VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice Ředitel: Mgr. Blanka Helštýnová Statutární zástupce: Nebyl jmenován Zařazení do sítě škol: IČ: IZO: Součásti školy: Školní druţina Odloučená pracoviště: Mateřská škola U Kříţů 2 Kapacita školy: Mateřská škola 40 (dle druhu zařízení př. MŠ, ZŠ, ŠD,ŠJ) Adresa ová adresa: Základní škola 75 Školní druţina 40 Školní jídelna 100 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY str. Úvod... 3 Charakteristika školy a školských zařízení... 3 Rada školy... 4 Přehled oborů vzdělávání 4 Materiálně technické podmínky vybavení MŠ... 4 Materiálně technické podmínky vybavení ZŠ... 5 Přehled o počtu tříd, počtu dětí a ţáků MŠ a ZŠ Přehled o počtu oddělení a ţáků ŠD Přehled o počtu stravovaných dětí a ţáků... 7 Ostatní údaje o výuce, třídách, dětech a ţácích... 7 Integrace dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Jiný způsob plnění povinné školní docházky individuální vzdělávání... 8 Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR... 8 Rámcové vzdělávací programy, vzdělávací programy, školní vzdělávací programy a výchovné vzdělávací projekty... 9 Škola v přírodě Předplavecký a plavecký výcvik Environmentální výchova 12 Výuka nepovinných předmětů Údaje o pracovnících školy Věková struktura zaměstnanců MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ Odborná a pedagogická způsobilost Zajištění výuky cizích jazyků Aprobovanost výuky Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí Údaje o vzdělávání ţáků Klasifikace chování Docházka ţáků Školní druţina 20 Úrazovost ve školském zařízení 22 Sociálně patologické jevy 22 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 24 Údaje o mimoškolních aktivitách Sportovní a mimosportovní krouţky Významné úspěchy školy, dětí a ţáků a prezentace na veřejnosti Údaje o výsledcích kontrol 27 Údaje o hospodaření školy 28 Účast v rozvojových programech MŠMT a ostatních programech Závěr V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

3 ÚVOD Výroční zpráva o činnosti Základní školy Havířov Ţivotice za školní rok 2008/2009 je souhrnnou výroční zprávou. Výroční zpráva je zpracována za období školního roku 2008/2009 a rozpočtový rok 2008 a právě k tomuto období se vztahují kvantitativní a kvalitativní údaje. Výroční zpráva je koncipována jako zdroj informací pro uţivatele a jako zpětná vazba hodnocení. Výroční zpráva je zpracována na základě údajů poskytnutých školou z výkonových výkazů, výkazu P1-04 o pracovnících a mzdových prostředcích, z listin o zařazení do sítě, z inspekčních zpráv České školní inspekce a zápisů z pedagogických rad.. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Mateřská škola se nachází v okrajové části Havířova, část Ţivotice. Je to jednopatrová budova s rozlehlou zahradou. Od byla k základní škole připojena mateřská škola jako odloučené pracoviště. Mateřská škola má dvě oddělení. Děti v MŠ učí 3 učitelky, úklid obstarává jedna školnice. Základní škola - Základní škola Havířov - Ţivotice je malotřídní škola s čtyřmi třídami a od školního roku 2008/09 má dvě oddělení školní druţiny. Poskytujeme ţákům ucelené vzdělání 1. stupně ZŠ. Ve školním roce 2008/09 na škole pracovalo pět učitelek. O úklid ve škole se stará školnice. Školní druţina je součástí základní školy, o volný čas ţáků se starají dvě vychovatelky. Školní výdejna je umístěna v MŠ i v ZŠ. Strava do MŠ a ZŠ je dováţena a zajišťována jiným subjektem. Tabulka - Přehled o škole a školském zařízení ve školním roce 2008/2009 Druh školy a školského zařízení Počet škol a zařízení MŠ jako součást odloučené pracoviště ZŠ 1 Základní škola jen s ročníky 1. stupně 1 Školní druţina součást ZŠ 1 Výdejna stravy MŠ 1 Výdejna stravy ZŠ 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

