Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení"

Transkript

1

2

3

4 Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci Odpovìdný redaktor Mgr. Petr Mušálek Sazba Milan Vokál Poèet stran 192 První vydání, Praha 2008 Vytiskly Tiskárny Havlíèkùv Brod, a. s. Husova ulice 1881, Havlíèkùv Brod Grada Publishing, a.s., 2008 Cover Photo profimedia.cz ISBN (tištěná verze) ISBN (elektronická verze ve formátu PDF) Grada Publishing, a.s. 2011

5 Obsah O autorovi...8 Pøedmluva...9 Úvod Základní pojmy Absolutní potenciál zlepšení klíèových aktivit procesù Limity absolutního potenciálu zlepšení Reálný potenciál zlepšení procesù Limity reálného potenciálu zlepšení Možnosti dosahování reálného potenciálu zlepšení Efekty z dosažení reálného potenciálu zlepšení Metriky Atributy metrik Metriky v èlenìní dle objektu mìøení Metriky v èlenìní podle opakovatelnosti použití Metriky v èlenìní podle úrovní øízení Metriky v èlenìní pro hodnocení efektù z inovace IS/ICT Obecnì platné kritické faktory úspìchu pro uplatnìní metrik Zdravý rozum Reálný potenciál zlepšení a firemní strategie Souèasný stav Balanced Scorecard a potenciál zlepšení Finanèní perspektiva Zákaznická perspektiva Procesnì-organizaèní perspektiva Perspektiva uèení a rùstu Využití konceptu potenciálu zlepšení pøi tvorbì firemní strategie Komentovaný postup tvorby podkladù (vstupù) pro firemní strategii na bázi potenciálu zlepšení Metriky strategie Business strategie a IT strategie firmy Informatika jako nástroj dosahování reálného potenciálu zlepšení

6 3. Identifikace reálného potenciálu zlepšení, efektù, limitù a mìøení výkonnosti procesù Reálný potenciál zlepšení a snímkování výkonnosti procesù Zpracování výsledkù snímkování výkonnosti procesù Konsolidace efektù, limitù a vyvolaných nákladù Zpracování výsledkù snímkování výkonnosti procesù a jejich interpretace Výpoèet návratnosti projektù Výpoèet cash flow projektu Odhad návratnosti projektu na základì oèekávání Odhad návratnosti projektu na základì ocenìní rizik Finanèní zpùsoby hodnocení návratnosti projektù Nákladová kritéria hodnocení efektivnosti Zisková kritéria hodnocení efektivnosti Kritérium efektivnosti penìžní pøíjem z investice Reálný potenciál zlepšení jako nástroj tvorby poptávkového dokumentu na externí øešení projektu Stanovení cílù projektu a metriky dosaženého stavu Charakter cílù projektù a jejich metrik Harmonogram Rozpoèet, resp. cena Vìcný rozsah a obsah øešení Ostatní cíle projektu Mìøení skuteènì dosažené výkonnosti procesù Metriky uplatnìné v prùbìhu projektu Hodnocení míry dosažení cílù po skonèení projektu Postup pøi komplexním hodnocení stupnì dosažení cílù projektu Metriky usazování dosaženého stavu Zainteresovanost dodavatele na efektech projektu Stanovení cílové (požadované) výkonnosti procesù Stanovení tvrdých efektù zahrnutých do smlouvy Mìøení dosaženého stavu Mìøení skuteènì dosažené výkonnosti procesù Mìøení dosaženého stavu tvrdých efektù Hodnocení výsledkù mìøení dosaženého stavu Hodnocení výsledkù mìøení dosažené výkonnosti procesù Hodnocení výsledkù mìøení dosaženého stavu tvrdých efektù Vazba výplaty zádržného, resp. výplata bonusu, na hodnocení výsledkù mìøení Podmínky souèinnosti Metriky výkonnosti vykonavatelù procesù Metriky služeb podpùrných procesù Formulace služeb informatiky Pøístup ke stanovení služeb informatiky Kategorizace uživatelù služeb

7 9.4 Druhy služeb Katalog služeb Service Level Agreement Operation Level Agreement a Underpinning Contract Úrovnì podpory Závìreèná doporuèení k øízení služeb podpùrných procesù Pøíloha I. Pøíloha II. Vzor souhrnné tabulky procesù, jejich atributù a klíèových aktivit Pøíklady zpracovaných tabulek pro snímkování výkonnosti klíèových aktivit procesù Pøíloha III. Pøíklad cash flow projektu varianta prùmìr Pøíloha IV. Pøíklad žebøíèku procesù podle priorit s pøihlédnutím k rozdílùm mezi aktuálním a požadovaným stupnìm zralosti Pøíloha V. Pøíklad hodnocení stupnì dosažení cílù Závìr Seznam použitých zkratek Seznam tabulek Seznam obrázkù Literatura...189

8 O autorovi Ing. Pavel Uèeò, CSc. Vystudoval VŠE v Praze, v roce 1987 ukonèil vìdeckou aspiranturu v oboru informatiky, témìø dvacet let externì vyuèoval na VŠE v Praze obor informatika a øízení. Do roku 1989 pracoval nejprve jako analytik programátor a poté jako projektant informaèních systémù pro prùmyslové podniky. V letech byl generálním øeditelem a pøedsedou pøedstavenstva softwarové firmy PragoData a v letech generálním øeditelem poboèky belgické softwarové firmy SCR. Od roku 1996 pùsobí jako nezávislý poradce. Kromì znaèné praxe v oboru informatiky a øízení získal i cenné manažerské zkušenosti. Stále udržuje kontakt s velkým množstvím firem. V souèasné dobì pøednáší na celé øadì rùzných odborných semináøù a konferencí, vede specializované workshopy pro špièkové pracovníky IT, poradenských a prùmyslových podnikù. Úèastní se významných odborných akcí v tuzemsku i v zahranièí. Je nositelem ocenìní IT projekt 2003 (CACIO) za couching, supervizi a za Quality Management projektu inovace IS v podniku Tonak, a.s. Více viz ucen.webpark.cz.

