VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka"

Transkript

1 Abstrakt VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Tasilo Prnka TASTECH, Květná 441, Slavičín, V roce 2001 byl zpracován poprvé návrh Národního programu orientovaného výzkumného programu České republiky (NPOVaV). Předložená práce podává přehled o jeho struktuře jak v celku, tak se zaměřením na výzkum materiálů a technologií jejich výroby. NPOVaV sestává z pěti tematických a tří horizontálních programů. Výzkum pokrokových materiálů je prezentován v tematickém programu III. Konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj, především v dílčím programu č.4 Nové materiály (materiály s vysokým poměrem pevnosthustota, materiály pro vysoké teploty a tlaky, technické polymery a jejich kompozity, progresivní keramické materiály, materiály pro biomedicínské aplikace, progresivní materiály pro stavby a konstrukce, elektronické a fotonické materiály a struktury). Výzkum tradičních materiálů (ocel, sklo, textil) je zahrnut do dílčího programu č. 1 Výrobní procesy a systémy. Je potěšitelné, že NPOVaV bude podporovat v dílčím programu č.5 Nastupující technologie i velmi perspektivní oblasti výzkumu nanotechnologie, nanomateriály a inteligentní materiály. Podle plánu, NPOVaV měl být vládě ČR předložen k projednání v dubnu Realizace programu se očekává v roce Abstract The National Oriented Research and Development Programme (NOR&DP) has been elaborated during The structure of NOR&DP is described in this paper with special attention on the materials research area. The programme consists of five thematic programmes, which have been further divided into sub-programmes, and three horizontal programmes. There are priority key research directions for individual sub-programmes, which have been selected by groups of experts from a large number of topics. Research of advanced materials is presented namely in thematic programme III. Competitiveness and a sustainable development, namely in the sub-programme No.4 New materials (Materials of a high strength/density ratio, Materials for high temperatures and stresses, Technical polymers and their composites, Advanced ceramic materials, Materials for the biomedical applications, Progressive materials for buildings and constructions, Electronic and photonic materials and structures). The research of advanced steel, glass and textile materials and their production technologies is covered in the sub-programme No.1 Production processes and systems. It is very agreeable that areas with bright perspective like nanotechnologies, nanomaterials and smart materials will be supported in the sub-programme No.5 Emerging technologies. According to the plan, NOR&DP should be presented to the Government of the Czech Republic for approving in April The realisation of the programme is envisaged from

2 1. ÚVOD Materiály se všeobecně pokládají za klíč k inovacím 21.století. Většina průmyslově vyspělých států podporuje adresně výzkum a aplikaci materiálů v rámci národních programů výzkumu a vývoje (s výjimkou ČR). V současné době jsou hnacími silami obrovského rozvoje materiálů a technologií jejich výroby, materiálových věd a materiálového inženýrství: globální problémy (přelidnění, ekologická krize a problém energetických zdrojů, konflikty a nebezpečí války) tlak vědy a jejích poznatků (nové poznatky a objevy základního výzkumu) vliv trhu a ekonomických stimulů (potřeba stále pevnějších, lehčích, spolehlivějších, odolnějších a levnějších materiálů) megaprojekty (realizace technicky i finančně extrémně náročných projektů, např. v kosmickém výzkumu) vliv nastupujících technologií (informační technologie, superpočítače, inteligentní materiály a systémy, nanotechnologie, biotechnologie) Z uvedených hnacích sil se v následujícím období projeví v České republice pravděpodobně tlak vědy, vliv trhu a vliv nastupujících technologií. Zejména dva poslední vlivy se uplatní jak v tradičním průmyslu vyrábějícím základní materiály hromadné spotřeby, tak v aktivitách malých a středních podniků. Tlak na zavádění nových výrobků s vyšší přidanou hodnotou a snižování výrobních nákladů bude v brzké době v České republice umocněn postupnou ztrátou komparativních výhod, jako jsou nízká cena práce a relativně nízká cena energií. V oblasti orientovaného výzkumu a vývoje bude mít velký význam zahájení a provádění Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje, který poprvé bude orientovat vědecké a.výzkumné pracovníky na řešení klíčových výzkumných směrů, s cílem vytvoření podmínek pro praktickou aplikaci výsledků výzkumu. Je pravděpodobné, že systém priorit, zavedený v NPOVaV, bude alespoň v určité míře postupně uplatněn v systému GA AV ČR a GA ČR. V rozsáhlé míře bude uplatněno vytváření výzkumných konsorcií, výzkumných center zaměřených na výzkumné priority a modifikován systém výzkumných záměrů. Usnesením vlády České republiky č. 16 z 5.ledna 2000 byla schválena Národní politika výzkumu a vývoje, která určila i základní strukturu a poslání orientovaného výzkumu a vývoje /1/. Vláda současně uložila Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Radě vlády pro výzkum a vývoj vypracovat podrobný návrh priorit (dílčích programů) Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje (NPOVaV), včetně návrhu implementace programu a jeho řízení. MŠMT pověřilo na základě výsledku výběrového řízení vypracováním návrhu programu konsorcium sestávající z Technologického centra AV ČR a Inženýrské akademie ČR. Do přípravy návrhu NPOVaV, která proběhla v roce 2001, se postupně zapojilo přibližně 500 českých odborníků z průmyslu, výzkumu a vývoje, státní správy a dalších organizací a institucí, ve spolupráci s panelem zahraničních expertů. V předložené práci je podána stručná informace o tom, jak je do programu zařazena oblast materiálového výzkumu a vývoje. 2. STRUKTURA NÁVRHU NPOVaV Navržená struktura NPOVaV je znázorněna v tab. I. /2/ Program sestává z pěti tematických a tří průřezových programů., které zahrnují všechny podstatné oblasti. Každý tematický program je rozdělen na několik dílčích programů, které obsahují tzv. klíčové výzkumné směry (KVS). Pro každý klíčový výzkumný směr byly zpracovány identifikační listy, které podávají jeho stručnou charakteristiku, důvody jeho výběru a další informace. V rámci průřezových směrů byl zformulován návrh systémových opatření. 2

