Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. září 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. září 2009"

Transkript

1 Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. září 2009 Ing. Martina Šudřichová Příspěvek vznikl v rámci projektu IGA 7709 Odklad zavedení eura v ČR z hlediska přínosů a nákladů společné měny euro financovaný Interní grantovou agenturou VŠFS. 1.

2 Cíl: Přínosy a náklady odkladu zavedení Odhadnout moţné přínosy a náklady, které malým a středním podnikatelům vzniknou v souvislosti s odkládáním přijetí eura. Aplikovat závěry na modelových příkladech podnikatelských subjektů. 2.

3 Obsah: Desetiletá historie eura a česká cesta do eurozóny. Odklad přijetí eura z pohledu malých a středních podniků. Přínosy odkladu zavedení eura. Náklady odkladu zavedení eura. Modelové situace. Ţivnostník projektant. Pension. Dřevařský podnik. Závěr. Pouţitá literatura. 3.

4 Desetiletá historie eura a česká cesta do eurozóny: R. 1999: vznik eura bezhotovostní platební prostředek v 11 zemích EU. R. 2001: do eurozóny vstupuje Řecko. R. 2002: bankovky a mince jednotné měny euro jsou zavedeny do oběhu. EMU tvoří 12 členských států EU. R. 2004: přistoupení 8 zemí SVE, Malty a Kypru do EU. R. 2005: reforma Paktu stability a růstu. R. 2007: euro přijímá Slovinsko. Do EU vstupuje Rumunsko a Bulharsko. R. 2008: euro přijímá Kypr a Malta. R. 2009: euro přijímá Slovensko. 4.

5 Tab. č. 1: Plánované přijetí eura v ostatních zemích EU Členský stát EU Plánovaný rok zavedení eura Bulharsko nestanoven Česká republika nestanoven Dánsko Nemá povinnost zavést euro* Estonsko nestanoven Litva nestanoven Lotyšsko nestanoven Maďarsko nestanoven Polsko nestanoven Rumunsko 2014 Švédsko nestanoven Velká Británie Nemá povinnost zavést euro* louvy * na základě trvalé výjimky opt-out dle Maastrichtské Zdroj: autor 5.

6 Tab. č.2: Plnění nominálních konvergenčních kritérii Českou republikou Konvergenční kritérium Referenční hodnota Stav plnění v ČR za rok 2008 Cenová stabilita 4,1% 6,4% Dlouhodobé úrokové sazby 6,6% 4,7% Veřejný deficit -3% HDP -1,2% HDP Hrubý veřejný dluh 60% HDP 28,8% HDP Účast v ERM II 2 roky neúčastní se Zdroj: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, ČNB, Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/vyhodnoceni_maastricht_2008_pdf.pdf> 6.

7 Odklad přijetí eura z pohledu malých a středních podniků: Do diskuzí o zavedení či odloţení přijetí eura se zapojují více velké podnikatelské subjekty. Dle ČSÚ vykazovalo podnikatelskou činnost k v ČR celkem podniků, z toho bylo MSP. Stanovisko Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR: stanovit termín přijetí eura na rok

8 Přínosy odkladu zavedení eura: Odloţení jednorázových výdajů související se zavedením jednotné společné měny, např. Finanční prostředky na změny softwarových parametrů různých technických zařízení. Nákup účetních programů. Školení. Finanční zátěţ vyplývající z duálního oceňování a duálního oběhu. 8.

9 Ceny školení podnikatelů a zaměstnanců, které nabízí společnost 1. VOX, a.s. z účetní a daňové problematiky se pohybují od 1 000,- Kč do 7 790,- Kč v závislosti na délce výuky. Lze předpokládat, ţe přechod na euro by si vyţádal vícedenní kurzy. Ceny účetního a ekonomického programu Pohoda 2009 jsou závislé na druhu agend a počtu PC licencí. Program je určen pro MSP a pracuje s cizími měnami. 9.

