Měnová politika EU a postup ekonomické integrace České republiky do eurozóny

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měnová politika EU a postup ekonomické integrace České republiky do eurozóny"

Transkript

1 Měnová politika EU a postup ekonomické integrace České republiky do eurozóny Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. Právnická fakulta Univerzity Palackého Ing. Jaroslava Kubátová. Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Palackého Zásadní mezník v kvalitativní i kvantitativní ekonomické integraci Evropy představuje Smlouva o Evropském společenství a později i přijatá tzv. Maastrichtská konvergenční kriteria, které poprvé zavedly pojem Evropská unie a sjednotily do té doby existující tři nezávislá společenství Evropské společenství, Evropské sdružení volného obchodu a Euroatom. Smlouva o Evropském společenství si kladla za cíl hlouběji ekonomicky integrovat členské státy EU a později přibližně do deseti let vytvořit Hospodářskou a měnovou unii s jednotnou měnou pro všechny členské státy, které v daný okamžik budou s to splnit přijatá kriteria konvergence. Mezníkem v politickém a hospodářském plánu měnové integrace se ale stal už rok 1989 a tzv. Delorsova zpráva, přednesená tehdejším předsedou Evropské komise Jacquesem Delorsem. Zpráva vyzývala Společenství k úplné liberalizaci kapitálových transakcí a plné integraci finančních trhů i k úplné a neodvratné konvertibilitě měn. Ve zprávě bylo navrženo odstranit do té doby platné rozpětí, v němž se mohly kurzy měn členských zemí pohybovat a neodvolatelně stanovit jejich vzájemné pevné parity. Zpráva podotýkala, že stanovení pevných parit nemusí nutně znamenat nahrazení měn členských států jednotnou měnou, nicméně doporučila přejít k tomuto kroku co nejdříve. V podmínkách budoucí úplné liberalizace, integrace a konvertibility by měny členských zemí Evropského měnového systému stejně byly pouze poměrově vyjádřenými jednotkami společné měny. Scénář přechodu Evropské unie k Hospodářské a měnové unii je ve Smlouvě o Evropském společenství rozdělen do tří etap: První etapa od do spočívala ve vzájemném odbourávání měnových a devizových překážek mezi členskými státy EU a v dohledu orgánů EU nad prováděním synchronních hospodářských a měnových politik v jednotlivých členských zemích. Zavázala členské státy k posilování nezávislosti jejich centrálních bank a k uplatnění opatření k harmonizaci právních předpisů v oblasti postavení budoucí Evropské centrální banky a její měnové politiky. Cílem této etapy bylo rovněž sladit konvergenci hlavních makroekonomických veličin jednotlivých členských států, zejména míru inflace, výši úrokových sazeb, kurzovou stabilitu a dluh veřejných financí. 196

2 International and Comparative Law Review No. 14/2005 Druhá etapa od do na základě maastrichtské smlouvy byl v roce 1994 vytvořen Evropský měnový institut, předchůdce Evropské centrální banky a vlády členských států Unie byly vyzvány ke snižování deficitu veřejných rozpočtů a k posílení nezávislosti svých centrálních bank. Bylo rovněž dosaženo významného posunu v plnění maastrichtských konvergenčních kriterií, jako nezbytného předpokladu pro vstup členských států EU do Hospodářské a měnové unie. Na podporu jednotné monetární politiky byl v roce 1997 v Amsterdamu přijat Pakt stability, ve kterém bylo rozhodnuto mimo jiné o tom, že jednotná měna bude zavedena ve dvou etapách nejdříve bezhotovostně a později i jako peníze hotovostní. Na základě plnění konvergenčních kriterií rozhodla Evropská rada o tom, že euro od přijme celkem 11 členských států Unie: Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, SRN a Španělsko. K 1.červnu 1998 zahájila ve Franfurktu svoji činnost Evropská centrální banka. Třetí etapa od na základě jednomyslného rozhodnutí členských států EU, které splnily podmínky pro účast v Hospodářské a měnové unii byly k neodvolatelně fixovány kurzy jejich měn na euro dle pevně stanovených přepočítávacích koeficientů. Jednotka ECU European Currency Unit byla nahrazena eurem v poměru 1:1. Tím rovněž přestal existovat devizový trh mezi členskými státy eurozóny a část devizových rezerv centrálních bank členských států odpovídající jejich upsanému podílu byla převedena na Evropskou centrální banku. Evropská centrální banka se stala jedinou měnovou autoritou eurozóny a jako jediná definuje i provádí jednotnou monetární politiku a soustřeďuje se v ní na cenovou stabilitu. Rovněž byla zahájena příprava na přecenění spotřebního zboží a služeb z národních měn do eura. Ceny byly od počátku roku udávány jak v původních národních měnách, tak i v eurech. Fyzické zavedení bankovek a mincí euro jako zákonného hotovostního platidla bylo zahájeno od Národní měny byly vyměňovány prostřednictvím komerčních bank i v centrálních bankách. Všechny ekonomické transakce i nové kontrakty byly prováděny již pouze bezhotovostně nebo hotovostně v eurech. Od byly pak národní měny staženy z oběhu definitivně a ztratily status zákonného národního platidla. Přechod celé ekonomiky na novou měnu byl tak dovršen. Dosud zbývající odkazy na staré národní měny v právních dokumentech zůstaly v platnosti v souladu s přepočítávacími koeficienty těchto měn na euro. Po byly národní měny členských států eurozóny vyměňovány již jen v centrálních bankách. 197