4 RADA ŠKOLY Školská rada se v průběhu školního roku scházela na svých pravidelných jednáních. Členové školské rady: Za MMH: Bc. David Rojíček Za rodiče: Ing. Silva Korbelová Za pedagogy: Mgr. Lenka Přikrylová PŘEHLED OBORU VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Mateřská škola pracovala ve školním roce 2008/2009 podle školního vzdělávacího programu Rok s jablůňkou. Vyučování ve školním roce 2008/2009 probíhalo na MŠ v českém jazyce. Základní škola Výuka ve školním roce 2008/2009 se uskutečňovala podle vzdělávacího programu : ročník -Školní vzdělávací program Otevřený svět ročník - č.j /96-2, Základní škola a probíhala v českém jazyce. VYBAVENÍ ŠKOLY Materiálně technické podmínky vybavení MŠ Materiální zabezpečení školy je dobré. MŠ disponuje dvěma kmenovými učebnami a jednou loţnicí. Po přestavbě v srpnu 2006 došlo k zvětšení prostorů v MŠ a k navýšení kapacity dětí v MŠ. Bylo vybudováno nové sociální zařízení, které odpovídá hygienickým normám pro daný počet dětí. Zahrada pro pobyt a hry venku je dostatečně velká a je vybavena dětskými průlezkami, které jsou v odpovídajícím technickém stavu. Nevyhovující houpačky a klouzačka byly nahrazeny novým mobiliářem. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Všechny prostory školy jsou funkční. Vybavení učebními pomůckami a didaktickou technikou je přiměřené, podle finančních moţností se doplňuje. Finanční prostředky přidělené škole na hračky a pomůcky postačují pouze na částečnou obměnu. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

5 prostory tříd a heren v mateřské škole jsou vybaveny poměrně novým nábytkem tělocvična v MŠ není, dětí tráví volný čas na přilehlé zahradě nebo v nedaleké přírodě, navštěvují tělocvičnu ZŠ v roce 2008/09 se uskutečnila rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí MŠ od je ţákům ZŠ a dětem MŠ jídlo dováţeno MŠ není bezbariérová V daném školním roce byly provedeny tyto opravy v MŠ: - Oprava terasy , 50 Kč - Výměna oken ,- Kč - Ţaluzie do oken 7 752,- Kč Investiční akce v roce 2008/09 hrazené z rozpočtu MMH: - Celková částka rekonstrukce sociálního zařízení - přízemí MŠ ,- Kč - Oprava chodníku ,- Kč Veškeré náklady na opravy byly hrazeny z příspěvku MMH v celkové částce ,50 Kč. Materiálně technické podmínky vybavení ZŠ učebny a prostory Od ZŠ Ţivotice disponuje třemi kmenovými učebnami a jednou učebnou ŠD. V jedné místnosti byla zřízena počítačová učebna v rámci projektu Internet do škol. Školní knihovna s kniţním fondem je umístěna v ředitelně a ve třídách. Třídy jsou vybaveny starým nepoškozeným nábytkem. Do nové třídy byl zakoupen nový školní nábytek.všechny prostory školy ( třídy, sociální zařízení, chodby, ředitelna) jsou po funkční, psychohygienické a bezpečnostní stránce na velmi dobré úrovni.vybavení učebními pomůckami je průměrné. Finanční prostředky přidělené škole na učebnice a učební pomůcky postačují pouze na částečné doplnění (obměnu) nejnutnějšího sortimentu. Didaktická technika z ohledem na počet tříd vyhovuje, učitelé mají k dispozici kopírovací stroj. V kaţdé třídě je počítač. Budova základní školy je z roku 1935, coţ souvisí také s nutnými opravami budovy: jako oprava oken, která netěsní a způsobují velký únik tepla v zimních měsících oprava záchodků v ZŠ obklady V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

6 oprava únikového východu v ZŠ učebny výpočetní techniky V jedné místnosti byla zřízena počítačová učebna v rámci projektu Internet do škol. Škola získala v rámci tohoto projektu 4 počítače 3 ţákovské a 1 učitelský.ve šk. roce 2005/06 byly zakoupeny další 2 počítače do PC učebny. Ţáci vyuţívají PC jak ve výuce tak při činnostech ve ŠD. Ve školním roce 2007/08 došlo k obměně dvou PC a u všech PC byly vyměněny monitory, které odpovídají hygienickým podmínkám práce s PC. tělocvična Tělocvična ve škole není. V předcházejících letech byla vybudována v suterénních prostorech místnost, která slouţí k výuce TV za nepříznivého počasí. Ţáci vyuţívají k výuce TV víceúčelové sportoviště. V daném školním roce se nám podařilo na školní zahradě postavit přírodní učebnu altán, který slouţí ţákům k výuce i odpočinku během relaxačních přestávek a ve školní druţině při hrách. V daném školním roce byly provedeny tyto opravy v ZŠ: Vstupní dveře Koberec 1. tř. Ţaluzie do tříd Přírodní učebna ,- Kč 5 093,- Kč 8 308,- Kč ,50 Kč V roce 2008/09 nebyly investiční akce hrazené z rozpočtu MMH. PŘEHLED O POČTU TŘÍD, POČTU DĚTÍ A ŢÁKŮ MŠ, ZŠ Tabulka - Mateřská škola - počet tříd, dětí a průměrná naplněnosti ve třídě ve školním roce 2008/2009 Počet tříd Počet dětí Průměrná naplněnost Počet dětí v posledním roce celkem ve třídě před nástupem do ZŠ ,5 13 Tabulka - Základní škola - počet tříd, ţáků a průměrná naplněnost ve třídě V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

