Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, Velké Pavlovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice"

Transkript

1 Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání)

2 OBSAH: 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE Organiza ní schéma koly CHARAKTERISTIKA KOLY 2.1 Úplnost a velikost koly Vybavení koly Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika ák Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodi i (zákonnými zástupci) ák a jinými subjekty kolská rada Ob anské sdru ení kolní parlament CHAREKTERISTIKA VP 3.1 Úvod Zam ení koly filozofie Výchovné a vzd lávací strategie Vymezení výchovných a vzd lávacích strategií na úrovni koly Kompetence k u ení Kompetence k e ení problém Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence ob anské Kompetence pracovní Zabezpe ení výuky ák mimo ádn nadaných Zásady pro práci s mimo ádn nadanými áky Zabezpe ení výuky ák se speciálními vzd lávacími pot ebami Zásady pro práci s áky se speciálními vzd lávacími pot ebami Zásady pro práci s áky se zdravotním posti ením a zdravotním znevýhodn ním Zásady pro práci s áky se sociálním znevýhodn ním Pr ezová témata Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického ob ana Výchova k my lení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova 20 1

3 3.7.6 Mediální výchova Za len ní pr ezových témat U EBNÍ PLÁN 4.1 U ební plán 1.stupn Z U ební plán 2.stupn Z U EBNÍ OSNOVY 1.stupe 5.1 Jazyk a jazyková komunikace eský jazyka literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informa ní a komunika ní technologie Informatika lov k a jeho sv t Prvouka P írodov da Vlastiv da Um ní a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova lov k a sv t práce Pracovní innosti lov k a zdraví T lesná výchova Povinn volitelné p edm ty V da je hra Kulturní výchova U EBNÍ OSNOVY 2.stupe 6.1 Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informa ní a komunika ní technologie Informatika

4 6.4 lov k a spole nost D jepis Ob anská výchova Základy ekonomie lov k a p íroda Fyzika Chemie P írodopis Zem pis Environmentální výchova Um ní a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova lov k a sv t práce Pracovní innosti Volba povolání lov k a zdraví Výchova ke zdraví T lesná výchova Povinn volitelné p edm ty N mecký jazyk Praktické dovednosti HODNOCENÍ ÁK A AUTOEVALUACE KOLY Úvod Kritéria pro hodnocení ák Hodnocení chování ák Výchovná opat ení Hodnocení prosp chu ák Podklady pro hodnocení áka Hodnocení chování a prosp chu ák s SVP Informace pro zákonného zástupce Autoevaluace koly Oblasti autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace asové rozvr ení evalua ních inností Evaluace a plán evalua ní innosti

5 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE Název vzd lávacího programu: kolní vzd lávací program Z Velké Pavlovice ( VP pro základní vzd lávání) P edkladatel: Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Základní údaje o kole: Adresa: Nám.9.kv tna 46/2, Velké Pavlovice editel koly: RNDr. Ludvík Hanák Telefon: Telefon editele: , Fax: Webové stránky: I : Identifikátor za ízení IZO: Základní kola kolní dru ina kolní klub kolní jídelna St edisko volného asu /do rejst íku zapsáno / Koordinátor tvorby VP: Mgr. Lenka Korpová zástupkyn editele RNDr. Ludvík Hanák editel koly Telefon: Z izovatel koly: M sto Velké Pavlovice Nám. 9.kv tna Velké Pavlovice I O Platnost dokumentu: Dokument ve el v platnost schválením editele koly RNDr. Ludvíkem Hanákem dne RNDr. Ludvík Hanák, editel koly 4

6 1.1 Organiza ní schéma koly: ORGANIZA NÍ STRUKTURA KOLY ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÉ PAVLOVICE EDITEL KOLY (statutární orgán) VEDOU CÍ J KOORDINOR VP VÝCHOVNÝ PORADCE HOSPODÁ KA KOLY ADMINISTRATINÍ PRACOVNICE ZÁSTUPCE EDITELE KOLY (zástupce statutárního orgánu) METODIK PREVENCE SOC. PATOL. JEV KOORDINOR ICT KOORDINÁTOR EVVO VEDOUCÍ KUCHA KA KUCHA KY POMOCNÉ KUCHA KY VEDOUCÍ METODICKÉHO SDRU ENÍ 1. STUPN VEDOUCÍ P EDM TOVÝCH KOMISÍ 2. STUPN VYCHOVATELKY D PEDAGOGI TÍ PRACOVNÍCI SV KOLNÍK U ITELÉ 1. STUPN U ITELÉ 2. STUPN UKLÍZE KY