3 Integraci České republiky do eurozóny lze rozdělit do tří etap: 1. Členství ČR v EU jako dovršení integračních snah do evropských struktur. 2. Plnění maastrichtských konvergenčních kriterií a později zapojení České republiky do Mechanismu směnných kurzů ERM2. 3. Vstup do oblasti jednotné měny euro. Bude třeba najít optimální kombinaci měnové a fiskální politiky, zvýšit flexibilitu národní ekonomiky a konsolidovat systém veřejných financí. Předpokládá se, že přistoupení ČR k eurozóně povede ke zrychlené konvergenci české ekonomiky s ekonomikami EU. Základním předpokladem pro zdárné absolvování tohoto procesu je existence fungujícího tržního hospodářství. Jde především o rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou, kterého musí být dosaženo na základě volné soutěže tržních sil. Dále musí být plně liberalizovány ceny a obchodní toky. Nezbytná je rovněž existence rozvinutého finančního sektoru a kapitálového trhu, které musí být schopny akumulovat úspory a směřovat je do oblasti investic. V oblasti podnikání musí být trh otevřen a zbaven jakýchkoliv překážek, to se týká zakládání nových firem, ale i tzv. výstupu z trhu (bankrotů). Z pohledu právního rámce je kladen důraz na existenci vynutitelnosti práva a ochrany vlastnických práv. Z hlediska přijetí jednotné měny bude nezbytné splnit a dodržet tzv. konvergenční kriteria, jejichž naplnění je nezbytnou podmínkou vstupu do eurozóny: 1. Dosažení vysokého stupně cenové stability. Růst indexu spotřebitelských cen (inflace) nesmí za uplynulý kalendářní rok překročit o víc jak 1,5% průměr inflace třech států s nejnižším nárůstem cen. Za rozhodné bylo vzato období únor 1997 až leden V tomto období dosáhly nejnižších inflací Rakousko (1,1%) a Francie s Irskem (1,2%). Zaokrouhlený průměr inflace těchto tří zemí tedy činil 1,2%. K tomuto číslu se připočítalo 1,5%, takže maximální přípustná míra inflace členského státu EU činila 2,7%. Kromě Řecka, kde činila meziroční inflace 5,2%, splňovaly toto kriterium všechny členské státy EU, neboť v žádném z nich nepřekročila inflace ani 2%. Plnění tohoto kriteria bylo a bude členskými státy EU vyžadováno velmi rigorózně, neboť v inflaci spatřuje Unie hlavní nebezpečí stability společné měnové politiky. Proto bývá toto kriterium nazýváno jako tzv. hard law. (Inflace v České republice v roce 2002 podle ČSÚ činila 1,8%). 2. Dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí. Pro splnění tohoto kriteria se na členský stát nesmí vztahovat tzv. Rozhodnutí o existenci nadměrného schodku, přičemž za nejdůležitější jsou považována tato dvě kriteria: poměr schodku veřejných financí k HDP nesmí být vyšší než 3% a celkový dluh veřejných financí nesmí překročit 60% HDP. První 198

4 International and Comparative Law Review No. 14/2005 kriterium opět nesplňovalo Řecko (4%), a druhé kriterium hned šest zemí Belgie (126,9%), Irsko (72,7%), Itálie (124,0%), Portugalsko (65,0%), Rakousko (69.5%) a Španělsko (70,1%). Podle článku 104 Smlouvy o ES však nadměrným schodkem není situace, kdy poměr dluhu k HDP sice překračuje povolenou hodnotu, ale v poslední době podstatně klesl, či jeho překročení je pouze výjimečné nebo dočasné. Později se na všechny výše uvedené země toto kriterium poněkud účelově aplikovalo, takže se mohly na měnové unii účastnit. Výjimku tvoří pouze Švédsko, které se však na měnové unii nechtělo účastnit z politických důvodů. 3. Dodržování normálního kurzového rozpětí stanoveného mechanismem ERM. Smyslem tohoto kriteria bylo udržet normální rozpětí měnového kurzu bez značného napětí během dvou let před šetřením. Členský stát tak zejména nesměl provést devalvaci svojí národní měny vůči měně jiného státu. Za rozhodné bylo v tomto případě vzato období od března 1996 do února Při zhodnocování plnění tohoto kriteria vyvstala otázka, co lze považovat za normální rozpětí měnového kurzu v rámci ERM. Za klíčové pro posuzování bylo nakonec přijato rozšířené oscilační pásmo podle Bruselského kompromisu, tedy oscilační pásmo ± 15%. I v tomto případě bylo konvergenční kriterium posuzováno se značnou účelovostí a ztratilo v podstatě smysl, neboť cílem konvergenčních kriterií bylo co možná nejvíce sblížit makroekonomické a monetární politiky členských států Společenství. Oscilační pásmo ± 15% tuto funkci neplnilo, navíc jej členské státy dodržovaly i v době před vznikem ERM. 4. Dlouhodobá úroveň úrokové míry (konvergence úrokových sazeb). Na základě tohoto kriteria nesměla v průběhu jednoho roku před šetřením průměrná dlouhodobá úroková sazba z vkladů a dluhopisů posuzovaného členského státu překročit o více než 2% průměrnou úrokovou sazbu ve třech členských státech, které dosáhly nejnižších výsledků v míře inflace. Těmito státy byla Francie (úroková sazba 5,5%), Rakousko (5,6%) a Irsko (6,2%). Průměrná úroková sazba tedy činila 5,8% a po přečtení 2% byla stanovena hodnota úrokové míry na 7,8%. Ze států EU toto kriterium nesplnilo pouze Řecko (9,8%). I toto kriterium (spolu s kriteriem kurzového rozpětí) je v literatuře hodnoceno jako příliš měkké a nenáročné a je označováno jako tzv. soft law. Se vstupem do Unie byl České republice, stejně jako všem ostatním novým členským zemím, udělen status členské země EU s odkladem zavedení eura jako jednotné měny. Česká národní banka se stala v okamžiku našeho vstupu do EU členem Evropského systému centrálních bank, avšak měnověpolitického rozhodování v celoevropském měřítku se až do doby zavedení eura zúčastňovat nebude. 199