3 Tab.I. - Struktura Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje ČR Tematický program I.: Kvalita života 1. Zdraví obyvatel 2. Kvalitní a bezpečná výživa obyvatel 3. Krajina a sídla budoucnosti 4. Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů Tematický program II.: Informační společnost 1. Inteligentní systémy pro rozhodování, řízení a diagnostiku 2. Management informací a znalostí 3. Komunikační infrastruktura a technologie 4. Počítačové modelování a návrh systémů a procesů Tematický program III.: Konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj 1. Výrobní procesy a systémy 2. Bezpečná a ekonomická doprava 3. Stavby a konstrukce 4. Nové materiály 5. Nastupující technologie 6. Využití přírodních zdrojů Tematický program IV.: Energie pro ekonomiku a společnost 1. Bezpečná a efektivní jaderná energetika 2. Energetické a neenergetické využití uhlí a uhlíkatých surovin 3. Racionální využití energie a obnovitelné a energetické zdroje Tematický program V.: Moderní společnost a její proměny 1. Výkonově orientovaná, bezpečná a evropsky integrovaná společnost 2. Sociální soudržnost, sociální diferenciace a národní identita Průřezový program I.: Lidské zdroje pro výzkum a vývoj: Průřezový program II.: Integrovaný výzkum a vývoj Průřezový program III.: Regionální a mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 3. MATERIÁLOVÝ VÝZKUM V NPOVaV Klíčové výzkumné směry charakteru převážně materiálového výzkumu nalezneme v několika dílčích programech tematického programu III: Konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj : a) V dílčím programu 1. Výrobní procesy a systémy jsou to KVS: Textilní materiály a jejich technologie Pokročilé oceli a související technologie Anorganická skla a jejich technologie Progresivní technologie obrábění, dělení, spojování a beztřískového zpracování materiálu b) V dílčím programu 4. Nové materiály jsou to KVS: Materiály s vysokým poměrem pevnost-hustota Materiály pro vysoké teploty a tlaky Technické polymery a jejich kompozity 3

