I. Sekaniny1804 Přírodověda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Sekaniny1804 Přírodověda"

Transkript

1 Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně 5.ročník... 2 hodiny týdně Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů: Místo, kde žijeme žáci se seznamují s okolní krajinou ( místní oblast, region ),zemským povrchem, rozšířením půd, rostlinstvem a živočichy, pozorují působení lidí na krajinu a životní prostředí a utvářejí si přímé zkušenosti ( např. v dopravní výchově) Lidé kolem nás žáci si upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Lidé a čas žáci se učí orientovat v čase a dějích kalendáře, letopočet Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Uvědomují si, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti s biologickými a fyziologickými funkcemi a potřebami. Poznávají podstatu zdraví i příčiny jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení. Seznamují se s vývojem člověka od narození do dospělosti a s tím, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i o poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí a docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. Žáci jsou vedeni k poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech Výuka probíhá v kmenových třídách a na vycházkách. Součástí výuky je návštěva planetária. V hodinách je využíváno skupinového i individuálního vyučování, žáci pracují s učebnicí, pracovním sešitem, časopisy, encyklopediemi. Při výuce se uplatňují různé formy práce výklad, poslech, četba, hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, projekty. Zohledňujeme žáky s poruchami učení, žákům mimořádně nadaným ukládáme náročnější úkoly.

2 V Přírodovědě budou realizovány tematické okruhy průřezových témat : Environmentální výchova Výchova demokratického občana Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Umožňujeme žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu. Vedeme žáky k samostatnému získávání informací o přírodě. Učíme žáky pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování. Vedeme žáky k celoživotnímu vzdělávání. Kompetence k řešení problémů Zařazujeme metody, při kterých žáci řeší problémy a vyvozují samostatné závěry. Vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů. Kompetence komunikativní Vedeme žáky k výstižnému a věcně správnému projevu. Rozšiřujeme slovní zásobu žáků v osvojovaných tématech. Učíme žáky vyjadřovat své myšlenky a reagovat na názory a podněty jiných. Kompetence sociální a personální Vedeme žáky ke skupinové práci. Učíme žáky spolupracovat při řešení daného problému, respektovat názory a zkušenosti druhých. Kompetence občanské Vedeme žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě a k dodržování zásad ekologického chování. Učíme žáky poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi. Vedeme žáky k tolerantnímu chování a jednání. Seznamujeme žáky s chováním v situacích ohrožení jejich zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých. Kompetence pracovní Umožňujeme žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat. Vedeme žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky. Vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti. Utváříme pracovní návyky žáků v jednoduché samostatné i týmové činnosti. Vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel.

3 Přírodověda/4. ročník Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby Průřezová témata porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu pracuje s časovými údaji, využívá k pochopení vztahu mezi ději a jevy zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionu, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit pozná běžné druhy ovoce a zeleniny, obiloviny prakticky třídí organismy do známých skupin pozoruje některé rostliny a zapíše výsledky pozorování pojmenuje běžně se vyskytující houby pojmenuje běžně se vyskytující živočichy, popíše stavbu těla a způsob života provede jednoduchý pokus, vyhodnotí ho pozná důležité horniny a nerosty a vysvětlí jejich využití vysvětlí proces zvětrávání, popíše vznik, význam a využití půdy pracuje s časovými údaji, využívá k pochopení vztahu mezi ději a jevy vysvětlí pojem rostlinná patra poznává základní společenstva, vzájemné vztahy mezi organismy vysvětlí pojem potravní řetězec poukáže v přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení živ. Prostředí uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce a cyklisty, cíleně je používá v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí nebezpečná místa v silničním provozu a v hromadné dopravě (v méně známých místech obce, v neznámých místech mimo obec) a určuje vhodný způsob bezpečného chování uvede přírodní jevy i jiné situace, které mohou ohrozit Rozmanitost přírody Výrobky a přírodniny Byliny, dřeviny Rostliny podle stavby těla Houby Domácí zvířata (živočichové v zimě) Obratlovci, bezobratlí Voda, vzduch, teplota Horniny, nerosty Půda Lidé a čas Čas, jednotky času Rozmanitost přírody Rostlinná patra, význam lesa pro člověka, Ekosystémy (společenstva rostlin + živočichů, lesa, potoky + ryby, pole + louky, zahrady + sady) Ekologie, ochrana přírody Rizika v přírodě rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi Bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace, dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky). Rozvoj schopností poznávání) Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy živ. prostředí Ekosystémy Základní podmínky života PČ/Pěstování rostlin (životní podmínky rostlin) Rozvoj schopností poznávání) M/Jednotky (převody jednotek času) VL/Lidé a čas (orientace na časové ose) AJ/Orientace v čase Environmentální výchova Ekosystémy Lidské aktivity a problémy živ. prostředí

