Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX ÍSLO!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX ÍSLO!!!"

Transkript

1 Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX tu, teš, teme ÍSLO!!!

2 Pár slov z klobouku Co p ísloví ne íkají - Mladý stromek lehce se ohýbá. Však v mládí když se ohne, t žko se ve stá í narovnává. - Kdo jinému jámu kopá, m l by být po zásluze odm n n. - Darovanému koni m žeš zkontrolovat alespo kopyta. - Pod svícnem je nejvíc vosku. - Dvakrát ež a pak to zm. - Starého psa novým kousk m nenau íš, stejn tak mladý asto nechce d lat kousky po starém. - Potrefená husa už se nemusí stihnout ozvat. - Kdo chce psa bít, musí si ho nejprve chytit. - Slova jsou listy na strom života. Na podzim zežloutnou a opadají. - Nemáš-li sílu, abys ho el, shán j alespo d evo na p ikládání. - Bez práce nejsou kolá e, mnohem ast ji to totiž bývá pe ínka. OBSAH: Co p ísloví ne íkají Šík. Strana 2 Podzimní výprava Blaho..Strana 3 První (jarní) prázdninová brigáda Šík..Strana 4 Básní ka J. Nohavica...Strana 5 íslove írek p ejato z bulv. tisku...strana 6 Skrýva ky Šík.. Strana 7 íslo pro tv j zápisník.strana 8 Scouting for Boys vybral Job. Strana 10 Návrat do minulosti III. Záchv vy poezie...strana 11 s. opevn ní z let Svíža...Strana 14 Lovci David Strana16 Tour de Swerige 2001 Šík Strana 16 Poezie na okraji Šík Strana 20 Šík 2

3 Podzimní výprava Sice s mírným zpožd ním, ale p ece se p ed vás dostává zápis z naší letošní podzimní výpravy. Prost ednictvím Blaho ova vyt íbeného slohového stylu se te m žete seznámit s tím vším, co se nám na této, myslím si že velmi poda ené výprav, p ihodilo PÁTEK Sraz byl v 16:30 lenové:já, Lukáš, Jára, Pirát, Zden k, Bomber, Svíža,Vojt ch, Kot, Jirka, Kuba, Job, Messner, David, Šík (ale ten p ijel až na dny, kdy se už nechodilo ) Vyrazilo se sm r Invalidovna a jeli jsme metrem až na erný most. Z erného mostu jsme jeli autobusem do LIBERCE. Potom se jelo pod JEŠT D, kde se vyfasovali balónky, které nesm ly prasknout ani vyfouknout se. Popíšu vám cestu na Ješt d: ch ze, ch ze a pro zm nu se taky šlo. Vyškrábali jsme se na vrchol a pak slezli dol. Zde jsme postavili stany. SOBOTA Snídan, balení a hrozná ZIMA. Po dobalení se zase šlo. Po cest se hrály hry, které se jmenují: nep ítel, dra í doup. Došlo se až do m sta nebo vesnice? Nabrala se voda na ob d. Z vesnice nebo m sta se zase šlo do lesa ne na hru, ale na obídek. JÍDELNÍ LIST: Nudlová polévka Chleba k polévce Sýr do nudlové polévky Když se dojedlo, šlo se pry. Po dlouhé a únavné ch zi se lezlo na skálu, kde se postavily stany. Slezlo se dol a šlo se na d íví po nasbíraní d íví se šel hrát fotbal, ale já s Pirátem jsme nehráli, my jsme hlídali d íví, jedli arašídy a povídali si o policejní akademii (P i nejlepší v li nejsem takový cvok, abych hrál mezi stromy ve tm fotbal.) Pak jsme vynesli d íví a ud lali jídlo. Po jídle jsme šli spát NED LE Nasnídali jsme se a zabalili si a taky jsme m nili stany, já s Davidem (Davidovi se nelíbilo, jak jsem mu zabalil stan - cht l ho do tvere ku) Šli jsme po cest až k zastávce autobusu, kde se odpojil Job s Kot tem. Šli jsme v dešti kolem kasáren až do lesa pod p evis, kde se odpojil David se Svížou. O chvíli pozd ji se vrátil Svíža se Šíkem (d kuji Svížovi, že šel pro Šíka, který p inesl záviny se sko icí) Když si k nám (k Vojt chovi a mn ) p ilehl Pirát nebyli jsme moc nadšení, ale když vytáhl vyso inu, rozinky a sušené ovoce, hned jsme zm nili názor. Šlo se spát. POND LÍ Snídalo se a nebalilo, z stalo se pod p evisem. Po dobré snídani se hrálo zem m sto (je to nefér Svíža my zakazoval slova p.trotl- zví e, tmavá - barva). P ed ob dem jsme dostali zprávu v podob morseové abecedy (.-,...-) Zeptal jsem se: Blaho : Svížo, umí mikroby íst? Svíža: Pro? Blaho : Že bychom jim poslali poštou že byli soudn vyst hovaní To jsem nem l íkat, Svíža mohl um ít smíchy. Po dobrém ob d (hrachová polévka) byl odpolední klid a po tomto odpo inku se na m usmála sm la. M l jsem jít se Svížou pro vodu asi 7 kilometr, ale zachránila m Šíkova v ta: Jdeme všichni. P i zpáte ní cest jsme hráli Indiana Jonese o fidorky Šík byl hlída a zbytek bral. Došlo se pod p evis, nechaly se láhve a šla se hrát hra, po h e se ud lala ve e e (Rajská)Potom se šlo spát. 3

