2011/ /2013 VI. 2011/ /2013 VII. 2011/ /2013 VIII IX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2011/2012 2012/2013 VI. 2011/2012 2012/2013 VII. 2011/2012 2012/2013 VIII. 2011 2012 IX."

Transkript

1 I. Základní charakteristika Základní údaje Stručná charakteristika školy Vedení školy Organizační struktura školy Školská rada Přehled oborů vzdělávání Přehled aktivit školy Přehled realizovaných projektů Základní cíle školy OBSAH II. Vzdělání a výchova Stanovení dílčích záměrů v oblasti výchovy a vzdělávání pro školní rok 2011/2012 Základní východiska pro plnění záměrů v oblasti výchovy a vzdělávání Přijímací řízení Maturitní zkoušky Prospěch a chování Spolupráce s odbory a partnery v oblasti vzdělávání Mimoškolní aktivity, soutěţe Dílčí záměry v oblasti výchovy a vzdělávání stanovené pro rok 2011/2012 a jejich plnění Stanovení záměrů pro školní rok 2012/2013 III. Zpráva o plnění speciálních úkolů Zpráva o činnosti v oblasti protidrogové prevence Zpráva o činnosti v oblasti výchovného poradenství Zpráva o činnosti na úseku ICT Zpráva o činnosti a stanovení úkolů na úseku enviromentální výchovy IV. Zpráva o činnosti školních zařízení Zpráva o činnosti domova mládeţe Zpráva o činnosti školního hospodářství Zpráva o činnosti školní jídelny Zpráva o činnosti Komunitního a Regionálního vzdělávacího centra V. Řízení školy Základní cíle v oblasti řízení školy Dílčí záměry v oblasti řízení školy na školní rok 2011/2012 a jejich plnění Stanovení dílčích záměrů v oblasti řízení školy pro školní rok 2012/2013 VI. Personální oblast Základní cíle v personální oblasti Vyhodnocení plnění základních cílů Dílčí záměry v oblasti personální stanovené pro rok 2011/2012 a jejich plnění Stanovení dílčích záměrů v personální oblasti pro školní rok 2012/2013 VII. Materiální vybavení Základní cíle v oblasti materiálního vybavení Dílčí záměry v oblasti materiálního vybavení stanovené pro rok 2011/2012 a jejich plnění Stanovení záměrů v oblasti materiálního vybavení pro rok 2012/2013 VIII. Ekonomická oblast Plnění opatření v oblasti ekonomické za rok 2011 Stanovené záměry pro rok 2012 IX. Výsledky kontrol Vnější kontroly Vnitřní kontrolní systém X. Rekapitulace školního roku 2011/2012 PŘÍLOHA 1

2 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace Se sídlem: nám. J. Ţiţky 10, Bruntál IČO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Ředitel: Ing. Zuzana Urbanková Základní údaje Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace. IZO ředitelství Součásti IZO Datum zařazení Kapacita Škola SZeŠ OA ţáků Domov mládeţe , zvýšení kapacity k lůţek Školní kuchyň jídel Školní hospodářství ţáků Stručná charakteristika školy a školních zařízení Škola vznikla v roce 1960, jako Střední zemědělsko technická škola. Obchodní akademie byla otevřena v roce 1993, v roce 2002 bylo připraveno ve spolupráci s VŠB TU Ostrava zaměření OA-informatika. Ekonomické lyceum bylo otevřeno v roce 2004, v roce 2006 přírodovědné lyceum a v roce 2008 Obchodně podnikatelská činnost. Z důvodu nenaplněnosti bylo v roce 2010 přírodovědné lyceum zrušeno. Sdruţuje všechna potřebná zařízení: domov mládeţe školní jídelnu školní hospodářství Komplexnost vybavení vytváří vhodný prostor pro vzdělávání i výchovu ţáků. Vybavení školy se neustále doplňuje a je na špičkové úrovni. Vedení školy V čele školy stojí od 1. dubna 2010 ředitelka školy Ing. Zuzana Urbanková. Nastoupila po Ing. Ladislavu Konopkovi, který odstoupil z funkce ze zdravotních důvodů. Statutárním zástupcem ředitele je Ing. Marie Slánská, pedagogickým zástupcem ředitele Ing. Dagmar Liberdová. Dalšími členy vedení školy jsou: Věra Bílková vedoucí technickoekonomického úseku, Lubomír Harašta, vedoucí školního hospodářství, Julie Pinková, vedoucí DM, Hedvika Kafurová, vedoucí ŠJ, Hana Zerzavá, vedoucí správního úseku. Na rozhodování se dále podílí pedagogická rada tvořena učiteli a vychovateli a sedm předmětových komisí, které vedou: Ing. Radka Kotoučková (EKO), Mgr. Dana Juříčková (AJ), PhDr. Luděk Šnirch (M +IT), Mgr. Hana Machová (SVP), Mgr. Dana Oravská (NJ), Ing. Marcela Mlčuchová (ZEM), Mgr. Ludmila Flosová (PŘÍR. VĚDY). Podpůrnými orgány jsou Školská rada, Školní poradenské pracoviště, Studentské kolegium a Stravovací komise. Pro realizaci projektů a mimořádných úkolů jsou sestavovány autonomní týmy. Organizační struktura školy 2

3 Školská rada Sloţení školské rady PŘÍJMENÍ JMÉNO FUNKCE ADRESA Mgr. Horna Milan předseda ÚP, Smetanova 1105/14, Bruntál PhDr. Mezerová Lubica člen U Potoka 55, Bruntál Klapková Pavlína člen 9. května 2, Bruntál Přikrylová Růţena člen Nová Véska 9, Staré Město u Bruntálu Mgr. Černý Radek zapisovatel OA a SZeŠ Bruntál Mgr. Oravská Dana ověřovatel zápisu OA a SZeŠ Bruntál Přehled oborů vzdělávání Všechny studijní obory mají zpracovaný ŠVP, podle kterého se vyučuje jiţ od roku 2009/2010. ŠVP je průběţně aktualizován na základě potřeb a nabytých zkušeností. Ve školním roce 2011/2012 absolvoval poslední ročník oborů, na které se ŠVP nevztahovaly M/004 Obchodní akademie Vychází ze schválených učebních dokumentů č. j / Obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace pro činnost v ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních sférách všech typů organizací. Na naší škole je kladen důraz zejména na kvalitní ekonomické vzdělání, (znalost účtování, ekonomiky, daňového systému a důkladnou propojenost vědomostí). Dále je posílena výuka praxe. Škola vyuţívá vlastní ověřený systém odborné i individuální praxe. Byla rozšířena výuka ICT, zaměřená na vyuţívání kancelářského a odborného SW a znalost cizích jazyků. Přestoţe to není prvořadý úkol, připravujeme i ke studiu na VŠ. Tento obor ve školním roce 2011/2012 ukončili poslední absolventi M/02 Obchodní akademie, ŠVP Obchodní akademie Školní vzdělávací program Obchodní akademie vychází z RVP pro tento obor. ŠVP rozpracovává důleţité kompetence oboru M/004 Obchodní akademie, tedy předchůdce tohoto oboru. Absolvent obchodní akademie se uplatní ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem. Příkladem jsou povolání ekonom, mzdový referent, účetní, asistent, statistik, obchodní zástupce, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Absolvent je také připraven k pokračování studia na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Má rovněţ předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity M/004 Obchodní akademie zaměření informatika Vychází ze schválených učebních dokumentů č. j / Zaměření na informatiku je vlastním programem školy, připraveným pod patronátem katedry informatiky VŠB Ostrava. Volitelné předměty byly nahrazeny předměty z oblasti informatiky. Absolventi zvládnou základy programování a softwarové aplikace. Byla rozšířena výuka cizích jazyků, matematiky a zejména informatiky počítače, programování, aplikační software, práce s daty, sítě, internet, tvorba www stránek. Je posílena výuka praxe. Škola vyuţívá vlastní ověřený systém odborné i individuální praxe. Uplatnění je v oblasti informatiky, zpracování dat, v ekonomické, řídící sféře. Obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace pro činnost v ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních sférách všech typů organizací. Přestoţe to není prvořadý úkol, připravujeme ţáky ke studiu na VŠ. Tento obor ve školním roce 2011/2012 ukončili poslední absolventi M/02 Obchodní akademie, ŠVP Obchodní akademie informatika Školní vzdělávací program vychází z poţadavků RVP na tento obor a je dále hlouběji zaměřen na informatiku. ŠVP klade důraz na stejné kompetence jako u předchůdce tohoto oboru. Absolvent obchodní akademie informatiky se uplatní ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem. Příkladem jsou povolání ekonom, mzdový referent, účetní, asistent, statistik, obchodní zástupce, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Absolvent je také připraven k pokračování studia na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má rovněţ předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity M/002 Ekonomické lyceum Vychází ze schválených učebních dokumentů č.j / Ekonomické lyceum vyhovuje současným nárokům na maximální prodlouţení studia všeobecně vzdělávacích předmětů s odborným zaměřením aţ v posledních letech před praxí. Ekonomické lyceum stojí svou koncepcí mezi gymnáziem a OA. Absolventi tak získávají značný všeobecný přehled a tudíţ i dobré předpoklady k dalšímu studiu na vysokých školách, a to i zahraničních VŠ, vzhledem k rozšířené výuce cizích jazyků. Současně získají odborné ekonomické znalosti a praktické dovednosti pro své uplatnění na trhu práce. Za samozřejmost je povaţována u absolventa počítačová gramotnost. Tento obor ve školním roce 2011/2012 ukončili poslední absolventi. 3