7 ve školním roce 2008/2009 Počet tříd Počet ţáků Průměrná naplněnost ve třídě ,25 Ve školním roce 2008/2009 nebyla udělena výjimka z počtu dětí a ţáků ve třídě. PŘEHLED O POČTU ODDĚLENÍ A ŢÁKŮ ŠKOLNÍCH DRUŢIN Tabulka - Školní druţina - počet oddělení, ţáků a průměrná naplněnost v oddělení ve školním roce 2008/2009 Počet oddělení Počet ţáků Průměrná naplněnost ve třídě ,5 PŘEHLED O POČTU STRAVOVANÝCH DĚTÍ A ŢÁKŮ Tabulka - Školní jídelna-výdejny ZŠ - školní rok 2008/2009 v porovnání počet ţáků celkem na ZŠ počet stravovaných a nestravovaných ţáků na ZŠ a stravovaní ţáci SŠ Počet ţáků ZŠ Počet stravovaných Počet nestravovaných Počet stravovaných celkem ţáků na ZŠ ţáků na ZŠ ţáků SŠ na ZŠ Z celkového počtu ţáků ZŠ se stravovalo ve školním roce 2008/ % ţáků. Tabulka - Školní jídelna-výdejny MŠ - školní rok 2008/2009 v porovnání počet dětí celkem na MŠ počet stravovaných a nestravovaných dětí na MŠ Počet dětí MŠ celkem Počet stravovaných dětí Počet nestravovaných dětí na MŠ na MŠ Z celkového počtu dětí MŠ se stravovalo ve školním roce 2008/ % dětí. OSTATNÍ ÚDAJE O VÝUCE, TŘÍDÁCH, DĚTECH A ŢÁCÍC Integrace dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Tabulka - Přehled individuálně integrovaných dětí se zdravotním postiţením podle druhu postiţení na MŠ ve školním roce 2008/2009 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

8 Mentální postiţení počet dětí Tělesné postiţení počet dětí Více vad počet dětí Celkem dětí se zdrav.postiţením Tabulka - Přehled individuálně integrovaných ţáků se zdravotním postiţením podle druhu postiţení na ZŠ ve školním roce 2008/2009 Mentální postiţení Sluchové postiţení Zrakové postiţení Vady řeči Tělesné postiţení Více vad Vývoj.poruchy učení a chování CELKEM ţáků se zdrav.postiţením Zabezpečení pedagogické asistence: ano - 1 AP k ţákyni s mentálním postiţením v 3. ročníku a 1 AP k ţákyni v 4. ročníku. Zabezpečení asistenční sluţby osobní asistence:ţádná Jiný způsob plnění povinné školní docházky individuální vzdělávání Na ZŠ nebylo individuální vzdělávání. Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR Počet ţáků,kteří plnili povinnou školní docházku ve školním roce Ročník 2008/2009 v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

9 RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY Výuka v MŠ probíhala ve školním roce 2008/2009 dle RVP pro předškolní vzdělávání, z kterého byl vytvořen ŠVP. Školní vzdělávací program mateřské školy vychází z RVP pro předškolní vzdělávání. Je rozdělen do 10 hlavních bloků ( měsíční témata), od kterých se odvíjí jednotlivá podtémata. Podtémata jsou rozdělena podle 5 vzdělávacích oblastí. Specifika MŠ blízkost Ţivotických sadů venkovský ráz MŠ malá budova nízký počet dětí rodinný typ MŠ komunitní kruhy Ve školním roce se zaměřila na rozvoj komunikačních dovedností komunitní kruhy rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi a dospělými, dětmi navzájem na rozvoj vztahu dítěte k přírodě ervinomentální výchova (časté vycházky do lesa, sběr přírodnin, výtvarné techniky)- posílení kladného vztahu k přírodě rozvoj manuální zručnosti při pracovních činnostech rozvoj vnímání rytmu, rozvíjení hrubé motoriky cvičení na zdravotních míčích rozvoj jemné motoriky smysl pro estetiku, tvoření z různých materiálů a výtvarných pomůcek Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech během celého dne, snaha o vyváţenost spontánních a řízených aktivit. Přednost mají skupinové práce, kde si děti mohou vzájemně doplňovat a pomáhat si. Nejpřirozenější formou pro vzdělávání dětí předškolního věku je hra. Vzdělávací program, kterého mateřská škola vyuţívala ve školním roce 2008/2009 k výuce: Název Počet zapojených dětí Školní rok s jablůňkou 39 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

