II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)"

Transkript

1 II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Daňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Platby za odebrané množství podzemní vody Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Kapitálové příjmy celkem Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace celkem Příjmy celkem Oddíl VÝDAJE Návrh rozpočtu na rok Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce ,32 Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti Výdaje celkem Položka FINANCOVÁNÍ Návrh rozpočtu na rok Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Financování celkem PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Návrh rozpočtu na rok 2013 Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování

2 v tis. Kč III.2. Srovnání rozpočtu příjmů JMK v letech Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové) Přijaté dotace

3 III.3. Návrh rozpočtu příjmů JMK na rok 2013 Daňové příjmy 87,3% Přijaté dotace 2,2% Kapitálové příjmy 2,4% Nedaňové příjmy 8,1%

4 Položka Název položky III.1. Návrh rozpočtu příjmů JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2012 Upravený rozpočet k Návrh rozpočtu 2013 % % NR 2013 NR 2013 SR 2012 UR Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ,4 105, Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ,0 69, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) ,5 103, Daň z příjmů právnických osob ,6 100, Daň z příjmů právnických osob za kraje x 0, Daň z přidané hodnoty ,2 96, Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu ,0 0, Správní poplatky ,0 110,0 Daňové příjmy celkem ,2 98, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,0 75, Odvody příspěvkových organizací ,8 107, Ostatní odvody příspěvkových organizací ,0 93, Příjmy z pronájmu pozemků ,0 100, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,8 78, Příjmy z úroků ,0 112, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,0 57, Příjmy z finančního vypořádání munulých let mezi krajem a obcemi x 0, Ostatní přijaté vratky transferů x 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,1 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,5 217, Platby za odebrané množství podzemní vody ,3 105,3 Nedaňové příjmy celkem ,3 108, Příjmy z prodeje pozemků ,0 55, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ,5 132,2 Kapitálové příjmy celkem ,5 132, Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ,0 100,0 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu celkem ,0 100,0 Příjmy celkem ,6 99,9

5 IV. 1. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč) Návrh rozpočtu na rok 2013 Oddíl Název oddílu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce ,32 Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 52 Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti Výdaje celkem

6 str. 6 IV. 2. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2013 v členění dle oddílů a paragrafů (v tis. Kč) Návrh rozpočtu na rok 2013 Skupina Oddíl Název paragrafu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Ostatní záležitosti lesního hospodářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Podpora podnikání a inovací Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Cestovní ruch Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Vodní cesty Provoz veřejné železniční dopravy Ostatní záležitosti železniční dopravy Letiště Ostatní záležitosti v dopravě Doprava Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Ostatní správa ve vodním hospodářství Ostatní záležitosti vodního hospodářství Vodní hospodářství Podpora podnikání Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení

7 str. 7 Návrh rozpočtu na rok 2013 Skupina Oddíl Název paragrafu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Speciální základní školy Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Speciální střední školy Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Konzervatoře Sportovní školy - gymnázia Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Ostatní školní stravování Školní družiny a kluby Internáty Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Domovy mládeže Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Vyšší odborné školy Základní umělecké školy Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Ostatní záležitosti vzdělávání ,32 Vzdělávání a školské služby Divadelní činnost Hudební činnost Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Tělovýchova a zájmová činnost Všeobecná ambulantní péče Lékařská služba první pomoci

8 str. 8 Návrh rozpočtu na rok 2013 Skupina Oddíl Název paragrafu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Ostatní nemocnice Odborné léčebné ústavy Léčebny dlouhodobě nemocných Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Ostatní ústavní péče Zdravotnická záchranná služba Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní činnost ve zdravotnictví Zdravotnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Monitoring ochrany ovzduší Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Monitoring nakládání s odpady Dekontaminace půd a čištění spodní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ekologická výchova a osvěta Ochrana životního prostředí Služby pro obyvatelstvo Ústavy péče pro mládež Zařízení pro výkon pěstounské péče Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální věci a politika zaměstnanosti

9 str. 9 Návrh rozpočtu na rok 2013 Kapitálové Skupina Oddíl Název paragrafu Běžné výdaje Výdaje celkem výdaje Ostatní správa v oblasti krizového řízení Civilní připravenost na krizové stavy Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Bezpečnost státu a právní ochrana Zastupitelstva krajů Činnost regionální správy Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Ostatní zahraniční pomoc Jiné veřejné služby a činnosti Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti Všeobecná veřejná správa a služby Výdaje celkem