4 Progresivní keramické materiály Materiály pro biomedicínské aplikace Progresivní materiály pro stavby a konstrukce Elektronické a fotonické materiály a struktury c) V dílčím programu 5. Nastupující technologie jsou to KVS: Nanotechnologie a nanomateriály Inteligentní materiály a struktury Zatím co v dílčím programu 1. jde o výzkumnou podporu tradičních odvětví českého průmyslu, v dílčím programu 4. se jedná o výzkum a vývoj moderních pokrokových materiálů s vysokou přidanou hodnotou, které budou využity v různých odvětvích. KVS zařazené do dílčího programu 5. patří mezi strategické směry, jimž se dává v celosvětovém měřítku nejvyšší priorita a jsou rovněž obsaženy v návrhu 6.rámcového programu výzkumu EU, v třetí prioritní tematické oblasti specifického programu Integrace a posílení Evropského výzkumného prostoru ( Nanotechnologie, inteligentní materiály a nové výrobní postupy ) /3/.. 4. VÝZKUMNÉ PRIORITY KLÍČOVÝCH VYZKUMNÝCH SMĚRŮ V rámci jednotlivých klíčových výzkumných směrů byly materiálovým panelem odborníků doporučeny následující výzkumné priority: 4.1. Textilní materiály a jejich technologie a) Výzkum textilních materiálů pro stavebnictví b) Výzkum textilních materiálů pro zdravotnictví c) Výzkum tepelně izolačních fólií a textilií d) Výzkum pokrokových technologií spřádání, pletení a tkaní e) Výzkum ekologických aspektů výroby, zpracování a úpravy textilních materiálů f) Výzkum zušlechťování textilních materiálů 4.2. Pokročilé oceli a související technologie a) Výzkum spojitých metalurgických technologií b) Výzkum způsobů zpracování metalurgických odpadů c) Zvýšení užitných vlastností ocelových výrobků d) Modelování a řízení metalurgických procesů 4.3. Anorganická skla a jejich technologie a) Intenzifikace výroby skla při současném zlepšení ekologických podmínek výroby b) Výzkum vitrifikace nebezpečných odpadů c) Výzkum možností zvýšení chemické odolnosti a mechanických vlastností užitkového a technického skla d) Výzkum povrchových úprav skla a vytváření speciálních skleněných vrstev na kovových, keramických a dalších substrátech s využitím v lékařství, elektronice a optoelektronice e) Výzkum inteligentních skel f) Výzkum technologie výroby a vlastností materiálů skelných vláken 4.4. Progresivní technologie obrábění, dělení, spojování a beztřískového zpracování materiálu a) Výzkum vysokorychlostního řezání b) Výzkum suchého a tvrdého obrábění c) Výzkum progresivních nástrojových materiálů d) Moderní technologie svařování (laser, plazma, friction stirr welding atd.) e) Výzkum svařitelnosti obtížně svařitelných materiálů f) Výzkum progresivních metod pájení materiálů 4

5 g) Výzkum progresivních metod lepení materiálů h) Výzkum spojování kompozitních a hybridních materiálů i) Výzkum progresivních způsobů tváření materiálů (hydroforming, superplastické tváření, tváření v polotekutém stavu, vibrační tváření apod.) j) Výzkum pokrokových slévárenských technologií 4.5. Materiály s vysokým poměrem pevnost-hustota a) Slitiny Al s vyšším poměrem pevnost-hustota b) Slitiny Mg s vyšším poměrem pevnost hustota c) Kompozity s kovovou matricí zpevněnou částicemi nebo vlákny d) Kompozity uhlík-uhlíkové vlákno e) Vlákna pro zpevňování kompozitů f) Intermetalické sloučeniny pro vysoká provozní namáhání a obtížná prostředí Materiály pro vysoké teploty a tlaky a) Výzkum a vývoj modifikovaných feritických litých i tvářených žárupevných ocelí b) Výzkum a vývoj vysocelegovaných žárupevných slitin, včetně netradičních technologií výroby komponent z těchto materiálů c) Výzkum a vývoj kompozitních materiálů pro vysoké teploty a vývoj postupů jejich výroby d) Výzkum a vývoj intermetalických sloučenin a vývoj technologií jejich výroby 4.7. Technické polymery a jejich kompozity a) Optimalizace vlastností polymerů, polymerních matric, částicových a vláknových plniv s potřebnou tuhostí, pevností a vlastnostmi povrchů. b) Zvládnutí teoretických a technologických problémů kompaundování (polymer-polymer, polymer-plniva) a vyztužování dlouhými vlákny. c) Zvládnutí fyzikálně-chemických, fyzikálních a inženýrských problémů zpracování polymerů a kompozitů do požadovaného tvaru při minimalizaci technologických defektů d) Vývoj konstrukčních zásad opírajících se o experimentálně stanovené materiálové charakteristiky a teoreticky zdůvodněné modelové výpočty, umožňující optimalizaci tvarového řešení a vysokou životnost a spolehlivost výrobků. e) Výzkum vlastností recyklovaných polymerních materiálů a způsobů zlepšování jejich vlastností. f) Výzkum přípravy, struktury a vlastností polymerních materiálů se speciálními vlastnostmi (např. biokompatibilní polymery, materiály pro tribologické aplikace aj.) g) Výzkum degradačních procesů v polymerních materiálech včetně mechanismů iniciace a šíření trhlin 4.8. Progresivní keramické materiály a) Elektrokeramické materiály pro informační a telekomunikační technologie b) Oxidové a neoxidové kompozitní konstrukční materiály c) Elektrochemicky aktivní keramické materiály pro energetické a chemické aplikace d) Biokeramické materiály a jejich aplikace e) Keramické povlaky pro optické, tepelné, konstrukční a ekologické aplikace f) Spojování keramických a kovových materiálů 4.9. Materiály pro biomedicínské aplikace a) Vývoj kloubních a skeletálních náhrad nové generace b) Výzkum kompatibility systému implantát-tkáň c) Výzkum biomechaniky pohybového aparátu d) Výzkum náhrady tkání a orgánových struktur (tkáňové inženýrství) e) Výzkum a vývoj nosičů léků (targeting) f) Výzkum materiálů a systémů pro implantovatelná zařízení (např. kardiostimulátory nové generace, inzulínové pumpy aj.) 5

