OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY. 1/2013 ÚP ROŽMITÁL POD T EMŠÍNEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY. 1/2013 ÚP ROŽMITÁL POD T EMŠÍNEM"

Transkript

1 OPATENÍ OBECNÉ POVAHY. 1/2013 ÚP ROŽMITÁL POD TEMŠÍNEM Paré íslo: 4 Správní orgán sto Rožmitál pod Temšínem Námstí.p Rožmitál pod Temšínem O o vydání rozhodlo zastupitelstvo msta dne 21.listopadu 2013 usnesení. 73/11/2013 nabytí úinnosti dne starosta obce: ing. Josef Vondrášek...otisk úedního razítka Poizovatel stský úad Rožmitál pod Temšínem odbor výstavby a životního prostedí Námstí.p Rožmitál pod Temšínem oprávnná úední osoba dle uzavené smlouvy s mstem: Ing. Miroslav Sládek...otisk úedního razítka Zpracovatel Projektový atelier AD s.r.o. Husova eské Budjovice projektant: Ing. arch. Jaroslav Dank...razítko autorizované osoby Stránka 1 z 146

2 OBSAH DOKUMENTACE I. Výroková ást Územního plánu Rožmitál pod Temšínem 1. Textová ást 2. Grafická ást II. Odvodnní Územního plánu Rožmitál pod Temšínem 1. Textová ást 2. Grafická ást Stránka 2 z 146

3 OBSAH VÝROKOVÉ ÁSTI ÚP ROŽMITÁL POD TEMŠÍNEM OBSAH VÝROKOVÉ ÁSTI ÚP ROŽMITÁL POD TEMŠÍNEM...3 a) vymezení zastavného území...7 b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...7 b.1 ZÁKLADNÍ PEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE...7 b.2 VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, KULTURNÍCH A PÍRODNÍCH HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY...8 b.2.1 ARCHITEKTONICKÉ, URBANISTICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY...8 b.2.2 ÍRODNÍ HODNOTY...8 b.2.3 CIVILIZANÍ HODNOTY...9 c) urbanistická koncepce, vetn vymezení zastavitelných ploch, ploch pestavby a systému sídelní zelen...9 c.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE...9 c.1.1 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH...10 c.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH...10 c.3 VYMEZENÍ PLOCH PESTAVBY...31 c.4 VYMEZENÍ NEZASTAVITELNÝCH PLOCH...33 c.5 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN...34 d) koncepce veejné infrastruktury, vetn podmínek pro její umísování...35 d.1 KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍSOVÁNÍ...35 d.1.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU...35 d.1.2 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V EŠENÉM ÚZEMÍ...35 d.2 KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY...36 d.2.1 KONCEPCE VODOHOSPODÁSKÉHO EŠENÍ A PODMÍNKY JEHO UMÍSOVÁNÍ...36 d.2.2 KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ...37 d.2.3 KONCEPCE ROZVOJE TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE...38 d.2.4 KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM...38 d.2.5 KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM...38 d.2.6 ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ...38 d.3 KONCEPCE OBANSKÉHO VYBAVENÍ...39 d.4 KONCEPCE VEEJNÝCH PROSTRANSTVÍ...39 d.5 OCHRANA OBYVATEL...39 d.5.1 CIVILNÍ OCHRANA...39 d.5.2 VOJENSKÉ ZÁJMY...39 Stránka 3 z 146

