OBSAH KATALOGU. str. 10 str. 11 str. 10 str. 11 str. 10 str. 11 str. 11 str. 11 str. 11 str. 11 str. 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH KATALOGU. str. 10 str. 11 str. 10 str. 11 str. 10 str. 11 str. 11 str. 11 str. 11 str. 11 str. 10"

Transkript

1

2 REZERVACE ZÁJEZDU: Vybraný zájezd mùžete rezervovat osobnì v naší kanceláøi, písemnì poštou, telefonicky, faxem nebo em. Pøi rezervaci uveïte prosím jméno a pøíjmení, datum narození, kontaktní adresu a telefon nejen vaše ale i všech ostatních úèastníkù zájezdu. Pøi rezervaci je nutná úhrada zálohy ve výši 50% z celkové ceny zájezdu a doplatek je pak splatný 30 dnù pøed poskytnutím první služby. Poté budou objednávajícímu, nejpozdìji 7 dnù pøed èerpáním první služby zájezdu, poskytnuty všechny potøebné informace a doklady formou Pokynù k odjezdu. Kompletní Všeobecné podmínky CK Adrenalin centrum jsou souèástí Cestovní smlouvy. POJIŠTÌNÍ PROTI ÚPADKU: CK ADRENALIN CENTRUM, s.r.o. má uzavøené povinné pojištìní proti úpadku ve smyslu ustanovení zákona 159/1999 u pojiš ovny UNION a.s. ODJEZDOVÁ A SVOZOVÁ MÍSTA: Odjezdová místa jsou uvedena v katalogu u konkrétního zájezdu Pøesné odjezdové a svozové místo v daném mìstì bude definováno v Pokynech k odjezdu nejpozdìji 7 dnù pøed nastoupením první služby. Pøi dopravì na nástupní místo Olomouc se informujte na možnost bezpeèného parkování vašeho auta. MINIMÁLNÍ POÈET ÚÈASTNÍKÙ: Minimální poèet úèastníkù nutný k realizaci zájezdu je u všech zájezdù 35 osob. SLEVY: Slevy se týkají pouze zájezdù poøádaných CK Adrenalin centrum. Nìkteré produkty v tomto katalogu jsou poøádány ve spolupráci s partnerskou CK, která má vlastní slevový systém. Sleva A 7% sleva z katalogové ceny zájezdu pro zákazníky kteøí uhradí plnou cenu zájezdu do Sleva B 5% - sleva z katalogové ceny zájezdu pro zákazníky kteøí cestovali s CK Adrenalin centrum alespoò 1x v roce 2007 nebo 2008, pro zákazníky e-shopu VŠE PRO OUTDOOR kteøí vlastní slevovou kartu, více na pro dìti do 15 let (rozhodující je datum odjezdu zájezdu) Sleva C 3% sleva z katalogové ceny zájezdu pro zákazníky kteøí se závaznì pøihlásí a zaplatí celou cenu zájezdu do Sleva D 2% sleva z katalogové ceny pro zákazníky kteøí se závaznì pøihlásí a zaplatí celou cenu zájezdu do Nabízené slevy se vypoèítávají se ze základní ceny zájezdù a nelze je sèítat s jinými. V pøípadì soubìhu slev platí vždy ta vyšší. PROVIZNÍ PRODEJ: Zájezdy ostatních cestovních kanceláøí zakoupíte i u nás!!! V naší CK si mùžete rezervovat i zájezdy dalších cca 150 CK za stejných podmínek jako u poøadatele zájezdu a vždy vèetnì slev které jsou v danou chvíli dostupné. A NAVÍC CO VÁM JINDE NENABÍDNOU: Již pøi rezervaci zájezdu z katalogu libovolné Èeské cestovní kanceláøe obdržíte slevovou poukázku na nákup outdoorového vybavení v prodejnì Adrenalin centra v Olomouci nebo v e-shopu Vážení pøátelé aktivního cestování, rok s rokem se sešel a pøed Vámi opìt je ono rozhodování, jak, kde a s kým prožít nadcházející letošní dovolenou. Jsme potìšeni, že k tomuto rozhodnutí Vám bude nápomocen i náš katalog Naleznete v nìm dnes již tradièní zájezdy do osvìdèených destinací i nìkolik novinek které pro Vás pøipravil kolektiv prùvodcù naší CK ve spolupráci s našimi obchodními partnery. Vìøíme že Vás katalog svým obsahem nezklame a že si z nìj vyberou jak stálí zákazníci, tak i ti noví které rádi uvítáme v naší cestovatelské partì. Pokud pøece jen nenajdete to pravé, mùžete pro další informace využít naše internetové stránky kde najdete širší výbìr zájezdù, aktuality a novinky. Více o tìchto stránkách naleznete v závìru tohoto katalogu. My udìláme maximum aby Vaše dovolená byla opìt vydaøená. Pøejeme Vám všem pohodový sportovnì a cestovatelsky úspìšný rok Kolektiv CK OBSAH KATALOGU CYKLOZÁJEZDY DUNAJSKÁ CYKLOSTEZKA NEZIDERSKÉ JEZERO A MAÏARSKÉ TERMÁLNÍ LÁZNÌ JELENIA GORA A DOLINA BÓBRU LAGO DI GARDA ENNSKÁ CYKLOSTEZKA MAZURSKÁ JEZERA NA KOLE, NA LODI A NA KAJACÍCH TAURSKÁ CYKLOSTEZKA A GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE BODAMSKÉ JEZERO, RÝNSKÉ VODOPÁDY A OSTROV MAINAU SOLNÁ KOMORA SALZKAMMERGUT FRANCIE - KAÒONY HORNÍ PROVENCE UKRAJINA - PODKARPATSKOU RUSÍ NA KOLECH PO CESTÁCH I NECESTÁCH JULSKÉ ALPY A SLOVINSKÁ JEZERA RUMUNSKOU MOLDÁVIÍ A BUKOVINSKÉ KARPATY IRSKO NA KOLE - SMARAGDOVÝ OSTROV MAZURSKÁ JEZERA NA KOLE, NA LODI A NA KAJACÍCH KORUTANSKÁ JEZERA, HRADY A ZÁMKY JELENIA GORA A DOLINA BÓBRU ÈERNÁ HORA - BOKA KOTORSKÁ S VÝLETEM DO ALBÁNIE POLSKÉ BIESZCZADY NA KOLE S TURISTIKOU NEZIDERSKÉ JEZERO A MAÏARSKÉ TERMÁLNÍ LÁZNÌ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY UKRAJINA - PRODLOUŽENÉ LÉTO NA KRYMU KORSIKA - SMARAGDOVÝ OSTROV UKRAJINA - PODLOUŽENÉ LÉTO NA KRYMU KORSIKA - SMARAGDOVÝ OSTROV SOLOVECKÉ OSTROVY, MOSKVA, KIŽI A PETROHRAD KORSIKA - SMARAGDOVÝ OSTROV KORSIKA - SMARAGDOVÝ OSTROV UKRAJINA - POHODOVÉ TOULKY NA PODKARPATSKÉ RUSI UKRAJINA - POHODOVÉ TOULKY NA PODKARPATSKÉ RUSI KORSIKA - SMARAGDOVÝ OSTROV UKRAJINA - PRODLOUŽENÉ LÉTO NA KRYMU TURISTICKÉ ZÁJEZDY DOLOMITY RÙŽOVOU ZAHRADOU HORY A MOØE CHORVATSKA KAMÈATKA (ORIENTAÈNÍ TERMÍN) DOLOMITY RÙŽOVOU ZAHRADOU LAGO DI GARDA - VIA FERRATY KORUTANY V POHORKÁCH VODÁCKÉ ZÁJEZDY 11/08 bøezen 2009 KAJAKÁØSKÁ ŠKOLA - NÁCVIK ESKYMÁCKÉHO OBRATU termín na vyžádání ŠKOLNÍ VODÁCKÉ VÝLETY A KURZY MORAVICE I MORAVA I SALZA I MORAVA II SLOVINSKÉ KVARTETO I DUNAJEC S TURISTIKOU I DUNAJEC S TURISTIKOU II SALZA II SLOVINSKÉ KVARTETO II MORAVICE II SALZA III ADRENALIN termín na vyžádání termín na vyžádání SLOVINSKÁ KOMBINACE SLOVINSKÁ KOMBINACE SLOVINSKÁ KOMBINACE SLOVINSKÁ KOMBINACE termín na vyžádání TERMÁLNÍ LÁZNÌ termín na vyžádání termín na vyžádání TANDEMOVÝ SESKOK PADÁKEM VYHLÍDKOVÝ LET BALONEM CANYONING, RAFTING, HYDROSPEAD, SPELEO, VIA FERRATY, TURISTIKA VELKÝ MEDER PODHÁJSKÁ str. 3 str. 3 str. 4 str. 3 str. 4 str. 4 str. 5 str. 5 str. 5 str. 6 str. 6 str. 7 str. 7 str. 8 str. 4 str. 8 str. 4 str. 9 str. 9 str. 3 str. 10 str. 11 str. 10 str. 11 str. 10 str. 11 str. 11 str. 11 str. 11 str. 11 str. 10 str. 12 str. 12 str. 13 str. 12 str. 13 str. 13 str. 14 str. 14 str. 14 str. 14 str. 15 str. 14 str. 15 str. 15 str. 15 str. 15 str. 15 str. 14 str. 15 str. 16 str. 16 str. 16 str. 16 str. 16 str. 16 str. 16 str. 17 str. 18

3 Cyklostezka, kterou stavìli už Øímané. Pro mírnì pokroèilé cykloturisty jsme pøipravili pìtidenní putování romantickou krajinou podél Dunaje v nejkrásnìjším roèním období. Pøíjemné cykloputování, s jistotou doprovodného busu za zády a zkušeného prùvodce je ideální pro všechny vìkové kategorie od rodin s dìtmi až po seniory. Cyklostezka podél Dunaje je oznaèována za vùbec nejstarší tohoto typu. Její koøeny však sahají dál než vynález bicyklu. Sleduje stále po rovinì oba bøehy Dunaje a je celá asfaltovaná s vylouèením èi omezením provozu motorových vozidel. Stezka vede Horním a Dolním Rakouskem, kolem romantické smyèky ve Schlogen, mohutných vodních dìl, dále kolem bezpoètu klášterù, zøícenin hradù, zámkù, elegantním Aschachem do Linze s barokním námìstím, dále do Mauthausen, pøes pùvabný Grein se zámkem, kolem skvostných panských sídel - Melk je nejkrásnìjším klášterem Rakouska. Na závìr si mùžete udìlat prohlídku starobylé Vídnì a jejích pamìtihodností. Podunajská cyklistická stezka se tìší, pro své rázovité okolí s èetnými kulturními památkami, velmi dobrému zázemí pro turisty i pro svou nenároènost, velké oblibì cykloturistù z celé Evropy 1. den: Odjezd z ÈR ve veèerních hodinách cca 22.00hod do Rakouska do Pasova. 2. den:po prohlídce Pasova s poutním kostelem, hradbami a øímským muzeem se vydáme na první etapu do Engelhartzellu a Aschachu 3. den: Nádherné mìsto Aschach se støedovìkým jádrem, Feldkirchen s romantickými ulièkami, hlavní mìsto Horního Rakouska Linz, Mauthausen - krásná tržní obec nechvalnì zapsaná do naší pamìti koncentraèním táborem. 4. den: Kolem jezer v Eizendofu do malebného Greinu a na zøíceninu hradu Freinsteina a Melk s tisíciletým benediktinským klášterem pøes øeku na vysokém ostrohu nad Dunajem. 5. den: Vinaøské obce kraje Wachau (Unesco) - historický Dürnstein s hradem. Krems- mìsto mostù a kostelù, benediktínský klášter Götweig, lužními do, historického Tullnu s øímskou tvrzí 6. den: Poslední den dojedeme až v Vídni kde naše putování konèí a odkud již vyrazíme domù. Stravování: snídanì Ubytování: penzion Cena zahrnuje: Dopravu vèetnì dopravy kol, 4x ubytování v penzionech na 2 místech se snídaní, prùvodce, informaèní materiály, pojištìní CK proti úpadku, DPH Nástupní místa: Olomouc, Prostìjov, Brno, Znojmo a po dohodì s CK i jinde po trase Poznámka: cena nezahrnuje pojištìní léèebných výloh a storna a vstupy do objektù Neziderské jezero (nìmecky: Neusiedler See, maïarsky Fertõ-tó, fertõ znamená bažina) je vedle Balatonu jediné velké stepní jezero v Evropì. Jezero se rozprostírající se asi 70 km jihovýchodnì od Vídnì a leží v rakouské spolkové zemi Burgenland a v západním Maïarsku. Samotná rakouská èást je souèasnì nejvìtším jezerem v Rakousku. Okraje jezera jsou nevýrazné, pøechází do moèálù a jsou lemovány hustým rákosím, málo kde je k bøehu volný pøístup. Vyznaèuje se pásmem rákosí, velmi malou hloubkou, mírným a vìtrným klimatem. Jezero se rozlévá na hranici dvou svìtù - kousek od západního bøehu jezera najdeme poslední výbìžky Alp, východní bøeh je naproti tomu posledním výbìžkem Panonské nížiny, která má stepní charakter. Jedineèná fauna a flóra jsou chránìny dvìma národními parky Neusiedler See-Seewinkel a Fertõ-Hanság a také zapsáním na Seznam svìtového dìdictví UNESCO (v roce 2001). Cyklistika je vhodná i pro rodiny s dìtmi i nenároèné cykloturisty. Jarní pohodová cykloturistika s denními trasami od 50 do 70 km. 1. den: odjezd z ÈR v èasných ranních hodinách, pøíjezd do Rakouska do mìsteèka Neusiedl am See. Cykloturistika kolem jezera pøes Podersdorf, Illmitz, Pamhagen do maïarského Hogykö. 2. den: cykloturistika v Maïarsku, pøíjemným venkovem s mnoha hospùdkami, navštívíme NP Seewinkel a svìtoznámé zámky maïarských grófù rodu Esterházy, zážitky budou i z termálních lázní v dalším maïarském mìstì Sopron. 3. den: cykloturistika kolem jezera pøes Oggau, Purbach, Jois zpìt do Neusiedl am See. V odpoledních hodinách naložení kol a odjezd, pøíjezd do ÈR ve veèerních hodinách Stravování: Polopenze v podmínkách apartmánu Ubytování: Apartmány Cena zahrnuje: dopravu vèetnì dopravy kol v pøívìsu, ubytování v apartmánech s polopenzí, vstup do termálního bazénu, prùvodce, informaèní materiály a mapy tras, pojištìní proti úpadku CK a DPH Nástupní místa: Olomouc, Prostìjov, Brno, a po dohodì s CK kdekoliv na trase, nebo vlastní doprava Poznámka: Sleva na vlastní dopravu 500.-Kè. Cena nezahrnuje pojištìní léèebných výloh a storna, vstupy do objektù. Lago di Garda (Gardské jezero) leží v severní Itálii mezi Alpami a Pádskou nížinou Rozprostírá se v regionech Trentino-Alto Adige, Veneto a Lombardie. Tím pádem je jezero spravováno tìmito tøemi provinciemi. Lago di Garda je nejvìtším italským jezerem, jeho rozloha je 369,98 km2 a délka jeho bøehu je 158,4 km. Lago di Garda se nachází ve výšce pouhých 65 metrù nad moøem Jeho užší severní èást je však obklopena takøka dvoutisícovými horami a jeho jižní èást je tvoøena morénovými zbytky. Klima je støedomoøské, místní flóru tedy tvoøí cedry, cypøiše, oleandry, olivovníky a obèas i palmy. Teplý vítr Ora vytváøí na jezeøe ideální podmínky pro surfování (windsurfing). Milovníky cyklistiky nadchne nová cyklostezka, díky níž odhalíte krásy horských štítù, rovin podél vinohradù, svìtoznámé jableèné sady i støedovìké hrady.na své si pøijdou všechy kategorie cyklistù, od pohodáøù až po nároèné bikery. Najdou se i kvalitní povrchy pro bruslaøe. 1.den: v èasných ranních hodinách pøejezd do Itálie, ubytování 2-6. den: individuální cyklistika v okolí jezer Lago di Garda, Lago di Ledro a Lago di Idro. Z klasických tras nabídneme lehèí varianty na Monte Velo, St. Barbaru, Lago di Tenno, Pregasinu, Lago di Ledro. Nároènìtší trasy pak na Nino Pernici, Passo Tremalzo, Monte Misone, Monte Altissimo nebo známý sjezd z Monte Balda. Pøipraveny budou i další trasy rùzné obtížnosti a tak si s ohledem na poèasí a formu vybere opravdu každý. 6. den: odpoledne odjezd do ÈR, pøíjezd v noèních hodinách Stravování: vlastní strava Ubytování: apartmány Cena zahrnuje: dopravu vèetnì dopravy kol v pøívìsu, ubytování v apartmánech prùvodce, informaèní materiály a mapy tras, pojištìní proti úpadku CK a DPH. Nástupní místa: Olomouc, Prostìjov, Brno, Znojmo a po dohodì s CK i dále po trase Poznámka: Cena nezahrnuje pojištìní léèebných výloh a storna zájezdu. kód: termín: cena: Kè

