M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad Gabrielovo náměstí 7, Chýnov Č.j.: MECH-1870/2019-SÚ/Do/8 Chýnov, dne Vyřizuje: Tel.: Ing. Jana Douchová Výroková část: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou Městský úřad Chýnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podala E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice, kterou zastupuje Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická č.p. 175, Strakonice 1, Milan Brejcha (dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle 27 odst. 1 správního řádu, a na základě tohoto posouzení: Vydává podle 79 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Hroby - Nuzbely: rekonstrukce VN,NN, TS, č.stavby Radenín - Nuzbely, Hroby (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 52, 57/1, 57/3, 60, 61/1, 61/2, 62, 64/1, 64/2, 65, 72, 75, 79, 82, 84/1, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 105, 110, 112, 113, 123, 127, 129, parc. č. 1182/2, 1183, 1185/1, 1188, 1189, 1190/23, 1191/1, 1197/4, 1226/1, 1226/3, 1231/1, 1231/2, 1231/7, 1232/1, 1234, 1237/1, 1239, 1240, 1242/2, 1246/1, 1250/10, 1250/12, 1250/13, 1250/14, 1250/17, 1250/20, 1250/21, 1251/1, 1345/18, 1357/4, 1357/5, 1371/1, 1373/1, 1375/1, 1381/2, 1382, 1384, 1413/3, 1441/2, 1441/4, 1441/6, 1441/7, 1441/8, 1441/9, 1441/10, 1441/11, 1443, 1444/1, 1446/1, 1462/2, 1473/5, 1473/7, 1481, 1482/1, 1482/2, 1482/3, 1482/4, 1482/6, 1484/1, 1485, 1529/1, 1529/5, 1535, 1536, 1539 v katastrálním území Hroby, st. p. 19, 21, 35/1, 35/2, parc. č. 206/6, 209, 217, 219/3, 219/4, 221, 667, 668/2, 668/4, 668/17, 668/18, 668/19, 668/20, 668/28, 670/1, 670/2, 672, 699/1, 700/1, 701 v katastrálním území Lažany u Chýnova. Popis umisťované stavby: Nahrazení venkovních distribučních rozvodů NN novým zemním kabelovým vedením - kabelovými rozvody NN v délce 3051 m (+HDV 250 m), pouze v některých částech bude ponecháno venkovní vedení (izolované vodiče) v délce 38 m. Stávající odběry NN budou přepojeny na kabelovou síť přes kabelové skříně umístěné na objektech, v oplocení nebo volně v terénu. Zároveň bude provedena demontáž venkovní sítě NN v délce 2130 m (1933 m AlFe, 197 m AYKYz) a demontáž kabelů - síť NN v délce 254 m ( kabel v zemi AYKY). Dále bude provedena rekonstrukce venkovního vedení VN 22 kv v délce 800 m včetně 2 nových sloupových TSB a demontáž vodičů - venkovní síť VN v délce 800 m a demontáž 1 zděné věžové TS a 1 příhradové TS. Stavba je členěna na objekty: PS 01 TSB Hroby technologie - stavební úprava dle 103 SZ, PS 02 TSB Nuzbely technologie - stavební úprava dle 103 SZ SO 01 Venkovní vedení VN Hroby - stavební úprava dle 103 SZ SO 02 Venkovní vedení VN Nuzbely - stavební úprava dle 103 SZ

2 str. 2 SO 03 Kabelové vedení NN - 0,4 kv, SO 04 Venkovní vedení NN - 0,4 kv, SO 05 Demontáž venkovního vedení VN - stavební úprava dle 103 SZ SO 06 Demontáž venkovního vedení NN, SO 07 Demontáž zděné TS Nuzdely - stavební úprava dle 103 SZ Pro umístění stavby se stanovují tyto podmínky: 1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací pro územní řízení vyhotovenou fa ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., Katovická 175, Strakonice, pracoviště Šafaříkova 2962, Tábor, IČO: z autorizace Ing. Stanislav Bílek, ČKAIT Stavba Hroby - Nuzbely: rekonstrukce VN,NN, TS Radenín Nuzbely a Hroby na pozemcích st. p. 52, 57/1, 57/3, 60, 61/1, 61/2, 62, 64/1, 64/2, 65, 72, 75, 79, 82, 84/1, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 105, 110, 112, 113, 123, 127, 129, parc. č. 1182/2, 1183, 1185/1, 1188, 1189, 1190/23, 1191/1, 1197/4, 1226/1, 1226/3, 1231/1, 1231/2, 1231/7, 1232/1, 1234, 1237/1, 1239, 1240, 1242/2, 1246/1, 1250/10, 1250/12, 1250/13, 1250/14, 1250/17, 1250/20, 1250/21, 1251/1, 1345/18, 1357/4, 1357/5, 1371/1, 1373/1, 1375/1, 1381/2, 1382, 1384, 1413/3, 1441/2, 1441/4, 1441/6, 1441/7, 1441/8, 1441/9, 1441/10, 1441/11, 1443, 1444/1, 1446/1, 1462/2, 1473/5, 1473/7, 1481, 1482/1, 1482/2, 1482/3, 1482/4, 1482/6, 1484/1, 1485, 1529/1, 1529/5, 1535, 1536, 1539 v katastrálním území Hroby, st. p. 19, 21, 35/1, 35/2, parc. č. 206/6, 209, 217, 219/3, 219/4, 221, 667, 668/2, 668/4, 668/17, 668/18, 668/19, 668/20, 668/28, 670/1, 670/2, 672, 699/1, 700/1, 701 v katastrálním území Lažany u Chýnova bude umístěna dle přiložených situací č. D4 a, b, c; C 1 a, b, c a demontáž D 5 a, b,c, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace pro územní řízení. 3. Před zahájením prací požádá investor o vytýčení podzemních sítí a zajistí ochranu stávajících inženýrských sítí před poškozením, v souladu s technickými podmínkami poskytnutými jejich majiteli a správci. 4. Dle vyjádření společnosti CETIN a.s., č.j.: /19 z , dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací. Během stavby dojde k vícečetnému křížení tras nově budovaného zemního NN SEK. Po obnažení prvků SEK bude provedeno posouzení každého křížení/ souběhu (dále jen střet) pracovníkem POS a určen způsob ochrany prvků SEK v místě střetu. Řízený protlak silnice a potoka kříží páteřní optickou trasu SEK. Startovací jámu na parcele 1482/1 je třeba budovat zároveň jako sondu pro odhalení optické trasy SEK. Požadujeme přizvání ke kontrole po vybudování předmětné startovací jámy a to i v případě, že nedojde k obnažení prvků SEK. Kontaktní osobou pro posouzení případných střetů a kontrolu po vybudování předmětné startovací jámy je uvedený pracovník POS. Stavebník je povinen dodržet všeobecné podmínky ochrany SEK, uvedené v příloze vyjádření. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Pro účely převzetí SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN Smlouvu o realizaci překládky SEK. 5. Obec Radenín jako správce vodovodu a kanalizace požaduje, aby v případě předpokládaného souběhu sítí VaK s trasou kabelu byl kabel uložen min. 0,7 metru od okraje vodovodu nebo kanalizace. Nebude-li to z technických či prostorových důvodů možné, bude provedeno místní šetření za přítomnosti zástupců Obce Radenín, investora, projektanta a zhotovitele a bude hledáno optimální alternativní řešení. Bez této podmínky nesmí zhotovitel v práci v daném úseku pokračovat. 6. V místech předpokládaného křížení a souběhu jedné ze sítí vodovodu a kanalizace s uvažovanou stavbou kabelizace budou provedeny sondy ke zjištění průběhu VaK za úzké spolupráce s Obcí Radenín, která uvedení sítě provozuje. Sondy budou fotograficky zdokumentované s popisem zjištěného uložení VaK a tato dokumentace poskytnuta mimo jiné i Obci Radenín. Požadované sondy nemají za účel určit celou trasu vodovodního řadu či kanalizace, cílem je určení směrového vedení VaK mezi sondami a podle toho řešit uložení kabelů.