4 ÚTERÝ Vstávalo, balilo, jedlo se a šlo se do Doks. Já jsem byl neplacený pr vodce, který zavedl Šíka do oplatkárny, kde jsme koupili oplatky. Z nádraží se jelo do Prahy. A pak následoval odchod dom Blaho První jarní (prázdninová) brigáda Maniny Druhého b ezna sice v tšina z nás m la jarní prázdniny a užívala si je kdesi na horách i chatách, ale pro ty, kte í už byli v Praze a nem li žádnou smysluplnou nápl sobotního odpoledne, se konala letošní první, více mén uklízecí, brigáda na našich Maninách. Sešli jsme se v klubovn, t sn po ob d, tedy asi v 13:00. Hrdinnými ú astníky této akce byli: skauti Šváb, Jagger a Zden k, sv tluška K e ek s kamarádkou a vl ata Milan a? +?. V dcovstvo jsme zastupovali já, Messner a eslo. Když jsme dorazili na Maniny, docela jsme se zhrozili nad spouští, kterou zde provedla firma instalující reklamní billboard. (viz. lánek Kdo nám ni í Maniny?!) Koleje od nákla áku, po ezané stromky a konec konc ani ten billboard Maninám nijak na kráse nep idaly. Nenechali jsme se však odradit a dali jsme se do práce. Šlo nám to celkem rychle od ruky. Sbírali jsme odpadky do pytl, t ídili jsme p itom plasty a sklo zvláš, abychom je mohli vyhodit do p íslušných kontejner. Zbytek odpadk jsme nosili do kontejneru p istaveného v Pob ežce (skv le za ízeno od Joba). Kluci ( eslo, Messner a váb) mezitím vyndali ze zem železné ty e donedávna sloužící jako branky. Zbytek pokra oval ve sb ru odpadk, bylo toho opravdu požehnan lahve ze skla, z plastu, papírky, krabi ky od cigaret, plechovky a spousta dalšího. Je škoda, že taková spousta lidí neví, co je to koš nebo popelnice a k emu slouží. Nakonec jsme trochu prokyp ili písek v pískovištích a mohli jsme jít dom. Ješt jednou bych rád pod koval všem, kte í p ekonali vlastní lenost a pohodlnost, a i v den pracovního klidu se vydali tak trochu pracovat. Díky nim dnes Maniny vypadají zas o n co líp. Ale na uklízení je tam toho po ád f ra nezapome te tedy po každé sch zce strávené na Maninách odnést odtamtud alespo jednu igelitku plnou odpadk. Najít je (bohužel) stále není problém. Doufám, že ne nadlouho. Šík POD AROU Už jste si opat ili záchranný kruh? Nebo lo /ku/? Nebo dokonce ponorku??? Na co? Ptáte se. No na globální oteplování, p ece..! Tak se toho radši rychle zbavte a kupte si lyže, sn žnice nebo sá ky. Ledovce totiž netajou, ale ješt víc ledovcova ej. /Teda jestli m j profesor na geografii nekecá / 4

5 Jaromír Nohavica Básní ka Mladi ká básní ka s korálky nad kotníky bouchala na dví ka paláce poetiky s n kým se vyspala, n komu nedala, láska jako hobby pak o tom napsala sonet na ty i doby Své srdce sklo ovala podle vzoru Ferlinghetti ve vzduchu nechávala viset vždy jen p lku v ty plná tragiky, plná mystiky, plná splínu tak jí to otiskli v jednom magazínu Bývala vid na v malém baru u Rozhlasu od sebe kolena a cizí ruka kolem pasu trochu se napila, trochu se opila na ú et redaktora za týden nato byla hv zdou Mikrofóra Pod paží nosila rozepsané rukopisy ráno se budila vedle záchodové mísy múzou políbená, životem pot ísn ná, plná zázrak a pak ji vyhodili z gymplu i z baráku Šly e i v okolí, že m la n co s esenbáky a bylo cokoliv, p estala v it na zázraky cítila u srdce, jak po ní p ešla železná bota tak o tom napsala sonet ze života Pak jednou v pond lí p išla na koncert na koleje a hlasem pokorným prosila o text Darmod je a jak ho psala, tak se dala tichounce do plá e a její slzy kapaly na její mrkvá e /z alba Rok ábla hudba k filmu/ Den otev ených kluboven sobota OD DO V NAŠÍ KLUBOVN CO VŠECHNO SE BUDE DÍT? - Karlínské mistrovství F1 zápis jezdc v 11:15 vyhlášení výsledk v 15:30 - Putování za Sfingou - Výstava táborových fotografií a archiválií 5

6 Nejv tší letošní kulturní událost íslove írek PROGRAM VE ERA První autorské tení: 1.) Šík Nesm lý pokus o n co, jako je veselý lánek (První íslo) 2.) Tomega Nesm lý pokus o n co, jako je kritika na nesm lý pokus o n co, jako je veselý lánek (T etí íslo) causa Slovník 3.) Tomega, Šík, Manuál náš slovník (T inácté íslo) 4.) Svižník originál slovník (Patnácté, Šestnácté íslo) PRVNÍ HUDEBNÍ P ED L: Druhé autorské tení: ( cestovatelské okénko ) 1.) Manuál Jak jsem bru el v Polsku (Osmé íslo) 2.) Tomega, Manuál Borotín aneb úžasné úžasnosti (T inácté & trnácté íslo) DRUHÝ HUDEBNÍ P ED L 3.) eslo Dobrovolná smrt 2 (Dvacáté první íslo) T ETÍ HUDEBNÍ P ED L: T etí autorské tení: ( Povídkujme si ) 1.) Šík No ní p íb h (Dvacáté první íslo) 2.) Šváb Co nám tabule vypravovala (Dvacáté šesté íslo) 3.) Messner Tak takhle je smutná realita všedního života (Dvacáté t etí íslo) SVOBODA FILMS PRESENTS: 24 HODIN NA KOLOB ŽCE 2001 tvrté autorské tení: (Povídkujme si II.) 1.) Tomega Chvilka (Patnácté íslo) TVRTÝ HUDEBNÍ P ED L: Páté autorské tení: ( To nejlepší nakonec ) 1.) Šík Poslední dobou (Dvacáté sedmé íslo) 2.) Manuál Varování (T inácté íslo) 3.) Šík Desatero správného uhrina (Dvanácté íslo) PÁTÝ NEKONE NÝ HUDEBNÍ P ÍD L: íslo, tento fenomén mezi skautskými st ediskovými asopisy, po ádalo sv j první ve írek. A opravdu to stálo za to. Myslím, že této probd né noci, nemohl nikdo litovat. Bohatý program, oko en ný um leckými zážitky z vystoupení jednotlivých autor, spousta známých osobností, to vše je zárukou kvalitního ve írku. Jen to pohošt ní mohlo být na vyšší úrovni, organizáto i se tento nedostatek pokoušeli omluvit frázovitou v tou, že dnes je zde d ležitá strava duchovní, ale ne všichni um lci duchovní stravu m žou, a tak ve írek zbyte n p išel o n které z nich. Ale p kn popo ádku. Efektní úvod p edstavovala velmi vtipná scéna, ve které oba otcové ísla p ivedli na sv t jeho potomka. Jmenuje se sphinx-rom, váží sotva p t deka a na sv j v k toho ví až neuv iteln mnoho. Kmotrou mu byla jedna z nejvážen jších osob p ítomných na ve írku, obvodní výchovná poradkyn Blanka. Jeden z otc, nyn jší šéfredaktor Šík ve své uvítací e i zavzpomínal na radost p i vydání desátého ísla a jelikož je dnes na sv t již íslo t icáté, vyzval všechny p ítomné: Jásejte t ikrát radostn ji. Plesejte t ikrát plesat ji. Skákejte t ikrát výš. Koukejte t ikrát dál. Volejte t ikrát hlasit ji. ano, p átelé vyšlo T icáté íslo. Po úvodních ceremoniálech nastal samotný program ve írku složený z autorských tení a hudebních p ed l. Po každém svém tení v noval autor jeden artefakt do muzea ísla. Za ve er se tu tak sešla celá ada více než zajímavých p edm t (nap. triko, ve kterém druhý z otc ísla, Manuál, bru el v polské base, písanky z první t ídy jako ukázka literárních po átku redaktora íka, nebo kapalné zbytky sn hu z putování na Borotín). Auto i nastupovali jeden za druhým, k nejzda ilejším výstup m, dle mého názoru, pat il rozesmátý duet Tomegy a Manuála popisujíc již zmi ované borotínské putování nebo velmi emotivní p íb h Dobrovolná smrt 2 od st ediskového v dce karlínských skaut esla. Další atrakcí ve era byl filmový záznam ze závodu 24 hodin na kolob žce. Spole nost Svoboda films se p edvedla materiálem s opravdu velkou um leckou kvalitou, jak po stránce technické tak svou grafickou podobou i hudbou. Ve er sp l do finále, gradoval legendárními lánky Varování (od Manuála) a Desatero správného uhrina (Šík). Po p e tení posledního lánku se na sv tle sv ta 6

