VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY MOJE ZUBNÍ LABORATOŘ (dále také jen VOPU )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY MOJE ZUBNÍ LABORATOŘ (dále také jen VOPU )"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY MOJE ZUBNÍ LABORATOŘ (dále také jen VOPU ) 1. Defi i e poj ů 1.1. Poskytovatel Společ ost M De tla s.r.o., sídle Ve eří /, Ve eří, Br o, IČO, spiso á z ačka C ede á u Krajského soudu Br ě MyDentLab (aplikace MyDentLab) We o ý i for ač í s sté Moje zu í la oratoř urče ý pro sprá u či osti zu í la oratoře, k ě už á Posk to atel ýhrad í a eo eze ou li e i. Aplika e M De tla je přístup á prostřed i t í sítě i ter et o li e a i ter eto é adrese mojelab.cz a na adrese mydentlab.com Uživatel Oso a oprá ě á uží at M De tla a základě uza ře é S lou rozsahu sta o e é Posk to atele a VOPU. Každý z Uži atelů á rá i aplika e M De tla s ůj vlastní uži atelský účet Smlouva Dohoda ezi Posk to atele a Uži atele společ ě dále také Smluvní strany ) o poskytnutí podlicence k uží á í aplika e M De tla souladem s VOPU a o stanovení pod í ek zpra o á í oso í h údajů Dotče ý h oso Přístupové údaje Přihlašo a í j é o a heslo ge ero a é Uži atele pro Oso s přístupe Opráv ě á oso a Oso a, která je za ěst a e Uži atele e o se ji ak pří o podílí a pod iká í Uži atele a je a základě po ěře í Uži atele oprá ě a uží at aplika i M De tlab v rá i uži atelského účtu Uži atele E ter í opráv ě á oso a Oso a, která je s lu í part ere Uži atele a je a základě po ěře í Uži atele oprá ě a o eze é rozsahu uží at aplika i M De tla rámci uži atelského účtu Uži atele. Rozsah přístupu E ter í oprá ě é oso k uži atelské u účtu Uži atele je zpra idla užší ež rozsah přístupu Oprá ě é oso Osoby s přístupe Společ é oz ače í pro Uži atele, Oprá ě é oso a E ter í oprá ě é osoby Dotče é oso Oso, jeji hž oso í údaje udou do aplikace MyDentLab zadávány Uži atele či Oprá ě ý i oso a i. Dotče ou oso ou ůže ýt i Oprá ě á oso a zej é a za ěst a e Uži atele e o E ter í oprá ě á oso a s lu í part er Uži atele či její klienti. 2. Úvodní ujednání 2.1. Tyto podmínky upravují ztah ezi Posk to atele a Uži atele souvislosti s uží á í aplika e M De tla a jako tako é jsou po ažo á za edíl ou součást S lou uza ře é ezi Posk to atele a Uži atele Posk to atel je držitele ýhrad í li e e k aplikaci MyDentLab s oprá ě í posk to at podlicence k její u užití další oso á. V j a oso oprá ě ý h k uží á í aplika e M De tla a základě dohod s Posk to atele jsou třetí oso louče z uží á í aplika e MyDentLab. 3. Uzavře í S louv 3.1. Záje e o uží á í aplika e MyDentLab vyplní na webových stránkách Poskytovatele ojela. z e o de tla. o registrač í for ulář, kde u ede podstat é áležitosti pro

2 uza ře í S lou ůže se jed at o ide tifika i záje e; ko takt í údaje záje e; počet Oprá ě ý h oso, pro ěž je požado á přístup do aplika e, přihlašo a í j é o a heslo pro přístup do aplika e apod.. Součástí registrač ího for uláře je jádře í souhlasu s VOPU a souhlasu se zpra o á í oso í h údajů Na základě pl ě ého registrač ího for uláře připra í Posk to atel pro záje e přístup do aplika e M De tla. Pr í přihláše í záje e do aplika e M De tla s užití zada ý h přihlašo a í h údajů je e s slu ust. o ča ského záko íku ezi záje e a Posk to atele uza ře a S lou a. Záje e je dále po ažo á za Uži atele. S lu í stra ýslo ě lučují aplika i ust. o ča ského záko íku a jeji h ztah založe ý S lou ou Uza ře í S lou Uži atel ýslo ě souhlasí s použití tě hto VOPU a s jejich aplikací na S lou ou založe ý zá azko ý ztah. Uza ře á S lou a ahrazuje eškerá před hozí ujed á í ezi Posk to atele a Uži atele ztahují í se k před ětu S lou. 4. Před ět S louv 4.1. Před ěte s lou je posk t utí e ýhrad í a epře os é podli e e k užití aplika e M De tla Uži ateli. Podli e e k uží á í aplika e M De tla je posk to á a a časo ě omezenou dobu trvání Smlouvy. V rá i uží á í aplika e M De tla je Uži atel oprá ě zřídit přístup jed otli ý Po ěře ý oso á zpra idla za ěst a i a E ter í po ěře ý osobám (zpravidla smluvní zub í ordi a e Uži atele. Přístupo é údaje pro t to oso si ge eruje Uži atel rámci aplikace MyDentLab sám Posk to atel je po i e od uza ře í S lou po elou do u jejího tr á í u ož it Oso á s přístupe přístup do aplika e M De tla za pod í ek u edených v tě hto VOPU Veškerá data, která Oso s přístupe do aplika e M De tla loží, udou ulože a a záloho á a a dato ý h úložiští h u ístě ý h České repu li e. Posk to atel se za azuje zajistit, aby: Ulože á data e ohl odifiko at ikd ji ý, ež Osoby s přístupe a to pouze v rozsahu, ve kterém je k to u po ěří Uži atel Vše h oso, které ohou ít přístup k datů Uži atele tj. zej é a za ěst a i Posk to atele a za ěst a i Posk to atele ra ého zpra o atele l ázá i povinností lče li osti Ulože á data la šifro á a Bezpeč ost í kopie data áze la t áře a ej é ě jed ou za de Před upl utí ži ot osti dato ého úložiště la ulože á data pře ese a a o é dato é úložiště Uži atel odpo ídá za to, že přístup do aplika e M De tla prostřed i t í Přístupo ý h údajů ge ero a ý h Uži atele udou ít pouze Oso s přístupe. Uži atel je po i e zajistit, a žád é třetí oso ezískal i for a e o Přístupo ý h údají h Uži atel se za azuje e užít i for a e získa é uží á í aplikace MyDentLab k vývoji o do ého soft aru a eposk t out t to i for a e za stej ý účele třetí oso ě. Bude-li Uži atel perso ál ě či ajetko ě propoje s jiným subjektem, který bude vyvíjet obdobný soft are pro sprá u či osti zu í h la oratoří, á se za to, že Uži atel porušil s ou povinnost uvedenou v před hozí ětě.