9 Pøedmluva Tato kniha volnì navazuje na knihu Metriky v informatice, kterou vydalo nakladatelství Grada Publishing v roce Kniha byla pøekvapivì rychle rozebrána a mnozí z jejích ètenáøù pozdìji projevili hlubší zájem o konkrétní zpracovaná témata. Ohlasy ètenáøù mi potvrdily, jak významnou souèást managementu a informatiky metriky tvoøí. Metrikami v informatice jsem se nadále prùbìžnì prakticky zabýval. Postupem èasu jsem si však èím dál tím více uvìdomoval, kolik dalších dùležitých témat jsem ve své publikaci nezmínil. K jejímu dopracování mne vybízeli jak kolegové, tak i zákazníci a úèastníci mých workshopù. Pøesto jsem se nìkolik let zdráhal pracovat na novém vydání. Mìl jsem pocit nedostatku praktických zkušeností s novými tématy. Když jsem se nakonec odhodlal k èinu, rozhodl jsem se pro zásadní inovaci. Tato kniha rozhodnì není oprášená výše uvedená publikace Metriky v informatice. Místo toho jsem se pokusil o komplexní popis možností a postupù, kterými lze uplatnit potenciál zlepšení. Pokud to bylo jen trochu možné, pøipojil jsem návody jednotlivých postupù doplnìných o pøíklady z praxe. Dá se øíci, že návody jsou zpracované témìø formou manuálù. Z pùvodní knihy Metriky v informatice zde najdete pouze to, co pøežilo šestiletý odstup. Pøi práci na knize jsem rezignoval na typický akademický pøístup, jehož èastým rysem bývá nepøehledný poèet odvolávek na díla jiných autorù. Mohu totiž s klidným svìdomím øíci, že v knize popsané postupy pøi uplatnìní potenciálu zlepšení jsou zobecnìním postupù, které jsem postupnì vyvinul a uplatnil bìhem své poradenské praxe. Odkazy však uvádím ve všech pøípadech, kde to téma vyžaduje. Další vìcí, na niž jsem rezignoval, je vyèerpávající porovnání rùzných pøístupù v dané oblasti a jejich komparace s mým vlastním konceptem reálného potenciálu zlepšení. Pokud budou zájemci zmínìné komparace i pøesto postrádat, jistì si je provedou sami. Knihu doporuèuji èíst postupnì po kapitolách tak, jak jsou za sebou øazeny, protože témata na sebe logicky navazují. A ještì struèný dovìtek. Budou-li se vám nìkteré námìty zdát pøíliš kontroverzní, je to v poøádku. I to je totiž cílem autora. A pokud se kniha stane impulzem k úvahám o zmìnách stávajících postupù, pak splnila svùj úèel.

10 Za cenné pøipomínky k pracovní verzi knihy dìkuji níže uvedeným respektovaným odborníkùm v oboru: prof. Ing. Jiøí Voøíšek, CSc., prof. Ing. Josef Basl, CSc., doc. Ing. Jan Pour, CSc. V knize jsou uvedeny inzeráty firem, které podpoøily vydání knihy. Za tento poèin patøí inzerentùm autorùv dík.

11 Úvod Pod pojmem potenciál zlepšení se skrývají znaèné možnosti praktického využití. Ve spojení se systematickou prací s prioritami a s metrikami tak vznikl pragmatický princip, který je široce uplatnitelný v managementu i v øízení informatiky. Tato kniha je pøevážnì instruktivní. Místy vám bude dokonce možná pøipomínat manuál. O to mi pøesnì šlo formou zobecnìných konkrétních praktických aplikací poskytnout ètenáøi provìøené postupy. Knihu jsem napsal pøedevším pro manažery zkušené, ale i zaèínající, pro dodavatele SW produktù a poradce v oboru managementu a informatiky. Stejnì tak je urèena studentùm vysokých škol a snad jí nepohrdnou ani pøíslušníci akademické obce. Knihu doporuèuji èíst postupnì po kapitolách tak, jak jsou za sebou øazeny. V øazení kapitol je uplatnìna následující logika posloupnosti. Nejprve jsou vyloženy základní pojmy. Návaznì je pozornost zamìøena na uplatnìní potenciálu zlepšení pøi tvorbì firemní strategie jako základního rámce všech návazných firemních aktivit. Tøetí kapitola je zamìøena na identifikaci reálného potenciálu zlepšení, na mìøení stávající výkonnosti procesù, na identifikaci efektù a limitù a na procesní optimalizaci na bázi reálného potenciálu zlepšení. Po výkladu postupù pøi identifikaci reálného potenciálu zlepšení je proveden výklad možných postupù pøi výpoètu návratnosti definovaných projektù. Na tento krok navazuje rozhodnutí o zpùsobu realizace projektù. Jednou z nejèastìjších forem je zadání projektu externímu dodavateli na základì výbìrového øízení. Proto je následující kapitola vìnována uplatnìní reálného potenciálu zlepšení pøi tvorbì poptávkového dokumentu. Návazná kapitola je proto zamìøena na formulaci cílù projektu a sestavení metrik tìchto cílù v prùbìhu projektu a po jeho skonèení. Další kapitola je potom logicky zamìøena na zahrnutí cílù, metrik cílù a oèekávaných tvrdých a mìkkých efektù do smlouvy s externím dodavatelem realizátorem projektu. Je pøedveden návrh, jak ve smlouvì vytvoøit vazbu mezi stupnìm dosažení cílù a efektù na platební podmínky. Pøedposlední kapitola je zamìøena na mìøení výkonnosti klíèového faktoru vykonavatelù firemních procesù lidí. Cyklus uplatnìní potenciálu zlepšení se uzavírá ve fázi živého provozu. Závìreèná kapitola je proto zamìøena na uplatnìní metrik podpùrných procesù ve fází provozu tedy pøi každodenní podpoøe ostatních procesù.