6 4.10. Progresivní materiály pro stavby a konstrukce a) Kompozitní materiály a materiály s pamětí pro stavební konstrukce a rekonstrukce b) Výzkum a vývoj progresivních betonů c) Výzkum mechanismů poškozování železobetonu a zvyšování jeho odolnosti proti vlivu prostředí d) Výzkum technologie zpracování odpadních hmot (škvára, popílek, suť, sádrovec, dřevní hmota atd.) na materiály pro stavební účely e) Výzkum stavebních materiálů odolných proti požáru f) Výzkum degradace stavebních materiálů a konstrukcí Elektronické a fotonické materiály a struktury a) Nanotechnologie a nanokompozity pro elektroniku a fotoniku b) Funkční struktury na bázi uhlíku: fullereny, nanotrubice, koloidní uhlíkové systémy c) Supramolekulární architektury pro elektroniku a fotoniku d) Molekulární elektronika a fotonika e) Výzkum elektroaktivních polymerů f) Biomimetické materiály v elektronice g) Mikro- a nanoelektromechanické systémy Nanotechnologie a nanomateriály a) Dlouhodobý výzkum struktur a jevů probíhajících v nanorozměrech b) Nanobiotechnologie c) Inženýrské způsoby vytváření materiálů a systémů v nanorozměrech d) Vývoj zkušebních a manipulačních zařízení a přístrojů e) Aplikace v oblastech jako jsou zdravotnictví, chemie, energetika, strojírenství, elektronika, optika a životní prostředí Inteligentní materiály a struktury a) Výzkum základních fyzikálně-chemických a biologických vlastností inteligentních materiálů b) Výzkum a aplikace materiálů s tvarovou pamětí c) Výzkum a aplikace vodivých plastů d) Výzkum a vývoj inteligentních struktur pro použití ve stavebnictví a strojírenství e) Výzkum aplikace inteligentních materiálů a struktur v senzorech Uvedené priority budou ještě předmětem diskuse před vyhlašováním výzev k podávání návrhů projektů. 5. ZÁVĚR Poprvé v historii České republiky byl zpracován návrh Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje. Ve shodě se světovými trendy tvoří jeho důležitou část výzkum materiálů a technologií jejich výroby a zpracování. Výzkum pokrokových materiálů je prezentován v tematickém programu III. Konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj především v dílčím programu č.4 Nové materiály. Výzkum tradičních materiálů (ocel, sklo, textil) je zahrnut do dílčího programu č. 1 Výrobní procesy a systémy. Je potěšitelné, že NPOVaV bude podporovat v dílčím programu č.5 Nastupující technologie i velmi perspektivní oblasti výzkumu nanotechnologie, nanomateriály a inteligentní materiály. Předpokládá se, že ve všech podstatných odvětvích budou v budoucnu zpracovány odborně zaměřené předpovědi budoucího vývoje (foresight, roadmaps) a nejinak by tomu mělo být i v oboru materiálů. Předpovědi by měly být zaměřeny nejen na pokrokové materiály a technologie, ale měly by být zpracovány i pro tradiční obory, jako jsou technologie výroby a zpracování oceli, hliníku, skla, plastů a polymerů, zpracování přírodních surovin apod., 6