7 objevilo zbrusu nové vydání ísla, v po adí již jedenat icáté. Tímto program ve írku kon il, ale hlou ky známých osobností p sobících v redakci ísla i mimo ni (Logik, Maja ka, Kvít, Janík, Kristýna, ) se družn bavily ješt dlouho poté. HODNOCENÍ REDAKCE: Láska prochází žaludkem! (p evzato z nejmenovaného bulvárního týdeníku) Skrýva ky Výsledky 5. kola: Zdravím vás, všichni úsp šní hleda i, i ti kte í se práv dne s chystáte hledat poprvé. P ipojte se k nám, kte í se pravideln vydáváme hledat to, co se p ed námi skrývá, a ob as to i nalezneme. Ale te už k výsledk m minulého kola. V textu se skrývaly tyto pracovní nástroje, ná adí: nebozez, rý, kladivo, dláto, klešt, cep, palice, metr, kosa, pila, papír smirkový, po íz. (lis mezi n nepat í, to je stroj a ne nástroj!) Takže celkem dvanáct. Jak jste dopadli? Výherci a výherkyn 5. kola: Body za 5. kolo: Králík získala 9 bod, Jarda vyhledal p edm ty také za 9 bod, nejúsp šn jším ešitelem však byl Jagger, který si p ipsal 10 bod Pr b žné po adí po 5. kole: 1.) KRÁLÍK 54 BOD 2.) KNOFLÍK 46 BOD 3.) NORNÍK 27 BOD 4.) JAGGER 10 BOD 5.) JARDA 9 BOD 6.kolo Po minulém kole, které bylo zam ené spíše na mužskou ást planety se dnes podíváme do prost edí, které je naopak bližší spíše ženám. Úkolem každého sout žícího je na rozhraní slov nalézt co nejvíce VÝRAZ Z KUCHY SKÉHO PROST EDÍ. Od nádobí, p es ko ení až po rozli né potraviny a poživatiny. Bodování z stává stále stejné za každou uhádnutou v c získáváš jeden bod, když se ti poda í uhádnout všechny v ci skryté v textu, získáváš bonus v podob dalších p ti bod. Odpov di stále vházejte do erné krabi ky, nadepsané slovem skrýva ky, v rohu klubovny vedle nást nky vl at. Turnaj ve Winston City Bleskový Jack se svým p ítelem Mátohou Johnem práv dorazili do Winston City. Jejich první kroky nemohly mí it nikam jinam než do saloonu. Jacku, vsadil bych se, že ta zatrolená barmanka bude chtít za nocleh minimáln p t babek. To víš, musí toho n jak využít, když se zítra koná turnaj, odv til bleskový Jack. Vešli dovnit, objednali si každý jednu sklenku na osv žení po dlouhé 7

8 cest a zeptali se na cenu pokoje na t i dny. T i dny, to máme za každého patnáct dolar. To víte, p i turnaji se sem nahrne celé okolí, byla bych hloupá, nevyužít toho, ekla barmanka. Mátoha John se kysele ušklíbl a položil p ed ní požadovanou sumu. Každoro ní turnaj v rychlosti a p esnosti st elby m l ve Winston City a celém jeho okolí dlouhou tradici. Od as legendárního Stana Bettermana nikdo nedokázal vyhrát turnaj pot etí za sebou. Letos se to mohlo poda it Bleskovému Jackovi. Obhajoval lo ské a p edlo ské vít zství a byl opravdu tak dobrý, že o jeho vít zství pochyboval málokdo. Sam dlouhý vlas sice jako každý rok prohlašoval už n kolik dn, že letos to bude on, kdo se bude radovat z vít zství. Ale jeho e em nev noval skoro nikdo v tší pozornost. Bylo ráno, den závodu, když se Jack probudil, Mátoha už v pokoji nebyl. Ozvalo se zaklepání: Kdo klepe? Ká a. Jaká Ká a? zeptal se Jack a vydal se ke dve ím otev ít. Ve dve ích stála sli ná dívenka ve sv tle modrých šatech, které krásn ladily s jejíma modrýma o ima. Usmála se na Jacka: Ahoj, jsem sestra Sama dlouhého vlasu. Bratr íkal, že krom tebe jsou v turnaji samí saláti. P išla jsem se tedy podívat, jak vypadá chlap, který není salát. P ijela jsem sem až z Kentucky, o bratrovo vít zství prý nem žu p ijít. To je chvástal, koukám, že krmí tou svou lží celé m sto, odpov d l Jack. Uplynula již skoro celá hodina. Mátoha John se ješt nevrátil, Jack pokra oval v milém rozhovoru s Ká ou. Koukám, že je to všechno docela jinak, než se dozvídám od bratra, povídala Ká a. Co kdybychom si p ipili na tvé dnešní vít zství, ekla a rozbalila ze šátku láhev ko aku. Pro by ne, opá il Jack. Sklenky zacinkaly o sebe: A žije Bleskový Jack, pohroma soupe. Jack se napil, avšak Ká a upustila svou sklenku na zem. Co to d láš Jack ani nedo ekl v tu a skácel se k zemi. Jacku, Jacku, no kone n ses probral, už jsem myslel, že je to tv j konec, ozýval se místností hlas Mátohy Johna. Dva dny t nem žeme probrat ze spaní. Našel jsem t tady p ed turnajem bezvládn ležet, p edstav si, kdo vyhrál Sam dlouhý vlas. Pou ení? není všechno zlato, co se t pytí! Šík íslo pro tv j zápisník Skauti a skautky, íslo vám nabízí pomocnou ruku p i tvorb vašeho vlastního skautského zápisníku. V každém následujícím ísle te nalezneš p ehledn zpracované jedno z témat z rozli ných obor skautské praxe. M žeš ji použít jako návod k tomu, jak si téma (jist krasopisn ) napsat do svého zápisníku a nebo v dnešním sv t kompj tr a kopírek - si m žeš tuto stránku okopírovat, vyst ihnout, podtrhat vše d ležité a výsledný výtvor vlepit do svého zápisníku. P ibude ti tak další strana toho, co už znáš a umíš. A kdyby sis náhodou pot eboval n kdy n co osv žit i ujasnit, otev eš sv j zápisník a hrav si to najdeš. Tak a vám slouží! 8