7 2. CHARAKTERISTIKA KOLY 2.1 Úplnost a velikost koly Základní kola Velké Pavlovice je kolou m stskou. Byla dána do u ívání ve kolním roce 1893 a 1894,1935. V roce 1984 byla otev ena p ístavba budovy, kolní jídelna byla rekonstruována v roce 2001, v roce 2004/5,2005/6 prob hla rozsáhlá rekonstrukce a modernizace I. a II. stupn Z. Základní kola Velké Pavlovice byla za azena do sít kol rozhodnutím M MT od Dne1.ledna 2001 získala kola jako samostatný subjekt právní subjektivitu a vydáním z izovací listiny M sta Velké Pavlovice se stala p ísp vkovou organizací. Dne vydalo M MT Rozhodnutí o za azení koly do sít kol, které specifikuje strukturu a kapacitu koly následovn : Základní kola s kapacitou 492 ák IZO: kolní dru ina s kapacitou 75 ák IZO: od kolní jídelna s kapacitou 780 jídel IZO: od St edisko volného asu s kapacitou 400 ák IZO: Vybavení koly U ebny Z Velké Pavlovice V echny u ebny spl ují parametry pro výuku a to jak u ebny kmenové, tak i odborné pracovny. V prostorách 1.stupn Z bylo je umíst no celkem 8 kmenových t íd, dv odborné u ebny u ebna hudební a výtvarné výchovy a pracovna informatiky a dv u ebny slou ící pro innost kolní dru iny. V budov druhého stupn Z je umíst no celkem 7 kmenových t íd a následující odborné pracovny: pracovna p írodopisu, dv odborné pracovny pro výuku fyziky a chemie, pracovna zem pisu, pracovna výtvarné výchovy, pracovna praktických inností, multimediální u ebna. kola rovn disponuje kvalitním sportovním zázemím vyu ívaným pro výuku t lesné výchovy a pro volno asové aktivity ák. Jde o prostory malé t locvi ny, sportovní haly s tribunou a posilovny. áci k výuce vyu ívají také venkovní sportovní areál gymnázia. kolní jídelna kolní jídelna základní koly disponuje technickým vybavením na velmi kvalitní úrovni. Probíhá postupná modernizace a dovybavení. V jídeln se stravují áci základní koly, gymnázia, zam stnanci základní koly i cizí strávníci. Vybavení koly Je na pom rn solidní úrovní a postupn dochází k modernizaci zejména technického vybavení. Na 1. stupni jsou ve v ech t ídách v etn kolní dru iny instalovány televizory s DVD a VHS p ehráva i. Na druhém stupni dochází k postupné instalaci dataprojektor s projek ním plátnem, postupn probíhá instalace interaktivních systém. kola je velmi dob e vybavena velkým mno stvím didaktických pom cek a didaktického materiálu, k jeho postupné obm n a modernizaci postupn dochází nap. zakoupení zem pisných map aj. V echny u ebny jsou vybaveny vý kov stavitelným kolním nábytkem.

8 Budovy základní koly budova 2.stupn Z byla postavena v letech budova 1.stupn Z byla postavena v letech V roce 1987 byla ke kole p istav na sportovní hala, v roce 1995 prob hla generální oprava kotelny, roku 2000 GO kolní kuchyn a v roce 2004 byly dány do provozu zrekonstruované prostory. V roce 2006 byly ob budovy Z zatepleny a byla provedena kompletní vým na oken. Ve kolním roce 2009/10 do lo v budov 1.stupn k rekonstrukci sborovny a obou odd lení kolních dru in. B hem ervence 2009 byla zrekonstruována také editelna a dán do provozu kabinet výchovného poradenství. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Ve kole pracuje celkem 25 pedagogických pracovník, z toho 9 u itel 1.stupn, 13 u itel 2.stupn, 2 vychovatelky kolní dru iny a 1 vychovatelka st ediska volného asu. Výuka na 1.stupni je aprobovaná, na 2.stupni je v t ina p edm t vyu ována aprobovan s výjimkou cizích jazyk,z ásti t lesné výchovy a informatiky. Vzhledem ke zvy ujícímu se po tu ák se speciálními vzd lávacími pot ebami p sobí ve kole dyslektický krou ek, dále také výchovná poradkyn a metodik prevence sociáln patologických jev, koordinátor environmentální výchovy a metodik ICT. V ichni pedagog. pracovníci se pravideln ú astní dal ího vzd lávání a zvy ují si tak svoji odbornost a kvalifikaci. 2.4 Charakteristika ák Základní kolu Velké Pavlovice nav t vují áci ze spádových obcí: Velké Pavlovice, Bo etice a N m i ky, n kolik ák také z obcí Kobylí, Zaje í, Horní Bojanovice, Starovi ky, Rakvice, Rakvice- Trkmanice. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Základní kola je zapojena do projektu EU peníze kolám, jeho oficiální za átek byl stanoven na V oblasti mezinárodních styk existují pravidelné kvalitní kontakty se slovenským m stem Senica a to p edev ím se ZU. 2.6 Spolupráce s rodi i (zákonnými zástupci) ák a jinými subjekty Dal í forma spolupráce je komunikace s rodi i. Informace o výsledcích vzd lávání a výchovy dostávají zákonní zástupci prost ednictvím ákovských kní ek, na t ídních a konzulta ních sch zkách, p ípadn osobn nebo telefonicky. Výchovné i vzd lávací problémy jsou jednotlivými vyu ujícími, t ídními u iteli, výchovným poradcem, metodikem prevence i vedením koly e eny se zákonnými zástupci v pr b hu celého kolního roku.samoz ejmá je spolupráce p i výskytu zá koláctví a dal ích sociáln patologických jev. Pro rodi e a ve ejnost kola ka doro n po ádá Den otev ených dve í. Vedení koly a výchovný poradce spolupracuje v oblasti sociáln patologických jev s PPP v B eclavi, s MP a Policií R, s Krajskou hygienickou stanicí Brno, pobo kou v B eclavi. Dobrá se jeví komunikace s pracovníky ZU i s M. V oblasti environmentální výchovy kola spolupracuje s Ekocentrem Lipka a pravideln se zú ast uje akcí po ádaných tímto st ediskem. kola se také zapojuje do v ech akcí po ádaných M stem Velké Pavlovice. Základní kola pravideln p ispívá do Velkopavlovického zpravodaje, v p ípad významn j ích akcí i úsp ch také do okresního a krajského tisku. 7

