ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky"

Transkript

1 Výroční zpráva Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky za školní rok 2011/2012 1

2 Obsah: Strana: 1. Základní údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Školy a školská zařízení členění 7 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 8 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními potřebami a studentů nadaných Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníku SŠ Údaje o výsledcích vzdělávání Hodnocení chování žáků/studentů Absolventi a jejich další uplatnění Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Úroveň jazykového vzdělávání na škole Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Údaje o pracovnících školy Údaje o DVPP Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního vzdělávání Výchovné a kariérní poradenství Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI ( příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 20) Další činnosti školy Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy Závěr 28 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 2

3 Úvod Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 je předkládána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. a její novelizace, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva školy je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. 1. Základní údaje o škole Název školy Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105, Středokluky Ředitel a zástupci ředitele školy Ředitel školy : Ing. Jindřich Burger telefon: Zástupce ředitele školy pro praktické vyučování: p. Jaroslav Spousta telefon: Zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování: Ing. Eva Čermáková telefon: Seznam členů školské rady Ing.Václava Vlčková (zást.ped.prac.) - předsedkyně Ing. Jitka Holcmanová (jmen.zřizovatelem) p. Václav Kášek (jmen.zřizovatelem) pí. Šárka Třísková (zást.pedag.pracovníků) pí. Jana Hůlková (zást.žáků) sl. Tereza Ozimá (zást.žáků) V březnu proběhly dle ŠZ volby nové školské rady. Zvolení členové: Ing.Václava Vlčková (zást. ped. prac.) - předsedkyně Patrik Tomšů (jmen. zřizovatelem) Šárka Třísková (zást. pedag. pracovníků) Jaroslava Čtrnáctá (zást. rodičů) Denisa Šlegelová (zást. žáků) 3

4 Webové stránky školy Poslední Rozhodnutím MŠMT ČR č.j / Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je Charakteristika školy Hlavní činností školy je vzdělávat a vychovávat žáky s ukončeným základním vzděláním a umožnit jim získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem. Dále umožňuje žákům s ukončeným středním vzděláním s výučním listem získat střední vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém vzdělání. Forma vzdělání je denní a dálková. Obory vzdělávání - denní forma vzdělávání: M/001 Veřejnosprávní činnost M/01 Veřejnosprávní činnost (ŠVP) L/524 Podnikání H/01 Zahradník (ŠVP) H/003 Provoz služeb (dobíhající obor) H/01 Zemědělec farmář (ŠVP) - dálková forma vzdělávání: L/524 Podnikání (3leté nástavbové studium) M/001 Veřejnosprávní činnost (5leté studium) M/01 Veřejnosprávní činnost (ŠVP) Doplňkové činnosti školy: hostinská činnost, 40 lůžek, 1,7 přepočt.pracovníka řízení motorových vozidel, 2 kursy ročně, 0,3 př.pr. stravovací služby, 15 celodenních strávníků, 1,0 přepočtený pracovník Škola tvoří uzavřený zahradní areál složený ze šesti budov v majetku Středočeského kraje bez závazků plynoucích z nájemních smluv. Tím je zajištěna správa školy, vyučování teorie i praxe a odborného výcviku, ubytování na DM a stravování ve školní jídelně. Areál je plynofikován, oplocen a opatřen zabezpečovacím zařízením v budově školy a na správní budově. Popis budov a zařízení: 2 budovy DM z roku 1923 s kapacitou 60 lůžek, školní kuchyní a jídelnou v budově DM byla v roce 2003 provedena rekonstrukce sociálního zařízení a modernizace systému vytápění z prostředků zřizovatele v hodnotě 4,437 mil. Kč budova školy po rekonstrukci z roku 1964 a přestavbě z roku 1985 rozšířena o 4 učebny a 5 kabinetů, nyní 10 učeben, v roce 1999 zprovozněna učebna pohybové výchovy a v roce 2004 multimediální učebna hala pro odborný výcvik z roku 1976 a 3 učebny pro bývalou RŠ po rekonstrukci v roce 1990 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 4