4 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, ŠVP Ekonomické lyceum ŠVP klade důraz na stejné kompetence jako u předchůdce tohoto oboru. Absolvent ekonomického lycea získá sloţením maturitní zkoušky obecně odborné vzdělání, které mu umoţní pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole zejména ekonomického, právního a sociálního, případně i jiného zaměření. Při přímém nástupu do praxe můţe absolvent tohoto oboru své znalosti a dovednosti ze všeobecného vzdělání i odborného ekonomického vzdělání uplatnit při vykonávání dílčí analytické, organizační, administrativní, sekretářské, poradenské a další činnosti ve firmách, ve sluţbách, v cestovním ruchu, v organizacích veřejné správy apod. Můţe pracovat například jako ekonom, mzdový referent, účetní asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další M/001 Agropodnikání Vychází z učebních dokumentů schválených pod č. j / Vzdělání je zaměřeno na uplatnění absolventů v širokém spektru agrokomplexu výrobě, podnikání, sluţbách, nákupních a obchodních organizacích, pojišťovnictví, ekonomické sféře, státní správě. Naše škola posiluje výuku hlavních zemědělských předmětů, ekonomiky, jednoho cizího jazyka a výpočetní techniky. Moţnost volby zaměření na provoz a agroturistiku. Chceme dát absolventům dobrý základ pro podnikání na venkově. Tento obor ve školním roce 2011/2012 ukončili poslední absolventi M/01 Agropodnikání, ŠVP Agropodnikání Jsou rozvíjeny takové kopmetence, aby se absolvent uvedeného oboru vzdělání uplatnil ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve sluţbách pro zemědělství, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce, v plemenářských organizacích, v nákupních a obchodních podnicích, ve šlechtitelských a semenářských organizacích, v ekonomických útvarech podniků, ve sluţbách pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny. Uplatní se zejména jako zemědělský technik agronom, zootechnik a farmář nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, plemenář, šlechtitel, prodejce sluţeb pro zemědělství, pracovník provozu zpracovatelského průmyslu, prodejce zemědělské techniky, pracovník zemědělské inspekce, poradce pro zemědělství, odborný pracovník údrţby krajiny a rozvoje venkova včetně agroturistiky. Můţe vykonávat funkce středních technickohospodářských, administrativních a správních pracovníků jak v zemědělských podnicích, tak ve státní správě M/006 Obchodně podnikatelská činnost Vychází z učebních dokumentů schválených pod č. j / Připravuje absolventy na vykonávání různorodých činností spojených s obchodně provozními funkcemi ve všech právních formách institucí zabývajících se obchodní činností. Absolventům umoţňuje vstup do všech druhů obchodních institucí provozujících vnitřní i zahraniční obchod. Je posílena výuka cizích jazyků, praxe. V odborných předmětech je široká škála předmětů: účetnictví, hospodářské výpočty, právní nauka, psychologie, hospodářský zeměpis, zboţíznalství. Tento obor ve školním roce 2011/2012 ukončili poslední absolventi M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Obchodně podnikatelská činnost Školní vzdělávací program vychází z RVP oboru Ekonomika a podnikání. Obor je odborně zaměřen na poskytování sluţeb v terciální oblasti. Absolvent obchodně podnikatelské činnosti se uplatní na trhu práce především jako obchodník, dále např. jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti příslušného odborného zaměření (ve sluţbách). Těţiště jeho odbornosti kromě ekonomiky a účetnictví je v obchodním provozu, logistice, sluţbách a zboţíznalství. Absolvent bude schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo sluţbu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem bude jednat profesionálně a bude schopen pouţívat dvou cizích jazyků. Absolvent je také připraven k pokračování studia na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Má rovněţ předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity. Přehled aktivit školy ve školním roce 2011/2012 Spolupráce s městem, profesními orgány, aktivity Klub ekologické výchovy - enviromentální výchova přednášky, návštěva třídírny odpadků, projektové dny, Den Země, sbírka pro Diakonii Broumov, účast v Recyklohraní MAS Hrubý Jeseník škola je členem skupiny, ředitelka je členkou výboru MÚ Bruntál podpora spolupráce s partnerskou školou v Opole, pomoc při realizaci Dne Země, účast na Muzejní noci stánek školy, návštěva mezinárodní vědecké konference Kulturní pluralismus a multikulturní výchova Okresní myslivecký spolek Bruntál sociální partner školy, kurz myslivosti, zavedení myslivosti do ŠVP 4

5 Spolupráce se zahraničím Aktivity ţáků (školní časopis, studentská rada, divadelní soubor, školní sbor atd.) Prezentace školy, www stránky, dny otevřených dveří apod. Doplňkové výchovné a vzdělávací aktivity pro ţáky Další vzdělávací aktivity v rámci CV Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkova škola je členem Asociace obchodních akademií škola je členem Mze - spolupořádání zem. kurzů, poradenství, jsme Trvalou vzdělávací základnou Mze Agrární komora poradenské sluţby pro zemědělství PRO-BIO členové - spolupráce přednášky, pomaturitní stáţe ţáků JANTAR s.r.o školní závod Sdruţení Země děda Praděda agroturistika- členové Sdruţení Země děda Praděda Česká společnost pro informatiku a kybernetiku testovací středisko ECDL Asociace školních sportovních klubů členství ICe MSK školicí centrum ZSE Opole partnerská škola, společné aktivity škol ZAV Bruntál mezinárodní účast na soutěţi Comenius práce zahraniční asistentky ve škole (NEJ) e-twinning společný ţákovský projekt se střední školou Kinzig-Schule Schlüchtern (Německo) Studentské kolegium - poradní orgán ředitelky Stravovací komise přenos poţadavků do školní kuchyně Filmový klub Sportovní krouţek (střelba) Kreativní krouţek Relaxační krouţek Majáles v Bruntále Vydávání školního Zpravodaje 2x ročně Vydání propagačního letáku školy Údrţba a aktualizace webové stránky Dny otevřených dveří, Mosty mezi školami Účast na přehlídkách středních škol v Opavě, Šumperku, Jeseníku, Bruntále, prezentace na 42 ZŠ regionu Porada výchovných poradců základních škol škola organizátorem Stuţkování 4. ročníků Slavnostní vyřazení absolventů Provozování stálé expozice obrazů Karla Adámka ZAV Bruntál soutěţ v psaní na PC klávesnici pořadatelé SIS tvorba a provozováni Školního informačního systému Bakaláři informace pro ţáky a rodiče Inzerce v médiích a propagace všech významných událostí a úspěchů školy Reklamní banner nabídka studijních oborů na budově školy (3 x 7m) Reklamní polep autobusu autobus městské linky v Krnově Adaptační kurz pro nastupující 1. ročníky Cyklus přednášek pro ţáky. Vztahy ve školním prostředí, Lidská práva v praktickém ţivotě, Problematika šikany dospívajících a dospělých, Nezodpovědné vztahy, University Press - slovníky pro ANJ, Chráněné druhy, Historie vztahů mezi Čechy a Němci v Bruntále a okolí, besedy pro praktický ţivot - FÚ, OSSZ, Německo bez hranic, Mluvte s námi o kyberšikaně, prevetivní proţitkové programy Školní exkurze tříd, výstavy, Gaudeamus Brno, Den Země Divadelní a filmová představení Konkurz pro kaţdého ve spolupráci s ÚP, OSRAM, MÚ, Logicall Krnov Soutěţe, olympiády Projektové dny pro ţáky školy Den pro dobrý skutek, Den Země, Olympijský den, Den naruby Edison projektový týden se zahraničními studenty (zaměřeno na ANJ) Přípravný seminář pro přijímací zkoušky (pro budoucí ţáky) Kvalita testování ţáků 1. a 3. ročníků na přidanou hodnotu Diakonie Broumov sbírka pouţitého šatstva a domácích potřeb Jaro s píšťalkou charitativní sbírka Vstupte prosím představení sociálních partnerů ţákům 1. ročníků Myslivecký kurz zakončen zkouškami při OMS Lektorský den prevence soc.patol. jevů pro pedagogy školy a ţáky 3. ročníků Den prevence téma extremismus pro ţáky 3. ročníků Přípravný maturitní kurz matematiky prázdninový kurz pro ţáky, kteří opakují maturitní zkoušku z matematiky Rekvalifikační kurzy administrativní pracovník s praxí, zemědělský kurz a kurz pro zacházení s jedy Jazykové kurzy anglický jazyk pro U3V Univerzita třetího věku ve spolupráci s MZLU Brno (3 ročníky současně), další absolventi promovali v Brně, 2 exkurze 5

6 Provozování doplňkových zařízení školy apod. ICeMSK informační centrum MSK pro rozvoj ICT na školách Komunitní centrum MSK ve spolupráci s 8 dalšími SŠ Regionální vzdělávací centrum CV ve spolupráci s VŠB-TU Sdruţení rodičů na podporu vzdělávání Školská rada Sportovní a relaxační areál Posilovna Dílna pro kreativní krouţek Knihovna Školní bufet a kavárna DDT pracoviště pro administraci maturitních zkoušek Školní hospodářství Přehled realizovaných projektů PŘEHLED PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH od roku 2006 do roku 2012 PROGRAM PROJEKT naše role Kč Realizováno ve školním roce 2006/ SROP Podpora rozvoje komunitních škol partner cca SIPVZ Křiţovatka informací 2. etapa autor OP RLZ Síť agroenvironmentálních center spoluautor OP RLZ Evropská škola (vzdělávání 250 učitelů v angličtině) autor OP RLZ Moderní formy profesního vzdělávání partner cca MSK Dobrý start - adaptační kurz autor bez příspěvku Realizováno ve školním roce 2007/ MSK Dobrý start adaptační kurz autor bez příspěvku 2. OA a SZeŠ Konkurz pro kaţdého autor bez příspěvku 3. OP RLZ Moderní formy profesního vzdělávání partner cca OP RLZ Síť agroenvironmentálních center spoluautor OP RLZ Evropská škola autor Fotbal pro rozvoj partner bez příspěvku 7. Informační centrum MSK partner bez příspěvku Realizováno ve školním roce 2008/ MSK Dobrý start adaptační kurz autor bez příspěvku 2. SR Univerzita třetího věku MZLU v Brně partner cca ROP Modernizace zemědělského vzdělávání pro LFA autor ESF Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů partner MěÚ ČESKO-POLSKÝ DEN se ZSE Opole autor 8000 Realizováno ve školním roce 2009/ MSK Dobrý start adaptační kurz autor bez příspěvku 2. OA a SZeŠ Konkurz pro kaţdého autor bez příspěvku 3. ROP Modernizace zemědělského vzdělávání pro LFA autor ESF Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů partner SR Univerzita třetího věku MZLU v Brně partner cca MěÚ Česko-Polský den v Opoli autor 5000 Realizováno ve školním roce 2010/ Edison Týdenní pobyt pěti zahraničních studentů ve škole partner bez příspěvku 2. OA a SZeŠ Konkurz pro kaţdého autor bez příspěvku 3. ROP Modernizace zemědělského vzdělávání pro LFA autor Comenius Asistentský pobyt - NEJ partner plně hrazeno 4. ESF Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů partner SR Univerzita třetího věku MZLU v Brně partner cca Realizováno ve školním roce 2011/ Edison Týdenní pobyt pěti zahraničních studentů ve škole partner bez příspěvku 2. OA a SZeŠ Konkurz pro kaţdého autor bez příspěvku 3. ROP Modernizace zemědělského vzdělávání pro LFA autor Comenius Asistentský pobyt - NEJ partner plně hrazeno 5. SR Univerzita třetího věku MZLU v Brně partner cca OP VK EU peníze školám autor

