6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět"

Transkript

1 6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Komplexní vzdělávací oblast člověk a jeho svět obsahuje vědomosti týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Rozvíjí poznatky, dovednosti a zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat děje, vztahy a souvislosti a utváří si tak první ucelený obraz světa. Poznávají sebe a své okolí, učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných stránek lidských výtvorů a přírodních jevů, pozorovat je, přemýšlet o nich a chránit je. Učí se vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na názory a podněty jiných. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je rozdělena do pěti tématických okruhů: Místo, kde žijeme: žáci se učí na základě poznávání nejbližšího okolí chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Důraz je kladen na dopravní výchovu na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově) Lidé kolem nás: žáci si postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi. Seznamují se se základními právy a povinnostmi a se světem financí. Tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu. Lidé a čas: žáci se učí orientovat v dějích a čase. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. Podstatou tohoto okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Rozmanitost přírody: žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy. Poznávají rozmanitost a proměnlivost živé i neživé přírody. Na základě praktického poznávání se učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se hodnotit svá pozorování, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody. Člověk a jeho zdraví: žáci poznávají zdraví jako stav bio psycho sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk mění od narození do dospělosti. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci a o bezpečném.osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích. Postupně si uvědomují zodpovědnost za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. Ve všech ročnících 1.stupně je v tomto předmětu zakomponována problematika dopravní výchovy. Škola dle možností začleňuje do výuky také rozličné vzdělávací pořady věnující se této tematice. Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd. 1.ročník žák si uvědomí své nové postavení, bude se orientovat v novém prostředí, rozvíjí své prvotní zkušenosti z pozorování, pojmenovávání věcí, jevů a dějů. Poznává své nejbližší okolí. 2.ročník rozvíjí poznatky, dovednosti a zkušenosti, vnímá jejich vzájemné vztahy, a tak si utváří prvotní ucelený obraz světa. 96

2 3.ročník uzavírá poznatky prvního období. Děti mají pochopit, jak mnoho zajímavého lze najít ve světě, který je obklopuje. Obzor se rozšiřuje, ale dítě zůstává v prostředí, které zná v oblasti svého regionu. 4.ročník žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, rozmanitost živé i neživé přírody. Důraz je kladen na poznávání naší vlasti. 5.ročník uzavírá poznatky druhého období, žáci pracují s mapou a poznávají jednotlivé evropské státy. Časová dotace předmětu Člověk a jeho svět na 1.stupni je v 1.-3.ročníku 2 hodiny týdně, ve 4. a 5.ročníku 3 hodiny týdně. V předmětu Člověk a jeho svět jsou integrovány jednotlivé tematické okruhy vzdělávacího oboru Etická výchova. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání Učitel : zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok vnímá a aktivně zajišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učitel : klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svého řešení Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Učitel : se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu žáky vybízí, aby kladli otázky (k věci) Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Učitel : vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce vede žáky k plánování úkolů a postupů Kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Učitel : důsledně vyžaduje dodržování pravidel 97

3 vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Učitel: umožňuje žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení studijní materiály a zdroje jsou ve výuce žákům dostupné 98

4 Člověk a jeho svět 1. ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům MÍSTO, KDE ŽIJEME Domov Škola Obec, místní krajina Rozlišení pojmů rodinný dům, panelový dům, přízemí, poschodí, společné prostory, místnosti bytu, jejich funkce, zařízení bytu, spotřebiče, rozdělení prací v bytě, péče o svůj pokoj Adresa bydliště Pojmenovávání nových termínů spojených se školou, s orientací v prostoru, orientace v umístění tříd, družiny, tělocvičny, šatny, školní jídelny, sborovny, hřiště aj. Dodržování školního režimu a školního řádu s přihlédnutím k věku Péče o školní potřeby a pomůcky Bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace Rozlišování možného nebezpečí v nejbližším okolí Přecházení silnice se semaforem, rozlišování základních dopravních značek, užívání přechodu pro chodce - pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, pojmenovává místnosti v bytě, zařízení bytu, spotřebiče a uvádí jejich funkce - s pomocí učitele napíše adresu svého bydliště - pojmenovává prostory ve škole a uvádí jejich funkci - uplatňuje znalost školního režimu a řádu - udržuje v pořádku školní potřeby a pomůcky - zvládá dle svých schopností a možností své školní povinnosti - rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - bezpečně přechází silnici a používá přechod pro chodce - rozlišuje některé dopravní značky Seberegulace a sebeorganizace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Vztah člověka k prostředí Hudební výchova Tělesná výchova Bezpečná cesta k nejbližší zastávce tramvaje - užívá ochranné prvky chodce Užívání ochranných prvků chodce, základní informace chodce 99