5 Před přijetím jednotné měny bude muset Česká republika minimálně dva roky setrvat v tzv. mechanismu směnných kurzů 2 (Exchange Rate Mechanism 2 ERM 2). Ten představuje způsob fixace zúčastněných měn (české koruny) na euro v rámci fluktuačního pásma. Měna účastnící se v ERM 2 má stanovenou centrální paritu oproti euru a šíři fluktuačního pásma pro pohyb svého devizového kurzu (tzn., že měna se pro splnění kursového konvergenčního kritéria musí v rámci ERM 2 pohybovat v užším intervalu, než je toto pásmo). V případě kursových tlaků na členskou měnu je setrvání kurzu v rámci fluktuačního pásma bráněno devizovými intervencemi jak národní centrální bankou, tak i Evropskou centrální bankou. V současnosti je ze starých zemí Unie členem ERM 2 jedna země, a to Dánsko, které si na začátku maastrichtského procesu vymínilo tzv. neúčastnickou doložku (opt out clause). S účinností od se pak na ERM 2 účastní ještě i další tři nové státy Slovinsko, Litva a Estonsko. Základními znaky ERM 2 jsou: Centrální parita a fluktuační pásmo měn zúčastněných zemí vůči euru jsou stanoveny na základě standardní procedury za účasti ministrů financí, Evropské centrální banky, guvernérů národních centrálních bank a Evropské komise. Standardní fluktuační pásmo je ±2,25%, což však nevylučuje stanovní i užšího pásma. Pro Slovinsko, Litvu a Estonsko bylo pásmo stanoveno na ±15%. Intervenční podpora Evropské centrální banky národní centrální bance je automatická na hraně stanoveného pásma (tzv. marginal interventions). Případné intervence uvnitř pásma (tzv. intramarginal interventions) ECB nemusí, ale může, podpořit. Evropská centrální banka i národní centrální banky mají právo zdržet se intervencí v případě ohrožení cíle cenové stability. Případná změna centrální parity je prováděna na základě standardní procedury, kterou mají právo vyvolat jak ECB, tak i národní banka členské země. Kursové konvergenční kritérium je součástí ostatních maastrichtských kriterií, jejichž plnění je podmínkou přijetí jednotné měny. Svoje stanovisko k plnění kursového kritéria v podmínkách ERM 2 vyjádřila EU v Konvergenční zprávě 2000 (Directorate General for Economic Affairs). Podmínky pro plnění kursového kritéria shrnula takto: Země se musí v době hodnocení plnění kritéria účastnit v ERM 2 minimálně po dobu dvou let. 200

6 International and Comparative Law Review No. 14/2005 V hodnoceném dvouletém období nesmí dojít k devalvaci centrální parity (Zpráva nehovoří o možné revalvaci(!), ta však pravděpodobně možná je). Splnění kritéria vyžaduje udržení devizového kurzu v intervalu ±2,25% okolo centrální parity bez výrazného napětí (jinými slovy, udržení kurzu v úzkém rozmezí ±2,25% za každou cenu za pomocí nadměrných intervencí či netržních opatření nemusí být hodnoceno jako splnění kritéria kursové stability). Pokud dojde k pohybu devizového kursu mimo toto pásmo, je nutné rozlišovat mezi porušením apreciační a depreciační hranice implicitně řečeno, porušení apreciační hranice je příputné a zkoumat délku odchylky, její důvody a nastavení úrokových sazeb a intervenční politiky v době vybočení z intervalu. Budoucí členské země EU, jejichž ekonomické podmínky budou vyhodnoceny jako potenciální hrozba pro zachování cenové stability v eurozóně, do měnové unie nevstoupí a zůstane jim zachován pouze statut země s dočasnou výjimkou pro zavedení eura. Tyto země tak budou inkasovat výhody členství v eurozóně se zpožděním a budou tak ve srovnání s novými členy eurozóny v komparativní nevýhodě. Vstup České republiky do ERM 2 a zafixování koruny v rámci eura jsou z procedurálního hlediska poměrně podrobně specifikované. Procedurální kroky vedoucí k účasti v ERM 2 upravuje Rezoluce Rady o založení ERM 2 z 16. června 1997 a Smlouva mezi ECB a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu z 1. září Roli odborného garanta v procesu přistupování k jednotné měně bude hrát Česká národní banka, která se okamžikem vstupu do Unie stane členem Evropského systému centrálních bank. Bude rovněž iniciovat diskuse v měnové oblasti, včetně případného návrhu na úpravu kursového režimu, vyhodnocovat stav připravenosti České republiky a spolu s MF ČR navrhovat vládě časování jednotlivých kroků a makroekonomické a měnové parametry související se směřováním české ekonomiky k euru (hodnota centrální parity, konverzní poměr, fluktuační pásmo, intervence apod.). V tomto procesu budou hrát významnou úlohu i konvergenční programy EU, které jsou přímo určeny k posuzování připravenosti ekonomiky na účast na jednotné měně eurozóny. Řádné fungování Hospodářské a měnové unie nezbytně vyžaduje bezvadnou vzájemnou koordinaci měnových a fiskálních politik a silnou Evropskou komisi, jako reprezentanta společného zájmu. Používané metody zahrnují výměnu informací, diskuse, politický a odborný hospodářský dialog a široce akceptovaná a dohodnutá pravidla a cíle, a to v prostředí rozdílných národních preferencí. Edukace může rovněž napomoci v prosazování politicky a sociálně nepopulárních, ale ekonomicky nezbytných kroků a opatření na národní úrovni. 201