7 Plánováno pro školní rok Edison Týdenní pobyt pěti zahraničních studentů ve škole partner bez příspěvku 2. OA a SZeŠ Konkurz pro kaţdého autor sponzorství pro Sdruţení rodičů 3. ROP Modernizace zemědělského vzdělávání pro LFA autor SR Univerzita třetího věku MZLU v Brně partner cca OP VK EU peníze středním školám autor OP VK Tvorba studijních opor v Moodle autor cca OP VK Tvorba e-learningových kurzů pro celoţivotní vzdělávání autor cca Základní cíle školy Východiskem je navázat na jiţ stanovené strategické cíle školy, které naplňují všestranný rozvoj osobnosti ţáka: - otevřená škola (směrem ven i dovnitř) - kvalitní škola (s kvalitními pedagogy, výukou, vybavením i řízením) - trvale progresivní škola (pruţně se rozvíjející) 1. Obchodní akademie udrţí svůj vysoký standard vzdělávání a modernizací domova mládeţe a školní kuchyně s jídelnou se stane spolu se stávajícím Komunitním centrem a Centrem celoţivotního vzdělávání Oblastním vzdělávacím a konferenčním střediskem 2. Střední zemědělská škola se stane centrem zemědělského vzdělávání pro znevýhodněné oblasti (méně příznivé oblasti - LFA) 3. Dobudovat školu jako bezbariérovou pro zdravotně znevýhodněné ţáky regionu. Vytvořit ucelený systém práce s individuálně integrovanými ţáky Tyto dlouhodobé cíle zůstávají platné pro optimální rozvoj školy. Vzhledem k probíhající optimalizaci sítě škol a avizované optimalizaci studijních oborů bude nutno ve školním roce 2012/2013 cíle školy nově formulovat v závislosti na vnějších podmínkách. II. VZDĚLÁNÍ A VÝCHOVA Stanovení dílčích záměrů v oblasti výchovy a vzdělávání pro školní rok 2011/12 Přijmout v přijímacím řízení dostatek ţáků a otevřít 3 třídy (pro šk. rok 2011/ třídy) řádného studia Zatraktivnit prostřednictvím ŠVP obor agropodnikání tak, aby bylo moţno otevřít samostatnou třídu Průběţně aktualizovat ŠVP dle potřeb a zkušeností Přejít na nový systém ZAV Udrţet vysokou přidanou hodnotu prokázanou u maturitních zkoušek Posílit výuku cizích jazyků pobytem rodilého mluvčího alespoň pro jeden cizí jazyk Najít partnerskou školu pro projekt Leonardo (pro výuku ANJ) Realizovat e-learningovou výuku prostřednictvím Comenia jako součást výuky NEJ Sjednotit výuku ICT tak, aby všichni ţáci mohli na konci 2. ročníku vykonat zkoušky ECDL komplet Oslovit OMS Bruntál jako sociálního partnera školy a zavést myslivost do ŠVP (s moţností vykonat myslivecké zkoušky) Získat jednoho sociálního partnera z oblasti chovu koní s cílem zatraktivnění oboru agropodnikání Realizovat partnerství s jazykovou školou Hello při jazykových zkouškách dle Univesity of Cambridge a přípravných kurzech Základní východiska pro plnění záměrů v oblasti výchovy a vzdělávání Přijímací řízení Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 proběhlo ve znamení konání přijímacích zkoušek pro všechny obory. Přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka organizoval KVIC Nový Jičín ve spolupráci s Cermatem. Oproti předchozímu roku došlo ke zkomplikování celého vyhodnocování, které bylo pracné, časově náročné a provázely ho chyby ze strany Cermatu (např. následující den po zveřejnění výsledků na školním webu nám Cermat oznámil, ţe jsme při zpracovávání výsledků udělali chybu. Vzápětí se ukázalo, ţe Cermat do hodnocení nezahrnul všechny výsledky). I přes rozsáhlou prezentaci školy (veletrhy SŠ, prezentace na ZŠ, reklamní banner, reklamní polep linkového autobusu) se nám nepodařilo prolomit klesající demografickou křivku a máme ţáky jen pro 2 třídy. Na rozdíl od předchozího roku však máme ţáky s dobrými studijními průměry ze ZŠ (s vyjímkou oboru agropodnikání). Stále častěji jsou součástí přijímacího řízení do prvních ročníků přestupy ţáků z jiných škol, ţáci opakující ročník a také ţáci, kteří neuspěli u maturitní zkoušky. Škola rovněţ spolupracuje s odvykacím zařízením Pastor Bonus v Podlesí a dává novou šanci mladým lidem, kteří usilují o opětovné zařazení do normálního ţivota. Tito ţáci 7

8 konalo prospělo neprospělo úspěšnost % konalo prospělo neprospělo úspěšnost % konalo prospělo neprospělo úspěšnost % přihláše no přijato počet odvolání přihláše no přijato počet odvolání celkem nastoupilo do 1.ročníku znamenají velkou zátěţ pro třídní učitele i ostatní pedagogy, ale domníváme se, ţe je to společensky prospěšná činnost. Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2012/ kolo další kola OA OAi AP OPČ EL celkem Maturitní zkoušky Jiţ druhým rokem skládali ţáci 4. ročníků státní maturitní zkoušky v reţii CERMATu. Přes velká očekávání ohledně nápravy problémů z loňského roku přinesl tento ročník potíţí daleko více. Ty největší nastaly u didaktického testu z matematiky a u písemné práce z českého jazyka. Studenti, kteří neuspěli a cítí se závěrem hodnotitelů poškozeni, podali ţádost o přezkoumání výsledků dílčí maturitní zkoušky. U odvolání uspěla pouze jedna studentka z ČJ PP. Řádného termínu MZ2012 jaro se zúčastnilo 101 ţáků, z nich si 44 vybralo AJ, 6 NJ a 51 MAT. Pouze jedna zkouška z AJ byla zvolena ve vyšší úrovni. Na naší škole proběhly maturity zcela korektně. Na písemné MZ SČ dohlíţela ŠMK Mgr. Libuše Velčovská. Ústní a praktické pod dozorem výše uvedených předsedů maturitních komisí, kteří ocenili jejich vysokou úroveň. Ze strany vedení školy, zadavatelů ani studentů nebyl učiněn ţádný krok k tomu, aby se výsledky zkoušek upravily a tím byl vylepšen profil studentů i samotné školy. Celkové hodnocení nevyznívá kvůli výsledkům z matematiky příznivě, ale výsledky ostatních jednotlivých zkoušek a jejich částí jsou výborné: Hodnocení SČ MZ: Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška Předmět český jazyk anglický jazyk německý jazyk matematika x x x x x x x x Hodnocení profilové části MZ: Profilové zkoušky Konalo Prospělo Neprospělo Úspěšnost % Praktická zkouška Účetnictví Ekonomika Obchodní provoz Pěstování rostlin ,3 Chov zvířat Informační technologie Ekonomika a účetnictví

9 k k Vyznamenání Prospěl Neprospěl Průměr třídy Pochvala TU Pochvala ředitele Důtka TU Důtka ŘŠ Podm. vyloučení Vyloučení Sníţené známky z chování Celkové hodnocení podle tříd: Třída Třídní učitel Předseda Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Úspěšnost % 4. OA Mgr. Irena Kučminová 4. OAi Ing. Jakub Kozelský 4. EL Mgr. Jitka Kusendová 4. OPČ Ing. Zuzana Urbanková 4. AP Mgr. Dana Juříčková Ing. Petra Bajerová Mgr. Monika Bartesková RNDr. Zdeněk Románek Mgr. Renáta Kolářová Ing. Jaroslav Koňarik Celkem x x Prospěch a chování Hodnocení prospěchu: Průměrný prospěch se mírně sníţil oproti minulému školnímu roku. Přibylo průměrných ţáků, sníţil se počet vyznamenaných i neprospívajících. Hodnocení kázně: Ve srovnání s minulým obdobím bylo uděleno více pochval třídního učitele i ředitele školy, ale zároveň se více trestalo. Nejvíce trestů bylo uděleno v prvních ročnících. Důvodem byla většinou neomluvená absence, případně nevhodné chování ţáků ve výuce. Vzhledem k integraci ţákyně s těţkým zdravotním znevýhodněním do třídy 3 OA byla nutná intervence odborníka z SPC Srdce Opava, který kvalifikovaně ovlivnil klima třídy. Přehled prospěchu a chování ve 2. pololetí 2011/2012 Stav ţáků Prospěch Chování Třída AOP , OA , AOP , EL , OA , AOP , EL , OA , OAI , OPČ , EL , OA , AP , Celkem , / ,71% 81,54% 11,74% 2, / ,52% 85,66% 9,79% 2, Spolupráce s odbory a partnery v oblasti vzdělávání Na škole působí 1 odborová organizace, její předseda je zván na porady vedení, pokud jsou projednávány ekonomické otázky, personální otázky a zejména oblast mezd. Odborová organizace aktivně pracuje v Českomoravském odborovém svazu pracovníků školství a její zástupci se účastní také demonstrací. Při vzdělávání ţáků a dospělých a při přípravě pedagogických dokumentů dle potřeby spolupracujeme s Agrární komorou, Zemědělskou agenturou Mze, Úřadem práce Bruntál, Městským úřadem Bruntál, OSRAM, ČSOB, Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO, OMS Bruntál a zejména s jednotlivými farmáři, např. se školním závodem Jantar s.r.o. 9

