Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry"

Transkript

1 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry Škola: Základní škola a Mateřská škola Habry Ředitelka školy: Mgr. Eva Doležalová Platnost dokumentu: od Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry byl projednán školskou radou dne V Habrech dne Mgr. Eva Doležalová, ředitelka školy razítko školy Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Habry ve znění platných dodatků od takto: 1) V učebním plánu 2. stupně se snižuje počet vyučovacích hodin nejazykových volitelných předmětů v 7., 8. a 9. ročníku o 2 hodiny. 2) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazuje vyučovací předmět německý jazyk v 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny. 3) V poznámkách k učebnímu plánu se ruší sdělení: II.cizí jazyk zařazen od 7. ročníku jako volitelný předmět. 4) Do poznámek k učebnímu plánu se k II. cizí jazyk doplňuje sdělení: Ve školním roce 2013/14 se žáci v 8. ročníku, kteří si dosud nevybrali II. cizí jazyk, povinně budou učit německý jazyk. Povinnost učit se II. cizí jazyk se ve školním roce 2013/14 netýká žáků 9. ročníku. 5) Učební plán a přehled volitelných předmětů se mění takto: 1

2 UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, ročník VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Celkem z toho DČD ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA DĚJEPIS VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ZEMĚPIS PŘÍRODOPIS FYZIKA CHEMIE HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA SVĚT PRÁCE VOLITELNÉ PŘEDMĚTY CELKEM ) Pro devátý ročník ve školním roce 2013/14 platí následující učební plán a přehled volitelných předmětů: UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, 9. ročník, školní rok 2013/14 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Celkem z toho DČD 1) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA DĚJEPIS VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

3 ZEMĚPIS PŘÍRODOPIS FYZIKA CHEMIE HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA SVĚT PRÁCE VOLITELNÝ - II.CIZÍ JAZYK VOLITELNÉ PŘEDMĚTY CELKEM ) Pro žáky osmého ročníku, kteří začnou s povinnou výukou předmětu německý jazyk, ve školním roce 2013/14 platí následující učební plán a přehled volitelných předmětů: UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, 8. ročník školní rok 2013/14, 9. ročník, školní rok 2014/15 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Celkem z toho DČD ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA DĚJEPIS VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ZEMĚPIS PŘÍRODOPIS FYZIKA CHEMIE HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA

4 SVĚT PRÁCE VOLITELNÉ PŘEDMĚTY CELKEM ) Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se ruší, mění nebo doplňují takto: 4

5 Učební osnovy vyučovacího předmětu Anglický jazyk se ve všech ročnících upravují a doplňují: Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk - 3. ročník Očekávané výstupy - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, - pozdraví, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a nesouhlas - reaguje na pokyny učitele - rozumí základním pokynům užívaným ve výuce - plní jednoduché, každodenně užívané příkazy - představí členy rodiny, podá základní informace o své rodině - pojmenuje běžné vybavení třídy - pojmenuje běžné ovoce a zeleninu, zvířata - pojmenuje základní oblečení - popíše části těla - prezentuje jednoduché básničky, písničky, krátké texty 5 Slovní zásoba - žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích Tematické okruhy - Rodina Škola Lidské tělo Oblékání Nákupy Kalendářní rok (dny v týdnu, hodiny) Zvířata Vánoce Hračky Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) - tázací zájmena - what, who, how, where - přídavná jména - množné číslo podstatných jmen Čj - sloh - dramatizace každodenních situací Prv - Rodina, ovoce a zelenina Vv - zvířata, domov Hv - písně a říkadla

6 pokud má k dispozici vizuální oporu - přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení - píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy - vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje slova - určuje čas a používá číslice seznamuje se s názvy dnů v týdnu, měsíců a ročních obdobích - pravidelné tvoření - předložky in, on - slovesa be, have, can - přítomný čas průběhový - vazba This is/these are Učivo - zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov - píše slova a krátké věty na dané téma Tematický okruh - Rodina Prv - Člověk, čas M - numerace v oboru do 20 Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk - 4. ročník Očekávané výstupy - zapojí se do jednoduchých rozhovorů - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - vyplní osobní údaje do formuláře - napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině a činnostech a událostech z oblasti - pozdraví a odpoví na pozdrav zdvořilým způsobem - poskytne informaci - poskytne základní osobní údaje - popíše místa ve městě, cestu - popíše dům a byt 6 Žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích Tematické okruhy - Domov Jídlo Bydliště Dopravní prostředky Kalendářní rok (hodiny) Čj - časování sloves, předložky, množné číslo podstatných jmen

