Elektronická komunikace školy s rodiči na Integrované střední škole polygrafické, Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronická komunikace školy s rodiči na Integrované střední škole polygrafické, Brno"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Elektronická komunikace školy s rodiči na Integrované střední škole polygrafické, Brno Diplomová práce Autor práce: Bc. Milan Heroudek Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Strach, CSc. Brno 2013

2 Bibliografický záznam HEROUDEK, Milan. Elektronická komunikace školy s rodiči na Integrované střední škole polygrafické, Brno. Brno, Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání. Vedoucí práce doc. Ing. Jiří Strach, CSc. Anotace Diplomová práce Elektronická komunikace školy s rodiči na Integrované střední škole polygrafické, Brno se věnuje novým trendům v pedagogické komunikaci s rodiči. V teoretické části pojmenovává základní výrazy a postupy v elektronické komunikaci. Zabývá se dostupnými a pouţívanými školními elektronickými systémy v České republice. Věnuje se webovským aplikacím systému Bakaláři pouţívanému na ISŠ polygrafické v Brně. Praktická část pak zjišťuje spokojenost rodičů s tímto systémem. Navrhuje změny v oblasti osobní komunikace s rodiči na jmenované škole. Annotation The thesis Electronic Communication between Secondary school of Polygraphy, Brno (ISŠP) and Parents of its Students deals with new trends in communication of teachers and parents. In the theoretical section it identifies the basic terms and procedures in electronic communication. It deals with electronic systems available in the Czech republic, used by schools and web applications of Bachelor system used by the Secondary school of polygraphy (ISŠP). The practical part shows level of parents satisfaction and proposes changes in personal communication with the parents at the school mentioned above. Klíčová slova elektronická komunikace, informační systémy pro školy, komunikace školy s rodiči, elektronická komunikace školy s rodiči Keywords electronic communication, information systems for schools, school communication with parents, electronic communication school communication with parents

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracoval samostatně, s vyuţitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Brně dne 2. dubna 2013.

4 Poděkování Na tomto místě bych velice rád poděkoval panu docentu Ing. Jiřímu Strachovi, CSc., za připomínky a rady, které mi poskytnul během zpracovávání diplomové práce.

5 Obsah Úvod strana 8 Teoretická část 1 Komunikace strana Pedagogická komunikace strana Elektronická komunikace strana Komunikace školy s rodiči strana 11 2 Legislativa v oblasti komunikace školy s rodiči strana Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů strana Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky strana Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů strana Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů strana Zákon 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů strana 14 3 Komunikace škol s okolím strana Elektronická komunikace školy s rodiči strana 15 4 Informační systém školy strana Systém vnitřních informací strana Systém externích informací strana Marketingový výzkum strana Určení problému a cíl výzkumu strana Sběr informací strana Vyvození závěrů a přijetí opatření k nápravě strana 20 5 Školní elektronické informační systémy strana Přehled systémů pro školní administrativu strana Systém pro školní administrativu Bakaláři strana 27 6 Komunikace ISŠP Brno s rodiči strana Osobní návštěvy rodičů ve škole strana Telefonní komunikace strana 29 5

6 6.3 ová komunikace strana Webovské stránky strana Sociální sítě strana Systém Bakaláři na ISŠP Brno strana 30 Praktická část 7 Charakteristika a důvody praktické části strana 48 8 Stanovení hypotézy strana 49 9 Stanovení metod a postup výzkumu strana Výběr vzorku strana Metody výzkumu strana Časový harmonogram strana Elektronický dotazník strana Vyhodnocení jednotlivých otázek strana Otázka číslo 1 strana Otázka číslo 2 strana Otázka číslo 3 strana Otázka číslo 4 strana Otázka číslo 5 strana Otázka číslo 6 strana Otázka číslo 7 strana Otázka číslo 8 strana Otázka číslo 9 strana Otázka číslo 10 strana Otázka číslo 11 strana Otázka číslo 12 strana Otázka číslo 13 strana Otázka číslo 14 strana Otázka číslo 15 strana Otázka číslo 16 strana Otázka číslo 17 strana Otázka číslo 18 strana Otázka číslo 19 strana Otázka číslo 20 strana 90 6

7 11 Vyhodnocení strana 91 Závěr strana 92 Pouţité zdroje strana 93 Knihy strana 93 Legislativa strana 94 Elektronické zdroje a internet strana 95 7

8 Úvod Kdyţ jsem v roce 2005 psal svou bakalářskou práci na téma Vyuţití notebooku v práci učitele a v ní propagoval notebooky jako pracovní a didaktickou techniku pro učitele, neměl jsem ani ponětí o tom, kam se informační technologie ve svém vývoji dostanou do roku Ceny laptopů klesly na polovinu, ale co více, objevily se ultrabooky, tablety a chytré telefony. Sice se zpoţděním, ale přeci jen se u nás objevují i elektronické čtečky knih. Technologickým novinkám ale zdaleka není konec, jistě nás čekají mnohé další zajímavé přístroje, jejichţ vyuţití se najde i v oblasti didaktické techniky. Pro učitele je tato technika, pokud o ni jeví zájem, velkým pomocníkem. Musí si ovšem uvědomit, ţe je čeká velké mnoţství učení novým poznatkům a dovednostem. Není moţné si myslet, ţe mám-li novou výpočetní a moderní techniku, mohu s ní ihned předstoupit před třídu a začít vyuţívat jejích moţností. Ve své diplomové práci jsem se rozhodl zaměřit na oblast vyuţití informačních technologií, která se týká oblasti komunikace školy s rodiči. Je to část práce pedagogů, která právě díky novým trendům zaznamenává velký posun. Velkou roli v učitelské administrativě začaly hrát školní informační systémy. Pomocí těchto systémů se administrativa školy a jednotlivých učitelů spojila do jednoho celku, ze kterého se dá skvěle vycházet. V takovémto systému se dají najít veškeré potřebné informace jak pro vedení školy, rodiče, učitele, tak i pro ţáky. Ulehčení práce všech osob majících ke škole vztah je nasnadě. Došlo tím však k mnohým změnám. Chci poukázat nejen na tyto změny, ale i na zvýšenou provázanost práce učitele, prezentace výsledků ţáka ve škole, prezentace celé školy. Nyní jiţ se rodiče nezajímají jen o výsledky svého dítěte ve studiu, ale také o práci celé školy a její činnost ve všech oblastech její působnosti. To se děje právě díky internetu, kde se škola prezentuje, kde se o ní píše, kde lze nalézt daleko více neţ jen informace o studiu ţáků. Na konkrétním příkladě školy, ve které učím, Integrované střední škole polygrafické v Brně, chci ukázat, jak se s těmito problémy vyrovnává a také na to, jestli nenastal čas změnit způsob osobní komunikace rodičů se školou. Ve svém průzkumu jsem se rodičů dotazoval na jejich vyuţívání a spokojenost se systémem Bakaláři, který škola vyuţívá. 8

9 Teoretická část 1 Komunikace Komunikace je pojem pro lidskou činnost, která je v dnešní moderní době jednou z nejdůleţitějších. Komunikování všemi moţnými způsoby nás informuje, jsme lépe obeznámeni se skutečnostmi, které chceme znát, umět. Tato doba se často nazývá dobou informační. A mít informace se dnes povaţuje za výhodu. Naše doba je plná konkurence, a chceme-li v ní uspět, musíme být v konkurenční výhodě. Nutné ovšem je nejen mít informace, ale především mít je správné a včas. Toto platí ve všech oblastech lidské činnosti, školství nevyjímaje. Nový akademický slovník cizích slov z roku 2006 definuje komunikaci jako: přenos nejrůznějších informačních obsahů v rámci různých komunikačních systémů za pouţití různých komunikačních médií. 1 Dále uvádí, ţe zejména pomocí jazyka. Tato definice pojmu komunikace dle mého názoru postihuje všechny moţné druhy komunikačních činností. V dnešní době existuje mnoho podob a moţností jak komunikovat. Ten, kdo se účastní komunikace se nazývá komunikant (komunikantka). Dalším důleţitým pojmem je komunikátor, coţ je nositel zprávy, původce sdělení. Vzhledem k tomu, ţe existuje mnoho jiných definic pojmu komunikace, vybral jsem ještě další definici z Pedagogického slovníku. Ten říká, ţe jde o sdělování, dorozumívání. 2 Obě definice jsou hojně uváděny odborníky z mnoha oborů lidské činnosti a také já je povaţuji za vhodné pro svou práci. Komunikace v pojetí této práce probíhá pomocí moderních elektronických zařízení přes globální počítačovou síť Internet. Na internet a počítačové sítě se přesouvá drtivá většina lidské komunikace, včetně komunikace pedagogické. Přestoţe pedagogická komunikace si musí uchovat svůj dosavadní ráz, její část je uskutečnitelná a také uskutečňována právě tímto způsobem. 1 KRAUS, Jiří, Růţena BUCHTELOVÁ, Helena CONFORTIOVÁ, Vlasta ČERVENÁ, Václava HOLUBOVÁ, Mariana HOVORKOVÁ, Miloslav CHURAVÝ, Jana KLÍMOVÁ, Libuše KROUPOVÁ, Marie LUDVÍKOVÁ, Jaroslav MACHAČ, Vladimír MEJSTŘÍK, Věra PETRÁČKOVÁ, Běla POŠTOLKOVÁ, Miroslav ROUDNÝ, Věra SCHMIEDTOVÁ, Miloslava ŠROUFKOVÁ a Vladimír UNGERMANN. Nový akademický slovník cizích slov: A Ţ. 1. vyd. Praha: Academia, ISBN strana PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál, s. r. o., ISBN strana

10 1.1 Pedagogická komunikace Pedagogický slovník, jak jsem jiţ napsal v předchozí části, pojem komunikace vysvětluje jako sdělování, dorozumívání. 3 Ve školském prostředí je typická komunikace sociální, kterou můţeme dále specifikovat na komunikaci pedagogickou. Tu definuje Pedagogický slovník takto: Zvláštní případ sociální komunikace. Je zaměřena na dosaţení pedagogických cílů, mívá vymezen obsah, sociální role účastníků, stanovena či dohodnuta komunikační pravidla. Odehrává se nejen ve škole, ale také v rodině, ve sportovních a zájmových zařízeních, ve výchovných a převýchovných zařízeních, v pracovním prostředí 4 Pedagogická komunikace se tedy uskutečňuje i mezi školou a rodiči a naopak. Jde jistě o jinou komunikaci, neţ kterou vede škola se svými ţáky. Má jiné důvody, jiné principy a jiné metody. Rodič školu nenavštěvuje běţně, má zprostředkované informace od svého dítěte. Jde však o informace jednostranné. Ţák vidí situaci jinak, subjektivně, ze svého pohledu. Škola proto musí také informovat rodiče o svých postojích. Jak jsem jiţ podotknul, zatímco ţáka, své dítě, vidí rodič kaţdý den, do školy se vydává zřídka. Je tedy třeba, aby si škola našla svou vlastní cestu k rodičům. Tuto cestu jí nabízí moderní elektronická média, především internet. Díky této neustálé přítomnosti školy na síti se i ona můţe stát kaţdodenně přítomnou v rodině svých ţáků. Tato virtuální přítomnost také vyţaduje změnu nejen způsobu sociální komunikace. Důleţité jsou i jiné aspekty přítomnosti na internetu. Svou roli tu hraje kvalita prezentace, jakou je typografie a grafika na internetu, rychlost, s jakou se můţe zájemce o dění ve škole k datům dostat. Musí to být také informace pravdivé, relevantní a platné. Zastaralé, marginální a nedostačující informace jsou na překáţku a škole spíše ubliţují, neţ pomáhají. 1.2 Elektronická komunikace Elektronickou komunikací je myšlena taková komunikace, která se děje prostřednictvím počítačů a jiných elektronických přístrojů, jako jsou mobilní telefony a tablety. Tato zařízení mají schopnost umoţnit komunikaci na velké vzdálenosti. Další výhodou je její rychlost. Podle šetření Českého statistického úřadu bylo v České republice ve druhém čtvrtletí roku 2011 připojeno k Internetu 70,5 % domácností jednoho dospělého s dětmi; 85,2 % 3 PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál, s. r. o., ISBN strana PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál, s. r. o., ISBN strana

11 domácností dvou dospělých s dětmi; 84,9 % domácností tří a více dospělých s dětmi. Přičemţ dospělými jsou myšleny osoby ve věku 16+ a dětmi pak ve věku 0 15 let. 5 Z tohoto vyplývá, ţe drtivá většina rodičů středoškoláků jiţ má přístup k těmto elektronickým médiím. Tato data dokazují, ţe školy musí s těmito médii pracovat a umoţnit přes ně informovanost rodičů i celé široké veřejnosti o svých aktivitách. Zpřístupnění informací o studiu ţáka má své pozitivní i negativní stránky. Mezi hlavní problémy řadím jakousi zploštělost komunikace, kdy chybí přítomnost komunikujících v jedné místnosti, a tím se ztrácí vjemy z neverbální oblasti komunikování. Touto ztrátou dochází k problémům v pochopení mezi komunikanty. Sice existují náhraţky nonverbální části komunikace tak zvaní smajlíci, ale ty není moţné pouţívat v pedagogické komunikaci. Takto podávané informace postrádají to, co je v pedagogické komunikaci důleţité, jakousi lidskost. Jde o soubor holých faktů a čísel, není zde prostor pro pedagogický takt a optimismus. Pedagog nemůţe sledovat reakci rodiče, nemůţe ji tedy ani korigovat v případě, ţe by byla neadekvátní situaci a stavu věci. Internetovou komunikaci lze rozdělit na dva způsoby. Tím prvním je myšlena on-line komunikace dvou či více uţivatelů počítačů, například pomocí chatů, internetové telefonie, Skypu a tak dále. Tento způsob komunikace je nastaven tak, ţe reakce na informace jsou okamţité a komunikant má tedy z části moţnost zachytit jakési pokusy o nonverbální projevy. Těmi jsou především intonace hlasu a v případě videokonference i mimika a gesta. Druhý způsob nevyţaduje okamţitou reakci druhé strany, příkladem mohou být různá diskuzní fóra nebo ové zprávy. Zde tedy plně schází prvky nonverbální části komunikace. A právě zde můţe docházet k mnohým nedorozuměním, problémům a komunikačním šumům. 1.3 Komunikace školy s rodiči Donedávna se komunikace škol s rodiči omezovala na ţákovské kníţky (studijní průkazy), rodičovské schůzky či telefonické hovory. Moderní doba však přinesla učitelům obrovské moţnosti, jak se spojit se svým okolím, především s rodiči svých ţáků. Klasické papírové ţákovské kníţky a studijní průkazy vymizely, nahradily je školní informační systémy. V těchto systémech se nalézá pro rodiče velké mnoţství informací, které jsou spojeny se školní docházkou jejich dítěte. Kromě obligátních známek, ke kterým však učitel můţe přiřadit mnoho doprovodných informací, se zde nacházejí například informace 5 Český statistický úřad: Veřejná databáze [online]. Praha, 2012 [cit ]. Dostupné z: ktualizovat&childsel0=2. 11

