Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, Velké Pavlovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice"

Transkript

1 Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání)

2 OBSAH: 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE Organiza ní schéma koly CHARAKTERISTIKA KOLY 2.1 Úplnost a velikost koly Vybavení koly Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika ák Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodi i (zákonnými zástupci) ák a jinými subjekty kolská rada Ob anské sdru ení kolní parlament CHAREKTERISTIKA VP 3.1 Úvod Zam ení koly filozofie Výchovné a vzd lávací strategie Vymezení výchovných a vzd lávacích strategií na úrovni koly Kompetence k u ení Kompetence k e ení problém Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence ob anské Kompetence pracovní Zabezpe ení výuky ák mimo ádn nadaných Zásady pro práci s mimo ádn nadanými áky Zabezpe ení výuky ák se speciálními vzd lávacími pot ebami Zásady pro práci s áky se speciálními vzd lávacími pot ebami Zásady pro práci s áky se zdravotním posti ením a zdravotním znevýhodn ním Zásady pro práci s áky se sociálním znevýhodn ním Pr ezová témata Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického ob ana Výchova k my lení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova 20 1

3 3.7.6 Mediální výchova Za len ní pr ezových témat U EBNÍ PLÁN 4.1 U ební plán 1.stupn Z U ební plán 2.stupn Z U EBNÍ OSNOVY 1.stupe 5.1 Jazyk a jazyková komunikace eský jazyka literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informa ní a komunika ní technologie Informatika lov k a jeho sv t Prvouka P írodov da Vlastiv da Um ní a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova lov k a sv t práce Pracovní innosti lov k a zdraví T lesná výchova Povinn volitelné p edm ty V da je hra Kulturní výchova U EBNÍ OSNOVY 2.stupe 6.1 Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informa ní a komunika ní technologie Informatika

4 6.4 lov k a spole nost D jepis Ob anská výchova Základy ekonomie lov k a p íroda Fyzika Chemie P írodopis Zem pis Environmentální výchova Um ní a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova lov k a sv t práce Pracovní innosti Volba povolání lov k a zdraví Výchova ke zdraví T lesná výchova Povinn volitelné p edm ty N mecký jazyk Praktické dovednosti HODNOCENÍ ÁK A AUTOEVALUACE KOLY Úvod Kritéria pro hodnocení ák Hodnocení chování ák Výchovná opat ení Hodnocení prosp chu ák Podklady pro hodnocení áka Hodnocení chování a prosp chu ák s SVP Informace pro zákonného zástupce Autoevaluace koly Oblasti autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace asové rozvr ení evalua ních inností Evaluace a plán evalua ní innosti

5 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE Název vzd lávacího programu: kolní vzd lávací program Z Velké Pavlovice ( VP pro základní vzd lávání) P edkladatel: Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Základní údaje o kole: Adresa: Nám.9.kv tna 46/2, Velké Pavlovice editel koly: RNDr. Ludvík Hanák Telefon: Telefon editele: , Fax: Webové stránky: I : Identifikátor za ízení IZO: Základní kola kolní dru ina kolní klub kolní jídelna St edisko volného asu /do rejst íku zapsáno / Koordinátor tvorby VP: Mgr. Lenka Korpová zástupkyn editele RNDr. Ludvík Hanák editel koly Telefon: Z izovatel koly: M sto Velké Pavlovice Nám. 9.kv tna Velké Pavlovice I O Platnost dokumentu: Dokument ve el v platnost schválením editele koly RNDr. Ludvíkem Hanákem dne RNDr. Ludvík Hanák, editel koly 4

6 1.1 Organiza ní schéma koly: ORGANIZA NÍ STRUKTURA KOLY ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÉ PAVLOVICE EDITEL KOLY (statutární orgán) VEDOU CÍ J KOORDINOR VP VÝCHOVNÝ PORADCE HOSPODÁ KA KOLY ADMINISTRATINÍ PRACOVNICE ZÁSTUPCE EDITELE KOLY (zástupce statutárního orgánu) METODIK PREVENCE SOC. PATOL. JEV KOORDINOR ICT KOORDINÁTOR EVVO VEDOUCÍ KUCHA KA KUCHA KY POMOCNÉ KUCHA KY VEDOUCÍ METODICKÉHO SDRU ENÍ 1. STUPN VEDOUCÍ P EDM TOVÝCH KOMISÍ 2. STUPN VYCHOVATELKY D PEDAGOGI TÍ PRACOVNÍCI SV KOLNÍK U ITELÉ 1. STUPN U ITELÉ 2. STUPN UKLÍZE KY

