Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007"

Transkript

1 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od Praha,

2 2

3 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu III. Práva a povinnosti úèastníkù IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže V. Technické podmínky VI. Obecné zásady provedení disciplín VII. Soutìžní disciplíny požární útok štaefta 4x 100 m bìh na 100 m s pøekážkami test požární ochrany závod požárnické všestrannosti VIII. Soutìž jednotlivcù IX. Závìr

4 4

5 I. Úvodní ustanovení SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od # I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Sdružení hasièù ÈMS vydává pro celoroèní systematickou a všestrannou èinnost dorostenecké mládeže SH ÈMS závaznou smìrnici, která je základem pro nácvik požárních disciplín a umožòuje zvyšování znalostí z oblasti výchovy v požární ochranì. Posláním èinnosti je soutìžní formou rozvíjet znalosti, vìdomosti a dovednosti a získávat návyky v jednotlivých oblastech èinnosti s pøihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. Cílem je soutìžní formou podporovat celoroèní èinnost dorostencù a dorostenek a získávat návyky v jednotlivých oblastech èinnosti požární ochrany. Vyhlašovatel Vyhlašovatelem soutìží dorostu v Èeské republice je Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska. 5

6 II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÈINNOSTI DOROSTU Podmínky úèasti Soutìže se mùže zúèastnit sedmièlenné družstvo dorostencù a dorostenek (v okresech pak i smíšená družstva) a jednotlivci z èlenù SH ÈMS, ve vìku let. Pro stanovení vìku je rozhodující den zahájení daného roèníku soutìže, tj Tento den všichni soutìžící musí mít 14 let a nesmí dosáhnout 18 let. Družstvo mùže být doplnìno max. dvìma èleny ve vìku 13 let (tito doplnìní èlenové pouze s písemným souhlasem rodièù nebo zákonného zástupce, který pøedloží vedoucí družstva pøi prezenci!!). Pøíklad textu písemného souhlasu rodièù: Já, Vladimír Novák, bytem Zlín, Sadová 3158, otec Antonína Nováka, nar , dávám tímto souhlas s úèastí svého syna na soutìži dorosteneckých kolektivù. Dne: Podpis :... Okresní odborná rada mládeže mùže doplnit další podmínky pro soutìž jednotlivcù podle možnosti okresu (sportovní akce). Stanoví též minimální a maximální poèty dle svých specifických podmínek. Na pøihlášce sedmièlenného družstva dorostencù nebo dorostenek mùže být uveden i osmý èlen = náhradník, který mùže být libovolnì zaøazen k plnìní disciplín. Je-li poøadatelem na akci (okresní, krajské, republikové kolo) hrazena strava, ubytování a jiné, nemají soutìžící uvedení na pøihlášce jako náhradníci na tyto výhody nárok (není-li v OZ soutìže uvedeno jinak). Vedoucí družstva má možnost výši nákladù na tyto služby, kterou vyèíslí poøadatel uhradit u presence. Pøedpokladem úèasti je disciplinované vystupování soutìžícího družstva dorostencù a dorostenek nebo jednotlivce po celý èas konání soutìže a dobrý zdravotní stav úèastníkù potvrzený vedoucím na pøihlášce kolektivu k soutìži. Vedoucí kolektivu dorostu pøíslušného SDH na zaèátku každého kalendáøního roku odevzdá vyplnìný registraèní list kolektivu na OSH (vždy do ). Není možno pouze udìlat opravy v registraèním listu kolektivu z minulého kalendáøního roku. Na zaèátku nového roèníku je možno udìlat pouze zmìny ve stávajícím registraèním listu odevzdaném na OSH. V registraèním listu jsou uvedeni všichni MH, dorostenci a dorostenky do 18 let, kteøí se v daném roce budou podílet na èinnosti kolektivu. 6

7 Kategorie I. dorostenecká družstva dorostenci dorostenky smíšená družstva (pouze do úrovnì okresních kol) II. jednotlivci dorostenci dorostenky V kategorii smíšených družstev platí pro ZPV, požární útok a štafetu stejná pravidla jako pro kategorii dorostenek. Smíšená družstva do vyšších kol (krajské, republikové) nepostupují. II. Všeobecné podmínky Organizace soutìží, termíny Roèníkem soutìže se rozumí období od 1. záøí do 31. srpna dalšího roku. Zpùsob pøihlášení soutìžních družstev urèí pøíslušné štáby jednotlivých kol. Obvodová a okresní kola se uskuteèní v prùbìhu roku do termínu konání vyšších kol. Obvodová a okresní kola jsou zpravidla rozdìlena na 2 èásti (napø. podzimní a jarní kolo). Program jednotlivých èástí urèí pøíslušné štáby hry. zahájení celoroèní èinnosti (registrace, vyhlášení podmínek) závod požárnické všestrannosti (ZPV) plní všechny kategorie požární útok (plní všechny kategorie mimo jednotlivcù) štafeta 4 x 100 m s pøekážkami (plní všechny kategorie mimo jednotlivcù) bìh na 100 m s pøekážkami (plní všechny kategorie) test z požární ochrany (plní všechny kategorie) dvojboj (plní pouze jednotlivci) Obvodová a okresní kola zabezpeèuje po všech stránkách OSH. Poèet disciplín, zpùsob provádìní i hodnocení mùže OORM upravit podle místních podmínek. O tìchto úpravách informuje pøed zahájením roèníku pøihlášené kolektivy a jednotlivce prostøednictvím organizaèního zabezpeèení, nebo jinak dohodnutým zpùsobem. # Vyšší kola pod pojmem vyšší kolo se rozumí kolo nad rámec okresu (krajské, republikové, mezinárodní). Vyšší kola probíhají do konce mìsíce èervna (krajské), resp. èervence (republikové). Do vyšších kol postupuje vždy vítìzné družstvo kategorie dorostencù a dorostenek z okresních (krajských) kol ve složení 7 soutìžících + 1 náhradník + 2 (vedoucí, øidiè) a soutìžící, kteøí se umístili na prvních tøech místech obou kategorií jednotlivcù + jejich vedoucí. Úèast vyššího poètu úèastníkù (napø. fanouškù) závisí na konkrétních podmínkách a podléhá pøedchozímu schválení štábu soutìže pøíslušného kola. V tìchto kolech jsou soutìžící družstva a jednotlivci hodnoceni jen podle zde dosažených výsledkù v tìchto disciplínách: požární útok (mimo jednotlivcù) štafeta 4x 100 m s pøekážkami (mimo jednotlivcù) bìh na 100 m s pøekážkami 7

8 test z požární ochrany dvojboj (pouze jednotlivci) Organizátoøi jsou povinni informovat o termínech konání nejpozdìji do pøíslušného roèníku nižší a vyšší èlánky organizaèní výstavby SH ÈMS. Vyhlašovatel stanoví na zaèátku školního roku zpùsob postupových soutìží a možnost postupu jednotlivcù. Prezence Všichni úèastníci okresního, krajského nebo republikového kola respektive jejich vedoucí mají povinnost pøedložit pøi prezenci pøíslušné soutìže prùkazy èlenù družstva SH ÈMS s fotografií a obèanský prùkaz nebo cestovní pas soutìžících. U 13letých soutìžících vedoucí pøedkládá písemný souhlas rodièù. Pro úèast v krajském kole: všichni èlenové družstva, které reprezentuje z titulu vítìze okresního kola pøíslušný okres, musí mít trvalé bydlištì v katastru okresu. Jako doklad totožnosti pøedloží vedoucí družstva u prezence OP nebo cestovní pasy èlenù družstva. Pro úèast v republikovém kole: všichni èlenové družstva, které reprezentuje z titulu vítìze krajského kola pøíslušný kraj, musí mít trvalé bydlištì v katastru kraje. Jako doklad totožnosti pøedloží vedoucí družstva u prezence OP nebo cestovní pasy èlenù družstva. Možnosti pøestupu: v pøípadì, že dorostenec ( ka) má zájem startovat ve vyšších kolech za jiné družstvo, než mu (jí) umožòuje trvalé bydlištì, má možnost tuto skuteènost písemnou formou oznámit ÚORM dle níže uvedeného vzoru. Uzávìrka oznámení je pøíslušného roèníku. Oznámení doruèená ÚORM (adresa ÚORM je k dispozici na všech OSH) v øádném termínu budou akceptována. Dorostenec ( ka), který( á) využije možnosti pøestupu je však oprávnìn( a) startovat ve vyšších kolech soutìže dorostu v daném roèníku POUZE za ten kolektiv, ke kterému se v rámci pøestupu pøihlásil( a). Pøestup lze uskuteènit pouze do jednoho kolektivu. ÚORM zveøejní vhodným zpùsobem seznam akceptovaných pøestupù vždy do (minimálnì na aktivních internetových stránkách SH ÈMS). V pøípadì nesrovnalostí ve zveøejnìném seznamu se mùže vedoucí proti nìmu písemnì odvolat na adresu Kanceláøe SH ÈMS nejpozdìji do O z n á m e n í o p ø e s t u p u vzor Jméno, pøíjmení:...rè:... è. OP (pasu):... Trvalé bydlištì : okres: oblast kraj: 8 Jsem èlenem SDH v: okres: oblast kraj: V roèníku.. soutìže dorostu budu ve vyšších kolech startovat za kolektiv dorostencù(nek) z SDH. okres..., kraj... Podpis dorostence:... Podpis rodièù:... Podpis vedoucího družstva, do kterého se závodník pøihlašuje:... Razítko SDH, do kterého se dorostenec pøihlašuje:...

