Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí j) Základní údaje o hospodaření školy k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení m) Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání V Července ředitelka školy

2 a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě Název: Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace Sídlo ZŠ : Komenského 31, Červenka PSČ: Sídlo MŠ : Komenského 31, Nádraţní 147, Červenka PSČ: Charakteristika školy: Základní škola je zařízení pouze s prvním stupněm ZŠ pro děti roč. Vzhledem k počtu ţáků výuka probíhá ve třech třídách. Prioritou je, aby ţáci prvního ročníku byli vzděláváni samostatně. Zpravidla je spojován 2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník. Podle organizačních moţností jsou některé jednotlivé hodiny vyučovány i odděleně (např. Čj, M, Vl., Aj, Prv.). Mnoţství dělených hodin ovlivňuje počet ţáků školy. Základní škola je umístěna v jedné budově. Prostorové podmínky jsou účelně vyuţívány k výuce i mimoškolní činnosti. K dispozici je 5 učeben (z toho jedna je vybavena jako počítačová učebna), malá tělocvična, šatna k převlékání do Tv, jídelna a výdejna jídla, kabinety, sborovna, ředitelna. Učebny celoročně vyuţívala od letošního školního roku i školní druţina. Z důvodu vyššího počtu ţáků školy a nutnosti vyuţití všech 5 učeben pro potřeby výuky ZŠ byly původní místnosti ŠD dány k dispozici MŠ. Počítačová učebna pro ţáky je vybavena 12 počítači, všechny jsou připojeny na internet. K dispozici pro ţáky je i počítač s internetem ve třídě 4. a 5. ročníku. Všechny počítače jsou napojeny na společný server. Vzhledem k mnoţství počítačových sestav i vhodných vzdělávacích programů se výpočetní technika vyuţívá v běţné výuce. Prostředí školy je podnětné a esteticky upravené. V potřebném mnoţství škola disponuje didaktickou technikou (včetně dataprojektoru), učebnicemi a učebními pomůckami. Inovace probíhá postupně v rámci finančních moţností školy. V rámci finančních prostředků EU Peníze školám byla škola vybavena novými počítači v počítačové učebně, novými tabulemi ve třídách, novým dataprojektorem, notebookem a zařízením pro interaktivní výuku. I díky spolupráci s podnikateli v obci má škola celkem k dispozici dva pevně umístěné dataprojektory ve dvou učebnách a jeden dataprojektor, který je moţno vyuţívat i mobilně. Mateřská škola se nachází v klidném prostředí obce Červenka. Výchova a vzdělávání dětí probíhá ve třech odděleních, z nichţ jedno je umístěno v budově ZŠ na ulici Komenského, kde je pouze polodenní provoz. Na ulici Nádraţní máme dvě oddělení s celodenním provozem. Prostorové podmínky jsou zde účelně vyuţívány k nejrůznějším činnostem. Je zde ředitelna, 2 šatny pro děti, šatna pro personál, 2 třídy, 1 herna, která slouţí zároveň jako lehárna, výdejna jídla a kuchyň. Součástí MŠ je rozlehlá zahrada, která nabízí dětem mnoho prostoru pro sportovní a jiné vyuţití. V budově základní školy mají děti k dispozici dvě místnosti s televizí i videorekordérem a upravené sociální zařízení. Vyuţívají i prostory určené ţákům školy tělocvičnu, školní dvůr. Do budovy MŠ docházejí na kulturní představení i na hřiště. Při pobytu venku vyuţívají také dětské hřiště v obci.

3 Zřizovatel školy: Obec Červenka Údaje o vedení školy: ředitelka školy Mgr. Vlasta Potuţáková, tel vedoucí učitelka MŠ Bc. Petra Sajičová, tel Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: Na jednání Zastupitelstva obce Červenka dne byla projednána a schválena Zřizovací listina školské rady a volební řád. Školská rada má 6 členů ; začátkem nového školního roku zde pracovali za zřizovatelele paní Soňa Cinegrová a Štěpánka Smékalová, za zákonné zástupce paní Nýdecká a Pečová, za pedagogické pracovníky paní učitelky Prucková a Dostálová. Vzhledem k tomu, ţe paní Pečová poţádala o odstoupení ze školské rady, dne byla za zástupce nezletilých ţáků zvolena paní Závodná. Zasedání Školské rady proběhlo v listopadu a v prosinci 2011.

