Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení"

Transkript

1 Ing. Karel Stoll CSc. Praha Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení 1 Důvody vzniku měření rušivých vlivů Modernizace hnacích vozidel v sedmdesátých letech přinesla do oblasti železniční zabezpečovací techniky značné problémy. Byla to především tyristorová regulace hnacích vozidel v obou trakčních soustavách. Na tyto problémy nás upozornilo zahájení provozu v síti DB a ÖBB, kde se objevila rušení velkých úrovní na kolejových obvodech 100 Hz v trakční proudové soustavě 16 2/3 Hz a která byla s obtížemi následně řešena. To bylo dobrým předznamenáním pro řešení opatření v síti ČSD, kdy za využití prvních zahraničních zkušeností bylo možno ve spolupráci s našimi výrobci hnacích vozidel mnohým problémům předejít. Náš železniční výzkum se orientoval na měření těchto vlivů od roku Brzy se začala uskutečňovat rozsáhlá mezinárodní spolupráce hlavně v rámci Výzkumného a zkušebního ústavu (ORE) se sídlem v Utrechtu, kde byla řešena problematika Tyristory v železniční technice následky a řešení,. Dále pak v Organizaci spolupráce železnic (OSŽD) tehdejšího východního bloku. V obou organizacích se naše dráhy aktivně podílely na řešení popsané problematiky. Zastoupením v oblasti železniční zabezpečovací techniky jsem byl pověřen osobně, z hlediska trakčního pohledu pak kolega Ing. Hlava CSc. rovněž z VÚŽ Praha. Zaměřme se nyní na rušení kolejových obvodů. Kolejnice jako takové jsou používány k mnoha účelům. Je to vedení zpětného trakčního proudu na elektrifikovaných tratích, vedení zpětného topného proudu na neelektrifikovaných tratích, dále je to objekt na připojení různých kovových konstrukcí a drenážních zařízení. Konečně jsou kolejnice využívány pro vedení pracovních proudů kolejových obvodů. Z hlediska rušení je ovlivnění závislé na Druhu kolejového obvodu, jeho délce a parametrech Druhu a velikosti rušivého proudu Době ovlivnění Homogenitě kolejového vedení a proudové symetrii v kolejnicích

2 Obr 1 Schéma kolejového obvodu - a) dvoupásový kolejový obvod, - b) jednopásový kolejový obvod I tr trakční proud, I s signální proud, ST stykový transformátor, V- vysílač pracovního signálu, P přijímač kolejového obvodu Na obr.1. je znázorněno vedení trakčního proudu I tr a signálního proudu I s u jednopásových a dvoupásových kolejových obvodů. U jednopásového obvodu vzniká 100% nesymetrie v důsledku vedení proudu pouze jednou kolejnicí (obr.1a). U dvoupásového obvodu (obr.2b.) protéká proud oběma polovinami hlavního vinutí stykového transformátoru ST a ze středu vinutí pokračuje propojkou do druhého stykového transformátoru, kde se opět symetricky rozdělí. V případě stejné velikosti proudu v obou kolejnicových pásech a tím v obou polovinách hlavního vinutí ruší se vzájemně jeho účinky a do vedlejšího vinutí s připojeným přijímačem P se neindikuje žádná rušivá složka. Stykové transformátory musí zachovat funkční způsobilost při asymetrii do 10 %, při čemž asymetrie je dána vztahem [I 1 ] - [I 2 ] a = x 100 % [I 1 ] + [I 2 ]

3 Nestejné rozdělení trakčního proudu je dáno a) příčnou asymetrií způsobenou různým odporem kolejnic proti zemi v důsledku ukolejňování kovových konstrukcí podél tratě b) podélnou asymetrií vlivem nestejného odporu kolejnic, různého přechodového odporu kolejnicových spojek i částečných lomů kolejnice 2 Zásady měření V odvětví zabezpečovací techniky byla od počátku snaha respektovat nejnepříznivější kombinace stavů hnacího vozidla, kolejového obvodu a případně napájecí stanice. Při vlastním měření byly sledovány tyto alternativy: 2.1 Hnací vozidlo Hnací vozidla s polovodičovými měniči jsou nejzávažnějším reprezentantem rušivých zdrojů. V podmínkách ČSD přišly v souladu s celosvětovým vývojem v úvahu nejprve tyristorové měniče na vozidlech střídavé trakční proudové soustavy. Rozšíření na vozidla stejnosměrné trakční soustavy se uskutečnilo později. Obsah různých kmitočtů ve spektru zpětného trakčního proudu a s tím spojené rušení je závislý jednak na trakčním výkonu, jednak na zapojení vlastních obvodů hnacího vozidla a jeho parametrech. U hnacích vozidel střídavé trakční soustavy s polovodičovým řízením a diodovým usměrňovačem jsou produkovány pouze liché harmonické kmitočty, které mají s rostoucím kmitočtem výrazně klesající tendenci.při aplikaci tyristorových měničů se však amplitudy proudových složek mění v závislosti na řídícím úhlu tyristoru. V případě nesymetrie úhlů otevření tyristorových můstků vznikají pak i sudé harmonické kmitočty. U hnacích vozidel stejnosměrné proudové soustavy se ve spektru zpětného trakčního proudu vyskytuje základní kmitočet pulsního měniče s jeho harmonickými násobky.při současné funkci více pulsních měničů fázově posunutých, je výsledný kmitočet závislý na tomto počtu. Řídící kmitočet pulsních měničů proto musí být volen tak, aby v žádném případě nedošlo k zasažení pracovních pásem, užívaných zabezpečovací technikou. Při hodnocení se respektují tyto stavy a) stejnosměrná trakční proudová soustava - Různé kmitočty pulsního měniče v závislosti na rychlosti a proudovém odběru vozidla - Stav hnacího vozidla - normální chod pulsních měničů - poruchový chod (vyřazení jednoho podvozku) - Kombinace více vozidel v napájecím úseku