12 o absenci ţáka, a to i v daný den, v konkrétní hodině. Dále také nabízejí přehled akcí, které se ve škole budou odehrávat, rozvrh hodin, přehled vyučujících jednotlivým předmětům a tak dále. To vše nyní umoţňuje rodičům získat informace kdykoliv v průběhu dne, nemusí čekat na večer, kdy se uvidí se svým dítětem. Navíc jsou informace v objektivní, nezkreslené podobě. 2 Legislativa v oblasti komunikace školy s rodiči Na komunikaci školy s rodiči pamatuje i legislativa České republiky. V následující kapitole jsou zmíněny ty legislativní dokumenty, které se týkají právě této oblasti. 2.1 Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) Školský zákon 561/2004 Sb. v 21 Práva ţáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých ţáků, říká v odstavci 1, písmeno b) Ţáci a studenti mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Odstavce 2 a 3 přiznávají toto právo i rodičům a osobám, které mají vyţivovací povinnost vůči ţákovi školy. Znějí takto: Odstavec 2: Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých ţáků. Odstavec 3: Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých ţáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým ţákům a studentům plní vyţivovací povinnost. Z těchto odstavců plyne, ţe školy musejí poskytnout informace o studiu všem osobám, které mají povinnosti vůči ţákovi školy a nemohou nikoho na těchto právech poškozovat nebo je upírat. Často se stává, ţe zletilý ţák nebo ţákyně chtějí zakázat podávání informací tomu rodiči, který jiţ s rodinou neţije, nebo se kterým mají často rozepře a neshody. Z výše uvedeného však plyne, ţe pokud má tento rodič vyţivovací povinnost vůči svému dítěti stanovenou například soudem, má nárok na informace o jeho studiu i on. Několik takových případů rozhádaných dětí s rodiči jsme měli i v naší škole. Výše uvedené novelizované paragrafy školského zákona jasně říkají, jak má škola postupovat, komu můţe informace poskytnout a komu ne. 12

13 Školský zákon také ve svém 164 odstavec 1 písmeno f) říká, ţe ředitel zajišťuje, aby osoby uvedené v 21 (tedy ţáci, studenti, zákonní zástupci, či osoby plnící vůči nim vyţivovací povinnost) byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, ţáka nebo studenta Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky Vyhláška číslo 364/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve svém 1 upravuje rozsah a vedení školní matriky. Tato matrika obsahuje také údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, ţáka nebo studenta. V 2 dokonce školám ukládá formu předávání školní matriky v elektronické formě, její vedení ale dovoluje jak elektronickým, tak i listinným způsobem Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Zákon stanovuje oblast informací, které musí škola o své činnosti zveřejnit. Kaţdá škola musí zveřejnit informace podle 5 odst. 1 zákona 106/1999 Sb Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon určuje povinnosti při nakládání s osobními údaji a jejich ochranu. Paragraf 13, odstavec 1 zákona o ochraně osobních údajů říká: Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakoţ i k jinému zneuţití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. 6 Česká republika. Zákon ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání: Školský zákon. In: 561/ září 2004, roč. 2004, č. 561, Česká republika. Vyhláška ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky: vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení. In: 364/2005. Praha, 2005, 125. Dostupné z: 8 Česká republika. Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. In: 106/1999. Praha, Dostupné z: 13

14 Podle 18 odstavce 2 existuje další informační povinnost škol. Podle uvedeného ustanovení zákona má správce osobních údajů (škola a školské zařízení) povinnost zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou formou. Tato povinnost je pro správce stanovena jiţ od 25. července Zákon 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Tento zákon řeší informační systémy, jejich správu a bezpečnost. Řeší také přístupný web Komunikace škol s okolím Kaţdá škola je součástí své obce a komunity, nelze ji izolovat. Chce-li uspět, musí umět o sobě vypovídat, propagovat své úspěchy. Je pro ni důleţité, aby se o ní vědělo a především, aby byla pozitivně vnímána v prostoru, ve kterém se nachází. Škola je nepostradatelnou institucí v místě svého působení, ale musí tak být i vnímána. V dnešní době se ale tento prostor obrovským způsobem zvětšil, nejde jiţ jen o obec, město či kraj. Kaţdá instituce se s příchodem globální sítě stala také přítomnou v kyberprostoru, v celosvětových elektronických sítích. Je tedy moţné si o ní zjistit cokoliv z jakéhokoliv místa na planetě. Školy s tím musí počítat a umět toho vyuţít ve svůj prospěch. Nejde jen o nové studenty z mnoha míst celého státu, ale i o její vnímání za hranicemi republiky. Školy mají moţnost informovat své okolí pomocí mnoha různých způsobů. Z těch, které jsou hojně vyuţívány, jmenujme jednak tiskoviny, například noviny, časopisy, zpravodaje měst či městských částí. Další moţnosti poskytuje rozhlas, opět nejen městský, ale i regionální či celorepublikový, nové ţáky mohou školám přivést i regionální televizní stanice. Také reklamou nemohou školy pohrdat. Lze k ní vyuţít například tiskoviny v dopravních prostředcích nebo na veřejných místech, v obchodních centrech, galeriích, výstavy na různých místech, ať uţ ve výstavních sálech města nebo i v obchodních centrech, nemocnicích, či státních institucích. Veškerá propagace školy je nezbytně nutná pro udrţení jejího povědomí v jejím ţivotním prostoru. 9 Česká republika. Zákon 101/2000 ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. In: 101/2000. Praha, 2000, 032/2000. Dostupné z: 10 Česká republika. Zákon ze dne 14. září /2000 o informačních systémech veřejné správy. In: 365/2000. Praha, Dostupné z: 14

15 Kdo není na Internetu, jakoby nebyl. Dnes je to jiţ skoro klišé, ale pravdivé. Kaţdá škola tedy pomocí vlastních webovských prezentací nutně musí podávat informace o své činnosti. Otevřenost, přátelskost a pravdivost poskytovaných informací na webu jsou základem pro kvalitní a vyhledávané školy. 3.1 Elektronická komunikace školy s rodiči Kaţdá škola se snaţí pozvat rodiče svých ţáků dvakrát ve školním roce na rodičovské schůzky nebo hovorové hodiny. Většinou jsou pořádány ve čtvrtletí a ve třetím čtvrtletí. V pololetí a na konci školního roku to není obvyklé, protoţe ţáci dostávají vysvědčení. V dnešní uspěchané době se do školy mnoho rodičů nedostaví kvůli pracovnímu vytíţení, časovému rozvrţení rodičovských schůzek nebo z jiných důvodů. Ale také se v poslední době často setkávám s větou: Vše mám na internetu, proto nepotřebuji přijít do školy. Dovětkem ještě bývá: Kdybyste cokoliv potřeboval, zastavím se do školy kdykoliv jindy. Elektronická doba tedy rodičům umoţňuje více sledovat docházku dítěte do školy, a tím regulovat jejich návštěvy klasických rodičovských schůzek. Spíše volí moţnost dostavit se do školy ve chvíli, která jim víc vyhovuje, nebo v případě akutních situací. Pokud se jedná o elektronickou komunikaci rodičů se školou, převaţují dle mého názoru kladné prvky. Záporné faktory jsem popsal výše, nejsou však fatálního charakteru. Zvláště pak na středních školách jsou negativa výrazně potlačena, protoţe samostatnost ţáků je na dost vysoké úrovni. Z hlediska školy mě napadá jeden negativní vliv, který by mohl z její strany nastat. Lehkost a snadnost, s jakou se dnes můţe škola spojit s rodičem, se snadno stane naduţívanou. Snaha oznamovat rodičům kaţdou, byť i sebemenší, nepatrnou událost, pozitivní i negativní, můţe vyvolat opačný efekt. Takový, ţe rodiče začnou komunikaci se školou ignorovat a rezignují na ni. Proto je třeba rodičům ponechat částečně volný prostor a moţnost vlastního výběru komunikačních metod. Naopak je třeba jim nabídnout dostatečné mnoţství způsobů a variant, jak se se školou spojit. Nabídka způsobů je dostatečná, a proto je uskutečnění přímé komunikace jen otázkou okamţiku. Základní informace jsou rodičům k dispozici neustále. Díky snadnému ovládání není problém se k datům dopracovat rychle a vcelku pohodlně. Elektronické informační systémy umoţňují školám taková data poskytovat. Většina systémů jiţ disponuje webovskými aplikacemi, jejichţ obsah lze jednoduše nastavit. Tyto systémy dokonce dokáţou rozlišit 15

16 přihlašování pro rodiče ţáků a pro ţáky. Pak mají svoje přístupové informace (přihlašovací jméno a heslo) kaţdý zvlášť. 4 Informační systém školy Elektronický informační systém škol je však jen dílčí částí celého systému, jak škola informace a data nejen získává, ale i uchovává, jak s nimi pracuje a jak na jejich základě rozhoduje. Informace jsou pro rozhodování kaţdého manaţera, tedy i ředitele školského zařízení, důleţitým vstupem. Pokud je nemá, je jeho vedení postavené na odhadech a můţe způsobit více škody neţ uţitku. To platí nejen pro vedení škol, ale i pro jednotlivé třídní učitele a učitele vůbec. Dle Jaroslava Světlíka je informační systém školy definován: jako systém všech procedur vytvořených za účelem shromaţďování, analýzy a vyhodnocování informací nezbytných pro kvalitnější plánování, organizování, řízení a kontrolu aktivit školy. 11 Jde tedy o způsob, kterým nejen vedení školy získává informace, pomocí nichţ můţe usměrnit plánování, rozhodování a kontrolu vedoucí k vylepšení práce všech sloţek školy. Na obrázku číslo 1 je systém marketingového informačního systému školy. Všechny sloţky informačního systému školy jsou neoddělitelné a musí být vzájemně prostupné. Pokud by škola tyto sloţky izolovala, dojde k váţným problémům v komunikaci, a to na všech úrovních uvnitř i na venek. Graf 1: Sloţky informačního systému školy a jejich vztahy Zdroj: Světlík SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing školy. 1. vyd. Zlín: EKKA, ISBN strana

17 Vedení školy a její učitelé získávají informace od ţáků, rodičů, absolventů a i dalších škol. Musí však také získávat data od širšího okolí, jako jsou veřejnost, oborové firmy, a v neposlední řadě je třeba sledovat, co se děje v obci, městě, v celém státě. Díky informačním technologiím se toto okolí rozšířilo na celý kontinent a planetu. Tyto informace se mohou získávat pomocí systémů vnitřních informací, systémem vnějších informací a marketingovým výzkumem. Z pohledu této práce je nejdůleţitějším systém vnitřních informací. Zabývám se především jednou z jeho částí, přesto se zmíním i o těch ostatních. 4.1 Systém vnitřních informací Vedení a získávání informací o ţácích, kontaktech na ně, dále pak informace o jejich předchozím vzdělání. Vedení pedagogické dokumentace o průběhu vzdělávání, jeho výsledcích a způsobu ukončování studia, vedení informací o kázeňských přestupcích ţáků a výchovných opatřeních. Školský zákon ve svém paragrafu 28 přímo říká, jakou dokumentaci musí škola vést, jsou to: * rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a jeho změnách; * evidence ţáků (školní matrika); * doklady o přijímání ţáků, průběhu vzdělávání a jeho ukončování; * vzdělávací programy; * výroční zprávy o činnosti školy; * třídní kniha s údaji o vzdělávání a jeho průběhu; * školní řád a rozvrh hodin; * zápisy z pedagogických rad; * kniha úrazů a záznamy o úrazech ţáků, popřípadě lékařské posudky; * protokoly o kontrolách a inspekční zprávy; * personální a mzdové dokumenty, ekonomická evidence. Odstavec 2, paragraf 28 Školského zákona přesně určuje, jaké údaje o ţákovi musí škola vést, jsou jimi: * jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a trvalé bydliště; * předchozí vzdělání a dosaţený stupeň vzdělání; * obor, forma a délka vzdělávání; * datum zahájení vzdělávání na škole; * průběh vzdělávání a výsledky, vyučovací jazyk; 17

