6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět"

Transkript

1 6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Komplexní vzdělávací oblast člověk a jeho svět obsahuje vědomosti týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Rozvíjí poznatky, dovednosti a zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat děje, vztahy a souvislosti a utváří si tak první ucelený obraz světa. Poznávají sebe a své okolí, učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných stránek lidských výtvorů a přírodních jevů, pozorovat je, přemýšlet o nich a chránit je. Učí se vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na názory a podněty jiných. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je rozdělena do pěti tématických okruhů: Místo, kde žijeme: žáci se učí na základě poznávání nejbližšího okolí chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Důraz je kladen na dopravní výchovu na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově) Lidé kolem nás: žáci si postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi. Seznamují se se základními právy a povinnostmi a se světem financí. Tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu. Lidé a čas: žáci se učí orientovat v dějích a čase. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. Podstatou tohoto okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Rozmanitost přírody: žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy. Poznávají rozmanitost a proměnlivost živé i neživé přírody. Na základě praktického poznávání se učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se hodnotit svá pozorování, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody. Člověk a jeho zdraví: žáci poznávají zdraví jako stav bio psycho sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk mění od narození do dospělosti. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci a o bezpečném.osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích. Postupně si uvědomují zodpovědnost za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. Ve všech ročnících 1.stupně je v tomto předmětu zakomponována problematika dopravní výchovy. Škola dle možností začleňuje do výuky také rozličné vzdělávací pořady věnující se této tematice. Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd. 1.ročník žák si uvědomí své nové postavení, bude se orientovat v novém prostředí, rozvíjí své prvotní zkušenosti z pozorování, pojmenovávání věcí, jevů a dějů. Poznává své nejbližší okolí. 2.ročník rozvíjí poznatky, dovednosti a zkušenosti, vnímá jejich vzájemné vztahy, a tak si utváří prvotní ucelený obraz světa. 96

2 3.ročník uzavírá poznatky prvního období. Děti mají pochopit, jak mnoho zajímavého lze najít ve světě, který je obklopuje. Obzor se rozšiřuje, ale dítě zůstává v prostředí, které zná v oblasti svého regionu. 4.ročník žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, rozmanitost živé i neživé přírody. Důraz je kladen na poznávání naší vlasti. 5.ročník uzavírá poznatky druhého období, žáci pracují s mapou a poznávají jednotlivé evropské státy. Časová dotace předmětu Člověk a jeho svět na 1.stupni je v 1.-3.ročníku 2 hodiny týdně, ve 4. a 5.ročníku 3 hodiny týdně. V předmětu Člověk a jeho svět jsou integrovány jednotlivé tematické okruhy vzdělávacího oboru Etická výchova. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání Učitel : zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok vnímá a aktivně zajišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učitel : klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svého řešení Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Učitel : se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu žáky vybízí, aby kladli otázky (k věci) Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Učitel : vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce vede žáky k plánování úkolů a postupů Kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Učitel : důsledně vyžaduje dodržování pravidel 97

3 vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Učitel: umožňuje žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení studijní materiály a zdroje jsou ve výuce žákům dostupné 98

4 Člověk a jeho svět 1. ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům MÍSTO, KDE ŽIJEME Domov Škola Obec, místní krajina Rozlišení pojmů rodinný dům, panelový dům, přízemí, poschodí, společné prostory, místnosti bytu, jejich funkce, zařízení bytu, spotřebiče, rozdělení prací v bytě, péče o svůj pokoj Adresa bydliště Pojmenovávání nových termínů spojených se školou, s orientací v prostoru, orientace v umístění tříd, družiny, tělocvičny, šatny, školní jídelny, sborovny, hřiště aj. Dodržování školního režimu a školního řádu s přihlédnutím k věku Péče o školní potřeby a pomůcky Bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace Rozlišování možného nebezpečí v nejbližším okolí Přecházení silnice se semaforem, rozlišování základních dopravních značek, užívání přechodu pro chodce - pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, pojmenovává místnosti v bytě, zařízení bytu, spotřebiče a uvádí jejich funkce - s pomocí učitele napíše adresu svého bydliště - pojmenovává prostory ve škole a uvádí jejich funkci - uplatňuje znalost školního režimu a řádu - udržuje v pořádku školní potřeby a pomůcky - zvládá dle svých schopností a možností své školní povinnosti - rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - bezpečně přechází silnici a používá přechod pro chodce - rozlišuje některé dopravní značky Seberegulace a sebeorganizace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Vztah člověka k prostředí Hudební výchova Tělesná výchova Bezpečná cesta k nejbližší zastávce tramvaje - užívá ochranné prvky chodce Užívání ochranných prvků chodce, základní informace chodce 99