5 LIDÉ KOLEM NÁS Rodina Soužití lidí Chování lidí Rozlišení pojmů domov, rodina, jmenování členů rodiny a příbuzenských vztahů Sdělování zkušeností a vzájemné pomoci v rodině, o lidských vlastnostech, o základní pomoci nemocným a starším lidem, oslavy a zvyky v rodině Seznamování se se spolužáky, představování, rozvíjení přátelských vztahů ve třídě Lidská solidarita a vnímání lidského postižení Úcta ke každému člověku, vnímání lidské odlišnosti Vyhledávání správných a špatných modelů chování a jednání, ohleduplnost, předcházení konfliktům - rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině - sděluje zkušenosti o soužití v rodině - společenské vystupování, představení poděkování, požádání o pomoc, nabídnutí pomoci atd. - projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům - uplatňuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, s přihlédnutím k věku - projevuje ochotu naslouchat názoru druhého Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje a praktická etika Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Hudební výchova Společenské chování, zdravení dospělých - uplatňuje principy společenského chování: pozdrav, rozloučení Vztah člověka k prostředí Řešení modelových situací při jednání s neznámými lidmi - formou dramatizace vyjádří správný způsob jednání s neznámými lidmi Linka bezpečí - uplatňuje prvotní poznatky o lince bezpečí TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE Tvořivost v mezilidských vztazích Kultura vytváření prožitků radosti pro druhé, společné plnění úkolů, zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu a z tvořivého experimentování Základní informace o podobě a projevech kultury, návštěva kulturních institucí - využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů - osvojuje si základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých - umí se správně chovat při návštěvě kulturních akcí,vybere vhodné i nevhodné oblečení při návštěvě divadla, kina 100

6 LIDÉ A ČAS Orientace v čase a časový řád Používání termínů spojených s časovým členěním dne a roku části dne, denní režim, včera, dnes, zítra, dny v týdnu, roční doby, Činnosti během dne - využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti, budoucnosti, jmenuje dny v týdnu, měsíce, roční období - rozliší činnosti během dne s jejich časovým zařazením Poznávání lidí Mezilidské vztahy Matematika Hudební výchova Práce s papírovými hodinami, čtení času z hodin - čte čas z hodin Všední den a svátek, oslavy v rodině, tradice - rozlišuje všední den a svátek, vypráví o slavnostních dnech v rodině, o tradicích Současnost a minulost v našem životě Rozlišování lidských obydlí a dopravních prostředků využívaných v minulosti a v současnosti Svátek matek, Vánoce, Velikonoce - na příkladech porovnává současnost a minulost - vypráví o způsobu slavení svátků v rodině, časově zařadí uvedené svátky ROZMANITOST PŘÍRODY Vesmír a Země Rostliny, houby, živočichové Popisování ročních období v přírodních změnách délky dne a noci Roční období na zahradě a na poli Třídění ovoce a zeleniny, jejich využití Dřeviny a byliny, sběr semen a vytvoření Sbírky Pokojové rostliny Roční období v životě zvířat Některé druhy volně žijících a domácích zvířat, ptáků stálých a stěhovavých Základní části těla ptáka a savce - pozoruje a popíše viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích - popíše charakteristické znaky ročního období dle obrázku - roztřídí některé přírodniny dle nápadných určujících znaků - jmenuje vybrané druhy dřevin a bylin a popíše části jejich těla - uvede základní podmínky života rostliny, pečuje o pokojové rostliny ve třídě - popíše chování zvířat v jednotlivých ročních obdobích - dle obrázku jmenuje zvířata zvířecí rodiny - popíše základní části těla ptáka a čtyřnohého zvířete Kreativita Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Hudební výchova Matematika 101