10 Výuka v ZŠ se ve školním roce 2008/2009 uskutečňovala podle vzdělávacího programu : ročník -Školní vzdělávací program Otevřený svět ročník - č.j /96-2, Základní škola a probíhala v českém jazyce. Do výuky jsou zařazovány prvky Daltonského plánu a projektového vyučování. Pojetí školního vzdělávacího programu Dokonalé učení nechť je stavěno na vlastních základech, tak rozsáhlých, aby celá ta obrovská stavba mohla povstat, a tak pevných, aby vše mohlo stát vlastní silou a nepotřebovalo v ničem cizí opory. J. A. Komenský Didaktika velká Základním úkolem školy je dát dětem dostatek moţností a podnětů, aby se samy učily a objevovaly svět kolem sebe. Kde je to moţné a vhodné, chceme učit formou projektů. Tento způsob odpovídá globálnímu způsobu myšlení, jeţ je jednou z priorit naší školy. Smyslem tohoto přístupu je především získat děti pro vzdělání, vyuţít jejich vrozenou zvídavost, vzbudit v nich chuť poznávat a umoţnit jim pocit uspokojení z odvedené práce. Škola klade důraz na šíření kladného vztahu k ţivotu v nejširším slova smyslu, na rozvoj individuálních schopností ţáků při respektování individuálního uplatnění učitele, jejich vyuţití k týmové spolupráci, rozvoji osobnosti a jejího uplatnění v celku. Hlavní důraz ve své vzdělávací práci klade škola na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Tabulka - Přehled vybraných výchovně vzdělávacích projektů na ZŠ Název projektu Vyhlašovatel Počet zapojených ţáků Zdravé zuby MSMT 69 Den Země uklidíme svět MMH 69 Dopraváček ZŠ 68 Napříč školou ZŠ 69 Den Země třídění odpadu ZŠ 68 ŠVP indiánský týden ZŠ 64 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

11 ŠKOLA V PŘÍRODĚ Ve školním roce 2008/09 se uskutečnila škola v přírodě od do tj.6 dnů v hotelu Krkoška v Kunčicích pod Ondřejníkem. Školy v přírodě se zúčastnilo 64 ţáků základní školy. PŘEDPLAVECKÝ A PLAVECKÝ VÝCVIK Realizace předplaveckého a plaveckého výcviku ve školním roce 2008/2009 Výcvik Sjednaná dohoda s kým Předplavecký Plav. škola Delfínek Plavecký Správa sportovních a rekreačních zařízení Termín Třída-ročník Počet dětí-ţáků Duben červen 2006 Leden květen 2006 MŠ 15 0,- Kč ZŠ 2.,3.roč. ZŠ 4.,5. roč. 30 0,- Kč Vyčleněný objem na plavání z ONIV v Kč 0,- Kč Komentář: Základní plavecký výcvik ţáků druhého a třetího ročníku byl ve školním roce 2008/2009 hrazen v částce ,- Kč z prostředku MMH. Ţáci 4.,a 5. ročníku absolvovali rozšířený kurz plavání. Celý kurz( dopravu i výuku )hradili rodiče. DOPRAVNÍ VÝCHOVA (zajišťovaná prostřednictvím komise BESIP) Ve školním roce 2008/09 byla dopravní výuka na ZŠ a MŠ zajišťována v rámci vyučování ve škole v předmětech - Prvouka a Přírodověda a teoretická část byla zajištěná prostřednictvím komise BESIP. Mateřská škola - vyplní pouze školy, které mají MŠ jako součást-odloučené pracoviště Počet tříd Počet dětí Odučené hodiny teorie praxe CELKEM Vyuţívání dopravního hřiště na MŠ Místní 3: NE Hodinový rozsah ve školním roce 2007/2008: 0 Počet dětí: 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