9 Soupiska èlenù, èlenské prùkazy, obèanské prùkazy nebo jiné doklady totožnosti a vìku budou kontrolovány pøed zahájením každé disciplíny na startu pokud organizátor nerozhodne jinak. Pøi nesplnìní této podmínky není soutìžícím povolen start. Pøi prezenci pøevezme vedoucí startovní èíslo( a). Pozn.: všichni vedoucí by na veškerých akcích s družstvem dorostu mìli mít u sebe prùkazy pojištìncù všech úèastníkù. II. Všeobecné podmínky # 9

10 10 III. PRÁVA A POVINNOSTI ÚÈASTNÍKÙ SOUTÌŽE Soutìž se øídí Smìrnicí pro èinnost dorostu SH ÈMS a organizaèním zabezpeèením (dále OZ) vyhlašovatele jednotlivých kol soutìží, kde budou zakotveny platné dodatky. Úèastníci soutìží jsou povinni znát v potøebném rozsahu smìrnici, dodržovat pokyny rozhodèích a štábu soutìže. V rámci poøadové pøípravy pøivádí na každou disciplínu soutìžní družstvo jeho velitel a po pøíchodu na start disciplíny podá rozhodèímu hlášení: Pane rozhodèí, velitel družstva Jan Veselý. Družstvo z Jihlavy nastoupilo k plnìní disciplíny. Pøi závodì požárnické všestrannosti se hlášení podává jen na startu, na kontrolách se hlášení znovu nepodává. Každý èlen družstva dorostu, vedoucí družstva, vedoucí delegace a èlen doprovodu musí okamžitì uposlechnout pokynù èlenù štábu soutìže. V pøípadì hrubého porušení káznì nebo pokynù štábu rozhodne štáb o vylouèení pøíslušného družstva ze soutìže a jeho odeslání do místa bydlištì na náklady vysílajícího orgánu, resp. organizace. Porušením káznì se rozumí napø. hrubé nebo nevhodné vyjadøování se na adresu rozhodèích nebo èlenù štábu soutìže, požívání alkoholických nápojù kterýmkoliv èlenem družstva, úmyslné poškozování materiálu, vybavení nebo zaøízení, které se nachází v prostoru soutìže nebo v prostoru ubytování apod. Práva a povinnosti soutìžících Soutìžící: a) je podøízen vedoucímu družstva, b) má právo dotazu k rozhodèímu jen k objasnìní technických otázek provedení disciplíny, c) nemá právo se domlouvat s rozhodèími o jejich rozhodnutích, žádat informace o namìøeném èase od èasomìøièù apod., d) pokud dojde k technickému nedorozumìní mezi rozhodèím a soutìžícím (družstvem), je soutìžící povinen pøivolat vedoucího družstva, který jedná o tìchto okolnostech jménem soutìžícího (družstva) s rozhodèím disciplíny, e) je povinen se podrobit pokynùm poøadatelù, všem rozhodnutím rozhodèích, antidopingové zkoušce a testu na alkohol, byl-li k tomu rozhodèími vyzván, f) je povinen se zdržovat do startu v prostoru urèeném poøadatelem a po skonèení svého pokusu opustit co nejdøíve závodní dráhu, g) odpovídá za to, že jeho odìv, obuv, osobní výstroj a náøadí odpovídá smìrnici; na požádání technického pracovníka nebo rozhodèího urèeného ke kontrole náøadí je povinen toto náøadí ke kontrole pøedložit, h) dodržuje zásady slušného chování,

11 Osobní výstroj a ochranné pomùcky 1. Soutìžící nastupují ke všem disciplinám v pracovním stejnokroji nebo ve sportovním odìvu, který sestává z kalhot pøekrývajících zcela stehna a lýtka a blùzy nebo trièka s dlouhým nebo krátkým rukávem, pøípadnì tomu odpovídající sportovní kombinéze. 2. Oficiální èásti soutìží se organizují v jednotném sportovním obleèení nebo ve stejnokrojích (zahájení, pøedávání ocenìní, ukonèení) dle uvedení v organizaèních pokynech soutìže. 3. Odìv soutìžících musí být èistý a nošen tak, aby nevzbuzoval pohoršení. Musí být zhotoven z látky, která je neprùsvitná. 4. Pøi plnìní kolektivních disciplín musí mít vždy celé družstvo jednotný odìv. Obuv není souèástí odìvu. 5. Soutìžící musí pøi soutìži nosit odìv standardním zpùsobem, trièko vždy zastrèené do kalhot, nohavice se nezahrnují. 6. Obuv soutìžících: a) mùže být použita sportovní obuv nebo zásahová obuv pro hasièe b) podrážka mùže mít drážky, plastické švy, vroubkování nebo výstupky o max. hloubce 5 mm, pokud jsou všechny zhotoveny ze stejného nebo podobného materiálu jako základní podrážka, c) bìžecká obuv opatøená høeby tretry je povolena, max. délka høebù 6 mm d) kopaèky se nepøipouštìjí. 7. Pøi všech disciplínách mimo ZPV a testu musí být používáno pro ochranu hlavy pøilby splòující tyto podmínky: a) pøilby pro hasièe splòující požadavky ÈSN EN 443 a technické podmínky stanovené pøílohou è. 2 vyhlášky è. 255/1999 Sb., o technických podmínkách vìcných prostøedkù požární ochrany, ve znìní vyhlášky è. 456/2006 Sb. a požárnické pøilby splòující technické podmínky stanovené MV generálním øeditelstvím HZS pøed vydáním výše uvedené ÈSN EN. Tyto pøilby pro hasièe nemusí mít pøi plnìní disciplín zátylník k ochranì šíje a oblièejový štít. b) sportovní ochranné pøilby pro horolezce splòující požadavky ÈSN EN c) sportovní ochranné pøilby pro sporty na divoké vodì splòující požadavky ÈSN EN 1385 d) prùmyslové ochranné pøilby vybavené podbradním páskem, splòující požadavky ÈSN EN Pøi všech disciplínách mimo ZPV a testu se používá kožený opasek šíøe min. 50 mm, s kovovou pøezkou nebo jiný, bez karabin, používaný v požární ochranì k zásahùm. 9. Každý soutìžící musí mít pøipevnìno startovní èíslo, které pro danou soutìž pøevezme od poøadatele. Startovní èíslo musí souhlasit s èíslem soutìžícího uvedeným ve startovní listinì. 10. Pøi požárním útoku a štafetì 4x 100 m s pøekážkami musí mít pøipevnìno startovní èíslo družstva jeden z jeho èlenù. Pøi štafetì je tímto èlenem soutìžící na prvém úseku. V obvodních a okresních kolech a jiných soutìžích mùže poøadatel použití startovních èísel upravit jinak. 11. Pøi nesplnìní nìkterého ustanovení tohoto pravidla nebude soutìžícímu povolen start. 11 III. Práva a povinnosti úèastníkù soutìže #