4 Tento zájezd nás zavede do Jelenohorské kotliny v Polském regionu Nisa. Málo navštìvovaný a neprávem opomíjený kraj na severní stranì Krkonoš a Jizerských hor nabízí množství cyklotras v panenské pøírodì. Projedeme Dolinu Bóbru, Národním parkem Krajobrazowym, Rudawskim až po Kaczawské hory. Krásné výhledy na Krkonoše z opaèné strany nám budou odmìnou za trochu námahy v kopcovité krajinì. Budeme se tìšit z jarní pøírody pod ještì zasnìženámi vrcholy a navštívíme i øadu historických památek. 1. den: odjezd èasnì ráno z ÈR a po ubytování pùldenní seznamovací cyklovýlet - Okolo Dziwiszowských vrchù -trasa 39 km Jelenia Góra Dziwiszów Maciejowa Komarno Radomierz Trzciñsko Wojanów omnica Jelenia Góra 2.den: Krkonošské vodopády - dlouhá trasa (64 km): Jelenia Góra Staniszów Marczyce Podgórzyn Karkonosze Szklarska Porêba Piechowice Jelenia Góra - krátká trasa (41 km): Jelenia Góra Staniszów Sosnówka Borowice Przesieka Zache³mie Jelenia Góra Sobieszów Podgórzyn Dolny Jelenia Góra 3 den: K barevným jezírkùm - dlouhá trasa (65 km): Jelenia Góra - Karpniki - chata Szwajcarka - Prze³êcz Karpnicka - kolem øeky Bóbr - hrad Bojczów - Wieœciszowice - Barevné Jezírka - Raszów - Kamienna Góra - Pisarzowice - chata Czartak - Kowary - Mys³akowice - Jelenia Góra. - krátká trasa (44 km) Janowice Wielkie Ciechanowice Marciszów Wieœciszowice Janowice Wielkie Jelenia Góra 4 den: Dolinou Bobru a Kaczawskými horami - dlouhá trasa (75 km) : Jelenia Góra - Siedlêcin - hráz pøehrady Pilchowice - Wleñ - Lwówek Œl¹ski - P³akowice - Rochów - vyhaslá sopka Ostrzyca Proboszczowicka - Rz¹œnik - Janówek - Dziwiszów - Jelenia Góra - krátká trasa (43km): Jelenia Góra Je ów Sudecki P³oszczynka Czernica Wleñ upki Klecza Nielestno Pilchowice Strzy owiec Siedlêcin Jelenia Góra V odpoledních hodinách odjezd domù, návrat do hod. Stravování: polopenze Ubytování: turistická ubytovna Cena zahrnuje: dopravu mikrobusem, ubytování, polopenzi, informaèní materiály, prùvodce, pojištìní proti úpadku CK, DPH Nástupní místa: Olomouc, Svitavy, Hradec Králove a po dohodì s CK kdekoliv po trase, možnost vlastní dopravy Poznámka: Cena neobsahuje pojištìní léèebných výloh a storna zájezdu. Možnost vlastní dopravy se slevou 500.-Kè. Nástupní místa: Olomouc, Prostìjov, Brno, Znojmo a po dohodì s CK i jinde po trase Nádherné údolí øeky Enns s asfaltovou silnicí, která se dá zpestøit i lesní cestou nadchne i nároènìjší cyklisty. Hornaté okolí øeky vystøídají malebné rakouské vesnièky. Navštívíme lázeòské mìsto Radstadt, støedisko Schladming, z ámek Trautenfels na dohled masivu Dachstein. Na trase nás láká pøedevším soutìska Gesäuse a pak také 13 tunelù na trase zrušené úzkokolejky. To vše pohodovì, nalehko s podporou busu. 1. den: veèerní odjezd z ÈR. 2. den: pøíjezd do Flachau. Na kole pøes lázeòské mìsteèko Radstadt a Mandling do Schladmingu, individuálnì Ramsau, Planei ( 1894 m ). 3. den: Schladming, zámek Trautenfels, zøícenina hradu Wolkenstein, masiv Dachsteinu, Aigen 4. den: Liezen, Admont - klášter s nejvìtší knihovnou na svìtì, hrad St. Galen, soutìsta Gesäuse, Hieflau, Grossreifling. 5. den: Altenmarkt, cesta Hintergebirgsweg, po bývalém tìlese úzkokolejné dráhy do Reichramingu. Návrat do ÈR v pozdnìjších veèerních hodinách. Stravování: polopenze v podmínkách kempu Ubytování: kempy - ve vlastních stanech Cena zahrnuje: dopravu vèetnì dopravy kol, poplatky v kempech, polopenzi v podmínkách kempu, vybavení altány a zahradním nábytkem, prùvodce, informaèní materiály a mapy tras, pojištìní CK proti úpadku a DPH Poznámka: Cena nezahrnuje pojištìní léèebných výloh a storna zájezdu. Každý, kdo navštíví oblast Mazurských jezer, je pøekvapen nejen krásou zdejšího regionu, ale také jeho èistotou, úhledností a zachovalostí. Pøedstavy o zpustlém nebo vydrancovaném polském východu zde neplatí. Jsme ale v samém srdci bývalého Východního Pruska, bašty nìmeckých køižákù. Mezi Mazurskými jezery vyniká velikostí zejména Sniardwy - o rozloze 113 km2 a hloubce 23 m a Mamry km2. Mazury se mohou také pyšnit nejvìtší rezervací divokých labutí v celé Evropì, a to na jezeøe Luknajno, každoroènì jich zde hnízdí témìø Turistickým centrem Mazur je mìsteèko Gižicko, které založili køižáci kvùli obranì pøed Litevci. Pozoruhodnou zajímavost pøedstavuje ruènì otoèný most pøes zdejší øeku. Pojeïte s námi na Mazurky. 1.den: Odjezd z ÈR v odpoledních hodinách. 2.den: Pøíjezd do mìsteèka Miko³ajki, v samém srdci oblasti Mazurských jezer, ubytování. Odpoledne krátký výlet na kolech po okolí nebo procházka do mìsta. 3.den: Výlet na kolech kolem jezer Ta³ty a Ryñskie do mìsteèka Ryn, nahlédnutí do novì zrekonstruovaného køižáckého zámku. Celkem cca 60km. 4.den: Plavba lodí do mìsta Gi ycko, prohlídka mìsta zpìt do Mikolajek na kolech, cca 40km. 5.den: Výlet na kolech kolem nejvìtšího mazurského jezera, Œniardwy. Cestou: vyhlídková vìž v biosférické rezervaci uknajno, pùsobivý kostel v Okartovì, pláž v Novych Gutech, možnost koupání na pøekrásném Szerokim Ostrovì. NiedŸwiedzi Róg a pøívoz u Popielna. Cca 90km. 6.den: Celodenní sjezd na kajacích úseku jedné z nejznámìjších vodáckých øek v Polsku, øeky Krutyni. 7.den: Výlet na kolech do lesní rezervace Královská borovice a rašeliništì Zakrêt. Možnost koupání u jezera Mokre v Cierzpiêtech. Cca 65km. 8.den: Jednodenní poznávací výlet busem, mìsto Olsztyn a køižácký zámek Malbork. 9.den: Výlet na kolech do osady Galindia coby rekonstrukce osady dávných Galindù. Zdymadlo Guzianka a mìsteèko Ruciane-Nida, cca 50-60km. Odpoledne odjezd domù. 10. den: Pøíjezd do ÈR v ranních hodinách. Stravování: polopenze Ubytování: ubytování ve 2 a 3 lùžkových pokojích bývalého rekreaèního støediska Cena zahrnuje: dopravu vèetnì dopravy kol v pøívìsu, ubytování ve 2 a 3 lùžkových pokojích s polopenzí, prùvodce, informaèní materiály a mapy tras, pojištìní proti úpadku CK a DPH Nástupní místa: Praha, Brno, Olomouc, Ostrava a po dohodì s CK kdekoliv po trase Poznámka: Cena nezahrnuje pojištìní léèebných výloh a storna, lodní lístky a vstupy do objektù, nezahrnuje splutí øeky Krutyni na kajacích Cyklotrasy vedou rovinatou krajinou bez výrazného pøevýšení a dají se rùznì kombinovat, zkrátit nebo prodloužit.

5 Naše putování zaèneme v Brucku prohlédneme si Kaprun, Mittersill i Krimmel s nejvyššími vodopády ve støední Evropì a po cyklostezce pøes malebné vesnièky, vìtšinou v doprovodu majestátního Salzachu dojedeme do Zell am See, vyhlášeného lázeòského letoviska, na bøehu jednoho z nejvìtších alpských jezer, navšívíme i divokou soutìsku Kitzlochklamm. Spoleènì se pustíme do odvážného výjezdu po proslulé silnici Grossglockner Hochalpenstrasse na Elelweisspitze 2 571m, pøípadnì i dále na Hochtor 2504m. Zpestøíme si pobyt prohlídkou støediska Leogang a s pomocí lanovky absolvujeme sjezd z vrcholu hory Asitz 1870m. Projedeme romantickým Werfenem k majestátnému hradu Hohenwerfen a dále až do Mozartova mìsta Salzburku 1. den: èasnì ráno odjezd z ÈR, ubytování v penzionu a odpolední výlet na kolech do Kaprunu 2. den: Bruck, Mittersill, Krimmel, prohlídka nejvyšších vodopádù v Evropì 3. den: Grossglockner Hochalpenstasse, nebo k soutìsce Lichtensteinklamm 4. den: Zell am See pøes Maishofen kolem øeky Saalach do lyžaøského støediska Leogang. Odtud lanovkou na vrchol hory Asitz (1.870 m.n.m.) a 20 ti kilometrovým sjezdem zpìt k jezeru Zell am See 5. den: Bruck, Werfen, Hohenwerfen, Salzburk, naložení kol a odjezd do ÈR Stravování: polopenze Ubytování: hotel Cena zahrnuje: dopravu, vèetnì dopravy kol, 4x ubytování v hotelu s polopenzí, informaèní materiály, prùvodce, pojištìní proti úpadku CK, DPH Nástupní místa: Olomouc, Prostìjov, Brno, Znojmo a po dohodì s CK i jinde po trase, možnost vlastní dopravy Poznámka: Cena nezahrnuje - pojištìní léèebných výloh a storna, vstupy a lanovky. Sleva na vlastní dopravu 500.-Kè. Výjezd Grossglockner Hochalpenstrasse je hodnocen obtížností 4. Po bøezích Bodamského jezera projedeme po území tøí státù jednu z nejkrásnìjších cyklostezek Evropy. Kolem nás budou alpské velehory, pøekrásná hladina Bodamského jezera plná plachetnic, vinice, historická mìsta, vodopády, nìkde i subtropická flóra a èekají nás mnohá další pøíjemná pøekvapení. 1. den: Brzo ráno cesta z ÈR non-stop do Bludenzu, ubytování v kempu 2. den: Na kole pøes Feldkich, Lustenau do Altenhrein k Bodamskému jezeru. 3. den: Podél jižního bøehu jezera pøes Arbon do Kostnice 4. den: Prohlídka Kostnice historické centrum, Husùv dùm, gotické, barokní a renesanèní památky, otrov Mainau. Odpoledne na kole do Wagenhausenu. 5. den: Pøes mìsteèka Stein am Rhein a Diessenhofen k mohutným Rýnským vodopádùm u Schaffhausenu, nocleh v Markelfingenu. 6. den: Uberlingen s gotickým chrámem a Meersburg- støedisko vinaøství s hrázdìnými domy a gotickým hradem do Markdorfu. 7. den: Cesta kolem jezera do Friedrichshafenu, návštìva Zeppelinova muzea a pøes starobylé mìsto Lindau na ostrovì do Bregenzu. 8. den: Bregenz - hlavní mìsto Vorarlberska - rezzervní den, individuální program. Prohlídka mìsta, pro zájemce výjezd lanovkou na Pfander nebo výlet do Lindau, starobylého mìsto na ostrovì. Veèer nakládání kol a noèní pøejezd do ÈR. 9. den: Pøíjezd do ÈR v poledních hodinách. Stravování: polopenze v podmínkách kempu Ubytování: v kempech ve vlastních stanech Cena zahrnuje: dopravu vèetnì dopravy kol, poplatky na táboøištích, polopenzi v podmínkách kempu, vybavení altány a zahradním nábytkem, prùvodce, informaèní materiály a mapy tras, pojištìní CK proti úpadku a DPH Nástupní místa: Ostrava, Frýdek Místek, Nový Jièín, Hranice, Olomouc, Brno, Znojmo a po dohodì s CK i jinde po trase Poznámka: Cena neobsahuje pojištìní léèebných výloh a storna zájezdu. Solná komora se rozkládá na území tøí rakouských spolkových zemí - Salcburska, Dolního Rakouska a Štýrska. V roce 1997 byla Solná komora zaøazena na Seznam svìtového kulturního a pøírodního dìdictví UNESCO. Solná proto, že už v dobì osídlení Kelty se v tomto kraji tìžila sùl. A komora, protože spadala pod císaøskou finanèní správu neboli Komoru. Nádherné hory a úchvatná jezera, my budeme kempovat u nejteplejšího z nich Wolfgangsee. Nenároèná cykloturistika, koupání a relax. 1. den:v pozdních odpoledních hodinách djezd z ÈR 2. den: cyklotúrka kolem jezera Schwarzensee, Attersee. Možnost výletu parní lokomotivou na vyhlídkový vrchol Schafberg nebo výletu lodí po jezeøe. 3. den: autobusem do Hallstattu, fakultativnì prohlídka Solných dolù a mìsteèka. Na kolech pak kolem jezera Altausseer See pøes lázeòské mìsteèko Bad Ischl zpìt do kempu. 4. den: nároènìjší etapa pøes Bad Goisern a Bad Ausse, pøi dobré dohlednosti uvidíme vrcholy nejvyšších rakouských Alp. 5. den: na kolech k Attersee a pøes Altmünster do Gmundenu. Jezero s døevìným hradem na ostrovì. Odpoledne pøesun zpìt do ÈR, návrat v pozdnìjších veèerních hodinách. Stravování: polopenze v podmínkách kempu Ubytování: v kempu ve vlastních stanech Cena zahrnuje: dopravu vèetnì dopravy kol, poplatky v kempu, polopenzi v podmínkách kempu, vybavení altány a zahradním nábytkem, prùvodce, informaèní materiály a mapy tras, pojištìní CK proti úpadku a DPH Nástupní místa: Olomouc, Pøerov, Zlín, Kromìøíž, Brno, Znojmo a po dohodì s CK i dále po trase Poznámka: Cena nezahrnuje pojištìní léèebných výloh a storna zájezdu.

6 Kraj plný pøírodních krás i kulturních památek. Kraj provonìný levandulí a tymiánem. Okouzlí nás støedovìké vesnièky a mìsteèka pøilepená k úpatím kopcù, hluboké kaòony, nádherné vyhlídky i prùzraèné øeky. Jízda po venkovských, témìø liduprázdných silnièkách nadchne každého cykloturistu a bude nezapomenutelným zážitkem. Taková je Provence. 1. den: Odjezd v odpoledních hodinách z Èeska do Francie. 2. den: Pøíjezd v ranních (dopoledních) hodinách. Podle èasu možná prohlídka buï Monaka, Antibes nebo Grasse (hlavní výrobce parfémù v Evropì). Odpoledne cyklistika objezd kaòonu Loup (po cestì zajímavá støedovìká vesnièka Gourdon) s možným pøídavkem pøes Col de Vence (zajímavé balvanité plató) km. 3. den: Na kole po liduprázdných silnièkách pøes soutìsky Greoliéres, Aiglun a Riolan do Entrevaux nebo po vyhlídkové silnici D km. Možno též zkombinovat s busem a pokraèovat na kole po høebenové silnièce D km. 4.den: Okruh na kole pøes dvì nádherné soutìsky s do èervena zbarvenými skalami Daluis a Cians. Celkem 83 km. 5. den: Pøejezd busem nebo na kole liduprázdnou krajinou pøes sedla Buis a St. Barnabé a soutìsku St. Auban a dále kolem pøehradních jezer Chaudanne popø. Castillon s krásnými výhledy. Dojezd k Verdonu 63 km. U varianty busem ráno prohlídka historického centra Entrevaux a cestou nìkolikahodinová zastávka u jezera Castillon s možností koupání a procházek. 6. den: Malý okruh kolem Verdonského kaòonu vedený v jeho severní èásti po Route des Cretes 44 km. 7. den: Pìší turistika dnem Verdonského kaòonu s nástupním bodem z Poin Sublime. Zpìt busem z la Pallud. 8. den: Velký okruh kolem Verdonského kaòonu vedoucí po Levandulové cestì k jezeru St. Croix a dále po Corniche Sublime pøes rázovitou vesnièku Trigance zpìt do kempu 93 km. 9. den: Pìší turistika východnì od Verdonu (Trigance, Rougon) 10. den: Busem k jezeru St. Croix. Zde volný program (koupání, plavba na lodièkách po jezeøe i kaòonem, turistika). Též možnost pìší turistiky v severní èásti kaòonu (nástupní místo La Pallud). 11. den: Pùldenní prohlídka Avignonu, odpolední odjezd do Èeska. 12. den: Pøíjezd do Èeska v dopoledních hodinách. Stravování: vlastní stravování Ubytování: ve vlastních stanech ve tøech kempech Cena zahrnuje: doprava vèetnì dopravy kol, poplatky v kempech, plátìné pøístøešky, zahradní lavice a stoly, prùvodce, mapky tras a informaèní materiály, pojištìní CK proti úpadku, DPH Nástupní místa: Ostrava, Nový Jièín, Olomouc, Brno, Praha, Plzeò Poznámka: Cena nezahrnuje pojištìní léèebných výloh a storna zájezdu. Stravování: Vzhledem k množství zastávek bìhem cykloetap, chutným a levným pokrmùm v místních obèerstvovnách a kolibách, je další stravování øešeno individuálnì Ubytování: 4x ve vlastních stanech na táboøištích a 3x ve škole na karimatkách s vlastní stravou/ nebo 7X v turistických ubytovnách (3-6 lùžkové pokoje) se snídaní. Cena zahrnuje: pojištìní stornopoplatkù a léèebných výloh v zahranièí, dopravu klimatizovaným busem (2700 km) vèetnì dopravy kol v krytém pøívìsu a veškerých poplatkù, doprovodné vozidlo, vedoucí zájezdu, sportovní instruktor, infomateriál, pojištìní CK proti úpadku. Ubytování 4x ve vlastních stanech na táboøištích a 3x ve škole na karimatkách s vlastní stravou/ nebo 7X v turistických ubytovnách (3-6 lùžkové pokoje) se snídaní. Vzhledem k množství zastávek bìhem cykloetap, chutným a levným pokrmùm v místních obèerstvovnách a kolibách, je další stravování øešeno individuálnì Nástupní místa: Jablonec nad Nisou, Liberec, Turnov, Mladá Boleslav, Pardubice, Hradec Králové, Praha, Podìbrady, Jihlava, Brno, Olomouc, Velké Meziøíèí Poznámka: Cena nezahrnuje vstupné do památek, fakultativní akce a náklady s nimi spojené, pøípadnou místní dopravu. Cena zájezdu s noclehem v ubytovnách je Kè Zapomenutý nejvýchodnìjší cíp bývalého Èeskoslovenska v souèasnosti známý jako Zakarpatská Ukrajina, souèást Ukrajiny. Po vedlejších silnièkách vedoucích pøes vesnice s døevìnými domky a kostelíky, po døevaøských cestách podél prùzraèných a divokých bystøin v hlubokých zalesnìných údolích se vrátíme jakoby o nìkolik desetiletí zpìt. Za výhledy budeme šplhat na oblé poloniny plné borùvek a následnì klesat do nìkterých z místních kolib za obèerstvením. Jednodenní výlety nalehko jsou vhodné jak pro trekingová, tak i horská kola. Sami si zvolíte variantu, která vám více sedne. A když se Vám nebude chtít šlapat na kole, tak vždy ještì existuje pìší varianta. Celý zájezd je s variantami od lehké až po nároènou cykloturistiku. Nespornou výhodou tohoto programu je, že po celou dobu trvání zájezdu nebudeme, pøi dostatku sil, nuceni nakládat svá kola. 1. den: odpolední odjezd z ÈR, noèní pøesun na Podkarpatskou Rus. 2. den: prohlídka ranního UŽHORODU (hrad, skanzen, historické centrum, synagoga), pøesun pod impozantní ruiny gotického hradu ze 12. století NÌVICKÉ; na hrad již na kolech a dále pøes Pereèin do vesnièky LUMŠORY; 2 noci na stejném místì na táboøišti / v turistické ubytovnì (40 km). 3.den: ráno na kolech do LIPOVCE a odtud již po panelce výjezd až na poloninu RUNA za fascinujícími rozhledy na okolní horstva; po panelce až k nejvyššímu vrcholu poloniny (1479 m), na kterém se nacházejí rozvaliny bývalé vojenské základny ze sovìtských dob; cestou zpìt odboèka do osady LIKICARY s døevìným kostelíkem; pro odvážné sjezd serpentinami okolo jezírka Veliká Trusca zpìt k nocležišti (45 km). 4. den: na kolech po vedlejších silnièkách pøes vesnièky plné života, láznì POLJANA s minerálními prameny do ŽDENÌVA; cestou odboèka do údolí divoké øíèky Šipot k pstruhové líhni; celý den možnost obèerstvení v nìkolika z mnoha magazínù a kafebarù; 2 noci na stejném místì na táboøišti / v turistické ubytovnì (70 km) 5. den: na kolech po hlinìné cestì sevøené z jedné strany panoramaty BUKOVSKÉ poloniny a z druhé poloniny Runa pøes vesnièky plné rázovitých døevìných domkù až do podhorské vesnièky UŽOK s krásným døevìným kostelíkem; návrat zpìt podél soustavy železnièních vaiduktù a tunelù nazývaných Podkarpatský Siemmering po lesní cestì pøes vesnièku TICHIJ (70 km); možnost alternativního pìšího výstupu na nejvyšší vrchol Bukovské poloniny PIKUJ (1408 m); zpìt na nocležištì. 6. den: na kolech pøes mìsteèka VOLOVEC a MEŽHORJE s možností ochutnávky tradièní zakarpatské kuchynì, cestou výhledy podle pøedváleèných prùvodcù na nejkrásnìjší POLONINU BORŽAVA, dále variantnì po asfaltové silnici anebo po pùvodní silnici dnes již pouze pro horská kola pøes horské sedlo do KOLOÈAVY (80 km); 3 noclehy na stejném místì - v místní škole pro stanaøe / v ubytovnì (pùvodní prvorepublikové èetnické stanici) 7. den: z Koloèavy na kole po silnici podél døevìného kostelíku ze 17.století (za komunismu sloužil jako muzeum ateismu) s hroby èeskoslovenských èetníkù zastøelených Nikolu Šuhajem; podél øeky TEREBLA plné pøírodních víøivek (koupání) do NP SINÌVIR pøes malebnou vesnièku SINÌVIRSKAJA POLJANA až k legendou opøedenému SINÌVIRSKÉMU JEZERU, v kolibì ochutnávka místní speciality na otevøeném ohni šašlik; cestou zpìt odboèka k Muzeu voraøství na øíèce Ozerjanka; dále po stejné cestì zpìt do Koloèavy (60 km); pro ménì zdatné lze se svým kolem absolvovat cestu k jezeru na korbì náklaïáku (gruzaviku); nocleh na stejném místì 8. den: pìší výstup z Koloèavy na STRIMBU (1719 m) mohutný vrchol s rozsáhlými kamennými moøi, hustými lesy, rozlehlými zelenými loukami i neprostupnými porosty kosodøeviny a jalovcù a hlavnì rozhledem prakticky na celé ukrajinské Karpaty; pro milovníky každodenní cykloturistiky lze pøipravit místo pìšího výstupu program na kole; nocleh na stejném místì 9. den: ráno v Koloèavì pìšky ke hrobùm Nikoly Šuhaje a Eržiky, návštìva muzea Ivana Olbrachta; autobusem do CHUSTU (krátká zastávka na trhu s proutìným zbožím), zastávka v MUKAÈEVU (prohlídka hradu, centra mìsta, poslední nákupy); noèní pøejezd. 10. den: pøíjezd do ÈR v ranních hodinách.

