Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, Velké Pavlovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice"

Transkript

1 Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání)

2 OBSAH: 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE Organiza ní schéma koly CHARAKTERISTIKA KOLY 2.1 Úplnost a velikost koly Vybavení koly Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika ák Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodi i (zákonnými zástupci) ák a jinými subjekty kolská rada Ob anské sdru ení kolní parlament CHAREKTERISTIKA VP 3.1 Úvod Zam ení koly filozofie Výchovné a vzd lávací strategie Vymezení výchovných a vzd lávacích strategií na úrovni koly Kompetence k u ení Kompetence k e ení problém Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence ob anské Kompetence pracovní Zabezpe ení výuky ák mimo ádn nadaných Zásady pro práci s mimo ádn nadanými áky Zabezpe ení výuky ák se speciálními vzd lávacími pot ebami Zásady pro práci s áky se speciálními vzd lávacími pot ebami Zásady pro práci s áky se zdravotním posti ením a zdravotním znevýhodn ním Zásady pro práci s áky se sociálním znevýhodn ním Pr ezová témata Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického ob ana Výchova k my lení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova 20 1

3 3.7.6 Mediální výchova Za len ní pr ezových témat U EBNÍ PLÁN 4.1 U ební plán 1.stupn Z U ební plán 2.stupn Z U EBNÍ OSNOVY 1.stupe 5.1 Jazyk a jazyková komunikace eský jazyka literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informa ní a komunika ní technologie Informatika lov k a jeho sv t Prvouka P írodov da Vlastiv da Um ní a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova lov k a sv t práce Pracovní innosti lov k a zdraví T lesná výchova Povinn volitelné p edm ty V da je hra Kulturní výchova U EBNÍ OSNOVY 2.stupe 6.1 Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informa ní a komunika ní technologie Informatika

4 6.4 lov k a spole nost D jepis Ob anská výchova Základy ekonomie lov k a p íroda Fyzika Chemie P írodopis Zem pis Environmentální výchova Um ní a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova lov k a sv t práce Pracovní innosti Volba povolání lov k a zdraví Výchova ke zdraví T lesná výchova Povinn volitelné p edm ty N mecký jazyk Praktické dovednosti HODNOCENÍ ÁK A AUTOEVALUACE KOLY Úvod Kritéria pro hodnocení ák Hodnocení chování ák Výchovná opat ení Hodnocení prosp chu ák Podklady pro hodnocení áka Hodnocení chování a prosp chu ák s SVP Informace pro zákonného zástupce Autoevaluace koly Oblasti autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace asové rozvr ení evalua ních inností Evaluace a plán evalua ní innosti

5 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE Název vzd lávacího programu: kolní vzd lávací program Z Velké Pavlovice ( VP pro základní vzd lávání) P edkladatel: Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Základní údaje o kole: Adresa: Nám.9.kv tna 46/2, Velké Pavlovice editel koly: RNDr. Ludvík Hanák Telefon: Telefon editele: , Fax: Webové stránky: I : Identifikátor za ízení IZO: Základní kola kolní dru ina kolní klub kolní jídelna St edisko volného asu /do rejst íku zapsáno / Koordinátor tvorby VP: Mgr. Lenka Korpová zástupkyn editele RNDr. Ludvík Hanák editel koly Telefon: Z izovatel koly: M sto Velké Pavlovice Nám. 9.kv tna Velké Pavlovice I O Platnost dokumentu: Dokument ve el v platnost schválením editele koly RNDr. Ludvíkem Hanákem dne RNDr. Ludvík Hanák, editel koly 4

6 1.1 Organiza ní schéma koly: ORGANIZA NÍ STRUKTURA KOLY ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÉ PAVLOVICE EDITEL KOLY (statutární orgán) VEDOU CÍ J KOORDINOR VP VÝCHOVNÝ PORADCE HOSPODÁ KA KOLY ADMINISTRATINÍ PRACOVNICE ZÁSTUPCE EDITELE KOLY (zástupce statutárního orgánu) METODIK PREVENCE SOC. PATOL. JEV KOORDINOR ICT KOORDINÁTOR EVVO VEDOUCÍ KUCHA KA KUCHA KY POMOCNÉ KUCHA KY VEDOUCÍ METODICKÉHO SDRU ENÍ 1. STUPN VEDOUCÍ P EDM TOVÝCH KOMISÍ 2. STUPN VYCHOVATELKY D PEDAGOGI TÍ PRACOVNÍCI SV KOLNÍK U ITELÉ 1. STUPN U ITELÉ 2. STUPN UKLÍZE KY