10 str. 10 IV.3. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2013 v členění dle jednotlivých správců rozpočtových prostředků (v tis. Kč) Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Odbor kancelář ředitelky Zastupitelstva krajů Provoz JMK - platy a související výdaje, vzdělávání Zastupitelstva krajů Provoz JMK - materiál Zastupitelstva krajů Provoz JMK - voda, paliva a energie Zastupitelstva krajů Provoz JMK - služby Zastupitelstva krajů Provoz JMK - ostatní nákupy Zastupitelstva krajů Politické kluby Činnost regionální správy Provoz JMK - platy a související výdaje, vzdělávání Činnost regionální správy Provoz JMK - materiál Činnost regionální správy Provoz JMK - voda, paliva a energie Činnost regionální správy Provoz JMK - služby Činnost regionální správy Provoz JMK - ostatní nákupy Činnost regionální správy Investiční fond JMK - Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1/ Činnost regionální správy Ostatní investiční nákupy a akce JMK zajišťované OKŘ Činnost regionální správy Sociální fond Jiné výdaje Odbor kancelář ředitelky celkem Odbor ekonomický Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Fond rozvoje JMK - Splátky úroků z úvěru Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Splátky úroků z úvěru Ostatní finanční operace Rezerva na platbu DPH Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezerva na podíl JMK na projekty EIB Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezervní fond JMK - Rezerva na změny zákona o DPH a legislativní změny Ostatní činnosti jinde nezařazené Úvěr EIB - nedočerpané prostředky z úvěru Jiné výdaje Odbor ekonomický celkem Odbor regionálního rozvoje Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Podpora rozvoje zemědělství Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK (dotační program) Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Aktualizace územní energetické koncepce JMK Podpora podnikání a inovací JIC - příspěvek Podpora podnikání a inovací Regionální inovační strategie Ostatní odvětvová a oborová opatření Prezentace investičních příležitostí/obchodní mise Ostatní odvětvová a oborová opatření Mezinárodní strojírenský veletrh Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Zahraniční prezentace JMK - oblast cestovního ruchu Cestovní ruch Investiční úvěrový program financovaný EIB - Thermal Pasohlávky - infrastruktura Cestovní ruch Propagační materiály JMK, internetová prezentace Cestovní ruch Prezentace JMK na veletrzích cestovního ruchu v ČR Cestovní ruch Realizace Programu rozvoje cestovního ruchu JMK Cestovní ruch Příspěvek Centrále cestovního ruchu Jižní Moravy Cestovní ruch Zkvalitnění služeb TIC (dotační program) Cestovní ruch Značení turistických cest a cyklotras Cestovní ruch Provoz železniční tratě Břeclav - Lednice

11 str. 11 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Cestovní ruch Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Lázně Lednice - infrastruktura Ostatní záležitosti pozemních komunikací Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK (dotační program) Ostatní záležitosti pozemních komunikací Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací (dotační program) Ostatní záležitosti vodního hospodářství Dotace Povodí Moravy Podpora podnikání Podpora malého a středního podnikání Podpora podnikání Dotační program pro začínající podnikatele Ostatní záležitosti vzdělávání Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Moravian Science Centre Brno Ostatní záležitosti kultury Krajské dožínky Ostatní zájmová činnost a rekreace Dotační program na podporu včelařství Územní rozvoj Poradenská a technická pomoc Územní rozvoj Program rozvoje venkova (dotační program) Územní rozvoj Vesnice roku Územní rozvoj Fond rozvoje JMK - Dotace Regionální radě Jihovýchod Územní rozvoj Fond rozvoje JMK - Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje Územní rozvoj Fond rozvoje JMK - Rezerva na financování projektů EU Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb Strategické a programové dokumenty JMK a aktualizace a územního rozvoje dat Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb Tematický atlas Jihomoravského kraje a územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a RRA JM - příspěvek územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a Podpora zpracování projektů na čerpání zdrojů EU územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a Podpora nestátních neziskových organizací v JMK územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů v JMK územního rozvoje Operační a informační střediska integrovaného Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB záchranného systému Informační systém IZS (IOP) Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Podpora Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu Finanční vypořádání minulých let Fond rozvoje JMK - GS Podpora malých a středních podniků na rok Jiné výdaje Odbor regionálního rozvoje celkem Odbor životního prostředí Ostatní záležitosti lesního hospodářství Likvidace škod v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příspěvky a služby na hospodaření v lesích (dotační program) Pitná voda Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Program vodního hospodářství - vodovody (dotační program) Pitná voda Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Přeplatky za odebrané množství podzemní vody Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV (dotační program) Prevence znečisťování vody Kontrolní rozbory vody