3 str Sondy a následně stavební práce budou prováděny tak, aby minimálně omezovaly občany v dostupnosti jejich nemovitostí, zejména pak v úseku P12 až P13, kde neexistuje rovnocenná alternativa dostupnosti nemovitostí. Jde zejména o načasování prací tak, aby byly prováděny co nejrychleji a případně po úsecích. O kopání sond bude Obec Radenín informována min. 24 hodin dopředu, aby byla zajištěna dostupnost pracovníků obce pro místní šetření a kontrolu průběhu VaK. 8. Všechny výkopy (včetně sond) v nezpevněných plochách budou po dokončené urovnány, zbaveny kamenů a osety travní směsí. Obec tyto plochy převezme až po vzejití trávy do výšky min. 10 cm. Pokud budou prováděny výkopy (včetně sond) ve zpevněných povrchách (chodníky, mlatové cesty, živičné povrchy), budou obnoveny tyto povrchy ve stejné kvalitě jako před kopáním a následně předány Obci Radenín. Pokud bude nutné v úseku P12 až P13 provádět v živičné komunikaci rozsáhlejší výkopy než pouze sondy, bude v daném úseku kompletně obnoven živičný povrch v celé šíři komunikace. Podobně bude postupováno i v dalších případech, kdy bude zpevněný povrch poškozen ve větším rozsahu, než jsou nezbytné sondy, případně jámy pro provedení protlaků. 9. Zhotovitel bude smluvně zavázán k zajištění svozu komunálního odpadu od nedostupných nemovitostí ve stanovené termíny svozu tak, že s Obcí Radenín dohodne místo, kam soustředí navečer před svozem plné popelnice a po jejich vysypání je bezprostředně vrátí k původním nemovitostem. Dále musí zhotovitel zajistit po dobu stavby přístup do nemovitostí pro pěší a náhradní parkování pro osobní automobily vlastníků nedostupných nemovitostí na, předem s Obcí Radenín, dohodnutém místě. Investor musí dále zajistit informování složek IZS o částečné přechodné nedostupnosti některých nemovitostí po dobu stavby (zejména pak v úseku P12 až P13). 10. V případě poškození VaK stavbou bude zhotovitel ihned informovat Obec Radenín (tel nebo ) o poruše a započne okamžitě s opravou. Obec v těchto případech nemůže vždy operativně zajistit potřebné kapacity na opravu, a proto je oprava v důsledku stavby přenesena na investora, resp. zhotovitele. 11. Zhotovitel bude po dobu stavby až do předání ploch obci za dodržování norem a předpisů oblasti ochrany zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce jak pro dělníky, tak i pro bezpečný pohyb občanů. 12. Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění toků stavebním materiálem, závadnými látkami z použitých stavebních materiálů ani mechanizačních prostředků. 13. V případě změny druhu přechodu vodních toků oproti projektové dokumentaci kontaktujte provozního technika Povodí Vltavy T.Korbela (tel.: , Povodí Vltavy, s.p. požaduje minimálně 14 dní předem oznámit zahájení a ukončení prací v místech křížení vodních toků a souběhy s vodními toky na provozní středisko Lužnice ve Veselí nad Lužnicí (U vodárny 837, Veselí nad Lužnicí). Dále požaduje přizvat provozního technika T.Korbela na kontrolní dny stavby, ke kontrole a odsouhlasení prací, k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce. Provoznímu středisku bude pro potřeby správce toku předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení vodního toku a souběhu s vodním tokem (situace s okolím 50 m) v digitální formě (výkres v některém z formátů DWG, DGN nebo DFX), seznam zaměřených bodů s uvedením jejich souřadnic X,Y,Z ve formátu TXT s oddělovači a dále pak výkresy situace v měřítku 1:500 a detailní situační a výškové uspořádání v měřítku 1:100 s kótami v nadmořských výškách Bpv. V tištěné podobě a digitálně ve formátu PDF. 15. Přechod po konstrukci propustků je možný, pouze nedojde-li ke zmenšení průtočného profilu toku. 16. Investor je povinen opatřit vedení VN ochrannými prostředky, které účinně zabrání úrazům ptáků elektrickým proudem ( 5a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Budou použity pouze konzoly schválené AOPK ČR. 17. Při ochraně dřevin bude dodržena ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, v kolizních úsecích bude přednostně použita bezvýkopová technologie. 18. Kácení dřevin v trase stavby bude omezeno na minimum. Bude šetřen kořenový systém dřevin a je nutné zabránit poškození kmenů a kořenů stromů stavebními mechanismy a zasypání kořenových náběhů. Veškerá případná poškození dřevin musí být okamžitě ošetřena. 19. Povrch pozemků dotčených stavbou bude po stavbě urovnán do původního stavu. 20. Na pozemku parc.č v k.ú. Hroby dojde k zásahu do významného krajinného prvku. Na tomto pozemku nebude trvale ukládána žádná přebytečná výkopová zemina či stavební materiál.

