CESTOVNÍ RUCH V CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH REŠERŠE ODBORNÉ LITERATURY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CESTOVNÍ RUCH V CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH REŠERŠE ODBORNÉ LITERATURY"

Transkript

1 CESTOVNÍ RUCH V CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH REŠERŠE ODBORNÉ LITERATURY Zpracováno v rámci projektu Alternativy pro Frýdlantsko Zadavatel: Jizersko-ještědský horský spolek Zpracovatel: PhDr. Jitka Doubnerová Únor 2008

2 CESTOVNÍ RUCH V CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH REŠERŠE ODBORNÉ LITERATURY Obsah Úvod 3 Cestovní ruch v chráněných územích zkušenosti, příležitosti a rizika 5 Produkty cestovního ruchu šetrné vůči životnímu prostředí 9 Systémy řízení a certifikace podle environmentálních principů v cestovním ruchu 14 Příklady dobré praxe 26 Závěry 36 Výběr literatury k tématu 37 Zkratky pouţívané v textu DSO Dobrovolný svazek obcí EAFRD Evropský fond pro rozvoj venkova a zemědělství ECEAT Evropské centrum pro eko- a agroturistiku EU Evropská unie CHKO Chráněná krajinná oblast LAG Local Action Group (místní akční skupina); ve frankofonním prostředí používáno spíše GAL LEADER Program podpory venkovských oblastí založený na místních akcích v souladu s rozvojovou strategií MAS MAS Místní akční skupina MASiF Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko PRV Program rozvoje venkova (finanční zdroj z prostředků EAFRD na období ) ROP Regionální operační program (finanční zdroj EU na období ) SVT Svaz venkovské turistiky Jizersko-ještědský horský spolek,

3 ÚVOD Cestovní ruch je jako oheň: kuchař na něm uvaří polévku, ale jinému může spálit dům. Neznámý autor Tato studie je zpracována jako součást projektu Alternativy pro Frýdlantsko, v němž Jizerskoještědský horský spolek reaguje na záměr svazku obcí Smrk vybudovat areál zimních sportů v oblasti Smrku v Jizerských horách (Ski areál Smrk). Cílem této práce je doplnit přírodovědné a socioekonomické studie o nabídku alternativ rozvoje, s nimiž jsou v oblasti cestovního ruchu dobré zkušenosti ve venkovských oblastech Evropy. Návštěvník Jizerských hor se ještě v polovině 20. století mohl celý den toulat lesy, mohl zabloudit a čelit nebezpečím močálů nebo zimy, při obtížné dostupnosti vrcholové části hor a severních svahů mohl i uprostřed Evropy zažít dobrodružství. Jizerskohorské lesy se zdály nekonečné, nejcitlivější území byla vzdálená a nedostupná. Díky tomu zde zůstaly zachovány cenné přírodní hodnoty vzácné živočišné a rostlinné druhy a společenstva, kterým bez ochrany jejich přirozeného prostředí hrozí vymírání. Hlavní výzvou pro ochranu přírody, institucionalizovanou v roce 1968 vyhlášením Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, bylo především zachránit lesní ekosystémy po rozsáhlé ekologické katastrofě 70. a 80. let, kdy došlo k plošnému odlesnění náhorní plošiny. Paradoxně tato situace vedla k výraznému zlepšení podmínek pro rekreační aktivity: Jizerské hory se díky síti cest vybudovaných kvůli dopravě dřeva zmenšily. Spolu se zvýšením podílu volného času a dostupností kvalitního sportovního vybavení se mnohonásobně zvýšila návštěvnost území. Současně s tím, jak se snižuje jiné, dříve v této oblasti typické hospodářské využití (zemědělství je v útlumu již desítky let, těžba dřeva je vzhledem k ochraně území omezená, mnoho původních průmyslových areálů je opuštěných), zvyšuje se význam cestovního ruchu pro udržení podnikatelských a pracovních příležitostí. Dnes jsou Jizerské hory rekreačním zázemím především pro obyvatele liberecko-jablonecké aglomerace. Převažují krátkodobé návštěvy, mnoho zdejších sportovců jezdí do Jizerských hor denně po práci, jako do tělocvičny. Snadná dostupnost tak způsobuje ohrožení rozvoje samotného cestovního ruchu ty návštěvníky, kteří nehledají jen sportovní výkon, ale i zážitek a klid, už dnes některé části Jizerských hor nelákají. Zbývají oblasti, které jsou pro svou horší dostupnost a nevybavenost službami navštěvované méně. Takovou oblastí je téměř celá severní strana Jizerských hor s národní přírodní rezervací Jizerskohorské bučiny, skalními oblastmi a bukovými lesy, s nejvyšší horou české části Jizerských hor Smrkem. Z polské strany se tlak na území zvýší zanedlouho, po dobudování plánovaného areálu Stog Izerski v blízkosti lázeňského městečka Swieradów Zdroj. Lanovka, která na vrchol Stogu bude moci vyvézt až 2000 osob za hodinu, změní podmínky v jedné z dosud klidových oblastí, blízké územím s nejvyšší ochranou přírody v systému Natura Města Frýdlant a Nové Město pod Smrkem s obcí Lázně Libverda vytvořily dobrovolný svazek obcí (DSO) Smrk, jehož cílem je rozvoj cestovního ruchu, především vybudování sjezdařského areálu Smrk. Vznik areálu závisí na získání finančních prostředků, které v území nejsou k dispozici na dotaci nebo investorovi. Budoucí propojení areálů Smrk Stog je zřejmé, ačkoli se dosud v žádném oficiálním dokumentu neobjevilo. Záměr je prezentován jako jedinečná možnost rozvoje území a záchrana místní ekonomiky, ale nikdo se dosud nezabýval odhadem počtu potenciálních návštěvníků, budoucími přínosy a ohroženími území z hlediska ekonomického a sociálního. 3