10 Letité vazby na partnery se nám osvědčily zvláště při tvorbě ŠVP. Sociální partneři se přímo podíleli na tvorbě ŠVP. Koncepci ŠVP jsme modifikovali podle poţadavků zaměstnavatelů a ostatních sociálních partnerů, v souladu se záměrem Moravskoslezského kraje. Velmi nám také pomáhá realizace rekvalifikačního kurzu Administrativní pracovník s praxí, v jehoţ rámci musíme zajistit 1000 hodin praxe pro kaţdého jednotlivého účastníka kurzu. Získali jsme tak mnoho nových uţitečných kontaktů, coţ nám usnadňuje zajištění odborné praxe ţáků v nových podmínkách a nových praktických zkušenostech a dovednostech. Kaţdoročně vyhodnocujeme úspěšnost ţáků na pracovištích praxe. Škola má velmi úzkou vazbu na ÚP, jehoţ závěry a doporučení implementujeme průběţně do vzdělávacího procesu. Důraz na praktickou průpravu klademe proto, ţe je jedním z nejvýznamnějších faktorů uplatnitelnosti absolventů praxe. Předsedou školské rady je ředitel ÚP, tím dochází k bezprostřednímu a přímému přenosu i nejaktuálnějších informací. Mimoškolní aktivity, soutěţe Přehled soutěţí a ostatních akcí pro ţáky 2011/2012 (mimo projektů a vzdělávacích akcí) Název akce Sportovní akce LA Corny přebor (Krnov) 5. místo Okrskový přebor v kopané 2. místo Finále okresního přeboru v kopané 2. místo Okrskový přebor ve florbalu 3. místo Silový čtyřboj (okresní přebor) 4. místo Okresní přebor ve volejbale dívky 6. místo Okrskový přebor ve futsálu 3. místo Olympijský den Soutěţe a akce v cizích jazycích Školní kolo Olympiády NEJ Školní kolo Olympiády ANJ Comenius asistentka pedagoga pro německý jazyk Annika Schinzel Soutěţe a akce z českého jazyka a literatury, dějepis, občanská nauka Ţivot a umění v pravěku Školní kolo Olympiády v ČJ Příběhy bezpráví DEJ Školní kolo recitační soutěţe Okresní recitační soutěţ v Krnově Okresní kolo Olympiády v ČJ Jeden svět na školách Opava Studenti čtou a píší noviny Matematické soutěţe Školní kolo matematické olympiády Celostátní matematická soutěţ středních škol Olomouc Soutěţe v psaní na klávesnici PC, editace textu apod. Regionální soutěţ v MS Office Talentová soutěţ pro ZŠ ZAV Bruntál Krajská soutěţ v grafických disciplínách Prezentiáda krajské kolo Ekonomické soutěţe Konkurz pro kaţdého Vyuţití odb. vzdělávání na počítačích ekonomika a účetnictví, OA Ostrava Poruba Veletrh fiktivních firem Nejvýznamnější odborné exkurze Praha ČNB, Národní divadlo 4.OPČ Pivovar Litovel - 3.OA Nestlé Česko s.r.o. 4.AP TECHAGRO 2., 3. a 4. ročníky AP Jatka Světlá, minipivovary Rýmařov Gumárny Zubří Ekologické centrum Sluňákov 10 Měsíc září září říjen listopad březen březen duben červen prosinec prosinec prosinec - červen září listopad listopad březen březen březen březen září říjen, březen - duben leden březen prosinec leden leden březen duben prosinec březen duben listopad listopad prosinec duben duben červen červen

11 Dílčí záměry v oblasti výchovy a vzdělávání stanovené pro rok 2011/12 a jejich plnění Přijmout v přijímacím řízení dostatek ţáků a otevřít 3 třídy (pro šk. rok 2011/ třídy) řádného studia Nesplněno. Přijímací řízení bylo ovlivněno dalším demografickým poklesem, úbytkem ţáků především v MSK. Trend se nám nepodařilo zvrátit ani rozsáhlou prezentací školy. Zatraktivnit prostřednictvím ŠVP obor agropodnikání tak, aby bylo moţno otevřít samostatnou třídu Nesplněno. Pokles zájmu o tento obor je celostátní. Tento úkol je dlouhodobý a budeme ho realizovat postupnými kroky. Průběţně aktualizovat ŠVP dle potřeb a zkušeností Splněno. ŠVP je aktualizován dle potřeb školy. Přejít na nový systém ZAV Splněno. V závěru školního roku byla přebudována učebna ZAV v návaznosti na řešení projektu EU peníze SŠ. Udrţet vysokou přidanou hodnotu prokázanou u maturitních zkoušek Částečně splněno. Profilová část maturitní zkoušky, ve které ţáci prokazují především svou odbornou zdatnost, vykazuje vysokou úspěšnost. Tuto vysokou míru odborných znalostí si ověřujeme rovněţ účastí našich předsedů maturitních zkoušek na jiných školách. V tomto školním roce ţáci podcenili maturitní zkoušku z matematiky, která má pouze jednu část (na rozdíl od jazykové zkoušky, která má tři části) a při minulé maturitní zkoušce byla lehká. I přes upozornění, ţe máme posílenu především výuku cizích jazyků, se ţáci hlásili ve velkém počtu k maturitní zkoušce z matematiky a uspěli pouze ve 25%. Posílit výuku cizích jazyků pobytem rodilého mluvčího alespoň pro jeden cizí jazyk Splněno. Byli jsme hostitelskou školou přes projekt Comenius pro německou rodilou mluvčí. V rámci jejího pobytu byly odučeny vzorové asistované hodiny také pro gymnázium v Bruntále a uspořádána konference pro vyučující NEJ z bruntálských škol. Asistentka vedla na škole Klub germanistů. Najít partnerskou školu pro projekt Leonardo (pro výuku ANJ) Nesplněno. Úkol trvá dlouhodobě, stále hledáme partnerskou školu pro dlouhodobou smysluplnou spolupráci. Realizovat e-learningovou výuku prostřednictvím Comenia jako součást výuky NEJ Splněno. Ţáci realizovali společný e-learningový projekt s německou školou. Sjednotit výuku ICT tak, aby všichni ţáci mohli na konci 2. ročníku vykonat zkoušky ECDL komplet Splněno. ŠVP upraven tak, aby ţáci všech oborů mohli na konci 2. ročníku vykonat zkoušky ECDL komplet. ŠVP rovněţ upraven tak, aby všichni ţáci mohli maturovat z ICT v souladu s platnou legislativou v červnu Ukázalo se však, ţe tato změna byla zbytečná (na úkor odborných předmětů). Oslovit OMS Bruntál jako sociálního partnera školy a zavést myslivost do ŠVP (s moţností vykonat myslivecké zkoušky) Splněno. Na základě realizace mysliveckého kurzu na škole se OMS stal sociálním partnerem školy a počínaje školním rokem 2012/2013 jiţ byla myslivost zavedena do ŠVP. Získat jednoho sociálního partnera z oblasti chovu koní s cílem zatraktivnění oboru agropodnikání Nesplněno. Oslovené firmy o spolupráci neměly zájem z hygienických a provozních důvodů. Úkol trvá. Realizovat partnerství s jazykovou školou Hello při jazykových zkouškách dle Univesity of Cambridge a přípravných kurzech Nesplněno. Důvodem je nezájem ţáků. Stanovení dílčích záměrů v oblasti výchovy a vzdělávání pro školní rok 2012/13 Přijmout v přijímacím řízení dostatek ţáků a otevřít 2 třídy řádného studia (obor agropodnikání je nutno udrţet z důvodu udrţitelnosti projektu Modernizace zemědělského vzdělávání pro LFA po další 3 roky. Tento obor lze otevřít pouze ve dvouoborové třídě s oborem Ekonomika a podnikání, jehoţ ŠVP má stejný rozsah praxe a podobnou dotaci hodin všeobecně vzdělávacích předmětů i odborných předmětů.) Dále pracovat na zatraktivnění oboru agropodnikání tak, aby bylo moţno naplňovat monitorovací indikátory školního projektu Modernizace zemědělského vzdělávání pro LFA Průběţně aktualizovat ŠVP dle potřeb a zkušeností Udrţet vysokou přidanou hodnotu prokázanou u maturitních zkoušek, řešit v PK matematiky výsledky maturitní zkoušky z matematiky Najít partnerskou školu pro projekt Leonardo (pro výuku ANJ) Realizovat branný kurz v zahraničí pro ţáky 3. ročníků Získat jednoho sociálního partnera z oblasti chovu koní s cílem zatraktivnění oboru agropodnikání 11