3 5. Od ě a za užívá í aplika e 5.1. Uží á í aplika e M De tla je zpoplat ě o podle počtu Oprá ě ý h oso ají í h přístup do aplikace v rá i účtu Uži atele. Pr í d a ěsí e použí á í aplikace MyDentLab jsou zdarma. Pod í kou použí á í še h služe aplika e M De tla je zapla e í od ě dle Ce íku Uži atel je po i e platit Posk to ateli od ě u za uží á í aplika e M De tla souladu s Ce íke Posk to atele, a to for ou předplat ého. Od ě a je zá islá a počtu Oprá ě ý h oso, které ají do aplika e přístup rá i uži atelského účtu Uži atele a a dél e o do í, po které h e Uži atel aplika i M De tla uží at a které si proto předplatí. Výše od ě je stanovena ceníkem Poskytovatele uvedeným na stránkách mojelab.cz a mydentlab.com (dále také jen Ceník ) Počet e ter í h oprá ě ý h oso e í o eze a zá isí a Uži ateli Od ě u, jejíž ýše je sta o e a souladu s čl... VOPU, hradí Uži atel dopředu, a to plate í kartou a základě předpisu ge ero a ého aplikaci MyDentLab. Pro provedení úhrady sta í Posk to atel Uži ateli daňo ý doklad fakturu. Faktura usí splňo at požada k účet ího dokladu dle záko a č. / S., o účet i t í Po připsá í od ě a účet Posk to atele udou Uži ateli zpřístup ě služ aplika e M De tla, a to a předpla e ou do u S lu í stra se dohodl, že Posk to atel je oprá ě jed ostra ě z ě it Ce ík s tí, že tuto z ě u je po i e oz á it Uži ateli. Z ě a e íku e á li a již předpla e é o do í Uži atele Uži atel e í oprá ě ez před hozího souhlasu Posk to atele započíst jakoukoli s ou pohledávku za Poskytovatelem proti pohledávce Poskytovatele z titulu Smlouvy. 6. O hra a oso í h údajů a pod í k jeji h zpra ová í 6.1. Do aplika e M De tla je ož é zadá at zej é a i for a e o itř í struktuře Uži atele, o Oprá ě ý h oso á h, o E ter í h oprá ě ý h oso á h a i for a e ze zdra ot í doku e ta e pa ie tů E ter í h oprá ě ý h oso ut é k či osti Uži atele a základě jeho smluvního vztahu s E ter í i oprá ě ý i oso a i Uži atel odpo ídá za to, že še h Oso í údaje o Dotče ý h oso á h, zadá a é do aplika e MyDentLab Osobami s přístupe, jsou získá souladu s aříze í E ropského parla e tu a rad EU / ze d e. du a o o hra ě f zi ký h oso souvislosti se zpra o á í oso í h údajů a o ol é poh u tě hto údajů a o zruše í s ěr i e / /ES o e é aříze í o o hra ě oso í h údajů, dále také je GDPR a ji ý i prá í i předpis upra ují í i či ost Uži atele či Oso s přístupe Za správce ve smyslu GDPR se, ve vztahu k Dotče ý oso á, po ažuje Uži atel, který je po i e pl it eškeré po i osti sprá e dle GDPR. Zej é a je po i e zajistit, že oso í údaje Dotče ý h oso udou zpra o á žd souladu s GDPR, že t to údaje udou aktuál í, přes é a pra di é, jakož i to, že t to údaje udou odpo ídat sta o e é u účelu zpra o á í. Dále je po i e přij out hod á opatře í, a posk tl su jektů údajů struč ý, tra spare t í, srozu itel ý a s ad o přístup ý způso e za použití jas ý h a jed odu hý h jaz ko ý h prostředků eškeré i for a e a uči il eškerá sděle í požado a á GDPR Uži atel uza ře í S lou po ěřuje Posk to atele, jako zpra o atele e s slu GDPR, zpra o á í oso í h údajů Dotče ý h oso spočí ají í jejich uchovávání na Posk to atele s lu ě zajiště ý h ser ere h, a to po celou dobu trvání Smlouvy. Data budou u ho á á a a ser ere h spra o a ý h společ ostí We e s.r.o., IČ:, se sídle

4 Praha, Pše číko a /, PSČ dále je Web4ce s.r.o. ) nebo jiným zpracovatelem dle volby Poskytovatele. Servery jsou a po elou do u tr á í S lou udou u ístě České repu li e. Posk to atel je oprá ě po ěřit zpra o á í oso í h údajů o Uži ateli či o Dotče ý h oso á h dalšího zpra o atele, zej é a pak We e s.r.o. To uto další u zpracovateli musí být smlouvou ulože stej é po i osti a o hra u údajů, jako jsou u ede v tě hto VOPU 6.5. Posk to atel prohlašuje, že si je ědo še h s ý h po i ostí zpra o atele podle GDPR a za azuje se je dodržo at, zej é a je po i e přij out še h a opatře í požado a á čl. GDPR. Posk to atel zajistí prokazatel é sez á e í s ý h za ěst a ů, i za ěst a ů dalšího jí po ěře ého zpra o atele, s po i ostí lče li osti a ostat í i po i ost i dle GDPR Posk to atel je po i e zajistit i tegritu a dů ěr ost oso í h údajů získa ých dle Této smlouvy. Poskytovatel zejména zajistí, aby údaje zadané do aplikace MyDentLab nebyly zpřístup ě třetí stra á. Přístup k ser erů usí ýt o eze pouze a ra é oso a Posk to atel usí zajistit, a lo e ido á o, které oso ěl přístup k ser erů a kd a v jakém rozsahu se tak stalo V případě zjiště í aruše í za ezpeče í o hra zpra o á a ý h oso í h údajů, eoprá ě ého e o ahodilého přístupu k oso í údajů, z iče í či ztrát, eoprá ě ého pře osu, e o ji ého eoprá ě ého zpra o á í e o z eužití, je Posk to atel po i e ezodklad ě i for o at Uži atele a je po i e přij out opatře í k odstra ě í tohoto sta u. O přijatý h opatře í h je Posk to atel po i e sprá e píse ě i for o at Poskytovatel je povinen zajistit, aby vše h oso, které ají e o ohou ít přístup k oso í údajů Uži atele a/ e o Dotče ý h oso, l ázá po i ostí lče li osti Posk to atel je po i e posk to at Uži ateli souči ost, zej é a pak souvislosti s uplat ě í prá jed otli ý i Dotče ý i oso a i, která jsou ji dá a čl. až GDPR tj. prá o a přístup k oso í údajů, prá o a opra u, prá o a ý az, prá o a o eze í zpra o á í, prá o a pře ositel ost a prá o z ést á itku. Uplat í-li ěkterá z Dotče ý h oso u Posk to atele ěkteré z u ede ý h prá, je Posk to atel po i e o to eprodle ě i for o at Uži atele Zpra o atel je po i e i for o at sprá e o še h překážká h, jež u rá í provedení jed otli ý h či ostí dle Této s lou Posk to atel e ese odpo ěd ost za edodržení povinností stanovených Osobám s přístupe GDPR e o ji ý h prá í h předpise h Posk to atel je po i e posk t out Uži ateli eškeré i for a e potře é k dolože í toho, že l spl ě po i osti sta o e é čl. GDPR a Touto s lou ou a u ož it u audit, č. i spek í, pro ádě é Uži atele e o ji ý auditore, kterého Uži atel po ěří Posk to atel je po i e eprodle ě poté, o k to u ude Uži atele z á odstra ě í údajů o Dotče ý h oso á h s aplika e M De tla e o ji ý prokazatel ý způso em), azat eškeré oso í údaje o Dotče ý h oso á h, které od Uži atele o držel, e o oso í údaje tě h Dotče ý h oso, které Uži atel e s é ýz ě oz ačí Posk to atel jako sprá e oso í h údajů Uži atele ude u ho á at oso í údaje o Uži ateli za účele realiza e S lou. Takto u ho á a ý i oso í i údaji jsou údaje, které Uži atel zadal do registrač ího for uláře, zej é a pak j é o, příj e í, áze la oratoře, e ail a heslo. U ede é oso í údaje udou zpra o á á pouze za účele zajiště í přístupu Uživatele do aplika e M De tla, za účele faktura e služe dle S lou a za účele ko u ika e s Uži atele. Údaje e udou ikd posk t ut třetí su jektů a e udou uží á k jiným ež k u ede ý účelů.