12 str. 12 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl Plány dílčích povodí jinde nezařazené Ostatní správa ve vodním hospodářství Podklady pro rozhodovací činnost - vodní hospodářství Ostatní záležitosti vodního hospodářství Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JMK Monitoring ochrany ovzduší Podklady pro rozhodovací činnost - ovzduší Monitoring ochrany ovzduší Kontrola kvality ovzduší Využívání a zneškodňování nebezpečných Likvidace nepoužitelných léčiv odpadů Monitoring nakládání s odpady Podklady pro rozhodovací činnost - odpady Dekontaminace půd a čištění spodní vody Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Zvláštní účet sanace Ochrana druhů a stanovišť Ochrana fauny a flóry a jejich stanovišť a podklady pro rozhodovací činnost Chráněné části přírody Péče o přírodní rezervace a přírodní památky Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Podpora staveb protipovodňové ochrany (dotační program) Ostatní správa v ochraně životního prostředí Integrované povolování Ostatní správa v ochraně životního prostředí Prevence závažných havárií Ekologická výchova a osvěta Environmentální vzdělávání Ekologická výchova a osvěta Dotační program EVVO Jiné výdaje Odbor životního prostředí celkem Odbor školství Předškolní zařízení Účelově určený příspěvek na provoz - Lužánky - středisko volného času, Brno, Lidická 50 - Firemní školka Speciální předškolní zařízení Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Speciální základní školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Gymnázia Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Střední odborné školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Střední odborné školy Účelově určený příspěvek na provoz - Střední průmyslová škola E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav, nábř. Komenského 1 - Detašované pracoviště Střední odborná učiliště a učiliště JMK Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Střední odborná učiliště a učiliště Účelově určený příspěvek na provoz - Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 38b - Regionální informačně-vzdělávací centrum JMK Speciální střední školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Střediska praktického vyučování a školní Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím hospodářství Konzervatoře Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Sportovní školy - gymnázia Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Školní stravování při předškolním a základním Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím vzdělávání

13 str. 13 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Ostatní školní stravování Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Školní družiny a kluby Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Internáty Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Zařízení výchovného poradenství a preventivně Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím výchovné péče Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Vybavení pedagogicko-psychologických poraden a speciálních pedagogických center diagnostickými nástroji Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Účelově určený příspěvek na provoz - Pedagogickopsychologická poradna, Brno, Hybešova 15 - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Domovy mládeže Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní zařízení související s výchovou a Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím vzděláváním mládeže Ostatní zařízení související s výchovou a Účelově určený příspěvek na provoz - Středisko služeb vzděláváním mládeže školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno, Hybešova 15 - Zapojení příjmů z pronájmu majetku (nemovitost na ul. Česká 11, Brno) Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Účelově určený příspěvek na provoz - Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno, Hybešova 15 - Provoz nemovitosti na České Vyšší odborné školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Základní umělecké školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní Multietnická setkání výchova Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní Podpora vzdělávání národnostních menšin (dotační výchova program) Ostatní záležitosti vzdělávání Řešení mimořádných vlivů a optimalizace Ostatní záležitosti vzdělávání Environmentální vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání Síť zdravých škol (dotační program) Ostatní záležitosti vzdělávání Dotace Klubu Domino, Dětské tiskové agentuře - Zlatý Ámos Ostatní záležitosti vzdělávání Stipendia pro žáky v učebních oborech Ostatní záležitosti vzdělávání Příspěvek na krytí přímých výdajů na vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání Podpora tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve školách Ostatní záležitosti vzdělávání Podpora prezentačních aktivit zaměřených na zdravý životní styl žáků škol Ostatní záležitosti vzdělávání Lékařské prohlídky Ostatní tělovýchovná činnost Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (dotační program) Ostatní tělovýchovná činnost Letní ODM Ostatní tělovýchovná činnost Zimní ODM Ostatní tělovýchovná činnost Podpora mládežnických sportovních aktivit Ostatní tělovýchovná činnost Sport Life

