6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět"

Transkript

1 6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Komplexní vzdělávací oblast člověk a jeho svět obsahuje vědomosti týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Rozvíjí poznatky, dovednosti a zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat děje, vztahy a souvislosti a utváří si tak první ucelený obraz světa. Poznávají sebe a své okolí, učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných stránek lidských výtvorů a přírodních jevů, pozorovat je, přemýšlet o nich a chránit je. Učí se vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na názory a podněty jiných. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je rozdělena do pěti tématických okruhů: Místo, kde žijeme: žáci se učí na základě poznávání nejbližšího okolí chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Důraz je kladen na dopravní výchovu na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově) Lidé kolem nás: žáci si postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi. Seznamují se se základními právy a povinnostmi a se světem financí. Tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu. Lidé a čas: žáci se učí orientovat v dějích a čase. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. Podstatou tohoto okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Rozmanitost přírody: žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy. Poznávají rozmanitost a proměnlivost živé i neživé přírody. Na základě praktického poznávání se učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se hodnotit svá pozorování, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody. Člověk a jeho zdraví: žáci poznávají zdraví jako stav bio psycho sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk mění od narození do dospělosti. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci a o bezpečném.osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích. Postupně si uvědomují zodpovědnost za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. Ve všech ročnících 1.stupně je v tomto předmětu zakomponována problematika dopravní výchovy. Škola dle možností začleňuje do výuky také rozličné vzdělávací pořady věnující se této tematice. Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd. 1.ročník žák si uvědomí své nové postavení, bude se orientovat v novém prostředí, rozvíjí své prvotní zkušenosti z pozorování, pojmenovávání věcí, jevů a dějů. Poznává své nejbližší okolí. 2.ročník rozvíjí poznatky, dovednosti a zkušenosti, vnímá jejich vzájemné vztahy, a tak si utváří prvotní ucelený obraz světa. 96

2 3.ročník uzavírá poznatky prvního období. Děti mají pochopit, jak mnoho zajímavého lze najít ve světě, který je obklopuje. Obzor se rozšiřuje, ale dítě zůstává v prostředí, které zná v oblasti svého regionu. 4.ročník žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, rozmanitost živé i neživé přírody. Důraz je kladen na poznávání naší vlasti. 5.ročník uzavírá poznatky druhého období, žáci pracují s mapou a poznávají jednotlivé evropské státy. Časová dotace předmětu Člověk a jeho svět na 1.stupni je v 1.-3.ročníku 2 hodiny týdně, ve 4. a 5.ročníku 3 hodiny týdně. V předmětu Člověk a jeho svět jsou integrovány jednotlivé tematické okruhy vzdělávacího oboru Etická výchova. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání Učitel : zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok vnímá a aktivně zajišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učitel : klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svého řešení Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Učitel : se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu žáky vybízí, aby kladli otázky (k věci) Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Učitel : vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce vede žáky k plánování úkolů a postupů Kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Učitel : důsledně vyžaduje dodržování pravidel 97

3 vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Učitel: umožňuje žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení studijní materiály a zdroje jsou ve výuce žákům dostupné 98

4 Člověk a jeho svět 1. ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům MÍSTO, KDE ŽIJEME Domov Škola Obec, místní krajina Rozlišení pojmů rodinný dům, panelový dům, přízemí, poschodí, společné prostory, místnosti bytu, jejich funkce, zařízení bytu, spotřebiče, rozdělení prací v bytě, péče o svůj pokoj Adresa bydliště Pojmenovávání nových termínů spojených se školou, s orientací v prostoru, orientace v umístění tříd, družiny, tělocvičny, šatny, školní jídelny, sborovny, hřiště aj. Dodržování školního režimu a školního řádu s přihlédnutím k věku Péče o školní potřeby a pomůcky Bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace Rozlišování možného nebezpečí v nejbližším okolí Přecházení silnice se semaforem, rozlišování základních dopravních značek, užívání přechodu pro chodce - pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, pojmenovává místnosti v bytě, zařízení bytu, spotřebiče a uvádí jejich funkce - s pomocí učitele napíše adresu svého bydliště - pojmenovává prostory ve škole a uvádí jejich funkci - uplatňuje znalost školního režimu a řádu - udržuje v pořádku školní potřeby a pomůcky - zvládá dle svých schopností a možností své školní povinnosti - rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - bezpečně přechází silnici a používá přechod pro chodce - rozlišuje některé dopravní značky Seberegulace a sebeorganizace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Vztah člověka k prostředí Hudební výchova Tělesná výchova Bezpečná cesta k nejbližší zastávce tramvaje - užívá ochranné prvky chodce Užívání ochranných prvků chodce, základní informace chodce 99