12 Jak je z výše uvedeného zøejmé, jednotlivé kapitoly pøedstavují logické celky. Toto èlenìní jsem preferoval pøed hlediskem vyváženosti kapitol z hlediska rozsahu. A nyní k obsahu jednotlivým kapitol ponìkud podrobnìji. První kapitola se zabývá podrobným výkladem klíèových pojmù, které jsou potom uplatnìny v dalších, navazujících kapitolách. Jedná se zejména o pojmy absolutní potenciál zlepšení a reálný potenciál zlepšení, vèetnì popisu všech souvisejících termínù a dùsledkù. Kapitola je také zamìøena na širokou specifikaci pojmu metrika. Postupùm uplatnìní potenciálu zlepšení pøi tvorbì firemní strategie je vìnována druhá kapitola. Zde jsem nejprve poukázal na aktuální slabiny souèasných pøístupù. Na principu Balanced Scorecard je ilustrován pøístup k firemní strategii v detailu jejích jednotlivých perspektiv. V této èásti najdete celou øadu praktických pøíkladù. Zejména v procesní perspektivì jsou uvedeny pøíklady typických procesù a jejich klíèových aktivit, vèetnì pøíkladù typických cílù a metrik jednotlivých procesù. V návaznosti na nì jsem formou návodu zaøadil jednotlivé postupy pøi uplatnìní konceptu potenciálu zlepšení pøi tvorbì firemní strategie, vèetnì metrik strategie samotné. Tøetí kapitolu je možné považovat za klíèovou. Je v ní uveden podrobný návod postupu pøi identifikaci reálného potenciálu zlepšení, pøi identifikaci efektù vyplývajících z jeho dosažení a pøi identifikaci limitù. Uvedené postupy jsou založeny na procesním pøístupu k øízení firmy. Na základì zpracovaných snímkovacích tabulek jsou formou øady pøíkladù ilustrovány postupy pøi stanovení cílové výkonnosti procesù a postupy pøi mìøení jejich stávající výkonnosti. Pøedevším z této kapitoly vycházejí všechny následující. Ètvrtá kapitola pojednává, opìt formou návodu a pøíkladù, o možných pøístupech k výpoètu návratnosti projektù na pøíkladu IS/ICT. V páté kapitole je text zamìøen na využití potenciálu zlepšení pøi tvorbì poptávkového dokumentu na inovaci IS/ICT. Popsaný postup se od toho tradièního liší tím, že jádrem poptávky není funkcionalita, nýbrž výkonnost klíèových aktivit procesù. Tento postup se osvìdèil jako prùhlednìjší a srozumitelnì smìøující ke smyslu inovace IS/ICT tj. ke zvýšení výkonnosti procesù a jejich prostøednictvím k dosažení oèekávaných efektù. Po výbìrovém øízení následuje realizace øešení formou IT projektu. V šesté kapitole se proto kniha vìnuje správným postupùm pøi stanovení metrik cílù IT projektu a poté postupùm pøi uplatnìní metrik a zpùsobu hodnocení dosažených výsledkù. Sedmá kapitola pøedkládá návrh, jakým zpùsobem zahrnout do smlouvy o inovaci IS/ICT zainteresovanost dodavatele na dosažení definovaných efektù, které vyplývají ze stanovených cílù projektu. Souèást postupu tvoøí i návrh konstrukce variabilní ceny. Úspìšnost uplatnìní námìtù a postupù uvedených v pøedchozích kapitolách je v konkrétních podmínkách podmínìna zpùsobilostí vykonavatelù tedy lidí a úrovní jejich motivace. Metriky výkonnosti lidí jako realizátorù procesù jsou pøedmìtem osmé kapitoly. Závìreèná devátá kapitola pojednává o metrikách provozu IS/ICT. Jádro kapitoly tvoøí návrh postupu pøi èlenìní a formulaci služeb informatiky a následuje komentovaný obsah Service Level Agreement. Souèástí kapitoly jsou rovnìž související témata jako kategorizace uživatelù a stanovení úrovní podpory provozu. Metrikami dodržování požadovaného stupnì výkonnosti úrovní podpory jsou Operational Level Agreement a Underpinning contracts. Publikace vznikla také jako souèást øešení projektu GA ÈR Modifikace modelu øízení informatiky.

