùže zakázat soutìžícímu start nebo pokraèování v soutìži jestliže zjistí, že by to ohrožovalo nebo poškozovalo zdraví soutìžícího. Toto rozhodnutí lékaøe musí soutìžící a další úèastníci soutìže respektovat. Sbor rozhodèích Sbor rozhodèích tvoøí hlavní rozhodèí, rozhodèí disciplín, rozhodèí, startér, pomocníci startéra, hlavní èasomìøiè, èasomìøièi, zapisovatel a sèítací komise. 1) Na soutìžích dorostu mohou právoplatnì rozhodovat pouze odbornì zpùsobilí rozhodèí s pøíslušnou kvalifikací pro soutìže mládeže SH ÈMS v souladu se Statutem rozhodèích SH ÈMS. Rozhodèí musí být nestranný, musí rozhodovat objektivnì a pøísnì dodržovat smìrnici. 2) V jednotlivých soutìžích dorostu se požaduje nejménì tato kvalifikace rozhodèích: a) okresní kola hlavní rozhodèí a rozhodèí disciplín musí mít kvalifikaci rozhodèího II. stupnì pro soutìže mládeže, ostatní rozhodèí mohou být pomocní rozhodèí b) krajské kola hlavní rozhodèí musí mít kvalifikaci rozhodèího I. stupnì pro soutìže mládeže, rozhodèí disciplín a ostatní rozhodèí musí mít kvalifikaci rozhodèího II. stupnì pro soutìže mládeže, c) Mistrovství hlavní rozhodèí, rozhodèí disciplín a ostatní rozhodèí musí mít kvalifikaci rozhodèího I. stupnì pro soutìže mládeže. 3) Není-li pøítomen dostateèný poèet rozhodèích, mohou být povoláni jako pomocní rozhodèí pøíslušníci nebo pracovníci HZS, èlenové a zamìstnanci jednotek PO nebo èlenové obèanských sdružení, kteøí sami soutìžili nebo jsou pro tuto funkci pøipravováni. Pomocní rozhodèí však nemohou samostatnì rozhodovat ani ovìøovat rekordní výkony. 4) Rozhodèí mùže rozhodovat pouze v té funkci, pro kterou má požadovanou kvalifikaci. 5) Rozhodèí mùže v téže disciplínì zastávat pouze jednu funkci. 6) Rozhodèí není povinen upozoròovat soutìžící na závady náøadí pøed startem, pokud se nejedná o zjevné porušení pravidel nebo neohrožují-li zjevnì bezpeènost pøi pøípravì nebo provedení pokusu. 7) Rozhodèí jsou jednotnì ustrojeni a oznaèeni zpravidla viditelnou vizitkou. Zpùsob oznaèení urèí a zajistí poøadatel. 8) Rozhodèí mùže být ze své funkce na soutìži odvolán zejména pro nepøístojné chování, je-li pod vlivem alkoholu nebo za opakované chybné hodnocení výkonù soutìžících. Rozhodèí mùže být ze soutìže i vylouèen. 9) V pøípadì vylouèení rozhodèího ze soutìže je mu pozastaveno vykonávání funkce rozhodèího do rozhodnutí ÚORM (pokud se jedná o vylouèení ze soutìže MÈR),

17 nebo KORM (pokud se jedná o krajské nebo nižší kola). 10) Jednotlivé ORM mohou rozhodnout o napomenutí rozhodèího, pozastavení èinnosti na dobu max. 1 roku nebo o odejmutí kvalifikace rozhodèího. Hlavní rozhodèí 1) Hlavní rozhodèí odpovídá za technické provedení soutìže, dodržení smìrnice a OZ soutìže. Jmenuje jej poøadatel soutìže. 2) Hlavní rozhodèí navrhuje veliteli soutìže èasový rozpis soutìže, jakož i zmìny zaèátkù disciplín, ukáže-li se v prùbìhu soutìže potøeba tyto zmìny provést. 3) Rozhoduje o poètu a zaøazení rozhodèích, pokud tak již neuèinil poøadatel soutìže. 4) Nestaèí-li poèet rozhodèích k øádnému provedení soutìže, požádá velitele soutìže o pøidìlení potøebného poètu pomocných rozhodèích. 5) Vyskytnou-li se v prùbìhu soutìže nedostatky v èinnosti rozhodèích, mùže je pøeøadit nebo odvolat z funkce, pøípadnì navrhnout veliteli soutìže jejich vylouèení ze soutìže. 6) Svolává porady rozhodèích, kde je seznamuje zejména s jejich zaøazením, úkoly, èasovým rozpisem soutìže a úpravami pravidel, jsou-li v propozicích soutìže uvedeny. 7) Zpravidla nevykonává jiný úkol rozhodèího. Dohlíží na dodržování smìrnice a OZ soutìže. Na zjištìné závady upozoròuje a požaduje jejich odstranìní cestou rozhodèího disciplíny nebo velitele soutìže, pøípadnì využije svých dalších pravomocí. 8) Rozhoduje o oprávnìní soutìžících startovat v pøíslušné disciplínì a soutìži. Má právo urèit soutìžícího k antidopingové zkoušce a testu na alkohol. 9) Rozhoduje o místì a èasu opakování pokusu, který naøídil rozhodèí disciplíny. 10) Rozhoduje o zpùsobilosti drah, pøípadnì stadionu k uspoøádání èi pokraèování soutìže (napøíklad pøi nezajištìní zdravotní služby). Má právo soutìž pøerušit a trvají-li hrubé nedostatky, které mohou negativnì ovlivnit regulérnost soutìže a zejména bezpeènost soutìžících, navrhne veliteli soutìže ukonèení soutìže. 11) Má právo vylouèit soutìžící (družstvo) ze soutìže za hrubé nebo úmyslné porušení pravidel, pøi pozitivní antidopingové kontrole èi zjištìní požití alkoholu nebo pro nepøístojné chování soutìžících nebo doprovodu. 12) Rozhoduje o protestech a odvoláních. 13) Rozhoduje o všech okolnostech, které se vyskytnou v prùbìhu disciplín, a které smìrnice výslovnì neupravuje a o nichž již nerozhodl rozhodèí disciplíny. 14) Kontroluje a podepisuje výsledkové listiny. 15) Pøi soutìžích velkého rozsahu mùže hlavní rozhodèí urèit svého zástupce (pokud tak již neuèinil poøadatel soutìže), který mu vypomáhá a v pøípadì jeho nepøítomnosti jej zastupuje. Zástupce hlavního rozhodèího musí mít kvalifikaci stanovenou v dané soutìži pro hlavního rozhodèího. IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže # Rozhodèí disciplíny 1) Rozhodèí disciplíny je zkušený rozhodèí, který øídí prùbìh dané disciplíny. V prùbìhu soutìže je podøízen hlavnímu rozhodèímu. 2) Rozhodèí disciplíny je odpovìdný za dodržování smìrnice. Rozhoduje o všech 17