4 b) střídavá trakční proudová soustava - Úplná nesymetrie tyristorového můstku - Stav hnacího vozidla: - normální stav - poruchový stav (vyřazení jednoho podvozku) - Kombinace více vozidel v napájecím úseku 2. 2.Kolejový obvod - Zapojení různých přijímacích konců kolejového obvodu - Charakter vedení zpětného trakčního proudu v kolejnicích: Jednou kolejnicí jednopásové obvody Oběma kolejnicemi dvoupásové obvody - Symetrie dvou pásových kolejových obvodů - dokonalá symetrie -zvýšená asymetrie - havarijní stav 2.3. Napájecí stanice - Stejnosměrná trakční proudová soustava - napájení s filtrem - napájení bez filtru - U obou trakčních soustav tolerance napájecího napětí 3 Zkoušené lokomotivy s tyristorovou regulací a) Střídavá trakční proudová soustava 25 kv / 50 Hz První zkušenosti v oblasti rušení byly získány na prototypu lokomotivy 40 E 2, tj. na rekonstruované původní lokomotivě S Lokomotiva měla střední výkon 3200 kw Usměrňovač je tvořen třemi neřízenými diodovými můstky spojenými do serie. Každý můstek je napájen z jednoho vinutí přes antiparalelní skupinu tyristorů. Postupným otevíráním těchto tří skupin lze měnit spojitě celkové usměrněné napětí od 0 do 380 V. Jmenovité parametry lokomotivy jsou Rychlost v n = 60 km/h Proud I n = 1000 A. Pro měření byla sestavena tabulka ( Tab.1), ve které jsou i úhly otevření, zpětně zjištěné z oscilografických záznamů.

5 Tab 1 Měrné režimy prototypové lokomotivy 40E2 První zkoušky byly provedeny v žst. Nezvěstice u Plzně, v době výstavby staničních kolejových obvodů. Použitý kolejový obvod délky 750 m byl na obou stranách zakončen stykovými transformátory DT Na obr.2 jsou kopie záznamů zpětného trakčního proudu. Jsou to typické ukázky skreslení pro tyristorovou regulaci fázovým způsobem. Na záznamech lze určit okamžiky otevírání můstků. Obr. 2. Průběhy zpětného trakčního proudu pro režimy A, B, C, D, E

6 Tím byla zahájena dlouhodobá spolupráce s lokomotivkou ŠKODA zejména v osobě Doc. Ing. Jiřího Danzera CSc.. V té době jsme vyhodnocovali proudové i napěťové záznamy smyčkovým oscilografem RFT typu 12 LS-1. Použity byly smyčky 4000 Hz a záznamy se uskutečnily na registrační samovyvolávací papír. Z těch pak byla provedena analýza pomocí komplexu kalkulátoru Hewlett-Packard ve spojení s převaděčem na vstupní hodnoty kalkulátoru (Digitizér). Použita byla nejvyšší rychlost posuvu (4,5 m/s), takže délka periody pro základní kmitočet 50 Hz byla 90mm. Tato délka byla rozdělena na 150 bodů dle rozlišovací schopnosti snímače grafických hodnot a hodnoty harmonických kmitočtů se snímaly do 40- ti násobku základního kmitočtu. Nevýhoda tohoto měření ve stanici byla v tom, že docházelo k rozdělení zpětného trakčního proudu jistou měrou i do ostatních kolejnic Obr 3. Měrný kolejový obvod dvoupásový s dvoufázovým relé Mg měřící magnetofon, Ú útlumový článek, O oscilograf, R přijímací relé dvoufázové, K kolejové vinutí, M - místní vinutí, A bod pro zavedení nesymetrie, Proto byl pro měření rušivých úrovní vybudován na ŽZO v Cerhenicích měrný kolejový obvod délky 1050 m ( viz obr.3). Tento obvod měl možnost aplikace různých přijímacích konců. Kromě různých druhů výstroje dvoupásových obvodů byl používán rovněž jako jednopásový obvod. Havarijní stav kolejového obvodu byl simulován odpojením jednoho lana od stykového transformátoru v místě A. Obvod byl umístěn v km ŽZO. Při měření se aplikovalo vždy jednostranné napájení z měnírny. Jako proudové snímače byly použity upravené klešťové ampérmetry.

7 Pět zvolených režimů označených písmeny A až E je definováno těmito hodnotami: A... v = 0 I = I n... rozjezd normálního vlaku B... v = 0 I = 1,5 I n... rozjezd těžkého vlaku C... v = 0,5v n I = I n... pomalá jízda ve stanici po rozjezdu D... v = v n I = I n... jízda těžkého vlaku E... v = v n I = 0,5 I n... jízda normálního vlaku Při prvních měřeních byl kolejový obvod pojížděn od napájecího konce směrem k přijímacímu ze vzdálenosti přibližně 1000 m nebo méně a to podle nastaveného režimu. Po původní praxi měrných režimů A-E jsme totiž přešli k metodě postupného nastavování poměrných tahů od 10 až do 100 %.V. další etapě došlo k pojíždění kolejového obvodu obráceně, tj. od izolovaných styků přijímacího konce. Tím byla zaručena srovnatelnost všech měření od okamžiku rozjezdu. Jiná nevýhoda ovšem znamenala zmenšení podílu proudu v kolejnicích s rostoucí vzdáleností pohybujícího se hnacího vozidla. V další fázi byl měřen elektrický motorový vlak SM , složený ze dvou motorových vozů SM a tří nemotorových vložených vozů N Parametry vlaku byly dány v n = 64 km/h a I n = 700 A U tohoto vlaku byl zjištěn značný vzestup úrovně harmonických kmitočtů. To souviselo zřejmě s rozdílným úhlem otevření v tyristorových můstcích a fázovým posunem začátku regulace skupin motorů u hnacích jednotek. Již v prvních výzkumných pracích ORE bylo konstatováno, že produkce sudých harmonických kmitočtů se značně zvyšuje při vzrůstajícím rozdílu úhlu otevření tyristorových můstků. V tomto směru byla sledována např. u ŐBB velikost 6. harmonické 100 Hz, odvozená od základního kmitočtu 16 2/3 Hz, protože signální kmitočet jejich kolejových obvodů byl 100 Hz. Výsledky této expertízy jsou v tab. 2. Tab 2 Závislost amplitudy 6. harmonické na rozdílu úhlu otevření tyristorových můstků