7 2. CHARAKTERISTIKA KOLY 2.1 Úplnost a velikost koly Základní kola Velké Pavlovice je kolou m stskou. Byla dána do u ívání ve kolním roce 1893 a 1894,1935. V roce 1984 byla otev ena p ístavba budovy, kolní jídelna byla rekonstruována v roce 2001, v roce 2004/5,2005/6 prob hla rozsáhlá rekonstrukce a modernizace I. a II. stupn Z. Základní kola Velké Pavlovice byla za azena do sít kol rozhodnutím M MT od Dne1.ledna 2001 získala kola jako samostatný subjekt právní subjektivitu a vydáním z izovací listiny M sta Velké Pavlovice se stala p ísp vkovou organizací. Dne vydalo M MT Rozhodnutí o za azení koly do sít kol, které specifikuje strukturu a kapacitu koly následovn : Základní kola s kapacitou 492 ák IZO: kolní dru ina s kapacitou 75 ák IZO: od kolní jídelna s kapacitou 780 jídel IZO: od St edisko volného asu s kapacitou 400 ák IZO: Vybavení koly U ebny Z Velké Pavlovice V echny u ebny spl ují parametry pro výuku a to jak u ebny kmenové, tak i odborné pracovny. V prostorách 1.stupn Z bylo je umíst no celkem 8 kmenových t íd, dv odborné u ebny u ebna hudební a výtvarné výchovy a pracovna informatiky a dv u ebny slou ící pro innost kolní dru iny. V budov druhého stupn Z je umíst no celkem 7 kmenových t íd a následující odborné pracovny: pracovna p írodopisu, dv odborné pracovny pro výuku fyziky a chemie, pracovna zem pisu, pracovna výtvarné výchovy, pracovna praktických inností, multimediální u ebna. kola rovn disponuje kvalitním sportovním zázemím vyu ívaným pro výuku t lesné výchovy a pro volno asové aktivity ák. Jde o prostory malé t locvi ny, sportovní haly s tribunou a posilovny. áci k výuce vyu ívají také venkovní sportovní areál gymnázia. kolní jídelna kolní jídelna základní koly disponuje technickým vybavením na velmi kvalitní úrovni. Probíhá postupná modernizace a dovybavení. V jídeln se stravují áci základní koly, gymnázia, zam stnanci základní koly i cizí strávníci. Vybavení koly Je na pom rn solidní úrovní a postupn dochází k modernizaci zejména technického vybavení. Na 1. stupni jsou ve v ech t ídách v etn kolní dru iny instalovány televizory s DVD a VHS p ehráva i. Na druhém stupni dochází k postupné instalaci dataprojektor s projek ním plátnem, postupn probíhá instalace interaktivních systém. kola je velmi dob e vybavena velkým mno stvím didaktických pom cek a didaktického materiálu, k jeho postupné obm n a modernizaci postupn dochází nap. zakoupení zem pisných map aj. V echny u ebny jsou vybaveny vý kov stavitelným kolním nábytkem.

8 Budovy základní koly budova 2.stupn Z byla postavena v letech budova 1.stupn Z byla postavena v letech V roce 1987 byla ke kole p istav na sportovní hala, v roce 1995 prob hla generální oprava kotelny, roku 2000 GO kolní kuchyn a v roce 2004 byly dány do provozu zrekonstruované prostory. V roce 2006 byly ob budovy Z zatepleny a byla provedena kompletní vým na oken. Ve kolním roce 2009/10 do lo v budov 1.stupn k rekonstrukci sborovny a obou odd lení kolních dru in. B hem ervence 2009 byla zrekonstruována také editelna a dán do provozu kabinet výchovného poradenství. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Ve kole pracuje celkem 25 pedagogických pracovník, z toho 9 u itel 1.stupn, 13 u itel 2.stupn, 2 vychovatelky kolní dru iny a 1 vychovatelka st ediska volného asu. Výuka na 1.stupni je aprobovaná, na 2.stupni je v t ina p edm t vyu ována aprobovan s výjimkou cizích jazyk,z ásti t lesné výchovy a informatiky. Vzhledem ke zvy ujícímu se po tu ák se speciálními vzd lávacími pot ebami p sobí ve kole dyslektický krou ek, dále také výchovná poradkyn a metodik prevence sociáln patologických jev, koordinátor environmentální výchovy a metodik ICT. V ichni pedagog. pracovníci se pravideln ú astní dal ího vzd lávání a zvy ují si tak svoji odbornost a kvalifikaci. 2.4 Charakteristika ák Základní kolu Velké Pavlovice nav t vují áci ze spádových obcí: Velké Pavlovice, Bo etice a N m i ky, n kolik ák také z obcí Kobylí, Zaje í, Horní Bojanovice, Starovi ky, Rakvice, Rakvice- Trkmanice. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Základní kola je zapojena do projektu EU peníze kolám, jeho oficiální za átek byl stanoven na V oblasti mezinárodních styk existují pravidelné kvalitní kontakty se slovenským m stem Senica a to p edev ím se ZU. 2.6 Spolupráce s rodi i (zákonnými zástupci) ák a jinými subjekty Dal í forma spolupráce je komunikace s rodi i. Informace o výsledcích vzd lávání a výchovy dostávají zákonní zástupci prost ednictvím ákovských kní ek, na t ídních a konzulta ních sch zkách, p ípadn osobn nebo telefonicky. Výchovné i vzd lávací problémy jsou jednotlivými vyu ujícími, t ídními u iteli, výchovným poradcem, metodikem prevence i vedením koly e eny se zákonnými zástupci v pr b hu celého kolního roku.samoz ejmá je spolupráce p i výskytu zá koláctví a dal ích sociáln patologických jev. Pro rodi e a ve ejnost kola ka doro n po ádá Den otev ených dve í. Vedení koly a výchovný poradce spolupracuje v oblasti sociáln patologických jev s PPP v B eclavi, s MP a Policií R, s Krajskou hygienickou stanicí Brno, pobo kou v B eclavi. Dobrá se jeví komunikace s pracovníky ZU i s M. V oblasti environmentální výchovy kola spolupracuje s Ekocentrem Lipka a pravideln se zú ast uje akcí po ádaných tímto st ediskem. kola se také zapojuje do v ech akcí po ádaných M stem Velké Pavlovice. Základní kola pravideln p ispívá do Velkopavlovického zpravodaje, v p ípad významn j ích akcí i úsp ch také do okresního a krajského tisku. 7