5 správní budova s kapacitou 4 učeben a garážemi pro mechanizaci z roku 1990, nyní velká část garáží využívaná k pronájmu (jako skladové prostory) budova pro hospodářské zázemí školy (dílna, úschovna nářadí, úschovna jízdních kol) po rekonstrukci 1990 Teoretická výuka: probíhá v 16 učebnách, z nichž pro méně než 20 žáků jsou 3 učebny. 2 učebny jsou VT, 1 učebna je uzpůsobena pro předmět technika administrativy, 1 učebna je jazyková, 2 multimediální vybavené interaktivní tabulí. tělesná výchova probíhá na fotbalovém hřišti obce Středokluky, v učebně pohybové výchovy, na víceúčelovém hřišti v areálu škol. Praktická výuka: odborný výcvik 3letých oborů je zajištěn řadou mechanizačních prostředků (vozidla Felicie, FORD tranzit, 3 traktory, 2 valníky, nakladače, 2 malotraktory, žací stroj, vybavení dílny, 2 skleníky, 2 křovinořezy, 3 sekačky, obraceč a shrnovač píce, rotavátor, dvou a tříradličný pluh, kombinátor apod..) vlastní vybavení dílen a bývalé rodinné školy vybraná témata odborného výcviku má škola smluvně zajištěna na těchto pracovištích: např. Zahradnictví Potůček, Švestka, Hubáček, Svoboda soukromí farmáři Kozel, Chvoj, Krupičková Farma Poláček - Hole; Farma Miler Kozinec, Farma Probitas Teplá Jezdecký klub Makotřasy odborná praxe 4letých oborů probíhá na obecních a městských úřadech, na úřadech práce, na finančních úřadech a na dalších správních organizacích i v soukromých firmách Výchova mimo vyučování: DM zajišťuje ubytování a mimoškolní činnost ve dvou budovách s kapacitou 60 lůžek (neobsazená lůžka využíváme pro ubytování dalších zájemců) v budovách je školní kuchyně, jídelna, klubovna a knihovna Metody a formy práce: Výuka je koncipována tak, aby byly u žáků rozvíjeny klíčové kompetence a odborné kompetence, které požadují zaměstnavatelé a které jsou součástí výkonu odborné kvalifikace. Jedná se o kompetence k učení, k práci a spolupráci, ke komunikativnosti, řešení pracovních i mimopracovních problémů, práci s informacemi, využití komunikačních technologií, kompetence k pracovnímu uplatnění a odborné kompetence splňující požadavky jednotlivých oborů studia. Žák má být schopen uplatnit se na trhu práce. Metody a formy práce v jednotlivých předmětech přizpůsobují vyučující schopnostem žáků v závislosti na charakteru předmětu, konkrétní situaci, s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjejí učitelé soustavnou péči a snahu o získání požadovaných profesních znalostí, především znalost odborné terminologie, citlivý vztah k životnímu prostředí, estetické cítění, kultivované vyjadřování, učí žáky spolupracovat. Výuka je vedena formou výkladu, řízeného rozhovoru v návaznosti na znalost žáků, jsou využívány názorné pomůcky a praktické ukázky. Žáci mohou pracovat s odbornými časopisy a odbornou literaturou. Příležitostně je využívána i interaktivní tabule. Jsou pořádány odborné exkurze pečlivě vybírané dle studovaného oboru. Žáci mají možnost samostatné ústní a písemné prezentace (samostatné práce, projekty, referáty, diskuze). 5

6 Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování a klademe důraz na zodpovědnost žáků při jejich dodržování. Různými formami (film,besedy) cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání, popřípadě dalšího studia. Jako protipól sociálně patologickým jevům nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (sportovní dny, vánoční koncert, návštěvy divadel, kin, výstav). V oblasti životního prostředí, výchovy ke zdraví a v rozvoji osvěty je výuka vedena v souladu se Státním programem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a s národním programem Zdraví pro 21. století. Žáci jsou vedeni k třídění odpadu, péči o bezprostřední okolí, zásadám úspornosti, šetření energie a k vytváření příznivého klimatu školy. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Základní cíle jsou vyjádřeny klíčovými kompetencemi žáka a kompetencemi odbornými, které jsou odlišné dle studovaného oboru. Klíčové kompetence: žák má pozitivní vztah k učení a vzdělávání žák zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání žák porozumí zadanému úkolu a řeší jej žák spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) žák se vyjadřuje přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje žák se vyjadřuje a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování žák chápe výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, je motivován k prohlubování svých jazykových dovedností má kompetence k pracovnímu uplatnění zná sociální kompetence žák jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu žák dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika) žák uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu žák má reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umí je srovnávat se svými představami a předpoklady žák se orientuje v podnikání fyzických osob žák využívá početní metody a chápe význam matematických operací žák pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 6

