Výživa při extrémních MTB závodech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výživa při extrémních MTB závodech"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Výživa při extrémních MTB závodech Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Sylva Hřebíčková Vypracovala: Mgr. Tereza Stárková RVS Brno, 2009

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v Seznamu použité literatury. V Brně dne 27. dubna 2009 Mgr. Tereza Stárková 2

3 Chtěla bych poděkovat vedoucí mé bakalářské práce Mgr. Sylvě Hřebíčkové za cenné připomínky a rady. Dále děkuji všem, kteří zodpověděli internetový dotazník a pomohli tak vzniknout této práci. 3

4 OBSAH ÚVOD VÝŽIVA VE SPORTU Energetické zajištění sportovního výkonu Základní živiny a jejich příjem při vytrvalostním sportu Sacharidy Tuky (lipidy) Bílkoviny Vitaminy a minerální látky Vitaminy Minerální látky Pitný režim Alkohol a sport VÝŽIVA PŘI ZÁVODECH Před závodem Během závodu Po závodě Příklady doporučených potravin CÍL PRÁCE, METODIKA VÝZKUMU Cíl práce Použité metody Charakteristika závodu Hypotézy VÝSLEDKY DOTAZNÍKU A JEJICH INTERPRETACE JÍDELNÍČEK PROFESIONÁLNÍHO JEZDCE. 35 ZÁVĚR 36 4

5 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY. 38 PŘÍLOHY 40 SHRNUTÍ 41 5

6 Úvod Uvedená bakalářská práce se zabývá problematikou sportovní výživy při vytrvalostních cyklistických závodech. Prvotním impulsem k jejímu napsání pro mne byly dotazy organizátorů orientačního závodu horských kol Suicidal Night Trophy. Zajímalo je, jakým typem stravy, která je nabízena na občerstvovacích stanicích, by mohli závodníkům pomoci tento závod lépe zvládnout a jak by nevhodná strava mohla poznamenat jejich výkon. Závodu se účastní neprofesionální sportovci a jejich znalosti v oblasti sportovní výživy mohou být omezené. Tato bakalářská práce je určena široké veřejnosti a kromě zhodnocení jídelníčku jezdců v daném závodu obsahuje teoretickou část zaměřenou na výživu při vytrvalostních závodech. Mojí snahou bylo zpracovat dané téma jednoduše a srozumitelně s cílem posloužit některým rekreačním sportovcům jako malý rádce v oblasti sportovní výživy. V první části se zaměříme na podstatu fungování energetických systémů v organismu, stručně charakterizujeme základní živiny, vitaminy a minerální látky a popíšeme důležitost pitného režimu při sportovním výkonu. Druhá část je věnována stravování a pitnému režimu před, během a po výkonu. Nabízí také příklady konkrétních jídel. Třetí část stanovuje cíl práce, hypotézy, popíše metodiku výzkumu a charakter samotného závodu. Ve čtvrté části shrneme výsledky dotazníku, který mapuje výživové zvyklosti účastníků závodu Suicidal Night Trophy. Pátá část nahlédne do jídelníčku profesionálního cyklisty Ondřeje Fojtíka, jehož specializací jsou MTB maratony. 6

7 1. Výživa ve sportu 1.1 Energetické zajištění sportovního výkonu Pohybová činnost zvyšuje požadavky na průběžné energetické zajištění. Děje se to cestou nervových a hormonálních regulací, které vyvolávají změny v různých systémech organismu. Hlavními energetickými zdroji pro výkon jsou makroergní fosfáty, tj. zejména adenosintrifosfát (ATP) a kreatinfosfát (CP), a makroergní substráty, tj. živiny sacharidy, tuky, bílkoviny. Při tělesném klidu nebo málo intenzivní práci je čerpána energie poměrně rovnoměrně ze všech uvedených živin, při intenzivní svalové činnosti jsou hlavním, někdy i výhradním zdrojem energie sacharidy. Teprve s délkou činnosti stoupá energetický podíl tuků. Bílkoviny jsou látky převážně strukturního charakteru a jejich vyšší metabolismus při déle trvajícím zatížení může být spojován až s přetrénováním. [2] Jako energetická rezerva představuje ATP nanejvýš několik desítek gramů, což je energie kj (5-8 kcal). Při vysoce intenzivní zátěži vystačí pouze na několik sekund. Resyntéza ATP je ovšem velmi rychlá (sekundy a minuty) a k jeho obnovení dochází zejména z kreatinosfátu. Za delší časové období se ATP resyntetizuje štěpením sacharidů, tuků a výjimečně i bílkovin. Energetické rezervy sacharidů jsou v organismu tvořeny jaterním a svalovým glykogenem. Jeho zásoby činí přibližně g, tj kj ( kcal), což vystačí zhruba na 2-4 hodiny sportovní činnosti. [2] Tuky (lipidy) jsou vhodným zdrojem energie při déle trvajícím zatížení. Jejich rezerva v těle je více než dostatečná (zásoba 5-20 kg, zejména v podkožním tuku). Ve většině reálných situací množství energie uložené ve formě tuku zdaleka přesahuje její výdej při jakékoliv fyzické zátěži. [1,2] Bílkoviny slouží jako energetický zdroj pouze výjimečně, jejich prioritní funkcí je stavba tkání. Energetický podíl bílkovin se zvyšuje při déle trvajících zatíženích a v období regenerace sil po zatížení. 7