12 Základní škola Počet tříd Počet ţáků Odučené hodiny teorie praxe CELKEM Vyuţívání dopravního hřiště na MŠ Místní 3: NE Hodinový rozsah ve školním roce 2008/2009: 0 Počet ţáků: 0 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V oblasti environmentální výchovy jsme se v letošním školním roce snaţili pracovat v souladu s vypracovaným plánem EVVO ( environmentální výchovy, vzdělání a osvěty). Pro jeho úspěšné zavedení bylo nutné, aby se jednotlivé realizované činnosti dotkly všech ţáků, zaměstnanců školy i rodičů. A to se podařilo. Prostřednictvím školních akcí, projektů, hodin Prvouky, Člověka a jeho světa, Přírodovědy jsme formovali kladný vztah ţáků k přírodě a ţivotnímu prostředí. Učitelé těchto předmětů připravili přehled témat, ve kterých bylo moţno vyuţít EV. Pod vedením učitelek a vychovatelek děti plnily zadané úkoly při projektových dnech Dopraváček, Vánoční dílna, Jaro, Velikonoční jarmark, Třídění odpadů. Škola pořádala mnoţství akcí s pobytem ţáků mimo školní budovu pravidelné vycházky do okolního lesa, ovocných sadů, exkurze do Planetária, do výrobny bonbonů Park-Lan, do pekárny Penam, školu v přírodě v Kunčicích pod Ondřejníkem, prohlídku arboreta ve Štramberku. V průběhu kaţdé akce došlo k prolínání učiva z různých předmětů i s ostatními průřezovými tématy. Po ukončení proběhlo vyhodnocení, prezentace výsledků a výrobků ve škole i na internetu, sebehodnocení ţáků, k mediálnímu zpracování, k vystavení fotodokumentace. Školní druţina také zařazovala do své odpolední činnosti akce s obsahem EV - Podzimní paleta, Letem světem, Dětská minizoo Spolupracovali jsme s ekologickou organizací VITA z Ostravy, která nabízí velké mnoţství různých aktivit pro vyučovací hodiny. Kaţdý ročník si vybral z jejich bohatého programu. 1.roč. - Krtečkův domeček 2.roč. Advent 3.roč. Advent, Výroba ručního papíru 4. a 5. roč. Advent V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

13 Pro zkvalitnění ţivotního prostředí, estetického působení a relaxace v okolí školy jsme ve spolupráci se zahradním architektem vypracovali projekt na osázení školní zahrady okrasnými keři a stromy. Na základě toho jsme odeslali ţádost na MŢP o finanční dotaci na realizaci tohoto projektu. Finanční dotace byla zamítnuta, proto jsme nakoupili tuje z vlastních zdrojů a děti je zasadily ve spolupráci s rodiči a zaměstnanci školy. Z vlastních finančních prostředků jsme také hradili výstavbu zahradního dřevěného altánu, pořízení zahradního nábytku a laviček. Vytvořili jsme tak učebnu v přírodě, která slouţí pro dopolední vyučování za příznivého počasí, pro školní druţinu i pro relaxaci. Ve třídách fungují koutky ţivé přírody, běţně jsou uţívány ekologické učební pomůckyrecyklovatelné sešity, obaly, pastelky, barvy, atd., ekologické čistící, mycí a prací prostředky. Je zavedeno třídění odpadu, separovaný odvoz je odváţen, rostlinná sloţka ze školní zahrady je odváţena ke kompostování. Soustavně je zvelebováno vnější i vnitřní prostředí školy okrasnými květinami. VÝUKA NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ Ve školním roce 2008/09 na ZŠ nebyly vyučovány nepovinné předměty. Náboţenství bylo vyučováno formou krouţků. Název registrované církve Počet ţáků Katolická církev 2 Evangelická církev 6 Celkem ţáků 8 Z počtu celkem-ţáci docházející z jiné školy 0 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ Tabulka - Věková struktura zaměstnanců Mateřské školy a ŠJ-výd. fyzický počet MŠ,ŠJ-výd. Pedagogičtí zaměst. Ostatní zaměst. Zaměstnanci celkem fyz. počet z toho muţi fyz. počet z toho muţi fyz. počet z toho muţi do 20 let let let let nad 50 let Celkem Z počtu celkem: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