7 a komunikačních technologií žák komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace Vznik školy, specifika školy Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky má dlouholetou tradici. Byla založena v roce 1923 poslancem za Agrární stranu Stanislavem Kubrem (majitelem zemědělské usedlosti v sousední Kněževsi) jako Odborná škola hospodářská. Zde se vzdělávali synové sedláků z okolí, aby získali znalosti pro vedení hospodářství a zajistili tak rodovou kontinuitu rolníků. V roce 1940 byla přejmenována na Hospodářskou školu, v roce 1948 na Základní odbornou školu rolnickou. Politické poměry 50. a dalších let měnily zaměření školy. V roce 1953 se z ní stává Mistrovská zemědělská škola, v roce 1958 Učňovská škola zemědělská, v roce 1961 Zemědělské odborné učiliště. I přesto, že v roce 1970 dostává název Dívčí odborná škola, zemědělství zůstává věrná. Vznikají nové obory, které jsou důsledkem vývoje potřeb zemědělství a oborů příbuzných. V roce 1980 dostává název Střední odborné učiliště a Střední škola pro pracující. Po roce 1989, když došlo k privatizaci a restituci majetku, vzniká potřeba znalosti podnikání nejen v zemědělství. Školství navázalo na prvorepublikové rodinné školy, které vzdělávaly dívky ve výživě, ručních pracích, ale i v účetnictví a vedení malých firem. Proto se v roce 1992 škola přejmenovala na Rodinnou školu. Protože obor Rodinná škola nebyl jediný, který škola nabízela (byly zde stále obory zemědělské), v roce 1994 dostává název Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky. V současné době nabízí několik učebních oborů, obor studijní a nástavbové studium. Vybrané obory lze studovat také v dálkové formě vzdělávání. 3.Školy a školská zařízení - členění I. Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) IZO Počet (druh/typ školy) Nejvyšší Skutečný Počet Přepočtený žáků/stud. povolený počet žáků/stud. počet ped. na přep. počet žáků/studentů žáků/studentů 1 v denním studiu pracovníků počet ped. pracovníků SŠ ,5 (16*) 1 žáci a dospělí všechny formy studia * z žáků celkem II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost ( ) IZO a název součástí (školské zařízení) Školní jídelna IZO Domov mládeže.izo Nejvyšší povolený počet žáků /ubyt./strav. /klientů Počet žáků/ubyt. /strav. /klientů Z toho cizích MŠ, 90 ZŠ, 45 zam., cizí 50 (MŚ,ZŠ,SŠ) ,70 Přepočtený počet pracovník ů 4,16 7

8 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet tříd a žáků SŠ v denní formě studia podle oborů vzdělání (k ) kód Název oboru Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitou M/001 Veřejnosprávní činnost , M/ L/ H/003 Veřejnosprávní činnost ,7 Podnikání ,0 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Provoz služeb H/01 Zahradník H/01 Zemědělec-farmář ,0 Celkem 189 9*(12) 21,0 *Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů je sloučena u kmenových oborů H/01;; H/01 a H/003 do společné třídy(dle ročníků). II. Počet tříd a žáků v ostatních formách studia podle oborů vzdělání (k ) Kód Průměrný Název oboru Forma studia 1 Počet žáků Počet tříd počet žáků/tř M/ M/01 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Veřejnosprávní činnost DK ,7 Veřejnosprávní činnost DK L/524 Podnikání (nástavbové studium) DK ,5 Celkem DK ,14 1 formu studia označte: VČ večerní, DK dálková, DČ distanční, KO kombinovaná Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 8

9 Během školního roku 2011/2012 byli nově přijati žáci: Obor Veřejnosprávní činnost - do 1.ročníku 3 žáci : SOŠ Dopravní Praha 5, 1. KŠPA Kladno, SOU a VOŠ text. řemesel Praha 1 - do 2.ročníku 6 žáků: z SOU E.Beneše Kladno, VOŠ zdravotnické a SZŠ Praha1,ISŠ Cheb, 1. Kladenské soukr. odb.školy s.r.o. Kladno, Sportovní gym.kladno - do 3.ročníku 2 žáci: z SOŠ pro administrativu EU Praha9, Střední škola pro knihkupce Obor Provoz služeb do 3.ročníku 1 žák, z ISŠ Slaný Obor Zahradník do 2.ročníku 1 žák z SZŠ Rakovník Obor Zemědělec-farmář - do 1.ročníku 1 žák ze Střední školy dostihového sportu a jezdectví Praha 5 Obor Podnikání - do 1.ročníku 2 žáci z SOŠ a SOU U Hvězdy, Kladno Obor Veřejnosprávní činnost (OFV) - do 2.ročníku 5 žáků: z praxe - do 3.ročníku 1 žák: z praxe - do 4.ročníku 1 žák: ISŠ St.Kubra Středokluky Obor Podnikání (OFV) - do prvního ročníku 3 žáci z praxe Cizí státní příslušníci: 1 žák se státním občanstvím Čína, 1 žák Irán, 3 žáci Ukrajina. Všichni uvedení žáci mají povolení k trvalému pobytu na území ČR a navštěvovali ZŠ v ČR. Dojíždění z jiných krajů: Z jiných krajů dojíždělo do školy celkem 62 žáků denní studia. Z hlavního města Prahy dojíždělo 56 žáků, Ústeckého kraje 3 žáci, Karlovarského kraje 2 žáci, z Libereckého kraje 1 žák. V dálkové formě vzdělávání dojíždělo do školy celkem 60 žáků. Z hlavního města Prahy 45 žáků, z Jihočeského kraje 2 žáci, z Královéhradeckého kraje 2 žáci, z Karlovarského kraje 1 žák, z Moravskoslezského kraje 1 žák, z Olomouckého kraje 1 žák, z Plzeňského kraje 2 žáci, z Ústeckého kraje 5 žáků, ze Zlínského kraje 1 žák. 9