4 str Veškeré práce při realizaci záměru musí být provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození pozemku určeného k plnění funkcí lesa a lesních porostů na něm rostoucích (např. poškození půdního povrchu, odření kmenů stromů, významné poškození kořenového systému, zasypání kořenových náběhů a bazálních částí kmenů stojících stromů). 22. Případná poškození, způsobená při realizaci záměru na stromech rostoucích na pozemku určeném k plnění funkcí lesa, budou neprodleně ošetřena. Jedná se zejména o okamžité ošetření odřených kmenů stojících stromů vhodným způsobem tak, aby nemohlo dojít k jejich následnému infikování patogenními organismy a k eventuálnímu rozvoji hniloby kmene. 23. Na pozemku určeném k plnění funkcí lesa nebude ukládána žádná výkopová zemina, stavební materiál nebo odpad. 24. Při realizaci záměru budou dodržovány požární předpisy, aby nedošlo k ohrožení lesních porostů požárem. 25. Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení pozemku určeného k plnění funkcí lesa a lesních porostů na něm rostoucích, únikem nebezpečných látek. 26. Na pozemku určeném k plnění funkcí lesa nebudou káceny žádné stromy ani keře a nebudou ořezávány ani jednotlivé větve okrajových stromů, tvořících porostní plášť. 27. Záměr bude realizován podle projektové dokumentace předložené orgánu státní správy lesů. Případné změny v projektu, které by se jakýmkoliv způsobem dotkly pozemků určených k plnění funkcí lesa nad rámec uvedený v předložené dokumentaci, budou v předstihu projednány a orgánem státní správy lesů. 28. Dle vyjádření Lesů ČR, s.p., č.j.: LCR 197/001369/2019 ze nesmí být sousední lesní pozemky parc.č. 1250/22 a 1250/23 v k.ú. Hroby dotčeny ani ohroženy včetně porostu na nich rostoucím. Dále na nich nebude v průběhu stavby ani později skladován žádný stavební materiál ani zemina z výkopů. Investor bere na vědomí, že na stavbu v ochranném pásmu lesa 50 m dle 14 zák.č. 289/95 Sb. se vztahuje 22 zák.č. 289/95 o lesích Bezpečnost osob a majetku vlastníci nemovitosti nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými živelnými událostmi. Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí únikem nebezpečných látek a jejich průniku do okolních pozemků. Bude dodržena zákonná odstupová vzdálenost od hranice sousedních pozemků a požární předpisy tak, aby nedošlo k ohrožení sousedních lesních porostů. 29. Při realizaci stavby budou v maximální možné míře přijata opatření k zajištění ochrany veřejných zájmů, jako bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebního stavu a dopravně technického stavu dotčené pozemní komunikace. Před vstupem do pozemní komunikace, je nutné požádat o zvláštní užívání pozemní komunikace v souladu s 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude v rámci stavby omezen provoz na pozemních komunikacích je nutné požádat o uzavírku pozemní komunikace v souladu s 24 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude v rámci stavby osazováno přechodné dopravní značení, je nutné požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 30. Správa a údržba silnic Jčk, závod Tábor na základě vyjádření z požaduje podélné uložení vedení NN umístit do zeleného pásu za silniční příkop o min. hloubce uložení 1,2 m pod terénem. V místech, kde není silniční příkop a ani zelený pás bude vedení NN uloženo do krajnice silnice bezvýkopovou technologií o min. hloubce uložení 1,3 pod niveletou vozovky. Křížení silnice požadujeme provést podvrty, protlaky o min. hloubce uložení 1,3 pod niveletou vozovky. Startovací a cílové jámy budou umístěny mimo konstrukční vrstvy silnice. Pilíře nebudou umístěny na silničních pozemcích. Zhotovitel stavby min. 21 dní před zahájením stavebních prací požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice. Po vydání rozhodnutí převezme protokolárně stavbu (silnici) do svého užívání od SÚS JčK závodu Tábor. Dále uzavře nájemní smlouvu za užívání nemovitosti (pozemku) se SÚS JčK závodem Tábor. K uzavření nájemní smlouvy a protokolu je nutné, aby zhotovitel předložil živnostenský list nebo výpis z obchodního