7 2. CHARAKTERISTIKA KOLY 2.1 Úplnost a velikost koly Základní kola Velké Pavlovice je kolou m stskou. Byla dána do u ívání ve kolním roce 1893 a 1894,1935. V roce 1984 byla otev ena p ístavba budovy, kolní jídelna byla rekonstruována v roce 2001, v roce 2004/5,2005/6 prob hla rozsáhlá rekonstrukce a modernizace I. a II. stupn Z. Základní kola Velké Pavlovice byla za azena do sít kol rozhodnutím M MT od Dne1.ledna 2001 získala kola jako samostatný subjekt právní subjektivitu a vydáním z izovací listiny M sta Velké Pavlovice se stala p ísp vkovou organizací. Dne vydalo M MT Rozhodnutí o za azení koly do sít kol, které specifikuje strukturu a kapacitu koly následovn : Základní kola s kapacitou 492 ák IZO: kolní dru ina s kapacitou 75 ák IZO: od kolní jídelna s kapacitou 780 jídel IZO: od St edisko volného asu s kapacitou 400 ák IZO: Vybavení koly U ebny Z Velké Pavlovice V echny u ebny spl ují parametry pro výuku a to jak u ebny kmenové, tak i odborné pracovny. V prostorách 1.stupn Z bylo je umíst no celkem 8 kmenových t íd, dv odborné u ebny u ebna hudební a výtvarné výchovy a pracovna informatiky a dv u ebny slou ící pro innost kolní dru iny. V budov druhého stupn Z je umíst no celkem 7 kmenových t íd a následující odborné pracovny: pracovna p írodopisu, dv odborné pracovny pro výuku fyziky a chemie, pracovna zem pisu, pracovna výtvarné výchovy, pracovna praktických inností, multimediální u ebna. kola rovn disponuje kvalitním sportovním zázemím vyu ívaným pro výuku t lesné výchovy a pro volno asové aktivity ák. Jde o prostory malé t locvi ny, sportovní haly s tribunou a posilovny. áci k výuce vyu ívají také venkovní sportovní areál gymnázia. kolní jídelna kolní jídelna základní koly disponuje technickým vybavením na velmi kvalitní úrovni. Probíhá postupná modernizace a dovybavení. V jídeln se stravují áci základní koly, gymnázia, zam stnanci základní koly i cizí strávníci. Vybavení koly Je na pom rn solidní úrovní a postupn dochází k modernizaci zejména technického vybavení. Na 1. stupni jsou ve v ech t ídách v etn kolní dru iny instalovány televizory s DVD a VHS p ehráva i. Na druhém stupni dochází k postupné instalaci dataprojektor s projek ním plátnem, postupn probíhá instalace interaktivních systém. kola je velmi dob e vybavena velkým mno stvím didaktických pom cek a didaktického materiálu, k jeho postupné obm n a modernizaci postupn dochází nap. zakoupení zem pisných map aj. V echny u ebny jsou vybaveny vý kov stavitelným kolním nábytkem.