5 LIDÉ KOLEM NÁS Rodina Soužití lidí Chování lidí Rozlišení pojmů domov, rodina, jmenování členů rodiny a příbuzenských vztahů Sdělování zkušeností a vzájemné pomoci v rodině, o lidských vlastnostech, o základní pomoci nemocným a starším lidem, oslavy a zvyky v rodině Seznamování se se spolužáky, představování, rozvíjení přátelských vztahů ve třídě Lidská solidarita a vnímání lidského postižení Úcta ke každému člověku, vnímání lidské odlišnosti Vyhledávání správných a špatných modelů chování a jednání, ohleduplnost, předcházení konfliktům - rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině - sděluje zkušenosti o soužití v rodině - společenské vystupování, představení poděkování, požádání o pomoc, nabídnutí pomoci atd. - projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům - uplatňuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, s přihlédnutím k věku - projevuje ochotu naslouchat názoru druhého Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje a praktická etika Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Hudební výchova Společenské chování, zdravení dospělých - uplatňuje principy společenského chování: pozdrav, rozloučení Vztah člověka k prostředí Řešení modelových situací při jednání s neznámými lidmi - formou dramatizace vyjádří správný způsob jednání s neznámými lidmi Linka bezpečí - uplatňuje prvotní poznatky o lince bezpečí TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE Tvořivost v mezilidských vztazích Kultura vytváření prožitků radosti pro druhé, společné plnění úkolů, zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu a z tvořivého experimentování Základní informace o podobě a projevech kultury, návštěva kulturních institucí - využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů - osvojuje si základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých - umí se správně chovat při návštěvě kulturních akcí,vybere vhodné i nevhodné oblečení při návštěvě divadla, kina 100

6 LIDÉ A ČAS Orientace v čase a časový řád Používání termínů spojených s časovým členěním dne a roku části dne, denní režim, včera, dnes, zítra, dny v týdnu, roční doby, Činnosti během dne - využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti, budoucnosti, jmenuje dny v týdnu, měsíce, roční období - rozliší činnosti během dne s jejich časovým zařazením Poznávání lidí Mezilidské vztahy Matematika Hudební výchova Práce s papírovými hodinami, čtení času z hodin - čte čas z hodin Všední den a svátek, oslavy v rodině, tradice - rozlišuje všední den a svátek, vypráví o slavnostních dnech v rodině, o tradicích Současnost a minulost v našem životě Rozlišování lidských obydlí a dopravních prostředků využívaných v minulosti a v současnosti Svátek matek, Vánoce, Velikonoce - na příkladech porovnává současnost a minulost - vypráví o způsobu slavení svátků v rodině, časově zařadí uvedené svátky ROZMANITOST PŘÍRODY Vesmír a Země Rostliny, houby, živočichové Popisování ročních období v přírodních změnách délky dne a noci Roční období na zahradě a na poli Třídění ovoce a zeleniny, jejich využití Dřeviny a byliny, sběr semen a vytvoření Sbírky Pokojové rostliny Roční období v životě zvířat Některé druhy volně žijících a domácích zvířat, ptáků stálých a stěhovavých Základní části těla ptáka a savce - pozoruje a popíše viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích - popíše charakteristické znaky ročního období dle obrázku - roztřídí některé přírodniny dle nápadných určujících znaků - jmenuje vybrané druhy dřevin a bylin a popíše části jejich těla - uvede základní podmínky života rostliny, pečuje o pokojové rostliny ve třídě - popíše chování zvířat v jednotlivých ročních obdobích - dle obrázku jmenuje zvířata zvířecí rodiny - popíše základní části těla ptáka a čtyřnohého zvířete Kreativita Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Hudební výchova Matematika 101