5 LIDÉ KOLEM NÁS Rodina Soužití lidí Chování lidí Rozlišení pojmů domov, rodina, jmenování členů rodiny a příbuzenských vztahů Sdělování zkušeností a vzájemné pomoci v rodině, o lidských vlastnostech, o základní pomoci nemocným a starším lidem, oslavy a zvyky v rodině Seznamování se se spolužáky, představování, rozvíjení přátelských vztahů ve třídě Lidská solidarita a vnímání lidského postižení Úcta ke každému člověku, vnímání lidské odlišnosti Vyhledávání správných a špatných modelů chování a jednání, ohleduplnost, předcházení konfliktům - rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině - sděluje zkušenosti o soužití v rodině - společenské vystupování, představení poděkování, požádání o pomoc, nabídnutí pomoci atd. - projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům - uplatňuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, s přihlédnutím k věku - projevuje ochotu naslouchat názoru druhého Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje a praktická etika Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Hudební výchova Společenské chování, zdravení dospělých - uplatňuje principy společenského chování: pozdrav, rozloučení Vztah člověka k prostředí Řešení modelových situací při jednání s neznámými lidmi - formou dramatizace vyjádří správný způsob jednání s neznámými lidmi Linka bezpečí - uplatňuje prvotní poznatky o lince bezpečí TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE Tvořivost v mezilidských vztazích Kultura vytváření prožitků radosti pro druhé, společné plnění úkolů, zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu a z tvořivého experimentování Základní informace o podobě a projevech kultury, návštěva kulturních institucí - využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů - osvojuje si základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých - umí se správně chovat při návštěvě kulturních akcí,vybere vhodné i nevhodné oblečení při návštěvě divadla, kina 100

6 LIDÉ A ČAS Orientace v čase a časový řád Používání termínů spojených s časovým členěním dne a roku části dne, denní režim, včera, dnes, zítra, dny v týdnu, roční doby, Činnosti během dne - využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti, budoucnosti, jmenuje dny v týdnu, měsíce, roční období - rozliší činnosti během dne s jejich časovým zařazením Poznávání lidí Mezilidské vztahy Matematika Hudební výchova Práce s papírovými hodinami, čtení času z hodin - čte čas z hodin Všední den a svátek, oslavy v rodině, tradice - rozlišuje všední den a svátek, vypráví o slavnostních dnech v rodině, o tradicích Současnost a minulost v našem životě Rozlišování lidských obydlí a dopravních prostředků využívaných v minulosti a v současnosti Svátek matek, Vánoce, Velikonoce - na příkladech porovnává současnost a minulost - vypráví o způsobu slavení svátků v rodině, časově zařadí uvedené svátky ROZMANITOST PŘÍRODY Vesmír a Země Rostliny, houby, živočichové Popisování ročních období v přírodních změnách délky dne a noci Roční období na zahradě a na poli Třídění ovoce a zeleniny, jejich využití Dřeviny a byliny, sběr semen a vytvoření Sbírky Pokojové rostliny Roční období v životě zvířat Některé druhy volně žijících a domácích zvířat, ptáků stálých a stěhovavých Základní části těla ptáka a savce - pozoruje a popíše viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích - popíše charakteristické znaky ročního období dle obrázku - roztřídí některé přírodniny dle nápadných určujících znaků - jmenuje vybrané druhy dřevin a bylin a popíše části jejich těla - uvede základní podmínky života rostliny, pečuje o pokojové rostliny ve třídě - popíše chování zvířat v jednotlivých ročních obdobích - dle obrázku jmenuje zvířata zvířecí rodiny - popíše základní části těla ptáka a čtyřnohého zvířete Kreativita Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Hudební výchova Matematika 101

