CYRIL A METODĚJ A MISTR JAN HUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CYRIL A METODĚJ A MISTR JAN HUS"

Transkript

1 CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, ČERVENEC-SRPEN 2008 / ČÍSLO Je-li odmítavý, ví víc, než je záhodno. Publicius Terentius Afer Vedení města Klecany a redakce Klecanského Zpravodaje přeje dětem krásné prázdniny, dospělým klidnou dovolenou a všem šťastný návrat z prázdninových cest!!! CYRIL A METODĚJ A MISTR JAN HUS Na začátku školních prázdnin máme u nás dvoudenní volno. Nejprve 5. července slavíme svátek svatých Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů. Říká se jim tak proto, že přinesli Slovanům křesťanství, to znamená také kulturu. Na Moravu, kam přišli r. 863, je poslal byzantský císař Michal na přání knížete Rostislava. Na cestu se důkladně připravili. Metoděj měl zkušenosti z diplomatické dráhy, Cyril byl vědec. Původně se jmenoval Konstantin, jméno Cyril přijal až po vstupu do kláštera v Římě. Vytvořil pro společnou řeč tehdejších Slovanů, staroslověnštinu, vlastní písmo, kterému se říká hlaholice. Přeložil do staroslověnštiny část bible - evangelia a další - a napsal předmluvu známou jako Proglas. Aby jim lidé rozuměli, zavedli bratři staroslověnštinu do bohoslužby. Za to byli osočováni a museli se zodpovídat před papežem v Římě. Tehdy byly totiž povoleny pouze tři bohoslužebné jazyky: latina, řečtina a hebrejština. Papež potvrdil staroslověnštinu jako jazyk čtvrtý. Svatý Cyril v Římě zemřel (jeho hrob je známý). Svatého Metoděje, jmenovaného arcibiskupem pro Panonii (území východního Rakouska, západního Maďarska Klecansk zpravodaj ãervenec, srpen

2 Z OBSAHU: Úvodník - Cyril a Metoděj Z Rady - str. 3-5 Pravý Hradec - str. 6 Sportovní den - str. 7 Klecanský znak - str. 8 Z Veterán rallye - str. 11 Co se šustlo - str. 14 Štafeta - str a Moravy) zajal cestou z Říma salcburský arcibiskup. Strávil ve vězení, dnem i nocí pod širým nebem, dva a půl roku, než se jej podařilo papeži osvobodit. Zemřel na Moravě, ale jeho hrob se dodnes nenašel. A 6. července slavíme památku Mistra Jana Husa. Titul Mistr měl proto, že učil na Karlově univerzitě, dokonce byl jeden čas jejím rektorem. Pocházel z Husince u Prachatic, narodil se v době Karla IV. a byl katolický kněz. Mrzelo ho, že mnozí křesťané nekladou ve svém životě na první místo Ježíše Krista a že někteří kněží usilují o to, aby měli co nejvíc peněz a dělají i jiné nekřesťanské věci. Za to je veřejně káral, zejména v Kapli betlémské v Praze, kde získával mnoho radikálních stoupenců. To nemohli snést přední církevní činitelé a obžalovali Husa, že káže věci odporující církevnímu učení. Jako kacíře ho pozvali roku 1415 na církevní sněm do Kostnice a odsoudili ho k smrti. Byl upálen na hranici právě 6. července. Kdybyste hledali město Kostnice, je to Konstanza ve Švýcarsku. On ani Cyril a Metoděj neměli lehký život. Byli všelijak trápení. Na všechny tři naše významné postavy myslíme dneska s úctou. Nyní by se ale mělo ukázat, jestli jsme sami schopni jednat lépe než jejich odpůrci. Jestli jsme schopni žít s druhými ve vzájemné shodě. Zdena Lomová Domov pro seniory přijme finanční referentku. Požadujeme ÚSO, min. 1 rok praxe. Nabízíme zajímavé zaměstnanecké benefity, odborný a osobní růst, perspektivní práci v moderním prostředí a sehraném kolektivu. Nabídky zasílejte na adresu: Bližší informace na tel. čísle: paní Jirsáková, Oberlantová nebo PhDr. Brzobohatá. 2 Klecansk zpravodaj ãervenec, srpen 2008

3 ZRADYMĚSTA 19. května - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady 2. schválila nový domovní řád v DPS s platností od 20. května pověřila vedení města přípravou nového ceníku ve sběrném dvoře, který by vedl k odstranění poplatku pro občany města 4. č.j. 1040/08 vzala na vědomí zápis ze zasedání Školské rady ze dne č.j. 1042/08 vzala na vědomí vyhotovení znaleckého posudku na nakladač BE- LORUS - 406A-1 pořízeného k prodeji tohoto stroje, záměr předloží Zastupitelstvu města 6. vzala na vědomí informaci místostarosty o vybudování nových zpomalovacích prahů v ul. Čs. Armády - cenová nabídka, jednání s ÚSK Mladá Boleslav 7. schválila rozpočet XII. ročníku Veterán rallye, vybrané peníze za zábor veřejného prostranství při této akci půjdou do Fondu kultury, sportu a volného času a schválila zařazení ohňostroje do večerního programu 8. k tomuto bodu byli přizvání zastupitelé města, dostavil se ing. Vich pořizovatel ÚP a podal informace k rozpracovanému ÚP, seznámil se s postojem zastupitelů k jednotlivým plochám 26. května - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady 2. vzala na vědomí stavební povolení na veřejné osvětlení v Mírové ulici 3. schválila dotisk průvodce naučnou stezkou Klecany ve výši 1000 ks 4. č.j. 1122/08 schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s f. Vegacom na uložení telefonního kabelu v ul. V Boleslavce 5. č.j. 1116/08 vzala na vědomí protokol kontrolního výboru ze dne ohledně evidence smluv na MěÚ 6. schvaluje prodloužení nájemních smluv p. Kozlíkové, p. Kolářovi a p. Šmerdovi na provozování občerstvení u přívozu do konce letošního roku 7. č.j. 1148/08 schválila příspěvek ve výši 500,- Kč pro Fond ohrožených dětí 8. č.j. 1149/08 schválila příspěvek ,- Kč ZUŠ Klecany na den otevřených dveří, který se bude konat 20. června schválila termín zasedání Zastupitelstva 26. června 2008 v hodin 10. vzala na vědomí informaci o výsledku jednání s f. Central Group, OÚ Zdiby a Odbor dopravy MěÚ Brandýs n. L. Stará Boleslav, MěÚ Klecany o projednávané věci - komunikace Vilová čtvrť Zdiby (mokřad). Výsledkem jednání je schválení konečných úprav na základě požadavku města Klecany. 11. projednala žádost manželů Kvítkových o odkoupení pozemku, žádost byla předána Judr.Berkovi Klecansk zpravodaj ãervenec, srpen

