Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry"

Transkript

1 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry Škola: Základní škola a Mateřská škola Habry Ředitelka školy: Mgr. Eva Doležalová Platnost dokumentu: od Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry byl projednán školskou radou dne V Habrech dne Mgr. Eva Doležalová, ředitelka školy razítko školy Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Habry ve znění platných dodatků od takto: 1) V učebním plánu 2. stupně se snižuje počet vyučovacích hodin nejazykových volitelných předmětů v 7., 8. a 9. ročníku o 2 hodiny. 2) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazuje vyučovací předmět německý jazyk v 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny. 3) V poznámkách k učebnímu plánu se ruší sdělení: II.cizí jazyk zařazen od 7. ročníku jako volitelný předmět. 4) Do poznámek k učebnímu plánu se k II. cizí jazyk doplňuje sdělení: Ve školním roce 2013/14 se žáci v 8. ročníku, kteří si dosud nevybrali II. cizí jazyk, povinně budou učit německý jazyk. Povinnost učit se II. cizí jazyk se ve školním roce 2013/14 netýká žáků 9. ročníku. 5) Učební plán a přehled volitelných předmětů se mění takto: 1

2 UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, ročník VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Celkem z toho DČD ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA DĚJEPIS VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ZEMĚPIS PŘÍRODOPIS FYZIKA CHEMIE HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA SVĚT PRÁCE VOLITELNÉ PŘEDMĚTY CELKEM ) Pro devátý ročník ve školním roce 2013/14 platí následující učební plán a přehled volitelných předmětů: UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, 9. ročník, školní rok 2013/14 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Celkem z toho DČD 1) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA DĚJEPIS VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

3 ZEMĚPIS PŘÍRODOPIS FYZIKA CHEMIE HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA SVĚT PRÁCE VOLITELNÝ - II.CIZÍ JAZYK VOLITELNÉ PŘEDMĚTY CELKEM ) Pro žáky osmého ročníku, kteří začnou s povinnou výukou předmětu německý jazyk, ve školním roce 2013/14 platí následující učební plán a přehled volitelných předmětů: UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, 8. ročník školní rok 2013/14, 9. ročník, školní rok 2014/15 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Celkem z toho DČD ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA DĚJEPIS VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ZEMĚPIS PŘÍRODOPIS FYZIKA CHEMIE HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA

4 SVĚT PRÁCE VOLITELNÉ PŘEDMĚTY CELKEM ) Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se ruší, mění nebo doplňují takto: 4

5 Učební osnovy vyučovacího předmětu Anglický jazyk se ve všech ročnících upravují a doplňují: Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk - 3. ročník Očekávané výstupy - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, - pozdraví, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a nesouhlas - reaguje na pokyny učitele - rozumí základním pokynům užívaným ve výuce - plní jednoduché, každodenně užívané příkazy - představí členy rodiny, podá základní informace o své rodině - pojmenuje běžné vybavení třídy - pojmenuje běžné ovoce a zeleninu, zvířata - pojmenuje základní oblečení - popíše části těla - prezentuje jednoduché básničky, písničky, krátké texty 5 Slovní zásoba - žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích Tematické okruhy - Rodina Škola Lidské tělo Oblékání Nákupy Kalendářní rok (dny v týdnu, hodiny) Zvířata Vánoce Hračky Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) - tázací zájmena - what, who, how, where - přídavná jména - množné číslo podstatných jmen Čj - sloh - dramatizace každodenních situací Prv - Rodina, ovoce a zelenina Vv - zvířata, domov Hv - písně a říkadla

6 pokud má k dispozici vizuální oporu - přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení - píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy - vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje slova - určuje čas a používá číslice seznamuje se s názvy dnů v týdnu, měsíců a ročních obdobích - pravidelné tvoření - předložky in, on - slovesa be, have, can - přítomný čas průběhový - vazba This is/these are Učivo - zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov - píše slova a krátké věty na dané téma Tematický okruh - Rodina Prv - Člověk, čas M - numerace v oboru do 20 Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk - 4. ročník Očekávané výstupy - zapojí se do jednoduchých rozhovorů - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - vyplní osobní údaje do formuláře - napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině a činnostech a událostech z oblasti - pozdraví a odpoví na pozdrav zdvořilým způsobem - poskytne informaci - poskytne základní osobní údaje - popíše místa ve městě, cestu - popíše dům a byt 6 Žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích Tematické okruhy - Domov Jídlo Bydliště Dopravní prostředky Kalendářní rok (hodiny) Čj - časování sloves, předložky, množné číslo podstatných jmen

