Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka"

Transkript

1 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka Dokument je zpracován pro období Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B )

2 OBSAH 1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument) Popis způsobu zpracování Akčního plánu Zásobník rozvojových aktivit Akční plán Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce Rozvojová aktivita 1 Nízkoprahové centrum Nová Paka Rozvojová aktivita 2 Domácí kompostování na Novopacku Rozvojová aktivita 3 Zkapacitnění a modernizace kompostárny bioodpadu. 17 Rozvojová aktivita 4 Rekonstrukce zázemí letního stadionu Rozvojová aktivita 5 Výstavba společné klubovny pro zájmová sdružení a spolky Kontakty Přílohy

3 1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument) Název strategie Strategie území správního obvodu ORP Nová Paka v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a volnočasových aktivit Gestor tvorby strategie Schvalovatel strategie Forma a datum schválení/projednání DSO Novopacko Valná hromada DSO Novopacko Schválena na jednání starostů dne Doba realizace strategie Odpovědnost za implementaci DSO Novopacko 3

4 2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu Akční plán byl zpracován realizačním týmem projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v období červenec srpen 2015 dle požadavků Rámcové metodiky pro tvoru dokumentů z Akční plán je dokumentem, jehož cílem je upřesnit strategický plán v krátkodobém časovém horizontu ( ). Akční plán ze strategického plánu vychází a určuje, jakými konkrétními kroky či aktivitami budou naplňovány příslušné cíle uvedené ve strategickém plánu. Během tvorby akčního plánu se uskutečnila tři neformální Shromáždění zástupců obcí ORP Nová Paka. S termíny setkání byli seznámeni všichni statutární zástupci obcí ORP prostřednictvím pozvánky zaslané elektronickou poštou. Všech setkání se účastnili zástupci města Nová Paka, městysu Pecka a obce Stará Paka. Účast těchto zástupců obcí tak představuje zastoupení 60% obcí z celého ORP Nová Paka. Na prvním neformálním Shromáždění zástupců obcí ORP Nová Paka, které se uskutečnilo 16. června 2015 na Pecce, seznámil koordinátor meziobecní spolupráce (KMOS) přítomné zástupce s připravovaným obsahem dokumentu Akční plán rozvoje území ORP Nová Paka. Připomněl cíle vymezené strategickým dokumentem (SD) a vyzval zástupce obcí k zasílání podnětů na realizaci rozvojových aktivit meziobecní spolupráce, ze kterých bude sestaven zásobník rozvojových aktivit. Druhé neformální Shromáždění zástupců obcí ORP Nová Paka se uskutečnilo v Nové Pace. Pro účely tohoto setkání realizační tým zpracoval z obdržených podnětů a na základě vlastních zkušeností návrh zásobníku rozvojových aktivit. Celkem bylo navrženo 18 rozvojových aktivit, ke každému cíli dle souhrnného dokumentu byl přiřazen minimálně jeden. Přítomní zástupci obcí diskutovali nad každým konkrétním rozvojovým záměrem, nad jeho obsahem, časovou reálností a očekávaným přínosem. Sestavování akčního plánu bylo v souladu se strategickým plánem, ale také s připravovanými rozpočty na roky 2016 a Ze zásobníku rozvojových aktivit bylo vybráno pět rozvojových záměrů, které mohou být reálně realizovány v nejbližších dvou letech. S jejich výběrem jednohlasně souhlasili všichni přítomní zástupci obcí. Vybrané rozvojové záměry byly realizačním týmem rozpracovány do návrhu akčního plánu s požadovanou podrobností a byly následně projednány na třetím neformálním Shromáždění zástupců obcí ORP Nová Paka, které se uskutečnilo dne Návrh akčního plánu byl zpracován včetně podrobné specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce. Návrh byl elektronicky rozeslán zástupcům obcí před samotným jednáním s dostatečným předstihem. Realizační tým dopracoval podrobnou specifikaci preferovaných rozvojových aktivit meziobecní 4

5 spolupráce dle připomínek zástupců obcí a odeslal zpracovaný dokument k připomínkování na Svaz měst a obcí ČR. Rozhodnutí o konečné podobě akčního plánu i jednotlivých rozvojových aktivit pro období bylo jednohlasně přijato na Závěrečném neformálním Shromáždění zástupců obcí ORP Nová Paka, které se uskutečnilo od 8:00 v Nové Pace. Závěrečného jednání se účastnili zástupci ze 4 obcí z ORP, což představuje zastoupení 80 % obcí. 5