7 protože, souběžně s růstem vědeckých poznatků, se ukazuje stále jejich značný rozvojový potenciál. Postupný rozvoj lze očekávat ve všech základních kovových i nekovových materiálech. Intenzivní růst výroby a aplikací se předpokládá zejména u plastů a polymerů, polovodičů a pokrokové keramiky. Rozsáhle podporované výzkumné programy orientovaného základního výzkum, zejména v EU, USA a Japonsku, se téměř převážně orientují v oboru materiálů na nanomateriály a nanotechnologie, inteligentní materiály a systémy, biotechnologie a biomateriály a na hledání zcela nových principů hromadné výroby materiálů a výrobků. Zejména v souvislosti s účastí ČR v připravovaném 6. rámcovém programu výzkumu a technického rozvoje EU bude nutné co nejdříve vypracovat výzkumné koncepce v oblasti nanotechnologií, inteligentních materiálů, materiálů pro informační technologie, biomateriálů a pokrokových způsobů výroby, které by byly aplikovatelné v reálných podmínkách českých výzkumných pracovišť, s přihlédnutím k potenciální aplikační sféře 6. LITERATURA A INTERNET 1a. b. PRNKA, T., ŠPERLINK, K., KŘENEK, P.: Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v ČR 2000, vyd. Repronis Ostrava, 2000, 228 str., ISBN a. b. PRNKA, T., ŠPERLINK, K., KŘENEK, P.: Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v ČR 2002, vyd. Repronis Ostrava, 2002, 160 str., ISBN Šestý rámcový program evropského výzkumu základní informace, vyd. Repronis Ostrava, 2001, 60 str., ISBN

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

5. NÁRODNÍ POLITIKA VaV A NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU

5. NÁRODNÍ POLITIKA VaV A NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU 5. NÁRODNÍ POLITIKA VaV A NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU 5.1. NÁRODNÍ POLITIKA VÝZKUMU A VÝVOJE ČR 2004 2008 Národní politika výzkumu a vývoje ČR na léta 2004 2008 (dále NPVaV) byla schválena usnesením vlády

Více

Priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Západočeské univerzity v Plzni

Priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Západočeské univerzity v Plzni Priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Západočeské univerzity v Plzni Význam vědeckých, výzkumných a vývojových činností na Západočeské univerzitě v Plzni se soustavně zvyšuje.

Více

Potenciál ČR v klíčových umožňujících technologiích (KETs) Shrnutí. Technologické centrum AV ČR

Potenciál ČR v klíčových umožňujících technologiích (KETs) Shrnutí. Technologické centrum AV ČR Potenciál ČR v klíčových umožňujících technologiích (KETs) Shrnutí Technologické centrum AV ČR 2014 0 Dokument je shrnutím studie Key Enabling Technologies v ČR zpracované Technologickým centrem Akademie

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

REGIONÁLN CENTRUM ELEKTROTECHNIKY RICE

REGIONÁLN CENTRUM ELEKTROTECHNIKY RICE REGIONÁLN LNÍ INOVAČNÍ CENTRUM ELEKTROTECHNIKY RICE Regionální inovační centrum elektrotechniky FEL ZČU v Plzni Základní cíle projektu: Výstavba výzkumného centra Pořízení infrastruktury Nová pracovní

Více

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGROVANÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI JAKO NÁSTROJ ROZVOJOVÉ

Více

VÝCHODISKA BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR

VÝCHODISKA BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR VÝCHODISKA BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR Jarmil Valášek, Petr Linhart MV-GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč Abstrakt: Security situation has been changing in the world and in the territory

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

III. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

III. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA III. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 1. Název programu: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (dále jen program ) 2. Právní rámec programu:

Více

PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA

PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA HELENA DOLEŽALOVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Česká republika Abstract in original language Příspěvek je zaměřen na právní úpravu

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ THE ISSUE OF BROWNFIELDS IN TERMS OF THEIR SAFETY RISKS FOR REGIONAL DEVELOPMENT Bc. Eliška Vítková vitkova.e@centrum.cz

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ

ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ Ing.Ondřej Šilhan, Ph.D. Minova Bohemia s.r.o, Lihovarská 10, 716 03 Ostrava Radvanice, tel.: +420 596 232 801, fax: +420 596 232 944, email: silhan@minova.cz ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY.