8 Energetická hodnota jednotlivých živin (kolik energie vznikne metabolismem 1 g) je nejvyšší u tuků cca 38 kj (9 kcal), sacharidy a bílkoviny mají hodnotu přibližně stejnou 17 kj (4 kcal), ovšem bílkoviny mají při trávení a metabolismu vyšší zatěžující účinek. Tabulka 1 Zásoba energie u průměrného muže. Předpokládaná tělesná hmotnost 70 kg a objem tuku 15% celkové tělesné hmotnosti. Hodnota glykémie udává obsah glukózy v extracelulární tekutině. Při fyzické činnosti je využitelný jen velmi malý podíl uvedeného množství bílkovin. [1] Hmotnost (g) Energie (kj) Jaterní glykogen Svalový glykogen Glykémie Bílkoviny Tuk Zdroje energie pro svalovou práci se využívají cestou aerobních a anaerobních biochemických reakcí. Aerobní procesy spalování jsou metabolické reakce, při nichž se energie uvolňuje za přítomnosti kyslíku. Jsou tak podloženy kapacitou organismu přijímat kyslík z atmosférického vzduchu (difúzní kapacitou plic) a dopravit jej do činných svalů, kde probíhá aerobní štěpení a resyntéza ATP. Čím vyšší má být intenzita činnosti, tím více kyslíku svaly potřebují. Dochází tak ke zvýšení dechové frekvence a srdečního rytmu až do určitého limitu. Anaerobní procesy se začínají aktivovat, je-li intenzita pohybu tak velká, že organismus nestačí dodat svalům potřebné množství kyslíku. Energetický požadavek je pak zajišťován procesy ATP-CP nebo anaerobní glykolýzou. Uvolňování energie se tak v zásadě uskutečňuje třemi rozdílnými a přitom vzájemně závislými způsoby. Zjednodušeně se označují jako ATP-CP systém, LA systém a O 2 systém (viz obr. 1). [2] 8

9 Obr. 1: Podíl energetických systémů v průběhu fyzické aktivity. ATP-CP systém ATP-CP systém představuje anaerobní způsob získávání energie z přítomných energeticky bohatých fosfátů. Ty jsou uloženy v každé živé buňce. Při štěpení ATP se současně aktivují reakce zajišťující resyntézu ATP ze svalových rezerv kreatinfosfátu. Aktivace nastává velmi rychle, rezerva zdrojů vystačí na s práce maximální možnou intenzitou. Potenciál systému podmiňují vrozené předpoklady a rovněž trénink. [2] LA systém Jedná se rovněž o anaerobní způsob energetického krytí, energie se získává štěpením glykogenu. Konečným produktem anaerobní glykolýzy je kyselina mléčná (odtud LA z anglického lactic acid, zkráceně laktát, tj. sůl kyseliny mléčné). Systém přebírá úlohu hlavního energetického krytí činnosti konané téměř maximální (submaximální) intenzitou a po delší dobu, než postačuje uhradit ATP-CP systém. Když dosáhne anaerobní glykolýza vysokého stupně, přechází většina vytvořeného laktátu ze svalů do krve. Jeho využití a odbourávání probíhají pomalu. Laktát se proto hromadí a způsobuje acidózu vnitřního prostředí. To má negativní důsledky v enzymové regulaci látkové přeměny ve svalech, při ventilační kompenzaci acidózy, při řízení pohybu, psychice i při doplňování 9

10 energetických zdrojů. V extrémních případech (laktát vyšší než 10 mmol/l) musí být pohybová činnost přerušena. Použitelnost systému je ve srovnání se systémem předchozím pomalejší. Neumožňuje tak vysokou intenzitu činnosti, zato ji lze provádět po delší dobu (1-2 min). O 2 systém Systém funguje při štěpení cukrů, tuků a bílkovin za přítomnosti kyslíku. Konečnými produkty reakcí jsou oxid uhličitý a voda. Oba produkty organismus bez problémů vylučuje. Při souvislé činnosti delší než dvě minuty se O 2 systém stává hlavním energetickým dodavatelem. Jako zdroj energie se uplatňuje svalový glykogen, triglyceridy kosterního svalu, glukóza obsažená v krvi a doplňovaná z jaterního glykogenu, volné mastné kyseliny z tukové tkáně a v extrému i bílkoviny. (Proces, kdy v játrech vzniká glukóza z jiných živin než z glykogenu, jako je laktát, aminokyseliny nebo glycerol pocházející z triglyceridů, se nazývá glukoneogeneze. Laktát může být navíc využit jako zdroj energie pro svalové buňky srdce.) Fungování systému je velmi ekonomické. Celkově může poskytnout velké množství energie, za jednotku času však méně než systémy ostatní. Intenzita pohybové činnosti je proto nižší, ale může probíhat mnohem delší dobu (desítky minut, hodiny). Tabulka 2 Podíl energetických systémů (%) na činnosti různé doby trvání a relativně maximální intenzity = po uvedenou dobu co možná nejvyšší. Doba činnosti ATP-CP LA O 2 5 s s s min min min min min hod hod