7 svých zájmů a každodenního života - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, - vede rozhovor na dané téma - vede rozhovor o svých zálibách a denním režimu - používá číslice do písemně obměňuje krátké probrané texty - porozumí krátkému komiksovému příběhu - porozumí čtenému i slyšenému textu - čte krátký, jednoduchý text o aktuálních činnostech - napíše dopis, pohlednici - vyhledá určitou informaci v čteném textu - formuluje otázky a odpovídá na ně 7 Zvířata Můj den Přivlastňovací zájmena her, his Vazba There is /are Předložky in, on, under, between, next to Množné číslo podstatných jmen Sloveso to have v přítomném čase Sloveso to be Otázka Do you like? Sloveso can/can t Přítomný čas prostý Přítomný čas průběhový Otázka How many? I would like Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Tematický okruh- Volný čas Práce se slovníkem Čj - sloh - rozhovor Čj - vyprávění, popis učivo o větě Čj - sloh - dopis, pohled

8 zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk - 5. ročník Očekávané výstupy - zapojí se do jednoduchých rozhovorů - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - vyplní osobní údaje do formuláře - napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen - pozdraví a představí sebe i druhé, rozumí běžným instrukcím, zeptá se na osobní údaje - poděkuje a odpoví na poděkování - vyjádří souhlas a nesouhlas - uvědomuje se rozdíl mezi fonetickou a psanou formou jazyka - poskytne osobní údaje -napíše do formuláře osobní údaje - vyjádří právě probíhající běžné činnosti - používá základní slovní zásobu na dané téma - reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené mikro dialogy - formuluje otázky a odpovídá na ně 8 Tematické okruhy Povolání Příroda Počasí Nemoci, zdraví Jídlo Nakupování Tematické okruhy - Bydliště Žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, Čj - časování sloves Čj - sloh - žádost Př - Rodina, Volný čas

9 pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - čte potichu krátké texty obsahující převážně známé jazykové prostředky - vede jednoduchou konverzaci o určitém tématu - umí navázat kontakt s konkrétní osobou - vyžádá jednoduchou informaci - rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe její obsah a smysl - orientuje se v obsahu jednoduchého textu - vyhledává odpovědi na otázky, potřebnou informaci - práce se slovníkem které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Tematický okruh - Kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce) Přivlastňovací zájmena Předložky Modální slovesa can, must Minulý čas slovesa to be Minulý čas pravidelných sloves Množné číslo podstatných jmen nepravidelné tvoření Člen určitý a neurčitý Číslovky řadové Budoucí čas Stupňování některých přídavných jmen Prohloubení slovní zásoby 3. a 4. ročníku Čj- význam slov Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk - 6. ročník Očekávané výstupy - rozumí informacím v jednoduchých - čte nahlas a foneticky správně přiměřeně jednoduché audio-orálně připravené texty - rozumí přiměřeným projevům přímým i 9 Množné číslo podstatných jmen Sloveso to be Přivlastňovací pád Hv - poslech písní

10 poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, reprodukovaným - rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat - dokáže postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení - rozumí přiměřeným projevům přímým i reprodukovaným - orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává odpovědi na otázky - vyhledává slova ve slovníku učebnice a užívá abecední dvojjazyčný slovník - umí sdělit základní informace o sobě, své rodině a bydlišti, škole a volném čase Sloveso to have Rozkazovací způsob Způsobové sloveso can Vazba there is / are Přítomný čas průběhový Přítomný čas prostý Frekvenční příslovce Ukazovací zájmena Doplňovací otázky Srovnání přítomných časů Minulý čas prostý - pravidelná a nepravidelná slovesa Otázky na podmět na předmět Slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím Zvuková a grafická podoba jazyka - rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby Domov Rodina Bydlení Škola Volný čas Čj - práce se slovníkem 10