4 Cílem tohoto dokumentu je ukázat jiné možnosti rozvoje cestovního ruchu v obdobných oblastech, představit zkušenosti především z evropských zemí. Práce vychází z předpokladu, že rozvoj území umožní především pečlivé a individuální zmapování potenciálu území se zapojením obyvatel, kteří mohou uplatnit své náměty, schopnosti a vlastní podnikatelské záměry, vyhledání jedinečných charakteristik daného místa a citlivé, tvůrčí využití tohoto potenciálu tak, aby přínosy pro místní ekonomiku a sociální rozvoj byly maximální a dopady na životní prostředí co nejmenší. Pro obecnou část studie byla využita literatura zabývající se cestovním ruchem v chráněných územích, především z prostředí Velké Británie a USA, kde je toto téma dlouhodobě komunikováno. Tato část je přiměřeně zestručněna cílem studie není teoretické bádání. Pro konkretizaci byl zpracován přehled programů podporujících rozvoj cestovního ruchu šetrného vůči životnímu prostředí. Podrobně jsou představeny dva programy, které mohou poskytnout metodickou, případně i finanční pomoc. Jako samostatná kapitola je zařazen přehled nástrojů řízení cestovního ruchu zaměřených na ochranu životního prostředí (environmentální management). Tento přehled ukazuje, jaké změny by měly nastat v infrastruktuře a organizaci nabídky služeb v cestovním ruchu. Nabídka těchto služeb na Frýdlantsku je zatím nedostatečná, což rozvoj cestovního ruchu v území do značné míry limituje. Přehled konkrétních příkladů je zpracován na základě výběru realizovaných projektů cestovního ruchu ve venkovských oblastech Evropské unie, financovaných z programu LEADER. V případě, že bude tento zdroj na Frýdlantsku v období dostupný, mohou obce nebo podnikatelé tyto příklady využít jako inspirace k vlastním projektům, a získat prostředky na jejich realizaci. 4

5 CESTOVNÍ RUCH V CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH ZKUŠENOSTI, PŘÍLEŢITOSTI A RIZIKA Principy a přístupy popisované v této kapitole jsou čerpány převážně ze zahraniční literatury. Většina těchto přístupů se uplatňuje v systému ochrany přírody v České republice, např. v procesu zpracování plánů péče chráněných území. Společným východiskem je základní konflikt: cestovní ruch je tržně orientovanou oblastí, ale management parku a chráněných území je limitován zákony legislativními mantinely. Nejdelší praxi v ochraně území (především v národních parcích), usměrňování pohybu návštěvníků a dopadů cestovního ruchu nacházíme v USA a Kanadě. Zkušenost těchto států je však v našich podmínkách limitovaná velikostí ploch: ve velkém území lze snadno najít oblasti, které lze obětovat upravit, vybavit, názorně na nich představit kvality území. Většina návštěvníků zůstává právě v těchto dobře vybavených územích a dále nepokračuje tradiční respekt vůči divočině; menšina je celkem nevýznamná vzhledem k dopadům na území systémem ochrany: v chráněných územích působí strážci s pravomocemi veřejné ochrany majetku obecně rozšířeným povědomím o potřebě ochrany majetku, přičemž i veřejné statky typu přírodních oblastí jsou vnímány jako majetek. V řízení ochrany přírody a cestovního ruchu (Park Tourism) se uplatňují manažerské techniky a nástroje, např. strategické plánování, udržitelný rozvoj destinace apod. Základní přístupy: Park je nástrojem ochrany cenného ekosystému Park je zároveň zdrojem informací, zkušeností, zážitků ovlivňující vztah lidí k životnímu prostředí (tento přístup je považován za zásadní zájem a informovanost lidí může ovlivnit vyhlášení ochrany v dalším cenném území). Plánování v oblasti managementu chráněných území a rozvoje cestovního ruchu v nich je znázorněno schématem: Plánování Analýzy, vyhodnocení přírodních hodnot území, silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení Plán managementu Formalizovaný dokument, který stanoví cíle, prostředky, jak jich dosáhnout, a strategii monitorování Implementace Prostřednictvím každoročních zdrojů peněz, lidí, politiky Monitoring Prosazování, Upevňování Ujištění, zda je dosahováno plánovaných cílů Ujištění, že návštěvníci dodržují stanovená pravidla a že organizace, instituce, lidé sídlící v parku/chráněném území cítí za budoucnost území spoluzodpovědnost 5