11 Žádný z uvedených systémů nepracuje při pohybové činnosti izolovaně. V závislosti na mnoha různých faktorech (intenzita a délka trvání zátěže, stav výživy, fyziologické a biochemické vlastnosti jedince) se průběžně zapojuje více ten či onen systém. Jednotlivé systémy tak poskytují svalům diferencované množství energie (viz tab. 2). Všechny buňky kosterních svalů jsou biochemicky i morfologicky schopny využívat všechny způsoby uvolňování energie. [1,2] 1.2 Základní živiny a jejich příjem při vytrvalostním sportu Sacharidy Sacharidy jsou organické sloučeniny, jejichž molekuly se skládají z atomů uhlíku, vodíku a kyslíku. Základní jednotkou je monosacharid. Dělení: monosacharidy glukóza, fruktóza, galaktóza disacharidy sacharóza, laktóza, maltóza polysacharidy škrob, vláknina, glykogen Monosacharidy a disacharidy nazýváme též cukry. Hlavními zdroji sacharidů jsou těstoviny, rýže a další obiloviny, ovoce, zelenina, luštěniny, mléko, mléčné výrobky a koncentrované sladkosti. Všechny sacharidy s výjimkou vlákniny se v organismu přeměňují na glukózu. Ta je základním využitelným zdrojem tělesné energie, na jejímž trvalém přísunu jsou závislé všechny tělesné aktivity. Nadbytečné sacharidy tělo ukládá jako glykogen ve svalech a játrech nebo jako tuk v případě dostatečného naplnění glykogenových zásob. Důležité funkce: Jsou pohotovým zdrojem energie a primárním zdrojem energie při intenzivním tréninku. Jsou energií pro mozek a nervový systém. Jejich přítomnost reguluje metabolismus tuků a bílkovin. [2,4] 11

12 Pro vytrvalostní sportovce jsou právě sacharidy významnou živinou. Využitelnost této energie mohou ovlivnit stravou bohatou na sacharidy, doplňováním sacharidů ihned po tréninku, zvýšenou konzumací sacharidů 3 dny před závodem, konzumací energetických nápojů, gelů a dalších sacharidových doplňků během výkonu. Sportovci, kteří pravidelně konzumují stravu bohatou na sacharidy, mají větší zásoby glykogenu ve svalech. Ty pak mohou využít při tréninku nebo závodech. Přiměřené množství svalového glykogenu pomáhá oddálit nástup únavy v případě zvýšení intenzity cvičení nebo při dlouhodobém výkonu. Příjem 6-8 g sacharidů na kilogram tělesné hmotnosti denně (55-60 % denního energetického příjmu) urychlí regeneraci po zátěži a následující den je sportovec opět připraven podat optimální výkon. Užitečné mohou být také energetické nápoje, gely a tyčinky, ale pouze ve správném dávkování. Potraviny s větším množstvím přidaného cukru (sušenky, sladkosti, zmrzliny, sladké nápoje) sice také doplní sacharidy, ale nemají dostatečnou výživovou hodnotu. Tyto potraviny by se měly konzumovat pouze v přiměřeném množství. Doplnit energii ihned po tréninku je důležitým krokem regenerace. Během první hodiny po zátěži jsou svaly nejvnímavější na doplnění zásob glykogenu, tzv. sacharidové okno. Krev proudí ke svalům rychleji, svalové buňky tedy mohou z krve získat větší množství glukózy a jsou citlivější na inzulín (hormon, který podporuje syntézu glykogenu přenosem glukózy z krevního řečiště do buněk). Nelze se ale spolehnout na vlastní pocit hladu. Fyzická zátěž zvyšuje tělesnou teplotu, a tím snižuje chuť k jídlu. Je dobré se naučit dát si během prvních minut po zátěži nápoj, který dodá nejen tekutiny, ale také sacharidy (sacharidový nápoj, zředěný džus), nebo lehké jídlo. Cílem je zkonzumovat alespoň 1-1,2 g sacharidů na kilogram tělesné hmotnosti. Vhodné je ovoce, cereálie, energetické tyčinky. Je třeba se ujistit, že dodáváme sacharidy, nikoliv tuky. Početné studie ukázaly, že vytrvalostní sportovci mohou zvýšit svůj výkon (trvající nepřetržitě alespoň 2 hodiny) maximálním navršením svých glykogenových zásob. Toho mohou dosáhnout zvýšením příjmu sacharidů na 8-10 g/kg (70-80 % denního energetického příjmu) 3 dny před závodem. 12