11 rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - domluví se v běžných každodenních situacích - formuluje otázky a odpovídá na ně - vyžádá jednoduchou informaci Město Stravování Počasí Příroda Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - čte nahlas a foneticky správně přiměřeně náročné audio-orálně připravené texty - rozumí přiměřeným projevům přímým i reprodukovaným - rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat - rozumí přiměřeně obtížným souvislým sdělením i konverzaci dvou a více osob - umí jednoduše vyjádřit svůj názor Způsobové sloveso must - opisný tvar Počitatelná a nepočitatelná podst. jména Vyjadřování množství some/any, much/many Stupňování přídavných jmen Budoucí čas s will Vazba going to Předpřítomný čas Tvoření příslovcí Minulý čas průběhový Srovnání minulého času prostého a předpřítomného času Kultura Sport Péče o zdraví Pocity a nálady Nákupy a móda 11

12 - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - vytvoří vyprávění jednoduchého příběhu nebo události - využívá slovníky - umí popsat známou osobu, místo nebo známou věc Životní prostředí Cestování Slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím Práce se slovníkem Čj - práce se slovníkem Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk - 8. ročník Očekávané výstupy - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně - čte nahlas a foneticky správně náročnější texty - rozumí přiměřeným projevům přímým i reprodukovaným - rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat - rozumí obsahu promluvy, chápe celkový obsah sdělení Srovnání minulého a předpřítomného času Zástupné one/ones Podmínkové věty, věty vztažné Minulý čas průběhový Zájmena zvratná Tázací dovětky Přítomný čas průběhový s budoucím významem Budoucí čas Slovesa se dvěma předměty Předpřítomný čas se since a for Gerundium Cestování, země, obyvatelstvo Volný čas 12

13 vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů - dokáže se orientovat v monologu, dialogu a textu s neznámými výrazy, jejich význam dokáže odhadnout - vytvoří vyprávění jednoduchého příběhu nebo události - využívá slovníky - umí popsat známou osobu, místo nebo známou věc - má všeobecný rozhled, který přispívá k formování vzájemného porozumění mezi zeměmi (k respektu a toleranci odlišných kulturních hodnot jiných národů) Slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím - práce se slovníkem Reálie zemí příslušných jazykových oblastí Čj - práce se slovníkem MKV - Multikulturalita Z - orientace na mapě Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk - 9. ročník Očekávané výstupy - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - reaguje na jednoduché písemné sdělení - čte nahlas a foneticky správně náročnější texty - rozumí přiměřeným projevům přímým i reprodukovaným - rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat 13 Předminulý čas Trpný rod Přímá a nepřímá řeč Vedlejší věty příslovečné časové Posun času v nepřímé řeči Otázky v nepřímé řeči Vyjádření budoucnosti

14 - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - rozumí souvislým projevům učitele a textům v učebnicích, časopisech - používá slovníky a jazykové příručky - umí napsat stručný životopis - vyplní běžný formulář a dotazník - pracuje s autentickými texty (časopisy, knihy, prospekty) 14 Společnost a její problémy Volba povolání Práce se slovníkem - dokáže si vyžádat potřebnou informaci Moderní technologie a média - domluví se v běžných životních situacích Mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) - rozumí obsahu a smyslu jednoduchého neznámého textu - umí si vyhledat potřebnou informaci a odpověď na otázku - podá informace o povolání - domluví si schůzku Tematický okruh - Povolání Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Perfektum pravidelných a nepravidelných sloves Stupňování přídavných jmen a příslovcí

15 Učební osnovy vyučovacího předmětu Německý jazyk se ve všech ročnících upravují a doplňují: Vzdělávací obsah předmětu Německý jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - seznamuje se se správnou výslovností německých slov - rozlišuje správnou výslovnost samohlásek, souhlásek a dvojhlásek - nacvičuje intonaci, přízvuk, melodii a tempo -osvojuje si základní pravidla komunikace - rozumí známým a každodenním výrazům a základním frázím vycházejících z konkrétních potřeb - umí tyto výrazy a fráze používat - osvojuje si základní pravidla komunikace - tvoří a píše jednoduché věty - tvoří otázku - dokáže se jednoduchým způsobem domluvit - tvoří zápor Zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Das ABC Pozdravy Poděkování Kalendářní rok (dny v týdnu) Číslovky základní do 20 Barvy Slovní zásoba - žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem Představování Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Časování pravidelných a nepravidelných sloves Slovosled ve větě oznamovací a tázací 15