4 lidské zdraví a životy, vymezí (vybere z příkladů) vhodný způsob ochrany v modelových situacích ohrožení bezpečí v běžných situacích volí správné situace ochrany, přivolání pomoci i pomoci jiným v modelových situacích prokáže schopnost vhodně reagovat na pokyny dospělých a jednat v souladu s pravidly ochrany

5 Přírodověda/5. ročník Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby Průřezová témata zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách, zdůvodní vzájemné podstatné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat, nebo poškozovat poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce vyjmenuje základní podmínky života, chápe příčinu různých teplot na zeměkouli, rozliší podnebné pásy třídí organismy do skupin podle klíče Rozmanitost přírody Různé podmínky života na zemi Přizpůsobivost rostlin a živočichů Podnebné pásy Třídění organismů Environmentální výchova Ekosystémy Vztah člověka k živ. prostředí vysvětlí význam botanických i zoologických zahrad botanické a zoologické zahrady Environmentální výchova vyjmenuje některé ohrožené živočišné druhy, vysvětlí zásady ohleduplnému chování k přírodě a ochrany přírody Lidé kolem nás Základní a globální ekologické problémy Chráněné krajinné oblasti Lidské aktivity a problémy živ. prostředí Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

6 Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy Průřezová a vazby témata Průřezová témata Člověk a jeho zdraví Mediální výchova účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, popíše životní potřeby, projevy, stavbu těla a funkce Člověk a jeho životní podmínky zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb vnitřních orgánů člověka Vztahy k prostředí Interpretace vztahu mediálních sdělení a s ohledem na oprávněné nároky jiných vysvětlí rozdíly mezi mužem a ženou reality (reklama) Péče o zdraví - zdravý životní styl, denní režim, osob zná nebezpečí návykových látek a umí je odmítnout správná výživa, výběr a způsoby uchovávání Fungování a vliv médií ve společnosti uplatňuje účelné způsoby chování popíše, jak předcházet úrazům potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim, nemoci PČ/Příprava pokrmu (zdravá výživa) v situacích ohrožující zdraví, vnímá dodržuje bezpečné chování v silničním provozu v roli přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a ČJ/Komunikace v krizových situacích chodce a cyklisty přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS) vyvodí odpovídající závěry pro své chování popíše, jak pečovat o své zdraví VV/Výroba plakátu (zdravá výživa, Drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, jako chodec a cyklista návykové látky) ošetří drobné poranění a přivolá lékařskou pomoc první pomoc, při drobných poraněních, osobní, rozpozná život ohrožující zranění; ošetří rozvrhne svůj pracovní i volný čas, chápe význam intimní a duševní hygiena drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc aktivního odpočinku Krizové situace šikana, týrání, sexuální Sebepoznání předvede v modelových situacích osvojené adekvátně reaguje na situace při kolektivní spolupráci zneužívání, služby odborné pomoci, brutalita a jiné jednoduché způsoby odmítnutí návykových Seberegulace v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí formy násilí v médiích látek nebezpečná místa v silničním provozu a v hromadné Lidské tělo - stavba těla, základní funkce a projevy Psychohygiena uvědomuje si škodlivost kouření, užívání dopravě (v méně známých místech obce, v Životní potřeby člověka Rozvoj schopností poznávání drog a alkoholu neznámých místech mimo obec) a určuje vhodný Základy lidské reprodukce partnerství, manželství, pozná části lidského těla, důležité orgány a Mezilidské vztahy způsob bezpečného chování (4. a 5. ročník) rodičovství, základy sexuální výchovy rodina, jejich funkci, smyslová ústrojí uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, Řešení problémů a rozhodovací využívá poznatků o lidském těle k podpoře v roli chodce a cyklisty, cíleně je používá etická stránka vztahů, etická stránka sexuality dovednosti vlastního zdravého způsobu života charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání Pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské Hodnoty, postoje, praktická etika rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a v prostředcích hromadné přepravy a při akcích školy reprodukce, orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho je uplatňuje Návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, narození sestaví jednoduchý osobní rozpočet odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace uplatňuje ohleduplné chování k druhému objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší než prostřednictvím elektronických médií pohlaví a orientuje se v bezpečném výdaje Finance v rodině, rozpočet, rizika půjček způsobu sexuálního chování mezi chlapci objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy menší než Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená a děvčaty v daném věku výdaje postup v případě ohrožení (varovný signál, vyjádří na základě vlastních zkušeností na příkladech objasní rizika půjčování peněz evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a uvede příklady základních příjmů a výdajů vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi domácnosti) integrovaný záchranný systém chlapci a dívkami, v rodině, v obci na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboží Bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí nebezpečných látek; bezpečné chování v silničním a odůvodní své názory, připustí svůj omyl, provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace, dohodne se na společném postupu a dopravní značky; předcházení rizikovým situacím řešení v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky).