14 - pracující důchodci zaměst.-nárok na důchod Tabulka - Věková struktura zaměstnanců základní školy a ŠJ-výd. fyzický počet ZŠ,ŠJ-výd. Pedagogičtí zaměst. Ostatní zaměst. Zaměstnanci celkem fyz. počet z toho muţi fyz. počet z toho muţi fyz. počet z toho muţi do 20 let let let let nad 50 let Celkem Z počtu celkem: pracující důchodci zaměst.-nárok na důchod Tabulka - Věková struktura zaměstnanců školní druţiny fyzický počet ŠD Pedagogičtí zaměst. fyz. počet z toho muţi do 20 let let let let 0 0 nad 50 let 0 0 Celkem 2 0 Z počtu celkem: - pracující důchodci 0 0 -zaměst.-nárok na důchod 0 0 Tabulka - Počet fyzických zaměstnanců na MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ výd. ve školním roce 2008/2009 dle členění ţeny muţi a procentuální vyjádření Zaměstnanci celkem ŢENY MUŢI fyzický počet % fyzický počet % fyzický počet % MŠ ŠJ-výd.MŠ Celkem MŠ ZŠ ŠJ-výd.ZŠ ŠD Celkem ZŠ CELKEM Přepočtený počet zaměst. MŠ Celkem MŠ ZŠ ŠJvýd.MŠ ŠJvýd.ZŠ ŠD Celkem ZŠ CELKEM zaměst. 4,00 0,40 4,40 7,1 0,35 1,41 8,86 13,26 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

15 7 Věková struktůra zaměstnanců do 20 let let let let nad 50 let věk ped.zaměstnanci - ženy věk ped.zaměstnanci - muži věk ostatní zaměstnanci - ženy věk ostatní zaměstnanci - muži věk celkem ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST Tabulka - Mateřská škola dosaţené vzdělání pedagogických zaměstnanců Dosaţené vzdělání VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Mgr.) VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Bc.) VOŠ ukončené absolutoriem se zaměřením na předškol.pedagogiku Středoškolské Pedagogičtí zaměstnanci přepočtený počet % pedagogické se zaměřením na předškol.pedagogiku 2 66,6 pedagogické nepedagogické 1 33,4 Jiné (rozveďte v textu) Celkem 3,0 100 V MŠ jsou učitelky ze 66,6% aprobované. Mají ukončené středoškolské vzdělání se zaměřením na předškolní pedagogiku. Vedoucí učitelka MŠ si zvyšuje kvalifikaci na VŠ pro předškolní vzdělávání a úspěšně dokončila 2. ročník bakalářského studia. Od školního roku 2009/10 budou všechny učitelky MŠ plně aprobované. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

16 Tabulka - Základní škola dosaţené vzdělání pedagogických zaměstnanců Pedagogičtí zaměstnanci Dosaţené vzdělání na 1. stupni na 2. stupni přepočtený počet % přepočtený počet % Učitelství pro 1.stupeň ZŠ 4 74,5 Učitelství pro 2.stupeň ZŠ Speciální pedagogika VŠ pedagogické pro jiný typ škol VŠ nepedagogické DPS bez DPS Středoškolské pedagogické 1,364 25,5 nepedagogické Celkem 5, ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Vyučované cizí jazyky ve školním roce 2008/2009: Kvalifikační předpoklady pedagogických zaměstnanců zajišťujících výuku cizích jazyků: učitelka vyučující na naší ZŠ anglický jazyk ukončila bakalářské studium anglického jazyka.ve školním roce probíhala výuka AJ v 1. a 2. ročníku 1 hodinu týdně a ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku 3 hodiny týdně. Tabulka - Přehled o počtu úvazků a dosaţeném vzdělání učitelů cizích jazyků na 1. stupni ZŠ Dosaţené vzdělání VŠ s aprobací cizího jazyka Bakalářské s aprobací cizího jazyka Vysokoškolské pedagogické Vysokoškolské nepedagogické Středoškolské CELKEM Učitelé cizích jazyků na 1. stupni ZŠ JA JN přepočtený počet % přepočtený počet státní jazyková zkouška 0,5 50 akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání 0,5 50 % V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

17 APROBOVANOST VÝUKY Ve školním roce 2008/2009 byly odučeny plně aprobovaně tyto předměty: jazyk český, matematika, přírodověda, vlastivěda, prvouka, hudební výchova, pracovní činnosti, výtvarná výchova, tělesná výchova. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ Ve školním roce 2008/2009 proběhl zápis dětí do 1. ročníků základní školy pro školní rok 2008/2009: Počet zapsaných dětí pro šk.r. 2007/08 Počet přijatých dětí pro šk.r. 2007/ Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk.r.2007/08 Pro názornost uvádím graf, který ukazuje vývoj počtu ţáků na ZŠ Zelená v uplynulých pěti letech. Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet dětí, které ukončily ve k předškolnímu vzdělávání k předškolnímu vzdělávání školním roce 2008/2009 pro školní rok 2009/2010 pro školní rok 2007/2008 předškolní vzdělávání ( 1 stěhování) Odchod ţáků na gymnázia z 5. ročníku (8-leté) 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