8 Budovy základní koly budova 2.stupn Z byla postavena v letech budova 1.stupn Z byla postavena v letech V roce 1987 byla ke kole p istav na sportovní hala, v roce 1995 prob hla generální oprava kotelny, roku 2000 GO kolní kuchyn a v roce 2004 byly dány do provozu zrekonstruované prostory. V roce 2006 byly ob budovy Z zatepleny a byla provedena kompletní vým na oken. Ve kolním roce 2009/10 do lo v budov 1.stupn k rekonstrukci sborovny a obou odd lení kolních dru in. B hem ervence 2009 byla zrekonstruována také editelna a dán do provozu kabinet výchovného poradenství. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Ve kole pracuje celkem 25 pedagogických pracovník, z toho 9 u itel 1.stupn, 13 u itel 2.stupn, 2 vychovatelky kolní dru iny a 1 vychovatelka st ediska volného asu. Výuka na 1.stupni je aprobovaná, na 2.stupni je v t ina p edm t vyu ována aprobovan s výjimkou cizích jazyk,z ásti t lesné výchovy a informatiky. Vzhledem ke zvy ujícímu se po tu ák se speciálními vzd lávacími pot ebami p sobí ve kole dyslektický krou ek, dále také výchovná poradkyn a metodik prevence sociáln patologických jev, koordinátor environmentální výchovy a metodik ICT. V ichni pedagog. pracovníci se pravideln ú astní dal ího vzd lávání a zvy ují si tak svoji odbornost a kvalifikaci. 2.4 Charakteristika ák Základní kolu Velké Pavlovice nav t vují áci ze spádových obcí: Velké Pavlovice, Bo etice a N m i ky, n kolik ák také z obcí Kobylí, Zaje í, Horní Bojanovice, Starovi ky, Rakvice, Rakvice- Trkmanice. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Základní kola je zapojena do projektu EU peníze kolám, jeho oficiální za átek byl stanoven na V oblasti mezinárodních styk existují pravidelné kvalitní kontakty se slovenským m stem Senica a to p edev ím se ZU. 2.6 Spolupráce s rodi i (zákonnými zástupci) ák a jinými subjekty Dal í forma spolupráce je komunikace s rodi i. Informace o výsledcích vzd lávání a výchovy dostávají zákonní zástupci prost ednictvím ákovských kní ek, na t ídních a konzulta ních sch zkách, p ípadn osobn nebo telefonicky. Výchovné i vzd lávací problémy jsou jednotlivými vyu ujícími, t ídními u iteli, výchovným poradcem, metodikem prevence i vedením koly e eny se zákonnými zástupci v pr b hu celého kolního roku.samoz ejmá je spolupráce p i výskytu zá koláctví a dal ích sociáln patologických jev. Pro rodi e a ve ejnost kola ka doro n po ádá Den otev ených dve í. Vedení koly a výchovný poradce spolupracuje v oblasti sociáln patologických jev s PPP v B eclavi, s MP a Policií R, s Krajskou hygienickou stanicí Brno, pobo kou v B eclavi. Dobrá se jeví komunikace s pracovníky ZU i s M. V oblasti environmentální výchovy kola spolupracuje s Ekocentrem Lipka a pravideln se zú ast uje akcí po ádaných tímto st ediskem. kola se také zapojuje do v ech akcí po ádaných M stem Velké Pavlovice. Základní kola pravideln p ispívá do Velkopavlovického zpravodaje, v p ípad významn j ích akcí i úsp ch také do okresního a krajského tisku. 7

9 2.7 kolská rada kolská rada p i Z Velké Pavlovice byla zalo ena v roce V esti lenné kolské rad jsou 2 zástupci koly lenové pedagogického sboru, dva zástupce nominováni z izovatelem a dva lenové jsou z ad rodi ák koly. Rada se schází minimáln dvakrát ro n a vyjad uje se k návrh m kolního vzd lávacího programu a jeho uskute ování. Rovn schvaluje výro ní zprávu koly a kolní ád, projednává návrh rozpo tu a inspek ní zprávy I, schvaluje pravidla hodnocení.rada je vedením koly informována o innosti koly, o výsledcích výchovy i vzd lávání, zám rech a dal ím rozvoji. 2.8 Ob anské sdru ení V pr b hu kolního roku 2010/11 vzniklo,,domino - sdru ení rodi a p átel Základní koly Velké Pavlovice, o.s. Posláním sdru ení je prohlubování vzájemné spolupráce, hledání nových podn t p i organizování vzd lávacích, kulturních a sportovních aktivit v regionu Velkých Pavlovic. Mezi hlavní cíle sdru ení pat í podpora kvalitního a moderního vzd lávání d tí, výchova d tí ve zdravém a bezpe ném prost edí, podpora mimovýukových aktivit Z, podpora mimo kolní innosti ák, vytvá ení prostoru pro spolupráci a vzájemnou komunikaci mezi rodi i, u iteli, radou, z izovatelem a p ípadn dal ími subjekty v regionu, podpora spolupráce s e kolami v regionu, prezentace innosti koly a v ech jejích sou ástí, podpora prevence sociáln -patologických jev, í ení dobrého jména m sta Velké Pavlovice, monitorování a zpracovávání mo ností vícezdrojového financování kolních aktivit (granty, projekty aj.). Orgány sdru ení jsou Valná hromada, Rada rodi a Výbor. 2.9 kolní parlament kolní parlament je volen jednou ro n, v dy na za átku kolního roku, z ka dé t ídy v ro níku se volí jeden a dva zástupci. kolní parlament se schází jednou za m síc nebo dle pot eby, svolává jej a vede p edseda. P edseda spolupracuje s u itelem, který vede kolní parlament.z ka dého jednání k. parlamentu je proveden zápis. Jednání k. parlamentu se jako hosté mohou ú astnit i dal í áci a u itelé koly. Cíle kolního parlamentu: 1. Zprost edkovat vým nu informací mezi áky, vedením koly, u iteli a dal ími zam stnanci koly. 2. P ipomínat dodr ování kolního ádu. 3. P edcházet negativním jev m jako jsou ikana, ubli ování druhým, ni ení majetku koly. 4. Pomáhat s organizací akcí t íd. 5. e it p ipomínky, nápady, nám ty ák - zlep ení chodu koly 6. Prezentovat svoji práci ve kolním asopise a na webových stránkách koly. 8