5 str. 5 rejstříku, případně zřizovací listinu. Zhotovitel protokolárně převezme pozemek do svého užívání. Před zasypáním výkopů, startovacích a cílových jam bude přizván pověřený pracovník SÚS JčK závodu Tábor (p. Peška tel ) na kontrolu hloubky uložení. Po ukončení prací zhotovitel protokolárně předá stavbu (silnici) a pozemek zpět SÚS JčK závodu Tábor. Při výstavbě nesmí docházet k znečištění vozovky. Výkopek nebude ukládán na silnici. 31. Trasy vedení je nutné vést pokud možno mimo komunikace. Přechody přes komunikace je nutno u podzemních sítí provádět podvrty či protlaky. Venkovní vedení musí být umístěno nejméně 5m nad komunikacemi. Podpěrné sloupy a sloupy VO musí být umístěny nejméně 0,5 m od hrany komunikace. Přípojkové a kabelové pilíře nebo účastnické rozvaděče vyšší než 0,7 m nad úroveň vozovky, musí být minimálně 0,5 m od hrany komunikace a nesmí být umístěny do rozhledových trojúhelníků křižovatek nebo vjezdů. Návrh dopravně inženýrských opatření, pokud při stavbě dojde k omezení provozu na pozemních komunikacích, bude předložen Policii ČR, ÚO Tábor, DI minimálně 14 měsíc před zahájením stavby. 32. Stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Vzniká tedy zákonná povinnost provedení archeologického dohledu výzkumu. Vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno Archeologickému ústavu AV ČR Praha v.v.i. v předstihu nejméně 14 dní. 33. Bude zpracována dokumentace pro provádění stavby. 34. Stavebník zajistí přístup k jednotlivým dotčeným sousedním nemovitostem po celou dobu stavby. 35. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu. 36. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle 122 stavebního zákona. 37. Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle 122 stavebního zákona. 38. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. 39. Stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ke které předloží stavebník tyto doklady: - geodetické zaměření stavby (dokumentaci skutečného provedení stavby). - revizní zprávu elektro - předávací protokol se zhotovitelem - doklad o převzetí povrchu pozemků dotčených stavbou - doklady k použitým výrobkům - certifikáty, potvrzení o shodě výrobků - další potřebné doklady Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li započato s provedením stavby. Odůvodnění: Navrhovatel dne podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Hroby - Nuzbely: rekonstrukce VN,NN, TS Radenín Nuzbely, Hroby. Stavební úřad dne oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, stavební úřad oznámil podle 144 odst. 2 správního řádu v souladu s 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení účastníkům řízení dle 85 odst. 2 písm. b), c) stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil podle 87 odst. 1 stavebního zákona v tomto řízení od ústního jednání a ohledání na místě. Současně upozornil, že nejpozději do 15-ti dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak že k nim nebude přihlédnuto. V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona, tj. žadatel, obec na jejímž území bude požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci pozemků a staveb, na kterých bude

6 str. 6 požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou (st. p. 58, 70, 71/1, 71/2, 74, 125, 141, parc. č. 1190/4, 1190/10, 1190/12, 1190/13, 1190/14, 1190/18, 1190/20, 1190/21, 1190/28, 1190/29, 1217, 1219/1, 1219/2, 1219/3, 1219/4, 1231/4, 1237/2, 1242/1, 1245, 1246/7, 1246/8, 1246/9, 1246/12, 1250/6, 1250/8, 1250/9, 1250/15, 1250/27, 1253, 1363/1, 1363/4, 1368, 1371/5, 1383, 1414/1, 1436/1, 1436/2, 1441/3, 1441/12, 1462/3, 1529/6, 1529/7 v katastrálním území Hroby, parc. č. 219/5, 223, 668/3, 668/23, 669/9, 699/2, 699/8, 700/2 v katastrálním území Lažany u Chýnova,, ostatní vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou jsou v takové vzdálenosti od stavby, že jejich práva a právem chráněné zájmy nemohou být stavbou dotčeny), vlastníci a správci dotčené infrastruktury. Stavební úřad shledal, že účastníků je více než 30, proto je územní řízení o umístění stavby vedeno veřejnou vyhláškou. Účastníci řízení: E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice Kateřinský dvůr s.r.o., Tržní č.p. 274/2, Tábor 1 Obec Radenín, Radenín č.p. 61, Radenín Správa a údržba Jihočeského kraje, Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice, ČeskéBudějovice Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 106/8, Smíchov, Praha 5 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové město, Praha 28 Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, Praha 3 Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Tábor, Zavadilská č.p. 2095, Tábor Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov-Praha, Praha 3 Milan Dvořák, Nuzbely č.p. 24, Radenín, Chýnov Irena Dvořáková, Nuzbely č.p. 24, Radenín, Chýnov David Bednář, Nuzbely č.p. 3, Radenín, Chýnov Milan Drda, Družstevní č.p. 868, Soběslav III Jaroslava Drdová, Družstevní č.p. 868, Soběslav III Jaroslav Král, Dukelská č.p. 662, Sezimovo Ústí II Petra Králová, Dukelská č.p. 662, Sezimovo Ústí II, Sezimovo Ústi II Mgr. Renáta Jalovecká, Nuzbely č.p. 14, Radenín, Chýnov Ing. Lukáš Jalovecký, Nuzbely č.p. 14, Radenín, Chýnov Bc. Vladimír Fleischhans, Lažany č.p. 22, Radenín, Chýnov Vladimír Roll, Lažany č.p. 29, Radenín, Chýnov Romana Rollová, Lažany č.p. 29, Radenín, Chýnov Monika Líkařová, Přemyslovská č.p. 1657/29, Praha 3-Žižkov Jaroslava Fleischhansová, Lažany č.p. 22, Radenín, Chýnov Jan Hora, Nuzbely č.p. 19, Radenín, Chýnov Ing. Eva Horová, Nuzbely č.p. 19, Radenín, Chýnov Petr Janáč, Nuzbely č.p. 1, Radenín, Chýnov Martin Sobek, Táborská č.p. 465, Mladá Vožice Alena Zámečníková, Plzeňská č.p. 606/67, České Budějovice 3, České Budějovice 4 Hana Vondrušková, K Oboře č.p. 326, Chýnov Věra Čábelová, Borovanská č.p. 725, Srubec Karel Zámečník, V Zahradách 109, Světice Martin Jiroudek, Nuzbely č.p. 17, Radenín, Chýnov Rudolf Rada, Havanská č.p. 2825, Tábor 5 Monika Líkařová, Přemyslovská č.p. 1657/29, Praha 3-Žižkov Pavel Wainer, U prodejny č.p. 1660/9, Dubeč, Praha 112 Jiřina Wainerová, U prodejny č.p. 1660/9, Dubeč, Praha 112 JUDr. Petr Baierl, Kloboukova č.p. 2192/2, Chodov, Praha 415 Jana Baierlová, Kloboukova č.p. 2192/2, Chodov, Praha 415 Pavlína Litochlebová, Průmyslová č.p. 455, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí 2 Mgr. Zdeňka Pinkavová, Vídeňská č.p. 2776/5, Tábor 5 Martin Pláteník, Švermova č.p. 1335, Sezimovo Ústí 2 Veronika Pláteníková, 9. května č.p. 657/12, Tábor 2