6 Jako nejobtížnější moment je vnímáno dosahování konsenzu týkajícího se budoucnosti území. Obtížnost je dána existencí různorodých zájmů, hospodářskou soutěž hledáním podnikatelských příležitostí, nesouladem mezi legislativou a politickými zájmy, konfliktní legislativou (např. ochrana predátorů versus zemědělství apod.). Limity rozvoje cestovního ruchu v chráněném území jsou dány několika faktory: a) Kapacita území Zachovalé přírodní území je pro návštěvníky atraktivní. Snaha o zvýšení ekonomických přínosů vede k intenzivnější propagaci území s cílem zvyšovat počet návštěvníků a tím zvyšovat příjmy místních podnikatelů. Po jisté době se objevuje hranice: kolik návštěvníků už je příliš mnoho? Překročení této hranice se stává problémem nejen z hlediska citlivosti ekosystémů, ale i z hlediska návštěvníků samotných ( přelidněné území přestává být atraktivní). Na tomto místě je vhodné uvést, že Program rozvoje venkova Libereckého kraje charakterizuje Jizerské hory jako přetíženou oblast v rámci Libereckého kraje. Zpracovaná podrobná studie Šetrný rozvoj cestovního ruchu CHKO Jizerské hory, která zmapovala stávající lůžkovou kapacitu a vybavenost základní a doprovodnou infrastrukturou pro cestovní ruch a do mapy území zanesla limity stanovené platnými zákony, potvrdila, že turistická oblast Jizerské hory vykazuje jedny z nejvyšších hodnot v ukazatelích rekreačně-turistické funkce území i rekreačně-turistického zatížení území v rámci Libereckého kraje i celé ČR (Lukášová, 2006, s. 162). b) Akceptovatelná změna Jde o připuštění změny přírodního území, rezignaci na některé přírodní hodnoty výměnou za ekonomický rozvoj. Stanoví se v plánovacím procesu, který zahrnuje analýzu území (hodnot, cílů a zájmů návštěvníků, východisek a zájmů spojených s územím), podrobnou identifikaci z hlediska ochrany přírody (mapování území geologie, živé přírody, ekosystémů). Podmínky ochrany přírody je vhodné vyjádřit v podobě indikátorů měřitelného a relativně jednoduchého vyjádření citlivosti vůči dopadům lidské činnosti. Pochopitelnost a přijatelnost těchto indikátorů pro veřejnost je základem úspěchu (např. dočasný zákaz vstupu do určité oblasti je jistě přijatelnější, je-li vysvětlen popisem dopadů vyrušování chráněných ptáků při toku a hnízdění). Možnost změny přírodních charakteristik území je pak možné vyjádřit geograficky, např. v podobě zón odstupňované ochrany přírody. Návrhová část procesu je založena na popisu příležitostí a formulaci alternativ, vyhodnocení a výběru optimální alternativy a naplánování konkrétních akcí pro jejich realizaci (např. částečné zpřístupnění oblasti formou vybudováním informačního centra na přístupovém místě, turistického chodníku s naučnou stezkou, omezení přístupu do jiných, citlivějších oblastí). Východiskem je snaha o správné nastavení infrastruktury chráněného území (cesty, stezky, značení, interpretační centra, odpočivadla, tábořiště, parkoviště atd. příležitosti pro objevování území) pro návštěvníky: je-li nastavena nesprávně, může se stát ohrožením přírodní a kulturní integrity místa. Důležitou součástí plánovacího procesu je monitoring dlouhodobé sledování dopadů přijatých opatření, vyhodnocení dopadů a případné změny. Podle zákona o ochraně přírody jsou chráněné krajinné oblasti v České republice rozděleny do zón odstupňované ochrany přírody. Vedle toho byly pro Jizerské hory vytyčeny oblasti, které by měly být zachovány jako klidové, tzn. turistická infrastruktura by měla být plánována tak, aby tato území nebyla zasažena zvýšenou intenzitou rekreačních a sportovních aktivit. Mapa těchto oblastí je součástí již citované studie Šetrný rozvoj cestovního ruchu. Zahrnuje převážně území I. a II. zóny a oblasti chráněné v systému Natura