8 Existence této závislosti zhoršuje situaci všude tam, kde pracovní kmitočty jsou celistvým násobkem kmitočtu napájení trakční sítě. Jako opatření byla proto hnací vozidla vybavena automatickou kontrolou úhlu otevření a v případě překročení dovolené hodnoty byl uveden v činnost hlavní vypínač. Posunovací lokomotiva řady S se pak vyznačovala rychlostí v n = 28 km/h a jmenovitým proudem I n = 680 A. Měrné režimy posunovací lokomotivy jsou uvedeny v tabulce 3. Tab 3 Měrné režimy posunovací lokomotivy řady S Během let 1971 až do dnešního dne byla zkoušena celá řada lokomotiv obou trakčních proudových soustav a také jídelní a lůžkové vozy. Nebudu zde samozřejmě uvádět seznam měřených lokomotiv, pouze bych se zmínil některých významnějších, jako např. Elektrická jednotka ř.560 Pars Šumperk, Asynchronní lokomotiva 90E, Dieselelektrická lokomotiva ř. ŐBB, Předměstská jednotka ř Vagonka ČKD Škoda DT, Lokomotiva SIEMENS ř.s 252, Čtyřsystémová lokomotiva DR ř.189 SIEMENS a v neposlední řadě ř.680 ČD PENDOLINO. Na rozdíl od jiných železničních správ byla u nás praktikována úzká spolupráce s výrobci lokomotiv, především Škoda Plzeň a ČKD Praha, takže docházelo k diskuzím a průběžným zkouškám již při vývoji nových prototypů hnacích vozidel. Proto nebylo nutno řešit problémy rušení následně, ale mnohé úpravy byly realizovány postupně během vývoje. Spolupráce se vyplatila zejména při návrhu hnacích vozidel s pulsními měniči ve stejnosměrné trakční proudové soustavě. b) Stejnosměrná trakční proudová soustava 3 kv V podmínkách ČSD bylo zkoušeno řízení pulsního měniče dvojím způsobem: a) proměnným kmitočtem

9 b) několika pevnými kmitočty v kombinaci s pulsně šířkovou modulací U prvního způsobu se objevuje ve zpětném trakčním proudu kmitočet Hz, takže je plynule zasaženo pásmo, ve kterém pracují kolejové obvody. Napětí na přijímacím konci kolejového obvodu pak záleží čistě na kvalitě filtrace. Takové řešení je ovšem pro zabezpečovací techniku nedostatečné a nepřijatelné.. Tento systém byl použit a vyzkoušen na lokomotivě 48 EO 02. Druhý způsob se zaměřuje na řízení určitými pevnými kmitočty, které ani svými harmonickými násobky nezasahují do pracovních pásem kolejových obvodů i při respektování jejich povolených kmitočtových tolerancí, včetně poruchových stavů na lokomotivě i na trati. U ČSD byly využity zkušenosti francouzských drah SNCF, které použily třetinové dělení základního kmitočtu: f 1 = 300 Hz f 2 = 100 Hz f 3 = 33,33 Hz f 4 = 11,11 Hz Tato zkušenost byla uplatněna v síti ČSD již při vývoji elektrické posunové lokomotivy řady E Změna byla provedena pouze u posledního z řídících kmitočtů, kde při respektování trakčních vlastností vozidla došlo ke změně na poloviční hodnotu místo třetinové, takže poslední kmitočet byl upraven na f 4 = 16 2/3 Hz. Vzhledem k možnosti ovlivnění kolejových obvodů třetí harmonickou 3 f 4 bylo nakonec upuštěno od kmitočtu f 4 vůbec a konečná tabulka se omezila na 3 řídící kmitočty f 1 = 300 Hz f 2 = 100 Hz f 3 = 33 1/3 Hz 4 Metodika měření Jak již bylo řečeno, v první fázi.byly proudové i napěťové záznamy prováděny smyčkovým oscilografem RFT typu 12 LS-1. Použity byly smyčky 4000Hz a záznamy byly pořízeny na registrační samovyvolávací papír. Z těch pak byla provedena analýza pomocí komplexu kalkulátoru Hewlett-Packard ve spojení s převaděčem na vstupní hodnoty kalkulátoru (Digitizér). Použita byla nejvyšší rychlost posuvu(4,5 m/s) takže délka periody pro základní kmitočet 50 Hz byla 90 mm. Tato délka byla rozdělena na 150 bodů dle rozlišovací schopnosti snímače grafických hodnot a hodnoty harmonických kmitočtů se snímaly do 40- ti násobku základního kmitočtu. Při možnosti aplikace novější snímací a vyhodnocovací techniky bylo zavedeno kontinuální snímání proudových hodnot přímo na lokomotivě, tak aby během jízdy bylo umožněno respektovat celé nebo většinu spektra trakčních parametrů lokomotivy. Po stanovení normativní hodnoty v proudové formě se upustilo od pořizování napěťových hodnot na přijímacím konci kolejového obvodu. Postupně se přešlo na záznamovou techniku pomocí snímače LEM flex RR 300- SD/24 a měřicího magnetofonu typu TEAC MR- 30.

10 Ve vyhodnocovacím řetězci pak byl použit nejprve selektivní voltmetr Brüel a Kjaer, později Analyzátor HP 3581 C a Plotter HP 7035 B. Magnetofonové záznamy byly však při rostoucí náročnosti pro posuzování lokomotiv také nedostatečné a proto byl do měřicího řetězce zařazen v poslední době počítač Jako poslední byla realizována Waveletova analýza v programu Matlab ve spolupráci akreditované laboratoře pod vedením Ing. Pešky se západočeskou univerzitou Plzeň, katedrou aplikované elektroniky v osobě Ing. Hlouška PhD. V začátcích bylo hodnocení lokomotiv v kompetenci oddělení zabezpečovací techniky VÚŽ v Praze, později, vznikla akreditovaná laboratoř v Plzni Sulkově, kterou vedl Doc. Ing. Konečný CSc a Ing. Peška. Ing. Peška v této činnosti pokračuje doposud. 5 Mezní hodnoty rušení V rámci řešené problematiky byla ve VÚŽ zpracována oborová norma ON o názvu Zkoušky hnacích vozidel z hlediska rušení železničních zabezpečovacích zařízení Tato norma stanovuje zásady pro zjišťování ovlivnění činnosti kolejových obvodů, měřicí metody a způsob vyhodnocení. Norma platí pro hnací vozidla v oblasti obou trakčních proudových soustav a pro vozidla nezávislé trakce s elektrickým topným agregátem a pro statické měniče pro ústřední zásobování osobních vozů elektrickou energií. Tato první verze definovala dovolené hodnoty rušivých efektů v napěťové formě pro sledované kmitočty kolejových obvodů a činila 50 mv..celé toleranční pásmo pro kolejové obvody 75Hz a 275 Hz je na obr 4.