9 2.7 kolská rada kolská rada p i Z Velké Pavlovice byla zalo ena v roce V esti lenné kolské rad jsou 2 zástupci koly lenové pedagogického sboru, dva zástupce nominováni z izovatelem a dva lenové jsou z ad rodi ák koly. Rada se schází minimáln dvakrát ro n a vyjad uje se k návrh m kolního vzd lávacího programu a jeho uskute ování. Rovn schvaluje výro ní zprávu koly a kolní ád, projednává návrh rozpo tu a inspek ní zprávy I, schvaluje pravidla hodnocení.rada je vedením koly informována o innosti koly, o výsledcích výchovy i vzd lávání, zám rech a dal ím rozvoji. 2.8 Ob anské sdru ení V pr b hu kolního roku 2010/11 vzniklo,,domino - sdru ení rodi a p átel Základní koly Velké Pavlovice, o.s. Posláním sdru ení je prohlubování vzájemné spolupráce, hledání nových podn t p i organizování vzd lávacích, kulturních a sportovních aktivit v regionu Velkých Pavlovic. Mezi hlavní cíle sdru ení pat í podpora kvalitního a moderního vzd lávání d tí, výchova d tí ve zdravém a bezpe ném prost edí, podpora mimovýukových aktivit Z, podpora mimo kolní innosti ák, vytvá ení prostoru pro spolupráci a vzájemnou komunikaci mezi rodi i, u iteli, radou, z izovatelem a p ípadn dal ími subjekty v regionu, podpora spolupráce s e kolami v regionu, prezentace innosti koly a v ech jejích sou ástí, podpora prevence sociáln -patologických jev, í ení dobrého jména m sta Velké Pavlovice, monitorování a zpracovávání mo ností vícezdrojového financování kolních aktivit (granty, projekty aj.). Orgány sdru ení jsou Valná hromada, Rada rodi a Výbor. 2.9 kolní parlament kolní parlament je volen jednou ro n, v dy na za átku kolního roku, z ka dé t ídy v ro níku se volí jeden a dva zástupci. kolní parlament se schází jednou za m síc nebo dle pot eby, svolává jej a vede p edseda. P edseda spolupracuje s u itelem, který vede kolní parlament.z ka dého jednání k. parlamentu je proveden zápis. Jednání k. parlamentu se jako hosté mohou ú astnit i dal í áci a u itelé koly. Cíle kolního parlamentu: 1. Zprost edkovat vým nu informací mezi áky, vedením koly, u iteli a dal ími zam stnanci koly. 2. P ipomínat dodr ování kolního ádu. 3. P edcházet negativním jev m jako jsou ikana, ubli ování druhým, ni ení majetku koly. 4. Pomáhat s organizací akcí t íd. 5. e it p ipomínky, nápady, nám ty ák - zlep ení chodu koly 6. Prezentovat svoji práci ve kolním asopise a na webových stránkách koly. 8