14 str. 14 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Ostatní tělovýchovná činnost Sportovec Jihomoravského kraje Ostatní tělovýchovná činnost Dotace Jihomoravskému krajskému fotbalovému svazu, Brno Jihomoravská branka Ostatní tělovýchovná činnost Dotace na podporu akcí v oblasti sportu Ostatní tělovýchovná činnost Dotace TJ Sokol Jehnice na pořádání mezinárodního mistrovství ČR v badmintonu Využití volného času dětí a mládeže Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Využití volného času dětí a mládeže Dotace v oblasti volného času dětí a mládeže (dotační program) Využití volného času dětí a mládeže Podpora vynikajících výsledků talentovaných žáků Využití volného času dětí a mládeže Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání Využití volného času dětí a mládeže Přehlídka České ručičky Využití volného času dětí a mládeže Zájmové vzdělávání Využití volného času dětí a mládeže Dotace Statutárnímu městu Brno - městské části Kohoutovice - přístavba nemovitosti na ulici Stamicova Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a Zabezpečení minimální protidrogové prevence (dotační jinými návykovými látkami program) Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a Projekt protidrogové prevence jinými návykovými látkami Ústavy péče pro mládež Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Dotace v oblasti prevence kriminality (dotační program) Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Preventivní programy škol (dotační program) Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Projekty prevence kriminality Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Podpora činnosti okresních metodiků prevence Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Dotační program "Do světa!" Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Účast regionů na sportovních akcích JMK Jiné výdaje Odbor školství celkem Odbor zdravotnictví Všeobecná ambulantní péče Dotace nestátním neziskovým subjektům (dotační program) Lékařská služba první pomoci Úhrada nákladů spojených se zajištěním lékařské pohotovostní služby Lékařská služba první pomoci Dotace obcím na zajištění lékařské pohotovostní služby Ostatní nemocnice Účelové příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím - zajištění lékařské pohotovostní služby Odborné léčebné ústavy Činnost protialkoholní záchytné stanice Léčebny dlouhodobě nemocných Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní ústavní péče Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Zdravotnická záchranná služba Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní speciální zdravotnická péče Úhrada výdajů na kalmetizaci Ostatní činnost ve zdravotnictví Činnost nezávislé odborné komise Ostatní činnost ve zdravotnictví Činnost nezávislých odborníků Ostatní činnost ve zdravotnictví Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv

15 str. 15 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Ostatní činnost ve zdravotnictví Rezerva na dokrytí ztrátových rozpočtů PO v oblasti zdravotnictví Ostatní činnost ve zdravotnictví Projekt Zdravý kraj a MA Ostatní činnost ve zdravotnictví Zdravé municipality v JMK (dotační program) Ostatní činnost ve zdravotnictví Úhrada výdajů na zajištění prohlídek těl zemřelých Jiné výdaje Odbor zdravotnictví celkem Odbor dopravy Silnice Příspěvek na provoz SÚS JMK (zajištění běžného provozu) Silnice Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - úhrada nákladů za služby Silnice Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - úroky z úvěru Silnice Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - správa hraničního přechodu Poštorná Silnice Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK protihluková opatření Silnice Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK rekonstrukce mostů Silnice Dotace na investice - SÚS JMK - jistina úvěru SÚS JMK Silnice Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK projektová příprava Silnice Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK výkup pozemků pod silnicemi Silnice Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK dotace na investice mimo ROP Silnice Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - SÚS JMK - projekty v oblasti dopravy Silnice Investiční fond JMK - Rezerva na řešení havarijních stavů silnic Ostatní záležitosti pozemních komunikací Činnost silničního správního úřadu Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost v JMK - autobusová doprava Bezpečnost silničního provozu BESIP - prevence v oblasti bezpečnosti provozu Vodní cesty Podpora vodních cest a plavby Provoz veřejné železniční dopravy Dopravní obslužnost v JMK - železniční doprava Ostatní záležitosti železniční dopravy Podpora rozvoje železniční sítě Ostatní záležitosti železniční dopravy ŽUB - terminály, severojižní diametr - koncepce Letiště Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno Ostatní záležitosti v dopravě Fond IDS - Dopravní obslužnost v rámci IDS Ostatní záležitosti v dopravě Podklady pro rozvoj kvality silnic II. a III. třídy Ostatní záležitosti v dopravě Projektová příprava terminálů a zastávek IDS JMK Ostatní záležitosti v dopravě Financování společnosti KORDIS JMK, a.s Ostatní záležitosti v dopravě Podpora rozvoje dopravní infrastruktury v JMK Ostatní záležitosti v dopravě IDS JMK - Právní a poradenské služby Ostatní záležitosti v dopravě Rezerva na Akční plány Využití volného času dětí a mládeže Podpora dětských dopravních hřišť v JMK Jiné výdaje Odbor dopravy celkem