18 technických otázkách, které vzniknou v prùbìhu disciplíny, o nichž není zøejmì v této smìrnici ustanovení. 3) Podøízeným rozhodèím pøidìlí jednotlivé úseky, stanoví úkoly a pøipomene ustanovení pravidel pro pøidìlený úsek. 4) Pøed zaèátkem a v prùbìhu plnìní disciplíny je povinen pøekontrolovat a sledovat stav dráhy, pøekážky, startovní èáry a èasomíry. Zjištìné závady nechá odstranit prostøednictvím hlavního rozhodèího velitelem soutìže. 5) Po skonèení pokusu potvrzuje jeho platnost. 6) Má právo vylouèit soutìžícího (družstvo) z provádìní disciplíny za hrubé nebo úmyslné porušení smìrnice a navrhnout hlavnímu rozhodèímu vylouèení soutìžícího (družstva) ze soutìže pøi pozitivní antidopingové kontrole èi zjištìní požití alkoholu nebo pro nepøístojné chování soutìžících nebo doprovodu. 7) Rozhoduje o protestech soutìžících. 8) Má právo povolit soutìžícímu (družstvu), kterému bylo prokazatelnì pøekáženo, opakování pokusu. 9) Nastanou-li v prùbìhu disciplíny takové okolnosti, že spravedlnost vyžaduje, aby disciplína byla opakována, má právo prohlásit tuto disciplínu za neplatnou. Ta se opakuje týž den nebo druhý den, podle rozhodnutí hlavního rozhodèího, které je koneèné. 10) Po skonèení disciplíny zùstane v prostoru startu do doby, v níž mùže být podán protest nebo odvolání. Po uplynutí této doby potvrdí výsledkovou listinu disciplíny a pøedá ji hlavnímu rozhodèímu. 11) Pøi soutìžích velkého rozsahu mùže hlavní rozhodèí urèit zástupce rozhodèího disciplíny (pokud tak již neuèinil poøadatel soutìže). Ten musí mít odpovídající kvalifikaci pro rozhodování v dané soutìži. Podle pokynù rozhodèího disciplíny se podílí na øízení disciplíny a pøípadì nepøítomnosti ho zastupuje. Rozhodèí 1) Rozhodèí je v prùbìhu disciplíny podøízen rozhodèímu disciplíny. 2) Rozhodèí pozornì sleduje plnìní disciplíny na úseku (místì), který mu rozhodèí disciplíny pøidìlil a informuje jej o porušení pravidel zvednutím èerveného praporku nebo jiným smluveným signálem. Po skonèení pokusu pøesnì informuje rozhodèího disciplíny o porušení pravidel, který dle této informace rozhodne. 3) Pøed startem dalšího pokusu signalizuje pøipravenost úseku bílým praporkem nebo jiným smluveným signálem. 4) Rozhodèí setrvá na svém stanovišti po celou dobu plnìní disciplíny. 5) Pøed odchodem ze stadiónu odevzdá všechny vypùjèené pomùcky, které používal. Startér 1) Startér dohlíží na soutìžící na startu a rozhoduje o všech okolnostech spojených se startem pokusu. Je podøízen rozhodèímu disciplíny. 2) Kontroluje, aby soutìžící startovali podle startovní listiny ve správném pokusu a správné dráze. 3) Pokud nebyl start proveden podle ustanovení smìrnice o startování, vrátí jej zpìt druhým výstøelem nebo zapískáním na píš alku. Vede pøehled o chybných startech závodníkù. 18

19 4) Dohlíží, aby soutìžící mìli pøed startem øádnì upevnìna startovní èísla a aby jejich odìv, obuv a osobní výstroj odpovídala pøíslušným pravidlùm. Zjištìné závady a pøestupky proti pravidlùm ihned hlásí rozhodèímu disciplíny zvednutím èerveného praporku nebo jiným smluveným signálem, pokud je soutìžící na místì ihned neodstraní. Pokud soutìžícího odstartuje se závadou na výstroji, nemùže ho již vrátit zpìt a není to dùvodem pro neplatnost pokusu. 5) Není-li provedeno losování drah napøed, provádí losování drah na stadiónu pøed startem. 6) Plnìním úkolù uvedených v pøedchozích odstavcích 2 až 4 mùže startér povìøit svého pomocníka. Pøi vìtších soutìžích mùže mít startér i nìkolik pomocníkù. Závodèí na start 1) Závodèí obdrží od rozhodèího disciplíny startovní listiny, svolává soutìžící na urèená shromaždištì a zavádí je na start. Je podøízen rozhodèímu disciplíny. 2) Závodèí na startu se starají o to, aby soutìžící podle startovní listiny mìli správná startovní èísla, ta aby byla pevnì upevnìna, a aby byli obleèeni v pøedepsané výzbroji. 3) Pomáhají startérovi pøi losování drah. 4) Zjištìné závady signalizují startérovi praporkem. 5) Nejsou-li závodèí na start ustanovení, vykonává jejich funkci pomocník startéra nebo startér sám. 6) Pøi vìtších soutìžích mùže mít i nìkolik pomocníkù. Rozhodèí v cíli Rozhodèí v cíli rozhodují: 1) o poøadí v nìmž soutìžící ukonèili pokus 2) zda má závodník napojenou proudnici 3) zda závodník donesl do cíle výstroj a výzbroj, se kterou odstartoval 4) Rozhodèí v cíli by nemìl vykonávat souèasnì funkci èasomìøièe. 5) Rozhodèí v cíli musí být umístìn v cílové rovince ve vzdálenosti nejvíce pìt metrù od cílové èáry. Aby mìl dobrý pøehled, mùže se pro nìj zøídit vyvýšené stanovištì. 6) Poèet rozhodèích v cíli se øídí poètem drah. Doporuèuje se, aby jeden rozhodèí rozhodoval o prvním soutìžícím, druhý o druhém atd. IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže # Èasomìøièi, mìøení a urèování èasu 1) Za mìøení èasù dosažených v jednotlivých disciplínách odpovídá hlavní èasomìøiè. V prùbìhu plnìní disciplíny je podøízen rozhodèímu disciplíny. 2) Èasomìøièi a zapisovatel podléhají hlavnímu èasomìøièi. Ten jim pøidìlí jednotlivé dráhy, stanoví úkoly a pøipomene pravidla pro mìøení výkonù soutìžících. Hlavní èasomìøiè provádí zejména: a) kontrolu funkènosti stopek nebo elektrické èasomíry pøed zahájením plnìní disciplíny, b) potvrzení pøipravenosti èasomìøièù nebo elektrické èasomíry k dalšímu mìøení rozhodèímu disciplíny, 19