18 Počet ţáků celkem velmi dobré uspokojivé neuspokojivé neklasifikováno celkem z počtu neklasifikovánoţáci plnící povinnou škol.doch. v zahraničí zahr. škole na území ČR pochvaly a jiná ocenění napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ ÚDAJE O VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ KLASIFIKACE CHOVÁNÍ Tabulka - Klasifikace chování ţáků za školní rok 2008/2009 Počet ţáků - klasifikace chování ZŠ stupeň ZŠ celkem % vyjádření za ZŠ celkem , DOCHÁZKA ŢÁKŮ Tabulka - Docházka ţáků ve školním roce 2008/2009 omluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola omluvené průměr na ţáka hodiny 1. stupeň ,206 CELKEM ZŠ PROSPĚCH ŢÁKŮ Tabulka - Prospěch ţáků základní školy ve školním roce 2008/2009 Počet s vyznamenáním prospěli neprospěli neklasifikováno ţáků počet % počet % počet % počet % celkem ţáků ţáků ţáků ţáků Základní škola Tabulka - Komisionální přezkoušení Počet ţáků Ročník Předmět V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

19 Tabulka Opravné zkoušky Počet ţáků Ročník Předmět Tabulka Ţáci opakující ročník Počet ţáků Ročník Předmět Tabulka -Průměrný prospěch ţáků ve třídách třídy 1.třída 1,044 2.třída 1,357 3.třída 1,384 4.třída 1,428 5.třída 1,679 celkem 1,378 Na jaře školního roku 2008/2009 se ţáci 3. a 5. ročníku zapojili do národních srovnávacích testů KALIBRO. Byli testováni ve třech oblastech: Český jazyk práce s textem, Matematika a její aplikace, Přírodovědný základ Výsledky jsou hodnotiteli rozčleněny do 10 desetin testovaných škol. Uvádí procentuální úspěšnost školy i v celorepublikovém průměru. KALIBRO ve šk. roce 2008/2009, 3.ročník J a z y k č e s k ý průměr za třídu 48,3 % hoši 39,6% dívky 58,2% M a t e m a t i k a průměr za třídu 53,8% hoši 51,2% dívky 56,2% V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

20 Republikové srovnání: Jazyk český : ZŠ Zelená 8.desetina mezi školami ze 164 škol 8. desetina mezi třídami.ze 185 tříd 7. desetina mezi ţáky ze ţáků Matematika: ZŠ Zelená 6. desetina mezi školami..ze 166 škol 6. desetina mezi třídami ze 192 tříd 6. desetina mezi ţáky ze ţáků VÝSLEDKY 5. ročník Čj 56,10% hoši 51,7% dívky 58,4% Čr 59,5% Ma 46,3 % hoši 33,3% dívky 52,8% Čr 45,3% Př 62,4% hoši 61,9% dívky 62,6% Čr 62,7% Mezi školami v republice se ţáci naší školy umístili: Čj v 8. desetině z celkového počtu 50 škol Ma v 5. desetině mezi 159 školami Př v 5.desetině ze 106 testovaných škol Výsledky samotných testovaných ţáků byly vyhodnoceny v pořadí : Čj v 7. desetině z mnoţství test. ţáků v počtu Ma v 5.des z počtu 8007 testovaných ţáků, Př v 6.des. z počtu ţáků. ŠKOLNÍ DRUŢINA Činnost ve školní druţině rozvíjí dítě v oblastech důleţitých pro ţivot ve společnosti a vybavuje ho ţádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji. Druţina napomáhá posilovat osobnost kaţdého dítěte, pomáhá mu najít se, profilovat a dosáhnout úspěchu. Největší roli zde hrají vhodná motivace, radost z činnosti, ctiţádost, zvědavost a povzbuzování. Důleţitou úlohu má školní druţina i v prevenci sociálně patologických jevů. Kaţdým rokem je plán činnosti školní druţiny tematický zaměřen a rozdělen do měsíčních celků. Letos jsme činnost ŠD vedly v duchu hesla,,v DRUŢINĚ SE MÁME RÁDI, HLEDÁME SI KAMARÁDY. Tematické zaměření jednotlivých měsíců v ročním plánu se kaţdoročně obměňuje dle zájmů dětí. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