16 str. 16 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Odbor územního plánování a stavebního řádu Územní plánování Technická pomoc Územní plánování Územně analytické podklady Územní plánování Územně plánovací podklady - územní studie Územní plánování Fond územního rozvoje JMK - Příspěvek na zpracování územních plánů (dotační program) Územní plánování Zásady územního rozvoje Odbor územního plánování a stavebního řádu celkem Odbor informatiky Zastupitelstva krajů Výpočetní technika a programové vybavení Činnost regionální správy Dotace Moravskoslezskému kraji na videokonferenci Činnost regionální správy Výpočetní technika a programové vybavení Odbor informatiky celkem Odbor kultury a památkové péče Divadelní činnost Dotace Národnímu divadlu Brno - Festival činoherních divadel Trialog Divadelní činnost Dotace Národnímu divadlu Brno - podpora vybraných projektů Divadelní činnost Dotace Národnímu divadlu Brno - projekt Taneční most Divadelní činnost Dotace Centru experimentálního divadla - Divadlo v pohybu Divadelní činnost Dotace Centru experimentálního divadla - BETLÉM Divadelní činnost Dotace Městskému divadlu Brno - inscenace Cyril a Metoděj Divadelní činnost Dotace TIC města Brna - Mezinárodní divadelní svět Brno Hudební činnost Dotace Filharmonii Brno - festival Špilberk Hudební činnost Dotace Filharmonii Brno - Mozartovy děti Hudební činnost Dotace Filharmonii Brno - pořádání vybraných koncertů Hudební činnost Dotace Mezinárodnímu centru slovanské hudby, o.p.s Concentus Moraviae Hudební činnost Dotace JAMU - Soutěž Leoše Janáčka Hudební činnost Dotace Českému filharmonickému sboru Brno - podpora činnosti Hudební činnost Dotace Znojemskému hudebnímu festivalu - Hudební festival Znojmo Hudební činnost Festival JAZZFESTBRNO Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování Dotace Kinematografu bratří Čadíků, s.r.o. - Mezinárodní audiovizuálních archiválií festival CINEMA MUNDI Činnosti knihovnické Regionální funkce knihoven Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Nákup uměleckých sbírek Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Vyškovska - Expozice k životu a dílu Aloise Musila Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska Literární soutěž "Skrytá paměť Moravy" Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Památník písemnictví na Moravě - energie a mzdové náklady

17 str. 17 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska Löw-Beerova vila - mzdové náklady na strážné Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska Löw-Beerova vila - provozní náklady po dobu rekonstrukce Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Regionální muzeum v Mikulově - Vinařská expozice - energie a mzdové náklady Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Jihomoravské muzeum ve Znojmě - Restaurování dvou barokních soch Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Jihomoravské muzeum ve Znojmě - Odlití plastiky "Hlava koně" Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Uchování a zálohování dat na pobočkách Masarykova muzea v Hodoníně Činnosti muzeí a galerií Investiční fond JMK - Dotace na investice - Muzeum Vyškovska - Expozice k životu a dílu Aloise Musila Činnosti muzeí a galerií Dotace Muzeu Boskovicka na podporu jeho činnosti Činnosti muzeí a galerií Dotace Muzeu Blansko na podporu jeho činnosti Činnosti muzeí a galerií Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury Účelově určený příspěvek na provoz - Hvězdárna Veselí nad Moravou - Vybavení vstupní místnosti a pozorovatelny sedačkami a prodejním pultem Ostatní záležitosti kultury Účelově určený příspěvek na provoz - Hvězdárna Veselí nad Moravou - Rozšíření zabezpečovacího systému Ostatní záležitosti kultury Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury Soutěž Čarovné barvy země Ostatní záležitosti kultury Dotační program v oblasti kultury Ostatní záležitosti kultury Dotační program na podporu nehmotných statků zapsaných do seznamu UNESCO Ostatní záležitosti kultury Rok pánů z Kunštátu Ostatní záležitosti kultury Propagace JMK v oblasti kultury Ostatní záležitosti kultury Dotace Sdružení Q - podpora činnosti sdružení Ostatní záležitosti kultury Soutěž Skrytá paměť Moravy Ostatní záležitosti kultury Dotace Nadačnímu fondu sv. Hypolita - Expozice na Hradišti Ostatní záležitosti kultury Mistr tradiční rukodělné výroby JMK Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Dotace na podporu činnosti ÚAPP, v.v.i Zachování a obnova kulturních památek Dotační program na zachování a obnovu kulturních památek a kulturních hodnot Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní Centrální depozitář dědictví Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní Technická pomoc odboru kultury dědictví Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Soutěž Nejlépe opravená kulturní památka JMK prostředků 13 Jiné výdaje Odbor kultury a památkové péče celkem Odbor kancelář hejtmana Cestovní ruch Velká cena Brna