7 svých zájmů a každodenního života - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, - vede rozhovor na dané téma - vede rozhovor o svých zálibách a denním režimu - používá číslice do písemně obměňuje krátké probrané texty - porozumí krátkému komiksovému příběhu - porozumí čtenému i slyšenému textu - čte krátký, jednoduchý text o aktuálních činnostech - napíše dopis, pohlednici - vyhledá určitou informaci v čteném textu - formuluje otázky a odpovídá na ně 7 Zvířata Můj den Přivlastňovací zájmena her, his Vazba There is /are Předložky in, on, under, between, next to Množné číslo podstatných jmen Sloveso to have v přítomném čase Sloveso to be Otázka Do you like? Sloveso can/can t Přítomný čas prostý Přítomný čas průběhový Otázka How many? I would like Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Tematický okruh- Volný čas Práce se slovníkem Čj - sloh - rozhovor Čj - vyprávění, popis učivo o větě Čj - sloh - dopis, pohled

8 zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk - 5. ročník Očekávané výstupy - zapojí se do jednoduchých rozhovorů - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - vyplní osobní údaje do formuláře - napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen - pozdraví a představí sebe i druhé, rozumí běžným instrukcím, zeptá se na osobní údaje - poděkuje a odpoví na poděkování - vyjádří souhlas a nesouhlas - uvědomuje se rozdíl mezi fonetickou a psanou formou jazyka - poskytne osobní údaje -napíše do formuláře osobní údaje - vyjádří právě probíhající běžné činnosti - používá základní slovní zásobu na dané téma - reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené mikro dialogy - formuluje otázky a odpovídá na ně 8 Tematické okruhy Povolání Příroda Počasí Nemoci, zdraví Jídlo Nakupování Tematické okruhy - Bydliště Žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, Čj - časování sloves Čj - sloh - žádost Př - Rodina, Volný čas

9 pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - čte potichu krátké texty obsahující převážně známé jazykové prostředky - vede jednoduchou konverzaci o určitém tématu - umí navázat kontakt s konkrétní osobou - vyžádá jednoduchou informaci - rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe její obsah a smysl - orientuje se v obsahu jednoduchého textu - vyhledává odpovědi na otázky, potřebnou informaci - práce se slovníkem které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Tematický okruh - Kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce) Přivlastňovací zájmena Předložky Modální slovesa can, must Minulý čas slovesa to be Minulý čas pravidelných sloves Množné číslo podstatných jmen nepravidelné tvoření Člen určitý a neurčitý Číslovky řadové Budoucí čas Stupňování některých přídavných jmen Prohloubení slovní zásoby 3. a 4. ročníku Čj- význam slov Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk - 6. ročník Očekávané výstupy - rozumí informacím v jednoduchých - čte nahlas a foneticky správně přiměřeně jednoduché audio-orálně připravené texty - rozumí přiměřeným projevům přímým i 9 Množné číslo podstatných jmen Sloveso to be Přivlastňovací pád Hv - poslech písní

10 poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, reprodukovaným - rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat - dokáže postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení - rozumí přiměřeným projevům přímým i reprodukovaným - orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává odpovědi na otázky - vyhledává slova ve slovníku učebnice a užívá abecední dvojjazyčný slovník - umí sdělit základní informace o sobě, své rodině a bydlišti, škole a volném čase Sloveso to have Rozkazovací způsob Způsobové sloveso can Vazba there is / are Přítomný čas průběhový Přítomný čas prostý Frekvenční příslovce Ukazovací zájmena Doplňovací otázky Srovnání přítomných časů Minulý čas prostý - pravidelná a nepravidelná slovesa Otázky na podmět na předmět Slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím Zvuková a grafická podoba jazyka - rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby Domov Rodina Bydlení Škola Volný čas Čj - práce se slovníkem 10

11 rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - domluví se v běžných každodenních situacích - formuluje otázky a odpovídá na ně - vyžádá jednoduchou informaci Město Stravování Počasí Příroda Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - čte nahlas a foneticky správně přiměřeně náročné audio-orálně připravené texty - rozumí přiměřeným projevům přímým i reprodukovaným - rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat - rozumí přiměřeně obtížným souvislým sdělením i konverzaci dvou a více osob - umí jednoduše vyjádřit svůj názor Způsobové sloveso must - opisný tvar Počitatelná a nepočitatelná podst. jména Vyjadřování množství some/any, much/many Stupňování přídavných jmen Budoucí čas s will Vazba going to Předpřítomný čas Tvoření příslovcí Minulý čas průběhový Srovnání minulého času prostého a předpřítomného času Kultura Sport Péče o zdraví Pocity a nálady Nákupy a móda 11