10 3. Charakteristika VP 3.1 Úvod kolní vzd lávací program na í vychází k obecných cíl a klí ových kompetencí Rámcového vzd lávacího programu pro základní vzd lávání, z dlouhodobé koncepce rozvoje koly, z analýzy vnit ního prost edí koly a individuálních po adavk rodi. VP navazuje na tradici koly. Základní vzd lávání lze chápat jako nepostradatelnou slu bu, která vychází z po adavk spole nosti, o ekávání rodi a individuálních pot eb ák. VP Z Velké Pavlovice té zohled uje pot eby místního regionu a strukturu vzd lávacích institucí ve m st. Na I.stupni základní koly klademe d raz na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních pot eb, mo ností a zájm ka dého áka. P eva uje inností a praktický charakter vyu ování. Podporujeme a vyu íváme zejména takové výchovn -vzd lávací metody, které motivují áky k u ení, k aktivit a k poznávání. Druhý stupe základní koly klade d raz na získávání v domostí, dovedností a návyk, které nasm rují áky k samostatnému u ení, utvá ení hodnot a postoj. Vedeme áky k uvá livému chování, zodpov dnému rozhodování a respektování práv a povinností. Na í snahou je vytvo it ve kole takové prost edí, kde je ák m s r znými vzd lávacími pot ebami v nována kvalitní a profesionální pé e, kde je tvo ena p íjemná a p átelská atmosféra v bezpe í. 3.2 Zam ení koly - filozofie na í koly Cílem na eho VP je ák, který: se umí u it a je motivován pro celo ivotní vzd lávání tvo iv myslí, logicky uva uje a je schopen e it problémové situace v estrann komunikuje spolupracuje, respektuje práci a úsp chy vlastní i druhých je svébytnou, svobodnou a zodpov dnou osobností uplat uje svá práva a plní své povinnosti projevuje pozitivní city v chování jednání a v pro ívání ivotních situací se chová citliv k ostatním lidem, zví at m a p írod rozvíjí a chrání své fyzické, du evní a sociální zdraví a zdraví ostatních je tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, k jejich kulturním a duchovním hodnotám je estný a spravedlivý umí ít spole n s ostatními lidmi vá í si spole enských a kulturních odkaz svých p edk rozvíjí vlastní schopnosti v souladu s reálnými mo nostmi na základ získaných v domostí a dovedností rozhoduje o vlastní ivotní a profesní orientaci 9

11 3.3 Výchovné a vzd lávací strategie Vybavení ka dého áka souborem klí ových kompetencí na úrovni, která je pro n j dosa itelná to je smyslem a cílem sou asného vzd lávání. Na ím cílem je p ipravit na e áky na dal í vzd lávání a jejich následné uplatn ní ve spole nosti. Výchovné a vzd lávací strategie slou í ke spln ní cíle, umo ují rozvoj klí ových kompetencí, jsou nástrojem k polo ení základnu v estranného vzd lávání. Ke spln ní na ich cíl vyu íváme následující cesty: kladnou motivaci ák integrované vyu ování projektovou výuku problémové metody samostatnou práci práci ve dvojicích tv r í práci vyu ování v blocích a tematických celcích kooperativní vyu ování prvky dramatické výchovy didaktické hry modelové situace projektové dny t ídnické hodiny exkurze, poznávací zájezdy, terénní cvi ení vyu ití multimediálních za ízení aktivní ú ast na spole enských a kulturních akcích ve m st pravidelná ú ast na sportovních akcích jiné aktivity V pr b hu základního vzd lávání jsou za klí ové pova ovány: 1. Kompetence k u ení 2. Kompetence k e ení problém 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence ob anské 6. Kompetence pracovní 10