4 4 2. června - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady 2. schválila zakoupení nové kopírky na Stavební úřad 3. schválila částku 5.000,- Kč f. Proxima Bohemia vydavetelství místopisného tisku na prezentaci města Klecany v knize o Středočeském kraji 4. vzala na vědomí zápis ze setkání starostů obcí spadajících pod pověřený MěÚ Odolena Voda k přípravě komunitního plánu sociálních služeb a předá sociální komisi 5. č.j. 1173/08 projednala aktualizaci podnětu občanů a obce Vodochody a předá zpracovateli ÚP 6. projednala s p. Markem rozpočet na osvětlení v ulici Mírová, vzhledem k navýšení ceny předá Zastupitelstvu města 7. projednala bezpečnostní situaci na křižovatce u obalovny, vzhledem k rostoucímu počtu dopravních nehod, bude iniciovat jednání se Správou silnic a Policií ČR 9. června - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé rady bod č.7 zápisu z Policie ČR schválila navrženou úpravu dopravního značení a odbor dopravy MěÚ Brandýs n.l.-st. Boleslav vydává rozhodnutí: na křižovatce budou nainstalovány svislá DZ č. P 6 Stůj dej přednost v jízdě na žlutozelený fluorescenční podklad, vodorovné DZ č. V 6b příčná čára souvislá s nápisem Stop a č.v 18 optická psychologická brzda 2. č.j. 1239/08 schválila pořízení Registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 3. schválila program ZMě konaného č.j. 1195/08 projednala žádost p. Marka o povolení rekonstrukce části Mírové ulice, pověřila vedení města jednáním 5. předala panu Janu Buschovi osvědčení o zvolení členem ZMě, nahradí odstupujícího p. ing. Petra Krse 6. č.j. 1008/08 zamítla žádost o přístavbu dřevěné terasy klubu Tygr č.p. 48 na náměstí V.B.T. 7. schválila připojištění budov v majetku města Klecany 8. seznámila se s rozpracovaným ÚP - k tomuto bodu se sešli i zastupitelé města společně s ing. Vichem pořizovatelem ÚP. Ing. Vich podal vysvětlení k jednotlivým plochám, které jsou zařazeny do ÚP 16. června - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé rady 2. č.j. 1306/08 nedoporučuje prodej akcií České spořitelny firmě Cyrrus a předá Zastupitelstvu města 3. č.j. 1309/08 projednala žádost o odkoupení pozemku p. č. 328/2 a pověřila vedení města místním šetřením 4. č.j. 1333/08 vzala na vědomí rozhodnutí č. 178 MěÚ Brandýs n. L. Stará Boleslav odbor dopravy o úplné uzavírce části Klecansk zpravodaj ãervenec, srpen 2008

5 silnice III/2424 v Klecanech. Uzavírka bude probíhat z důvodu výměny zpomalovacích prahů, uzavírka se netýká autobusové dopravy PID. 5. č.j. 1330/08 vzala na vědomí informaci o nákupu a rozmístění košů na psí exkrementy 6. č.j. 1329/08 projednala žádost o odkoupení pozemku p.č. 314/56 a pověřila vedení města místním šetřením 7. č.j. 1337/08 schválila provozování 3 ks hracích automatů v restauraci Sportklub na období od 1.7. do června - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé rady ad)bod č.4 - na žádost USK Mladá Boleslav vzala RM na vědomí prodloužení termínu dokončení uzavírky silnice III/2424 v Klecanech. ad)bod č.6 - žádost č.1329/08 o odkup pozemku bude předložena ZMě 2. schválila příspěvek 500,- Kč Sdružení SOS dětských vesniček 3. č.j. 1340/08 stížnost pana Malinovského předala JUDr.Berkovi 4. č.j. 1348/08 vzala na vědomí ohlášení Souhlasu s odstraněním stavby Objekt šaten a soc. zařízení na poz. p.č.st.867,k.ú. Klecany. Vyhořelá stavba TJ Sokol Klecany 5. č.j. 1391/08 žádost o přistoupení města do řízení ve věci cesty Do Čertovky manželů Harnachových předala JUDr.Berkovi 6. č.j /08 schválila provedení zadávací dokumentace vč. zaměření na úpravy komunikace U lékárny 7. RM vzala na vědomí zrušení jednání Krajského úřadu, spol. Ropid, Astarapark Klecany, města Klecany a obcí Máslovice, Husinec Řež, Větrušice, Vodochody, které se mělo konat na Mě.ú. v Klecanech. Na programu bylo řešení dopravní obslužnosti regionu. Důvodem zrušení jednání je neúčast zástupců Středočeského kraje. 8. Č.j. 1394/08 - schválila provoz 2 ks hracích automatů v restauraci U Sv. Václava na období od 1.7. do DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Dne 17. června 2008 bylo Městským úřadem rozhodnuto o zákazu vjezdu motorových vozidel do areálu Mateřské školy v Klecanech. K tomuto rozhodnutí bylo přikročeno z důvodu bezpečnosti dětí chodících do MŠ a obslužnosti domu s pečovatelskou službou (sanitka, zásobování atd.). Zástupci města, ZŠ a MŠ budou řešit jiné varianty příjezdu ke školce, tak aby bylo dojíždějícím rodičům vyhověno. Klecansk zpravodaj ãervenec, srpen

6 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRAVÝ HRADEC... pořádá v červenci tyto kurzy Paličkování hodin, opakovací lekce, poplatek 100,- Kč. Přineste si herduli, paličky, špendlíky a přízi. Lektorka Eva Krsová Prázdninová dílna hodin, šablonování triček (cena trička 100,- Kč, nebo tričko vlastní), patchwork, plotýnkový smalt. Vstupné 30,- Kč Relaxační techniky a práce s energií hodin Lektorka: Evženie Štěpánková Pletení košíků z novinového papíru hodin Trvání kurzu do odpoledních hodin podle potřeby. Cena 250,- Kč + spotřebovaný materiál (lepidlo a barvy). Staré noviny a svačinu s sebou. Lektorka N. Marčanová Přihlásit se můžete na tel po 19. hodině, nebo em na adrese Písemnou přihlášku můžete vhodit do schránky na městském úřadě. Elektronickou přihlášku najdete na internetových stránkách V DOMOVĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V KLECANECH JSOU 2 VOLNÁ MÍSTA. ZÁJEMCI MOHOU ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ PODAT DO PODATELNY NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ NEBO SE INFORMOVAT NA TEL. ČÍSLE PŘEDNOST MAJÍ OBČANÉ TRVALE HLÁŠENI V KLECANECH. 6 Klecansk zpravodaj ãervenec, srpen 2008

