10 SEZNAM PŘÍLOH Specifické poruchy učení Poruchy učení Strategie vyučování ţáků se specifickými poruchami učení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10 SEZNAM PŘÍLOH. 11.1 Specifické poruchy učení. 11.1.1 Poruchy učení. 11.1.2 Strategie vyučování ţáků se specifickými poruchami učení"

Transkript

1 10 SEZNAM PŘÍLOH 11.1 Specifické poruchy učení Poruchy učení Strategie vyučování ţáků se specifickými poruchami učení Druhy SPU a jejich základní charakteristika 11.2 Rehabilitace Léčebná rehabilitace 11.3 Obrazová část FOTOGRAFIE

2 11 PŘÍLOHY 11.1 Specifické poruchy učení Následující kapitola je zaměřena na druhy specifických poruch učení a jejich základní charakteristiku Poruchy učení Poruchy učení jsou nejčastějším druhem znevýhodnění, které zařadí ţáka do kategorie integrovaných ţáků, resp. ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Slowík, 2007). Jelikoţ symptomy poruch učení zpravidla nelze zcela eliminovat, je velmi důleţité vyuţívat také vhodné způsoby kompenzace. Většina těchto poruch způsobuje ţákům problémy ve vzdělávání jako takovém pokud jsou např. narušeny čtenářské schopnosti, je tím výrazně ztíţen přístup k informacím. V průběhu školního vzdělávání je proto nutné respektovat toto omezení, coţ neznamená prostě sníţit nároky na takto znevýhodněné ţáky a studenty, ale především vyuţívat alternativní studijní prostředky a metody (např. audiovizuální materiály) a respektovat potřebu větší časové dotace na plnění některých úkolů apod. (Slowík, 2007) Strategie vyučování žáků se specifickými poruchami učení Ţáci se specifickými poruchami učení (SPU) patří mezi jedince se speciálními potřebami. Tyto poruchy jsou závaţnou, ačkoliv nepříliš viditelnou překáţkou, která brání úspěšné realizaci intelektového potenciálu kaţdého člověka. První příznaky se projevují jiţ v předškolním věku, velmi významně ovlivňují věk školní a ve většině případů přetrvávají v modifikované podobě aţ do dospělosti (Zelinková, 2007) Druhy SPU a jejich základní charakteristika Poruchy učení jsou členěny dle druhů činností spojených se školními výkony, ve kterých se u jedince (ţáka) objevují níţe popsané potíţe (Fischer, Škoda, 2008). Je nutné si uvědomit, ţe kaţdý případ, kaţdý jedinec trpící znevýhodněním v důsledku SPU, je jedinečný. Ke vzniku a rozvoji můţe dojít na základě rozličných příčin a okolností. Symptomy jsou sice obdobné, nebo ještě lépe podobné, ale projevy kaţdého jsou jedinečné z hlediska intenzity, kvantity, druhů písmen, operací, úkonů, záměn apod. Z tohoto důvodu je nutný i individuální přístup, individuální plán

3 vzdělávání. Poruchy učení nejsou primárně spojeny s úrovní rozumových schopností, jedná se o potíţe senzoricko-motorické. Proto je varovným signálem pro učitele nevyváţenost v jednotlivých výkonech ţáka (rozdíly mezi matematikou, zeměpisem, českým jazykem, apod.) (Fischer, Škoda, 2008) Dyslexie porucha čtení Je nejznámějším pojmem z celé skupiny poruch učení. Začalo se o ní hovořit nejdříve, protoţe nejnápadněji ovlivňovala školní úspěšnost dítěte (Zelinková, 1994). Jedná se o nejrozšířenější poruchu při osvojování si školních dovedností a plnění standardních edukačních poţadavků. Tímto druhem poruchy trpí 95 % jedinců s poruchami učení. V naprosté většině případů bývá kombinována s dysgrafií, respektive dysortografií (coţ platí i obráceně) (Fischer, Škoda, 2008). Jak uváděly starší definice, při této poruše je úroveň čtení výrazně niţší neţ všeobecná inteligence (Zelinková, 1994). Dyslexie je specifická porucha čtení, projevující se obecně narušeným vnímáním písmen a prostoru. V důsledku toho jedinec nerozeznává a zaměňuje různé druhy písmen: zrcadlově podobná (b-d, p-d, p-b, n-u), tvarově podobná (m-n, k-h) a zvukově podobná (v-f, s-z, t-d, h-ch). Těchto záměn se dopouští při čtení i psaní. Jedinec má obtíţe při spojování písmen do slabik a poté se souvislým čtením slov a textu. Potíţe souvisí s oslabením kooperace mozkových hemisfér. Promítají se do rychlosti čtení, správnosti čtení a porozumění čteného textu (Fischer, Škoda, 2008). Setrváme-li u přístupu, který se snaţí odhalit příčiny na základě rozboru čtení a psaní a na základě sledování průběhu reedukace, potom můţeme získané poznatky shrnout do následujícího schématu, který odpovídá členění dyslexií podle litevské autorky A. Lalajevy (1983): Dyslexie fonematická vzniká jako následek nezvládnutého fonematického systému jazyka. Dyslexie optická se projevuje poruchami zrakové a zrakoprostorové analýzy, nediferencovaností představ o tvaru, poruchami zrakové paměti, prostorového vnímání a prostorové paměti. Dyslexie agramatická se projevuje nedostatečným osvojením gramatických forem, morfologických a syntaktických zobecnění.