6 3. Zásobník rozvojových aktivit č. Cíl dle SD Oblast Š1.1 Zavést společný nákup materiálu a služeb Š1.2 Společně zajistit pomoc při vyhotovování žádostí o dotace pro jednotlivé obce a školy Š2.1 Využít volných kapacit základních škol a školních jídelen Š2.2 Využít nově vzniklých (uvolněných) kapacit pro zařízení předškolního vzdělávání Š3.1 Zajistit celodenní péči o děti do 3 let S1.1 Vytvořit společnou platformu aktérů sociálních služeb S1.2 Udržovat aktuální komunitní plán sociálních služeb na celém území správního obvodu ORP Nová Paka S1.3 Reagovat nabídkou sociálních služeb na aktuální potřeby regionu S2.1 Využít pečovatelskou péči stávajícího zařízení i pro okolní obce O1.1 Zavést společný systém nakládání s BRKO v souladu s legislativními požadavky O1.1 Zavést společný systém nakládání s BRKO v souladu s legislativními požadavky O1.1 Zavést společný systém nakládání s BRKO v souladu s legislativními požadavky VA1.1 Zřídit společné regionální kulturní centrum VA2.1 Společně obnovit a modernizovat stávající vybavenost a zázemí pro realizaci volnočasových aktivit VA2.1 Společně obnovit a modernizovat stávající Školství Školství Školství Školství Školství Sociální služby Sociální služby Sociální služby Sociální služby Odpadové hospodářství Odpadové hospodářství Odpadové hospodářství Volnočasové aktivity Volnočasové aktivity Volnočasové aktivity Název rozvojové aktivity Administrativní centrum Nová Paka Administrativní centrum Nová Paka Sdílení služeb v oblasti školství na Novopacku Rozšíření a modernizace MŠ v obci Vidochov Zařízení péče o děti do 3 let Platforma aktérů sociálních služeb Komunitní plán ORP Nová Paka Nízkoprahové centrum Nová Paka Rozšíření a modernizace pečovatelské služby ÚSSM Nová Paka Domácí kompostování na Novopacku Zkapacitnění a modernizace kompostárny bioodpadu Nákup techniky pro nakládání s BRKO Rekonstrukce MKS na regionální centrum volného času Rekonstrukce zázemí letního stadionu Modernizace hasičské techniky Období realizace Realizátor budoucí rozvojové aktivity 2016 DSO Novopacko 2016 DSO Novopacko 2022 Městys Pecka 2022 Obec Vidochov 2020 Město Nová Paka 2018 Město Nová Paka 2018 Město Nová Paka 2016 Město Nová Paka 2019 Městys Pecka 2016 DSO Nová Paka 2016 Město Nová Paka 2017 Město Nová Paka 2018 Město Nová Paka 2017 Město Nová Paka 2017 DSO Novopacko 6

7 vybavenost a zázemí pro realizaci volnočasových aktivit VA2.2 Společně vystavět nová zázemí pro rozvoj volnočasových aktivit VA3.1 Společně obnovit a modernizovat stávající dětská a sportovní hřiště VA3.2 Společně vystavět nová dětská a sportovní hřiště ve venkovských oblastech Volnočasové aktivity Volnočasové aktivity Volnočasové aktivity SDH na Novopacku Výstavba společné klubovny pro zájmová sdružení a spolky Obnova dětských a sportovních hřišť na Novopacku Výstavba dětských a sportovních hřišť na Novopacku 2016 Město Nová Paka 2017 DSO Novopacko 2017 DSO Novopacko 7

8 4. Akční plán č. Cíl dle SD Název 1 2 S1.3 Reagovat nabídkou sociálních služeb na aktuální potřeby regionu O1.1 Zavést společný systém nakládání s BRKO v souladu s legislativními požadavky Nízkoprahové centrum Nová Paka Domácí kompostování na Novopacku Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity Na základě analýzy sociálního odboru je nutné zavést prevenci v oblasti sociálněpatologických jevů dětí a mládeže a dále zařídit v regionu nabídku volnočasových aktivit pro děti vyžadující zvýšenou pozornost. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je nejvhodnější službou sociální prevence, které v ORP Nová Paka chybí. Obce jsou dle zákona o odpadech původci odpadů od jejich občanů. Mají tedy povinnosti při zajištění dalšího nakládání s odpadem. Evropská směrnice o skládkování nařizuje postupné snižování podílu BRO ve skládkovaném SKO a česká norma aktuálně ukládá obcím povinnost zajistit třídění biologicky rozložitelného Zaměření rozvojové aktivity Děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením domácnosti na území ORP Nová Paka Náklady Kč Kč Zdroj financování Strukturální fondy Strukturální fondy Národní programy Období realizace 1/ /2016 1/ /2017 Realizátor budoucí rozvojové aktivity Město Nová Paka DSO Novopacko Připravenost Záměr, probíhá příprava Záměr je v rozpracovanosti, čekáme na výzvu 8

9 komunálního odpadu O1.1 Zavést společný systém nakládání s BRKO v souladu s legislativními požadavky VA3.1 Společně obnovit a modernizovat stávající dětská a sportovní hřiště VA2.2 Společně vystavět nová zázemí pro rozvoj volnočasových aktivit Zkapacitnění a modernizace kompostárny bioodpadu Rekonstrukce zázemí letního stadionu Výstavba společné klubovny pro zájmová sdružení a spolky Obce jsou dle zákona o odpadech původci odpadů od jejich občanů. Mají tedy povinnosti při zajištění dalšího nakládání s odpadem. Evropská směrnice o skládkování nařizuje postupné snižování podílu BRO ve skládkovaném SKO a česká norma aktuálně ukládá obcím povinnost zajistit třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Rozvojová aktivita řeší současný nepřijatelný stav novopackého střediska letních sportů. Dojde k celkové modernizaci a zvýšení bezpečnosti s respektováním platných norem. Mnoho spolků na území ORP Nová Paka nemá možnost využívat vlastních ani obecních prostor pro svoje aktivity. Cílem je vystavět zázemí takovýmto spolkům a spolkům, které díky svému rozvoji a zájmu potřebují větší zázemí či další prostory. členské obce DSO Novopacko MŠ a ZŠ, střední školy, sportovní organizace, sportující jednotlivci, návštěvníci stadionu Spolky a zájmová sdružení z území ORP Nová Paka Kč Strukturální fondy Kč Kč MŠMT Program Podpora rozvoje materiálně technické základny sportu a tělovýchovy Strukturální fondy 1/ /2017 1/2016 6/2017 9/2016 6/2017 Město Nová Paka Město Nová Paka Město Nová Paka Záměr, příprava podkladů ve spolupráci s TS Nová Paka Záměr je již připraven, čekáme na výzvu Záměr, probíhá příprava 9