21 Náplní práce školní druţiny je organizování pravidelných činností, příleţitostných akcí a nabídky spontánních aktivit. Školní druţina umoţňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Příleţitostné akce nejsou běţnou součástí týdenní nabídky, jsou zde zahrnuty např. návštěvy městského kina Centrum, výstav, besídky, kulturní aktivity, pravidelné návštěvy místní knihovny. Většina z těchto aktivit má své pevné místo v ročním plánu školy. Rozsah a obsah těchto aktivit se řídí ročním plánem, přizpůsobuje se aktuálním poţadavkům a moţnostem školní druţiny. K pravidelným akcím patří: KINO CENTRUM filmové představení MÍSTNÍ KNIHOVNA besedy o knihách, projekt SKŘÍTKŮV SVĚT ZVÍŘAT, LETEM CELÝM SVĚTEM, čtení oblíbených kníţek DRAKIÁDA pouštění koupených i vyrobených draků DOPRAVÁČEK jízda zručnosti, pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty ČERT A MIKULÁŠ, MINIZOO, VÁNOČNÍ DÍLNY /celoškolní akce/, PUZZLIÁDA,VELIKONOČNÍ DÍLNY A JARMARK /celoškolní akce/, ŠKOLA V PŘÍRODĚ, RODINNÁ SOUTĚŢ 3 V 1, NOC V DRUŢINĚ Do všech akcí se děti zapojovaly dobrovolně a s radostí a do mnohých z nich se ochotně zapojili i jejich rodiče. Spontánní aktivity zahrnují individuální a kolektivní hry mimo organizované činnosti, a to jak v místnostech, tak na hřišti a zahradě. Vychovatelky zajišťují nabídku těchto aktivit a bezpečné prostředí. Prostředí a vybavení druţiny motivuje ke spontánním aktivitám. Materiální podmínky školní druţiny jsou dostačující, co se týká materiálu a hraček, horší je to ovšem s prostorem ŠD. Obě oddělení jsou situovaná v učebnách, v kterých dopoledne probíhá vyučování, a proto je prostředí tomu uzpůsobeno. Děti mají k dispozici taky kvalitně vybavenou počítačovou místnost, kterou vyuţívají k přípravě na vyučování a k hrám. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

22 ÚRAZOVOST VE ŠKOLE A ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ Tabulka - Přehled počtu registrovaných úrazů ve školním roce 2008/2009 na MŠ Počet registrovaných úrazů Mateřská škola 0 Tabulka - Přehled počtu registrovaných úrazů ve školním roce 2008/2009 na ZŠ Počet registrovaných úrazů z toho ŠD Základní školy 0 0 Ve školním roce 2008/09 byly pouze evidované úrazy, ke kterým došlo při sportovní činnosti. Celkem bylo evidováno v ZŠ 10 úrazů. Ţáci byli vţdy poučení o chování a bezpečnosti v hodinách TV a o přestávkách. SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Ve školním roce 2008/2009 byla na základní škole věnována pracovníkem pro prevenci a vedením školy systematická pozornost neúspěšností ţáků a šikaně. Cíle Minimálního preventivního programu šk. rok 2008/2009: rozvoj osobnosti a sociálního chování dětí vytváření příznivého klimatu školy, tříd podporujících vzájemný respekt partnerské vztahy mezi učitelem a ţákem, týmovou spolupráci, sebeúctu, komunikační dovednosti pocit bezpečí a spoluproţívání, vést děti k toleranci vytvořit podmínky pro smysluplné vyuţívání volného času dětí spolupráce s rodiči, institucemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů, vzdělávání pedagogů Aktivity pro ţáky - preventivní programy na škole ve výuce ( celoroční a jednorázové ) : v průběhu výchovy a vzdělávání během celého školního roku ve všech předmětech - všestranný rozvoj osobnosti ţáků, rozvoj emoční a sociální inteligence u dětí ( komunikace, spolupráce, empatie, tolerance, úcta, sebeúcta ), zdravý ţivotní styl besedy dopravní výchova, spolupráce s Policie ČR a městskou policii V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 3. 0. 2009 Obsah:. Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 -

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-2 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-3

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.15 / 2005 Sb. Název školy : Základní škola a Mateřská škola, Strakonice, Plánkova 430 Identifikátor

Více