4 Dyslexie sémantická se projevuje nedostatečným chápáním smyslu čteného textu (Zelinková, 1994) Dysgrafie porucha psaní Často bývá zahrnuta pod pojmem dyslexie. Postihuje písemný projev, který bývá nečitelný, dítě si obtíţně pamatuje písmena, obtíţně je napodobuje (Zelinková, 1994). Dysgrafie je specifickou poruchou psaní. Postihuje neschopnost jedince osvojit si poţadovanou úroveň při psaní, hlavní znaky jsou shodné s dyslexií, projevují se v písemné podobě. Jedinec není schopen napodobit tvar písmen, jejich správné řazení. Písmo je neuspořádané, těţkopádné a neobratné. Dlouhou dobu není schopen dodrţet správnou výšku, písemný projev je pomalý, vyţaduje zvýšené úsilí. (Fischer, Škoda, 2008) Dysortografie porucha pravopisu Vyskytuje se často spolu s dyslexií a dysgrafií. Děti s touto poruchou bývají téţ označovány jako děti s dyslexií. Porucha nepostihuje celou oblast gramatiky, týká se pouze tzv. specifických dysortografických jevů. Děti s touto poruchou nejčastěji zaměňují krátké a dlouhé samohlásky, nerozlišují slabiky dy-di, ty-ti, ny-ni, vynechávají, přidávají, zaměňují písmena či celé slabiky atd. (Zelinková, 1994). Dysortografie je specifická porucha pravopisu, vyskytující se velice často ve spojení s dyslexií. Tato porucha nepostihuje celou oblast gramatiky jazyka, ale týká se specifických dysortografických jevů. Jsou jimi vynechávky, záměna písmen, inverze, zkomoleniny, nesprávně umístěné nebo vynechané vyznačení délek samohlásek, chyby měkkosti (Zelinková, 1994). Dle typických znaků lze rozlišit dysortografii: 1. Auditivní, při níţ jde o primární narušení procesů sluchové diferenciace a analýzy a oslabení bezprostřední auditivní (sluchové) paměti, ţáci mají problémy při zachycení pořadí jednotlivých hlásek ve slově, smyl slova však chápou (Fischer, Škoda, 2008). 2. Vizuální, při níţ je sníţena kvalita vizuální (zrakové) paměti. Jedinec není schopen si vybavit písmena tvarově nebo sluchově podobná. Ţák není schopen napsané chyby v textu správně identifikovat a i při poskytnutí moţnosti delšího času na opravu jich zvládá zachytit a opravit pouze velmi sporadické mnoţství.

5 Dokonce někdy i chyby přidělá tam, kde původní pravidlo aplikoval správně (Fischer, Škoda, 2008). 3. Motorickou, která souvisí s namáhavostí a pomalostí vlastního aktu psaní. Příčinou je narušení jemné motoriky (porucha motorické funkce) (Fischer, Škoda, 2008) Dyskalkulie porucha matematických schopností Projevuje se mimo jiné obtíţemi v orientaci na číselné ose, záměnami číslic (např. 6 a 9), záměnami čísel (např ), neschopností provádět matematické operace (sečítání, odečítání, násobení, dělení), poruchami v prostorové a pravolevé orientaci (Zelinková, 1994). Dyskalkulie je specifickou poruchou matematických schopností. Jedná se o poměrně vzácnou strukturální poruchu matematických schopností, která má svůj původ v genově nebo perinatálně podmíněném narušení těch částí mozku, jejichţ nepřiměřené anatomicko-fyziologické zrání souvisí se zvládáním matematických funkcí. Nemá však souvislost s poruchou mentálních funkcí (Fischer, Škoda, 2008). Dyskalkulie má řadu specifických projevů, které jsou analogické s projevy dyslexie, dysgrafie a dysortografie (Fischer, Škoda, 2008). Podle charakteru obtíţí a projevů lze tuto dyskalkulii členit do následujících typů: 1. Praktognostická dyskalkulie znamená narušení matematické manipulace s předměty nebo kreslenými symboly (přidávání, ubírání mnoţství, rozkládání, porovnávání počtu). Ţák není schopen dospět k pochopení pojmu číslo, v geometrii neumí seřadit různě dlouhé předměty podle velikosti, diferencovat geometrické tvary. Porucha prostorového faktoru matematických schopností způsobuje, ţe dítě selhává při rozmístění figur v prostoru, není schopné ukazovat na počítané předměty a správně je třídit (Fischer, Škoda, 2008). 2. Verbální dyskalkulie se projevuje problémy dítěte při označování mnoţství a počtu předmětů, operačních znaků, matematických úkonů. Dítě nedokáţe vyjmenovat řadu čísel od největšího k nejmenšímu, řadu sudých či lichých čísel (Fischer, Škoda, 2008). 3. Lexická dyskalkulie se projevuje neschopností číst číslice, čísla, operační symboly (Fischer, Škoda, 2008).