7 str. 7 Ladislav Kadlec, Lažany č.p. 33, Chýnov Marta Kadlecová, Lažany č.p. 33, Radenín, Chýnov Petr Mazáč, Lažany č.p. 33, Radenín, Chýnov Římskokatolická farnost Hroby, Staroklokotská č.p. 43, Klokoty, Tábor 1 Miloš Vondrák, Hroby č.p. 3, Radenín, Chýnov Libuše Vondráková, Hroby č.p. 3, Radenín, Chýnov Bedřich Komorous, Na Krátké č.p. 129, Měšice, Tábor 4 Hana Zapadlová, Rumunská č.p. 1829/8, Praha 2-Nové Město Iveta Komorousová, Na Krátké č.p. 129, Měšice, Tábor 4 Aleš Dvořák, Hroby č.p. 4, Radenín, Chýnov Luboš Halml, Hroby č.p. 2, Radenín, Chýnov Anna Halmlová Dušková, Hroby č.p. 2, Radenín, Chýnov Zemědělské družstvo Hroby, Hroby č.p. 12, Radenín, Chýnov Michal Roček, Prouzova 2, Praha 9 Johana Martinová, Hyacintová č.p. 2818/4, Záběhlice, Praha 106 Marie Kalinová, Lažany č.p. 24, Radenín, Chýnov Růžena Kvášová, Dr. Fr. Kuny č.p. 593, Lomnice nad Lužnicí Mgr. Jiří Plachý, Hroby č.p. 23, Radenín, Chýnov Dagmar Plzáková, Nuzbely č.p. 19, Radenín, Chýnov Jana Kubartová, Nuzbely č.p. 12, Radenín, Chýnov Antonín Hanzák, Radenín 67, Chýnov Milada Hanzáková, Radenín 67, Chýnov František Hanzák, Kajetín 18, Choustník, Soběslav Jarmila Škodová, Klenovice 144, Soběslav Radka Knotková, Krátká č.p. 418, Kamenice nad Lipou Vlastník pozemku parc.č. st. 82 v k.ú. Hroby zemřel, a proto bylo oznámení o zahájení řízení dosláno dědicům pozemku. Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých Stavební úřad při rozhodování vycházel: - závazné stanovisko MěÚ Tábor, Odboru rozvoje č.j.: METAB 41436/2019/OR/Šo z společné stanovisko MěÚ Tábor, Odboru ŽP č.j.: METAB 37974/2019/OŽP/Maš z závazné stanovisko MěÚ Tábor, Odboru ŽP č.j.: METAB 40524/2019/OŽP/MKas ze podle 14 odst.2 lesního zákona - závazné stanovisko MěÚ Tábor, Odboru ŽP č.j.: METAB 38115/2019/OŽP/Mu ze podle 79 odst.4 zákona o odpadech - rozhodnutí, souhlas vodoprávního úřadu podle 17 odst.1 písm.a) vodního zákona č.j.: METAB 46364/2019/OŽP/LPek z vyjádření MěÚ Tábor, odboru ŽP, ochrany přírody a krajiny č.j.: METAB 58035/2019/OŽP/Šo z závazné stanovisko MěÚ Tábor, Odboru ŽP č.j.: METAB 58057/2019/OŽP/Šo z , souhlas k zásahu do významného krajinného prvku podle ust. 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny - závazné stanovisko MěÚ Tábor, odboru dopravy č.j.: METAB 41748/2019/OD/MSar z souhlas Správy a údržby silnic Jčk, závod Tábor zn: SUS JcK 06484/2019 z smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s SÚS JčK z vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR zn: 3529/ /LR ze stanovisko Obce Radenín z vyjádření Povodí Vltavy, s.p., zn: 37030/ z a stanovisko zn: 2903/ z vyjádření Lesů ČR s.p., LS Tábor,č.j.: LCR197/001369/2019 ze

8 str. 8 - vyjádření odborného lesního hospodářr ke stavbě z vyjádření Policie ČR č.j.: KRPC /ČJ z vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Praha č.j.: ARUP-3631/2019 z souhlasné závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů zn: 40315/ OÚZ-ČB ze závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jčk, ÚO Tábor č.j.: HSCB /2019 UO-TA z závazné stanovisko Krajského úřadu JčK č.j.: KUJCK /2019/OZZL z , souhlas podle ust. 37 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny pro stavbu v ochranném pásmu přírodní památky Hroby - vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací spol. CETIN č.j.: /19 z vyjádření ČEVAK, a.s. z vyjádření Čepra, a.s. z vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. z vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. zn: z souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Při posuzování žádosti podle 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Záměr je v souladu s územním plánem Radenín. Dle platného územního plánu je možno na předmětných pozemcích umisťovat jako hlavní, přípustné nebo podmínečně přípustné využití vedení dopravní a technické infrastruktury. Záměr je i v souladu s 18 odst. 1 stavebního zákona, kde je cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Záměr je v souladu i s 19 odst. 1c) stavebního zákona, prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává podle 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 'správní řád') ve znění pozdějších předpisů s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

9 str. 9 Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle 15 nebo 16 také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Ing. Jana Douchová vedoucí stavebního úřadu Příloha: situační výkres Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne Doručí se: Žadatel: (datovou schránkou) E.ON Distribuce a.s., IDDS: nf5dxbu sídlo: F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice prostřednictvím : Elektroinvest Strakonice s.r.o., IDDS: x8h3m4w sídlo: Katovická č.p. 175, Strakonice 1 Obec: Obec Radenín, IDDS: edvapyj sídlo: Radenín č.p. 61, Radenín Účastníci podle 85 odst. 2 a) vlastníci pozemků a staveb dotčených stavbou:(doporučeně do vlastních rukou na doručenku, datovou schránkou) Kateřinský dvůr s.r.o., IDDS: f3f8kuz sídlo: Tržní č.p. 274/2, Tábor 1 Správa a údržba Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice, ČeskéBudějovice Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf sídlo: Holečkova č.p. 106/8, Smíchov, Praha 5 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové město, Praha 28 Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, Praha 3 Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Tábor, IDDS: e8jcfsn sídlo: Zavadilská č.p. 2095, Tábor Zemědělské družstvo Hroby, IDDS: n7hcwik sídlo: Hroby č.p. 12, Radenín, Chýnov Milan Dvořák, Nuzbely č.p. 24, Radenín, Chýnov Irena Dvořáková, Nuzbely č.p. 24, Radenín, Chýnov David Bednář, Nuzbely č.p. 3, Radenín, Chýnov Milan Drda, Družstevní č.p. 868, Soběslav III Jaroslava Drdová, Družstevní č.p. 868, Soběslav III