12 III. ZPRÁVA O PLNĚNÍ SPECIÁLNÍCH ÚKOLŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI PROTIDROGOVÉ PREVENCE Dílčí záměry preventivní strategie na rok 2011/2012 a jejich plnění Nadále pokračovat ve způsobu informačního působení na ţáky Realizováno. Byla přemístěna nástěnka prevence na nejvíce frekventovanou chodbu školy, kde plní svůj účel. Dle zájmu si ţáci odebírají informační letáky. Ţáci mají moţnost vyuţívat konzultační hodiny, coţ však je pouze formální. Přemístěná schránka důvěry není ţáky školy vyuţívána. Po zkušenostech z minulých let byla elektronická schránka důvěry zrušena. Umoţnit studium 2 metodikům prevence z řad mladých pedagogů školy (s ohledem na generační obměnu) Splněno. Pokračoval výcvik Mgr. Jakuba Černocha a Mgr. Jitky Kusendové k výkonu funkce školního metodika prevence ve spolupráci s MSK a CNN Frýdek-Místek. Proběhl lektorský den pro zájemce a třídní učitele 3. ročníků na téma Extremismus. Nabídnout ţákům kvalitní přednášky a besedy dle jejich zájmů Realizováno. S prvními a druhými ročníky proběhly preventivní proţitkové programy mapující a pracující se vztahy ve třídě (spolupráce s Openhouse Bruntál a PPP). Se třetími ročníky proběhl Den prevence na téma Extremismus. Ve třídách proběhlo sociometrické šetření. Proběhl lektorský den pro zájemce a třídní učitele 3. ročníků na téma Extremismus. Pro 1. ročníky realizována beseda Mluvte s námi o kyberšikaně. I nadále spolupracovat se sociálními partnery v oblasti prevence SPJ ve městě Realizováno. ŠMP se zúčastnil metodických schůzek školních metodiků prevence, schůzek preventivní skupiny města Bruntál (odbor sociálních věcí sociální prevence). Sociální partneři v působnosti města byli představeni ţákům prvních ročníků na akci Vstupte prosím!. Informační a praktická spolupráce s PPP. Ţádost o dotace pro znevýhodněné romské ţáky Realizováno. V průběhu školního roku 2011/2012 byly ţádány a získány peníze na podporu romských ţáků středních škol. Byly ţádány dotační peníze v programu MSK na podporu aktivit v oblasti primární prevence. V závěru školního roku byly ţádány a získány peníze na adaptační kurz 2012/2013 z dotačního programu na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeţe (finanční příspěvky z výtěţku výherních hracích přístrojů a příspěvku z rozpočtu města Bruntál). Realizovat adaptační kurz pro 1. ročníky Realizováno. Adaptační kurz byl realizován v termínu září 2011 (2 třídy) v Suché Rudné v rekreačním středisku Paramon. Nadále spolupracovat se Speciálně pedagogickým centrem SRDCE metodické vedení učitelů při vzdělávání tělesně postiţené ţákyně se zajištěním sluţeb asistenta pedagoga Splněno. Spolupráce je průběţná a dle potřeby jsou řešeny vzniklé problémy (např. dlouhodobá absence ţákyně na začátku školního roku z důvodu operace). Stanovení dílčích záměrů pro školní rok 2012/2013 Nadále pokračovat ve způsobu informačního působení na ţáky, zřídit elektronickou schránku důvěry v informačním kiosku pro ţáky na chodbě školy Dokončení studia 2 metodiků prevence z řad mladých pedagogů školy Umoţnit konferenční studium a aktivní účast ŠMP na preventivních schůzkách I nadále spolupracovat se sociálními partnery v oblasti prevence SPJ ve městě a aktualizovat jejich výčet Ţádost o dotace pro znevýhodněné romské ţáky Realizovat adaptační kurz pro 1. ročníky s vyuţitím dotačních financí Nadále spolupracovat se Speciálně pedagogickým centrem SRDCE metodické vedení učitelů při vzdělávání tělesně postiţené ţákyně se zajištěním sluţeb asistenta pedagoga Sledovat dotační programy a další moţnosti financování preventivních programů ve škole ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Dílčí záměry v oblasti VP na rok 2011/2012 a jejich plnění Navazování kontaktů s VP ZŠ a jiných SŠ Realizováno. Při prezentacích naší školy u nás nebo na ZŠ, neformální setkávání na burzách středních škol. Zorganizována porada výchovných poradců základních škol za účasti ÚP na naší škole. Nadále spolupracovat s ÚP při výběru VŠ pro ţáky 4. ročníků Realizováno. Ţáci 4. ročníků kaţdoročně navštěvují ÚP, kde jsou seznamování s jeho činností na úseku poradenství. Konkurz pro kaţdého Realizováno. Ţáci čtvrtých ročníků si prošli fiktivním konkurzem (finále se uskutečnilo ), vyzkoušeli si svůj vstup na trh práce. Zabezpečit chod ŠPP bez chybějícího školního psychologa Realizováno. ŠPP řešilo výchovné i vzdělávací problémy ţáků. I přes moţnost získat profinancování zvýšených nákladů v souvislosti se vznikem pracovního poměru školního psychologa ze strany MSK se nám nepodařilo získat na 12

13 částečný úvazek psychologa. Spolupráce s PPP Realizováno. Spolupracujeme nejen při přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitních zkoušek, ale také při odborných posudcích na ţáky s poruchami učení. PPP také ochotně spolupracuje při problémech v klimatu tříd a také při náznacích šikany. Spolupráce se Sokratem při přípravě ţáků na VŠ Realizováno. 16. září 2011 se konalo setkání ţáků s pracovníky Sokrata, kde ţáci získali potřebné informace a materiály. Gaudeamus Brno Realizováno. Ţáci výstavu navštívili , získané materiály byly rozšířeny mezi všemi ţáky. Stanovení záměrů v oblasti VP pro školní rok 2012/2013 Nadále spolupracovat s VP ZŠ a jiných SŠ Nadále spolupracovat s ÚP při výběru VŠ pro ţáky 4. ročníků Spolupracovat s PPP (PUP pro maturitní zkoušky, odborné posudky, individ. vzdělávací plány) Realizovat Konkurz pro kaţdého Zabezpečit chod ŠPP bez chybějícího školního psychologa Spolupráce s organizacemi (Sokrates, Cermat, Tutor) při přípravě ţáků na maturity a VŠ Gaudeamus Brno Omezení absence ţáků zakotvením 25% absence v předmětu do školního řádu (při vyšší absenci prozkoušení ţáka v příslušné předmětové komisi) ZPRÁVA O ČINNOSTI NA ÚSEKU ICT Dílčí záměry činnosti ICT ve školním roce 2011/2012 a jejich plnění Počínaje spustit elektronické třídní knihy Splněno. Od jsme plně najeli na elektronickou třídní knihu, ve všech učebnách jsou k dispozici pracovní stanice pedagoga, učitelé mají k dispozici připojení k elektronické třídní knize i v kabinetech. Zkušenosti z prvního roku provozu jsou velmi pozitivní, výstupy z třídní knihy pro pedagogické porady i pro okamţitý přehled pedagogů jsou rychlé a velmi přehledné. Systém je rovněţ efektivně vyuţíván pro klasifikaci ţáků. Vybudovat novou počítačovou učebnu Splněno částečně. Na konci školního roku byla učebna OBK kompletně přebudována, spolu s výměnou oken byla celá místnost vymalována, vybavena novým nábytkem a byly na ni přesunuty počítače z počítačové učebny. Celá škola byla nově zasíťována tak, aby bylo moţné vyuţít rychlé připojení k internetu. Učebna OBK byla takto nachystána na přechod k programu ZAV čtvrté generace, která ţákům a pedagogům nabídne mnohem vyšší moţnosti a kvalitu výuky. Počítačová učebna bude vybavena novými počítači v rámci evropského projektu EU peníze středním školám. Po podání projektu a jeho akceptaci byly na konci školního roku zahájeny analytické práce na vybavení učebny. Během prázdnin učitelé zpracovali digitální učební materiály, takţe v roce 2012/2013 nic nebrání ve výběrovém řízení zvolit dodavatele vybavení učebny. Pokračovat v činnosti ICeMSK Splněno. ICeMSK realizovala na škole testování ECDL. Akreditovaná testovací učebna byla po ukončení udrţitelnosti Komunitního centra přesunuta dokomunitního centra. Učitelé ICT se zúčastnili 2 konferencí pořádanými KVIC v oblasti ICT. Přejít na nový systém ZAV Splněno. Na konci školního roku 2011/2012 byly vytvořeny všechny předpoklady pro najetí čtvrté generace (internetové) programu ZAV a výuka od září 2012 probíhá pomocí tohoto nového moderního systému. Popularizovat certifikáty ECDL především ţákům školy Splněno. Na webových stránkách školy popularizujeme certifikáty ECDL, ovšem celorepublikový trend signalizuje značný ústup od těchto certifikátů. Myšlenka byla nepochybně výborná, jenţe finanční náročnost testování byla nad moţnosti ţáků i školy, takţe jsme od licence střediska ECDL přešli k bezplatné testovací místnosti ECDL a tuto v jednom případě pro testování ECDL pronajali. Elektronické sdílení učebních materiálů učitelů a ţáků 2. etapa (materiály směrem od ţáků k učiteli) Splněno. Vyvíjí se ve školním informačním systému, funkční je systém moodle, který je vyuţíván i při sdílení digitálních učebních materiálů v projektu EU peníze středním školám. Postupná kaţdoroční obměna stanic především v učebnách v závislosti na opotřebení Splněno. Lepšími počítači byl vybaven domov mládeţe, které dostalo darem Sdruţení rodičů od německé školy. Bylo zakoupeno 7 nových notebooků, které obdrţeli pedagogové, kteří tvoří digitální učební materiály pro výuku. Vybudovat na chodbách školy elektronické kiosky pro ţáky s aktuálními informacemi k organizaci výuky Splněno. Pro ţáky na chodbě školy fungují 3 informační kiosky s aktuálními informacemi o organizaci výuky - změny rozvrhu, vyuţití učeben k výuce apod. 13