12 Práva a povinnosti vedoucích Vedoucí družstva: a) musí znát Smìrnici pro èinnost dorostu SH ÈMS, b) øídí a organizuje èinnost v družstvu nebo jednotlivce, c) dbá o šetrné zacházení s motorovou støíkaèkou a dalším náøadím, které bylo družstvu zapùjèeno a o jejich vrácení poøadateli, d) dbá o bezpeènost èlenù družstva nebo jednotlivce, zodpovídá poøadateli, že nepøipustí na start soutìžícího, jehož zdravotní stav to neumožòuje, e) jedná jménem družstva nebo jednotlivce s poøadateli soutìže o jeho potøebách a požadavcích a technických otázkách pøi plnìní disciplín, f) zodpovídá, že družstvo nebo jednotlivec použije k plnìní požárnì technických disciplín vlastní náøadí, které bylo zmìøeno a pøeváženo, že výstroj a výzbroj odpovídá smìrnici, g) podává ve stanovené lhùtì protesty a odvolání, h) zúèastòuje se losování a rozhoduje o nasazení soutìžících na startu, i) pøedává poøadatelùm doklady stanovené propozicemi soutìže, j) nemá právo se vmìšovat do rozhodování rozhodèích, k) zodpovídá za ukáznìné vystupování družstva nebo jednotlivce a doprovodu v ubytovacích prostorách a na stadiónu, vèasné nástupy na trénink a starty, dodržování smìrnice, propozic soutìže a pokynù poøadatelù a rozhodèích, l) má právo pøihlížet provedení pokusu svého družstva nebo jednotlivce a po jeho ukonèení znát výsledek (o zpùsobu naplnìní tohoto práva rozhoduje rozhodèí disciplíny pøíp. hlavní rozhodèí), m) dodržuje zásady slušného chování. 12

13 IV. PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVNÍKÙ SOUTÌŽE Štáby Za pøípravu a prùbìh každého kola soutìže dorostu odpovídá pøíslušný štáb soutìže, který schvaluje odpovídající orgán SH ÈMS. Štáb musí øešit pøípadné problémy neprodlenì v souladu se Smìrnicí pro èinnost dorostu SH ÈMS i dalšími dokumenty SH ÈMS. Štáb soutìže se dìlí na dvì èásti: l organizaènì technická èást, kterou tvoøí: sèítací komise, tiskové støedisko, stravovací komise, ubytovací komise, redaktor zpravodaje (pokud zpravodaj byl vydán), hlasatel, vedoucí technické skupiny a vedoucí jednotlivých komisí a støedisek, èlenové štábu zajiš ující technicko organizaèní èinnost. Organizaènì technický štáb zajiš uje organizaèní a technickou stránku soutìže. l øídicí èást, kterou tvoøí: náèelník štábu, zástupce náèelníka štábu, velitel soutìže, hlavní rozhodèí a rozhodèí jednotlivých disciplín. Tato èást štábu nepøímo øídí organizaènì technickou èást štábu a øeší pøípadné problémy vzniklé v prùbìhu soutìže. V pøípadì hlasování má pøi shodném poètu hlasù náèelník štábu hlas rozhodovací. Velitel soutìže, náèelník štábu a jeho zástupce, techniètí a organizaèní pracovníci musí znát Smìrnici pro èinnost dorostu SH ÈMS v rozsahu odpovídajícím jejich zaøazení na soutìži. Náèelník štábu Náèelníka štábu schvaluje poøádající odborná rada mládeže. Øídí a koordinuje èinnost všech èlenù štábu v prùbìhu soutìže. Musí znát Smìrnici pro èinnost dorostu SH ÈMS. IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže # Velitel soutìže 1) Velitele soutìže schvaluje poøádající Odborná rada mládeže. Odpovídá za pøípravu a organizaci soutìže. Musí znát Smìrnici pro èinnost dorostu SH ÈMS. 2) Øídí prùbìh soutìže po organizaèní stránce a odpovídá za dodržení stanoveného èasového rozvrhu. Kontroluje práci organizaèních pracovníkù soutìže a v pøípadì potøeby stanoví náhradníky tìchto pracovníkù a sboru rozhodèích. Je odpovìdný za to, že na soutìžní ploše (stadiónu) nebudou jiné osoby než ty, které v daném okamžiku plní disciplínu nebo vykonávají pøidìlenou funkci. 3) Dbá, aby pøihlášení soutìžící byli vèas vyrozumìni o zmìnì programu. 4) Nedostaví-li se na soutìž hlavní rozhodèí stanovený poøadatelem, jmenuje nového hlavního rozhodèího. 5) Je povinen zajistit hlavnímu rozhodèímu na jeho žádost potøebný poèet rozhodèích a pracovníkù a zajistit veškerá opatøení týkající se provedení a prùbìhu soutìže. 6) Úèastní se porady rozhodèích s poradním hlasem. 13

14 7) Pøijímá zápisy o výsledcích soutìže po kontrole a podpisu hlavního rozhodèího od vedoucího sèítací komise. Po skonèení soutìže odevzdá zápisy, popøípadì pøehled o získaných výkonnostních tøídách. 8) Pøi soutìžích malého rozsahu zabezpeèuje velitel soutìže další úkoly stanovené jinak dalším organizaèním pracovníkùm. Pøi soutìžích velkého rozsahu naopak jmenuje tajemníka soutìže, který mu vypomáhá a v pøípadì jeho nepøítomnosti jej zastupuje. 9) Schvaluje OZ soutìže a zabezpeèuje jeho vydání. 10) Stanoví organizaèní pracovníky a sbor rozhodèích. 11) Zabezpeèuje losování startovních èísel. 12) Zabezpeèuje program a startovní listinu pro úèastníky soutìže. 13) Svolává a organizuje porady vedoucích družstev. 14) Zabezpeèuje veškerá opatøení týkající se provedení, prùbìhu a vyhodnocení soutìže. 15) Zabezpeèuje zahájení a ukonèení soutìže. 16) Zabezpeèuje vyhlášení výsledkù soutìže a pøedání cen. 17) Má právo pøeøadit, odvolat nebo vylouèit ze soutìže pracovníky soutìže zejména pro nepøístojné chování, jsou-li pod vlivem alkoholu a pro vážné nedostatky v jejich èinnosti. Má právo vylouèit ze soutìže soutìžící (družstvo). Jde-li o soutìžící nebo rozhodèí, uplatní toto právo zpravidla na návrh hlavního rozhodèího. 18) Má právo pøerušit, odložit nebo zrušit soutìž nebo zrušit její èást. Tajemník 1) Tajemník je podøízen veliteli soutìže, vypomáhá mu a v pøípadì jeho nepøítomnosti jej zastupuje. 2) Jeho povinností je starat se o všechna administrativní opatøení. 3) Pøijímá a vyøizuje korespondenci týkající se soutìže. 4) Je odpovìdný za svolání schùzí vedení soutìže, pøípadnì ustavených komisí a stará se o zápis z tìchto schùzí. 5) Plní další úkoly a povinnosti stanovené velitelem soutìže. Hlasatel 1) Hlasatel je podøízen veliteli soutìže. 2) Oznamuje obecenstvu jména a èísla soutìžících startujících v jednotlivých disciplínách, jakož i všechny dùležité informace týkající se soutìže. 3) Hlasatel má být na svùj úkol dobøe pøipraven, má ovládat Smìrnici pro èinnost dorostu SHÈMS, ustanovení týkající se soutìže, znát nejlepší osobní výkony soutìžících, rekordy, má být obratný ve vyjadøování, nestranný pøi hlášení a pozorný pøi startech. 4) Výsledky (umístìní, èasy) každého soutìžícího ohlásí hlasatel ihned po dodání zprávy, kterou mu dodá vedoucí sèítací komise. Poøadatel na stadionu 1) Je podøízen veliteli soutìže. 14