7 Životní podmínky Ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody Popisování ročních období v charakteristickém počasí Kalendář přírody Pozorování v místní krajině, sledování zásahu člověka do krajiny, význam přírodního prostředí pro člověka Hospodaření s odpady Důležitá telefonní čísla - pozoruje a popíše charakteristické počasí pro jednotlivá roční období - zaznamenává stav aktuálního počasí do kalendáře přírody - rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině - třídí odpad papír, sklo - používá důležitá telefonní čísla v modelových situacích Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Lidské tělo Rodina a partnerství Péče o zdraví, zdravá výživa Jmenování částí těla, smyslů, přiřazování smyslových orgánů, vysvětlování jejich funkcí, životní potřeby člověka Vnímání dvojího pohlaví v rodinných partnerských vztazích Dodržování základních hygienických návyků, uplatňování preventivních prostředků před nemocemi a úrazy První pomoc Sestavení zdravého jídelníčku, rozlišení denních jídel, dodržování pitného režimu, správná výživa - popíše části těla, smysly, vysvětlí jejich funkci, dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných - uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví - uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky, projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví - ošetří menší zranění - jmenuje denní jídla, z nabídky provede výběr zdravého jídelníčku - s pomocí učitele provádí jednoduché relaxační cviky Osobnostní výchova Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Tělesná výchova Návykové látky a zdraví Osobní nebezpečí Správné sezení, nošení aktovky, provádění jednoduchých relaxačních cviků Řešení modelových situací s uplatněním odmítání návykových látek Bezpečné užívání komunikací v roli chodce, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), řešení modelových situací s uplatněním bezpečného chování před cizími lidmi, vhodná a nevhodná místa pro hru - chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítá nabízené neznámé látky - odmítá komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc dospělou osobu - uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu - reaguje správně na výzvy dospělé osoby v krizových situacích - reaguje adekvátně k věku na pokyny 102

8 : - využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času, uplatňuje základní pravidla účastníka silničního provozu. Situace hromadného ohrožení Řešení modelových krizových situací Řešení modelových situací hromadného ohrožení. Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén). 103

9 Člověk a jeho svět 2. ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům MÍSTO, KDE ŽIJEME Domov Škola Orientace v místě bydliště nejbližší ulice, náměstí, adresa bydliště Prostředí domova naše čtvrť Nejbližší region Škola - bezpečná cesta do školy, různé způsoby cesty do školy (pěšky, hromadnou dopravou, autem s rodiči) Okolí školy, prostředí ve škole, činnosti ve škole i doma, riziková místa a situace Rozlišení pojmu učení, práce, zábava, odpočinek - uvede adresu svého bydliště a školy - pojmenuje části našeho města - pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí - v modelových situacích a při akcích školy uplatňuje pravidla správného cestování dopravními prostředky - popíše cestu z domu do školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - orientuje se ve škole, řídí se školním řádem Seberegulace a sebeorganizace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Vztah člověka k prostředí Obec, místní krajina LIDÉ KOLEM NÁS Rodina Soužití lidí Život ve městě a na vesnici Minulost a současnost Významné osobnosti naší čtvrti Dopravní prostředky, chování v dopravních prostředcích Dopravní značky a pravidla Orientační body a linie Vliv krajiny na život lidí v regionu školy Rozlišení významných budov v nejbližším okolí a jejich funkce Moje rodina, blízký člověk, cizí člověk, příbuzní a známí, kamarádi, spolužáci Rozdílnost věku a pohlaví Postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské vztahy Vztahy v rodině, chování k rodičům, sourozencům Úcta ke stáří, pomoc nemocným a sociálně slabým Vztahy se spolužáky Zaměstnání lidí v domácnosti, ve škole, v obchodě, na poště, na zahradě apod - rozpozná rozdíl mezi větším městem a vesnicí - dodržuje základní pravidla silničního provozu - přechází správně vozovku po přechodu - pojmenuje některé dopravní značky - dodržuje zásady bezpečnosti při cestování v dopravním prostředku - řídí se pravidly pro chodce - využívá významných místních objektů při vlastní orientaci - označí v místě bydliště a školy významné budovy a uvede jejich funkce - rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině a vztahy mezi rodinnými příslušníky,projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům - projeví toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům - uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití a o práci lidí - rozlišuje různá povolání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje a praktická etika Hudební výchova Tělesná výchova 104

