Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX ÍSLO!!!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX ÍSLO!!!"

Transkript

1 Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX tu, teš, teme ÍSLO!!!

2 Pár slov z klobouku Co p ísloví ne íkají - Mladý stromek lehce se ohýbá. Však v mládí když se ohne, t žko se ve stá í narovnává. - Kdo jinému jámu kopá, m l by být po zásluze odm n n. - Darovanému koni m žeš zkontrolovat alespo kopyta. - Pod svícnem je nejvíc vosku. - Dvakrát ež a pak to zm. - Starého psa novým kousk m nenau íš, stejn tak mladý asto nechce d lat kousky po starém. - Potrefená husa už se nemusí stihnout ozvat. - Kdo chce psa bít, musí si ho nejprve chytit. - Slova jsou listy na strom života. Na podzim zežloutnou a opadají. - Nemáš-li sílu, abys ho el, shán j alespo d evo na p ikládání. - Bez práce nejsou kolá e, mnohem ast ji to totiž bývá pe ínka. OBSAH: Co p ísloví ne íkají Šík. Strana 2 Podzimní výprava Blaho..Strana 3 První (jarní) prázdninová brigáda Šík..Strana 4 Básní ka J. Nohavica...Strana 5 íslove írek p ejato z bulv. tisku...strana 6 Skrýva ky Šík.. Strana 7 íslo pro tv j zápisník.strana 8 Scouting for Boys vybral Job. Strana 10 Návrat do minulosti III. Záchv vy poezie...strana 11 s. opevn ní z let Svíža...Strana 14 Lovci David Strana16 Tour de Swerige 2001 Šík Strana 16 Poezie na okraji Šík Strana 20 Šík 2

3 Podzimní výprava Sice s mírným zpožd ním, ale p ece se p ed vás dostává zápis z naší letošní podzimní výpravy. Prost ednictvím Blaho ova vyt íbeného slohového stylu se te m žete seznámit s tím vším, co se nám na této, myslím si že velmi poda ené výprav, p ihodilo PÁTEK Sraz byl v 16:30 lenové:já, Lukáš, Jára, Pirát, Zden k, Bomber, Svíža,Vojt ch, Kot, Jirka, Kuba, Job, Messner, David, Šík (ale ten p ijel až na dny, kdy se už nechodilo ) Vyrazilo se sm r Invalidovna a jeli jsme metrem až na erný most. Z erného mostu jsme jeli autobusem do LIBERCE. Potom se jelo pod JEŠT D, kde se vyfasovali balónky, které nesm ly prasknout ani vyfouknout se. Popíšu vám cestu na Ješt d: ch ze, ch ze a pro zm nu se taky šlo. Vyškrábali jsme se na vrchol a pak slezli dol. Zde jsme postavili stany. SOBOTA Snídan, balení a hrozná ZIMA. Po dobalení se zase šlo. Po cest se hrály hry, které se jmenují: nep ítel, dra í doup. Došlo se až do m sta nebo vesnice? Nabrala se voda na ob d. Z vesnice nebo m sta se zase šlo do lesa ne na hru, ale na obídek. JÍDELNÍ LIST: Nudlová polévka Chleba k polévce Sýr do nudlové polévky Když se dojedlo, šlo se pry. Po dlouhé a únavné ch zi se lezlo na skálu, kde se postavily stany. Slezlo se dol a šlo se na d íví po nasbíraní d íví se šel hrát fotbal, ale já s Pirátem jsme nehráli, my jsme hlídali d íví, jedli arašídy a povídali si o policejní akademii (P i nejlepší v li nejsem takový cvok, abych hrál mezi stromy ve tm fotbal.) Pak jsme vynesli d íví a ud lali jídlo. Po jídle jsme šli spát NED LE Nasnídali jsme se a zabalili si a taky jsme m nili stany, já s Davidem (Davidovi se nelíbilo, jak jsem mu zabalil stan - cht l ho do tvere ku) Šli jsme po cest až k zastávce autobusu, kde se odpojil Job s Kot tem. Šli jsme v dešti kolem kasáren až do lesa pod p evis, kde se odpojil David se Svížou. O chvíli pozd ji se vrátil Svíža se Šíkem (d kuji Svížovi, že šel pro Šíka, který p inesl záviny se sko icí) Když si k nám (k Vojt chovi a mn ) p ilehl Pirát nebyli jsme moc nadšení, ale když vytáhl vyso inu, rozinky a sušené ovoce, hned jsme zm nili názor. Šlo se spát. POND LÍ Snídalo se a nebalilo, z stalo se pod p evisem. Po dobré snídani se hrálo zem m sto (je to nefér Svíža my zakazoval slova p.trotl- zví e, tmavá - barva). P ed ob dem jsme dostali zprávu v podob morseové abecedy (.-,...-) Zeptal jsem se: Blaho : Svížo, umí mikroby íst? Svíža: Pro? Blaho : Že bychom jim poslali poštou že byli soudn vyst hovaní To jsem nem l íkat, Svíža mohl um ít smíchy. Po dobrém ob d (hrachová polévka) byl odpolední klid a po tomto odpo inku se na m usmála sm la. M l jsem jít se Svížou pro vodu asi 7 kilometr, ale zachránila m Šíkova v ta: Jdeme všichni. P i zpáte ní cest jsme hráli Indiana Jonese o fidorky Šík byl hlída a zbytek bral. Došlo se pod p evis, nechaly se láhve a šla se hrát hra, po h e se ud lala ve e e (Rajská)Potom se šlo spát. 3

4 ÚTERÝ Vstávalo, balilo, jedlo se a šlo se do Doks. Já jsem byl neplacený pr vodce, který zavedl Šíka do oplatkárny, kde jsme koupili oplatky. Z nádraží se jelo do Prahy. A pak následoval odchod dom Blaho První jarní (prázdninová) brigáda Maniny Druhého b ezna sice v tšina z nás m la jarní prázdniny a užívala si je kdesi na horách i chatách, ale pro ty, kte í už byli v Praze a nem li žádnou smysluplnou nápl sobotního odpoledne, se konala letošní první, více mén uklízecí, brigáda na našich Maninách. Sešli jsme se v klubovn, t sn po ob d, tedy asi v 13:00. Hrdinnými ú astníky této akce byli: skauti Šváb, Jagger a Zden k, sv tluška K e ek s kamarádkou a vl ata Milan a? +?. V dcovstvo jsme zastupovali já, Messner a eslo. Když jsme dorazili na Maniny, docela jsme se zhrozili nad spouští, kterou zde provedla firma instalující reklamní billboard. (viz. lánek Kdo nám ni í Maniny?!) Koleje od nákla áku, po ezané stromky a konec konc ani ten billboard Maninám nijak na kráse nep idaly. Nenechali jsme se však odradit a dali jsme se do práce. Šlo nám to celkem rychle od ruky. Sbírali jsme odpadky do pytl, t ídili jsme p itom plasty a sklo zvláš, abychom je mohli vyhodit do p íslušných kontejner. Zbytek odpadk jsme nosili do kontejneru p istaveného v Pob ežce (skv le za ízeno od Joba). Kluci ( eslo, Messner a váb) mezitím vyndali ze zem železné ty e donedávna sloužící jako branky. Zbytek pokra oval ve sb ru odpadk, bylo toho opravdu požehnan lahve ze skla, z plastu, papírky, krabi ky od cigaret, plechovky a spousta dalšího. Je škoda, že taková spousta lidí neví, co je to koš nebo popelnice a k emu slouží. Nakonec jsme trochu prokyp ili písek v pískovištích a mohli jsme jít dom. Ješt jednou bych rád pod koval všem, kte í p ekonali vlastní lenost a pohodlnost, a i v den pracovního klidu se vydali tak trochu pracovat. Díky nim dnes Maniny vypadají zas o n co líp. Ale na uklízení je tam toho po ád f ra nezapome te tedy po každé sch zce strávené na Maninách odnést odtamtud alespo jednu igelitku plnou odpadk. Najít je (bohužel) stále není problém. Doufám, že ne nadlouho. Šík POD AROU Už jste si opat ili záchranný kruh? Nebo lo /ku/? Nebo dokonce ponorku??? Na co? Ptáte se. No na globální oteplování, p ece..! Tak se toho radši rychle zbavte a kupte si lyže, sn žnice nebo sá ky. Ledovce totiž netajou, ale ješt víc ledovcova ej. /Teda jestli m j profesor na geografii nekecá / 4