15 2) Poøadateli na soutìžní ploše (stadiónu) pøísluší dozor nad soutìžním prostorem. Stará se o to, aby na dráhy nevstupoval a ani v blízkosti nich se nikdo nezdržoval, kromì povìøených pracovníkù a soutìžících shromáždìných k provedení disciplín. Dozírá na své pomocníky a pøidìluje jim úkoly. Stará se o zajištìní vyhrazeného prostoru pro soutìžící v dobì, kdy nesoutìží, a pro soutìžní pracovníky, kteøí nejsou pøi rozhodování disciplíny zaøazeni. Technická skupina Èinnost technické skupiny øídí její vedoucí, který je podøízen veliteli soutìže. Technická skupina zabezpeèuje a odpovídá zejména za: a) povrch a správné rozmìøení a oznaèení drah, za umístìní, technický stav a parametry pøekážek po celou dobu soutìže, b) technický stav, parametry a oznaèení pøenosných motorových støíkaèek, pøetlakových ventilù, proudnic a dalšího náøadí dodávaného poøadatelem, c) kontrolu, oznaèení a pøípadnì úschovu náøadí soutìžících, d) zajištìní dostateèného poètu signalizaèních, mìøících a dalších pomùcek pro sbor rozhodèích (praporky, stopky, pásma, startovní pistole, náboje, stolky apod.), e) doplòování vody pøi požárním útoku, f) rozhlas, stanovištì hlasatele, spojení a spojovací prostøedky, g) instalaci elektrické èasomíry, h) úklid stadionu pøed pøedáním pronajimateli po ukonèení soutìže. Technik vìcných prostøedkù Je podøízen vedoucímu technické skupiny. Není-li stanoven veliteli soutìže. Technik vìcných prostøedkù pøemìøuje veškeré vìcné prostøedky, které si soutìžící pøivezou s sebou a nejsou dány poøadatelem k dispozici. IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže # Organizaèní pracovníci štábu 1) Èinnost organizaèních pracovníkù podléhá plnì pokynùm náèelníka štábu, velitele soutìže a vedoucích pøíslušných komisí. 2) Zabezpeèují a odpovídají zejména za: a) pøíjem a vyhodnocení pøihlášek soutìžících dle propozic soutìže, b) propagaci soutìže, tisk a distribuci pozvánek, plakátù a zpravodajù, c) prezenci úèastníkù soutìže, pøedání startovní listiny, startovních èísel, programu soutìže a pøípadnì dalších organizaèních pokynù úèastníkùm soutìže, d) informaèní službu a hlasatele na stadionu, e) ubytování a stravu úèastníkù dle propozic soutìže, f) organizaci parkování na stadionu a v místì ubytování, g) oznaèení dopravních tras, dopravu pracovníkù soutìže a hostù, h) zdravotní službu a evidenci pøípadných zranìní, i) rozmístìní vedení soutìže, soutìžících, sèítací komise, tiskového støediska, zdravotní služby, hostù a sociálních zaøízení na stadionu, vèetnì oznaèení tìchto míst, 15

16 16 j) poøádkovou èinnost na stadionu, zákaz vstupu do vyhrazených prostor a ostrahu na vyhrazených parkovištích, k) pøevzetí a pøedání stadionu, pronajatých prostor a jiných prostøedkù pronajimateli po ukonèení soutìže. Zdravotní služba 1) Pøi každé soutìži musí být zajištìna zdravotní služba odpovídající rozsahu a místním podmínkám soutìže. 2) Lékaø mùže zakázat soutìžícímu start nebo pokraèování v soutìži jestliže zjistí, že by to ohrožovalo nebo poškozovalo zdraví soutìžícího. Toto rozhodnutí lékaøe musí soutìžící a další úèastníci soutìže respektovat. Sbor rozhodèích Sbor rozhodèích tvoøí hlavní rozhodèí, rozhodèí disciplín, rozhodèí, startér, pomocníci startéra, hlavní èasomìøiè, èasomìøièi, zapisovatel a sèítací komise. 1) Na soutìžích dorostu mohou právoplatnì rozhodovat pouze odbornì zpùsobilí rozhodèí s pøíslušnou kvalifikací pro soutìže mládeže SH ÈMS v souladu se Statutem rozhodèích SH ÈMS. Rozhodèí musí být nestranný, musí rozhodovat objektivnì a pøísnì dodržovat smìrnici. 2) V jednotlivých soutìžích dorostu se požaduje nejménì tato kvalifikace rozhodèích: a) okresní kola hlavní rozhodèí a rozhodèí disciplín musí mít kvalifikaci rozhodèího II. stupnì pro soutìže mládeže, ostatní rozhodèí mohou být pomocní rozhodèí b) krajské kola hlavní rozhodèí musí mít kvalifikaci rozhodèího I. stupnì pro soutìže mládeže, rozhodèí disciplín a ostatní rozhodèí musí mít kvalifikaci rozhodèího II. stupnì pro soutìže mládeže, c) Mistrovství hlavní rozhodèí, rozhodèí disciplín a ostatní rozhodèí musí mít kvalifikaci rozhodèího I. stupnì pro soutìže mládeže. 3) Není-li pøítomen dostateèný poèet rozhodèích, mohou být povoláni jako pomocní rozhodèí pøíslušníci nebo pracovníci HZS, èlenové a zamìstnanci jednotek PO nebo èlenové obèanských sdružení, kteøí sami soutìžili nebo jsou pro tuto funkci pøipravováni. Pomocní rozhodèí však nemohou samostatnì rozhodovat ani ovìøovat rekordní výkony. 4) Rozhodèí mùže rozhodovat pouze v té funkci, pro kterou má požadovanou kvalifikaci. 5) Rozhodèí mùže v téže disciplínì zastávat pouze jednu funkci. 6) Rozhodèí není povinen upozoròovat soutìžící na závady náøadí pøed startem, pokud se nejedná o zjevné porušení pravidel nebo neohrožují-li zjevnì bezpeènost pøi pøípravì nebo provedení pokusu. 7) Rozhodèí jsou jednotnì ustrojeni a oznaèeni zpravidla viditelnou vizitkou. Zpùsob oznaèení urèí a zajistí poøadatel. 8) Rozhodèí mùže být ze své funkce na soutìži odvolán zejména pro nepøístojné chování, je-li pod vlivem alkoholu nebo za opakované chybné hodnocení výkonù soutìžících. Rozhodèí mùže být ze soutìže i vylouèen. 9) V pøípadì vylouèení rozhodèího ze soutìže je mu pozastaveno vykonávání funkce rozhodèího do rozhodnutí ÚORM (pokud se jedná o vylouèení ze soutìže MÈR),

17 nebo KORM (pokud se jedná o krajské nebo nižší kola). 10) Jednotlivé ORM mohou rozhodnout o napomenutí rozhodèího, pozastavení èinnosti na dobu max. 1 roku nebo o odejmutí kvalifikace rozhodèího. Hlavní rozhodèí 1) Hlavní rozhodèí odpovídá za technické provedení soutìže, dodržení smìrnice a OZ soutìže. Jmenuje jej poøadatel soutìže. 2) Hlavní rozhodèí navrhuje veliteli soutìže èasový rozpis soutìže, jakož i zmìny zaèátkù disciplín, ukáže-li se v prùbìhu soutìže potøeba tyto zmìny provést. 3) Rozhoduje o poètu a zaøazení rozhodèích, pokud tak již neuèinil poøadatel soutìže. 4) Nestaèí-li poèet rozhodèích k øádnému provedení soutìže, požádá velitele soutìže o pøidìlení potøebného poètu pomocných rozhodèích. 5) Vyskytnou-li se v prùbìhu soutìže nedostatky v èinnosti rozhodèích, mùže je pøeøadit nebo odvolat z funkce, pøípadnì navrhnout veliteli soutìže jejich vylouèení ze soutìže. 6) Svolává porady rozhodèích, kde je seznamuje zejména s jejich zaøazením, úkoly, èasovým rozpisem soutìže a úpravami pravidel, jsou-li v propozicích soutìže uvedeny. 7) Zpravidla nevykonává jiný úkol rozhodèího. Dohlíží na dodržování smìrnice a OZ soutìže. Na zjištìné závady upozoròuje a požaduje jejich odstranìní cestou rozhodèího disciplíny nebo velitele soutìže, pøípadnì využije svých dalších pravomocí. 8) Rozhoduje o oprávnìní soutìžících startovat v pøíslušné disciplínì a soutìži. Má právo urèit soutìžícího k antidopingové zkoušce a testu na alkohol. 9) Rozhoduje o místì a èasu opakování pokusu, který naøídil rozhodèí disciplíny. 10) Rozhoduje o zpùsobilosti drah, pøípadnì stadionu k uspoøádání èi pokraèování soutìže (napøíklad pøi nezajištìní zdravotní služby). Má právo soutìž pøerušit a trvají-li hrubé nedostatky, které mohou negativnì ovlivnit regulérnost soutìže a zejména bezpeènost soutìžících, navrhne veliteli soutìže ukonèení soutìže. 11) Má právo vylouèit soutìžící (družstvo) ze soutìže za hrubé nebo úmyslné porušení pravidel, pøi pozitivní antidopingové kontrole èi zjištìní požití alkoholu nebo pro nepøístojné chování soutìžících nebo doprovodu. 12) Rozhoduje o protestech a odvoláních. 13) Rozhoduje o všech okolnostech, které se vyskytnou v prùbìhu disciplín, a které smìrnice výslovnì neupravuje a o nichž již nerozhodl rozhodèí disciplíny. 14) Kontroluje a podepisuje výsledkové listiny. 15) Pøi soutìžích velkého rozsahu mùže hlavní rozhodèí urèit svého zástupce (pokud tak již neuèinil poøadatel soutìže), který mu vypomáhá a v pøípadì jeho nepøítomnosti jej zastupuje. Zástupce hlavního rozhodèího musí mít kvalifikaci stanovenou v dané soutìži pro hlavního rozhodèího. IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže # Rozhodèí disciplíny 1) Rozhodèí disciplíny je zkušený rozhodèí, který øídí prùbìh dané disciplíny. V prùbìhu soutìže je podøízen hlavnímu rozhodèímu. 2) Rozhodèí disciplíny je odpovìdný za dodržování smìrnice. Rozhoduje o všech 17