6 11.2 Rehabilitace Kapitola s názvem Rehabilitace obsahuje různé moţnosti léčebné rehabilitace. Je zde zmíněna fyzikální terapie, léčebná tělesná výchova (LTV), ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, hipoterapie a canisterapie. Cílem rehabilitace je zařadit, resp. znovu zařadit člověka postiţeného na zdraví následkem nemoci, úrazu či vrozené vady do aktivního a jemu vlastního společenského ţivota. Tato činnost je řešena v celé své komplexnosti v jednotlivých sloţkách a na příslušných úrovních především v systému zdravotnictví a sociální péče, dále v kulturní oblasti, jako pedagogický proces a posléze na pracovní, technické, legislativní, ekonomické, organizační a v neposlední řadě i na politické úrovni (ta je velmi často pro úspěšnost celého systému rozhodující tzv. politická vůle a to hlavně vytvářením podmínek a rámce pro ucelenou rehabilitaci). V ucelené rehabilitaci jde zároveň o sloţitý sociální proces, který se dotýká téměř všech aspektů společenského ţivota (Bulantová in Mühlpachr, 2008) Léčebná rehabilitace Léčebná rehabilitace je ta část rehabilitace, která je zajišťována zdravotnickými rehabilitačními zařízeními. Jejím cílem je provádět léčbu, tedy odstraňovat následky nemoci či úrazu. Léčebnou rehabilitaci zajišťuje tým odborníků, kteří mají různé zdravotnické odbornosti. U nás se rehabilitační tým skládá z rehabilitačního lékaře, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, klinického psychologa, sociální pracovnice, speciálního pedagoga, logopeda, sester, protetických odborníků aj. (Votava, 2003). Mezi metody léčebné rehabilitace nejčastěji aplikované u osob s tělesným postiţením zařazuje Jankovský (2006) metody následující: Fyzikální terapie masáţe, elektroléčba, léčba ultrazvukem, magnetoterapie a léčba světlem (infračervené a ultrafialové záření). Léčebná tělesná výchova (LTV) Vojtova terapie reflexní lokomoce a Bobath koncept. Ergoterapie léčba prací (u dětí léčba hrou). Animoterapie (hippoterapie a canisterapie). Další specifické terapie (arteterapie, muzikoterapie, psychoterapie).

7 Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosaţení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běţných, pro samostatný ţivot nezbytných činností alternativním způsobem vyuţívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních sluţeb nebo formou pobytových sluţeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních sluţeb (Jankovský, 2006) Fyzikální terapie Metodami fyzikální terapie jsou např. různé druhy masáţe (klasická, reflexní, podvodní), elektroléčba, léčba ultrazvukem, magnetoterapie, léčba světlem (infračervené a ultrafialové záření), laserové záření (např. stimulace akupunkturních bodů v rámce léčby dětské mozkové obrny), léčba teplem (termoterapie), vodoléčba (např. rehabilitační bazén, perličková lázeň, vířivá lázeň) a balneoterapie (léčba přírodními léčivými prostředky) (Jankovský, 2001) Léčebná tělesná výchova (LTV) Léčebná tělesná výchova je hlavní metodou fyzioterapie, která se zabývá pohybovým ústrojím. Je velmi efektivní zejména u dětí s DMO a představuje patrně nejúčinnější metodu léčebné rehabilitace těchto dětí. Její základní formou je tělesné cvičení. Realizovaná je individuálně i skupinově. Existují dva léčebné přístupy: léčebné gymnastické prvky a reflexní motorika. V reflexní motorice se vyuţívá facilitace (stah svalů) a inhibice (útlum svalů) (Jankovský, 2001). Známá je předevšímvojtova metoda reflexní lokomoce vznikla v 50. letech minulého století zásluhou Václava Vojty. Základem je přesné rozlišování svalových funkcí v terapii reflexní lokomoce (reflexní plazení a reflexní otáčení) odpovídajících svalové diferenciaci lidského motorického vývoje a směřujících proti motorické patologii. Periferní stimulací jsou vyvolány reakce, které jsou základem pro vývoj napřimování. Podle instrukcí fyzioterapeuta cvičí rodiče s dítětem Vojtovu metodu několikrát denně (Kraus, 2005) Ergoterapie Ergoterapie je léčba smysluplnou činností léčba prací. Kaţdému nemocnému má být vypracován individuální léčebný program, který respektuje jeho zdravotní stav, typ

8 a stupeň postiţení. U dětské ergoterapie je nutné respektovat vývojové hledisko, neboť dítě (zejména dítě s DMO) nemá ţádné předchozí zkušenosti, své pohybové stereotypy si teprve utváří. Základní metodou je hra. U dětské ergoterapie je nutný individuální přístup (Kraus, 2005) Arteterapie Arteterapie je expresivní terapie vyuţívající pro léčbu výtvarné prostředky (kresba, malba), ale také práci s jinými výtvarnými technikami (př. práce s keramickou dílnou). Arteterapie má velký psychologický význam, umoţňuje relaxaci, vlastní proţívání, estetické vnímání, sebereflexi a diagnostiku. Na druhé straně pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, grafomotoriku, koordinaci oko-ruka (Jakobová, 2007) Muzikoterapie Muzikoterapie je specifická metoda, která působí na psychiku jedince pomocí hudby, rytmu, písní. Tuto terapii lze dělit dvěma způsoby: podle počtu účastníků (individuální a skupinovou) a podle míry aktivity jedinců (aktivní a receptivní). Aktivní muzikoterapie znamená, ţe účastníci vytváří hudbu, zvuky, rytmus vlastní aktivitou (př. hra na hudební nástroj, zpěv). Expresivní vyjadřuje příjem hudby pomocí sluchového analyzátoru nebo vibrací pomocí taktilního aparátu. Těmito způsoby dochází k emočnímu vyladění a regulaci tělesného a psychického napětí (Jakobobá, 2007) Hipoterapie Hipoterapie je speciální formou léčebné rehabilitace, která ideálně spojuje fyzické a psychické prvky. Název pochází z řeckého slova hippos = kůň, terapie = léčba. Kůň slouţí jako terapeutický prostředek díky trojrozměrnému pohybu svého těla (frontální, sagitální, horizontální). Při něm dochází k ustavičnému střídání napětí a uvolňování těla pacienta, který je tak nucen se neustále přizpůsobovat pohybové sinusoidě koňského hřbetu, a to i při své naprosté pasivitě. Dochází v podstatě k pokusu o soulad pohybu koně a pohybu pacienta (Pipeková, Vítková, 2000). Prvotní je snaha o rehabilitaci ve smyslu fyzikálním. Vychází především z balančních cvičení, je prováděna fyzioterapeutkou na základě indikace lékaře. Hipolog zde slouţí jako pomocník v přípravě a ovládání koně během rehabilitace. Po stránce personálního