7 Životní podmínky Ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody Popisování ročních období v charakteristickém počasí Kalendář přírody Pozorování v místní krajině, sledování zásahu člověka do krajiny, význam přírodního prostředí pro člověka Hospodaření s odpady Důležitá telefonní čísla - pozoruje a popíše charakteristické počasí pro jednotlivá roční období - zaznamenává stav aktuálního počasí do kalendáře přírody - rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině - třídí odpad papír, sklo - používá důležitá telefonní čísla v modelových situacích Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Lidské tělo Rodina a partnerství Péče o zdraví, zdravá výživa Jmenování částí těla, smyslů, přiřazování smyslových orgánů, vysvětlování jejich funkcí, životní potřeby člověka Vnímání dvojího pohlaví v rodinných partnerských vztazích Dodržování základních hygienických návyků, uplatňování preventivních prostředků před nemocemi a úrazy První pomoc Sestavení zdravého jídelníčku, rozlišení denních jídel, dodržování pitného režimu, správná výživa - popíše části těla, smysly, vysvětlí jejich funkci, dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných - uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví - uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky, projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví - ošetří menší zranění - jmenuje denní jídla, z nabídky provede výběr zdravého jídelníčku - s pomocí učitele provádí jednoduché relaxační cviky Osobnostní výchova Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Tělesná výchova Návykové látky a zdraví Osobní nebezpečí Správné sezení, nošení aktovky, provádění jednoduchých relaxačních cviků Řešení modelových situací s uplatněním odmítání návykových látek Bezpečné užívání komunikací v roli chodce, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), řešení modelových situací s uplatněním bezpečného chování před cizími lidmi, vhodná a nevhodná místa pro hru - chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítá nabízené neznámé látky - odmítá komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc dospělou osobu - uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu - reaguje správně na výzvy dospělé osoby v krizových situacích - reaguje adekvátně k věku na pokyny 102

8 : - využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času, uplatňuje základní pravidla účastníka silničního provozu. Situace hromadného ohrožení Řešení modelových krizových situací Řešení modelových situací hromadného ohrožení. Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén). 103

9 Člověk a jeho svět 2. ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům MÍSTO, KDE ŽIJEME Domov Škola Orientace v místě bydliště nejbližší ulice, náměstí, adresa bydliště Prostředí domova naše čtvrť Nejbližší region Škola - bezpečná cesta do školy, různé způsoby cesty do školy (pěšky, hromadnou dopravou, autem s rodiči) Okolí školy, prostředí ve škole, činnosti ve škole i doma, riziková místa a situace Rozlišení pojmu učení, práce, zábava, odpočinek - uvede adresu svého bydliště a školy - pojmenuje části našeho města - pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí - v modelových situacích a při akcích školy uplatňuje pravidla správného cestování dopravními prostředky - popíše cestu z domu do školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - orientuje se ve škole, řídí se školním řádem Seberegulace a sebeorganizace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Vztah člověka k prostředí Obec, místní krajina LIDÉ KOLEM NÁS Rodina Soužití lidí Život ve městě a na vesnici Minulost a současnost Významné osobnosti naší čtvrti Dopravní prostředky, chování v dopravních prostředcích Dopravní značky a pravidla Orientační body a linie Vliv krajiny na život lidí v regionu školy Rozlišení významných budov v nejbližším okolí a jejich funkce Moje rodina, blízký člověk, cizí člověk, příbuzní a známí, kamarádi, spolužáci Rozdílnost věku a pohlaví Postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské vztahy Vztahy v rodině, chování k rodičům, sourozencům Úcta ke stáří, pomoc nemocným a sociálně slabým Vztahy se spolužáky Zaměstnání lidí v domácnosti, ve škole, v obchodě, na poště, na zahradě apod - rozpozná rozdíl mezi větším městem a vesnicí - dodržuje základní pravidla silničního provozu - přechází správně vozovku po přechodu - pojmenuje některé dopravní značky - dodržuje zásady bezpečnosti při cestování v dopravním prostředku - řídí se pravidly pro chodce - využívá významných místních objektů při vlastní orientaci - označí v místě bydliště a školy významné budovy a uvede jejich funkce - rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině a vztahy mezi rodinnými příslušníky,projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům - projeví toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům - uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití a o práci lidí - rozlišuje různá povolání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje a praktická etika Hudební výchova Tělesná výchova 104