5 6.15. Veškeré oso í údaje, ať již o Uži ateli či o su jekte h údajů e ýše u ede é s slu, udou uží á a hrá ě souladu se Zásada i zpra o á í oso í h údajů da ý h Poskytovatelem. 7. Fu kč ost aplika e, dostup ost aplika e 7.1. Posk to atel upozorňuje Uži atele, že k řád é u fu go á í aplika e MyDentLab je nutné následující minimální vybavení: Oso í počítač, Připoje í k internetu s minimální rychlostí 10Mbit a Operač í s sté Wi do s, A droid e o IOS 7.2. Po i ost zajistit si a e í dle čl... VOPU tíží Uži atele, který také ese eškeré náklady s tím spojené Posk to atel prohlašuje, že i e a i ál í ož é úsilí k to u, a zajistil ičí eo eze ou fu kč ost a dostup ost aplika e M De tla po elou do u tr á í S lou. Uži atel e á ůči Posk to ateli žád é árok či prá a z dů odu efu kč osti aplika e M De tla, j a ároku a sle u dle čl... VOPU Nebude-li Uži atel a/ e o jí po ěře é Oso s přístupe o i přistoupit do aplika e MyDentLab z dů odu a stra ě Posk to atele tj. epřístup á aplika e, áleží Uži ateli sle a z od ě e ýši u ede é čl... VOPU. Nárok a sle u z od ě z iká pouze případě, kd přístup e ude u ož ě po do u alespoň hodi rá i čt řiad a eti po so ě jdou í h hodin. V sobotu a v eděli je Posk to atel, po před hozí oz á e í Uži ateli, oprá ě o ezit přístup ez áhrad. Nepřístup ou aplika i je Uži atel po i e ez z teč ého odkladu oznámit Poskytovateli Za epřístup ou aplika i e s slu před hozího člá ku se po ažuje sta, kde Uži atel e ůže aplika i M De tla uží at uď ů e, e o kd e ůže uží at její podstatou část. Uži atel šak ere a ědo í a ýslo ě souhlasí s tí, že še h fu k e aplika e M De tla e usí ýt žd přístup é. Tako ý sta ůže astat zej é a po updatu aplika e M De tla či v případě, kd Posk to atel ude u e pro ádět u e ý ser is aplika e M De tla Posk to atel je po i e oz á e í o efu kč osti poda é Uži atele e s slu čl... VOPU ez z teč ého odkladu posoudit a ejpozději do sed desáti d ou hodi u sdělit, zda uz á á árok Uži atele na slevu z od ě. Výše sle se ro á po ěr é části z ěsíč ího předplat ého dle počtu d ů, kd aplika e la epřístup á í e ež hodi. Částka předsta ují í sle u ude připočte a ejpozději k pr í u d i ásledují ího ěsí e k již uhraze é u Předplat é u. O přičte ou částku se Uži ateli po ěr ě prodlouží předpla e á do a uží á í aplika e M De tla. 8. Sa k e a odpověd ost za škodu 8.1. Pro případ prodle í Uži atele s úhradou jakéhokoli pe ěžitého dluhu z iklého souvislosti se S lou ou je Uži atel po i e uhradit Posk to ateli s lu í pokutu e ýši, % z dluž é částk za každý de prodle í Posk to atel a Uži atel se dohodli, že Posk to atel eodpo ídá za škodu: Vz iklou Uži ateli důsledku uží á í aplika e M De tla e o souvislosti s ním, vyjma škod způso e é ú sl ě Posk to atele, jeho za ěst a i, či zpra o atele ra ý Posk to atele a jeho za ěst a i Vz iklou Uži ateli důsledku efu kč osti či o eze í fu kč osti aplika e M De tla.

6 vzniklou v důsledku jed á í třetí h oso Jejíž pr ot í příči ou lo jed á í třetí h oso Vzniklou v důsledku ztrát či poškoze í dat ulože ý h prostřed i t í aplika e MyDentLab Posk to atel eodpo ídá za pod ikatelské riziko Uži atele plý ají í z po ah jeho či osti a i za ušlý zisk Uži atele či E ter í h po ěře ý h oso či za ji ou Uži ateli z iklou új u Z dů odu prá í jistot se Uži atel uza ře í S lou ýslo ě zdá á svého práva na áhradu škod či e ajetko é új z dů odů u ede ý h čl... a.. VOPU V případě, kd Uži atel poruší po i ost u ede ou čl... VOPU, je po i e zaplatit Posk to ateli s lu í pokutu e ýši..,- Kč slo : jede ilio koru český h. 9. Zánik smlouvy 9.1. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je Smlouva k aplikaci MyDentLab uzavírána na dobu eurčitou s tí, že ji kterákoli s lu í stra a ůže kd koli uko čit ýpo ědí, a to i ez udá í dů odu. Uži atel ůže s lou u dle před hozí ět uko čit oka žitě prostřed i t í aplika e M De tla s užití tlačítka delete lab forever. Posk to atel ůže s lou u k aplikaci M De tla uko čit pouze a základě ýpo ědi s d ou ěsíč í ýpo ěd í do ou S lou a za iká upl utí do dle čl... VOPU, ýpo ědí dle čl..., a/ e o čl... VOPU, dohodou s lu í h stra e o odstoupe í ěkteré ze S lu í h stra Uži atel je oprá ě odstoupit od S lou případě: Poruše í po i osti u ede é čl... VOPU po do u delší ež pět d ů Poruše í po i ostí u ede ý h čl... VOPU Bez udá í dů odu Posk to atel je oprá ě odstoupit od S lou případě: Poruše í po i osti u ede é čl... VOPU Poruše í po i osti u ede é čl... VOPU Odstoupe í ěkteré ze s lu í h stra S lou a za iká. Odstoupí-li Uži atel od S lou z dů odu u ede ého čl.... a/ e o... VOPU, je Posk to atel po i e rátit u již zapla e ou od ě u rozsahu e čerpa ého předplat ého, a to ez z teč ého odkladu po sko če í S lou a účet, ze kterého la uhraze a. Odstoupí-li od smlouvy Poskytovatel dle čl... VOPU e o Uži atel ez udá í dů odu e s slu čl.... VOPU, e í Posk to atel po i e ra et Uži ateli již zapla e ou od ě u Odstoupení nemá vli a po i ost Posk to atele zaplatit Uži ateli částku odpo ídají í sle ě z od ě, a kterou z ikl Uži ateli árok před zá ike S lou a a po i ost Uži atele zaplatit s lu í pokutu, a kterou z ikl Posk to ateli árok před zá ike S lou Odstoupe í je úči é oka žike oz á e í odstoupe í druhé S lu í stra ě. 10. Závěreč á ujed á í S lou a stej ě jako VOPU a a jeji h základě založe ý prá í po ěr ezi Posk to atele a Uži atele se řídí český prá í řáde, zej é a pak záko e č. / S., o čanský zákoník Jakékoli oz á e í dle VOPU, č. odstoupe í od S lou, jsou stra oprá ě oz a o at si prostřed i t í elektro i ké ko u ika e a e ailo ou adresu Uži atele u ede ou v registrač í for uláři a a e ailo ou adresu Posk to atele: i dentlab.com.

7 V tako é případě se oz á e í po ažuje za doruče é odeslá í a u ede ou e ailo ou adresu. Vedle toho je Posk to atel oprá ě oz a o at skuteč osti Uži ateli prostřed i t í oznámení v aplika i M De tla, kd tako é oz á e í se po ažuje za doruče é Uži ateli oka žike, kd Uži atel aplika i M De tla pot rdí jeho přečte í. Odstoupit od s lou ůže Uži atel také pří o aplika i M De tla, užití tlačítka S azat la oratoř a žd Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty dle Smlouvy nebo VOPU ne á li a prá o poškoze é stra požado at áhradu škod intencích VOPU Dojde-li v prů ěhu tr á í prá ího po ěru ezi Uži atele a Posk to atele založe é u S lou ou ke z ě ě údajů, které Uži atel u áděl poptá ko é for uláři, je po i e tuto z ě u ez z teč ého odkladu oz á it Posk to ateli S lu í stra se dohodl, že Posk to atel je oprá ě VOPU ě it, a to zej é a s ohledem a z ě u prá í h předpisů, která si z ě u VOPU žádá. Z ě u VOPU je Posk to atel po i e oz á it Uži ateli ej é ě tři et d í před za ýšle ou úči ostí z ě VOPU. Uži atel je oprá ě ejpozději do úči osti o ého z ě í VOPU S lou po ědět. Výpo ěd í do a tako é případě či í jede ěsí a počí á ěžet ásledují í d e po oz á e í ýpo ědi Posk to ateli. Po do u ýpo ěd í do se S lou a řídí z ě í VOPU před z ě ou.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. prodá ají ího, je prá i kou oso ou či oso ou, jež jed á při o jed á í z oží rá i s é pod ikatelské

OBCHODNÍ PODMÍNKY. prodá ají ího, je prá i kou oso ou či oso ou, jež jed á při o jed á í z oží rá i s é pod ikatelské OBCHODNÍ PODMÍNKY Mobile Creative Solutions s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ.. T to o hod í pod í k o hod í společ osti Mo ile Creati e Solutio s s.r.o., společ ost s ruče í o eze ý, z ikla d e... V o hod í

Více

přísluš ý h fu k í Uži atele rá i jeho jed á í uži atelské prostředí E-shopu, sídle Dukelská třída, Pražské před ěstí Hrade Králo é ;

přísluš ý h fu k í Uži atele rá i jeho jed á í uži atelské prostředí E-shopu, sídle Dukelská třída, Pražské před ěstí Hrade Králo é ; OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP Vzáje á prá a a po i osti Uži atele a Pro ozo atele, zej é a prá a a po i osti z iklé z Kup í s lou, se řídí tě ito o hod í i pod í ka i dále je "Obchodní podmínky"). 1 Definice.