9 BEZV DOMÍ rozlišujeme t i druhy: A) PROSTÉ BEZV DOMÍ (ran ný dýchá i tepe) P íznaky: lov k se nehýbe, leží bezvládn. Nereaguje na oslovení, zat esení ani nap. na štípnutí do ucha První pomoc: Jestli leží na b iše, oto ím ho na záda, ale nejd ív musím vylou it poran ní páte e (p ejedu mu prsty po páte i, zjistím, zda se nevychylují obratle) (!)IHNED ZKONTROLUJI: - zda poran ný tepe (poslechem, vyhledám tep na krkavici) - zda dýchá (poslechem, pohledem, dám mu p ed ústa zrcátko) - zda tepenn nekrvácí Potom zkontroluji dutinu ústní, zda tam nejsou cizí t lesa nebo zapadlý jazyk. Dýchací cesty uvolním tzv. trojitým manévrem. TROJITÝ MANÉVR = prsty položím na úhel dolní elisti, palce dám na bradu a dla na lícní kosti.. Otev u mu ústa, p edsunu dolní elist a tla ím na lícní kosti, abych ud lal minimální záklon hlavy. Pokud pacient dýchá i tepe, uložím ho do stabilizované polohy, dodržuji všechna PROTIŠOKOVÁ OPAT ENÍ a volám záchranku. Poznámky: - P i podez ení na poran ní páte e nechám pacienta na zádech a držím trojitý manévr. - P i mnoho etných zlomeninách nechám pacienta také na zádech, kontroluji, zda nezvrací B) BEZV DOMÍ SE ZÁSTAVOU DÝCHÁNÍ P íznaky: postižený nedýchá p i pohledu, poslechu ani pohmatu, m ní se mu barva k že, modrá od okrajových ástí t la (nos, brada, ušní lal ky, ) První pomoc: Je t eba provést UM LÉ DÝCHÁNÍ. Po vy išt ní ústní dutiny zakloním postiženému hlavu. Následují dva hluboké vdechy do dutiny ústní. Poté zkontroluji tep na krkavici, pokud je zachován, provádím um lé dýchání p i frekvenci 1 vdech za 5 sekund. Po 1 2 minutách zkontroluji, zda postižený dýchá a tepe. Poznámky: - Že dýchám správn poznám podle zvedajícího se hrudníku a ustupujícího modrání - P i poran ní ústní dutiny m žu dýchat poran nému do nosu. - Malým d tem se dýchá do dutiny ústní i nosní zárove. C) BEZV DOMÍ SE ZÁSTAVOU DÝCHÁNÍ A KREVNÍHO OB HU P íznaky: nehmatný tep na velkých tepnách, postižený je bledý, b hem n kolika sekund p estane dýchat První pomoc: Kombinujeme NEP ÍMOU SRDE NÍ MASÁŽ S UM LÝM DÝCHÁNÍM. Pacienta máme položeného na tvrdé podložce (abychom mohli promá knout hrudník o pot ebných 4-5 cm). Te dám dla jedné ruky asi 2 prsty nad me ovitý výb žek hrudní kosti tak, aby dla ový val byl na hrudní kosti. Na tuto ruku dám druhou, prsty z stávají ve vzduchu. Za nu mechanicky stla ovat hrudník, tla ím na n j celou horní polovinou t la. Ruce však mám stále napnuté, nepokr uji je! U dosp lého lov ka bych m l masírovat rychlostí asi stla ení za minutu. Po 1-2 minutách kontroluji, zda nedošlo k obnovení srde ní innosti i dýchání. Kombinovaná resuscitace probíhá tak, že provádíme masáž srdce a zárove dáváme um lé dýchání. (p i 1 zachránci provádíme 2 vdechy a 15 stla ení, p i 2 zachráncích 1 vdech a 15 stla ení) Poznámky: - U malých d tí nesmíme tolik zaklán t hlavu, sta í podložit pod lopatkami. - D ti do 3 let masírujeme dv ma prsty na spojnici prsních bradavek a hrudní kosti, stla ujeme asi o 1-2 cm tempem asi 140 (novorozenec) nebo 120 (kojenec) stla ení za minutu.d ti 3-12 let stla ujeme 1 rukou asi 3-4 cm, frekvence je 110 stla ení za minutu. 9

10 Scouting for Boys Vybrané kapitoly z knihy Roberta Baden-Powella SKAUTI MÍRU Myslím, že každý chlapec chce n jak pomáhat své zemi. Znám jednoduchý zp sob, jak to ud lat - stát se skautem. V angli tin znamená slovo skaut zv d. Je to obvykle voják, kterého díky jeho bystrostí a odvaze vybrali, aby šel vp edu, vypátral, kde je nep ítel, a o všem informoval svého velitele. Krom skaut -voják jsou i skauticivilové, kte í d lají v mírových dobách práci, která vyžaduje stejnou odvahu a vynalézavost. Tvo í p edvoj sv ta.severoameri tí pioný i a trape i lovci ve st ední Africe, cestovatelé a misioná i v Asii a všech necivilizovaných ástech sv ta, australští domorodci a pastevci, jízdní policisté v severozápadní Kanad to všechno jsou skauti míru, muži v pravém slova smyslu, a skv le ovládají skautskou praxi. Dovedou žít v džungli. Všude se výborn orientují, post ehnou i nejnepatrn jší stopy. I když žijí daleko od doktor, v dí, jak pe ovat o své zdraví. Jsou silní a odvážní, p ipravení elit nebezpe í a vždy ochotní pomoci druhému. Zvykli si spoléhat jen sami na sebe a když tím své zemi prosp jí, nasadí i sv j vlastní život. P i své práci se vzdávají všeho osobního pohodlí i svých pot šení. D lají to, protože je to jejich povinnost. Život pr kopníka je krásný, ale kdo po n m zatouží, nem že se stát pr kopníkem hned. Nejd ív se na to musí dob e p ipravit. Nejlépe usp jí ti, kte í byli v chlapeckých letech skauty. Skauting je užite ný pro každý zp sob života. Jeden slavný v dec ekl, že je cenný i pro lov ka, který se dá na v deckou dráhu. A známý léka poukázal na to, že pro doktora nebo chirurga je d ležité stejn jako pro skauta všímat si drobností a rozum t jim. Chci vám tedy ukázat, jak m žete zvládnout skautské znalosti a dovednosti a jak je potom využívat v praktickém život. Je to zajímavé u ení, když proniknete do jeho taj. Nejlépe vám to p jde, vstoupíte-li do skautského hnutí. ŽIVOT V P ÍROD Nejzábavn jší sou ástí skautského života je tábo ení. Pobývat v boží p írod, na horách, mezi stromy, ptáky a zví aty, u mo e nebo eky - žít v plát ném dome ku, va it si a podnikat výzkumné výpravy to všechno upev uje zdraví a p ináší radosti, jaké byste v šedivých ulicích m sta v bec nezažili. Putovat daleko od domova a každý den objevovat nová místa je také nádherné dobrodružství. Posílí vás a zocelí tak, že vám nevadí vítr ani déš, zima ani horko. Berete je jako samoz ejmost a p itom cítíte svou vlastní zdatnost, která vám pomáhá s úsm vem elit všem nesnázím, s v domím, že nakonec zvít zíte. Abyste m li z tábo ení a putování pot šení, musíte si um t poradit. V d t, jak postavit stan nebo p íst ešek, jak p ipravit a zapálit ohe, jak uva it jídlo, jak p i stavb m stku nebo voru svázat klády, jak za noci najít cestu v cizí krajin stejn dob e jako ve dne-a mnoho dalších v cí. Jen málo lidí z t ch, kte í žijí v civilizovaných oblastech, se tyto v ci nau í, protože mají pohodlné domy a m kké postele. Jídlo jim va í jiní a když neznají cestu, zeptají se strážníka. Když se potom vydají tábo it nebo na pr zkumnou výpravu, jsou úpln bezradní. Vezm te do divo iny t eba n kterého ze slavných sportovc spole n s lov kem, který má tábornické zkušenosti, a pozorujte, kdo z nich se o sebe umí postarat. Sportovní 10