10 Tab. č. 3: Ceny účetního programu Pohoda 2009 v Kč Účetní program Pohoda / Cena (včetně DPH) Pohoda 2009 Lite daňová evidence, homebanking, cizí měny, objednávky, fakturace, adresář, poštovní sestavy, majetek, kniha jízd. Pohoda 2009 Standard daňová evidence, homebanking, cizí měny, objednávky, fakturace, adresář, poštovní sestavy, majetek, kniha jízd, mzdy, sklady, výkazy pro Intrastat, internetové obchody, podpora pokladního hardware. Pohoda 2009 Profi účetnictví, homebanking, cizí měny, objednávky, fakturace, adresář, poštovní sestavy, majetek, kniha jízd, podpora pokladního hardware. Pohoda 2009 Premium - účetnictví, homebanking, cizí měny, objednávky, fakturace, adresář, poštovní sestavy, majetek, kniha jízd, mzdy, sklady, výkazy pro Intrastat, internetové obchody, podpora pokladního hardware. licence na 1 PC Zdroj: STORMWARE s.r.o., Dostupné z: http: <www.stormware.cz/pohoda> síťová verze 2-3 PC síťová verze 4-5 PC 4 736, síťová verze 6-10 PC 9 496, , , , , , , , , , , ,60 10.

11 Náklady odkladu zavedení eura: Bankovní poplatky: za vedení účtů v různých měnách. za bezhotovostní převody v zahraničních měnách. Nestabilní kurz koruny. 11.

12 Tab.č. 4: Náklady spojené s devizovými účty vedené v eurech Poplatek za / Banka ČS ČSOB KB Raiffeisenbank Založení účtu zdarma zdarma zdarma zdarma Vedení účtu 45 Kč účet s přímým bankovnictvím 75 Kč účet bez přímého bankovnictví Výpis z účtu měsíčně poštou do ČR 120 Kč 100 Kč 3,5 EUR 15 Kč + poštovné 0 Kč 20 Kč 20 Kč Vklad hotovosti (EUR) 8 Kč 9 Kč zdarma Do výše ekvivalentu Kč za den: 1 EUR Výběr hotovosti (EUR) 38 Kč 60 Kč 60 Kč Do výše ekvivalentu Kč za den: 2 EUR Zrušení zdarma zdarma zdarma zdarma Zdroj: ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s., Dostupné z:<http://www.csas.cz >; ČSOB, Dostupné z: <http://www.csob.cz/cz/stranky/default.aspx>; KOMERČNÍ BANKA, Dostupné z:<http://www.kb.cz>; RAIFFEISENBANK, Dostupné z: <http://www.raiffeisenbank.cz> 12.

13 Tab.č. 5: Náklady spojené s bezhotovostním zahraničním platebním stykem v rámci SEPA Poplatek za/banka Platbu do zahraniční do výše EUR Úhrada ze zahraničí do výše EUR ČS ČSOB KB Raiffeisenbank 220,-Kč 500,-Kč (na přepážce) a 250,- Kč (linka 24 a elektronické bankovnictví) 195,-Kč 220,- Kč 100,-Kč 150,-Kč 145,-Kč 200,-Kč Zdroj: ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s., Dostupné z:<http://www.csas.cz >; ČSOB, Dostupné z: <http://www.csob.cz/cz/stranky/default.aspx>; KOMERČNÍ BANKA, Dostupné z:<http://www.kb.cz>; RAIFFEISENBANK, Dostupné z: <http://www.raiffeisenbank.cz> 13.

14 Obr. č. 1: Prognóza kurzu CZK/EUR Zdroj: ČNB, Dostupné z: < 14.

15 Modelové situace ţivnostník projektant: Charakteristika: Vytváří projekty elektroinstalací (rozsáhlé stavby i rodinné domy). Pracuje na základě objednávky. Fakturuje pouze v Kč. Vede daňovou evidenci v systému, který neumoţňuje pouţívat cizí měny. Není plátcem DPH. Bankovní účet a pokladnu vede v Kč. Daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Přínosy oddálení zavedení eura v ČR: Úspora za účetní software, která činní cca 5000,- Kč. Psychický stres podnikatele, který by se musel naučit obsluhovat nový program. 15.

16 Modelové situace Pension v Mariánských Lázních: Charakteristika: Ubytovací kapacita 55 lůţek, vlastní restaurace. Klienti z Německa a Rakouska. Je moţné platit v eurech a v Kč. Pouţívá informační systém, který podporuje účtování v cizích měnách. Vlastní dva bankovní účty, jeden v Kč a devizový vedený v euru. Zaměstnává 7 osob. Je plátcem DPH. Daňová přiznání zpracovává daňový poradce. Internetové stránky spravuje externí firma. Přínosy oddálení zavedení eura v ČR: Úspora, která vzniká tím, ţe nemusí vést duální ceny, netisknou se nové jídelní lístky, neupravují se internetové stránky. Odhadovaný přínos 2 000,- Kč. 16.