10 Cíl S1.3 Reagovat nabídkou sociálních služeb na aktuální potřeby regionu Na Novopacku funguje stabilní síť sociálních služeb, které jsou zaměřeny především na seniory a osoby se zdravotním postižením. Dále jsou subjekty se sídlem mimo území ORP Nová Paka poskytovány sociální služby osobám závislým na návykových látkách a rodinám s dětmi. Sociálním odborem při MěÚ Nová Paka byla v posledních letech analyzována stoupající tendence rizikového chování dětí a mládeže v ORP Nová Paka. Aby byla zajištěna prevence těchto sociálně patologických jevů a uspokojeny potřeby obyvatelstva na poli sociálních služeb, je nutné pravidelně a pružně reagovat na změny zjištěné v průběhu procesu aktualizace společného plánu sociálních služeb. Na základě zjištěných poznatků je poté třeba upravit nabídku stávajících služeb: navýšit či snížit kapacitu stávajících zařízení, stávají zařízení transformovat, zrušit nebo naopak nové zařízení zřídit, případně rozšířit či zúžit nabídku jednotlivých sužeb. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je službou sociální prevence. V zařízení budou poskytovány ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. Cíl O1.1 Zavést společný systém nakládání s BRKO v souladu s legislativními požadavky Cíl stanovený souhrnným dokumentem je naplňován dvěma aktivitami: Domácí kompostování na Novopacku a Zkapacitnění a modernizace kompostárny bioodpadu. Rozvojové aktivity umožňují zapojení všech obcí ORP Nová Paka do společného systému sběru a materiálového využití BRKO, které je v souladu s povinností stanovenou aktuálně platnou legislativou (vyhláška 321/2014 Sb.). Rozvojová aktivita Zkapacitnění a modernizace kompostárny bioodpadu zcela naplňuje cíl stanovený souhrnným dokumentem. Rozvojová aktivita vede k řešení společného využití nově vybudované kompostárny ve Staré Pace, která není dosud všemi obcemi ORP plně využívána. Provozovatelem kompostárny jsou Technické služby Nová Paka, příspěvková organizace města od září Během prvního roku provozu byly identifikovány možnosti zkvalitnění systému nakládání s BRKO, na což se snaží reagovat nová rozvojová aktivita. 10

11 Podpora domácího kompostování je jednou z možností jak zapojit občany do systému nakládání s BRKO. V roce 2015 je realizován na území ORP pilotní projekt, který ukáže kam směřovat plnohodnotný rozvojový záměr. Nositelem pilotu byl DSO Novopacko. V případě, že bude rozvojová aktivita realizována, bude zaveden společný systém předcházení vzniku BRKO na celém správním území ORP Nová Paka. Cíl VA3.1 Společně obnovit a modernizovat stávající dětská a sportovní hřiště Z výsledků analýzy uvedené v souhrnném dokumentu vyplývá, že většina obcí disponuje obecními dětskými a sportovními hřišti, jejich stav je však ve velké míře nevyhovující a pro trávení volného času neatraktivní. Stejné problémy se objevují také u spolků a neziskových organizací provozujících sportoviště ve svém vlastnictví. V případě sportovních zařízení se nejedná pouze o atraktivitu, ale i bezpečnost a dodržování platných bezpečnostních předpisů a norem. Cílem je zajisti společným postupem obnovu a modernizaci těchto hřišť a jejich vybavení. Řešením je společná pomoc neziskovým organizacím a malým obcím při zajištění projektových dokumentací, stavebních povolení, finančních zdrojů, dodavatelů, stavebního dozoru, kolaudace, případně při následném vyúčtování. Rozvojová aktivita Rekonstrukce zázemí letního stadionu řeší stavební úpravy v objektu č.p v 1. NP. Celý objekt je v majetku TJ Nová Paka a je fungujícím zázemím pro areál sportovišť letního stadionu v Nové Pace nepřetržitě již přes 40 let své existence. Po celou dobu nedošlo k žádné výrazné rekonstrukci či modernizaci. Zázemí je vzhledem k věku a frekvenci užívání na pokraji životnosti s alarmující potřebou stavebních úprav. Obsahem rozvojové aktivity je vybudování zázemí pro sportovce (šatny, umývárny, tělocvična-posilovna) a technické zázemí objektu. Současně bude provedena rekonstrukce vnitřních instalací v 1.N.P. Konkrétně vnitřní rozvody vody, kanalizace, plynu, elektrické instalace, topení a vzduchotechniky. Instalace budou upraveny tak, aby bylo možné pokračovat v dalších etapách prací bez zásahu do již rekonstruovaného podlaží. Cílem stavby je vybudování vhodného a moderního sociálního zázemí pro sportovce, které bude navazovat na předchozí etapy stavebních úprav sportovišť v areálu. Hlavním požadavkem je zajištění bezbariérovosti zázemí pro zdravotně hendikepované 11

