Prvouka - Přírodověda - Vlastivěda 2 / 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prvouka - Přírodověda - Vlastivěda 2 / 10"

Transkript

1 Prvouka Školní výstupy Žák by měl Místo, kde žijeme rozlišovat hračky od školních pomůcek udržovat pořádek rozpoznat spolužáky poznat svou třídu, školu přejít vozovku podle pravidel pojmenovat město, kde žije vědět, kde je náměstí, pošta, kostel Lidé a čas rozlišovat pojmy den a noc pojmenovat dny v týdnu. pojmenovat základní denní činnosti přiřadit činnosti k profesi (podle obrázku) Rozmanitost přírody rozlišovat čtyři roční období, symbolicky je charakterizovat rozlišovat volně žijící zvířata od zvířat domácích přiřazovat mláďata třídit ovoce a zeleninu dodržovat pravidla správného chování v přírodě Člověk a jeho zdraví život ve škole školní potřeby a hračky naše třída naše škola a okolí základy dopravní výchovy přecházení vozovky orientace v okolí domova město, kde bydlím den, noc týden názvy dnů využití volného času,režim dne zaměstnání, profese znaky ročních období sezónní práce na zahradě a na poli péče o ptáky a zvěř v zimě domácí zvířata a jejich mláďata ovoce a zelenina chování v přírodě 1. ročník OSV sociální rozvoj poznávací schopnosti OSV osobnostní rozvoj - seberegulace a sebeorganizace EV ekosystémy EV lidské aktivity a problémy životního prostředí dodržovat základní osobní hygienu. jíst příborem. umět zacházet se školními pomůckami (nůžky, tužky, lepidlo..) přecházet vozovku na světelnou signalizaci poznávat jednotlivé části těla sdělit, jaké má zdravotní potíže popsat, jak se má chovat v době nemoci přivolat pomoc osobní hygiena. základy sebeobsluhy bezpečné chování ve škole (Pv,Tv,Vv) i ve volném čase (hry v přírodě) pravidla silničního provozu pro chodce části lidského těla (hlava, krk, ramena, ruce, nohy, trup). chování v době nemoci chování při úrazech a poraněních Pv Tv, Vv OSV -osobnostní rozvoj -sebepoznání a sebepojetí 1 / 10

2 Prvouka Školní výstupy Žák by měl: Místo, kde žijeme znát název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy znát základní dopravní značky, rozlišovat a reagovat na světelnou signalizaci popsat jednoduše cestu do školy znát svoji adresu orientovat na náměstí svého bydliště (místa školy) Lidé kolem nás projevovat úctu rodičům rozlišovat role jednotlivých rodinných příslušníků nakoupit základní potraviny odeslat dopis ohleduplně se chovat ke všem spolužákům Lidé a čas rozlišovat části dne určovat a rozlišovat celou hodinu popsat svůj denní režim rozlišit jednoduché druhy zaměstnání Rozmanitost přírody pojmenovat pracovní činnosti, které se provádějí na zahradě a na poli rozpoznat u nás volně žijící zvířata třídit pojmenovat základní druhy - ovoce a zeleninu rozliší obilí od zeleniny rozlišovat vhodné a nevhodné chování v přírodě Člověk a jeho zdraví znát základní pravidla osobní hygieny třídit potraviny na zdraví prospívající a neprospívající život ve škole naše třída naše škola a okolí orientace v okolí školy a bydliště základy dopravní výchovy přecházení vozovky části obce orientace v okolí domova město, kde bydlím adresa role členů rodiny chování k rodičům a sourozencům v obchodě na poště lidské vztahy části dne celé hodiny využití volného času, režim dne profese a zaměstnání znaky ročních období sezónní práce na zahradě a na poli péče o ptáky a zvěř v zimě volně žijící zvířata chování volně žijících živočichů ovoce zelenina obilí nebezpečí při vypalování trávy chování v přírodě osobní hygiena otužování 2 / ročník OSV osobnostní rozvoj -sebepoznání a sebepojetí MKV etnický původ OSV osobnostní rozvoj - seberegulace a sebeorganizace EV ekosystémy Tv, Pv, Vv