7 Trendy cestovního ruchu (podle Butler, 1998) Cestovní ruch je odvětví typické segmentací trhu, tzn. poskytovatelé služeb se obracejí na široké spektrum cílových skupin. Při rozvoji území a podpoře nabídky cestovního ruchu je třeba specifikovat žádoucí cílové skupiny a nabídku jim přizpůsobit. Nositeli trendů popsaných v následujícím přehledu jsou klienti vyšších příjmových kategorií klienti vyhledávající exkluzivní, individuální zážitky, ochotní za ně platit a uvažující o dopadech svých činností. Právě území svým způsobem výjimečná (cenná svým přírodním a kulturním dědictvím) by měla vytvářet nabídku právě pro tyto cílové skupiny. Návštěvníci se více zajímají o ochranu přírody. Zájem o ochranu přírody a environmentální kvalitu poskytovaných služeb může podmiňovat výběr turistické destinace. Zvyšuje se počet zájemců o vysoké standardy služeb z hlediska životního prostředí a současně o prostý, efektivní a příjemný servis. Zároveň se projevuje zájem návštěvníků především o nevyčerpané a nepřelidněné destinace. Turisté vyhledávají reálné zážitky, zajímají je autentické příběhy i v podobě místní produkce, tradic a historie, setkávání s lidmi, kteří v území žijí. Turisté vyhledávají aktivnější dovolenou, s možností dozvědět a naučit se nové věci. Stoupá zájem návštěvníků o poznávání chráněných území. V rozvinutých zemích se zvyšuje podíl menších skupin návštěvníků a kratších dob pobytu, což zvyšuje nároky na větší individualitu nabídky a služby přizpůsobené individuální poptávce. Průmysl cestovního ruchu přebírá větší odpovědnost v udržitelném rozvoji. Jde především o environmentální standardy poskytovaných služeb (nízká spotřeba, odpadové hospodářství apod.), ale i o finanční podporu místních iniciativ, která nahrazuje negativní dopady cestovního ruchu. Dopady cestovního ruchu na území jsou shrnuty v přehledu: PŘÍLEŽITOSTI - ŠANCE OHROŽENÍ RIZIKA EKONOMICKÉ nová pracovní místa a podnikatelské příležitosti nestabilní poptávka rozvoj infrastruktury sezónnost produktů CR růst produkce místních výrobků náročnost získání finančních zdrojů příliv zahraničního kapitálu vztahy mezi CR a jinými místními odvětvími daňové výnosy existence šedé a černé ekonomiky tvorba místního bohatství odliv příjmů z území SOCIÁLNÍ odpočinek osob poničení infrastruktury rozvoj služeb a kvality života i pro původní obyvatele nárůst kriminality získání nových zkušeností růst nákladů na služby rozvoj sociálních a kulturních kontaktů změny v sociálních a kulturních vztazích ENVIRONMENTÁLNÍ lepší využití místních zdrojů vyšší dopravní zátěž Růst investic do kvality vody ad. složek ZP růst znečištění prostředí a hluku zájem o ochranu přírodního a kulturního dědictví vyšší spotřeba energie růst environmentální gramotnosti zájem o témata ochrany vyšší produkce odpadů, větší nároky na zdroje (voda) přírody neznalost veřejnosti o vlastní odpovědnosti v místním CR Základní diskusní otázky související s ekonomickými přínosy cestovního ruchu se týkají zvyšování počtu návštěvníků budování další infrastruktury v území (nabídky ubytovacích a stravovacích kapacit, budování a rozšiřování sportovních areálů, parkovacích ploch apod.). Vize příjmů podnikatelů vede k tlaku na správu území (s požadavky uvolnit podmínky ochrany, přilákat víc návštěvníků), ale neřeší environmentální a sociální dopady (popř. ekonomické na řešení negativních dopadů) nerovnoměrná distribuce příjmů a nákladů tak znevýhodňuje veřejnou správu. Ekonomické přínosy pro území jsou významné zejména tehdy, když se uplatňují místní podnikatelé. Pokud jsou do území směřovány investice zvenčí, dochází i k odlivu příjmů z území a 7

8 ekonomický rozvoj je sporný. Řešením je zvýšit příjmy z území, aniž by bylo nutné zvyšovat počet návštěvníků, např. - vytipovat a podporovat rozvojové oblasti, které zvýší příjmy od návštěvníků (rozšíření možností nákupů např. místní řemeslnické výrobky, průvodcovské služby, ubytování a stravování) - snížit odliv prostředků z místní ekonomiky (rozšířit nabídku služeb poskytovaných místními lidmi). Také nepříznivé environmentální dopady se zhoršují s velikostí skupin návštěvníků. Velké skupina nebo sezónní vysoký počet návštěvníků vede k velkému zatížení území, lidé mají tendenci expandovat do širší oblasti, zvyšuje se dopravní zátěž, množství odpadů apod. Pro citlivé území je vhodnější orientace na menší skupiny návštěvníků, časově rozptýlené co nejrovnoměrněji do celého roku. Doporučení pro plánování rozvoje cestovního ruchu v citlivých územích: Zařízení cestovního ruchu by měla být přednostně umísťována v územích, která jsou odolnější vůči poškození. Dopady na území, které mohou být způsobovány návštěvníky, by měly být analyzovány s využitím kritérií jako jsou typy, velikost, návyky a požadavky cílových skupin. Prostřednictvím analýzy cílových skupin a jejich aktivit mohou být potřeby území a požadavky cílových skupin uvedeny do souladu. Na rozvoji cestovního ruchu by se měla podílet místní komunita v úvodu je nutné vyhodnotit její potenciál (nabídka služeb, možnost nalézt zaměstnání apod.) a v nabídce cestovního ruchu využít místní zdroje. Význam cestovního ruchu pro oblast závisí na distribuci příjmů. Je nevhodné, aby většina příjmů byla omezena na malý počet podnikatelů pro území je výhodnější, když jsou příjmy rozloženy např. při využití místních produktů, do mezd místních obyvatel apod. Účast veřejnosti při plánování je časově náročná a vyžaduje specifické dovednosti. Zapojení veřejnosti a především těch skupin, které se na cestovním ruchu mohou aktivně podílet, však může znamenat efektivnější využití místních zdrojů. Zároveň je možné tak předejít možným konfliktům v budoucnosti. Průzkumy a analýzy nemusejí být finančně náročné je možné využívat existující veřejné zdroje a informace, zkušenosti sousedních území apod. 8