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY. BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY Dagmar Kudová Anotace: Příspěvek, který je součástí řešení výzkumného záměru PEF MZLU

Více

PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE

PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2008 REPRONIS Ostrava 2007 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

OHROŽENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV PŘÍRODNÍMI VLIVY THREAT OF THE ELECTRICAL TRANSMISSION SYSTEMS BY THE NATURAL

OHROŽENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV PŘÍRODNÍMI VLIVY THREAT OF THE ELECTRICAL TRANSMISSION SYSTEMS BY THE NATURAL Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E F A K U L T A Š P E C I Á L N E H O I N Ž I N I E R S T V A KRÍZOVÝ MANAŽMENT - 1/2013 OHROŽENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV PŘÍRODNÍMI VLIVY THREAT OF THE ELECTRICAL

Více

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, 040 01 Košice

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, 040 01 Košice POSUDEK NA HABILITAČNÍ PRÁCI Ing. Anny Guzanové, PhD. s názvem STUDIUM VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÝCH POVLAKŮ (obor Strojárske technológie a materiály) Katedra technológií a materiálov, Strojnícka

Více

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS Petr AMBROŽ a, Jiří DUNOVSKÝ b a ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii,

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

Nanotechnologie a jejich aplikace. doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.

Nanotechnologie a jejich aplikace. doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. Nanotechnologie a jejich aplikace doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předpona pochází z řeckého νανος což znamená trpaslík 10-9 m 380-780 nm rozsah λ viditelného světla Srovnání známých malých útvarů SPM Vyjasnění

Více

POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY

POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY 134 Ing. Luděk Volf e-mail: ludek.volf@fs.cvut.cz Ing. Libor Beránek e-mail: libor.beranek@fs.cvut.cz Ing. Petr Mikeš e-mail: p.mikes@fs.cvut.cz Ing. Igor Vilček, Ph.D. Katedra manažmentu a ekonomiky SjF

Více

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ANDREA SCHELLEOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity Abstract in original language Článek se zaobírá problematikou elektronizace veřejné správy s důrazem na elektronické

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU kompozitní tyče ARMASTEK dokonalá alternativa tradičního vyztužení betonu ocelovými tyčemi - - - + + + ŽELEZOBETON beton vyztužený ocelovými tyčemi základní chybou železobetonu

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY POURING LADLES IN ARCELORMITTAL OSTRAVA STEEL PLANT - UTILIZATION OF NEW INSULATION LAYER Dalibor Jančar a Petr Tvardek b Pavel

Více

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace Problematika odpadů Vznik odpadů a odpadní energie ve všech fázích životního cyklu. dpadem se může stát samotný výrobek na konci životního cyklu. Vznik odpadů

Více

od myšlenek k aplikacím Marie Stehlíková, odd. rozvoj. aktivit

od myšlenek k aplikacím Marie Stehlíková, odd. rozvoj. aktivit od myšlenek k aplikacím Marie Stehlíková, odd. rozvoj. aktivit Příprava výzkumné potřeby zaměřené na SMART CITY a příklady chytrých projektů TA ČR Seminář SMART CITY, Praha, 7. června 2013 PROČ? Koncept

Více

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Geologie Studijní obor: Paleobotanika Mgr. Václav Mencl Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské

Více

VŠB Technická univerzita a možnosti spolupráce v oblasti jaderné energetiky

VŠB Technická univerzita a možnosti spolupráce v oblasti jaderné energetiky VŠB Technická univerzita a možnosti spolupráce v oblasti jaderné energetiky Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz http://vondrak.vsb.cz 21. dubna 2011 Hlavní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI rozvoj vzdělávání na technických fakultách

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI rozvoj vzdělávání na technických fakultách ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI rozvoj vzdělávání na technických fakultách Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. Rektorka ZČU v Plzni www.zcu.cz ZČU v Plzni - VŠE V JEDNOM AREÁLU 2 Západočeská univerzita

Více

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 Ing. Jan Řehoř, Ph.D. Ing. Tomáš Nikl ZČU v Plzni Fakulta strojní, Katedra technologie obrábění ZČU v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň e-mail: rehor4@kto.zcu.cz Abstract The

Více

Transfer inovácií 20/2011 2011

Transfer inovácií 20/2011 2011 OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Poznejte budoucnost technických věd Teď už vím jak. Ing. Vlastimil Bejček, CSc. ředitel Centra podpory projektů VUT v Brně

Poznejte budoucnost technických věd Teď už vím jak. Ing. Vlastimil Bejček, CSc. ředitel Centra podpory projektů VUT v Brně Poznejte budoucnost technických věd Teď už vím jak Ing. Vlastimil Bejček, CSc. ředitel Centra podpory projektů VUT v Brně Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty OP

Více

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný.