18 str. 18 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Divadelní činnost Dotace Národnímu divadlu Brno - příspěvek na provoz Hudební činnost Dotace Filharmonii Brno - příspěvek na provoz Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Prezentace JMK ve sdělovacích prostředcích Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu - Dotace prostředků Pravoslavné církvi v českých zemích Ostatní správa v oblasti krizového řízení Zajištění havarijní a krizové připravenosti Požární ochrana-dobrovolná část Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (dotační program) Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného Dotace vodní záchranné službě záchranného systému Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného Zásahy a cvičení složek IZS záchranného systému Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného Dotace profesionálním složkám IZS záchranného systému Ostatní činnosti jinde nezařazené Členský příspěvek Asociaci krajů ČR Ostatní činnosti jinde nezařazené Pomoc obcím JMK Ostatní činnosti jinde nezařazené Dotace na provoz společnosti CEJIZA Ostatní činnosti jinde nezařazené Prezentace a akce JMK Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezervní fond JMK - Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof 14 Jiné výdaje Odbor kancelář hejtmana celkem Odbor majetkový Silnice Úhrada nájemného Silnice Investiční fond JMK - Výdaje na výkupy pozemků pod silnicemi Silnice Výdaje na výkupy pozemků pod silnicemi Letiště Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno Ostatní záležitosti vzdělávání Investiční fond JMK - Výkupy pozemků pod školami Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Daň z převodu nemovitostí, posudky, poplatky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Daň z nemovitostí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Operativní výdaje na jednorázové akce Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Investiční fond JMK - Výkup nemovitostí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Pojištění majetku ve vlastnictví JMK Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Věcná břemena Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Hraniční přechody Odbor majetkový celkem Odbor vnějších vztahů Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem prostředků Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a RRA JM - příspěvek územního rozvoje Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci Kancelář JMK pro meziregionální spolupráci (zajištění běžného provozu) Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Operativní výdaje na jednorázové akce Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Podpora meziregionálních aktivit v oblasti školství

19 str. 19 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Podpora Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Spolupráce s regiony mimo EU Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Spolupráce s regiony EU Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Pokračování projektu Centrope Capacity Ostatní zahraniční pomoc Podpora hospodářsky slabého regionu Ostatní činnosti jinde nezařazené Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem Ostatní činnosti jinde nezařazené Propagační předměty a dary Jiné výdaje Odbor vnějších vztahů celkem Odbor sociálních věcí Zařízení pro výkon pěstounské péče Zařízení pro výkon pěstounské péče Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Konzultace o výkonu pěstounské péče Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Přípravy žadatelů k přijetí dítěte do rodiny Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Poradní sbor Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Podpora prorodinné politiky Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Dotační program na podporu rodinné politiky v obcích Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Dotační program na podporu pro-rodinných organizací Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám Komunitní plánování obyvatelstva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora Ostatní dotace obcím jinde nezařazené samostatného bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Dotace Ruka pro život, o.s. - Denní stacionář pro mentálně postižené Domovy Gerontologická supervize Domovy Podpora aktivizačních činností Domovy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Domovy Prostředky na osobní náklady pro nové zaměstnance Domovy Účelově určený příspěvek na provoz - Zámek Břežany účelově předplacené nájemné Domovy Společná akce Jihomoravského kraje a MPSV - Domov pro seniory Tomešova Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Dotace NNO poskytujícím sociální služby - víceleté zaměstnanosti financování (dotační program) Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Rezervní fond JMK - Rezerva na financování PO v oblasti zaměstnanosti sociálních služeb Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Členské poplatky Asociaci poskytovatelů sociálních zaměstnanosti služeb ČR Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Dotace NNO poskytujícím sociální služby - jednoleté zaměstnanosti financování (dotační program) Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Podpora seniorských aktivit zaměstnanosti Ostatní činnosti jinde nezařazené Rodinné pasy Ostatní činnosti jinde nezařazené Senior pasy Ostatní činnosti jinde nezařazené Senior point Jiné výdaje Odbor sociálních věcí celkem

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2015 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 116 000 1112 Daň z

Více

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů:

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů: I. OBECNÁ ČÁST Vývoj rozpočtů krajů, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2014 ovlivněn opatřeními uplatňovanými v návrhu státního rozpočtu na rok 2014. Předpokládá se, že kraje jako celek dosáhnou

Více

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013 VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181 182 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011 INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011 OBSAH ÚVOD... 4 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ... 5 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY... 5 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY... 6 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY... 6 1.4 PŘIJATÉ

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

Rozpočet města Polná na rok 2015

Rozpočet města Polná na rok 2015 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem 73.733.025,00 P.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10.200.000,00 P.2 1112 Daň

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1046/2015. č. 976 ze dne 14.12.2015 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1046/2015. č. 976 ze dne 14.12.2015 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016 č.j.: 1046/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 976 ze dne 14.12.2015 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016 Rada městské části I. r u š í II. 1. usnesení Rady městské části

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v %

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v % PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého

Více

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření města k 30.4. (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 4. (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k 30.4. % čerpání * běžné 190 518,80 190 518,80 65 018,26

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642 REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 130 490 138 167 140 153 1 986 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 562 24 368 28 188 3 820 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 700 350 7 290 6 940 PŘIJATÉ DOTACE 24 638 38 890 54 123 15 232 OSTATNÍ PŘEVODY

Více

ZK-03-2011-04, př. 1 počet stran: 157. Krajský úřad kraje Vysočina ekonomický odbor

ZK-03-2011-04, př. 1 počet stran: 157. Krajský úřad kraje Vysočina ekonomický odbor ZK-3-211-4, př. 1 počet stran: 157 Krajský úřad kraje Vysočina ekonomický odbor ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE VYSOČINA ZA ROK 21 1 OBSAH 1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 21... 3 2. ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE ZA ROK

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014.