3 dodržovat pitný režim dodržovat pravidla bezpečného chování v souvislosti se školním řádem přejít vozovku určit z každé skupiny alespoň dvě značky popsat jednotlivé části těla určit lidské smysly sdělit jaké má zdravotní potíže. vědět,jakým způsobem se chránit před běžným onemocněním ošetřit jednoduché poranění přivolat rychlou záchrannou službu Prvouka Školní výstupy Žák by měl: Místo, kde žijeme orientovat se v prostoru okolí školy rozlišovat směry (les, město) znát cestu do školy popsat základní vybavení kola vyjmenovat povinnosti cyklisty dodržovat pravidla silničního provozu orientovat se v obci rozlišovat veřejné instituce poznat historické památky Lidé kolem nás rozlišovat příbuzenské vztahy(rodiče, děti, bratr, sestra, teta, strýc, prarodiče) pojmenovat jednoduché domácí práce používat zásady společenského chování v čekárně a v ordinaci ohleduplně se chovat ke všem spolužákům pojmenovat nejběžnější zaměstnání vyjmenovat činnosti profesí rozlišovat svoje základní práva a povinnosti nedůvěřovat cizím lidem Lidé a čas zdravá strava pitný režim bezpečné chování ve škole (Pv,Tv,Vv) i ve volném čase (hry v přírodě) pravidla silničního provozu pro chodce dopravní značky (výstražné, příkazové a zákazové) části lidského těla (hlava, krk, ramena, ruce, nohy, trup) lidské smysly běžné nemoci jejich prevence drobné úrazy a poranění orientace v prostoru širšího okolí školy základní pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty bezpečná cesta do školy orientace v obci veřejné instituce historické památky (kostel, zámek, park) rodina a příbuzní zaměstnání rodičů pomoc rodičům chování u lékaře mezilidské vztahy druhy zaměstnání stavba domu hasiči pekaři základní práva dítěte 3. ročník EV lidské aktivity a problémy životního prostředí MKV lidské vztahy MKV kulturní rozdíly Čj jednoduše charakterizovat roční období kalendář Ma 3 / 10

4 rozlišovat roční období určit celou hodinu poznat půlhodinu rozlišovat čas k práci a k odpočinku řadit posloupně obrázky podle jednotlivých částí dne rozlišovat pojem dnes, včera a zítra rozlišovat lidské činnosti Rozmanitost přírody vysvětlit, jak člověk o zvěř a ptáky musí pečovat určit aspoň 3 tažné ptáky třídit volně žijící a domácí zvířata třídit hmyz a ostatní zvířata rozlišovat a třídit byliny, rostliny a houby pojmenovat ovoce a zeleninu třídit odpady pod dohledem učitele rozpoznat negativní chování k přírodě dokázat vypařování vody při pokusu vysvětlit přeměnu látek vlivem teploty (voda) roční období měsíce dělení hodiny na půlhodiny využití volného času režim dne dny v týdnu způsob života dříve a nyní znaky ročních období sezónní práce na zahradě a na poli péče o ptáky a zvěř v zimě péče člověka o zimní přírodu ptáci,odlet ptáků domácí zvířata volně žijící zvířata hmyz chování živočichů keře stromy ovocné, jehličnaté, listnaté houby ovoce a zelenina třídění odpadů péče o životní prostředí pokusy s vodou OSV osobnostní rozvoj -seberegulace a sebeorganizace Hv EV lidské aktivity a problémy životního prostředí 4 / 10

5 Vlastivěda Školní výstupy Žák by měl: Místo, kde žijeme najít svoje město na mapě orientovat se podle jednoduchého plánu rozlišit a přiřadit barvy a základní značky na mapě určit světové strany na mapě určit světové strany podle slunce Lidé kolem nás rozlišovat pravidla slušného chování od neslušného vyjmenovat základní práva a povinnosti dítěte telefonicky přivolat PČR,HZS,RZS vědět o lince bezpečí dodržovat svoje školní povinnosti rozlišovat protiprávní jednání znát telefonní číslo 150,155,158, umět je přiřadit dokázat telefonovat sdělit základní informace Lidé a čas porovnat život dříve a život nyní popsat základní části středověkého hradu rozeznat tradiční lidové svátky rozlišovat minulost od přítomnosti rozeznat pověst od reality poznat některé významné historické objekty z okolí bydliště orientace v obci podle plánu mapa místní krajiny mapa ČR značky na mapě charakteristické znaky krajiny orientace na mapě hlavní světové strany kompas, buzola druhy map práva a povinnosti v rodině chování v rizikovém prostředí chování v krizových situacích Služby odborné pomoci(linka bezpečí) krizové situace a formy násilí, agresivity, obrana proti agresivním jedincům povinnosti žáků školy protiprávní jednání a jeho postih (krádež, ubližování druhým, zneužívání, týrání) OČMS lidská obydlí dříve a nyní život ve středověku proměny způsobu života pověsti Krušných hor regionální pověsti minulost a současnost kraje, obce tradiční lidové svátky významné historické objekty v regionu, kulturní a historické zajímavosti 4. ročník OSV sociální rozvoj- komunikace Projektové vyučování Čj - Lv 5 / 10