18 * zdravotní postiţení, sociální znevýhodnění; * zdravotní způsobilost, zdravotní obtíţe, jeţ mohou být překáţkou ve vzdělávání; * datum ukončení vzdělávání, údaje o závěrečné zkoušce; * jméno a příjmení zákonného zástupce, jeho trvalé bydliště, adresa pro doručování dokumentů a telefonické spojení. 12 Systém vnitřních informací tedy shromaţďuje velké mnoţství dat, informací a údajů. I tyto údaje slouţí vedení školy ke správným rozhodnutím z hlediska budoucího směřování. 4.2 Systém externích informací Škola musí získávat relevantní informace ze svého blízkého i širokého okolí. Musí pruţně reagovat na neustále se měnící dobu. Pokusím se vyjmenovat oblasti a instituce, které jsou důleţitým zdrojem informací pro jednotlivá pole působnosti školy: * odbornost firmy, oborová sdruţení, semináře, školení, literatura; * pedagogika odborný tisk a literatura; * legislativa a její interpretace MŠMT ČR, věstníky, sbírka zákonů, zřizovatel školy * statistika věstníky ČSÚ, městské a obecní věstníky. V posledních letech se prvním a nezastupitelným nástrojem k získávání těchto informací stal internet, bez kterého se jiţ ţádná škola neobejde. 4.3 Marketingový výzkum Kaţdá škola je v dnešní době klesající populace nucena chovat se trţně. S tím souvisí skutečnost, ţe kaţdá škola musí získat co nejvíce ţáků do prvních ročníků a udrţet si počet ţáků co nejvíce podobný tomu, který mívala v době před tímto poklesem. Dalším důleţitým faktorem je nutnost získat ţáky, u kterých je předpoklad, ţe školu zdárně ukončí. Ţádná škola nemá zájem o ţáky, kteří ji v průběhu studia opustí nebo se na ní budou zdrţovat déle, neţ je předpokládaná základní doba studia. Marketingový výzkum můţe škole pomoci v rozhodování, jakým způsobem je moţné přilákat nové ţáky, jak předpokládat jejich zájem o studium. Ten se dá zjistit také hodnocením školy stávajícími ţáky, učiteli, ale i sociálními partnery. Je třeba se také rozhodnout, zda by takovýto výzkum a prostředky na něj vynaloţené přinesly odpovídající výsledky. 12 Česká republika. Zákon ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání: Školský zákon. In: 561/ září 2004, roč. 2004, č. 561,

19 Získané informace slouţí jako podklady pro rozhodnutí, jak a kam zacílit změny ve škole tak, aby se stala pro budoucí klienty přitaţlivou a splňovala jejich poţadavky. Kaţdý takovýto výzkum se skládá ze čtyř základních fází: * určení problému, na který je třeba reagovat, a zjistit tak cíl výzkumu; * sběr informací; * provedení analýzy získaných dat; * vyvození závěrů a přijetí opatření k nápravě Určení problému a cíl výzkumu Jde o první krok marketingového výzkumu. Problémy škol jsou v poslední době celkem obecné: je málo ţáků, školství má velmi omezené finanční prostředky, nemůţe kupovat potřebné vybavení a opravovat stávající. Školy tedy hledají způsoby, jak efektivně naplnit školu dostatečným mnoţstvím ţáků. Musejí s omezenými prostředky zajistit škole publicitu. Na marketingový výzkum jiţ mnoho peněz nezbývá. I přesto lze tímto způsobem zjistit mnoho uţitečných informací, například to, jak obory zviditelnit, jak upravit učební plány a udělat je tím pádem přitaţlivými. Problémy musí být přesně popsány, stejně jako cíle. Tento správný popis je hlavním úkolem vedení škol. Kaţdé školské zařízení má nějaké problémy, které je třeba řešit. Cest, jak problémy poznat a popsat, je několik: * stíţnosti a připomínky rodičů ţáků; * připomínky absolventů školy a odborníků z praxe; * rozhovor se zaměstnancem školy; * vlastní evaluace školy, která popíše dané problémy přesně a jasně, pokud ji dělá nezávislý tým lidí Sběr informací Základním zdrojem dat pro výzkum jsou údaje, které jednak škola získává v rámci své činnosti, jednak povinnosti jí dané zákonem a vyhláškami. Tedy z vnitřního informačního systému a z informačního systému vnějšího. Jsou to data, která prvotně neslouţí pro konkrétní účel výzkumu vzniklé situace, ale byla a jsou shromaţďována z jiných důvodů a pro jiné účely. Světlík tato data nazývá sekundárními SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing školy. 1. vyd. Zlín: EKKA, ISBN Strana

20 Na některé vzniklé problémy ale stávající získané informace nemohou odpovědět a je tedy třeba získat údaje určené přímo k tomuto účelu. Jde tedy o data primární. 14 K výzkumu je třeba přistupovat velmi odpovědně a rozváţně. Data se dají získat několika způsoby a to pozorováním, průzkumem a experimenty. Školy v drtivé většině pouţívají metody průzkumu a pozorování, k experimentu se uchylují zřídka. V oblasti průzkumu se vyuţívají nejčastěji dotazníky a rozhovory Vyvození závěrů a přijetí opatření k nápravě Získané informace mají slouţit vedení školy ke stanovení správných rozhodnutí a takových postupů a metod práce, které povedou k řešení problémů ve škole. Je důleţité, aby následná rozhodnutí byla prospěšná a vedla ke stanoveným cílům. Proto je nutné nejprve získaná data setřídit dle několika základních parametrů. Tato činnost dnes jiţ probíhá pomocí informačních a komunikačních technologií a je tedy celkem snadnou záleţitostí. Poslední fází tohoto marketingového výzkumu je analýza dat a tedy zjištění skutečností z toho vyplývajících. Je však třeba získat data relevantní a validní. Zkreslené a nepřesné údaje způsobují špatná rozhodnutí vedení školy. 5 Školní elektronické informační systémy Školní elektronický informační systém se pro kaţdou školu stal v posledních letech zcela nezbytným pomocníkem. Umoţňuje mnoho funkcí a velmi ulehčuje pedagogům veškerou administrativní činnost. Slouţí jako matrika školy, kterou také z těchto systémů generuje pro své zřizovatele. Je tedy středobodem celého informačního systému školy. Většina těchto systémů je navrţena jako soustava modulů, coţ jsou dílčí programy pro jednotlivé agendy vzájemně propojené a dle moţností si navzájem poskytující data. Podle systému se mohou moduly mírně odlišovat, zde uvedu moduly systému Bakalář, který znám nejlépe, a to z hlediska potřeb různých profesí ve škole: VEDENÍ ŠKOLY, HOSPODÁŘKA ŠKOLY, ROZVRHÁŘ, KNIHOVNÍK, INFORMATIK * Bakalář * Bakaláři 14 SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing školy. 1. vyd. Zlín: EKKA, ISBN Strana

21 * Výkazy suplování * Rozvrh hodin * Suplování * Evidence * Maturity * Informace pro rodiče * Plán akcí * Úvazky * Webovské aplikace * Knihovna školy TŘÍDNÍ UČITEL * Přehled výuky * Zápis známek * Tematické plány * Evidence třídního * Tematické plány * Plán akcí * Třídní kniha UČITEL * Přehled výuky * Zápis známek * Tematické plány * Plán akcí * Třídní kniha zápis hodiny Jiţ samotné názvy modulů naznačují, ţe je moţné v takovémto systému vést opravdu veškerou agendu školy. Z hlediska třídního učitele, ale i učitele bez třídnictví se jedná doslova o celý učitelský deník na jednom místě. Zde má učitel moţnost vést si veškeré administrativní úkony, poznámky, evidenci známek, třídní knihu. To vše je moţné mít na jednom místě s přístupem z jakéhokoliv počítače nebo chytrého mobilního telefonu, i mimo pracoviště. 21

22 Ondřej Neumajer ve svém internetovém článku Školní informační systémy na Metodickém portálu inspirace a zkušenosti učitelů doslova píše, cituji: V komerčním sektoru je kvalita informačního systému alfou a omegou fungování firmy a klíčem k přeţití na trhu. Náklady na takovéto informační systémy svoji nezbytnost odráţejí, jsou zpravidla velice vysoké. Oproti tomu jsou IS pouţívané ve školách neuvěřitelně levné a přitom zpravidla kvalitní. Většina škol se totiţ spokojí se standardním programem bez nutnosti dodatečných úprav. Školní systémy zpravidla obsahují většinu funkcí potřebných ve školách, procesy a činnosti zajišťované školami se od sebe zase tolik neliší. 15 S poslední částí citátu si dovolím polemizovat. Moje škola začínala na programu SAS, později přešla na systém Bakaláři. Vyuţíváme systém na skoro veškerou činnost, kterou si jen ve škole dovedete představit. Vývojáři systém sice neustále vylepšují a slaďují s novou legislativou, přesto si však dovedu představit větší pruţnost systému. Především se jedná o oblast vytváření tiskových sestav a dokumentů. Vytvoření specifické tiskové sestavy je doslova programování. Zkušenosti naší studijní referentky jsou jednoznačné, jde o titěrnou práci s nejistým výsledkem. Vytvoří-li jakoukoliv sestavu dle poţadavků školy, je obvyklé, ţe s novým upgradem tato sestava přestává fungovat celá, nebo z části a je třeba provést její úpravy. Takţe kdyţ studijní referentka potřebuje právě v danou chvíli sestavu, kterou si vytvořila dříve, a je po upgradu, nastává pro ni šoková situace. Musí se obrátit na programátory, aby našli a opravili chybu. Tvůrci programu za úplatu vytvoří jakoukoliv sestavu, školy však na tuto oblast nemají a ještě dlouho nebudou mít finanční prostředky. Další, podle mě slabší oblastí školních informačních systémů jsou moduly Úvazky, Rozvrh hodin a Suplování. Tyto navzájem provázané moduly jsou pro kaţdou školu ţivotně důleţité. Zároveň kaţdá střední odborná škola disponuje mnoha odbornými předměty a mnoha různými skupinami. Kaţdým rokem je třeba navzájem provázat rozličné úvazky učitelů. Díky klesajícím počtům ţáků jsou střední odborné školy nuceny spojovat výuku nejen mezi třídami, ale i podobné předměty do jednoho úvazku. Výuka se dnes hojně spojuje také mezi jednotlivými ročníky. Jak se kaţdým rokem přesvědčuji, práce v těchto modulech je sloţitá. Generátor rozvrhu jsem při jeho tvorbě nikdy nepouţil, škola má tolik skupin a tolik zvláštností, ţe by šlo o naprostou ztrátu času. Proto se musí rozvrh sestavovat manuálně, tedy lísteček po lístečku. 15 NEUMAJER, Ondřej. Školní informační systémy. Metodický portál: Články [online] [cit ]. ISSN Dostupné z: 22

23 Vytvořit suplování v systému Bakaláři se na první pohled jeví jako jednoduchý proces, ale opět jsou zde mnohá úskalí, jako například moţnost provést na jednom lístečku jen jednu změnu. Je-li navíc třída v dané hodině rozdělena, je provedení změn pouze v jedné skupině doslova soubor mnoha úkonů. Proto i zde vidím pro tvůrce programů moţnost mnoha detailních, ale práci ulehčujících vylepšení. V těchto modulech bych uvítal větší otevřenost a flexibilitu. Také průchodnost dat mezi jednotlivými moduly je občas dosti těţkopádná. Tímto jsem však vyčerpal své negativní zkušenosti s tímto systémem. Nutno říci, ţe oproti výhodám, které poskytuje při práci kaţdému pedagogovi, jsou negativa minimální. Zkušenosti mám především se školním informačním systémem Bakaláři. Jelikoţ nemohu dostatečně posoudit ţádný další systém určený školám, v následujícím přehledu vycházím z webovských stránek jednotlivých aplikací. 5.1 Přehled systémů pro školní administrativu Školních administrativních systémů je na tak malou zemi relativně dostatečné mnoţství. Kaţdý však umí trochu něco jiného, je postavený na odlišných principech práce. Školy si tak mohou vybírat, ze zkušenosti také vím, ţe při přechodu na jiný systém tvůrci data převedou na ten nový. Tím se přechod mezi systémy relativně usnadňuje, ale není zcela bez potíţí. Patří sem například: * Bakaláři Tomuto systému se věnuji podrobně v následující kapitole. * SAS (Systém agend pro školy) SAS je modulární systém pro vedení školní agendy pro základní a střední školy. Jde o produkt firmy MP-Soft, a. s., která sídlí v Brně. Firma vyvíjí systém SAS jiţ 15 let. Protoţe naše škola před přechodem na Bakaláře pouţívala právě program SAS, mohu jej stručně charakterizovat i díky vlastním zkušenostem. SAS a Bakaláři mají mnoho společného, především jde o modulární systémy. Jsou sice programovány jiným způsobem, jejich podobnost je však zřetelná. Systém agend pro školy obsahuje následující navzájem spolupracující moduly: Školní matrika, Zápis ţáků, Přijímací řízení, Třídní kniha, Průběţná klasifikace, Průběţná absence, Tisk vysvědčení, Rozvrh hodin, Suplování, Evidence pracovníků, Školní knihovna, Majetek školy, Informační nástěnka, Plán akcí, Informace po Internetu, Závěrečné zkoušky a maturity. 23