10 5. Vzdělání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Ve sledovaném období se vzdělával na škole 1 žák s těžším zdravotním postižením, který byl integrován do běžné třídy. Úspěšně pracujeme se žáky s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení. Během školního roku 2011/2012 bylo integrováno do běžných tříd 25 žáků s VPU (většinou lehčí formy). Při práci se žáky s VPU pedagogové zohledňují jejich potřeby a používají specifické metody práce (např. preferování testové formy práce s možností výběru, respektování individuálního tempa, pozitivní zpětnou vazbu aj.). V českém jazyce je zohledňována úroveň čtenářské dovednosti, umožněno psaní tiskacím písmem, ve slohu je preferován obsah. V cizích jazycích je upřednostňována ústní forma ověřování znalostí a je zaměřena na praktické využití jazyka (slovní spojení, běžné fráze). Při rozvoji matematických dovedností je trénován logický úsudek, využívání názoru a kontrola pochopení zadání. Obecně lze říci, že ve všech předmětech je u těchto žáků respektováno jejich individuální tempo a oceňována také snaha a zájem o probrané učivo. Ze zkušeností pedagogů vyplývá, že tito žáci projevují snahu a zájem o učivo. Žáci a studenti podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení Počet integrovaných SŠ Mentální postižení 0 Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 1 Souběžné postižení s více vadami 0 Vývojové poruchy učení a chování 25 Autismus 0 Ve školním roce 2011/2012 se 30 žáků vzdělávalo podle individuálního vzdělávacího plánu ( k byl povolen IVP 11 žákům). V dálkové formě vzdělávání bylo povoleno vzdělávání 14 žákům. Vzdělávání podle IVP bylo umožněno žákům na základě žádosti a doporučení sportovních klubů, dále na základě doporučení lékaře, z rodinných a sociálních důvodů. Nejednalo se o žáky nadané. Během školního roku bylo 8 žákům denního studia vzdělávání podle IVP zrušeno, neboť nesplnili podmínky dané v rozhodnutí povolení IVP (např. nesplnění klasifikace v daném termínu). Výroční zpráva za školní rok 2011/

11 6. Údaje o přijímacím řízení a následné přijetí uchazečů do 1. ročníku SŠ Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Kritéria přijímacího řízení do SŠ: Denní vzdělávání Veřejnosprávní činnost Podnikání ( nástavbové studium) Zahradník Zemědělec-farmář Provoz služeb Na všechny obory byli přijímáni žáci na základě podaných přihlášek, bez přijímacích testů. Do oborů Zemědělec-farmář a Zahradník je vyžadována zdravotní způsobilost potvrzená lékařem. Dálková forma vzdělávání Veřejnosprávní činnost - uchazeči byli přijati na základě podaných přihlášek. Podnikání - uchazeči byli přijati na základě podaných přihlášek. I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2011/2012 podle oborů vzdělání (k ) Kód Název oboru 1. kolo - Další kola Odvolání - počet počet přihl přij - přihl počet přij podaný kladně Počet.... ch vyříz. tříd 1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Veřejnosprávní činnost L/51 Podnikání Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 Zahradník* H/01 Zemědělec-farmář *jsou sloučeny do l třídy Celkem