16 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného a rodiny - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, přátel a podobné otázky pokládá - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a volného času - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se - umí představit sebe a ostatní členy rodiny - klade jednoduché otázky týkající se místa, kde žije, lidí, které zná, věcí, které vlastní - odpovídá na tyto otázky - zapíše jednoduchý text - umí představit své přátelé - vyhledává slova ve slovníku učebnice - reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu nebo promluvy - vyhledává informace o německy mluvících zemích - umí pojmenovat předměty, školní potřeby - rozumí pokynům učitele - rozumí základním frázím vycházejících z konkrétních potřeb - umí tyto výrazy a fráze používat - umí napsat dopis o sobě - umí hovořit o svých koníčcích a koníčcích svých kamarádů - reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu nebo promluvy - zapíše jednoduchý text Vykání Zápor Tematický okruh - Rodina Tázací zájmena Vazba von Tematický okruh - Přátelé Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Zájmena Tematický okruh - Reálie zemí příslušných jazykových oblastí Škola Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Příkazy Člen určitý a neurčitý Tematický okruh - Zájmy Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a Inf - Práce s internetem 16

17 osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu porozumění) Podstatná jména po členu určitém, neurčitém Tematický okruh - Zvířata Vzdělávací obsah předmětu Německý jazyk - 8. ročník Očekávané výstupy - zapojí se do jednoduchých rozhovorů - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci - zeptá se na přesný čas a odpoví na takovou otázku - umí určit roční období a měsíce - umí počítat do sta a základní matematické úkony - napíše jednoduchou pozvánku - dodržuje správný pořádek slov ve větách - umí napsat jednoduchý pozdrav z dovolené Slovní zásoba - žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem Kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, hodiny) Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Předložky am, im, um, datum Číslovky základní Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Slovosled ve větě oznamovací a tázací Časování způsobového slovesa mögen Inf - Internet (slovní zásoba) 17

18 - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny a dalších osvojovaných témat - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, volného času a podobné otázky pokládá - vyhledává informace o německy mluvících zemích - čte s porozuměním jednoduchý text - umí odpovědět na jednoduché otázky - vyhledává informace v textu - popíše svůj pokoj a dům - vyjádří své přání - vysnění pokoj - porozumí krátkým textům - dodržuje správný pořádek slov ve větách - osvojuje si základní pravidla komunikace - vede komunikaci s více osobami - zeptá se na směr cesty - čte s porozuměním jednoduchý text - umí odpovědět na jednoduché otázky - vyhledává informace v textu - vypráví o průběhu svého dne Tematický okruh - Reálie zemí příslušných jazykových oblastí Tematický okruh - Domov Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Předložky se 3. a 4. pádem Časování sloves s odlučitelnými předponami Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Osobní zájmena Slovní zásoba - žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem Tematický okruh - Volný čas - mluví o svém jídelníčku Tematický okruh - Jídlo a nápoje, nákupy Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, 18

19 které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Časování způsobového slovesa mȕssen Časování pravidelných a nepravidelných sloves Vzdělávací obsah předmětu Německý jazyk - 9. ročník Očekávané výstupy - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat - stručně reaguje na jednoduché sdělení písemné - nahlas a plynule vyslovuje a čte správně - rozumí obsahu a smyslu jednoduchého neznámého textu - umí si vyhledat potřebnou informaci a odpověď na otázku - napíše jednoduché sdělení a odpoví na sdělení gramaticky správně Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Neurčité zájmeno man Časování pravidelných a nepravidelných sloves Časování způsobových sloves können, dürfen Rozkaz Préteritum nepravidelných sloves haben, sein Slovní zásoba - žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem Tematický okruh - Lidské tělo a zdraví 19