10 Chování lidí Komunikace mezi lidmi, pravidla - při komunikaci se řídí zásadami slušného slušného chování - ohleduplnost,etické chování (pozdraví, poděkuje ) Výchova demokratického občana zásady,zvládání vlastní - je ochotný naslouchat jinému Občanská společnost a škola emocionality,rizikové situace,rizikové Multikulturní výchova chování,předcházení konfliktům - jasně rozlišuje rozdíl mezi právem a Kulturní diference Právo a spravedlnost povinností Lidské vztahy Základní práva dítěte - respektuje základní práva druhých lidí Etnický původ Plnění práv a povinnosti žáků školy - jmenuje osobu na kterou se obrátí v případě ohrožení Vztah člověka k prostředí - zná základní telefonní čísla - plní si své školní povinnosti Elementární prosociálnost darování, ochota dělit se, služba, vyjádření soucitu, přátelství - zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky Kultura LIDÉ A ČAS Orientace v čase a časový řád Současnost a minulost v našem životě Regionální památky Podoby a projevy kultury Návštěva kulturních institucí Roční doby Podzim charakteristické znaky podzimu Čas, kalendář rok, měsíce, dny v týdnu denní režim dne rozvrh týdne Zima a příroda v zimě Lidové obyčeje v prosinci Advent příprava na Vánoce Jaro a proměny přírody na jaře Velikonoce Proměny přírody v létě, letní prázdniny Počasí v jednotlivých ročních obdobích Minulost,současnost, budoucnost Významné dny v dějinách státu , Vánoce a vánoční zvyky Den učitelů J.A.Komenský Velikonoční svátky Státní svátky 1. a 8. 5., Svátek matek Péče o památky v regionu bydliště a školy - rozlišuje jednotlivé formy kultury - rozlišuje vhodné oblečení a chování při návštěvě kulturních institucí - vyjmenuje čtyři roční období a přiřadí k nim příslušné měsíce - orientuje se ve svém týdenním rozvrhu - rozlišuje školní a kalendářní rok - pozoruje, popíše a pojmenovává proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích - pozoruje a zaznamenává změny počasí v jednotlivých ročních obdobích - dbá bezpečnostních zásad při sezónních sportech - rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti - vysvětlí důvod slavení některých svátků - vyjmenuje některé lidové zvyky - srovnává způsob života a práce předků Poznávání lidí Mezilidské vztahy Matematika Hudební výchova Tělesná výchova 105