7 SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN V KLECANECH Město Klecany ve spolupráci s TJ Sokol Klecany uspořádalo v neděli od 13:30 hodin na fotbalovém hřišti oslavu Mezinárodního dne dětí ve sportovním duchu. Stejně jako v loňském roce bylo pro příchozí děti připraveno deset sportovních či méně sportovních disciplín hod kroužků na tyčky, navíjení autíček, běžecká dráha se lžící a míčkem, střílení míčkem do panáka, závody v přechodu po papírových krách, střelba kuší a střelba z vodní pistole, chytání ryb, roztáčení káči, skládání puzzle, překážková dráha s míčem se střelbou na bránu. Po zdolání každé ze soutěžních disciplín obdržel soutěžící body nebo razítko do své soutěžní karty. Po splnění všech úkolů si soutěžící v pořadatelském stánku vyměnili své soutěžní karty za drobné ceny, sladkosti, ale také balónky naplněné heliem. Pro děti bylo připraveno představení kouzelníka Michala Nesvedy a ukázka hasičské techniky. Jako překvapení pořadatelů si pak každý závodník mohl nechat namalovat obrázek na své tělo, a tak se to na hřišti hemžilo Spidermany, princeznami, kočičkami, kostlivci a dalšími maskami. Pořadatelé, i přesto, že je celé odpoledne spalovalo svým žárem sluníčko, trpělivě očekávali na svých disciplínách všechny děti, kterých se sešlo více než 120. Nejmladším účastníkům byly sotva dva roky a těm nejstarším už táhlo na patnáct. Počet závodníků překvapil i samotné organizátory, samozřejmě v dobrém. Jenom ubývaly ceny a sladkosti a v pořadatelském stánku trnuly holky strachem, aby se odměny dočkaly všechny děti. Největší fronta se tvořila na disciplíně střelba z kuše, proto bude tato disciplína určitě připravena pro děti i příští rok a pokusíme se vymyslet rychlejší odbavení pro malé střelce. Na závěr sportovního dne sehrálo mužstvo klecanské fotbalové přípravky, pod vedením trenéra Vítka Rabiňáka, exhibiční utkání. I přesto, že klukům nepřijeli ohlášení soupeři, odehráli zápas s velkým nasazením a předvedli tak svým rodičům a dalším divákům, co se při svých jarních trénincích naučili. Stejně jako v loňském roce se děti dobře bavily, počasí nám přálo a bylo to pro všechny velmi příjemně strávené odpoledne. Oslava dětského dne by se neobešla bez svých příznivců stran sponzorů, dárců a dobrovolníků. Děkujeme Městu Klecany za finanční a technickou pomoc, TJ Sokol Klecany za poskytnutí finančního příspěvku, zázemí, hřiště, ozvučení a dresy pro pořadatele, Mediální skupině Mafra za dárky pro děti, firmě Gastro Stella za sladkosti pro děti, sdružení Pravý Hradec za sladké perníky pro děti, Jednotce dobrovolných hasičů Klecany za předvedení hasičské techniky, Míšovi Nesvedovi za kouzelnická představení a všem pořadatelům na jednotlivých disciplínách. Andrea Košťálová a Stáňa Bažantová celou akci spáchaly a zorganizovaly, těm patří dík největší. Každý kdo by chtěl něčím přispět, či se podílet na dalších Dětských dnech, které už by se pomalu mohly stávat tradicí, bude jedině vítán. Takže milé děti a vážení rodiče, těšíme se na Vás zase za rok! -dh- Klecansk zpravodaj ãervenec, srpen

8 KLECANSKÝ ZNAK A VLAJKA Zejména noví obyvatelé Klecan se ptají na třetí vlajku, která visívá na Městském úřadě vedle vlajky české a vlajky Evropské unie. Je to vlajka našeho města. Při vysvětlování její podoby musíme začít od městského znaku. Tam je východisko vzniku městské vlajky. Náš erb je mluvící znak. To v heraldice znamená, že jeho figura (klec) se nějak dotýká názvu města. Znak má tvar dvourohého španělského štítu a je rozdělen polcením na červené a zelené pole. V pravém, červeném poli je zlatá ptačí klec jako symbol toho, že jméno Klecany je podle jednoho názoru odvozeno od výrobců sokolnických klecí. Červená (královská) barva pravého pole připomíná povýšení Klecan na městečko králem Vladislavem II. Jagelonským r V horní části levého pole jsou tři zúžená stříbrná břevna, která vznikla stylizací trojzubce ze znaku Zikmunda Hromady z Boršic. Ten zaplatil královské kanceláři za povýšení, a proto si zaslouží, aby byl připomenut. Klecany byly sice v majetku řady významných rodin, jako např. Gallasů a Šternberků, ale jedině Zikmund Hromada zaplatil značnou sumu za povýšení na městečko. Zelená barva levého pole je připomínkou Chráněné krajinné oblasti Dolní Povltaví, do které patříme. A z tohoto znaku jsou odvozeny barvy městského praporu. Prapor má tři vodorovné pruhy červený, bílý a zelený - v poměru šířek 1:1:2. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Červený znamená královskou barvu, bílý připomíná Zikmunda Hromadu a zelený Dolní Povltaví. Vlajka je proto takhle jednoduchá, aby si ji případně mohl každý občan vyrobit sám, přičemž odstíny jednotlivých barev nejsou v heraldice blíže specifikovány. Městské symboly v této podobě byly schváleny Parlamentem ČR Pavel Kuneš Levý Hradec Pravý Hradec o. s. Klecany pořádalo 21. června vycházku na Levý Hradec. Pro zopakování uvádíme historické údaje spojené s touto památkou. Původní hradiště tvořily dvě nevelké plošiny spojené úzkou šíjí nedaleko Žalova, dnes části Roztok. Roku 1956 bylo hradiště vyhlášeno Státní archeologickou rezervací. Lidé zde sídlili již v mladší době kamenné, později v mladší době bronzové. Asi v 7. a 8. století zde slovanský kmen Čechů založil neopevněné sídlo. V 9. století je kníže Bořivoj přestavěl na opevněné hradiště, které bylo sídlem prvních přemyslovských knížat. V roce 874 zde založil kostel sv. Klimenta. Původně to byla rotunda. Základy jejího zdiva byly objeveny pod dlažbou dnešního 8 Klecansk zpravodaj ãervenec, srpen 2008