13 Další studie prokázaly, že konzumace sacharidových nápojů během střední i intenzivnější zátěže trvající déle než minut dodávají svalům krevní glukózu jako okamžitý zdroj energie, což šetří zásoby glykogenu. [3] Tuky Tuky (lipidy) jsou živinou složenou z nasycených nebo nenasycených mastných kyselin. Tělo ukládá většinu lipidů jako triglyceridy v podkožním tuku. Jsou velmi koncentrovaným zdrojem energie. Pevné tuky jsou živočišného původu a jsou složeny především z nasycených mastných kyselin. Oleje jsou rostlinného původu a obsahují hlavně nenasycené mastné kyseliny, stejně jako rybí tuk. Polynenasycené mastné kyseliny snižují hladinu cholesterolu a působí jako prevence srdečně-cévních chorob. Důležité funkce: Jsou významným zdrojem a zásobárnou energie. Jsou stavební složkou membrán, zajišťují izolaci, ochranu orgánů a vstřebávání vitaminů rozpustných v tucích (A, D, E, K). Jsou zdrojem energie během nízké a střední zátěže. [2,4] Tuky jsou pro vytrvalostní sportovce důležitým zdrojem energie. Nemělo by je to ale svádět jíst stravu bohatou na tuky v domnění, že zvýší výkon. Žádné studie totiž tento jev nepotvrdily. Zvýšená konzumace tuků (více než 30 % denního příjmu energie) pro většinu vytrvalostních sportovců nemá význam. Taková strava vytěsňuje příjem sacharidů a snižuje zásoby glykogenu, což snižuje vytrvalost a schopnost intenzivního výkonu. V delším časovém období pak strava bohatá na tuky zvyšuje riziko vzniku ischemické choroby srdeční a některých druhů rakoviny. Je důležité, aby svaly vedle sacharidů uměly využívat tuky jako zdroj energie. Dlouhodobým tréninkem se svaly během výkonu naučí spalovat tuk a uchovávat zásoby glykogenu pro pozdější využití. Strava, která obsahuje přiměřené množství tuků (přibližně 1-1,2 g na kilogram tělesné hmotnosti,

14 % denního příjmu energie), stimuluje produkci enzymů ve svalech nezbytných pro metabolismus tuků. Sportovec navíc získá energii pro náročný nebo vícefázový trénink. [3] Bílkoviny Bílkoviny jsou sloučeniny, které jsou stejně jako puzzle skládány z aminokyselin. Existuje 26 základních aminokyselin a většinu z nich si tělo umí vyrobit samo z jiných aminokyselin. Existuje ale 8 esenciálních aminokyselin, které organismus sám vytvořit neumí a musí je přijímat v potravě. Důležité vlastnosti: Jsou hlavní strukturní částí buněk, zabezpečují růst, regeneraci, udržování a obnovu tělesných tkání. Jsou nutné pro tvorbu hemoglobinu, myoglobinu, enzymů, protilátek a hormonů. Jsou zdrojem energie v případě vyčerpání zásob glykogenu nebo v případě nedostatečné výživy. Pro zajištění kvalitní regenerace a obnovu svalových vláken u fyzicky namáhaného jedince je důležitý adekvátní příjem vysoce kvalitních bílkovin. Bílkoviny obsahující všechny esenciální aminokyseliny jsou v mase, rybách, vejcích a mléčných výrobcích. [2,4] Vytrvalostní trénink zvyšuje potřebu bílkovin, může být dokonce vyšší než u některých silových sportovců. Vytrvalostní sportovci potřebují bílkoviny k doplnění zoxidovaných aminokyselin během výkonu, popř. k obnově svalových vláken, jestliže jsou bílkoviny využívány jako zdroj energie. Denní příjem bílkovin u vytrvalců se pohybuje v rozmezí 1,2-1,7 g na kg tělesné hmotnosti (10-15 % denního příjmu energie), sportovci v extrémních závodech (např. Ironman), či profesionálně sportující mládež může požadovat až 1,8-2,0 g na kg. U vytrvalostních sportovců jsou velmi důležité aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (BCAA z anglického branched-chain amino acids). 14

15 Oddalují únavu při velmi dlouhých výkonech a příznivě působí na psychiku sportovce. BCAA jsou uloženy ve svalech a mohou být přeměněny na glukózu a využity jako energie. Suplementace BCAA během výkonu není zatím nijak podložena. Sportovní nápoje s přídavkem BCAA výkon pozitivně ani negativně neovlivňují. Větší dávky (7-20 g) ovšem mohou narušit vstřebávání vody a vést k žaludečním problémům. Doporučenou denní dávku (cca 3 g denně) zcela pokryjeme konzumací mléka, jogurtů, masa a ryb. Nesmíme zapomenout, že hlavním cílem je se pomocí svalové hmoty pohybovat, ne ji využívat jako zdroj energie. Fyzická aktivita s dostatečnými zásobami glykogenu a suplementací sacharidy (sportovní nápoje, energetické gely apod.) během dlouhého výkonu je nejlepším postupem proti únavě a destrukci svalové hmoty. Konzumací stravy bohaté na bílkoviny ihned po tréninku (v první hodině nebo hned jako druhé jídlo) podporuje posílení svalové hmoty a rychlejší doplnění zásob glykogenu. [3] 1.3 Vitaminy a minerální látky Vitaminy a minerální látky hrají při optimalizaci zdraví a výkonnosti sportovců klíčovou roli. V mnoha případech je potřeba určitých mikroživin zvýšená. Neexistuje však jednotné doporučení pro příjem vitaminů a minerálů u sportovců. Spíše se zdá, že při středně- až vysokoenergetické stravě, obsahující rozmanité potraviny bohaté na živiny, sportovci dosáhnou přívodu minerálů a vitaminů, který převyšuje doporučené množství pro obecnou populaci i jejich zvýšené nároky. [1] Vitaminy Otázka, zda doplňování vitaminů zvyšuje sportovní výkon a prohlubuje regeneraci, byla předmětem mnoha studií. Tyto studie nenalezly žádný pádný 15