17 Modelové situace Pension v Mariánských Lázních: Náklady oddálení zavedení eura v ČR: Bankovní poplatky za duální vedení účtů a zahraniční bezhotovostní platební styk. Náklady za bankovní poplatky jsou odhadovány v hlavní turistické sezóně na 6 000,- Kč měsíčně. Podnikatel nese riziko kurzové ztráty. 17.

18 Modelové situace Dřevařský podnik: Charakteristika: Výroba nábytku sériově i na zakázku, převáţně na export. Zákazníci ze zemí eurozóny. Pouţívá informační systém, který podporuje účtování v cizích měnách. Vlastní dva bankovní účty, jeden v Kč a devizový vedený v euru. Internetové stránky spravuje externí firma. Podnikatel je plátcem DPH. Celkem 54 zaměstnanců. Daňová přiznání zpracovávají interní zaměstnanci. Přínosy oddálení zavedení eura v ČR: Úspora v souvislosti s nevedením duálních cen v katalozích a na internetu. Tato úspora činní přibliţně Kč. Za školení v oblasti daňové a účetní problematiky je úspora odhadována na Kč. 18.

19 Modelové situace Dřevařský podnik: Náklady oddálení zavedení eura v ČR: Kurzové rozdíly, vznikající při výplatě mezd, nákupu materiálu, energií a sluţeb. Tyto náklady nelze fundovaně vyčíslit. Náklady ve formě bankovních poplatků za duální vedení účtů a zahraniční platební styk, které jsou odhadovány na ,- Kč měsíčně. 19.

20 Závěr: Diferenciace přínosů a nákladů oddálení zavedení eura v ČR dle: typu podnikání velikosti, objemu výroby, obratu orientace na domácího či zahraničního zákazníka Uváděné přínosy jsou jednorázového charakteru ve formě oddálení určitých plateb. Tyto náklady bude muset podnikatel stejně vynaloţit. Jejich výše je obtíţně vyčíslitelná. Pro podniky, která v současnosti zápasí o existenci, můţe být oddálení těchto plateb vítanou úsporou. Pro MSP vlastnící informační systém, který pracuje s cizí měnou a kteří se orientují na zahraničního zákazníka, znamená oddalování přijetí eura pouze zvýšené náklady ve formě bankovních poplatků a kurzové ztráty. 20.

21 Literatura: ÁRENDÁŠ, M. Odhad moţných vplyvov zavedenia eura na podnikatel ský sektor v SR. In BIATEC.14. ročník. Bratislava: Národní banka Slovenska, ISSN: Dostupný také z WWW: <http://www.nbs.sk/_img/documents/_publik_nbs_fsr%5cbiatec%5crok2006 %5CBIATEC_9_2006.pdf>. DEELENOVÁ, S. Stanoviska zaměstnavatelských a podnikatelských svazů k přijetí eura. In Zájmy České republiky a přijetí společné evropské měny. Přepis příspěvků z IV. konference Evropské fórum podnikání. Praha: Vzdělávací středisko na podporu demokracie, ISBN Hungary economy: Help at hand? EIU ViewsWire. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://proquest.umi.com/pqdweb?index=2&did= &srchmode=1&sid=1 &Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS= &cli entid=93687>. KLAUS, V. Klausova kritéria pro přijetí (či nepřijetí) společné evropské měny. In Euro dříve, nebo později? 1. vyd. Praha: CEP Centrum pro ekonomiku a politiku, ISBN KÖNIG, P.; LACINA, L. a PŘENOSIL, J. Učebnice evropské integrace. 1. vyd. Brno: Barrister&Principal, 2006, s ISBN

22 Literatura: Návrhy Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR na opatření vedoucí ke zmírnění současné ekonomické krize. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.kzps.cz/kzps/data/tk_kzps-navrhy.doc>. Smlouva o zaloţení ES, Hlava VII Hospodářská a měnová politika, Kapitola 4, článek 121. [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/dokumenty_legislativa_es_580.html >. SOBÍŠEK, P. Přijetí eura: komu prospěje, koho poškodí. In Zájmy České republiky a přijetí společné evropské měny. Přepis příspěvků z IV. konference Evropské fórum podnikání. Praha: Vzdělávací středisko na podporu demokracie, ISBN Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/vyhodnoceni_maastricht_2008_pdf >. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://download.mpo.cz/get/38872/43274/519252/priloha005.doc>. 22.