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně listopad 2012 O hodnocení doktorských

Více

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION Varner D., Černý M., Mareček J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture

Více

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application

Více

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 Martin BALCAR a), Václav TURECKÝ a), Libor Sochor a), Pavel FILA a), Ludvík MARTÍNEK a), Jiří BAŽAN b), Stanislav NĚMEČEK c), Dušan KEŠNER c) a)

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE PLASTY VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI Obsah Definice Rozdělení plastů Vztah mezi strukturou a vlastnostmi chemické složení a tvar molekulárních jednotek

Více

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ Pavel Adamiš Miroslav Mohyla Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava - Poruba, ČR Abstract In

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax.

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax. HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTů PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Helena Sůvová Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297,

Více

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPAVY ÚVODNÍ STUDIE Josef Čejka 1 Abstract In spite of development of road transport, carriage by rail still keeps its significant position on traffic market. It assumes increases

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Abstract Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Zbyšek Nový 1, Miroslav Urbánek 1 1 Comtes FTH Lobezská E981, 326 00 Plzeň, Česká republika, znovy@comtesfht.cz, murbanek@comtesfht.cz The

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. TUL nabízí nový studijní program Nanotechnologie

TISKOVÁ ZPRÁVA. TUL nabízí nový studijní program Nanotechnologie 1 TISKOVÁ ZPRÁVA TUL nabízí nový studijní program Nanotechnologie Více informací na webové stránce: http://nano.tul.cz/ ÚVOD Akreditační komise MŠMT ČR udělila v listopadu 2008 Technické univerzitě v Liberci

Více

Směřování aplikovaného výzkumu ČR v oblasti svařování a tepelného zpracování. Jaromír Moravec

Směřování aplikovaného výzkumu ČR v oblasti svařování a tepelného zpracování. Jaromír Moravec Směřování aplikovaného výzkumu ČR v oblasti svařování a tepelného zpracování. Jaromír Moravec Orientace aplikovaného výzkumu v ČR 1) Privátní vývoj realizovaný v rámci jednotlivých společností. Inovace

Více

ŽÁROHMOTY Z TŘEMOŠNÉ. Bohuslav Korsa, Luboš Rybák, Pavel Fajfr, Jiří Pešek ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná. Abstract:

ŽÁROHMOTY Z TŘEMOŠNÉ. Bohuslav Korsa, Luboš Rybák, Pavel Fajfr, Jiří Pešek ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná. Abstract: ŽÁROHMOTY Z TŘEMOŠNÉ Bohuslav Korsa, Luboš Rybák, Pavel Fajfr, Jiří Pešek ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná Abstract: Orientace výroby firmy ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná. Přehled základních typů výrobků

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

a)čvut Praha, stavební fakulta, katedra fyziky b)čvut Praha, stavební fakulta, katedra stavební mechaniky

a)čvut Praha, stavební fakulta, katedra fyziky b)čvut Praha, stavební fakulta, katedra stavební mechaniky MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI POŽÁRECH OCELOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH STAVEB The Materials Points at Issue in a Fire of Steel and Reinforced Concrete Structures Jan Toman a Robert Černý b a)čvut Praha, stavební

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

Model byl např. publikován v závěrečné výzkumné zprávě z tohoto projektu.

Model byl např. publikován v závěrečné výzkumné zprávě z tohoto projektu. Restrikce veřejných výdajových programů a výdajových aktivit veřejných služeb Prof. PhDr. František Ochrana,DrSc.,katedra veřejných financí, VŠE v Praze Referát je součástí výstupu z výzkumného projektu

Více

Technologie konstrukce smart oděvů. Jana Drašarová

Technologie konstrukce smart oděvů. Jana Drašarová Technologie konstrukce smart oděvů Jana Drašarová Cesty ke SMART textiliím II 2) Inovativní materiály a struktury vložením známých prvků aktivní (parazitické) elementy připojené do struktury aktivní elementy

Více

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Struktura vystoupení I.

Více

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA Nano je z řečtiny = trpaslík. 10-9, 1 nm = cca deset tisícin průměru lidského vlasu Nanotechnologie věda a technologie na atomární a molekulární úrovni Mnoho

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Renáta Máchová Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá tvorbou a vývojem databázových systémů v souvislosti

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. pro obory zakončené maturitní zkouškou

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. pro obory zakončené maturitní zkouškou Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit.