12 - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - vytvoří vyprávění jednoduchého příběhu nebo události - využívá slovníky - umí popsat známou osobu, místo nebo známou věc Životní prostředí Cestování Slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím Práce se slovníkem Čj - práce se slovníkem Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk - 8. ročník Očekávané výstupy - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně - čte nahlas a foneticky správně náročnější texty - rozumí přiměřeným projevům přímým i reprodukovaným - rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat - rozumí obsahu promluvy, chápe celkový obsah sdělení Srovnání minulého a předpřítomného času Zástupné one/ones Podmínkové věty, věty vztažné Minulý čas průběhový Zájmena zvratná Tázací dovětky Přítomný čas průběhový s budoucím významem Budoucí čas Slovesa se dvěma předměty Předpřítomný čas se since a for Gerundium Cestování, země, obyvatelstvo Volný čas 12

13 vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů - dokáže se orientovat v monologu, dialogu a textu s neznámými výrazy, jejich význam dokáže odhadnout - vytvoří vyprávění jednoduchého příběhu nebo události - využívá slovníky - umí popsat známou osobu, místo nebo známou věc - má všeobecný rozhled, který přispívá k formování vzájemného porozumění mezi zeměmi (k respektu a toleranci odlišných kulturních hodnot jiných národů) Slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím - práce se slovníkem Reálie zemí příslušných jazykových oblastí Čj - práce se slovníkem MKV - Multikulturalita Z - orientace na mapě Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk - 9. ročník Očekávané výstupy - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - reaguje na jednoduché písemné sdělení - čte nahlas a foneticky správně náročnější texty - rozumí přiměřeným projevům přímým i reprodukovaným - rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat 13 Předminulý čas Trpný rod Přímá a nepřímá řeč Vedlejší věty příslovečné časové Posun času v nepřímé řeči Otázky v nepřímé řeči Vyjádření budoucnosti

14 - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - rozumí souvislým projevům učitele a textům v učebnicích, časopisech - používá slovníky a jazykové příručky - umí napsat stručný životopis - vyplní běžný formulář a dotazník - pracuje s autentickými texty (časopisy, knihy, prospekty) 14 Společnost a její problémy Volba povolání Práce se slovníkem - dokáže si vyžádat potřebnou informaci Moderní technologie a média - domluví se v běžných životních situacích Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) - rozumí obsahu a smyslu jednoduchého neznámého textu - umí si vyhledat potřebnou informaci a odpověď na otázku - podá informace o povolání - domluví si schůzku Tematický okruh - Povolání Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Perfektum pravidelných a nepravidelných sloves Stupňování přídavných jmen a příslovcí

15 Učební osnovy vyučovacího předmětu Německý jazyk se ve všech ročnících upravují a doplňují: Vzdělávací obsah předmětu Německý jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - seznamuje se se správnou výslovností německých slov - rozlišuje správnou výslovnost samohlásek, souhlásek a dvojhlásek - nacvičuje intonaci, přízvuk, melodii a tempo -osvojuje si základní pravidla komunikace - rozumí známým a každodenním výrazům a základním frázím vycházejících z konkrétních potřeb - umí tyto výrazy a fráze používat - osvojuje si základní pravidla komunikace - tvoří a píše jednoduché věty - tvoří otázku - dokáže se jednoduchým způsobem domluvit - tvoří zápor Zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Das ABC Pozdravy Poděkování Kalendářní rok (dny v týdnu) Číslovky základní do 20 Barvy Slovní zásoba - žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem Představování Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Časování pravidelných a nepravidelných sloves Slovosled ve větě oznamovací a tázací 15

16 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného a rodiny - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, přátel a podobné otázky pokládá - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a volného času - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se - umí představit sebe a ostatní členy rodiny - klade jednoduché otázky týkající se místa, kde žije, lidí, které zná, věcí, které vlastní - odpovídá na tyto otázky - zapíše jednoduchý text - umí představit své přátelé - vyhledává slova ve slovníku učebnice - reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu nebo promluvy - vyhledává informace o německy mluvících zemích - umí pojmenovat předměty, školní potřeby - rozumí pokynům učitele - rozumí základním frázím vycházejících z konkrétních potřeb - umí tyto výrazy a fráze používat - umí napsat dopis o sobě - umí hovořit o svých koníčcích a koníčcích svých kamarádů - reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu nebo promluvy - zapíše jednoduchý text Vykání Zápor Tematický okruh - Rodina Tázací zájmena Vazba von Tematický okruh - Přátelé Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Zájmena Tematický okruh - Reálie zemí příslušných jazykových oblastí Škola Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Příkazy Člen určitý a neurčitý Tematický okruh - Zájmy Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a Inf - Práce s internetem 16