11 Obr 4a Pásma dovolených hodnot pro kolejové obvody 75 Hz

12 Obr 4b Pásma dovolených hodnot pro kolejové obvody 275 Hz V době, kdy se přešlo na kontinuální proudové vyhodnocování byla pak přepočtem určena hodnota 100mA za stejných podmínek kmitočtové tolerance. 6 Závěr Kromě hnacích vozidel obou trakčních proudových soustav a statických měničů jídelních a lůžkových vozů a topných agregátů se prováděla i další měření, např. měničů pro ohřev výhybek nebo kuriozní měření vlivu radiového vysílače v Liblicích u Č. Brodu po rekonstrukci, kdy jeho výkon byl zvýšen z 300 kw na 1,5 MW. Byla sledována teoretická možnost ovlivnění, jestliže kolejový obvod by převzal funkci antény při dosažení délky násobku čtvrtiny délky nosné vlny vysílače a okamžitá modulační frekvence by souhlasila s pracovním kmitočtem kolejového obvodu.

13 Závěrem je třeba zdůraznit, že v našich podmínkách nedošlo u zkoušených lokomotiv k žádné nehodě po zavedení do provozu. Osvědčila se spolupráce s českými firmami ( např. ŠKODA Plzeň, ČKD Praha, VAGONKA Studénka) zahraničními lokomotivkami ( např. SIEMENS), kdy byly vznikající problémy během vývoje již postupně odstraňovány. Problémy se objevily až při zkouškách PENDOLINA s firmou ALSTOM, kterých jsem se účastnil již jen jako pozorovatel. Použitá literatura [1] Stoll, K., Bečka, J., Nádvorník B: Vlivy tyristorové regulace hnacích vozidel na železniční zabezpečovací zařízení, NADAS, Praha,1984 [2] Oborová norma Zkoušky hnacích vozidel z hlediska rušení železničních zabezpečovacích zařízení, ÚNM, Praha,1983 [3] Chudáček, V., Peška, K., Stoll, K. : Mezní hodnoty rušivých proudů na kolejové obvody, Závěrečná zpráva k úkolu ČD, Praha, 1997 Několik ilustrativních obrázků z historie měření EMC ve VÚŽ Praha

14 Počátky měření EMC pracovníky VÚŽ Praha železniční trať u Zábřehu na Mor. r.1962

15 Měření EMC jednotky ř.680 na ŽZO Velim v r.2004.

16 Snímač (sonda) topného proudu.

17 Pohled na měřící pracoviště EMC na ŽZO Velim.

Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah.

Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah. Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah. a.) podle druhu el. vozby - hlavní dálkové dráhy - městské dráhy - podzemní dráhy (metro) - důlní dráhy - průmyslové dráhy - silniční trolejové

Více

Ztráty v napájecí soustavě

Ztráty v napájecí soustavě Karel Hlava 1, Jaromír Hrubý 2 Ztráty v napájecí soustavě Klíčová slova: spotřeba trakční energie, ztrátové složky, vliv počtu a polohy trakčních odběrů Složky spotřeby energie v elektrické trakci Spotřeba

Více

Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení

Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1999 ČÍSLO 8 Luboš Smejkal Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení Klíčová slova: hybridní elektrická lokomotiva, akumulátorový vůz, provozní zkušenosti, ekonomické

Více

Konvenční vlakové zabezpečovače v železničním provozu na síti SŽDC historický vývoj a současný stav

Konvenční vlakové zabezpečovače v železničním provozu na síti SŽDC historický vývoj a současný stav Konvenční vlakové zabezpečovače v železničním provozu na síti SŽDC historický vývoj a současný stav Ivan Konečný, ZČU Plzeň 1. Úvod V letošním roce uplynulo již 50 let od zavedení nízkofrekvenčního liniového

Více

VLIV TRAKČNÍHO POHONU S ASYNCHRONNÍMI MOTORY NA KOLEJOVÉ OBVODY INFLUENCE OF TRACTION DRIVE WITH INDUCTION MACHINES ON TRACK CIRCUITS

VLIV TRAKČNÍHO POHONU S ASYNCHRONNÍMI MOTORY NA KOLEJOVÉ OBVODY INFLUENCE OF TRACTION DRIVE WITH INDUCTION MACHINES ON TRACK CIRCUITS Proceedings of the Conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2005" 65 VLIV TRAKČNÍHO POHONU S ASYNCHRONNÍMI MOTORY NA KOLEJOVÉ OBVODY INFLUENCE OF TRACTION DRIVE WITH INDUCTION

Více

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-TU Ostrava 1. Transformovny na povrchových dolech Hlavní rozvodna na povrchovém dole je na napětí 100, 35 nebo 22kV. Napájení rozvodny je provedeno minimálně dvěma

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Trakční prvky dvousystémových lokomotiv Vedoucí práce : Doc. Ing. Bohumil Skala,

Více

Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD

Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD Jiří Krupica Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD Klíčová slova: napájení zabezpečovacích zařízení ČD, univerzální napájecí zdroj (UNZ), zpětné působení UNZ

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

Podmínky provozu moderních kolejových vozidel v České republice

Podmínky provozu moderních kolejových vozidel v České republice Podmínky provozu moderních kolejových vozidel v České republice Jan MAJ 1, Jiří POHL 2 1 Ing. Jan Maj, Siemens s.r.o., Siemens Kolejová vozidla s.r.o. 2 Ing. Jiří Pohl, Siemens Kolejová vozidla s.r.o.