7 Měnová politika ČNB po vstupu ČR do EU Kurzová politika v ČR je Českou národní bankou prováděna v režimu řízeného floatingu. Jeho cílem je zabraňovat nadměrným a spekulativním fluktuacím směnného kurzu. Tento režim je kompatibilní s režimem tzv. cílování inflace běžným v EU a vyžadovaným Evropskou centrální bankou. Tento režim dává ČNB dostatečnou autonomii při naplňování jejího hlavního a ústavou definovaného cíle cenové stability. Navíc se musí ČR vyhnout takové kurzové politice, která by vedla k nadměrnému kolísání kurzu jakýmkoliv směrem a která by mohla vést až k ohrožení fungování jednotného trhu. S tím bezprostředně souvisí i plnění kurzového konvergenčního kriteria v rámci ERM2. Vstupem ČR do EU bylo rovněž třeba sladit systém povinných minimálních rezerv se systémem v Unii. Povinné minimální rezervy jsou tak vyžadovány od všech úvěrových institucí, které jsou v bankovní směrnici ES definovány jako podnik, který přijímá depozita nebo jiné splatné závazky od veřejnosti a poskytuje úvěry na vlastní účet. ČNB v programu snižování sazeb provádí postupnou harmonizaci povinných minimálních rezerv s pravidly v eurozóně. Jde především o zahrnutí primárních závazků se splatností do dvou let, vyloučení repo operací z povinných minimálních rezerv, měsíční cyklus jejich správy a úročení dvou týdenní repo sazbou (nyní 2% p.a., v eurozóně 1% p.a.). Se vstupem deseti členských států do EU k byl rozšířen klíč pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky. V souladu s čl.49 statutu Evropského systému centrálních bank se upsaný kapitál Evropské centrální banky automaticky zvyšuje a příslušná národní centrální banka se stává členem Evropského systému centrálních bank. Zvýšení upsaného kapitálu se určí vynásobením dosavadní částky upsaného kapitálu (5mld. EUR) poměrem vážených podílů vstupujících národních centrálních bank k váženým podílům národních centrálních bank, které již jsou členy Evropského systému centrálních bank. K byl proto kapitál zvýšen na mil. EUR. Národní centrální banky jsou povinny splatit část svého upsaného kapitálu v plné výši. Deset nových členských zemí, resp. jejich národních bank a tři národní banky Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank a Bank of England, které nejsou členy eurozóny, jsou povinny splatit pouze část podílů na úhradu provozu Evropské centrální banky. V případě České republiky jde o 1,46% z částky 81 mil. EUR, tj. 5,7 mil. EUR. Jak plyne z výše uvedeného, jsou všechny výše uvedené kroky pouze postupným procesem, který bude završen až úspěšným přijetím jednotné měny. Za tímto účelem bude zpracován podrobný národní plán přípravy zavedení eura, tzv. Master Plan. Jde o soubor opatření, která bude nutno učinit před zavedením aura. Definitivní verzi Master Planu pro první etapu zavedení eura k schválila Rada Evropského měnového institutu v roce 1997 a postupovaly podle něj všechny členské země budoucí eurozóny. I Česká republika bude postupovat podle podobného souboru opatření, který se skládá z 10 různých oblastí a který ale už 202

8 International and Comparative Law Review No. 14/2005 bude muset být přizpůsoben aktuální situaci, tj. tomu, že euro již existuje a funguje jako plnohodnotná světová měna: měnová politika, devizová politika, platební systémy, návrhy a výroba nových bankovek, statistika, finanční otázky Evropské centrální banky a Evropského systému centrálních bank, informační systémy, založení Evropské centrální banky a Evropského systému centrálních bank, vlastní zavedení eura a právní otázky. Témata a hlavní výzvy pro ČR a ČNB Plnění maastrichtských konvergenčních kriterií Českou republikou bude zřejmě obtížnější než se čekalo (především v oblasti rostoucího deficitu veřejných financí). I při splnění kriterií může nastat situace, kdy by přijetí eura mělo pro Českou republiku nepříznivé důsledky, vyplývající z do té doby nedostatečné konvergence české ekonomiky s ekonomikami EU, při současné ztrátě autonomie monetární politiky ČNB. Na příkladech méně ekonomicky rozvinutých zemí Unie lze předpokládat, že se udrží dosavadní vysoké tempo přílivu zahraničních investic, nebo že se dokonce zvýší. Podmínkou však bude měnová stabilita v ČR, pružný trh pracovní síly a jednoduchý a přehledný daňový systém. Zároveň lze předpokládat, že se zahraniční investice budou soustřeďovat spíše do ekonomicky rozvinutějších regionů a na zaostávající regiony se jich nedostane v potřebné míře. Společnostem se otevřou nové formy financování například vydáváním dluhopisů v eurech, což povede ke snížení poptávky po financování komerčními bankovními nástroji a k dalšímu tlaku na banky. Z důvodu vyššího rozšíření moderních bankovních produktů by měly poklesnout bankovní poplatky, a to alespoň na úroveň v EU. Bude nezbytně třeba reformovat penzijní systém, což je širší otázka sociálně politického charakteru. Transakční náklady na směnu měn a náklady na devizové transakce se sníží, což pravděpodobně povede k většímu ekonomickému růstu. Česká republika se bude účastnit formulací společné měnové politiky EU. Příprava a následný vstup ČR do eurozóny bude mít výrazný disciplinární vliv na hospodářskou a fiskální politiku ČR, zejména v oblasti vyrovnanosti veřejných rozpočtů a provádění strukturálních reforem (daňové, penzijní aj.). Přijetím eura dojde k vyšší cenové transparentnosti, spotřebitelé budou moci lépe porovnávat ceny v jednotlivých státech eurozóny a firmy budou moci snadněji a efektivněji sledovat své náklady, což v důsledku povede k vyšší konkurenci a tedy k poklesu cen. 203