Více

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Karel Šte el Konference ISSS 2015 13. dubna 2015 Z ě y vyvola é ový o ča ský záko íke a katastrál í záko e Materiál í publicita platí od. led a )akládá eřej

Více

Postup při rezerva i a uzavře í s louvy o u ytová í

Postup při rezerva i a uzavře í s louvy o u ytová í Všeo e é o hod í pod í ky Všeo e á usta ove í T to šeo e é o hod í pod í k dále je VOP platí pro postup při uza írá í s lou o ubytování a upravují obecná práva a povinnosti mezi ubytovaným (dále jen klient

Více

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme? K jaký účelů oso í údaje zpra ovává e, po jakou do u a o ás k tomu opravňuje?

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme? K jaký účelů oso í údaje zpra ovává e, po jakou do u a o ás k tomu opravňuje? OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ I. O sah a účel doku e tu 1. V to to doku e tu jsou o saže i for a e týkají í se o hra oso í h údajů posk t utý h á ště ík e o ý h strá ek www.seznamseonline.cz, https://logport.visionsoft.cz,

Více

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy I g. Duša Chlapek, Ph.D. 1 Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. 1 Mgr. To áš Kroupa 2 Mgr. Jiří Kár ík 2 1 V soká škola eko o i ká Praze 2 Ministerstvo vnitra Co jsou

Více

ELEKTRONICKÉ RECEPTY NOVĚ A POVINNĚ

ELEKTRONICKÉ RECEPTY NOVĚ A POVINNĚ erecept 1 ELEKTRONICKÉ RECEPTY NOVĚ A POVINNĚ I g. Re ata Golasíko á, I g. Petr Kou ký ISSS, Hrade Králo é,. du a erecept součas ý stav 2 Součas ý stav elektro i ká preskrip e fu guje a ázi do ro ol osti

Více

Dokáže e využít ož ostí digitál ího katastru e ovitostí?

Dokáže e využít ož ostí digitál ího katastru e ovitostí? Dokáže e využít ož ostí digitál ího katastru e ovitostí? Konference ISSS 2017. du a Pl ě í Ko ep e digitaliza e katastru Ko ep e la přijata ro e Digitalizace popis ý h údajů katastru V udo á í o ého i

Více

Rá o á dohoda na pořizo á í li e í a podpory k produktů Cisco Systems a sou isejí ích služe

Rá o á dohoda na pořizo á í li e í a podpory k produktů Cisco Systems a sou isejí ích služe Rá o á dohoda na pořizo á í li e í a podpory k produktů Cisco Systems a sou isejí ích služe Číslo dohody Objednatele: MV-143141-222/OKB-2015 Číslo dohody Dodavatele 1: C170202 Číslo dohody Dodavatele 2:

Více

z rozpočtu Regio ál í Rad regio u soudrž osti Jiho ý hod, priorit í osa: Udržitel ý roz oj rozpočtu České republiky;

z rozpočtu Regio ál í Rad regio u soudrž osti Jiho ý hod, priorit í osa: Udržitel ý roz oj rozpočtu České republiky; z rozpočtu Regio ál í Rad regio u soudrž osti Jiho ý hod, priorit í osa: Udržitel ý roz oj ěst a e ko ský h sídle, o last podpor. eřej é služ regio ál ího ýz a u a stát ího rozpočtu České republiky; )akázka

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI INKA doprav í z ače í Hrade Králové s.r.o. O rá ů íru 58 50 0 Před ěři e ad La e Spis. z ačka: 2409/2018 V řizuje: Ja a Šul ová Tel.: +420 327 300 131 E-mail: sulcova@meucaslav.cz Datum: 13.6.2018 VEŘEJNÁ

Více

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ I g. Mgr. Da id Slá a ředitel od oru strategi kého roz oje a koordi a e eřej é sprá y Ministerstvo

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - KTS. mezi. Českou repu likou Krajský ředitelství poli ie Moravskoslezského kraje

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - KTS. mezi. Českou repu likou Krajský ředitelství poli ie Moravskoslezského kraje Ce t ál í zadavatel Č.j.: MV-142279-2/KAP-2017 SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - KTS mezi Českou repu likou Krajský ředitelství poli ie Moravskoslezského kraje a Českou repu likou Ministerstvem vnitra

Více

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ Novi k a z ě k.. v hláška č. / S. a záko č. / S. Co se ě í? Nová v hláška č. / S. provádějí í pravidla a poze í h ko u ika í h s úči ostí od. led a ruší a ahrazuje v hlášku č. / S. upravují

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Maděra a Šípek spol. s r.o. Kluk 116 9 Podě rady Spis. z ačka: 4471/2018 V řizuje: Ja a Šul ová Tel.: +420 327 300 131 E-mail: sulcova@meucaslav.cz Datum: 28.11.2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

MĚSTO LOVOSICE. číslo: 34/2018. Město Lovosi e. I g. Mila e Dia e, Ph.D., starostou ěsta IČ: Svaz těles ě postiže ý h, z.s.

MĚSTO LOVOSICE. číslo: 34/2018. Město Lovosi e. I g. Mila e Dia e, Ph.D., starostou ěsta IČ: Svaz těles ě postiže ý h, z.s. MĚSTO LOVOSICE Veřej opráv í s louva o poskyt utí ei vestič í dota e z rozpočtu ěsta Lovosi e z dotač ího progra u PODPORA SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO ROK 2018 pro orga iza e zapoje é v ko u it í plá ová

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Ministerstva vnitra. Konference ISSS 2018 duben 2018

Ministerstva vnitra. Konference ISSS 2018 duben 2018 I for ač í ka paň a odelo é situa e k pro le ati e o hra y oso í h údajů Ministerstva vnitra Konference ISSS 2018 duben 2018 Přehled i for ač í ka pa ě )áklade i for ač í ka pa ě je eustále aktualizo a

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Asig s.r.o. Budovatelů 533 12 Chvaletice Spis. z ačka: 2426/2019 V řizuje: Ja a Šul ová Tel.: +420 327 300 131 E-mail: sulcova@meucaslav.cz Datum: 29.5.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ

Více

City Dashboard ěsto v číslech

City Dashboard ěsto v číslech Co je City Dashboard? City Dash oard je ko ept ko u ika e ěsta/úřadu s eřej ostí. Cit Dash oard je ko ple í služ a s expertizou porade ský h společ ostí. Cit Dash oard je soft are aplika e pro pro oz i

Více

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Konference ISSS 2016. du a Základ í íl ) ě it aktuál í stav, kd katastr e ovitostí si e do ře slouží k o hra ě práv vlast íků a ezpeč osti realit

Více

)a ezpeče í aktiv v ISSS 2015. Igor Št erka

)a ezpeče í aktiv v ISSS 2015. Igor Št erka )a ezpeče í aktiv v aplikač í h systé e h ISSS 2015 Hrade Králo é,.. Igor Št erka Legislativa ČR )áko o Ky er eti ké ezpeč osti )áko č. / S. Pro ádě í předpis.go ert. z )áko o o hra ě oso í h údajů )áko

Více

Jaké pokladní zařízení mohu použít pro Elektronickou evidenci tržeb?