České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit. České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit. Poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v rozsáhlém spektru zejména inženýrských disciplín, zajišťuje základní

Více

Představujeme Exova s.r.o. Plzeň

Představujeme Exova s.r.o. Plzeň Představujeme Exova s.r.o. Plzeň Kdo jsme S 30-ti letými zkušenostmi je Exova jedna z nejrespektovanějších společností v oblasti testování a souvisejících služeb na světě. Naši lidé jsou odborníci, kteří

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0267

Evropské technické schválení ETA-07/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. VYUŽITÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ VE STROJÍRENSKÝCH APLIKACÍCH, TRENDY VÝVOJE NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY PRO VÝUKU ZDRAVOTNÍCH SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK ELECTRONIC STUDY SUPPORT FOR EDUCATION OF NURSES AND MIDWIVES

ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY PRO VÝUKU ZDRAVOTNÍCH SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK ELECTRONIC STUDY SUPPORT FOR EDUCATION OF NURSES AND MIDWIVES ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY PRO VÝUKU ZDRAVOTNÍCH SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK ELECTRONIC STUDY SUPPORT FOR EDUCATION OF NURSES AND MIDWIVES O. Zahradníček Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny

Více

V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury.

V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury. 3. TECHNICKÉ SLITINY ŽELEZA - rozdělení (oceli, litiny-šedá, tvárná, temperovaná) výroba, vlastnosti a použití - značení dle ČSN - perspektivní materiály V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Klíčovéatributy Enterprise Information Infrastructure Spolehlivost Obchodní data jsou stále kritičtější,

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

PROGRAM KONFERENCE ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2012

PROGRAM KONFERENCE ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2012 PROGRAM KONFERENCE ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2012 která se bude konat ve dnech 19. 3. 21. 3. 2012 v konferenčních prostorách KONGRESOVÉHO CENTRA HOTELU VORONĚŽ I. BRNO

Více

VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY

VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY Jakub HORNÍK, Pavlína HÁJKOVÁ, Evgeniy ANISIMOV Ústav materiálového inženýrství, fakulta strojní ČVUT v Praze, Karlovo nám. 13, 121 35, Praha 2, CZ,

Více

Regionální inovační strategie (RIS3 MSK)

Regionální inovační strategie (RIS3 MSK) Regionální inovační strategie (RIS3 MSK) Ostrava, 18.2.2014 RIS3? S3? RIS? Co je to RIS3? Strategie inteligentní výzkumné specializace (smart specialisation strategy) Zaměření na VaV oblasti se silným

Více

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Novotný V., Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,

Více

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE JAKO JEDEN Z FAKTORŮ ROZVOJE REGIONU

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE JAKO JEDEN Z FAKTORŮ ROZVOJE REGIONU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE JAKO JEDEN Z FAKTORŮ ROZVOJE REGIONU Lucie Vrtěnová Ústav ekonomie, Fakulta ekpnomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento příspěvek pojednává o přeshraniční spolupráci

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015 Úřad vlády České republiky MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015 Úřad pro budoucnost Poprvé je ve vládě místopředseda vlády plně zodpovědný

Více

Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod

Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Ústav geologických věd JAN JAROLÍM Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci

Více

ÚLOHA VÝZKUMU V METALURGII THE ROLE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN METALLURGY. Jaroslav Purmenský a Zdenek Jonšta b Ludovít Dobrovský c

ÚLOHA VÝZKUMU V METALURGII THE ROLE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN METALLURGY. Jaroslav Purmenský a Zdenek Jonšta b Ludovít Dobrovský c ÚLOHA VÝZKUMU V METALURGII THE ROLE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN METALLURGY Jaroslav Purmenský a Zdenek Jonšta b Ludovít Dobrovský c a VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o., 706 02 Ostrava - Vítkovice,

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

Materiálové inženýrství na FSv ČVUT v Praze. doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. Katedra materiálového inženýrství a chemie

Materiálové inženýrství na FSv ČVUT v Praze. doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. Katedra materiálového inženýrství a chemie Materiálové inženýrství na FSv ČVUT v Praze doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. VVVV 2016, PRAHA, 10.-11.5. 2016 1993 1999 VŠCHT Praha, FCHT, Chemie a technologie anorganických materiálů, Stipendium Nadace

Více

Technologické platformy v OPPI. 13.9.2011, Technologické platformy a iniciativy v tematické výzkumné oblasti NMP, Praha

Technologické platformy v OPPI. 13.9.2011, Technologické platformy a iniciativy v tematické výzkumné oblasti NMP, Praha Technologické platformy v OPPI 13.9.2011, Technologické platformy a iniciativy v tematické výzkumné oblasti NMP, Praha Program Spolupráce - program podporuje vznik a rozvoj klastrů a technologických platforem

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS Filipová Marcela 1, Podjuklová Jitka 2, Siostrzonek René 3

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více