Více

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Alexander Nazarov, Oleg Nazarov a Marion Protze* * Alexander Nazarov je prvním

Více

Statické zdroje pro zkušebnictví cesta k úsporám elektřiny

Statické zdroje pro zkušebnictví cesta k úsporám elektřiny Statické zdroje pro zkušebnictví cesta k úsporám elektřiny Dr. Ing. Tomáš Bůbela ELCOM, a.s. Zdroje ve zkušebnictví Rotační zdroje, soustrojí, rotační měniče: stále ještě nejčastěji používané napájecí

Více

VÝHODY TECHNICKY SPRÁVNĚ ŘEŠENÉ KOMPENZACE

VÝHODY TECHNICKY SPRÁVNĚ ŘEŠENÉ KOMPENZACE VÝHODY TECHNICKY SPRÁVNĚ ŘEŠENÉ KOMPENZACE J. Hanzlík, M. Doubek, EMCOS s. r. o. Článek upozorňuje na výhody kvalifikovaně navržených a technicky správně provedených kompenzačních zařízení v porovnání

Více

Metodika zkratových zkoušek na AC soustavě pro měření nebezpečných napětí

Metodika zkratových zkoušek na AC soustavě pro měření nebezpečných napětí Radovan Doleček 1 Metodika zkratových zkoušek na AC soustavě pro měření nebezpečných napětí Klíčová slova: napájecí soustava AC, dotyková napětí, kroková napětí, zkraty na trakčním vedení Úvod V rámci

Více

Obsah. Obsah. Profil společnosti 2

Obsah. Obsah. Profil společnosti 2 Aplikace Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Aplikace 3 Výkonové polovodičové jednotky PSU 3 Zákaznické PSU 4 Schémata zapojení PSU 5 Řídicí jednotka tyristorů GU 3391 6 Řídicí jednotka tyristorů

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304 Signal Mont s.r.o Hradec Králové T73304 List č.: 1 Výzkumný ústav železniční Praha Sdělovací a zabezpečovací dílny Hradec Králové TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304 JKPOV 404 229 733 041 Zpracoval:

Více

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba.

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Elektrická trakce Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Způsob pohonu hnacích kol elektromotorem má odborný název elektrická trakce a elektromotor

Více

2 Dvoupodlažní elektrická jednotka typu 575 pro Litevské železnice (LG)

2 Dvoupodlažní elektrická jednotka typu 575 pro Litevské železnice (LG) DVOUPODLAŽNÍ ELEKTRICKÁ JEDNOTKA PRO LITEVSKÉ ŽELEZNICE (LG) S TRAKČNÍM SYSTÉMEM 25 KV, 50HZ Pavel BERÁNEK Ing. Pavel BERÁNEK, ŠKODA VAGONKA a.s., 1. máje 3176/102, 703 00 Ostrava, tel. +420 597 477 344,

Více

Rezonanční řízení krokového motoru polomost

Rezonanční řízení krokového motoru polomost Rezonanční řízení krokového motoru polomost Ing. Ladislav Kopecký V tomto článku popíšeme praktické zkušenosti s rezonančním řízením dvoufázového krokového motoru a naměřené výsledky porovnáme s výsledky

Více

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ Karel SELLNER Doc. Ing. Karel SELLNER, CSc, Ministerstvo dopravy ČR, nabř. L. Svobody 1222, Praha 1 Úvod Růst národního hospodářství a integrace

Více

Zlepšení vlastností usměrňovače s kapacitní zátěží z hlediska EMC

Zlepšení vlastností usměrňovače s kapacitní zátěží z hlediska EMC Vladimír Kudyn Zlepšení vlastností usměrňovače s kapacitní zátěží z hlediska EMC Klíčová slova: usměrňovač, DPF, THD, přídavná tlumivka, kapacitní zátěž, spektrum harmonických složek. 1. Úvod Pro správnou

Více

Modernizace uložení DC trakčního elektromotoru se zvýšeným výkonem s tlapovým závěsem na valivých ložiskách.

Modernizace uložení DC trakčního elektromotoru se zvýšeným výkonem s tlapovým závěsem na valivých ložiskách. Modernizace uložení DC trakčního elektromotoru se zvýšeným výkonem s tlapovým závěsem na valivých ložiskách. Milan ŠLITR Ing., SKD TRADE, a.s., Kolbenova 917/5d, 190 00 Praha 9 Modernizace uložení DC trakčního

Více

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu 1. Rozbor možných opravných prostředků na výstupu z napěťového střídače vč. příkladů zapojení

Více

Špičkové technologie v kolových a kolejových vozidlech, které přispívají ke snížení energetické náročnosti a představují SMART řešení

Špičkové technologie v kolových a kolejových vozidlech, které přispívají ke snížení energetické náročnosti a představují SMART řešení Špičkové technologie v kolových a kolejových vozidlech, které přispívají ke snížení energetické náročnosti a představují SMART řešení Ladislav Sobotka Kolová vozidla ŠKODA ELECTRIC se zásobníky elektrické

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Základní charakteristika a

Více

Měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení

Měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení Měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení Karel Peška, VÚŽ peskak@cdvuz.cz Měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení ovlivněné části systému rozhraní

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE SPÍNANÉ ZDROJE Problematika spínaných zdrojů Popularita spínaných zdrojů v poslední době velmi roste a stávají se převažující skupinou zdrojů na trhu. Umožňují vytvářet kompaktní přístroje s malou hmotností

Více

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY FRANTIŠEK PALÍK Křižíkova elektrická lokomotiva z roku 1905 pro Vídeňskou městskou dráhu po přestavbě v roce 1927 pro ČSD jako E 225.001 Počátkem 20. let minulého století vznikl na

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Základní informace k předmětu plnění veřejné zakázky Technické podmínky Požadavkem pro realizaci jednotlivých stanovišť je provedení vizualizace úloh na počítači s ovládáním jednotlivých aktivních prvků

Více

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu.