12 sportovce. Navržené stavební úpravy mají zajistit odpovídající zázemí pro sportovce závodníky, mládež, rekreační sportovce i další návštěvníky stadionu. Realizací rozvojové aktivity bude zajištěno zázemí pro sportovní činnost organizovaných spolků působících ve městě Nová Paka, ale také spolků z okolních obcí, které toto zázemí již v současnosti využívají, ale také sportujících jednotlivců, kteří nejsou v žádném spolku organizováni. Cíl VA2.2 Společně vystavět nová zázemí pro rozvoj volnočasových aktivit Mnoho spolků nemá možnost využívat vlastních ani obecních prostor pro svoje aktivity a jejich životaschopnost se omezuje na letní měsíce, přestože členská základna volnočasové aktivity vyvíjí aktivně celoročně. Cílem je společně takovýmto spolkům vystavět zázemí a dále spolkům, které díky svému rozvoji a zájmu potřebují větší zázemí či další prostory. Cílem je zajistit společným postupem výstavbu těchto nových zázemí a jejich vybavenost. Řešením je společná pomoc neziskovým organizacím a malým obcím při zajištění projektových dokumentací, stavebních povolení, finančních zdrojů, dodavatelů, stavebního dozoru, kolaudace, případně při následném vyúčtování. Rozvojová aktivita Výstavba společné klubovny pro zájmová sdružení a spolky je součástí plánované rekonstrukce budovy č.p. 325 na Masarykově náměstí v Nové Pace. Jedná se o budovu bývalé střední školy, která přešla v roce 2015 z majetku Královéhradeckého kraje do majetku města Nová Paka. Zástupci města Nová Paka hledali využití pro čtyř podlažní budovu v samém centru města s přesvědčením, že musí sloužit k neziskovým a veřejným účelům. V rámci rozvojové aktivity tak dojde k částečným úpravám bývalých učeben pro potřeby novopackých modelářů, kteří nemají prostory pro svoji činnost. Na stejném podlaží bude vybudována společenská (zasedací) místnost pro využívání neziskovými organizacemi se sdíleným vybavením. V patře budou k dispozici další prostory pro uspokojení případného zájmu dalších spolků z celého regionu Novopacka. Součástí aktivity je nutnost řešit bezbariérový přístup do budovy a vyšších pater. Realizací rozvojové aktivity bude vytvořeno společné zázemí pro spolky z celého území Novopacka a uspokojena poptávka organizací a jejich členů po tomto chybějícím zázemí. Vzhledem ke spádovosti města Nová Paka a krátké dojezdové vzdálenosti z jednotlivých obcí bude tento systém vyhovující. 12

13 5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce Rozvojová aktivita 1 Nízkoprahové centrum Nová Paka Iniciátor rozvojové aktivity Město Nová Paka, sociální odbor Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Řešeným problémovým okruhem je nedostatečné komunitní plánování sociálních služeb a následně nedostatečný přehled o potřebách v oblasti sociálních služeb. Na základě samostatného šetření odboru sociálních služeb Městského úřadu Nová Paka byla analyzováno, že v posledních letech má rizikové chování dětí a mládeže v ORP Nová Paka stoupající tendenci. Tento trend byl analyzován z činnosti sociálního odboru v kontextu zajišťování agendy kurátora pro děti a mládež, především pak ze spolupráce se základními školami v Nové a Staré Pace, s Policií České republiky obvodním oddělením Nová Paka, s Probační a mediační službou Jičín, Okresním soudem v Jičíně a neziskovými organizacemi, které v ORP Nová Paka poskytují sociální služby pro rodiny s dětmi. Jaké jsou příčiny problému? Příčinou vzniku problému je nedostatečná prevence v oblasti sociálně-patologických jevů dětí a mládeže a dále absence volnočasových aktivit pro děti vyžadující zvýšenou pozornost v regionu Nové Paky. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je službou sociální prevence. V zařízení budou poskytovány ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. Očekávaným přínosem je zastavení stoupající tendence rizikového a sociálně patologického chování dětí a mládeže. Zapojené obce Nová Paka, Pecka, Stará Paka, Vidochov, Úbislavice Místo realizace rozvojové aktivity Masarykovo náměstí 325, Nová Paka 13

14 V čem je navrhované řešení inovativní? Na území ORP Nová Paka obdobné zařízení poskytující předmětné sociální služby neexistuje. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