12 II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem studia (včetně nástavbového studia) na SŠ podle oborů vzdělání (stav k ) kód 1. kolo - Další kola Odvolání - počet Název oboru počet - počet Poče FS 2 t tříd 1 přih l. přij. přihl. přij. podan ých kladně vyříz M/ L/51 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Veřejnosprávní činnost Podnikání Celkem D K x D K D K 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvolenými symboly 2 FS formu studia označte: VČ večerní, DK dálková, DČ distanční, KO kombinovaná 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitou Celke m VS a Pod. Denní forma Žáci celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli* z toho opakující ročník Průměrný prospěch žáků 2,8 2,6 3,04 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 77,5/4, 7 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Žáci celkem 48 Prospěli s vyznamenáním 2 Prospěli 42 Neprospěli 4 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků 2,76 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 118,5/6,8 *Zde jsou zahrnuti i žáci, kteří byli k nehodnoceni. Výroční zpráva za školní rok 2011/ DF 112,/7 43,8/ 2,3

13 Počet žáků hodnocených slovně: Ve školním roce 2011/2012 nebyl žádný žák hodnocen slovně Komisionální zkoušky: Za školní rok 2011/2012 se konaly tyto komisionální zkoušky v denní formě vzdělávání ( důvodem byl neprospěch z daného předmětu): Obor Veřejnosprávní činnost: Z veřejné správy 2 žáci s prospěchem dostatečným (za 1. ročník a za 3. ročník), z matematiky 3 žáci s prospěchem dostatečný (2 žáci za 2. ročník, 1 žák za 3. ročník), ze zeměpisu 1 žák s prospěchem dostatečný (za 1. ročník), z anglického jazyka 1 žák s prospěchem nedostatečný (za 2. ročník), z německého jazyka 1 žák s prospěchem nedostatečný (za 3. ročník), z českého jazyka 1 žák s prospěchem nedostatečný (za 2. ročník). Nástavbové studium obor Podnikání: žádný žák nekonal opravnou zkoušku. Obor Zahradník: žádný žák nekonal opravnou zkoušku. Obor Zemědělec-farmář: Z chovu zvířat 1 žák s prospěchem dostatečný (za 2.ročník), z českého jazyka 1 žák s prospěchem dostatečný (za 3.ročník). Obor Provoz služeb: žádný žák nekonal opravnou zkoušku. V dálkové formě vzdělávání se komisionální zkoušky konaly: Obor Veřejnosprávní činnost: Z veřejné správy 2 žáci s prospěchem dostatečný (za 4.ročník), z účetnictví 1 žák s prospěchem nedostatečný (za 3.ročník), z matematiky 3 žáci, 2 s prospěchem dostatečný a 1 žák s prospěchem nedostatečný (2 za 2.ročník, 1 za 3.ročník), z anglického jazyka 2 žáci, z nichž 1 s prospěchem dostatečný a 1 s prospěchem nedostatečný ( oba za 3.ročník), z českého jazyka 1 žák s prospěchem dostatečný. Obor Podnikání: Z účetnictví 6 žáků (všichni za 1.ročník), 2 žáci s prospěchem dostatečný, 4 žáci s prospěchem nedostatečný, z matematiky 1 žáci (za 1.ročník) s prospěchem dostatečný, z fyziky 1 žák (za 1.ročník) s prospěchem nedostatečný, z anglického jazyka 1 žák (za 1.ročník) s prospěchem dostatečný. Zkoušky v náhradním termínu se konaly ve všech předmětech a oborech denního studia z důvodu vysokého procenta krátkodobé absence. Dle školního řádu (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání) může být žák nehodnocen, pokud nesplnil alespoň 75 % docházky v daném předmětu. Po dohodě s vyučujícími a po schválení ředitelem školy byli nehodnoceni žáci, jejichž procento zameškaných hodin překročilo 33 % v jednotlivých předmětech. Průměrný počet zameškaných hodin na žáka byl u oboru Veřejná správa a Podnikání (denní studium) 112,7 hodin, u DFV 43,8 hodin. U oborů s výučním listem 118,5 hodin na žáka. Doklasifikační zkoušky se konaly od posledního týdne v srpnu do konce měsíce září. Ve srovnání s minulým školním rokem konalo doklasifikační zkoušky méně žáků. Cílem bylo, aby žáci zvážili v příštím školním roce častou krátkodobou nepřítomnost ve škole a úmyslné se vyhýbání ústnímu a písemnému zkoušení v předmětech. Postupně chceme i nadále snižovat hranici procenta zameškaných hodin až na hranici stanovenou ve šk. řádu. Obory, předměty a ročníky, ve kterých se konaly doklasifikační zkoušky znázorňuje následná tabulka. Výsledky zkoušek nejsou uváděny, neboť se jednalo o doplnění klasifikace z důvodu nedostatečné frekvence známek. Známka u doklasifikační zkoušky byla připočtena k ostatním známkám. 13