12 3.4 Vymezení výchovných a vzd lávacích strategií na úrovni koly Kompetence k u ení Umo ují ák m osvojit si strategie u ení a motivovat je pro celo ivotní vzd lávání. vedeme áky k hledání klí ových slov, tvo ení osnovy, reprodukci textu ák te s porozum ním u itelé u í áky pracovat s r znými zdroji informací ák se je u í vyhledávat, t ídit, zpracovávat, hodnotit a vzájemn propojovat vytvá et záv ry - práce s textem p im eným v ku áka - práce s literaturou - práce s multimediální technikou zadáváme ák m samostatné práce a domácí úkoly ák je p ipravuje, realizuje a prezentuje vyu íváme sebekontrolu a sebekritiku ák ák argumentuje, p ijímá kritiku, je schopen p ehodnotit své názory, kriticky hodnotí výsledky své práce a umí posoudit vlastní pokrok u íme áky pozorovat, pojmenovávat, hledat vztahy a souvislosti ák experimentuje, na základ toho vytvá í dal í výstupy, sumarizuje áky vhodn motivujeme, poskytujeme jim mo nost výb ru zp sobu práce, ák doká e rozli it podstatné od nepodstatného, je samostatný a umí si vybrat zp sob u ení, který mu nejlépe vyhovuje u itel podporuje áky ve tvo ivosti, p i uplatn ní své fantazie, ák poznává smysl a cíl u ení a má k n mu pozitivní vztah Kompetence k e ení problém Podn cování ák k tvo ivému my lení, logickému uva ování a k e ení problém. vytvá íme pro áky modelové problémové situace - ák problém rozpozná, pojmenuje ho, hledá p í iny, hledá cesty k jeho e ení p i em vyu ívá své znalosti, dovednosti a zku enosti nabízíme ák m úkoly, p i kterých je nutné e it praktické problémy - ák vyhledává informace k e ení problému z r zných zdroj, dává je do souvislosti a vytvá í záv ry za azujeme do výuky modelové situace ák se umí rozhodnout, nese za svá rozhodnutí zodpov dnost vyu íváme výuku ve skupinách a týmech ák se zapojuje do sout í kola pravideln organizuje adapta ní pobyty pro áky, exkurze, sportovní sout e aj. ák e í problémy b ného kolního ivota umo ujeme ák m pozorovat jevy, provád t pokusy ák e í ve vhodných p ípadech netradi ní úlohy, získané poznatky aplikuje v praktickém ivot 11

13 3.4.3 Kompetence komunikativní Vedení ák k v estranné a ú inné komunikaci. umo ujeme ák m pou ívat r zné formy práce dle nabídky - ák rozumí r zným typ m text, záznam m, prakticky je pou ívá vytvá íme dostate ný prostor pro vyjád ení vlastního názoru, u íme áky respektovat názor druhých - ák naslouchá názor m druhých, objektivn je hodnotí, vyjad uje se p esn a výsti n, doká e formulovat své my lenky, doká e je obhájit seznamujeme áky s výhodami neverbální komunikace ák volí vhodný zp sob komunikace u íme áky vyu ívat informa ních technologií pro získávání informací ák vyu ívá dostupné komunika ní prost edky a technologie, doká e kriticky hodnotit informace umo ujeme ák m pracovat ve skupinách a týmech - ák spolupracuje ve skupin, vyu ívá získané dovednosti k vytvá ení mezilidských vztah Kompetence sociální a personální Rozvíjení schopnosti ák spolupracovat a respektovat práci a úsp chy vlastní i druhých. volíme formy práce, které umo ují práci ve skupin - ák pracuje ve skupin, st ídá rople ve skupin, spolupracuje, diskutuje, argumentuje. nabízíme ák m mo nost vytvá et si pravidla ve t íd - ák respektuje spole n dohodnutá pravidla chování, rozpoznává spole ensky nep ijatelné chování a odmítá jej áky seznamujeme se kolním ádem, vy adujeme od nich jeho dodr ování - ák se podílí na vytvá ení pozitivní atmosféry koly zd raz ujeme pravidla spolupráce a vzájemné pomoci - ák je tolerantní, respektuje názory ostatních, je schopný empatie, je zdrav sebev domý ve výuce jsou nabízeny situace z ka dodenního ivota - ák erpá ze zku eností druhých lidí, pomáhá spolu ák m Kompetence ob anské P íprava ák k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpov dné osobnosti, uplat ovali svá práva a napl ovali své povinnosti. po adujeme od ák, aby hodnotili vlastní chování i chování spolu ák - ák se podílí na tvorb pravidel kolektivu t ídy, dodr uje pravidla slu ného chování, zná svá práva a plní své povinnosti 12

14 p ipravujeme áky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpov dné osobnosti, uplat ovali svá práva a plnili své povinnosti - ák jedná uv dom le nejen ve kole, ale také mimo kolu seznamujeme áky s ivotem a kulturou jiných zemí, národ a národností, áci respektují kulturní i nábo enské rozdíly Kompetence pracovní Pomoc ák m p i rozvíjení svých schopností a reálných mo ností a uplatn ní osvojených znalostí a dovedností p i rozhodování o vlastní ivotní a profesní orientaci. pomáháme ák m poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými mo nostmi a uplat ovat je p i budoucím rozhodování o ivotní a profesní orientaci - ák doká e posoudit své reálné mo nosti zd raz ujeme d le itost sebehodnocení ák umo ujeme ák, vyu ívat znalosti a dovednosti pro rozvoj vlastní osobnosti a v p íprav na budoucí povolání vy adujeme od ák zhodnocení vlastní práce i práce druhých nabízíme ák m zájmovou innost - ák se zapojuje do volno asových aktivit 13