10 3. Charakteristika VP 3.1 Úvod kolní vzd lávací program na í vychází k obecných cíl a klí ových kompetencí Rámcového vzd lávacího programu pro základní vzd lávání, z dlouhodobé koncepce rozvoje koly, z analýzy vnit ního prost edí koly a individuálních po adavk rodi. VP navazuje na tradici koly. Základní vzd lávání lze chápat jako nepostradatelnou slu bu, která vychází z po adavk spole nosti, o ekávání rodi a individuálních pot eb ák. VP Z Velké Pavlovice té zohled uje pot eby místního regionu a strukturu vzd lávacích institucí ve m st. Na I.stupni základní koly klademe d raz na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních pot eb, mo ností a zájm ka dého áka. P eva uje inností a praktický charakter vyu ování. Podporujeme a vyu íváme zejména takové výchovn -vzd lávací metody, které motivují áky k u ení, k aktivit a k poznávání. Druhý stupe základní koly klade d raz na získávání v domostí, dovedností a návyk, které nasm rují áky k samostatnému u ení, utvá ení hodnot a postoj. Vedeme áky k uvá livému chování, zodpov dnému rozhodování a respektování práv a povinností. Na í snahou je vytvo it ve kole takové prost edí, kde je ák m s r znými vzd lávacími pot ebami v nována kvalitní a profesionální pé e, kde je tvo ena p íjemná a p átelská atmosféra v bezpe í. 3.2 Zam ení koly - filozofie na í koly Cílem na eho VP je ák, který: se umí u it a je motivován pro celo ivotní vzd lávání tvo iv myslí, logicky uva uje a je schopen e it problémové situace v estrann komunikuje spolupracuje, respektuje práci a úsp chy vlastní i druhých je svébytnou, svobodnou a zodpov dnou osobností uplat uje svá práva a plní své povinnosti projevuje pozitivní city v chování jednání a v pro ívání ivotních situací se chová citliv k ostatním lidem, zví at m a p írod rozvíjí a chrání své fyzické, du evní a sociální zdraví a zdraví ostatních je tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, k jejich kulturním a duchovním hodnotám je estný a spravedlivý umí ít spole n s ostatními lidmi vá í si spole enských a kulturních odkaz svých p edk rozvíjí vlastní schopnosti v souladu s reálnými mo nostmi na základ získaných v domostí a dovedností rozhoduje o vlastní ivotní a profesní orientaci 9

11 3.3 Výchovné a vzd lávací strategie Vybavení ka dého áka souborem klí ových kompetencí na úrovni, která je pro n j dosa itelná to je smyslem a cílem sou asného vzd lávání. Na ím cílem je p ipravit na e áky na dal í vzd lávání a jejich následné uplatn ní ve spole nosti. Výchovné a vzd lávací strategie slou í ke spln ní cíle, umo ují rozvoj klí ových kompetencí, jsou nástrojem k polo ení základnu v estranného vzd lávání. Ke spln ní na ich cíl vyu íváme následující cesty: kladnou motivaci ák integrované vyu ování projektovou výuku problémové metody samostatnou práci práci ve dvojicích tv r í práci vyu ování v blocích a tematických celcích kooperativní vyu ování prvky dramatické výchovy didaktické hry modelové situace projektové dny t ídnické hodiny exkurze, poznávací zájezdy, terénní cvi ení vyu ití multimediálních za ízení aktivní ú ast na spole enských a kulturních akcích ve m st pravidelná ú ast na sportovních akcích jiné aktivity V pr b hu základního vzd lávání jsou za klí ové pova ovány: 1. Kompetence k u ení 2. Kompetence k e ení problém 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence ob anské 6. Kompetence pracovní 10

12 3.4 Vymezení výchovných a vzd lávacích strategií na úrovni koly Kompetence k u ení Umo ují ák m osvojit si strategie u ení a motivovat je pro celo ivotní vzd lávání. vedeme áky k hledání klí ových slov, tvo ení osnovy, reprodukci textu ák te s porozum ním u itelé u í áky pracovat s r znými zdroji informací ák se je u í vyhledávat, t ídit, zpracovávat, hodnotit a vzájemn propojovat vytvá et záv ry - práce s textem p im eným v ku áka - práce s literaturou - práce s multimediální technikou zadáváme ák m samostatné práce a domácí úkoly ák je p ipravuje, realizuje a prezentuje vyu íváme sebekontrolu a sebekritiku ák ák argumentuje, p ijímá kritiku, je schopen p ehodnotit své názory, kriticky hodnotí výsledky své práce a umí posoudit vlastní pokrok u íme áky pozorovat, pojmenovávat, hledat vztahy a souvislosti ák experimentuje, na základ toho vytvá í dal í výstupy, sumarizuje áky vhodn motivujeme, poskytujeme jim mo nost výb ru zp sobu práce, ák doká e rozli it podstatné od nepodstatného, je samostatný a umí si vybrat zp sob u ení, který mu nejlépe vyhovuje u itel podporuje áky ve tvo ivosti, p i uplatn ní své fantazie, ák poznává smysl a cíl u ení a má k n mu pozitivní vztah Kompetence k e ení problém Podn cování ák k tvo ivému my lení, logickému uva ování a k e ení problém. vytvá íme pro áky modelové problémové situace - ák problém rozpozná, pojmenuje ho, hledá p í iny, hledá cesty k jeho e ení p i em vyu ívá své znalosti, dovednosti a zku enosti nabízíme ák m úkoly, p i kterých je nutné e it praktické problémy - ák vyhledává informace k e ení problému z r zných zdroj, dává je do souvislosti a vytvá í záv ry za azujeme do výuky modelové situace ák se umí rozhodnout, nese za svá rozhodnutí zodpov dnost vyu íváme výuku ve skupinách a týmech ák se zapojuje do sout í kola pravideln organizuje adapta ní pobyty pro áky, exkurze, sportovní sout e aj. ák e í problémy b ného kolního ivota umo ujeme ák m pozorovat jevy, provád t pokusy ák e í ve vhodných p ípadech netradi ní úlohy, získané poznatky aplikuje v praktickém ivot 11