7 Životní podmínky Ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody Popisování ročních období v charakteristickém počasí Kalendář přírody Pozorování v místní krajině, sledování zásahu člověka do krajiny, význam přírodního prostředí pro člověka Hospodaření s odpady Důležitá telefonní čísla - pozoruje a popíše charakteristické počasí pro jednotlivá roční období - zaznamenává stav aktuálního počasí do kalendáře přírody - rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině - třídí odpad papír, sklo - používá důležitá telefonní čísla v modelových situacích Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Lidské tělo Rodina a partnerství Péče o zdraví, zdravá výživa Jmenování částí těla, smyslů, přiřazování smyslových orgánů, vysvětlování jejich funkcí, životní potřeby člověka Vnímání dvojího pohlaví v rodinných partnerských vztazích Dodržování základních hygienických návyků, uplatňování preventivních prostředků před nemocemi a úrazy První pomoc Sestavení zdravého jídelníčku, rozlišení denních jídel, dodržování pitného režimu, správná výživa - popíše části těla, smysly, vysvětlí jejich funkci, dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných - uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví - uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky, projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví - ošetří menší zranění - jmenuje denní jídla, z nabídky provede výběr zdravého jídelníčku - s pomocí učitele provádí jednoduché relaxační cviky Osobnostní výchova Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Tělesná výchova Návykové látky a zdraví Osobní nebezpečí Správné sezení, nošení aktovky, provádění jednoduchých relaxačních cviků Řešení modelových situací s uplatněním odmítání návykových látek Bezpečné užívání komunikací v roli chodce, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), řešení modelových situací s uplatněním bezpečného chování před cizími lidmi, vhodná a nevhodná místa pro hru - chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítá nabízené neznámé látky - odmítá komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc dospělou osobu - uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu - reaguje správně na výzvy dospělé osoby v krizových situacích - reaguje adekvátně k věku na pokyny 102

8 : - využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času, uplatňuje základní pravidla účastníka silničního provozu. Situace hromadného ohrožení Řešení modelových krizových situací Řešení modelových situací hromadného ohrožení. Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén). 103

9 Člověk a jeho svět 2. ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům MÍSTO, KDE ŽIJEME Domov Škola Orientace v místě bydliště nejbližší ulice, náměstí, adresa bydliště Prostředí domova naše čtvrť Nejbližší region Škola - bezpečná cesta do školy, různé způsoby cesty do školy (pěšky, hromadnou dopravou, autem s rodiči) Okolí školy, prostředí ve škole, činnosti ve škole i doma, riziková místa a situace Rozlišení pojmu učení, práce, zábava, odpočinek - uvede adresu svého bydliště a školy - pojmenuje části našeho města - pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí - v modelových situacích a při akcích školy uplatňuje pravidla správného cestování dopravními prostředky - popíše cestu z domu do školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - orientuje se ve škole, řídí se školním řádem Seberegulace a sebeorganizace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Vztah člověka k prostředí Obec, místní krajina LIDÉ KOLEM NÁS Rodina Soužití lidí Život ve městě a na vesnici Minulost a současnost Významné osobnosti naší čtvrti Dopravní prostředky, chování v dopravních prostředcích Dopravní značky a pravidla Orientační body a linie Vliv krajiny na život lidí v regionu školy Rozlišení významných budov v nejbližším okolí a jejich funkce Moje rodina, blízký člověk, cizí člověk, příbuzní a známí, kamarádi, spolužáci Rozdílnost věku a pohlaví Postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské vztahy Vztahy v rodině, chování k rodičům, sourozencům Úcta ke stáří, pomoc nemocným a sociálně slabým Vztahy se spolužáky Zaměstnání lidí v domácnosti, ve škole, v obchodě, na poště, na zahradě apod - rozpozná rozdíl mezi větším městem a vesnicí - dodržuje základní pravidla silničního provozu - přechází správně vozovku po přechodu - pojmenuje některé dopravní značky - dodržuje zásady bezpečnosti při cestování v dopravním prostředku - řídí se pravidly pro chodce - využívá významných místních objektů při vlastní orientaci - označí v místě bydliště a školy významné budovy a uvede jejich funkce - rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině a vztahy mezi rodinnými příslušníky,projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům - projeví toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům - uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití a o práci lidí - rozlišuje různá povolání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje a praktická etika Hudební výchova Tělesná výchova 104