20 c) kontrolu a záznam namìøených èasù všech èasomìøièù a vydává pokyn ke zrušení namìøených èasù, d) stanovení a pøedání platného (úøedního) èasu po každém pokusu zapisovateli, e) výmìnu èasomìøièe v pøípadì zjištìní nepøesností v jeho mìøení, f) vykonává zároveò funkci náhradního èasomìøièe. Pokud v nutném pøípadì nezastupuje nìkterého z èasomìøièù, je jím namìøený èas èasem kontrolním a nemùže být zaznamenán do výsledku. 3) Èas lze mìøit ve všech disciplínách ruènì pomocí stopek nebo elektrickou èasomírou. 4) Elektrickou èasomíru lze použít, pokud umožní mìøení výkonù ve všech drahách mìøené disciplíny. Mìøení èasu elektrickou èasomírou je povinné pøi republikových, mezinárodních a jiných urèených soutìžích. 5) Pøi mìøení èasu elektrickou èasomírou postupuje hlavní èasomìøiè, obsluha èasomíry a poøadatel dle technických podmínek a návodu pro mìøení touto èasomírou. 6) Pøi selhání elektrické èasomíry rozhodne hlavní rozhodèí po dohodì s velitelem soutìže o dalším postupu. 7) Èas se mìøí od záblesku pistole (kouøe) do okamžiku: a) kdy kterákoli èást tìla soutìžícího protne cílový pásek, nebo dostihne-li svislou rovinu položenou kolmo okrajem cílové èáry bližším startu nebo protneli cílový paprsek elektrické èasomíry b) signalizace obou terèù (pøi elektrickém mìøení dle technických podmínek této èasomíry) pøi požárním útoku 8) Se zpùsobem ukonèení mìøení èasu pøi použití elektrické èasomíry musí být soutìžící seznámeni nejpozdìji pøed zahájením disciplíny. 9) Ruènì mìøí èas soutìžícího zpravidla tøi, nejménì však dva èasomìøièi nezávisle na sobì. Své namìøené èasy si zapíší, aniž by o nich pøedem mluvili a pøedají je hlavnímu èasomìøièi. Namìøený èas zruší až na pokyn hlavního èasomìøièe. 10) Úøední èas se urèuje z namìøeného èasu dle tìchto pravidel: a) pøi ruèním mìøení s pøesností 1/10 (pokud není použito stopek, které umožòují mìøení s pøesností 1/100 s) a pøi elektrickém mìøení s pøesností 1/100 s. Èas namìøený elektrickou èasomírou je zároveò úøedním èasem, b) zastaví-li se ruèièka analogových stopek mezi dvìma èárkami, které udávají èas, platí vždy horší èas. Použije-li se stopek s pøesností 1/100 s, platí namìøený èas. c) souhlasí-li èas dvou ze tøí stopek, je èas zaznamenaný touto dvojicí stopek èasem úøedním, d) rozchází-li se èas všech tøí stopek, úøedním èasem je èas zaznamenaný stopkami ukazujícími støední èas, e) byl-li èas zmìøen pouze dvojími stopkami a ty se rozcházejí, platí horší èas za èas úøední. 11) V pøípadì selhání elektrického mìøení a dokonèení mìøení disciplíny stopkami, platí vždy jednotlivé namìøené èasy, tzn. èasy namìøené el. mìøením zùstávají v platnosti a u pokusù, které nebylo možno zmìøit el. mìøením se vyhodnotí úøední èas dle odst. 10 písm. c), d) a e) 20

21 12) Vrchní èasomìøiè stanoví po skonèení každého pokusu úøední èasy a zapisovatel je zapíše do záznamu èasu, rovnìž však všechny èasy, které byly èasomìøièi namìøeny. Zapisovatel 1) Zapisovatel je zpravidla pomocníkem hlavního èasomìøièe. Zapisuje èasy namìøené èasomìøièi v jednotlivých pokusech a úøední èasy dle pokynù hlavního èasomìøièe. Úøední èasy dosažené v jednotlivých pokusech a potvrzené rozhodèím disciplíny pøedává zpravidla radiostanicí sèítací komisi a hlasateli. 2) Zapisovatel obdrží od rozhodèího disciplíny záznamníky èasù se jmény a èísly soutìžících nebo družstev. 3) Po ukonèení disciplíny pøedá záznamy èasù rozhodèímu disciplíny. 4) Všechny záznamy èasù musí být podepsány zapisovatelem a rozhodèím disciplíny. Sèítací komise 1) Èinnost sèítací komise øídí její vedoucí, který je podøízen hlavnímu rozhodèímu. 2) Sèítací komise: a) zaznamenává èasy soutìžících v jednotlivých pokusech a disciplinách soutìže, b) provádí hodnocení výkonù soutìžících podle smìrnice a OZ soutìže, c) zpracovává dílèí a celkové výsledkové listiny a po odsouhlasení pøíslušným rozhodèím je zveøejòuje a pøedává urèeným úèastníkùm soutìže. d) po ukonèení každé disciplíny pøedá zápis o výsledcích k podepsání rozhodèímu disciplíny a pøedá jej hlavnímu rozhodèímu. IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže # Odvolací komise 1) Odvolací komise rozhoduje o všech odvoláních, o kterých nerozhodl hlavní rozhodèí. 2) Rozhoduje na místì a její rozhodnutí je koneèné. 3) Odvolací komise je tøíèlenná. Tvoøí ji hlavní rozhodèí, náèelník štábu a velitel soutìže. 4) Odvolací komise rozhoduje vìtšinou hlasù. 5) Rozhodnutí týkající se okolností, které nejsou ve smìrnici jasnì popsány a vyžadují si delší èas pro objektivní posouzení, oznámí hlavní rozhodèí jménem odvolací komise dodateènì, nejpozdìji do zahájení následující disciplíny, pøípadnì do vyhlášení výsledkù. Po dobu jednání odvolací komise mùže být soutìž hlavním rozhodèím pøerušena a na jednání komise mohou být povolány další zainteresované osoby. Protesty Protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního soutìžícího, proti úèasti jiného soutìžícího v soutìži a proti výsledkùm soutìže. Protesty soutìžících podává zásadnì vedoucí družstva, jehož soutìžícího se poškození týká. 21

22 Protesty se podávají písemnì: a) rozhodèímu disciplíny l do 10 minut od ukonèení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, prùbìhu nebo hodnocení pokusu l do 10 minut od ukonèení disciplíny, týká-li se sporná otázka prùbìhu disciplíny; b) hlavnímu rozhodèímu l pøed zahájením prvé disciplíny, týká-li se sporná otázka úèasti družstva èi jednotlivce v soutìži l do 10 minut od zveøejnìní oficiálních výsledkù, jsou-li spornou otázkou tyto výsledky Protest se musí bezprostøednì týkat vlastního družstva. Není-li protestující spokojen s rozhodnutím o protestu, mùže podat písemnì až 2 odvolání vždy do 10 minut po pøevzetí rozhodnutí: a) hlavnímu rozhodèímu prostøednictvím rozhodèího disciplíny, který o protestu rozhodl b) odvolací komisi prostøednictvím hlavního rozhodèího, který rozhodl o protestu nebo prvém odvolání, ve složení: hlavní rozhodèí, náèelník štábu a velitel soutìže. Rozhodnutí o zpùsobu øešení protestu nebo odvolání musí být vždy písemné. Ten kdo rozhoduje, uvede své rozhodnutí zpravidla na podání, kterým byl protest nebo odvolání podáno. Na podání musí být vždy uveden èas pøevzetí a pøedání protestu nebo odvolání s podpisem toho, kdo jej pøijal. Proti rozhodnutí odvolací komise, která rozhodla o protestu pøímo na místì soutìže, není další odvolání a její rozhodnutí je koneèné. Protest nebo odvolání lze vzít zpìt pouze pøed zahájením jeho projednávání rozhodèím disciplíny, hlavním rozhodèím nebo odvolací komisí. Projednaný a uznaný protest nelze vzít zpìt a soutìžící musí rozhodnutí o protestu splnit. Hodnocení a odmìny Za umístìní v jednotlivých disciplínách se pøidìlují soutìžícímu družstvu a jednotlivcùm body podle následujícího vzoru: 1. místo = 1 bod 2. místo = 2 body 3. místo = 3 body atd. O celkovém poøadí rozhoduje menší souèet bodù za umístìní v jednotlivých disciplínách. V pøípadì shodného souètu bodù za umístìní u dvou nebo i více soutìžících družstev rozhoduje o celkovém poøadí lepší umístìní v disciplínì podle následujícího poøadí: 1. požární útok 2. štafeta 4x 100 m s pøekážkami 3. bìh na 100 m s pøekážkami 4. závod požárnické všestrannosti 5. test z požární ochrany 22