18 technických otázkách, které vzniknou v prùbìhu disciplíny, o nichž není zøejmì v této smìrnici ustanovení. 3) Podøízeným rozhodèím pøidìlí jednotlivé úseky, stanoví úkoly a pøipomene ustanovení pravidel pro pøidìlený úsek. 4) Pøed zaèátkem a v prùbìhu plnìní disciplíny je povinen pøekontrolovat a sledovat stav dráhy, pøekážky, startovní èáry a èasomíry. Zjištìné závady nechá odstranit prostøednictvím hlavního rozhodèího velitelem soutìže. 5) Po skonèení pokusu potvrzuje jeho platnost. 6) Má právo vylouèit soutìžícího (družstvo) z provádìní disciplíny za hrubé nebo úmyslné porušení smìrnice a navrhnout hlavnímu rozhodèímu vylouèení soutìžícího (družstva) ze soutìže pøi pozitivní antidopingové kontrole èi zjištìní požití alkoholu nebo pro nepøístojné chování soutìžících nebo doprovodu. 7) Rozhoduje o protestech soutìžících. 8) Má právo povolit soutìžícímu (družstvu), kterému bylo prokazatelnì pøekáženo, opakování pokusu. 9) Nastanou-li v prùbìhu disciplíny takové okolnosti, že spravedlnost vyžaduje, aby disciplína byla opakována, má právo prohlásit tuto disciplínu za neplatnou. Ta se opakuje týž den nebo druhý den, podle rozhodnutí hlavního rozhodèího, které je koneèné. 10) Po skonèení disciplíny zùstane v prostoru startu do doby, v níž mùže být podán protest nebo odvolání. Po uplynutí této doby potvrdí výsledkovou listinu disciplíny a pøedá ji hlavnímu rozhodèímu. 11) Pøi soutìžích velkého rozsahu mùže hlavní rozhodèí urèit zástupce rozhodèího disciplíny (pokud tak již neuèinil poøadatel soutìže). Ten musí mít odpovídající kvalifikaci pro rozhodování v dané soutìži. Podle pokynù rozhodèího disciplíny se podílí na øízení disciplíny a pøípadì nepøítomnosti ho zastupuje. Rozhodèí 1) Rozhodèí je v prùbìhu disciplíny podøízen rozhodèímu disciplíny. 2) Rozhodèí pozornì sleduje plnìní disciplíny na úseku (místì), který mu rozhodèí disciplíny pøidìlil a informuje jej o porušení pravidel zvednutím èerveného praporku nebo jiným smluveným signálem. Po skonèení pokusu pøesnì informuje rozhodèího disciplíny o porušení pravidel, který dle této informace rozhodne. 3) Pøed startem dalšího pokusu signalizuje pøipravenost úseku bílým praporkem nebo jiným smluveným signálem. 4) Rozhodèí setrvá na svém stanovišti po celou dobu plnìní disciplíny. 5) Pøed odchodem ze stadiónu odevzdá všechny vypùjèené pomùcky, které používal. Startér 1) Startér dohlíží na soutìžící na startu a rozhoduje o všech okolnostech spojených se startem pokusu. Je podøízen rozhodèímu disciplíny. 2) Kontroluje, aby soutìžící startovali podle startovní listiny ve správném pokusu a správné dráze. 3) Pokud nebyl start proveden podle ustanovení smìrnice o startování, vrátí jej zpìt druhým výstøelem nebo zapískáním na píš alku. Vede pøehled o chybných startech závodníkù. 18

19 4) Dohlíží, aby soutìžící mìli pøed startem øádnì upevnìna startovní èísla a aby jejich odìv, obuv a osobní výstroj odpovídala pøíslušným pravidlùm. Zjištìné závady a pøestupky proti pravidlùm ihned hlásí rozhodèímu disciplíny zvednutím èerveného praporku nebo jiným smluveným signálem, pokud je soutìžící na místì ihned neodstraní. Pokud soutìžícího odstartuje se závadou na výstroji, nemùže ho již vrátit zpìt a není to dùvodem pro neplatnost pokusu. 5) Není-li provedeno losování drah napøed, provádí losování drah na stadiónu pøed startem. 6) Plnìním úkolù uvedených v pøedchozích odstavcích 2 až 4 mùže startér povìøit svého pomocníka. Pøi vìtších soutìžích mùže mít startér i nìkolik pomocníkù. Závodèí na start 1) Závodèí obdrží od rozhodèího disciplíny startovní listiny, svolává soutìžící na urèená shromaždištì a zavádí je na start. Je podøízen rozhodèímu disciplíny. 2) Závodèí na startu se starají o to, aby soutìžící podle startovní listiny mìli správná startovní èísla, ta aby byla pevnì upevnìna, a aby byli obleèeni v pøedepsané výzbroji. 3) Pomáhají startérovi pøi losování drah. 4) Zjištìné závady signalizují startérovi praporkem. 5) Nejsou-li závodèí na start ustanovení, vykonává jejich funkci pomocník startéra nebo startér sám. 6) Pøi vìtších soutìžích mùže mít i nìkolik pomocníkù. Rozhodèí v cíli Rozhodèí v cíli rozhodují: 1) o poøadí v nìmž soutìžící ukonèili pokus 2) zda má závodník napojenou proudnici 3) zda závodník donesl do cíle výstroj a výzbroj, se kterou odstartoval 4) Rozhodèí v cíli by nemìl vykonávat souèasnì funkci èasomìøièe. 5) Rozhodèí v cíli musí být umístìn v cílové rovince ve vzdálenosti nejvíce pìt metrù od cílové èáry. Aby mìl dobrý pøehled, mùže se pro nìj zøídit vyvýšené stanovištì. 6) Poèet rozhodèích v cíli se øídí poètem drah. Doporuèuje se, aby jeden rozhodèí rozhodoval o prvním soutìžícím, druhý o druhém atd. IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže # Èasomìøièi, mìøení a urèování èasu 1) Za mìøení èasù dosažených v jednotlivých disciplínách odpovídá hlavní èasomìøiè. V prùbìhu plnìní disciplíny je podøízen rozhodèímu disciplíny. 2) Èasomìøièi a zapisovatel podléhají hlavnímu èasomìøièi. Ten jim pøidìlí jednotlivé dráhy, stanoví úkoly a pøipomene pravidla pro mìøení výkonù soutìžících. Hlavní èasomìøiè provádí zejména: a) kontrolu funkènosti stopek nebo elektrické èasomíry pøed zahájením plnìní disciplíny, b) potvrzení pøipravenosti èasomìøièù nebo elektrické èasomíry k dalšímu mìøení rozhodèímu disciplíny, 19