9 PRODUKTY CESTOVNÍHO RUCHU ŠETRNÉ VŮČI ŢIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Pro vyjasnění terminologie je vhodné v úvodu shrnout, jak je vlastně udržitelná / šetrná turistika charakterizována: Charakteristika udržitelné turistiky: Zaměřuje se na kvalitu zážitku. Zohledňuje sociální rovnost, respektuje potřeby místní komunity. Zaměstnává místní obyvatele a zapojuje je do plánování a rozhodování. Zůstává v mezích možností využití místních zdrojů (minimalizuje negativní vlivy, spotřebu energie, efektivně řídí odpadové hospodářství, recykluje). Zachovává celou šířku rekreačních, vzdělávacích a kulturních možností v rámci a napříč generacemi. Je založena na aktivitách, které reflektují charakter místa a regionu. Umožňuje turistovi seznámit se s navštíveným regionem a podporuje jeho zájem o komunitu a životní prostředí. Nelimituje ostatní odvětví při uplatňování principů udržitelnosti. Je integrována do místního, regionálního či národního rozvojového plánu. Minimalizuje nepříznivé dopady na místní společenství, kulturní dědictví, krajinu, zvyky a živočišné druhy a zároveň podporuje sociální a ekonomickou prosperitu. Zanechá hmotné a sociální prostředí neoslabené, v ideálním případě i zkrášlené, jako zdroj pro budoucí požitek. Zdroj: Ing. Daniel Mourek, Cestovní ruch a životní prostředí. Sborník K udržitelnému rozvoji ČR: vytváření podmínek, Centrum Sportovní UK pro otázky a rekreační životního prostředí, aktivity Praha a cestovní 2002 ruch Jen stručně na tomto místě připomínáme, že jednotlivé formy turistiky a rekreačních sportovních aktivit jsou různě hodnoceny z hlediska nároků a možných poškození životního prostředí. Velmi systematicky a podrobně hodnotí provozování jednotlivých typů sportovních aktivit vzhledem k životnímu prostředí příručka Handbuch Sport und Umwelt (Schemel, 2000). Pro jednotlivé typy sportovních a rekreačních aktivit specifikuje nároky na území, potenciální konflikty s ochranou přírody a možnosti řešení konfliktních situací. V našem prostředí bohužel srovnatelný nástroj zatím chybí. Pro konkrétní podmínky Jizerských hor byla otázka forem turistiky a sportovních aktivit zpracována v projektu Šetrný rozvoj cestovního ruchu (Mottl, 2006 a Mejzrová, 2006). Region, který chce cestovní ruch využívat jako nástroj rozvoje, musí samozřejmě zhodnotit své podmínky a cíle a formulovat, jaké formy turistiky chce podporovat, ale zároveň s formou je nutné uvažovat i o rozsahu, typu podporovaných akcí a dopadech na životní prostředí. I formy šetrné při individuálním provozování, jako je pěší turistika, cyklistika, běžecké lyžování apod. mohou při chaotickém rozvoji nebo při uspořádání masové akce znamenat příjmy pouze pro pořadatele a náklady spojené s likvidací následků a škod pro veřejnou správu v regionu. 9