11 ROZMANITOST PŘÍRODY Vesmír a Země Rostliny, houby, živočichové Změny v přírodě během ročních období Znaky jednotlivých druhů živočichů ptáci, savci, hmyz Stavba těla savců Stavba těla ptáků Ptáci stěhovaví a stálí Živočichové na podzim a v zimě Rostliny, stavba těla stromu a byliny Stromy jehličnaté a listnaté, jejich plody Druhy ovocných stromů a jejich plody Zelenina a její druhy, zemědělské plodiny Přesazování pokojových rostlin - pozoruje, popíše a porovná proměny v přírodě - vysvětlí rozdíl mezi savcem, ptákem a hmyzem - podle obrázků popisuje jednotlivé části těla savců a ptáků - uvádí příklady stěhovavých a stálých ptáků - popíše přípravu některých živočichů na zimu a způsob jejich přezimování - podle obrázků podrobněji popisuje jednotlivé části těla rostlin - roztřídí některé stromy podle nápadných určujících znaků, uvede příklady jejich výskytu v okolí školy - pozná některé ovocné stromy, jednoduše popíše stavu jejich plodu - rozlišuje některé druhy zeleniny, uvádí příklady - pečuje o pokojové rostliny Kreativita Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Životní podmínky Podnebí a jeho vliv na rostliny a živočichy - popíše charakteristické počasí v jednotlivých ročních obdobích Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Péče o živočichy v zajetí Třídění odpadu Ochrana rostlin a živočichů ve svém okolí - vysvětlí co je důležité při péči o domácí mazlíčky - třídí odpad na papír, sklo, biologický odpad a plasty - popíše základní péči o rostliny a živočichy, svých poznatků využívá v praxi 106

12 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Lidské tělo Rodina a partnerství Péče o zdraví, zdravá výživa Části lidského těla Stavba lidského těla Důležité lidské orgány Partnerský život Čistota prostředí, správné hygienické návyky doma i ve škole Režim dne, správná životospráva - pojmenuje jednotlivé části lidského těla, popíše z čeho se skládají - používá termíny o jednotlivých etapách lidského života - uplatňuje zásady vhodného chování k druhému pohlaví - uplatňuje základní hygienické a zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle Osobnostní výchova Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Tělesná výchova Hudební výchova 107

13 Člověk a jeho svět 3. ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům Prostředí domova, městská část, město Brno MÍSTO,KDE ŽIJEME Domov Škola Činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy, orientace ve vzdálenějším okolí školy,řešení dopravních situací Poloha školy v rámci obce,města Bezpečné chování na ulici, na stezkách pro chodce, v obytné zóně, - vyznačí v jednoduchém plánku místo svého bydliště, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí ve městě, pozorují a popíší změny v obci, městě - reaguje v roli chodce na ostatní účastníky silničního provozu - bezpečně překonává silnici se světelnými signály - vyznačí v jednoduchém plánku školu, cestu do školy, rozliší možná nebezpečí při cestě do školy, ze školy,je ohleduplný k ostatním účastníkům silničního provozu Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace: Kreativita : Poznávání lidí Mezilidské vztahy Kooperace a kompetice : a literatura Matematika Obec, místní krajina Okolní krajina (region) LIDÉ KOLEM NÁS Rodina Soužití lidí Chování lidí Poloha města v krajině, minulost a současnost obce, význačné budovy, kultura, dopravní síť, Brno železniční uzel, významné osobnosti Brna Zemský povrch a jeho tvary, vodstvo, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí v rámci města, životní prostředí, světové strany Role členů širší rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy Život a funkce rodiny, zaměstnání a práce fyzická a duševní Mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, nejzákladnější informace o politickém systému, rozlišení zájmových spolků a politických stran, církev Vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, základní principy demokracie - přechází správně silnici bez přechodu - v modelových situacích využívá osvojená pravidla chování na stezkách pro chodce, v obytné zóně - začlení své město do příslušného kraje a centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí města, pracuje s plánem a orientuje se v plánu města, používá základní dopravní značky - rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost, orientuje se na mapě, určí světové strany podle směrové růžice a kompasu - rozlišuje příbuzenské vztahy v širší rodině, určuje jejich role a vztahy mezi nimi - vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností - projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům, naslouchá názoru jiných Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Sebepoznání a sebepojetí Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 108

14 Pozitivní hodnocení druhých v běžných podmínkách projevování pozornosti a laskavosti, vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu - osvojí si základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých Osobnostní výchova Seberegulace a sebeorganizace Akceptace druhého zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci druhých - osvojí si základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření úcty k druhým - reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc - vyjadřuje city v jednoduchých situacích Poznávání lidí Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 109