10 Chování lidí Komunikace mezi lidmi, pravidla - při komunikaci se řídí zásadami slušného slušného chování - ohleduplnost,etické chování (pozdraví, poděkuje ) Výchova demokratického občana zásady,zvládání vlastní - je ochotný naslouchat jinému Občanská společnost a škola emocionality,rizikové situace,rizikové Multikulturní výchova chování,předcházení konfliktům - jasně rozlišuje rozdíl mezi právem a Kulturní diference Právo a spravedlnost povinností Lidské vztahy Základní práva dítěte - respektuje základní práva druhých lidí Etnický původ Plnění práv a povinnosti žáků školy - jmenuje osobu na kterou se obrátí v případě ohrožení Vztah člověka k prostředí - zná základní telefonní čísla - plní si své školní povinnosti Elementární prosociálnost darování, ochota dělit se, služba, vyjádření soucitu, přátelství - zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky Kultura LIDÉ A ČAS Orientace v čase a časový řád Současnost a minulost v našem životě Regionální památky Podoby a projevy kultury Návštěva kulturních institucí Roční doby Podzim charakteristické znaky podzimu Čas, kalendář rok, měsíce, dny v týdnu denní režim dne rozvrh týdne Zima a příroda v zimě Lidové obyčeje v prosinci Advent příprava na Vánoce Jaro a proměny přírody na jaře Velikonoce Proměny přírody v létě, letní prázdniny Počasí v jednotlivých ročních obdobích Minulost,současnost, budoucnost Významné dny v dějinách státu , Vánoce a vánoční zvyky Den učitelů J.A.Komenský Velikonoční svátky Státní svátky 1. a 8. 5., Svátek matek Péče o památky v regionu bydliště a školy - rozlišuje jednotlivé formy kultury - rozlišuje vhodné oblečení a chování při návštěvě kulturních institucí - vyjmenuje čtyři roční období a přiřadí k nim příslušné měsíce - orientuje se ve svém týdenním rozvrhu - rozlišuje školní a kalendářní rok - pozoruje, popíše a pojmenovává proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích - pozoruje a zaznamenává změny počasí v jednotlivých ročních obdobích - dbá bezpečnostních zásad při sezónních sportech - rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti - vysvětlí důvod slavení některých svátků - vyjmenuje některé lidové zvyky - srovnává způsob života a práce předků Poznávání lidí Mezilidské vztahy Matematika Hudební výchova Tělesná výchova 105

11 ROZMANITOST PŘÍRODY Vesmír a Země Rostliny, houby, živočichové Změny v přírodě během ročních období Znaky jednotlivých druhů živočichů ptáci, savci, hmyz Stavba těla savců Stavba těla ptáků Ptáci stěhovaví a stálí Živočichové na podzim a v zimě Rostliny, stavba těla stromu a byliny Stromy jehličnaté a listnaté, jejich plody Druhy ovocných stromů a jejich plody Zelenina a její druhy, zemědělské plodiny Přesazování pokojových rostlin - pozoruje, popíše a porovná proměny v přírodě - vysvětlí rozdíl mezi savcem, ptákem a hmyzem - podle obrázků popisuje jednotlivé části těla savců a ptáků - uvádí příklady stěhovavých a stálých ptáků - popíše přípravu některých živočichů na zimu a způsob jejich přezimování - podle obrázků podrobněji popisuje jednotlivé části těla rostlin - roztřídí některé stromy podle nápadných určujících znaků, uvede příklady jejich výskytu v okolí školy - pozná některé ovocné stromy, jednoduše popíše stavu jejich plodu - rozlišuje některé druhy zeleniny, uvádí příklady - pečuje o pokojové rostliny Kreativita Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Životní podmínky Podnebí a jeho vliv na rostliny a živočichy - popíše charakteristické počasí v jednotlivých ročních obdobích Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Péče o živočichy v zajetí Třídění odpadu Ochrana rostlin a živočichů ve svém okolí - vysvětlí co je důležité při péči o domácí mazlíčky - třídí odpad na papír, sklo, biologický odpad a plasty - popíše základní péči o rostliny a živočichy, svých poznatků využívá v praxi 106