17 osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu porozumění) Podstatná jména po členu určitém, neurčitém Tematický okruh - Zvířata Vzdělávací obsah předmětu Německý jazyk - 8. ročník Očekávané výstupy - zapojí se do jednoduchých rozhovorů - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci - zeptá se na přesný čas a odpoví na takovou otázku - umí určit roční období a měsíce - umí počítat do sta a základní matematické úkony - napíše jednoduchou pozvánku - dodržuje správný pořádek slov ve větách - umí napsat jednoduchý pozdrav z dovolené Slovní zásoba - žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem Kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, hodiny) Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Předložky am, im, um, datum Číslovky základní Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Slovosled ve větě oznamovací a tázací Časování způsobového slovesa mögen Inf - Internet (slovní zásoba) 17

18 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny a dalších osvojovaných témat - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, volného času a podobné otázky pokládá - vyhledává informace o německy mluvících zemích - čte s porozuměním jednoduchý text - umí odpovědět na jednoduché otázky - vyhledává informace v textu - popíše svůj pokoj a dům - vyjádří své přání - vysnění pokoj - porozumí krátkým textům - dodržuje správný pořádek slov ve větách - osvojuje si základní pravidla komunikace - vede komunikaci s více osobami - zeptá se na směr cesty - čte s porozuměním jednoduchý text - umí odpovědět na jednoduché otázky - vyhledává informace v textu - vypráví o průběhu svého dne Tematický okruh - Reálie zemí příslušných jazykových oblastí Tematický okruh - Domov Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Předložky se 3. a 4. pádem Časování sloves s odlučitelnými předponami Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Osobní zájmena Slovní zásoba - žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem Tematický okruh - Volný čas - mluví o svém jídelníčku Tematický okruh - Jídlo a nápoje, nákupy Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, 18

19 které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Časování způsobového slovesa mȕssen Časování pravidelných a nepravidelných sloves Vzdělávací obsah předmětu Německý jazyk - 9. ročník Očekávané výstupy - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat - stručně reaguje na jednoduché sdělení písemné - nahlas a plynule vyslovuje a čte správně - rozumí obsahu a smyslu jednoduchého neznámého textu - umí si vyhledat potřebnou informaci a odpověď na otázku - napíše jednoduché sdělení a odpoví na sdělení gramaticky správně Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Neurčité zájmeno man Časování pravidelných a nepravidelných sloves Časování způsobových sloves können, dürfen Rozkaz Préteritum nepravidelných sloves haben, sein Slovní zásoba - žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem Tematický okruh - Lidské tělo a zdraví 19

20 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - umí požádat o informaci, popsat místo, kde bydlí a orientovat se na jednoduchém plánu - rozumí každodenním výrazům, základním větám - dovede konverzovat s dalšími osobami a poskytne požadované informace - vyhledává informace o německy mluvících zemích - čte s porozuměním jednoduchý text - umí odpovědět na jednoduché otázky - vyhledává informace v textu - rozumí obsahu a smyslu jednoduchého neznámého textu - umí si vyhledat potřebnou informaci a odpověď na otázku - podá informace o povolání - domluví si schůzku 20 Tematický okruh - Obec a dopravní prostředky Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Předložky se 3. pádem Časování způsobového slovesa wollen Tematický okruh - Počasí, příroda Oblékání Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění Préteritum pravidelných sloves Tematický okruh - Reálie zemí příslušných jazykových oblastí Tematický okruh - Povolání Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Perfektum pravidelných a nepravidelných sloves Stupňování přídavných jmen a příslovcí

21 Učební osnovy vyučovacího předmětu Matematika se ve 4. a 5. ročníku upravují a doplňují: Vzdělávací obsah předmětu Matematika - 4. ročník Očekávané výstupy - provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel - modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku - zapíše a přečte čísla větší než orientuje se na číselné ose větší než písemně násobí jednociferným a dvouciferným činitelem - písemně dělí jednociferným dělitelem - definuje pojem zlomek, rozlišuje pojmy čitatel a jmenovatel, zlomková čára - čísla zapíše zlomkem - určí a dokáže vyznačit polovinu, třetinu, čtvrtinu atd. - vytváří a určuje část celku na geometrických obrazcích - část celku zapíše zlomkem Čísla větší než čtení, zápis čísel v desítkové soustavě znázornění na číselné ose písemné násobení písemné dělení jednociferným dělitelem Zlomky zápis zlomku, jeho grafické vyjádření Vzdělávací obsah předmětu Matematika - 5. ročník Očekávané výstupy - využívá při pamětném počítání komutativnost a - sčítá a odčítá zpaměti i písemně v oboru přirozených čísel do a větších než násobí deseti, stem, tisícem 21 Násobilka vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