13 3.4.3 Kompetence komunikativní Vedení ák k v estranné a ú inné komunikaci. umo ujeme ák m pou ívat r zné formy práce dle nabídky - ák rozumí r zným typ m text, záznam m, prakticky je pou ívá vytvá íme dostate ný prostor pro vyjád ení vlastního názoru, u íme áky respektovat názor druhých - ák naslouchá názor m druhých, objektivn je hodnotí, vyjad uje se p esn a výsti n, doká e formulovat své my lenky, doká e je obhájit seznamujeme áky s výhodami neverbální komunikace ák volí vhodný zp sob komunikace u íme áky vyu ívat informa ních technologií pro získávání informací ák vyu ívá dostupné komunika ní prost edky a technologie, doká e kriticky hodnotit informace umo ujeme ák m pracovat ve skupinách a týmech - ák spolupracuje ve skupin, vyu ívá získané dovednosti k vytvá ení mezilidských vztah Kompetence sociální a personální Rozvíjení schopnosti ák spolupracovat a respektovat práci a úsp chy vlastní i druhých. volíme formy práce, které umo ují práci ve skupin - ák pracuje ve skupin, st ídá rople ve skupin, spolupracuje, diskutuje, argumentuje. nabízíme ák m mo nost vytvá et si pravidla ve t íd - ák respektuje spole n dohodnutá pravidla chování, rozpoznává spole ensky nep ijatelné chování a odmítá jej áky seznamujeme se kolním ádem, vy adujeme od nich jeho dodr ování - ák se podílí na vytvá ení pozitivní atmosféry koly zd raz ujeme pravidla spolupráce a vzájemné pomoci - ák je tolerantní, respektuje názory ostatních, je schopný empatie, je zdrav sebev domý ve výuce jsou nabízeny situace z ka dodenního ivota - ák erpá ze zku eností druhých lidí, pomáhá spolu ák m Kompetence ob anské P íprava ák k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpov dné osobnosti, uplat ovali svá práva a napl ovali své povinnosti. po adujeme od ák, aby hodnotili vlastní chování i chování spolu ák - ák se podílí na tvorb pravidel kolektivu t ídy, dodr uje pravidla slu ného chování, zná svá práva a plní své povinnosti 12

14 p ipravujeme áky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpov dné osobnosti, uplat ovali svá práva a plnili své povinnosti - ák jedná uv dom le nejen ve kole, ale také mimo kolu seznamujeme áky s ivotem a kulturou jiných zemí, národ a národností, áci respektují kulturní i nábo enské rozdíly Kompetence pracovní Pomoc ák m p i rozvíjení svých schopností a reálných mo ností a uplatn ní osvojených znalostí a dovedností p i rozhodování o vlastní ivotní a profesní orientaci. pomáháme ák m poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými mo nostmi a uplat ovat je p i budoucím rozhodování o ivotní a profesní orientaci - ák doká e posoudit své reálné mo nosti zd raz ujeme d le itost sebehodnocení ák umo ujeme ák, vyu ívat znalosti a dovednosti pro rozvoj vlastní osobnosti a v p íprav na budoucí povolání vy adujeme od ák zhodnocení vlastní práce i práce druhých nabízíme ák m zájmovou innost - ák se zapojuje do volno asových aktivit 13