15 Právo a spravedlnost Základní lidská práva, práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, základní poznatky o právním jednání, základní informace o ochraně občanů a majetku, soukromém vlastnictví a duševních hodnotách - orientuje se v prvotních poznatcích občana demokratického státu Mediální výchova Fungování a vliv médií ve společnosti Multikulturní výchova Kulturní diference Etnický původ Lidské vztahy Kultura Rozlišení podob a projevů kultury, kulturní instituce, masová kultura, subkultura - navštěvuje kulturní instituce, vnímá představení, dovede hodnotit Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát LIDÉ A ČAS Orientace v čase a časový řád Současnost a minulost v našem životě Regionální památky Báje, mýty, pověsti Určování času, čas jako fyzikální veličina, druhy kalendářů, zvyky a obyčeje, rozlišení roku, rok kalendářní, školní, občanský, liturgický, letopočet, generace Proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny Péče o památky v rámci města Minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj - rozlišuje děj minulosti, přítomnosti a budoucnosti, využívá časové údaje, orientuje se v časové ose - uplatňuje elementární poznatky o sobě, rodině, činnostech člověka, lidské společnosti, soužití, zvycích a práci lidí, porovnává minulost a současnost - pojmenuje některé rodáky, kulturní a historické památky, významné události v regionu - interpretuje některé pověsti či báje spjaté s místem, v němž žije, brněnské pověsti Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Komunikace Kooperace a kmetice Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme svět Multikulturní výchova Kulturní diference Multikulturalita Lidské vztahy Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Mediální výchova Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Matematika 110

16 ROZMANITOST PŘÍRODY Látky a jejich vlastnosti Voda a vzduch Třídění, změny, skupenství,vlastnosti a porovnávání látek, měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek Výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení a proudění vzduchu, význam pro život - provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů - vyhledává na mapě různé druhy vodních zdrojů, popíše tok od pramene k ústí, vysvětlí koloběh vody v přírodě,vysvětlí složení vzduchu Seberegulace a sebeorganizace Kreativita Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Matematika Půda Vesmír Země Zvětrávání, vznik půdy a její význam Den a noc, roční období v rámci sluneční soustavy - vysvětlí složení půdy, rozliší druhy půd a jejich rozšíření v regionu - žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy Multikulturní výchova Lidské vztahy Rostliny, houby, živočichové Znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů rostlin a živočichů, jejich význam v přírodě a pro člověka - vysvětlí shodné a odlišné znaky živočichů a rostlin,potravní řetězec, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě, popíše stavbu těla zástupců jednotlivých druhů rostlin a živočichů Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Životní podmínky Rovnováha v přírodě Rozmanitost podmínek života, význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva Základní společenstva, vzájemné vztahy mezi organismy - pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích - popíše a vysvětlí různá společenství v přírodě,význam potravy, tepla, světla, výskyt organismů v regionu Mediální výchova Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody Ochrana a tvorba životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy, důležitá telefonní čísla - vysvětlí význam třídění odpadů, recyklace,chování v přírodě, chování v případě hromadného ohrožení, používá důležitá telefonní čísla v praxi 111

17 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Lidské tělo Partnerství, rodičovství Péče o zdraví, zdravá výživa Návykové látky a zdraví Osobní bezpečí Stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka a projevy, základní stavba a funkce, vývoj jedince, základy lidské reprodukce Úplná rodina, vztahy mezi partnery Zdravý životní styl,správná výživa,výběr způsoby uchování potravin,vhodná skladba stravy,pitný režim, režim dne, pitný režim,pohybový režim, zdravá strava, nemoc,nemoci přenosné a nepřenosné,ochrana před infekcemi přenosnými krví(hepatitida, HIV/AIDS) drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů,první pomoc, úrazová zábrana, při drobných poraněních, osobní hygiena, stres a jeho rizika, reklamní vlivy Odmítání návykových látek a počítačových her Krizové situace vhodná a nevhodná místa pro hru,b bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek, bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce i cyklisty, krizová situace, dopravní značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a dopravních prostředcích(bezpečnostní prvky) - ovládá elementární znalosti o lidském těle - rozlišuje jednotlivé etapy lidského života, předvede v modelových situacích ohleduplné chování k druhému pohlaví - uplatňuje základní hygienické, režimové a zdravotně preventivní návyky s využitím znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním vztah ke zdraví - dodržuje zásady rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času,uplatňuje základní pravidla, bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své i jiných - odmítá komunikaci s neznámými jedinci, chová se ostražitě v situacích, které jsou mu nepříjemné, dovede požádat o pomoc pro sebe i pro jiné dítě, ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek, uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu - reaguje adekvátně k věku na pokyny dospělých při mimořádných událostech Sebepoznání a sebepojetí Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Mediální výchova Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tělesná výchova 112