5 Jaromír Nohavica Básní ka Mladi ká básní ka s korálky nad kotníky bouchala na dví ka paláce poetiky s n kým se vyspala, n komu nedala, láska jako hobby pak o tom napsala sonet na ty i doby Své srdce sklo ovala podle vzoru Ferlinghetti ve vzduchu nechávala viset vždy jen p lku v ty plná tragiky, plná mystiky, plná splínu tak jí to otiskli v jednom magazínu Bývala vid na v malém baru u Rozhlasu od sebe kolena a cizí ruka kolem pasu trochu se napila, trochu se opila na ú et redaktora za týden nato byla hv zdou Mikrofóra Pod paží nosila rozepsané rukopisy ráno se budila vedle záchodové mísy múzou políbená, životem pot ísn ná, plná zázrak a pak ji vyhodili z gymplu i z baráku Šly e i v okolí, že m la n co s esenbáky a bylo cokoliv, p estala v it na zázraky cítila u srdce, jak po ní p ešla železná bota tak o tom napsala sonet ze života Pak jednou v pond lí p išla na koncert na koleje a hlasem pokorným prosila o text Darmod je a jak ho psala, tak se dala tichounce do plá e a její slzy kapaly na její mrkvá e /z alba Rok ábla hudba k filmu/ Den otev ených kluboven sobota OD DO V NAŠÍ KLUBOVN CO VŠECHNO SE BUDE DÍT? - Karlínské mistrovství F1 zápis jezdc v 11:15 vyhlášení výsledk v 15:30 - Putování za Sfingou - Výstava táborových fotografií a archiválií 5

6 Nejv tší letošní kulturní událost íslove írek PROGRAM VE ERA První autorské tení: 1.) Šík Nesm lý pokus o n co, jako je veselý lánek (První íslo) 2.) Tomega Nesm lý pokus o n co, jako je kritika na nesm lý pokus o n co, jako je veselý lánek (T etí íslo) causa Slovník 3.) Tomega, Šík, Manuál náš slovník (T inácté íslo) 4.) Svižník originál slovník (Patnácté, Šestnácté íslo) PRVNÍ HUDEBNÍ P ED L: Druhé autorské tení: ( cestovatelské okénko ) 1.) Manuál Jak jsem bru el v Polsku (Osmé íslo) 2.) Tomega, Manuál Borotín aneb úžasné úžasnosti (T inácté & trnácté íslo) DRUHÝ HUDEBNÍ P ED L 3.) eslo Dobrovolná smrt 2 (Dvacáté první íslo) T ETÍ HUDEBNÍ P ED L: T etí autorské tení: ( Povídkujme si ) 1.) Šík No ní p íb h (Dvacáté první íslo) 2.) Šváb Co nám tabule vypravovala (Dvacáté šesté íslo) 3.) Messner Tak takhle je smutná realita všedního života (Dvacáté t etí íslo) SVOBODA FILMS PRESENTS: 24 HODIN NA KOLOB ŽCE 2001 tvrté autorské tení: (Povídkujme si II.) 1.) Tomega Chvilka (Patnácté íslo) TVRTÝ HUDEBNÍ P ED L: Páté autorské tení: ( To nejlepší nakonec ) 1.) Šík Poslední dobou (Dvacáté sedmé íslo) 2.) Manuál Varování (T inácté íslo) 3.) Šík Desatero správného uhrina (Dvanácté íslo) PÁTÝ NEKONE NÝ HUDEBNÍ P ÍD L: íslo, tento fenomén mezi skautskými st ediskovými asopisy, po ádalo sv j první ve írek. A opravdu to stálo za to. Myslím, že této probd né noci, nemohl nikdo litovat. Bohatý program, oko en ný um leckými zážitky z vystoupení jednotlivých autor, spousta známých osobností, to vše je zárukou kvalitního ve írku. Jen to pohošt ní mohlo být na vyšší úrovni, organizáto i se tento nedostatek pokoušeli omluvit frázovitou v tou, že dnes je zde d ležitá strava duchovní, ale ne všichni um lci duchovní stravu m žou, a tak ve írek zbyte n p išel o n které z nich. Ale p kn popo ádku. Efektní úvod p edstavovala velmi vtipná scéna, ve které oba otcové ísla p ivedli na sv t jeho potomka. Jmenuje se sphinx-rom, váží sotva p t deka a na sv j v k toho ví až neuv iteln mnoho. Kmotrou mu byla jedna z nejvážen jších osob p ítomných na ve írku, obvodní výchovná poradkyn Blanka. Jeden z otc, nyn jší šéfredaktor Šík ve své uvítací e i zavzpomínal na radost p i vydání desátého ísla a jelikož je dnes na sv t již íslo t icáté, vyzval všechny p ítomné: Jásejte t ikrát radostn ji. Plesejte t ikrát plesat ji. Skákejte t ikrát výš. Koukejte t ikrát dál. Volejte t ikrát hlasit ji. ano, p átelé vyšlo T icáté íslo. Po úvodních ceremoniálech nastal samotný program ve írku složený z autorských tení a hudebních p ed l. Po každém svém tení v noval autor jeden artefakt do muzea ísla. Za ve er se tu tak sešla celá ada více než zajímavých p edm t (nap. triko, ve kterém druhý z otc ísla, Manuál, bru el v polské base, písanky z první t ídy jako ukázka literárních po átku redaktora íka, nebo kapalné zbytky sn hu z putování na Borotín). Auto i nastupovali jeden za druhým, k nejzda ilejším výstup m, dle mého názoru, pat il rozesmátý duet Tomegy a Manuála popisujíc již zmi ované borotínské putování nebo velmi emotivní p íb h Dobrovolná smrt 2 od st ediskového v dce karlínských skaut esla. Další atrakcí ve era byl filmový záznam ze závodu 24 hodin na kolob žce. Spole nost Svoboda films se p edvedla materiálem s opravdu velkou um leckou kvalitou, jak po stránce technické tak svou grafickou podobou i hudbou. Ve er sp l do finále, gradoval legendárními lánky Varování (od Manuála) a Desatero správného uhrina (Šík). Po p e tení posledního lánku se na sv tle sv ta 6

7 objevilo zbrusu nové vydání ísla, v po adí již jedenat icáté. Tímto program ve írku kon il, ale hlou ky známých osobností p sobících v redakci ísla i mimo ni (Logik, Maja ka, Kvít, Janík, Kristýna, ) se družn bavily ješt dlouho poté. HODNOCENÍ REDAKCE: Láska prochází žaludkem! (p evzato z nejmenovaného bulvárního týdeníku) Skrýva ky Výsledky 5. kola: Zdravím vás, všichni úsp šní hleda i, i ti kte í se práv dne s chystáte hledat poprvé. P ipojte se k nám, kte í se pravideln vydáváme hledat to, co se p ed námi skrývá, a ob as to i nalezneme. Ale te už k výsledk m minulého kola. V textu se skrývaly tyto pracovní nástroje, ná adí: nebozez, rý, kladivo, dláto, klešt, cep, palice, metr, kosa, pila, papír smirkový, po íz. (lis mezi n nepat í, to je stroj a ne nástroj!) Takže celkem dvanáct. Jak jste dopadli? Výherci a výherkyn 5. kola: Body za 5. kolo: Králík získala 9 bod, Jarda vyhledal p edm ty také za 9 bod, nejúsp šn jším ešitelem však byl Jagger, který si p ipsal 10 bod Pr b žné po adí po 5. kole: 1.) KRÁLÍK 54 BOD 2.) KNOFLÍK 46 BOD 3.) NORNÍK 27 BOD 4.) JAGGER 10 BOD 5.) JARDA 9 BOD 6.kolo Po minulém kole, které bylo zam ené spíše na mužskou ást planety se dnes podíváme do prost edí, které je naopak bližší spíše ženám. Úkolem každého sout žícího je na rozhraní slov nalézt co nejvíce VÝRAZ Z KUCHY SKÉHO PROST EDÍ. Od nádobí, p es ko ení až po rozli né potraviny a poživatiny. Bodování z stává stále stejné za každou uhádnutou v c získáváš jeden bod, když se ti poda í uhádnout všechny v ci skryté v textu, získáváš bonus v podob dalších p ti bod. Odpov di stále vházejte do erné krabi ky, nadepsané slovem skrýva ky, v rohu klubovny vedle nást nky vl at. Turnaj ve Winston City Bleskový Jack se svým p ítelem Mátohou Johnem práv dorazili do Winston City. Jejich první kroky nemohly mí it nikam jinam než do saloonu. Jacku, vsadil bych se, že ta zatrolená barmanka bude chtít za nocleh minimáln p t babek. To víš, musí toho n jak využít, když se zítra koná turnaj, odv til bleskový Jack. Vešli dovnit, objednali si každý jednu sklenku na osv žení po dlouhé 7