16 důkaz o tom, že nadměrná konzumace vitaminů působí příznivě na sportovní výkon nebo fyzickou činnost kromě případů, kde šlo o úpravu již existující deficience. V případě nedostatku vitaminů je organismus oslaben, klesá výkonnost a zhoršuje se regenerace. [1] Antioxidanty (vitaminy A, C, E) chrání buňky a tkáně, jelikož působí jako prevence poškození z nadměrné tvorby volných radikálů (meziprodukty vytrvalostní aerobní zátěže, znečištění, cigaretového kouře apod.). Doplněním těchto antioxidantů můžeme ovlivnit menší ztrátu svalové hmoty, urychlit regeneraci nebo posílit imunitní systém. Nebylo ale prokázáno, že by zvyšovaly sportovní výkon. [3] Minerální látky K udržení normální funkce buněk a tkání je zapotřebí dostatečné množství asi 20 různých minerálních látek. Mnoho z nich potřebuje organismus jen ve stopovém množství, ale jiné je třeba přijímat v míře větší. Nedostatek jakéhokoliv z těchto prvků je teoreticky možný, jejich deficience je prakticky velmi vzácná (kromě železa a vápníku). Stravovací průzkumy a studie všeobecně ukazují, že sportovci přijímají dostatečné množství minerálních látek. [1] Sportovci jsou často považováni za vysoce rizikovou skupinu z hlediska nedostatku železa. Jeho příčinou jsou vyšší ztráty železa nebo jeho zvýšená potřeba. Železo má rozhodující roli v transportu kyslíku, je třeba pro tvorbu hemoglobinu a myoglobinu. Potřeba železa stoupá v období růstu, u žen v těhotenství a při menstruačním krvácení. [1,2] Vápník kromě stavby silných kostí a zubů pomáhá při svalových kontrakcích, vedení nervových vzruchů a krevní srážlivosti. Příjem dostatečného množství vápníku během života (především v dospívání) snižuje riziko osteoporózy. [3] 16

17 Sodík, draslík a chlór umožňují nervové impulsy k řízení svalové aktivity, jsou odpovědné za udržování tělesné vodní bilance a distribuce, normální osmotickou rovnováhu, acidobazickou rovnováhu a normální srdeční rytmus. [2] 1.4 Pitný režim Význam vody v lidském těle je nezastupitelný. Každá tělesná reakce je závislá na přítomnosti vody. Přivádí živiny buňkám, odvádí z nich odpadní látky, podílí se na regulaci tělesné teploty a zvlhčuje sliznice. [2,4] Hlavním cílem doplňování tekutin je optimalizace stavu hydratace před výkonem, doplnění tekutin a živin (případně i dalších prvků) během zátěže a rehydratace a zotavení po fyzickém výkonu. Nejvhodnějšími nápoji pro rychlé doplnění ztrát tekutin jsou zředěné roztoky glukózy a elektrolytů. Rychlost, s jakou tyto roztoky opouštějí žaludek, se zpomaluje s rostoucím obsahem sacharidů a koncentrované nápoje nemohou doplnit velké množství tekutin. Vstřebávání vody ve střevě je řízeno osmotickým gradientem a pohybem rozpouštědla daného aktivním vstřebáváním rozpuštěných látek, zejména glukózy a sodíku. Hypotonické roztoky (hustota minerálních látek je nižší než v krvi, mmol/l) zvyšují podíl absorbované vody, zatímco hypertonické roztoky (hustota minerálních látek vyšší než v krvi, více než 340 mmol/l) vedou k dočasné sekreci vody do střevního lumina a stávající dehydrataci ještě zhoršují. Bylo prokázáno, že pití vody nebo sportovních nápojů obsahujících sacharidy a elektrolyty během zátěže pomáhá zabránit poklesu plazmatického objemu, ke kterému normálně dochází. To udržuje srdeční výdej a průtok krve mozkem a zvyšuje krevní průtok kůží, který zajišťuje výdej tepla a brání zvýšení teploty tělesného jádra. [1] Rehydratace je nezbytnou součástí procesu zotavení po fyzické zátěži. Obvykle se k zajištění dostatečného doplnění tekutin doporučuje vypít na každý kilogram váhy ztracené při zátěži 1 l tekutin. [8] 17