18 šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci, přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví,čísla tísňového volání,m správný způsob volání na tísňovou linku - rozezná nebezpečí různého charakteru - reaguje adekvátně k věku na pokyny dospělých při mimořádných událostech Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Situace hromadného ohrožení Ohrožení zdraví jednotlivců i celých skupin obyvatelstva při živelných a ekologických katastrofách - reaguje adekvátně k věku na pokyny dospělých při mimořádných událostech Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená postup v případě ohrožení(varovný signál,evakuace, zkouška sirén), požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru), integrovaný záchranný systém 113

19 Člověk a jeho svět 4. ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům MÍSTO, KDE ŽIJEME Domov Prostředí domova a školy Poloha v krajině Orientace v místě bydliště, školy - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu - domov, škola, obec, místní oblast, region, kraj, stát Psychohygiena Kreativita Člověk a zdraví a literatura Škola Obec Okolní krajina Činnosti ve škole Bezpečná cesta do školy, dopravní síť, riziková místa a situace Třídní a školní parlament Praktické činnosti na kole Místní krajina na turistické mapě Místní krajina v minulosti Pravidla silničního provozu Zemský povrch a jeho tvary: Určování světových stran (buzola, kompas, jevy v přírodě) Nížiny, vysočiny Vodstvo na pevnině: Vodstvo, řeky Vodstvo rybníky,přehrady Podnebí Rozšíření půd, rostlinstva, živočichů Ochrana přírody - používá základní pravidla silničního provozu v roli chodce a cyklisty, cestujícího v hromadných dopravních - popíše výbavu cyklisty a jízdního kola k bezpečné jízdě - zná způsob a pravidla bezpečné jízdy na jízdním kole - rozezná vybrané dopravní značky - všímá si dění v nejbližším přírodním a společenském prostředí, dokáže poukázat na změny a některé problémy a přispět ke zlepšení prostředí své obce - určí světové strany v přírodě, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě - vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování a literatura Matematika Člověk a zdraví 114

20 Regiony ČR Naše vlast Oblasti naší republiky: Zeměpisná poloha, rozloha, členitost povrchu (hory, pohoří, vodstvo) Přírodní poměry (podnebí, počasí, zdroje surovin, průmysl, zemědělství) Praha: Zeměpisná poloha, historický význam Největší a nejznámější sídla ČR Základy státního zřízení a politického systému ČR Státní správa a samospráva Státní symboly Armáda ČR Volby Vlast a vlastenectví ČR součást EU Tradice a významné dny - vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury - zprostředkuje ostatním zážitky, zkušenosti a zajímavosti z vlastních cest po ČR - rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce - zná symboly našeho státu a jejich význam - zná významné dny ČR Multikulturní výchova Lidské vztahy Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí a literatura Mapy obecně zeměpisné a tematické Obsah, grafika Měřítko Měření na mapě Vysvětlivky mapy - rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map - čte z plánu a turistické mapy - orientuje se v plánu a mapě, vzhledem ke světovým stranám Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Matematika LIDÉ KOLEM NÁS Rodina Širší okruh příbuzenských vztahů v rodině, mezigenerační vztahy Funkce rodiny, rozdělení rolí v rodině Rodinné prostředí, život rodiny Práce fyzická a duševní Postavení jedince v rodině Zaměstnání - vyjádří na základě vlastní zkušenosti vztahy mezi lidmi - vyvodí pravidla pro soužití ve škole i mezi chlapci a dívkami, v rodině a obci a dodržuje je Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Člověk a zdraví a literatura 115

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

I. Sekaniny1804 Přírodověda

I. Sekaniny1804 Přírodověda Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně 5.ročník... 2 hodiny týdně

Více

Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Lidé kolem nás - vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5.4.2. Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se ve čtvrtém a pátem ročníku dvě hodiny týdně. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti.