8 cest a zeptali se na cenu pokoje na t i dny. T i dny, to máme za každého patnáct dolar. To víte, p i turnaji se sem nahrne celé okolí, byla bych hloupá, nevyužít toho, ekla barmanka. Mátoha John se kysele ušklíbl a položil p ed ní požadovanou sumu. Každoro ní turnaj v rychlosti a p esnosti st elby m l ve Winston City a celém jeho okolí dlouhou tradici. Od as legendárního Stana Bettermana nikdo nedokázal vyhrát turnaj pot etí za sebou. Letos se to mohlo poda it Bleskovému Jackovi. Obhajoval lo ské a p edlo ské vít zství a byl opravdu tak dobrý, že o jeho vít zství pochyboval málokdo. Sam dlouhý vlas sice jako každý rok prohlašoval už n kolik dn, že letos to bude on, kdo se bude radovat z vít zství. Ale jeho e em nev noval skoro nikdo v tší pozornost. Bylo ráno, den závodu, když se Jack probudil, Mátoha už v pokoji nebyl. Ozvalo se zaklepání: Kdo klepe? Ká a. Jaká Ká a? zeptal se Jack a vydal se ke dve ím otev ít. Ve dve ích stála sli ná dívenka ve sv tle modrých šatech, které krásn ladily s jejíma modrýma o ima. Usmála se na Jacka: Ahoj, jsem sestra Sama dlouhého vlasu. Bratr íkal, že krom tebe jsou v turnaji samí saláti. P išla jsem se tedy podívat, jak vypadá chlap, který není salát. P ijela jsem sem až z Kentucky, o bratrovo vít zství prý nem žu p ijít. To je chvástal, koukám, že krmí tou svou lží celé m sto, odpov d l Jack. Uplynula již skoro celá hodina. Mátoha John se ješt nevrátil, Jack pokra oval v milém rozhovoru s Ká ou. Koukám, že je to všechno docela jinak, než se dozvídám od bratra, povídala Ká a. Co kdybychom si p ipili na tvé dnešní vít zství, ekla a rozbalila ze šátku láhev ko aku. Pro by ne, opá il Jack. Sklenky zacinkaly o sebe: A žije Bleskový Jack, pohroma soupe. Jack se napil, avšak Ká a upustila svou sklenku na zem. Co to d láš Jack ani nedo ekl v tu a skácel se k zemi. Jacku, Jacku, no kone n ses probral, už jsem myslel, že je to tv j konec, ozýval se místností hlas Mátohy Johna. Dva dny t nem žeme probrat ze spaní. Našel jsem t tady p ed turnajem bezvládn ležet, p edstav si, kdo vyhrál Sam dlouhý vlas. Pou ení? není všechno zlato, co se t pytí! Šík íslo pro tv j zápisník Skauti a skautky, íslo vám nabízí pomocnou ruku p i tvorb vašeho vlastního skautského zápisníku. V každém následujícím ísle te nalezneš p ehledn zpracované jedno z témat z rozli ných obor skautské praxe. M žeš ji použít jako návod k tomu, jak si téma (jist krasopisn ) napsat do svého zápisníku a nebo v dnešním sv t kompj tr a kopírek - si m žeš tuto stránku okopírovat, vyst ihnout, podtrhat vše d ležité a výsledný výtvor vlepit do svého zápisníku. P ibude ti tak další strana toho, co už znáš a umíš. A kdyby sis náhodou pot eboval n kdy n co osv žit i ujasnit, otev eš sv j zápisník a hrav si to najdeš. Tak a vám slouží! 8

9 BEZV DOMÍ rozlišujeme t i druhy: A) PROSTÉ BEZV DOMÍ (ran ný dýchá i tepe) P íznaky: lov k se nehýbe, leží bezvládn. Nereaguje na oslovení, zat esení ani nap. na štípnutí do ucha První pomoc: Jestli leží na b iše, oto ím ho na záda, ale nejd ív musím vylou it poran ní páte e (p ejedu mu prsty po páte i, zjistím, zda se nevychylují obratle) (!)IHNED ZKONTROLUJI: - zda poran ný tepe (poslechem, vyhledám tep na krkavici) - zda dýchá (poslechem, pohledem, dám mu p ed ústa zrcátko) - zda tepenn nekrvácí Potom zkontroluji dutinu ústní, zda tam nejsou cizí t lesa nebo zapadlý jazyk. Dýchací cesty uvolním tzv. trojitým manévrem. TROJITÝ MANÉVR = prsty položím na úhel dolní elisti, palce dám na bradu a dla na lícní kosti.. Otev u mu ústa, p edsunu dolní elist a tla ím na lícní kosti, abych ud lal minimální záklon hlavy. Pokud pacient dýchá i tepe, uložím ho do stabilizované polohy, dodržuji všechna PROTIŠOKOVÁ OPAT ENÍ a volám záchranku. Poznámky: - P i podez ení na poran ní páte e nechám pacienta na zádech a držím trojitý manévr. - P i mnoho etných zlomeninách nechám pacienta také na zádech, kontroluji, zda nezvrací B) BEZV DOMÍ SE ZÁSTAVOU DÝCHÁNÍ P íznaky: postižený nedýchá p i pohledu, poslechu ani pohmatu, m ní se mu barva k že, modrá od okrajových ástí t la (nos, brada, ušní lal ky, ) První pomoc: Je t eba provést UM LÉ DÝCHÁNÍ. Po vy išt ní ústní dutiny zakloním postiženému hlavu. Následují dva hluboké vdechy do dutiny ústní. Poté zkontroluji tep na krkavici, pokud je zachován, provádím um lé dýchání p i frekvenci 1 vdech za 5 sekund. Po 1 2 minutách zkontroluji, zda postižený dýchá a tepe. Poznámky: - Že dýchám správn poznám podle zvedajícího se hrudníku a ustupujícího modrání - P i poran ní ústní dutiny m žu dýchat poran nému do nosu. - Malým d tem se dýchá do dutiny ústní i nosní zárove. C) BEZV DOMÍ SE ZÁSTAVOU DÝCHÁNÍ A KREVNÍHO OB HU P íznaky: nehmatný tep na velkých tepnách, postižený je bledý, b hem n kolika sekund p estane dýchat První pomoc: Kombinujeme NEP ÍMOU SRDE NÍ MASÁŽ S UM LÝM DÝCHÁNÍM. Pacienta máme položeného na tvrdé podložce (abychom mohli promá knout hrudník o pot ebných 4-5 cm). Te dám dla jedné ruky asi 2 prsty nad me ovitý výb žek hrudní kosti tak, aby dla ový val byl na hrudní kosti. Na tuto ruku dám druhou, prsty z stávají ve vzduchu. Za nu mechanicky stla ovat hrudník, tla ím na n j celou horní polovinou t la. Ruce však mám stále napnuté, nepokr uji je! U dosp lého lov ka bych m l masírovat rychlostí asi stla ení za minutu. Po 1-2 minutách kontroluji, zda nedošlo k obnovení srde ní innosti i dýchání. Kombinovaná resuscitace probíhá tak, že provádíme masáž srdce a zárove dáváme um lé dýchání. (p i 1 zachránci provádíme 2 vdechy a 15 stla ení, p i 2 zachráncích 1 vdech a 15 stla ení) Poznámky: - U malých d tí nesmíme tolik zaklán t hlavu, sta í podložit pod lopatkami. - D ti do 3 let masírujeme dv ma prsty na spojnici prsních bradavek a hrudní kosti, stla ujeme asi o 1-2 cm tempem asi 140 (novorozenec) nebo 120 (kojenec) stla ení za minutu.d ti 3-12 let stla ujeme 1 rukou asi 3-4 cm, frekvence je 110 stla ení za minutu. 9