12 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Lidské tělo Rodina a partnerství Péče o zdraví, zdravá výživa Části lidského těla Stavba lidského těla Důležité lidské orgány Partnerský život Čistota prostředí, správné hygienické návyky doma i ve škole Režim dne, správná životospráva - pojmenuje jednotlivé části lidského těla, popíše z čeho se skládají - používá termíny o jednotlivých etapách lidského života - uplatňuje zásady vhodného chování k druhému pohlaví - uplatňuje základní hygienické a zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle Osobnostní výchova Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Tělesná výchova Hudební výchova 107

13 Člověk a jeho svět 3. ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům Prostředí domova, městská část, město Brno MÍSTO,KDE ŽIJEME Domov Škola Činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy, orientace ve vzdálenějším okolí školy,řešení dopravních situací Poloha školy v rámci obce,města Bezpečné chování na ulici, na stezkách pro chodce, v obytné zóně, - vyznačí v jednoduchém plánku místo svého bydliště, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí ve městě, pozorují a popíší změny v obci, městě - reaguje v roli chodce na ostatní účastníky silničního provozu - bezpečně překonává silnici se světelnými signály - vyznačí v jednoduchém plánku školu, cestu do školy, rozliší možná nebezpečí při cestě do školy, ze školy,je ohleduplný k ostatním účastníkům silničního provozu Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace: Kreativita : Poznávání lidí Mezilidské vztahy Kooperace a kompetice : a literatura Matematika Obec, místní krajina Okolní krajina (region) LIDÉ KOLEM NÁS Rodina Soužití lidí Chování lidí Poloha města v krajině, minulost a současnost obce, význačné budovy, kultura, dopravní síť, Brno železniční uzel, významné osobnosti Brna Zemský povrch a jeho tvary, vodstvo, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí v rámci města, životní prostředí, světové strany Role členů širší rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy Život a funkce rodiny, zaměstnání a práce fyzická a duševní Mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, nejzákladnější informace o politickém systému, rozlišení zájmových spolků a politických stran, církev Vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, základní principy demokracie - přechází správně silnici bez přechodu - v modelových situacích využívá osvojená pravidla chování na stezkách pro chodce, v obytné zóně - začlení své město do příslušného kraje a centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí města, pracuje s plánem a orientuje se v plánu města, používá základní dopravní značky - rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost, orientuje se na mapě, určí světové strany podle směrové růžice a kompasu - rozlišuje příbuzenské vztahy v širší rodině, určuje jejich role a vztahy mezi nimi - vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností - projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům, naslouchá názoru jiných Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Sebepoznání a sebepojetí Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 108

14 Pozitivní hodnocení druhých v běžných podmínkách projevování pozornosti a laskavosti, vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu - osvojí si základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých Osobnostní výchova Seberegulace a sebeorganizace Akceptace druhého zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci druhých - osvojí si základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření úcty k druhým - reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc - vyjadřuje city v jednoduchých situacích Poznávání lidí Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 109