23 Děkuji za pozornost 23.

VLIV ZAVEDENÍ EURA NA TRANSAKČNÍ NÁKLADY MSP

VLIV ZAVEDENÍ EURA NA TRANSAKČNÍ NÁKLADY MSP VLIV ZAVEDENÍ EURA NA TRANSAKČNÍ NÁKLADY MSP EURO INTRODUCTION INFLUENCE ON TRANSACTION COSTS OF THE SME Martina Šudřichová Abstract: The European Monetary Union deals now days with a series of problems

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 1, 4 190 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 2014 2 ROZVAHA AKTIVA Pozn. 31. prosince 2014 31. prosince 2013 1. Zlato 3 648 664 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 3. Pohledávky

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: 75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky:

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Šedá ekonomika v České republice

Šedá ekonomika v České republice Šedá ekonomika v České republice Jak platební systémy pomáhají zmenšovat objem šedé ekonomiky A.T. Kearney a Prof. Dr. Friedrich Schneider, Univerzita v Linci Leden 2015 Šedá ekonomika v České republice

Více

Státní pokladna a platební styk. RNDr. Pavel Štalmach. MBA

Státní pokladna a platební styk. RNDr. Pavel Štalmach. MBA Státní pokladna a platební styk RNDr. Pavel Štalmach. MBA Listopad 2008 1 Obsah : strana 1. Úvod 3 2. Státní pokladna 5 2.1 Koncept Státní pokladny 5 2.2 Koncept dalšího rozvoje státní pokladny České republiky

Více

The perspectives of fiscal konvergence criterions performing in EU new member states on example of Visegrad Group

The perspectives of fiscal konvergence criterions performing in EU new member states on example of Visegrad Group MPRA Munich Personal RePEc Archive The perspectives of fiscal konvergence criterions performing in EU new member states on example of Visegrad Group Ingrid Majerová Slezská univerzita v Opavě, Obchodně

Více

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (Dokument připravený Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Tax and accounting system of non-profit organization Bakalářská práce Vedoucí

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 listopad 2005 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE Rámcový implementační plán Verze 2 Aktualizace: Říjen 2013 PŘEDMLUVA Vážení čtenáři, Praha, červenec 2013 Od první edice plánu zavedení SEPA v České republice uplynuly 3

Více

Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice

Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Soňa Kafková Bankovnictví, Bankovní

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

Heršpická 5. 658 26 Brno. Tel.: +420 543 525 111. Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK CZ. mail@volksbank.cz. www.volksbank.cz

Heršpická 5. 658 26 Brno. Tel.: +420 543 525 111. Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK CZ. mail@volksbank.cz. www.volksbank.cz VOLKSBANK CZ Heršpická 5 658 26 Brno Tel.: +420 543 525 111 Fax: +420 543 525 555 mail@volksbank.cz www.volksbank.cz 4 Dan Trantina (1965) Ranní probouzení 30 x 30 cm, olej na plátně, 2002 OBSAH VÝROČNÍ

Více

Využití finanční analýzy při výběru vhodného financování investice firmy ZEMO s. r. o. Martin Hajzler

Využití finanční analýzy při výběru vhodného financování investice firmy ZEMO s. r. o. Martin Hajzler Využití finanční analýzy při výběru vhodného financování investice firmy ZEMO s. r. o. Martin Hajzler Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Důvěra zavazuje. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 GESCHÄFTSBERICHT ČESKÁ REPUBLIKA. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Maďarsko. Itálie. Malta.

Důvěra zavazuje. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 GESCHÄFTSBERICHT ČESKÁ REPUBLIKA. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Maďarsko. Itálie. Malta. Důvěra zavazuje. 01 ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 GESCHÄFTSBERICHT Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko Maďarsko Itálie Malta Rumunsko Slovensko Slovinsko 65 Oldřich Bystřický (1981) Jantarová

Více

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Výroční zpráva ebanka 2006 1 Obsah Obsah 2 Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

Riziko nesplnění fiskálních kritérií v ČR

Riziko nesplnění fiskálních kritérií v ČR Riziko nesplnění fiskálních kritérií v ČR Neutěšivý stav veřejných financí v České republice je jedním ze zásadních problémů české ekonomiky. Kromě mnoha nebezpečí spojených se špatným stavem veřejných

Více

REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRŮ SPOLEČNOSTI

REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRŮ SPOLEČNOSTI Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRŮ SPOLEČNOSTI Bakalářská práce Autor: Petra Bokšanová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Branický Praha Duben

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více