15 Rozvojová aktivita 2 Domácí kompostování na Novopacku Iniciátor rozvojové aktivity DSO Novopacko Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Rozvojová aktivita řeší celorepublikový problém, kterým je velký podíl BRKO ve skládkovaném směsném komunálním odpadu a dále částečně také legislativní povinnost obcí zajistit svým občanům možnost třídění BRKO. Jaké jsou příčiny problému? Obce dosud neměly povinnost zajistit možnost třídění BRKO svým občanům. Téměř všechny obce ORP Nová Paka tuto možnost proto ani svým občanům nenabízely. Pouze město Nová Paka organizuje 2x za rok víkendový svoz biologicky rozložitelného odpadu. Svozy jsou určeny především pro jarní a podzimní úklid zahrad a neřeší kontinuální potřebu likvidace BRKO z domácností. Občané Nové Paky mohou mimo svozové termíny využít ve městě sběrného dvora provozovaného společností Marius Pedersen a.s.. Rovněž Městys Pecka nabízí svým občanům možnost likvidace bioodpadu ve sběrném dvoře v obci. To opět neřeší likvidaci častého vzniku bioodpadu v domácnostech a je koncipován spíše pro sezónní úklidy zahrad a prořezy porostů. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Cílem aktivity je snížit podíl BRKO ve skládkovaném směsném komunálním odpadu a umožnit domácnostem na území ORP Nová Paka likvidaci domácího bioodpadu, resp. předcházet vzniku BRKO. Očekávaným přínosem je přeměna BRKO z domácností a soukromé zeleně na kvalitní kompost, který bude sloužit výhradně občanům a bude použit k přihnojování vlastní zeleně (hnojení záhonů, trávníků, ke stromům) a k vylepšování půdních vlastností. Zapojené obce Spádovou oblastí pro rozvojovou aktivitu jsou správní území členských obcí dobrovolného svazku obcí Novopacko. Toto území je totožné se správním územím obce s rozšířenou působností Nová Paka. Členy svazku jsou následující obce: Nová Paka, Stará Paka, Pecka, Úbislavice a Vidochov Místo realizace rozvojové aktivity Domácnosti z ORP Nová Paka. Uskladnění kontejnerů určených k distribuci do jednotlivých domácností v Nové Pace bude v areálu Technických služeb Nová Paka, Na Horce 77, Nová Paka. Z tohoto místa budou rovněž distribuovány kompostéry ostatním zapojeným obcím, které zajistí další přerozdělení kompostérů do domácností na jejich správním území. 15

16 V čem je navrhované řešení inovativní? Navrhované řešení přináší možnost likvidace BRKO z domácností přímo u samotného původce, tedy přímo v domácnosti bez nároku na další finanční náklady obce a současně vytváří předpoklady ke zlepšení vlastností půdního fondu. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

17 Rozvojová aktivita 3 Zkapacitnění a modernizace kompostárny bioodpadu Iniciátor rozvojové aktivity TS Nová Paka, provozovatel kompostárny bioodpadu ve Staré Pace Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Problém se zajištěním pravidelné likvidace BRKO včetně zeleného odpadu vzniklého z údržby obecních pozemků na území ORP Nová Paka v plně funkčním zařízení pro nakládání s bioodpadem. Jaké jsou příčiny problému? Kompostárna určená pro nakládání s bioodpadem byla zprovozněna ve Staré Pace v září Zahájení provozu zařízení ukázalo prostor pro možné zefektivnění a zdokonalení procesu kompostování a činnosti samotného zařízení. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Jedním cílem rozvojové aktivity je zefektivnit proces kompostování. Dalším cílem je modernizovat areál kompostárny tak, aby zařízení udrželo očekávaný standard výstupů a zajistilo vlastní udržitelnost a pojalo větší množství BRKO než je stávající kapacita. Zapojené obce Nová Paka, Stará Paka, Pecka, Úbislavice a Vidochov 17

18 Místo realizace rozvojové aktivity Areál kompostárny bioodpadu v obci Stará Paka, parcela p.č. 1124/12 v k.ú. Stará Paka V čem je navrhované řešení inovativní? Řešení přináší nové možnosti a vybavení do zařízení kompostárny, které zde dosud nebyly. Jedná se o výstavbu přístřešku pro techniku používanou v zařízení. Toto řešení prodlouží životnost všech strojů (drtič, překopávač, mobilní síto apod.), které jsou přítomny na ploše kompostárny během celé sezóny a jsou tak vystaveny nepříznivým povětrnostním podmínkám. Další část modernizace areálu představuje vybudování přípojek technické infrastruktury, konkrétně elektrické energie a vody. Vybudování těchto přípojek umožní provádění potřebných závlah v kompostovaných zakládkách v době sucha a zajistí tak bezproblémové fungování přírodního procesu. Tím zajistí podmínky pro zpracování většího množství odpadu. Reálným řešením je i zhotovení nového vrtu pro využívání neupravené podzemní vody. Zvažována je i možnost rozšíření asfaltové plochy pro zakládání biomasy do hromad. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 1/ /