10 Program Greenways (podle Průvodce programem Zelené stezky, 2001 a ) Od roku 1990 se v České republice rozvíjí program zaměřený na udržitelný rozvoj koridorů podél vytipovaných turistických tras zelených stezek (Greenways). Greenways spojují přírodu, památky, místní tradice a genia loci míst, která propojují. Mohou být připraveny jako dálkové trasy nebo jako kompletní turistický produkt. Dlouholeté zkušenosti z Evropy i USA byly pro české prostředí adaptovány v programu, který od roku 1998 koordinuje Nadace Partnerství, resp. Partnerství o.p.s. se sídlem v Brně. Partnerství o.p.s. nabízí i další metodickou podporu pro stezky budované na tělesech zrušených železnic a rozvíjí speciální produkty spojené s šetrným cestovním ruchem (certifikace služeb). Definice: Zelené stezky jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí užitek v oblasti ochrany přírody a kulturního dědictví, zlepšují možnosti pro dopravu, rekreaci a turistiku, jsou výzvou k zdravějšímu životnímu stylu a udržitelnému využívání místních zdrojů. Zelené stezky vedou občany, zastupitele, úřady a podnikatele ke společnému plánování a zlepšování života v jejich obci a komunitě. Některé faktory, které přispěly k rozvoji hnutí Greenways v Evropě a USA: Ropná krize v 70. letech Vznik environmentálních hnutí a hnutí zaměřených proti automobilismu Vytváření cyklostezek Rozšíření volnočasových aktivit jako je venkovská a šetrná turistika, aktivní turistika, zájem o rekreační a sportovní pobyt v přírodě Rozvoj technologií jízdních kol a kolečkových bruslí Zvýšená pozornost obyvatel i samosprávy vůči hodnotám kulturního a přírodního dědictví v okolí Vytvoření asociací typu Rails to Trails v USA, Chemins du Rail v Belgii, Sustrans ve Velké Británii, Cyklistické asociace ve Francii apod. Greenways je chráněná značka: zájemce o spolupráci může zpracovat projekt, který naplňuje poslání a cíle programu, a ucházet se o zapojení do programu. Na základě dohody o partnerství má nositel projektu možnost využívat informační, organizační a finanční podporu poskytovanou Nadací Partnerství a právo používat ochrannou známku programu. Základem je veřejná prospěšnost a neziskový charakter spolupráce. Konkrétní podoba stezek Greenways závisí na zdrojích komunity, možnostech využití krajiny a prioritách obyvatel, institucí a představitelů zájmových skupin. Společným prvkem je to, že jsou budovány občany a pro občany. Užitek zelených stezek: Pro dopravu: stezky jsou využívány jak místními obyvateli, tak návštěvníky. Mohou zlepšit dostupnost často navštěvovaných míst a stát se důležitým a bezpečným prvkem místní dopravní sítě. Pro zdraví a rekreaci: stezky jsou otevřeny pro řadu aktivit pěší turistiku, cyklistiku, in-line bruslaře, letní tréninky běžců na lyžích (podle podmínek i pro běžky v zimě), koloběžky apod. Veřejnou dostupností a celoroční využitelností překonávají specializované sportovní areály. Ekonomické přínosy spočívají v efektivním využití veřejných i soukromých pozemků, stezky mohou zvýšit cenu přilehlých parcel, prostor a zařízení provozovaných v souladu s funkcí stezky. Ve spojení se sektorem služeb generují příjmy, vytvářejí pracovní příležitosti při budování a údržbě. 10

11 Jako prvek územního rozvoje přispívají stezky k naplňování různých funkcí stanovených územním plánem pro určité využití (např. zlepšení dopravní obslužnosti, zhodnocení liniových krajinných prvků), podporují výsadbu zeleně, tvorbu parkových ploch, ochranu a využití břehových porostů. Pro životní prostředí: stezka je praktickou ukázkou, že využívání krajiny může být ohleduplné vůči životnímu prostředí. V krajině může být osou pro vegetační větrolamy a biokoridory. Může být nástrojem výchovy a osvěty, informovat o hodnotách přírodního dědictví. Pro osvětu a vzdělávání: stezka je příležitostí k popisu a interpretaci přírodního, kulturního a historického prostředí, na odpočinkových místech mohou být umístěny zdroje informací o místních zajímavostech. Do projektu stezky se mohou zapojit školy, dětské kroužky, místní komunita a spolky. Návštěva stezky může být impulsem k ochraně opomíjených památek v okolí. Pro šetrnou turistiku: stezky umožňují návštěvníkům bezprostřední kontakt s přírodním a sociálním prostředím, umožňují rozptýlit návštěvnost, monitorovat pohyb a zájem návštěvníků, respektovat únosnou návštěvnost environmentálně citlivých míst. Principy rozvoje zelených stezek pro střední a východní Evropu Principy vyjadřují základní kroky a zásady, které vedou ve fázi plánování, budování a rozvoje stezky k dosažení cílů, zformulovaných v definici zelených stezek. Zelená stezka vždy existuje jako samostatná komunikace nebo trasa vyznačená samostatným nezaměnitelných značením v terénu i v mapách. Zelená stezka má ve svém názvu slovo Greenways (v národním nebo anglickém jazyce), má svoje téma a pokud je to účelné i své logo. Navrhované stezky respektují a účelně doplňují plány rozvoje území, dopravy a cestovního ruchu na všech úrovních. Jsou součástí dopravní politiky sídel a regionů a hlavní náplní generelů pěší a cyklistické dopravy. Každá samostatná zelená stezka má hlavního manažera/koordinátora, kterým může být fyzická osoba, organizace, instituce či obec. Úkolem manažera je vytvořit širší partnerství různých subjektů podél stezky a pečovat o stálý rozvoj a dobrý stav stezky, značení i jejího vybavení. Stezky musí splňovat základní nároky na bezpečnost všech jejich oprávněných uživatelů, tj. účastníků bezmotorové dopravy, pro které je určena. Zelené stezky jsou součástí veřejné dopravy a vhodně ji doplňují, podporují tzv. transmodalitu dopravních systémů. 11