9 2.7 kolská rada kolská rada p i Z Velké Pavlovice byla zalo ena v roce V esti lenné kolské rad jsou 2 zástupci koly lenové pedagogického sboru, dva zástupce nominováni z izovatelem a dva lenové jsou z ad rodi ák koly. Rada se schází minimáln dvakrát ro n a vyjad uje se k návrh m kolního vzd lávacího programu a jeho uskute ování. Rovn schvaluje výro ní zprávu koly a kolní ád, projednává návrh rozpo tu a inspek ní zprávy I, schvaluje pravidla hodnocení.rada je vedením koly informována o innosti koly, o výsledcích výchovy i vzd lávání, zám rech a dal ím rozvoji. 2.8 Ob anské sdru ení V pr b hu kolního roku 2010/11 vzniklo,,domino - sdru ení rodi a p átel Základní koly Velké Pavlovice, o.s. Posláním sdru ení je prohlubování vzájemné spolupráce, hledání nových podn t p i organizování vzd lávacích, kulturních a sportovních aktivit v regionu Velkých Pavlovic. Mezi hlavní cíle sdru ení pat í podpora kvalitního a moderního vzd lávání d tí, výchova d tí ve zdravém a bezpe ném prost edí, podpora mimovýukových aktivit Z, podpora mimo kolní innosti ák, vytvá ení prostoru pro spolupráci a vzájemnou komunikaci mezi rodi i, u iteli, radou, z izovatelem a p ípadn dal ími subjekty v regionu, podpora spolupráce s e kolami v regionu, prezentace innosti koly a v ech jejích sou ástí, podpora prevence sociáln -patologických jev, í ení dobrého jména m sta Velké Pavlovice, monitorování a zpracovávání mo ností vícezdrojového financování kolních aktivit (granty, projekty aj.). Orgány sdru ení jsou Valná hromada, Rada rodi a Výbor. 2.9 kolní parlament kolní parlament je volen jednou ro n, v dy na za átku kolního roku, z ka dé t ídy v ro níku se volí jeden a dva zástupci. kolní parlament se schází jednou za m síc nebo dle pot eby, svolává jej a vede p edseda. P edseda spolupracuje s u itelem, který vede kolní parlament.z ka dého jednání k. parlamentu je proveden zápis. Jednání k. parlamentu se jako hosté mohou ú astnit i dal í áci a u itelé koly. Cíle kolního parlamentu: 1. Zprost edkovat vým nu informací mezi áky, vedením koly, u iteli a dal ími zam stnanci koly. 2. P ipomínat dodr ování kolního ádu. 3. P edcházet negativním jev m jako jsou ikana, ubli ování druhým, ni ení majetku koly. 4. Pomáhat s organizací akcí t íd. 5. e it p ipomínky, nápady, nám ty ák - zlep ení chodu koly 6. Prezentovat svoji práci ve kolním asopise a na webových stránkách koly. 8

10 3. Charakteristika VP 3.1 Úvod kolní vzd lávací program na í vychází k obecných cíl a klí ových kompetencí Rámcového vzd lávacího programu pro základní vzd lávání, z dlouhodobé koncepce rozvoje koly, z analýzy vnit ního prost edí koly a individuálních po adavk rodi. VP navazuje na tradici koly. Základní vzd lávání lze chápat jako nepostradatelnou slu bu, která vychází z po adavk spole nosti, o ekávání rodi a individuálních pot eb ák. VP Z Velké Pavlovice té zohled uje pot eby místního regionu a strukturu vzd lávacích institucí ve m st. Na I.stupni základní koly klademe d raz na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních pot eb, mo ností a zájm ka dého áka. P eva uje inností a praktický charakter vyu ování. Podporujeme a vyu íváme zejména takové výchovn -vzd lávací metody, které motivují áky k u ení, k aktivit a k poznávání. Druhý stupe základní koly klade d raz na získávání v domostí, dovedností a návyk, které nasm rují áky k samostatnému u ení, utvá ení hodnot a postoj. Vedeme áky k uvá livému chování, zodpov dnému rozhodování a respektování práv a povinností. Na í snahou je vytvo it ve kole takové prost edí, kde je ák m s r znými vzd lávacími pot ebami v nována kvalitní a profesionální pé e, kde je tvo ena p íjemná a p átelská atmosféra v bezpe í. 3.2 Zam ení koly - filozofie na í koly Cílem na eho VP je ák, který: se umí u it a je motivován pro celo ivotní vzd lávání tvo iv myslí, logicky uva uje a je schopen e it problémové situace v estrann komunikuje spolupracuje, respektuje práci a úsp chy vlastní i druhých je svébytnou, svobodnou a zodpov dnou osobností uplat uje svá práva a plní své povinnosti projevuje pozitivní city v chování jednání a v pro ívání ivotních situací se chová citliv k ostatním lidem, zví at m a p írod rozvíjí a chrání své fyzické, du evní a sociální zdraví a zdraví ostatních je tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, k jejich kulturním a duchovním hodnotám je estný a spravedlivý umí ít spole n s ostatními lidmi vá í si spole enských a kulturních odkaz svých p edk rozvíjí vlastní schopnosti v souladu s reálnými mo nostmi na základ získaných v domostí a dovedností rozhoduje o vlastní ivotní a profesní orientaci 9