15 3.5 Zabezpe ení výuky ák mimo ádn nadaných Mimo ádn nadaní áci mají své specifické vzd lávací pot eby a je jim zaji t na pé e a podpora ze strany koly, zejména vytvá ením p íznivých podmínek pro jejich dal í rozvoj. P i identifikaci mimo ádn nadaného áka jsou uplat ovány r zné pedagogické i psychologické metody. Zejména pozorování ák p i kolní práci, analýza výsledk prací áka, hodnocení test a úloh, rozhovory se ákem a jeho zákonnými zástupci. P i vyhledávání mimo ádn nadaných ák vyu íváme také pomoc pedagogicko-psychologické poradny Zásady pro práci s mimo ádn nadanými áky poskytování dostate ného mno ství podn t nabídka podp rného didaktického materiálu umo n ní ú asti v innostech stimulujících dal í rozvoj áka individuální pracovní tempo, umo n ní rychlej ího postupu v u ení pomoc ák m p i stanovování vlastních cíl vyu ití odborné pomoci vytvo ení individuálního vzd lávacího programu (IVP) soustavné zvy ování motivace k práci zadávání náro n j ích úkol ve výuce dostate ná nabídka alternativních úkol, alternativních zdroj poznání a roz i ujícího u iva respektování individuální odli nosti nadaných ák spolupráce s rodinou áka 3.6 Zabezpe ení výuky ák se speciálními vzd lávacími pot ebami áci se speciálními vzd lávacími pot ebami jsou integrováni v klasických t ídách. Na základ vy et ení a doporu ení pedagogicko-psychologické porady je takovým ák m poskytována mimo ádná pé e. V p ípad diagnostikované vývojové poruchy u ení, je vypracován individuální vzd lávací plán, podle kterého se s ákem v pr b hu kolního roku pracuje Zásady pro práci s áky se speciálními vzd lávacími pot ebami rozpoznání specifické poruchy doporu ení vy et ení v pedagogicko-psychologické poradn za azení áka do p íslu né integrované skupiny na základ výsledk vy et ení a práce dle doporu ení PPP vypracování individuálního vzd lávacího plánu (IVP) stanovení reálných cíl áka hodnocení áka, srovnávání jeho díl ích úsp ch i nedostatk s jeho vlastní osobouz, astá pochvala za výkon i snahu krátkodobá, ale astá práce se ákem snaha u itele navodit p íjemnou a soust ed nou atmosféru p i práci; odstran ní ru ivých vliv pravidelná relaxace, ambulantní nápravná pé e soustavná spolupráce s rodino 14

16 3.6.2 Zásady pro práci s áky se zdravotním posti ením a zdravotním znevýhodn ním respektování zvlá tností dít te v asné poskytnutí speciální pomoci dodr ování jednotlivých vývojových etap vytvo ení optimálního prost edí pro dít pou ívání speciálních pom cek, metod a forem výchovné práce v estranný rozvoj inností kompenzování znevýhodn ní n kterých inností jinými, v nich je dít úsp né soustavnost Zásady pro práci s áky se sociálním znevýhodn ním v p ípad pot eby vypracování individuálního vzd lávacího programu skupinová i individuální pé e - men í po et ák ve t íd - spolupráce s odborem pé e o d ti MÚ Hustope e 15

17 3.7 Pr ezová témata Reprezentují okruhy aktuálních problém sou asného sv ta a stávají se významnou a nedílnou sou ástí základního vzd lávání. Jsou d le itým formativním prvkem základního vzd lávání, vytvá ejí p íle itosti pro individuální uplatn ní ák i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost áka p edev ím v oblasti postoj a hodnot. Tematické okruhy pr ezových témat procházejí nap í vzd lávacími oblastmi a umo ují propojení vzd lávacích obsah obor. Pr ezová témata jsou realizována p edev ím formou integrace do výuky. V etap základního vzd lávání jsou vymezena tato pr ezová témata: 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova demokratického ob ana 3. Výchova k my lení v evropských a globálních souvislostech 4. Multikulturní výchova 5. Environmentální výchova 6. Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Charakteristika pr ezového tématu OSV je zam ena na rozvoj osobnosti áka v oblasti osobnostní,sociální a mravní. Tématické okruhy pr ezového tématu Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání - cvi ení smyslového vnímání, pozornosti a soust ed ní - Sebepoznání a sebepojetí - co o sob vím a co ne, jak se promítá mé já v mém chování, moje vztahy k druhým lidem -Seberegulace a sebeorganizace - cvi ení sebekontroly a sebeovládání -Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní nalad ní mysli a dobrý vztah k sob samému -Kreativita - cvi ení pro rozvoj zákl. rys kreativity (pru nosti nápad, originality,citlivosti). Sociální rozvoj - Poznávání lidí - vzájemné poznávání ve skupin,t íd,hledání výhod v odli nostech - Mezilidské vztahy - pé e o dobré vztahy, empatie,pohled na sv t o ima druhého - Komunikace - e t la, e zvuk a slov.vedení dialogu, komunikace v r zných situacích, - odmítání,p esv d ování prosba.omluva... - Kooperace - dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé, e ení konfliktu, pod ízení se, vedení a organizování práce skupiny - Kompetice soupe ení/opak spolupráce/ 16