7 Julské Alpy jsou považovány za jedny z nejkrásnìjších hor v Evropì.Bìhem pár dnù jsme poznáme nepøebernou krásu nedotèené pøírody Julských Alp, jejich vodopádù, soutìsek, jezer, pramenù a dalších zajímavostí, které tato èást Slovinska nabízí. Pohoda na kole pod alpskými velikány, v horských sedlech, kolem zelených luk v podhùøí, výhled na vápencové hory, osvìžení v pøekrásnì modrých jezerech. Budeme mít možnost vystøídat kolo pìším výstupem na nìkterý z okolních kopcù, možnost raftingu na Soèi nebo si vyzkoušíme canyoning v soutìsce Sušce. Tento již tradièní zájezd bohatý na sportovní aktivity uspokojí každého. To vše se odehraje pod dohledem majestátního Triglavu. 1. den: V pozdních odpoledních hodinách odjezd z ÈR, noèní pøejezd do Slovinska 2. den: Pøíjezd do kempu u Bohinjské Bistrice, ubytování a zahøívací cyklotúra k vodopádu Savica a do okolí jezera. 3. den: Mojstrana, slap Pereènik, Alžajev dom, soutìska Vintgar, jezero Bled s dojezdem do kempu na kolech. 4. den: Cyklistika v okolí Bohinjského jezera s možností výjezdù na okolní planiny s malebnými vesnièkami. Planiky Vogar, Blato, Hebed. 5. den: Královská etapa z Krajinské Gory do Bovce pøes sedlo Vršiè. Etapa 42 km s nároèným výjezdem a impozantním sjezdem do údolí Trenta, se zastávkou u pramene Soèi. 6. den: Volný den v Bovci s možností výletu lanovkou na Kanin, možnost raftingu, canyoningu nebo dalšího sportovního vyžití. 7. den: Lehká cyklotrasa do Kobaridu, vodopád Boka, vodopád Koziak, Napoleonùv most nebo pro nároèné bajkery tìžší varianta. 8. den: Rezervní odpoèinkový den s možností vyzkoušení si již zmínìných aktivit. 9. den: Výjezd do sedla Predel, možnost výjezdu na chatu pod Mangrtem, dùstojné rozlouèení s Julkami a koupání v jezeøe Lago di Predil. 10. den: Noèní pøejezd do ÈR. Stravování: polopenze v podmínkách kempu Ubytování: v kempech ve vlastních stanech Cena zahrnuje: dopravu vèetnì dopravy kol, poplatky v kempu, polopenzi v podmínkách kempu, vybavení altány a zahradním nábytkem, prùvodce, informaèní materiály a mapy tras, pojištìní CK proti úpadku a DPH Nástupní místa: Ostrava, Frýdek Místek, Nový Jièín, Hranice, Olomouc, Brno, Mikulov a po dohodì s CK i jinde po trase Poznámka: Cena nezahrnuje pojištìní léèebných výloh a storna zájezdu Stravování: vlastní nebo snídanì a polopenze Ubytování: Vlastní stan v kempech nebo ubytovna a hotel Cena zahrnuje: pojištìní léèebných výloh v zahranièí a pøipojištìní stornopoplatkù, dopravu klimatizovaným busem (3000 km) vèetnì dopravy kol v krytém pøívìsu a veškerých poplatkù, ubytování na Ukrajinì 4x v turistických ubytovnách se snídaní a 3x v Rumunsku v hotelích s polopenzí, (nebo nižší cena 3x ve vlastních stanech na táboøištích a 4x v kempech s vlastní stravou), vedoucí zájezdu, sportovní instruktor, infomateriál, doprovodné vozidlo na Ukrajinì. Nástupní místa: Jablonec nad Nisou, Liberec, Turnov, Mladá Boleslav, Pardubice, Hradec Králové, Praha, Podìbrady, Jihlava, Brno, Olomouc, Velké Meziøíèí. Poznámka: Cena nezahrnuje: vstupné do památek, fakultativní akce a náklady s nimi spojené, pøípadnou místní dopravu a vše další, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje". Cena s ubytováním v ubytovnì se snídaní a hotelu s polopenzí je Kè Vzhledem k množství zastávek bìhem cykloetap, chutným a cenovì dostupným pokrmùm v místních obèerstvovnách a kolibách, je další stravování øešeno individuálnì. Karpatské putování na kolech nás zavede na pomìrnì malé území, ale do rùzných historických oblastí dnes rozdìlených hranicí Ukrajiny a Rumunska. Nìkdy se dìjiny v tìchto regionech vyvíjely spoleènì nebo se minimálnì ovlivòovaly, nìkdy jejich vývoj byl zcela odlišný, podle toho k jakému zrovna státnímu útvaru patøily. Podkarpatská Rus, Haliè, Bukovina, Maramureš. Názvy evokující tìžký vesnický život v zapadlých koutech romantické karpatské pøírody, které dnes pøežívají hlavnì v turistických prùvodcích. Vydejme se na kolech toulat po tìchto oblastech, a poznáme nìco z bouølivé historie a složité souèasnosti tìchto oblastí. Samozøejmì nás v tom budou doprovázet nádherné pøírodní scenerie, zajímavé historické památky, rozmanitá karpatská kuchynì a hlavnì všudypøítomní dobrosrdeèní obyvatelé. Pojedeme po cestách vhodných i pro treková kola. Pro milovníky horských terénù jsou pøipraveny v horách opravdové lahùdky. Pojedeme nalehko s podporou autobusu. 1. den: odpolední odjezd z ÈR, noèní pøesun na Podkarpatskou Rus. 2. den: dopolední zastávka v SOLOTVINU (koupání ve slaných jezírkách, návštìva solných dolù); odpoledne již na kolech pøes mìsto RACHOV centrum horské turistiky na Zakarpatí podél øeky ÈERNÁ TISA do bývalé nejvýchodnìjší èeskoslovenské obce JASINI; cestou návštìva døevìného typického huculského kostelíku v Jasini; 2 noci na stejném místì - táboøištì/ turistická ubytovna v Jasini (40 km). 3. den: nároèný pøejezd sedla pod Pietrošem (1600 m) s výhledem na nejvyšší ukrajinskou horu HOVERLU (2061 m) do obce KVASY a po silnici zpìt do Jasini a Lazešèiny, nebo pohodlný výlet za koupáním do údolí ÈERNÉ TISY a dále až k jejím pramenùm (30 60 km); nocleh na stejném místì. 4. den: na kolech pøes JABLONICKÉ SEDLO do oblasti bývalé polské Halièe, na východní stranu Èernohorského masivu; odboèka k novì vybudovanému lyžaøskému areálu západního stylu BUKOVEL; pøes zimní støedisko ukrajinských sportovcù VOROCHTU do VERCHOVINY (80 km); 2 noci na stejném místì - zahrada se zázemím nebo turistická ubytovna. 5. den: na kolech výlet do nitra ukrajinských Karpat údolím horního toku, vodáky oblíbené divoké øeky ÈERNÝ ÈEREMOŠ, až do osady BURKUT s železitými minerálními prameny v Èivèinských horách (80 km); nocleh na stejném místì. 6. den: na kolech málo frekventovanou silnièkou (místy s hlinìným povrchem) stále podél pøekrásné øeky ÈEREMOŠ nejvýchodnìjší èástí ukrajinských Karpat Pokutsko-Bukovinskými Karpaty, až do mìsteèka VYŽNICA ležící již v BUKOVINÌ; cestou lze vystoupat na horské louky za výhledy na øeku Èeremoš (50 km); odpoledne pøejezd autobusem do mìsta ÈERNOVCY (za habsburské monarchie po Vídni a Praze tøetí nejvìtší mìsto, dnes kulturní a spoleèenské centrum Bukoviny, národní univerzita, døevìný kostel, tržnice); autobusem pøejezd do Rumunska (jižní Bukoviny); nocleh v kempu / v hotelu. 7. den: na kolech výlet po opevnìných malovaných klášterech jižní Bukoviny (UNESCO) PUTNA s ostatky moldavského knížete Štìpána Velikého, SUCEVITA jako nejvelkolepìjší klášterní komplex s pøekrásným vyobrazením Žebøíku ctnosti, MOLDOVITA se zachovalým zobrazením Obléhání Caøihradu; autobusem pøejezd do MARAMUREŠE; 2 noci na stejném místì v kempu / hotelu.

8 Smaragdový ostrov - oznaèení, jež v sobì nese nejen onu sytì zelenou barvu smaragdu, ale zároveò odráží také jedineènost a krásu toho vzácného kamene. Irsko je jedineèným a krásným ostrovem, kde již zmínìná všudypøítomná zeleò pouze rámuje mnohem hlubší, vnitøní krásu. Krásu, kterou v sobì nese historie, kultura i zdejší lidé. A nese s sebou i trochu té mystické tajemnosti onoho ne zcela prùhledného smaragdu. Øíká se, že poèasí v Irsku má ètyøi roèní období bìhem jediného dne. Po silné bouøce a dešti vìtšinou hned zase vysvitne slunce. Irsko ovšem není jenom krásná pøíroda, ale také kultura. Ranné keltské období je patrné v originálních tvarech s jedineènou krásou. Hory, hrady, zøíceniny, kláštery a vysoké køíže jsou hlavními body irského umìní v prùbìhu let. Majestátní hory, vodopády, jezera i nedotèené lesy a pøedevším bohatý národní park. Fauna i flora je tady tak specifická, že je dobré mít po ruce speciální publikaci a zjiš ovat, cože to tu vlastnì roste a létá. A taky irská hudba - srdce naplní tìm, kteøí se na chvíli zaposlouchají do její krásy, podlehnou jejímu kouzlu, kouzlu krajiny nìkdy skalnaté a drsné, jindy sytì zelené, starým mìstùm i malým vesnièkám, lidem, jazyku, tradicím. Ostrov se spoustou hor, pastvin, stád ovcí a útesù dotýkajících se moøe. A potom také úzké asfaltové silnièky irského venkova pøímo lákají, aby èlovìk cestoval Irskem na kole. Právì takový je tento ostrov. 1.den: sobota - odjezd z ÈR, pøejezd pøes Nìmecko, Belgii do Francie 2.den: nedìle - trajekt z Calais do Doveru, pøejezd pøes Anglii a Wales, dojezd do Holyhead, trajekt do Dublinu 3.den: podìlí - pøíjezd v ranních hodinách do kempu, ubytování ve Wicklow Mountains (Roundwood), vyjížïka do Glendalogh (okruh 40 km), prohlídka Glendalogh, pìšky cca 1 h 4.den: úterý - odjezd na jihozápadní pobøeží (Glengarriff nebo Adrigole) pøes: Wexford návštìva National Herritage Centre, Cobh prohlídka mìsteèka 5.den: støeda - okruh na kole po Beara way (trasy km) 6.den: ètvrtek - pìší túra po Beara way (Adrigole Glengarriff) 25 km výlet lodí na Garnish Island (pozorování divokých lachtanù, botanická zahrada) 7.den: pátek - ráno pøesun na poloostrov Dingle, vyjížïka na kole po poloostrovì, pøejezd pøes sedlo Connor Pass (30 nebo 70 km) ubytování v kempu Ardfert 8.den: sobota - pøejezd autobusem do NP Connemara, cestou návštìva Cliffs of Moher, Galway 9.den: nedìle - vyjížïka pod horu Svatého Patrika, okruh asi 100 km 10.den: pondìlí - Connemara loop okruh 40 km nebo až 85 km, návštìva Kylemoore Abbey 11.den: úterý - pøejezd autobusem do Severního Irska zastávka v mìstì Sligo, prùjezd kolem stolové hory Benbulben 12.den: støeda - autobusem do Portrush. Varianta 1: vyjížïka na kole(asi 30 km): The White Rocks, Bushmills (návštìva výrobny whiskey), Giant s Causeway. Varianta 2: pìší túra (25 km) Portrush podél pobøeží po Causeway Coast Way návštìva The White Rocks, Giant s Causeway 13.den: ètvrtek - odjezd do Dublinu, prohlídka Dublinu veèer trajekt do Holyhead, 14.den: pátek - pøejezd pøes Wales a Anglii do Doveru, trajekt Dover Calais 15.den: sobota - pøejezd pøes Belgii a Nìmecko, návrat do Èeska Stravování: polopenze v podmínkách kempu Ubytování: deset noclehù v pìti kempech, tedy pouze 4x stìhování, ve vlastních stanech Cena zahrnuje: dopravu vèetnì dopravy kol, poplatky na táboøištích, polopenzi v podmínkách kempu, vybavení altány a zahradním nábytkem, prùvodce, informaèní materiály a mapy tras, pojištìní CK proti úpadku a DPH Nástupní místa: Ostrava, Nový Jièín, Olomouc, Brno, Praha, Plzeò Poznámka: Cena nezahrnuje pojištìní léèebných výloh a storna Nástupní místa: Šumperk, Olomouc, Pøerov, Zlín, Kromìøíž, Brno, Znojmo a po dohodì s CK i jinde po trase Poznámka: V cenì nejsou zahrnuty vstupy ho objektù. Závìreèné prázdninové putování smìøuje do oblasti Rakouských Korutan, pøívìtivého kraje s množstvím historických památek a pøírodních krás. Korutany jsou ze tøí stran lemovány horami a høebeny vpravdì alpskými, malebná krajina nabízí nepøebernì možností pro nenároèné cyklovýlety mírnì kopcovitou krajinou oživenou mnoha øekami, jezery a rybníky Korutany jsou dokonalou zemí pro cyklisty. Kvalitní cyklistické cesty vedou v Korutanech do nejskrytìjších koutù My se na svém putování budeme vìnovat jezerùm, hradùm a zámkùm. 1. den: veèer odjezd z ÈR 2. den: sjezd po jižních svazích Alp do Friesachu, odtud do nejstaršího korutanského mìsta St. Veit, možnost zajížïky k hradu Strassburg 3. den. pohádkový hrad Hochosterwitz, prùjezd korutanskou metropolí Klagenfurt k jezerùm Wörthersee a Keutschachersee 4. den: po Drávské stezce kolem nejteplejšího korutanského jezera Klopeinersee k jezeru Pirkdorfersee, cestou letní bobová dráha, antické muzeum a pohádkový zámek Elberstein 5. den: pobyt u jezera Pirkdorfersee, možnosti výletù - lanovkou na horu Petzen, k poutnímu místu Hemmaberg do historického mìsteèka Bleiburg nebo Griffen, veèer odjezd 6. den: èasnì ráno pøíjezd do ÈR. Stravování: vlastní stravování Ubytování: vlastní stav v kempu Cena zahrnuje: dopravu vèetnì dopravy kola, ubytování v kempech, informaèní materiály, prùvodce, pojištìní CK proti úpadku a DPH