9 zajištění je tato metoda zabezpečována dvěma aţ čtyřmi pracovníky podle fyzického handicapu a pokročilosti pacienta. Jde o vyloţeně individuální metodu (Pipeková, Vítková, 2000). Posazením tělesně postiţeného pacienta na koně vyloučíme z aktivní činnosti jeho nefunkční, celkový pohyb rušící dolní končetiny, zatímco pánev, páteř, trup, pletenec ramenní, horní končetiny, šíje i hlava se uvolní k fyziologickým souhybům, které dotváří obraz normální chůze. Aktivizace senzorické integrace a rytmizující vliv, zvláště rytmizace hybných a řečových funkcí a silná emoční motivace, to je obraz aktivní hipoterapie. Těţko najdeme jinou metodu, která by tělesně postiţeným, zejména lidem s postiţením dolních končetin, byla schopna nabídnout úplnější a dokonalejší biostimulátor lidské lokomoce a tím i koordinaci celkové motoriky. Hipoterapie je jedinou metodou, která umoţní postiţenému jedinci projít se ve vzpřímené chůzi odpovídající poloze zdravých částí těla (Pipeková, Vítková, 2000). Obvyklá délka terapeutické jednotky je 20 aţ 40 minut, k vyvolání pozitivního efektu hipoterapie se uvádí v literatuře 2-3 měsíce s intenzitou 2 3x týdně po dobu minut. Nezanedbatelné jsou i subjektivní pocity pacientů v oblasti zlepšení motorických dovedností a větší psychické pohody. U dětské mozkové obrny je indikace hipoterapie ideálním pokračováním Vojtovy metody, kdy je dítě jiţ vertikalizováno a jeví tendenci pohybu vpřed. Hipoterapie je doplňkově indikována pro zkvalitnění chůze a zrychlení reflexních reakcí proti pádům (Pipeková, Vítková, 2000) Canisterapie Canisterapie vyuţívá k léčbě psa, spolehlivého a často jediného přítele osamělého člověka. Pes podporuje emoční jistotu, přijímá svého pána takového jaký je, při kontaktu s člověkem vyjadřuje radost, zvyšuje sebejistotu, podporuje komunikaci a sociální interakci (Jakobová, 2007).

10 11.3 Obrazová část FOTOGRAFIE V následující části jsou umístěny se souhlasem Miroslava jeho fotografie z roku 1993, kdy absolvoval léčebnou rehabilitaci v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé. Dále jsou uvedeny příklady písemného projevu Miroslava během studia na střední škole. Legenda fotografií: Obr. 1 Hipoterapie Obr. 2 Hipoterapie Obr. 3 Pohybová terapie pod vedením fyzioterapeutů Obr. 4 Pohybová terapie pod vedením fyzioterapeutů Obr. 5 Vodoléčebné procedury podvodní masáţ Obr. 6 Plavání Obr. 7 Miroslav, 2.ročník, dysgrafie, dysortografie Obr. 8 Miroslav, 2.ročník, dysgrafie Obr. 9 Miroslav, 1.ročník, dysgrafie Obr. 10 Miroslav, 1.ročník, dysgrafie. Obr. 11 Miroslav, 1.ročník, dysgrafie

11 Obr. 1 Hipoterapie Obr. 2 Hipoterapie

12 Obr. 3 Pohybová terapie pod vedením fyzioterapeutů Obr. 4 Pohybová terapie pod vedením fyzioterapeutů

13 Obr. 5 Vodoléčebné procedury podvodní masáţ Obr. 6 Plavání

14 Obr. 7 Miroslav, 2.ročník, dysgrafie, dysortografie Obr. 8 Miroslav, 2.ročník, dysgrafie Obr. 9 Miroslav, 1.ročník, dysgrafie

15 Obr. 10 Miroslav, 1.ročník, dysgrafie Obr. 11 Miroslav, 1.ročník, dysgrafie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav speciálněpedagogických studií. Bakalářská práce. Hana Barneková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav speciálněpedagogických studií. Bakalářská práce. Hana Barneková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Hana Barneková ROZVOJ MOTORICKÝCH FUNKCÍ U DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŢENÍM Olomouc 2013 vedoucí práce:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií. Ucelená rehabilitace u dospělých osob s mentální retardací. Lucie Matějíčková.