9 Je téměř jisté, že přechod České republiky na euro nevyvolá žádné zdražování a tedy ani znehodnocování úspor. Dojde pouze k přepočtu cen, mezd, úspor, důchodů a ostatních veličin na euro na základě předem známé (minimálně dva roky) a pevně stanovené parity. Lze však konstatovat, že i tak bude v okamžiku přechodu z koruny na euro jedním z hlavních cílů státní správy (například Úřadu na ochranu hospodářské soutěže) monitorovat cenový vývoj a předejít a zabránit tak snahám některých výrobců a poskytovatelů služeb ve zneužití tohoto přepočtu k jednostranným cenovým úpravám směrem vzhůru. Literatura: Lafan, B.: Finance Evropské unie, Macmillan, 1997 Pospíšil, R.: Vybrané kapitoly z ekonomiky Evropské unie, VUP, 2003 Tomášek, M.: Právní nástupnictví měny euro, Linde Praha, 2000 Tomášek, M.: Evropské právo o nezávislosti centrální banky, Právník č.1/2001 www. cnb. cz www. eca. eu. int www. ecb. int www. mzv. cz 204

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

Monetárn a vývoj kurzu v kontextu

Monetárn a vývoj kurzu v kontextu Monetárn rní politika ČNB a vývoj kurzu v kontextu společné měny euro Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Kouty u Ledče nad Sázavou 22. května 2008 Struktura prezentace 1 Základní

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Evropské hospodářské a měnové unie. Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004. (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004. (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268] KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 20.10.2004 KOM(2004) 690 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004 (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268] CS CS 1. ÚČEL ZPRÁVY

Více

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE Růžena Breuerová Anotace: Článek se zabývá strategií přistoupení

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

III. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

III. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou III. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (společný dokument Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a České národní banky)

Více

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace fiskální

Více

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) Úvod 1. Česká republika (ČR) se od data vstupu do Evropské unie (EU) účastní třetí fáze hospodářské a měnové

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro Miroslav Singer viceguvernér ČNB Seminář pro novináře 25. listopadu 2005 Konvergenční kritéria ria Formulována ve Smlouvě o EU (podpis v Maastrichtu, únor 1992) Inflace průměr 3

Více

KONVERGENČ N ĺ ZPRÁVA KVĚ TEN 2008

KONVERGENČ N ĺ ZPRÁVA KVĚ TEN 2008 KONVERGENČ N ĺ ZPRÁVA KVĚ TEN 2008 ÚVOD RÁMEC ANALÝZY STAV HOSPODÁŘSKÉ KONVERGENCE SHRNUTÍ ZA JEDNOTLIVÉ ZEMĚ CS KONVERGENČNÍ ZPRÁVA KVĚTEN 2008 ÚVOD V roce 2008 bude na všech publikacích vyobrazen motiv

Více

Fáze ekonomické integrace EU. Hospodářská a měnová unie. Michal Částek

Fáze ekonomické integrace EU. Hospodářská a měnová unie. Michal Částek Fáze ekonomické integrace EU Hospodářská a měnová unie Michal Částek Fáze ekonomické integrace Zóna volného obchodu (bezcelní obchod se zbožím) - ESVO, asociační dohody Celní unie - společný trh (EHS-1968,

Více

Zavedení eura činnosti a úkoly ČNB

Zavedení eura činnosti a úkoly ČNB Zavedení eura činnosti a úkoly ČNB Prezentace pro Rozpočtový výbor PS Vladimír r Tomší šík Člen bankovní rady ČNB Praha, 7. listopadu 2007 Obsah Současný stav Legislativní úkoly Organizačně-technické úkoly

Více

Evropská hospodářská a měnová

Evropská hospodářská a měnová Rozšiřování eurozóny Evropská hospodářská a měnová unie Vstup zemí SVE do EU - historické milníky 12/1991 - asociační dohody (evropské) s Pol, Maď, ČSFR (prozatímní dohoda), 10/1993 s ČR a SR 6/1993 -

Více

Přijetí eura v ČR současný stav, perspektivy Hospodářská a měnová unie Michal Částek Etapy přijetí eura První etapa: ČS je členem EU není součástí ERM II (Exchange rate mechanism -mechanismu směnných

Více

3. Konvergenční procesy

3. Konvergenční procesy . Konvergenční procesy.. Nominální konvergence Česká republika neměla v předchozích letech s plněním maastrichtských kritérií nominální konvergence směrem k průměrné úrovni hospodářské a měnové unie v

Více

Evropská měnová integrace

Evropská měnová integrace Mezivládní konference 1990/91 - Maastrichtská smlouva Evropská měnová integrace Mezivládní konference V srpnu 1990 - Komise publikovala dokument s názvem Jeden trh, jedna měna - analýza výhod a nákladů

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů Studijní obor Mezinárodní obchod. Připravenost České republiky na přijetí eura

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů Studijní obor Mezinárodní obchod. Připravenost České republiky na přijetí eura v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Studijní obor Mezinárodní obchod Připravenost České republiky na přijetí eura Autor bakalářské práce: Vedoucí bakalářské práce: Lana Martina Jerichová Ing. Josef Bič,

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro Alena Sojková Sekce kancelář Odbor EU a mezinárodních organizací Květen 2007 Evropská unie 2007 Stupně integrace v rámci EU 1. pásmo volného obchodu 1960 2. celní unie 1968 3. společný

Více

Příčiny ekonomických problémů Řecka

Příčiny ekonomických problémů Řecka Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Příčiny ekonomických problémů Řecka Diplomová práce Autor: Bc. Eliška Kováčová Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Musil, Ph. D. Praha Duben,

Více

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické mechanismus směnných kurzů, vstup do eurozóny, plnění konvergenčních kritérií, ekonomická sladěnost, kritérium cenové stability, kritérium stavu veřejných financí, kritérium účasti v mechanismu směnných

Více

Konvergenční zpráva Červen 2016

Konvergenční zpráva Červen 2016 Konvergenční zpráva Červen 2016 Obsah 1 Úvod 2 2 Rámec analýzy 4 2.1 Hospodářská konvergence 4 Rámeček 1 Cenový vývoj 5 Rámeček 2 Fiskální vývoj 7 Rámeček 3 Vývoj směnného kurzu 11 Rámeček 4 Vývoj dlouhodobých