9 Na místì, kde se setkvává východ se západem, vznikl jeden z nejhezèích zálivù na svìtì, nejjižnìjší fjord Evropy konèící pod horou Lovèen o nadmoøské výšce m n.m. Boka Kotorska. Je vytvoøen z horských masívù a moøských hlubin a jeho pobøeží hlídá tisíciletou tradici.. Krásy Boky Kotorské obdivovala øada spisovatelù a umìlcù, nazývali ji nevìstou Jadranu, pøímoøskou vílou, nejkrásnìjším fjordem svìta Nad tenkou linií pobøeží jsou vysoké hory, které ji ochraòují od surového klimatu severu. I kvùli tomu je Boka oázou mediteranské vegetace agávy, palmy, mimozy, oleandry, kivi, léèivých rostlin Když je na jejich vrcholech sníh, v podnoží ve stejné dobì kvetou rùže. Záliv je pøírodnì rozdìlen na ètyøi menší hercegnovský, risanksý, kotorský a tivatský. Jako perly, na jejich pobøeží jsou posázena malá mìsta, klenotnice historie, umìní a krásy: Kotor, Perast, Risan, Herceg Novi a Tivat. 1. den odjezd z ÈR v odpoledních hodinách 2. den pøíjezd do Èerné Hory v odpoledních hodinách, ubytování, individuální program 3. den nenároèná Kotorská cyklotrasa (52 km, nároènost 1): projížïka podél pobøeží s koupáním a prohlídkou staré èásti mìsta Kotoru (na seznamu svìtového pøírodního a kulturního dìdictví UNESCA), výhledy na Risanski a Kotorský záliv, pøístavištì pro trajekty, nejužší místo Boky Kotorské Verige. Trasa vedoucí po støednì frekventované silnici s asfaltovým povrchem. 4. den nároènìjší Tivatská cyklotrasa (58 km, nároènost 3) vedoucí po málo frekventovaných silnicích s asfaltovým povrchem. Výhledy na Tivatský záliv, Hercegnovskou rivieru, vstup do boky Kotorské s ostrùvkem Mamula pevností z doby Rakouska Uherska, koupání v zátoce Mirišta, prùjezd typickými osadami 5. den individuální program možnost fakultativního výletu lodí na umìle navršený ostrov Gospa od Škrpjela, návštìva Risanu. Možnost celodenního fakult. výletu do Albánie návštìva Duressi a souèasného hl. mìsta Tirany 6. den Budevská cyklotrasa (80 km, nároènost 4): prùjezd osadami ve vnitrozemí se svérázným životním stylem místních obyvatel, výhled na NP Lovèen s jeho nejvyšším vrcholem Jizerski vrh 1657 m n.m., prùjezd Budvou, návštìva nejkrásnìjší pláže Jadranu Sv. Stefan, mìsto hotel ostrov, centrum pøepychu na èernohorském pobøeží, nìkdejší letní sídlo královské dynastie Karadjordjevièù. Nároènìjší trasa vedoucí po asfaltových silnicích se slabým provozem, dlouhá, ale mírná stoupání a sjezdy 7. den pro zdatnìjší cyklisty - NP Lovèen Jizerski vrh m n.m. (78 km, nároènost 3), návštìva Njegošev mauzolej pro ménì odvážné výjezd do ½ cesty na Jizersky vrh, asfaltová cesta s krásnými, nezapomenutelnými výhledy na celou Boku Kotorskou a okolí ostatní: náhradní varianty 1)fakultativní výlet busem (bez kol) pøes Budvu, Cetyni na Jihersky vrh, cestou zpìt návštìva starého mìsta Budva s koupáním (157 km) nebo 2) návštìva Albánie - Skadar a Skadarské jezero, albánské trhy, katolická katedrála, návštìva pevnosti Rozafa 8. den individuální program 9. den odjezd z ÈH v poledních hodinách 10. den návrat do ÈR v odpoledních hodinách Stravování: polopenze v hotelové restauraci: snídanì - švédský stùl, veèeøe - výbìr z nìkolika menu. Ubytování: hotel v Tivatu**, dvoulùžkové pokoje s vlastním sociálním zaøízením Cena zahrnuje: dopravu autokarem vèetnì dopravy kol, 7x ubytování v hotelu s polopenzí, informaèní materiály a mapy tras, prùvodce, pojištìní proti úpadku CK a DPH. Nástupní místa: Ostrava, Frýdek Místek, Nový Jièín, Hranice, Olomouc, Brno a po dohodì s CK i jinde po trase Poznámka: Cena nezahrnuje pojištìní léèebných výloh a storna, fakultativní výlety lodí a autobusový výlet do Albánie (cca 25 Eur kratší okruh, 40 Eur velký okruh Stravování: vlastní stavování Ubytování: vícelùžkové pokoje v turistických ubytovnách Cena zahrnuje: dopravu vèetnì dopravy kola, ubytování v turistických ubytovnách, prùvodce, informaèní materiály, pojištìní proti úpadku CK a DPH Nástupní místa: Brno, Prostìjov, Olomouc, Hranice, Rožnov pod Radhoštìm a po dohodì s CK i jinde po trase Poznámka: Cena neobsahuje pojištìní léèebných výloh a storna zájezdu Pojeïte s námi do polských Bieszczad, pohoøí v jihovýchodním koutì Polska. Co nás tam èeká? Nenarušená divoèina se spoustou zvìøe, národní park a túry po horských loukách s pøekrásnými výhledy. To je sice romantické, ale v sezónì spíš nasáknuté masovým turismem. Dostaneme se i tam, kde je dodnes zachována zádumèivá atmosféra zapadlých míst, dnes již neexistujících vesnic, kde mezi kopøivami se ještì skrývají staré køíže a náhrobní kameny. Nìkde projedeme kolem starých opuštìných pravoslavných kostelíkù, jinde vjedeme do hlubokých údolí s meandrující øekou nebo objevíme zarostlé koleje lesní úzkorozchodky. Bieszczady jsou nejnádhernìjší na podzim, kdy se zdejší bukové lesy nádhernì zbarví do èervena 1. den: Odjezd ve veèerních hodinách z ÈR, pøejezd pøes Slovensko. 2. den: Krátká zastávka v Dukelském prùsmyku, pøíjezd do obce Cisna, ubytování. Odpoledne krátký okruh kolem hory Hyrlata pøes samoty Roztoki Górne a Solinka. Celkem cca 20km. Cestou možnost návštìvy skanzenu bieszczadské úzkokolejky v Majdanu. 3.den: Z Cisné údolím øeky Solinky do rezervace Sine Wiry a k opuštìnému kostelíku w opience, dále až k výhledùm na pøehradu Jezioro Soliñskie (poloostrov za obcí Werlas), zpìt údolími øek San a Wetlinka do Cisné. Celkem cca 70km. 4. den: Z Cisné pøes Bystre, Rabe do prùsmyku Žebrak, dále po silnièce bez mostù údolím øeky Os³awa do osady Duszatyn, odkud pìšky k pøírodnímu unikátu Duszatyñské jezírka. Zpìt do Cisné pøes obec Wola Michowa. Celkem cca 70km. 5. den: Z Cisné pøes obec Wetlina a dva horské prùsmyky do druhého místa ubytování v obci Ustrzyki Górne. Celkem cca 35km. 6. den: Pìší turistika, napø. z Ustrzyk G. pøes Szeroki Wierch na nejvyšší horu polských Bieszczad, na Tarnicu, dále pøes poloniny na horu Halicz s pøekrásnými výhledy na Ukrajinu, pak podél polskoukrajinské hranice do vesnice Wo³osate a zpìt do Ustrzyk G. Nutná pevnìjší obuv pro vysokohorskou turistiku, cca 8 hodin pìší chùze. 7. den: Z Ustrzyk G. Pøes Wide³ki a rázovitou vesnici Muczne do nejodlehlejšího zákoutí Polska. Návštìva rašeliništì u Tarnawy Ni né, opuštìný høbitov dávné vesnice Beniowa a opìt (pøísnì støežená) polsko-ukrajinská hranice. Cestou zpìt do Ustrzykù ještì zajížïka k unikátnímu døevìnému kostelíku v Smolniku. Celkem cca 80km. 8.den: Podél Poloniny Wetliñské a údolím Sanu, pøes oblast Krywe až do Rajskie (celkem cca 45km), nakládání kol a odjezd domù. Cestou domù, podle èasových možností, ještì procházka po hrázi nejvìtší polské pøehrady nebo návštìva mìsta Sanok (v centru mimo jiné socha Švejka a hospoda s Švejkovými specialitami). 9. den: Návrat domù v brzkých ranních hodinách.

10 HIT loòské sezóny - vyprodán již od dubna, letos pøidáváme další termín. Výprava, která nabízí aktivním turistùm každý den zajímavý poznávací èi turistický program. Místo pobytu umožòuje ostatním pøíjemné lenošení u Èerného moøe na pobøeží proslulé krymské riviéry. Využijte doèasného opomenutí západních turistù a pojeïte s námi poznat zatím neobjevenou výkladní skøíò bývalého Sovìtského svazu. 1. den: brzy ráno odjezd z ÈR, pøejezd Polska a pozdì veèer pøíjezd na Ukrajinu. Nocleh v historickém LVOVÌ. 2. den: dopolední návštìva historického centra LVOVA - perly UNESCO. V poledne odjezd a veèerní pøejezd na ubytování v oblasti VINNICA. 3. den: pøejezd stepní Ukrajinou si zpestøíme odpolední prohlídkou pøístavní ODÌSY s Potìmkinovým schodištìm, budovou Opery, dlouhými bulváry a nevynecháme ani její noèní život. Pozdì veèer opustíme rozvernou Odìsu a noèním pøejezdem dorazíme na KRYM. 4. den: dopoledne se probereme v hlavním mìstì krymského poloostrova SIMFEROPOL. Po krátké prohlídce se pøesuneme protáhnout pod DOLGORUKOVSKOU JAJLU a se zájemci vyšlápneme k ÈERVENÉ JESKYNI. Pak už jen pøíjezd na ubytování k moøi. 5. den: návštìva velké JALTY s bývalou carskou rezidencí v LIVADII, v níž se odehrála známá jaltská konference na konci 2. svìtové války. Koupání a relaxace u moøe nebo fakultativnì vyjížïka lodí ke známé dominantì - nyní restauraci LAŠTOVÈÍ HNÍZDO. Fakultativní možnost degustace vín v MASANDØE. 6. den: klášter sv. Klimenta v Inkermanu, památník druhé svìtové války na hoøe Sapun a odpoledne vyrazíme mezi stolové hory do skalního mìsta MANGUP-KALE. 7. den: opìt velká JALTA, tentokrát s pohádkovým palácem knížete Voroncova. Túra Jaltinskou jajlou na høeben pohoøí AJ-PETRI. Jízda kabinkovou lanovkou a ochutnávka tatarských specialit. 8. den: živé námoøní mìsto SEVASTOPOL s vojenským pøístavem a ponorkovou základnou, fakultativnì lodní vyjížïka mezi èernomoøskou flotilou. Ruiny antického CHERSONESU Tauridského, možnost koupání v moøi. 9. den: BALAKLAVA se zøíceninou janovské pevnosti Cembalo a odtajnìnou podzemní továrnou na opravu ponorek. Odpoledne vycházka nad pobøežím nebo koupání v moøi. 10. den: celý den si budeme vychutnávat malebný BACHÈISARÁJ se zahradami, obklopený palácem tatarských chánù, k životu probuzený mužský klášter USPENSKYJ MONASTYR, skalní mìsto tajemného národa Karaimù ÈUFUT-KALE. 11. den: odjezd a celonoèní pøejezd na západ Ukrajinských Karpat. 12. den: UKRAJINSKÉ KARPATY, celodenní túra èi pobyt v horách, veèerní pøesun pøes Podkarpatskou Rus na ubytování v Mukaèevì. 13. den: ráno odjezd do ÈR, návrat v pozdních veèerních hodinách. Nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Podìbrady, Praha, Jihlava, Brno, Olomouc, Èeský Tìšín (pouze nástupní místo, výstupním je Valašské Meziøíèí). Stravování: 7x polopenze, 3x snídanì Ubytování: 5x ubytování v pùvodním socialistickém hotelu (odpovídá naší lepší turistické ubytovnì s vlastním soc. zaøízením na 2 lùžkovém pokoji) s polopenzí, 2x v 2-4 lùžkových chatièkách Cena zahrnuje: pojištìní léèebných výloh v zahranièí a pøipojištìní stornopoplatkù, dopravu klimatizovaným busem (5000 km), 6x ubytování v pùvodním skromném socialistickém hotelu (odpovídá naší lepší turistické ubytovnì s vlastním soc. zaøízením na 2lùžkovém pokoji) s polopenzí a 4x tranzitní ubytování se snídaní, vedoucí zájezdu, informaèní materiály.lùžkovém pokoji) s polopenzí, 2x v 2-4 lùžkových chatièkách v Bachèisaraji s polopenzí, a 3x tranzitní ubytování se snídaní, vedoucí zájezdu, informaèní materiály. Poznámka: Cena nezahrnuje vstupy do objektù a pøírodních lokalit, a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci Cena zahrnuje. Pozor na dlouhý pøejezd na zaèátku i konci zájezdu - zvažte, zda jste dostateènì odolní. Stravování: vlastní strava Ubytování: vlastní stany v kempech, na táboøištích a ve volné pøírodì Cena zahrnuje: Dopravu busem, poplatky za veškeré táboøení, lodní lístek na Solovecké ostrovy, prùvodce, pojištìní CK a DPH Poznámka: V cenì není zahrnuto - Víza - jsou nutná pro vstup do Ruska, vyøizuje CK za poplatek cca 1900 Kè Jantarová komnata - rezervace tøi mìsíce pøedem cena 800 Kè Solovecké ostrovy v Bílém moøi, místo, kde už od 15. století existuje pravoslavný klášter, ale také místo, kam odedávna putovali do vyhnanství vìtšinou politiètí vìzni, potýkající se s neblahými dùsledky globalizace. Moskva, mnohými povznášená, mnohými kritizovaná coby støedisko centrální moci láká návštìvníky historickými památkami v samém mìstì a v jeho okolí. Navštivte Petrohrad, druhé nejvìtší mìsto Ruska ležící v severozápadní èásti Ruska, na bøezích øeky Nìvy v místech, kde ústí do Finského zálivu. Na více než 40 ostrovech spojených 300 mosty. Mnoho dalších míst se nedá popsat, to všechno se musí prožít a pochopit den: Olomouc-prùjezd Polskem do Litvy: NP Aukštaitios. Relaxace v NP, koupání, možnost plavby na lodích den: Litva prùjezd Lotyšskem do Ruska: Vladimir katedrála sv. Dimitrije, fresky byzantských malíøù. Suzdal Kreml z 11. století, Rizopoloženskij monastyr den: Moskva: Kreml, chrám Vasila Blaženého, Rudé námìstí, Borodinské panorama, Arbat, možnost návštìvy Tre jakovské galerie a Puškinova muzea umìní den: Sergejev Posad: monastyr Lavra, komplex pamìtihodností, Rostov: Kreml ikony, obrazy, Uspenská katedrála. Jaroslavl: Spasko Preobrazenskij monastyr, opevnìní ze 16. století den: cesta tajgou na sever: jezera, øeky, døevìné vesnièky, Kem 14. den: Solovecké ostrovy: klášterní komplex z 15. století, památníky gulagu, panenská pøíroda den: cesta pøes Petrozavodsk k Onìžskému jezeru: Kiži: chrám Transfigurace (UNESCO), skanzen historických staveb den: Petrohrad: Petropavlovská pevnost, Zimní palác, Ermitáž, Aurora, chrám sv. Izáka, Nìvský prospekt Petrodvorce pøekrásné zahrady, fontány. Carskoje Selo Jekatìrinský palác, zahrady, možnost návštìvy jantarové komnaty den: cesta do Vilniusu, prohlídka hl. mìsta Litvy; pøes Polsko do ÈR Nástupní místa: Plzeò, Praha, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava

11 Rádi byste navštívili Podkarpatskou Rus, ale nechce se Vám vláèet s ba ohem? Chtìli byste poznat nebo se vrátit na toto malebné uzemí, ale neláká Vás nocování ve stanu? Pokud nehledáte komfort a bezchybné služby místních, máme pro Vás nachystánu akci, pøi které formou hvìzdicovitých výletù ze dvou základen mùžete s námi prokøižovat støední a východní èást zdejšího kraje. Pojeïte na pohodový pobyt, plný romantických toulek po údolích, høebenech, vesnicích a zajímavostech, s podporou autobusu a noclehy pod støechou den: odjezd z ÈR v podveèerních hodinách, noèní tranzit Slovenskem na Zakarpatskou Ukrajinu. Prohlídka UŽGORODU, centrum, skanzen a hrad, pøejezd do oblasti NP SINÌVIR, ubytování den: výlety v oblasti NP SINÌVIR, návštìva vesnice KOLOÈAVA s hrobem NIKOLY ŠUHAJE a èeských èetníkù, muzeem I. Olbrachta a historie, perly Karpat - SINÌVIRSKÉHO JEZERA, vodopád ŠIPOT v kotlinì pod Velkým Vrchem, vycházka pod BORŽAVSKOU poloninou, pøejezd do RACHOVSKÉ OBLASTI den: návštìva JASINY - bývalého nejvýchodnìjšího mìsteèka první republiky, túry v okolí JABLONICKÉHO PRÙSMYKU a na høbety okolních polonin, SVIDOVECKÝ høeben s vrcholem BLIZNICA (fakultativní motovýlet na Svidovecký høbet) den: návrat do ÈR se zastávkou v SOLOTVINÌ (pro zájemce koupání ve slaném jezírku) a MUKAÈEVÌ, prohlídka mìsta. Stravování: 7x polopenze Ubytování: ubytování ve 4 6 lùžkových pokojích Cena zahrnuje: pojištìní léèebných výloh v zahranièí a pøipojištìní stornopoplatkù, dopravu autobusem, ubytování ve 4 6 lùžkových pokojích (soc. zaøízení na chodbì), 7x polopenze, prùvodce. Nástupní místa: Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Mladá Boleslav, Pardubice, Hradec Králové, Podìbrady, Praha, Jihlava, Brno, Olomouc, Valašské Meziøíèí. Poznámka: Cena nezahrnuje: vstupy do objektù a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci Cena zahrnuje. Patnáctidenní poznávací zájezd s turistikou do zemì pøírodních krás, skalnatého pobøeží s mnoha píseènými plážemi, štíty velehor se zasnìženými vrcholy zvedajícími se místy pøímo z moøe. Sluneèné podnebí s bujným rostlinstvem, lesy, háje a vinice, romantická skaliska, jeskynì, rokle, bystøiny a vodopády dotváøejí tu pravou a neopakovatelnou atmosféru Korsiky. Bìhem cesty se také setkáme s èetnými památkami z období megalitických kultur, antiky a støedovìku a s èasto svéráznými, ale jinak velmi pøívìtivými a pohostinnými obyvateli. Stravování: vlasntí strava Ubytování: v kempech ve vlastních stanech Cena zahrnuje: pojištìní léèebných výloh v zahranièí a pøipojištìní stornopoplatkù, dopravu klimatizovaným autobusem (3900 km), trajekt na Korsiku a zpìt, vstupní a výstupní korsickou daò, 12x kempovné, vedoucí zájezdu a tištìné informaèní materiály. Nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Podìbrady, Praha, Jihlava, Brno, Bratislava. Poznámka: cena nezehrnuje vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci Cena zahrnuje den: odjezd z ÈR do Itálie, trajektem do Bastie. Pøejezd do malebného letoviska ST. FLORENT, odpoèinek a relaxace v kempu u moøe. 3. den: návštìva CALVI s historickým jádrem a mohutnou citadelou nad mìstem. Lehká túra k vyhlídce Notre Dame de la Serra (ideální na rozchození pøed výstupem na Monte Cinto) nebo koupání na nádherných píseèných plážích lemovaných pásy borovic, s výhledy na nejvyšší vrcholy Korsiky, odpoledne pøejezd divokým kaòonem Scala di Santa Regina podél øeky GOLO do horského støediska Calacuccia a vesnièky LOZZI. Kemp 2 noci. 4. den: pro zdatné zájemce celodenní nároèná túra, výstup na nejvyšší vrchol MONTE CINTO (2706 m), ostatní støednì nároèná turistika k jezeru LAC DU CINTO nebo ménì nároèná túra s koupáním v tùòkách pøekrásného údolí VIRU, zpìt do kempu. 5. den: soutìska SPELUNCA, jedna z nejznámìjších atrakcí ostrova, možnost koupání v kaskádách. Ubytování v kempu a koupání v malebném zálivu Porto. 6. den: koupání v moøi, putování bizarní skalnatou krajinou Calanche, rodištì Napoleona AJACCIO, pøekrásný záliv u mìsta PROPRIANA. Ubytování 4 noci ve stejném kempu u moøe. 7. den: relaxace u moøe, prohlídka nedalekého prehistorického nalezištì FILITOSA, zastávka v nejkorsiètìjším mìstì SARTENE, zpìt do kempu. 8. den: pro zájemce jedna z nejkrásnìjších túr v oblasti skalních vìží BAVELLA, ostatní pobyt a relaxace u moøe v blízkosti kempu. 9. den: plážová turistika k ústí øeky TARAVO nebo k janovské vìži TOUR DE LA CALANCA, ostatní pobyt a relaxace u moøe. 10. den: BONIFACIO - nejkrásnìjší mìsto Korsiky, prohlídka mìsta, pro zájemce projížïka lodí pod skalnatými útesy (cca EUR/os.), pøejezd do kempu v horách, 3 noci na stejném místì. 11. den: pro zájemce celodenní pìší túra, výstup na vrchol MONTE D ORO (2389 m). Pro ménì zdatné koupání v horách v pøekrásných Anglických kaskádách, pøejezd zpìt do kempu. 12. den: ráno pìšky do Canaglie, dále pøes salaše Tolla k nádherným kaskádám MANGANELLO, koupání, dovádìní na pøírodních skluzavkách, pro zájemce výstup na horskou chatu PIETRA PIANA (1800 m). Návrat do kempu. 13. den: prohlídka starobylého mìsta CORTE, odjezd do kempu u moøe. Cestou malebný kostelík SAN MICHELE DE MURATO, odpoledne koupání a relaxace, veèerní život v St. Florent. 14. den: pøesun do BASTIE, prohlídka mìsta, trajektem do Livorna, dle možností krátká zastávka v podveèerní PISE, noèní pøesun do Rakouska. 15. den: návrat do ÈR odpoledne.