10 str. 10 Jaroslav Král, Dukelská č.p. 662, Sezimovo Ústí II Petra Králová, Dukelská č.p. 662, Sezimovo Ústí II, Sezimovo Ústi II Mgr. Renáta Jalovecká, Nuzbely č.p. 14, Radenín, Chýnov Ing. Lukáš Jalovecký, Nuzbely č.p. 14, Radenín, Chýnov Bc. Vladimír Fleischhans, Lažany č.p. 22, Radenín, Chýnov Vladimír Roll, Lažany č.p. 29, Radenín, Chýnov Romana Rollová, Lažany č.p. 29, Radenín, Chýnov Monika Líkařová, Přemyslovská č.p. 1657/29, Praha 3-Žižkov Jaroslava Fleischhansová, Lažany č.p. 22, Radenín, Chýnov Jan Hora, Nuzbely č.p. 19, Radenín, Chýnov Ing. Eva Horová, Nuzbely č.p. 19, Radenín, Chýnov Petr Janáč, Nuzbely č.p. 1, Radenín, Chýnov Martin Sobek, Táborská č.p. 465, Mladá Vožice Alena Zámečníková, Plzeňská č.p. 606/67, České Budějovice 3, České Budějovice 4 Hana Vondrušková, K Oboře č.p. 326, Chýnov Věra Čábelová, Borovanská č.p. 725, Srubec Karel Zámečník, Lipenská č.p. 1133/58, České Budějovice 3, České Budějovice 1(doručovací adresa V Zahradách 109, Světice) Martin Jiroudek, Nuzbely č.p. 17, Radenín, Chýnov Rudolf Rada, Havanská č.p. 2825, Tábor 5 Monika Líkařová, Přemyslovská č.p. 1657/29, Praha 3-Žižkov Pavel Wainer, U prodejny č.p. 1660/9, Dubeč, Praha 112 Jiřina Wainerová, U prodejny č.p. 1660/9, Dubeč, Praha 112 JUDr. Petr Baierl, Kloboukova č.p. 2192/2, Chodov, Praha 415 Jana Baierlová, Kloboukova č.p. 2192/2, Chodov, Praha 415 Pavlína Litochlebová, Průmyslová č.p. 455, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí 2 Mgr. Zdeňka Pinkavová, Vídeňská č.p. 2776/5, Tábor 5 Martin Pláteník, Švermova č.p. 1335, Sezimovo Ústí 2 Veronika Pláteníková, 9. května č.p. 657/12, Tábor 2 Ladislav Kadlec, Lažany č.p. 33, Chýnov Marta Kadlecová, Lažany č.p. 33, Radenín, Chýnov Petr Mazáč, Lažany č.p. 33, Radenín, Chýnov Římskokatolická farnost Hroby, Starokolokotská č.p. 43, Klokoty, Tábor 1 Miloš Vondrák, Hroby č.p. 3, Radenín, Chýnov Libuše Vondráková, Hroby č.p. 3, Radenín, Chýnov Bedřich Komorous, Na Krátké č.p. 129, Měšice, Tábor 4 Hana Zapadlová, Rumunská č.p. 1829/8, Praha 2-Nové Město Iveta Komorousová, Na Krátké č.p. 129, Měšice, Tábor 4 Aleš Dvořák, Hroby č.p. 4, Radenín, Chýnov Luboš Halml, Hroby č.p. 2, Radenín, Chýnov Anna Halmlová Dušková, Hroby č.p. 2, Radenín, Chýnov Michal Roček, Hyacintová č.p. 2818/4, Praha 6-Záběhlice, Praha 106 (doručovací adresa Prouzova 2, Praha 9) Johana Martinová, Hyacintová č.p. 2818/4, Záběhlice, Praha 106 Marie Kalinová, Lažany č.p. 24, Radenín, Chýnov Růžena Kvášová, Dr. Fr. Kuny č.p. 593, Lomnice nad Lužnicí Mgr. Jiří Plachý, Hroby č.p. 23, Radenín, Chýnov Dagmar Plzáková, Nuzbely č.p. 19, Radenín, Chýnov Jana Kubartová, Nuzbely č.p. 12, Radenín, Chýnov Antonín Hanzák, Radenín 67, Chýnov Radka Knotková, Krátká č.p. 418, Kamenice nad Lipou Antonín Hanzák, Radenín 67, Chýnov Milada Hanzáková, Radenín 67, Chýnov František Hanzák, Kajetín 18, Choustník, Soběslav Jarmila Škodová, Klenovice 144, Soběslav

11 str. 11 Ostatní účastníci: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku, datovou schránkou) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov-Praha, Praha 3 E.ON Distribuce a.s., IDDS: nf5dxbu sídlo: F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice Dotčené orgány: (datovou schránkou) Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, IDDS: 5zrb8iz sídlo: Žižkovo náměstí č.p. 2, Tábor Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, IDDS: 5zrb8iz sídlo: Husovo náměstí č.p. 2938, Tábor Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, IDDS: 5zrb8iz sídlo: Žižkovo náměstí č.p. 11, Tábor Hasičský záchranný sbor JK, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3 sídlo: Chýnovská č.p. 276, Tábor Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: eb8ai73 sídlo: Soběslavská č.p. 2763, Tábor Obecní úřad Radenín se žádostí o vyvěšení. 1 x spis zde Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne Sejmuto dne.... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad Gabrielovo náměstí 7, 391 55 Chýnov Č.j.: MECH-1082/2012-SÚ/Do/9 Chýnov, dne 22.11.2012 Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Ing. Jana Douchová 381 297 166 381 297 880

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012 00256095 *00256095* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/15867/2012 Spisová značka: MÚT/11953/2012/ORR/H.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/4919/OST/17 Dvo V Rokycanech: 21.12.2017 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0032278/VUP/2016/JZí

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 153 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná e-mail:mares@mesto-blatna.cz *mublx009icvf* MUBLX009ICVF Obec Kadov Kadov 65