14 Obor Ročník Předměty/počet žáků Eko Eko.p Ta SKK Ze ČJL F M Aj ZSV Psy M M Účt DS Che Ksv VS P NJ Bi VS Pod ZA Zf Ps 3. Tv Ikt D Dgs Ekol Zzv Kv Sa O v Zrv Pr Zsz Chz Ov VS Pod ZA Zf 1. V DFS v oboru Veřejnosprávní činnost konali doklasifikační zkoušku 3 žáci, dva žáci neuspěli, proto konali opravnou zkoušku. V oboru Podnikání konal doklasifikační zkoušku 1 žák, neuspěl, konal opravnou zkoušku. V dákové formě vzdělávání se ke zkouškám v řádném termínu a v náhradním termínu nedostavilo 19 žáků, kteří studia následně zanechali. II. Výsledky maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) Kód oboru Žáci/studenti konající Název oboru zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Maturitní zkouška: M/001 Veřejnosprávní činnost 29 3 Prospě li 22 Neprospěl i L/524 Veřejnoprávní činnost (DFV) Podnikání ( DS) Podnikání OFV Celkem Závěrečná zkouška (s výučním listem): H/003 Provoz služeb H/01 Zemědělec, farmář Celkem Výroční zpráva za školní rok 2011/

15 K jarnímu termínu MZ bylo celkem přihlášeno 105 žáků, z nichž se 19 žáků omluvilo. Poprvé maturitní zkoušku konalo 49 žáků, z toho prospělo 37 žáků (34 P + 3 PV). K opravným zkouškám za školní rok 2010/2011 se přihlásilo 37 žáků, z nichž 15 žáků prospělo. V podzimním termínu se konaly maturitní zkoušky v náhradním termínu a opravné zkoušky. Přihlášeno bylo celkem 30 žáků, z nichž 6 žáků se omluvilo. V oboru Veřejnosprávní činnost konal náhradní zkoušku 1 žák, prospěl, v oboru Podnikání 1 žák, neprospěl u ústní zkoušky z českého jazyka. V oboru Veřejnosprávní činnost denní studium vykonalo opravnou maturitní zkoušku úspěšně 6 žáků, v dálkové formě vzdělávání vykonali úspěšně 2 žáci. V oboru Podnikání v denní formě vzdělávání vykonali úspěšně maturitní zkoušku 3 žáci, v dálkové formě vzdělávání 1 žák. Za školní rok 2010/2011 vykonal úspěšně MZ 1 žák, 7 žáků se omluvilo. 8. Chování žáků Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé SŠ (VS bez nást.st. Pod) SŠ (PS,ZA,PS,ZF) SŠ celkem U nástavbového studia se chování nehodnotí.; Za celý školní rok byla udělena tato výchovná a kázeňská opatření: Obor Veřejnosprávní činnost: napomenutí třídního učitele v počtu 12 za pozdní příchody žáků do vyučování, vyrušování v hodinách, neomluvené hodiny důtka třídního učitele v počtu 12 za časté pozdní příchody a neomluvené hodiny důtka ředitele v počtu 3 za vulgární chování vůči spolužákům, vyučujícím, kouření v prostorách školy a neomluvené hodiny (hrubé porušení školního řádu) podmínečné vyloučení ze vzdělávání v počtu 2 (za hrubé porušení školního řádu, napadení spolužáka, kouření v areálu školy, 118 neomluvených hodin); 1 žák byl podmínečně vyloučen z domova mládeže za závažné porušení řádu DM druhým a třetím stupněm z chování byli hodnoceni žáci za opakované porušování školního řádu a dále pokračující neomluvenou absenci vyloučeni ze studia byli dva žáci za pokračující porušování školního řádu i v době podmínečného vyloučení Učební obory Provoz služeb, Zahradník Zemědělec-farmář: napomenutí třídního učitele v počtu 3 za porušení školního řádu a nevhodné chování důtka třídního učitele v počtu 3 za porušení školního řádu důtka ředitele školy v počtu 2 za poškozování školního majetku a vulgární chování ve škole podmínečné vyloučení ze vzdělávání v počtu 1 (za hrubé porušení školního řádu) druhým a třetím stupněm z chování byli hodnoceni žáci za opakované porušování školního řádu a dále pokračující neomluvenou absenci 15