15 3.5 Zabezpe ení výuky ák mimo ádn nadaných Mimo ádn nadaní áci mají své specifické vzd lávací pot eby a je jim zaji t na pé e a podpora ze strany koly, zejména vytvá ením p íznivých podmínek pro jejich dal í rozvoj. P i identifikaci mimo ádn nadaného áka jsou uplat ovány r zné pedagogické i psychologické metody. Zejména pozorování ák p i kolní práci, analýza výsledk prací áka, hodnocení test a úloh, rozhovory se ákem a jeho zákonnými zástupci. P i vyhledávání mimo ádn nadaných ák vyu íváme také pomoc pedagogicko-psychologické poradny Zásady pro práci s mimo ádn nadanými áky poskytování dostate ného mno ství podn t nabídka podp rného didaktického materiálu umo n ní ú asti v innostech stimulujících dal í rozvoj áka individuální pracovní tempo, umo n ní rychlej ího postupu v u ení pomoc ák m p i stanovování vlastních cíl vyu ití odborné pomoci vytvo ení individuálního vzd lávacího programu (IVP) soustavné zvy ování motivace k práci zadávání náro n j ích úkol ve výuce dostate ná nabídka alternativních úkol, alternativních zdroj poznání a roz i ujícího u iva respektování individuální odli nosti nadaných ák spolupráce s rodinou áka 3.6 Zabezpe ení výuky ák se speciálními vzd lávacími pot ebami áci se speciálními vzd lávacími pot ebami jsou integrováni v klasických t ídách. Na základ vy et ení a doporu ení pedagogicko-psychologické porady je takovým ák m poskytována mimo ádná pé e. V p ípad diagnostikované vývojové poruchy u ení, je vypracován individuální vzd lávací plán, podle kterého se s ákem v pr b hu kolního roku pracuje Zásady pro práci s áky se speciálními vzd lávacími pot ebami rozpoznání specifické poruchy doporu ení vy et ení v pedagogicko-psychologické poradn za azení áka do p íslu né integrované skupiny na základ výsledk vy et ení a práce dle doporu ení PPP vypracování individuálního vzd lávacího plánu (IVP) stanovení reálných cíl áka hodnocení áka, srovnávání jeho díl ích úsp ch i nedostatk s jeho vlastní osobouz, astá pochvala za výkon i snahu krátkodobá, ale astá práce se ákem snaha u itele navodit p íjemnou a soust ed nou atmosféru p i práci; odstran ní ru ivých vliv pravidelná relaxace, ambulantní nápravná pé e soustavná spolupráce s rodino 14

16 3.6.2 Zásady pro práci s áky se zdravotním posti ením a zdravotním znevýhodn ním respektování zvlá tností dít te v asné poskytnutí speciální pomoci dodr ování jednotlivých vývojových etap vytvo ení optimálního prost edí pro dít pou ívání speciálních pom cek, metod a forem výchovné práce v estranný rozvoj inností kompenzování znevýhodn ní n kterých inností jinými, v nich je dít úsp né soustavnost Zásady pro práci s áky se sociálním znevýhodn ním v p ípad pot eby vypracování individuálního vzd lávacího programu skupinová i individuální pé e - men í po et ák ve t íd - spolupráce s odborem pé e o d ti MÚ Hustope e 15

17 3.7 Pr ezová témata Reprezentují okruhy aktuálních problém sou asného sv ta a stávají se významnou a nedílnou sou ástí základního vzd lávání. Jsou d le itým formativním prvkem základního vzd lávání, vytvá ejí p íle itosti pro individuální uplatn ní ák i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost áka p edev ím v oblasti postoj a hodnot. Tematické okruhy pr ezových témat procházejí nap í vzd lávacími oblastmi a umo ují propojení vzd lávacích obsah obor. Pr ezová témata jsou realizována p edev ím formou integrace do výuky. V etap základního vzd lávání jsou vymezena tato pr ezová témata: 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova demokratického ob ana 3. Výchova k my lení v evropských a globálních souvislostech 4. Multikulturní výchova 5. Environmentální výchova 6. Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Charakteristika pr ezového tématu OSV je zam ena na rozvoj osobnosti áka v oblasti osobnostní,sociální a mravní. Tématické okruhy pr ezového tématu Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání - cvi ení smyslového vnímání, pozornosti a soust ed ní - Sebepoznání a sebepojetí - co o sob vím a co ne, jak se promítá mé já v mém chování, moje vztahy k druhým lidem -Seberegulace a sebeorganizace - cvi ení sebekontroly a sebeovládání -Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní nalad ní mysli a dobrý vztah k sob samému -Kreativita - cvi ení pro rozvoj zákl. rys kreativity (pru nosti nápad, originality,citlivosti). Sociální rozvoj - Poznávání lidí - vzájemné poznávání ve skupin,t íd,hledání výhod v odli nostech - Mezilidské vztahy - pé e o dobré vztahy, empatie,pohled na sv t o ima druhého - Komunikace - e t la, e zvuk a slov.vedení dialogu, komunikace v r zných situacích, - odmítání,p esv d ování prosba.omluva... - Kooperace - dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé, e ení konfliktu, pod ízení se, vedení a organizování práce skupiny - Kompetice soupe ení/opak spolupráce/ 16