13 KAPITOLA 1 Základní pojmy

14

15 Vtéto kapitole jsou vysvìtleny základní pojmy, které jsou následnì uplatnìny ve všech navazujících kapitolách. Jedná se o pojmy potenciál zlepšení a ostatní navazující, jako jsou klíèová aktivita, limity potenciálu zlepšení, tvrdé a mìkké efekty a metriky. Tyto pojmy jsou klíèovými pøi uplatnìní metody potenciálu zlepšení pøi kontinuálním zvyšování výkonnosti firmy. Potenciál zlepšení pøedstavuje dynamickou, prakticky použitelnou metodu pro øešení klíèových manažerských úloh, jakými jsou tvorba, resp. aktualizace firemní strategie, zvyšování výkonnosti firemních procesù, efektivní realizace inovaèních projektù, správná formulace cílù a efektù projektù a jejich zahrnutí do smlouvy s externím dodavatelem, mìøení a hodnocení výkonnosti lidí, správné nastavení parametrù podpùrných procesù ve vztahu k ostatním procesùm apod. 1.1 Absolutní potenciál zlepšení klíèových aktivit procesù Potenciál zlepšení je klíèovým pojmem. Pøedstavuje objektivní manažerské kritérium pro formulaci firemních cílù a pro: hodnocení dosahování strategických cílù, hodnocení dosahování taktických cílù, hodnocení výkonnosti firemních procesù, formulaci zadání pøi optimalizaci firemních procesù, hodnocení dosahování cílù projektu. Potenciál zlepšení je níže interpretován jako: absolutní potenciál zlepšení, reálný potenciál zlepšení. Absolutní potenciál zlepšení (dále jen APZ) je pojem, který zavádíme ve vztahu k tvorbì firemní strategie. APZ je reprezentován strukturovaným popisem toho nejlepšího možného zpùsobu, jak daný proces v dané firmì realizovat, zejména u klíèových aktivit procesu. Klíèové aktivity (dále jen KA) jsou takové èinnosti (resp. množiny èinností až do úrovnì podprocesù), které: podmiòují produktivitu procesu, je v nich realizována pøidaná hodnota procesu, podporují synergii, jsou nástrojem konkurenceschopnosti, jsou rozhodující z hlediska nákladù procesu (mohou být zdrojem úspor), jsou rozhodující z hlediska efektù (mohou být nástrojem dosažení vyšších efektù). Klíèovou je daná aktivita tehdy, splòuje-li alespoò jednu z výše uvedených podmínek.

16 Jedná se tedy o logicky ucelenou èást procesu (èinnost, resp. souvislou množinu èinností), která vesmìs probíhá v jedné organizaèní jednotce v krátkém èasovém intervalu, vìtšinou pøerušovanì. Každá KA se skládá z èinností, ne všechny èinnosti jsou však klíèovými aktivitami. Klíèové aktivity mají tedy charakter faktoru konkurenèní výhody, resp. kritického faktoru úspìchu dané firmy. Na rozdíl od KA je aktivita èinnost procesu dále nedìlitelnou jednotkou procesu. Jde o jednu operaci provádìnou souvisle v èase, obvykle na jednom místì jedním pracovníkem nebo týmem spolupracujících pracovníkù. Pøitom tato èinnost neodpovídá svými vlastnostmi definici klíèové aktivity. Jedná se o èinnosti, které mají charakter transformace vstupù do výstupù, resp. jde o èinnosti evidenèní, resp. transportní, resp. se jedná o vystavování dokladù a další manipulaci s nimi apod. Tyto èinnosti jsou pro daný proces nezbytné, nevykazují však atributy klíèové aktivity. Poznámka: ERP urèité tøídy disponují funkcionalitou podporující typ èinností, které nemají charakter klíèových aktivit na srovnatelné úrovni. Zamìøovat se pøi formulaci požadavkù na inovaci IS/ICT právì na tyto èinnosti (tj. poptávat de facto standardní funkcionalitu) je tou nejlepší cestou k neúspìchu. Lepším pøístupem je podle autora knihy založit formulaci žádoucích vlastností ERP na klíèových aktivitách. Blíže viz kapitola 6. Rozhodující je, aby za klíèové aktivity byly skuteènì vybrány ty, které rozhodují o výkonnosti procesu jako celku. Každý proces takové aktivity má. Na základì praktických zkušeností z procesních analýz se ukazuje, že malý procentuální podíl poètu aktivit procesu (typicky cca 3 10) rozhoduje o výkonnosti daného procesu jako celku. Pøíklady jsou uvedeny v kapitole 3. APZ klíèových aktivit se stanovuje na základì: Best Practices (nejlepší praktiky, jimiž lze realizovat tyto KA v souèasnosti, resp. v blízké budoucnosti); Benchmarking (porovnání se špièkovými firmami v oboru, resp. se všeobecnì uznávaným standardem v daném odvìtví, který použijeme jako srovnávací etalon). Platí, že APZ nelze pro urèitý typ firem stanovit paušálnì, vždy je nutné brát ohled na konkrétní realitu daného podniku. Poznámka: Za formulaci APZ by mìl být odpovìdný vlastník procesu ve firmì. V tom bývá problém, protože tito pracovníci v øadì pøípadù neovládají nejlepší praktiky, ani nejsou schopni dodat potøebné údaje o parametrech výkonnosti procesu u špièkových firem v odvìtví, resp. o standardech v daném odvìtví. Pro tyto úèely je proto velmi žádoucí externí konzultaèní spolupráce. 1.2 Limity absolutního potenciálu zlepšení Za limity APZ lze oznaèit veškeré dùvody, které zpùsobují, že daná firma nedosahuje výkonnosti procesù na úrovni APZ.