19 Rozvojová aktivita 4 Rekonstrukce zázemí letního stadionu Iniciátor rozvojové aktivity TJ Nová Paka, vlastník nemovitosti Havlova č.p. 1363, Nová Paka Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Z výsledků analýzy uvedené v souhrnném dokumentu vyplývá, že většina obcí disponuje obecními dětskými a sportovními hřišti, jejich stav je však ve velké míře nevyhovující a pro trávení volného času neatraktivní. Stejné problémy se objevují také u spolků a neziskových organizací provozujících sportoviště ve svém vlastnictví. V případě sportovních zařízení se nejedná pouze o atraktivitu, ale i bezpečnost a dodržování platných bezpečnostních předpisů a norem. Jedním z takových sportovišť je také letní stadion v Nové Pace, resp. zázemí (kabiny, sociální zařízení, apod.). Objekt je v majetku TJ Nová Paka a je fungujícím zázemím pro areál sportovišť letního stadionu v Nové Pace nepřetržitě již přes 40 let své existence. Po celou dobu nedošlo k žádné výrazné rekonstrukci či modernizaci. Zázemí je vzhledem k věku a frekvenci užívání na pokraji životnosti s alarmující potřebou stavebních úprav. Stávající zařízení již tedy nevyhovuje potřebám uživatelů a neodpovídá stávajícím normám a požadavkům. Zařízení není přizpůsobeno pro bezbariérový provoz, proto jej mohou v současné době využívat handicapovaní návštěvníci pouze s potížemi. Jaké jsou příčiny problému? Hlavní příčinou stávajícího stavu zařízení je nedostatek finančních prostředků vlastníka objektu na provádění průběžných oprav dotčeného objektu. Dílčí opravy by byly z hlediska požadavků a moderní zázemí sportoviště neefektivní. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Cílem stavby je vybudování vhodného a moderního sociálního zázemí pro sportovce, které bude navazovat na předchozí etapy stavebních úprav sportovišť v areálu. Hlavním požadavkem je zajištění bezbariérovosti zázemí pro zdravotně hendikepované sportovce. Navržené stavební úpravy mají zajistit odpovídající zázemí pro sportovce závodníky, mládež, rekreační sportovce i další návštěvníky stadionu. Investiční záměr řeší stavební úpravy objektu č.p pouze v 1. NP. Jedná se o vybudování zázemí pro sportovce (šatny, umývárny, tělocvična-posilovna) a technické zázemí objektu. Současně bude provedena rekonstrukce vnitřních instalací v 1.N.P. Konkrétně vnitřní rozvody vody, kanalizace, plynu, elektrické instalace, topení a vzduchotechniky. Instalace budou upraveny tak, aby bylo možné pokračovat v dalších etapách prací bez zásahu do již rekonstruovaného podlaží. Předmětná budova v ulici Havlova č.p je fungujícím zázemím pro areál sportovišť letního stadionu v Nové Pace nepřetržitě již přes 40 let své existence. Po celou dobu nedošlo k žádné výrazné rekonstrukci či modernizaci. Zázemí je 19

20 vzhledem k věku a frekvenci užívání na pokraji životnosti s alarmující potřebou stavebních úprav. Zázemí se nachází v 1. NP budovy a je přístupné všem organizovaným sportovcům v areálu včetně sportující veřejnosti. Veřejnost využívá sociální zázemí a šatny až 480 hodin/rok. Sdružení provozující atletiku 362 hodin/rok. Zařízení je nejvíce využito fotbalovými kluby pro jejich mladší a starší přípravku, žáky, dorost a muže a to až 615 hodin/rok. Zázemí je využíváno školskými zařízeními 257 hodin/rok. Pro místní sdružení zdravotně hendikepovaných (Sportem proti bariérám Český ráj o.s. a Život bez bariér, o.s.) je zázemí využíváno se značnými až nepřekonatelnými obtížemi, přesto 90 hodin/rok. Realizací rozvojové aktivity bude zajištěno zázemí pro sportovní činnost organizovaných spolků působících ve městě Nová Paka, ale také spolků z okolních obcí, které toto zázemí již v současnosti využívají, ale také sportujících jednotlivců, kteří nejsou v žádném spolku organizováni. Zapojené obce Přípravná a realizační fáze - město Nová Paka Fáze udržitelnosti - Nová Paka, Stará Paka, Pecka, Úbislavice a Vidochov Místo realizace rozvojové aktivity Husova 1363, Nová Paka V čem je navrhované řešení inovativní? Rozvojová aktivita má velmi výrazný pozitivní dopad na zvýšení hygienických, jakostních a bezpečnostních standardů zařízení. Přínosy lze spatřovat ve všech aktivitách záměru. Z hlediska předpisů hygienických při rekonstrukci sociálního zařízení a šaten nebo modernizaci osvětlení. Zvýšení bezpečnosti s instalací nových vnitřních rozvodů sítí a rekonstrukcí kotelny. Při provozu budou dodrženy všechny zákonné předpisy a normy. Prostory budou rozšiřovat možnosti sportovního vyžití také handicapovaným sportovcům. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 1/2016-6/

21 Rozvojová aktivita 5 Výstavba společné klubovny pro zájmová sdružení a spolky Iniciátor rozvojové aktivity DSO Novopacko Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Mnoho spolků nemá možnost využívat vlastních ani obecních prostor pro svoje aktivity a jejich životaschopnost se omezuje na letní měsíce, přestože členská základna volnočasové aktivity vyvíjí aktivně celoročně. Jaké jsou příčiny problému? Hlavní příčinou problému je nedostatek finančních prostředků jednotlivých organizací, které jsou mnohdy finančně závislé pouze na prostředcích poskytnutých příslušnou obcí. Z těchto prostředků není samozřejmě možné financovat výstavbu klubovny. Spolky někdy využívají prostory obce (pokud jsou takové k dispozici), ale zejména v zimních měsících je jejich provoz finančně náročný a pro malý spolek, resp. obec neudržitelný. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Cílem je společně takovýmto spolkům vystavět zázemí a dále spolkům, které díky svému rozvoji a zájmu potřebují větší zázemí či další prostory. Cílem je zajistit společným postupem výstavbu nových zázemí a jejich vybavenost. Rozvojová aktivita Výstavba společné klubovny pro zájmová sdružení a spolky je součástí plánované rekonstrukce budovy č.p. 325 na Masarykově náměstí v Nové Pace. Jedná se o budovu bývalé střední školy, která přešla v roce 2015 z majetku Královéhradeckého kraje do majetku města Nová Paka. Zástupci města Nová Paka hledali využití pro čtyř podlažní budovu v samém centru města s přesvědčením, že musí sloužit k neziskovým a veřejným účelům. V rámci rozvojové aktivity tak dojde k částečným úpravám bývalých učeben pro potřeby novopackých modelářů, kteří nemají prostory pro svoji činnost. Na stejném podlaží bude vybudována společenská (zasedací) místnost pro využívání neziskovými organizacemi se sdíleným vybavením. V patře budou k dispozici další prostory pro uspokojení případného zájmu dalších spolků z celého regionu Novopacka. Součástí aktivity je nutnost řešit bezbariérový přístup do budovy a vyšších pater. Realizací rozvojové aktivity bude vytvořeno společné zázemí pro spolky z celého území Novopacka a uspokojena poptávka organizací a jejich členů po tomto chybějícím zázemí. Vzhledem ke spádovosti města Nová Paka a krátké dojezdové vzdálenosti z jednotlivých obcí bude tento systém vyhovující. 21