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 162/13/V/Pa Ve Kdyni, dne 5.8.2013 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ *MUKHSP04538648 * MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 mu.kutnahora.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-35733/2018 vagr DO-41452018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 499-4/2010-330/R V Proseči dne 1.3.2011 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-40841/2018 vagr DO-56692018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne 22.2.2008 Vyřizuje: Petra Benčová Výroková část: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov,

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor výstavby a územního plánování pracoviště: Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk Číslo jednací: MUVPK-VÚP 23352/17-KLI-4188/17 Spisová značka: 4188/2017

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 153 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx006qss9* MUBLX006QSS9 O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 00

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov www.vyskov-mesto.cz SPISOVÁ ZN.: MV43589/2016/SÚ/Sl *S002X00HYCLP* Č.J.: MV 52142/2016 S002X00HYCLP VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004mw2h* MUBLX004MW2H Obec Chlum Chlum 43 388 01 Blatná Spis.značka vyřizuje

Více

zast. AQUAPROJEKT CZ s.r.o., IČ: , U Domoviny 5, Znojmo, osoba oprávněná jednat jménem společnosti: Ing.

zast. AQUAPROJEKT CZ s.r.o., IČ: , U Domoviny 5, Znojmo, osoba oprávněná jednat jménem společnosti: Ing. Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE *01074923* 01074923 Vaše zn.: ze dne Č. j.: MUPO 19322/2015 Spis. zn.: SZ MUPO 09963/2015/03 Vyřizuje: ing.

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/875/2013/HÁ V Jindřichově

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/1242/OST/13 May V Rokycanech: 8.7.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/3427/OST/13 May V Rokycanech: 1.7.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: ,

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: , MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 Sp. zn..: S-MUCK 42501/2010-Be Č.j.: MUCK 52569/2010 Český Krumlov, dne 14.10.2010 Vyřizuje: Petra Benčová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 2916/16/VYS/Sa V Sušici dne: 23.9.2016 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst. 4210/4211/11-Z V Nové Bystřici dne 9.11.2011 Č.j.:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004fb0d* MUBLX004FB0D Pavel Chlanda Tyršova 397 388 01 Blatná Ivana Chlandová

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ROZHODNUTÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba~mesto-podebrady.cz Čj.: Spis. Zn.: Oprávněná úřední

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1953/1954/12-Z V Nové Bystřici dne 19.7.2012 Č.j.:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obec Rataje Obecní úřad Rataje, č.p. 86, Bechyně; tel.: ;

Obec Rataje Obecní úřad Rataje, č.p. 86, Bechyně; tel.: ; Obec Rataje Obecní úřad Rataje, č.p. 86, 391 65 Bechyně; tel.: 381 213 091 e-mail: posta@ratajeobec.cz ; www.ratajeobec.cz Rataje dne : 30.12.2016 Vyřizuje: M.Antoš, č.zoz800070318 Čj. OBRA/259/2016 ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: CHLNC-1681/18/OVŽP 209/2018-Men Chlumec nad Cidlinou, dne 21. května 2018

Více

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov Č.j.: KRNODO-1424/2017 vagr Sp.zn.: DO-163082016-vagr Krnov dne 5. 1. 2017 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/1995/2017/Šp V Jindřichově

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15 Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování pracoviště Balbínova 59 Spis. zn.: OVÚP/2017/16/Ka Č.j.: OVÚP/3457/16/Ka Vyřizuje:: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 E-mail: ikamenova@mukt.cz Datum:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. který zastupuje Milan Holý, nar , Ve Vilách 164, Planá nad Lužnicí

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. který zastupuje Milan Holý, nar , Ve Vilách 164, Planá nad Lužnicí Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00Q37T1* S00FX00Q37T1 Spis.značka S-META 58741/2012/Šte Tábor Číslo jednací METAB 10611/2013/SÚ/Šte Oprávněná úřední osoba

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22 SPIS. ZN..: 6381/2016 Č.J.: SPIS Č.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 2.1.2017 MUHR_0014/2017/STU2 ZVU

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D odbor správní a dopravní Stod, nám. ČSA 294, pracoviště Sokolská 566 tel , fax

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D odbor správní a dopravní Stod, nám. ČSA 294, pracoviště Sokolská 566 tel , fax 333 01 Stod, nám. ČSA 294, pracoviště Sokolská 566 tel. 379 209 409, fax 379 209 400 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D odbor správní a dopravní Spisová značka: Číslo jednací: Tel.: E-mail: ZN/1021/OSD/19 12761/19/OSD/Fi

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00NDINJ* S00FX00NDINJ Spis.značka S-META 4167/2012/Cha Tábor Číslo jednací METAB 13266/2012/SÚ/Cha Oprávněná úřední osoba

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0037562/17/Be MULTM/0067331/17/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í *KUCBX00Q3MIT* KUCBX00Q3MIT číslo jednací: KUJCK 70584/2018 spisová značka: ODSH 37228/2018/davi1 O D B O R D O P R A V Y A S I L N I Č N Í H O H O S P O D Á Ř S T V Í O D D Ě L E N Í S I L N I Č N Í H

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Odbor správní Husovo nám. 13, Hostivice

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Odbor správní Husovo nám. 13, Hostivice MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Odbor správní Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice Vyřizuje: P. Studničková Tel: 220397162 E-mail: studnickova@hostivice.eu Spis.zn: 12672/16/Spr. Naše č.j.: 00031/17/Spr. Datum: 2.1.2017

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov www.vyskov-mesto.cz SPISOVÁ ZN.: MV35827/2017/SÚ/Km *S002X00JNGEX* Č.J.: MV 50847/2017 S002X00JNGEX VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad Gabrielovo náměstí 7, 391 55 Chýnov Č.j.: MECH-1129/2012-SÚ/Do/10 Chýnov, dne 6.11.2012 Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Ing. Jana Douchová 381 297 166 381 297 880

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 16.8.2017 spis.zn.:mero/8635/od/17