10 Scouting for Boys Vybrané kapitoly z knihy Roberta Baden-Powella SKAUTI MÍRU Myslím, že každý chlapec chce n jak pomáhat své zemi. Znám jednoduchý zp sob, jak to ud lat - stát se skautem. V angli tin znamená slovo skaut zv d. Je to obvykle voják, kterého díky jeho bystrostí a odvaze vybrali, aby šel vp edu, vypátral, kde je nep ítel, a o všem informoval svého velitele. Krom skaut -voják jsou i skauticivilové, kte í d lají v mírových dobách práci, která vyžaduje stejnou odvahu a vynalézavost. Tvo í p edvoj sv ta.severoameri tí pioný i a trape i lovci ve st ední Africe, cestovatelé a misioná i v Asii a všech necivilizovaných ástech sv ta, australští domorodci a pastevci, jízdní policisté v severozápadní Kanad to všechno jsou skauti míru, muži v pravém slova smyslu, a skv le ovládají skautskou praxi. Dovedou žít v džungli. Všude se výborn orientují, post ehnou i nejnepatrn jší stopy. I když žijí daleko od doktor, v dí, jak pe ovat o své zdraví. Jsou silní a odvážní, p ipravení elit nebezpe í a vždy ochotní pomoci druhému. Zvykli si spoléhat jen sami na sebe a když tím své zemi prosp jí, nasadí i sv j vlastní život. P i své práci se vzdávají všeho osobního pohodlí i svých pot šení. D lají to, protože je to jejich povinnost. Život pr kopníka je krásný, ale kdo po n m zatouží, nem že se stát pr kopníkem hned. Nejd ív se na to musí dob e p ipravit. Nejlépe usp jí ti, kte í byli v chlapeckých letech skauty. Skauting je užite ný pro každý zp sob života. Jeden slavný v dec ekl, že je cenný i pro lov ka, který se dá na v deckou dráhu. A známý léka poukázal na to, že pro doktora nebo chirurga je d ležité stejn jako pro skauta všímat si drobností a rozum t jim. Chci vám tedy ukázat, jak m žete zvládnout skautské znalosti a dovednosti a jak je potom využívat v praktickém život. Je to zajímavé u ení, když proniknete do jeho taj. Nejlépe vám to p jde, vstoupíte-li do skautského hnutí. ŽIVOT V P ÍROD Nejzábavn jší sou ástí skautského života je tábo ení. Pobývat v boží p írod, na horách, mezi stromy, ptáky a zví aty, u mo e nebo eky - žít v plát ném dome ku, va it si a podnikat výzkumné výpravy to všechno upev uje zdraví a p ináší radosti, jaké byste v šedivých ulicích m sta v bec nezažili. Putovat daleko od domova a každý den objevovat nová místa je také nádherné dobrodružství. Posílí vás a zocelí tak, že vám nevadí vítr ani déš, zima ani horko. Berete je jako samoz ejmost a p itom cítíte svou vlastní zdatnost, která vám pomáhá s úsm vem elit všem nesnázím, s v domím, že nakonec zvít zíte. Abyste m li z tábo ení a putování pot šení, musíte si um t poradit. V d t, jak postavit stan nebo p íst ešek, jak p ipravit a zapálit ohe, jak uva it jídlo, jak p i stavb m stku nebo voru svázat klády, jak za noci najít cestu v cizí krajin stejn dob e jako ve dne-a mnoho dalších v cí. Jen málo lidí z t ch, kte í žijí v civilizovaných oblastech, se tyto v ci nau í, protože mají pohodlné domy a m kké postele. Jídlo jim va í jiní a když neznají cestu, zeptají se strážníka. Když se potom vydají tábo it nebo na pr zkumnou výpravu, jsou úpln bezradní. Vezm te do divo iny t eba n kterého ze slavných sportovc spole n s lov kem, který má tábornické zkušenosti, a pozorujte, kdo z nich se o sebe umí postarat. Sportovní 10

11 rekordy tam nejsou moc platné, takový lov k je v p írod oby ejným zelená em. WOODCRAFT Woodcraft - lesní moudrost - znamená poznávání zví at a p írody. Znalosti o r zných zví atech získáváte tím, že sledujete jejich stopy a snažíte se k nim p iplížit tak blízko, abyste je mohli pozorovat v jejich p irozeném prost edí a studovat jejich zp sob života. Všechno kouzlo lovu spo ívá v um ní zví ata vystopovat, ne v jejich zabíjení. Žádný skaut nezabíjí zví ata jen ze sportu, pokud mu od nich nehrozí vážné nebezpe í. K lovu se uchyluje pouze proto, aby si opat il potravu. Když lov k stále pozoruje zví ata v p írod, oblíbí si je tak, že je prost nem že st ílet. Woodcraft neznamená jen schopnost najít stopy a jiná drobná znamení, ale také um ní rozeznat jejich význam, vy íst z nich, jakou rychlostí se zví e pohybovalo, jestli bylo vyplašené, nebo se cítilo bezpe n atd. Také lovci pomáhá v džungli i na poušti hledat a nacházet správnou cestu. U í ho, které lesní plody nebo ko ínky jsou jedlé, co je oblíbenou potravou zví at a co je p iláká. Stejn tak nacházíte stopy lidí, koní, kol nebo aut v obydlených oblastech a tete z nich, co se odehrálo. U íte se vy íst z mali kostí, jako je t eba ptá ek, který se náhle vznese, že se nablízku n kdo pohybuje, i když ho sami nevidíte. Když si všímáte toho jak se lidé chovají a oblékají a své poznatky složíte dohromady, n kdy poznáte ty, od kterých se nedá ekat nic dobrého. M žete také pochopit, kdo je v nouzi a pot ebuje pomoc nebo podporu, a pak ud láte to, co pat í ke skautovým hlavním povinnostem - ze všech sil pomáháte t m, kte í jsou v nouzi. Pamatujte, že skaut by se m l cítit zahanbený, kdyby si jiní lidé všimli n eho pozoruhodného d ív než on sám. Návrat do minulosti III. Záchv vy poezie vybral Job V již celkem bohaté historii našeho ísla se básn ní a básni ka ení zrovna moc neda í, p esto se na jeho stránkách n kolikráte objevily sv tlé výjimky. V dnešním ohlížení do minulosti vám nabídnu ty nejzda ilejší poetické pokusy p isp vatel našeho ísla. 11

12 Deváté íslo: Stýská se mi po mé kštici, te mi táhne na palici. Svižník Jedenácté íslo: Spadnul kámen Z vejšky na lov ka Kterej šel p šky Vyrostla mu na ele velká boubele Zatla il si na bulku Vytla il z ní píš alku To jest p íb h kamene Který z stává na ele KÁMEN Šváb, Nerost, Lump STROM Strome, strome, co tam sedíš? Sedím, sedím tady v lese Držím, držím korunu Jako kytary strunu P išel vichr veliký Spadly struny na lípy Lípa sebou sekla Kdo okolo prošel Dál už nedošel Protože ten strom Je zakletý a Nemá rád d ti. Jednou tam šel Manuál Který 11. íslo napsal a vydal Byl to pro n j špatný den Protože tam nebyl Batman. Šváb, Nerost, Lump Auto sviští po silnici, zastavuje na krajnici, vystoupí z n j muž a už leze a už leze, sko il prost už. OSUDOVÁ Z toho mostu v Nuslích, ne, ne, v Chuchlích. Letí, letí, letí vzduchem a jedním uchem poslouchá svou písni ku a umírá ka v cimbu í. 12

13 Sakra, sakra, sakra, kdy to skon í, letí dlouho, ale ouho, bum skon il život ten h íšník Pepa, který zradil Josefa. Už to není ten hoch, který sílu m l, aby navždy odlet l. Když si na n j vzpomenu, dám si hlavu k kolenu a dívám se z okna ven. Nerost T inácté íslo: Dvacáté páté íslo: duši mi n kdo do láhve lije kdo je to? B h že po ád kleje já vu a ústa jsou n má nechte mou duši ona nic neví neví o m ani já o ní duše je pry Žiju z bláta do louže, je to p kn kluzký, ob as n kdo nezalže, až budeme slizký a jiná není bez prst levici mám dob e mi tak už ruku nikomu nepodám je to trest? z stat tu sám oprátka je fest pahýl na propadlišt dám a pak jen... ticho nic Tomega David Dvacáté první íslo: PYRAMIDY On Ona by cht l by cht la nestrádat a žít praštit ho do ela sledovat nebe a vnímat klid už dávno ud lat to m la na zemi ležet a snít ve stínu pyramid jen snílci v dí, že život není cela Šík 13