11 rekordy tam nejsou moc platné, takový lov k je v p írod oby ejným zelená em. WOODCRAFT Woodcraft - lesní moudrost - znamená poznávání zví at a p írody. Znalosti o r zných zví atech získáváte tím, že sledujete jejich stopy a snažíte se k nim p iplížit tak blízko, abyste je mohli pozorovat v jejich p irozeném prost edí a studovat jejich zp sob života. Všechno kouzlo lovu spo ívá v um ní zví ata vystopovat, ne v jejich zabíjení. Žádný skaut nezabíjí zví ata jen ze sportu, pokud mu od nich nehrozí vážné nebezpe í. K lovu se uchyluje pouze proto, aby si opat il potravu. Když lov k stále pozoruje zví ata v p írod, oblíbí si je tak, že je prost nem že st ílet. Woodcraft neznamená jen schopnost najít stopy a jiná drobná znamení, ale také um ní rozeznat jejich význam, vy íst z nich, jakou rychlostí se zví e pohybovalo, jestli bylo vyplašené, nebo se cítilo bezpe n atd. Také lovci pomáhá v džungli i na poušti hledat a nacházet správnou cestu. U í ho, které lesní plody nebo ko ínky jsou jedlé, co je oblíbenou potravou zví at a co je p iláká. Stejn tak nacházíte stopy lidí, koní, kol nebo aut v obydlených oblastech a tete z nich, co se odehrálo. U íte se vy íst z mali kostí, jako je t eba ptá ek, který se náhle vznese, že se nablízku n kdo pohybuje, i když ho sami nevidíte. Když si všímáte toho jak se lidé chovají a oblékají a své poznatky složíte dohromady, n kdy poznáte ty, od kterých se nedá ekat nic dobrého. M žete také pochopit, kdo je v nouzi a pot ebuje pomoc nebo podporu, a pak ud láte to, co pat í ke skautovým hlavním povinnostem - ze všech sil pomáháte t m, kte í jsou v nouzi. Pamatujte, že skaut by se m l cítit zahanbený, kdyby si jiní lidé všimli n eho pozoruhodného d ív než on sám. Návrat do minulosti III. Záchv vy poezie vybral Job V již celkem bohaté historii našeho ísla se básn ní a básni ka ení zrovna moc neda í, p esto se na jeho stránkách n kolikráte objevily sv tlé výjimky. V dnešním ohlížení do minulosti vám nabídnu ty nejzda ilejší poetické pokusy p isp vatel našeho ísla. 11

12 Deváté íslo: Stýská se mi po mé kštici, te mi táhne na palici. Svižník Jedenácté íslo: Spadnul kámen Z vejšky na lov ka Kterej šel p šky Vyrostla mu na ele velká boubele Zatla il si na bulku Vytla il z ní píš alku To jest p íb h kamene Který z stává na ele KÁMEN Šváb, Nerost, Lump STROM Strome, strome, co tam sedíš? Sedím, sedím tady v lese Držím, držím korunu Jako kytary strunu P išel vichr veliký Spadly struny na lípy Lípa sebou sekla Kdo okolo prošel Dál už nedošel Protože ten strom Je zakletý a Nemá rád d ti. Jednou tam šel Manuál Který 11. íslo napsal a vydal Byl to pro n j špatný den Protože tam nebyl Batman. Šváb, Nerost, Lump Auto sviští po silnici, zastavuje na krajnici, vystoupí z n j muž a už leze a už leze, sko il prost už. OSUDOVÁ Z toho mostu v Nuslích, ne, ne, v Chuchlích. Letí, letí, letí vzduchem a jedním uchem poslouchá svou písni ku a umírá ka v cimbu í. 12

13 Sakra, sakra, sakra, kdy to skon í, letí dlouho, ale ouho, bum skon il život ten h íšník Pepa, který zradil Josefa. Už to není ten hoch, který sílu m l, aby navždy odlet l. Když si na n j vzpomenu, dám si hlavu k kolenu a dívám se z okna ven. Nerost T inácté íslo: Dvacáté páté íslo: duši mi n kdo do láhve lije kdo je to? B h že po ád kleje já vu a ústa jsou n má nechte mou duši ona nic neví neví o m ani já o ní duše je pry Žiju z bláta do louže, je to p kn kluzký, ob as n kdo nezalže, až budeme slizký a jiná není bez prst levici mám dob e mi tak už ruku nikomu nepodám je to trest? z stat tu sám oprátka je fest pahýl na propadlišt dám a pak jen... ticho nic Tomega David Dvacáté první íslo: PYRAMIDY On Ona by cht l by cht la nestrádat a žít praštit ho do ela sledovat nebe a vnímat klid už dávno ud lat to m la na zemi ležet a snít ve stínu pyramid jen snílci v dí, že život není cela Šík 13