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu. ZADÁNÍ: ) Seznamte se se zapojením a principem činnosti synchronního detektoru 2) Změřte statickou převodní charakteristiku synchronního detektoru v rozsahu vstupního ss napětí ±V a určete její linearitu.

Více

1 Schválené a zavedené KO s EFCP

1 Schválené a zavedené KO s EFCP 1 Schválené a zavedené KO s EFCP Seznam KO s EFCP zavedených k 1. 7. 2016 typ KO aktuální RT základní charakteristika KO-3110 RT 3110, RT 3111, dvoupásové KO 75 Hz s DT-075, smyčky 50 / 100 Ω KO-3111 3.

Více

Ing. Martin Šindelář. Téma disertační práce: SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA. Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek CSc.

Ing. Martin Šindelář. Téma disertační práce: SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA. Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek CSc. Ing. Martin Šindelář Téma disertační práce: SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek CSc. Téma disertační práce SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA Funkce

Více

Studie možností dodatečného kódování VZ na tratích nevybavených autoblokem

Studie možností dodatečného kódování VZ na tratích nevybavených autoblokem Studie možností dodatečného kódování VZ na tratích nevybavených autoblokem František Fiala, První SaZ Plzeň (část 1. a 2.) Ivan Konečný, ZČU Plzeň (část 3. a 4.) 1. Úvod V úvodu této přednášky dovolte,

Více

Snížení transientního jevu při přechodu asynchronního motoru napájeného z měniče kmitočtu na napájení ze sítě

Snížení transientního jevu při přechodu asynchronního motoru napájeného z měniče kmitočtu na napájení ze sítě Snížení transientního jevu při přechodu asynchronního motoru napájeného z měniče kmitočtu na napájení ze sítě Praha, srpen 2012 Prof. Ing. JiříPavelka, DrSc., Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. Ing. Vít Hlinovský,

Více

Ostrovní provoz BlackOut

Ostrovní provoz BlackOut Ostrovní provoz BlackOut Ivan Petružela 2006 LS X15PES - 13. Ostrovní provoz 1 Osnova Frekvenční plán Ostrovní provoz Frekvenční kolaps v rovině (f,p) Obnovení frekvence pomocí frekvenčního odlehčování

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Katedra elektrotechniky a elektromechanických systémů Ing. Pavel Rydlo KROKOVÉ MOTORY A JEJICH ŘÍZENÍ Studijní texty

Více

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU Úvod: Čas ke studiu: Polovodičové součástky pro výkonovou elektroniku využívají stejné principy jako běžně používané polovodičové součástky

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu Stýskala, 2006 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Sylabus tématu 1. Elektromagnetické

Více

1 Schválené a zavedené KO s EFCP

1 Schválené a zavedené KO s EFCP 1 Schválené a zavedené KO s EFCP 1.1 Seznam KO s EFCP zavedených k 21. 6. 2016 typ KO aktuální RT základní charakteristika KO-3110 RT 3110, RT 3111, dvoupásové KO 75 Hz s DT-075, smyčky 50 / KO-3111 3.

Více

Podvozky (pojezdy) železničních vozidel. Volné materiály k předmětu MZV

Podvozky (pojezdy) železničních vozidel. Volné materiály k předmětu MZV Podvozky (pojezdy) železničních vozidel Volné materiály k předmětu MZV Ing. Marcel Mityska, CSc. 2012 1 Podvozky (pojezdy) železničních vozidel Základní rozdělení pojezdů je na: RÁMOVÉ a PODVOZKOVÉ. Chování

Více

Informačné a automatizačné technológie v riadení kvality produkcie Vernár, 12.-14. 9. 2005 PŘENOS DAT PO NÍZKONAPĚŤOVÉ ROZVODNÉ SÍTI

Informačné a automatizačné technológie v riadení kvality produkcie Vernár, 12.-14. 9. 2005 PŘENOS DAT PO NÍZKONAPĚŤOVÉ ROZVODNÉ SÍTI 57 PŘENOS DAT PO NÍZKONAPĚŤOVÉ ROZVODNÉ SÍTI BOHUSLÁVEK Zdeněk, HRBEK Martin Abstrakt: Příspěvek popisuje experimenty vyšetřující vliv různých typů rušení na kvalitu přenosu dat pomocí modemů PLC po rozvodné

Více

Vlakové zabezpečovače v pražském metru, současný stav, provozní zkušenosti, perspektiva

Vlakové zabezpečovače v pražském metru, současný stav, provozní zkušenosti, perspektiva Vlakové zabezpečovače v pražském metru, současný stav, provozní zkušenosti, perspektiva Jaroslav Hauser, Milan Pecka 1. Úvod Vlakový zabezpečovač je technické zařízení, jehož úlohou je přispívat ke zvýšení

Více

Synchronní motory s permanentními magnety pro trakční pohony kolejových vozidel

Synchronní motory s permanentními magnety pro trakční pohony kolejových vozidel Ondřej Černý 1, Radovan Doleček 2, Jaroslav Novák 3 Synchronní motory s permanentními magnety pro trakční pohony kolejových vozidel Klíčová slova: stejnosměrný motor, asynchronními motor, synchronní motor

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita omáše Bati ve Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ ELEKROECHNIKY A PRŮMYSLOVÉ ELEKRONIKY Název úlohy: Měření frekvence a fázového posuvu proměnných signálů Zpracovali: Petr Luzar, Josef Moravčík Skupina:

Více

Způsoby napájení trakční sítě

Způsoby napájení trakční sítě Způsoby napájení trakční sítě Trakční síť je napájená proudem z trakční napájecích stanic. Z důvodů omezení napájecích proudů a snadnější lokalizace poruch se síť dělí na jednotlivé napájecí úseky, které

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 47 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna vozidel Zkoušky: 1.1 Stanovení rozměrů vozidel. J-4-720/11 Silniční vozidla dle 2 zákona 1.2 Stanovení hmotnosti vozidel. J-4-720/12 č.56/2001 Sb.