22 Zapojené obce Do všech fází rozvojové aktivity budou zapojeny všechny organizace, které budou chtít společné prostory využívat, a to bez ohledu na domovskou obec. Přepokládá se tedy zapojení všech obcí ve SO ORP Nová Paka Nov Paka, Stará Paka, Vidochov, Úbislavice, Pecka. Místo realizace rozvojové aktivity Masarykovo náměstí 325, Nová Paka V čem je navrhované řešení inovativní? V regionu se doposud nenachází žádné společné zařízení, které by nabízelo zázemí všem spolkům z regionu. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 9/2016 6/

23 6. Kontakty Dokument zpracovali: Ing. Vítězslav Dufek (koordinátor meziobecní spolupráce) telefon: mail: Bc. Kateřina Mitlöhnerová (pracovník pro analýzy a strategie) Kateřina Pikardová (pracovník pro analýzy a strategie) 23

24 7. Přílohy Příloha č. 1 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne Příloha č. 2 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne Příloha č. 3 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne Příloha č. 4 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ

VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč Dokument je zpracován pro období 2016-2017 VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Havlíčkův Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a administrativní podpora obcí Dokument je zpracován na

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slaný

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slaný Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slaný Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Strategie území správního obvodu ORP Domažlice

Strategie území správního obvodu ORP Domažlice Strategie území správního obvodu ORP Domažlice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti a pořádku v obcích Dokument je zpracován na období

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území SO ORP Beroun

Akční plán rozvoje území SO ORP Beroun Akční plán rozvoje území SO ORP Beroun Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Benešov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Benešov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Benešov Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Téma: Bezpečnost v dopravě Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Moravská Třebová Počet odpovědí Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ../../B. . V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Strategie území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a dopravní obslužnosti regionu a

Více

Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva

Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva Zodpovědný projektant: Ing. Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček Místo stavby: Katastr: Investor: stavby: Objekt: Projektant: Dolní Bečva 578, p.č. st. 939 Dolní Bečva 628 522 Vypracoval:,

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Varnsdorf v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu Dokument je zpracován na období 2015 až

Více

Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020

Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 doplňuje a aktualizuje předcházející Strategický plán rozvoje, který byl cílem na léta 2007 2013. Strategický

Více

Dokument je zpracováván na období 2015 až 2024

Dokument je zpracováván na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Hlučín v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti v obcích a dopravě Dokument je zpracováván na období

Více

Dokument je zpracováván na období 2015-2024.

Dokument je zpracováván na období 2015-2024. Strategie území správního obvodu ORP Kraslice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, zdravotnictví a zaměstnanosti Dokument je zpracováván na období

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Strategie území správního obvodu ORP Nový Jičín

Strategie území správního obvodu ORP Nový Jičín Strategie území správního obvodu ORP Nový Jičín v oblasti předškolního vzdělávání a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu Dokument je zpracován na období 2015

Více

Operační program. Životní prostředí

Operační program. Životní prostředí Operační program Životní prostředí (avíza, květen 2015) Přehled prvních výzev OP ŽP plánovaných k zahájení příjmu žádostí v srpnu 2015 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní...

Více

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin Dle prezenční listiny bylo v úvodu přítomno 9 zastupitelů: Brunnerová Alena, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr,

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

A. Oblast infrastruktury města a podnikání

A. Oblast infrastruktury města a podnikání A. Oblast infrastruktury a podnikání A.1. Vytvořit podmínky pro stabilní rozvoj Územně plánovací dokumentace A.1.1. Do r. 2012 vytvoření nové závazné UPD jako předpokladu rozvoje A.2. Zajistit kvalitní

Více

Zápis ze 4. valné hromady DSO Horažďovicko ze dne 17. 12. 2014 Petr Klásek přivítal přítomné na jednání v zámeckém areálu v Obci Chanovice a nadále

Zápis ze 4. valné hromady DSO Horažďovicko ze dne 17. 12. 2014 Petr Klásek přivítal přítomné na jednání v zámeckém areálu v Obci Chanovice a nadále Zápis ze 4. valné hromady DSO Horažďovicko ze dne 17. 12. 2014 Petr Klásek přivítal přítomné na jednání v zámeckém areálu v Obci Chanovice a nadále vedl jednání valné hromady. Jednání bylo zahájeno ve