24 Podle dřívějších zkušeností vím, ţe v tomto systému se lépe připravují různé tiskové sestavy, jde o více intuitivní záleţitost. Protoţe škola jiţ před více neţ sedmi lety přešla na jiný systém, nemohu poskytnout novější informace. SAS a Bakaláři jsou nejvíce vyuţívanými školními systémy v České republice. 16 * Škola OnLine Škola OnLine je akciová společnost sídlící v Praze. Spravuje portál, který nabízí školám, a to základním, středním i vysokým, on line správu jejich agend na jejich serverech. Jde tedy o tak zvaný hostovaný systém. Portál Škola OnLine nabízí následující aplikace: Katedra, Ţákovská, Akademie, Spisovka, OLAT (Online Learning And Training) a Strava. Katedra je informační systém pro střední školy, který umoţňuje správu veškeré agendy elektronickou cestou stejně jako předchozí systémy. Navíc obsahuje moţnost e-learningu a ve spojení s jinými sluţbami pak také vedení ových schránek pedagogů i ţáků. Toto jsou dvě věci, které předchozí systémy neumějí. Aplikace Ţákovská je určena pro vstup rodičů a ţáků školy. Umoţňuje jim podrobné sledování průběhu studia. Navíc právě zde se dá studovat pomocí e-learningu. Akademie je aplikace tohoto portálu určená pro vysoké školy. Zde se nabízí kompletní vedení vysokoškolské administrativy. Spisovka je aplikace, která dokáţe spravovat a vést elektronické dokumenty. Postará se také o jejich oběh a archivaci či skartaci. OLAT je webovský server určený všem vzdělávacím institucím, které potřebují vytvářet, uchovávat a distribuovat výukové materiály. Je volně propojitelný s předchozími aplikacemi. Modul Strava pak uţivatele přesměruje na stránky Jde tedy o program, který slouţí potřebám stravovacího systému ve školách. 17 Na tomto systému se mi líbí jeho propojení s moţností e-learningu a také vytvoření ových schránek ţákům a učitelům školy. Zásadním problémem je pro mě to, ţe škola své citlivé údaje umisťuje mimo své budovy a zařízení. Povaţuji stále za nezbytné, aby škola měla nad svými elektronickými daty pokud moţno plnou a neomezenou kontrolu. I kdyţ vím, ţe doba cloud computingu je otázkou budoucnosti a sám tento způsob pouţívám, v oblasti institucí a jejich elektronických dat jsem stále konzervativní. Tento můj postoj je také moţná částečně způsoben tím, ţe do určité míry 16 Zdroj: MP-SOFT, a. s. MP-Soft, a. s. [online]. Brno, 2007 [cit ]. Dostupné z: 17 Zdroj: ŠKOLA ONLINE A.S. Škola online [online]. Praha, 2012 [cit ]. Dostupné z: 24

25 mám jako učitel a třídní učitel na své škole moţnost, ve spolupráci s vedením, ovlivňovat to, jak se s informačním systémem bude pracovat a jakým způsobem škola povede svou agendu. * Etřídnice Jde o systém firmy just4forweb.cz, s. r. o. sídlící v Havlíčkově Brodě. Ta jej označuje jako informační systém, který je jednoduchý, stabilní a komplexní. Tento systém se skládá ze tří modulů: Elektronická třídní kniha, Elektronická ţákovská kníţka a Elektronický deník praxe. Z názvů modulů vyplývá, ţe jde pouze o tyto elektronické dokumenty a jejich zpřístupnění ţákům a rodičům. Tento nástroj dle mého názoru nemůţe soupeřit s komplexností předchozích systémů. Opět se i v tomto případě elektronická data škol uchovávají na webech mimo školní budovu. 18 * iškola Zakladatelem serveru iškola je společnost Computer Media, s. r. o. Firma tento portál určila základním, středním, vysokým a jiným školám v České republice. Jde opět o komplexní vedení školní agendy, tak jak je představují systémy SAS, Bakaláři nebo Škola OnLine škola. Najdeme zde stejné moduly jako u předchozích systémů, navíc poskytují také ovou schránku pro učitele i ţáky školy. Další sluţbou je moţnost posílání SMS zpráv na mobilní telefony, sluţba je však zpoplatněna, a to dosti vysokou cenou, která je v této chvíli 1,70 Kč. Co mě však zaujalo nejvíce, je modul Testy on line. Jde o moţnost sestavit pro ţáky test, kde se sami otestují z příslušného učiva. Po vyplnění testu mohou ihned vidět výsledek, včetně známky, a tu si dokonce sami nechat uznat a zanést do svého známkového archu. Test můţe být zaškrtávací nebo slovní. Učitel můţe při tvorbě testů vyuţít obrázky, délka textů v otázce není omezena. Právě v oblasti e-learningu a on-line testování vidím budoucnost ve vývoji školních informačních systémů. Tato oblast má velký potenciál. 19 * Tahuti Tento systém je produktem Trgiman, s. r. o. Jde o českou softwarovou společnost se sídlem v Praze, která se zabývá podnikovými programy. Jedním z jejich produktů je systém Tahuti. Jde o on-line webový školní informační software. Systém je propagován jako soubor 18 Zdroj: JUST4WEB.CZ S.R.O. Etřídnice [online]. Havlíčkův Brod, 2012 [cit ]. Dostupné z: 19 Zdroj: COMPUTER MEDIA, S. R. O. Iškola.cz: Vaše elektronická škola [online] [cit ]. Dostupné z: 25

26 programů, který propojuje nejen ţáky, učitele a rodiče, ale i školu se svým úřadem, tedy zřizovatelem. Vše je tedy také přístupné přes webovské rozhraní. Nabízí stejné sluţby jako ostatní systémy, které jsou zde představeny. Co je dle výrobce softwaru přidanou hodnotou systému, jsou následující parametry: * specializované nástěnky pro učitele a třídy, a to jednotlivě i společně; * speciální kalendáře pro kaţdého na škole, které sdílené a jsou navzájem propojené s načtenými akcemi a termíny například testů; * sdílení fotografií, sdílení úkolů a učebních materiálů se spoluţáky, jejich dostupnost on-line odkudkoliv; * diskusní fóra i pro rodiče; * moţnost zasílat elektronické omluvenky od rodičů; * elektronická komunikace se členy školské rady. Navíc při propojení školy se zřizovatelem je moţné, aby tento mohl ovlivňovat management školy. Zřizovatel můţe pomocí nástěnek v systému ţádat vyplnění různých formulářů a dokumentů jako například změny v počtu ţáků, či hospodaření školy. Toto jsou některé speciální funkce, které má Tahuti navíc, naopak jsem nezaznamenal moţnost tvorby rozvrhu v tomto systému. Systém umí pracovat se suplováním, ale o tvorbě rozvrhu se dokumentace k systému nezmiňuje. 20 Přímé propojení školy se zřizovatelem je jedinou věcí, u které si nejsem jist, jak moc pozitivní můţe být. Je otázkou, není-li tímto propojením oslabena pozice ředitele školy, který dle školského zákona nese za školu jasně danou odpovědnost. Pokud zřizovatel bude mít přímý přístup do vnitřního školního informačního systému, nebude mít větší snahu zasahovat do vedení školy a vstupovat tak do kompetencí ředitele a vedení školy? Tato otázka se s těmito moţnostmi nabízí. * asc Rozvrhy Nejde o zcela typický školní informační systém, jde o velice úspěšný program pro tvorbu rozvrhů, a z tohoto důvodu je často uváděn ve výčtu spolu se systémy. Navíc i on ve svých oblastech odpovídá zadání školského zákona a shromaţďuje jím stanovená data. Program je slovenské provenience firmy: asc Applied Software Consultants, s. r. o., Bratislava. Na webu aplikace se uvádí, ţe jej vyuţívá více neţ sto tisíc škol ve 145 zemích světa. 20 Zdroj: TRGIMAN S R. O. Tahuti [online] [cit ]. Dostupné z: 26

27 Software dokáţe po zadání údajů sám vygenerovat rozvrh, přičemţ dbá na veškeré psychohygienické podmínky, tedy na rovnoměrné rozloţení hodin, umístí je do správných učeben, snaţí se o minimalizaci volných hodin mezi vyučováním učitelů a tak dále. Rozvrh umoţňuje také tisk a export do jazyka HTML, a tím pádem umístění na webovských stránkách školy. Dalším pomocníkem tohoto programu je asc Suplování, které umoţňuje tvorbu suplování. V této oblasti mě zaujalo to, ţe tento program umí sestavit vyhodnocení suplování, a to měsíčně i ročně. Standardně umí určit přesčasové hodiny. Oba programy jsou intuitivní a lehce ovladatelné. Jde o programy vyuţitelné především v oblasti základních škol, kde lze skvěle vyuţít automatické generování rozvrhu, jelikoţ členitost jejich rozvrhů je oproti školám středním minimální. Program dříve, tedy před příchodem komplexních školských systémů, pouţívala také moje škola, ovšem díky výše zmíněnému dělení tříd na mnoho skupin vůbec nevyuţívala právě tento generátor. 21 * dm Evidence, dm Vysvědčení, dm Knihovna (určeno pro základní školy v ČR) Firma dm Software ze Sloupu v Moravském Krasu vytvořila základní informační software určený pro základní školy v České republice. Modul dm Evidence slouţí škole k vedení povinné školní matriky v elektronické podobě. Aplikace dm Vysvědčení ulehčuje škole vydávání vysvědčení. Umoţňuje jejich zadávání, evidenci a tisk. Dm Knihovna je určena školním knihovnám. Evidence knih a čtenářů je v tomto případě také plně elektronická. Vzhledem k tomu, ţe tyto programy jsou určeny pouze pro základní školy, není moţné je zcela zahrnout do mého výčtu školních informačních systémů. Velmi mě však zaujala letošní novinka v tomto systému, a to je moţnost tisknout ţákům přihlášky na střední školu. Vím, jak to vypadá, kdyţ školní hospodářka musí luštit údaje na přihlášce psané ručně Systém pro školní administrativu Bakaláři Elektronický systém Bakaláři je schopen pokrýt téměř veškerou školní administrativu. Jde o modulární informační systém. Firmou, která systém vyvíjí a prodává, je PACHNER, vzdělávací software, s. r. o., která sídlí v Praze. Dalším distribučním centrem systému je SOŠ 21 Zdroj: ASC - APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS S.R.O. ASc Rozvrhy [online]. Bratislava, [cit ]. Dostupné z: 22 Zdroj: DM SOFTWARE. Dm Software [online]. Moravský Kras, 2012 [cit ]. Dostupné z: 27

28 chemická akademie Heyrovského a Gymnázium v Ostravě. Tvůrci programu úzce spolupracují s uţivateli programu a jsou také poradenskou podporou. Na jednotlivé moduly jsou různí specialisté, kteří jsou schopni kdykoliv poradit s problémem Komunikace ISŠP Brno s rodiči Integrovaná střední škola polygrafická vyuţívá ke komunikaci s rodiči svých ţáků následujících moţností. 6.1 Osobní návštěvy rodičů ve škole Na Integrované střední škole polygrafické v Brně začíná komunikace s rodiči ţáků hned po přijetí ţáka na školu. První schůzka s rodiči a novými ţáky se koná jiţ v červnu před jejich prvním školním rokem na naší škole. Na této schůzce jsou rodiče i ţáci seznámeni se všemi budoucími náleţitostmi týkajícími se jejich studia. Povaţuji tyto schůzky za velmi důleţité. Škola zde upozorňuje i na mnohá úskalí, se kterými je moţné se setkat a na které je nutné všechny zúčastněné připravit. Během kaţdého školního roku se potom v prvním a třetím čtvrtletí konají rodičovské schůzky a hovorové hodiny. A to tak, ţe v prvém čtvrtletí se rodičovské schůzky týkají právě prvních a posledních ročníků školy. Na takovéto schůzce se tradičně sejdou společně rodiče a třídní učitel. Řeší se kolektivně celá třída, její úspěchy či neúspěchy a případné problémy. Po skončení společné části následují hovorové hodiny pro všechny rodiče ţáků školy. Zde jiţ rodič navštěvuje jednotlivé učitele, se kterými potřebuje konzultovat studium svého dítěte. Ve třetím čtvrtletí mají rodičovskou schůzku ty třídy, které v daném školním roce nezačínají a ani nekončí studium, tedy druhé a třetí ročníky. Po jejich skončení následují opět hovorové hodiny pro všechny rodiče ţáků školy. Účast rodičů na těchto schůzkách v posledních letech pováţlivě klesá, nejmarkantnější je to především ve třetím čtvrtletí. Podle mého názoru je to dáno hlavně tím, ţe škola rodičům diktuje přesně stanovené hodiny, kdy se mají dostavit. Dalším důvodem jsou pak podle mě právě lepší moţnosti komunikace elektronickou cestou. Rodič má samozřejmě také moţnost se kdykoliv domluvit na návštěvě školy tak, jak mu to vyhovuje. Toto se ale stává většinou jen ve chvílích, kdy studijní výsledky ţáka vykazují 23 Zdroj: PACHNER, s. r. o. Bakaláři: Programy pro školní administrativu [online]. Praha, [2000] [cit ]. Dostupné z: 28

29 problémy. Škola také samozřejmě v případě problémového chování ţáka, vysoké absence či neprospěchu zve rodiče na schůzku sama, uzná-li to za důleţité. Toto jsou moţnosti osobních návštěv rodičů ve škole, které jsou jiţ mnoho let zavedené. Osobní kontakt s rodiči povaţuji za nejdůleţitější, nicméně právě z důvodu jejich vytíţenosti a malé účasti na třídních schůzkách a hovorových hodinách je nutné plně vyuţít zbývajících způsobů, jak je informovat o dění ve škole a výsledcích jejich dítěte. 6.2 Telefonní komunikace Rodiče mají k dispozici také telefonní čísla přímo do školy. Je na vstřícnosti kaţdého třídního učitele, poskytne-li ţákům i rodičům své soukromé telefonní číslo. Mně osobně se to osvědčilo. Za celou dobu mé praxe se mi nestalo, ţe by moje soukromé telefonní číslo ţáci či rodiče zneuţili. Telefon a SMS zprávy slouţí rodičům i zletilým ţákům nejčastěji k včasnému omlouvání absence. Protoţe škola především připravuje ţáky na budoucí povolání, snaţíme se jim vštěpovat povinnost včasného omlouvání ještě v týţ den, kdy nepřijdou do školy. I kdyţ školní řád jim na to dává lhůtu tří dnů, zaměstnavatelé tak benevolentní nejsou. Proto povaţuji za dobré, aby měli ţáci moţnost omluvit se včas i na osobní telefon svého třídního učitele ová komunikace Elektronická pošta je dnes velmi pouţívaným způsobem elektronické komunikace. Poštovní schránka nahradila a vytlačila faxy, které však nikdy nebyly hojně vyuţívaným komunikačním prostředkem mezi rodičem a školou. Dnes je tato nejstarší sluţba internetu velmi oblíbená. Je to dáno tím, ţe kaţdý učitel má svou pracovní ovou schránku a ta je dostupná non stop. Další výhodou je moţnost připojení jakéhokoliv elektronického dokumentu. Často se stává, ţe ţák si vyfotí omluvenku zapsanou do omluvného listu a pošle tuto fotografii spolu s em. Jde o relativně rychlý způsob informování, ale zároveň je to způsob komunikace, který časově nevyţaduje rychlou reakci. V neposlední řadě je to také prokazatelný způsob komunikace. Je moţné jej vytisknout a doloţit. Doloţitelnost uskutečněné komunikace s rodičem je dnes ze strany vedení škol a jejich zřizovatelů vyţadována způsobem, který je někdy aţ velmi obtěţující. Proto si učitelé y začínají uchovávat ve svých schránkách po dobu jednoho školního roku. 29