10 Chování lidí Komunikace mezi lidmi, pravidla - při komunikaci se řídí zásadami slušného slušného chování - ohleduplnost,etické chování (pozdraví, poděkuje ) Výchova demokratického občana zásady,zvládání vlastní - je ochotný naslouchat jinému Občanská společnost a škola emocionality,rizikové situace,rizikové Multikulturní výchova chování,předcházení konfliktům - jasně rozlišuje rozdíl mezi právem a Kulturní diference Právo a spravedlnost povinností Lidské vztahy Základní práva dítěte - respektuje základní práva druhých lidí Etnický původ Plnění práv a povinnosti žáků školy - jmenuje osobu na kterou se obrátí v případě ohrožení Vztah člověka k prostředí - zná základní telefonní čísla - plní si své školní povinnosti Elementární prosociálnost darování, ochota dělit se, služba, vyjádření soucitu, přátelství - zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky Kultura LIDÉ A ČAS Orientace v čase a časový řád Současnost a minulost v našem životě Regionální památky Podoby a projevy kultury Návštěva kulturních institucí Roční doby Podzim charakteristické znaky podzimu Čas, kalendář rok, měsíce, dny v týdnu denní režim dne rozvrh týdne Zima a příroda v zimě Lidové obyčeje v prosinci Advent příprava na Vánoce Jaro a proměny přírody na jaře Velikonoce Proměny přírody v létě, letní prázdniny Počasí v jednotlivých ročních obdobích Minulost,současnost, budoucnost Významné dny v dějinách státu , Vánoce a vánoční zvyky Den učitelů J.A.Komenský Velikonoční svátky Státní svátky 1. a 8. 5., Svátek matek Péče o památky v regionu bydliště a školy - rozlišuje jednotlivé formy kultury - rozlišuje vhodné oblečení a chování při návštěvě kulturních institucí - vyjmenuje čtyři roční období a přiřadí k nim příslušné měsíce - orientuje se ve svém týdenním rozvrhu - rozlišuje školní a kalendářní rok - pozoruje, popíše a pojmenovává proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích - pozoruje a zaznamenává změny počasí v jednotlivých ročních obdobích - dbá bezpečnostních zásad při sezónních sportech - rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti - vysvětlí důvod slavení některých svátků - vyjmenuje některé lidové zvyky - srovnává způsob života a práce předků Poznávání lidí Mezilidské vztahy Matematika Hudební výchova Tělesná výchova 105

11 ROZMANITOST PŘÍRODY Vesmír a Země Rostliny, houby, živočichové Změny v přírodě během ročních období Znaky jednotlivých druhů živočichů ptáci, savci, hmyz Stavba těla savců Stavba těla ptáků Ptáci stěhovaví a stálí Živočichové na podzim a v zimě Rostliny, stavba těla stromu a byliny Stromy jehličnaté a listnaté, jejich plody Druhy ovocných stromů a jejich plody Zelenina a její druhy, zemědělské plodiny Přesazování pokojových rostlin - pozoruje, popíše a porovná proměny v přírodě - vysvětlí rozdíl mezi savcem, ptákem a hmyzem - podle obrázků popisuje jednotlivé části těla savců a ptáků - uvádí příklady stěhovavých a stálých ptáků - popíše přípravu některých živočichů na zimu a způsob jejich přezimování - podle obrázků podrobněji popisuje jednotlivé části těla rostlin - roztřídí některé stromy podle nápadných určujících znaků, uvede příklady jejich výskytu v okolí školy - pozná některé ovocné stromy, jednoduše popíše stavu jejich plodu - rozlišuje některé druhy zeleniny, uvádí příklady - pečuje o pokojové rostliny Kreativita Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Životní podmínky Podnebí a jeho vliv na rostliny a živočichy - popíše charakteristické počasí v jednotlivých ročních obdobích Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Péče o živočichy v zajetí Třídění odpadu Ochrana rostlin a živočichů ve svém okolí - vysvětlí co je důležité při péči o domácí mazlíčky - třídí odpad na papír, sklo, biologický odpad a plasty - popíše základní péči o rostliny a živočichy, svých poznatků využívá v praxi 106

12 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Lidské tělo Rodina a partnerství Péče o zdraví, zdravá výživa Části lidského těla Stavba lidského těla Důležité lidské orgány Partnerský život Čistota prostředí, správné hygienické návyky doma i ve škole Režim dne, správná životospráva - pojmenuje jednotlivé části lidského těla, popíše z čeho se skládají - používá termíny o jednotlivých etapách lidského života - uplatňuje zásady vhodného chování k druhému pohlaví - uplatňuje základní hygienické a zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle Osobnostní výchova Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Tělesná výchova Hudební výchova 107