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Spis. zn.: Výst./1003/2011/Šu Hanušovice, dne Č.j. MUHA 8025/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst./1003/2011/Šu Hanušovice, dne Č.j. MUHA 8025/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV Odbor dopravy Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov Č.j.: OD/857/2017-3-SP/Če V Pelhřimově dne 20.7.2017 Stavebník : Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/071998/2016 ST2/Mer MMHK/191534/2016 ST2/Mer Ing.Vladimír Mergl 495 707 866 vladimir.mergl@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

Spis.značka S-META 52553/2018/VFir Tábor. Oprávněná úřední osoba Ing. Věra Fiřtová / OZNÁMENÍ

Spis.značka S-META 52553/2018/VFir Tábor. Oprávněná úřední osoba Ing. Věra Fiřtová / OZNÁMENÍ M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor *S00FX01CKNC8* S00FX01CKNC8 Spis.značka S-META 52553/2018/VFir Tábor Číslo jednací METAB

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor dopravy náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor dopravy náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor dopravy náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Vaše č.j.: Vyřizuje: Báčová Naše č.j.: MSNS/17523/2012/OD-4S-Bá Telefon: 569 496 635 Světlá nad Sázavou

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí Oddělení stavebního úřadu a územního plánování tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/202/2013/Ve JID: 33736/2013/muhb Havlíčkův Brod, dne 16.5.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 14839/10 V Blovicích, dne 1.12.2010 Č.j.: MUBlov 17379/10/ST/Kra Vyřizuje: Krausová

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.2727/2012-Hm DATUM: 30.4.2012 Č.J.: MUZN 30780/2012 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Marie Holíková 515 216 277 holikovam@muznojmo.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. č. I/26/2009. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. č. I/26/2009. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3877/2009-588/HH Rousínov, dne 24. srpna 2009 Oprávněná úřední

Více

*S00FX00M6AM8* MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. stanovuje

*S00FX00M6AM8* MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. stanovuje MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor *S00FX00M6AM8* S00FX00M6AM8 Spis.značka S-META 13952/2011 OŽP/Ba 4 Tábor Číslo jednací METAB 50824/2011/OŽP/Ba 2011-10-17

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): 535/OST/12 Čep V Rokycanech: 6.6.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 4726/OST/12

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

Odbor výstavby - oddělení územ B6fw.áI-A+--' --- M t k' r~'b ~,- I 1, es s y ura'l:~f. usm!.t;;-. ~;-;. Sl'. 711.

Odbor výstavby - oddělení územ B6fw.áI-A+--' --- M t k' r~'b ~,- I 1, es s y ura'l:~f. usm!.t;;-. ~;-;. Sl'. 711. Statutární město KLADNO Magistrát města Kladna Odbor výstavby - oddělení územ B6fw.áI-A+--' --- MESn::) C:r.:: i.i~ulfn fj1f 4 1------... ;.j. tj ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.2106/08-Ř V Nové Bystřici dne10.7.2008 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Výst.2106/08-Ř

Více

Městský úřad Klecany Stavební úřad Do Klecánek 52, Klecany

Městský úřad Klecany Stavební úřad Do Klecánek 52, Klecany Městský úřad Klecany Stavební úřad Do Klecánek 52, 250 67 Klecany Spis. zn.: 407/SÚ/2016 Klecany, dne 12.10.2016 Č.j.: 6855/2016 Vyřizuje: Tel.: E-mail: Ing. Bohdana Bartáková 230 234 307 bartakova@mu-klecany.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.11.2010 MUMV1271/2010/výst/Ad

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 775949958, fax 312 591 615 Č.j.: 860-206/16 Zlonice dne 15.7.2016 Vyřizuje: František

Více

Vaše č.j.

Vaše č.j. l OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE l- STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad Gabrielovo náměstí 7, 391 55 Chýnov Č.j.: MECH-591/2012-SÚ/Za/11 Chýnov, dne 26.7.2012 Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Ing. Karel Zadražil 381 297 166 381 297 880

Více

Č.j.: OÚ/STAV/508/10/17 Březno ROZHODNUTÍ

Č.j.: OÚ/STAV/508/10/17 Březno ROZHODNUTÍ Úřad městyse Březno stavební úřad Březno č.p. 13, 294 06 Březno Č.j.: OÚ/STAV/508/10/17 Březno 8.10.2010 Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Jaroslav Hruška 326 399 732 326 399 180 brezno.su@brezno.cz ROZHODNUTÍ

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ d o d a t e č n é p o v o l e n í

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ d o d a t e č n é p o v o l e n í !+T11SY11S9WDT+!!!!!!!!!! S00RX00R8VCS! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 66082/2015

Více

Městský úřad Jesenice stavební odbor

Městský úřad Jesenice stavební odbor Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka Č.j.: Výst./2540/11/M Vyřizuje: Makovský Počet listů dokumentu: 3 Tel: 313 599 214 (328) V Jesenici 19.3.2012 Stavebník:

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 795/16 Vrdy, dne: 4. 4. 2016 Spis zn. 227/2015mar Oprávněná úřední osoba: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 313 035 905 jindrich.martinec@obecvrdy.cz

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 16993/10 V Blovicích, dne 10.1.2011 Č.j.: MUBlov 00350/11/ST/Op Vyřizuje: Jiří Opatrný

Více

Městský úřad Vimperk

Městský úřad Vimperk Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 7216/16-KLI-6090/15 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 8.4.2016

Více

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, 252 19 Rudná, tel. 311 652 337, fax 311 652 381 Sp.zn.: 03140/14/Š Rudná, dne 2.6.2014 Č.j.: 04413/14/MUR/JŠť Vyřizuje: Jan Šťastný Tel.:311 652 324, e-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax:

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax: MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/250/13/My V Klatovech, dne : 27.2.2013 Č.j.: OVÚP/1337/13/My

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004ybga* MUBLX004YBGA Vratislav Zelenka Hálova 1219 388 01 Blatná Spis.značka

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov www.vyskov-mesto.cz SPISOVÁ ZN.: MV45504/2017/SÚ/Mo *S002X00JW9E1* Č.J.: MV 61705/2017 S002X00JW9E1 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou Odbor stavební a životního prostředí Č.j.: OSZP-1701/2019- KRB V Hrádku nad Nisou dne 26.2.2019 Spis.č.: UR 94/16 Vyřizuje: Bc. Barbora

Více