14 Stanovení záměrů pro školní rok 2012/2013 Vybudovat novou počítačovou učebnu v rámci projektu EU peníze středním školám (na principu tenkých klientů) Postupná kaţdoroční obměna stanic především v učebnách v závislosti na opotřebení Pokračovat v činnosti ICeMSK Ověřit 420 zpracovaných digitálních učebních materiálů ve výuce v rámci projektu EÚ peníze školám a splnit tak podmínky dvouletého projektu na vybavení školy novou ICT ZPRÁVA O ČINNOSTI NA ÚSEKU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY Dílčí záměry v oblasti EVVO ve školním roce 2011/2012 a jejich plnění Organizovat besedy a přednášky s tématikou ochrany ţivotního prostředí pro ţáky 1. a 2. ročníků Splněno. Pro ţáky ekonomického lycea 2. a 3. ročníku beseda Voda v regionu. Umoţnit pokračování mysliveckého kurzu pro zájemce Splněno. Myslivecký kurz pokračoval a závěrečnou zkoušku sloţili všichni účastníci. Podílet se na oslavách Dne Země Splněno. Ţáci třídy 3EL v rámci projektového dne připravili Den Země pro ročníky všech oborů. Akce probíhala v prostorách školy s tématikou ECCE HOMO. V rámci Dne Země organizovaného Centrem volného času pro ţáky základních škol jedna třída pomáhala s organizací v městském parku. Uspořádat exkurze pro ţáky s ekologickou tematikou Splněno. Zorganizována exkurze pro ţáky 2. ročníků do recyklační linky plastového odpadu v Bruntále. Vyuţívat učební pomůcku EKOPOLIS Splněno. Pomůcka vyuţívána v hodinách BIE a CHE v rámci tématu trvale udrţitelný rozvoj. Pokračovat v Recyklohraní Splněno. Sběr elektroodpadu probíhal dle harmonogramu celoročně a odvoz odpadu proběhl 1x za školní rok. Sbírka pouţitého šatstva pro charitativní účely proběhla úspěšně. Předávat aktuální informace a podněty z EVVO pedagogům Splněno. Aktuální podněty a informace byly vyučujícím předávány průběţně prostřednictvím ové pošty případně v tištěné podobě. Zorganizovat ekologickou exkurzi pro pedagogy Nesplněno. Exkurze byla z organizačních důvodů přesunuta na další školní rok a bude uskutečněna současně s plánovonou akcí DVPP pro celou sborovnu v zimních měsících. Stanovení záměrů pro školní rok 2012/2013 Organizovat besedy a přednášky s tematikou ochrany ţivotního prostředí pro ţáky 2. a 3. ročníků Podílet se na oslavách Dne Země Uspořádat exkurze pro ţáky s ekologickou tematikou Vyuţívat učební pomůcku EKOPOLIS Pokračovat v Recyklohraní Předávat aktuální informace a podněty z EVVO pedagogům Zorganizovat ekologickou exkurzi pro pedagogy IV. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOVA MLÁDEŢE Dílčí záměry činnosti DM ve školním roce 2011/2012 a jejich plnění Dbát na řádnou přípravu do školy Realizováno. Pravidelnou kontrolou známek ubytovaných ţáků, u problémových prodlouţením povinné studijní doby a krácením vycházek, vedoucí DM se pravidelně účastnila pedagogických porad školy. Udrţet nabídku mimoškolní zájmové činnosti a rozvinout domovní ţivot Realizováno. I v novém školním roce byl velký zájem o krouţek vaření, krouţek kreativních činností, vánoční večírek, na závěr roku sportovní odpoledne s grilováním, soutěţ v Člověče nezlob se - jiţ 6. ročník a společná návštěva kina. Po zakoupení taneční podloţky se zvýšila i pohybová aktivita ţáků. Trvale klást důraz na odhalování a odstranění negativních jevů Realizováno. Ve školním roce se problém s uţíváním alkoholu řešil pouze jednou. Nadále se zaměřit na výchovu k pořádku a k občanskému souţití Realizováno. Celoročně, ţáci provádí úklid svých pokojů a vychovatelky jej hodnotí denním bodováním. Soutěţ o nejhezčí pokoj je jednou měsíčně vyhodnocena a oceněna. Jeden z trvalých úkolů byl vedení k občanskému souţití byly prováděny individuální pohovory podle potřeby. Zlepšit vybavenost DM v závislosti na finančních moţnostech 14

15 Realizováno. V jednom patře byla vyměněna okna v pokojích dívek. Byly nakoupeny drobnosti pro zkrášlení a zlepšení pokojů, z důvodu zlepšení ubytovacích podmínek zmenšena lůţková kapacita pokojů (např. z 5 na 4 lůţka, z 3 na 2 lůţka) do 2 pokojů byla přestěhována posilovna školy, čímţ se sníţila lůţková kapacita celkem na 44 (v případě potřeby je moţné ji opět zvýšit). Individuálně pracovat s ubytovanými ţáky ve smyslu jejich výchovy a ovlivňování postojů Realizováno pracovalo se individuálně, průběţně podle potřeby. Aktivně vytvářet u ţáků správný hodnotový ţebříček Realizováno formou besed, individuálních pohovorů. Stanovení záměrů na DM pro školní rok 2012/2013 Nadále dbát na řádnou přípravu do školy, zaměřit se hlavně na ţáky se studijními problémy, aktivně při tom spolupracovat se školou. Účastnit se pedagogických porad školy. Nadále udrţet nabídku mimoškolní zájmové činnosti v pestrosti a rozvinout domovní ţivot Trvale klást důraz na odhalování a odstranění negativních jevů Nadále se zaměřit na výchovu k pořádku a k občanskému souţití Zlepšit vybavenost DM v závislosti na finančních moţnostech Individuálně pracovat s ubytovanými ţáky ve smyslu jejich výchovy a ovlivňování postojů Trvale aktivně působit na ţáky při vytváření správných hodnotových měřítek ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Dílčí záměry školního hospodářství (ŠH) na rok 2011/2012 a jejich plnění Nadále vytvářet podmínky pro to, aby na ŠH byla realizována co největší část praktického vyučování ţáků Splněno. Na školním hospodářství proběhla rozhodující část praktického vyučování ţáků oboru agropodnikání. Jedná se zejména o učební praxi, které je tu odučeno cca 80 %. Také zde probíhá individuální praxe 4. ročníků. Zbývající část praxe zajistit u smluvních partnerů Splněno. Podařilo se zajistit všechnu zbývající praxi u smluvních partnerů. Především na Školním závodě Jantar s.r.o. I nadále rozšiřovat počet pracovišť praxe s důrazem na jejich kvalitu Splněno. Bylo zajištěno nové pracoviště praxe pro studenty OPČ (Alfun Bruntál). Pro ţáky zemědělských oborů nebylo potřeba zajišťovat nová pracoviště, protoţe současná plně vyhovují potřebám výuky praxe oboru agropodnikání Na pozemcích ŠH, zajistit dobré hospodaření s přihlédnutím k potřebám naplnění osnov Splněno. Na pozemcích ŠH, kde z větší části pracují ţáci naší školy, jsme vypěstovali na 3,5 ha oves setý. Výnos velice podprůměrný. Důvodem bylo abnormální sucho. Brambory jsme letos pěstovali pouze na rozloze 0,6 ha. Důvodem sníţení výměry byl nedostatek sadby, protoţe byla velmi vysoká cena sadbových brambor a tak jsme provedli jen dokoupení 5q. Výnos brambor byl průměrný. Také jsme provedli na svých pozemcích sklizeň sena, coţ nám umoţnila realizace projektu ROP. Celkově lze uplynulý školní rok povaţovat za vydařený. Z důvodu efektivnosti školního hospodářství jsme zahájili sadbu vánočních stromků. Bylo vysázeno 500 jedlí s předpokladem, ţe ¼ se neujme. Postupně budeme kaţdoročně osazovat část pozemků tak, abychom mohli po pěti letech zahájit prodej vánočních stromků a zvýšit tak příjmy ze školního hospodářství. Věnovat pozornost ochraně rostlin s důrazem na ekologii, zajistit ochranu brambor proti plísni Splněno. Neustále se snaţíme minimalizovat pouţívání pesticidů. Během hospodářského roku jsme na našich pozemcích neprovedli ţádný postřik pesticidem. Umoţnilo to zařazení ovsa do osevního postupu. Do budoucna se budeme snaţit bojovat s plevely pomocí podmítacího nářadí. Jeho pouţití nám umoţní sníţit pouţívání herbicidů u obilnin a ničit plevele mechanickou cestou. U brambor jsme neprovedli ţádný postřik proti plísni bramborové, protoţe to umoţnil průběh počasí sucho. Dbát na řádné čerpání zemědělských dotací Splněno. Bylo zaţádáno o nám dostupné dotace, které byly schváleny. Nákup chybějící sadby brambor Splněno. Dokoupili jsme pouze 5q, protoţe byla vysoká cena sadby. Stanovení záměrů ŠH pro školní rok 2012/13 Nadále vytvářet podmínky pro to, aby na ŠH proběhla největší část praktického vyučování ţáků Zajistit zbývající část praxe u smluvních partnerů I nadále rozšiřovat počet pracovišť praxe s důrazem na jejich kvalitu, kaţdoročně provést rozbor praxe na ŠH Na pozemcích ŠH zajistit dobré hospodaření s přihlédnutím k potřebám naplnění osnov Věnovat pozornost ochraně rostlin s důrazem na ekologii, zajistit ochranu brambor proti plísni Dbát na řádné čerpání zemědělských dotací, poţádat o vrácení spotřební daně z nafty Nákup chybějící sadby brambor Vypovědět nájemní smlouvu na část pozemků a vyuţít je vlastní činností (rychle rostoucí dřeviny) Zajistit další sadbu vánočních stromků 15