11 3.3 Výchovné a vzd lávací strategie Vybavení ka dého áka souborem klí ových kompetencí na úrovni, která je pro n j dosa itelná to je smyslem a cílem sou asného vzd lávání. Na ím cílem je p ipravit na e áky na dal í vzd lávání a jejich následné uplatn ní ve spole nosti. Výchovné a vzd lávací strategie slou í ke spln ní cíle, umo ují rozvoj klí ových kompetencí, jsou nástrojem k polo ení základnu v estranného vzd lávání. Ke spln ní na ich cíl vyu íváme následující cesty: kladnou motivaci ák integrované vyu ování projektovou výuku problémové metody samostatnou práci práci ve dvojicích tv r í práci vyu ování v blocích a tematických celcích kooperativní vyu ování prvky dramatické výchovy didaktické hry modelové situace projektové dny t ídnické hodiny exkurze, poznávací zájezdy, terénní cvi ení vyu ití multimediálních za ízení aktivní ú ast na spole enských a kulturních akcích ve m st pravidelná ú ast na sportovních akcích jiné aktivity V pr b hu základního vzd lávání jsou za klí ové pova ovány: 1. Kompetence k u ení 2. Kompetence k e ení problém 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence ob anské 6. Kompetence pracovní 10

12 3.4 Vymezení výchovných a vzd lávacích strategií na úrovni koly Kompetence k u ení Umo ují ák m osvojit si strategie u ení a motivovat je pro celo ivotní vzd lávání. vedeme áky k hledání klí ových slov, tvo ení osnovy, reprodukci textu ák te s porozum ním u itelé u í áky pracovat s r znými zdroji informací ák se je u í vyhledávat, t ídit, zpracovávat, hodnotit a vzájemn propojovat vytvá et záv ry - práce s textem p im eným v ku áka - práce s literaturou - práce s multimediální technikou zadáváme ák m samostatné práce a domácí úkoly ák je p ipravuje, realizuje a prezentuje vyu íváme sebekontrolu a sebekritiku ák ák argumentuje, p ijímá kritiku, je schopen p ehodnotit své názory, kriticky hodnotí výsledky své práce a umí posoudit vlastní pokrok u íme áky pozorovat, pojmenovávat, hledat vztahy a souvislosti ák experimentuje, na základ toho vytvá í dal í výstupy, sumarizuje áky vhodn motivujeme, poskytujeme jim mo nost výb ru zp sobu práce, ák doká e rozli it podstatné od nepodstatného, je samostatný a umí si vybrat zp sob u ení, který mu nejlépe vyhovuje u itel podporuje áky ve tvo ivosti, p i uplatn ní své fantazie, ák poznává smysl a cíl u ení a má k n mu pozitivní vztah Kompetence k e ení problém Podn cování ák k tvo ivému my lení, logickému uva ování a k e ení problém. vytvá íme pro áky modelové problémové situace - ák problém rozpozná, pojmenuje ho, hledá p í iny, hledá cesty k jeho e ení p i em vyu ívá své znalosti, dovednosti a zku enosti nabízíme ák m úkoly, p i kterých je nutné e it praktické problémy - ák vyhledává informace k e ení problému z r zných zdroj, dává je do souvislosti a vytvá í záv ry za azujeme do výuky modelové situace ák se umí rozhodnout, nese za svá rozhodnutí zodpov dnost vyu íváme výuku ve skupinách a týmech ák se zapojuje do sout í kola pravideln organizuje adapta ní pobyty pro áky, exkurze, sportovní sout e aj. ák e í problémy b ného kolního ivota umo ujeme ák m pozorovat jevy, provád t pokusy ák e í ve vhodných p ípadech netradi ní úlohy, získané poznatky aplikuje v praktickém ivot 11

13 3.4.3 Kompetence komunikativní Vedení ák k v estranné a ú inné komunikaci. umo ujeme ák m pou ívat r zné formy práce dle nabídky - ák rozumí r zným typ m text, záznam m, prakticky je pou ívá vytvá íme dostate ný prostor pro vyjád ení vlastního názoru, u íme áky respektovat názor druhých - ák naslouchá názor m druhých, objektivn je hodnotí, vyjad uje se p esn a výsti n, doká e formulovat své my lenky, doká e je obhájit seznamujeme áky s výhodami neverbální komunikace ák volí vhodný zp sob komunikace u íme áky vyu ívat informa ních technologií pro získávání informací ák vyu ívá dostupné komunika ní prost edky a technologie, doká e kriticky hodnotit informace umo ujeme ák m pracovat ve skupinách a týmech - ák spolupracuje ve skupin, vyu ívá získané dovednosti k vytvá ení mezilidských vztah Kompetence sociální a personální Rozvíjení schopnosti ák spolupracovat a respektovat práci a úsp chy vlastní i druhých. volíme formy práce, které umo ují práci ve skupin - ák pracuje ve skupin, st ídá rople ve skupin, spolupracuje, diskutuje, argumentuje. nabízíme ák m mo nost vytvá et si pravidla ve t íd - ák respektuje spole n dohodnutá pravidla chování, rozpoznává spole ensky nep ijatelné chování a odmítá jej áky seznamujeme se kolním ádem, vy adujeme od nich jeho dodr ování - ák se podílí na vytvá ení pozitivní atmosféry koly zd raz ujeme pravidla spolupráce a vzájemné pomoci - ák je tolerantní, respektuje názory ostatních, je schopný empatie, je zdrav sebev domý ve výuce jsou nabízeny situace z ka dodenního ivota - ák erpá ze zku eností druhých lidí, pomáhá spolu ák m Kompetence ob anské P íprava ák k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpov dné osobnosti, uplat ovali svá práva a napl ovali své povinnosti. po adujeme od ák, aby hodnotili vlastní chování i chování spolu ák - ák se podílí na tvorb pravidel kolektivu t ídy, dodr uje pravidla slu ného chování, zná svá práva a plní své povinnosti 12