9 kostela. Koncem 13. století k ní přistavěli gotický presbytář neboli kněžiště. Rotundu roku 1684 zbořili a ke gotickému presbytáři přistavěli obdélníkovou loď. Kostel se opravoval roku 1871 a r. 1940, kdy se odkryly základy rotundy a gotické nástěnné malby z let 14. století. V letech 1992 až 1997 restaurovala akad. mal. Zlata Dobošová celý tzv. christologický cyklus, který začíná narozením Krista a končí pašijovými scénami. Cyklus doplňují postavy čtyř církevních otců svatých Ambrože, Řehoře, Jeronýma a Augustina čtyř proroků a čtyř evangelistů. Kostel je dnes jednolodní, obdélníkového tvaru s obdélníkovým, pětiboce ukončeným presbytářem, hranolovou věží po jižní straně a s čtvercovou předsíní na západní straně lodi. Věž má cibulovou báň. Ve zdivu kostela i jinde bylo použito stavebních fragmentů z rotundy. Presbytář je sklenut jedním polem křížové žebrové klenby. Na jeho jižní straně je fragment gotického sedile (sedadla). Tady je vymalována postava světce a paní restaurátorka Dobošová se domnívá, že biskupem s mitrou a šedou tunikou může být svatý Vojtěch, který tu byl zvolen druhým pražským biskupem roku 982. Pod kruchtou jsou ve zdi figurální náhrobníky ze 16. století, další jsou v předsíni. Tam je také vchod do sklepení, kde jsou zbytky původní rotundy z 9. století n. l. Chcete klub pro rodiče a děti? Pomůžeme Vám vybudovat zázemí pro Vás a Vaše děti, kde by mohla být nejen herna se spoustou hraček, ale i prostor pro zpívání, kreslení, cvičení a odpočinek. Pro rodiče chceme připravovat doprovodný program: cvičení, přednášky o tom, co nás zajímá (výchova dětí, zdravý životní styl, ruční práce, kosmetika, psychologie, alternativní směry ) i možnost dalšího vzdělávání. Zřejmě nebude možné realizovat všechny naše plány a nápady ihned, ale v budoucnu bychom rádi rozdělili program klubu do 4 skupin: Aktivity pro rodiče a děti, Aktivity pro budoucí maminky (rodiče), Aktivity pro ženy a Nepravidelné aktivity. Pokud máte zájem, připojte se k nám svými podpisy, které nám pomohou snadněji jednat s úřady a případnými sponzory. Podpisové archy najdete na matrice, v městské knihovně, na městském úřadu a v lékárně. Dita Burgetová, tel , Pavla Křemenová, tel , Klecansk zpravodaj ãervenec, srpen

10 XII. Veterán rallye očima pořadatele Podvanácté v řadě se v sobotu sjely v Klecanech na náměstí V.B. Třebízského posádky historických aut, motorek a bicyklů, aby svedly lítý boj v rallye na trase dlouhé 55 km, vedoucí okolím Klecan a zároveň vyzkoušely své dovednosti v soutěžních disciplínách na jednotlivých kontrolních stanovištích po celé trase. V den D bylo na náměstí rušno od samého rána. Stavěla se aparatura, stany, nosily se všechny věci potřebné k organizaci celého závodu, připravovaly se stánky a do toho všeho se začali sjíždět závodníci a ostatní hosté, kteří se starali o doprovodný program. A tak se během pár hodin zaplnilo náměstí historickými skvosty automobilového průmyslu, motorkami, koly, historickými kočárky, ale i moderními auty a motorkami, které přijeli předvést sponzoři. Součástí programu byla i každoročně oblíbená sanitka s diagnostikou našich zdravotních neduhů. Na pódiu začal hudební program, začali se scházet diváci, v pořadatelském stanu probíhal zápis všech startujících závodníků, a když odbíjela dvanáctá, bylo již dávno odstartováno. Pořadatelé, kteří do poslední chvíle pomáhali se startem na náměstí se rychle rozjeli na svá kontrolní stanoviště připravit soutěžní disciplíny. Naše kontrolní stanoviště bylo v Panenských Břežanech u VUK. Paní vrátná občas vyběhla zkontrolovat, co se jí to na parkovišti před ústavem děje a když se objevil vojenský vůz spojařů obalený větvemi, hrající budovatelskou píseň a v závěsu za ním přistálstarý Moskvič, kterému z okna vlála ruská vlajka, nevím, nevím... Ještě jednu zvláštnost mělo naše stanoviště, bylo u polní cesty a u nás se prostě chodilo hromadně na... na stranu. Pro závodníky bylo připraveno 13 disciplín zastavit 100 cm před čarou, hod koštětem na čáru, cvrnkání kuliček, zatloukání hřebíků na 3 údery, navlékání hříbečků, vyhledávání zvířat v textu čteném pozpátku, hod šipek na terč, hod kostek, hod kroužků z PET víček, odhad počtu víček v kroužcích, střelba tenisákem k určenému bodu, vyplnění testu. Díky počasí, které nám po dlouhém propršeném a studeném týdnu připravilo překvapení v podobě nádherně slunečného dne měli všichni organizátoři i závodníci dobrou náladu. Na stanovištích byla spousta legrace a taky dost času na prohlídku všech těch nádherných a zajímavých strojů. Když se účastníci závodu začali v odpoledních hodinách sjíždět zpět na náměstí do Klecan, kde byl doprovodný program v plném proudu, začala znova mravenčí práce všech pořadatelů - sčítání bodů a vyhodnocení pořadí pro řídící středisko, aby mohlo proběhnout vyhlášení vítězů. Mezitím vším si na náměstí v naprostém klidu naskákali parašutisti. V půl osmé to vypuklo, výsledky se tajily do poslední chvíle, takže jistá nervozita byla na závodnících 10 Klecansk zpravodaj ãervenec, srpen 2008