17 Poznámka: Teorie omezení mluví o omezení, resp. úzkých místech ve smyslu tìch nejslabších èlánkù blíže viz napø. [BAS_03]. Každá firma svoje limity APZ má, ovšem mohou existovat v rozdílné konstelaci. Praktické zkušenosti ukazují, že nìkteré z nich se v praxi našich podnikù opakují èasto. Limity a jejich pøístup k nim jsou urèujícím faktorem podnikového výkonu. Obecnì platí, že limity lze èlenit na interní a externí, hmotné a nehmotné. Pøíklady externích limitù nehmotných: tržní pozice, postavení konkurence, stupeò nasycenosti trhu, nedostateèná tržní poptávka, legislativa v daném státì, standardy v daném odvìtví, celní bariéry, kurzy mìn, kulturní bariéry apod. Pøíklady externích limitù hmotných: logistika spojená s danou produkcí, nedostatkový materiál apod. Pøíklady interních limitù nehmotných: zpùsob prodeje, cenová politika, pøístup k øízení vztahù se zákazníky, zpùsob poskytování služeb, servisní podpora zákazníkùm, partnerská politika, personální politika, firemní know-how, pøipravenost klíèových lidí uèit se, potenciál lidí (prostor pro jejich další rozvoj), uplatòované principy motivace a zainteresovanosti pracovníkù, finance, poèet a struktura stávajících (bìžících) projektù, firemní smìrnice, firemní metody, firemní rituály, firemní procedury a rituály pøístupu ke zmìnám, podpora IT,

18 prostøedky vkládané do IT, poèítaèová gramotnost pracovníkù apod. Pøíklady interních limitù hmotných: struktura vlastní nabídky poskytované výrobky a služby, výrobní kapacita, kvalita výrobku, uplatòované technologie, zpùsob mezioperaèní manipulace apod. Interní limity jsou øešitelné v rámci dané firmy, kupø. formou projektù, resp. realizací strategických iniciativ. Externí limity nejsou øešitelné z hlediska daného podniku. Lze se jim však vyhnout (napø. zmìnou tržní orientace), nebo je respektovat a následnì stanovit firemní strategii v definovaném rámci limitù. 1.3 Reálný potenciál zlepšení procesù Reálný potenciál zlepšení (RPZ) reprezentuje žádoucí stav výkonnosti firemních procesù, který je s ohledem na dané limity dosažitelný ve støednìdobém a krátkodobém horizontu. Rozdíl mezi APZ a RPZ spoèívá v tom, že zatímco APZ pøedstavuje vzdálenou, a vlastnì nikdy nedosažitelnou metu, která urèuje dlouhodobé strategické smìøování firmy, RPZ pøedstavuje dosažitelný a žádoucí stav výkonnosti firemních procesù. Je tøeba zdùraznit, že ze strategického hlediska je nutné RPZ stanovovat (a prùbìžnì aktualizovat) v èasových øezech, jako kupø.: RPZ 1 týká se horizontu pøíštích 12 mìsícù, RPZ 2 týká se horizontu pøíštích 24 mìsícù, RPZ 3 týká se horizontu pøíštích 36 mìsícù, PRZ4 zatímto horizontem. Obsah jednotlivých RPZ závisí zejména na následujících omezeních: Schopnost firmy absorbovat zmìny. Týká se: potenciálu lidí, kapacit (klíèoví pracovníci, bìžící projekty, ), financí. Externí limity. Popis RPZ je realizován prostøednictvím specifikace klíèových atributù výkonnosti KA jednotlivých procesù. Posun výkonnosti firemních procesù ze stávajícího stavu do stavu cílového RPZ, je realizován formou projektù a dalšími nástroji realizace zmìn, jako jsou úkoly, organizaèní opatøení apod.

19 Vztahy APZ, limitù APZ, reálného potenciálu zlepšení (RPZ), limitù RPZ a stávající výkonnosti procesù jsou zobrazeny na obr APZ NÁKUP PRODEJ LOGISTIKA TECHNICKÁ PØÍPRAVA VÝROBY VÝROBA FINANÈNÍ ØÍZENÍ A CONTROLLING STRATEGICKÉ ØÍZENÍ INFORMATIKA ÚDRŽBA ØÍZENÍ ORGANIZACE stávající stav RPZ limity Obr. 1.1 Vztah absolutního potenciálu zlepšení, limitù a reálného potenciálu zlepšení Poznámka: Velikost výseèe odráží prioritu (váhu) procesu z hlediska výkonnosti firmy jako celku. Postup pøi stanovení tìchto priorit je popsán v kapitole 3. RPZ je vhodným nástrojem pro spojení požadavkù procesù na bázi nejlepších praktik a souèasných možností IT. Týmové úsilí do znaèné míry supluje úlohu verzatilistù (specialisté, kteøí ovládají souèasnì nejlepší praktiky daného odvìtví a navíc mají hluboké znalosti možností IS/ICT). 1.4 Limity reálného potenciálu zlepšení Dosažení definovaného RPZ je vždy spojeno s nutností odstranìní limitù, které zpùsobují, že firemní procesy nejsou realizovány na úrovni RPZ. Pøi formulaci firemních cílù je nutné vždy dùkladnì posoudit, které limity jsou odstranitelné v jakém èasovém horizontu. Inovaèní úsilí musí jít ruku v ruce s odstraòováním limitù,