18 Morální rozvoj - e ení problém a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro e ení problém v mezilidských vztazích - Hodnoty,postoje, praktická etika - analýzy vlastních i cizích postoj a hodnot, vytvá ení pov domí o kvalitách typu odpov dnost, spolehlivost, spravedlivost, prosociální chování ( lov k neo ekává protislu bu). V OSV se u ivem stává sám ák, ákovská skupina. Smyslem je pomáhat ka dému ákovi, hledat vlastní cestu k ivotní spokojenosti zalo ené na dobrých vztazích k sob samému i k dal ím lidem a sv tu. V echna uvedená témata se uskute ují prakticky, prost ednictvím her, cvi ení modelových situací a p íslu ných diskusí Výchova demokratického ob ana Charakteristika pr ezového tématu Zam ení na utvá ení a rozvíjení demokratických v domostí, dovedností a postoj pot ebných pro aktivní ú ast ák budoucích dosp lých ob an v ivot demokratické spole nosti.p i jejich realizaci je u ite né vycházet z reálných ivotních situací, uv dom ní si hodnot spravedlnosti, tolerance a odpov dnosti, rozvoj kritického my lení, v domí svých práv, povinností a porozum ní. Dané pr ezové téma má blízkou vazbu na vzd lávací oblasti : - lov k a spole nost (demokracie a demokratické rozhodování, lidská a ob anská práva ) - lov k a jeho sv t (vztah k domovu a vlasti) - Ostatní oblasti, kde se objevuje vztah k sob samému i ostatním lidem, prost edí, normám i hodnotám. Tématické okruhy pr ezového tématu Ob anská spole nost a kola - kola jako model otev eného partnerství a demokratického spole enství - demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve kole - zp soby uplat ování demokratických princip a hodnot v ka dodenním ivot koly (aktivní zapojení ák do ákovské samosprávy - kolních.rad, parlament ) - formy participace ák na ivot místa - spolupráce koly se správními orgány a institucemi v obci Ob an, ob anská spole nost a stát - ob an jako odpov dný len spole nosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivn uplat ovat, p ijímat odpov dnost za své postoje a iny, anga ovat se a být zainteresovaný na zájmu celku) - Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti ob ana - úloha ob ana v demokratické spole nosti - základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost diferenciace, r znorodost) 17

19 - principy sou ití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, p í iny nedorozum ní a zdroje konflikt ) Formy participace ob an v politickém ivot - volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby) - obec jako základní jednotka samosprávy státu - spole enské organizace a hnutí Principy demokracie jako formy vlády a zp sobu rozhodování - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie - principy demokracie - základní fungování demokracie (spravedlnost, ád, norma, zákon, právo morálka) - význam Ústavy jako základního zákona zem - demokratické zp soby e ení konflikt a problém v osobním ivot i ve spole nosti Výchova k my lení v evropských a globálních souvislostech Charakteristika pr ezového tématu - Rozvíjí v domí evropské identity p i respektování identity národní.. - Výchova budoucích evropských ob an jako zodpov dných a tvo ivých osobností, v dosp losti schopných mobility a flexibility v ob anské a pracovní sfé e i p i rozhodování o svém budoucím osobním ivot. - Otevírá ák m ir í horizonty poznání a perspektivy ivota v evropském a mezinárodním prostoru. - Podporuje ve v domí a jednání ák tradi ní evropské hodnoty, k nim pat í humanismus, svobodná v le, morálka, uplat ování práva a osobní zodpov dnost spolu s racionálním uva ováním,kritickým my lením a tvo ivostí. - Podn cuje zájem ák o Evropu a sv t a zprost edkovává jim poznání Evropy a sv ta jako uspo ádaného prost edí,m nícího se v ase, v n m se lidé setkávají,spole n e í problémy a utvá ejí sv j ivot. Tematické okruhy pr ezového tématu Evropa a sv t nás zajímá: Rodinné p íb hy, zá itky a zku enosti z Evropy a sv ta. Místa a události v blízkém okolí mající vztah k Evrop a sv tu. Na i sousedé v Evrop. ivot d tí v jiných zemích. Lidová slovesnost, zvyky a tradice národ Evropy. Objevujeme Evropu a sv t: Na e vlast a Evropa. Evropské krajiny. Evropa a sv t. Mezinárodní setkávání. Státní a evropské symboly. Den Evropy. ivot Evropan a styl ivota v evropských rodinách. ivotní styl a vzd lávání mladých Evropan. 18