11 znát, koneckonců šlo o hodnotné ceny, ale hlavně o potlesk kamarádů. Předávání cen nemělo konce, a to nás ještě čekala taneční zábava a taky vrchol večera OHŇOSTROJ, ten byl nádherný. Děti ani nedýchali a my dospělí jsme áchali.tančilo se a zpívalo až do druhé hodiny ranní. Jsem ráda, že jsem u toho mohla být, že jsem byla součástí toho veteránského mumraje a určitě půjdu pomoct i příští rok. A protože XIII. Veterán rallye bude pravděpodobně 13. června 2009, tak nás určitě čeká něco nového, magického, kdo ví.. Velký dík patří Aleně a Láďovi Němečkovým, kteří věnovali přípravě závodu celý rok a vlastně už dnes přemýšlejí o příštím ročníku. Dík patří samozřejmě všem sponzorům, celé partě pořadatelů a pomocníků a v neposlední řadě všem divákům a návštěvníkům, kteří neodmyslitelně patří k této akci. Zajímavosti ze závodu : Na startu se sešlo 43 automobilů, 36 motocyklů, 5 bicyklů. Nejstarším automobilem se stala Škoda Laurin Klement 110 p. MUDr. Veselého. Nejstaršími motocykly byly BSA 500 p. Bubeníčka a A.J.S. 800 se sidecarem p. Třebovského. V divácké anketě se umístily na 1. místě sporťák COLANI GT p. Boliny a motocykl Böhmerland 600 p. Novotného. Pořadatelé zvolili nezajímavějšími vozidly auto p. Pakandla Aero 50 Sodomka, který získal zároveň i pohár za nejlépe umístěný vůz Aero a motocykl Böhmerland 350 p. Novotného. Závodu se zúčastnilo celkem 6 žen - řidiček (1 na bicyklu, 3 v autě, 2 na motocyklu). P. Wohlmutová se svým motocyklem M72 se umístila na 1. místě. Ceny si odnesli úplně všichni v podobě trička, plakety a bonbónů. Nashledanou na XIII. ročníku Klecanské veterán rallye!!! -dh- Klecansk zpravodaj ãervenec, srpen

12 Svatý Vojtěch se narodil kolem r. 956 v Libici. Pocházel z rodu slavníkovců, posledních knížat, která nebyla přemyslovská a ovládala oblast východních Čech. Rozhodl se pro duchovní dráhu. Roku 972 odjel na tehdy slavnou školu v Magdeburgu, kde strávil devět let. Pak se vrátil do Čech a působil v pražském kapitulním kléru. V necelých třiceti letech byl 19. ledna 982 na Levém Hradci, kde stál nejstarší křesťanský kostel na přemyslovské půdě, zvolen biskupem jako první Čech. Ve své funkci se snažil o kultivování veřejného i soukromého života tehdejších obyvatel, našich předků. Dostal se však do sporu s knížetem Boleslavem II. Odešel do Říma, požádal papeže o zbavení biskupského úřadu a r. 990 se stal na římském Aventinu benediktinským mnichem. Do Čech se musel vrátit, jak žádal papež a přál si český kníže. V r. 993 založil benediktinský klášter v Břevnově. Po počátečních úspěších se poměry opět zhoršily, Vojtěch znovu odešel a do Čech se už nevrátil. Zahynul jako misionář r. 997 ve východním Prusku, dnešním Polsku. Významný je rovněž tím, že s císařem Otou III., s kterým se spřátelil, rozmlouval o tom, jak na křesťanských základech sjednotit Evropu. Pohřben byl ve Hnězdně v Polsku. Roku 1039 do hnězdenské katedrály vtrhlo české vojsko, rozbilo náhrobek a ostatky světcovy odneslo do Prahy. Jsou uloženy v katedrále sv. Víta. (Podle Uměleckých památek Čech a životopisu sv. Vojtěcha.) GREENWAY DRÁŽĎANY PRAHA VÍDEŇ Týden na kole se zastávkami v městech a obcích našeho regionu Nadace Partnerství připravila letos již popáté Týden na kole, jehož součástí byla cyklojízda Drážďany-Praha-Vídeň se zastávkami v partnerských městech a obcích. Mezinárodní peloton cyklistů vyjel ve středu 28. května 2008 z Drážďan a po dvanácti dnech jízdy po Greenway Drážďany - Praha Vídeň dojeli cyklisté do Dolního Rakouska a urazili téměř tisíc kilometrů. V pátek 30. května 2008 projížděl mezinárodní peloton cyklistů naším regionem. Zástupci partnerských měst a obcí připravili pro účastníky cyklojízdy krátká setkání, prezentaci svých obcí, předání upomínkových předmětů a občerstvení. Upomínkové předměty byly předány starostovi Vídně na důkaz společného zájmu všech regionů. V Klecanech jsme se rozhodli vyjádřit sounáležitost s myšlenkou společného partnerství při rozvoji cykloturistiky vysláním cyklohlídky, která vyrazila mezinárodnímu pelotonu vstříc. Z Klecan vyjela jedenáctičlenná parta nadšenců (7 dospělých a 4 zástupci nejmladší generace) oděna do trikotů reprezentujících naše město. Po brzkém příjezdu do Máslovic a nezbytném občerstvení v místní hospůdce jsme se 12 Klecansk zpravodaj ãervenec, srpen 2008