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Øízení rizik ve firmách a jiných organizacích 3., rozšíøené a aktualizované

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D. Ing. Václav Trkovský, CSc. Management rizik projektů se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích Vydala Grada

Více

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. Jak zvládnout 10 nejobtížnìjších situací manažera Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Tvorba strategie a strategické plánování

Tvorba strategie a strategické plánování SIMPLY CLEVER TVORBA STRATEGIE A STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jiří Fotr, Emil Vacík, Ivan Souček, Miroslav Špaček, Stanislav Hájek Kone n i ervená ísla mohou znamenat zisk ISBN www.skoda-auto.cz OcRS_Grada_StrategickePlanovani_163x246.indd

Více

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Víc než jen portál s pǝístupem pro všechny zamģstnance vaše starosɵ na naše servery s Ǝešením Vema V4 Cloud 13. vydání Michael Armstrong ēasté legislaɵvní zmģny sledujeme za vás Stephen Taylor ŘÍZENÍ LIDSKÝCH

Více

Manažerská ekonomika 5., aktualizované a doplnìné vydání

Manažerská ekonomika 5., aktualizované a doplnìné vydání prof. Ing. Miloslav Synek, CSc., a kolektiv Manažerská ekonomika 5., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 5 8 Ing. Boris Popesko,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D. Úvod do studia práva Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. AKUTNÍ KONÈETINOVÁ ISCHEMIE Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Spoluautor: Prof. MUDr. Vladislav Tøe

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 8 7 Edice Účetnictví a daně

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Department of Computer Systems Faculty of Information Technology Czech Technical University in Prague František Klíma, 2011 Finanční řízení informatiky, MI-FRI,

Více

Ekonomické èasové øady. doc. Ing. Josef Arlt, CSc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. Vlastnosti, metody modelování, pøíklady a aplikace

Ekonomické èasové øady. doc. Ing. Josef Arlt, CSc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. Vlastnosti, metody modelování, pøíklady a aplikace doc. Ing. Josef Arlt, CSc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. Ekonomické èasové øady Vlastnosti, metody modelování, pøíklady a aplikace Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220

Více

Řízení SW projektů. Lekce 1 Základní pojmy a jejich vztahy. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012

Řízení SW projektů. Lekce 1 Základní pojmy a jejich vztahy. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012 Řízení SW projektů Lekce 1 Základní pojmy a jejich vztahy přednáška pro studenty FJFI ČVUT zimní semestr 2012 Ing. Pavel Rozsypal IBM Česká republika Global Business Services Lekce 1 - Základní pojmy a

Více

Outlook 2010. David Procházka. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4154. publikaci

Outlook 2010. David Procházka. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4154. publikaci Outlook 2010 David Procházka Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4154. publikaci Odpovědný redaktor Zuzana Malečková Sazba Tomáš Brejcha Počet stran 168 První vydání, Praha 2010

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely- budování či modernizace k předkládání

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

Daňová evidence podnikatelů

Daňová evidence podnikatelů Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček Daňová evidence podnikatelů 2016 minimum daňové optimalizace daňové příjmy a výdaje výdaje uplatněné paušálem oznámení o osvobozených příjmech uplatnění výdajů u spolupracujících

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů

Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů 1 Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů Ing. INCOMA Research, Business & Industry CEE Základní informace o projektu 2 Při příležitosti konference Fórum českého stavebnictví připravila

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 8 6 U ISBN (tištěná 978-80-247-6019-3

Více

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 8 0 Zbyněk Siegel Jak úspěšně

Více

Osnovy presenčního studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI

Osnovy presenčního studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Osnovy presenčního studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Anotace: tento předmět navazuje na znalosti studentů z předchozího bakalářského studia a dále rozvíjí předmětnou problematiku v oblasti moderních

Více

Univerzita medicínského práva

Univerzita medicínského práva Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Dita Mlynářová, Ivana Kvapilová, Miloš Máca, Daniel Valášek Univerzita medicínského práva Kolektiv právní kanceláře České lékařské komory Právní tým České lékařské

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ. Autor : Lucie Matoušková

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ. Autor : Lucie Matoušková ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ Systém jakosti podle ISO 9000:2000 Autor : Lucie Matoušková Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Josef F. Palán, CSc. Konzultantka:

Více

OTA NOVOTNÝ JAN POUR MILOŠ MARYŠKA PODNIKO

OTA NOVOTNÝ JAN POUR MILOŠ MARYŠKA PODNIKO OTA NOVOTNÝ JAN POUR MILOŠ MARYŠKA JOSEF BASL RíZENÍ VÝKONNOSTI ~ PODNIKO INFORMA VE TIKY PROFESSIONAL PUBLISHING 5 OBSAH Úvod 11 Oddíl A: IDzení ekonomiky IS/ICT - obsah a principy 15 1 IDzení podniku