7 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožující zdraví, vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítnutí návykových látek uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog a alkoholu pozná části lidského těla, důležité orgány a jejich funkci, smyslová ústrojí využívá poznatků o lidském těle k podpoře vlastního zdravého způsobu života rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečném způsobu sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení popíše životní potřeby, projevy, stavbu těla a funkce vnitřních orgánů člověka vysvětlí rozdíly mezi mužem a ženou zná nebezpečí návykových látek a umí je odmítnout popíše, jak předcházet úrazům dodržuje bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty popíše, jak pečovat o své zdraví ošetří drobné poranění a přivolá lékařskou pomoc rozvrhne svůj pracovní i volný čas, chápe význam aktivního odpočinku adekvátně reaguje na situace při kolektivní spolupráci v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí nebezpečná místa v silničním provozu a v hromadné dopravě (v méně známých místech obce, v neznámých místech mimo obec) a určuje vhodný způsob bezpečného chování (4. a 5. ročník) uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce a cyklisty, cíleně je používá charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání v prostředcích hromadné přepravy a při akcích školy je uplatňuje sestaví jednoduchý osobní rozpočet objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší než výdaje objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy menší než výdaje na příkladech objasní rizika půjčování peněz uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti) na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboží Člověk a jeho zdraví Člověk a jeho životní podmínky Vztahy k prostředí Péče o zdraví - zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim, nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS) Drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, první pomoc, při drobných poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena Krizové situace šikana, týrání, sexuální zneužívání, služby odborné pomoci, brutalita a jiné formy násilí v médiích Lidské tělo - stavba těla, základní funkce a projevy Životní potřeby člověka Základy lidské reprodukce partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka sexuality Pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, Návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií Finance v rodině, rozpočet, rizika půjček Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém Bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace, dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky). Mediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (reklama) Fungování a vliv médií ve společnosti PČ/Příprava pokrmu (zdravá výživa) ČJ/Komunikace v krizových situacích VV/Výroba plakátu (zdravá výživa, návykové látky) Sebepoznání Seberegulace Psychohygiena Rozvoj schopností poznávání Mezilidské vztahy Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika

8 Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby Průřezová témata vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy orientuje se v základních formách vlastnictví, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluh objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislost mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit vysvětlí působení magnetické a gravitační síly vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi, uvědomuje si podmínky života na Zemi vysvětlí střídání dne a noci a ročních období jako důsledek pohybu Země ve vesmíru rozlišuje vlastnictví soukromé, osobní, veřejné chápe rozdíl mezi hmotným a nehmotným majetkem chová se šetrně k přírodě popíše princip funkce některých strojů vyjmenuje alternativní zdroje energie využívané z přírody dodržuje pravidla bezpečného zacházení s různými přístroji denní potřeby v modelových situacích ohrožení bezpečí v běžných situacích volí správné situace ochrany, přivolání pomoci i pomoci jiným v modelových situacích prokáže schopnost vhodně reagovat na pokyny dospělých a jednat v souladu s pravidly ochrany Slunce, sluneční soustava, Měsíc jako přirozená družice Země, podoby Měsíce, výpravy do Vesmíru Střídání dne a noci, střídání ročních období, délka dne a noci Vlastnictví soukromé, veřejné, osobní a společenské. Hmotný a nehmotný majetek. Lidé kolem nás Člověk a technika, jednoduché stroje, energie, výroba a recyklace Příjem informací Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Osobní bezpečí Environmentální výchova Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Psychohygiena Seberegulace a sebeorganizace Hodnoty, postoje a praktická etika VL/Místní oblast, region (vliv techniky na živ. prostředí)

9 I. Sekaniny1804

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 3 Přírodověda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět Přírodověda navazuje na výuku

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se v souvislostech Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Montessori program Škola: Základní škola Nový svět, Opava, p. o.,

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času Přírodověda 4. ročník 1 6 vytvoří svůj denní Denní režim Stravovací režim OSV - osobnostní rozvoj 4 7 stravovací a pitný režim Aktivní pohyb Vv - můj den 6 8 vytvoří seznam potravin a Otužování 7 nápojů

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu V Evropě se neztratíme Úprava ŠVP k 1.9.2013 1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Předmět: Prvouka Místo, kde žijeme

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

5.8.1 Výchova ke zdraví (VkZ)

5.8.1 Výchova ke zdraví (VkZ) 5.8.1 Výchova ke zdraví (VkZ) 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví A. Obsahové, časové a organizační a vymezení předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví se vyučuje v rámci

Více

Všeobecně vzdělávací škola

Všeobecně vzdělávací škola Dodatek k ŠVP č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola: ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petra Nováková Platnost dokumentu:

Více