14 Dvacáté sedmé íslo: Když je ti smutno, tak si zapískej. A jestli to není nutno, radostí nevýskej. KDYŽ Když je ti krásn, vzpome si, jak s na tom d íve byl. Mohl bys o tom psát básn, ale to už dávno není tv j styl. ST ÍPKY SV TLA Šík Venku tma všude tma Jenom jedno místo na sv tlo Tím je má duše Ty sv tlé st ípky v ní Dávají nad ji nám ztraceným Ukazují nám cestu ven Každá duše má ten malinký st ípek sv tla Tak když se všechny propletou nakonec není tma Messner eskoslovenské opevn ní z let Vchodové objekty Jak jsem se již zmínil, hlavním vchodem do d lost eleckých tvrzí byl speciální objekt, zvaný vchodový. Tento byl umíst n mimo hlavní áru odporu a nebyl nijak (až na výjimky K Bg S 12a) zapojen do palebné p ehrady objekt. Od objekt byly vzdáleny metr. Vždy byly umíst ny na svahu odvráceném od nep ítele to m lo ztížit jejich pozorování a p ímého d lost elecké ost elování nep ítelem. To zárove krylo i p íjezdovou komunikaci, jejíž p erušení by m lo nedozírné následky. Ochranu p ed letadly opomíjím, stejn jako projektanti OP, nesmíme totiž zapomenout, že letectvo roku 1938 nem žeme srovnávat s létajícími pevnostmi B-17 z roku Mimoto, každý pevnostní prapor m l ve stavu již v míru vlastní jednotku velkých kulomet proti letadl m (VKPL). Výzbrojí objekt byl nej ast ji kulomet lehký a t žký. Kanony byly osazovány sporadicky, pohrani ní hory byly z v tší ásti pokryty vzrostlým lesním porostem a nep edpokládalo se 14

15 proniknutí tank palebnými v jí i pevnostních objekt. P esto se tyto zbran v objektech vyskytovali a to i na obou stranách objektu (T St S 80a, N Sk 52a). Samoz ejmostí byla dvojice (vždy!) ocelolitinových zvon na stropnici objektu, jejich (standardní) výzbrojí byl LK vz. 26. Vchod pro p ší a vjezd pro vozidla se nacházel mezi st eleckými místnostmi. Vjezd byl 3,25 m vysoký a 3,5 m široký, m l t i uzáv ry: prvním byla tunová m ížová vrata, vyrobená ze silnost nných ocelových bezešvých trubek, skládajících se ze ty díl byla však dvouk ídlá. Za nimi následovala pancé ová padací vrata (zajížd la do spodního patra objektu) tvo ící hlavní uzáv r, vážila totiž šest tun. Vyrobena byla z 20 mm silného ocelového plechu zevnit zesíleného rámem a výztuhami z válcovaných profil. Zp edu pak m la být zesílena ješt devíti pancé ovými deskami 98,5 cm x 98,5 cm, o síle 50 mm (To je kniha, která má slabých 1600 stran ) Jejich st ed byl opat en st ílnou pro lehký kulomet. Jejich protizávaží se nacházelo ve spodním pat e a bylo schopno dve e samo zav ít b hem patnácti sekund a udržet je zav ené, vrata se otvírala pomocí vrátku a síly dvou muž. Za t mito dve mi se chodba lomí pod úhlem 135 (na kteroukoliv stanu) a následuje t etí a poslední uzáv r, a to vrata OBJEKT ZOBRAZENÝ NA EZU JE VCHODEM OBRÁCENÝ DO TÝLU, VLEVO JE VYZBROJEN ZBRANÍ L1 (4 CM PROTITANKOVÝ KANON VZ. 36 SP AŽENÝ S T ŽKÝM KULOMETEM VZ. 37), VPRAVO JE PAK OSAZENA ZBRA N (LEHKÝ KULOMET VZ. 26), OBA ZVONY JSOU TY ST ÍLNOVÉ A JEJICH VÝZBROJÍ JE ZBRA N. posuvná do stran. Ta vážila pouhé ty i tuny. Skládala se ze dvou vrátní (k ídel), která se posunovala po rolnách do stran. Ob poloviny m ly uzavíratelné pistolové st ílny, dve e se pomocí pák mohly dotla it do t sn ní a tím se zajistila jejich nepropustnost pro bojové plyny. Mezi prvními a t mito dve mi vznikla tzv. protiplynová p edsí o níž jsme si povídali již v 28. ísle (strana 12, pátý ádek odshora). Stejná zbra je osazena ve st íln p sobící z nitra objektu. Sv!ža Monty Python v létající cirkus - Nic než slova: Ráme kovník: Konferenciér: Pan Oliver Cavendish z Leicestru prohlašuje, že odrecituje celou Bibli za jednu vte inu, d ív než mu dopadne sekyra na hlavu. Ha, há, vau! Jenže jsme zjistili, že šlo o podvod, ano, o podvod, protože on ve skute nosti neodrecitoval celou Bibli, ale pouze první dv slabiky: Na po -, a zem el. (Tla ítkový potlesk.) 15

16 Stejn jako vloni, tak i letos jsem si ekl, že je na ase n co podniknout. Už o vánocích jsem se dohodl s Peta- Kutou o cest, no kam asi, no do Rohá. Jenže lov k míní a as m ní. Po návratu z Francie jsem zjistil, že je v Rohá ích lavinové nebezpe í p íliš veliké, než by bylo zdrávo, a že v práci je mo e práce. A ješt k tomu m l Peta-Kuta prošlý pas. No co d lat. P emýšleli jsme a nakonec jsme vymysleli ne Rohá e, ale Krkonoše, ne se stanem, ale bez stanu a va i e, ale zato se sn žnicema. Vyrazili jsme v pátek ve er Arnoštem (pro nezasv cené naše Škoda 120 l ) sm r naše chata v Peci pod Sn žkou. Ve er byla velice odpo inková hudba v aut a p íjemný kule ník. Po vydatném spánku a snídani jsme se vydali sm rem na Sn žku. Bohužel v p lce cesty jsme zhodnotili, že naše tempo je až p íliš pomalé, než abychom si mohli za sv tla ud lat bivak. Tak jsme trochu pozm nili cíl a vydali se zasn ženou plání v t žko rozeznatelných stopách Lovci Ty stopy nikdo neuvidí, protože jsou totiž v nás. Jsou to stopy dávných lovc co týdny k ižovali zasn žené plán, když stopovali zv, aby jejich rodiny m li co jíst. Rázem jsme se ocitli v nádherném sv t ticha, sn hu a stop zv e. Já jsem jenom ekal, že za obzorem uvidíme skupinku lovc, kte í jdou plání po stopách medv da. Pak se ale objevila chata a já jsem se rychle probudil. Slunce se blížilo už k obzoru a tak jsme se vydali hledat místo p espání. Našli jsme v tší záv j a dali se do práce. Po dvou hodinách jsme m li hotový záhrab pro dva lidi. Uva ili jsme si aj, needlsky a zalehli. Ráno jsme se shodli na tom, že noc byla docela teplá a pohodlná. Zase jsme ud lali ujdu a posnídali, zabalili a vydali se zp t do civilizace. Jen co jsme vyšli z lesa, tak na nás zasvítilo sluní ko, které stálo nad mlhou, která se táhla nížinou. Po chvilce jsme se dostali i my do mlhy, ale nás ješt h álo to sluní ko. Bez problém jsme se dostali zp t k samohybu a odjeli z t ch loveckých plání. Ale kousek z t ch stop nám z stal v nás Tour de SWERIGE 2001 P ES KALMAR LONDÝNSKÝM DVOUPATRÁKEM ZA V TRNÝMI MLÝNY To vstávání nám po ád n jak nevychází. Místo plánovaných osmi jsme vzh ru až t sn p ed devátou, snídáme tradi ní krupicovku se zbytkem rybízu, zapíjíme ajem. Já práv te sedím v profukujícím stanu a dopisuju deník za poslední dny, abychom byli op t v reálu. To je hr za, ty dva zase vytuhli, proto David prozatím kon ím a jdu je vzbudit, abychom dneska v bec n kam vyjeli. Pokra uje David: Vyjeli jsme, a to famózním tempem Ø 23 km/h, takže te va íme o 31 km dále a to ve m ste ku Söderåkra. Máme hrachovku s love ákem a chlebem. Jsme u mate ské školky a t šíme se na trávení na houpa kách. Další ást cesty pokra uje stále podél pob eží, asi po 35 km jízdy nás vítá Kalmar, krásné m sto s celou adou památek ob í budova muzea, stará v ž, kostel Karlsdom ze 17. stol., ale hlavn šestikilometrový most vedoucí na ostrov 16