18 Sportovní sacharidové nápoje Optimální koncentrace sacharidových nápojů určených pro sportovní výkon je 6-8 %, což splňuje většina komerčně dostupných energetických nápojů. (Jestliže nápoj mícháme, správnou koncentraci určíme tak, že množství sacharidů ve 250 ml vydělíme 250 a vynásobíme 100.) Džusy a limonády do této kategorie nespadají, jelikož obsahují větší množství sacharidů a málo sodíku. Je-li koncentrace sacharidů vyšší než 9-10 %, musí organismus do trávicího traktu přivést více vody, aby zředil obsah, a vezme ji tak krvi a pracujícím svalům. Navíc se pak mohou dostavit žaludeční nevolnosti. Přítomnost sodíku zajistí rychlejší vyprázdnění žaludku a urychlí vstřebání tekutiny a sacharidů z tenkého střeva. Dává pocit žízně, což nás nutí více pít, doplňuje sodík ztracený potem a udržuje v těle přijaté tekutiny. Během výkonu se doporučují hypotonické sportovní nápoje (rychleji se vstřebávají), po výkonu hypotonické nebo isotonické (hustota minerálních látek je přibližně stejná jako v krvi, 290 ± 15 mmol/l). [1,9] 1.5 Alkohol a sport Vliv alkoholu na metabolismus při fyzické zátěži a výkonu lze stanovit jen obtížně, protože alkohol má mnoho účinků na různé tělesné tkáně a reakce na příjem alkoholu se mezi jednotlivci velmi liší. Přehled akutních účinků příjmu alkoholu při výkonu a fyzické zátěži je součástí stanoviska Americké akademie sportovní medicíny (American College of Sports Medicine) z roku Shrnuje, že alkohol při fyzické aktivitě není významným zdrojem energie a při dlouhodobější zátěži může zvýšit riziko hypoglykémie kvůli potlačení tvorby glukózy v játrech. S hypoglykémií i s kožní vazodilatací, ke kterým při cvičení dochází, může souviset větší ztráta tepla vedoucí v chladném prostředí k narušení termoregulace. Studie vlivu alkoholu na techniku a obratnost ukazují nepříznivý vliv malého až středního množství alkoholu na reakční čas, koordinaci očí a rukou, přesnost, rovnováhu a celkové technické provedení. Na druhou stranu ovšem alkohol u sportovců může vést k pocitu sebejistoty, což může v některých 18

19 případech zlepšit výkon nebo dojem z výkonu. Zvyšuje ale také riziko úrazu v důsledku zkresleného odhadu situace. Podstatnou součástí zotavení po fyzické zátěži je rehydratace. Uvažovalo se o tom, že vhodným nápojem po fyzickém výkonu, který by sportovci byli ochotni pít ve velkém množství, je pivo. Pivo však nemá dostatečný obsah sodíku (pokud není konzumováno spolu se slaným jídlem). Alkohol má diuretický účinek, který může vést k dalším ztrátám tekutin, a játra, která by měla po výkonu odbourávat odpadní látky z těla a doplňovat zásoby glykogenu, jsou zaměstnána likvidací alkoholu. Tím se prodlužuje doba regenerace. [1] 19

20 2. Výživa při závodech 2.1 Před závodem Příjem tekutin Vzhledem k tomu, že při zátěži obvykle dochází k určitému stupni dehydratace, je pro sportovce důležité začít závod s nejvyšší možnou zásobou tekutin. Jednoduchým testem, jak zjistit stav tekutin v těle, je sledovat barvu moči. Je-li tmavě žlutá, hydratace není dostatečná a je potřeba tekutiny doplnit. Světle žlutá barva moči je v pořádku, ukazuje rovnovážný stav tekutin. Moč bychom měli kontrolovat v předvečer závodu a případný nedostatek tekutin rychle doplnit. (Pozor na alkohol a kofein mají diuretický účinek a způsobují přesný opak!) Předvečer závodu Doporučuje se jídlo bohaté na sacharidy, které doplní zásoby glykogenu. Nemělo by se jíst nebo pít příliš pozdě nebo příliš mnoho, aby to nenarušilo klidný spánek. [7] Den závodu Výběr jídel a jejich načasování je ve velké míře záležitostí individuálního experimentování. Poslední pevné jídlo je vhodné zkonzumovat asi 4-3 hodiny před výkonem. V době cca 2-1 hodina před začátkem je možné sníst ještě malou, dobře stravitelnou svačinu. Pozor na sladkosti, čokoládu a sladké nápoje méně než 1 hodinu před startem. Zvýší hladinu glukózy v krvi, která následně po startu prudce klesne. Hypoglykémie se projeví nevolností, točením hlavy a celkovou slabostí. [4,7] Tipy: Několik dní před závodem jíst stravu bohatou na sacharidy (65 % denního příjmu energie). 20

21 Večer před závodem si dát jídlo snadno stravitelné, netučné, bohaté na sacharidy. Dostatečně zavodnit organismus a doplnit maximální možné množství tekutin (žádný alkohol a kofein). Poslední jídlo nejpozději 4-3 hodiny před startem, menší svačina může být ještě 2-1 hodinu před startem. Musí být lehce stravitelné (sacharidy) a v přiměřeném množství. Žádné sladkosti. [7] 2.2 Během závodu Dlouhá náročná fyzická aktivita je spojena se zvýšením tělesné teploty, snížením obsahu tělesných tekutin vlivem pocení a ztenčení zásob glykogenu ve svalech a játrech. Výběr potravin a nápojů konzumovaných během soutěže je ovlivněn řadou faktorů včetně druhu a délky závodu, klimatických podmínek, nutričního stavu před soutěží a fyziologických a biochemických vlastností každého jedince. V první řadě musíme mít při podávání jídla a pití během zátěže na mysli doplnění omezených tělesných zásob sacharidů a dodávku vody a iontů, které nahradí ztráty potem. [1] Příjem tekutin Dehydratace může výkon zastavit mnohem dříve, než dojdou zásoby energie. Zvláště v teplém počasí mohou ztráty vody dosahovat 0,9-1,8 l/hod. Jak klesá obsah vody v těle, klesá objem krve. Srdce pumpuje méně krve a méně krve je také dodáváno pracujícím svalům. Svaly dostávají méně kyslíku a zvyšuje se obsah odpadních látek, jako je kyselina mléčná (laktát). Zvyšuje se také teplota tělesného jádra, protože je méně tepla odváděno krví ke kůži, kde odchází spolu s potem. Organismus je nucen pracovat mnohem usilovněji. Při výkonech delších než 3-4 hodiny, speciálně v teplém a vlhkém prostředí, se k dehydrataci přidává hyponatremie (nízký obsah sodíku v krvi). Tento stav je charakterizován zmateností, dezorientovaností a slabostí a stupňuje se, pokud pijeme pouze vodu nebo jiné nápoje s nízkým obsahem sodíku 21