23 Vítìzem kola je družstvo nebo jednotlivec, jenž má nejnižší souèet bodù za umístìní. Pøi shodném èase v disciplínì se soutìžním družstvùm pøidìluje stejný poèet bodù za umístìní v dané disciplínì, následující poèet pøidìlených bodù (poøadí) je o tolik vyšší, kolik družstev dosáhlo shodného èasu. Vzor: 1. místo = SDH Jílové, 2. místo = SDH Hronov, 2. místo = SDH Království, 4. místo = SDH Louky apod. Nedosáhne-li alespoò pìt èlenù družstva platných èasù v disciplínì bìh na 100 m s pøekážkami nebo nedosáhne-li družstvo alespoò jednoho platného èasu v disciplínách štafeta 4x 100 m s pøekážkami, požární útok nebo ZPV, bude jeho pokus v dané disciplínì hodnocen jako neplatný. Soutìžní družstva nebo jednotlivci, jejichž pokus na disciplínì byl hodnocen jako neplatný, se v hodnocení této disciplíny zaøadí pøed soutìžní družstva, která k plnìní disciplíny nenastoupila a obdrží body za umístìní následující za posledním z družstev s platným pokusem. Soutìžící družstva se hodnotí pøi omluvení neúèasti bodovì jako poslední z poètu pøihlášených kolektivù. Soutìžící družstva jsou vylouèena z hodnocení celoroèní èinnosti v pøípadì hrubého porušení káznì. Na úrovni okresního a vyšších kol soutìže budou ocenìni tøi nejlepší v pøíslušné kategorii. Finanèní a materiální zabezpeèení Obvodová a okresní kola hradí a materiálnì zabezpeèí podle finanèních možností organizátoøi ze svého rozpoètu. Je možné požádat pøíslušné orgány a organizace o poskytnutí sponzorských darù a pøíspìvkù. Vyšší kola dorosteneckých soutìží hradí ze svého rozpoètu SH ÈMS. Soutìže dorostu se po stránce materiálnì technické zabezpeèují v úzké spolupráci s pøíslušnými Hasièskými záchrannými sbory. IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže # Zodpovìdnost, bezpeènostní opatøení, pojištìní úèastníkù 1) Vedoucí družstva i jednotlivce musí být starší 18 let a po celou dobu celoroèní èinnosti (schùzky, tréninky, výlety a další akce) plnì odpovídá v rozsahu daném zákonnými pøedpisy a vìkem svìøencù za kázeò a bezpeènost èlenù kolektivu a jednotlivcù. Ve všech kolech soutìže odpovídá za kompletní odevzdání pøedepsané dokumentace i za veškerou èinnost všech èlenù družstva. 2) Organizátoøi dorosteneckých soutìží jsou povinni pøipravit materiálnì technické zabezpeèení všech soutìží podle této smìrnice a respektovat požadavky bezpeènosti práce. O organizaèních otázkách jsou povinni v potøebném rozsahu informovat všechny úèastníky soutìže vydáním organizaèního zabezpeèení. 3) Pøi každé akci v rámci celoroèní èinnosti jsou dorostenci ( ky) i jejich vedoucí pojištìni na základì pojistných smluv sjednaných SH ÈMS a na základì registrace u OSH pøed zahájením daného roèníku. Celoroèní èinnost Je zaznamenávána v kronice kolektivu, která je zpravidla pøedkládána pøi jarní èásti okresního kola. Pøed zahájením každého roèníku zde bude uveden jmenný seznam èlenù. 23

24 Zamìøení èinnosti Èinnost dorosteneckých družstev a jednotlivcù je zamìøena na pìt základních oblastí: 1) výchovná oblast cílem je výchova k dobrovolné práci, k znalosti historie a souèasnosti požární ochrany, k pomoci pøi mimoškolní práci s mladými hasièi. Dále je cílem uèit mládež dorosteneckého vìku využívat svùj volný èas systematicky a vést ji k samostatnosti, pocitu osobní odpovìdnosti a zodpovìdnosti k ostatním èlenùm kolektivu. 2) oblast požární ochrany cílem je získat znalosti z požární ochrany, pøipravit se na aktivní èinnosti jak v oblasti preventivnì výchovné, tak i operativnì technické, zúèastòovat se soutìží, prakticky si ovìøit znalosti, vìdomosti, dovednosti a návyky 3) oblast sportovní cílem je formou zájmové tìlesné výchovy zvyšovat fyzickou pøipravenost, vytrvalost, rychlost a obratnost. Spolupracovat s ostatními sportovními a mládežnickými organizacemi, poøádat vlastní sportovní akce a zúèastnit se sportovních akcí ostatních organizací. 4) oblast kulturnì spoleèenské zájmové èinnosti cílem je pùsobit na harmonický rozvoj mladé osobnosti vhodnými formami (kulturní akce, poøádání her a diskoték s výchovným zamìøením, pøíprava kulturních vystoupení na významná výroèí v SDH). 5) oblast veøejnì prospìšné èinnosti cílem je pùsobit na spoluodpovìdnost za vytváøení a ochranu hodnot a podílet se na tvorbì a udržování životního prostøedí. Spoleèným vytváøením hodnot pùsobit na osobní vztah ke spoleènému i osobnímu majetku a jeho ochranì. Limity pro získání výkonnostních tøíd Soutìžící, kteøí ve vyšších kolech (krajské, republikové) dosáhnou v disciplínì bìh na 100 m s pøekážkami stanoveného výkonnostního limitu, získávají pøíslušnou výkonnostní tøídu. 24 Pro jednotlivé kategorie se stanovují tyto výkonnostní limity: dorostenci dorostenky I. výkonnostní tøída 17,80 18,80 II. výkonnostní tøída 18,30 19,30 III. výkonnostní tøída 19,00 20,00 Výkonnostní tøídu lze splnit i v rámci soutìží schválených ÚORM pro získání výkonnostních tøíd. Seznam soutìží bude zveøejnìn na stránkách spolu se zveøejnìním schválených pøestupù. O zaøazení soutìže do tohoto seznamu musí poøadatel požádat písemnì ÚORM do pøíslušného kalendáøního roku. Doping 1. Používání drog, zakázaných látek, zakázaných postupù a alkoholu se pøísnì zakazuje.