16 vyloučen ze studia byl jeden žák za další hrubé porušování školního řádu ( porušení podmínek o podmínečném vyloučení). Pochvaly: Obor Veřejnosprávní činnost: 9 x za vzorné plnění školních povinností, práci v hodinách, práci pro třídu a pro školu Učební obory: 7 x za vzorný přístup k výuce, vzornou docházku, za příkladnou práci na odborném výcviku 9.Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou ( denní studium) Počet Druh/typ školy absolvent Podali ů celkem přihlášku na Podali přihlášku na VŠ VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy SŠ (VS) SŠ (Pod) SŠ celkem Nepodali přihlášku na žádnou školu II. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním a výučním listem Počet absolventů celkem Podali přihlášku do Podali přihlášku na jiný nástavbového studia typ střední školy Odchody žáků během školního roku, důvody: V oboru Veřejnosprávní činnost ukončilo studium v průběhu školního roku 6 žáků a to z důvodů: Nezájmu o další pokračování ve studiu Přestupu na jinou školu (ISŠ Obrněné brigády 6, Cheb) Nereagováno na výzvu k doložení důvodu nepřítomnosti Ukončení na vlastní žádost V oborech Provoz služeb, Zahradník, Zemědělec-farmář ukončili studium 3 žáci a to z důvodů: Vlastní žádost Vysoká absence a nezájem o další pokračování ve vzdělávání V nástavbovém studiu ukončilo 16 žáků z důvodů: Nebylo reagováno na výzvu k doložení absence Na žádost jmenovaného Přestup na SOU SOŠ Kladno, nám. E. Beneše, Kladno V OFV ukončilo studium 40 studentů (22 žáků u oboru Veřejnoprávní činnost, 18 žáků nástavbového studia) z důvodu nezájmu o studium, vysoké absence, na vlastní žádost a nepostoupení do vyššího ročníku. Výroční zpráva za školní rok 2011/

17 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Z důvodu integrace informačních systémů MPSV nejsou údaje od 1. pololetí 2012 k dispozici (poznámka portálu mpsv z ). Z tohoto důvodu jsou data v níže uvedené tabulce k Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód Název oboru Počet absolventů - škol. rok 2010/2011 Z nich počet nezaměstnaných - září M/001 Veřejnosprávní činnost L/524 Podnikání H/001 Zahradník H/007 Zemědělec,hospodyňka H/003 Provoz služeb Úroveň jazykového vzdělání na škole 1. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ) Počet Jazyk žáků/student ů Počet skupin Počet žáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměrně Aj Nj II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Počet učitelů Kvalifikace vyučujících Jazyk celkem Pedagogická i Částečn odborná á Žádn á Rodilí mluvčí Aj Nj 3 (+ 1 DPP u DFV) 1 (+1) Anglický jazyk vyučovali ve školním roce tři vyučující, z nichž jeden má vysokoškolské vzdělání, doplňkové pedagogické studium a certifikát C z AJ, roční 17

18 pobyt v USA, jeden vyučující studuje PF v Praze a má certifikát z AJ. Třetí vyučující je vysokoškolsky vzdělaný a má pedagog. způsobilost. Německý jazyk vyučovali dva vyučující, z nichž jeden studuje PF v Praze, státní zkouška z NJ, praxe na velvyslanectví v Rakousku (současně vyučuje i AJ), jeden učitel vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor NJ a ČJL. Státní zkouška pouze z ČJL, NJ státní zkouška chybí. Přesto učitel svým přístupem k práci a žákům patří mezi nejkvalitnější kantory školy. V DFV vyučoval učitel s aprobací NJ. 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Naše škola využívá dvě multimediální počítačové učebny a dvě třídy vybavené interaktivními tabulemi. V kabinetech mají učitelé rozvedenu lokální síť a pomocí terminálových stanic se připojují k serveru (OS: Windows Server 2003 SP2; 2,19 GHz, 996 MB RAM; logicky rozdělený HDD o kapacitě 300 GB; externí HDD pro archivaci dat o stejné velikosti + záložní zdroj; komplexní antivir/firewall ochrana: AVG 8. 5). Vyučující se pohybují v běžném prostředí OS a ke své práci využívají, kromě kancelářského balíku MS Office 2007 a základního programového vybavení, další aplikace zakoupené školou: Bakaláři (verze 08/09); Smile (verze ). Pomocí programu Smile jsou vytvořeny ŠVP oborů naší školy a každý učitel se pomocí svého uživatelského účtu podílel na jeho výsledné podobě. S PC sítí je propojena i počítačová učebna a sborovna. Internetovou konektivitu zajišťuje 8 a 6 Mbit od společnosti O2. Modem (ZyXEL P- 600) umožňuje také zabezpečený wi-fi signál v rámci jeho dosahu na budově. Po domluvě s vyučujícím odborného předmětu mohou studenti tento typ připojení sdílet na svých vlastních PC. V každé multimediální učebně je jeden dataprojektor + plátno, 12 PC (996 MHz procesor; 256 MB RAM; 80 GB HDD) s OS Windows XP Home Edition a MS Office Pro výuku Písemné a elektronické komunikace je na všech stanicích nainstalován výukový program ATF (verze 7. 2) pro psaní všemi deseti. Studenti tak mohou využít odborně zpracované texty, opis z předlohy nebo diktát, možnost vlastních textů, psaní na čas, strukturované lekce včetně automatického vyhodnocení a přípravy pro tisk. V červnu 2010 v rámci projektu Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem byla instalována do jedné učebny (č.10) interaktivní tabule a vizualizér AVerVision CP 150. Většina učitelů byla současně proškolena. Interaktivní tabule jsou využívány učiteli odborných předmětů i většiny všeobecně vzdělávacích předmětů. 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/ přepočtený nepedagogický ch fyzický/přepočt ený pedagogických fyzický/ přepočtený pedagogických Interních/exter ních pedagogick ých s odbornou kvalifikací Počet žáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 35/ 31,72 12/ 10,19 25/18 25/1 11/1 5,5 Výroční zpráva za školní rok 2011/