Jaké pokladní zařízení mohu použít pro Elektronickou evidenci tržeb? Jaké pokladní zařízení mohu použít pro Elektronickou evidenci tržeb? Se z eřejňo á í ko krét í h t pů hod ý h poklad í h zaříze í, popř. SW Fi a č í sprá a epočítá, a a i tak či it e ůže, a edělala rekla

Více

N O T Á Ř S K Ý ) Á P I S

N O T Á Ř S K Ý ) Á P I S Stra a prv í. NZ 723/2016 S t e j n o p i s N O T Á Ř S K Ý ) Á P I S sepsa ý mnou, Mgr. Lukáše Valigurou, otáře se sídle v Praze, dne 24.10.2016 (slovy: dva átého čtvrtého říj a roku dva tisí e šest á

Více

Hlavní druhy ochrany proti malwaru. Antivir Firewall AntiSpyware ZDRAVÝ ROZUM!

Hlavní druhy ochrany proti malwaru. Antivir Firewall AntiSpyware ZDRAVÝ ROZUM! Antiviry Hlavní druhy ochrany proti malwaru Antivir Firewall AntiSpyware ZDRAVÝ ROZUM! Jak ojo at proti irů Mějte nainstalovaný kvalitní antivirový program Udržujte antivirový systém aktualizovaný (databázi

Více

Co bude European accessibility act a k če u poslouží?

Co bude European accessibility act a k če u poslouží? Co bude European accessibility act a k če u poslouží? 1 O če je gover a e a essi ility Přístup á veřej á správa Přístup é a v užitel é služ I tegra e oso se zdravot í postiže í V užívá í služe a rov opráv

Více

Konec frontám! Žádosti o dotace z pohodlí domova. Karel Kolařík Karlovarský kraj Mgr. Václav Pávek Gordic Michal Kolb Microsoft

Konec frontám! Žádosti o dotace z pohodlí domova. Karel Kolařík Karlovarský kraj Mgr. Václav Pávek Gordic Michal Kolb Microsoft Konec frontám! Žádosti o dotace z pohodlí domova Karel Kolařík Karlovarský kraj Mgr. Václav Pávek Gordic Michal Kolb Microsoft 2 Projekt Kotlíkové dotace II Číslo projektu CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005152

Více

I tegro a á strategie roz oje MAS

I tegro a á strategie roz oje MAS I tegro a á strategie roz oje MAS Po esk dí pro o do í 4-2020 Veřej é projed á í á rhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským krajem.

Více

Ing.Robert Piffl porad e á ěstka i istra

Ing.Robert Piffl porad e á ěstka i istra eidas z ě Ing.Robert Piffl porad e á ěstka i istra Poz á ka k preze ta i Tato preze ta e slouží jako struč ý přehled z ě sou isejí í h s aříze í eida a předpokládá alespoň o e ou z alost pro le atik a

Více

Ministerstvo v restartu

Ministerstvo v restartu Ministerstvo v restartu Konference ISSS Hrade Králo é,.. I g. Zde ěk Ada e, CISM Mi isterst o ze ědělst í ČR Mi isterstvo ze ědělství ČR Ústřed í orgá stát í sprá pro ze ědělst í, od í hospodářst í, potra

Více

Národ í plá rozvoje sítí ové ge era e. Luděk S h eider

Národ í plá rozvoje sítí ové ge era e. Luděk S h eider Národ í plá rozvoje sítí ové ge era e ISSS, Hrade Králové Nástroje podpor výstav vysokorychl. sítí Rozlišuje e dva základ í ástroje us adňují í výstav u v sokor hlost í h sítí elektro i ký h ko u ika í

Více

Zpráva o výsledcích. Úřadu pro ochra u hospodářské soutěže

Zpráva o výsledcích. Úřadu pro ochra u hospodářské soutěže Zpráva o výsledcích fi a č ích ko trol za rok 12 Úřadu pro ochra u hospodářské soutěže Vypracoval: Ing. Roman Krupica, I g. Radi Slovák i ter í auditor ředitel EO Datum: 6. 2. 2013 Schválil: Datum: 6.

Více

)EMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. O datech a služ á h Ze ě ěři kého úřadu a o jeji h poskytová í. Petr D ořáček

)EMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. O datech a služ á h Ze ě ěři kého úřadu a o jeji h poskytová í. Petr D ořáček )EMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD O datech a služ á h Ze ě ěři kého úřadu a o jeji h poskytová í Petr D ořáček ISSS 2015 14. dubna 2015 Co ového v poskytová í dat a služe Obsah informace: Posk to á í katastrál í ap Plate

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

plá a role OHA I g. O dřej Feli CSc, Digitál í ša pio ČR Hla í ar hitekt )R, MVČR I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hla ího architekta eg, MVČR

plá a role OHA I g. O dřej Feli CSc, Digitál í ša pio ČR Hla í ar hitekt )R, MVČR I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hla ího architekta eg, MVČR Národ í ar hitekto i ký plá a role OHA I g. O dřej Feli CSc, Digitál í ša pio ČR Hla í ar hitekt )R, MVČR I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hla ího architekta eg, MVČR Proč NAP a o je íle Národ í ar hitekto

Více

Geoprostoro é řeše í Asseco Central Europe jako základ pro esů Registru pasi í infrastruktury

Geoprostoro é řeše í Asseco Central Europe jako základ pro esů Registru pasi í infrastruktury Geoprostoro é řeše í Asseco Central Europe jako základ pro esů Registru pasi í infrastruktury Filip Kadeřá ek, Asseco Central Europe, a. s. ISSS2016 2 Budo á í NGA sítí Elektro i ká e ide e trže Stih e

Více

Organizační dopady při řešení kybenetické bezpečnosti. Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Mgr. Tomáš Rydvan

Organizační dopady při řešení kybenetické bezpečnosti. Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Mgr. Tomáš Rydvan Organizační dopady při řešení kybenetické bezpečnosti Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Mgr. Tomáš Rydvan Orga izač í dopad při řeše í k er eti ké ezpeč osti I g. )de ěk ee a, CI A, CI M Mgr. To áš R dva

Více

Jak efektiv ě a tra spare t ě řídit Strategi kého plá u využití součas é infrastruktury úřadu

Jak efektiv ě a tra spare t ě řídit Strategi kého plá u využití součas é infrastruktury úřadu Jak efektiv ě a tra spare t ě řídit ěsto o e v du hu Strategi kého plá u rozvoje ěsta o e s využití součas é infrastruktury úřadu Strategi ký plá rozvoje ěsta je důležitý ástroje pro říze í ěsta Města

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Sídlo: Ide tifikač í číslo 00852333 Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO 60609460. V itř í předpis č.: VP12/2015. Vypracoval ředitel školy:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Sídlo: Ide tifikač í číslo 00852333 Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO 60609460. V itř í předpis č.: VP12/2015. Vypracoval ředitel školy: Základ í u ěle ká škola, Šu perk, Žerotí ova 11 Sídlo: Šu perk, Žerotí ova Ide tifikač í číslo 00852333 Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO 60609460 V itř í předpis č.: VP12/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval ředitel

Více

Kontroly a opravy špat ý h dat v RÚIAN. Jiří For á ek

Kontroly a opravy špat ý h dat v RÚIAN. Jiří For á ek Kontroly a opravy špat ý h dat v RÚIAN Jiří For á ek Obsah prezentace Úvod O sah RÚIAN a zdroje úvod ího apl ě í Úze í ide tifika e a adres Ko trol í a rozdílové sestav Co ás trápí při správě RÚIAN? Ko

Více

pro o last Šluk ovska

pro o last Šluk ovska MAS Český sever a spolupra ují í orga iza e zapoje é v procesu ko u it ího plá ová í so iál í h služe a aktivit a úze í Šluk ovsko, které je tvoře o 8 o e i dále je KPPSSŠ Návrh KPSSŠ yl realizová v rá

Více

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství k přípravě strategie komunitně vedeného místního

Více

Elektronizace tvor y a přístupu k práv í předpisů. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ná ěstek pro říze í sek e legislativ a ar hiv i tví

Elektronizace tvor y a přístupu k práv í předpisů. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ná ěstek pro říze í sek e legislativ a ar hiv i tví Elektronizace tvor y a přístupu k práv í předpisů JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ná ěstek pro říze í sek e legislativ a ar hiv i tví Motivace k projektu es írka a elegislativa Ústav í soud - Pl.Ús 77/06:

Více

Ce tralizova é zadává í ICT I g. Miroslav Tů a, Ph. D.