17 Öland (d íve byl nejdelším mostem O Švédsku Povinná školní docházka: 9 letá, za íná až od 7 let (alespo jeden rok p ed nástupem na základní školu je povinná p edškolní výchova) Základní škola se d lí na t i fáze: -nižší ( t ída) -st ední ( t ída) -vyšší (7. 9. t ída) Základní škola je zakon ena záv re nými testy St ední školy jsou bu dvouleté zam ené na administrativu, výrobu i zdravotnictví nebo t í až ty leté všeobecné nebo odborné Vysoké školy: Ve Švédsku p sobí šest univerzit s mnoha fakultami (Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg, Umeå) T ístup ové univerzitní vzd lání ud luje tituly kandidáta, magistra a doktora Mnoho švéd kombinuje vzd lání na domácích univerzitách se studiem na evropských i amerických univerzitách. v Evrop, dnes už ho p edb hl ten z Kodan do Malmö). Já s Messnerem jdeme nakupovat, David mezitím musí op tovn m nit svojí duši ucházející. Jeho duše zpuch elá zas na n co najela, zas jí musí zalepit, on nebude mít nikdy klid. Naše t šení se na 6 km jízdu po most nám trochu kazí místní pé e o cyklisty. Místo toho, aby se cyklisté vydávali na svých strojích mezi automobily, tak m sto rad ji koupilo starší londýnský dvoupatrák (autobus). Tento p ekrásný dopravní prost edek má však sedadla pouze naho e, protože v dolní ásti jsou seda ky vytrhány a na et zy se zde dají velmi skladn zav šovat jízdní kola. Autobus p eváží cyklisty samoz ejm zdarma. Jen co se autobus vyprázdnil, bere si šofér naše kola, naše brašny na nich s ním lehce mávají, ale on, starý profesionál, vše hrav zvládá. Po chvilce p ijíždí ješt n kolik dalších cestujících, pan šofér típne cigaretku a m žeme vyrazit. Již po n kolika minutách jízdy se spolu s klukama kochám pohledem na mizející pevninu vid nou z druhého patra londýnského autobusu. Zdárn dorážíme na pevninu, necháme si vyložit kola, nasedáme a mí íme po západním b ehu Ölandu p ímo na sever. po celkem krátkém ase jízdy se stá íme sm rem k pob eží. Öland je opravu nádherný (te to íkám poprvé, ale zdaleka ne naposledy). Je to druhý nejv tší ostrov Švédska se speciální kv tenou, odlišnou od té kontinentální. ale co je na n m nejkrásn jší, na celé ploše Ölandu se nachází p es 400 v tšinou d ev ných v trných mlýn. My už jsme jich vid li asi šest. Paráda. Po r zných stále se zmenšujících cestách a cesti kách se dostáváme až ke šplouchajícímu b ehu. Já se jdu hned koupat. Mo e je sice studený jak Sázavák, ale koupání p i západu slunce se stalo jedním z dalších nezapomenutelných švédských zážitk. Kluci mezitím staví p íbytek a va í. K vé e máme sojové (p)látky na sušených meru kách s rýží = hojnost. Dojíst, napsat dom (sms) a spát DEN NA OSTROV Dneska jsem budika neslyšel ani já (Messner íká, že prý jsem byl vzh ru, když pípal, ale já si to n jak nepamatuju. Messner na to, že prý mám asi amnestii). Vstáváme tedy v 9.00, ale asi už v 9.40 jsme p ipraveni vyrazit. Snídáme mlí ko + müsli, chlebík s máslem a uj. Ten místní chleba je opravdu n jakej divnej, k sníd padnul bochník a my máme furt hlad. Te svištíme sm rem na Borgholm. Cesta je to lahodná, stále podél pob eží, okolo v trných mlýn. Ješt p ed Borgholmem stavíme u z íceniny hradu, jehož jméno je mi bohužel dodnes neznámé. Hrad vyho el asi p ed sto lety a dochovalo se z n j jen zdivo, vypadá tak trochu jako pevnost Boyard. 17

18 V Borgholmu pauzírujeme asi až do dvou (va ba ob da, kupování pohled, jejich psaní ). Zde se naše putování po Ölandu dostává do druhé poloviny, naše cesta se stá í k východnímu pob eží. P esn v t ch místech, kam se hodláme vydat je zamra eno až b da. Probíjíme se proti d sivému protiv tru. Je to na dlouhou dobu naposled, co jedeme na jih. V Gardslöse si prohlížíme místní kostel a až t sn p ed m ste kem jménem Möckleby se stá íme op t na západ, abychom se vrátili zp t do Kalmaru, kde naše okružní jízda po Ölandu za ala. Poslední zastávkou na tomto p ekrásném ostrov se stává další z ícenina Gråborg. Za ínám si op t o n co víc vážit našich hrad a zámk, n j ve vzpomínkách budeme vracet. Já tedy ur it. P emis ujeme se asi jen 15 min jízdou za Kalmar, projíždíme okolo te již liduprázdného golfového h išt a v lese za ním stavíme hnízdo. David opravuje (již druhý prasklý drát), já s Mes ou vyva ujeme. Nejprve nudlovka s chlebem a máslem (švédský tmavý sladký chléb + slané máslo = dobrota obrovská). Pro velký hlad p idáváme ješt ovesnou kaši dochucenou mnou nasbíranými bor vkami. S celkem plnými žaludky, zdrav unaveni (ono jet pár hodin proti nepolevujícímu v tru moc sil nep idá) jsme se odebrali ke spánku RANNÍ LAPÁLIE A P LDENNÍ SPRINT ZAKON ENÝ V BLANKAHOLMU když vidím jak tyhle další zbytky zdiva a val, znamenají pro Švédy významnou památku. Možná si to ani neuv domujete, ale u nás je hrad a zámk opravdu ohromné množství a hlavn v tšina z nich je zachovalých. Do Kalmaru se dostáváme op t busíkem. Na podlaze pod sedadel nacházím cenný úlovek v podob švédského sportovního deníku, hltám tedy nejnov jší výsledky (nic moc, p evážn švédský fotbal + Maurice Greene mistrem sv ta). Po chvíli deník mizí op t pod sedadlem a všichni se posledním pohledem lou íme s Ölandem mizejícím v dáli. Ješt mnohokrát se na Zapisuje David: 11:55 a my jsme stále ješt ve stanu. ekáme až p estane pršet. Všichni spí. Kolo jsem opravil (dva chyb jící dráty vzadu jsem doplnil dv ma zep edu). Bohužel jsem p itom musel vypustit ob kola, a tak jsem se ráno v 9.00 vydal ke 2 km vzdálené pump, kde jsem kola dofoukl. Bohužel jsem velice vydatn zmokl. Je a ík tvrdí, že se v ci daly do pohybu, prý už neprší??? Ha ha ha. A taky že se do pohybu daly! Za 40 min zabaleno a vyjíždíme. Stavíme u pumpy, kde už David dneska jednou byl. Kupujeme chlebík a ob dváme báje ný, ale opravdu báje ný jogurtík. Po malé hygošce na místních toaletách již opravdu vyjíždíme. Tempí ko si držíme více než slušné. Projíždíme Ålem, Mönsteräs (pr m rná rychlost cca. 26 km/h, st ídáme se po hodin v ele. po t ech hodinách dnešní jízdy míjíme 18