13 Člověk a jeho svět 3. ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům Prostředí domova, městská část, město Brno MÍSTO,KDE ŽIJEME Domov Škola Činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy, orientace ve vzdálenějším okolí školy,řešení dopravních situací Poloha školy v rámci obce,města Bezpečné chování na ulici, na stezkách pro chodce, v obytné zóně, - vyznačí v jednoduchém plánku místo svého bydliště, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí ve městě, pozorují a popíší změny v obci, městě - reaguje v roli chodce na ostatní účastníky silničního provozu - bezpečně překonává silnici se světelnými signály - vyznačí v jednoduchém plánku školu, cestu do školy, rozliší možná nebezpečí při cestě do školy, ze školy,je ohleduplný k ostatním účastníkům silničního provozu Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace: Kreativita : Poznávání lidí Mezilidské vztahy Kooperace a kompetice : a literatura Matematika Obec, místní krajina Okolní krajina (region) LIDÉ KOLEM NÁS Rodina Soužití lidí Chování lidí Poloha města v krajině, minulost a současnost obce, význačné budovy, kultura, dopravní síť, Brno železniční uzel, významné osobnosti Brna Zemský povrch a jeho tvary, vodstvo, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí v rámci města, životní prostředí, světové strany Role členů širší rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy Život a funkce rodiny, zaměstnání a práce fyzická a duševní Mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, nejzákladnější informace o politickém systému, rozlišení zájmových spolků a politických stran, církev Vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, základní principy demokracie - přechází správně silnici bez přechodu - v modelových situacích využívá osvojená pravidla chování na stezkách pro chodce, v obytné zóně - začlení své město do příslušného kraje a centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí města, pracuje s plánem a orientuje se v plánu města, používá základní dopravní značky - rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost, orientuje se na mapě, určí světové strany podle směrové růžice a kompasu - rozlišuje příbuzenské vztahy v širší rodině, určuje jejich role a vztahy mezi nimi - vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností - projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům, naslouchá názoru jiných Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Sebepoznání a sebepojetí Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 108

14 Pozitivní hodnocení druhých v běžných podmínkách projevování pozornosti a laskavosti, vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu - osvojí si základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých Osobnostní výchova Seberegulace a sebeorganizace Akceptace druhého zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci druhých - osvojí si základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření úcty k druhým - reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc - vyjadřuje city v jednoduchých situacích Poznávání lidí Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 109

15 Právo a spravedlnost Základní lidská práva, práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, základní poznatky o právním jednání, základní informace o ochraně občanů a majetku, soukromém vlastnictví a duševních hodnotách - orientuje se v prvotních poznatcích občana demokratického státu Mediální výchova Fungování a vliv médií ve společnosti Multikulturní výchova Kulturní diference Etnický původ Lidské vztahy Kultura Rozlišení podob a projevů kultury, kulturní instituce, masová kultura, subkultura - navštěvuje kulturní instituce, vnímá představení, dovede hodnotit Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát LIDÉ A ČAS Orientace v čase a časový řád Současnost a minulost v našem životě Regionální památky Báje, mýty, pověsti Určování času, čas jako fyzikální veličina, druhy kalendářů, zvyky a obyčeje, rozlišení roku, rok kalendářní, školní, občanský, liturgický, letopočet, generace Proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny Péče o památky v rámci města Minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj - rozlišuje děj minulosti, přítomnosti a budoucnosti, využívá časové údaje, orientuje se v časové ose - uplatňuje elementární poznatky o sobě, rodině, činnostech člověka, lidské společnosti, soužití, zvycích a práci lidí, porovnává minulost a současnost - pojmenuje některé rodáky, kulturní a historické památky, významné události v regionu - interpretuje některé pověsti či báje spjaté s místem, v němž žije, brněnské pověsti Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Komunikace Kooperace a kmetice Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme svět Multikulturní výchova Kulturní diference Multikulturalita Lidské vztahy Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Mediální výchova Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Matematika 110