12 Turistický zájezd nás zavede do tøí známých oblastí italských Dolomit. Nejprve poznáme západní èást Dolomit skupinu Rosengarten (Catinaccio), kde první a poslední den budeme hosty v øíši krále skøítkù Laurina. Na vlastní oèi uvidíte místa, kde se snoubí bájná i reálná historie s pøírodními krásami, korunované úchvatnými vìžemi Torri di Vaiolet (Vajolettürme). Poté už na nás èeká skupina Marmolada, a sice její jižní èást, kudy probíhala frontová linie v 1. sv. válce. Na závìr na nás èeká skupina Pala, znamenající cimbuøí nebo štíhlá vìž. Nejvyšší vrchol skupiny Cima della Vezzana (3192 m) náleží k severní skupinì. Cimon della Pala (3184 m), nazývaný Matterhorn Dolomit kraluje centrálnímu masívu. Naše základna bude v hotelu v mìsteèku Caviola. Odtud budeme s podporou autobusu podnikat hvìzdicové výlety do okolních skalních skupin a plošin. Vysokohorská turistika po znaèených trasách. Úèastníci zájezdu si užijí pochody po rùzných horských cestách (od lehkých cest až po støednì tìžké stezky) s nádhernými výhledy na jedny z nejkrásnìjších a nejzajímavìjších vrcholù a údolí Dolomit. Nìkteré trasy si bude možno zkrátit lanovkou a ušetøený èas využít na vnímání této pøírodní krásy. 1.den: Odjezd z ÈR; 2.den: První túra nás zavede do dolomitské horské skupiny Rosengarten, a to na její jižní èást. Výchozí bod: sedlo Karerpass/Passo della Costalunga chata Rif. Paolina, Rif. Roda di Vael, Ciampaz (2316 m), odtud varianty: A) sestup podél hluboké rokle Vaiolon, kterou protéká øíèka Rio di Valle, do Vigo di Fassa; B) travers na Ciampedie, sestup nebo lanovkou dolù do Vigo di Fassa; C) pøechod pøes Passo Zigolate a dále na Ciampedie, sestup nebo lanovkou do Vigo di Fassa. Pøejezd do Cavioly (Falcade) ubytování; 3.den: Odjezd do San Martino di Castrozza, lanovkou nahoru na Col Verde Rosetta. Varianty: A) okruh po náhorní planinì Pala k ledovci/ledovcovému jezírku Lago Fradusta; B) výstup na vrchol Cima Vezzana (3198m) / Bivacco Fiamme Gialle (3005 m). Lanovkou zpìt do San Martino di Castrozza, odjezd do Cavioly; 4.den: Odjezd do Alleghe, lanovkou na Col dei Baldi (sk. Civetta), Rif. Coldai, Lago Coldai. Varianty: A) sestup na mezistanici lanovky, pøíp. zpìt k horní stanici lanovky a návrat do Alleghe; B) pokraèování k Rif. A. Tissi, Casera Casamatta, sestup do Masare a Alleghe. Návrat busem do Cavioly; 5.den: Odjezd na Passo Valles. Varianty: A) M.Pradazzo, Lago di Cavia, Col Margherita; B) od Passo Valles pøes Cima Valles o Venegia na Rif.Mulaz, sedlo Mulaz, sestup do údolí Val di Venegiotta; C) od Passo Valles pøes Cima Valles o Venegia na Rif. Mulaz, sedlo Mulaz, sestup na Passo Rolle. Návrat busem do Cavioly; 6.den: Odjezd do Vigo di Fassa, lanovkou na Ciampedie, pak na Rif. Gardecia a Rif. Vajolett. Varianty: A) okruh údolím Vajolett zpìt na Ciampedie a lanovkou do Vigo di Fassa; B) výstup na Rif. Alberto výhled na Tori di Vajolett, sestup, okruh údolím Vajolett zpìt na Ciampedie a lanovkou do Vigo di Fassa; C) výstup na Rif. Alberto výhled na Tori di Vajolett, sestup, pøechod pøes Paso Coronelle na Rosengartenhütte a dolù do Frommer. Ve veèerních hodinách odjezd do ÈR; 7.den: Pøíjezd do ÈR v ranních hodinách. Stravování: vlastní stravování Ubytování: V turistickém hotelu v mìsteèku Caviola poblíž horského støediska Falcade ve 2- až 4-lùžkových pokojích s pøíslušenstvím. (nelze zaruèit 2-lùžkové pokoje pro všechny). Cena zahrnuje: Dopravu autobusem nebo minibusem, dopravu busem k nástupùm na túry,obratová daò, 4x ubytování s polopenzí, pojištìní úrazu, léèebných výloh a storna, pojištìní CK proti úpadku, vedoucí zájezdu, informaèní materiály Nástupní místa: Ostrava, Olomouc, Brno, Praha. (Klientùm, kteøí mají bydlištì vzdálené od nástupních míst více než 100 km, poskytujeme vzdálenostní slevu ve výši 200 Kè). Poznámka: Cena nezahrnuje lanovky, vstupné, další stravné Vydejte se s námi objevovat krásy Chorvatska z ptaèí perspektivy. Zdejší skalnaté horské høebeny slibují romantické toulky témìø liduprázdnou krajinou. Pøece jen hory Chorvatska nepatøí ještì ani dnes k pøíliš vyhledávaným. A je to škoda, protože pøevážnì vápencová pohoøí poskytují netušené možnosti jedno i vícedenních túr. Také malebné horské vesnièky utopené ve zdejší krajinì jakoby zhola nic nevìdìly o prosperitì moøského pobøeží, které je navštìvováno naopak velice hojnì. Tady naleznou pravý ráj i potápìèi, které dozajista upoutá osobitá moøská flóra Jadranu. Bìhem tohoto zájezdu ale nezapomínáme ani na bohatou historii této zemì, se kterou se budete moci seznámit bìhem toulek køivolakými ulièkami starovìkých mìst. 1.den: Odjezd v odpoledních hodinách, noèní pøejezd do Chorvatska; 2.den: Pøíjezd do mìsteèka Jasenak, výlet do pohoøí Velika Kapela (Bijele stijene 1335 m), pøejezd na pobøeží k mìstu Senj; 3. 4.den: Dvoudenní pøechod pohoøí Sjeverni Velebit (Gromovaèa 1676 m), první den do sedla Veliki Alan, druhý den dopoledne sestup k moøi, odpoledne koupání, pøejezd do mìsta Starigrad Paklenica; 5.den: Túra do soutìsek Velika a Mala Paklenica, pøípadnì na vrch Anièa kuk (713 m), veèer koupání v moøi; 6.den: Pøejezd pøes mìsto Šibenik (prohlídka) k Primoštenu, prohlídka mìsta; 7.den: Prohlídka mìst Trogir a Split, koupání, pøejezd do mìsta Omiš prohlídka mìsta nebo soutìska øeky Cetiny; 8.den: Pøejezd na Makarskou rivieru, túra do pohoøí Biokovo (Sveti Jure 1762 m), odpoledne koupání; 9.den: Koupání, volno, odpoledne odjezd domù 9. den: lze podniknout dvoudenní pøechod pohoøí Biokovo podle okolností); 10.den: Pøíjezd do ÈR v dopoledních hodinách. Stravování: vlastní stravování Ubytování: Vlastní stany v kempech nebo ve volné pøírodì Cena zahrnuje: Dopravu, ubytování v kempech ve vlastních stanech, pojištìní úrazu, léèebných výloh a storna, pojištìní CK proti úpadku, vedoucí zájezdu, organizaèní zajištìní, textové a místopisné materiály. Nástupní místa: Praha, Brno Poznámka: Cena nezahrnuje stravné, vstupné (cca 150 kuna) a jiné neuvedené služby.

13 Kamèatka, tento pøírodní skvost na dálném východì Ruské federace, èasto nazývana poloostrovem ledu a ohnì, v souèasnosti zaèíná prožívat svùj turistický boom. Lidé sem pøijíždìjí pro krásu více než 160 vulkánù, z nichž je 29 èinných, pro léèivé úèinky termálních pramenù, úchvatným gejzírùm, nedotèené pøírodì dosud nepøíliš poznamenané pøítomností èlovìka. Bohatì zazvìøená oblast a øeky plné ryb, kde je možnost potkat se s medvìdem èi pozorovat tah lososù pøitahují návštìvníky z celého svìta. Termální oblasti jsou èasto srovnávány s Islandem a kraji kolem vesnice Esso se øíká "Kamèatské Švýcarsko". Orientaèní program maximální varianta: 1. a 2.den: Letecká pøeprava pøes St. Petersburg (Moskvu) do Jelizova; 3.den: Prohlídka Petropavlovska Kamè., nákup potravin, vyøízení povolení, zajištìní dopravy a pøejezd k sopce Gorelaja; 4.den: Túra k vrcholovému kráteru sopky Gorelaja; 5.den: Túra ke kráterùm Mutnovky, malé údolí gejzírù; 6.den: Pøejezd do Kozirevska (550 km); 7.den: Pøesun do základního tábora pod Ostrij Tolbaèik; 8.den: Výstup na límec kráteru nebo na vrchol ( za pøíznivého poèasí ), ostatní - TURISTÉ individuální program (napø. treking po okolí množství menších vulkánù); den: Trek pod Kljuèevskou jedná se o 4-denní pøesun mezi nejvyššími a nejznámìjšími vulkány Kamèatky (Ostrij Tolbaèik, Ovalnaja Zimina, Bezimjanyj, Ploskij Tolbaèik, Kameò, Kljuèevskaja a další) až k do základního tábora pod Kljuèevskou (2750 m); 14.den: Rezervní den; 15.den: Okružní trek okolo vulkánu Ostrij a Ploskij Tolbaèik pod Kljuèevskou jedná se o 4- denní pøesun mezi nejvyššími a nejznámìjšími vulkány Kamèatky (Ostrij Tolbaèik, Ovalnaja Zimina, Bezimjanyj, Ploskij Tolbaèik, Kameò, Kljuèevskaja a další) s možnosti výstupu Bezimjanyj, pøip pokus o výstup na Kljuèevskou 4750 m (pouze v pøípadì pøíznivých podmínek); lososí hody v Kozirevku; 16.den: Pøejezd zpìt do Jelizova; 17. den. Výlet lodí na Tichý oceán.,18.den: Výstup na aktivní sopku Avaèinskaja (podmínkou vèasný návrat z Kljuèevské); 19.den: Pøejezd z Avaèinské na letištì do Jelizova odlet; 20.den: Pøílet do ÈR. Stravování: vlastní Ubytování: Ve volné pøírodì ve vlastních stanech, v civilizaci ve stanech nebo turbázách. Nástupní místa: Praha, Petropavlovsk Kamèatskij Poznámka: Termín odletu a pøíletu je orientaèní a mùže být nepatrnì pozmìnìn. Cena zahrnuje: Letenku Praha St. Peterburg (Moskva) Petropavlovsk Kamèatskij a zpìt vèetnì letištních tax, ubytování (max. 4x noclehy v levných ubytovnách), pojištìní léèebných výloh a storna (do Kè), registraci na policii (OVIR), vedoucí expedice, organizaèní zajištìní, textové a místopisné materiály. kód: termín: cena: Kè Poznámka: V okolí Lago di Garda jsou velké možnosti vyžití i pro ty co neholdují via ferratám, a také pro ty, kteøí si budou chtít od lezení na chvíli odpoèinout. Okolí jezera je ideální pro cykloturistické výlety, kolem jezera je mnoho atraktivních cílù, historických mìst a mìsteèek, termální prameny a hrad v Sirmione, lázeòská mìsta, letoviska jako Riva del Garda, Torbole, Sirmione a další, takže kdo si bude chtít od nároèného programu odpoèinout, urèitì si vybere. Jsou zde pùjèovny sportovního vybavení (jízdních kol, surfù a dalších potøeb). Nástupní místa: Ostrava, Olomouc, Brno. (Klientùm, kteøí mají bydlištì vzdálené od nástupních míst více než 100 km, poskytujeme vzdálenostní slevu ve výši 200 Kè). Oblast okolí italského jezera Lago di Garda je vyhledávána pøedevším vyznavaèi cyklistiky, windsurfingu a horolezectví. Milovníkùm lezení tato oblast nabízí velké množství zajištìných cest. Èlenité stìny s roklemi a soutìskami nabízejí pøíznivcùm via ferrat místy až fantastické zážitky, mnohdy i vyloženì sportovního rázu. Zajištìné cesty jsou velice exponované a vzdušné, vìtšinou jsou nároènìjší než via ferraty Dolomit. K perlièkám zdejších zajištìných cest patøí dva témìø kolmé žebøíky s celkovou délkou 115 metrù v masívu Rocchetty nebo ocelové lano natažené v terénu V. stupnì obtížnosti na via ferratì Monte Albano. Pohledy na jezero Lago di Garda, ležící o více než 1000 metrù níže, jsou nezapomenutelné a nemají v celých Alpách obdoby. Vydatnou rozcvièkou pro nás bude zajištìná cesta via ferrata Rio Secco. 1.den: Veèer odjezd z ÈR; 2.den: Zastávka u mìsta Salorno. Via ferrata Rio Secco. Pøejezd do oblasti Lago di Garda, kemp; 3.den: Via ferrata dell Amicizia pøekrásná zajištìná cesta ve východní stìnì Rocchetty. Dva mimoøádnì vysoké žebøíky (45 a 70 m) vyžadují dostatek odvahy a odolnosti vùèi závratím (technicky jen mírnì obtížné, avšak dost vzdušné). Kemp; 4.den: Via ferrata Rino Pisetta vyloženì sportovní zajištìná cesta patøí k nejtìžším via ferattám vùbec. Klade velké nároky na fyzickou sílu a na odolnost vùèi závratím. Náhradní program kratší jednodušší via ferrata Rio Sallagoni. Kemp; 5.den: Návštìva mìsta Riva del Garda, pøípadnì jedna z kratších zajištìných cest. Kemp; 6.den: Via ferrata Monte Albano vyloženì sportovní zajištìná cesta nad mìsteèkem Mori. Kemp; 7.den: Zajištìná cesta Sentiero attrezato Gerardo Sega pohádkovì krásný vodopád, tajemný listnatý les, traverzy vysokých skalních teras a balkonù, celkovì mírnì obtížná zajištìná cesta. Kemp; 8.den: Mìsto Riva del Garda, odpoledne odjezd do ÈR; 9.den: Ráno pøíjezd do ÈR. Stravování: vlastní stravování Ubytování: V residenci u Lago di Ledro (možnost koupání). Cena zahrnuje: Dopravu autobusem, 6x ubytování v plnì vybavených bungalovech, pojištìní úrazu, léèebných výloh a storna, pojištìní CK proti úpadku, vedoucí zájezdu, organizaèní zajištìní, textové a místopisné materiály Cena nezahrnuje: Stravné a jiné neuvedené služby. Korutanské hory jsou rozmanitìjší než jiné, nabízejí jak vysokohorské terény, tak i pahorkatinu. Rozhlédnìte se na libovolnou svìtovou stranu všude zaplòují panorama pøekrásné vrcholky. Na severozápadì leží zasnìžené a strmé Vysoké Taury s nejvyšším vrcholkem Rakouska Grossglocknerem (3.798 m). Na severu se zvedá zaoblené, mírné a hustì zalesnìné pohoøí Nockberge a jeho výbìžky. Na východì uzavírá Korutany táhlé pohoøí Saualm a Koralm s holými kopci. Na jihu Korutan tvoøí otevøenou hranici do Slovinska a Itálie skalnaté stìny pohoøí Karavanky a Kamnické Alpy. Bohatá paleta rozmanitých vrcholù slibuje nezapomenutelné horské a outdoorové zážitky. 1. den: v pozdních veèerních hodinách odjezd z ÈR do Rakouska 2-5. den: Individuální turistika, nebo s prùvodcem po vybraných trasách : - Na Gerlitzen do výšky 1911 metrù n. m. za 30 minut - nádherný výhled na hory a jezera. - Z Heiligenblutu na Schareck do výšky 2600 metrù k pøekrásným turistickým trasám vysokoalpského regionu zpìt do údolí. - Na Goldeck - z mìsta Spittal do výšky 2050 metrù - výhled na mìsto Spittal, Weissensee - Kabinovou lanovkou na Ankogel do výšky 2636m, do centra Národního parku Vysoké Taury, skvìle udržované turistické stezky - Kabinovou lanovkou na Molltalský ledovec - do svìta vìèného snìhu a ledu, k restauraci Panorama s nádherným výhledem a sluneèní terasou - Lanovka Reisseck bìhem délky trasy 3,5 km mùžete krásnì sledovat mìnící se vegetaèní stupnì vysokohorské pøírody, krásný rozhled, výchozí bod pro pìší túry. - Ètyøsedaèkou na Naggler Alm- rychle a pohodlnì se dostanete do výšky 1400 metrù nad jezero Weissensse - krásný výhled, jedineèné panorama pro váš fotoaparát a výchozí bod pro pìší túry 6. den: v poledních hodinách odjezd domù, návrat do ÈR ve veèerních hodinách Stravování: vlastní strava, Ubytování: apartmány Cena zahrnuje: dopravu, ubytování v apartmánech, prùvodce, informaèní materiály, pojištìní CK proti úpadku a DPH Poznámka: cena nezahrnuje pojištìní léèebných výloh a storna, nezahrnuje cenu Korutanské karty cca 34 EUR Nástupní místa: Šumperk, Šternberk, Olomouc, Pøerov, Zlín, Uherské hradištì, Bøeclav a po dohodì s CK kdekoliv na trase