22 (obyčejná voda zředí už tak nízký obsah sodíku v krvi). Příjem sodíku ve sportovních nápojích nebo v jídle před či během výkonu je zcela dostačující. Tipy: Voda je vhodná pro výkony trvající minut. Jestliže je výkon delší než minut, pít hypotonický sportovní nápoj. Pít pravidelně každých minut, nečekat na žízeň. Na jedno napití vypít ml (1 lok je přibližně 30 ml). Chladné počasí oddaluje pocit žízně, je potřeba si více pamatovat na doplňování tekutin. Příjem energie Pokud jíme každé 2-3 hodiny během závodu, měli bychom mít dostatek zásob glykogenu ve svalech i v játrech. Každý jedinec je jiný, je dobré si tedy předem (např. při trénincích) vyzkoušet, které potraviny nám dělají dobře a kterým se při závodu raději vyhnout. Vhodné jsou sportovní nápoje (sacharidové s přídavkem sodíku) nebo potraviny bohaté na sacharidy. Potraviny, které obsahují tuky nebo bílkoviny se dostávají ze žaludku pomaleji, což zvyšuje nebezpečí dehydratace, zvracení, křečí nebo průjmu. Vytrvalostní sportovci ale tyto potraviny v extrémně dlouhých závodech zařazují. Příjem energie je zde stejně potřebný jako příjem tekutin. Potraviny bohaté na sacharidy (energetické gely, tyčinky, ovoce, sušenky, slané pečivo apod.) efektivně doplňují sacharidy a určité množství sodíku a příznivě působí na psychiku sportovce. Mnoho sportovců se však svým jídelníčkem zcela vymyká obecným doporučením, a přesto podávají perfektní výkony. Tipy: Pokud je závod delší než minut, začít doplňovat energii během prvních 30 minut a pokračovat pravidelně v malých dávkách. Doplňovat g sacharidů každou hodinu (tj kcal). Čím delší závod, tím více naslouchat potřebám svého těla. 22

23 Příjem stravy si vyzkoušet nanečisto během tréninku. Zjistit, které potraviny a nápoje mi vyhovují a nezpůsobují zažívací potíže. Extrémní podmínky (teplo, vlhko, zima, nadmořská výška) zvyšují potřebu energie. [3] 2.3 Po závodě Aby došlo k dokonalé regeneraci, je nezbytně nutné nahradit potem ztracené tekutiny a minerální látky, doplnit glykogenové zásoby ve svalech a játrech a obnovit výkonem poškozená svalová vlákna. Nejdůležitější jsou první dvě hodiny po ukončení sportovního výkonu. [4] Doplnit tekutiny a glykogen ihned po zátěži jsou zásadami číslo jedna. Doporučuje se během této doby zkonzumovat 1,1-1,5 g sacharidů na kg tělesné hmotnosti, což pro většinu sportovců představuje g. Můžeme ovlivnit rychlost, s jakou svaly glykogen ukládají, stejně jako urychlit zotavení a obnovu svalových vláken konzumací potravin s vysokým obsahem sacharidů a bílkovin. Tato kombinace stimuluje produkci inzulínu lépe než samostatná konzumace jednotlivých živin. Doporučují se 4 g sacharidů na 1 g bílkovin. Doplnění zásob svalového glykogenu při vyvážené stravě trvá hodin. [1,3] Tipy: Doplnit co největší množství tekutin, na každý ztracený kilogram tělesné hmotnosti vypít 1 l. Pozor na alkohol a kofein mají diuretický účinek. Nečekat na hlad. Během prvních 30 minut doplnit alespoň 50 g sacharidů a do 2 hodin si dát vyvážené jídlo (sacharidy, bílkoviny), popř. po 2 hodinách další. Nezapomenout na minerální látky. Pokud nejsou obsaženy v nápoji, s chutí si osolit. [3,8,10] 23

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY SPECIFIKA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ PŘED VYTRVALOSTNÍM VÝKONEM SE ZAMĚŘENÍM NA DLOUHÉ BĚHY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vendula Janoušková

Více

VÝŽIVA VE SPORTU. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy.