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

v Praze mezi kanály EEG Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9

v Praze mezi kanály EEG Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9 České vysoké učení technické v Praze Algoritmy pro měření zpoždění mezi kanály EEG Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9 31. března 23 Obsah 1 Zadání 1 2 Uvedení do problematiky měření zpoždění signálů 1

Více

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380 Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380 Historie elektrických výzbrojí ŠKODA Odporová regulace stejnosměrných trakčních motorů Pulzní regulace stejnosměrných trakčních motorů Řízené tyristorové usměrňovače

Více

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU Jan Beneš Návrh vyskorychlostních tratí v ČSFR z roku 1990 vládní usnesení č. 765/89 z r. 1989 vyhledávací studie byla zpracovávána od roku

Více

Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy

Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy Důvody kompenzace cos P S P cos S ekv 2 Spotřebiče

Více

VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY

VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY Jiří HAVLÍK Ing. Jiří HAVLÍK, DT výhybkárna a mostárna a.s., Dolní 100, 797 11 Prostějov Anotace V oddělení výzkumu a vývoje firmy jsou řešeny úkoly zejména z

Více

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/750/3

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/750/3 Elektronický měnič napětí EM 50/750/3 Úvod Elektronický měnič slouží k výrobě sinusového napětí 3x380 V (resp. 400 V), 50 Hz. Měnič je napájen ze stejnosměrného zdroje se jmenovitým napětím 24 VDC. Trvalý

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích

Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích 1. Úvod Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích prof. Ing. Jiøí Pavelka, DrSc., ÈVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, katedra elektrických pohonù a trakce Mìnièe výkonové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Učební pomůcky pro

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ JEDNOTKY ŘADY 470. Motorový vůz řady 470

ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ JEDNOTKY ŘADY 470. Motorový vůz řady 470 ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ JEDNOTKY ŘADY 470 V letech 1986 1991 byly pro potřeby ČSD vyvinuty a postaveny dvě prototypové elektrické jednotky řady 470. Jednotka, složená z elektrických vozů řady 470 a nemotorových

Více

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov 1. Vysokorychlostní tratě Železniční dopravu lze rozdělit na konvenční a vysokorychlostní. Mezníkem mezi nimi je rychlost 200 km/h. Vysokorychlostní tratě mohou

Více

8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ

8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ 8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ 8. l Štítkové údaje Trojfázové asynchronní motory se mohou na štítku označit dvojím jmenovitým (tj. sdruženým) napětím např. 400 V / 30 V jen tehdy, mohou-li trvale

Více

Provoz jednotek 680 Pendolino

Provoz jednotek 680 Pendolino Provoz jednotek 680 Pendolino Zápis do Knihy předávky Z důvodu nemožnosti zápisu údajů do záznamového zařízení Memocard nařizuji doplnit zápis v Knize předávky v kolonce domovské DKV o SAPové číslo strojvedoucího

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

Návrhy zadání Diplomových prací divize TRANSPORTATION rok 2008/2009

Návrhy zadání Diplomových prací divize TRANSPORTATION rok 2008/2009 Návrhy zadání Diplomových prací divize TRANSPORTATION rok 2008/2009 ŠKODA VAGONKA a.s. 1. Vypracování koncepčního návrhu řešení regionálního vozidla nebo jeho části v modulárním provedení s variabilním

Více

Nabídky služeb zkušebního centra VUZ ve Velimi

Nabídky služeb zkušebního centra VUZ ve Velimi Pavel Janoušek 1 Nabídky služeb zkušebního centra VUZ ve Velimi Klíčová slova: zkušební centrum, velký zkušební okruh, malý zkušební okruh, dynamický zkušební stav, hala na přípravu zkoušek, akreditovaná

Více

Obsah. Redakční sloupek

Obsah. Redakční sloupek Ročník:1 Číslo:3 1 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. Historické dny tramvají v Pražské MHD 5. Zajímavosti z metra 6. Historie železnice v Českých zemích 8. Foto čísla, sběratelská karta Redakční

Více

Pavel Dědourek. 28. dubna 2006

Pavel Dědourek. 28. dubna 2006 Laboratorní úloha z předmětu 14EVA Měření na automobilovém alternátoru Pavel Dědourek 28. dubna 2006 Pavel Dědourek, Michal Červenka, Tomáš Kraus Ptáček, Ladislav Žilík 1 Úkol měření Ověřit vlastnosti

Více

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Význam a použití Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Jsou nejrozšířenějšími elektromotory vůbec a používají se k nejrůznějším pohonům proto, že jsou ze všech elektromotorů nejjednodušší

Více

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod INFORMACE NRL č. 12/2 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí Hz I. Úvod V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí

Více

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů AD1M14VE2 Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz Obsah: Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů Harmonogram: 7+ soustředění Literatura: Skripta Výkonová elektronika

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚŘENÍ VODIVOSTI KAPALIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚŘENÍ VODIVOSTI KAPALIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (5. část) Ing. Josef Kunc

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (5. část) Ing. Josef Kunc Systémové elektrické instalace KNX/EIB (5. část) Ing. Josef Kunc Přenos informací V předchozím čísle jsme naznačili, že přenos dat probíhá formou digitalizovaných telegramů. Veškerý přenos informací vychází

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ

Více

České dráhy ČD V 25. Z M Ě N A č. 2. Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele Divize obchodně provozní dne 20. 9. 2000 pod č. j. 59.

České dráhy ČD V 25. Z M Ě N A č. 2. Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele Divize obchodně provozní dne 20. 9. 2000 pod č. j. 59. České dráhy ČD V 25 P Ř E D P I S P R O O R G A N I Z A C I Ú D R Ž B Y E L E K T R I C K Ý C H A M O T O R O V Ý C H H N A C Í C H V O Z I D E L, O S O B N Í C H, V L O Ž E N Ý C H, P Ř Í P O J N Ý C

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ OPERAČNÍ ZESILOVAČE Teoretický základ Operační zesilovač (OZ) je polovodičová součástka, která je dnes základním stavebním prvkem obvodů zpracovávajících spojité analogové signály. Jedná se o elektronický

Více

Modernizace osobních vozů v ŽOS České Velenice a. s.