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

Srovnání důsledků zavedení eura v zemích eurozóny a prognóza jeho možných dopadů pro ČR. Tereza Kachtíková

Srovnání důsledků zavedení eura v zemích eurozóny a prognóza jeho možných dopadů pro ČR. Tereza Kachtíková Srovnání důsledků zavedení eura v zemích eurozóny a prognóza jeho možných dopadů pro ČR Tereza Kachtíková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Definice konvergenčních kritérií. Analýza současného stavu plnění

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi

VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. srpen 2012 Vybraná témata 12/2012 2 Evropská centrální banka (ECB), jako centrální banka pro jednotnou měnu

Více

Druhé období je možné nazvat jako období užší spolupráce 1971-1990, v průběhu kterého je možné za významné milníky řadit:

Druhé období je možné nazvat jako období užší spolupráce 1971-1990, v průběhu kterého je možné za významné milníky řadit: V rámci vývoje současné podoby jednotné měny zemí Eurozóny je možné rozlišit čtyři základní období charakterizující počátky a rozvoj měnové integrace. První období je možné nazvat jako období mezivládní

Více

Hlavní výzvy z pohledu ČNB. Ing. Petr Procházka,CSc. ředitele sekce kancelář, ředitel odboru EU a MO Hradec Králové a Pardubice 18.

Hlavní výzvy z pohledu ČNB. Ing. Petr Procházka,CSc. ředitele sekce kancelář, ředitel odboru EU a MO Hradec Králové a Pardubice 18. Národní plán n zavedení eura v ČR Hlavní výzvy z pohledu ČNB Ing. Petr Procházka,CSc. náměstek ředitele sekce kancelář, ředitel odboru EU a MO Hradec Králové a Pardubice 18. března 2008 Osnova prezentace

Více

Česká republika na cestě k euru. Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, prosinec

Česká republika na cestě k euru. Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, prosinec Česká republika na cestě k euru Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, prosinec 2017 1 Proč by Česká republika měla přijmout euro? 2 Závazek přijmout euro Ačkoli se při svém vstupu do Evropské unie ČR

Více

Přínosy a náklady existence eurozóny: teorie a realita, rozdíly mezi členskými státy

Přínosy a náklady existence eurozóny: teorie a realita, rozdíly mezi členskými státy Přínosy a náklady existence eurozóny: teorie a realita, rozdíly mezi členskými státy PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Společná

Více

Historie 1947 dohoda o mnohostranném měnovém clearingu 1949 dohoda o mnohostranném platebním styku 1950 Evropská platební unie 1957 Evropské hospodářs

Historie 1947 dohoda o mnohostranném měnovém clearingu 1949 dohoda o mnohostranném platebním styku 1950 Evropská platební unie 1957 Evropské hospodářs N_MF_B Mezinárodní finance A 10. Evropská měnová a finanční integrace Evropský měnový systém Hospodářská a měnová unie Maastrichtská kriteria Nový mechanismus měnových kursů ERM II 1 Historie 1947 dohoda

Více

E V R O P S K Á C E N T R Á L N Í B A N K A E U R O S Y S T É M E V R O P S K Ý S Y S T É M C E N T R Á L N Í C H B A N K

E V R O P S K Á C E N T R Á L N Í B A N K A E U R O S Y S T É M E V R O P S K Ý S Y S T É M C E N T R Á L N Í C H B A N K E V R O P S K Á C E N T R Á L N Í B A N K A E U R O S Y S T É M E V R O P S K Ý S Y S T É M C E N T R Á L N Í C H B A N K OBSAH Úvodní slovo prezidenta Evropské centrální banky 3 1. Vývoj Hospodářské a

Více

Seznam použité literatury... 45. Příloha č. 1 Vysvětlení k základním pojmům.. 48. Příloha č. 2 Vzory eurobankovek... 51

Seznam použité literatury... 45. Příloha č. 1 Vysvětlení k základním pojmům.. 48. Příloha č. 2 Vzory eurobankovek... 51 Obsah: Úvod. 2 1. Stručný úvod do historie vývoje hospodářské měnové unie (HMU). 4 1.1. Smlouva o Evropské unii (Maastrichtská smlouva).. 4 1.2. Maastrichtská kritéria... 7 1.3. Pakt stability a růstu..

Více

Vliv globální krize a problémů uvnitř eurozóny na cestu České republiky k euru

Vliv globální krize a problémů uvnitř eurozóny na cestu České republiky k euru Vliv globální krize a problémů uvnitř eurozóny na cestu České republiky k euru PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Společná evropská

Více

KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014

KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 CS KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 V roce 2014 je na všech publikacích vyobrazen motiv z bankovky 20. KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 Evropská centrální banka, 2014 Adresa Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Více

Výzvy na cestě k euru

Výzvy na cestě k euru Česká republika a euro Výzvy na cestě k euru Vladimír r Tomší šík Člen bankovní rady Konference Firma a konkurenční prostředí 2009 Oslavy 50. výročí založení PEF MZLU v Brně 12. března, 2009 Strategie

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

Euro a Česká republika Jan Frait

Euro a Česká republika Jan Frait Euro a Česká republika Jan Frait člen bankovní rady ČNB 2005 I. Měnová politika ČNB Cílování inflace (2002-2005) základním rámcem měnové politiky je cílování inflace (inflation targeting) cílování inflace

Více

Rozšiřování eurozóny. Evropská hospodářská a měnová unie

Rozšiřování eurozóny. Evropská hospodářská a měnová unie Rozšiřování eurozóny Evropská hospodářská a měnová unie Vstup zemí SVE do EU - historické milníky 12/1991 - asociační dohody (evropské) s Pol, Maď, ČSFR (prozatímní dohoda), 10/1993 s ČR a SR 6/1993 -

Více

EU na rozcestí. Pavel Řežábek. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

EU na rozcestí. Pavel Řežábek. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB EU na rozcestí Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška Seminář: EU, euro a řecká zkušenost Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 21. května 2010 Motto To, čemu jsme

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

Přípravy na zavedení eura v České republice

Přípravy na zavedení eura v České republice Přípravy na zavedení eura v České republice Petr Očko vedoucí Organizačního výboru Národní koordinační skupiny pro zavedení eura Ministerstvo financí ČR listopad 2006 Nebo také: Proč (a kdy) zavést euro?