20 c) kontrolu a záznam namìøených èasù všech èasomìøièù a vydává pokyn ke zrušení namìøených èasù, d) stanovení a pøedání platného (úøedního) èasu po každém pokusu zapisovateli, e) výmìnu èasomìøièe v pøípadì zjištìní nepøesností v jeho mìøení, f) vykonává zároveò funkci náhradního èasomìøièe. Pokud v nutném pøípadì nezastupuje nìkterého z èasomìøièù, je jím namìøený èas èasem kontrolním a nemùže být zaznamenán do výsledku. 3) Èas lze mìøit ve všech disciplínách ruènì pomocí stopek nebo elektrickou èasomírou. 4) Elektrickou èasomíru lze použít, pokud umožní mìøení výkonù ve všech drahách mìøené disciplíny. Mìøení èasu elektrickou èasomírou je povinné pøi republikových, mezinárodních a jiných urèených soutìžích. 5) Pøi mìøení èasu elektrickou èasomírou postupuje hlavní èasomìøiè, obsluha èasomíry a poøadatel dle technických podmínek a návodu pro mìøení touto èasomírou. 6) Pøi selhání elektrické èasomíry rozhodne hlavní rozhodèí po dohodì s velitelem soutìže o dalším postupu. 7) Èas se mìøí od záblesku pistole (kouøe) do okamžiku: a) kdy kterákoli èást tìla soutìžícího protne cílový pásek, nebo dostihne-li svislou rovinu položenou kolmo okrajem cílové èáry bližším startu nebo protneli cílový paprsek elektrické èasomíry b) signalizace obou terèù (pøi elektrickém mìøení dle technických podmínek této èasomíry) pøi požárním útoku 8) Se zpùsobem ukonèení mìøení èasu pøi použití elektrické èasomíry musí být soutìžící seznámeni nejpozdìji pøed zahájením disciplíny. 9) Ruènì mìøí èas soutìžícího zpravidla tøi, nejménì však dva èasomìøièi nezávisle na sobì. Své namìøené èasy si zapíší, aniž by o nich pøedem mluvili a pøedají je hlavnímu èasomìøièi. Namìøený èas zruší až na pokyn hlavního èasomìøièe. 10) Úøední èas se urèuje z namìøeného èasu dle tìchto pravidel: a) pøi ruèním mìøení s pøesností 1/10 (pokud není použito stopek, které umožòují mìøení s pøesností 1/100 s) a pøi elektrickém mìøení s pøesností 1/100 s. Èas namìøený elektrickou èasomírou je zároveò úøedním èasem, b) zastaví-li se ruèièka analogových stopek mezi dvìma èárkami, které udávají èas, platí vždy horší èas. Použije-li se stopek s pøesností 1/100 s, platí namìøený èas. c) souhlasí-li èas dvou ze tøí stopek, je èas zaznamenaný touto dvojicí stopek èasem úøedním, d) rozchází-li se èas všech tøí stopek, úøedním èasem je èas zaznamenaný stopkami ukazujícími støední èas, e) byl-li èas zmìøen pouze dvojími stopkami a ty se rozcházejí, platí horší èas za èas úøední. 11) V pøípadì selhání elektrického mìøení a dokonèení mìøení disciplíny stopkami, platí vždy jednotlivé namìøené èasy, tzn. èasy namìøené el. mìøením zùstávají v platnosti a u pokusù, které nebylo možno zmìøit el. mìøením se vyhodnotí úøední èas dle odst. 10 písm. c), d) a e) 20

21 12) Vrchní èasomìøiè stanoví po skonèení každého pokusu úøední èasy a zapisovatel je zapíše do záznamu èasu, rovnìž však všechny èasy, které byly èasomìøièi namìøeny. Zapisovatel 1) Zapisovatel je zpravidla pomocníkem hlavního èasomìøièe. Zapisuje èasy namìøené èasomìøièi v jednotlivých pokusech a úøední èasy dle pokynù hlavního èasomìøièe. Úøední èasy dosažené v jednotlivých pokusech a potvrzené rozhodèím disciplíny pøedává zpravidla radiostanicí sèítací komisi a hlasateli. 2) Zapisovatel obdrží od rozhodèího disciplíny záznamníky èasù se jmény a èísly soutìžících nebo družstev. 3) Po ukonèení disciplíny pøedá záznamy èasù rozhodèímu disciplíny. 4) Všechny záznamy èasù musí být podepsány zapisovatelem a rozhodèím disciplíny. Sèítací komise 1) Èinnost sèítací komise øídí její vedoucí, který je podøízen hlavnímu rozhodèímu. 2) Sèítací komise: a) zaznamenává èasy soutìžících v jednotlivých pokusech a disciplinách soutìže, b) provádí hodnocení výkonù soutìžících podle smìrnice a OZ soutìže, c) zpracovává dílèí a celkové výsledkové listiny a po odsouhlasení pøíslušným rozhodèím je zveøejòuje a pøedává urèeným úèastníkùm soutìže. d) po ukonèení každé disciplíny pøedá zápis o výsledcích k podepsání rozhodèímu disciplíny a pøedá jej hlavnímu rozhodèímu. IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže # Odvolací komise 1) Odvolací komise rozhoduje o všech odvoláních, o kterých nerozhodl hlavní rozhodèí. 2) Rozhoduje na místì a její rozhodnutí je koneèné. 3) Odvolací komise je tøíèlenná. Tvoøí ji hlavní rozhodèí, náèelník štábu a velitel soutìže. 4) Odvolací komise rozhoduje vìtšinou hlasù. 5) Rozhodnutí týkající se okolností, které nejsou ve smìrnici jasnì popsány a vyžadují si delší èas pro objektivní posouzení, oznámí hlavní rozhodèí jménem odvolací komise dodateènì, nejpozdìji do zahájení následující disciplíny, pøípadnì do vyhlášení výsledkù. Po dobu jednání odvolací komise mùže být soutìž hlavním rozhodèím pøerušena a na jednání komise mohou být povolány další zainteresované osoby. Protesty Protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního soutìžícího, proti úèasti jiného soutìžícího v soutìži a proti výsledkùm soutìže. Protesty soutìžících podává zásadnì vedoucí družstva, jehož soutìžícího se poškození týká. 21

22 Protesty se podávají písemnì: a) rozhodèímu disciplíny l do 10 minut od ukonèení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, prùbìhu nebo hodnocení pokusu l do 10 minut od ukonèení disciplíny, týká-li se sporná otázka prùbìhu disciplíny; b) hlavnímu rozhodèímu l pøed zahájením prvé disciplíny, týká-li se sporná otázka úèasti družstva èi jednotlivce v soutìži l do 10 minut od zveøejnìní oficiálních výsledkù, jsou-li spornou otázkou tyto výsledky Protest se musí bezprostøednì týkat vlastního družstva. Není-li protestující spokojen s rozhodnutím o protestu, mùže podat písemnì až 2 odvolání vždy do 10 minut po pøevzetí rozhodnutí: a) hlavnímu rozhodèímu prostøednictvím rozhodèího disciplíny, který o protestu rozhodl b) odvolací komisi prostøednictvím hlavního rozhodèího, který rozhodl o protestu nebo prvém odvolání, ve složení: hlavní rozhodèí, náèelník štábu a velitel soutìže. Rozhodnutí o zpùsobu øešení protestu nebo odvolání musí být vždy písemné. Ten kdo rozhoduje, uvede své rozhodnutí zpravidla na podání, kterým byl protest nebo odvolání podáno. Na podání musí být vždy uveden èas pøevzetí a pøedání protestu nebo odvolání s podpisem toho, kdo jej pøijal. Proti rozhodnutí odvolací komise, která rozhodla o protestu pøímo na místì soutìže, není další odvolání a její rozhodnutí je koneèné. Protest nebo odvolání lze vzít zpìt pouze pøed zahájením jeho projednávání rozhodèím disciplíny, hlavním rozhodèím nebo odvolací komisí. Projednaný a uznaný protest nelze vzít zpìt a soutìžící musí rozhodnutí o protestu splnit. Hodnocení a odmìny Za umístìní v jednotlivých disciplínách se pøidìlují soutìžícímu družstvu a jednotlivcùm body podle následujícího vzoru: 1. místo = 1 bod 2. místo = 2 body 3. místo = 3 body atd. O celkovém poøadí rozhoduje menší souèet bodù za umístìní v jednotlivých disciplínách. V pøípadì shodného souètu bodù za umístìní u dvou nebo i více soutìžících družstev rozhoduje o celkovém poøadí lepší umístìní v disciplínì podle následujícího poøadí: 1. požární útok 2. štafeta 4x 100 m s pøekážkami 3. bìh na 100 m s pøekážkami 4. závod požárnické všestrannosti 5. test z požární ochrany 22