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií. Ucelená rehabilitace u dospělých osob s mentální retardací. Lucie Matějíčková. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Ucelená rehabilitace u dospělých osob s mentální retardací Lucie Matějíčková Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí Mgr. Olga Košťálková Ergoterapie Specializovaný zdravotnický obor, který využívá smysluplné činnosti k dosažení komplexního zdraví. Pomáhá řešit

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14 FZS UJEP v Ústí nad Labem Katedra fyzioterapie a ergoterapie TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14 Studijní obor : FYZIOTERAPIE Doc.MUDr.Miroslav TICHÝ, CSc. (4 studenti) 1. Fyzioterapie u bolesti

Více

PaedDr. Zounková Irena, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol 20.1.2016

PaedDr. Zounková Irena, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol 20.1.2016 PaedDr. Zounková Irena, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol 20.1.2016 Fyzioterapie proč? Prevence vzniku odchylek v kvantitě a kvalitě pohybového projevu Ovlivnění

Více

Náprava: a) Příprava na čtení textu Práce s textem Cílem těchto cvičení je ohmatat si text před vlastním čtením. c) Čtení textu

Náprava: a) Příprava na čtení textu Práce s textem Cílem těchto cvičení je ohmatat si text před vlastním čtením. c) Čtení textu Specifické poruchy učení Neschopnost žáků naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod a žáci vyžadují použití jiných výukových a pracovních metod. Dyslexie Specifická porucha čtení 1.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Využívané terapie u jedinců s mentální retardací

MASARYKOVA UNIVERZITA. Využívané terapie u jedinců s mentální retardací MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Využívané terapie u jedinců s mentální retardací Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí práce: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Autor

Více

Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené, Jedličkův ústav, Praha 4

Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené, Jedličkův ústav, Praha 4 Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené, Jedličkův ústav, Praha 4 Pohybové činnosti Charakteristika předmětu Pohybové činnosti rozvíjejí tělesné dovednosti žáků v co největší dosažitelné

Více

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Studijní program: Studijní obor: Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro vychovatele SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 1. Základní pojmy speciální

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciálně vzdělávací potřeby zjištěny

Více

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti MT praxe Úrovně MT praxe Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti Rozšiřující k posílení výsledků léčebných a terapeutických postupů Intenzivní má významnou roli v terapeutickém

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou

DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou Účinnost a platnost od 1.9.2015 Vypracovala: Bc. Renata Šibravová Mateřská škola Veltruská, Veltruská 560, Praha 9, 190 00 1 Angličtina hrou metodou Wattsenglish Seznámení

Více

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D.

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D. Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Ošetřovatelská péče v geriatrii Rehabilitační ošetřovatelství Rehabilitační prostředky Mgr. Libuše

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína, klasifikace. Speciálně pedagogické kompetence učitele 1. stupně ZŠ, činnost

Více

ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Stati a výzkumná sdělení ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Pavel Zikl Anotace: Příspěvek se zabývá vzděláváním žáků s kombinovaným postižením (mentálním a tělesným) a komplexní péčí o tyto

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán předškoláka s odkladem školní docházky. Mgr. Stanislava Emmerlingová 2012

Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán předškoláka s odkladem školní docházky. Mgr. Stanislava Emmerlingová 2012 Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán předškoláka s odkladem školní docházky Mgr. Stanislava Emmerlingová 2012 Význam předškolního období Mozek dítěte v předškolním věku je nejpružnější

Více

Žák se zdravotním handicapem ve školním kolektivu a zajišťování pomoci prostřednictvím asistenta pedagoga. Martina HROMADOVÁ

Žák se zdravotním handicapem ve školním kolektivu a zajišťování pomoci prostřednictvím asistenta pedagoga. Martina HROMADOVÁ Žák se zdravotním handicapem ve školním kolektivu a zajišťování pomoci prostřednictvím asistenta pedagoga Martina HROMADOVÁ Bakalářská práce 2011 2 3 4 5 ABSTRAKT Abstrakt česky Práce se zabývá funkcí

Více

Informace pro lékaře

Informace pro lékaře Informace pro lékaře Odborný léčebný ústav pro děti a dorost Od května roku 2013 poskytujeme mimo lázeňské péče i lůžkovou rehabilitační péči. Ústavní rehabilitační léčbu doporučuje specialista (neurolog,

Více

hudbu. Tvoření hudby slouží k celistvému rozvoji člověka, protože se věnuje hudbě, rozvíjí se celistvě po stránce rozumové i emoční.

hudbu. Tvoření hudby slouží k celistvému rozvoji člověka, protože se věnuje hudbě, rozvíjí se celistvě po stránce rozumové i emoční. Cílové skupiny muzikoterapie Hudba pro každého Každý člověk, a především každé dítě by mělo mít příležitost tvořit hudbu. Tvoření hudby slouží k celistvému rozvoji člověka, protože zaměstnává zároveň levou

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Barbora Tallová ERGOTERAPIE A JEJÍ VYUŢITÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY V PŘEROVĚ ERGOTHERAPY AND ITS USE IN THE HOME FOR THE

Více

Nový katalog prací. Ing. Tereza HAVELKOVÁ

Nový katalog prací. Ing. Tereza HAVELKOVÁ Nový katalog prací Ing. Tereza HAVELKOVÁ Ačkoliv současná velmi vzrušená atmosféra, pramenící z nedávno schváleného návrhu na komplexní změnu odměňování v platové sféře, zastiňuje jiné právní předpisy