25 2. Porušení pravidel o dopingu nastane, jestliže: a) v tkáni nebo tìlní tekutinì soutìžícího byla zjištìna pøítomnost zakázané látky 10), b) soutìžící užil nebo tìžil ze zakázaného postupu 11), c) soutìžící pøiznal, že použil nebo tìžil z užití zakázané látky nebo zakázaného postupu. 3. Je povinností každého soutìžícího dbát, aby se do jeho tìlesných tkání a tekutin nedostaly zakázané látky. 4. Hlavní rozhodèí nebo rozhodèí disciplíny mají právo vybrat nìkteré soutìžící k antidopingové zkoušce a testu na alkohol 5. Všichni vybraní soutìžící, kteøí se k dopingové kontrole nedostaví ve stanovené lhùtì, odmítnou se jí podrobit nebo jejichž dopingová zkouška, popø. test na alkohol bude pozitivní, budou ze soutìže vylouèeni a jejich výsledky anulovány. 6. Soutìžící je oprávnìn odmítnout poskytnutí krevního vzorku pouze tehdy, pokud nejsou dodrženy povinné postupy a bezpeènostní opatøení uvedená v pøedpise Postup provádìní dopingových kontrol. Vylouèení ze soutìže Soutìžící (družstvo) mùže být vylouèen ze soutìže: 1) pro nepøístojné chování vùèi rozhodèím a poøadatelùm, je-li pod vlivem alkoholu nebo zakázaných látek, pøi pozitivním výsledku antidopingové zkoušky nebo nedostaví-li se ve stanovené lhùtì k antidopingové zkoušce èi testu na alkohol, 2) použije-li jiného náøadí, než které pøedal ke kontrole, anebo dodateènì upraveného, 3) startuje-li nìkterý èlen družstva pod jiným startovním èíslem, než mu bylo pøidìleno, 4) prokáže-li se, že nesplòuje podmínky prezence uvedené v tìchto smìrnicích. IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže # 10) Zakázané látky jsou uvedeny v Seznamu 1, který je souèástí pøedpisu Postup provádìní dopingových kontrol vedený, doplòovaný a upravovaný Dopingovou komisí Èeského atletického svazu. Pod pojem zakázaná látka spadá i metabolit takovéto látky. 11) Pojem zakázaný postup zahrnuje zejména krevní doping a použití metod, které mìní složení a vìrohodnost vzorkù pøi dopingové zkoušce. Zakázané postupy jsou uvedeny v Seznamu 2, který je souèástí pøedpisu Postup provádìní dopingových kontrol. 25

26 V. TECHNICKÉ PODMÍNKY Povrch drah 1) Všechny technické disciplíny mohou být provádìny na drahách s pevným povrchem zemitým, travnatým, škvárovým nebo z jiných k tomu používaných materiálù. Pro bìžecké disciplíny se nedoporuèuje povrch asfaltový a betonový. 2) Krajské, republikové a mezinárodní soutìže se provádìjí zpravidla na povrchu škvárovém, nebo kvalitativnì srovnatelném a nebo na povrchu vyšší kvality, s výjimkou disciplíny požární útok. 3) Povrch dráhy mùže být se souhlasem hlavního rozhodèího chránìn proti poškození v exponovaných místech, zejména v místech styku s používaným náøadím nebo pøekážkami a v prostoru nádrží na vodu. Celková tlouš ka ochranné vrstvy nesmí pøesahovat 12 mm. Ochranná vrstva nesmí zhoršovat adhezní podmínky pro bìh soutìžících a musí být spolehlivì pøipevnìna k povrchu dráhy. Bìžecká tra a jednotlivé dráhy 1) Standardní délka bìžecké trati je 400 m, má dvì rovinky a dvì zatáèky. Nejedná-li se o dráhu s travnatým povrchem, musí být vnitøní okraj ohranièen obrubníkem z vhodného materiálu, asi 50 mm vysokým a 50 mm širokým. Obrubník mùže být nadzvednut, aby pod ním mohla z povrchu dráhy volnì odtékat voda, ale jeho horní okraj nesmí být výše než 65 mm nad povrchem dráhy. 2) Dráha s travnatým povrchem bez obrubníku musí mít vnitøní okraj bìžecké trati vyznaèen èarou 50 mm širokou, opatøenou praporky vzdálenými od sebe po 5 m. Praporky musí být na èáøe umístìny tak, aby bránily soutìžícím bìžet po èáøe. Jsou naklonìny v úhlu 60 o od zemì smìrem od dráhy. Vhodné jsou praporky rozmìrù 25 x 25 cm umístìné na žerdi dlouhé 45 cm. 3) Délka bìžecké trati musí být mìøena 0,20 m od hrany obrubníku smìrem do dráhy. Tam, kde bìžecká tra není vymezena obrubníkem, musí se mìøit ve vzdálenosti 0,20 m od èáry oznaèující vnitøní (levý) okraj prvé dráhy. 4) Délka bìžecké trati ostatních drah se mìøí ve vzdálenosti 0,20 m od vnìjších okrajù èar pøedchozích vlevo umístìných drah. Vnìjší (pravá) èára je zahrnuta do stanovené šíøky dráhy. 5) Pøi mìøení bìžecké trati musí být provedena dvì mìøení, která se od sebe nesmí lišit o více než 0,0003 x L + 0, 01 m, kde L je délka trati v metrech. Z tohoto výpoètu plyne nejvyšší pøípustný rozdíl mezi dvìma mìøeními: a) pro 100 m... 0,04 m, b) pro 400 m... 0,13 m. 6) Pøi všech bìzích v disciplínì bìh na 100 m s pøekážkami a štafeta 4x 100 m s pøekážkami musí každý závodník bìžet v samostatné dráze široké 2,4 2,5 m. Všechny dráhy musí být stejnì široké. V disciplínì štafeta 4x 100 m s pøekážkami s drahou užší jak 2,5 m se v pøimìøené délce dráhy, kde soutìžící z domeèku seskakují, vyznaèí rozšíøení dráhy na 2,5 m. Bìhá se smìrem doleva. V nižších 26

27 kolech a jiné soutìži se pøipouští nestandardní uspoøádání bìžecké trati, které stanoví dle místních podmínek poøadatel v organizaèním zabezpeèení soutìže. 7) Dráhy musí být èíslovány tak, že levá (vnitøní) dráha pøi pohledu ve smìru bìhu má v prvém pokusu èíslo 1. 8) V pøípadì použití více drah se pro druhé pokusy dráhy mìní, tak že se startující posouvají doprava (viz obr.) Start a cíl 1) Start a cíl dráhy se oznaèují bílou, 5 cm širokou èárou, vedenou kolmo k vnitønímu okraji dráhy. Šíøka startovní èáry se zapoèítává do délky dráhy. Cílová èára se do délky dráhy nezapoèítává. Dva bílé kùly cca 1,4 m vysoké a 8 x 2 cm široké, oznaèující konec cílové èáry, se umis ují vnì drah nejménì 30 cm od okraje dráhy. Mohou být nahrazeny konstrukcí pro èasomíru. 2) Poøadatel krajské, republikové a mezinárodní soutìže musí zajistit soutìžícím možnost použití startovních blokù. Soutìžící mùže použít též startovní bloky vlastní. Startovní bloky musí být tuhé konstrukce, musí umožòovat rychlé a snadné upevnìní i odstranìní tak, aby co nejménì poškodily dráhu. Ukotvení startovních blokù nesmí bìhem startu dovolit žádný pohyb. 3) Pro disciplínu štafeta 4x 100 m s pøekážkami musí být cíl všech drah v jedné rovinì. Délka dráhy je proto mìøena od cílové èáry ke startovní èáøe. Náøadí 1) Pøenosné motorové støíkaèky, další náøadí používané ve všech disciplínách a osobní výstroj musí být schváleného druhu, nebo odpovídat požadavkùm uvedeným v této smìrnici. 2) Soutìžící používají pøi soutìžích zpravidla vlastní pøenosné motorové støíkaèky (dále jen motorové støíkaèky ) a další náøadí, pokud poøadatel soutìže nerozhodne jinak (napø. urèením použití jednotné motorové støíkaèky v OZ soutìže). 3) Poøadatel mùže v propozicích soutìže urèit, které náøadí zajistí sám a zpùsob jejich pøidìlení soutìžícím (napøíklad losování), pøípadnì které náøadí pøevezme od soutìžících, zpùsob jejich kontroly a použití (napøíklad dle losování). To se týká zejména motorových støíkaèek, pøetlakových ventilù a proudnic na PÚ. 4) Mohou být použity motorové støíkaèky, které se podle technických podmínek 10) pøiøazují podle velikosti èerpadla až do skupiny PS 16 nebo s požárním èerpadlem do velikosti 10/1500 podle ÈSN EN Na motorových støíkaèkách nesmí být provádìny žádné technické úpravy odporující bezpeènosti práce, tech- V. Technické podmínky # 10) Pøíloha è. 4 k vyhlášce è. 255/1999 Sb., ve znìní vyhlášky è. 456/2006 Sb. 27