16 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY Dílčí záměry školní jídelny na rok 2011/2012 a jejich plnění Zajistit zbývající úpravy výdejny vyplývající z vyhlášky č.107 chladicí zařízení (lednice) Nerealizováno. Úkol byl přesunut pro nedostatek finančních prostředků. Účast na akcích, soutěţích pořádaných na naší škole Splněno v prosinci 2011 připravována strava pro zahraniční studenty (Edison), 400 chlebíčků na prezentaci školy, v lednu porcí celodenní stravy pro soutěţící ZAV, v březnu 20 obědů pro účastníky školení, v červnu 28 porcí polopenze pro školní výlet z Přerova, letní prázdniny porcí polopenze pro cyklisty z Hořic. Finanční normu v případě změny vyhlášky přizpůsobit vyhlášce a změněným cenám potravin Splněno. Došlo k úpravě cen stravování v důsledku navýšení DPH a růstu cen potravin a energií. Rozšířit nabídku jídel o zeleninové, ovocné a těstovinové saláty, budou-li prostředky na realizaci výdeje Splněno. Do jídelního lístku jsou různé saláty zařazovány běţně. Provést 2x za rok měsíční dotazníkové šetření o spokojenosti strávníků Splněno. Hodnocení stravy probíhá vţdy 1 týden 2x ročně. Aktivně vytvářet pozitivní obraz školní jídelny s akcentem na zdravé stravování Splněno částečně. Je potřeba stále hledat nové prostředky pro propagaci zdravého stravování ve školní jídelně. Vařit s minimálním pouţíváním polotovarů a dochucovadel Splněno. Polotovary se ve školní jídelně nepouţívají, dochucovadla do polévek pouze bez obsahu glutamanu sodného. Realizovat týdny zahraničních kuchyní, propagovat je mezi strávníky Splněno. Vţdy jeden týden v měsíci je věnován zahraniční kuchyni. Zatím je však nedostatečná propagace mezi strávníky. Stanovení záměrů pro školní rok 2012/2013 Zajistit zbývající úpravy výdejny vyplývající z vyhlášky č.107 chladicí zařízení (lednice) Účast na akcích, soutěţích pořádaných na naší škole Zachovat stávající ceny stravy ve školní jídelně Provést 2x za rok měsíční dotazníkové šetření o spokojenosti strávníků a zapracovat výsledky do práce školní jídelny Aktivně vytvářet pozitivní obraz školní jídelny s akcentem na zdravé stravování Vařit s minimálním pouţíváním polotovarů a dochucovadel Pokračovat v realizaci týdnů zahraničních kuchyní, lépe je propagovat je mezi strávníky Vytvářet ve školní jídelně kulturní prostředí výzdobou, čistými ubrusy a zvukovou kulisou, vstřícnou obsluhou ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMUNITNÍHO A REGIONÁL. VZDĚLÁVACÍHO CENTRA Dílčí záměry činnosti ve školním roce 2011/12 a jejich plnění Realizovat minimálně 10 vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost Splněno. I přesto, ţe jiţ skončila udrţitelnost obou projektů, Komunitního centra i Regionálního vzdělávacího centra, jsou učebny i nadále vyuţívány k vzdělávacím a osvětovým akcím pro veřejnost. Na učebně pořízené v rámci projektu Adaptace regionálního centra v Bruntále, probíhaly během daného období dvě přednášky v rámci U3V, které se týkaly oblasti ekonomie a přednášela Ing. Radka Kotoučková. Dále zde od dubna do října 2012 probíhá pod záštitou Úřadu práce rekvalifikační kurz Administrativní pracovník s praxí, který navštěvuje 19 lidí evidovaných na ÚP. Kurzisté si během kurzu projdou 60-ti hodinami teorie z oblasti PC, ADM a OBK, a následujících 1000 hodin stráví na praxi u vybraného zaměstnavatele, nejčastěji ve státní sféře. V průběhu října poslouţila daná učebna pro šest lidí jako testovací místnost v rámci testování ECDL. Taktéţ v komunitním centru se během školního roku konaly další dva jiţ zmiňované kurzy Administrativního pracovníka s praxí. Oba kurzy byly otevřeny pro 15 osob. Dále se zde celkem třikrát konala přednáška v rámci Univerzity třetího věku, vţdy zaměřená na počítačovou tématiku. Třetí ročník studia navštěvuje celkem 23 studentů, druhý ročník 25 studentů. Účastnit se výběrového řízení Úřadu práce Bruntál na rekvalifikační kurzy Splněno. Ve sledovaném období jsme realizovali kurzy Administrativní pracovník s praxí, který jsme vysoutěţili v roce V lednu roku 2012 vyhlásil Úřad práce ČR veřejnou zakázku na realizaci regionálního individuálního projektu Absolventi a praxe, do kterého jsme zpracovávali podklady. Bohuţel kvůli mnoha překáţkám v zadávací dokumentaci, jsme museli od výběrového řízení upustit. I nadále však sledujeme všechny výzvy ÚP. Otevřít U3V Splněno. Dne bylo slavnostně vyřazeno na Mendelu v Brně 23 studentů U3V, spolu s posluchači dalších čtyř poboček (Kyjov, Lednice, Olomouc a Znojmo). Kromě jiţ uvedených studentů třetího ročníku, navštěvovalo 25 studentů druhý ročník studia, takţe celkem v tomto roce zasedlo do školních lavic 48 lidí seniorského věku, kteří měli zájem se i nadále vzdělávat. Z uvedených 25 posluchačů druhého ročníku, tvořilo sedm posluchačů prvního ročníku, který nebyl otevřen z důvodu malého zájmu. Vše však napravíme v dalším roce, protoţe jiţ teď se nám hlásí další zájemci o studium. 16

17 Před ukončením letního semestru se oba ročníky vydaly na společnou exkurzi, v rámci které navštívili muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou, pohankový mlýn ve Frenštátě a vše zakončili prohlídkou minipivovaru v Roţnově pod Radhoštěm. Stanovení záměrů pro školní rok 2012/2013 Realizovat minimálně 10 vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost Účastnit se výběrového řízení Úřadu práce na rekvalifikační kurzy při změněné organizaci ÚP Otevřít další ročník U3V a zajistit jeho financování Otevřít pro U3V klub na centru volného času V. ŘÍZENÍ ŠKOLY Základní cíle v oblasti řízení školy Řešit aktivně problémy spojené s optimalizací škol a optimalizací oborů Vytvářet optimální podmínky pro dosaţení výchovných a vzdělávacích cílů Hledat nové cesty pro všeobecný rozvoj školy Neustále zkvalitňovat řízení školy Nadále rozvíjet kontakty školy s veřejností, samosprávou, podnikateli, školami a institucemi Vytvářet podmínky pro efektivní vyuţívání materiálních a lidských zdrojů Cíleně vytvářet pozitivní obraz školy na veřejnosti Dílčí záměry v oblasti řízení školy pro školní rok 2011/12 a jejich plnění Realizovat výkon státní správy v souladu s platnou legislativou Proti jednomu vydanému rozhodnutí o podmíněném vyloučení ţáka bylo podáno odvolání, které bylo následně vzato zpět zákonným zástupcem ţáka. Přehledný výčet rozhodnutí ředitele školy podle školského zákona č. 561/2004 Sb. Rozhodnutí ředitele ve školním roce 2011/12 Počet Počet odvolání Přijetí ke studiu na SŠ 73 0 Přestupy z jiných škol 19 0 Přerušení studia 3 0 Podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia 20 1 (zpětvzetí odvolání) Změna studijního oboru a ţádost o opakování ročníku 26 0 Rozvíjet spolupráci se Školskou radou Realizováno. Školská rada se stala účinným nástrojem vnitřní evaluace školy, z jejích jednání vycházející podněty byly vedením školy řešeny. Rada schválila změny školního řádu a podpořila všechny záměry vedení školy včetně předloţených výročních zpráv. Ve školním roce 2011/12 pracovala v novém sloţení (viz str. 3). Realizovat přijaté projekty a zajistit udrţitelnost projektů Splněno. Všechny přijaté projekty byly ve stanoveném termínu realizovány. Nejnáročnějším realizovaným projektem ve školním roce 2011/12 byla účast na projektu společnosti AISEC Edison, kdy jsme jiţ podruhé zajišťovali pobytový týden 5 zahraničním studentům, kteří ve škole prezentovali ţákům svou zemi (Brazílie, Mexika, Itálie, Nový Zéland, Čína), chodili do vyučovacích hodin nejen ANJ, při společných mimoškolních akcích se věnovali našim ţákům aţ do pozdních večerních hodin. Cílem bylo rozmluvit ţáky v angličtině a ukázat, ţe svět je uţ za dveřmi školy. Na projektu se zúčastnily všechny třídy a byly kladeny nároky na všechny pedagogické pracovníky školy. Na výuku se do školy přišel podívat také 2. místostarosta města Bruntál. Tento projekt hodnotíme jako velmi úspěšný. Zatím nejrozsáhlejším projektem školy co do investovaných prostředků je projekt Modernizace zemědělského vzdělávání pro LFA, z operačního programu ROP NUTS 22 Moravskoslezsko, který byl realizován a je v současné době ve stadiu udrţitelnosti. Škola se zapojila do dvou dalších projektů zaměřených na zvyšování kvality školy: Učící se škola (2 zástupci vedení školy), Mentoring (2 zástupci školy budou certifikovanými mentory). Vypracovat nejméně 1 nový projekt, v němţ škola bude ve funkci ţadatele nebo partnera Splněno. Zpracovali jsme projekt EU peníze středním školám a získali tak ,- Kč. 17