14 Dvacáté sedmé íslo: Když je ti smutno, tak si zapískej. A jestli to není nutno, radostí nevýskej. KDYŽ Když je ti krásn, vzpome si, jak s na tom d íve byl. Mohl bys o tom psát básn, ale to už dávno není tv j styl. ST ÍPKY SV TLA Šík Venku tma všude tma Jenom jedno místo na sv tlo Tím je má duše Ty sv tlé st ípky v ní Dávají nad ji nám ztraceným Ukazují nám cestu ven Každá duše má ten malinký st ípek sv tla Tak když se všechny propletou nakonec není tma Messner eskoslovenské opevn ní z let Vchodové objekty Jak jsem se již zmínil, hlavním vchodem do d lost eleckých tvrzí byl speciální objekt, zvaný vchodový. Tento byl umíst n mimo hlavní áru odporu a nebyl nijak (až na výjimky K Bg S 12a) zapojen do palebné p ehrady objekt. Od objekt byly vzdáleny metr. Vždy byly umíst ny na svahu odvráceném od nep ítele to m lo ztížit jejich pozorování a p ímého d lost elecké ost elování nep ítelem. To zárove krylo i p íjezdovou komunikaci, jejíž p erušení by m lo nedozírné následky. Ochranu p ed letadly opomíjím, stejn jako projektanti OP, nesmíme totiž zapomenout, že letectvo roku 1938 nem žeme srovnávat s létajícími pevnostmi B-17 z roku Mimoto, každý pevnostní prapor m l ve stavu již v míru vlastní jednotku velkých kulomet proti letadl m (VKPL). Výzbrojí objekt byl nej ast ji kulomet lehký a t žký. Kanony byly osazovány sporadicky, pohrani ní hory byly z v tší ásti pokryty vzrostlým lesním porostem a nep edpokládalo se 14

15 proniknutí tank palebnými v jí i pevnostních objekt. P esto se tyto zbran v objektech vyskytovali a to i na obou stranách objektu (T St S 80a, N Sk 52a). Samoz ejmostí byla dvojice (vždy!) ocelolitinových zvon na stropnici objektu, jejich (standardní) výzbrojí byl LK vz. 26. Vchod pro p ší a vjezd pro vozidla se nacházel mezi st eleckými místnostmi. Vjezd byl 3,25 m vysoký a 3,5 m široký, m l t i uzáv ry: prvním byla tunová m ížová vrata, vyrobená ze silnost nných ocelových bezešvých trubek, skládajících se ze ty díl byla však dvouk ídlá. Za nimi následovala pancé ová padací vrata (zajížd la do spodního patra objektu) tvo ící hlavní uzáv r, vážila totiž šest tun. Vyrobena byla z 20 mm silného ocelového plechu zevnit zesíleného rámem a výztuhami z válcovaných profil. Zp edu pak m la být zesílena ješt devíti pancé ovými deskami 98,5 cm x 98,5 cm, o síle 50 mm (To je kniha, která má slabých 1600 stran ) Jejich st ed byl opat en st ílnou pro lehký kulomet. Jejich protizávaží se nacházelo ve spodním pat e a bylo schopno dve e samo zav ít b hem patnácti sekund a udržet je zav ené, vrata se otvírala pomocí vrátku a síly dvou muž. Za t mito dve mi se chodba lomí pod úhlem 135 (na kteroukoliv stanu) a následuje t etí a poslední uzáv r, a to vrata OBJEKT ZOBRAZENÝ NA EZU JE VCHODEM OBRÁCENÝ DO TÝLU, VLEVO JE VYZBROJEN ZBRANÍ L1 (4 CM PROTITANKOVÝ KANON VZ. 36 SP AŽENÝ S T ŽKÝM KULOMETEM VZ. 37), VPRAVO JE PAK OSAZENA ZBRA N (LEHKÝ KULOMET VZ. 26), OBA ZVONY JSOU TY ST ÍLNOVÉ A JEJICH VÝZBROJÍ JE ZBRA N. posuvná do stran. Ta vážila pouhé ty i tuny. Skládala se ze dvou vrátní (k ídel), která se posunovala po rolnách do stran. Ob poloviny m ly uzavíratelné pistolové st ílny, dve e se pomocí pák mohly dotla it do t sn ní a tím se zajistila jejich nepropustnost pro bojové plyny. Mezi prvními a t mito dve mi vznikla tzv. protiplynová p edsí o níž jsme si povídali již v 28. ísle (strana 12, pátý ádek odshora). Stejná zbra je osazena ve st íln p sobící z nitra objektu. Sv!ža Monty Python v létající cirkus - Nic než slova: Ráme kovník: Konferenciér: Pan Oliver Cavendish z Leicestru prohlašuje, že odrecituje celou Bibli za jednu vte inu, d ív než mu dopadne sekyra na hlavu. Ha, há, vau! Jenže jsme zjistili, že šlo o podvod, ano, o podvod, protože on ve skute nosti neodrecitoval celou Bibli, ale pouze první dv slabiky: Na po -, a zem el. (Tla ítkový potlesk.) 15

16 Stejn jako vloni, tak i letos jsem si ekl, že je na ase n co podniknout. Už o vánocích jsem se dohodl s Peta- Kutou o cest, no kam asi, no do Rohá. Jenže lov k míní a as m ní. Po návratu z Francie jsem zjistil, že je v Rohá ích lavinové nebezpe í p íliš veliké, než by bylo zdrávo, a že v práci je mo e práce. A ješt k tomu m l Peta-Kuta prošlý pas. No co d lat. P emýšleli jsme a nakonec jsme vymysleli ne Rohá e, ale Krkonoše, ne se stanem, ale bez stanu a va i e, ale zato se sn žnicema. Vyrazili jsme v pátek ve er Arnoštem (pro nezasv cené naše Škoda 120 l ) sm r naše chata v Peci pod Sn žkou. Ve er byla velice odpo inková hudba v aut a p íjemný kule ník. Po vydatném spánku a snídani jsme se vydali sm rem na Sn žku. Bohužel v p lce cesty jsme zhodnotili, že naše tempo je až p íliš pomalé, než abychom si mohli za sv tla ud lat bivak. Tak jsme trochu pozm nili cíl a vydali se zasn ženou plání v t žko rozeznatelných stopách Lovci Ty stopy nikdo neuvidí, protože jsou totiž v nás. Jsou to stopy dávných lovc co týdny k ižovali zasn žené plán, když stopovali zv, aby jejich rodiny m li co jíst. Rázem jsme se ocitli v nádherném sv t ticha, sn hu a stop zv e. Já jsem jenom ekal, že za obzorem uvidíme skupinku lovc, kte í jdou plání po stopách medv da. Pak se ale objevila chata a já jsem se rychle probudil. Slunce se blížilo už k obzoru a tak jsme se vydali hledat místo p espání. Našli jsme v tší záv j a dali se do práce. Po dvou hodinách jsme m li hotový záhrab pro dva lidi. Uva ili jsme si aj, needlsky a zalehli. Ráno jsme se shodli na tom, že noc byla docela teplá a pohodlná. Zase jsme ud lali ujdu a posnídali, zabalili a vydali se zp t do civilizace. Jen co jsme vyšli z lesa, tak na nás zasvítilo sluní ko, které stálo nad mlhou, která se táhla nížinou. Po chvilce jsme se dostali i my do mlhy, ale nás ješt h álo to sluní ko. Bez problém jsme se dostali zp t k samohybu a odjeli z t ch loveckých plání. Ale kousek z t ch stop nám z stal v nás Tour de SWERIGE 2001 P ES KALMAR LONDÝNSKÝM DVOUPATRÁKEM ZA V TRNÝMI MLÝNY To vstávání nám po ád n jak nevychází. Místo plánovaných osmi jsme vzh ru až t sn p ed devátou, snídáme tradi ní krupicovku se zbytkem rybízu, zapíjíme ajem. Já práv te sedím v profukujícím stanu a dopisuju deník za poslední dny, abychom byli op t v reálu. To je hr za, ty dva zase vytuhli, proto David prozatím kon ím a jdu je vzbudit, abychom dneska v bec n kam vyjeli. Pokra uje David: Vyjeli jsme, a to famózním tempem Ø 23 km/h, takže te va íme o 31 km dále a to ve m ste ku Söderåkra. Máme hrachovku s love ákem a chlebem. Jsme u mate ské školky a t šíme se na trávení na houpa kách. Další ást cesty pokra uje stále podél pob eží, asi po 35 km jízdy nás vítá Kalmar, krásné m sto s celou adou památek ob í budova muzea, stará v ž, kostel Karlsdom ze 17. stol., ale hlavn šestikilometrový most vedoucí na ostrov 16