4 b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Na ZŠ se vyučovalo ve školním roce 2011/2012 podle schválené vzdělávací koncepce MŠMT. V ročníku bylo vyučováno (stejně jako na všech ZŠ v ČR v a roč. ) podle vlastního školního vzdělávacího programu, který vychází z RVP ZV. Náš ŠVP ZV má název Ţijeme spolu ročník Školní vzdělávací program základního vzdělávání Ţijeme spolu Povinné předměty: Anglický jazyk - vyučuje se povinně od 3. ročníku. Výpočetní technika - zůstává na naší škole nadále jako povinný vyučovací předmět pro ţáky 1. i 5. ročníku. (PC se vyuţívá také v běţných vyučovacích hodinách ve všech ročnících naší ZŠ.) Nepovinný předmět Sborový zpěv Školní vzdělávací program základního vzdělávání Ţijeme spolu naší školy vyuţívá našich zkušeností ze vzdělávacího programu Národní škola. Vzdělávací program nám umoţňuje variabilitu a prostor v obsahu i organizaci výuky a v metodách práce, které jsou potřebné při naplňování vlastního ŠVP ZV. Využíváme podle možností výuky v blocích, vedeme žáky k vzájemné spolupráci, učíme je pracovat ve dvojicích i skupinách, zařazujeme práci na koberci i v prostoru třídy, učíme žáky komunikaci, tvorbě a respektování dohodnutých pravidel třídy. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Je to dokument, podle něhoţ se uskutečňuje vzdělávání dětí v konkrétní MŠ. Naše MŠ jej rozpracovává v souladu s RVP PV a v souladu s obecně právními předpisy. Tento program umoţňuje všem pedagogům v jednotlivých třídách pracovat samostatně a tvořivě. Kaţdý pedagog stanovuje pro děti vzdělávací cíle a vzdělávací nabídku a snaţí se o dosaţení očekávaných kompetencí - tedy výstupů, kterých by mělo dítě dosáhnout během výchovně vzdělávací činnosti na konci předškolního vzdělávání. Pedagog své činnosti přizpůsobuje věku, dovednostem a moţnostem dětí ve skupině. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání nese stejný název: Objevujeme svět pro ţivot. Umoţňuje variabilitu a prostor v obsahu i organizaci výuky a v metodách práce, které jsou potřebné při naplňování vlastního ŠVP PV. Vedeme děti především k samostatnosti, vzájemné spolupráci a toleranci, učíme děti komunikaci, tvorbě a respektování dohodnutých pravidel třídy. Cíle: - rozvíjet dítě po stránce psychické, fyzické a sociální - spokojenost dítěte v MŠ - připravenost dítěte na vstup do ZŠ

5 Vzdělávací cíle, vzdělávací nabídka neboli učivo a očekávané výstupy jsou přehledně rozpracovány v deseti integrovaných blocích na celý školní rok. Kaţdý blok je na jeden měsíc, další tři podtémata zhruba na týden.

6 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2011/2012 pracovalo v základní škole šest pedagogických pracovníků, v mateřské škole čtyři pedagogičtí pracovníci. Ve škole byli celkem tři provozní zaměstnanci. Pedagogové ZŠ: Mgr. Vlasta Potuţáková, řed. školy, vysokoškol. vzdělání - 1. stupeň ZŠ Mgr. Petra Prucková, učitelka, vysokoškol. vzdělání - 1. stupeň ZŠ Mgr. Eva Dostálová, učitelka, vysokoškol. vzdělání 1. stupeň ZŠ Mgr. Iveta Šmídová, učitelka, vysokoškol. vzdělání 1. stupeň ZŠ s úvazkem 0,864 vychovatelka středoškol. vzdělání vychovatelství s úvazkem 0,045 Mgr. Romana Vičarová, učitelka, vysokoškol. vzdělání 1. stupeň ZŠ s úvazkem 0,682 vychovatelka s úvazkem 0,286 Mgr. Iveta Šašurová, vysokoškol. vzdělání 1. stupeň ZŠ vychovatelka s úvazkem 0,803 Pedagogové MŠ: Bc. Petra Sajičová vedoucí uč.mš středoškolské vzdělání - předškolní vzdělávání a vychovatelství vysokoškolské vzdělání - speciální pedagogika předškolního věku Drahomíra Hacarová učitelka, středoškolské vzdělání - předškolní vzdělávání s úvazkem 0,927 Kateřina Jarošová učitelka, středoškolské vzdělání předškolní vzdělávání s úvazkem 0,927 Vladimíra Maturová učitelka, středoškolské vzdělání - předškolní vzdělávání s úvazkem 0,927