18 Hledat další moţnosti vytváření příjmů v doplňkové činnosti Splněno. Přehled nejvýnosnějších aktivit je uveden v následující tabulce. PŘEHLED aktivit tvořících významné příjmy doplňkové činnosti Kč za školní rok 1. Rekvalifikační kurz Administrativní pracovník s praxí Stravování cizí strávníci Sluţby spojené s pronájmem nebytových prostor Zemědělský kurz Výpěstky školního hospodářství Vytvořit podmínky pro efektivní fungování školy i v nepříznivém demografickém vývoji Průběţně plněno. Především díky dobrému hospodaření se nám podařilo posílit rezervy ve fondu odměn a v rezervním fondu, které budou vyuţity jiţ v následujících letech pro překonání období optimalizace školství. Zefektivnit řízení školy zpřístupněním zápisů z porad všem zaměstnancům Úkol trvá. Bylo nalezeno řešení formou zavedení nové ové pošty, která umoţňuje ukládat dokumenty přístupné vybraným osobám. Realizace je součástí výběrového řízení, které bude uskutečněno v rámci projektu EU peníze SŠ. Stanovení dílčích záměrů v oblasti řízení školy pro školní rok 2012/2013 Aktivně pracovat na optimalizaci školy Realizovat výkon státní správy v souladu s platnou legislativou Rozvíjet spolupráci se Školskou radou Realizovat přijaté projekty a zajistit udrţitelnost projektů Vypracovat nejméně 1 nový projekt, v němţ škola bude ve funkci ţadatele nebo partnera Hledat další moţnosti vytváření příjmů v doplňkové činnosti Vytvořit podmínky pro efektivní fungování školy i v nepříznivém demografickém vývoji pouţitím prostředků uspořených ve fondech školy Zefektivnit řízení školy zpřístupněním zápisů z porad všem zaměstnancům VI. PERSONÁLNÍ OBLAST Základní cíle v personální oblasti Udrţovat stabilitu pracovního týmu, zejména pedagogického sboru Vyuţitím morálních a ekonom. nástrojů podporovat pracovitost a tvořivost jednotlivých pracovníků Podporovat rozvoj a všestranné vzdělávání zaměstnanců Zvyšovat pedagogickou a odbornou způsobilost sboru Vyhodnocení plnění základních cílů Udrţovat stabilitu pracovního týmu, zejména pedagogického sboru. Ve sloţení pedagogického sboru došlo k odchodu 6 zaměstnanců ve 3 případech se jednalo o odchod do důchodu a v dalších 3 případech odešli zaměstnanci z vlastního rozhodnutí. Nově byli přijati 3 zaměstnanci, z nichţ 1 na plný pracovní úvazek a další 2 na zkrácený pracovní úvazek. V jednom případě se jednalo o nově vytvořené pracovní místo asistentka pedagoga pro ţákyni, která má zdravotní problémy. Ve sloţení nepedagogických zaměstnanců nedošlo k ţádné změně. Struktura pracovníků na škole (celkové počty pracovníků - osob/úvazků) Školní rok 2006/ / / / / /2012 Pedagogů 29/28,90 30/28,25 31/28,17 33/29,12 31/29,10 27//24,34 Nepedagogů 16/12,66 14/12,48 13/11,60 13/12,69 11/11,30 11/9,90 Zaměstnanců celkem 45/41,56 44/40,73 44/39,77 46/41,81 42/40,40 38/34,24 Počet pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli Školní rok 2006/ / / / / /12 Nastoupili - pedagogové z toho absolventi Nastoupili - nepedagogové Odešli - pedagogové Odešli nepedagogové

19 Věková struktura pedagogů vč. vychovatelů Pedagogičtí pracovníci Muţi Ţeny Celkem 2011/ /11 v % 2011/12 v % Rozdíl v % Do 20 let let ,9 3,7-9, let ,6 33,3 +10, let ,3 7,4-11,9 nad 50 let ,2 55,6 +10,4 Celkem ,0 100,0 Vyuţitím morálních a ekonom. nástrojů podporovat pracovitost a tvořivost jednotlivých pracovníků Splněno částečně. Vzhledem ke sníţení finančních prostředků pro jednotlivé pracovníky, muselo dojít ke sníţení osobních příplatků a sníţení platových stupňů, nelze zaměstnance motivovat pomocí ekonomických nástrojů. Zvyšovat pedagogickou a odbornou způsobilost sboru Splněno. V tomto školním roce si doplnili pedagogické vzdělání DPS vyučující: Ing. Karla Hynštová, RNDr. Luděk Šnirch. Odborné vzdělání, které zvyšuje kvalifikaci, si doplnil Mgr. Jakub Černoch a zároveň ukončil studium Prevence sociálně patologických jevů. V dalším školním roce se vrací po mateřské dovolené Mgr. Markéta Bystrická, která splňuje pedagogickou i odbornou způsobilost a ve školním roce 2013/14 ukončí odborné vzdělání vyučující anglického jazyka Mgr. Radek Černý, který je však podle novely zákona o pedagogických pracovnících kvalifikovaný pedagog počínaje šk. rokem 2012/2013. Odborná a pedagogická způsobilost (v %) k / / / / / / /12 93,1 86,2 81,5 80,6 81,8 77,4 92,6% Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2011/2012 Kategorie pedagogických pracovníků Celkový počet odučených hodin nebo hodin výchovné práce Z toho počet hodin dle vyhlášky č. 563/2004 Sb. Počet hod. dle vyhl. č. 563/2004 Sb. v % Učitelé ,6 MOV (uč. odborného výcviku) 39,9 39,9 100 Vychovatelé 62,0 62,0 100 Aprobovanost výuky na škole Školní rok Týdenní poč. vyuč. H. z toho neaprobovaně Aprobovanost % 2005/ ,5 95,3 2006/ ,1 2007/ ,9 2008/ ,7 2009/ ,1 2010/ ,4 2011/ ,6 Podporovat rozvoj a všestranné vzdělávání zaměstnanců Splněno. Vzdělávání zaměstnanců, kterému věnujeme mimořádnou pozornost, proběhlo podle plánu DVPP. Problémem je nedostatek finančních prostředků, je nutno si uvědomit, ţe náklady na cestovné z odlehlých částí MS kraje ukrajují značnou část prostředků, takţe musíme velmi uváţlivě zvaţovat poměr nákladovosti a efektivity při výběru vzdělávacích aktivit. Realizujeme především aktivity hrazené z EU. 19

20 Přehled absolvovaného vzdělávání ve školním roce 2011/2012 Počet účastníků Koordinace v oblasti informačních a komunikačních činností všichni učitelé Pedagogické studium učitelů 2 IT ve vzdělání 1 Pedagogické studium AJ pro SŠ 1 Funkční studium I 1 Funkční studium II 1 Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách 1 Koordinace v oblasti informačních a komunikačních činností 1 Učící se škola 2 Interní mentor 2 KVALITA zhodnocení výsledků 1 Školení BOZP a PO všichni zaměstnanci Školení řidičů 13 Školení vedoucích pracovníků 8 Školení ke státním maturitám 5 Školení k ESS 3 Porada k metodickým změnám v oblasti odpisování majetku 2 Dílčí záměry v oblasti personální stanovené pro rok 2011/2012 a jejich plnění Zvyšovat aprobovanost sboru s cílem dosaţení plné aprobovanosti sboru Splněno. V dalším školním roce bude mít škola plně aprobovaný sbor (také s ohledem na změnu zákona o pedagogických pracovnících). Realizovat průběţně generační obměnu sboru v návaznosti na sniţující se počet ţáků Splněno částečně. Počet pedagogických pracovníků se sniţuje především odchody do důchodu a není moţné na jejich místa přijímat mladé pedagogy. Vytvořit personální podmínky pro Univerzitu 3. věku, Centrum CV, Komunitního centra a ICeMSK Splněno. Všechny aktivity školy byly personálně plně zajištěny. Pokračovat ve zpětnovazebních systémech hodnocení (anketa studentů, dotazníky apod.) Splněno. Provedena pololetní anketa. Proběhla také hodnotící anketa stravování. Scházelo se studentské kolegium i stravovací komise, s poznatky a připomínkami bylo pracováno. Vytvořit kariérní systém pro pedagogické zaměstnance Splněno částečně. Škola je zapojena do projektu Učící se škola a jsou z něj postupně přenášeny nové poznatky. Byl zpracován modul práce s pedagogy Kvalitní škola jsem já a jeho principy budou zaváděny v následujícím školním roce. Stanovení dílčích záměrů v personální oblasti pro školní rok 2012/2013 Realizovat modul práce s pedagogy školy Kvalitní škola jsem já zaměřený na osobní mistrovství kaţdého pedagogického pracovníka Vytvořit personální podmínky pro Univerzitu 3. věku, Centrum CV, Komunitního centra a ICeMSK Pokračovat ve zpětnovazebních systémech hodnocení (anketa studentů, dotazníky apod.) Vytvořit Kodex pedagoga Obchodní akademie a Střední zemědělské školy v Bruntále, vyvěsit ho na banneru Optimalizovat počet zaměstnanců školní jídelny ve vazbě na počet strávníků Zajistit zástup za Ing. Radku Mikudíkovou, která nastoupí v průběhu října na mateřskou a rodičovskou dovolenou Optimalizovat počet pedagogických pracovníků ve vztahu k počtu ţáků VII. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ Základní cíle v oblasti materiálního vybavení Špičkově vybavit školu, vytvářet co nejlepší podmínky pro výuku a vzdělávání Udrţovat školu jako komplex sdruţující všechny nezbytné součásti pro pobyt ţáků Průběţná inovace zařízení a údrţba budovy Vytváření příjemného pracovního prostředí Za všech okolností udrţovat optimální poměr mezi vloţenými prostředky a výsledným efektem 20

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012-2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Mgr. Jakub Černoch O b c h o d n í a k a d e m i e a S t ř e d n í z e m ě d ě l s k á š k o l a, B r u n t á l, p ř í s p ě v k

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Plán akcí na školní rok 2010/2011

Plán akcí na školní rok 2010/2011 Plán akcí na školní rok 2010/2011 Měsíc Zaměření Zodpovídá Září 2010 30. 8. 3. 9. 2010 - Startovací týden 1. C Týden bez hranic Mgr. Škoda PhDr. Grégrová 30. 8. 6. 9. 2010 - Exkurze Anglie Mgr. Řezáčová

Více

OBSAH. I. Základní charakteristika

OBSAH. I. Základní charakteristika OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie Obchodní akademie Ekonomické lyceum Agropodnikání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více