13 dozvěděli, že hlavní peloton jedoucí z Německa nedorazí do Máslovic v plánovaném čase. Rozhodnutí bylo na místě jede se dál. Setkání s účastníky Týdne na kole proběhlo, proti plánu, až v Turistickém centru ve Chvatěrubech. Odtud jsme celý peloton čítající cca 50 cyklistů vedli přes obec Máslovice, kde proběhlo setkání s paní starostkou paní Vladimírou Sýkorovou a návštěva Máslovického muzea. U vstupu do muzea byli všichni pohoštěni chlebem s máslem a pitím. Po této zastávce už jsme s velkým zpožděním namířili do Klecan. Na náměstí V.B.Třebízského bylo pro cyklisty připraveno občerstvení, rozdávali se upomínkové předměty a jako pomyslná třešnička na dortu čekal na cyklisty místostarosta p. Ladislav Němeček ve svém typickém kostýmu a předvedl ukázkovou jízdu na historickém vysokém kole. Na náměstí v Klecanech pozdravila cyklisty také starostka Řeže paní Marie Těthalová. Představila cyklistickou akci Cross Country TOM. Pelotonu přijel naproti i starosta městské části Praha Trója p. Tomáš Drdácký. Společně s klecanským místostarostou p. Ladislavem Němečkem podepsali Memorandum o spolupráci při vytvoření evropského multifunkčního koridoru pro bezmotorovou dopravu a rekreaci Greenway Labe na území České republiky a Německé spolkové republiky. Členové hlavního pelotonu měli před sebou ještě dalších třicet kilometrů přes Klecánky, Tróju a Prahu až do Jinonic, a tak nezbývalo než jim popřát šťastnou cestu, poděkovat za velmi příjemné setkání a doufat, že se bude dařit budovat širší síť cyklostezek a turistických tras s odpovídajícím zázemím. Díky Všem, kdo se podílejí na tomto smysluplném projektu. Díky patří Martinu Lemonovi, který celou akci dokumentoval svým fotografickým aparátem a fotil naše vedrem zmožené obličeje a samozřejmě děkuji ostatním členům cyklohlídky, jmenovitě Petru Mervartovi, Zdence Lahodové, Karlu Tintěrovi, Janu Tomášovi, Jiřímu Koktanovi, Kačce Lahodové, Aničce, Jiřímu a Pepovi Koktanovým a taky sobě za reprezentaci Klecan. Fotky z této akce naleznete na webových stránkách města Klecany a podrobnosti o projektu Greenways nebo -dh- Kadeřnictví "SALLY" rozšiřuje své služby o dojíždění (docházku) až do Vašeho bytu. Vhodné pro starší, nemocné občany a matky s dětmi. V případě zájmu volejte: Bohumila Tomsová Klecansk zpravodaj ãervenec, srpen

14 CO SE ŠUSTLO V NAŠÍ ŠKOLE Červen byl pro některé třídy měsícem určeným pro školu v přírodě. Podnikly ji devátá, třetí a čtvrtá třída. Páťáci se vydali na třídenní výlet do Zbraslavic a ostatní třídy uskutečnily denní a půldenní výlety do Prahy a okolí. V posledním týdnu tohoto školního roku žáci šesté a sedmé třídy shlédli film Egypt v 3D provedení v kině IMAX. Devátá třída s 1. B a osmá třída s 1. A prožily společně pěkné středeční dopoledne na pikniku ve Stromovce, kde si neužívaly jen příjemného občerstvení, ale také hudby a her. JAK PROŽÍVALA MĚSÍC ČERVEN DEVÁTÁ TŘÍDA Ve středu a ve čtvrtek prvního červnového týdne si deváťáci vyzkoušeli, jaké to je, prezentovat svou ročníkovou práci před komisí a některými spolužáky. Takzvaná "malá maturita", jak jsme ji pracovně nazvali, probíhala v nové učebně fyziky a chemie za pomoci interaktivní tabule a map České republiky. Žáci přednesly svou prezentaci kraje, který měli zadaný v hodinách zeměpisu od paní učitelky Pechové. V druhém pololetí tvořili závěrečnou práci, která obsahovala témata ze zeměpisu, dějepisu, českého jazyka, občanské výchovy a angličtiny týkající se příslušného kraje České republiky. Stručnější verzi zpracovali do powerpointové prezentace, kterou pouštěli na interaktivní tabuli. V několika větách museli také shrnout při ústním projevu informace o svém kraji v anglickém jazyce a reagovat na otázky, které pokládala anglicky paní učitelka Štembergová. Přítomní spolužáci pak projev prezentujících hodnotili společně ve skupině. Některým se podařilo obstát v této závěrečné zkoušce výborně, někomu méně úspěšně a někteří své učitele příjemně překvapili jejich snahou a pílí. Každý žák dostal v pátek 27. června osvědčení o závěrečné práci s hodnocením. Spolu se sedmou a osmou třídou jsme se vypravili 17. června do Malého vinohradského divadla. Na programu bylo představení o pánech Voskovci a Werichovi. Zábavnou, poutavou a interaktivní formou v podobě novinové války či trochy hip hopu provedli herci průřez životem a tvorbou této nerozlučné dvojice V+W. Dalším literárním zážitkem byla beseda starších žáků s panem Arnoštem Lustigem v informačním centru naší základní školy v pátek 20. června. Nejvíce legrace a dobrodružství si budoucí absolventi užili na škole v přírodě v Novém Městě pod Smrkem. Byl to týden plný her, výletů a sportovních radovánek. Ti, co se zúčastnili, si přivezli domů zábavné zážitky a pěkné vzpomínky na svou třídu na škole v přírodě. Před tím, než se museli před prázdninami nadobro rozejít, se ještě ve čtvrtek 26. června rozloučili se svou mateřskou základní školou a svými učiteli před rodiči a přáteli v sále základní umělecké školy. Připravili si pro přítomné vystoupení a pak poděkovali za společnou práci pedagogům, kteří je na cestě za poznáním, získáváním vědomostí a rozvíjením dovedností provázeli. 14 Klecansk zpravodaj ãervenec, srpen 2008

15 Za sebe jim všem přeji hodně štěstí na středních školách, které si zvolili jako pokračování ve svém vzdělávání a přípravu na budoucí povolání. Byli jsme spolu krátce, ale bylo to s vámi moc fajn. Děkuji za všechno, co jsme spolu prožili. Bude se mi po vás stýskat. Mgr. Alena Dočkalová třídní učitelka VÝLET DO DINOPARKU 1.A, 1.B a 2. třída se 4. června vydali na plánovaný výlet do Plzně, kde navštívili Dinopark i Zoologickou zahradu. Paní průvodkyně dětem celý den poskytovala informační servis a i přesto, že v Klecanech celý den pršelo, tak dětem v Plzni svítilo na cestu sluníčko. Děti cestovaly luxusním autobusem, kde kromě promítání pohádek a hraní her, dostaly ještě i něco sladkého, a tak jim cesta tam i zpět rychle ubíhala. Všechny děti si výlet moc užily. KLECANSKÁ ŠTAFETA Elišku jsem si vybrala, protože díky ní školní jídelna není pouze stravovací místnost, ale přítomnost paní vedoucí mě vždy pozitivně naladí a zlepší náladu. Vážím si ji nejen pro její příjemnou povahu, ale také pro její pracovitost a profesionalitu s jakou odvádí svou práci. Paní vedoucí, mohla bys prozradit, jak se sestavuje jídelníček na týden, na jaké požadavky musí každá vedoucí brát ohled? Sestavení jídelního lístku má svá přísná pravidla, která musíme respektovat. Pravidlem číslo 1. je dodržovat energetickou a biologickou hodnotu stravy a spotřební koš potravin. Pravidlem číslo 2. je dodržovat přísné hygienické požadavky při výrobě a výdeji stravy. Jídelní lístek sestavuji týden dopředu a vždy se snažím zohlednit roční období a využívat nabídky sezónních potravin. Samozřejmě neméně důležitá je cena a to je také alfa a omega celého školního stravování. Nejdražší oběd je za 23,- Kč (a to se pohybuji v průměru doporučení) a za tuto cenu musíme uvařit polévku, hlavní jídlo, nápoj, ušetřit ještě na nějaký moučník a samozřejmě kompot nebo salát. Takže sama uznáš, že to není moc peněz. Jídla se vaří především pro naše žáky jaké mají oni nároky, jsou jídla, které milují a nenávidí? Samozřejmě vedou rajská omáčka a pečené kuře, ale i různé karbanátky nebo sekaná masa. Myslím, že mnohá maminka by se divila, kdyby viděla, co všechno dovedou děti vyhodit. A není vůbec výjimečné, že do odpadu nesou celá kuřecí stehna, řízky, koblížky... Nenáviděná jídla? Tak to bych si tipovala luštěniny čočka, hrách. Také nejsou můj favorit, ale nám vydává instrukce ministerstvo školství a metodické pokyny nám přesně udávají, že 2 x za měsíc musíme podat luštěninu jako hlavní jídlo a nejméně Klecansk zpravodaj ãervenec, srpen