18 Morální rozvoj - e ení problém a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro e ení problém v mezilidských vztazích - Hodnoty,postoje, praktická etika - analýzy vlastních i cizích postoj a hodnot, vytvá ení pov domí o kvalitách typu odpov dnost, spolehlivost, spravedlivost, prosociální chování ( lov k neo ekává protislu bu). V OSV se u ivem stává sám ák, ákovská skupina. Smyslem je pomáhat ka dému ákovi, hledat vlastní cestu k ivotní spokojenosti zalo ené na dobrých vztazích k sob samému i k dal ím lidem a sv tu. V echna uvedená témata se uskute ují prakticky, prost ednictvím her, cvi ení modelových situací a p íslu ných diskusí Výchova demokratického ob ana Charakteristika pr ezového tématu Zam ení na utvá ení a rozvíjení demokratických v domostí, dovedností a postoj pot ebných pro aktivní ú ast ák budoucích dosp lých ob an v ivot demokratické spole nosti.p i jejich realizaci je u ite né vycházet z reálných ivotních situací, uv dom ní si hodnot spravedlnosti, tolerance a odpov dnosti, rozvoj kritického my lení, v domí svých práv, povinností a porozum ní. Dané pr ezové téma má blízkou vazbu na vzd lávací oblasti : - lov k a spole nost (demokracie a demokratické rozhodování, lidská a ob anská práva ) - lov k a jeho sv t (vztah k domovu a vlasti) - Ostatní oblasti, kde se objevuje vztah k sob samému i ostatním lidem, prost edí, normám i hodnotám. Tématické okruhy pr ezového tématu Ob anská spole nost a kola - kola jako model otev eného partnerství a demokratického spole enství - demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve kole - zp soby uplat ování demokratických princip a hodnot v ka dodenním ivot koly (aktivní zapojení ák do ákovské samosprávy - kolních.rad, parlament ) - formy participace ák na ivot místa - spolupráce koly se správními orgány a institucemi v obci Ob an, ob anská spole nost a stát - ob an jako odpov dný len spole nosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivn uplat ovat, p ijímat odpov dnost za své postoje a iny, anga ovat se a být zainteresovaný na zájmu celku) - Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti ob ana - úloha ob ana v demokratické spole nosti - základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost diferenciace, r znorodost) 17

19 - principy sou ití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, p í iny nedorozum ní a zdroje konflikt ) Formy participace ob an v politickém ivot - volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby) - obec jako základní jednotka samosprávy státu - spole enské organizace a hnutí Principy demokracie jako formy vlády a zp sobu rozhodování - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie - principy demokracie - základní fungování demokracie (spravedlnost, ád, norma, zákon, právo morálka) - význam Ústavy jako základního zákona zem - demokratické zp soby e ení konflikt a problém v osobním ivot i ve spole nosti Výchova k my lení v evropských a globálních souvislostech Charakteristika pr ezového tématu - Rozvíjí v domí evropské identity p i respektování identity národní.. - Výchova budoucích evropských ob an jako zodpov dných a tvo ivých osobností, v dosp losti schopných mobility a flexibility v ob anské a pracovní sfé e i p i rozhodování o svém budoucím osobním ivot. - Otevírá ák m ir í horizonty poznání a perspektivy ivota v evropském a mezinárodním prostoru. - Podporuje ve v domí a jednání ák tradi ní evropské hodnoty, k nim pat í humanismus, svobodná v le, morálka, uplat ování práva a osobní zodpov dnost spolu s racionálním uva ováním,kritickým my lením a tvo ivostí. - Podn cuje zájem ák o Evropu a sv t a zprost edkovává jim poznání Evropy a sv ta jako uspo ádaného prost edí,m nícího se v ase, v n m se lidé setkávají,spole n e í problémy a utvá ejí sv j ivot. Tematické okruhy pr ezového tématu Evropa a sv t nás zajímá: Rodinné p íb hy, zá itky a zku enosti z Evropy a sv ta. Místa a události v blízkém okolí mající vztah k Evrop a sv tu. Na i sousedé v Evrop. ivot d tí v jiných zemích. Lidová slovesnost, zvyky a tradice národ Evropy. Objevujeme Evropu a sv t: Na e vlast a Evropa. Evropské krajiny. Evropa a sv t. Mezinárodní setkávání. Státní a evropské symboly. Den Evropy. ivot Evropan a styl ivota v evropských rodinách. ivotní styl a vzd lávání mladých Evropan. 18