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic SMÌRNICE hry Praha, 2004 I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic 1 2 OBSAH 1. Všeobecné podmínky úèasti (podmínky úèasti)... 5 25 2. Požární útok Plamen (útok Plamen)... 26 31

Více

6) tímto písmem jsou uvedeny vlastní poznámky ze školení a porad rozhodčích, tedy bez záruky

6) tímto písmem jsou uvedeny vlastní poznámky ze školení a porad rozhodčích, tedy bez záruky Vysvětlivky: 1) Tímto písmem je psán základní text směrnice hry Plamen 2) Tímto písmem jsou psány komentáře, vysvětlivky, postupy rozhodování apod. - výklad Směrnic hry Plamen 3) tímto písmem je psána

Více

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI ÚÈAST velitel + 4 èlenové hlídky (družstva), jednotlivci MATERIÁLNÍ ZABEZPEÈENÍ 30 špalíkù o rozmìrech 7 x 5 x 2 cm podkladové desky pod špalíky o celkové délce min. 5 m

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-2007 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 12. 10. 2007 s okamžitou platností. OBSAH Část I. Organizační

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2014

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2014 SH ČMS Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje spolu s Okresním sdružením hasičů Kroměříž pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže :

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska. SMĚRNICE pro činnost dorostu SH ČMS. platnost od

Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska. SMĚRNICE pro činnost dorostu SH ČMS. platnost od Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE pro činnost dorostu SH ČMS platnost od 1.9.2007 Praha, 2007 1 Legenda: Písmo původní směrnice dorostu, může být psané kurzívou nebo tučným písmem. Písmo

Více

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Louny Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013 spolu s Okresním sdružením hasičů Zlín pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže : Termín konání soutěže : Místo konání : OSH

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŢE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŢE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŢE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdruţením hasičů Čech, Moravy

Více

PRAVIDLA POŽÁRNÍHO SPORTU

PRAVIDLA POŽÁRNÍHO SPORTU PRAVIDLA POŽÁRNÍHO SPORTU OBSAH Úvodní ustanovení Pravidlo l Obsah a působnost pravidel v požárním sportu..... 5 Pravidlo 2 Vydávání a výklad pravidel požárního sportu... 5 Organizování soutěží v požárním

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

ØÁDY RYCHLOSTNÍ KANOISTIKY

ØÁDY RYCHLOSTNÍ KANOISTIKY ØÁDY RYCHLOSTNÍ KANOISTIKY Platné od 1. ledna 2005 PRAVIDLA RYCHLOSTNÍ KANOISTIKY SOUTÌŽNÍ SMÌRNICE REGISTRAÈNÍ ØÁD ØÁD DOPINGOVÉ KONTROLY DISCIPLINÁRNÍ ØÁD Výbor sekce rychlostní kanoistiky Èeského svazu

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

pod záštitou primátora města Most Mgr. Jana Paparegy

pod záštitou primátora města Most Mgr. Jana Paparegy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Most Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 Pravidla Svojsíkova závodu pro rok 2001 obsahují další zmìny. K tìm nejdùležitìjším patøí další posílení role družiny v závodì, zaøazení hodnocení èinnosti bìhem roku a

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Všeobecná ustanovení:

Všeobecná ustanovení: Všeobecná ustanovení: Základní informace: Závod kombinovaných dvojic ve vodním záchranném sportu mládeže Poøadatel: VZS ÈÈK Praha 15 Datum konání: Sobota 5.listopadu 2011 Místo konání: Krytý bazén (25m)

Více

Pod záštitou senátora a starosty města Vlašimi Mgr. Luďka Jeniště H R Y P L A M E N A C E L O R O Č N Í Č I N N O S T I D O R O S T U

Pod záštitou senátora a starosty města Vlašimi Mgr. Luďka Jeniště H R Y P L A M E N A C E L O R O Č N Í Č I N N O S T I D O R O S T U Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje, ve spolupráci s Pod záštitou senátora a starosty města Vlašimi Mgr. Luďka Jeniště p o ř á d á K R A J S K É K O L O H R Y P L A M E N A C E L O R O Č N Í Č

Více

Havlíčkobrodské stovkování

Havlíčkobrodské stovkování Havlíčkobrodské stovkování SOUTĚŽ V BĚHU NA 100 M PŘEKÁŽEK JEDNOTLIVCŮ V KATEGORIÍCH DOROSTENCŮ, DOSPĚLÝCH A VETERÁNŮ Pořadatel : Okresní sdružení hasičů Havlíčkův Brod Okresní odborná rada velitelů Okresní

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 27. dubna 2007 Částka: 26 O B S A H : Část I. 26. Pokyn generálního ředitele

Více

Pravidla Okresní ligy mládeže v požárním útoku okresu Svitavy

Pravidla Okresní ligy mládeže v požárním útoku okresu Svitavy Pravidla Okresní ligy mládeže v požárním útoku okresu Svitavy - 1 - Obsah VYHLAŠOVATEL:... - 4 - PODMÍNKY ÚČASTI:... - 4 - KATEGORIE:... - 4 - ORGANIZACE LIGY MLÁDEŽE, TERMÍNY... - 4 - POKYNY K PROVÁDĚNÍ

Více

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou; kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 3, Komenského 1, PSČ 591 01; tel. 566 621 139 e-mail: zdar@hvp.cz; www.dh-vysocina.cz IČ 488 996 15 DIČ CZ-488

Více

K R A J S K É K O L O

K R A J S K É K O L O Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje, ve spolupráce s OSH Kladno pod záštitou primátora statutárního města Kladno Mgr. Milana Volfa p o ř á d á K R A J S K É K O L O HRY PLAMEN A CELOROČNÍ ČINNOSTI

Více

Výtažek z pravidel požárního sportu Platné od 7/2007

Výtažek z pravidel požárního sportu Platné od 7/2007 Výtažek z pravidel požárního sportu Platné od 7/2007 Pravidlo 12 Protesty a odvolání 1) Při porušení pravidel požárního sportu je možno podat písemný protest a odvolání. Za podání protestu a odvolání může

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kraj Pardubický Pořadatel: ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Krajského kola soutěže mladých hasičů ve hře PLAMEN 2016 - Skuteč SHČMS - KSH Pardubice, OSH Chrudim, odborná

Více

Vysvětlivky: Základní text směrnice je psán černou barvou, změny k jsou vyznačeny barevně.