6 Vlastivěda Školní výstupy: Žák by měl: Místo, kde žijeme ukázat na mapě Ústecký kraj najít na mapě svoje město ukázat v mapě Litvínova svoji školu přiřazovat značky na mapě ke správným názvům určovat hlavní světové strany podle kompasu určovat hlavní i vedlejší světové strany podle mapy ukázat hranice státu pojmenovat sousední státy přiřazovat hlavní města k sousedním státům pojmenovat hlavní české řeky, hory a nížiny vyprávět jednu pověst z regionu poznat v místě bydliště historické stavby vyjmenovat alespoň nejbližší okolní města a vesnice přiřazovat názvy ke státním symbolům vyjmenovat státní symboly Lidé kolem nás dodržovat pravidla školního řádu řídit se pravidly slušného chování na veřejnosti vyjmenovat jednotlivé role členů rodiny rozeznat rizikové a nevhodné chování telefonicky přivolat pomoc rozlišovat bezplatné telefonické linky pro pomoc občanům znát alespoň částečně povinnosti a svoje práva rozlišovat protiprávní jednání správně se chovat při vyhlášení požáru, poplachu, při dopravní nehodě ovládat telefonní čísla IZS( ) mapa ČR značky na mapě,čtení mapy,vysvětlivky poloha v krajině regionální zvláštnosti vliv krajiny na život lidí působení lidí v krajině kompas buzola druhy map hlavní a vedlejší světové strany hranice státu sousední státy, jejich hlavní města mapa Evropy, cestování přírodní podmínky v ČR povrch, podnebí, obyvatelstvo, regiony místní pověsti, tradice a zvyky významné orientační body okolní krajina státní symboly práva a povinnosti v rodině vztahy v rodině základní pravidla společenského chování mezilidské vztahy role členů rodiny příbuzenské vztahy chování v rizikovém prostředí chování v krizových situacích služby odborné pomoci(linka bezpečí) krizové situace a formy násilí agresivita, obrana proti agresivním jedincům základní práva dítěte protiprávní jednání a jeho postih(krádeže, ubližování druhým fyzické, psychické, verbální, zneužívání, týrání) OČMS 5. ročník VMEG Evropa a svět nás zajímá Hv OSV - morální rozvoj hodnoty, postoje a praktická etika OSV - sociální rozvoj -komunikace Projektové vyučování 6 / 10

7 Lidé a čas charakterizovat život v pravěku vyprávět pověst O Čechovi pojmenovat významné historické pražské stavby Karel IV. určit alespoň 2 státní svátky rozlišovat lidové tradiční svátky vyprávět aspoň jednu pověst z regionu podle nápovědných otázek znát alespoň jeden historický a jeden přírodní objekt, památku způsob života v pravěku příchod Čechů počátky Českého státu Karel IV. historická Praha proměny způsobu života státní svátky a významné dny tradiční lidové svátky pověsti z Krušných hor regionální pověsti,minulost kraje významné historické objekty v ČR významné historické objekty v regionu, v okolí svého bydliště minulost kraje Čj -Lv 7 / 10

8 Přírodověda Školní výstupy: Žák by měl Rozmanitost přírody rozlišovat živou a neživou přírodu popsat význam ochranného zabarvení charakterizovat znaky ročních období rozlišovat byliny a dřeviny třídit základní druhy hub jedlých, nejedlých a jedovatých popsat jednotlivé části zvířecího těla vysvětlit způsob a průběh života rostlin a živočichů popsat základní životní podmínky pro rostliny a živočichy vymezit základní výživu pro rostliny a živočichy popsat základní podmínky k životu zvířat v domácnosti pečovat o pokojové rostliny s pomocí učitele rozeznat vhodné a nevhodné chování vůči přírodě dokázat třídit jednoduchý odpad(papír, plast) vysvětlit jaký význam mají rostliny pro člověka rozlišit ekologickou katastrofu od živelné pohromy popsat vlastnosti látek porovnat látky Člověk a jeho zdraví pojmenovat hlavní části lidského těla pojmenovat lidské vnitřní orgány rozčlenit části dne a popsat denní činnost rozlišovat zdravou stravu a dodržovat pitný režim vyjmenovat pravidla pro osobní a intimní hygienu popisovat příznaky nachlazení znát zásady správného chování v době nemoci vyjádřit vlastními slovy jak předcházet úrazům popsat vybavení jízdního kola vysvětlit základní pravidla silničního provozu přivolat první pomoc poskytnout první pomoc při drobných úrazech telefonicky přivolat první pomoc rozlišovat návykové látky rozeznat zdravý životní styl od škodlivého živá a neživá příroda ochranné zabarvení živočichů znaky ročních období a jejich charakteristika rostliny houby živočichové a jejich chování hlavní části zvířecího těla průběh a způsob života projevy životní podmínky výživa zvíře v domácnosti, péče o ně (pes, kočka, morče..) základní péče o pokojové rostliny péče o životní prostředí třídění odpadů a jejich likvidace význam rostlin v přírodě a pro člověka živelné pohromy, ekologické katastrofy základní rozdělení látek a jejich vlastnosti (pevné, kapalné, plynné) - voda porovnání látek části lidského těla vnitřní orgány režim dne zdravá strava a pitný režim osobní a intimní hygiena běžné nemoci a prevence chování v době nemoci předcházení úrazům vybavení kola základní pravidla silničního provozu pro cyklisty bezpečné chování v silničním provozu chování při dopravní nehodě první pomoc při odřeninách tísňová volání nejčastější druhy návykových látek(cigarety, alkohol) a jejich odmítání vliv těchto látek na lidský organismus nebezpečí pro člověka 4. ročník průřezová témata) Pv Projektové vyučování 8 / 10