20 Jsme Evropané: Ko eny a zdroje evropské civilizace. Klí ové mezníky evropské historie. Evropská integrace. Instituce Evropské unie a jejich fungování. Co Evropu spojuje a co ji rozd luje. Mezinárodní organizace a jejich p isp ní k e ení problém d tí a mláde e. Pr ezové téma prolíná v emi vzd lávacími oblastmi. Na prvním stupni je to p edev ím vzd lávací oblast lov k a sv t- prvouka, p írodov da, vlastiv da, na druhém stupni ve vzd lávací oblasti lov k a spole nost- d jepis,ob anská výchova, lov k a p íroda- fyzika, chemie, p írodopis, zem pis, Jazyk a jazyková komunikace- eský jazyk a literatura, cizí jazyk a dal í cizí jazyk, Informa ní a komunika ní technologie, Um ní a kultura- hudební výchova, výtvarná výchova, lov k a zdraví- t lesná výchova.poznatky integruje a prohlubuje a umo uje uplatnit dovednosti získané v jednotlivých vzd lávacích oborech Multikulturní výchova Charakteristika pr ezového tématu 1 Umo uje ák m seznamovat se s rozmanitostí jiných kultur, jejich tradicemi a hodnotami. 2 Zprost edkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozum ní odli ným kulturám. 3 Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci. 4 Majoritní v t inu seznamuje se specifiky ostatních národností ijících ve spole ném stát. 5 kola by m la zabezpe it takové klima, kde se v ichni budou cítit rovnoprávn, kde budou úsp ní i áci z minorit a ostatní áci budou poznávat jejich kulturu.to vede k vzájemné toleranci. 6 Multikulturní výchova prolíná v emi vzd lávacími oblastmi. Vazba na tyto oblasti je dána p edev ím tématy, která se zabývají vzájemným vztahem mezi p íslu níky r zných národ a etnických skupin. Tématické okruhy pr ezového tématu Kulturní diference: Lidské vztahy: Etnický p vod: Jedine nost a individuální zvlá tnosti ka dého lov ka Poznávání vlastního kulturního zakotvení Respektování zvlá tností r zných etnik Problémy sociokulturních rozdíl v R a v Evrop Právo v ech lidí ít spole n a podílet se na spolupráci Udr ovat tolerantní vztahy se v emi lidmi bez ohledu na jejich p íslu nost (kulturní, nábo enskou sociální ) D le itost integrace jedince v rodinných vztazích Význam kvality mezilidských vztah pro harmonický rozvoj osobnosti Rovnocennost v ech etnických skupin a kultur Odli nost lidí, ale jejich vzájemná rovnost Postavení národnostních men in Základní informace o men inách a etnických skupinách ijících v R Projevy rasové nesná enlivost, jejich projevy a d vody 19

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ kolní vzd lávací program Základní koly Senice na Hané, i kov 300 2. CHARAKTERISTIKA KOLY 2.1. Úplnost a velikost koly Základní kola v Senici na Hané existuje

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní škola Brno, Arménská 21, p ísp vková organizace íslo jednací: ZSA 113/2013 V Brn dne 22. ervence 2013 Mgr. Vladan Urbánek editel školy Obsah 1.

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

kolní vzd lávací program

kolní vzd lávací program 1 Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sýpka 26a/796 613 00 Brno kolní vzd lávací program Vydala : Mo ická Lenka editelka koly Vypracoval kolektiv mate ské koly Platnost od 1. 9. 2007

Více

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět mediální výchova byl vytvořen ze stejnojmenného průřezového tématu. Má blízkou

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

9.7. Průřezová temata použité zkratky

9.7. Průřezová temata použité zkratky 9.7. Průřezová temata použité zkratky Osobnostní a sociální výchova tematické okruhy: OSV- rozvoj poznávání OSV- sebeorganizace OSV- psychohygiena OSV-kreativita OSV-poznávání lidí OSV-mezilidské vztahy

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání

kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Dít v úct p ijmout, s láskou vychovat, ve svobod propustit. R.Steiner. Obsah 1. Identifika ní údaje...5 1.1 Název VP...5 1.2 P edkladatel...5 1.3 Z izovatel...5

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná výchova

Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná výchova Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná je vzd lávací obsah vzd lávacího oboru Výtvarná

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka Značka OSV 1 OSV 2 OSV 3 OSV 4 OSV 5 OSV 6 OSV 7 Tematické okruhy průřezového tématu - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Legenda: Int = integrace do vyuč. předmětu; Pro = samostatný projekt; P = samostatný předmět; Z = zájmový útvar Osobnostní rozvoj Ročník Forma Předmět Popis

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ

6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ Dodatek k ŠVP Výtvarná výchova 6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ KOMPETENCE K U ENÍ hodnotí sv j pokrok v u ení, plánuje další práci a realizuje ji identifikuje vlastní chybu a zjistí její p í inu, hledá a nalézá

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ R O Z V O J RADOST OSOBNOST ZDRAVÍ VZD LÁVÁNÍ ORIGINALITA JAZYKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32, BRNO-BYSTRC Struktura školního vzd lávacího programu: 1. Identifika

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova

Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Hudební výchova je vzd lávací obsah vzd lávacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více