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.216 COM(216) 374 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 216 (vypracovaná v souladu s čl. 14 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie) {SWD(216)

Více

Rozšiřování eurozóny. Evropská měnová integrace

Rozšiřování eurozóny. Evropská měnová integrace Rozšiřování eurozóny Evropská měnová integrace Vstup zemí SVE do EU - historické milníky 12/1991 - asociační dohody (evropské) s Pol, Maď, ČSFR (prozatímní dohoda), 10/1993 s ČR a SR 6/1993 - Kodaňská

Více

Struktura přednášky. Stádia ekonomické integrace. Jednotný vnitřní trh. Hospodářská a měnová unie. Stádia integrace.

Struktura přednášky. Stádia ekonomické integrace. Jednotný vnitřní trh. Hospodářská a měnová unie. Stádia integrace. Základy světové a evropské integrace Jednotný vnitřní trh Hospodářská a měnová unie Přednáška č. 3 Klára Plecitá Struktura přednášky Stádia integrace 4 svobody na JVT Důvody pro zavedení jednotné měny

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

Parlamentní institut HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ UNIE

Parlamentní institut HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ UNIE Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ UNIE Informační studie č. 2.047 Zpracovali: Ing. Ludmila Wilhelmová, CSc. Ing. Stanislav Klik únor 2000

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2150(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2150(INI) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 18. 7. 2012 2012/2150(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit pro rok 2012 (2012/2150(INI))

Více

Evropská unie a její politiky

Evropská unie a její politiky Evropská unie a její politiky Hospodářská a měnová unie I FH VŠE, LS 2009-2010 Prof. Ing.Luděk Urban, CSc Literatura : 1. Baldwin,R., Wyplosz, Ch., Ekonomie evropské integrace, Grada 2008, kap. 13, 15,

Více

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Bankovní systém. Jednostupňový systém.

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Bankovní systém. Jednostupňový systém. 10. přednáška Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika Jednostupňový Dvoustupňový Bankovní systém Jednostupňový systém Jednostupňový

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky

Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO EKONOMIKU A FINANCE Mladá Boleslav, 10. května 2006 Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky Marek MORA Obsah a struktura prezentace 1.

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU

ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU 2014 1 Autoři: Tomáš Adam D1 Robert Ambriško Box 4 Oxana Babecká Kucharčuková 1.1.3, 1.1.5 Jan Babecký 1.2.5 Soňa Benecká 1.1.4, 1.1.6,

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 11.11.2009 3. přednáška. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz KH: Út: 10,30 12,00

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 11.11.2009 3. přednáška. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz KH: Út: 10,30 12,00 EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 11.11.2009 3. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz KH: Út: 10,30 12,00 1. Osnova přednášky: ECU Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské

Více

dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012

dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012 Dluhová krize v eurozóně a její dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012 Obsah Příčiny krize v eurozóně Nejnovější makroekonomický

Více

Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví #

Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví # Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví # Jaroslava Roubíčková * Měna euro je v současné době samostatnou cizí měnou obdobně jako USD, CHF a jiné cizí měny. Nejen zahraničně

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

Euro a Česká republika: je vhodná doba k přijetí jednotné evropské měny?

Euro a Česká republika: je vhodná doba k přijetí jednotné evropské měny? Česká spořitelna je členem Erste Group Euro a Česká republika: je vhodná doba k přijetí jednotné evropské měny? Ing. Tomáš Kozelský EU Office / Knowledge Centre Ekonomické a strategické analýzy Česká spořitelna

Více

VÝVOJ EUROZÓNY OD ROKU 1999

VÝVOJ EUROZÓNY OD ROKU 1999 Seminář z regionální geografie Evropy 2007/08 Jitka Klodnerová VÝVOJ EUROZÓNY OD ROKU 1999 Úvod Euro (EUR) je měna Evropské měnové unie a po americkém dolaru (USD) je druhým nejdůležitějším reprezentantem

Více

VÝVOJ MĚNOVÝCH KURSŮ A ČINITELÉ JE OVLIVŇUJÍCÍ DEVELOPMENT OF EXCHANGE RATES AND FACTORS DETERMINING IT. Josef Brčák

VÝVOJ MĚNOVÝCH KURSŮ A ČINITELÉ JE OVLIVŇUJÍCÍ DEVELOPMENT OF EXCHANGE RATES AND FACTORS DETERMINING IT. Josef Brčák VÝVOJ MĚNOVÝCH KURSŮ A ČINITELÉ JE OVLIVŇUJÍCÍ DEVELOPMENT OF EXCHANGE RATES AND FACTORS DETERMINING IT Josef Brčák Anotace: Příspěvek se zabývá problematikovou vývoje měnových kursů, analýzou činitelů

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro Alena Sojková ČNB Sekce kancelář Odbor EU a mezinárodních organizací prosinec 2008 Osnova prezentace 1. Úvod, shrnutí situace v nových členských zemích, které dosud nezavedly euro

Více

PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ZŘÍZENÍ ESCB CÍLE A ÚKOLY ESCB

PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ZŘÍZENÍ ESCB CÍLE A ÚKOLY ESCB PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, PŘEJÍCE SI přijmout statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, jak to