20 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - umí požádat o informaci, popsat místo, kde bydlí a orientovat se na jednoduchém plánu - rozumí každodenním výrazům, základním větám - dovede konverzovat s dalšími osobami a poskytne požadované informace - vyhledává informace o německy mluvících zemích - čte s porozuměním jednoduchý text - umí odpovědět na jednoduché otázky - vyhledává informace v textu - rozumí obsahu a smyslu jednoduchého neznámého textu - umí si vyhledat potřebnou informaci a odpověď na otázku - podá informace o povolání - domluví si schůzku 20 Tematický okruh - Obec a dopravní prostředky Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Předložky se 3. pádem Časování způsobového slovesa wollen Tematický okruh - Počasí, příroda Oblékání Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění Préteritum pravidelných sloves Tematický okruh - Reálie zemí příslušných jazykových oblastí Tematický okruh - Povolání Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Perfektum pravidelných a nepravidelných sloves Stupňování přídavných jmen a příslovcí

21 Učební osnovy vyučovacího předmětu Matematika se ve 4. a 5. ročníku upravují a doplňují: Vzdělávací obsah předmětu Matematika - 4. ročník Očekávané výstupy - provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel - modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku - zapíše a přečte čísla větší než orientuje se na číselné ose větší než písemně násobí jednociferným a dvouciferným činitelem - písemně dělí jednociferným dělitelem - definuje pojem zlomek, rozlišuje pojmy čitatel a jmenovatel, zlomková čára - čísla zapíše zlomkem - určí a dokáže vyznačit polovinu, třetinu, čtvrtinu atd. - vytváří a určuje část celku na geometrických obrazcích - část celku zapíše zlomkem Čísla větší než čtení, zápis čísel v desítkové soustavě znázornění na číselné ose písemné násobení písemné dělení jednociferným dělitelem Zlomky zápis zlomku, jeho grafické vyjádření Vzdělávací obsah předmětu Matematika - 5. ročník Očekávané výstupy - využívá při pamětném počítání komutativnost a - sčítá a odčítá zpaměti i písemně v oboru přirozených čísel do a větších než násobí deseti, stem, tisícem 21 Násobilka vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

22 asociativnost sčítání a násobení - provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel - porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel - přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty - při sčítání a násobení používá komutativnost a asociativnost - umí zapsat a přečíst čísla v oboru přirozených čísel do a větších než orientuje se na číselné ose, znázorní číslo - násobí písemně trojciferným činitelem - dělí jednociferným dělitelem a dvojciferným dělitelem - definuje pojem zlomek, rozlišuje pojmy čitatel a jmenovatel, zlomková čára - čísla zapíše zlomkem - sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem - rozlišuje celá a desetinná čísla - čte a zapisuje desetinná čísla - vyznačuje desetinná čísla na číselné ose Zápis čísla v desítkové soustavě Číselná osa obor přirozených čísel zápis čísel v desítkové soustavě písemné algoritmy početních operací číselná osa, teploměr, model Zlomky zápis, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem Desetinná čísla zápis, sčítání a odčítání, násobení 10 a 100 číselná osa - porozumí významu znaku - pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose - přečte a zapíše záporné číslo na číselné ose Celá čísla kladná, záporná čísla číselná osa teploměr Učební osnovy vyučovacího předmětu Prvouka se ve všech ročnících upravují a doplňují: Vzdělávací obsah předmětu Prvouka - 1. ročník Očekávané výstupy - popíše cestu do školy a zaměří se na Místo, kde žijeme Čj - mluvený projev 22

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se v souvislostech Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Montessori program Škola: Základní škola Nový svět, Opava, p. o.,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Dodatek č. 2 ke ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Škola:Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ředitelka školy:paeddr.

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu V Evropě se neztratíme Úprava ŠVP k 1.9.2013 1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Předmět: Prvouka Místo, kde žijeme

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Verze k 27..8.2013 zpracovaná podle RVP ZV Platnost od 1.9.2013 Čj.: ZŠ Dam 191/2013 Podpis ředitele školy: 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, 641 00 Brno Ředitelka

Více

Všeobecně vzdělávací škola

Všeobecně vzdělávací škola Dodatek k ŠVP č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola: ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petra Nováková Platnost dokumentu:

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Ředitel školy: Mgr.

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT Škola: Základní

Více

2. Charakteristika školy a ŠVP

2. Charakteristika školy a ŠVP 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ZŠ a MŠ Velký Újezd je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky včetně předškolního zařízení a školní družiny. Na

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. 293/11 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Ředitelka

Více