20 Jsme Evropané: Ko eny a zdroje evropské civilizace. Klí ové mezníky evropské historie. Evropská integrace. Instituce Evropské unie a jejich fungování. Co Evropu spojuje a co ji rozd luje. Mezinárodní organizace a jejich p isp ní k e ení problém d tí a mláde e. Pr ezové téma prolíná v emi vzd lávacími oblastmi. Na prvním stupni je to p edev ím vzd lávací oblast lov k a sv t- prvouka, p írodov da, vlastiv da, na druhém stupni ve vzd lávací oblasti lov k a spole nost- d jepis,ob anská výchova, lov k a p íroda- fyzika, chemie, p írodopis, zem pis, Jazyk a jazyková komunikace- eský jazyk a literatura, cizí jazyk a dal í cizí jazyk, Informa ní a komunika ní technologie, Um ní a kultura- hudební výchova, výtvarná výchova, lov k a zdraví- t lesná výchova.poznatky integruje a prohlubuje a umo uje uplatnit dovednosti získané v jednotlivých vzd lávacích oborech Multikulturní výchova Charakteristika pr ezového tématu 1 Umo uje ák m seznamovat se s rozmanitostí jiných kultur, jejich tradicemi a hodnotami. 2 Zprost edkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozum ní odli ným kulturám. 3 Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci. 4 Majoritní v t inu seznamuje se specifiky ostatních národností ijících ve spole ném stát. 5 kola by m la zabezpe it takové klima, kde se v ichni budou cítit rovnoprávn, kde budou úsp ní i áci z minorit a ostatní áci budou poznávat jejich kulturu.to vede k vzájemné toleranci. 6 Multikulturní výchova prolíná v emi vzd lávacími oblastmi. Vazba na tyto oblasti je dána p edev ím tématy, která se zabývají vzájemným vztahem mezi p íslu níky r zných národ a etnických skupin. Tématické okruhy pr ezového tématu Kulturní diference: Lidské vztahy: Etnický p vod: Jedine nost a individuální zvlá tnosti ka dého lov ka Poznávání vlastního kulturního zakotvení Respektování zvlá tností r zných etnik Problémy sociokulturních rozdíl v R a v Evrop Právo v ech lidí ít spole n a podílet se na spolupráci Udr ovat tolerantní vztahy se v emi lidmi bez ohledu na jejich p íslu nost (kulturní, nábo enskou sociální ) D le itost integrace jedince v rodinných vztazích Význam kvality mezilidských vztah pro harmonický rozvoj osobnosti Rovnocennost v ech etnických skupin a kultur Odli nost lidí, ale jejich vzájemná rovnost Postavení národnostních men in Základní informace o men inách a etnických skupinách ijících v R Projevy rasové nesná enlivost, jejich projevy a d vody 19

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Předkladatel:... 7 Zřizovatel:... 7 Platnost dokumentu od:... 7 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 415 01 TEPLICE Kniha I. Kniha II. Kniha III. 1.

Více

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám

Více

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. Identifikační údaje...4 1.1 Název programu... 4 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Hodnocení v inkluzivních podmínkách

Hodnocení v inkluzivních podmínkách Hodnocení v inkluzivních podmínkách Klí ové otázky pro vzd lávací politiku a praxi Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Vydání tohoto dokumentu podpo ily také DG Education, Training, Culture

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Radost z vědění, radost ze života

Radost z vědění, radost ze života 22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 312 09 PLZEŇ Radost z vědění, radost ze života 1 KONTAKTY: 22. základní škola Na Dlouhých 49 312 09 Plzeň : 378 028 731 skola@zs22.plzen-edu.cz

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek Vzd lávání o interkulturním setkávání Mgr. Ji í Kocourek Tento text vznikl p eskupením, výrazným p epracováním a novým dopln ním výchozích lánk autora Kocourek, J.: O em je multikulturní výchova v publikaci

Více

Školní vzd lávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupe osmiletého studia

Školní vzd lávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupe osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 247 /2013 Školní vzd lávací

Více

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Anglický jazyk je vzd lávací obsah vzd

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více