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brno

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brno Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brno Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Mgr. Pavel Drahovzal předseda Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky Ing. Bc. Barbora Fűrstová Oddělení legislativně-právní

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm Téma: Cestovní ruch Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK. Správce měřidla Pracovník servisní platformy Roky 2013 2017 2020 Plán 60 80 Skutečnost 40 Popis měřítka

EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK. Správce měřidla Pracovník servisní platformy Roky 2013 2017 2020 Plán 60 80 Skutečnost 40 Popis měřítka Problémový C1 Cíl C1 Číslo indikátoru okruh EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK Minimalizace černých skládek C1 % Podíl zlikvidovaného odpadu z černých skládek Plán 60 80 Skutečnost 40 Cíl C1.1 existujících,

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Závazná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2013 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr. František Vlk Příprava k tisku: Dana Křížová Luleč

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 27. února 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

DOPLNĚNÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ NA JEVIŠOVICKU

DOPLNĚNÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ NA JEVIŠOVICKU DOPLNĚNÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ NA JEVIŠOVICKU únor 2015 DESACON Zlín, s.r.o. 1 OBSAH 2 Identifikační údaje... 3 2.1 Název projektu... 3 2.2 Objednatel... 3 2.3 Zpracovatel... 3 2.4 Použité podklady...

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 4 Efektivní veřejná správa 4.1 Investice do institucionální

Více

Meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství. Kateřina Sobková Praha, 27. 10. 2015

Meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství. Kateřina Sobková Praha, 27. 10. 2015 Meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství Kateřina Sobková Praha, 27. 10. 2015 OBSAH Očekávání na začátku Projektu. Návrhy témat pro MOS. Témata a jejich řešení v rámci MOS Osvěta Bioodpady

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 26 V 311 Jesenicko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

Fokusní skupiny pro. Strategii území správního obvodu ORP Hořovice

Fokusní skupiny pro. Strategii území správního obvodu ORP Hořovice Fokusní skupiny pro Strategii území správního obvodu ORP Hořovice V období po 1. oficiálním setkání představitelů obcí ORP Hořovice zahájily práci tzv. fokusní skupiny k jednotlivým tématům zpracovávaným

Více

1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Příloha č. 1 Integrovaného plánu rozvoje města Dobrovice 1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. Obecné údaje Pracovní název projektu Oblast zaměření Cíl Popis projektu Umístění projektu Výstupy Výsledky Cílové

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

Strategický plán rozvoje obce Lazinov

Strategický plán rozvoje obce Lazinov Obsah verze: říjen 2011 1 Účel a určení dokumentu... 1 2 Stávající stav... 2 3 Analytická část... 3 4 Návrhová část... 4 4.1 Úpravy a obnova kulturní krajiny v katastru obce... 4 4.2 Navrhované stavební

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

POH ČR 2015-2024. Kabinet odpadů. 29. května 2014. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí

POH ČR 2015-2024. Kabinet odpadů. 29. května 2014. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí POH ČR 2015-2024 Kabinet odpadů 29. května 2014 Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí Příprava POH ČR MŽP návrh nového POH ČR na další 10 leté období (2015-2024) Nástroj pro řízení OH

Více

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Popis komunitního projednávání Místní akční skupina uplatňuje komunitně vedený místní rozvoj, jehož základním principem je metoda

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

Strategie území správního obvodu ORP Horšovský Týn

Strategie území správního obvodu ORP Horšovský Týn Strategie území správního obvodu ORP Horšovský Týn v oblasti předškolní výchovy a základního školství sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti a pořádku v obcích Dokument je zpracován na

Více

Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí

Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí Dotazník je zaměřen na zhodnocení spokojenosti obyvatel, návštěvníků, podnikatelů a dalších místní aktérů s podmínkami a příležitostmi pro jejich aktivity a život v Pobeskydí.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Žeranovice na svém 9. zasedání dne 8. ledna 2016 usnesením č. 9/5. Platnost od 8. ledna 2016. PROGRAM

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. Zdroj: 1. verze květen / 2015

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. Zdroj: 1. verze květen / 2015 Strategie území správního obvodu ORP Frenštát pod Radhoštěm v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovní ruch Dokument je zpracován na období

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse. čj. 13/2007 Starostka zahájila 13. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM Projektové záměry na období roku 2012 s výhledem do konce volebního období v rozdělení dle klíčových a prioritních oblastí Strategického plánu města Bělá pod Bezdězem Strategický plán města ze dne 28.06.2006

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 byl zpracován v rámci individuálního

Více

Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003

Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003 Zpracoval: Ing. Karel Majer Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Přílohy: stavy účtů k 31.12.2002 výdaje na infrastrukturu

Více

Konference Biologicky rozložitelné odpady 2013

Konference Biologicky rozložitelné odpady 2013 Konference Biologicky rozložitelné odpady 2013 Termín: 18.-20.9.2013, Místo konání: Náměšť nad Oslavou TÉMA PREZENTACE: Využití stávajících výrobních prostředků pro podnikání v oblasti likvidace bioodpadů

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 3/22 ze dne 22.1.2015 ke schválení Odůvodnění veřejné zakázky "Zajištění komplexního systému nakládání

Více