Více

LATERALITA, ORIENTACE V PROSTORU A PRAVOLEVÁ ORIENTACE

LATERALITA, ORIENTACE V PROSTORU A PRAVOLEVÁ ORIENTACE LATERALITA, ORIENTACE V PROSTORU A PRAVOLEVÁ ORIENTACE 1. Lateralita a dominance Lateralitou rozumíme přednostní užívání jednoho z párových orgánů, tj. asymetrii párových orgánů hybných (ruky, nohy) nebo

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Speciální školy při Městské nemocnici Ostrava - Fifejdy, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19 Ukrajinská 19/1535, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor

Více

Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech

Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech Libuše Novotná Časopis Maminka Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

CVIÈENÍ PRO HYPERAKTIVNÍ DÌTI Speciální pohybová výchova

CVIÈENÍ PRO HYPERAKTIVNÍ DÌTI Speciální pohybová výchova Podìkování Krajskému úøadu Moravskoslezského kraje za finanèní podporu této publikace, která má zlepšit zdraví mladé generace nejen v kraji, ale i v celé republice. MUDr. Marie Zemánková, pediatr, neurolog,

Více

CIM terapie vynuceného používání paretické končetiny. Mgr. Karin Laská, prim MUDr. Tomáš Bauko Sanatoria Klimkovice

CIM terapie vynuceného používání paretické končetiny. Mgr. Karin Laská, prim MUDr. Tomáš Bauko Sanatoria Klimkovice CIM terapie vynuceného používání paretické končetiny Mgr. Karin Laská, prim MUDr. Tomáš Bauko Sanatoria Klimkovice Sanatoria Klimkovicea pacient s RS 1. 2. 3. Nejčastěji přicházejí k RHB formou komplexní

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 1 Slovo úvodem Vážení přátelé, uživatelé služeb a příznivci osob s autismem.

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

Informace pro lékaře

Informace pro lékaře Informace pro lékaře Od května roku 2013 poskytujeme mimo lázeňské péče i lůžkovou rehabilitační péči. Ústavní rehabilitační léčbu doporučuje specialista (neurolog, lékař RFM, ortoped, chirurg), v případě

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova.

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 1. Slovo ředitelky Vyhodnocení poskytování služby v roce 2011 Do roku 2011 jsme vstoupili se záměrem postupně zavést paliativní péči, podporovat u klientů klidné dožití v prostředí,

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Obsah 1. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 2. CÍLE PROJEKTU 3. METODY A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zpracovala Bc. Dagmar Rakoušová v Turnově 10.9.2007 ředitelka školy Schváleno 20.9.2007 na jednání Školské rady Zpracovala

Více

KONCEPCE ŠKOLY ZŠ a MŠ Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace

KONCEPCE ŠKOLY ZŠ a MŠ Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace KONCEPCE ŠKOLY ZŠ a MŠ Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace Dlouhodobá strategie rozvoje školy Vytvářet výchovně-edukativní prostředí, kde se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

N á v r h. Nařízení vlády ze dne

N á v r h. Nařízení vlády ze dne N á v r h Nařízení vlády ze dne kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a označení jejich odbornosti Vláda nařizuje podle 89 odst. 1 zákona č. /2002 Sb., o podmínkách

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: Forma zkoušky: Forma studia: 75-41-M/01

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Kristýna Hošková 2. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední

Více

METODY ROZVÍJENÍ JEMNÉ MOTORIKY ŢÁKŮ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY DIPLOMOVÁ PRÁCE

METODY ROZVÍJENÍ JEMNÉ MOTORIKY ŢÁKŮ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY METODY ROZVÍJENÍ JEMNÉ MOTORIKY ŢÁKŮ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY DIPLOMOVÁ PRÁCE Autorka diplomové

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 15 Zlín. okresní pracoviště Kroměříž. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 15 Zlín. okresní pracoviště Kroměříž. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 Zlín okresní pracoviště Kroměříž Inspekční zpráva Speciální školy a speciální školská zařízení pro žáky s více vadami Kroměříž, Štěchovice 1361 PSČ 767 01

Více

Hora. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska tejnska a. ednictvím m Nadace rozvoje občansk. prostřednictv. anské společnosti.

Hora. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska tejnska a. ednictvím m Nadace rozvoje občansk. prostřednictv. anské společnosti. Středisko rané péče e Kutná Hora Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska tejnska a Norska v rámci r finančních mechanismů EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictv ednictvím m Nadace rozvoje

Více

Veřejný závazek centra denních služeb

Veřejný závazek centra denních služeb Veřejný závazek centra denních služeb Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně, Lesní 859, odloučené pracoviště Orlová-Lutyně, Mládí 725 prohlašuje, že bude poskytovat sociální služby svým klientům

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Ucelená rehabilitace osob s kardiologickým onemocněním Lenka Pavlištová Bakalářská práce 2014 Zadání zadání Prohlášení Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Sociální vyloučení pohybově postižených osob pobírajících příspěvek na péči. Bc. Lenka Vysloužilová

Sociální vyloučení pohybově postižených osob pobírajících příspěvek na péči. Bc. Lenka Vysloužilová Sociální vyloučení pohybově postižených osob pobírajících příspěvek na péči Bc. Lenka Vysloužilová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Práce je zaměřená na teorii a výzkum sociálního vyloučení osob pobírajících

Více

Podrobné a důkladné zpracování ŠVP do jednotlivých bodů tvořících strukturu Charakteristiky školy školního vzdělávacího programu.