17 Öland (d íve byl nejdelším mostem O Švédsku Povinná školní docházka: 9 letá, za íná až od 7 let (alespo jeden rok p ed nástupem na základní školu je povinná p edškolní výchova) Základní škola se d lí na t i fáze: -nižší ( t ída) -st ední ( t ída) -vyšší (7. 9. t ída) Základní škola je zakon ena záv re nými testy St ední školy jsou bu dvouleté zam ené na administrativu, výrobu i zdravotnictví nebo t í až ty leté všeobecné nebo odborné Vysoké školy: Ve Švédsku p sobí šest univerzit s mnoha fakultami (Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg, Umeå) T ístup ové univerzitní vzd lání ud luje tituly kandidáta, magistra a doktora Mnoho švéd kombinuje vzd lání na domácích univerzitách se studiem na evropských i amerických univerzitách. v Evrop, dnes už ho p edb hl ten z Kodan do Malmö). Já s Messnerem jdeme nakupovat, David mezitím musí op tovn m nit svojí duši ucházející. Jeho duše zpuch elá zas na n co najela, zas jí musí zalepit, on nebude mít nikdy klid. Naše t šení se na 6 km jízdu po most nám trochu kazí místní pé e o cyklisty. Místo toho, aby se cyklisté vydávali na svých strojích mezi automobily, tak m sto rad ji koupilo starší londýnský dvoupatrák (autobus). Tento p ekrásný dopravní prost edek má však sedadla pouze naho e, protože v dolní ásti jsou seda ky vytrhány a na et zy se zde dají velmi skladn zav šovat jízdní kola. Autobus p eváží cyklisty samoz ejm zdarma. Jen co se autobus vyprázdnil, bere si šofér naše kola, naše brašny na nich s ním lehce mávají, ale on, starý profesionál, vše hrav zvládá. Po chvilce p ijíždí ješt n kolik dalších cestujících, pan šofér típne cigaretku a m žeme vyrazit. Již po n kolika minutách jízdy se spolu s klukama kochám pohledem na mizející pevninu vid nou z druhého patra londýnského autobusu. Zdárn dorážíme na pevninu, necháme si vyložit kola, nasedáme a mí íme po západním b ehu Ölandu p ímo na sever. po celkem krátkém ase jízdy se stá íme sm rem k pob eží. Öland je opravu nádherný (te to íkám poprvé, ale zdaleka ne naposledy). Je to druhý nejv tší ostrov Švédska se speciální kv tenou, odlišnou od té kontinentální. ale co je na n m nejkrásn jší, na celé ploše Ölandu se nachází p es 400 v tšinou d ev ných v trných mlýn. My už jsme jich vid li asi šest. Paráda. Po r zných stále se zmenšujících cestách a cesti kách se dostáváme až ke šplouchajícímu b ehu. Já se jdu hned koupat. Mo e je sice studený jak Sázavák, ale koupání p i západu slunce se stalo jedním z dalších nezapomenutelných švédských zážitk. Kluci mezitím staví p íbytek a va í. K vé e máme sojové (p)látky na sušených meru kách s rýží = hojnost. Dojíst, napsat dom (sms) a spát DEN NA OSTROV Dneska jsem budika neslyšel ani já (Messner íká, že prý jsem byl vzh ru, když pípal, ale já si to n jak nepamatuju. Messner na to, že prý mám asi amnestii). Vstáváme tedy v 9.00, ale asi už v 9.40 jsme p ipraveni vyrazit. Snídáme mlí ko + müsli, chlebík s máslem a uj. Ten místní chleba je opravdu n jakej divnej, k sníd padnul bochník a my máme furt hlad. Te svištíme sm rem na Borgholm. Cesta je to lahodná, stále podél pob eží, okolo v trných mlýn. Ješt p ed Borgholmem stavíme u z íceniny hradu, jehož jméno je mi bohužel dodnes neznámé. Hrad vyho el asi p ed sto lety a dochovalo se z n j jen zdivo, vypadá tak trochu jako pevnost Boyard. 17