19 v rychlosti také p ístav Oskarshamn, odpo inek si dop áváme až u letišt ve Fårbo (ona je to tedy spíše pastvina i lu ina, ale mapa tvrdí že letišt ). Te už na každého z nás eká jen p l hodinky v ele a vychází to tak, že t sn p ed západem slunce kon íme naší dnešní etapu v Blankaholmu (vzpomínka na Blanku, copak asi práv d lá?) Ješt než sluní ko úpln zalezlo za obzor, stíháme koupa ku na pláži ce v místním kempu. Kus za fotbalovým h išt m zastavujeme, zastanujeme a vyva ujeme. Dnes máme na jídelní ku žampomá ku s kolínkama. I p es to, že jsme kv li dešti vyjížd li až ve dv odpoledne, ujeli jsme 112,3 km, což je úctyhodný výkon, zasluhující si odm nu v podob uklid ujícího spánku. CITÁTKY: Messner: Musíme brzo najít n jakou benzínku, abych si moh dojít na záchod. Šík: Tak jdi do lesa, jak t Pán B h stvo il. Messner: M stvo il pro benzínku. Šík 19

20 Poezie na okraji trocha verš na poslední stran ísla SN NÍ PROTIKLADY voda a ohe Slunce a M síc sv tlo a tma bílá a erná ano a ne já a ty / / Tma vchází do ulic hned poté do oken, pokoj a t l ta t la se zvodorovní vypnou jen pravidelný tlukot a ob asný vzdech hlásí stálou p ítomnost života P esto v horních partiích b ží nádherný film Barevní motýli sedí na vrcholu duhy r že a orchideje rozvíjejí se p ed o ima dobývají se do nosních dírek do uší se vkrádá vzdálený smích a k ik Hlasité zapípání páska se trhá opona spadla Je as zapnout t la a když jsou v poloze svislé Dáš si mlíko nebo aj? / / T icáté druhé íslo Redakce: Václav Zeman - Šík, Michal Zikán Manuál, Petra Tome ková Tomega, Ji í Slavík - Svižník Do tohoto ísla p isp li: Vít Masopust Job, Jan Kli man- Blaho, David Procházka, Pavel Ve erka Messner, Vojt ch Ve erka váb, Zdenka Jindráková Lump, vašek Halbich Nerost, Jarek Nohavica íslo na internetu: Redak ní Náklad: 35 výtisk Vychází:

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5 Děčínská hlíva 2006 Michal Šulc, 13. 1. 2006 Je to už skoro týden, ale protože šlo o vycházku velmi zajímavou a dobrodružnou, nedá mi to a musím se k ní vrátit. Mám na mysli akcičku "Děčínská hlíva 2006",

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

P r a V I d l a. C Esk A Pr Av i dla

P r a V I d l a. C Esk A Pr Av i dla Cˇ e s k á P r a V I d l a C Esk A Pr Av i dla Obsah 20 figurek průzkumníků ve 4 různých barvách 1 zeď s hieroglyfy 1 herní deska 7 destiček podlahy ``kámen a písek`` 16 skarabů 6 malých karet prokletí

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Od 3. do 5. února 2012 se v Brně uskutečnilo Mistrovství ČR juniorů, na kterém nechyběla výprava Juniorské školy squashe. Níže si můžete přečíst,

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Přehled témat na jeden týden Lekce k tématu "Evoluce/stvoření" Náměty na závěrečnou slavnost Sešit "Hodinky zlatokopů" (na čtení bible s dětmi) s povolením

Více

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!!

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!! Štěňátko štěká: Vše nejlepší k narozkám Starcovi a Veverkovi!!! Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Tak nám přineste přihlášky na tábor a pošlete penízky, ať

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit.

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Určitě víte, kde leží Sněžka, Snad také víte, kde pramení Vltava, kde leží Pravčická brána, Černé jezero nebo Prachovské skály. Ale co třeba Nesyt, jeskyně Šipka, Pokličky nebo

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě?

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě? SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ Máš všech pět pohromadě? Pěti hlavními smysly jsou zrak, sluch, hmat, chuť a čich. Smyslové orgány nám umožňují vnímat okolní svět. Většina smyslů se nachází na hlavě. Hmat je uložený

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl S herním materiálem pro 5. hráče Rozšíření musí být hráno s hrou Doba kamenná Příprava Obsah: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek (černé) 3 černé dřevěné

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

PŘÍPRAVA A PODMÍNKY PRO UVOLNĚNÍ

PŘÍPRAVA A PODMÍNKY PRO UVOLNĚNÍ 38 PŘÍPRAVA A PODMÍNKY PRO UVOLNĚNÍ Podmínky Prostředí Při snaze o navození uvolnění často podceňujeme vliv prostředí. Nevnímáme, jaký vliv na nás má nevhodná teplota, nepřirozená poloha těla nebo těsný

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

(Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1229/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 101/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky Pivovar Nymburk Maschinenfabrik

Více

Kdy (ne)testovat web oční kamerou

Kdy (ne)testovat web oční kamerou Kdy (ne)testovat web oční kamerou VYDÁNO DNE: 8. 6. 2010 Propracované moderní technické zařízení a úžasně vypadající výstupy to jsou, dle mého názoru, dva nejčastější důvody, proč se firmy rozhodnou do

Více

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky?

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky? DOTAZNÍKY KVALITY ŽIVOTA projekt ATTRA RA ID pacienta: Datum vyplnění: NÁVYKY Vykouřil jste v průběhu svého života alespoň 100 cigaret nebo více? ANO NE Kouříte v současné době cigarety? ANO NE Kolik cigaret

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php Page 1 of 5 Geofyzikální ústav AV ČR Agentura Galerie H Vás srdečně zvou na šestou výstavu cyklu Setkávání Eva Prokopcovová Obrazy z teček, kresby na tapety zahájení 10.9.2003 v 16.00 hodin v přednáškovém

Více

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.)

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.) PAVEL NOVOTNÝ Malířská a grafická tvorba od r.1967, restaurátorská tvorba a bezpečnostní ošetření malířských děl od r.1975 Zakládající člen Unie výtvarných umělců České republiky r.1990 ROMANTICKÁ SCENÉRIE.

Více

Kocourek Modroočko. literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd. CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě

Kocourek Modroočko. literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd. CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě Kocourek Modroočko literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě POMŮCKY: obrázky zavřené oči, otevřené modré oči, hlava kocourka

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek ŠKOLNÍ DRUŢINA Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015 září, říjen, listopad prosinec, leden, únor březen, duben květen, červen Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek CHARAKTERISTIKA

Více

Okrsková kola ve vybíjené pro hochy a dívky základních škol

Okrsková kola ve vybíjené pro hochy a dívky základních škol Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, ZŠ Masarykova Val. Meziříčí a ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí pořádají Okrsková kola ve vybíjené pro hochy a dívky základních škol Pořadatel: Termín: ZŠ Masarykova

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

RINGO. Průpravná cvičení. Na osla

RINGO. Průpravná cvičení. Na osla RINGO Průpravná cvičení Na osla Zaměření: -fair-play chování - technika a taktika přihrávek -pohyb a orientace v prostou -pohotovost -rychlost -manipulace-rychlá aktuální reakce Pomůcky: ringo kroužek

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

Ahoj kamarádi, u nás v lese právě začíná krásný podzimní den. Jenom jsem vystrčil hlavu z nory, už mi na čumáku přistál žlutý list, který spadl ze

Ahoj kamarádi, u nás v lese právě začíná krásný podzimní den. Jenom jsem vystrčil hlavu z nory, už mi na čumáku přistál žlutý list, který spadl ze Ahoj kamarádi, u nás v lese právě začíná krásný podzimní den. Jenom jsem vystrčil hlavu z nory, už mi na čumáku přistál žlutý list, který spadl ze stromu nad námi. Chvilku jsem se na něj díval, jak se

Více

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Název školy Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Datum sestavení plánu 20.1.2011 Na sestavení plánu spolupracovali

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

1.1.11 Poměry a úměrnosti I

1.1.11 Poměry a úměrnosti I 1.1.11 Poměry a úměrnosti I Předpoklady: základní početní operace, 010110 Poznámka: Následující látka bohužel patří mezi ty, kde je nejvíce rozšířené používání samospasitelných postupů, které umožňují

Více

Jizerský Člověk 2012

Jizerský Člověk 2012 Jizerský Člověk 2012 Když Adam a Pepa přijeli naposledy z Jizerskýho Člověka plní zážitků a vysmátí, jak to bylo celý super, jak parádně si zalezli a pozdvihli jméno LKP ve světě krásným 8. místem (akorát

Více

3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo

3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo 3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo O prvním červnovém víkendu Miletín opět hostil již třetí Národní oldskautské jamboree. Sešli se tu skauti