14 p ipravujeme áky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpov dné osobnosti, uplat ovali svá práva a plnili své povinnosti - ák jedná uv dom le nejen ve kole, ale také mimo kolu seznamujeme áky s ivotem a kulturou jiných zemí, národ a národností, áci respektují kulturní i nábo enské rozdíly Kompetence pracovní Pomoc ák m p i rozvíjení svých schopností a reálných mo ností a uplatn ní osvojených znalostí a dovedností p i rozhodování o vlastní ivotní a profesní orientaci. pomáháme ák m poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými mo nostmi a uplat ovat je p i budoucím rozhodování o ivotní a profesní orientaci - ák doká e posoudit své reálné mo nosti zd raz ujeme d le itost sebehodnocení ák umo ujeme ák, vyu ívat znalosti a dovednosti pro rozvoj vlastní osobnosti a v p íprav na budoucí povolání vy adujeme od ák zhodnocení vlastní práce i práce druhých nabízíme ák m zájmovou innost - ák se zapojuje do volno asových aktivit 13

15 3.5 Zabezpe ení výuky ák mimo ádn nadaných Mimo ádn nadaní áci mají své specifické vzd lávací pot eby a je jim zaji t na pé e a podpora ze strany koly, zejména vytvá ením p íznivých podmínek pro jejich dal í rozvoj. P i identifikaci mimo ádn nadaného áka jsou uplat ovány r zné pedagogické i psychologické metody. Zejména pozorování ák p i kolní práci, analýza výsledk prací áka, hodnocení test a úloh, rozhovory se ákem a jeho zákonnými zástupci. P i vyhledávání mimo ádn nadaných ák vyu íváme také pomoc pedagogicko-psychologické poradny Zásady pro práci s mimo ádn nadanými áky poskytování dostate ného mno ství podn t nabídka podp rného didaktického materiálu umo n ní ú asti v innostech stimulujících dal í rozvoj áka individuální pracovní tempo, umo n ní rychlej ího postupu v u ení pomoc ák m p i stanovování vlastních cíl vyu ití odborné pomoci vytvo ení individuálního vzd lávacího programu (IVP) soustavné zvy ování motivace k práci zadávání náro n j ích úkol ve výuce dostate ná nabídka alternativních úkol, alternativních zdroj poznání a roz i ujícího u iva respektování individuální odli nosti nadaných ák spolupráce s rodinou áka 3.6 Zabezpe ení výuky ák se speciálními vzd lávacími pot ebami áci se speciálními vzd lávacími pot ebami jsou integrováni v klasických t ídách. Na základ vy et ení a doporu ení pedagogicko-psychologické porady je takovým ák m poskytována mimo ádná pé e. V p ípad diagnostikované vývojové poruchy u ení, je vypracován individuální vzd lávací plán, podle kterého se s ákem v pr b hu kolního roku pracuje Zásady pro práci s áky se speciálními vzd lávacími pot ebami rozpoznání specifické poruchy doporu ení vy et ení v pedagogicko-psychologické poradn za azení áka do p íslu né integrované skupiny na základ výsledk vy et ení a práce dle doporu ení PPP vypracování individuálního vzd lávacího plánu (IVP) stanovení reálných cíl áka hodnocení áka, srovnávání jeho díl ích úsp ch i nedostatk s jeho vlastní osobouz, astá pochvala za výkon i snahu krátkodobá, ale astá práce se ákem snaha u itele navodit p íjemnou a soust ed nou atmosféru p i práci; odstran ní ru ivých vliv pravidelná relaxace, ambulantní nápravná pé e soustavná spolupráce s rodino 14

16 3.6.2 Zásady pro práci s áky se zdravotním posti ením a zdravotním znevýhodn ním respektování zvlá tností dít te v asné poskytnutí speciální pomoci dodr ování jednotlivých vývojových etap vytvo ení optimálního prost edí pro dít pou ívání speciálních pom cek, metod a forem výchovné práce v estranný rozvoj inností kompenzování znevýhodn ní n kterých inností jinými, v nich je dít úsp né soustavnost Zásady pro práci s áky se sociálním znevýhodn ním v p ípad pot eby vypracování individuálního vzd lávacího programu skupinová i individuální pé e - men í po et ák ve t íd - spolupráce s odborem pé e o d ti MÚ Hustope e 15