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v 1.-3. ročníku: V 1. 3. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání

Více

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4.

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. 5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová 1./4 Vl 4. roč VL 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 6.8 Člověk a svět Předmět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 2 Vlastivěda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět vlastivěda je určen pro 4. a

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

I. Sekaniny1804 Prvouka

I. Sekaniny1804 Prvouka Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět ve třech ročnících: 1. ročník... 2 hodiny týdně 2. ročník...

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

I. Sekaniny1804 Vlastivěda

I. Sekaniny1804 Vlastivěda Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně, 5.ročník... 2 hodiny týdně.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět 5.4. Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět verze 2010/2011 5.4. Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu V předmětu přírodověda žáci získávají a rozvíjejí dovednosti a schopnosti, které

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení - vyučuje se ve 4. ročníku po jedné hodině týdně a v 5. ročníku po dvou hodinách týdně - přírodověda je součástí

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět vlastivěda přináší žákům základní poznatky o významných společenských,

Více

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1. PŘEDMĚT PRVOUKA 1. stupeň J. Sedláková, M. Šustáčková, J. Zahálka 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Prvouka 2 2 2 6 Přírodověda

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Vlastivědné učivo 4. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA 5.4. 5.4.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA: Vyučovací předmět Přírodověda vychází

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV

Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV Zaměření kompetence k učení k řešení problémů komunikativní sociální a personální (spolupráce a úcta) občanská pracovní Vybrané činnosti a učivo v této

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

5.4.3. Přírodověda. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.4.3. Přírodověda. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.4.3. Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Opírá se o vybrané poznatky různých přírodovědných oborů a svým pojetím

Více

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání 1 1. Identifikační údaje název

Více

UČEBNÍ OSNOVY Příklad MOTIVACE

UČEBNÍ OSNOVY Příklad MOTIVACE UČEBNÍ OSNOVY Příklad MOTIVACE Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a jeho svět Přírodověda Charakteristika předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV I. název vzdělávacího oboru: PRVOUKA (Prv) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Prvouka se vyučuje v 1. 3. ročníku I. stupně základního vzdělávání s časovou dotací 2 hodiny

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky utvářet si pracovní návyky v jednoduché

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata Školní rok 2014/2015_ vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakování učiva 4. roč. Porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí org. do známých skupin,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Vyučovací předmět: Svět kolem nás. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Svět kolem nás. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Svět kolem nás Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové, časové a organizační vymezení: Svět kolem nás je předmět, který patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vzdělávací

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 3 Přírodověda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět Přírodověda navazuje na výuku

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Období: 2. období Počet hodin ročník: 66 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník)

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Tento předmět je zařazen ve 4. a 5. ročníku k prohloubení učiva o přírodě a člověku. Nabízí podrobné seznámení s vnitřní i vnější stavbou těl živočichů,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Vlastivědné učivo 5. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný M: Škola Žák: - orientuje se ve škole - bezpečně se orientuje v budově školy - pozná spolužáky, učitele, ředitele - pozná svoje spolužáky, třídního učitele, ředitele

Více

5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. Hlavním cílem předmětu je rozvíjet poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5. 4. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určen pro všechny ročníky 1. stupně. Jeho obsahem je celá vzdělávací oblast

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a jeho svět Náš svět. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a jeho svět Náš svět. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 2. období 4. ročník Učební texty : UČEBNICE PRO 4. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY Cílové zaměření

Více