14 Pøi pøevrhnutí lodi je nejefektivnìjším øešením provedení eskymáckého obratu a ideální podmínky se jej nauèit jsou v zimì na bazénu. Napøed radìji do bazénu. Pøi pohybu v nároènìjším vodním terénu dochází èasto k nechtìnému zvrhnutí lodi. Optimálním øešením této situace je provedení eskymáckého obratu. Eskymácký obrat lze provést témìø na všech druzích zavøených sportovních lodí. Eskymácký obrat je série komplikovaných pohybù, které je nutné po pádu do vody udìlat automaticky. Proto je lepší se uèit pod vedením zkušených trenérù, kteøí ho zájemcùm nejen neznechutí hned na zaèátku, ale hlavnì odstraní bìhem výuky chyby. Dìlá se to pøes zimu v plaveckých bazénech, což má nìkolik výhod: skrze prùhlednou vodu je všechno dobøe vidìt, cvièení v teple lze mnohokrát opakovat a je zajištìná i bezpeènost nováèkù, protože voda nikam neteèe. Každou støedu v hod. na bazénu v Olomouci, pro skupinu zájemcù lze dohodnout jiný termín. Cena zahrnuje: 1 hodinu bazén, zapùjèení lodì, pádla, špricny, péèi instruktora Výcvik na vodì, termín a místo, bude dohodnutý s ohledem na požadavky a výkonnost zájemcù. Více na dotaz v CK. Nabízíme vodácké kurzy a výlety pro Základní i Støední školy a Odborná uèilištì. Jednodenní, dvou, nebo vícedenní splutí Moravy, Moravice, Vltavy a Dunajce na dvoumístných nafukovacích lodích nebo na raftech. Základy jízdy na kajacích a ukázky sebezáchrany a záchrany tonoucího. Programy lze doplnit turistikou, cykloturistikou a hrami. CK je partnerem mezinárodní soutìže Matematický klokan. Øeka Moravice je jednou z nejmalebnìjších u nás a pramení v Hrubém Jeseníku ve Velkém kotli, pod Vysokou holí, v nadmoøské výšce 1170 metrù. K návštìvì a splutí této øeky doporuèujeme její èást mezi Kružberskou pøehradu a Hradcem nad Moravicí, kde bylo kolem jejího toku vyhlášeno chránìné území a to pøírodní park Moravice. Její splutí je vždy závislé na vypouštìní vody z Kružberku a pøiláká spoustu vodákù. Obtížnost WW I. 1. den: pøíjezd do vodáckého kempu, ubytování, veèerní pádlování 2. den: splutí úseku Kružbìrk Vítkovské Podhradí, táborák, buøty 3. den: splutí úseku Vítkovské Podhradí - Žimrovice Cena zahrnuje: dopravu materiálu a øidièù podél øeky zajistí CK, chatky, polopenze v podmínkách kempu, cvièitelé a instruktoøi, loï, pádlo, vesta, DPH. Možnost zapùjèení neoprenu, bundièek a bot za pøíplatek viz ceník pùjèovny. Cena nezahrnuje: dopravu, pojištìní léèebných výloh a storna zájezdu Morava je tak trošku opomíjená øeka snad pro nedostateèné zázení pro vodáky. Jinak ale nádherná meandrující øeky, s èetnými padlými stromy které vyžadují pozornost. Z Postøelmova svižná s témìø panenskými úseky, posléze CHKO litovelské Pomoraví kde pøi troše štìstí mùžete vidìt bobra, nebo alespoò jeho práci. Plavba je zajímavá i pøes Litovel až k Olomouci. Obtížnost ZWC. 1. den: splutí úseku Postøelmov Moravièany 2. den: splutí úseku Moravièany Olomouc Cena zahrnuje: dopravu materiálu a øidièù podél øeky zajistí CK, vlastní stan se zázemím myslivecké chaty, polopenze v chatì, cvièitelé a instruktoøi, loï, pádlo, vesta, DPH. Možnost zapùjèení neoprenu, bundièek a bot za pøíplatek viz ceník pùjèovny. Cena nezahrnuje: dopravu, pojištìní léèebných výloh a storna zájezdu

15 Vodácký ráj na øece Salza, Salza - øeka uèitelka a podobné pøívlastky si vysloužila tato nejoblíbenìjší Rakouská øeka. Zveme vás na pohodový zájezd se sjíždìním jedné z nejkrásnìjších vodáckých øek Rakouska -øeky Salzy. Vápencové soutìsky, neuvìøitelnì prùzraèná voda a pøekrásné peøeje, to jsou trumfy, které lze jen tìžko pøebít... Zájezd je urèen pro kajakáøe a zdatnìjší zájemce o splutí øeky na dvoumístných nafukovacích lodích - Pálavách. Obtížnost øeky WW I - WW III. 1 den : odjezd z Olomouce v odpoledních hodinách, pøesun do Rakouska, postavení tábora. 2-3 den : sjíždìní jednitlivých úsekù øeky dodle stavu vody, uvážení a rozhodnutí instruktora. 4 den : Rozlouèení s øekou a pøejeyd do ÈR, Návrat ve veèerních hodinách Stravování: polopenze v podmínkách kempu Ubytování: v kempu ve vlastních stanech Cena zahrnuje: doprava, kempy, polopenzi, loï, pádlo, vestu, špricku, helmu, neoprén, bundièku, botièky. Dále instruktora, pojištìní proti úpadku CK a DPH Poznámka: Cena neobsahuje pojištìní storna aléèebných výloh, CK si vyhrazuje právo u všech vodáckých akcí na zmìnu sjíždìného úseku, øeky èi termínu pøi nedostatku vody, pøi velké vodì, pøesunutí termínu vypouštìní vody, popøípadì na úplné odvolání akcí z dùvodu nedostateèného zájmu nejpozdìji 2 dny pøedem. Pøi vlastní dopravì sleva 500.-Kè Nástupní místa: Olomouc, Prostìjov, Brno, Znojmo a po dohodì s CK i jinde po trase. Možnost vlastní dopravy. V parném létì dopøávají slovinské øeky vodákùm dostateèné vyžití v chladivì prùzraèných peøejích. A okolní hory dodávají celému vyžití kouzelný ráz. Sávu Dolinku a Sávu Bohinku zdoláme na nafukovacích kánoích stejnì tak jako na druhé stranì hor Koritnici. Na Soèu se pak vydáme na raftech. Na všech øekách si pak mohou dosytnosti užívat kajakáøi. Základní zkušenosti na vodì jsou pøedpokladem úèasti na tomto zájezdu. Obtížnost øeky WW I - WW III 1. den: odpoledne odjezd do Slovinska a utáboøení v kempu u Bohinjské Bistrice. 2. den: splutí Sávy Bohinjky zaèínáme pod jezerem a po sléze se mezi kameny a vlnkami nebudeme nudit.. Noc ve stejném kempu. 3. den: splutí svìží horské øíèky Sávy Dolinky s nádhernými peøejkami. Odpolední pøejezd pøes sedlo Vršiè s krátkým turistickým výletem k pramenùm Soèi a po postavení stanù v kempu. 4. den: dopoledne pro zájemce canyoning v Sušci a odpolední sjezd øeky Koritnice. 5. den: sjezd Soèi na raftech, odjezd do ÈR Stravování: polopenze v podmínkách kempu Ubytování: v kempech ve vlastním stanu Cena zahrnuje: dopravu, 4x ubytování ve dvou kempech ve vlastních stanech, 4x polopenzi v podmínkách kempu, loï, pádlo, vestu, špricku, helmu, neoprén, bundièku, botièky. Dále instruktora, pojištìní proti úpadku CK a DPH Nástupní místa: Olomouc, Prostìjov, Brno, Znojmo a po dohodì s CK i jinde po trase Poznámka: V cenì není poplatek za kaòon Sušec a pojištìní léèebných výloh a storna zájezdu. Dunajec je velmi pìkná podhorská øeka, která celoroènì vodákùm nabízí jednak slušný vodácký zážitek srovnatelný se zážitky z tradiènì splouvaných èeských øek a jednak úchvatné a jedineèné dojmy z okolních pøírodních scenérií. Øeka není pøíliš obtížná, vìtší peøeje jsou spíše ojedinìlé, takže je dostatek èasu sledovat okolní pøírodu - zejména v pieninské soutìsce. Široké okolí øeky, nejen pøíroda (NP Pieniny), ale i historické památky a folklórní vesnice, je natolik atraktivní, že jistì zaslouží prozkoumat i pìšky nebo na kole. Za splutí urèitì stojí úsek øeky z Lysé nad Dunajcom k ústí Lesnického potoka. Zprvu protéká øeka otevøenou krajinou, záhy vstupuje do pieninské soutìsky, která je nejlepším úsekem na Dunajci. 1 den: odjezd z ÈR na Slovensko, postavení tábora a splutí úseku z Lysé nad Dunajcem 2.den: plavba z Lysé n/d do Lesnice, 3 den: pìší pøechod do Polska, turistika v Pieninách (NP Pieniny Tøi Korunky, Sokolica) plavba Pieninami 4 den: výlet do Polska na hrad Niedzica a plavba z Lysé n/d do Èerveného kláštera 5 den: plavba Pieninami a návrat pøes Haligovské skály 6 den: plavba z Èerveného Kláštora do Krosèenka a odjezd do ÈR Stravování: polopenze v podmínkách kempu Ubytování: vlastní stany v kempu Cena zahrnuje: dopravu, ubytování v kempu, polopenzi v podmínkách kempu, altány a zahradní nábytek, lodì, pádla, vesty, instruktory, dopravu podél øeky, pojištìní proti úpadku CK a DPH Poznámka: Lodì: rafty, pálavy, kajaky. Cena nezahrnuje pojištìní léèebných výloh a storna zájezdu. Možnost zapùjèení neoprenu, bundièek a bot za pøíplatek viz ceník pùjèovny. Sleva na vlastní dopravu 500.-Kè Nástupní místa: Pøerov, Olomouc, Hranice, Valašské Mezeøíèí, Rožnov pod Radhoštìm, a po dohodì s CK i jinde po trase. Možnost vlastní dopravy.

16 Cena zahrnuje: tandemový seskok s instruktorem, zapùjèení výstroje, DPH, pojištìní léèebných výloh Další služby: možnost zajištìní kameramana za pøíplatek Kè, vèetnì fotek pak za Kè, pamìtní dárkový poukaz k výroèím a jubileím s vámi navrženým textem 80.-Kè Máte jedineènou pøíležitost poznat volný pád a tandemový seskok je jediný zpùsob, jak si tento sen mùžete splnit.na svìtì doposud neexistuje žádná jiná možnost, jak zažít témìø minutu volného pádu a potom bezpeènì opìt pøistát na zemi. To vše s minimálním rizikem a po velmi krátké nenároèné pozemní pøípravì. Vítejte v nádherném svìtì parašutismu, v øíši ptactva a poznejte tak svìt, jak jej ještì neznáte. Ve výšce 3.500m si Vás Tandem-pilot k sobì pevnì pøipoutá pomocí 4 speciálních karabin (Každá unese 2 tuny), nasadí Vám speciální brýle a ještì jednou Vám zopakuje nejdùležitìjší fáze seskoku. Než se nadìjete, je tu pokyn k výskoku.postavíte se, jdete ke dveøím, hladina adrenalinu ve Vašem tìle závratnì stoupá... Ve výšce 3.500m si Vás Tandem-pilot k sobì pevnì pøipoutá pomocí 4 speciálních karabin (Každá unese 2 tuny), nasadí Vám speciální brýle a ještì jednou Vám zopakuje nejdùležitìjší fáze seskoku. Než se nadìjete, je tu pokyn k výskoku.postavíte se, jdete ke dveøím, hladina adrenalinu ve Vašem tìle závratnì stoupá... Najednou ztrácíte pevnou pùdu pod nohama! V prvních vteøinách vnímáte jen ostrý vítr, chcete se nadechnout, nevíte, jestli to jde. Jde to, zjiš ujete po chvíli. Jen ty ústa nesmíte moc otevírat, ponìvadž si to dolù svištíte rychlostí víc než 200km/hod. Najednou je pøed Vámi kameraman,smìje se na Vás, dìlá posunky,kterým v tu chvíli ale vùbec nerozumíte, ponìvadž si plnì vychutnáváte onen vysnìný volný pád, Vaše nejvìtší adrenalinové dobrodružství. Asi po 50-ti sekundách volného pádu, ve výšce 1500m nad zemí, najednou ucítíte lehké trhnutí, šustìní otevírajícího se padáku a najednou krásné ticho! Máte pocit, že se všechno zastavilo a vnímáte tu "tichou" nádheru pod sebou. Mùžete si zkusit sami øídit padák, ale v bezpeèné výšce nad zemí si tandem-pilot øízení padáku opìt pøevezme do svých rukou, aby Vás bezpeènì dopravil na místo, kde Vás již oèekávají Vaši blízcí, pøátelé a známí s gratulacemi. Vyhlídkový let trvá pøibližnì 1 hodinu dle podmínek na pøistání. Na celou akci je však nutno poèítat cca 4 až 5 hodin. Pøi jednotlivì prodaných letenkách naplòujeme koš balónu na 3 až 4 pasažéry u menších balónù nebo na 5 až 6 pasažérù u vìtších balónù. Tzn, že mimo Vás poletí v balónu nìkolik dalších pasažérù. Mùžete rovnìž sami požádat o vypsání plánovaného letu a v pøípadì pøihlášení dalších pasažérù a naplnìní koše na min. 4 pasažéry bude let uskuteènìn dle Vašeho požadavku. Po pøistání probíhá køest prvoletcù se šampaòským, pasažéøi obdrží na památku certifikát o absolvování letu balónem. Bìhem letu je povoleno fotit a natáèet. Pro vìtší skupinu lidí je možno letìt dvìma a více balóny souèasnì. Cena zahrnuje:dopravu balonu na místo startu a zpìt, pojištìní pasažéra, balonáøský køest se šampaòským a køestní list vzduchoplavce. Všechny ceny jsou vèetnì DPH Místa startù: Bøestek. Smraïavka, Buchlov, Uherské Hradištì, Kunovice, Zlín, Brno, Praha- Prùhonice, Plzeò, Ostrava, Pardubice, za pøíplatek nad 50 km od uvedených míst kdekoliv v ÈR. Poznámka: cena Kè/osoba je pøi poètu 8 cestujících Poznámka: Cena nezahrnuje pojištìní léèebných výloh a storna, poplatky za další služby a sportovní aktivity, možnost zajištìní ubytování v hotelu nebo penzionu za pøíplatek, pro ucelenou skupinu 8 osob sleva 5%. Sleva na vlastní dopravu 500.-Kè. Canyoning je nové úžasné dobrodružství provozované ve volné pøírodì. Skoky, tobogány, plavání, slaòování, ale i bìžná chùze vodou. To všechno v nádherné, bìžným turistùm nedostupné pøírodì. Ve Slovinsku nabízíme canyoning v patnácti kaòonech rùzných obtížností. Dalších pìt je v Itálii, v dosahu 50km od kempu. Výuka slaòování je samozøejmostí a probíhá na místì To všechno v nádherné, bìžným turistùm jiným zpùsobem nedostupné, pøírodì. Ve Slovinsku nabízíme canyoning v patnácti kaòonech rùzných obtížností, takže na své si mùže pøijít každý. Zúèastnit se mùže i nováèek, vhodný je i pro zdatnìjší dìti. Výuka slaòování je samozøejmostí a probíhá na místì. Doplnit Váš prodloužený víkend pak mùžete, raftingem, kayakingem, jízdou na hydrospeadu nebo výpravou do jeskynì. Nepøeberné možnosti turistických túr pak nabízí Triglavský Národní park. Výstup na Kanin s využitím lanovky, Magrt ferratou Via Italiána nebo Mojstrovka v nás nechjí krásné vzpomínky. Doprava je vždy minibusem a je výhodná pro ucelené party. To vše pod dohledem profesionálních instruktorù a v partì bezva lidièek. Stravování: vlastní Ubytování: v kempu ve vlastních stanech Cena zahrnuje: dopravu minibusem, 3x ubytování v kempu ve vlastních stanech, poplalek za kaòon, zapùjèení kompletní výstroje, instruktory a prùvodce, informaèní materiály, pojištìní proti úpadku CK a DPH Nástupní místa: Olomouc, Pøerov, Zlín, Uherské Hradištì, Bøeclav a po dohodì s CK i jinde po trase, nebo vlastní doprava Pro party, skupiny, firemní kolektivy sestavíme program podle vašich pøání a požadavkù i s ohledem na termín, délku pobytu, zpùsob dopravy, ubytování i stravování. Vyžádejte si návrh programu vèetnì cenové kalkulace v CK. Nad rámec výše uvedeného programu je možní doplnit ètyødenní pobyt ve Slovinsku dalšími outdoorovými aktivitami. Nabízíme rafting na nejzajímavìjších úsecích øeky, a i ty nejnároènìjší úseky si v doprovodu zkušených prùvodcù sjedou i úplní zaèáteèníci. Pro zkušenìjší vodáky nebo v pøípadì nízkého stavu vody nabízíme splutí na nafukovacích kanoích. Vždy v doprovodu prùvodcù na kajacích Øeka SOÈA je právem považovaná za jednu z nejkrásnìjších øek v Evropì. Její prùzraèná smaragdová divoká voda je povìstná a je vyhledávaná vodáky z celého Svìta. V pøípadì nízkého stavu vody, nebo pro zkušenìjší vodáky nabízíme splutí øeky na HYDROSPEEDu. Hydrospeed je nový a populární zpùsob sjíždìní øek. Ležíte na plastovém plováku a užíváte si naplno pøímého kontaktu s vodou a vlnami. Plovák se øídí ploutvemi. Vždy vás doprovází zkušených prùvodce na kajaku nebo také na hydrospeedu. Ukazujem vám cestu a pøípadnì vám pomáhá v nesnázích. Nabízíme prùchod menším jeskynním systémem pøímo v srdci vyhlášené jeskyòáøské oblasti - Visokeho Kaninu. Nejedná se o nároèný prùchod, v pohodì ho zvládají i naprostí zaèáteèníci. V jeskyni nejsou žádná místa, kde se musí èlovìk plazit, ale místy tìsno je Nutná je znalost slaòování, protože východ z jeskynì je ve skalním oknì ve výšce cca 40m Turistika v Julských Alpách ve vás jistì zanechá plno krásných zážitkù. Možností je tu opravdu hodnì - k výbìru jsou ferraty na Mangart, Prisojnik, Mojstrovku, Krn a další (vždy vybíráme podle zkušeností klientù)