22 asociativnost sčítání a násobení - provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel - porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel - přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty - při sčítání a násobení používá komutativnost a asociativnost - umí zapsat a přečíst čísla v oboru přirozených čísel do a větších než orientuje se na číselné ose, znázorní číslo - násobí písemně trojciferným činitelem - dělí jednociferným dělitelem a dvojciferným dělitelem - definuje pojem zlomek, rozlišuje pojmy čitatel a jmenovatel, zlomková čára - čísla zapíše zlomkem - sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem - rozlišuje celá a desetinná čísla - čte a zapisuje desetinná čísla - vyznačuje desetinná čísla na číselné ose Zápis čísla v desítkové soustavě Číselná osa obor přirozených čísel zápis čísel v desítkové soustavě písemné algoritmy početních operací číselná osa, teploměr, model Zlomky zápis, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem Desetinná čísla zápis, sčítání a odčítání, násobení 10 a 100 číselná osa - porozumí významu znaku - pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose - přečte a zapíše záporné číslo na číselné ose Celá čísla kladná, záporná čísla číselná osa teploměr Učební osnovy vyučovacího předmětu Prvouka se ve všech ročnících upravují a doplňují: Vzdělávací obsah předmětu Prvouka - 1. ročník Očekávané výstupy - popíše cestu do školy a zaměří se na Místo, kde žijeme Čj - mluvený projev 22

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Příloha č. 4 Změny učiva a očekávaných výstupů od 1. 9. 2013 Cizí jazyk, Člověk a jeho

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad IČ: 71004033 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život Č.j.:

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

1.1.3. PRVOUKA I. ST.

1.1.3. PRVOUKA I. ST. 1.1.3. PRVOUKA I. ST. ve znění dodatků č.3 - platný od 1.9.2008, č.10 - platný od 1.9.2008, č.16 - platný od 1.9.2009, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, č.19 Sexuální výchova - platný od 1.9.2010

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

4.1.4. Další cizí jazyk

4.1.4. Další cizí jazyk 4.1.4. Další cizí jazyk Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětu německý jazyk. Německý jazyk A) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje od 7. nebo

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 1/2013. Název školního vzdělávacího programu: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 1/2013. Název školního vzdělávacího programu: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 1/2013 Název školního vzdělávacího programu: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Škola: Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Ředitel

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Dodatek č. j. 152/2013 Viničné Šumice 2013

Dodatek č. j. 152/2013 Viničné Šumice 2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (zpracován v souladu s RVP ZV) Dodatek č. j. 152/2013 Viničné

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Dodatek k ŠVP ZV Škola dílna lidskosti č. 1. Škola dílna lidskosti Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV Škola dílna lidskosti č. 1. Škola dílna lidskosti Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Škola dílna lidskosti č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dílna lidskosti Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Blatnice

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu V Evropě se neztratíme Úprava ŠVP k 1.9.2013 1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Předmět: Prvouka Místo, kde žijeme

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Verze k 27..8.2013 zpracovaná podle RVP ZV Platnost od 1.9.2013 Čj.: ZŠ Dam 191/2013 Podpis ředitele školy: 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení ANGLICKÝ JAZYK A/ Charakteristika vyučovací předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci získají

Více

Německý jazyk - druhý cizí jazyk

Německý jazyk - druhý cizí jazyk Německý jazyk - druhý cizí jazyk Předmět Německý jazyk druhý cizí jazyk je předmět s přímou vazbou na multikulturní výchovu. Znalost jazyka poskytuje žákům informaci o kulturních diferencích německy mluvících

Více

11 Příloha číslo 3 Dodatek k ŠVP ZV

11 Příloha číslo 3 Dodatek k ŠVP ZV 11 Příloha číslo 3 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova 9 Ředitel školy: Mgr. Petr Kapounek

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola jazykům otevřená

Dodatek k ŠVP ZV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola jazykům otevřená Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola jazykům otevřená Škola: Základní škola Dr.Miroslava Tyrše Česká Lípa, Mánesova 1526,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více