Ce tralizova é zadává í ICT I g. Miroslav Tů a, Ph. D. Ce tralizova é zadává í ICT 2015-2016 I g. Miroslav Tů a, Ph. D. Od or ky er eti ké ezpeč osti a koordi a e i for ač í h a ko u ikač í h te h ologií MVČR Agenda Pri ipy e tralizova ého zadává í Portál

Více

Citlivé údaje v GDPR. 20. ISSS 2017 Hrade Králové Vít Zvá ove

Citlivé údaje v GDPR. 20. ISSS 2017 Hrade Králové Vít Zvá ove Citlivé údaje v GDPR 20. ISSS 2017 Hrade Králové Vít Zvá ove Stávají í regulač í rá e ú luva Rad Evrop č. a o hra u oso se zřetele a auto atisova é zpra ová í oso í h dat ; č. 115/2001 Sb. m. s.): y í

Více

MĚSTO LOVOSICE. SMLOUVA O DÍLO Mlatové esty a staré hř itově v Lovosi í h. pozdější h předpisů dále je o ča ský záko ík ezi tě ito s luv í i stranami

MĚSTO LOVOSICE. SMLOUVA O DÍLO Mlatové esty a staré hř itově v Lovosi í h. pozdější h předpisů dále je o ča ský záko ík ezi tě ito s luv í i stranami MĚSTO LOVOSICE SMLOUVA O DÍLO Mlatové esty a staré hř itově v Lovosi í h uzavře á v souladu s usta ove í a ásledují í záko a č. / S., o ča ský záko ík ve z ě í pozdější h předpisů dále je o ča ský záko

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O PRONÁJMU HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ OD

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O PRONÁJMU HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ OD Základ í u ěle ká škola, Šu perk, Žerotí ova 11 Sídlo: 787 01 Šu perk, Žerotí ova 11 Ide tifikač í číslo 00852333 Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO 60609460 V itř í předpis č.: VP11/2015 SMĚRNICE ŘEDITELE

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY MOJE ZUBNÍ LABORATOŘ (dále také jen VOPU )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY MOJE ZUBNÍ LABORATOŘ (dále také jen VOPU ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY MOJE ZUBNÍ LABORATOŘ (dále také jen VOPU ) 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatel Společnost BENELL van HORT LLC, 108 West 13th street, WILMINGTON, Deleware 19801,

Více

Aktuál í otázk rozvoje veřej é správ. I g. Mgr. David Slá a ředitel od oru strategi kého roz oje

Aktuál í otázk rozvoje veřej é správ. I g. Mgr. David Slá a ředitel od oru strategi kého roz oje Aktuál í otázk rozvoje veřej é správ I g. Mgr. David Slá a ředitel od oru strategi kého roz oje a koordi a e eřej é sprá OBSAH: S ěr dat e VS Dostup ost služe eřej é sprá Pří ěti ý úřad Veřej á sprá a

Více

Ý áš á í é ť š í

Ý áš á í é ť š í ří ď ě ě é ř ý ří ý é úř á ú ě ě ř ář í ší ž í ř í í Í ř ý áš ě ů é í ď Í ř ý řá óš í áš í ý í ř š í á á ř ří ž ě ž ď š ě í í í á žá ý á Í ÍŽ Š Á Ó ř č í Í é ž é ž á í á á Ž ř ě ž ú á á č ě ě í ěž á í

Více

Kdo jsme? Jak se k nám dostat? U ás ikdy estuduješ sá! Studia nových médií

Kdo jsme? Jak se k nám dostat? U ás ikdy estuduješ sá! Studia nových médií De otevře ý h dveří, 6.. 6 Pojďte k á studovat o or Kdo jsme? Co u ás ůžeš studovat? Jak se k nám dostat? U ás ikdy estuduješ sá! Ústa i for ač í h studií a k iho i t í & Studia nových médií. století!

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

í á ž é ř ě í é á Ž ú ů í ú ř č í ů ř ý ř ýí ř ž í ř ý ř č í í ř ň Š ř í é š á í é ú čí Í ří ě šííř áž ří š ě Š í ý á á ď á é ě Í á ý ů ří ě á é á ěž

í á ž é ř ě í é á Ž ú ů í ú ř č í ů ř ý ř ýí ř ž í ř ý ř č í í ř ň Š ř í é š á í é ú čí Í ří ě šííř áž ří š ě Š í ý á á ď á é ě Í á ý ů ří ě á é á ěž í á ž é ř ě í é á Ž ú ů í ú ř č í ů ř ý ř ýí ř ž í ř ý ř č í í ř ň Š ř í é š á í é ú čí Í ří ě šííř áž ří š ě Š í ý á á ď á é ě Í á ý ů ří ě á é á ěž éú Í ř ý ří č ý Á á í é ý ř á é é á á í ří á áš í á

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING S artselli g je pr í ko plet í ástroj a české a slo e ské trhu, který pod jed ou stře hou spojuje še h y nezbytné nástroje moderního online marketingu. Poprvé se do rukou drobných

Více

EPD ástroj k pl ě í ový h požadavků a

EPD ástroj k pl ě í ový h požadavků a ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU Váp o, Ce e t, Ekologie.. EPD ástroj k pl ě í ový h požadavků a stave í výro ky Mgr. Bar ora Vlasatá vedou í CO EPD vlasata@vups.cz Výzku ý ústav poze í h staveb -

Více

)EMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Data a služ y )e ě ěři kého úřadu pro stát í správu a sa osprávu

)EMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Data a služ y )e ě ěři kého úřadu pro stát í správu a sa osprávu )EMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služ y )e ě ěři kého úřadu pro stát í správu a sa osprávu Ja a Vol á ISSS, Hrade Králové 5. 4. 2016 Přehled ezplat ě poskytova ý h produktů Na základě podepsa é s louv posk tuje

Více

Smart city Kolín. Mgr. Michael Kašpar místostarosta města

Smart city Kolín. Mgr. Michael Kašpar místostarosta města Smart city Kolín Mgr. Michael Kašpar místostarosta města Kolín kultur í, histori ké okres í ěsto leží í a vý hodě Středočeského kraje a ře e La i založe o v roce 1261 přes 0 000 o vatel prů ěr ou ad ořskou

Více

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva Ústav pro studiu totalit í h reži ů 25. červ a 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohod ezi Ústave pro studiu totalit í h reži ů a firmou Factum Invenio provedla

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING S artselli g je pr í ko plet í ástroj a české a slo e ské trhu, který pod jed ou stře hou spojuje še h y nezbytné nástroje moderního online marketingu. Poprvé se do rukou drobných

Více

Us ese í Rady ěsta Bru ov-bylnice. Jed á í s předsedy Osad í h vý orů Sv. Štěpá a Sido ie

Us ese í Rady ěsta Bru ov-bylnice. Jed á í s předsedy Osad í h vý orů Sv. Štěpá a Sido ie Jed á í s předsedy Osad í h vý orů Sv. Štěpá a Sido ie píse ou i for a i předsedk ě Osad ího ý oru S atý Štěpá, pí Li uše Miklaso é, o či osti osad ího ý oru, čet ě doplňují í h úst í h i for a í líže