7 Provozní zaměstnanci - pracují v obou provozech základní i mateřské školy: Alena Zacpalová, školnice - úvazek 0,688 výdej stravy úvazek 0,313 topič - s úvazkem 0,1; příslušná školení a zkoušky Hana Hýblová, Blanka Kulhánková uklízečka- s úvazkem 0,563 + doplnění úvazku výdej stravy úvazek 0,188 uklízečka s úvazkem 0,563 + doplnění úvazku výdej stravy úvazek 0,188

8 d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do škol Zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013 proběhl Učitelé na základě rozhovoru a při plnění drobných úkolů prověřili schopnosti dětí. Byli přijati 3 ţáci, 2 dětem byla odloţena školní docházka o jeden rok. Přestup žáků po ukončení 5. ročníku Pátý ročník absolvovalo celkem 13 ţáků. Ve školní docházce budou pokračovat ve čtyřech školách. víceleté gymnázium v Litovli 4 ţáci ZŠ Jungmannova Litovel 7 ţáků ZŠ Vítězná, Litovel 1 ţák ZŠ Uničov 1 ţák Zápis do mateřské školy pro školní rok 2012/2013 proběhl ve dnech U zápisu bylo celkem 24 dětí. Ze všech podaných ţádostí bylo přijato pouze 6 dětí do celodenního provozu. Všechny děti nastupují k V školním roce 2011/2012 docházelo do MŠ celkem 8 dětí předškolního věku. Do 1. ročníku ZŠ odešlo z MŠ celkem 5 dětí (1 dítě nastoupilo na ZŠ Jungmannova Litovel, 1 dítě odešlo na ZŠ Vítězná Litovel, 3 děti na ZŠ Červenka). Byly uděleny 3 odklady povinné školní docházky.

9 e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií. Všichni ţáci ZŠ prospěli nebo prospěli s vyznamenáním a postupují do vyššího ročníku. Ročník Počet žáků Prospěli s Prospěli Neprospěli vyznamenáním 1. ročník ročník ročník ročník ročník Celkem Ţádný ţák nebyl hodnocen sníţeným stupněm z chování. V průběhu roku byla udělena celkem 4 napomenutí třídního učitele. Za celý školní rok bylo zapsáno na vysvědčení 18 pochval. Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny. Ke zjišťování úspěšnosti ţáků ve 3. a 5. ročníku se využívalo srovnávacích testů Kalibro. Zjišťují schopnost ţáků aplikovat získané znalosti při řešení praktických úkolů, současně umoţňují ţákům srovnat své vlastní výsledky s velkým mnoţstvím ţáků v naší republice. Jednalo se o testy v oblasti Čtení a práce s informacemi a Početní dovednosti. U ţáků 5. ročníku jsme zařadili i testy Aj. Výsledky jednotlivých ţáků odpovídaly jejich schopnostem i jejich vztahu k učení, mnozí byli zařazeni mezi jednotlivci do předních skupin i skupin s nejlepšími výsledky. Celkové výsledky ţáků 3. ročníku byly v polovině hodnocených škol. Celkové výsledky třídy 5. ročníku byly i v tomto roce v Čj výborné zařazeni v oblasti Čj do 2. skupiny, v oblasti M do 5. skupiny (dělení do 10 skupin). V letošním školním roce byli ţáci 5. ročníku zapojeni také do celoplošného testování ČŠI. Testování probíhalo přes internet v oblastech - český jazyk, matematika a anglický jazyk. Škola získala výsledky o úspěšnosti školy i ţáků, rodiče prostřednictvím hesla pro kaţdého ţáka získali podrobné informace o úspěšnosti svých dětí. Celkové výsledky školy v procentech byly v Čj i Aj mezi nejpočetnějšími skupinami škol, v matematice výsledek odpovídal procentuálně k zařazení mezi úspěšnější skupiny škol. Zapojování do srovnávacích testů slouţí škole ke zjišťování vzdělávací úspěšnosti ţáků i k stanovování priorit ve vzdělávání. Pedagogové si uvědomují potřebu zařazovat ve vyučování takové vzdělávací metody, které umoţňují ţákům vyuţívat dovednosti a vědomosti při své práci a hlavně dávat získávané jednotlivé znalosti do souvislostí.