9 reagovat na pokyny dospělých při mimořádných událostech OČMS Přírodověda Školní výstupy Žák by měl Rozmanitost přírody 5. ročník vyjmenovat přírodní živly posoudit význam půdy popsat koloběh vody v přírodě objasnit ochranu vody v přírodě znát složení vzduchu objasnit příčiny střídání ročních období vyjmenovat domácí zvířata popsat stavbu těla domácích zvířat rozlišit volně žijící ptáky a chované ptáky popsat stavbu těla ptáka rozlišovat hmyz užitečný, škodlivý a obtížný objasnit význam včely popsat základní životní podmínky pro rostliny pečovat o pokojové rostliny rozlišovat pokojové rostliny od venkovních květin rozpoznat šetrné chování k přírodě třídit základní odpad vysvětlit, proč jsou některé rostliny chráněné vysvětlit, proč jsou někteří živočichové chránění zdůvodnit význam životního prostředí a rostlin pro člověka rozpoznat šetrné chování k přírodě od škodlivých činností určit základní rozdělení látek vysvětlit vlastnosti látek porovnat látky Člověk a jeho zdraví půda působení přírodních vlivů (živlů) význam půdy voda -oběh vody v přírodě, význam, vlastnosti a výskyt ochrana vodních toků vzduch vlastnosti, složení,význam a proudění ochrana ovzduší pohyby Země domácí zvířata (stavba těla, užitek, péče o zvířata, chov zvířat) ptáci (volně žijící, chovaní ptáci, stavba těla) hmyz(stavba těla, užitečný, škodlivý, obtížný) včela rostliny životní projevy výskyt rostlin pokojové rostliny péče o životní prostředí, chování k přírodě, třídění odpadů chráněné a ohrožené druhy rostlin chráněné druhy živočichů význam rostlin a životního prostředí pro člověka živelné pohromy a ekologické katastrofy základní rozdělení látek vlastnosti látek (pevných, kapalných, plynných) porovnávání látek EV - základní podmínky života rozlišovat jednotlivé orgánové soustavy vysvětlit jejich funkci objasnit rozdíl mezi mužem a ženou hlavní orgány a orgánové soustavy lidského těla jejich funkce rozdíly mezi mužem a ženou hygiena pohlavních orgánů 9 / 10 Pv Projektové vyučování

10 rozlišovat tři základní stupně lidského vývoje časově seřadit činnosti během dne dodržovat pitný režim, rozlišovat zdravou stravu od nezdravé rozlišit bezpečné chování od rizikového popsat základní vybavení jízdního kola aplikovat základní dopravní předpisy v praxi přivolat záchrannou službu poskytnout první pomoc při odřeninách a drobných popáleninách dokázat odmítnou jakoukoli návykovou látku rozlišovat škodlivé návykové látky rozpoznat zdravý životní styl vyprávět, jak se zachovat při nálezu injekční stříkačky, drog reagovat na pokyny dospělých při mimořádných událostech hlavní období lidského života (dětství, dospělost, stáří) režim dne zdravá strava a pitný režim předcházení úrazům vybavení kola bezpečné chování v silničním provozu chování při dopravní nehodě základní pravidla silničního provozu první pomoc při odřeninách, popáleninách tísňová volání nejčastější druhy návykových látek cigarety, alkohol, nitrožilní aplikace drog nebezpečí drog pro člověka nebezpečí gamblerství služby odborné pomoci OČMS 10 / 10

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební texty : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět 1. období - 2. ročník Mgr. V. Štiková: Já a můj svět 2 (Nová škola) Mgr. V. Štiková:

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4. Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast je v 1. - 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu prvouka,ve 4. a 5.ročníku ve vyučovacích předmětech přírodověda a vlastivěda. 4.4.1. Prvouka Charakteristika

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1. stupeň : 1. 5. Ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 3 Přírodověda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět Přírodověda navazuje na výuku

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Předmět Hudebně dramatická výchova má v podmínkách

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více