VÝŽIVA VE SPORTU. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy VÝŽIVA VE SPORTU Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Vypracoval: Ing. Iva Hrnčiříková Pavel

Více

Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost. Bc. Jitka Hadrbolcová

Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost. Bc. Jitka Hadrbolcová Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost Bc. Jitka Hadrbolcová Diplomová práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

Životospráva při vrcholném tréninku

Životospráva při vrcholném tréninku 1 Seminární práce Školení trenéru III. třídy Životospráva při vrcholném tréninku Vojtěch Binhak Liberec 2014 2 Obsah Životospráva... 3 Výživa... 3 Bílkoviny... 4 Tuky... 6 Vitamíny... 7 Minerály... 7 Pitný

Více

Výživa ve výchově ke zdraví

Výživa ve výchově ke zdraví Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Mgr. Marcela Floriánková 2014 Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví

Více

Výživa pro profesionálního tanečníka

Výživa pro profesionálního tanečníka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Výživa pro profesionálního tanečníka Diplomová práce Autor práce: Zdeňka Kerlesová, DiS. Vedoucí práce: doc. Mgr. Jarmila

Více

Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze Trenérská škola

Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze Trenérská škola Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze Trenérská škola ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Specializace: TRIATLON Téma: Regenerace ve sportu Zpracoval: Vladimír KUPEC Ve Stráži pod Ralske dne: Prohlášení

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

Výţiva a výţivová doporučení u hráčů ledního hokeje

Výţiva a výţivová doporučení u hráčů ledního hokeje MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Výţiva a výţivová doporučení u hráčů ledního hokeje Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Základy výživy a nutriční plánování u sportovců

Základy výživy a nutriční plánování u sportovců Základy výživy a nutriční plánování u sportovců ZDRAVÍ nejvýznamnější kvalita života Zdravotní stav jedince pozitivní x negativní vliv ŽIVOTNÍ STYL 60 % vlivu na zdraví Rizikové faktory: - kouření (TK,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Kateřina NOVÁKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Výživové návyky u zdravotnických pracovníků Kateřina Nováková

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eliška Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Caldová Studijní obor: Všeobecná

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

VÝŽIVA FITNESS FITNESS VÝŽIVA. Power Eating program SUSAN KLEINEROVÁ DRUHÉ V YDÁNÍ SUSAN KLEINEROVÁ. Maggie Greenwood-Robinsonová

VÝŽIVA FITNESS FITNESS VÝŽIVA. Power Eating program SUSAN KLEINEROVÁ DRUHÉ V YDÁNÍ SUSAN KLEINEROVÁ. Maggie Greenwood-Robinsonová Nové, doplněné vydání bestselleru o výživě pro fitness aktivity. Program Power Eating od Susan Kleinerové, určený všem sportovcům silových disciplín, vyznavačům fitness, výživovým poradcům a trenérům,

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Bakalářská práce Michaela Dvořáková Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví (2008-2012)

Více

Obsah. 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty

Obsah. 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty Obsah 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty 4. Makroživiny (makronutrienty) 4.1 Sacharidy 4.2 Bílkoviny (proteiny) 4.3 Tuky 5. Mikroživiny 5.1

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

Výživa pro tanečníky. Bc. Barbora Hajná Fyzioterapeut TCP; 2. lékařská fakulta UK V Praze dne 20. ledna 2013

Výživa pro tanečníky. Bc. Barbora Hajná Fyzioterapeut TCP; 2. lékařská fakulta UK V Praze dne 20. ledna 2013 Výživa pro tanečníky Bc. Barbora Hajná Fyzioterapeut TCP; 2. lékařská fakulta UK V Praze dne 20. ledna 2013 Cíle Zlepšení výkonnosti Zrychlení regenerace po zátěži Optimální tělesná hmotnost a tělesné

Více

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

Výživa ve sportu 1. Termický efekt 2. Množství a distribuce energie 3. Vliv na acidobazickou rovnováhu Energie potravin- specificko-dynamický účinek

Výživa ve sportu 1. Termický efekt 2. Množství a distribuce energie 3. Vliv na acidobazickou rovnováhu Energie potravin- specificko-dynamický účinek Výživa ve sportu Podobně jako u dospělých jedinců představuje výživa sportující mládeže jeden ze základních pilířů fyzické výkonnosti a dobrého zdravotního stavu. U mladých sportovců je třeba vedle výkonnostních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 JAKUB MÍL 9. A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 JAKUB MÍL 9. A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VLIV SLOŽEK POTRAVY NA LIDSKÝ ORGANISMUS ŠKOLNÍ ROK 211-212 JAKUB MÍL 9. A OBSAH I ÚVOD... 6 II VLASTNÍ PRÁCE... 8 1. TRÁVICÍ ÚSTROJÍ...

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY NÁZEV PRÁCE NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO PODPORU ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ A PREVENCI OBEZITY Lenka Wolfová Obor: Předškolní

Více

Kurz cvičiteľov skalného lezenia 2010 Horolezecká škola slovenského horolezeckého spolku JAMES. Seminární práce. Výživa a regenerace

Kurz cvičiteľov skalného lezenia 2010 Horolezecká škola slovenského horolezeckého spolku JAMES. Seminární práce. Výživa a regenerace Kurz cvičiteľov skalného lezenia 2010 Horolezecká škola slovenského horolezeckého spolku JAMES Seminární práce Výživa a regenerace Vypracovala Veronika Krupková VÝŽIVA Sportovní lezení dnes patří mezi

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

PŘIROZENÁ PÉČE O ZDRAVÍ DĚTÍ Margit Slimáková

PŘIROZENÁ PÉČE O ZDRAVÍ DĚTÍ Margit Slimáková 1 PŘIROZENÁ PÉČE O ZDRAVÍ DĚTÍ Margit Slimáková Obsah Jednotlivé živiny 3 Výživa pro děti 12 Deset doporučení pro rodiče a vychovatele 17 Přirozená podpora zdraví 18 Přirozené terapeutické možnosti 20

Více