17 Termální koupalištì bylo otevøeno v roce 1974, poskytuje celoroèní služby ve svém kombinovaném krytém bazénu s propojením na vnìjší bazén s teplotou vody C. Termální prameny vyvìrají z hloubky cca 1500 m o teplotì 56-76,5 C. Chemické složení geotermální vody je témìø shodné s pieš anskými prameny. Je vhodné k léèené pohybového ústrojí, nemocí kloubù, bolesti zad, revmatických potíží a má dobré regeneraèní úèinky na celkový lidský organismus. V roce 2004 došlo k rozsáhlé rekonstrukci areálu, který byl pøejmenován na Termálpark - Termální koupalištì Velký Meder. Areál nabízí služby po celý rok, tj. 365 dní v roce. Bazénový komplex, který je otevøený celý rok od 9 do 21 hod., se skládá ze dvou navzájem propojených bazénù, z nichž jeden je zcela krytý a jeden je venkovní. Souèástí bazénù jsou perlièková místa, která masírují rùzné èásti tìla, jsou zdarma a jsou pouštìna v rùzných èasových intervalech. V létì je hostùm k dispozici dalších pìt bazénù, tobogán, restaurace, stánky s obèerstvením a další sportovní vyžití pro dìti i dospìlé. Moderní hotel má ideální polohu pøímo naproti vchodu do areálu termálního koupalištì. Vybavení restaurace se slovenskými i mezinárodními specialitami, kavárna, školicí salónek. Wellness centrum "Caribic" s finskou saunou, víøivkou, horizontálním i vertikálním soláriem a rùznými masážemi. Nový Orchidea Wellness Spa - zážitkový bazén, perlièka, finská sauna, parní a aroma sauna, ponorný bazén, ledopád, turecký hammam, fitness. Hotelové parkovištì hlídané kamerovým systémem. Hotel Orchidea*** nabízí celkové pohodlí a jedineènou atmosféru modernì vybavených pokojù a apartmánù. Hotel má k dispozici 30 komfortnì zaøízených pokojù, s vlastním sociálním zaøízením, trezorem, telefonem, BTV, satelitem, rádiem a WiFi. V areálu hotelu je uzavøené parkovištì vyhrazené pro hotelové hosty. Pro maximální spokojenost hostù je zajištìna 24 hodinová recepèní služba, praní a žehlení prádla a room service. Vysoký standard všech služeb garantuje vedení hotelu a celý personál. Novì otevøené nadstandardní apartmány v pøíjemném prostøedí 200 m od termálního koupalištì s celoroèním provozem. K dispozici jsou 4 ètyølùžkové apartmány s možností pøistýlky. Velmi dobøe vybavená kuchyòka s lednièkou a mikrovlnkou v každém apartmánu. Sociální zaøízení sprcha, WC, BTV. Posezení na terase, možnost grilování, parkovištì zdarma v oploceném areálu. Možnost stanování. Velmi vhodné pro rodiny s malými dìtmi. Houpaèky, prolézaèky, pískovištì. Ubytování: ètyølùžkový apartmán s pøistýlkou Stravování: vlastní stravování Cena zahrnuje: cena za apartmán v týdenním cyklu s nástupem v sobotu ve vybraném termínu od do Poznámka: cena do a od Kè/osoba/den, dìti 350.-Kè/den Novì otevøený nadstandardní penzion v exkluzivním prostøedí 100 m od termálního koupalištì. 4x4 lùžkový nadstandardní apartmán s možností pøistýlky (každý apartmán má 2x2 lùžkový pokoj) 2x3 lùžkový nadstandardní apartmány s terasou, celková kapacita 26 osob, bezplatné parkování ve dvoøe každý apartmán je vybaven: kompletnì zaøízená kuchynì (lednièka, mikrovlnka, kávovar, rychlovarná konvice, dvouplotýnkový vaøiè, velký jídelní stùl s židlemi), koupelna se sociálním zaøízením, BTV, rádio na dvorku je grill s posezením, dìtský koutek s pískovištìm a houpaèkou, celoroèní ubytování Ubytování: apartmán Stravování: vlastní Cena zahrnuje: ubytování ve tøílùžkovém apartmínu v týdenním cyklu s nástupem v sobotu v termíneci od 1.5. do Poznámka: cena ètyølùžkového apartmánu s pøistýlkou za týden v termínech od 1.5. do je Kè, pøed 1.5. a po je cena v apartmánech 450.-Kè/osoba/den Penzion se nachází v centru mìsta Ve¾ký Meder, byl postaven v kvìtnu 2004, aby vytvoøil pro pøíjemnì strávenou dovolenou pohodu a rodinné prostøedí. Mùžete využít možnosti sportu a zábavy v okolí: jízda na koni, turistika, výlety loïkou, tenis, wellness, fitnes, v letní sezónu jsou otevøeny zahradní restaurace s hudbou a taneèními veèírky a bohatým výbìrem speciáních jídel a nápojù. Ubytování: Ve dvoulùžkových pokojích s možností pøistýlky, s vlastním sociálním zaøízením a BTV/SAT Stravování: snídanì s možností dokoupení polopenze Cena zahrnuje: Cena na osobu/týden se snídani. Termín: v libovolných týdenních cyklech s nástupem v sobotu. Poznámka: Možnost dokoupení polopenze za Kè Pøíplatky: pobyt se psem150.-kè/den a pobytová taxa 20.-Kè/den Novì postavený apartmánový penzion se nachází 150 m od termálního koupalištì. Ètyølùžkové apartmány jsou vybaveny sociálním zaøízením a kuchyòkou a BTV, celková kapacita je 64 lùžek. Parkování ve dvoøe je zdarma. Možnost grilování. Stravovat se je možné v sousedním objektu. Ubytování: ètyølùžkové apartmány Stravování: vlastní stravování Cena zahrnuje: ètyølùžkový apartmán v týdenním cyklu s nástupem v sobotu v období od do Poznámka: cena za ubytování v apartmánech do a od je 450.-Kè/osoba/den

18 Podhájská je vyhledávaná pro své termální koupalištì s jedineènou slanou, silnì mineralizovanou vodou, která je svým složením velmi podobná vodì Mrtvého moøe. Voda z termálù Podhájská však obsahuje 10x ménì soli než voda v Mrtvém moøi, je svìtovým unikátem a má blahodárné úèinky na celý lidský organismus. Geotermální vrt v areálu koupalištì Podhájská pochází již z r a sahá do hloubky skoro 2000 m. Voda z vrtu vyvìrá o teplotì 83 C a do bazénù se ochlazuje na teplotu C. Pro ty, kteøí chtìjí navštívit termály Podhájská pøedevším z dùvodù léèebných, je doporuèován pobyt v podzimních, zimních a jarních mìsících, kdy voda není øedìná (ochlazovaná mícháním se studenou vodou užitkovou) a její léèebné úèinky jsou tedy nejvìtší. Koupalištì Podhájská je moderní areál s celoroèním provozem, v létì s kapacitou pro nìkolik tisíc lidí. V letním období je v provozu celkem sedm bazénù, množství bufetù, rùzné atrakce, šachy, masáže a solária. Kromì bazénù s léèivou vodou jsou v areálu koupalištì Podhájská i bazény plavecké a tobogán. Poslednì jmenovaná zaøízení jsou však v provozu pouze v letní sezónì. V zimním období je provozována jen vyhrazená èást koupalištì Podhájská. Penzion Prima na první pohled upoutá svým jedineèným charakterem jek zvenku, tak v interiéru zajímavým centrálním kruhovým schodištìm. Celkové øešení je velmi atraktivní a uklidòující, navozuje pocit pohody a oddychu. Podobnì s ohledem na Váš komfort jsou øešeny všechny pokoje a apartmány pìkné, moderní a pøitom velmi útulné. Každý apartmán je barevnì jinak øešený a má svùj neopakovatelný charakter. V pøízemí se nachází jídelna s barem spojená s venkovní terasou, kde mùžete posedìt s rodinou i pøáteli. V penzionu je možnost stravování. Ubytování: dvoulùžkové pokoje nebo doulùžkové apartmány Stravování: bez stravy s možností dokoupení stravy Cena zahrnuje: cena za ubytování jedné osoby ve dvoulùžkovém pokoji v týdenním cyklu s nástupem v sobotu Poznámka: Cena za ubytování jedné osoby ve dvoulùžk.apartmánu v týdenním cyklus nástupem v sobotu je Kè Penzion Iveta v Radavì, 2 km od Podhájské, je novì otevøen v roce 2006 nabízí klientùm prostornou vstupní halu s posezením, recepci, bar, restauraci, salónek, dìtský koutek, biliár, konferenèní místnost, internetový koutek, TV místnost, posilovnu, bowling, saunu, víøivky, jacuzzi, masáže, kadeønictví, posezení v tichém prostøedí pøírody, terasu a hlídané parkovištì. Ubytování: Ve dvoulùžkových pokojich s možností pøistýlky s vlastním sociálním zaøízením, BTV/SAT, telefonem a WiFi. Stravování: Snídanì formou švédských stolù, veèeøe výbìrem z menu (polévka, hlavní jídlo). Možnost dokoupení obìdù 1600Kè/osoba za 7 obìdù. Možnost dokoupení veèeøí Kè/osoba za 7 veèeøí. Cena zahrnuje: ubytování pro jednu osobu ve dvoulùžkovém pokoji se snídaní v týdenním cyklu s nástupem v sobotu Poznámka: Penzion Iveta má vlastní parkovištì v areálu budovy, dìtské høištì, fotbalové høištì, tenisový kurt s umìlým povrchem, plážový volejbal, grilovací mìsteèko, westernové mìsteèko, velký venkovní bazén, lení kino a solnou jeskyni. Nachází se pouhých 400 m od termálního koupalištì v Podhájské v èásti Svätuša. Hostùm nabízí ubytování v 7 pokojù s možností pøistýlek. Pokoje jsou lùžkové. 5 pokojù je samostatnì vybaveno sociálním zaøízením (WC, umyvadlo, sprchový kout, lednice a TV-SAT. V pøízemí je k dispozici spoleèná kuchyò se sporákem, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí a zákaldním kuchyòským vybavením. 2 pøízemní pokoje jsou øešené jako apartmán, mají spoleèné sociální zaøízení, kuchyòku s lednicí a rychlovarnou konvicí, 2 TV-SAT. Ubytování: 7x dvou až tøílùžkové pokoje nebo apartmán Stravování: vlastní stravování s možností dokoupení stravy Cena zahrnuje: ubytování pro jednu osobu v týdenním cyklu s nástupem v sobotu Poznámka: možnost dokoupení stravy, velká zahrada, posezení ve vinohradì, altánek, krb, gril, ohništì, houpaèky, pískovištì se skluzavkou, bazének, parkování ve dvorním traktu Za penzionem Astra I. je novì postavený penzion Astra II. Penzion Astra II. (nová patrová budova), klienti ubytovaní v 1. a 2. patøe mají k dispozici spoleènou vybavenou kuchyòku, vždy jedna na patøe. V pøízemí penzionu jsou dva pokoje s vlastní kuchyòkou. V suterénu je klientùm k dispozici spoleèenská místnost s TV, biliard. U penzionù je velká zahrada s možností grilování a pøíjemným posezením pod pergolou a pro dìti dìtský koutek s houpaèkou, prolézaèkou a pískovištìm. Parkování je možné v areálu penzionù bez poplatku. V blízkosti penzionù se nacházejí dvì nové restaurace a pizzerie, obchod s potravinami. Ubytování: 7x dvou až tøílùžkové pokoje nebo apartmán Stravování: vlastní stravování s možností dokoupení stravy Cena zahrnuje: ubytování pro jednu osobu v týdenním cyklu s nástupem v sobotu Poznámka: možnost dokoupení stravy, velká zahrada, posezení ve vinohradì, altánek, krb, gril, ohništì, houpaèky, pískovištì se skluzavkou, bazének, parkování ve dvorním traktu 14. Penzion Termál nabízí ubytování ve 2,3 a 4 lùžkových pokojích a apartmánech, které jsou vybaveny pøíslušenstvím. Pokoje i apartmány jsou vkusnì a úèelnì zaøízeny. V objektu jsou spoleèenské místnosti s plnì vybavenýma kuchyòkama, které lze využít k samostatnému vaøení. Na místì lze zapùjèit kola, skùtr a dohodnout také masáže. Za penzionem na zatravnìném pozemku se nalézá altánek s posezením. Okolí penzionu láká milovníky cykloturistiky k výletùm za poznáním Pohronské pahorkatiny a místních památkách. Ubytování: V penzionu ve dvou až ètyølùžkových pokojích s možností pøistýlky. V pøízemí pro tøi pokoje spoleèné sociální zaøízení a kuchyò. V prvním patøe pokoje s vlastním sociálním zaøízením, BTV a spoleènou kuchyní. V letním studiu u penzionu, které se skládá z Stravování: Vlastní stravování. Možnost vaøení pøímo v kuchyòkách penzionu. Cena zahrnuje: ubytování pro jednu osobu v týdenním cyklu s nástupem v sobotu

19 CK AMÁLKATOUR CA CESTOMÁNIE CA MODEX SPORT CK ÈESKÉ KORMIDLO ÈESTYL s.r.o ÈESTYL s.r.o ÈESTYL s.r.o CA ATLAS CK ORANGE TOUR s.r.o. CK HORIZONT TRAVEL CK ALKA TOUR HORIZONT TRAVEL, s.r.o. CK ATLANTIKA CK POZNÁNÍ CK HORIZONT TRAVEL CK ÈEBUS, s.r.o. CK DANTOUR s.r.o. CA PAVLÍNA DOBØECKÁ CA RETUR s.r.o. CA PAVEL ŠTÌPÁNEK CA PALMA PETRA TOUR s.r.o. CA ESPERA TRAVEL CA SIESTA CA MK SERVICE CA CART, spol. s r. o. CK ORIGINAL s r.o. CA DAKO CA BON TON KOMPAS TOUR, CK CK IVA TOUR CK ÈSAD Karviná a.s. CK MORAVIA MARION TOUR CA LENA CK BAVI CA Ing. Dáša Baèová CA MERLIN CA PLANET CA PALMA CK REKOS CK HORIZONT TRAVEL CA TOUR 1 CA DERY CA CIDARÚ CA FAVORIT CK AGENTURA HANA s.r.o CK HORIZONT TRAVEL CK DANTOUR s.r.o. CK DUHA TOUR s.r.o. CK MAXNER CK FILIP s.r.o. CA HBN s.r.o. CA STOPA CK Ing. Markéta BORISOVÁ CK POZNÁNÍ CA TRAVEL ESPRIT s.r.o. CK SKOL s.r.o. CA AMIMA CA AMIMA CK FTL CK MAJÁK s.r.o CA BON TON CA IMPULS CA CAPRI CA BALEZA CA SMARTOUR CA BALADEA CK ERIKA TOUR CA ANTEA CA PALMA CK Redok Travel s.r.o E.M.A. TRAVEL CA JAKAS CK DONAMO spol.s r.o., CA KØEN CA JANKA TOUR CK JUMBO CK KALOUSEK CA POHODA CK REKO CA KØEN CA PETRA TOURS VSACAN TOUR s.r.o. JANATOUR CK MONDO CA CHATAØ CA CK JESENIA TOUR CK PK, spol. s r. o. CA J-TOUR CK Ivo Tour CK ZLINTOUR TRIPS s.r.o. CA JINA CK FRAMO Nám.Svobody 15, Blansko Bezruèova 4A, Blansko Šunychelská 11589, Bohumín Hlinky 138/27, Brno Panská 13, Brno Dominikánské nám.3, Brno Masarykova 12, Brno Jakubské nám. 7, Brno Hlinky 114, Brno Alfa Pasáž, Poštovská 4, Brno Masarykova 31, Brno Poštovská 4, Brno Bìhounská 22, Brno Námìstí Svobody 10, Brno Dùm pánù z Lipé, Nám. Svobody 17, Brno Brandlova 4, Brno Bìhounská 19, Brno Josefská 25/17, Brno Nám. Svobody 808, , Bzenec J.Palacha 2921/17, Bøeclav Tøída 17. listopadu, Bøeclav Bøetislavova 72, Chrudim Hýlova 74, Èeská Tøebová Karla IV 1, Èeské Budìjovice Sokola Tùmy 2/107, Èeský Tìšín Tržní 21, Frýdek Místek Komenského nám. 44, Fulnek Široká, Havíøov Dlouhá 245, Havíøov Hlavní tøída 49, Havíøov Javorová 3726/1, Hodonín Národní tøída 30, 695 Hodonín Masarykovo nám. 17, Hranice Komenského 7, Jihlava Køížová 8, Jihlava Bohumínská 1876/2, Karviná OD Prior Tø. 17. listopadu 2/23, Karviná Hlavní námìstí 32, Krnov Šafaøíkova, Kromìøíž Vodní 81/25, Kromìøíž Velké Námìstí 105/32, Kromìøíž Svatoborská 495, Kyjov Vítìzná 1180, Litovel Masarykova 137, Luhaèovice Kostelní námìstí 2, Mikulov Míru 52, Mladá Boleslav Masarykovo nám. 12, Nový Jièín OC OLYMPIA, Olomoucká 90, Olomouc Slovenská 12, Olomouc Ztracená 15, Olomouc OD Koruna Pekaøská 1, Olomouc Pavelèákova 11, Olomouc Horní námìstí 48, Opava Dolní námìstí 119/1, Opava Na Nábøeží 4, Opava Nádražní 33, Ostrava Dvoøákova 12, Ostrava Tyršova 31, Ostrava Zámecká ul. 169/8, Ostrava Porubská 824/2, Ostrava Poruba Hlavní tøída 697, Ostrava - Poruba Opavská 823/61, Ostrava-Poruba Sokolská tøída 116, Ostrava-Poruba Puchmajerova 7, Ostrava 1 Hložkova 394, Otrokovice Smetanovo nám. 47, Pardubice Nádražní 827, Pelhøimov Krakovská 18, Praha 1 Kroftova 340/18, Praha Cidlinská 503/2, Praha Trávnická 2, Prostìjov Janáèkova 3159/2, Prostìjov Námìstí TGM 12, Prostìjov Wolkerova 31, Prostìjov Kratochvílova 17, Pøerov Wilsonova 12, Pøerov Klivarova 25, Pøerov Palackého nám. 25, Rosice u Brna Sušilovo nám. 48, Rousínov Masarykovo nám. 133, Rožnov pod Radhoštìm Jungmannova 5, Rýmaøov Špidlenova 442, Semily Palackého námìstí 77, Slavkov u Brna Námìstí Míru 89, Svitavy Námìstí míru 19, Svitavy Staromìstská 592, Tøinec ul. 1. máje 462, Tøinec Mariánské nám.123, Uherské Hradištì Protzakova 1220, Uherské Hradištì Masarykovo nám. 157/8, Uherské Hradištì Masarykovo nám. 134, Uherský Brod Masarykovo nám. 102, Uherský Brod Smetanova 607, Ústí nad Orlicí Námìstí 11, Valašské Meziøíèí Masarykovo nám. 86, Velká Bíteš Masarykova 114, Veselí nad Moravou Smetanova 1056, Vsetín Smetanova 900, Vsetín Sušilova 3, Vyškov Horní nám. 2, Šternberk Hus ova 1575/7, Šternberk Námì stí svobody 1, Šumperk K omenského 2, Š umperk D ivadelní 1333, Zlín T omáše Bati 4008, Zlín R ašínova 522, Zlín Nám. Práce 1099, Zlín Š tefánikova 17, Zlín Vídeò ská 69, Znojmo Rudo leckého 25, Z nojmo

20 Nevíte si rady s tím, co koupit svým blízkým? Hledáte ten pravý dárek a nevíte si rady? Zvolte dárkovou poukázku na nákup zájezdu poøádaný naší CK. V pøípadì nákupu zájezdu ON-LINE pošlete poukaz na naši adresu a zapla te pak ménì o jeho nominální hodnotu. Udìlejte radost svým blízkým a pøedejdìte riziku nevhodného dárku. Poukaz je pouze na jeden nákup, jeho nominální hodnotu nelze dìlit do více nákupù. Za poukázku v hodnotì 500.-Kè zapla te jen 475.-Kè! Za poukázku v hodnotì Kè zapla te jen 950.-Kè! Za poukázku v hodnotì Kè zapla te jen Kè! Za poukázku v hodnotì Kè zapla te jen Kè!

Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242

Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242 CK TURISTA Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242 4 - denní zájezd Turistika v Alpách, v nejjižnější části Rakouska s nejstálejším počasím. Korutany dělí jen necelých 140 km od

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.)

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.) Tipy na výlety Solná komora Karta Salzkammergut Erlebnis Card: k zakoupení ve všech infocentrech v regionu SALZKAMMERGUT a ve vybraných hotelech a penzionech. Cena dospělí: 4,90 EUR, děti zdarma S kartou

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

Nabídka výletů. Albánie - Skadar. Noční Budva. Montenegro tour, Cetinje, Njeguši

Nabídka výletů. Albánie - Skadar. Noční Budva. Montenegro tour, Cetinje, Njeguši Nabídka výletů Albánie - Skadar Tento výlet Vás provede černohorským pobřežím přes Bar a Ulcinj až k hraničnímu přechodu Sukobin. Za hraničním přechodem následuje krátká přestávka v kafe-baru. Program

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především z

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

POLSKO 2016. termín: 2. 4. 9. 4. 2016

POLSKO 2016. termín: 2. 4. 9. 4. 2016 POLSKO 2016 termín: 2. 4. 9. 4. 2016 VELKÁ CESTA ZEMÍ POLSKOU 1.den: odjezd ve večerních hodinách, noční transfer 2.den: ráno začneme návštěvou bývalého koncentračního tábora Osvětim, k tomu ještě blízký

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY cestovní kancelář ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY V Ý J I M E Č N Á N A B Í D K A MOŽNOST OKAMŽITÉ NEZÁVAZNÉ REZERVACE e - m a i l : c k @ l o u d a t o u r. c z 3 7 7 2 2 6 0 6 8 J I Ž 1 6 L E T P R O Š K O L Y

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ŠPANĚLSKO KATALÁNSKO A BARCELONA

ŠPANĚLSKO KATALÁNSKO A BARCELONA LAST MINUTE ZÁJEZD ZA POZNÁNÍM ŠPANĚLSKO Pobyt u moře s výlety KATALÁNSKO A BARCELONA BARCELONA GOTICKÁ KLÁŠTER MONTSERRAT FIGUERAS (MUZEUM DALÍHO) CASTELLO D EMPÚRIAS CADAQUES BARCELONA MODERNISTICKÁ

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně!

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! VLAKOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO ŽELEZNIČÁŘE s jízdenkou FIP: ÖBB a FS TERMÍN: 20.9. - 28.9.2014 CENA: 6 990 Kč Program 1. den Odjezd vlakem

Více

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz Cestovní kancelář Votrok 2014 Kompletní ceny Cestovní kancelář Votrok, Chelčického 967, 500 02 Hradec Králové Telefon 495 534 066 Mobil 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz www.votrok.cz Při zakoupení

Více

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Riga je přístav a hlavní město Lotyšska. Rozkládá se na pobřeží Baltského moře, u Rižského zálivu a na březích řeky Daugavy. Riga je největší

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

ZELL AM SEE KAPRUN RAKOUSKO

ZELL AM SEE KAPRUN RAKOUSKO Triatlon a cyklocamp 2011 ZELL AM SEE KAPRUN RAKOUSKO Triatlon a cyklocamp 2011 Zell am See Kaprun Rakousko I. termín: 9. 19. června/10 dní Závody během pobytu: Název závodu Vzdálenost Místo 11. 06. 2011

Více

cyklistické menu Chorvatsko text a foto: Zdeněk Kukal a Lukáš Kudlička

cyklistické menu Chorvatsko text a foto: Zdeněk Kukal a Lukáš Kudlička cyklistické menu Chorvatsko Ačkoliv hodně navštěvován českými dovolenkáři, ještě před pár lety byl Jadran cyklistická terra incognita. Na ostrovech se zdálo být zajímavé jen pobřeží, zátoky a přístavní

Více

TREKKING V BARMĚ. Unikátní průzkumná výprava do hor nově otevřených oblastí, kde masová turistika ještě nepronikla.

TREKKING V BARMĚ. Unikátní průzkumná výprava do hor nově otevřených oblastí, kde masová turistika ještě nepronikla. TREKKING V BARMĚ Unikátní průzkumná výprava do hor nově otevřených oblastí, kde masová turistika ještě nepronikla. To nejlepší z Barmy pro aktivní a dobrodružněji založené cestovatele. Trekking v horách

Více

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY cestovní kancelář ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY V Ý J I M E Č N Á N A B Í D K A MOŽNOST OKAMŽITÉ NEZÁVAZNÉ REZERVACE e - m a i l : c k @ l o u d a t o u r. c z 3 7 7 2 2 6 0 6 8 J I Ž 1 6 L E T P R O Š K O L Y

Více

Přehled lyžařských zájezdů 2015/16

Přehled lyžařských zájezdů 2015/16 Č. záj. cestovní kancelář, Jiří PETR, * U Jezera 5, 74705 Opava, CZ Přehled lyžařských zájezdů 2015/16 Lyž. dny 402 3 411 6 26. sezóna (V dubnu 2016 začneme už 27. sezonu) Cena před Místo Termín Další

Více

VY_32_INOVACE_08_RAKOUSKO - PAMÁTKY UNESCO_36

VY_32_INOVACE_08_RAKOUSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 VY_32_INOVACE_08_RAKOUSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Cena zájezdu: 7 990,-Kč / student ve vícelůžkovém pokoji

Cena zájezdu: 7 990,-Kč / student ve vícelůžkovém pokoji Studijní poznávací zájezd Krásy Katalánska Termín zájezdu: 27.9 7.10. 2013 Hotel Guitart 3* v letovisku Lloret de Mar, Costa Brava Cena zájezdu: 7 990,-Kč / student ve vícelůžkovém pokoji V ceně zahrnuto:

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

nabídky pro skupiny, nejen školní

nabídky pro skupiny, nejen školní CHORVATSKO nabídky pro skupiny, nejen školní Vážení, pøedkládáme vám nabídku ubytování s autobusovou dopravou, zpravidla vè. polopenze. Najdete zde vybrané kapacity na Istrii, v oblasti Kvarneru èi severní

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

TERMÍN: 6. 7. 12. 10. 2013 CENA:

TERMÍN: 6. 7. 12. 10. 2013 CENA: Cestovní kancelář Boca spol. s r. o. 17. listopadu 342, 530 02 Pardubice tel./fax: +420 46 6511041, 46 6530207 e-mail: info@ckboca.cz http://www.ckboca.cz Program zájezdu: 1. den: Odjezd z Českého Těšína

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností:

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: Tenis program 2008 Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: TENIS CUP 1 : tenisový turnaj v kategoriích dvouhra muži, dvouhra ženy,

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

ADRENALINOVÝ RAFTING NA ISELU a NOCE

ADRENALINOVÝ RAFTING NA ISELU a NOCE ADRENALINOVÝ RAFTING NA ISELU a NOCE Kam jedeme? Pod zasněžené štíty Alp a Dolomit. Trvalý dostatek sněhu zajistí krásné vodácké zážitky na těchto ledovcových řek. Připravili jsme velice atraktivní zájezd

Více

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Vážení rodiče, Nabízíme Vašim dětem cestování za poznáním a zdokonalením jazykových znalostí do Anglie. Jedná se o 6-denní zájezd

Více

Ubytování : Ve vlastním stanu, spacák, lehátko, v kempech, v soukromí, v levných ubytovnách nebo penzionech.

Ubytování : Ve vlastním stanu, spacák, lehátko, v kempech, v soukromí, v levných ubytovnách nebo penzionech. Vážení kamarádi, Vamberk 12.12.2008 Zdravím Vás a zasílám výsledek Vašeho hlasování z nabídky letního zájezdu po Evropě 2009.Vyhodnotil jsem Váš zájem a dávám tímto na vědomí konečné pořadí jednotlivých

Více

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny prodej zájezdů přes internet XML EXPORT ZÁJEZDŮ popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny Formát XML exportu Zajezdy Základní root element, který tvoří kolekce elementů Zajezd a obsahuje popisy

Více

1.Kapské město Nachází se v JAR Jedno ze tří hlavních měst JAR Nachází se na kapském polooostrově Zajímavosti: Stolová hora Nádherná okolní příroda Pláže zvoucí k surfování Památky kombinující francouzkou,

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12.

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12. SLEVA 5 % do 31.12. HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS Hotel *** 5.990 Kč Termín 13.2. - 18.2. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, 1x ve če ři, dopravu au to busem vč. výletů dle programu, pobytovou taxu,

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Rakousko. Vše. v jednom regionu. Zell am See Kaprun Saalbach. Při použití S karty přes 190 vstupů zdarma Český personál v místě

Rakousko. Vše. v jednom regionu. Zell am See Kaprun Saalbach. Při použití S karty přes 190 vstupů zdarma Český personál v místě Rakousko Zell am See Kaprun Saalbach Vše v jednom regionu Při použití S karty přes 190 vstupů zdarma Český personál v místě Program se Salzburskou S kartou 190 vstupů zdarma s S kartou 6-, 12-denní = 46/55

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

RAKOUSKO. Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci. Ski Amadé. Garantovaný výnos z pronájmu

RAKOUSKO. Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci. Ski Amadé. Garantovaný výnos z pronájmu RAKOUSKO Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci Garantovaný výnos z pronájmu Ski Amadé Wagrain, Rakousko Skvělé lyžování a krásné léto v Alpách Městečko Wagrain se nachází v srdci lyžařského střediska

Více

SKUPINY 2014 ITÁLIE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, )

SKUPINY 2014 ITÁLIE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, ) SKUPINY 2014 ITÁLIE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, ) ITÁLIE PRO SKUPINY SAN BENEDETTO residence Oceano Turisticky oblíbená oblast

Více

Apartmány Budin Blata 94 Vodice

Apartmány Budin Blata 94 Vodice Apartmány Budin Blata 94 Vodice Vodice leží na pobřeží Jaderského moře, při Jadranské magistrále,11 km severozápadně od Šibeniku první zmínka o městě ze 14.století, název Vodice vznikl od četných vodních

Více

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY / 2009 / 2010 HUNGARY Sárvár hotel Park Inn**** RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY 14.11. 17.11. (3 noci) TRASA A, C 4 990,- 27.11. 29.11. (2 noci) TRASA B 3 790,- 26.12. 28.12.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

VÝLETY. z Pucónu JI NÍ CHILE & ARGENTINA. www.capturachile.com

VÝLETY. z Pucónu JI NÍ CHILE & ARGENTINA. www.capturachile.com JI NÍ & ARGENTINA Navstivte to nejkrásnejsí z Chile a poznejte jeho rozmanitost, prírodní kontrasty, klima, geografii a kulturu. Charakter And a její kulturní dedictví jsou spojeny v Pucónu VÝLETY z Pucónu

Více

OBSAH KATALOGU KONTAKT:

OBSAH KATALOGU KONTAKT: KONTAKT: CK ADRENALIN CENTRUM Ostružnická 25, 772 00 Olomouc Tel.: +420 585 316 029 Fax: +420 585 311 812 Mobil: +420 605 526 480 E-mail: info@adrenalincentrum.cz Skype: adrenalinol SLEVY: Sleva A 10%

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

MAĎARSKO. Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů VÁNOCE & SILVESTR - AUTOBUSEM

MAĎARSKO. Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů VÁNOCE & SILVESTR - AUTOBUSEM MAĎARSKO Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů & - AUTOBUSEM 2015 Vánoce a Silvestr autobusem hotel Répce Gold**** - polopenze řádné l. ve 2 lůžk. pokoji 6 790, 8 290, 1 lůžkový pokoj 8 290,

Více

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s 49.06049 v 14.43311 1 Chata Stará Obora GPS s 49.08437 v 14.45508 3 Revír Stará Obora GPS s 49.09609 v 14.41983

Více

Zell am See / Kaprun - zimní sezóna

Zell am See / Kaprun - zimní sezóna Investice v Alpách Nový 4* rezidenční projekt ve vyhlášeném alpském středisku Zell am See v Rakousku. Luxusní apartmány v pěší vzdálenosti od lanovky City X-press a jezera Zeller See přímo v centru Zell

Více

Ebnerwirt. Odjezdy: Odjezdy jsou stanoveny jednotně a to ve 4:30 hod!

Ebnerwirt. Odjezdy: Odjezdy jsou stanoveny jednotně a to ve 4:30 hod! Odjezdy: Na všechny naše zájezdy a jednodenní výlety odjíždí autobusy z Českých Budějovic, z nákladového nádraží, konec Nádražní ulice vlečka ČD, asi 100 m za TSE a 200 m od MERCURY CENTRA. Odjezdy jsou

Více

RAKOUSKO CESTOVNÍ RUCH

RAKOUSKO CESTOVNÍ RUCH RAKOUSKO CESTOVNÍ RUCH Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Rakousko cestovní ruch Autor Zdeněk Hrdina Datum

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os.

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os. Vánoce děti ZDARMA 100% garance sněhu Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel ubytování od 600 Kč/os./noc 3x ubytování s polopenzí 2 690 Kč Kaprun Kaprun pod dominantním

Více

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích

Více

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie.

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. To nejlepší z Anglie Termín: 23. 4. - 29. 4. 2016 Program: 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. 2 den:. Celodenní návštěva hlavního města EU Bruselu. Dopoledne

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

1) Státy střední Evropy 5.r.

1) Státy střední Evropy 5.r. 1) Státy střední Evropy 5.r. Česká republika sousedí se 4 státy. - na severu - - na západě - - na jihu - - na východě - Doplň názvy států do mapky: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/czech_republic_map_blank.png

Více

VIAMILK CZ družstvo. Pořádá čtyřdenní tematický zájezd. od 14. června 2014 do 17. června 2014 k Bodamskému jezeru

VIAMILK CZ družstvo. Pořádá čtyřdenní tematický zájezd. od 14. června 2014 do 17. června 2014 k Bodamskému jezeru VIAMILK CZ družstvo Pořádá čtyřdenní tematický zájezd od 14. června 2014 do 17. června 2014 k Bodamskému jezeru s návštěvou dvou sýráren pod patronací předsedy představenstva Českomoravského svazu mlékárenského

Více

TIPY NA VÝLETY v okolí Rauris

TIPY NA VÝLETY v okolí Rauris TIPY NA VÝLETY v okolí Rauris Rauriser Talmuseum Hornické muzeum v historické budově z roku 1563. Exponáty z oblasti těžby zlata a hornictví. Nástroje lidových řemesel, selský nábytek, masky apod. K viděni

Více

TERMÍN: 11.09. 20.09., 18.09. 27.09.2015, květen/červen/září 2016. CENA: 5.990 Kč

TERMÍN: 11.09. 20.09., 18.09. 27.09.2015, květen/červen/září 2016. CENA: 5.990 Kč FRANCIE POBYT S VÝUKOU FRANCOUZŠTINY Výuka zahrnuje celkem 12 hodin (6 lekcí, 2 hod. denně) s českou lektorkou. Klienti se učí buď v restauraci přímo v kempu, na pláži nebo na hřišti kempu. Pobyt je vhodný

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Všeobecné informace k zájezdu

Všeobecné informace k zájezdu 2013 Všeobecné informace k zájezdu Blato, Chorvatsko 21. 6. 30. 6. 2013 Ubytování Ubytováni je zajištěno v 4 lůžkových dřevěných chatkách, které mají 2 oddělené ložnice po 2 lůžkách, kuchyňku se základním

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Oropesa del Mar naproti Mallorce Termín: 21.6.2013-30.6.2013 Cena: 8400,00 Kč

Oropesa del Mar naproti Mallorce Termín: 21.6.2013-30.6.2013 Cena: 8400,00 Kč Active-SVČ, příspěvková organizace, Dolní 3, Žďár nad Sázavou activezdar@activezdar, www.activezdar.cz tel.: 608 322 037 Marie Neubauerová NABÍDKA ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ NA ROK 2013 Oropesa del Mar naproti

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH Týdenní zájezdy jsou tematicky zaměřeny na dvě témata: poznávání místních pamětihodností a specialit středomořské kuchyně. Plavby se uskuteční na lodích

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Poznávací okruh Islandem

Poznávací okruh Islandem Poznávací okruh Islandem Termín cesty: 25. 7. 2. 8. 2015 Objevte magickou energii a nikdy nekončící dny pohádkového Islandu. Navštivte společně s námi zemi, která proslula největší koncentrací činných

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko Kontinent : Evropa Oblast: Východní Evropa Litva, Lotyšsko, Estonsko Litevská republika Lotyšská republika Estonská republika Estonská republika Hlavní město: Tallinn Rozloha: 45 226 km² (129. na světě)

Více

Meditační cesta na tajuplném ostrově Bali s Milošem Matulou 14 dní / Duben 2015

Meditační cesta na tajuplném ostrově Bali s Milošem Matulou 14 dní / Duben 2015 Meditační cesta na tajuplném ostrově Bali s Milošem Matulou 14 dní / Duben 2015 Bali / Jimbaran / Ubud / Sidemen / Kimntamani / Lovina / Munduk / Canggu / / Bali Duben 2015 / minimální počet osob 4 (Dojde-li

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 CHALKIDIKI - letovisko NEA VRASNA 2015 letecké zájezdy ODLETY BRNO,OSTRAVA vily VASILIS, VOULA,CHRISTOS II., APOLLON kód zájezdu termín počet dní/nocí 1. a 2. os. STUDIO 1. až 3. os. APARTMÁN 3. a 4. os.

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více