Podrobné a důkladné zpracování ŠVP do jednotlivých bodů tvořících strukturu Charakteristiky školy školního vzdělávacího programu. Ukázka z pracovní verze ŠVP Jedličkova ústavu a škol pro tělesně postižené hlavního města Prahy. Podrobné a důkladné zpracování ŠVP do jednotlivých bodů tvořících strukturu Charakteristiky školy školního

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Popis realizace služby ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (dále jen centrum ARPIDA) je nestátní nezisková organizace

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI KOMPARACE VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S PORUCHAMI UČENÍ V TERCIÁRNÍM ŠKOLSKÉM SYSTÉMU V ČR A V SRN

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI KOMPARACE VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S PORUCHAMI UČENÍ V TERCIÁRNÍM ŠKOLSKÉM SYSTÉMU V ČR A V SRN ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta pedagogická KOMPARACE VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S PORUCHAMI UČENÍ V TERCIÁRNÍM ŠKOLSKÉM SYSTÉMU V ČR A V SRN Diplomová práce Petra Markvartová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem

Více

Vliv lehké mozkové dysfunkce na kvalitu života postižených

Vliv lehké mozkové dysfunkce na kvalitu života postižených 21. 06. 2016 22:02 1/8 Vliv lehké mozkové dysfunkce na kvalitu života postižených Vliv lehké mozkové dysfunkce na kvalitu života postižených Úvod Tato práce se zabývá vlivem lehké mozkové dysfunkce na

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 1/16 2/16 OBSAH Profil absolventa... 5 Identifikační údaje... 5 Uplatnění ţáka:...

Více

1. VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. 4 2. RETTŮV SYNDROM 5 2.1 Příčina a diagnostika. 6 2.2 Příznaky... 7 2.3 Průběh a stadia 9

1. VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. 4 2. RETTŮV SYNDROM 5 2.1 Příčina a diagnostika. 6 2.2 Příznaky... 7 2.3 Průběh a stadia 9 Osnova A) Teoretická část ÚVOD 3 1. VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. 4 2. RETTŮV SYNDROM 5 2.1 Příčina a diagnostika. 6 2.2 Příznaky... 7 2.3 Průběh a stadia 9 3. LEGISLATIVA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁN

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Poskytovatel: Roska Praha Ohnivcova 16/1334 147 00 Praha 4 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): sociální rehabilitace Cílová

Více

Fáze paměťového procesu. 1) Vštípení (primární předpoklad) 2) Uchování v paměti 3) Vybavení

Fáze paměťového procesu. 1) Vštípení (primární předpoklad) 2) Uchování v paměti 3) Vybavení Paměť Paměť Funkce umožňující uchování zkušenosti, informace o okolním světě i sobě samém a o vztahu k okolnímu světu Nemá vlastní obsah je spojena s dalšími psychickými procesy (poznávacími či emotivně

Více

Animoterapie a mentálně handicapovaní

Animoterapie a mentálně handicapovaní UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Animoterapie a mentálně handicapovaní BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Neurorehabilitační péče po CMP

Neurorehabilitační péče po CMP Neurorehabilitační péče po CMP As. MUDr. Martina Hoskovcová Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Ucelená rehabilitace výcvik nebo znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkčních

Více

Kvalita poskytované péče v rámci odlehčovací služby z pohledu uživatelů

Kvalita poskytované péče v rámci odlehčovací služby z pohledu uživatelů MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Kvalita poskytované péče v rámci odlehčovací služby z pohledu uživatelů Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí bakalářské práce PhDr.

Více

Metodika práce asistenta pedagoga Práce s žákem s kombinovaným postižením Markéta Jirásková, Iveta Harangová

Metodika práce asistenta pedagoga Práce s žákem s kombinovaným postižením Markéta Jirásková, Iveta Harangová Metodika práce asistenta pedagoga Práce s žákem s kombinovaným postižením Markéta Jirásková, Iveta Harangová Pracovní verze Neprošlo jazykovou a redakční úpravou Určeno k ověření v praxi Univerzita Palackého

Více

25.10.2014. Psychoterapie pomocí koní (PPK) je oborem hiporehabilitace a je součástí komplexních léčebných postupů, které jsou

25.10.2014. Psychoterapie pomocí koní (PPK) je oborem hiporehabilitace a je součástí komplexních léčebných postupů, které jsou 1 2 3 4 5 6 Kurzy ČHS - hipoterapie a aktivity s využitím koní 1. Část Věra Lantelme 1. Terminologie 04/2009 Oficiální slovník ČHS Usnadnění a zpřehlednění komunikace mezi odbornou a laickou veřejností

Více

Metodické materiály k SVP vytipovaných pro projekt

Metodické materiály k SVP vytipovaných pro projekt Metodické materiály k SVP vytipovaných pro projekt Autor: Mgr. Magdaléna Steinerová Praha, červen 2015 Registrační číslo projektu: Realizátor projektu: CZ.2.17/3.1.00/36357 FZŠ při PedF UK, Praha 13, Brdičkova

Více

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a jejich zaměstnavatele 2013 OBSAH 1. ŠKOLENÍ V RÁMCI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ........ 4 1.1. Základní informace...