16 2x v měsíci luštěninovou polévku. Naše paní kuchařky se vždy snaží,aby jídlo bylo chutné a to také chutné je! Já jsem se například naučila jíst hrachovou kaši, a když je ještě párek, tak to je panečku dobrota!!! V současné době se vedou polemiky o správné výživě dětí, jak se díváš na umístění automatů na sladkosti a na limonády ve školní jídelně? Současná výživa našich dětí je zoufalá. Na poslední konferenci školního stravování byly oznámeny výsledky mnoha výzkumů a já tě mohu informovat zlomkem informací. Např: Děti ve věku 10 až 13 let by za den měly přijmout 9400 až kj. U sedmáků se pohyboval denní příjem mezi 236 kj až kj!!!! Při dlouhotrvajícím energetickém deficitu, který znamená také nedostatek vitaminů a stopových prvků, dochází ke snížení imunity a trpí všechny orgány. Nejčastějším prohřeškem je nepravidelnost, tedy vynechání jednoho nebo více z doporučených pěti denních jídel. Děti často jedí více až večer, takže není divu, že se nesoustředí, bolí je hlava, a to se odráží i na školních výsledcích. Myslím, že dítě se nejsnáze naučí jíst zdravě v rodině. Tady vše začíná, když malé miminko plive mrkvičkové pyré, není to přece důvod, aby mu maminka raději rozmixovala klobásku. Rodiče by trvale měli nabízet zdravá jídla, ovoce a zeleninu. My, ve školní jídelně zdravá a chutná jídla nabízíme, a že tu je automat na nápoje?? Kolové nápoje tady nemáme, v automatu se nabízí jak voda, tak sladké limonády nebo různé čaje. Mám zkušenost, že děti chodí z dvoulitrovou Cocacolou už z obchodu. Jaké podmínky by musely být splněny, aby jídelna nabízela alespoň dvě jídla na výběr? Přestavba celé kuchyně, dokoupení výdejních pultů a dalšího kotle, takže maličkost. Myslím, že máme výborné vztahy se zastupitelstvem městského úřadu, a ty nám neustále zvelebují a zdokonalují celou naši školu a ani fondy našich radních nejsou neomezené, takže chápu, že jsou důležitější věci k řešení. Já jsem optimista a věřím, že na nás jistě brzy dojde řada. Tyto prázdniny, se například předělává podlaha v celé školní kuchyni. Provoz mateřské školky a vaření pro důchodce jsme zajistili v jiné školní jídelně a věř, že to nebylo vůbec jednoduché. Tento rok nebylo přijato 20 dětí do mateřské školy, protože je plná kapacita školky, a to je jistě pro naši školu prioritní řešit, to co nás a naše rodiče nejvíce pálí. Všechny tyto aktivity by nebylo možné řešit bez podpory a pochopení zřizovatele a tímto bych jim chtěla všem poděkovat. Znám tě jako velmi optimistickou a stále skvěle naladěnou osobnost. Máš na to nějaký recept, jak být stále tak pozitivně naladěná? Moje práce mě baví, moje kolegyně v jídelně i ve škole jsou vlídné a vstřícné a vedení má pochopení pro mé požadavky, co víc bych si mohla přát??? Řadu našich aktivit děláme všichni ve svém volnu a zadarmo a děláme je rádi. S dětmi je velká legrace a jejich moudra by často měla být zapsána do zlaté knihy. A nakonec otázka také na recept, ale ten požitkářský-můžeš popsat výrobu nějakého výborného jednoduchého dezertu, který zvládnout i děti (a já)? 16 Klecansk zpravodaj ãervenec, srpen 2008

17 Tataráček z čerstvých jahod s mátou a koňakem jahod tolik, kolik sníte čerstvé lístečky máty kapka citrónové šťávy moučkový cukr kapka koňaku pro děti nedáme! Jahody omyjeme a odstopkujeme a překrájíme na menší kousky. Smícháme s moučkovým cukrem, citrónovou štávou, kapkou koňaku a nasekanými mátovými lístky. Tekutiny v jahodách by mělo být jen malounko, protože jahodový tataráček budeme tvarovat do úhledných hromádek. Ani s cukrem není potřeba to nikterak přehánět. Vezměte si k srdci, že všeho má být "přiměřeně". Před vlastním tvarováním necháme jahodovou směs odpočinout v chladničce, protože potřebuje čas, aby se jahody naparfémovaly mátou, cukrem a koňakem. Kulatým tvořítkem uděláme uprostřed talířů jahodové hromádky. Ozdobíme několika lístečky svěže zelené máty nebo meduňky. Když si k tomu dáte ještě kopeček dobré vanilkové zmrzliny, vykouzlíte si výtečný chlazený dezert pro letní odpoledne. Nebude vůbec vadit, že jste nestihli upéct pro návštěvu jahodový koláč. ptala se Bc. Dana Snížková Naši červencoví jubilanti: Sýkora Miloslav (83), Trnka Stanislav (78), Surá Zdeňka (70), Matysová Anna (75), Pazderníková Eliška (72), Hruška Josef (70), Hronková Marie (73), Pínová Hana (75), Peroutka Miroslav (84), Jirkovská Milada (83), Novák Josef (70) Domov pro seniory pfiijme sociální pracovnici na pln úvazek, do pozice sociální práce, administrativa, finance. PoÏadujeme min. VO sociálního zamûfiení, i bez praxe. Nabízíme zajímavé zamûstnanecké benefity, odborn a osobní rûst, perspektivní práci v pfiíjemném prostfiedí a mladém kolektivu. Informace na tel.: Hana Îemliãková, DiS. Klecansk zpravodaj ãervenec, srpen