30 6.4 Webovské stránky Webovské stránky školy sice nejsou komunikací v pravém slova smyslu, kdy dochází k výměně informací, tímto způsobem ale můţe škola velmi efektivně poskytovat informace, které by jinak zabraly velké mnoţství času a i finančních prostředků. Patří sem samozřejmě informace typu kontakty, sídlo školy, obory vyučované na škole a jejich učební plány, aktuality ze ţivota školy a mnoho dalších informací, kterými je moţné zaujmout nejen stávající ţáky a jejich rodiče, ale i uchazeče o studium a širokou veřejnost. Školy, které se dnes ve velké míře zapojují do mnoha projektů financovaných za účasti Evropské unie, mají za povinnost na svých webech prezentovat průběh a výsledky těchto projektů. Web kaţdé školy je její jakousi výkladní skříní. 6.5 Sociální sítě Integrovaná střední škola polygrafická má své skupiny také na sociálních sítích, a to na Facebooku, Twitteru a Googlu. Jde o velmi účinnou propagaci školy, jelikoţ se v tomto prostoru pohybuje nejen velké mnoţství mladých lidí, ale i jejich rodičů. Pomocí těchto sítí škola propaguje nejen svou činnost, ale i vypsaná přijímací řízení. Především na Facebooku jsou ţáci školy, nejen stávající, ale i budoucí velmi aktivní. Poslední dobou mladí lidé více sledují své facebookové profily neţ ovou schránku nebo web školy. Proto se mladí kolegové, kterým jiţ sociální sítě nejsou vůbec cizí, snaţí co nejlépe pečovat o profily školy a v podstatě vše, co se objeví na webovských stránkách školy, je ihned i na těchto školních skupinách. 6.6 Systém Bakaláři na ISŠP Brno Jiţ sedmým rokem škola vyuţívá program Bakaláři, který umoţňuje vést elektronicky školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č. 364/2005 Sb.). Program pokrývá všechny oblasti školské administrativy od evidence ţáků po rozvrh hodin a suplování. Výhodou tohoto evidenčního programu je moţnost vyuţívat jeho webovou aplikaci. Před dvěma lety jsem vyrobil pro rodiče podrobný návod na vyuţívání webovských aplikací systému Bakaláři. Tento návod je dostupný všem na webu školy. Upravil jsem jej pro potřeby této práce, abych ukázal, jaké informace o studiu mohou rodiče z webovských aplikací získat. V prosinci 2012 však webovské aplikace systému prošly dosti rozsáhlým upgradem. Protoţe praktická část této diplomové práce se věnuje právě těmto aplikacím z hlediska 30

31 vyuţívání rodiči, budu popisovat tyto aplikace jak z doby před upgradem, tak i s aktuálními změnami. Dřívější vzhledy obrazovky jsou ţluté, dnešní pak červené. Rodiče a žáci mají možnost využívat přístupu k následujícím informačním modulům webovských aplikací Bakalářů: Osobní údaje žáka Rodiče mohou kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje. Pololetní klasifikace Zahrnuje kompletní pololetní klasifikaci ve všech ročnících od počátku studia včetně přehledu zameškaných hodin. Průběžná klasifikace Zde se zobrazuje přehled všech průběţně zadaných známek lze volit podoby zobrazení (témata, průměr, váhy známek, ). Průběžná docházka Zahrnuje evidenci zameškaných hodin (podle časového období nebo dle zameškanosti v předmětech). Výchovná opatření Přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí, nebo za celé studium. Rozvrh hodin Zobrazuje se platný rozvrh včetně suplování. Plán akcí Zde se zobrazují plánované akce v daném měsíci, např. návštěva filmového představení, přednáška, exkurze apod. 31

32 Komunikační systém Komens I kdyţ pro komunikaci s rodiči upřednostňujeme , někteří vyuţívají tento způsob psaní zpráv především třídním učitelům. Prostřednictvím tohoto modulu lze obousměrně komunikovat mezi ředitelstvím, třídními učiteli, učiteli a rodiči/ţáky. Rodič můţe zaslat zprávu ředitelství školy, třídnímu učiteli nebo vyučujícímu. Rodič můţe třídnímu učiteli zaslat omluvu nepřítomnosti syna/dcery. Díky této webové aplikaci probíhá efektivnější komunikace hlavně s rodiči, kteří si mohou kontrolovat nejen klasifikaci a docházku pomocí internetu. Samotní ţáci pak mají dokonalý přehled o svých studijních výsledcích, docházce, rozvrhu a případném suplování. Výhodou je také rychlá obousměrná komunikace prostřednictvím krátkých zpráv. Ukázky a popis jednotlivých funkcí webové aplikace Vstupní obrazovka systému Bakaláři Speciální webovská adresa je přístupná přímo z webu školy. Rodiče i ţáci mají svůj speciální přístup. Takto je moţné sledovat četnost přístupů rodičů i ţáků. Tato stránka nenaznala upgradem ţádných změn. Obrázek číslo 1: Vstupní obrazovka systému Bakaláři dříve. 32

33 Obrázek číslo 2: Vstupní obrazovka systému Bakaláři dnes. Úvod Obsahuje: aktuální sdělení rodičům / ţákům; přehled nově zapsaných známek nebo zpráv; kalendář; zmenšený rozvrh a případné změny v rozvrhu v podobě okna Suplování; evidenci posledního přihlášení; lištu s jednotlivými nástroji (osobní údaje, klasifikace ). Kaţdý uţivatel si můţe poskládat okna, jak potřebuje, navíc je moţné upravit si barevnost celé webovské aplikace. Obrázek číslo 3: Úvodní obrazovka systému Bakaláři dříve. 33

34 Vstupní obrazovka naznala některých zajímavých změn. Vznikly jednotlivé panely, se kterými si uţivatel můţe obrazovku plně přizpůsobit. Některé panely byly spojeny v jeden, nazvaný Upozornění. Obrázek číslo 4: Úvodní obrazovka systému Bakaláři dnes. Osobní údaje obsahují výběr evidovaných dat o ţákovi (určeno pro kontrolu zákonného zástupce i ţáka), pokud je v osobních údajích chyba, prosíme ţáky i rodiče, aby informovali třídního učitele, který co nejdříve provede opravu. Obrázek číslo 5: Obrazovka Osobní údaje dříve. 34

35 Obrázek číslo 6: Obrazovka Osobní údaje dnes. Klasifikace Obsahuje následující odkazy: Průběžná klasifikace (za dané pololetí) lze volit různá zobrazení (stručný přehled s kontrolním průměrem, detailní rozpis včetně kreditové hodnoty známky, poznámek a konkretizace zkoušeného učiva). Na tomto místě je třeba zmínit skutečnost, ţe systém v průběţné klasifikaci jiţ pracuje s kreditovou hodnotou známky. Klasifikace na škole probíhá přiřazením kreditové hodnoty ke kaţdé známce. Kaţdá známka má jinou váhu, tzn. ţe výsledný průměr není aritmetický, ale váţený. Pro hodnocení se vyuţívá deseti kreditová stupnice, přičemţ 10 bodů je nejvyšší hodnota a v evidenci se zobrazuje jako X. 35

36 Obrázek číslo 7: Obrazovka Průběţná klasifikace dříve. Tato obrazovka naznala zajímavých změn. Jednak dosud Bakaláři neumoţňovali zobrazení čtvrtletní klasifikace ţáka (hnědé číslice). Dále pak se mění velikost známky podle její kreditové hodnoty. Takţe čím větší hodnotu známka má, tím je větší. Obrázek číslo 8: Obrazovka Průběţná klasifikace dnes. 36

37 V případě zobrazení kompletních klasifikačních dat vypadá obrazovka následovně: Obrázek číslo 9: Obrazovka Průběţná klasifikace kompletních dat. Pololetní klasifikace zobrazuje přehled klasifikace za celou dobu studia a tzv. souhrn (datum vydání vysvědčení a celkový prospěch) Obrázek číslo 10: Obrazovka Pololetní klasifikace dříve. 37

38 Obrázek číslo 11: Obrazovka Pololetní klasifikace dnes. Výchovná opatření obsahuje udělená výchovná opatření (napomenutí třídního učitele, důtky, sníţené známky z chování, ), lze volit období zobrazení (např. celé studium nebo aktuální pololetí). Obrázek číslo 12: Obrazovka Výchovná opatření dříve. 38

39 Obrázek číslo 13: Obrazovka Výchovná opatření dnes. Opravné zkoušky Ţák i rodič zde mohou vidět termíny doplňovacích zkoušek (nehodnocení pro vysokou absenci), opravných zkoušek (nedostatečný prospěch) a komisionální zkoušky (například přezkoušení z důvodu nesouhlasu s klasifikací) za 1. i 2. pololetí příslušného školního roku. Pokud tedy ţák ztratí během hlavních prázdnin Výpis z vysvědčení, na kterém jsou tato data, můţe se podívat do této aplikace. Obrázek číslo 14: Obrazovka Opravné zkoušky dříve. 39

40 V opravných zkouškách nastala docela zásadní změna. Po upgradu jiţ rodiče i ţáci vidí jen opravné zkoušky za právě probíhající školní rok. V dřívější verzi bylo moţné vidět všechny opravné a doplňovací zkoušky za celé studium (viz výše). Na dotaz poloţený samotným programátorům nám bylo řečeno, ţe za úplatu lze provést v programu takové změny, aby opět bylo vidět vše. Obrázek číslo 15: Obrazovka Opravné zkoušky dnes. Absence Obsahuje následující odkazy: Průběžná absence Lze volit libovolné období pro zobrazení absence. 40

41 Obrázek číslo 16: Obrazovka Průběţná absence dříve. Obrázek číslo 17: Obrazovka Průběţná absence dnes. 41

42 Obrázek číslo 18: Obrazovka Průběţná absence pololetní dnes. Zameškanost v předmětech Zde se zobrazuje procentuální absence v jednotlivých předmětech. Škola důsledně sleduje docházku ţáků do výuky. V případě absence vyšší jak 20 % můţe být ţák za dané pololetí nehodnocen tato klauzule je zakotvena ve školním řádu. V náhradním termínu pak ukončí klasifikaci. Obrázek číslo 19: Obrazovka Zameškanost v předmětech dříve. 42

43 V okně zameškanost v předmětech je moţné z pozice administrátora nechat barevně označit předměty, kde dosáhla absence určité výše procent. V případě naší školy jsme tak nechali systémem označit ty předměty, kde došlo k překročení deseti procent. Obrázek číslo 20: Obrazovka Zameškanost v předmětech dnes. Rozvrh Zde se zobrazují stálý rozvrh, rozvrh upravený o aktuální změny (suplování), přehled suplování a přehled předmětů s vyučujícími. Změny v rozvrhu a suplování jsou podbarveny. Obrázek číslo 21: Obrazovka Rozvrh hodin dříve. 43

44 Obrázek číslo 22: Obrazovka Rozvrh hodin dnes. Suplování Suplování pak přímo vypíše veškeré změny ve stálém rozvrhu a důvod, jaký tyto změny mají. Můţe jít o různé akce, výměny hodin či klasické suplování za nemocného vyučujícího. Jde o novou obrazovku po upgradu systému. Obrázek číslo 23: Obrazovka Suplování. 44

45 Přehled výuky Je novinkou v upgradované verzi webovských aplikací. Jde v podstatě o třídní knihu jednotlivých předmětů. Rodič nebo ţák si vybere příslušný předmět a následně se mu zobrazí datum, hodina a její pořadové číslo a také zapsané probírané učivo. Zobrazují se také poznámky. Takovouto třídní knihu jednotlivých předmětů je moţné exportovat do formátu PDF nebo do excelovské tabulky. Obrázek číslo 24: Obrazovka Přehled výuky. Plán akcí Obsahuje přehled plánovaných akcí ve škole s moţností volby období (týden, měsíc, ). Obrázek číslo 25: Obrazovka Plán akcí dříve. 45

46 Obrázek číslo 26: Obrazovka Plán akcí dnes. Přístupový systém Obsahuje přehled příchodů a odchodů dle docházkového systému (den, týden, měsíc, pololetí). Z přehledu lze vyčíst na minuty přesný příchod a odchod. Vzhledem k tomu, ţe naše škola má dvě budovy, zobrazuje systém i přístupový bod. Obrázek číslo 27: Obrazovka Přístupový systém dříve. 46

47 Obrázek číslo 28: Obrazovka Přístupový systém dnes. Poslední upgrade systému tedy přinesl mnohá nová vylepšení, která více zpřehledňují systém informací dostupných z internetu. Však také samotní programátoři na webu systému doslova píší: Postupně budeme integrovat další věci, zejména na základě připomínek a poţadavků uţivatelů. Pro dobře hardwarově vybavené školy by mohlo být vyvrcholením této cesty nasazení elektronické třídní knihy Webové aplikace. PACHNER, vzdělávací software s.r.o. Bakaláří: programy pro školní administrativu [online]. Praha, 2013 [cit ]. Dostupné z: 47