17 3.7 Pr ezová témata Reprezentují okruhy aktuálních problém sou asného sv ta a stávají se významnou a nedílnou sou ástí základního vzd lávání. Jsou d le itým formativním prvkem základního vzd lávání, vytvá ejí p íle itosti pro individuální uplatn ní ák i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost áka p edev ím v oblasti postoj a hodnot. Tematické okruhy pr ezových témat procházejí nap í vzd lávacími oblastmi a umo ují propojení vzd lávacích obsah obor. Pr ezová témata jsou realizována p edev ím formou integrace do výuky. V etap základního vzd lávání jsou vymezena tato pr ezová témata: 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova demokratického ob ana 3. Výchova k my lení v evropských a globálních souvislostech 4. Multikulturní výchova 5. Environmentální výchova 6. Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Charakteristika pr ezového tématu OSV je zam ena na rozvoj osobnosti áka v oblasti osobnostní,sociální a mravní. Tématické okruhy pr ezového tématu Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání - cvi ení smyslového vnímání, pozornosti a soust ed ní - Sebepoznání a sebepojetí - co o sob vím a co ne, jak se promítá mé já v mém chování, moje vztahy k druhým lidem -Seberegulace a sebeorganizace - cvi ení sebekontroly a sebeovládání -Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní nalad ní mysli a dobrý vztah k sob samému -Kreativita - cvi ení pro rozvoj zákl. rys kreativity (pru nosti nápad, originality,citlivosti). Sociální rozvoj - Poznávání lidí - vzájemné poznávání ve skupin,t íd,hledání výhod v odli nostech - Mezilidské vztahy - pé e o dobré vztahy, empatie,pohled na sv t o ima druhého - Komunikace - e t la, e zvuk a slov.vedení dialogu, komunikace v r zných situacích, - odmítání,p esv d ování prosba.omluva... - Kooperace - dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé, e ení konfliktu, pod ízení se, vedení a organizování práce skupiny - Kompetice soupe ení/opak spolupráce/ 16

18 Morální rozvoj - e ení problém a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro e ení problém v mezilidských vztazích - Hodnoty,postoje, praktická etika - analýzy vlastních i cizích postoj a hodnot, vytvá ení pov domí o kvalitách typu odpov dnost, spolehlivost, spravedlivost, prosociální chování ( lov k neo ekává protislu bu). V OSV se u ivem stává sám ák, ákovská skupina. Smyslem je pomáhat ka dému ákovi, hledat vlastní cestu k ivotní spokojenosti zalo ené na dobrých vztazích k sob samému i k dal ím lidem a sv tu. V echna uvedená témata se uskute ují prakticky, prost ednictvím her, cvi ení modelových situací a p íslu ných diskusí Výchova demokratického ob ana Charakteristika pr ezového tématu Zam ení na utvá ení a rozvíjení demokratických v domostí, dovedností a postoj pot ebných pro aktivní ú ast ák budoucích dosp lých ob an v ivot demokratické spole nosti.p i jejich realizaci je u ite né vycházet z reálných ivotních situací, uv dom ní si hodnot spravedlnosti, tolerance a odpov dnosti, rozvoj kritického my lení, v domí svých práv, povinností a porozum ní. Dané pr ezové téma má blízkou vazbu na vzd lávací oblasti : - lov k a spole nost (demokracie a demokratické rozhodování, lidská a ob anská práva ) - lov k a jeho sv t (vztah k domovu a vlasti) - Ostatní oblasti, kde se objevuje vztah k sob samému i ostatním lidem, prost edí, normám i hodnotám. Tématické okruhy pr ezového tématu Ob anská spole nost a kola - kola jako model otev eného partnerství a demokratického spole enství - demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve kole - zp soby uplat ování demokratických princip a hodnot v ka dodenním ivot koly (aktivní zapojení ák do ákovské samosprávy - kolních.rad, parlament ) - formy participace ák na ivot místa - spolupráce koly se správními orgány a institucemi v obci Ob an, ob anská spole nost a stát - ob an jako odpov dný len spole nosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivn uplat ovat, p ijímat odpov dnost za své postoje a iny, anga ovat se a být zainteresovaný na zájmu celku) - Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti ob ana - úloha ob ana v demokratické spole nosti - základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost diferenciace, r znorodost) 17

19 - principy sou ití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, p í iny nedorozum ní a zdroje konflikt ) Formy participace ob an v politickém ivot - volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby) - obec jako základní jednotka samosprávy státu - spole enské organizace a hnutí Principy demokracie jako formy vlády a zp sobu rozhodování - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie - principy demokracie - základní fungování demokracie (spravedlnost, ád, norma, zákon, právo morálka) - význam Ústavy jako základního zákona zem - demokratické zp soby e ení konflikt a problém v osobním ivot i ve spole nosti Výchova k my lení v evropských a globálních souvislostech Charakteristika pr ezového tématu - Rozvíjí v domí evropské identity p i respektování identity národní.. - Výchova budoucích evropských ob an jako zodpov dných a tvo ivých osobností, v dosp losti schopných mobility a flexibility v ob anské a pracovní sfé e i p i rozhodování o svém budoucím osobním ivot. - Otevírá ák m ir í horizonty poznání a perspektivy ivota v evropském a mezinárodním prostoru. - Podporuje ve v domí a jednání ák tradi ní evropské hodnoty, k nim pat í humanismus, svobodná v le, morálka, uplat ování práva a osobní zodpov dnost spolu s racionálním uva ováním,kritickým my lením a tvo ivostí. - Podn cuje zájem ák o Evropu a sv t a zprost edkovává jim poznání Evropy a sv ta jako uspo ádaného prost edí,m nícího se v ase, v n m se lidé setkávají,spole n e í problémy a utvá ejí sv j ivot. Tematické okruhy pr ezového tématu Evropa a sv t nás zajímá: Rodinné p íb hy, zá itky a zku enosti z Evropy a sv ta. Místa a události v blízkém okolí mající vztah k Evrop a sv tu. Na i sousedé v Evrop. ivot d tí v jiných zemích. Lidová slovesnost, zvyky a tradice národ Evropy. Objevujeme Evropu a sv t: Na e vlast a Evropa. Evropské krajiny. Evropa a sv t. Mezinárodní setkávání. Státní a evropské symboly. Den Evropy. ivot Evropan a styl ivota v evropských rodinách. ivotní styl a vzd lávání mladých Evropan. 18