12 Zelená stezka má směrové značení v terénu podle možností doplněné dalšími prvky informačního systému (mapy, interpretační panely) a vybaveností pro uživatele, jako jsou odpočívadla, stojany pro kola, mobiliář pro sport a další. Informace o zelené stezce rozšiřují všichni partneři pomocí map, informačních letáků, turistických průvodců a specializovaných brožur a to v tištěné i elektronické formě. Všechny aktivity spojené s rozvojem zelené stezky dodržují zásady udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a místního dědictví. V České republice zatím fungují: Greenways Praha Vídeň (www.prahawien.greenways.info) Síť stezek pro cyklistiku, pěší turistiku, jedzce na koni, vodáky. Mezinárodní dálková trasa je doplněna 6 regionálními stezkami a produkty ( Náglova stezka, Novohradsko, Graselova stezka, Greenway řemesel a vyznání, Výtvarná dílna Zahrádky, Greenway Čertovo břemeno). Moravské vinařské stezky (http://vinarske-stezky.cz) Program je založen na spolupráci 280 obcí, vinařů a dalších partnerů. Páteřní dálková trasa je doplněna 10 stezkami v jednotlivých vinařských oblastech, exkluzivní nabídkou programu jsou návštěvy vinných sklepů. Samostatným produktem jsou Sklepní uličky propagace specifického rysu vinařských obcí. Krakow Morava - Vídeň (http://kmw.grennways.info) Mezinárodní dálková trasa je součástí polské Jantarové stezky (Amber Trail), která vede až k Baltskému moři. Na českém (resp. moravsko-slezském) úseku stezky je jedinečnou charakteristikou plánované nejdelší stromořadí tradičních odrůd ovocných stromů, které bude stezku doprovázet. Tyto tři trasy jsou nejstarší a jejich koordinátoři mají nejvíc zkušeností s programem. Jejich mezinárodní propagaci zajišťuje specializovaná cestovní kancelář Greenways Travel Club (www.gtc.com), která nabízí pobytové programy na stezkách s kompletním servisem. Součástí ceny za programový balíček je finanční podpora, kterou zákazník může darovat vybranému projektu, s nímž se při putování stezkou seznámí. Stezky, které se zatím rozvíjejí: Labská stezka Mezinárodní dálková stezka Praha Drážďany. S připojením trasy Špindlerův Mlýn Děčín nabízí tuto stezku jako produkt cestovní kancelář Topbicycle (www.topbicycle.cz) s doprovodnými službami. Berounka Střela (http://grennway.rakovnicko.info) Nabídka programů v oblasti od Křivoklátska po Manětínsko. Jizerská stezka (www.cesky-raj.info) Stezka ve stádiu zrodu záměr Sdružení Český ráj vybudovat bezpečný a turisticky atraktivní koridor podél řeky od pramenů Jizery do Prahy. Rozvoj stezek může být podpořen grantem Nadace Partnerství, které dlouhodobě program rozvíjí a oslovuje finanční zdroje především z podnikatelského prostředí. Zároveň je však nutné od počátku uvažovat o místních stabilních zdrojích na koordinaci aktivit na stezce, propagaci i samotnou péči o stav stezky. Jednou z možností může být program Adoptuj Greenway, který do péče o stezky zapojuje místní podnikatele, komunity, organizace, formální i neformální skupiny, které se finančními příspěvky i dobrovolnou prací podílejí na péči o konkrétní úseky stezek. 12