10 Pythagoriáda 1 ţák 5. ročníku úspěšný řešitel a 1. místo v oblastním kole úspěšný řešitel v krajském kole Evropa kolem nás Zeměpisně-ekologická soutěž (účastnilo se 54 družstev) ţáci 4. a 5 ročníku 1. místo, 5. místo a 23. místo Další úspěchy žáků jsou součástí výroční zprávy v bodě h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (část Soutěže). Ve školním roce bylo využito Dotazníku pro rodiče. V zájmu zjišťování informací o přechodu ţáků na 2. stupeň ZŠ byl i v letošním školním roce všem rodičům ţáků 6. ročníku doručen dotazník. Z celkového počtu 12 rozdaných dotazníků se vrátilo 6 vyplněných. Rodiče mohli vyjádřit své názory související s přestupem dítěte na 2. stupeň ZŠ. Z odevzdaných dotazníků nevyplynuly ţádné závaţné problémy související s přestupem ţáků na 2. stupeň. Pět rodičů označilo očekávání, ţe přestup na 2. stupeň bude pro děti obtíţnější, neţ ve skutečnosti byl. V RVP PV jsou dané oblasti, které pedagog rozvíjí v průběhu celého školního roku. Všech pět vzdělávacích oblastí je velmi blízce provázáno. Jsou to tyto oblasti: 1. Dítě a jeho tělo oblast biologická 2. Dítě a jeho psychika oblast psychologická 3. Dítě a ten druhý oblast interpersonální 4. Dítě a společnost oblast sociálně kulturní 5. Dítě a svět oblast enviromentální V rámci jednotlivých integrovaných bloků pedagogové zaznamenávali průběţně pokroky jednotlivých dětí. Slouţily jim k tomu archy pro hodnocení dítěte, kde byla zaznamenána úroveň dítěte v oblastech jako je jemná motorika, hrubá motorika, úroveň výslovnosti, gramatické řeči, zvládání sebeobsluhy, vnímání, atd. Důleţitou součástí pro pedagoga byla také vstupní diagnostika u nově příchozích dětí. Po skončení kaţdého integrovaného bloku pedagog provedl celkové hodnocení výchovně vzdělávací činnosti co se podařilo, co se nepodařilo, co se dětem nejvíce líbilo, na které oblasti se dále ve své práci pedagog zaměří, zda a v jaké míře byl cíl splněn, jaká opatření uvádí ve svém hodnocení., popřípadě jaké akce v daném měsíci s dětmi proběhly. Na konci kaţdého pololetí provedl pedagog písemný záznam pololetní hodnocení. U předškolních dětí se třídní učitelka zaměřila na samostatnost (hygiena, stolování, sebeobsluţné činnosti), maximální připravenost dítěte na vstup do ZŠ, zvládání běţných úkonů, komunikaci mezi dětmi a dospělými, řečové a rozumové schopnosti, emoční stránka).

11 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Základní škola kaţdoročně zpracovává a průběţně plní Minimální preventivní program, jehoţ součástí je i prevence sociálně patologických jevů. Témata této oblasti jsou i součástí ŠVP ZV. Jsou zařazována do výuky jednotlivých předmětů, v rámci besed, vzdělávacích programů či kurzů. Součástí prevence je i organizování a umoţnění vyuţití prostor školy ve volném čase dětí v rámci mimoškolní činnosti. Minimální preventivní program podrobně zachycuje i postupy při řešení případné šikany mezi ţáky. V mateřské škole je práce s dětmi v oblasti sociálně patologických jevů součástí ŠVP PV. Další aktivity jsou zahrnuty do celoročního plánu. Různá témata jsou naplňovaná formou přímé práce učitelů, besed či návštěvou různých programů.