Vysvětlivky: Základní text směrnice je psán černou barvou, změny k jsou vyznačeny barevně. 1 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS Praha 2016 Vysvětlivky: Základní text směrnice je psán černou barvou, změny k 1. 9. 2016 jsou vyznačeny barevně. 2 Hra Plamen

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka Tajemník ÚMÈ Brno - Královo Pole V Bmì dne 25.9.2001 Pøíkaz è. 3/01 Vìc: Zajištìní inventarizace majetku a závazkù MÈ Brno - Královo Pole v r.2001 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví

Více

Pravidla Pelhřimovské ligy v požárním útoku

Pravidla Pelhřimovské ligy v požárním útoku Pravidla Pelhřimovské ligy v požárním útoku Nejvyšším orgánem Pelhřimovské ligy v požárním útoku je rada LIGY. Pořadatelem soutěže se může stát každé SDH, které v řádném termínu tj. do 31. ledna roku,

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Havlíčkobrodské stovkování

Havlíčkobrodské stovkování Havlíčkobrodské stovkování SOUTĚŽ V BĚHU NA 100 M PŘEKÁŽEK JEDNOTLIVCŮ V KATEGORIÍCH DOROSTENCŮ, DOSPĚLÝCH A VETERÁNŮ Pořadatel : Okresní sdružení hasičů Havlíčkův Brod Okresní odborná rada represe Okresní

Více

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015 dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Pořadatelem I. kola postupové soutěže je Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav. Soutěž

Více

Organizační zabezpečení krajského kola

Organizační zabezpečení krajského kola Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN a celoroční činnosti DOROSTU SH ČMS 2014 Pořadatel: SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje ve spolupráci s SH ČMS - Okresním sdružením

Více

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce CZ.1.07/2.2.00/07.0264 Prùvodce odbornou studentskou praxí pro studenty fakulty managementu v otázkách a odpovìdích Proè bych mìl absolvovat studentskou odbornou praxi? Studentská odborná praxe je zaøazena

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Krajského kola soutěže DOROSTU Pardubice. Přeborník a přebornice Pardubického kraje ve výstupu na cvičnou věž

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Krajského kola soutěže DOROSTU Pardubice. Přeborník a přebornice Pardubického kraje ve výstupu na cvičnou věž Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kraj Pardubický ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Krajského kola soutěže DOROSTU 2016 - Pardubice a doplňková soutěž Přeborník a přebornice Pardubického kraje ve výstupu

Více

PRAVIDLA POŽÁRNÍHO SPORTU. P ř í l o h a k pokynu GŘ HZS ČR č. 26/2007

PRAVIDLA POŽÁRNÍHO SPORTU. P ř í l o h a k pokynu GŘ HZS ČR č. 26/2007 PRAVIDLA POŽÁRNÍHO SPORTU P ř í l o h a k pokynu GŘ HZS ČR č. 26/2007 Vyznačení změn v Pravidlech vydaných - částkou 26/2007 Strana 1 OBSAH Úvodní ustanovení Pravidlo l Obsah a působnost pravidel v požárním

Více

International Water Ski Federation

International Water Ski Federation International Water Ski Federation 2003 Pravidla vodního lyžování 2003 èluny Tournament Water Ski Rules January 20, 2003 Version 1.1 Edited by: Robert K. Corson Chairman IWSF Tournament Council Obsah:

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OKRESNÍHO KOLA družstev sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu 2012 1. Pořadatelem Okresního

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

S M Ě R N I C E. pro organizaci hasičské ligy Okresní odbornou Radou mládeže okresu Kladno

S M Ě R N I C E. pro organizaci hasičské ligy Okresní odbornou Radou mládeže okresu Kladno S M Ě R N I C E pro organizaci hasičské ligy Okresní odbornou Radou mládeže okresu Kladno 1 Předmět úpravy 1.1 Okresní odborná Rada mládeže okresu Kladno (dále jen OORM Kladno ) organizuje hasičskou ligu

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

Pokus je neplatný:...50 Hodnocení disciplíny:...51 6. Štafeta požárních dvojic...53 Provedení štafety požárních dvojic...53 Hodnocení...

Pokus je neplatný:...50 Hodnocení disciplíny:...51 6. Štafeta požárních dvojic...53 Provedení štafety požárních dvojic...53 Hodnocení... s doplňky k 1. 9. 2013 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Obsah PODMÍNKY ÚČASTI... 6 KATEGORIE:... 7 ORGANIZACE HRY PLAMEN, TERMÍNY... 8 POKYNY

Více

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ FEDERACE HASIČŮ A ZÁCHRANÁŘŮ HASIČSKÉ A ZÁCHRANÁŘSKÉ SPORTY (POŽÁRNÍ SPORT) PRAVIDLA MEZINÁRODNÍCH SOUTÉŽÍ

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ FEDERACE HASIČŮ A ZÁCHRANÁŘŮ HASIČSKÉ A ZÁCHRANÁŘSKÉ SPORTY (POŽÁRNÍ SPORT) PRAVIDLA MEZINÁRODNÍCH SOUTÉŽÍ MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ FEDERACE HASIČŮ A ZÁCHRANÁŘŮ HASIČSKÉ A ZÁCHRANÁŘSKÉ SPORTY (POŽÁRNÍ SPORT) PRAVIDLA MEZINÁRODNÍCH SOUTÉŽÍ SCHVÁLENO MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ FEDERACÍ HASIČŮ A ZÁCHRANÁŘŮ MOSKVA 2003

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012. I. Velká cena Chrudimska

Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012. I. Velká cena Chrudimska Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012 I. Velká cena Chrudimska Velká cena Chrudimska (dále jen VCCh ) zahrnuje celkem 10 hasičských soutěží v PÚ pořádaných v rámci okresu Chrudim

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Účast: 15 desetičlenných družstev mladých hasičů SH ČMS + 30 vedoucích 15 sedmi až osmičlenných družstev dorostenek SH ČMS + 30 vedoucích 15 sedmi až osmičlenných družstev dorostenců

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2001 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 17. prosince 2001 Cena 32,- Kè OBSAH 28 I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. èervence

Více

Propozice hasičské soutěže II. kola v klasické soutěži

Propozice hasičské soutěže II. kola v klasické soutěži Propozice hasičské soutěže II. kola v klasické soutěži Pořadatelem postupové soutěže II. kola je Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih a Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk Soutěž se uskuteční dne 5. září 2015

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

ØÁDY ZÁVODNÍHO VESLOVÁNÍ

ØÁDY ZÁVODNÍHO VESLOVÁNÍ ØÁDY ZÁVODNÍHO VESLOVÁNÍ Èeského veslaøského svazu Schválila VH ÈVS dne 17. bøezna 2007. 1 Èeský veslaøský svaz Atletická 100/2 160 17 Praha 6 www.veslo.cz ISBN 978-80-7376-045-8 2 Øády závodního veslování

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 44. ročníku hry "PLAMEN" pro rok 2015-2016 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního roku

Více

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì Zadávací dokumentace k veøejné zakázce zadávané v zadávacím øízení dle zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon ) Název veøejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Pořadatel: Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Svitavy ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje,

Více

Zpracováno dle SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ SH ČMS

Zpracováno dle SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ SH ČMS Zpracováno dle SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ SH ČMS Směrnice schválena VV SH ČMS dne 14. června 2012 1 HLAVA I Článek 1 Mladý hasič 1.1. Mladým hasičem se může stát chlapec nebo děvče ve