20 Jsme Evropané: Ko eny a zdroje evropské civilizace. Klí ové mezníky evropské historie. Evropská integrace. Instituce Evropské unie a jejich fungování. Co Evropu spojuje a co ji rozd luje. Mezinárodní organizace a jejich p isp ní k e ení problém d tí a mláde e. Pr ezové téma prolíná v emi vzd lávacími oblastmi. Na prvním stupni je to p edev ím vzd lávací oblast lov k a sv t- prvouka, p írodov da, vlastiv da, na druhém stupni ve vzd lávací oblasti lov k a spole nost- d jepis,ob anská výchova, lov k a p íroda- fyzika, chemie, p írodopis, zem pis, Jazyk a jazyková komunikace- eský jazyk a literatura, cizí jazyk a dal í cizí jazyk, Informa ní a komunika ní technologie, Um ní a kultura- hudební výchova, výtvarná výchova, lov k a zdraví- t lesná výchova.poznatky integruje a prohlubuje a umo uje uplatnit dovednosti získané v jednotlivých vzd lávacích oborech Multikulturní výchova Charakteristika pr ezového tématu 1 Umo uje ák m seznamovat se s rozmanitostí jiných kultur, jejich tradicemi a hodnotami. 2 Zprost edkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozum ní odli ným kulturám. 3 Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci. 4 Majoritní v t inu seznamuje se specifiky ostatních národností ijících ve spole ném stát. 5 kola by m la zabezpe it takové klima, kde se v ichni budou cítit rovnoprávn, kde budou úsp ní i áci z minorit a ostatní áci budou poznávat jejich kulturu.to vede k vzájemné toleranci. 6 Multikulturní výchova prolíná v emi vzd lávacími oblastmi. Vazba na tyto oblasti je dána p edev ím tématy, která se zabývají vzájemným vztahem mezi p íslu níky r zných národ a etnických skupin. Tématické okruhy pr ezového tématu Kulturní diference: Lidské vztahy: Etnický p vod: Jedine nost a individuální zvlá tnosti ka dého lov ka Poznávání vlastního kulturního zakotvení Respektování zvlá tností r zných etnik Problémy sociokulturních rozdíl v R a v Evrop Právo v ech lidí ít spole n a podílet se na spolupráci Udr ovat tolerantní vztahy se v emi lidmi bez ohledu na jejich p íslu nost (kulturní, nábo enskou sociální ) D le itost integrace jedince v rodinných vztazích Význam kvality mezilidských vztah pro harmonický rozvoj osobnosti Rovnocennost v ech etnických skupin a kultur Odli nost lidí, ale jejich vzájemná rovnost Postavení národnostních men in Základní informace o men inách a etnických skupinách ijících v R Projevy rasové nesná enlivost, jejich projevy a d vody 19

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu TYMYJÁN Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Český jazyk a literatura

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - ve znění dodatku č.30., platného od 1.9.2011 (7.r.) a ve znění změn, platných od 1.9.2013 (9.r.). Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník Charakteristika předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. a 9. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Svým obsahem

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia Charakteristika vyučovacího předmětu 1/ Obsahové vymezení: Předmět Český jazyk a literatura realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český

Více

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Základní škola Osek, okres Teplice tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Osek Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu.

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu. ŠKOLNÍ DRUŽINA 2013/2014 Školní družina - není pokračováním školního vyučování - je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí nadání dětí, rozšiřuje dovednosti a tvůrčí

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Zpracovaný na základně metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), č.j. 16745/2008 22.) JAKO

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace na období 2013 2016 Zpracovala: Mgr. Šárka Klímová, ředitelka školy V Liberci dne 1. 9. 2013 I. Charakteristika školy

Více

Enviromentální výchova hodnocení 2014/15

Enviromentální výchova hodnocení 2014/15 Enviromentální výchova hodnocení 2014/15 Škola měla vypracován pro školní rok 2014/2015 Program EVVO, tento program vycházel z ŠVP. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta byly na naší škole realizovány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně.

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj E 1/1-4 Délka modulu 33 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní dokument Vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŢIVOT Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích ředitel školy: vedoucí vychovatelka: Mgr. Jaroslav Lohynský Dagmar Ciráková Charakteristika, umístění,

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek ŠKOLNÍ DRUŢINA Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015 září, říjen, listopad prosinec, leden, únor březen, duben květen, červen Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek CHARAKTERISTIKA

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Vítězná 1250, 784 01 Litovel Identifikátor školy: 600 140 091 Termín konání inspekce: 21.