23 Vítìzem kola je družstvo nebo jednotlivec, jenž má nejnižší souèet bodù za umístìní. Pøi shodném èase v disciplínì se soutìžním družstvùm pøidìluje stejný poèet bodù za umístìní v dané disciplínì, následující poèet pøidìlených bodù (poøadí) je o tolik vyšší, kolik družstev dosáhlo shodného èasu. Vzor: 1. místo = SDH Jílové, 2. místo = SDH Hronov, 2. místo = SDH Království, 4. místo = SDH Louky apod. Nedosáhne-li alespoò pìt èlenù družstva platných èasù v disciplínì bìh na 100 m s pøekážkami nebo nedosáhne-li družstvo alespoò jednoho platného èasu v disciplínách štafeta 4x 100 m s pøekážkami, požární útok nebo ZPV, bude jeho pokus v dané disciplínì hodnocen jako neplatný. Soutìžní družstva nebo jednotlivci, jejichž pokus na disciplínì byl hodnocen jako neplatný, se v hodnocení této disciplíny zaøadí pøed soutìžní družstva, která k plnìní disciplíny nenastoupila a obdrží body za umístìní následující za posledním z družstev s platným pokusem. Soutìžící družstva se hodnotí pøi omluvení neúèasti bodovì jako poslední z poètu pøihlášených kolektivù. Soutìžící družstva jsou vylouèena z hodnocení celoroèní èinnosti v pøípadì hrubého porušení káznì. Na úrovni okresního a vyšších kol soutìže budou ocenìni tøi nejlepší v pøíslušné kategorii. Finanèní a materiální zabezpeèení Obvodová a okresní kola hradí a materiálnì zabezpeèí podle finanèních možností organizátoøi ze svého rozpoètu. Je možné požádat pøíslušné orgány a organizace o poskytnutí sponzorských darù a pøíspìvkù. Vyšší kola dorosteneckých soutìží hradí ze svého rozpoètu SH ÈMS. Soutìže dorostu se po stránce materiálnì technické zabezpeèují v úzké spolupráci s pøíslušnými Hasièskými záchrannými sbory. IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže # Zodpovìdnost, bezpeènostní opatøení, pojištìní úèastníkù 1) Vedoucí družstva i jednotlivce musí být starší 18 let a po celou dobu celoroèní èinnosti (schùzky, tréninky, výlety a další akce) plnì odpovídá v rozsahu daném zákonnými pøedpisy a vìkem svìøencù za kázeò a bezpeènost èlenù kolektivu a jednotlivcù. Ve všech kolech soutìže odpovídá za kompletní odevzdání pøedepsané dokumentace i za veškerou èinnost všech èlenù družstva. 2) Organizátoøi dorosteneckých soutìží jsou povinni pøipravit materiálnì technické zabezpeèení všech soutìží podle této smìrnice a respektovat požadavky bezpeènosti práce. O organizaèních otázkách jsou povinni v potøebném rozsahu informovat všechny úèastníky soutìže vydáním organizaèního zabezpeèení. 3) Pøi každé akci v rámci celoroèní èinnosti jsou dorostenci ( ky) i jejich vedoucí pojištìni na základì pojistných smluv sjednaných SH ÈMS a na základì registrace u OSH pøed zahájením daného roèníku. Celoroèní èinnost Je zaznamenávána v kronice kolektivu, která je zpravidla pøedkládána pøi jarní èásti okresního kola. Pøed zahájením každého roèníku zde bude uveden jmenný seznam èlenù. 23

24 Zamìøení èinnosti Èinnost dorosteneckých družstev a jednotlivcù je zamìøena na pìt základních oblastí: 1) výchovná oblast cílem je výchova k dobrovolné práci, k znalosti historie a souèasnosti požární ochrany, k pomoci pøi mimoškolní práci s mladými hasièi. Dále je cílem uèit mládež dorosteneckého vìku využívat svùj volný èas systematicky a vést ji k samostatnosti, pocitu osobní odpovìdnosti a zodpovìdnosti k ostatním èlenùm kolektivu. 2) oblast požární ochrany cílem je získat znalosti z požární ochrany, pøipravit se na aktivní èinnosti jak v oblasti preventivnì výchovné, tak i operativnì technické, zúèastòovat se soutìží, prakticky si ovìøit znalosti, vìdomosti, dovednosti a návyky 3) oblast sportovní cílem je formou zájmové tìlesné výchovy zvyšovat fyzickou pøipravenost, vytrvalost, rychlost a obratnost. Spolupracovat s ostatními sportovními a mládežnickými organizacemi, poøádat vlastní sportovní akce a zúèastnit se sportovních akcí ostatních organizací. 4) oblast kulturnì spoleèenské zájmové èinnosti cílem je pùsobit na harmonický rozvoj mladé osobnosti vhodnými formami (kulturní akce, poøádání her a diskoték s výchovným zamìøením, pøíprava kulturních vystoupení na významná výroèí v SDH). 5) oblast veøejnì prospìšné èinnosti cílem je pùsobit na spoluodpovìdnost za vytváøení a ochranu hodnot a podílet se na tvorbì a udržování životního prostøedí. Spoleèným vytváøením hodnot pùsobit na osobní vztah ke spoleènému i osobnímu majetku a jeho ochranì. Limity pro získání výkonnostních tøíd Soutìžící, kteøí ve vyšších kolech (krajské, republikové) dosáhnou v disciplínì bìh na 100 m s pøekážkami stanoveného výkonnostního limitu, získávají pøíslušnou výkonnostní tøídu. 24 Pro jednotlivé kategorie se stanovují tyto výkonnostní limity: dorostenci dorostenky I. výkonnostní tøída 17,80 18,80 II. výkonnostní tøída 18,30 19,30 III. výkonnostní tøída 19,00 20,00 Výkonnostní tøídu lze splnit i v rámci soutìží schválených ÚORM pro získání výkonnostních tøíd. Seznam soutìží bude zveøejnìn na stránkách spolu se zveøejnìním schválených pøestupù. O zaøazení soutìže do tohoto seznamu musí poøadatel požádat písemnì ÚORM do pøíslušného kalendáøního roku. Doping 1. Používání drog, zakázaných látek, zakázaných postupù a alkoholu se pøísnì zakazuje.

25 2. Porušení pravidel o dopingu nastane, jestliže: a) v tkáni nebo tìlní tekutinì soutìžícího byla zjištìna pøítomnost zakázané látky 10), b) soutìžící užil nebo tìžil ze zakázaného postupu 11), c) soutìžící pøiznal, že použil nebo tìžil z užití zakázané látky nebo zakázaného postupu. 3. Je povinností každého soutìžícího dbát, aby se do jeho tìlesných tkání a tekutin nedostaly zakázané látky. 4. Hlavní rozhodèí nebo rozhodèí disciplíny mají právo vybrat nìkteré soutìžící k antidopingové zkoušce a testu na alkohol 5. Všichni vybraní soutìžící, kteøí se k dopingové kontrole nedostaví ve stanovené lhùtì, odmítnou se jí podrobit nebo jejichž dopingová zkouška, popø. test na alkohol bude pozitivní, budou ze soutìže vylouèeni a jejich výsledky anulovány. 6. Soutìžící je oprávnìn odmítnout poskytnutí krevního vzorku pouze tehdy, pokud nejsou dodrženy povinné postupy a bezpeènostní opatøení uvedená v pøedpise Postup provádìní dopingových kontrol. Vylouèení ze soutìže Soutìžící (družstvo) mùže být vylouèen ze soutìže: 1) pro nepøístojné chování vùèi rozhodèím a poøadatelùm, je-li pod vlivem alkoholu nebo zakázaných látek, pøi pozitivním výsledku antidopingové zkoušky nebo nedostaví-li se ve stanovené lhùtì k antidopingové zkoušce èi testu na alkohol, 2) použije-li jiného náøadí, než které pøedal ke kontrole, anebo dodateènì upraveného, 3) startuje-li nìkterý èlen družstva pod jiným startovním èíslem, než mu bylo pøidìleno, 4) prokáže-li se, že nesplòuje podmínky prezence uvedené v tìchto smìrnicích. IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže # 10) Zakázané látky jsou uvedeny v Seznamu 1, který je souèástí pøedpisu Postup provádìní dopingových kontrol vedený, doplòovaný a upravovaný Dopingovou komisí Èeského atletického svazu. Pod pojem zakázaná látka spadá i metabolit takovéto látky. 11) Pojem zakázaný postup zahrnuje zejména krevní doping a použití metod, které mìní složení a vìrohodnost vzorkù pøi dopingové zkoušce. Zakázané postupy jsou uvedeny v Seznamu 2, který je souèástí pøedpisu Postup provádìní dopingových kontrol. 25