16 ROZMANITOST PŘÍRODY Látky a jejich vlastnosti Voda a vzduch Třídění, změny, skupenství,vlastnosti a porovnávání látek, měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek Výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení a proudění vzduchu, význam pro život - provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů - vyhledává na mapě různé druhy vodních zdrojů, popíše tok od pramene k ústí, vysvětlí koloběh vody v přírodě,vysvětlí složení vzduchu Seberegulace a sebeorganizace Kreativita Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Matematika Půda Vesmír Země Zvětrávání, vznik půdy a její význam Den a noc, roční období v rámci sluneční soustavy - vysvětlí složení půdy, rozliší druhy půd a jejich rozšíření v regionu - žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy Multikulturní výchova Lidské vztahy Rostliny, houby, živočichové Znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů rostlin a živočichů, jejich význam v přírodě a pro člověka - vysvětlí shodné a odlišné znaky živočichů a rostlin,potravní řetězec, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě, popíše stavbu těla zástupců jednotlivých druhů rostlin a živočichů Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Životní podmínky Rovnováha v přírodě Rozmanitost podmínek života, význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva Základní společenstva, vzájemné vztahy mezi organismy - pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích - popíše a vysvětlí různá společenství v přírodě,význam potravy, tepla, světla, výskyt organismů v regionu Mediální výchova Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody Ochrana a tvorba životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy, důležitá telefonní čísla - vysvětlí význam třídění odpadů, recyklace,chování v přírodě, chování v případě hromadného ohrožení, používá důležitá telefonní čísla v praxi 111

17 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Lidské tělo Partnerství, rodičovství Péče o zdraví, zdravá výživa Návykové látky a zdraví Osobní bezpečí Stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka a projevy, základní stavba a funkce, vývoj jedince, základy lidské reprodukce Úplná rodina, vztahy mezi partnery Zdravý životní styl,správná výživa,výběr způsoby uchování potravin,vhodná skladba stravy,pitný režim, režim dne, pitný režim,pohybový režim, zdravá strava, nemoc,nemoci přenosné a nepřenosné,ochrana před infekcemi přenosnými krví(hepatitida, HIV/AIDS) drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů,první pomoc, úrazová zábrana, při drobných poraněních, osobní hygiena, stres a jeho rizika, reklamní vlivy Odmítání návykových látek a počítačových her Krizové situace vhodná a nevhodná místa pro hru,b bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek, bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce i cyklisty, krizová situace, dopravní značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a dopravních prostředcích(bezpečnostní prvky) - ovládá elementární znalosti o lidském těle - rozlišuje jednotlivé etapy lidského života, předvede v modelových situacích ohleduplné chování k druhému pohlaví - uplatňuje základní hygienické, režimové a zdravotně preventivní návyky s využitím znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním vztah ke zdraví - dodržuje zásady rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času,uplatňuje základní pravidla, bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své i jiných - odmítá komunikaci s neznámými jedinci, chová se ostražitě v situacích, které jsou mu nepříjemné, dovede požádat o pomoc pro sebe i pro jiné dítě, ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek, uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu - reaguje adekvátně k věku na pokyny dospělých při mimořádných událostech Sebepoznání a sebepojetí Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Mediální výchova Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tělesná výchova 112

18 šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci, přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví,čísla tísňového volání,m správný způsob volání na tísňovou linku - rozezná nebezpečí různého charakteru - reaguje adekvátně k věku na pokyny dospělých při mimořádných událostech Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Situace hromadného ohrožení Ohrožení zdraví jednotlivců i celých skupin obyvatelstva při živelných a ekologických katastrofách - reaguje adekvátně k věku na pokyny dospělých při mimořádných událostech Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená postup v případě ohrožení(varovný signál,evakuace, zkouška sirén), požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru), integrovaný záchranný systém 113