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Mgr. Zuzana Pospíšilová HRAJEME SI S BÁSNIÈKOU

Mgr. Zuzana Pospíšilová HRAJEME SI S BÁSNIÈKOU Mgr. Zuzana Pospíšilová HRAJEME SI S BÁSNIÈKOU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2794. publikaci Odpovìdná

Více

METODIKA ZLEPŠOVÁNÍ SE SYSTÉMEM ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ

METODIKA ZLEPŠOVÁNÍ SE SYSTÉMEM ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Jakubec E-mail: jakubec@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na MěÚ Břeclav ČÁST A: Strategie rozvoje úřadu, informační strategie

Více

Přednáška VŠFS. Koncepty a řízení firemního nákupu

Přednáška VŠFS. Koncepty a řízení firemního nákupu Přednáška VŠFS Koncepty a řízení firemního nákupu Cíle Cílem této prezentace je seznámit vás se základními cíli, koncepty a nástroji profesionálního nákupu. Přestože je dnešní přednáška nezbytně zkratkou,

Více

B3 Vazba strategie byznys

B3 Vazba strategie byznys Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B3 Vazba strategie byznys Toto téma vysvětluje vzájemný vztah mezi tzv. byznysem organizace (hlavním

Více

100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ

100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA a kolektiv 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ Autorský kolektiv: MUDr. Pavel Andrš MUDr. Kamil Belej, FEBU prof. MUDr. Jaroslav Bouèek, CSc.

Více

ADVANTA 2.0. www.advanta- group.cz Strana 1 ze 40. Popis řešení Řízení IT projektů. www.advanta- group.cz

ADVANTA 2.0. www.advanta- group.cz Strana 1 ze 40. Popis řešení Řízení IT projektů. www.advanta- group.cz www.advanta- group.cz ADVANTA 2.0 Popis řešení Řízení IT projektů Advanta pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém

Více

1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1. 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu

1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1. 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1 1 ÚVOD DO BPM 1.1 Stručná historie BPM 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu Když lidé poprvé začali žití ve společenských skupinách, několik lidí objevilo příležitost obchodovat se zbožím

Více

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů 2) Kalkulace životního cyklu 3) Balanced Scorecard - zákaznická oblast, zaměstnanecká oblast, hodnotová oblast Změny v podnikatelském

Více

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují:

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují: Popis služeb Služby Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services poskytují služby poradenství a prototypování k podpoře inovace a transformace Zákazníka

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j: MSMT 175/2016 V Praze dne 7. dubna 2016 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Podpora škol formou projektů zjednodušeného

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha, 2007 1 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2007 3 1.1 Úvod 3 1.2 Souvislosti a

Více

Přednáška VŠFS 2012. Koncepty a řízení firemního nákupu. Historie, definice, cíle a trendy moderního řízení dodavatelských vztahů

Přednáška VŠFS 2012. Koncepty a řízení firemního nákupu. Historie, definice, cíle a trendy moderního řízení dodavatelských vztahů Přednáška VŠFS 2012 Koncepty a řízení firemního nákupu Historie, definice, cíle a trendy moderního řízení dodavatelských vztahů O čem to bude Část I. Teorie Cíle a definice Vymezení profesionálního nákupu

Více

Praktické finance pro manažery neekonomy

Praktické finance pro manažery neekonomy Vzdělávací cyklus Praktické finance pro manažery neekonomy Finanční minimum pro manažery neekonomy Praktické finance pro manažery neekonomy Otevřeme Vám dveře do manažerských financí Začátek: říjen 2011

Více

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání Petr molka NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící 2., roz íøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

Podìkování. V úvodu bych ráda podìkovala všem, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem podíleli na vzniku knihy Sportovní aktivity pro celou rodinu.

Podìkování. V úvodu bych ráda podìkovala všem, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem podíleli na vzniku knihy Sportovní aktivity pro celou rodinu. Podìkování V úvodu bych ráda podìkovala všem, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem podíleli na vzniku knihy Sportovní aktivity pro celou rodinu. Na prvním místì bych chtìla podìkovat všem mým pøátelùm, kamarádùm,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 4 8 9 Edice Účetnictví a daně

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 4 6 Nakladatelství Grada

Více

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě.

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě. Autorka publikace doc. Ing. arch. Irena Šestáková je pedagogem na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě architektury. Autor publikace Ing. arch. Pavel Lupač je studentem doktorského studia

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 Vážení členové Rady České televize, vedení České televize, které bylo jmenováno po mém zvolení do funkce

Více

CZ.1.04/4.1.01/53.00080

CZ.1.04/4.1.01/53.00080 Zadávací dokumentace Na realizaci podlimitní veřejné zakázky s názvem Zajištění realizace projektu Zvýšení kvality řízení na MÚ Litoměřice (dle 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dìkuji rodièùm a všem blízkým osobám, které mi pomáhaly na mé cestì, stály u mì a v pøíznivém smìru mì ovlivnily v mém rozvoji. Rád bych jim podìkoval

Více

CONTROLLING. Metodický list č. 1. Název tematického celku: FUNKCE CONTROLLINGU A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU

CONTROLLING. Metodický list č. 1. Název tematického celku: FUNKCE CONTROLLINGU A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU Metodický list č. 1 FUNKCE U A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU Funkce a koncepce controllingu Controlling jako podsystém řízení cíle a funkce controllingu Aktuální koncepce managementu v období změn