15 Právo a spravedlnost Základní lidská práva, práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, základní poznatky o právním jednání, základní informace o ochraně občanů a majetku, soukromém vlastnictví a duševních hodnotách - orientuje se v prvotních poznatcích občana demokratického státu Mediální výchova Fungování a vliv médií ve společnosti Multikulturní výchova Kulturní diference Etnický původ Lidské vztahy Kultura Rozlišení podob a projevů kultury, kulturní instituce, masová kultura, subkultura - navštěvuje kulturní instituce, vnímá představení, dovede hodnotit Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát LIDÉ A ČAS Orientace v čase a časový řád Současnost a minulost v našem životě Regionální památky Báje, mýty, pověsti Určování času, čas jako fyzikální veličina, druhy kalendářů, zvyky a obyčeje, rozlišení roku, rok kalendářní, školní, občanský, liturgický, letopočet, generace Proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny Péče o památky v rámci města Minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj - rozlišuje děj minulosti, přítomnosti a budoucnosti, využívá časové údaje, orientuje se v časové ose - uplatňuje elementární poznatky o sobě, rodině, činnostech člověka, lidské společnosti, soužití, zvycích a práci lidí, porovnává minulost a současnost - pojmenuje některé rodáky, kulturní a historické památky, významné události v regionu - interpretuje některé pověsti či báje spjaté s místem, v němž žije, brněnské pověsti Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Komunikace Kooperace a kmetice Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme svět Multikulturní výchova Kulturní diference Multikulturalita Lidské vztahy Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Mediální výchova Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Matematika 110

16 ROZMANITOST PŘÍRODY Látky a jejich vlastnosti Voda a vzduch Třídění, změny, skupenství,vlastnosti a porovnávání látek, měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek Výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení a proudění vzduchu, význam pro život - provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů - vyhledává na mapě různé druhy vodních zdrojů, popíše tok od pramene k ústí, vysvětlí koloběh vody v přírodě,vysvětlí složení vzduchu Seberegulace a sebeorganizace Kreativita Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Matematika Půda Vesmír Země Zvětrávání, vznik půdy a její význam Den a noc, roční období v rámci sluneční soustavy - vysvětlí složení půdy, rozliší druhy půd a jejich rozšíření v regionu - žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy Multikulturní výchova Lidské vztahy Rostliny, houby, živočichové Znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů rostlin a živočichů, jejich význam v přírodě a pro člověka - vysvětlí shodné a odlišné znaky živočichů a rostlin,potravní řetězec, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě, popíše stavbu těla zástupců jednotlivých druhů rostlin a živočichů Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Životní podmínky Rovnováha v přírodě Rozmanitost podmínek života, význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva Základní společenstva, vzájemné vztahy mezi organismy - pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích - popíše a vysvětlí různá společenství v přírodě,význam potravy, tepla, světla, výskyt organismů v regionu Mediální výchova Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody Ochrana a tvorba životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy, důležitá telefonní čísla - vysvětlí význam třídění odpadů, recyklace,chování v přírodě, chování v případě hromadného ohrožení, používá důležitá telefonní čísla v praxi 111

17 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Lidské tělo Partnerství, rodičovství Péče o zdraví, zdravá výživa Návykové látky a zdraví Osobní bezpečí Stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka a projevy, základní stavba a funkce, vývoj jedince, základy lidské reprodukce Úplná rodina, vztahy mezi partnery Zdravý životní styl,správná výživa,výběr způsoby uchování potravin,vhodná skladba stravy,pitný režim, režim dne, pitný režim,pohybový režim, zdravá strava, nemoc,nemoci přenosné a nepřenosné,ochrana před infekcemi přenosnými krví(hepatitida, HIV/AIDS) drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů,první pomoc, úrazová zábrana, při drobných poraněních, osobní hygiena, stres a jeho rizika, reklamní vlivy Odmítání návykových látek a počítačových her Krizové situace vhodná a nevhodná místa pro hru,b bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek, bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce i cyklisty, krizová situace, dopravní značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a dopravních prostředcích(bezpečnostní prvky) - ovládá elementární znalosti o lidském těle - rozlišuje jednotlivé etapy lidského života, předvede v modelových situacích ohleduplné chování k druhému pohlaví - uplatňuje základní hygienické, režimové a zdravotně preventivní návyky s využitím znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním vztah ke zdraví - dodržuje zásady rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času,uplatňuje základní pravidla, bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své i jiných - odmítá komunikaci s neznámými jedinci, chová se ostražitě v situacích, které jsou mu nepříjemné, dovede požádat o pomoc pro sebe i pro jiné dítě, ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek, uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu - reaguje adekvátně k věku na pokyny dospělých při mimořádných událostech Sebepoznání a sebepojetí Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Mediální výchova Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tělesná výchova 112