48 Praktická část 7 Charakteristika praktické části Integrovaná střední škola polygrafická, Brno pouţívá v současnosti školní informační systém Bakaláři, a to jiţ osmým rokem. Před tímto systémem se krátce pouţíval systém SAS. S příchodem nové zástupkyně pro teoretické vyučování před osmi lety škola začala ve velké míře vyuţívat informační systém. Dnes tento systém nahradil velké mnoţství práce vykonávané dříve pouze s tuţkou a s papírem. Učitelé jiţ nemusí při své práci pouţívat klasifikační deníky, připravovat klasifikační zprávy, psát vysvědčení ručně. Výpočetní technika tyto úkoly zvládá sama. Z pedagogické dokumentace se ve škole vedou ručně psané pouze třídní knihy, důvodem je zatím malé mnoţství počítačů v jednotlivých učebnách a v kabinetech. I toto se však brzy změní a přechod na elektronickou třídní knihu se chystá nejpozději od školního roku 2013/2014. Od druhého pololetí 2012/2013 se díky rozšíření výpočetní techniky tak, ţe kaţdý učitel má k dispozici svůj pracovní notebook, začíná testovat vedení třídní knihy v systému. Navíc v kaţdé učebně teoretické výuky je jiţ nainstalován dataprojektor. Díky dostatku výpočetní techniky jiţ tedy nic nebrání plnohodnotné práci se systémem. Informační systém Bakaláři si škola řídí sama. V budově teoretické výuky má server, na kterém systém běţí, kaţdodenně se provádí záloha dat. Nově systém umoţňuje programátorům vzdálený přístup do systému a jeho nápravu v případě potíţí. Přístup do systémů v budově, kde je server umístěn, je pomocí standardní počítačové sítě. Druhá budova školy se k systému připojuje pomocí VPN. VPN je zkratka anglických slov Virtual Privat Network, přeloţeno virtuální privátní síť. Pomocí VPN se mohou připojit i někteří učitelé přímo z domu. Jedná se jednak o vedení školy, ale také například o rozvrháře, předsedy předmětových komisí a další pracovníky školy. Vyučující, především třídní učitelé, se systémem pracují denně. Důvodem je vedení absence v digitální podobě. Na informační systém je také napojen docházkový systém školy, který funguje jiţ jeden rok. Rodiče tak mohou sledovat docházku svého dítěte v reálném čase. Kaţdý učitel má téţ povinnost alespoň jedenkrát týdně doplnit do systému známky. Škola před čtyřmi lety zcela zrušila klasické ţákovské průkazy a všechna data z nich se přesunula do webovských aplikací Bakalářů. V posledních osmi letech tedy došlo na škole k velmi razantním změnám v komunikaci s rodiči. Některé postupy a zvyky se však nezměnily. Podle mého názoru je třeba navrhnout změny i zde. Proto jsem se rozhodl v praktické části své diplomové práce oslovit rodiče ţáků 48

49 školy a zjistit, jak oni vnímají nynější elektronickou komunikaci se školou, kde ještě očekávají změny, jaké a proč. Rozhodl jsem se také poznat jejich zvyky a postupy při elektronické komunikaci se školou. 8 Stanovení hypotézy Tato práce má potvrdit, nebo vyvrátit následující hypotézu: Porovnáme-li komunikaci školy s rodiči s využitím elektronických informačních systémů a bez nich, je možné prokázat jejich pozitivní vliv. Nové trendy nejen v komunikaci se projevily i v oblasti školství. Nejpouţívanějšími komunikačními prostředky se v poslední době staly y a telefonická komunikace, především pomocí mobilních telefonů a SMS zpráv. Rodiče si nejčastěji volí mezi těmito prostředky. Navíc zvaţují, je-li třeba komunikovat v reálném čase, tedy on line. Pokud nepotřebují tuto komunikaci, raději zvolí nebo SMS. Pokud povaţují za nutné mluvit s učitelem ihned, rovnou jej kontaktují telefonicky. V posledních deseti letech se i ve školství osvědčily elektronické informační systémy a ulehčily práci vedením škol a celým pedagogickým sborům. Jejich pozitivní přínos se projevil ve všech oblastech pedagogického procesu. Kaţdoroční upgrady těchto programů přicházejí s novými a novými vylepšeními. Snaţí se posunout s novou kapacitou výpočetní techniky i moţnosti systémů. Vylepšují tak práci vedením škol a sborům učitelů na těchto školách. Skoro by se chtělo říci, ţe zpřístupnění dat a informací, které systémy obsahují je vedlejším produktem těchto snah. A tak se uzavírá pomyslný kruh. Tím uzavřením kruhu mám na mysli to, ţe se umoţnil přístup ke školním datům ţákům a jejich rodičům. Ti tak mohou v reálném čase sledovat průběh a výsledky vzdělávání. I kdyţ je jasné, ţe o vedlejší produkt nejde, znamenalo to kvalitativní posun právě v komunikaci s rodiči. Ti mají moţnost zjistit nepoměrně více informací, neţ tomu bylo dříve. Papírové ţákovské či studijní průkazy obsahovaly jen malé a omezené mnoţství dat o průběhu studia. Nikdy nebylo v silách učitelů do nich zapisovat veškeré aktivity školy. Pro potvrzení hypotézy pouţiji elektronický dotazník. V celkem dvaceti otázkách jsem se pokusil zaznamenat názory rodičů na některé konkrétní skutečnosti, jeţ souvisí právě 49

50 s pouţíváním informačních a komunikačních technologií v práci učitelů a v komunikaci školy s rodiči. Jednou z nich je bezpečnost uchovávaných dat. Předpokládám, ţe rodiče ţáků školy nepovaţují vedení elektronických dat za velkou hrozbu. Naopak velmi kladně hodnotí jejich výhody. Za ty povaţuji především rychlost, s jakou se k datům o studiu svého dítěte dostanou, úsporu času, správnost a nezměnitelnost dat. V neposlední řadě sem patří mnoţství dat a jejich komplexnost. Přeci jen dnes pomocí internetu spravujeme vlastní finance a nakupujeme, proto doufám v převaţující odpovědi, ţe data v digitální podobě jsou bezpečná. Dalším zajímavým problémem se mi jeví moţnost udělování známek s mínusem. Tu dávají pedagogům právě Bakaláři. Je moţné udělovat mínusy v dílčím hodnocení a na čtvrtletní klasifikaci. Já sám toto povaţuji za dobrou motivaci ţáků. Protoţe Bakaláři velice rychle reagují na legislativní změny a nemohou si dovolit je ignorovat, povaţuji tuto moţnost za zajímavou. Zde se škola v posledních čtyřech letech setkala s různými názory České školní inspekce. Při inspekci v roce 2009 s moţností udělování souhlasila a doporučila zahrnout udělování mínusů do školního řádu. Další inspekcí, která proběhla v roce 2012, však došlo ke změně stanoviska a ČŠI zakázala pouţívání mínusů, včetně vypuštění této moţnosti ze školního řádu. Bohuţel nemohu dokázat změny tohoto stanoviska, protoţe šlo o slovní výtku, která byla-li v době inspekce opravena, není do inspekční zprávy zahrnuta a nikde se tudíţ nevyskytuje. Chtěl bych proto znát i názor rodičů na tuto moţnost a předpokládám jejich kladnou odezvu. Rád bych vedení školy na základě tohoto výzkumu nabídnul ke zváţení provedení změn, a to především v oblasti osobního setkávání učitelů s rodiči. Mé osobní zkušenosti s nízkou účastí na rodičovských schůzkách a následných hovorových hodinách hovoří ve prospěch zavedení konzultačních hodin v cyklu 14 dnů. Přesto, ţe jde o razantní změnu v dosavadní školní praxi, je nutné se nad ní zamyslet. Elektronická média v posledních deseti letech provedla v komunikaci doslova revoluci a je třeba na ni reagovat. 50

51 9 Stanovení vzorku, metod a postup při průzkumu 9.1 Výběr vzorku Integrovanou střední školu polygrafickou navštěvuje 361 ţáků. Rozhodl jsem se, ţe oslovím všechny rodiče těch ţáků, kteří navštěvují školu ve standardním čtyřletém maturitním studiu. Škola má tyto obory čtyřleté maturitní obory: Obalová technika a Polygrafie, coţ jsou obory typu M; Reprodukční grafik pro média, Tiskař na polygrafických strojích a Technik dokončovacího zpracování, coţ jsou obory typu L. Škola má také jednoleté nástavbové denní studium oborů zakončené závěrečnou zkouškou, tedy s výučním listem. Je určeno pro ţáky s ukončeným středoškolským vzděláním. Rodiče toto studium svých dětí jiţ tolik nesledují, a kdyţ, tak jen sporadicky. Tuto skupinu ţáků jsem se tedy rozhodl ve svém výzkumu vynechat. V následujících tabulkách uvádím oborovou a ročníkovou strukturu ţáků školy. Obor Kód/celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Reprodukční grafik pro média L/ Tiskař na polygrafických strojích L/ Technik dokončovacího zpracování L/ Polygrafie M/ Obalová technika M/ Celkem Tabulka 1: Přehled struktury ţáků čtyřletých oborů na ISŠP Brno Obor Kód 1. ročník Reprodukční grafik H/01 18 Tiskař na polygrafických strojích H/01 12 Knihař H/01 23 Celkem 53 Tabulka 2: Přehled struktury ţáků zkráceného studia na ISŠP Brno Z této struktury tedy vyplývá, ţe bylo nutné oslovit rodiče 308 ţáků řádného čtyřletého maturitního studia. 51

52 9.2 Metody průzkumu Pro potvrzení nebo nepotvrzení hypotézy jsem zvolil empirický výzkum. Původní význam slova empirie je zkušenost, jde tedy o výzkum postavený na zkušenosti a na získávání poznatků o jevech. Tento výzkum je zaloţen na sběru dat a slouţí k ověřování hypotéz. 25 V tomto případě půjde o zkušenosti rodičů s elektronickým informačním systémem školy. Ke zpracování a interpretaci dat pouţiji kombinaci kvantitativních a kvalitativních strategií, tak, aby odpovídaly potřebám tohoto šetření. Vyuţil jsem jednu z hlavních metod kvantitativního výzkumu dotazník. Také zpracování dat je provedeno na základě kvantitativních metod. Platnost výsledků pak bude reprezentativní pro celou školu, coţ je vlastnost kvalitativního výzkumu. Cílem tohoto druhu výzkumu je porozumění chování člověka v jeho přirozeném prostředí. Pro tento způsob výzkumu je charakteristické tvoření hypotéz. V průběhu šetření se shromaţďuje velké mnoţství dat. Počet zkoumaných osob se omezuje na okruh školy, třídy, ţáka. Z této skutečnosti vyplývá subjektivnost šetření, které je specifické pro danou skupinu lidí, pro školu, třídu či ţáka. Pro tyto skupiny je také platné. Ve svých výsledcích se snaţí objasnit chování zkoumaných osob za určitých podmínek, za určitého stavu skutečnosti Časový harmonogram průzkumu Při rozvaze, kdy oslovit rodiče ţáků, jsem se zamýšlel nad celkovým průběhem školního roku a dospěl jsem k názoru, ţe pro sběr dat zvolím celý měsíc listopad Je to z toho důvodu, ţe v polovině měsíce se uzavírá první čtvrtletí daného školního roku. Koná se pedagogická rada a v ten samý den (ve školním roce 2012/2013 to byl 13. listopad 2012) se konají rodičovské schůzky a hovorové hodiny. Rodiče se tím pádem více věnují studiu svých dětí, určitě se několikrát podívají do systému na jejich absenci a prospěch. Jejich aktivita týkající se školy v této době stoupá. Proto jsem doufal, ţe jejich zkušenosti se školním informačním systémem budou v případě rodičů ţáků prvních ročníků čerstvé, nebo v případě rodičů ţáků vyšších ročníků opětovně získané. Byli tedy osloveni rodiče celkem 308 ţáků školy, někdy i oba, pokud jsou v databázi Bakalářů vedeni. Na dotazník reagovalo 174 rodičů, coţ je 56,49 %. 25 MAŇÁK, Josef, Štefan ŠVEC a Vlastimil ŠVEC (ed.). Slovník pedagogické metodologie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN MAŇÁK, Josef, Štefan ŠVEC a Vlastimil ŠVEC (ed.). Slovník pedagogické metodologie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN

53 9.4 Elektronický dotazník Vzhledem k tématu této práce bylo nasnadě, ţe nejúčelnějším způsobem dotazníkového šetření bude vytvoření elektronického dotazníku, který budou rodiče vyplňovat prostřednictvím internetu. K vytvoření dotazníku bylo moţné pouţít několik metod. Při hledaní nejvhodnější metody jsem narazil na dotazníkový server Survio.com. Jde o projekt společnosti Survio, s. r. o., jeţ sídlí v Brně. Společnost jej spustila v dubnu 2002 a jedná se o internetový on-line web, pomocí kterého je moţné vytvořit si dotazník přímo na míru. Server lze vyuţít ke komerčním i nekomerčním účelům. Příprava dotazníku je zcela na klientovi serveru, můţe si vybírat také z mnoha grafických variant. Je zcela na něm, jak si svůj dotazník připraví. Dotazník dostává také svoji specifickou webovskou adresu, odkaz, na kterém si respondent dotazník nalezne a vyplní. 27 Po vytvoření elektronického dotazníku jsem musel zajistit databázi ů na všechny rodiče ţáků školy. Takovou databázi má škola právě v systému Bakaláři. Z něj však nejde odeslat jeden hromadně na libovolné mnoţství adres. Systém umoţňuje odeslat pouze jeden do jedné ové schránky. Důvodem je právě ochrana osobních údajů lidí zanesených v systému. Proto jsem poţádal vedení školy o moţnost vygenerovat si ové adresy do souboru excelovské tabulky, ze které je moţné adresy načíst do poštovního klienta a pomocí skryté kopie odeslat jeden na všechny adresy, aniţ by adresát zjistil adresy ostatních osob, které byly příjemcem pošty. Svolení jsem obdrţel a za dohledu školního správce počítačové sítě a systému Bakaláři mi bylo umoţněno vygenerovat soubor se všemi školou evidovanými adresami rodičů. Za dohledu správce informačních technologií jsem také mohl odeslat předem připravený na všechny školou evidované adresy rodičů. pro rodiče jsem zformuloval následovně: Váţení rodiče, dovoluji si Vás poprosit o vyplnění anonymního dotazníku, který naleznete na adrese (prosím, zkopírujte si odkaz a vloţte do adresového pole Vašeho prohlíţeče): 27 SURVIO, s.r.o. Survio [online]. Brno, 2013 [cit ]. Dostupné z: 53