19 Člověk a jeho svět 4. ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům MÍSTO, KDE ŽIJEME Domov Prostředí domova a školy Poloha v krajině Orientace v místě bydliště, školy - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu - domov, škola, obec, místní oblast, region, kraj, stát Psychohygiena Kreativita Člověk a zdraví a literatura Škola Obec Okolní krajina Činnosti ve škole Bezpečná cesta do školy, dopravní síť, riziková místa a situace Třídní a školní parlament Praktické činnosti na kole Místní krajina na turistické mapě Místní krajina v minulosti Pravidla silničního provozu Zemský povrch a jeho tvary: Určování světových stran (buzola, kompas, jevy v přírodě) Nížiny, vysočiny Vodstvo na pevnině: Vodstvo, řeky Vodstvo rybníky,přehrady Podnebí Rozšíření půd, rostlinstva, živočichů Ochrana přírody - používá základní pravidla silničního provozu v roli chodce a cyklisty, cestujícího v hromadných dopravních - popíše výbavu cyklisty a jízdního kola k bezpečné jízdě - zná způsob a pravidla bezpečné jízdy na jízdním kole - rozezná vybrané dopravní značky - všímá si dění v nejbližším přírodním a společenském prostředí, dokáže poukázat na změny a některé problémy a přispět ke zlepšení prostředí své obce - určí světové strany v přírodě, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě - vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování a literatura Matematika Člověk a zdraví 114

20 Regiony ČR Naše vlast Oblasti naší republiky: Zeměpisná poloha, rozloha, členitost povrchu (hory, pohoří, vodstvo) Přírodní poměry (podnebí, počasí, zdroje surovin, průmysl, zemědělství) Praha: Zeměpisná poloha, historický význam Největší a nejznámější sídla ČR Základy státního zřízení a politického systému ČR Státní správa a samospráva Státní symboly Armáda ČR Volby Vlast a vlastenectví ČR součást EU Tradice a významné dny - vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury - zprostředkuje ostatním zážitky, zkušenosti a zajímavosti z vlastních cest po ČR - rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce - zná symboly našeho státu a jejich význam - zná významné dny ČR Multikulturní výchova Lidské vztahy Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí a literatura Mapy obecně zeměpisné a tematické Obsah, grafika Měřítko Měření na mapě Vysvětlivky mapy - rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map - čte z plánu a turistické mapy - orientuje se v plánu a mapě, vzhledem ke světovým stranám Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Matematika LIDÉ KOLEM NÁS Rodina Širší okruh příbuzenských vztahů v rodině, mezigenerační vztahy Funkce rodiny, rozdělení rolí v rodině Rodinné prostředí, život rodiny Práce fyzická a duševní Postavení jedince v rodině Zaměstnání - vyjádří na základě vlastní zkušenosti vztahy mezi lidmi - vyvodí pravidla pro soužití ve škole i mezi chlapci a dívkami, v rodině a obci a dodržuje je Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Člověk a zdraví a literatura 115

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Pardubický kraj, město Pardubice. Okolní krajina Světové strany Orientace na mapě Zásady bezpečnosti. Mapy, náčrty, plány Mapa České republiky

Pardubický kraj, město Pardubice. Okolní krajina Světové strany Orientace na mapě Zásady bezpečnosti. Mapy, náčrty, plány Mapa České republiky Vlastivěda 4. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu. Určí světové strany v přírodě

Více

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Vlastivěda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, exkurze, výlety výuka je frontální i skupinová

Více

Přírodověda - 4. ročník

Přírodověda - 4. ročník Přírodověda - 4. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy zjišťuje propojenost prvků přírody nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka prakticky třídí organismy do skupin s využitím

Více

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence Hlavní kompetence Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová témata obor zvlád. téma ročník MÍSTO KDE ŽIJEME KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ IX-VI. Obec, místní

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je zařazen jako integrovaný předmět přírodovědných

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět

Učební osnovy - Člověk a jeho svět Učební osnovy - Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT místo, kde žijeme 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Příloha č. 4 Změny učiva a očekávaných výstupů od 1. 9. 2013 Cizí jazyk, Člověk a jeho

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vzdělávací předmět: Prvouka 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vyhledává a třídí

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 1.

Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Místo, kde žijeme - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

Okolní krajina- světové strany, orientační body, místní region. Působení lidí na krajinu a životní prostředí,vliv krajiny na život lidí.