12 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Cílem vzdělávání všech pedagogů školy je v návaznosti na jiţ dříve absolvované semináře zajistit sjednocení názorů pedagogů se záměrem společných výchovných postupů, metod práce s ţáky a dětmi i jejich hodnocením. Snahou je vlastním samostudiem získávat teoretické a praktické znalosti v uvedených oblastech i v komunikaci na všech úrovních. Další vzdělávání pedagogů bylo zaměřeno na aktuální potřeby školy. Mgr. Potuţáková - Novela zákoníku práce ve školské praxi os Tvorba výukových materiálů v prostředí PowerPointu - Jak na nástroje interaktivních tabulí - Metodika rozvíjejících hospitací spolupráce s VUP Praha Mgr. Prucková - Tvorba výukových materiálů v prostředí PowerPointu - Jak na nástroje interaktivních tabulí - E-beam práce a vyuţití interaktivního zařízení ve výuce - Styly učení Mgr. Dostálová - Tvorba výukových materiálů v prostředí PowerPointu - Jak na nástroje interaktivních tabulí Mgr. Iveta Šmídová - Tvorba výukových materiálů v prostředí PowerPointu - Jak na nástroje interaktivních tabulí - Vzdělávací semináře v rámci projektu OPKV Jak učit etickou výchovu rozšiřování odborné kvalifikace v oboru Etická výchova (250 vyučovacích hodin ukončení) Mgr. Vičarová - Tvorba výukových materiálů v prostředí PowerPointu - Jak na nástroje interaktivních tabulí Bc. Petra Sajičová - Internetové fotoalbum bez znalosti HTML - Školní zralost. Uţ půjdu do školy? Drahomíra Hacarová - Předmatematické představy - gramotnost Kateřina Jarošová - Tvořivé dílny Vladimíra Maturová - Zvířátka a jiné dekorace ze skartovaného papíru - Velikonoční dekorační tvoření

13 Učitelé jsou vedeni k uplatňování efektivních metod a forem práce, vzájemnému předávání zkušeností a poznatků nejen z vlastní výuky, ale i z dalšího vzdělávání. K tomuto účelu je systematicky vyuţíván i KAFOMET (Katalog forem a metod) pro ZŠ i MŠ, který je neustále aktualizován a doplňován. Další aktivity učitelů v oblasti školství Dva pedagogičtí pracovníci jsou v organizaci APZŠ - Asociace pedagogů ZŠ (Mgr. Potužáková členka rady a Mgr. Prucková - členka). Obě aktivně sledují změny ve školství a vyjadřují se k jeho nejrůznějším problémovým oblastem. Všechny tyto aktivity i získané informace se prakticky vyuţívají i při vlastní práci ve škole.

14 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ZŠ Vánoční koncert pro veřejnost v místním kostele Jednalo se o společné vystoupení pěveckého sboru ţáků ZŠ Červeňáček a ţáků i učitelů ZUŠ z Litovle. Pěvecký sbor Během školního roku proběhlo 7 vystoupení dětského pěveckého sboru Červeňáček: - Vánoce ve škole vystoupení pro spoluţáky a MŠ - Vánoční koncert (v místním kostele) - Vánoční vystoupení v DD v Července - Vystoupení v obci vzpomínková akce na paní Měřilovou - Den osvobození vystoupení u pomníčku v obci - Vystoupení v DD - Vystoupení v MŠ Červenka Soutěže - Pythagoriáda 1 ţák 1. místo v oblastním kole v krajském kole úspěšný řešitel - Logická olympiáda velmi dobré umístění unikl těsně postup do krajského kola - Matematický klokan Cvrček (2.a 3.roč.) Klokánek (pro 4.a 5. roč.) - Evropa kolem nás (Zeměpisně-ekologická soutěţ) 1, 5. a 23. místo - Dopravní soutěţ ţáků 5.a 6. roč. v Litovli 3. místo - Skřivánek soutěţ v sólovém zpěvu 1. kategorie 1. místo 2. kategorie 1. a 3. místo 4. kategorie 1. místo - Recitační soutěţ 1. kategorie 2. a 3. místo 3. kategorie 3. místo - Plavecká soutěţ ţák 4. ročníku 2. místo Štafeta 3. místo - Soutěţ Recyklohraní (plnění úkolů + sběr nebezpečného odpadu ve škole- baterie a elektrospotřebiče) za získané body jsou vybírány odměny pokračování soutěţe i v dalším roce na kontě máme 1063 bodů