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje pod záštitou Rady Pardubického kraje pořádají krajskou soutěž v celostátní

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 s Dodatkem č. 1 schváleným VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 Směrnice hasičských sportovních

Více

asový harmonogram : Hry Plamen M že nastat operativní zm na nap íklad vzhledem k technické závad, po así apod.

asový harmonogram : Hry Plamen M že nastat operativní zm na nap íklad vzhledem k technické závad, po así apod. Ú ast : 8 deseti lenných družstev mladých hasi + 8 vedoucích a 8 idi 8 sedmi - osmi lenných družstev dorostenek + 8 vedoucích a 8 idi 8 sedmi - osmi lenných družstev dorostenc + 8 vedoucích a 8 idi 12

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17 2011 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1.1. 2012. Dokument

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy Organizační zabezpečení okresního kola hry PLAMEN v požárních disciplínách, které se koná v Jaroměřicích a je zabezpečováno ORM při OSH Svitavy ve spolupráci

Více

Soutěž v požárním útoku o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. (o pohár starší a mladší žáci) Pozn. přípravka formou libovolných ukázek

Soutěž v požárním útoku o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. (o pohár starší a mladší žáci) Pozn. přípravka formou libovolných ukázek 9. ROČNÍK Soutěž v požárním útoku o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. (o pohár starší a mladší žáci) Pozn. přípravka formou libovolných ukázek Soutěž v netradičním požárním útoku o putovní

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresní sdružení Pelhřimov Požárnická 1240, Pelhřimov

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresní sdružení Pelhřimov Požárnická 1240, Pelhřimov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresní sdružení Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov Propozice soutěže v disciplínách TFA OKRESNÍ KOLO TFA 2017 1. Nejvyšší orgán nejvyšším orgánem je OSH

Více

Schůze 1/ ORV OSH Ústí nad Orlicí. konaná dne 14. dubna 2015 od 15:00 hodin v Ústí nad Orlicí.

Schůze 1/ ORV OSH Ústí nad Orlicí. konaná dne 14. dubna 2015 od 15:00 hodin v Ústí nad Orlicí. Schůze 1/2015 - ORV OSH Ústí nad Orlicí konaná dne 14. dubna 2015 od 15:00 hodin v Ústí nad Orlicí. Přítomní členové Odborné rady velitelů: Kubík Jiří - vedoucí ORV ANO, Beneš Miloš - člen ORV omluven,

Více

sobota 1. dubna 2017

sobota 1. dubna 2017 SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE, KRAJSKÝM ŘEDITELSTVÍM HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV ŽEN A MUŽŮ SDH SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2011 KONANÉ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE MGR. JIŘÍHO ZIMOLY Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a

Více

Pøed vlastním sestavováním jednotky zkontrolujte základy, aby odpovídaly požadavkùm uvedeným na výkresu základù vìže.

Pøed vlastním sestavováním jednotky zkontrolujte základy, aby odpovídaly požadavkùm uvedeným na výkresu základù vìže. Baltimore Aircoil Chladící vìže Ultralite FCT Pokyny k sestavení a montáži Úvod Chladící vìže FCT by mìly být sestavovány a montovány tak, jak je to uvedeno v tomto manuálu. Tyto postupy je nutno pøed

Více

SMLOUVA O OCHRANÌ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U INTEGROVANÝCH OBVODÙ

SMLOUVA O OCHRANÌ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U INTEGROVANÝCH OBVODÙ SMLOUVA O OCHRANÌ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U INTEGROVANÝCH OBVODÙ pøijatá dne 26. kvìtna 1989 ve Washingtonu.* Èlánek 1 Založení Unie Smluvní strany ustavují Unii pro úèely této smlouvy. Èlánek 2 Definice

Více

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Zlín Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Místo konání: stadion Jiskra Otrokovice Datum konání: 15. 16. května 2015

Více

OKRESNÍ KOLO V HASIČSKÉM SPORTU TELCE 23. KVĚTNA 2015 OSH ČMS LOUNY

OKRESNÍ KOLO V HASIČSKÉM SPORTU TELCE 23. KVĚTNA 2015 OSH ČMS LOUNY OKRESNÍ KOLO V HASIČSKÉM SPORTU TELCE 23. KVĚTNA 2015 OSH ČMS LOUNY Pořadatelem postupové soutěže II. kola je OSH LOUNY Soutěž se uskuteční dne 23.5.2015 na hřišti v TELCÍCH Vedení soutěže Velitel soutěže:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN KONANÉ POD ZÁŠTITOU Ing. TOMÁŠE JIRSY, MBA A MĚSTA KAPLICE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN KONANÉ POD ZÁŠTITOU Ing. TOMÁŠE JIRSY, MBA A MĚSTA KAPLICE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2016 KONANÉ POD ZÁŠTITOU Ing. TOMÁŠE JIRSY, MBA A MĚSTA KAPLICE Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

PROPOZICE. okresního kola dorostu a okresního kola v požárním sportu okresu Hodonín 2015

PROPOZICE. okresního kola dorostu a okresního kola v požárním sportu okresu Hodonín 2015 PROPOZICE okresního kola dorostu a okresního kola v požárním sportu okresu Hodonín 2015 Pořadatel: Okresní sdružení hasičů ČMS Hodonín ve spolupráci s SDH Vacenovice Termín konání: 9. 5. 2015 Místo konání:

Více

Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav V neděli 2. 6. 2013 proběhne na hřišti v Chotětově I. kolo postupové soutěže v požárním sportu dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav jinak též okresní soutěž v požárním sportu. Soutěžit se bude v kategoriích

Více

Hry P L A M E N Královéhradeckého a Pardubického kraje

Hry P L A M E N Královéhradeckého a Pardubického kraje ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA Hry P L A M E N Královéhradeckého a Pardubického kraje Organizátor: Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje Ve spolupráci s: Krajským sdružením hasičů Pardubického

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

VZOROVÉ PROPOZICE POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ PRO ROK 2015

VZOROVÉ PROPOZICE POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ PRO ROK 2015 VZOROVÉ PROPOZICE POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ PRO ROK 2015 Pořadatelem postupové soutěže ( I., II. kola) je OSH (KSH) Soutěž se uskuteční dne.na stadionu v. Vedení soutěže Velitel soutěže: Hlavní rozčí: Rozčí

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-201107 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 162. 610. 2011 07 s okamžitou s účinností od

Více

O POHÁR SDH DOLNÍ SEDLO

O POHÁR SDH DOLNÍ SEDLO Hasičská soutěž O POHÁR SDH DOLNÍ SEDLO Pořadatel : SDH Dolní Sedlo, Dolní Sedlo 8, Hrádek nad Nisou 46334 Termín : Sobota 14.9. 2012 Místo : Dolní Sedlo u Hrádku nad Nisou hasičská zbrojnice Program :

Více

Připraveno bohaté občerstvení, teplá i studená kuchyně.

Připraveno bohaté občerstvení, teplá i studená kuchyně. Soutěž proběhne jako 1. závod 5. ročníku Okresní ligy mladých hasičů okresu Svitavy v požárních útocích. Jako doplňková disciplína bude netradiční štafeta na asfaltovém hřišti u školy. Připraveno bohaté

Více