Okolní krajina- světové strany, orientační body, místní region. Působení lidí na krajinu a životní prostředí,vliv krajiny na život lidí. - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině - dokáže určit světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v

Více

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Český jazyk Klíčové Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová k učení k řešení sociální pracovní Žák vyznačí na

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

4.4 Člověk a jeho svět

4.4 Člověk a jeho svět 4.4 Člověk a jeho svět Součástí tohoto okruhu jsou vyučovací obory prvouka (je realizována v 1.-3.ročníku s celkovou dotací 7 hodin), přírodověda a vlastivěda (oba obory jsou vyučovány ve 4. a 5.ročníku

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 3.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 3. 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo MÍSTO, KDE ŽIJEME ČJS3101 ČJS3102 vyznačí

Více

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět:Prvouka I Ročník: 1 Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyznačí v jednoduchém plánu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda - 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda - 2. období 4. 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo MÍSTO, KDE ŽIJEME ČJS5101 ČJS5102

Více

1.1.3. PRVOUKA I. ST.

1.1.3. PRVOUKA I. ST. 1.1.3. PRVOUKA I. ST. ve znění dodatků č.3 - platný od 1.9.2008, č.10 - platný od 1.9.2008, č.16 - platný od 1.9.2009, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, č.19 Sexuální výchova - platný od 1.9.2010

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Přírodověda

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Předmět Vlastivěda

Více

Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu: Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Člověk a jeho svět prochází všemi ročníky 1. stupně, kdy se žáci vzdělávají ve třech hlavních oblastech (Člověk a společnost,

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda - 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda - 2. období 5. 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČJS5101 určí a vysvětlí polohu svého

Více

Učivo. Domov a jeho okolí: domov škola. Mapa: světové strany plán města turistické a mapové značky

Učivo. Domov a jeho okolí: domov škola. Mapa: světové strany plán města turistické a mapové značky Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Vlastivěda pro 1. stupeň základní školy Ukázka zpracována s

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Prvouka je

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Přírodověda - 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Přírodověda - 2. období 5. 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Přírodověda 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČJS5401 objevuje a zjišťuje propojenost

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíčové kompetence Kompetence občanské: o rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Žichlínek Ředitel školy: Mgr. Radomíra Divíšková

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 3 0 0 0 0 0 0 6 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. NAVRÁTILOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. NAVRÁTILOVÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3 NAVRÁTILOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Vyznačí v jednoduchém plánku místo svého bydliště a umístění školy Bezpečně se orientuje v místě svého bydliště a jeho okolí

Více

Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání Forma vzdělávání -

Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání Forma vzdělávání - 1 Škola Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Platnost Název RVP Forma vzdělávání - Člověk a jeho svět Charakteristika oblasti Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Základní škola Paskov, Kirilovova 330 Školní vzdělávací program 1.stupeň Člověk a jeho svět Prvouka

Základní škola Paskov, Kirilovova 330 Školní vzdělávací program 1.stupeň Člověk a jeho svět Prvouka Základní škola Paskov, Kirilovova 330 Člověk a jeho svět Prvouka Charakteristika Časová dotace: 1.ročník-2 vyuč. hodina, 2. ročník - 2, 3. ročník 2 Celková dotace hodin: 6 vyučovací hodiny Okruhy : Místo,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Lidé kolem nás - vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 5.4.1 Prvouka

5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 5.4.1 Prvouka 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblast RVP ZV, která se učí pouze na 1. stupni školy. Vzdělávací obsah oblasti se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

I. Sekaniny1804 Přírodověda

I. Sekaniny1804 Přírodověda Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně 5.ročník... 2 hodiny týdně

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Dodatek č. 4 ke ŠVP Škola v pohodě od 1.9.2013

Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Dodatek č. 4 ke ŠVP Škola v pohodě od 1.9.2013 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke ŠVP Škola v pohodě od 1.9.2013 Školská rada schválila dne: 12.6.2013 1. Do vyučovací oblasti Matematika a její aplikace

Více

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4.

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. 5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová 1./4 Vl 4. roč VL 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 PRVOUKA 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět pro 1. období. Předmět předkládá

Více

I. Sekaniny1804 Přírodověda

I. Sekaniny1804 Přírodověda Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně 5.ročník... 2 hodiny týdně

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo ŠVP výstupy Domov prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa zná název školy, jméno učitelky, vychovatelky, ředitele školy bydliště žáka, bezpečná cesta do školy rozlišuje

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 2 Vlastivěda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět vlastivěda je určen pro 4. a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: PŘÍRODOVĚDA Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5.4.2. Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se ve čtvrtém a pátem ročníku dvě hodiny týdně. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti.

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Vzdělávací obsah předmětu přírodověda

Vzdělávací obsah předmětu přírodověda 5.5.3. Vzdělávací obsah předmětu přírodověda Předmět: Přírodověda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová PŘ 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více