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Paragraf Položka rozpočtové příjmy Plnění 2013 Návrh 2014 1111 daň z příjmu fyz. osob závislá činnost sdílená+1,5% motivace 5 541.45 5 600.00 1112

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2004 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2004...5 1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření...

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000

Více

Návrh provozních výdajů (v tis. Kč)

Návrh provozních výdajů (v tis. Kč) Návrh provozních výdajů (v tis. Kč) Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Provizorium Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 4 799 4 986 4 060 4 214 1031 Pěstební činnost 1 722 1 695 1 593 1 593 50 Výdaje

Více

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy Celkem daňové 138 712 tis.

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy  Celkem daňové 138 712 tis. Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2007 Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne 13.2.2008 Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne 26.3.2008

Více

Schválený rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2012, výhled na roky 2013 a 2014 komentář. Milan Chovanec hejtman

Schválený rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2012, výhled na roky 2013 a 2014 komentář. Milan Chovanec hejtman Schválený rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2012, výhled na roky 2013 a 2014 komentář Milan Chovanec hejtman 1 OBSAH 1 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 3-5 1.1 Běžné příjmy 3-4 1.1.1 Daňové příjmy 3-4 1.1.2

Více

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obsah: A. Zhodnocení hospodaření

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004 Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Výše dosažených daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé České republice. Dle zákona č. 243/2000 Sb.

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2016 Do jednání zastupitelstva města Krupka dne 29. 02.2016 je předložen návrh rozpočtu města na rok

Více

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2014

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2014 Příloha č. 21 Výdaje oblastí za rok 2014 stručný komentář hlavních výdajů BEZPEČNÝ KRAJ Schválený rozpočet: 4 000 tis. Kč Upravený rozpočet: 5 249,39 tis. Kč 4 530,05 tis. Kč Z dotačního titulu Plzeňský

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Schválený rozpočet na rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 MĚSTO CVIKOV Městský úřad finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, DIČ: CZ00260410, tel. 487 829 021, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 2016

Více

Schválený rozpočet na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz.

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč

Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč B) Plnění rozpočtových výdajů 1. Paragraf 1014 Deratizace Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014 7.260,-Kč Zahrnuje platby za

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 201 874,70 nedaňové 10 960,00 dotace 113 473,36 kapitálové 30 027,50 ostatní 117 262,75 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 533 598,31 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 201

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Město Plzeň Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Listopad 2012 MĚSTO PLZEŇ..... OBSAH Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů Seznam zkratek strana I XXVII XXVIII XXX TABULKOVÁ ČÁST:

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 116 000 1112

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

Úvod. Plnění stanovených základních kritérií sestavení rozpočtu:

Úvod. Plnění stanovených základních kritérií sestavení rozpočtu: V ÚSTÍ NAD LABEM DNE 16. 12. 2009 Obsah Úvod 1 Celková rekapitulace 2-3 Souhrnný komentář 4-25 Grafická část 26-29 Příjmy 30-33 Financování 34-34 Struktura výdajů 35-36 Běžné výdaje (komentáře a tabulky),

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Systém financování územní veřejné správy

Systém financování územní veřejné správy Systém financování územní veřejné správy Struktura příjmů obcí a krajů Vlastní zdroje - daňové příjmy sdílené, výlučné - nedaňové příjmy - kapitálové příjmy Další zdroje - dotace investiční, neinvestiční

Více

POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Příloha č. 1

POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Příloha č. 1 Příloha č. 1 POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI JEDNOTLIVÝMI ODBORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2013 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Oblast: přestupky

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 06 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

POPLATKY - celkem 9 701,00 9 701,00 z toho: Správní poplatky 2 781,00 2 781,00 Místní poplatky 3 520,00 3 520,00 Ostatní poplatky 3 400,00 3 400,00