19 II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. pracovníků Z toho Průmě do 30 let nad 60 důchod rný věk let let let let ci Celkem: ,3 z toho žen: ,1 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet pedag.pracovníků-dosažené vzdělání Vysokoškolské Vysokoškolské Vyšší odborné střední základní -magisterské a vyšší -bakalářské Během školního roku úspěšně ukončil studium na VŠ 1 pracovník, 1 pracovník dokončii studium pedagogické způsobilosti. Jeden pracovník si rozšířil odbornost na VŠE Praha pro výuku Paek. Další dva pracovníci studují VŠ. IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet pedagogických pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY STANISLAVA KUBRA STŘEDOKLUKY Během školního roku 2011/2012 působil 1 osobní asistent pro žáka v 1.ročníku obor Zemědělec-farmář, s úvazkem 0.3. Žák byl integrován do běžné třídy s počtem žáků. Asistent pomáhal s vysvětlováním učiva, přepisováním látky, orientaci v učebnicích v předmětech matematika, chemie, biologie. V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání (k ) Obor Předmět Celkový počet hodin týdně Z toho odučených učiteli s odb.kval. v příslušném oboru Veřejnosprávní činnost ČJL AJ NJ 9 0 Kvaj 1 1 ZSV 6 0 Fy 1 1 Che 1 1 Dějepis 4 0 Biologie 2 2 Ekologie 2 2 Matematika 8 8 DG 3 3 TV 8 0 Právo VS Cvičení k právu

20 Ekonomika 5 5 Účetnictví 3 3 Zeměpis 3 0 Skak 6 6 Ta 4 0 Paek 5 5 ZPV 1 1 Vf 1 1 Ksv 2 2 Daňový systém 2 2 Výpočetní technika 1 0 Celkem Podnikání ČJL 7 7 AJ 7 4 NJ 2 0 Kvaj 2 2 Fy 1 1 Che 2 2 Dějepis 2 0 Biologie 4 4 Matematika 5 5 TV 4 0 Právo 3 3 Management a mar. 2 0 ON 1 0 Ekonomika 6 6 Účetnictví 6 6 Paúk 2 2 IKT 3 0 Ta 2 0 Aplikovaná psy 2 0 Chod podniku 2 2 Celkem Zahradník ČJL 4 4 AJ 4 0 NJ 4 0 Fy 1 1 Che 2 2 Biologie 3 3 Matematika 3 3 TV 2 0 ZSV 2 2 IKT 2 0 ZRV 1 1 SaZ 2 2 Květ 3 0 Výroční zpráva za školní rok 2011/

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Výroční zpráva Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky za školní rok 2012/2013 1 Obsah: Strana: 1. Základní údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Výroční zpráva Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky za školní rok 2013/2014 1 Obsah: Strana: 1. Základní údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 41-51-H/01 Zemědělec - farmář - 1.změna Farmář, farmářka 41-51-H/01Zemědělec farmář Verze druhá,č.j.2938/2012

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ Strana 1 (celkem 23) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Střední

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Obsah: Číslo Kapitola Stránka

Obsah: Číslo Kapitola Stránka Obsah: Číslo Kapitola Stránka 1. Základní údaje o škole... 2 1.1 Název školy... 2 1.2 Kontakty... 2 1.3 Školská rada... 2 1.4 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení... 3 2.

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SLANÝ Hlaváčkovo náměstí 673 Projednáno a schváleno školskou radou dne 13. října 2014 Ing. Jaroslava Cvrčková předsedkyně školské rady Strana 1 (celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více