54 Jde o průzkum na téma Elektronická komunikace školy s rodiči. Výsledek tohoto výzkumu pouţiji ve své diplomové práci. Výsledek bude také pouţit v sebehodnocení školy a pro návrhy na zlepšení nejen tohoto druhu komunikace s Vámi. Dotazník můţete vyplnit jiţ nyní, je Vám k dispozici aţ do konce listopadu Moc Vám děkuji za Váš čas a přeji hezký den. 10 Vyhodnocení jednotlivých otázek Dotazník pro rodiče obsahuje celkem 20 otázek. Odpovědi na ně by měly ověřit hypotézu, která říká, ţe elektronické informační systémy pro školy se staly nedílnou součástí komunikace školy s rodinou ţáka a mají na tuto komunikaci pozitivní vliv. Respondenti měli na vyplnění dotazníku měsíc. Velkou většinu vyplnili ji v první dekádě měsíce. Ve druhé dekádě se nasbírala asi jen třetina zodpovězených dotazníků a v posledních deseti dnech jiţ byl dotazník vyplňován jen sporadicky Otázka číslo 1 Váš syn (dcera) navštěvuje: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník nevím Úkolem této otázky bylo zjistit u rodičů ţáků, kteří na dotazník odpovídali, rozvrstvení v jednotlivých ročnících. Snahou bylo zajistit rovnoměrné rozloţení respondentů po ročnících, podobně jak je tomu ve struktuře celé školy. Tento záměr se podařil a to zcela bez jakýchkoliv snah o zásah zvenčí. Na kaţdý ročník připadá asi čtvrtina respondentů, s tím, ţe drobná odchylka ve 4. ročníku je celkem logická. V tomto posledním (maturitním) školním roce se jiţ rodiče dětem do studia mnoho nepletou. Obvykle jiţ chtějí vidět na jaře posledního ročníku maturitní vysvědčení, tedy konkrétní výsledek studia. Na otázku odpovědělo 171 respondentů, 3 neodpověděli. 54

55 Odpověď Počet odpovědí Percentuální podíl 1. ročník 47 27,49 % 2. ročník 49 28,65 % 3. ročník 43 25,15 % 4. ročník 32 18,71 % nevím 0 00,00 % Tabulka 3: Vyhodnocení otázky 1 Graf 2: Vyhodnocení otázky 1 55

56 10.2 Otázka číslo 2 Váš syn (dcera) navštěvuje obor: Reprodukční grafik pro média (RGM) Technik dokončovacího zpracování (TDZP) Obalová technika (OT) Tiskař na polygrafických strojích (TPS) Polygrafie (POL) Nevím Tato otázka měla zjistit rozvrstvení odpovídajících respondentů v jednotlivých oborech. Zde se opět výsledky poměrně shodují s oborovou strukturou školy. Nejvíce odpovědí přišlo od rodičů ţáků oboru Reprodukční grafik pro média. Nejmenší počet od rodičů ţáků oboru Technik dokončovacího zpracování. Dalším vysvětlením můţe být také to, ţe ţáci oboru Reprodukční grafik pro média mají větší a bliţší vztah k výpočetní technice neţ ţáci ostatních oborů. Ve škole s ní pracují denně. Jejich rodinné zázemí je v této oblasti také více podporuje. I jejich rodiče jsou v této oblasti pravděpodobně flexibilnější a sami se často o oblast moderních technologií zajímají. Na otázku odpovědělo 171 respondentů, 3 neodpověděli. Odpověď Počet odpovědí Percentuální podíl Reprodukční grafik pro média (RGM) ,74 % Tiskař na polygrafických strojích (TPS) 13 7,60 % Technik dokončovacího zpracování (TDZP) 8 4,68 % Polygrafie (POL) 26 15,20 % Obalová technika (OT) 15 8,77 % Nevím 0 0,00 % Tabulka 4: Vyhodnocení otázky 2 56

57 Graf 3: Vyhodnocení otázky 2 57

58 10.3 Otázka číslo 3 Potřebujete-li se spojit s třídním učitelem (učitelkou) svého dítěte použijete. Můžete vybrat více možností. Jeho pracovní Jeho soukromý Pevnou telefonní linku do školy Osobní mobilní telefon učitele (učitelky) Pouţiji systém Bakaláři, Nevím, jak se s ním spojit přes který mu zašlu zprávu Způsob, jakým rodiče nejčastěji kontaktují třídního učitele svého dítěte, je z odpovědí jasný. Nejvíce rodičů zná jeho pracovní a také jej hojně vyuţívá. Zajímavé je zjištění, kolik rodičů má na třídního učitele jeho osobní a mobilní telefon a také v jak hojném počtu tyto kontakty vyuţívají. Někteří třídní učitelé, i s rizikem zneuţití, své osobní kontakty poskytují a nabízejí tak svou pracovní dostupnost i mimo školu. Přesto, ţe škola speciálně nepropaguje zasílání zpráv přes webovské aplikace Bakalářů, ukázalo se, ţe tuto variantu pouţívá téměř třicet procent respondentů, coţ je překvapivé zjištění. Odpovědělo 172 respondentů, 2 neodpověděli. Odpověď Počet odpovědí Percentuální podíl Jeho pracovní ,47 % Jeho soukromý ,44 % Pevnou telefonní linku do školy 54 31,40 % Osobní mobilní telefon učitele (učitelky) 53 30,81 % Pouţiji systém Bakaláři, přes který mu zašlu zprávu 51 29,65 % Nevím, jak se s ním spojit 3 1,74 % Tabulka 5: Vyhodnocení otázky 3 58

59 Graf 4: Vyhodnocení otázky 3 59

60 10.4 Otázka číslo 4 Navštěvujete pravidelně rodičovské schůzky a hovorové hodiny? Můžete vybrat více možností. Ano Jednou za školní rok Byl(a) jsem jen na začátku studia svého dítěte Ne Nikdy jsem nebyl(a) Pokud potřebuji navštívit některého učitele, domluvím si osobní schůzku Více neţ polovina respondentů navštěvuje rodičovské schůzky pravidelně. Jednou za školní rok patnáct procent. Tito rodiče se pravděpodobně účastní schůzek jen v den, kdy má rodičovskou schůzku celá třída. Pětina rodičů pak navštíví školu jen na začátku docházky svého dítěte, desetina rodičů dochází nepravidelně nebo zcela vůbec. Zajímavé je, ţe desetina rodičů si v případě nutnosti sjedná schůzku ve škole sama, bez ohledu na konání hovorových hodin. Navštíví tak učitele, kdyţ oni sami potřebují a povaţují tuto návštěvu za nutnou. Na tuto otázku odpovědělo 173 respondentů, 1 neodpověděl. Odpověď Počet odpovědí Percentuální podíl Ano 92 53,18 % Jednou za školní rok 27 15,61 % Byl(a) jsem jen na začátku studia svého dítěte 37 21,39 % Ne 13 7,51 % Nikdy jsem nebyl(a) 6 3,47 % Pokud potřebuji navštívit některého učitele, domluvím si osobní schůzku 17 9,83 % Tabulka 6: Vyhodnocení otázky 4 60

61 Graf 5: Vyhodnocení otázky 4 61

62 10.5 Otázka číslo 5 Co si myslíte o elektronických informačních systémech používaných na školách? Můžete vybrat více možností. urychlují komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci můţou zcela nahradit vedení dokumentace v papírové podobě poskytují rychlou zpětnou vazbu o dění ve škole zvyšují konkurenceschopnost školy při soupeření o ţáky usnadňují práci učitelům a vedení školy usnadňují administrativu školy mohou zcela nahradit osobní komunikaci poskytují mnoţství přehledů a dokumentů systémy nejsou přínosem šetří můj čas nemohu posoudit Rychlejší komunikace mezi rodiči a školou, to je nejčastější výhoda, kterou podle respondentů poskytují elektronické systémy školy. Také zpětná vazba a úspora času rodičů je dle nich důleţitým kladným prvkem moderních informačních technologií. Malé procento respondentů si myslí, ţe je moţné takto nahradit osobní komunikaci. Také zvýšení konkurenceschopnosti školy zavedením informačního systému není dle rodičů relevantní, protoţe podobný systém jiţ pouţívá téměř kaţdá škola. Skoro sedm a půl procenta rodičů nemá na tuto otázku názor, neumějí ji posoudit. Školní systémy však jsou pro rodiče veskrze pozitivním prvkem i přes tři záporné odpovědi. Odpovědělo 174 respondentů, 0 neodpovědělo. Odpověď Počet odpovědí Percentuální podíl urychlují komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci ,16 % můţou zcela nahradit vedení dokumentace v papírové podobě 40 22,99 % poskytují rychlou zpětnou vazbu o dění ve škole 82 47,13 % zvyšují konkurenceschopnost školy při soupeření o ţáky 8 4,60 % usnadňují práci učitelům a vedení školy 54 31,03 % usnadňují administrativu školy 40 22,99 % 62

63 mohou zcela nahradit osobní komunikaci 10 5,75 % poskytují mnoţství přehledů a dokumentů 44 25,29 % systémy nejsou přínosem 3 1,72 % šetří můj čas 82 47,13 % nemohu posoudit 13 7,47% Tabulka 7: Vyhodnocení otázky 5 Graf 6: Vyhodnocení otázky 5 63

64 10.6 Otázka číslo 6 V čem spatřujete výhody elektronické žákovské knížky oproti klasické papírové? Můžete vybrat více odpovědí. Obsahuje mnohem více informací Je přesná Je kdykoliv dostupná Ţák ji nemůţe pozměnit Jiné výhody V této otázce rodiče posuzovali výhody webovských aplikací proti klasickému papírovému studijnímu průkazu. Rodiče mohli vybrat více odpovědí. Velkou výhodu vidí respondenti v neustále dostupnosti elektronické ţákovské kníţky. Na druhé místo umístili nemoţnost pozměnit ji ze strany ţáka a dále pak to, ţe obsahuje daleko více informací o studiu jejich dítěte neţ papírová ţákovská kníţka. V poslední nabídce odpovědi Jiné výhody mohli rodiče připsat své vlastní názory, jelikoţ je těchto případů pouze devět, uvádím je zde všechny a to doslovně: * Známky se zapisují pozdě! Není u nich ani přesné datum. Nejsme spokojeni. * je to úsměvné, ale ve většině případů, vím známky dříve neţ syn * ţák ji nemůţe ztratit * Ţák/yně ji nemůţe ztratit * Je přehledná * výhody nevidím * nemůţe ji schovávat :O) * Mohu vidět známky kdykoliv se mi zachce * V ničem. S počítačem neumím pracovat. Z těchto názorů pro mne plyne jedna skutečnost, na kterou mě upozorňují často i ţáci. Je třeba, aby učitelé zadávali známky opravu pečlivě a ve stanovených termínech. Je evidentní, ţe sebelepší systém je bez dat naprosto nefunkční. Změnu v tomto by mohl přinést přechod školy na elektronickou třídní knihu v systému. Bude zajímavé sledovat, stane-li se tak. Na tuto otázku odpovědělo 174 respondentů, 0 neodpovědělo. 64

65 Odpověď Počet odpovědí Percentuální podíl Obsahuje mnohem více informací 67 38,51 % Je přesná 44 25,29 % Je kdykoliv dostupná ,61 % Ţák ji nemůţe pozměnit 96 55,17 % Jiné výhody 9 5,17 % Tabulka 8: Vyhodnocení otázky 6 Graf 7: Vyhodnocení otázky 6 65

66 10.7 Otázka číslo 7 Považujete shromažďování a předávání informací pomocí systému za bezpečné? Ano Spíše ano Spíše ne Ne Neumím posoudit Bezpečnost dat na sítích je dnes velmi důleţitým tématem. Zdá se však, ţe vzhledem k tomu, ţe pomocí počítačů spravujeme své peníze, nakupujeme a sdílíme své osobní údaje například na sociálních sítích, tak i studijní údaje svých dětí povaţují rodiče za bezpečně uloţená. Našlo se pouze deset rodičů, kteří mají o tato data obavy. Je moţné konstatovat, ţe jsme se jiţ plně smířili s érou digitálních dat, ale obecně víme, ţe jejich bezpečnost nelze podceňovat. Naopak démonizace nebezpečí se jeví také lichou. Odpovědělo 174 respondentů, 0 neodpovědělo. Odpověď Počet odpovědí Percentuální podíl Ano 44 25,29 % Spíše ano 99 56,90 % Spíše ne 10 5,75 % Ne 0 0,00 % Neumím posoudit 21 12,07 % Tabulka 9: Vyhodnocení otázky 7 66

67 Graf 8: Vyhodnocení otázky 7 67

68 10.8 Otázka číslo 8 Jak často nahlížíte do informačního systému Bakaláři? kaţdý den 1x týdně 2 3x týdně 1x měsíčně pouze před pololetím a koncem školního roku nikdy jiná odpověď Odpovědi na tuto otázku poskytují velmi zajímavá zjištění. Četnost, s jakou rodiče nahlíţejí do systému Bakaláři je velice rozdílná. Asi třicet procent se dívá jednou za týden, přes čtyřicet procent pak asi v měsíčním intervalu. Tři rodiče se nedívají nikdy. Pouze před uzavíráním známek v pololetích se do systému přihlašuje deset procent rodičů. V Jiné odpovědi se vyjádřilo osm z deseti rodičů následovně: * nepravidelně 3x * 3x týdně * asi tak 3x měsíčně, před uzavíráním známek častěji * 2x měsíčně * jak kdy * jak potřebuji * Nikdy (dcera mě o známkách informuje sama). * podle potřeby Toto zjištění by však nemělo sniţovat úsilí pedagogů ve snaze přejít na kaţdodenní práci se systémem, protoţe systém nevyuţívají jen zákonní zástupci našich ţáků, ale i oni sami. A ti se do systému dívají kaţdý den, někdy i vícekrát denně. Pro ţáka totiţ webovské aplikace představují kompletní souhrn studijních podkladů. Vyuţívají je k dennímu nahlíţení na rozvrh a jeho změny, na zadanou klasifikaci a tak dále. Zodpovědělo 174 respondentů, 0 nezodpovědělo. 68