18 TJ Sokol Klecany - kopaná Fotbalový ročník 2007/2008 se již zapsal do historie, konečné umístění všech mužstev bude bohužel známo až po uzávěrce tištěné verze klecanského zpavodaje, ovšem již nyní můžeme s určitostí říci, že nikdo nesestoupil, ovšem ani nepostoupil. Jako nejapný žert fotbalového "pána Boha" by se mohlo zdát, že všechna mužstva skončí na druhých místech Okresního přeboru. Žáci - pod vedením trenéra Vladimíra Apltauera začali přípravu na sezonu soustředěním v Soběšíně u Sázavy, postupně se tabulkou prokousávali až k druhému místu, které by mělo být potvrzeno vítězstvím v posledním utkání 21.6.doma s Vyžlovkou. Zajímavou vsuvku měli hoši 11.5., kdy se utkali v Klecanech proti týmu z Mnichova - SV Planegg Krailing, prohru 2:1 již naši kluci dávno zapoměli, ovšem kouzelná německá slůvka "Maxi spiel", "Hansi schiess" či "Tomi, óóóh scheize arbeit", se jim v budoucnu mohou hodit. Dorost - Po podzimní části sezony byl z osobních a časových důvodů nucen ukončit své dlouholeté trenérské působení pan Josef Kotrč, pod vedením Jana Černého se nakonec druhé místo podařilo udržet, ovšem je bohužel znát, že zatímco někteří chlapci touží po profesionání kariéře fotbalisty, jiným to žíly nerve a spokojili by se i s tím,si jít do budoucna občas jen tak zakopat a možná ani ne v dresu. Muži - Po podzimní sezoně se šestibodový náskok před druhými Říčany i přes náročnou zimní přípravu rozplynul zejména v úvodu jara jako pára nad hrncem, Říčany nás poté i ve vzájemném poměření sil se štěstím porazili 2:1 a úplný závěr sezony byl spíše o zklamání a hledání viníků z nepostupu,než ještě o nějakém boji. Navíc trenér Križo vzal zodpovědnost za výsledky na sebe a oznámil ještě před skončením sezony ukončení svého trenérského působení v Klecanech. Žurnalisté se sklony k bulváru by jistě začali poukazovat i na jisté názorové niance ve vztahu trenér - vedení, ovšem Klecanský zpravodaj je seriózní list a zde případné neshody na to či ono nebudeme rozebírat. Jako zajímavou vsuvku u mužů lze jistě označit zájezd k mistrovskému utkání do Velkých Popovic, kdy byla pro fanoušky a příznivce klecanské kopané domluvená exkurze do místního pivovaru. Celkem 23 účastníků prohlídky doslova žaslo nad pivní poezií v novogotické dominantě Ladovsky malebné krajiny a při cinkotu prázdných lahví na moderní stáčecí lince se nejeden z nás zamyslel nad koloběhem života. Účastníci zájezdu pak shlédli vítězství Klecan nad místním Slavojem 4:3 a mohlo se jet z vesela domů. Exkurze byla nakonec zdarma díky sponzoringu pana Križa, doprava-respektive autobus byl sponzorován restaurací Sportklub. Děkujeme. 18 Klecansk zpravodaj ãervenec, srpen 2008

19 "B" Muži - zárodek tohoto mužstva jel k přátelskému utkání do Dolních Beřkovic na Mělnicku, ve vzorně udržovaném areálu místního Sokola (doporučuji navštívit), jsme oproti původně plánované staré gardě nastoupili proti "A" mužstvu hrající OP a podlehli vysoce 11:2. Zklamáním jistě byla účast pouze 1 dorostence, navíc ještě neklecanského. Přihlášení mužstva a jeho životaschopnost bude skutečně stále se opakujícím dobrodružstvím. Uvažovanými leadry týmu jsou Radim Houška a Dan Dvořák. Přípravka - mužstvo se přihlašovat do soutěží ČMFS bude, o tom není pochyb, hledá se jen vhodný termín pro zápasy. Trenérem je Vít Rabiňák. Všem, kdo se podílí na chodu jednotlivých mužstev děkujeme a do příší sezony si pojďme přát a něco pro to udělat, aby alespoň jeden tým zažil postupovou radost. Podrobnější a aktuálnější informace žádejte na nebo ústním podáním. -tb- Město Klecany děkuje všem svým partnerům za trvalou podporu kulturních a společenských akcí Vydává Mûstsk úfiad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany za obsah odpovídá P. ebková s redakãní radou. Redakãní rada: D. Horová, Z. Tomá ová Info o inzerci - J. Klausová MûÚ tel.: Zpravodaj MK âr E IâO: Uzávûrka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne kaïdého mûsíce. Vychází k 5. dni kaïdého mûsíce. Cena v tisku: Kã 7,- âíslo 7+8/2008, vychází dne

20

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Usnesení č. 22/2015 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek Omluven: Mgr. Pavel Kotrba

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Rekreační zařízení RADOST Svatby Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Velká svatba: STYLOVÁ JÍDELNA 60 80 osob Kontakt www.rz-radost.cz info@rz-radost.cz tel: 608 071 009 RADOST

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015 1 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje 1. Do Jihočeského poháru historických vozidel (dále jen zkratka JPHV) jsou zařazeny vybrané soutěže,

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014 Zabezpečení: Vedoucí: hlavní vedoucí: Martin Zavřel vedoucí: Petr Keramidas David Šmůla pomocníci zdravotník: Jaroslav Vosátka Lucie Mikešková M. Vosátková Ubytování: Chatový ráj Komorník GPS: 49 8'5.114"N,

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Část I. Základní ustanovení Článek 1 1. Provozní řád Sportovní haly Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen PŘ SH ) je vydáván v souladu se

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více