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

Masarykovo gymnázium Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

Masarykovo gymnázium Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Masarykovo gymnázium Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Tyršova 1069, 755 01 Vsetín +420 575 750 300 posta@mgvsetin.cz www.mgvsetin.cz Absolventská práce 2014 Markéta

Více

BOBATH KONCEPT. Předmět: Metody kinezioterapie, 3Bc, ZS Téma: Základy Bobath konceptu dětský věk Zounková, Málková

BOBATH KONCEPT. Předmět: Metody kinezioterapie, 3Bc, ZS Téma: Základy Bobath konceptu dětský věk Zounková, Málková BOBATH KONCEPT Předmět: Metody kinezioterapie, 3Bc, ZS Téma: Základy Bobath konceptu dětský věk Zounková, Málková Podstata Bobath konceptu Týmová práce Holistický přístup ( problém dítěte, problém rodiny

Více

Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice

Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice ergoterapie=léčba prací ergoterapie=vedení k soběstačnosti Skládá se ze dvou řeckých

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Dyslektické hodiny českého jazyka na základní škole PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Dyslektické hodiny českého jazyka na základní škole PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Dyslektické hodiny českého jazyka na základní škole Bakalářská práce Brno 2006 Autor práce: Radka Guthová Vedoucí práce: Mgr.

Více

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13160ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Reedukace neglect syndromu a levostranné hemianopsie (kazuistika) Mgr. Barbora Hušáková klinický logoped

Reedukace neglect syndromu a levostranné hemianopsie (kazuistika) Mgr. Barbora Hušáková klinický logoped Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže - Košumberk Ředitel MUDr. Václav Volejník, CSc. Primář oddělení PhDr. Lidmila Pekařová Reedukace neglect syndromu a levostranné hemianopsie (kazuistika)

Více

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. J.A.Komenský (Didaktika Magna) definoval léčebnou pedagogiku jako uvedení dobré věci, která přepadá v nákazu v původní stav. Terapeutické postupy - cvičení, programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Cvikov, okres Česká Lípa. Sad 5. května 130/I, 471 54 Cvikov. Identifikátor školy: 600 074 722

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Cvikov, okres Česká Lípa. Sad 5. května 130/I, 471 54 Cvikov. Identifikátor školy: 600 074 722 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Cvikov, okres Česká Lípa Sad 5. května 130/I, 471 54 Cvikov Identifikátor školy: 600 074 722 Termín konání inspekce:

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Husitská teologická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dysgrafie jako jedna z forem specifických poruch učení

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Husitská teologická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dysgrafie jako jedna z forem specifických poruch učení UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Husitská teologická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dysgrafie jako jedna z forem specifických poruch učení Dysgrafia as one of the form of the specific learning disabilities Vedoucí

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá zvláštní a pomocná škola pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolská 1, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Zřizovatel:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je vychovat specialistu v oboru dětská neurologie, tedy oboru, jenž se zabývá normálním i

Více

Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II.

Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. Tato příloha řeší rozpracování následujících vzdělávacích programů: 1. Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. 2. Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Zvláštní škola Příbor, okres Nový Jičín Lomená 1530, 742 58 Příbor Identifikátor školy: 600 026 418 Zřizovatel: Školský úřad Nový Jičín,

Více

HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. Díl 1. Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry

HLAVA II ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. Díl 1. Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry Úplné znění zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Dětské centrum Turnov

Dětské centrum Turnov Dětské centrum Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Předkládá: Marie Macháčková Obsah Úvod Základní údaje o zařízení Vymezení činnosti organizace Personální informace Hospodaření organizace Majetek organizace

Více

Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010

Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010 Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010 Posláním Střediska DAR je umožnit rodinám s dětmi s postižením život co možná nejvíce podobný každé jiné rodině s malými dětmi. Z hlediska lidských a občanských

Více

Domov pro seniory. Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Identifikátor: 5385508. Kapacita sluţby: 63. Počet lůţkodnů: 22,974

Domov pro seniory. Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Identifikátor: 5385508. Kapacita sluţby: 63. Počet lůţkodnů: 22,974 Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Domov pro seniory Identifikátor: 5385508 Kapacita sluţby: 63 Počet lůţkodnů: 22,974 Maximální počet lůţkodnů: 22,995 Obloţnost v % 99,91 Zařízení

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Speciální škola pro žáky s více vadami Blansko, Žižkova 27 Žižkova 27/1919, 678 01 Blansko Identifikátor školy: 600 024 865 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

SLUŽBA DOZP: CENÍK ČINNOSTÍ KE DNI 01.01.2012

SLUŽBA DOZP: CENÍK ČINNOSTÍ KE DNI 01.01.2012 SLUŽBA DOZP: CENÍK ČINNOSTÍ KE DNI 01.01.2012 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Oblast: OBL - oblékání, svlékání osobní prádlo - výměna 2,00 5 9,00 5 22,00 10 oblékání / svlékání části

Více

Obecná metodika fyzioterapie Kondiční cvičení

Obecná metodika fyzioterapie Kondiční cvičení Obecná metodika fyzioterapie Kondiční cvičení PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. Klinika rehabilitace Univerzita Karlova Praha, 2.LF a FN Motol libuse.smolikova@lfmotol.cuni.cz Kondiční cvičení - dechová

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

1. předmět: Speciální pedagogika

1. předmět: Speciální pedagogika OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy Studijní obor N7504T277: Učitelství pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika 1. předmět: Speciální

Více