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Správné lidi, ve správný čas, na správná místa Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 1: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Více

Fotbalová cvičení a hry

Fotbalová cvičení a hry Jaromír Votík Fotbalová cvičení a hry Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz tel. +420 220 386 401, fax +420 220 386 400 jako svou 2352. publikaci

Více

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc - 1 - Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 Cíle stanovené akademické obci EPI, s.r.o. k plnění požadavků MŠMT ČR

Více

ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb)

ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Katedra řízení podniku ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Pavla Břečková pavla.breckova@vsfs.cz Vedoucí Katedry řízení podniku Fakulta ekonomických studií ŘÍZENÍ OBCHODU struktura 5 řízených konzultací 1. Podnik a

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz MUDr. Erika Matìjková ØEŠÍME PARTNERSKÉ PROBLÉMY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Jak na PowerPoint 2007 v rekordním čase Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako

Více

Pracovní materiály pro účastníky kurzů. Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání

Pracovní materiály pro účastníky kurzů. Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání Pracovní materiály pro účastníky kurzů Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání Modul 1 Business Plán Úvod vytvořené v rámci realizace projektu SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. Brno, Křenová 52, 602 00

Více

Scénáře vývoje podnikatelského prostředí v systému strategického řízení společnosti Chemopetrol

Scénáře vývoje podnikatelského prostředí v systému strategického řízení společnosti Chemopetrol Scénáře vývoje podnikatelského prostředí v systému strategického řízení společnosti Chemopetrol Klub strategických manažerů SSŘIP - Praha 27.10.1998 Systém strategického řízení Chemopetrolu Scénáře vývoje

Více

Optimalizace struktury serveru

Optimalizace struktury serveru Osvědčené postupy pro snížení provozních nákladů na informační technologie (IT) Výtah Tento dokument obsahuje informace pro technické řídicí pracovníky a manažery IT. Popisuje způsoby, kterými mohou organizace

Více

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Seminář ČSSI 3.12.2010, VŠE Praha Pavel Sládek, ČEZ ICT Services, Skupina ČEZ O Skupině ČEZ Skupina ČEZ v číslech (výroční zpráva 2009) Celkem 185 společností

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

MANAŽERSKÁ psychologie

MANAŽERSKÁ psychologie Milan Mikuláštík MANAŽERSKÁ psychologie 3., přepracované vydání Tuto knihu věnuji svému synovi Mg. A. Milanu Mikuláštíkovi a dceři MUDr. Věře Mikuláštíkové. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Příloha č. 4 - Popis realizace a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky plnění A a B.

Příloha č. 4 - Popis realizace a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky plnění A a B. Příloha č. 4 - Popis realizace a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky plnění A a B. Plnění A: KA 2 - Strategie rozvoje úřadu a města Současný stav: Město má zpracovaný Strategický plán rozvoje města

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Miloslav Šašek ÚVOD Zákazníci, stávající i potenciální, jsou středem pozornosti každého dodavatele nebo prodejce, firmy, podniku. Platí to jak v prostředí B2C,

Více

Elke Nürnberger Jak získat sebedůvěru Klíč k životu podle vlastních představ

Elke Nürnberger Jak získat sebedůvěru Klíč k životu podle vlastních představ Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

Více

KREATIVNÍ MANAGEMENT V PRAXI ISBN 978-80-247-1737-1. PhDr. Ivana Hospodáøová

KREATIVNÍ MANAGEMENT V PRAXI ISBN 978-80-247-1737-1. PhDr. Ivana Hospodáøová PhDr. Ivana Hospodáøová KREATIVNÍ MANAGEMENT V PRAXI Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3153. publikaci Odpovìdná

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N)

Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N) Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I

CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I Doc. Ing. Josef F. Palán, CSc. katedra podnikání a oceňování konzultace: pondělí 13.00 až 14.30 hod., místnost 310, nutná rezervace konzultací E-mailem: jpalan@bivs.cz CÍLE

Více

PROJEKT-I_ŘÍZENÍ PODNIKU V PRAXI (P-I_ŘPP)

PROJEKT-I_ŘÍZENÍ PODNIKU V PRAXI (P-I_ŘPP) PROJEKT-I_ŘÍZENÍ PODNIKU V PRAXI (P-I_ŘPP) 1. ročník Návazného MgS, ZS 2014-15 Zkratka: PI-ŘPP Kód předmětu: 2382111 Semestr: 1N Kreditů: 5 Rozsah předmětu: 0+5, kz (klasifikovaný zápočet) Druh: P (povinný)

Více

Komputerizace problémových domén

Komputerizace problémových domén Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 03 1/19 Komputerizace problémových domén Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních

Více

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů Finanční matematika pro každého 8. rozšířené vydání J. Radová, P. Dvořák, J. Málek věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů metody pro praktické rozhodování soukromých osob i podnikatelů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Zařazení projektu Posílení výzkumných kapacit VaV centra CxI TUL do IPRM Liberec zóna

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Integrované. řízení výroby INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ VÝROBY. Od operativního. řízení výroby. k dodavatelskému řetězci. Armstrong. Michael

Integrované. řízení výroby INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ VÝROBY. Od operativního. řízení výroby. k dodavatelskému řetězci. Armstrong. Michael w w w. g r a d a. c z Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ VÝROBY Dále doporučujeme: Michael Armstrong

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/3. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více