Více

INSPIRE v rezortu Ministerstva život ího prostředí

INSPIRE v rezortu Ministerstva život ího prostředí INSPIRE v rezortu Ministerstva život ího prostředí Jitka Faug erová CENIA, česká i for ač í age tura život ího prostředí ISSS, Hrade Králové,.. 1 I frastruktura pro prostorová data v Evropě INfrastructure

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

VŠEOBECNÝ ÚVOD K PAŽÍCÍM KONSTRUKCÍM

VŠEOBECNÝ ÚVOD K PAŽÍCÍM KONSTRUKCÍM VŠEOBECNÝ ÚVOD K PAŽÍCÍM KONSTRUKCÍM Tento studijní materiál vznikl za podpory: Rozvojové projekty MŠMT Rozvojové projekty mladých týmů RPMT 2016 Ing. Jan Faltýnek 1/24 Program I. Paží í ko struk e - úvod

Více

Statutár í ěsto Olo ou jako ositel i tegro a é Strategie ITI Olomoucké aglomerace

Statutár í ěsto Olo ou jako ositel i tegro a é Strategie ITI Olomoucké aglomerace Statutár í ěsto Olo ou jako ositel i tegro a é Strategie ITI Olomoucké aglomerace hlašuje ýz u č. 8 k předkládá í projekto ý h zá ěrů ----PODPORA ZAČLENĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘICHÁZEJÍCÍCH NA TRH PRÁCE---- VAZBA

Více

ěží č ú ú á í í í é ř ě í Ž ž ě á ý ť á í é ž á é š ý ý č ý á č š á ří ú ě ž ěť á Ž ž ž ř ž ř é č ě ť á ří č í á ě ž ú ú í é ě ě ž ř ě š ě ž ť ú é ž é

ěží č ú ú á í í í é ř ě í Ž ž ě á ý ť á í é ž á é š ý ý č ý á č š á ří ú ě ž ěť á Ž ž ž ř ž ř é č ě ť á ří č í á ě ž ú ú í é ě ě ž ř ě š ě ž ť ú é ž é ř čí ř í ě ž ú š í ý ť í ž ý š č áš ů ó ří á ž ž ěš í á ě ř ď í á ý š ý ě áž š ě í ř ř ščí áš ě ř ž ř š ě š ě š ž š č č ý č É ř ě ě ě á í ě ř ú ý á í ý ě ú ď í é ř í č ý ďí ě ší á š ř ýš ě ý á ž í Žá č

Více

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý Í Í Ý í í í ě ý á é í á ř č é á ý á ý ň ó š á č ě é ř ř čí é ú č ž é š á é á í á ř č Č á č ě š ě á í ď š á ř é í é ě á í čá ď Í ěč é é ěř é ě ší ě á í é žď á á š ř čí é š ě ž ýš á í é ě á ď ř ě í é á ú

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING S artselli g je pr í ko plet í ástroj a české a slo e ské trhu, který pod jed ou stře hou spojuje še h y nezbytné nástroje moderního online marketingu. Popr é se do rukou dro ý h

Více

í é é á š ě í ý ž ď í é žřá čí ř é č í čí á ř á čí é á á á ž ď ř ú ě á í ý ž á ř š í ž ě á š ř ý ř á č í ř á ď ě á á í ě í á ďí é ď ř í č ř ž ř á é č

í é é á š ě í ý ž ď í é žřá čí ř é č í čí á ř á čí é á á á ž ď ř ú ě á í ý ž á ř š í ž ě á š ř ý ř á č í ř á ď ě á á í ě í á ďí é ď ř í č ř ž ř á é č ť ď ě ý Ž ý Ž ě ř šá ú é ě é žč ě á ó ž á ě č ď ě ž ří šě í á Ž é á ě č é é ě ě é ě ě ž žě ě řě ě ý á í ě ď ě á ž é á ě ý č ě áú ě á ýž ě ý ú í á ž č ř á ěž ěžš ž ó ě é á ř ě ř ě ž ě á ý í ý š ší á ě ší

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

autorita (NIA) Michal Pešek Správa základ í h registrů

autorita (NIA) Michal Pešek Správa základ í h registrů Národ í ide tit í autorita (NIA) Michal Pešek Správa základ í h registrů CO NÁS ČEKÁ? Novela záko a / S., o základ í h registre h Novela záko a 328/1999 Sb., o o ča ský h průkaze h Záko o služ á h vytvářejí

Více

š ý é á ě ý ěž é á áž íž š í á š íř á ší ř í ě ž é ž š ř í í ě ž á á íž č í ě í í ě á í á č ž á ý ě š ť ř ů ý ř í é á ž í éč é í č ý á ň á í ž ě á í ž

š ý é á ě ý ěž é á áž íž š í á š íř á ší ř í ě ž é ž š ř í í ě ž á á íž č í ě í í ě á í á č ž á ý ě š ť ř ů ý ř í é á ž í éč é í č ý á ň á í ž ě á í ž Š Í Ř Ě É Í Ř Á Ř Á Í É á ý á ý í é á í ž č í é ř ý č í í í ý žš ě á í é í ě í í ě é á ž š č í í ů á č é á š ú ž í ř á í á é í úč ý ěšé í í é á ř é íú é í ů ří š í á í ří š á ě í í š ř í ž í ě á ž é ě

Více

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í ář ě ě ý ť Í š ý ýť á í í ň á í č í ý ý ý ý č á č áč í á ť ě ě é á í í ý ř á ší ě ě ší í á ý á ě ší á í č ě é šš č í á í ší ř ě ář Í í ň čá í á ř í é á í ěř š ář í é á á é é ů š á í é ě é ý á ý ú á é á

Více

Obec Petrovičky IČO: 0057Ř50ř. ZÁV REČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obec Petrovičky IČO: 0057Ř50ř. ZÁV REČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obec Petrovičky IČO: 0057Ř50ř ZÁV REČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.11.011, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 7.6.2017 14:19:31 1. Pln ní rozpočtu za období

Více

MEDIKAČNÍ PROCES. STOLETÍ

MEDIKAČNÍ PROCES. STOLETÍ MEDIKAČNÍ PROCES. STOLETÍ Li ity uplatňova ého edikač ího pro esu a pote iál elektro iza e a auto atiza e Ing. Simona Plischke, HC Logic, s. r. o. Konference ISSS2015, 13.., Hrade Králové Medikač í pro

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Od or život ího prostředí Žerotí ovo á ěstí 3, 2 00 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Od or život ího prostředí Žerotí ovo á ěstí 3, 2 00 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Od or život ího prostředí Žerotí ovo á ěstí 3, 2 00 Brno Č. j.: JMK 136746/2017 Sp. zn.: S - JMK 78137/2016 OŽP-Dan V řizuje: Ing. Andrea Dáňo á Telefon: 541 652 695 Datum:

Více

)akázka je zadá a á dle Pra idel operač ího progra u NUTS Jiho ý hod. dubna 2015;

)akázka je zadá a á dle Pra idel operač ího progra u NUTS Jiho ý hod. dubna 2015; )akázka je zadá a á dle Pra idel operač ího progra u NUTS Jiho ý hod. )adá a í pod í k Veřej é zakázk l souladu s i ter í i předpis O jed atele s h ále us ese í č. 0721/13/2015RK Rad Kraje V soči a a jed

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV Odbor život ího prostředí Č.j.: MěÚ/30147/ /ŽP V Čáslavi d e 14. ledna 2019 sp.zn.: 4386/18 V řizuje: I g. Eva Trtíková Telefon: 327 300 136, e-mail.: trtikova@meucaslav.cz Žadatel:

Více

Klu český h turistů. 125 let

Klu český h turistů. 125 let Klu český h turistů 125 let 1888-2013 Z ače í turisti ký h tras prv í oz ače á pěší trasa Ště hovi esvatojánské proudy prv í dálková pěší trasa Praha-BrdyŠu ava v ývalé ČSR již k 1938 40 000 km 1938-1989