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Středisko volného času Mozaika Polička, Nám.B.Martinů 85, 572 01 Polička tel.: 461 725 352, mobil: 736 752 624, e-mail: svecova@mozaika-policka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Zdeňka Švecová ředitelka

Více

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5 Koncepce rozvoje školy Zpracovala: Ing. Jana Porvichová, Ph.D. Praha leden 2016 Koncepce

Více

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA KDO CO DĚLÁ S CHUTÍ, MILE, PRÁCE JEST MU KRATOCHVÍLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LANŠKROUN, DOBROVSKÉHO 6 30, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1 Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace Golčův Jeníkov Zpracovala: Mgr. Alena Víšková Garant: ředitelka školy, výchovná poradkyně,

Více

4 Učební plán. 4.1 Učební plán I. stupně. 4.2 Poznámky k učebnímu plánu I. stupně. 1. 2. 3. 4. 5. Před. celkem. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět

4 Učební plán. 4.1 Učební plán I. stupně. 4.2 Poznámky k učebnímu plánu I. stupně. 1. 2. 3. 4. 5. Před. celkem. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 4 Učební plán 4.1 Učební plán I. stupně Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Před. celkem Z toho DČD Jazyk a jazyková ČJ a literatura 7+2 8+2 7+2 7+1 6+1 43 8 komunikace Anglický jazyk 3

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U

PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U - 1 - M ETODICK Ý LIST Obor: P edm t: Ro ník: Tematický celek: Téma: Rozsah: 69-51-H/01 Kade ník Odborný výcvik Druhý TC Vlásenká ství PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U M E T O D O U K E R A

Více

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Obecné poučení o jazyce MUV (kulturní diference, etnický původ) ž. se seznamuje s mluvnickými termíny souvisejícími s učivem ž. se seznamuje se slovesným dědictvím ž.si osvojuje základní

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek 1. Základní údaje o škole 1.1 škola V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

PRÁCE S LISTY. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé činnosti přírodní materiály

PRÁCE S LISTY. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé činnosti přírodní materiály Název příkladu dobré praxe PRÁCE S LISTY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Tvořivé činnosti přírodní materiály Erika Mikanová Praha Místo konání Střelské Hoštice 2010 Průřezové téma,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vzdělávacího oboru: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda. Ta

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1 Charakteristika Plně organizovaná základní škola Součásti školy: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní kuchyně Spádová oblast školy: - Blümlova, Břetislavova,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj-H-3/1-4 další cizí jazyk Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26 41 L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA - 1 - 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka ŠKOLNÍ DRUŽINA (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka Mgr. Helena Lišková ředitelka školy 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZUBŘÍ

SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZUBŘÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZUBŘÍ č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-906/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75015641 Identifikátor 668000295 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Koncepční záměry školy

Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy pro období 2014 2018 Úvod Koncepce školy je základní myšlenkovou osnovou, ve které jsou spojeny záměry státní školské politiky s vlastními podmínkami a představami

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program DOBRÁ NÁLADA Soukromá základní škola Dobré nálady, školská právnická osoba 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-321/11-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Plzeňská 231, 348 02 Bor IČ: 00

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš Vyučovací předmět Rodinná výchova je zařazen samostatně v 7. a 9. ročníku v časové dotaci

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Německý jazyk vyučujeme jako další cizí jazyk zpravidla od 7. ročníku. Žáci si rozšiřují

Více

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016 Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice Plán rozvoje školy 2014-2016 Ledenice 1. 1. 2014 1. Popis školy Základní škola, základní umělecká škola

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2 0 1 5 SRPEN 2 0 1 8

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2 0 1 5 SRPEN 2 0 1 8 Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2 0 1 5 SRPEN 2 0 1 8 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní

Více

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové OBSAH 1) Úvod 2) Charakter školy 3) Cíl MPP 4) Realizace 5) Vlastní program 5.1) Vzdělávání pedagogických pracovníků 5.2) Vzdělávání žáků OU

Více

Organizační řád základní školy

Organizační řád základní školy Organizační řád základní školy Škola: Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Účinnost od: 1. 9. 2011 Spisový znak: P Čl.1. Úvodní ustanovení Organizační řád Základní školy Štěpánov

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-140/14-L. Nad Školami 480, 513 01 Semily ddsemily@quick.cz

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-140/14-L. Nad Školami 480, 513 01 Semily ddsemily@quick.cz Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-140/14-L Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail školy/školského zařízení Dětský domov, Semily,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vražné, okres Nový Jičín. Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vražné, okres Nový Jičín. Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vražné, okres Nový Jičín Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné Identifikátor školy: 600 138 054 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-947/15-E. Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-947/15-E. Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-947/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 998 761 Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim Běstvina 111,

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Středisko praktického vyučování PRAKTIK s. r. o., Olomouc, tř. 17. listopadu 6/A Adresa tř. 17. listopadu 6/A, 772 00 Olomouc Identifikátor:

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R.

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. 7.26 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla k odkrývání

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

N O V É M O N O S T I B A R V E N Í

N O V É M O N O S T I B A R V E N Í - 1 - M ETODICK Ý LIST Obor: P edm t: Ro ník: Tematický celek: Téma: Rozsah: 69-51-H/01 Kade ník Odborný výcvik Druhý TC Barvení vlas N O V É M O N O S T I B A R V E N Í 1 u ební den 7 hodin 1. Cíle výuky

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Vedení školy ředitel Mgr. Lubomír TURÍN zástupce Mgr. Milan DANČIŠIN T ř í d n i c t v í 1. třída Mgr. Marie Václavíková 2. + 3.třída Mgr. Magda

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolovská 1/133, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Termín konání

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Třídnické y Každé pondělí v 8. 30 začínají třídní učitelé ve svých třídách tzv.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) Č.j.: 1857/2013/ZŠ a MŠ 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní

Více