15 Projekty - Zdravé zuby Tento projekt probíhá na škole průběţně po celý rok, je součástí výuky a účastní se ho ţáci všech ročníků. Školní mléko V rámci tohoto projektu v letošním školním roce odebíralo mléko průměrně 42 ţáků. Ovoce do škol Projekt MŠMT a EU jedná se o dodávání ovoce a zeleniny do škol zdarma, odebírali všichni ţáci školy. Ochrana člověka za mimořádných událostí V rámci projektu se ţáci učí, jak se mají chovat a řešit různé mimořádné situace. Kurzy - zdravotní - 3. ročník v rámci výuky - dopravní - 4. ročník: Samostatný kurz pořádaný školou doplněný besedami a návštěvami dopravního hřiště ve spolupráci s DDM v rámci výuky. Ţáci jsou připravováni teoreticky i prakticky na bezpečné zvládnutí dopravních situací. Učí se jezdit na kole v terénu, zvládnout jízdu ve skupině.v letošním roce bylo ţákům 4. ročníku ve spolupráci s Městskou policií v Litovli a DDM předáno po sloţení závěrečných zkoušek na dopravním hřišti 9 průkazů cyklisty. - plavecký ročník (Litovel): 2.,3.roč. v rozsahu 20 hodin 1.,4.,5.roč. v rozsahu 10 hodin Ekologické akce - Den vody Celodenní projekt zaměřený na šetření a čistotu vody. - Den Země - Celodenní projekt zaměřený na ochranu přírody a třídění odpadu. - Poznávání Litovelského Pomoraví cyklistický výjezd na kole spojený s naučnou stezkou - Třídění odpadových surovin ve škole průběţně po celý školní rok probíhá třídění odpadu (plast, papír, krabičky od mléka, elektronika, baterie) - Sběr odpadových surovin - Pravidelně se organizuje sběr papíru. Získané finanční prostředky byly předány do pokladny SR při ZŠ. Bylo odevzdáno kg papíru a do akce se zapojilo 47 ţáků školy a některé děti mateřské školy. Dětem byly zakoupeny odměny. - Sběr kaštanů Besedy - Beseda se zvířátky spolupráce s DDM roč - Beseda s policistou dopravní výchova 4.-5.roč. - Ne-Bezpečná síť (jak bezpečně pracovat s PC) 4.-5.roč. - Úraz není náhoda 4.-5.roč. Exkurze - knihovna Červenka roč. - knihovna Litovel roč.. - Dřevovýroba Červenka 3. roč. - Sítotisk Červenka 3. roč. - Olomouc 4.-5.roč. - knihovna Litovel roč.. Pobyty v přírodě - zimní i letní období

16 Cyklistické výjezdy - jízda po Července i Litovli v rámci kurzu dopravní výchovy, návštěvy dopravního hřiště roč. - výjezdy do CHKO Litovelské Pomoraví roč. Olympijský den - sportovní dopoledne (zdůrazněny myšlenky olympijských her) Netradiční olympiáda pořádána na Den dětí Kultura - divadelní představení a literární pořady - My se vlka nebojíme Moravské divadlo Olomouci 1.-3.ročník - výstavy - Hasiči Muzeum Litovel - vánoční výstava Červenka (krouţek Mašlička) - návštěva vánočního jarmarku v MŠ - Poznávej se Interaktivní výstava v Olomouci Vlastivědné muzeum ročník - návštěva vánočního jarmarku v MŠ - velikonoční výstava - Litovel Školní výlet - Jeseníky Praděd, Karlova Studánka roč. Další aktivity - Program k protidrogové prevenci divadelní představení 1.-5.ročník Červenka - Mikulášská nadílka - Mikuláš ve škole - Adventní čas na Jungmannce -vánoční dílny - Vánoční setkání a dílny ve škole - Den matek dárek a přání pro maminky (výroba keramického obalu na květináč) Mimoškolní činnost - počítačový kroužek - pohybové hry - anglický jazyk ve spolupráci s DDM Spolupráce MŠ a ZŠ - vzájemné návštěvy dětí 1. ročníku ve třídách MŠ a dětí MŠ v 1. třídě - návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ - Vánoční zvyky a obyčeje společné setkání s MŠ v budově ZŠ - návštěva vánočního jarmarku ţáků ZŠ v MŠ - vzájemné hospitace uč. 1. ročníku a uč. MŠ - vystoupení pěveckého sboru v MŠ Setkání s rodiči předškoláků - setkání s rodiči budoucích prvňáčků v MŠ (ukázka práce s dětmi) - Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče v ZŠ - společná schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v ZŠ po zápisu před nástupem do školy