18 šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci, přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví,čísla tísňového volání,m správný způsob volání na tísňovou linku - rozezná nebezpečí různého charakteru - reaguje adekvátně k věku na pokyny dospělých při mimořádných událostech Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Situace hromadného ohrožení Ohrožení zdraví jednotlivců i celých skupin obyvatelstva při živelných a ekologických katastrofách - reaguje adekvátně k věku na pokyny dospělých při mimořádných událostech Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená postup v případě ohrožení(varovný signál,evakuace, zkouška sirén), požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru), integrovaný záchranný systém 113

19 Člověk a jeho svět 4. ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům MÍSTO, KDE ŽIJEME Domov Prostředí domova a školy Poloha v krajině Orientace v místě bydliště, školy - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu - domov, škola, obec, místní oblast, region, kraj, stát Psychohygiena Kreativita Člověk a zdraví a literatura Škola Obec Okolní krajina Činnosti ve škole Bezpečná cesta do školy, dopravní síť, riziková místa a situace Třídní a školní parlament Praktické činnosti na kole Místní krajina na turistické mapě Místní krajina v minulosti Pravidla silničního provozu Zemský povrch a jeho tvary: Určování světových stran (buzola, kompas, jevy v přírodě) Nížiny, vysočiny Vodstvo na pevnině: Vodstvo, řeky Vodstvo rybníky,přehrady Podnebí Rozšíření půd, rostlinstva, živočichů Ochrana přírody - používá základní pravidla silničního provozu v roli chodce a cyklisty, cestujícího v hromadných dopravních - popíše výbavu cyklisty a jízdního kola k bezpečné jízdě - zná způsob a pravidla bezpečné jízdy na jízdním kole - rozezná vybrané dopravní značky - všímá si dění v nejbližším přírodním a společenském prostředí, dokáže poukázat na změny a některé problémy a přispět ke zlepšení prostředí své obce - určí světové strany v přírodě, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě - vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování a literatura Matematika Člověk a zdraví 114

20 Regiony ČR Naše vlast Oblasti naší republiky: Zeměpisná poloha, rozloha, členitost povrchu (hory, pohoří, vodstvo) Přírodní poměry (podnebí, počasí, zdroje surovin, průmysl, zemědělství) Praha: Zeměpisná poloha, historický význam Největší a nejznámější sídla ČR Základy státního zřízení a politického systému ČR Státní správa a samospráva Státní symboly Armáda ČR Volby Vlast a vlastenectví ČR součást EU Tradice a významné dny - vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury - zprostředkuje ostatním zážitky, zkušenosti a zajímavosti z vlastních cest po ČR - rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce - zná symboly našeho státu a jejich význam - zná významné dny ČR Multikulturní výchova Lidské vztahy Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí a literatura Mapy obecně zeměpisné a tematické Obsah, grafika Měřítko Měření na mapě Vysvětlivky mapy - rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map - čte z plánu a turistické mapy - orientuje se v plánu a mapě, vzhledem ke světovým stranám Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Matematika LIDÉ KOLEM NÁS Rodina Širší okruh příbuzenských vztahů v rodině, mezigenerační vztahy Funkce rodiny, rozdělení rolí v rodině Rodinné prostředí, život rodiny Práce fyzická a duševní Postavení jedince v rodině Zaměstnání - vyjádří na základě vlastní zkušenosti vztahy mezi lidmi - vyvodí pravidla pro soužití ve škole i mezi chlapci a dívkami, v rodině a obci a dodržuje je Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Člověk a zdraví a literatura 115

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se v souvislostech Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Montessori program Škola: Základní škola Nový svět, Opava, p. o.,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času Přírodověda 4. ročník 1 6 vytvoří svůj denní Denní režim Stravovací režim OSV - osobnostní rozvoj 4 7 stravovací a pitný režim Aktivní pohyb Vv - můj den 6 8 vytvoří seznam potravin a Otužování 7 nápojů

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 3 Přírodověda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět Přírodověda navazuje na výuku

Více

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, 641 00 Brno Ředitelka

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 ---------------------- 5.4.2 Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí, která je koncipována pouze pro vzdělávání na 1. stupni základní

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu, a zdraví a bezpečí

Více