18 V Borgholmu pauzírujeme asi až do dvou (va ba ob da, kupování pohled, jejich psaní ). Zde se naše putování po Ölandu dostává do druhé poloviny, naše cesta se stá í k východnímu pob eží. P esn v t ch místech, kam se hodláme vydat je zamra eno až b da. Probíjíme se proti d sivému protiv tru. Je to na dlouhou dobu naposled, co jedeme na jih. V Gardslöse si prohlížíme místní kostel a až t sn p ed m ste kem jménem Möckleby se stá íme op t na západ, abychom se vrátili zp t do Kalmaru, kde naše okružní jízda po Ölandu za ala. Poslední zastávkou na tomto p ekrásném ostrov se stává další z ícenina Gråborg. Za ínám si op t o n co víc vážit našich hrad a zámk, n j ve vzpomínkách budeme vracet. Já tedy ur it. P emis ujeme se asi jen 15 min jízdou za Kalmar, projíždíme okolo te již liduprázdného golfového h išt a v lese za ním stavíme hnízdo. David opravuje (již druhý prasklý drát), já s Mes ou vyva ujeme. Nejprve nudlovka s chlebem a máslem (švédský tmavý sladký chléb + slané máslo = dobrota obrovská). Pro velký hlad p idáváme ješt ovesnou kaši dochucenou mnou nasbíranými bor vkami. S celkem plnými žaludky, zdrav unaveni (ono jet pár hodin proti nepolevujícímu v tru moc sil nep idá) jsme se odebrali ke spánku RANNÍ LAPÁLIE A P LDENNÍ SPRINT ZAKON ENÝ V BLANKAHOLMU když vidím jak tyhle další zbytky zdiva a val, znamenají pro Švédy významnou památku. Možná si to ani neuv domujete, ale u nás je hrad a zámk opravdu ohromné množství a hlavn v tšina z nich je zachovalých. Do Kalmaru se dostáváme op t busíkem. Na podlaze pod sedadel nacházím cenný úlovek v podob švédského sportovního deníku, hltám tedy nejnov jší výsledky (nic moc, p evážn švédský fotbal + Maurice Greene mistrem sv ta). Po chvíli deník mizí op t pod sedadlem a všichni se posledním pohledem lou íme s Ölandem mizejícím v dáli. Ješt mnohokrát se na Zapisuje David: 11:55 a my jsme stále ješt ve stanu. ekáme až p estane pršet. Všichni spí. Kolo jsem opravil (dva chyb jící dráty vzadu jsem doplnil dv ma zep edu). Bohužel jsem p itom musel vypustit ob kola, a tak jsem se ráno v 9.00 vydal ke 2 km vzdálené pump, kde jsem kola dofoukl. Bohužel jsem velice vydatn zmokl. Je a ík tvrdí, že se v ci daly do pohybu, prý už neprší??? Ha ha ha. A taky že se do pohybu daly! Za 40 min zabaleno a vyjíždíme. Stavíme u pumpy, kde už David dneska jednou byl. Kupujeme chlebík a ob dváme báje ný, ale opravdu báje ný jogurtík. Po malé hygošce na místních toaletách již opravdu vyjíždíme. Tempí ko si držíme více než slušné. Projíždíme Ålem, Mönsteräs (pr m rná rychlost cca. 26 km/h, st ídáme se po hodin v ele. po t ech hodinách dnešní jízdy míjíme 18

19 v rychlosti také p ístav Oskarshamn, odpo inek si dop áváme až u letišt ve Fårbo (ona je to tedy spíše pastvina i lu ina, ale mapa tvrdí že letišt ). Te už na každého z nás eká jen p l hodinky v ele a vychází to tak, že t sn p ed západem slunce kon íme naší dnešní etapu v Blankaholmu (vzpomínka na Blanku, copak asi práv d lá?) Ješt než sluní ko úpln zalezlo za obzor, stíháme koupa ku na pláži ce v místním kempu. Kus za fotbalovým h išt m zastavujeme, zastanujeme a vyva ujeme. Dnes máme na jídelní ku žampomá ku s kolínkama. I p es to, že jsme kv li dešti vyjížd li až ve dv odpoledne, ujeli jsme 112,3 km, což je úctyhodný výkon, zasluhující si odm nu v podob uklid ujícího spánku. CITÁTKY: Messner: Musíme brzo najít n jakou benzínku, abych si moh dojít na záchod. Šík: Tak jdi do lesa, jak t Pán B h stvo il. Messner: M stvo il pro benzínku. Šík 19

20 Poezie na okraji trocha verš na poslední stran ísla SN NÍ PROTIKLADY voda a ohe Slunce a M síc sv tlo a tma bílá a erná ano a ne já a ty / / Tma vchází do ulic hned poté do oken, pokoj a t l ta t la se zvodorovní vypnou jen pravidelný tlukot a ob asný vzdech hlásí stálou p ítomnost života P esto v horních partiích b ží nádherný film Barevní motýli sedí na vrcholu duhy r že a orchideje rozvíjejí se p ed o ima dobývají se do nosních dírek do uší se vkrádá vzdálený smích a k ik Hlasité zapípání páska se trhá opona spadla Je as zapnout t la a když jsou v poloze svislé Dáš si mlíko nebo aj? / / T icáté druhé íslo Redakce: Václav Zeman - Šík, Michal Zikán Manuál, Petra Tome ková Tomega, Ji í Slavík - Svižník Do tohoto ísla p isp li: Vít Masopust Job, Jan Kli man- Blaho, David Procházka, Pavel Ve erka Messner, Vojt ch Ve erka váb, Zdenka Jindráková Lump, vašek Halbich Nerost, Jarek Nohavica íslo na internetu: Redak ní Náklad: 35 výtisk Vychází:

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PÍSEMNÁ PRÁCE Zadání 1 facka ho ješt pálila na tvá i, ale nemohl se ubránit úsm vu. Zpracování: vypravování kon ící uvedeným souv tím Zadání 2 Moje kuriózní brigáda Loni jsem pomáhal

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Vydáno spole ností MindSoft s. r. o. www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz www.mujkouc.cz www.sex-triky.cz www.sexy-milovani.cz www.fit-porod.

Vydáno spole ností MindSoft s. r. o. www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz www.mujkouc.cz www.sex-triky.cz www.sexy-milovani.cz www.fit-porod. Vydáno spole ností MindSoft s. r. o. www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz www.mujkouc.cz www.sex-triky.cz www.sexy-milovani.cz www.fit-porod.cz www.rozvod-manzelstvi.cz www.sebevedomi-zvyseni.cz Tato kniha

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERRJ PRO TRVALÝ POBYT CIZINC V R (ZKOUŠKA 1) 1 PÍSEMNÁ ÁST (asi 70 minut) ÁST I: tení s porozum ním (35 minut) ÁST II: Porozum ní vyslechnutému textu (asi 20

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Okolí Kaprálova mlýna

Okolí Kaprálova mlýna Okolí Kaprálova mlýna Ochoz 500m Malčina Lysá Hora Švédův stůl Brno 5km Jezevčí hrady Hynštova Netopýrka Desentérka Nad Smrkama Křížová Nad Výtokem mokřad Kůlnička Pekárna meandry Skalní výchozy Skalní

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Síla hrou. LIBUŠE KUBINCOVÁ PROF. RNDr. ERIKA MECHLOVÁ, CSc. P írodov decká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava.

Síla hrou. LIBUŠE KUBINCOVÁ PROF. RNDr. ERIKA MECHLOVÁ, CSc. P írodov decká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava. Síla hrou LIBUŠE KUBINCOVÁ PROF. RNDr. ERIKA MECHLOVÁ, CSc. P írodov decká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava Abstrakt v eštin : V p ísp vku se zabýváme problematikou síly a jejich

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8 JÍDELNÍ LÍS TEK 0.. - 6.. 01 týden 8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Sýr strouhaný, Máslo porce,,,, /, elé ovocné,, ZAM, CIZI Polévka hov zí se strouháním, Ku ecí maso na smetan s hrá kem, T

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/054220/15-Ka Liberec, dne 22.5.2015 CJ MML 097647/15 Oprávn

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl.

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Skladový systém ORSY Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Celek je víc než jen souhrn jeho ástí (Aristoteles) Skladové hospodá ství

Více