POPLATKY - celkem 9 701,00 9 701,00 z toho: Správní poplatky 2 781,00 2 781,00 Místní poplatky 3 520,00 3 520,00 Ostatní poplatky 3 400,00 3 400,00 Rozpočet na rok 2013 PŘÍJMY PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem 61 021,00 63 939,97 DANĚ - celkem 51 320,00 54 238,97 z toho: Sdílené daně - celkem 49 120,00 49 120,00 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Stránka 1 1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 1013 Genetický potenciál

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE skutečnost skutečnost skutečnost upravený Daňové příjmy 158 345,4 185 691,5 192 464,0 193 708,0 193 789,0 194 060,0 194 780,0 Nedaňové příjmy 61 507,7

Více

Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008

Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Zastupitelstvo Zlínského kraje 19. 12. 2007 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA...3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008...4

Více

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Stránka č. 1 z 18 Národní síť Zdravých měst ČR DataPlán NSZM: Databáze strategických plánů měst, obcí a regionů Mladá Boleslav (Město) Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Boleslav (Komunitní plán;

Více

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ paragrafy za 12/07 č. 1 6171/3111 prodej pozemků 500,00 44.611 6171/2131

Více

Miloš VYSTRČIL v. r. hejtman kraje Vysočina. Číslo stránky 5

Miloš VYSTRČIL v. r. hejtman kraje Vysočina. Číslo stránky 5 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v kraji Vysočina P o z v á n k a V Jihlavě

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z6/027. konaného dne 1. 10. 2013

Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z6/027. konaného dne 1. 10. 2013 Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z6/027 konaného dne 1. 10. 2013 1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 2. Dotazy, připomínky

Více

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl.

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl. Rozpočet na rok 2009 byl schválen na 28. zasedání ZO dne 17. 12. 2008. Příjmy původní součet par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

Rozpočet města Jaroměře na rok 2016

Rozpočet města Jaroměře na rok 2016 Město Jaroměř Rozpočet města Jaroměře na rok 2016 schváleno M 22.12.2015, usnesení č. 0587-10-2015-PF-M v tis. Kč označení 2016 2016 =závazné, S=sledované, =ostatní výdaje příjmy 1111-Daň z příjmu F ze

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Dolní Chvatliny Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa IČ 00235351 Právní forma Obec Obec Dolní Chvatliny Dolní Chvatliny 28144 Dolní Chvatliny Kontaktní údaje Telefon 321623781

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 51. schůzi Rady Plzeňského kraje na 23.03.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

Obec JENEČ. Rozpočet obce na rok 2016

Obec JENEČ. Rozpočet obce na rok 2016 Obec JENEČ Rozpočet obce na rok 2016 schválený na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Jeneč dne 16. 12. 2015 Ing. Rostislav Mičín, předseda finančního výboru obce Rozpočet obce Jeneč na rok 2016 ( v

Více

2006 PŘÍJMY 2 006 I.-XXIV.

2006 PŘÍJMY 2 006 I.-XXIV. Město Šumperk závěrečný účet za rok 2006 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění 2 006 I.-XXIV. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 250 530 20 404 270 934 269 794 100 sdílené a výlučné daně:

Více

Důvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy:

Důvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy: Důvodová zpráva Obsah: A/1) Rozpočtová opatření a/ přijaté dotace str. 1 b/ přesuny finančních prostředků str. 1-2 c/ rezervy města str. 2-5 2) Poskytnutí zápůjčky společnosti SPORT str. 5 Příloha Návrh

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0039/R02/15 b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a

Více

Závěrečný účet města Semily za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Semily za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Semily za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Viz příloha č. 1, 2a) a 2b). Podrobné

Více

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 898,27 nedaňové 10 397,75 dotace 156 169,89 kapitálové 13 246,20 ostatní 127 131,09 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 579 843,20 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 217

Více

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2009 23.413.862,91

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2009 23.413.862,91 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2009 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedání konaném dne 16.12.2008 usnesením č. 398/2008

Více

paragraf položka rozpočet po rozpočt. 2009 opatření 11xx daňové příjmy 8 400 000,00 11 433 000,00 1211.. DPH

paragraf položka rozpočet po rozpočt. 2009 opatření 11xx daňové příjmy 8 400 000,00 11 433 000,00 1211.. DPH Rozpočet na rok 2009 PŘÍJMY, po druhém rozpočtovém opatření paragraf položka rozpočet po rozpočt. 2009 opatření 11xx daňové příjmy 8 400 000,00 11 433 000,00 1211.. DPH 6 300 000,00 6 300 000,00 13xx poplatky

Více

P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 4/2013 P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč

Více

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 180.847,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

USNESENÍ. z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008

USNESENÍ. z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008 USNESENÍ z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 27.11. 2007 do 15. 1. 2008 Usnesení č. 1/2008/ZK 2.

Více