69 Odpověď Počet odpovědí Percentuální podíl kaţdý den 19 10,92 % 1x týdně 52 29,89 % 2 3x týdně 37 21,26 % 1x měsíčně 35 20,11 % pouze před pololetím a koncem školního roku 18 10,34 % nikdy 3 1,72 % jiná odpověď 10 5,75 % Tabulka 10: Vyhodnocení otázky 8 Graf 9: Vyhodnocení otázky 8 69

70 10.9 Otázka číslo 9 Jaké informace v informačním systému hledáte? Můžete vybrat více možností. Aktuální rozvrh svého dítěte Třídní knihu Docházkový systém Přehled akcí Klasifikaci (průběţnou i pololetní) Absenci, pozdní příchody Domácí úkoly Seznam vyučujících s ovými adresami Rodiče samozřejmě nejvíce zajímá prospěch jejich dítěte, proto vyhledávají nejvíce klasifikační údaje. Absence a aktuální rozvrh hodin jsou pro ně také velmi významnými údaji. Velmi často také nahlíţejí do docházkového systému, který jim přesně ukáţe docházku ţáka do školy. Zadávání domácích úkolů do systému se na škole zatím neujalo, i přes to informace o nich v systému některé rodiče zajímá. Zde se opět do budoucna jeví naděje na zlepšení v podobě vedení digitální třídní knihy. Na otázku odpovědělo 174 respondentů, 0 neodpovědělo. Odpověď Počet odpovědí Percentuální podíl Aktuální rozvrh svého dítěte 81 46,55 % Třídní knihu 9 5,17 % Docházkový systém 74 42,53 % Přehled akcí 28 16,09 % Klasifikaci (průběţnou i pololetní) ,55 % Absenci, pozdní příchody 87 50,00 % Domácí úkoly 20 11,49 % Seznam vyučujících s ovými adresami 22 12,64 % Tabulka 11: Vyhodnocení otázky 9 70

71 Graf 10: Vyhodnocení otázky 9 71

72 10.10 Otázka číslo 10 Orientujete se v prostředí systému snadno, najdete hledané informace rychle? Ano Spíše ano Spíše ne Ne I kdyţ školy nemohou ovlivnit přehlednost a jednoduchost ovládání systémů, jde o velmi důleţitou informaci. Je patrné, ţe programátoři systémů jdou správnou cestou a snaţí se o to, aby prostředí bylo dostatečně intuitivní a atraktivnější s kaţdým upgradem. Odpovědělo 174 respondentů, 0 neodpovědělo. Odpověď Počet odpovědí Percentuální podíl Ano 74 42,53 % Spíše ano 87 50,00 % Spíše ne 10 5,75 % Ne 3 1,72 % Tabulka 12: Vyhodnocení otázky 10 Graf 11: Vyhodnocení otázky 10 72

73 10.11 Otázka číslo 11 Najdete v systému Bakaláři potřebné informace? Vţdy Většinou Ojediněle Nikdy Neumím posoudit Spokojenost rodičů se systémem je závislá i na tom, najdou-li v něm to, co právě hledají. I kdyţ odpovědi vypovídají o tom, ţe opravdu najdou hledaná data, je třeba se v této oblasti i nadále vylepšovat. Na tuto otázku odpovědělo 174 respondentů, 0 neodpovědělo. Odpověď Počet odpovědí Percentuální podíl Vţdy 33 18,97 % Většinou ,71 % Ojediněle 5 2,87 % Nikdy 1 0,57 % Neumím posoudit 5 2,87 % Tabulka 13: Vyhodnocení otázky 11 73

74 Graf 12: Vyhodnocení otázky 11 74

75 10.12 Otázka číslo 12 Používáte informační systém pro komunikaci se školou? posílám prostřednictvím systému SMS zprávy nebo mail tuto moţnost nevyuţívám o této sluţbě nevím a nemám o ni zájem o této sluţbě nevím, ale rád(a) bych ji v budoucnu vyuţíval(a) Bakaláři mají tak zvaný systém Komens. Jde o moţnost zasílání zpráv mezi učiteli, ţáky a rodiči školy. Integrovaná střední škola polygrafická tento způsob zasílání zpráv nepreferuje. Nicméně někteří rodiče jej pouţívají především pro omlouvání svých dětí v případě nemoci. Z odpovědí vyplývá, ţe čtrnáct procent tento způsob zpráv vyuţívá a dalších čtrnáct procent by jej rádo vyuţívalo. 174 respondentů odpovědělo, 0 neodpovědělo. Odpověď Počet odpovědí Percentuální podíl posílám prostřednictvím systému sms zprávy nebo mail 25 14,37 % tuto moţnost nevyuţívám ,37 % o této sluţbě nevím a nemám o ni zájem 12 6,90 % o této sluţbě nevím, ale rád(a) bych ji v budoucnu vyuţíval(a) 25 14,37 % posílám prostřednictvím systému sms zprávy nebo mail 25 14,37 % Tabulka 14: Vyhodnocení otázky 12 75

76 Graf 13: Vyhodnocení otázky 12 76

77 10.13 Otázka číslo 13 Zjistíte-li, že Vaše dítě má ve škole problémy s prospěchem či docházkou, zintenzivníte přístup a kontrolu přes systém Bakaláři? Ano Spíše ano Spíše ne Ne K této otázce mě inspirovaly časté nářky rodičů, ţe nebyli včas informování o problémech svých dětí ve škole. Za svou neinformovanost často viní právě učitele. Souvislost s otázkou na intenzitu jejich návštěvnosti systému je nasnadě. Ta je spíše v týdnech neţ ve dnech, coţ se mi jeví jako nedostatečné. Dle mého názoru by měl rodič sledovat, systém několikrát v týdnu. Více neţ osmdesát procent respondentů by v případě zhoršeného prospěchu a absence svého dítěte frekvenci návštěv v systému zvýšili. 174 respondentů na otázku odpovědělo, 0 neodpovědělo. Odpověď Počet odpovědí Percentuální podíl Ano 93 53,45 % Spíše ano 56 32,18 % Spíše ne 15 8,62 % Ne 10 5,75 % Tabulka 15: Vyhodnocení otázky 13 77

78 Graf 14: Vyhodnocení otázky 13 78

79 10.14 Otázka číslo 14 Co považujete za slabou stránku systému Bakaláři? Můžete vybrat více možností. nepřehlednost problémy s připojením časová náročnost nutnost mít internet nespolehlivost systému absence osobního kontaktu nenacházím ţádné slabé stránky jiná odpověď Nabídka odpovědí v této otázce nebyla směřována ke škole, ale spíše k vnějším okolnostem, které mohou znesnadnit přístup k aplikacím systému. Rodiče vyuţili v jedenácti případech jiné odpovědi, kde však upozorňovali na další slabé stránky související s prací školy. Zde jsou jiné odpovědi: * např. rozvrhy tříd nemusí být chráněny heslem, jen osobní údaje o ţácích * preferuji kontakt s dcerou * není moţné změnit heslo * nevím * Pro rodiče nových ţáků není jasné, ţe informace mají hledat v oddíle s názvem Bakaláři. Pro mne se Bakalář rovná absolvent. * pozdní zápis známek * Bakalář není vţdy aktuální * nemám informaci o tom, zda škola kontroluje zda rodič do systému nahlíţí podpis rodičů * málo informací * Nutnost umět pracovat s PC. * slabá aktualizace, není ţákovská kníţka, ţádné informace o domácích úkolech. Třicet osm a půl procenta respondentů nenachází v systému slabé stránky. Ostatní vidí úskalí v nutnosti mít internet a v případných problémech s připojením na něj. Čtvrtině rodičů chybí osobní kontakt s učitelem. Je zřejmé, ţe ne vţdy jsou strohá data plně vypovídající o studiu mladého člověka. Proto je třeba i nadále zachovávat osobní komunikaci. Na otázku odpovědělo všech 174 respondentů. 79

80 Odpověď Počet odpovědí Percentuální podíl nepřehlednost 10 5,75 % problémy s připojením 46 26,44 % časová náročnost 5 2,87 % nutnost mít internet 51 29,31 % nespolehlivost systému 22 12,64 % absence osobního kontaktu 45 25,86 % nenacházím ţádné slabé stránky 67 38,51 % jiná odpověď 11 6,32 % Tabulka 16: Vyhodnocení otázky 14 Graf 15: Vyhodnocení otázky 14 80

81 10.15 Otázka číslo 15 Systém Bakaláři umožňuje používat mínusy u dílčích a čtvrtletních známek. Jaký je Váš názor? vyhovuje mi, poskytuje ţákům motivaci nevadí mi, ani nepřekáţí nesouhlasím s tím, je to zbytečné jiný názor: Šedesáti třem procentům odpovídajících na tuto otázku je lhostejné, známkuje-li učitel i s pomocí mínusů. Přes třicet z nich se domnívá, ţe můţe jít o motivační faktor ve výuce. Záporných odpovědí je pět ze 174. Zde jsem přepokládal kladnější odezvu. Rodiče jsou v tomto svém postoji neutrální, lhostejní. Jiný názor na známky s mínusem měli dva respondenti, bohuţel obě odpovědi zněly následovně: * nevím o něm * to nevím Odpovědělo 174 respondentů, 0 neodpovědělo. Odpověď Počet odpovědí Percentuální podíl vyhovuje mi, poskytuje ţákům motivaci 57 32,76 % nevadí mi, ani nepřekáţí ,22 % nesouhlasím s tím, je to zbytečné 5 2,87 % jiný názor: 2 1,15 % Tabulka 17: Vyhodnocení otázky 15 81

82 Graf 16: Vyhodnocení otázky 15 82

83 10.16 Otázka číslo 16 Jaké digitální zařízení používáte pro přístup do systému? Můžete vybrat více odpovědí. pevný počítač notebook mobilní telefon tablet jiné zařízení Díky prudkému rozvoji informačních a komunikačních technologií je dnes moţné se k internetu připojit z mnoha zařízení. Mobilní telefony dnes lidé nemají jen na klasické telefonování a psaní SMS zpráv. Velmi často jich vyuţívají také k poslechu hudby, rádií a k rychlému prolistování internetu cestou z a do práce. Z výsledků odpovědí na tuto otázku vyplývá, ţe rodiče dosud zjišťují informace z nejběţnějších zařízení, tedy z pevného počítače a nebo laptopu. Nicméně sedm procent z nich jiţ pouţívá plně mobilní zařízení. Na dotaz odpovědělo všech 174 respondentů, 0 neodpovědělo. Odpověď Počet odpovědí Percentuální podíl pevný počítač ,39 % notebook ,64 % mobilní telefon 9 5,17 % tablet 4 2,30 % jiné zařízení 1 0,57 % Tabulka 18: Vyhodnocení otázky 16 83

84 Graf 17: Vyhodnocení otázky 16 84

85 10.17 Otázka číslo 17 Odkud do systému vstupujete? z domu z práce jiné místo, jaké V drtivé většině rodiče webovské aplikace systému Bakalář procházejí v klidu svého domova, aby se dověděli známky a docházku svých potomků. Výsledky odpovídají a reflektují výsledky z předchozí otázky. Respondentů, kteří odpověděli je 174, 0 neodpovědělo. Odpověď Počet odpovědí Percentuální podíl z domu ,36 % z práce 16 9,20 % jiné místo, jaké 6 3,45 % Tabulka 19: Vyhodnocení otázky 17 Graf 18: Vyhodnocení otázky 17 85

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

ICT plán. na roky 2015 a 2016

ICT plán. na roky 2015 a 2016 ICT plán na roky 2015 a 2016 1 Úvod ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán je zpracován na období 2 let. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-679/07-R14 EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o Adresa: Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor:

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři

Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři Sedmým rokem škola využívá program Bakaláři, který umožňuje vést elektronicky školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

ŠKOLNÍ WEB. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.

ŠKOLNÍ WEB. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. ŠKOLNÍ WEB Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. Důležitou vizitkou školy je dnes také její webová stránka, která může být zároveň výhodným komunikačním

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Komplexní informační systém AMOS IS

Komplexní informační systém AMOS IS Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Tato směrnice stanovuje závazný dále uvedený postup při užívání webové aplikace KATEDRA pro vedení elektronické evidence žáků dle školského zákona o vedení pedagogické

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3 Adresa školy: Praha 1, Panská

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Liberecký inspektorát PROTOKOL

Liberecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-58/09-08 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010. I. Obecná část

Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010. I. Obecná část Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010 I. Obecná část 1. Tyto obchodní podmínky poskytování sluţeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence

Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence Otázku účasti ve vyučování řeší dokumenty,

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb.,

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů

Více

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydává pro účely uskutečňování Systému výuky českého

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD 197/10

Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD 197/10 Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 197/10 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2010 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2010 Mgr. Monika Nezbedová Směrnice nabývá účinnosti

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů

Směrnice na ochranu osobních údajů Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Pokyn ředitele školy o užívání počítačových programů a ostatních prostředků ICT Č.j.:

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Informační hodnota školních webů

Informační hodnota školních webů Informační hodnota školních webů Vážení studenti, kolegové, prosím o vyplnění tohoto dotazníku, jehož cílem je, zjistit jaké části školních webů jsou pro vás zajímavé, atraktivní a důležité. Získaná data

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Řád školní družiny - SM03

Řád školní družiny - SM03 Řád školní družiny - SM03 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 28.8.2014 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 42/2014 Ú od: 1. 9. 2014 Obsah:

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více