Modernizace osobních vozů v ŽOS České Velenice a. s. VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1999 ČÍSLO 8 Miroslav Lintner - Karel Boček - Jaroslav Folta Modernizace osobních vozů v ŽOS České Velenice a. s. Klíčová slova: ŽOS České Velenice a.s., modernizované vozy,

Více

Václav Kùs Vliv polovodièových mìnièù na napájecí soustavu Vydáno s finanèní podporou Grantové agentury Èeské republiky, èíslo úkolu GAÈR 102/02/1355 2002 Kniha se zabývá aktuální problematikou vlivu polovodièových

Více

5. Diodové usměrňovače

5. Diodové usměrňovače 5. Diodové směrňovače Usměrňovač je polovodičový prvek, který mění střídavé napětí a prod na stejnosměrný. Podle toho, zda je výstpní směrněné napětí možno řídit či ne se dělí směrňovače na řízené a neřízené.

Více

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru PE v navazujícím magisterském programu strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2015/16 Soubor obsahuje tematické okruhy

Více

Commander SK. EF www.controltechniques.cz. Technická data. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Commander SK. EF www.controltechniques.cz. Technická data. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů EF Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů ové velikosti A až C a 2 až 6 Základní informace Výrobce odmítá odpovědnost za následky vzniklé nevhodnou, nedbalou

Více

Cenová statistika ve stavebnictví

Cenová statistika ve stavebnictví Ing. Martin NOVÝ, CSc. KONCES, spol. s r.o., Brno Cenová statistika ve stavebnictví Připravovaný vstup České republiky do Evropské unie vyžaduje transformaci statistické služby tak, aby odpovídala požadavkům

Více

ELEKTRONKOVÉ ZESILOVAÈE Karel Rochelt Aèkoliv se dnes vyrábí absolutní vìtšina spotøební audioelektroniky na bázi polovodièù, a koneckoncù by nešla její pøevážná èást bez polovodièù vùbec realizovat, stále

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 126/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Energie transevropského

Více

Karel Hlava. Klíčová slova: dvanáctipulzní usměrňovač, harmonické primárního proudu, harmonické usměrněného napětí, dělení usměrněného proudu.

Karel Hlava. Klíčová slova: dvanáctipulzní usměrňovač, harmonické primárního proudu, harmonické usměrněného napětí, dělení usměrněného proudu. Karel Hlava Důsledky nesymetrie fázových reaktancí obou sekcí transformátoru dvanáctipulzního usměrňovače ČD z hlediska jeho EMC vůči napájecí síti a trakčnímu vedení Klíčová slova: dvanáctipulzní usměrňovač,

Více

ELEKTRICKÁ TRAKCE 8. ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ BRZD

ELEKTRICKÁ TRAKCE 8. ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ BRZD 4.11.2008 ETR800.DOC Elektrická trakce 8 - Elektrické ovládání brzd Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 8. ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ BRZD Obsah 1 Úvod...2 1.1 Energie při brzdění... 2 1.2 Rozdělení

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/002/15/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Český metrologický

Více

Nové měřicí metody ke zjištění kvality zpětné trakční cesty aplikované na koridorový ch tratích ČD

Nové měřicí metody ke zjištění kvality zpětné trakční cesty aplikované na koridorový ch tratích ČD 1 Nové měřicí metody ke zjištění kvality zpětné trakční cesty aplikované na koridorový ch tratích ČD Jan MATOUŠ Ing. Jan MATOUŠ, ČD s.o., Technickáú středna dopravní cesty 120 00 Praha 2, Perucká3 Abstrakt

Více

VLAKOVÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY. V. Chudáček, J. Jakl, L. Lochman

VLAKOVÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY. V. Chudáček, J. Jakl, L. Lochman VLAKOVÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY V. Chudáček, J. Jakl, L. Lochman ČD - VÚŽ Praha, 1999 2 Předmluva Hlavním úkolem vlakového zabezpečovacího zařízení je zajistit, že nedojde k ohrožení vlaků při omylu nebo

Více

Rádiové dálkové ovládání posunovacích lokomotiv OPL 99.A

Rádiové dálkové ovládání posunovacích lokomotiv OPL 99.A Michal Hušek, Alois Kotrba Rádiové dálkové ovládání posunovacích lokomotiv OPL 99.A Klíčová slova: dálkové ovládání, OPL-99.A, bezdrátové řízení. 1. Úvod Od 1. července 2001 je možné vidět v maloměřické

Více

Regulace frekvence a napětí

Regulace frekvence a napětí Regulace frekvence a napětí Ivan Petružela 2006 LS X15PES - 5. Regulace frekvence a napětí 1 Osnova Opakování Blokové schéma otáčkové regulace turbíny Statická charakteristika (otáčky, výkon) turbíny Zajištění

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

OPATŘENÍ SNIŽUJÍCÍ OJÍŽDĚNÍ KOLEJNIC

OPATŘENÍ SNIŽUJÍCÍ OJÍŽDĚNÍ KOLEJNIC OPATŘENÍ SNIŽUJÍCÍ OJÍŽDĚNÍ KOLEJNIC Ing. Martin Táborský SŽDC, s.o., Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. Úvod Opotřebení kolejnic je problémem, který trápí železniční správy snad na celém

Více

VUMS-POWERPRAG s.r.o.

VUMS-POWERPRAG s.r.o. VUMS-POWERPRAG s.r.o. Lužná 2, 160 00 Praha 6 TEL/FAX: 235 366 129 * E-Mail: powerprg@volny.cz Napájecí zdroje a nabíječky řady DNR na DIN lištu Výstupní výkony v řadě 5W, 10W, 18W,,,,, a 9 Jednofázové

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ZKOUŠKY IZOLÁTOROVÝCH ZÁVĚSŮ OBLOUKOVÝMI ZKRATY

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ZKOUŠKY IZOLÁTOROVÝCH ZÁVĚSŮ OBLOUKOVÝMI ZKRATY REAS ČR ČEPS VSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ZKOUŠKY IZOLÁTOROVÝCH ZÁVĚSŮ OBLOUKOVÝMI ZKRATY PNE 34 8034 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky pro rozvod

Více

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 30 Elektronický

Více