Více

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Milá školičko, na školku v přírodě pojedete do Srbské Kamenice v Českém Švýcarsku. Zavítáte do krajiny tak malebné, jakou znáte z pohádek Pyšná princezna

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

Západní Krkonoše 15.12.2009

Západní Krkonoše 15.12.2009 Motto: Když cestují, zvláště nyní, maximálně využívám svobodu, kterou mám. Nemám rád rutinu, stereotyp, nudu. Mám rád změnu, nevědět co nastane za chvíli, zítra, kde budu nocovat, koho nového potkám. Západní

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

Obsah: hlavní rubriky. Historická inspirace

Obsah: hlavní rubriky. Historická inspirace Časopis žáků a učitelů České školy bez hranic v Paříži. Vychází od října 2013 v malém nákladu Číslo 2 Duben 2014 Milí čtenáři, přinášíme vám aprílové vydání školního časopisu, v němž vám chceme představit

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2016, kategorie A, B

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2016, kategorie A, B Doporučené hodnocení školního kola: Hodnotit mohou buď učitelé školy, tým rodičů nebo si žáci, kteří se zúčastní soutěže, mohou ohodnotit úlohy navzájem sami (v tomto případě doporučujeme, aby si žáci

Více

Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové

Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Pedagogická psychologie Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové 4. 1. 2007 Michaela Molková 3A SOP OBECNĚ Je všeobecně

Více

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ Účastníci: děti a učitelky Mateřské školy Orlová Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace Program vedli: lektoři občanského sdružení ROZCHODNÍK - Ostrava

Více

Slovo starosty. Váţení spoluobčané,

Slovo starosty. Váţení spoluobčané, Slovo starosty Váţení spoluobčané, Krakovanské svatováclavské posvícení se nezadrţitelně blíţí a s ním i vydání Novin Krakovan a Boţce. Posvícení přichází po prázdninách, které byly pro obec na rozdíl

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz Metodika k použití počítačové prezentace A Z kvíz Mgr. Martin MOTYČKA 2013 1 Metodika

Více

8. ZŠ. Správná škola pro Vaše dítě. Slovo úvodem. Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614

8. ZŠ. Správná škola pro Vaše dítě. Slovo úvodem. Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614 Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614 8. ZŠ Slovo úvodem 8. základní škola má již více jak padesátiletou tradici. Během let poskytla vzdělání tisícům žáků z města i okolí. Přesto není školou, která

Více

Pod pirátskou vlajkou II.

Pod pirátskou vlajkou II. Pod pirátskou vlajkou II. Dětský tábor Tučepi (11.8. 19.8.2007) Plavba pro děti Hlavním cílem našeho programu bylo navázat na úspěšnou akci, která proběhla v roce 2006, a pokračovat v posílení sebevědomí

Více

Kapitola čtvrtá. tak to byl fakt nápad, lézt dolů s reklamním dárkem

Kapitola čtvrtá. tak to byl fakt nápad, lézt dolů s reklamním dárkem Kapitola čtvrtá tak to byl fakt nápad, lézt dolů s reklamním dárkem JEN CO SE POKLOP UZAVŘEL, začalo poblikávat světlo baterky, až nakonec úplně zhaslo. Mohla tohle být náhoda? Tak a teď tady budem čekat

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami NÁVŠTĚVA DÉMONA Když si Rolf Musmann vybalil svačinu, byla jedna hodina po půlnoci. Svačina vlastně není to pravé slovo. Moje milá žena bude muset vymyslet nějaký nový název, rozhodl se. Možná půlnoční

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Pavel Bratinka. aneb Od metaře k ministrovi

Pavel Bratinka. aneb Od metaře k ministrovi Škola: Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Učitel: Mgr. Vladimíra Koucká Žáci: Antonie Holečková, Klára Kudláčková, Barbora Šrámková Třída: 8. ročník Pavel Bratinka aneb Od metaře

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 2009-2010

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 2009-2010 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Každá maršrutka je označena svým číslem.

Každá maršrutka je označena svým číslem. Ukrajina - země ležící ve východní Evropě sousedící s Ruskem, Moldávií, Rumunskem, Maďarskem, Slovenskem, Polskem a Běloruskem. Na Ukrajině žije více než 45 milionů obyvatel. V hlavním městě Kyjev žije

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ)

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY BZ Jsou zkouškami, jejichž absolvováním získá pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře.

Více

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2. Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád (návrh) Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.2015 Škola: Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád Č.j.: 01/2015

Více

OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ

OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ -1- OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MANIPULACI S OHNĚM oheň nikdy nezakládáme sami, musí být u toho dospělá osoba způsoby zapálení ohně: třením dřeva, křesadlem,

Více

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz www.zshornicka.cz Slovo pana ředitele: Milí žáci a čtenáři ŠOKu, před několika dny jsme společně zahájili školní rok 2009/2010. Vám, žákům, nezačala jen školní práce. Byly zahájeny i činnosti zájmového

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Seznamka. Adéla Hrubá Zš Bří Jandusů 8.A Prosinec 2015

Seznamka. Adéla Hrubá Zš Bří Jandusů 8.A Prosinec 2015 Seznamka Zš Bří Jandusů 8.A Prosinec 2015 Obsah 1 Obsah 1. Úvod 2. Co je to vlastně seznamka 3. Rizika 4. Jak to funguje 5. Typ seznamky 6. Seznámení krok za krokem 7. 10 nejlepších seznamek 2 Úvod 2 Úvod

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

5) Nevypínejte vytáhnutím elektrického kabelu ze zásuvky. Při odpojování uchopte zástrčku, ne šňůru.

5) Nevypínejte vytáhnutím elektrického kabelu ze zásuvky. Při odpojování uchopte zástrčku, ne šňůru. Návod k použití fontána DRINKWELL Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ při používání elektrických zařízení je třeba vždy dbát opatrnosti a také: 1) Před prvním použitím si přečíst návod k použití 2) Pokud je

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

Impossible s.r.o. přináší na tvůj mobil. zcela vyjímečnou budovatelskou strategii

Impossible s.r.o. přináší na tvůj mobil. zcela vyjímečnou budovatelskou strategii Impossible s.r.o. přináší na tvůj mobil zcela vyjímečnou budovatelskou strategii SimEmpire 1 O hře SimEmpire je hrou z žánru budovatelských strategií. To znamená, že hlavní, o co v této hře jde, je něco

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 92/2011-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

JITKA A LADISLAV LENKOVI

JITKA A LADISLAV LENKOVI CO ZAŽIL STROJVEDOUCÍ? Zajímavé vyprávění o setkání s neznámými bytostmi se v březnu roku 1993 podařilo zachytit spolupracovníkům projektu Záře panu Vlastimilu Brůčkovi a Ireně Hůlové z Amatérského pozorovacího

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE Když se zima už nachýlí, někdy v druhé polovině února či počátkem března, když jednou zrána uslyšíte nesměle zahvízdat kosa JARO JE TADY. Ilustrace k textu

Více

Lyžařský výcvikový kurz 2014

Lyžařský výcvikový kurz 2014 Hned po rozdání pololetního vysvědčení vyrazili žáci sedmého ročníku na lyžařský výcvikový kurz do Krkonoš. Jako místo pobytu bylo vybráno osvědčené rekreační středisko Prkenný důl v Žacléři. Lyžařský

Více

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti)

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) Máte doma děti a nevíte, čím je motivovat, přitáhnout ke cvičení a zapojit některé aktivity do jejich dne? Mám pro vás sadu cvičení, které se dají velmi

Více

DOBRODRUŽSTVÍ. Anotace

DOBRODRUŽSTVÍ. Anotace DOBRODRUŽSTVÍ Anotace Autor Žák reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta. Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený projev, přirovnání.

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad tř. Masarykova 119, pracoviště tř. Masarykova 119, PSČ 698 01 Spisová značka: S-MVNM/25558/2015 SÚ Veselí nad Moravou 10.11.2015 Č.j.: MVNM/35255/2015

Více

Alain Robbe-Grillet Žárlivost Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Alain Robbe-Grillet Žárlivost Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_57 Alain Robbe-Grillet Žárlivost Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA Předmět:

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03 jak mě používat OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 22 Bav se se mnou První pomoc 02/03 Děkuji ti, že ses rozhodl pro naši společnou cestu. Od teď ti budu dělat jen radost. Přečti si o mně vše důležité, ať víš,

Více