13 Pro Frýdlantsko jsou zkušenosti tohoto programu využitelné zejména ve vazbě na mezinárodní projekt Krakonošovy stezky, která je zatím pracovně vytyčena v Euroregionu Nisa, od Chelmska Slaskieho (Polsko) do Bad Schandau (Německo). Trasa souvisí s dalšími mezinárodními dálkovými stezkami v Polsku (Bobertalská stezka) a Německu (Cyklostezka Odra Nisa, Labská cyklostezka). Frýdlantskem stezka prochází v úseku Nové Město pod Smrkem Hejnice Raspenava Frýdlant Kunratice. Vzhledem k řadě cyklotras vyznačených na Frýdlantsku, zajímavým památkám, ubytovacím kapacitám a iniciativám, které jsou schopny nabídnout programovou nabídku, je Frýdlantsko nepochybně připraveno být aktivním partnerem na této trase. Proto považujeme za vhodné sledovat koordinaci vzniku a vyznačení trasy a vyvinout snahu, aby převzala principy Greenways a přihlásila se k tomuto programu. Prázdniny na venkově a Stezky dědictví (podle a Dva programy Svazu venkovské turistiky a sdružení ECEAT (Evropské centrum pro eko- a agroturistiku) jsou založeny na společné nabídce služeb se zaručenou kvalitou podle standardů ubytování na venkově. Nabídka je mezinárodní, spolupráce českého sdružení ECEAT s evropskou sítí umožňuje propagovat služby českých podnikatelů zahraničním návštěvníkům a motivovat poskytovatele služeb ke zvyšování kvality a standardů nabízených služeb. Zahrnutí podniku do nabídky a zařazení do katalogu znamená podstoupit proces certifikace (podrobně v následující kapitole) s možností využití poradenství a metodické podpory, kterou nositel programu poskytuje. Společná nabídka je pak propagována v publikacích (v tištěném i elektronickém katalogu), na veletrzích cestovního ruchu a při dalších příležitostech a akcích, jichž se ECEAT a SVT účastní. Oba programy jsou založeny na konceptu venkovské turistiky. Tu charakterizuje několik společných znaků (cit. podle Marie Stříbrné): malé ubytovací kapacity komorní, rodinné prostředí doporučení ubytovávat maximálně 10 osob (možnost podání snídaní v rámci volné živnosti - ubytovací služby) převažující klientela - rodiny s dětmi hospodářský dvůr se zvířaty - farmářská rodina a její specifické zázemí vstřícnost k hostům - hosté jako součást rodiny farmáře Ve vztahu k udržitelnému rozvoji jsou (vedle environmentálních požadavků ve standardech služeb) významné i přínosy, jaké má venkovská turistika pro zaměstnanost na venkově. Podle zkušeností je typický zejména vznik podnikatelských příležitostí a pracovních míst pro ženy, kterým nabízí sloučení práce a péče o rodinu a domácnost, možnost zhodnocení vlastní nemovitosti a práci doma, tzn. lepší podmínky než při dojíždění za prací. Praktické rady pro poskytovatele služeb ve venkovské turistice přináší publikace Jedou k nám hosté. Na Frýdlantsku zatím působí jediný penzion certifikovaný v systému ECEAT penzion Selský dvůr v Raspenavě. Zájem dalších subjektů je zatím limitován finančními prostředky, ale byl zaznamenán jak v poradenské činnosti SVT, tak při akcích pořádaných MASiF (seminář v zaměřený na cestovní ruch v programu Zelené centrum Frýdlantska, 2005). Pro majitele rodinných farem, chalup a provozovatele stávajících penzionů by registrace znamenala většinou investice do rekonstrukcí a stavebních úprav. S využitím metodiky a poradenství Svazu venkovské turistiky a ECEATu a finančních prostředků (např. ROP, PRV osa III a IV) by bylo možné v krátké době zvýšit možnost kvalitního ubytování a s využitím programu nabídku efektivně propagovat. Tato aktivita by posílila marketingovou charakteristiku Frýdlantska jako venkovské oblasti se zachovalými přírodními a kulturními hodnotami a propojila Frýdlantsko s podobně zaměřenými oblastmi v Evropě. 13

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

Strategický plán UDRITELNÉHO ROZVOJE. širšího regionu Èeského krasu. (Strategický plán udritelného rozvoje regionu Èeského krasu) (SPUR ÈK) - 1/48 -

Strategický plán UDRITELNÉHO ROZVOJE. širšího regionu Èeského krasu. (Strategický plán udritelného rozvoje regionu Èeského krasu) (SPUR ÈK) - 1/48 - Strategický plán UDRITELNÉHO ROZVOJE širšího regionu Èeského krasu (Strategický plán udritelného rozvoje regionu Èeského krasu) (SPUR ÈK) - 1/48 - - 2/48 - STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ŠIRŠÍHO

Více

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování:

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování: STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS KRKONOŠE B. STRATEGICKÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: červen srpen 2014 1 OBSAH Obsah...

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 III. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. GLOBÁLNÍ A STRATEGICKÉ CÍLE CYKLOSTRATEGIE... 6 3. PODKLADY, VÝCHODISKA... 9 3.1 CYKLOSTRATEGIE

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU

DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU CESTOVNÍ RUCH, UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Kolektiv autorů INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU Praha 2006 DESTINAČNÍ MANAGEMENT A

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

2. METODIKA PRÁCE. Metodika práce

2. METODIKA PRÁCE. Metodika práce Úvod 1. ÚVOD Pro tuto bakalářskou práci bylo třeba si vybrat nějakou část oblasti Šumava. Já jsem si zvolila část, kterou mám nejraději. Je to oblast, kterou protéká řeka Vydra obec Modrava a oblast Povydří,

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 +

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + Verze k 21.7. 2015 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána, z.s. byla projednána a schválena Valnou hronadou MAS

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy

CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 NÁVRHOVÁ ČÁST (části C + D + E + G) Brno 2013 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM:

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více