17 MŠ Kurzy Soutěže Sportovní akce Kultura - plavecký - v rozsahu 19 hodin, 14 předškolních děti na ZŠ Vítězná Litovel - soutěţ ve sběru PET víček - sportovní hry pro MŠ na ZŠ Vítězná Litovel - divadelní představení a literární pořady - maňáskové divadla (Velké Trampoty Kašpárka a Kalupínky, Pecivál a čert, Jak Karlík zachránil babičku, O Sněhurce, 3 pohádky, Trampoty v kouzelnické školičce - Litovel (Jak se krotí princezna, Diskotéka v cirkuse) - Olomouc (pejskovi a kočičce) - výchovný program Sluňákov (Velká plavba) - výchovný koncert - Hudební hrátky - výstavy krouţek Mašlička (3.oddělení) Besedy Exkurze Další aktivity Akce s rodiči Další aktivity: Školní výlet - beseda s panem Ing.Sovou o zvířatech - hasičská zbrojnice Červenka - Mikulášská nadílka - vánoční nadílka - zdobení vánočního stromečku - vánoční jarmark - maškarní karneval - loučení se zimou a sněhuláčkem - loučení s předškoláky - vítání občánků (listopad, červen) - návštěva v ZŠ (vánoční zvyky) - návštěva předškoláků v ZŠ - barevný týden (listopad) - besídka pro 1.a 2.ročník ZŠ (3.oddělení) - schůzka s rodiči předškoláků - podzimní tvoření s rodiči (2. a 3.oddělení) - vánoční besídka a dílny (2.oddělení) - vánoční dílny (3.oddělení) - čertovské tvoření (1.oddělení) - besídka pro maminky (všechna oddělení) - vystoupení předškolních dětí v Sokolovně - akce Integrovaného záchranného systému (TJ Litovel) - ZOO Svatý Kopeček Olomouc

18 i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce neproběhla ve škole inspekční činnost provedená ČŠI.

19 j) Základní údaje o hospodaření školy Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace hospodaří s přiděleným rozpočtem od zřizovatele a se státním rozpočtem přiděleným prostřednictvím KÚ Olomouckého kraje. Mimo přidělené rozpočty jsou na základě dotačních programů nebo ţádostí ředitelství školy účelově finančně posilovány potřebné oblasti ve mzdách i dalších oblastech činnosti, vybavení a provozu školy. Hospodaření školy je pravidelně přehledně zpracováno po ukončení kalendářního roku. K dispozici je Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011.

20 k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V současné době není škola zapojena do rozvojových a mezinárodních programů.

21 l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení V rámci celoţivotního vzdělání si jeden pracovník rozšířil odbornou kvalifikaci v oboru Etická výchova.

22 m) Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V současné době je škola zapojena do projektu MŠMT financovaného EU Peníze školám v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt pod názvem Málotřídka a ICT disponuje s celkovou částkou ,- Kč. V současné době jiţ je k dispozici celá finanční částka škole. Realizace projektu i čerpání finančních prostředků probíhá průběţně. V rámci projektu jiţ bylo zakoupeno vybavení školy potřebnou výpočetní technikou a dalšími potřebami nutnými k vyuţití ICT ve výuce (např. tabule, dataprojektor, e-beam). Finanční prostředky jsou vyuţívány na vzdělávání pedagogů i vyuţívání techniky pro potřeby výuky.

23 n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání V ZŠ není odborová organizace, škola nespolupracuje s ţádnými organizacemi zaměstnavatelů. Škola spolupracuje s různými partnery při plnění úkolů ve vzdělávání např. DDM, hasiči, firmami v obci, vzdělávacími agenturami. Rozsah spolupráce s různými partnery vyplývá ze zpracovaných kapitol výroční zprávy školy např. v bodě g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků; h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti.

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová 29.8.2013 Neubuz 1 Výroční zpráva O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

Základní š kolad ěhylov. V ýroční zpráva o činnos ti š koly š kolní rok 2013/14

Základní š kolad ěhylov. V ýroční zpráva o činnos ti š koly š kolní rok 2013/14 Základní š kolad ěhylov V ýroční zpráva o činnos ti š koly š kolní rok 2013/14 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace Sídlo školy : Porubská

Více

Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník

Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Zpracovala: Mgr. Marcela Mlejnková V Cítově 30. 9. 2014 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Sídlo školy: Cítov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Vydaná dne 30. září 2010 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E-

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E- Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 m. 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více