26 V. TECHNICKÉ PODMÍNKY Povrch drah 1) Všechny technické disciplíny mohou být provádìny na drahách s pevným povrchem zemitým, travnatým, škvárovým nebo z jiných k tomu používaných materiálù. Pro bìžecké disciplíny se nedoporuèuje povrch asfaltový a betonový. 2) Krajské, republikové a mezinárodní soutìže se provádìjí zpravidla na povrchu škvárovém, nebo kvalitativnì srovnatelném a nebo na povrchu vyšší kvality, s výjimkou disciplíny požární útok. 3) Povrch dráhy mùže být se souhlasem hlavního rozhodèího chránìn proti poškození v exponovaných místech, zejména v místech styku s používaným náøadím nebo pøekážkami a v prostoru nádrží na vodu. Celková tlouš ka ochranné vrstvy nesmí pøesahovat 12 mm. Ochranná vrstva nesmí zhoršovat adhezní podmínky pro bìh soutìžících a musí být spolehlivì pøipevnìna k povrchu dráhy. Bìžecká tra a jednotlivé dráhy 1) Standardní délka bìžecké trati je 400 m, má dvì rovinky a dvì zatáèky. Nejedná-li se o dráhu s travnatým povrchem, musí být vnitøní okraj ohranièen obrubníkem z vhodného materiálu, asi 50 mm vysokým a 50 mm širokým. Obrubník mùže být nadzvednut, aby pod ním mohla z povrchu dráhy volnì odtékat voda, ale jeho horní okraj nesmí být výše než 65 mm nad povrchem dráhy. 2) Dráha s travnatým povrchem bez obrubníku musí mít vnitøní okraj bìžecké trati vyznaèen èarou 50 mm širokou, opatøenou praporky vzdálenými od sebe po 5 m. Praporky musí být na èáøe umístìny tak, aby bránily soutìžícím bìžet po èáøe. Jsou naklonìny v úhlu 60 o od zemì smìrem od dráhy. Vhodné jsou praporky rozmìrù 25 x 25 cm umístìné na žerdi dlouhé 45 cm. 3) Délka bìžecké trati musí být mìøena 0,20 m od hrany obrubníku smìrem do dráhy. Tam, kde bìžecká tra není vymezena obrubníkem, musí se mìøit ve vzdálenosti 0,20 m od èáry oznaèující vnitøní (levý) okraj prvé dráhy. 4) Délka bìžecké trati ostatních drah se mìøí ve vzdálenosti 0,20 m od vnìjších okrajù èar pøedchozích vlevo umístìných drah. Vnìjší (pravá) èára je zahrnuta do stanovené šíøky dráhy. 5) Pøi mìøení bìžecké trati musí být provedena dvì mìøení, která se od sebe nesmí lišit o více než 0,0003 x L + 0, 01 m, kde L je délka trati v metrech. Z tohoto výpoètu plyne nejvyšší pøípustný rozdíl mezi dvìma mìøeními: a) pro 100 m... 0,04 m, b) pro 400 m... 0,13 m. 6) Pøi všech bìzích v disciplínì bìh na 100 m s pøekážkami a štafeta 4x 100 m s pøekážkami musí každý závodník bìžet v samostatné dráze široké 2,4 2,5 m. Všechny dráhy musí být stejnì široké. V disciplínì štafeta 4x 100 m s pøekážkami s drahou užší jak 2,5 m se v pøimìøené délce dráhy, kde soutìžící z domeèku seskakují, vyznaèí rozšíøení dráhy na 2,5 m. Bìhá se smìrem doleva. V nižších 26

27 kolech a jiné soutìži se pøipouští nestandardní uspoøádání bìžecké trati, které stanoví dle místních podmínek poøadatel v organizaèním zabezpeèení soutìže. 7) Dráhy musí být èíslovány tak, že levá (vnitøní) dráha pøi pohledu ve smìru bìhu má v prvém pokusu èíslo 1. 8) V pøípadì použití více drah se pro druhé pokusy dráhy mìní, tak že se startující posouvají doprava (viz obr.) Start a cíl 1) Start a cíl dráhy se oznaèují bílou, 5 cm širokou èárou, vedenou kolmo k vnitønímu okraji dráhy. Šíøka startovní èáry se zapoèítává do délky dráhy. Cílová èára se do délky dráhy nezapoèítává. Dva bílé kùly cca 1,4 m vysoké a 8 x 2 cm široké, oznaèující konec cílové èáry, se umis ují vnì drah nejménì 30 cm od okraje dráhy. Mohou být nahrazeny konstrukcí pro èasomíru. 2) Poøadatel krajské, republikové a mezinárodní soutìže musí zajistit soutìžícím možnost použití startovních blokù. Soutìžící mùže použít též startovní bloky vlastní. Startovní bloky musí být tuhé konstrukce, musí umožòovat rychlé a snadné upevnìní i odstranìní tak, aby co nejménì poškodily dráhu. Ukotvení startovních blokù nesmí bìhem startu dovolit žádný pohyb. 3) Pro disciplínu štafeta 4x 100 m s pøekážkami musí být cíl všech drah v jedné rovinì. Délka dráhy je proto mìøena od cílové èáry ke startovní èáøe. Náøadí 1) Pøenosné motorové støíkaèky, další náøadí používané ve všech disciplínách a osobní výstroj musí být schváleného druhu, nebo odpovídat požadavkùm uvedeným v této smìrnici. 2) Soutìžící používají pøi soutìžích zpravidla vlastní pøenosné motorové støíkaèky (dále jen motorové støíkaèky ) a další náøadí, pokud poøadatel soutìže nerozhodne jinak (napø. urèením použití jednotné motorové støíkaèky v OZ soutìže). 3) Poøadatel mùže v propozicích soutìže urèit, které náøadí zajistí sám a zpùsob jejich pøidìlení soutìžícím (napøíklad losování), pøípadnì které náøadí pøevezme od soutìžících, zpùsob jejich kontroly a použití (napøíklad dle losování). To se týká zejména motorových støíkaèek, pøetlakových ventilù a proudnic na PÚ. 4) Mohou být použity motorové støíkaèky, které se podle technických podmínek 10) pøiøazují podle velikosti èerpadla až do skupiny PS 16 nebo s požárním èerpadlem do velikosti 10/1500 podle ÈSN EN Na motorových støíkaèkách nesmí být provádìny žádné technické úpravy odporující bezpeènosti práce, tech- V. Technické podmínky # 10) Pøíloha è. 4 k vyhlášce è. 255/1999 Sb., ve znìní vyhlášky è. 456/2006 Sb. 27

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník

Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník 1. Pořadatel Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník Pořadatelem soutěže je SDH Kaliště (okres Jihlava). 2. Čas a místo konání Soutěže se koná v obci Kaliště pravidelně na začátku května.

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů Praha 2014 2 DOSTIHOVÝ ŘÁD Obsah Str. Oddíl I... 9 Definice a vysvětlivky... 9 Oddíl II... 25 Rozsah

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T 2012-2013 OBSAH PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Stůl 2.1 Síťka 2.2 Míček 2.3 Pálka 2.4 Definice některých pojmů 2.5 Správné podání 2.6 Správné vrácení míčku 2.7 Postup hry 2.8

Více

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel

Více