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po - Pá: 10:00 18:00 Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz Příklad Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Zjistěte, k jaké změně (růstu či poklesu) devizových rezerv došlo, jestliže ve sledovaném roce běžný účet platební bilance domácí ekonomiky

Více

Od globální finanční krize k evropské dluhové krizi: příčiny, důsledky, souvislosti

Od globální finanční krize k evropské dluhové krizi: příčiny, důsledky, souvislosti Od globální finanční krize k evropské dluhové krizi: příčiny, důsledky, souvislosti Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia www.mladek.eu;

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU Dne 3. května

Více

VŠFS - KS ZS 2006/07

VŠFS - KS ZS 2006/07 VŠFS - KS ZS 2006/07 mezinárodní ekonomická integrace Dodatky k měnové unii 4. 11. 2006 1 CÍL - OSNOVA Připravenost nových ČZ na konvergenci do oblasti EURO (Konvergenční zpráva EK 1x za 2 roky) 2 Připravenost

Více

sazby vyšší, bylo by hůř). ČNB sáhla k netradičním nástrojům.

sazby vyšší, bylo by hůř). ČNB sáhla k netradičním nástrojům. Hospodářská politika - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2015 Téma 12 Současné problémy hospodářské teorie a politiky. Intervence ČNB, listopad 2013 Klesá hrubý domácí produkt, roste nezaměstnanost

Více

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského Ladislav Němeček Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského společenství realizována ve třech fázích specifikovaných

Více

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu Diskusní setkání o veřejných zakázkách Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování Obsah prezentace 1. Vývoj rozpočtu ČR 2. Vývoj trhu

Více

Dvacet let. České koruny. Dvacet let české koruny. na pozadí vývoje obchodního bankovnictví v České republice. Jaroslava Dittrichová

Dvacet let. České koruny. Dvacet let české koruny. na pozadí vývoje obchodního bankovnictví v České republice. Jaroslava Dittrichová novodobého vývoje domácí měny a bankovnictví v České republice v letech 1990 až 2012. Publikace vznikla při příležitosti dvacátého výročí Jaroslava Dittrichová je věnována nejdůležitějším událostem Jitka

Více

Analýza vybraných parametrů ovlivňujících přijetí Eura v České republice. Tomáš Šenkeřík

Analýza vybraných parametrů ovlivňujících přijetí Eura v České republice. Tomáš Šenkeřík Analýza vybraných parametrů ovlivňujících přijetí Eura v České republice Tomáš Šenkeřík Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat pomocí vybraných parametrů skutečnou připravenost

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

Ekonomická analýza veřejných zakázek

Ekonomická analýza veřejných zakázek Ekonomická analýza veřejných zakázek Jan Pavel Leden 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí, ve kterých působí. Makroekonomický význam VZ:

Více

Krize v eurozóně: nekonečný příběh?

Krize v eurozóně: nekonečný příběh? Krize v eurozóně: nekonečný příběh? PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost

Více

EUROMÝTY EURO VERSUS KORUNA: KDY JE OPTIMÁLNÍ PŘIJMOUT EURO? Mojmír Hampl, Česká národní banka. Seminář CDK a Senátu PČR

EUROMÝTY EURO VERSUS KORUNA: KDY JE OPTIMÁLNÍ PŘIJMOUT EURO? Mojmír Hampl, Česká národní banka. Seminář CDK a Senátu PČR EUROMÝTY Mojmír Hampl, Česká národní banka EURO VERSUS KORUNA: KDY JE OPTIMÁLNÍ PŘIJMOUT EURO? Seminář CDK a Senátu PČR 18. října 2007 Senát Parlamentu ČR MÝTUS č. 1 Čím dříve, tím lépe POZOR: Cesta do

Více

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Seminář MF ČR, Smilovice, 6. června 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový pohled

Více

II. Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 12. dubna 2005 v Lucemburku

II. Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 12. dubna 2005 v Lucemburku II. Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 12. dubna 2005 v Lucemburku Dne 12. dubna 2005 proběhlo v Lucemburku jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství

Více

Finanční krize a česká ekonomika

Finanční krize a česká ekonomika Finanční krize a česká ekonomika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Finanční krize, její fiskální důsledky, konsolidace Bankovní institut, Praha, 9. prosince 2011 Obsah Příčiny krize eurozóny

Více

20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU

20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU Termín

Více

Kurzový přizpůsobovací mechanismus

Kurzový přizpůsobovací mechanismus Kurzový přizpůsobovací mechanismus pohledem nové makroekonomie otevřené ekonomiky Filip Novotný Vysoká škola finanční a správní Praha, 15. dubna 2008 Osnova přednášky Analýza vnější ekonomické rovnováhy

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07 Číslo materiálu: Název materiálu: Evropská unie - tvorba portfolia Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Pavel Šulák Tvorba portfolia Pracuj s učebnicí na straně 66-68, připravenými texty

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Ministerstvo financí zvýšilo koncem dubna odhad letošního tempa růstu české ekonomiky na 5,3 procenta z 5,0

Více

Problematika přistoupení ČR k evropské měnové unii

Problematika přistoupení ČR k evropské měnové unii Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Problematika přistoupení ČR k evropské měnové unii Diplomová práce Autor: Bc. Roman Švagr Finance Vedoucí práce: Ing. Michaela

Více

Evropská měnová unie 1

Evropská měnová unie 1 Evropská měnová unie 1 Vznik mezinárodního měnového systému Mezinárodní měnový systém mezinárodní finanční sysém 2 Hlavní etapy vývoje mezinárodního měnového systému Zlatý standard Bretton Woodský měnový

Více

Co pro ČR znamená přijetí eura?

Co pro ČR znamená přijetí eura? Co pro ČR znamená přijetí eura? Petra Černíková petra.cernikova@mail.muni.cz Struktura přednášky 1. Integrace v EU cesta k EMU 2. Přínosy a náklady členství v MU 3. Současná pozice ČR Nikdy nezapomínejme,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více