Více

Š Ě Ě ÍŽ Č Á š ě ě ž é ý ý ář ř š ě ří ů ů ř ěř ý š é Ž á ě ě í ó š Ž ů ě é Ž é ě ř ž é č š řá íú é á ě ž ůž í é Ž ó í í é í š ě č í í í ý ě ří é ř í

Š Ě Ě ÍŽ Č Á š ě ě ž é ý ý ář ř š ě ří ů ů ř ěř ý š é Ž á ě ě í ó š Ž ů ě é Ž é ě ř ž é č š řá íú é á ě ž ůž í é Ž ó í í é í š ě č í í í ý ě ří é ř í Ó Á Á é áž ě é ý á á á í Ž ě í í á ě ěř é ó í í í í ě ó ě á á á ý é ř ý é á ě ý ý á á ří é á š í ý á ž í ý ý ý ů ž ě ší á ř š á é ň ó í á í ě Í á í š é á í ě ý ř ý ě á č é á é ó ř é í í ý é ř á ň é Ž á

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Video, kde se celou strategii dozvíte krok za krokem najdete na http://jakudelatweb.cz/strategie-webu-jako-obchodnika

Video, kde se celou strategii dozvíte krok za krokem najdete na http://jakudelatweb.cz/strategie-webu-jako-obchodnika VYTVO ENÍ WEBU STRATEGIE V t ořte si s ou internetovou strategii WEBU jako obchodníka. Jak získávat co nejvíce zákazníku na internetu, propagovat, prodávat a pečo at o stávající zákazníky. Video, kde se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 04/2019 Vypracoval: S h álil: Pedagogi ká rada projed ala d e: 1. 2. 2019 Školská rada s h álila dne: 16. 1. 2019 S ěr i e a ý á plat osti ode dne: 1. 2. 2019 S ěr

Více

EKOLOGICKÉ A JINÉ BARIÉRY DALŠÍHO ROZVOJE ODV TVÍ HUTNICTVÍ ŽELEZA. Konference Vladimír Toman

EKOLOGICKÉ A JINÉ BARIÉRY DALŠÍHO ROZVOJE ODV TVÍ HUTNICTVÍ ŽELEZA. Konference Vladimír Toman EKOLOGICKÉ A JINÉ BARIÉRY DALŠÍHO ROZVOJE ODV TVÍ HUTNICTVÍ ŽELEZA Konference 11. 12. 9. 2014 Vladimír Toman Problematika kapacit výrob oceli Nárůst nadbytečných kapacit: Sv t + 359 mil.t, z toho Asie

Více

Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost

Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost Vzdělávací kurz pro vedoucí pracovníky a management, zejména ředitele, finanční ředitele a další decision makery Tento modul je financován jako projekt v rámci

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Evaluace vý ěru Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejný h politik

Evaluace vý ěru Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejný h politik Evaluace vý ěru Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejný h politik V Opavě.9.0 Zpracoval Mgr. Petr Rypl Evaluač í dotaz ík vý ěru Slezské u iverzit v Opavě V prv í kole přijí a ího říze í do akade i

Více

Projekt reprezenta e DP na o do í verze

Projekt reprezenta e DP na o do í verze Projekt reprezenta e DP na o do í 7-8 2.3 verze Mgr. Jan Srb Projekt repreze ta e DP v hází z hlav í h ílů tohoto Ol pijského klu, ož je účast a OH 2020 v Tokiu a v tvoře í kvalit ího širokého tý u ju

Více

Ý é š á ě í í čá í ří í á ň ě ě á ř ář í ý ý á ů Č ě ý í šíč é ů é é á í ě ý í ě é ý ě é áž ý řá í č ě é ř á š ří é š í í ě é ě ž ý ří ě ůž á ř ž č íší í á í ř š é í ž á ý é í á š ě ž í č é á í í í áš

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední odborné učiliště kadeřnická, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední odborné učiliště kadeřnická, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště kadeřnická, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225 1 Obsah Člá ek Úvod...3 Člá ek Práva a povi osti...5 1) Žák á právo:...5 2) Pedagogičtí pra ov í i ají právo:...6 3) Záko

Více

MANUÁL V)DĚLÁVACÍ & OSVĚTOVÉ AKCE

MANUÁL V)DĚLÁVACÍ & OSVĚTOVÉ AKCE MANUÁL V)DĚLÁVACÍ & OSVĚTOVÉ AKCE Děti patří do ů, z. s. aktualizace k 20. 2. 2017 Děti patří do ů, z. s. 1 OBSAH 1. Vzdělává í a osvěta v DPD 3 2. Vzděláva í ak e a a ídka pro pěstou y 3 )áko ý árok a

Více

ý ě ší ě ší é ří é í ř í á í í ů í ý é é ž ář áš í á í í í ě ř í é í ě úč č ř ž ý ů ý á é é é í ří č á č í ě í č í á š ý ý Ťí ž ů ů ř á ě č í í ž čá á

ý ě ší ě ší é ří é í ř í á í í ů í ý é é ž ář áš í á í í í ě ř í é í ě úč č ř ž ý ů ý á é é é í ří č á č í ě í č í á š ý ý Ťí ž ů ů ř á ě č í í ž čá á š ý č á í á í é é á á í í š í ě í ž š ě č é ščí ž ž ě í č č Ž ý í ř ě ů ží ří í é ě š é ě á š š á é š í š é á í é é ě é ýš ý ů ý ě ý č ú á Ž á í é š ě ů é á í ř é ž ě ě ř í á á é á ě í íř é ý ě ří á ž

Více

Adam Kučínský. Národní bezpečnostní úřad. Národní centrum kybernetické bezpečnosti

Adam Kučínský. Národní bezpečnostní úřad. Národní centrum kybernetické bezpečnosti Adam Kučínský Národní bezpečnostní úřad Národní centrum kybernetické bezpečnosti o a poskytovatel služ y elektro i ký h ko u ika í a su jekt zajišťují í síť elektro i ký h ko u ika í, o b orgá e o oso

Více

MANUÁL AKCÍ PRO DĚTI. Aktualizace k Děti patří do ů, z. s. 1

MANUÁL AKCÍ PRO DĚTI. Aktualizace k Děti patří do ů, z. s. 1 MANUÁL AKCÍ PRO DĚTI Děti patří do ů, z. s. Aktualizace k 20. 2. 2017 Děti patří do ů, z. s. 1 OBSAH 1. Respit í péče 3 )áko ý árok pěstou ů 3 Formy respitu 3 2. Respitní tým 4 Doporuče é slože í respit

Více

č á Č Ě ó č á ů á ě ě é ď Ú č á Č ě ě š č ě í ří á ů š í š í í é ě ů č ě ří č ě ě í ý č á í í á ý á ě í ář š á í á í ň á č é ó í á ě á íč ě á á ě ří č ě í á Č ě á á Ž á ú í ě Č č ý ě ě ď á é á á ě ě

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

Jak být nejlepším hostitelem? Uvažujete o Airbnb? z pohledu úspěšného Airbnb hostitele. Kolik si lze vydělat? Jana Komínová

Jak být nejlepším hostitelem? Uvažujete o Airbnb? z pohledu úspěšného Airbnb hostitele. Kolik si lze vydělat? Jana Komínová Uvažujete o Airbnb? Jak být nejlepším hostitelem? z pohledu úspěšného Airbnb hostitele Kolik si lze vydělat? 2017 Jana Komínová Jana Komínová Vzdělá í: V soká škola eko o i ká obor Právo a podnikání Zakladatelka

Více

Statutár í ěsto Br o jako zprostředkují í su jekt ITI Br ě ské etropolit í o lasti pro uplatňová í ástroje I tegrova é úze í i vesti e ITI

Statutár í ěsto Br o jako zprostředkují í su jekt ITI Br ě ské etropolit í o lasti pro uplatňová í ástroje I tegrova é úze í i vesti e ITI Statutár í ěsto Br o jako zprostředkují í su jekt ITI Br ě ské etropolit í o lasti pro uplatňová í ástroje I tegrova é úze í i vesti e ITI hlašuje 21 výzvu k předkládá í žádostí o podporu z I tegrova ého

Více