4 e) koncepce uspoádání krajiny, vetn vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatení, ochrana ped povodnmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobn...39 e.1 KONCEPCE USPOÁDÁNÍ KRAJINY...39 e.2 VYMEZENÍ PLOCH V KRAJIN A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMNY V JEJICH VYUŽITÍ...40 e.3 NÁVRH SYSTÉMU ÚSES...41 e.3.1 PRVKY ÚSES V EŠENÉM ÚZEMÍ...41 e.4 OPATENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY...43 e.5 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY...43 e.6 VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPATENÍ A OCHRANU PED POVODNMI...43 e.6.1 PROTIEROZNÍ OPATENÍ...43 e.6.2 ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ...43 e.6.3 PROTIPOVODOVÉ OPATENÍ...43 e.7 VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI...44 e.8 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST...44 f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití s urením evažujícího úelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, pípustného využití, nepípustného využití (vetn stanovení, ve kterých plochách je vyloueno umisování staveb, zaízení a jiných opatení pro úely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popípad stanovení podmín pípustného využití tchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspoádání, vetn základních podmínek ochrany krajinného rázu (napíklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výmry pro vymezování stavebních pozemk a intenzity jejich využití)...44 f.1 VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPSOBEM VYUŽITÍ...44 f.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH - VÝSTUPNÍ LIMITY...60 g) vymezení veejn prospšných staveb, veejn prospšných opatení, staveb a opatení k zajišování obrany a bezpenosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkm a stavbám vyvlastnit...61 g.1 SEZNAM VEEJN PROSPŠNÝCH STAVEB A OPATENÍ, U KTERÝCH JE MOŽNO UPLATNIT VYVLASTNNÍ I PEDKUPNÍ PRÁVO...61 g.2 SEZNAM VEEJN PROSPŠNÝCH STAVEB A OPATENÍ, U KTERÝCH JE MOŽNO UPLATNIT VYVLASTNNÍ BEZ MOŽNOSTI PEDKUPNÍHO PRÁVA...61 g.2.1 VEEJN PROSPŠNÉ STAVBY...61 g.2.2 VEEJN PROSPŠNÁ OPATENÍ...62 g.3 STAVBY A OPATENÍ K ZAJIŠOVÁNÍ OBRANY A BEZPENOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI...63 h) vymezení dalších veejn prospšných staveb a veejných prostranství, pro které lze uplatnit pedkupní právo, s uvedením v í prospch je pedkupní právo zizováno, parcelních Stránka 4 z 146

5 ísel pozemk, názvu katastrálního území a popípad dalších údaj podle 5 odst. 1 katastrálního zákona...63 i) stanovení kompenzaních opatení podle 50 odst. 6 stavebního zákona...63 j) vymezení ploch a koridor, ve kterých je rozhodování o zmnách v území podmínno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její poízení a pimené lhty pro vložení dat o této studii do evidence územn plánovací innosti...63 k) vymezení ploch a koridor, ve kterých je rozhodování o zmnách v území podmínno vydáním regulaního plánu, zadání regulaního plánu v rozsahu podle pílohy. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulaní plán z podntu nebo na žádost, a u regulaního plánu z podntu stanovení pimené lhty pro jeho vydání...64 l) stanovení poadí zmn v území (etapizace)...64 m) údaje o potu list územního plánu a potu výkres k nmu pipojené grafické ásti..64 n) seznam zkratek použitých v textu...65 Stránka 5 z 146

6 Opatení obecné povahy. 1/ 2013 Zastupitelstvo msta Rožmitál pod Temšínem píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, v platném znní (dále jen stavební zákon ), 6 (5) Zastupitelstvo obce c) vydává v samostatné psobnosti územní plán za použití 43 odst (4) Územní plán se poizuje a vydává pro celé území obce. Územní plán se vydává formou opatení obecné povahy podle správního ádu. a 54 odst. 2 stavebního zákona, 54 (2) Zastupitelstvo obce vydá územní plán po ovení, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územn plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem ešení rozpor a se stanovisky dotených orgán nebo stanoviskem krajského úadu. 13 a pílohy. 7 vyhlášky. 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zpsobu evidence územn plánovací innosti, ve znní vyhl..458/ /2012 Sb., 13(1) Územní plán obsahuje textovou a grafickou ást. Obsah územního plánu, vetn jeho odvodnní, je stanoven v píloze. 7. (2) Výkresy, které jsou souástí grafické ásti územního plánu, se zpracovávají nad mapovým podkladem v ítku katastrální mapy nebo v mítku 1 : a vydávají se v mítku 1 : nebo 1 : Výkres širších vztah se zpracovává a vydává v mítku výkresu ploch a koridor zásad územního rozvoje nebo vtším. Výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném mítku. Ve výkresech se vyznaí hranice ešeného území. 171 a následujících zákona. 500/2004 Sb., správní ád, v platném znní, 171 Podle této ásti postupují správní orgány v pípadech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatení obecné povahy, které není právním pedpisem ani rozhodnutím. 172(1) Návrh opatení obecné povahy s odvodnním správní orgán po projednání s dotenými orgány uvedenými v 136 doruí veejnou vyhláškou podle 25, kterou vyvsí na své úední desce a na úedních deskách obecních úad v obcích, jejichž správních obvod se má opatení obecné povahy týkat, a vyzve dotené osoby, aby k návrhu opatení podávaly pipomínky nebo námitky. V pípad poteby se návrh zveejní i jiným zpsobem, v míst obvyklým. Návrh opatení obecné povahy musí být zveejnn nejmén po dobu 15 dn. (2) Není-li vzhledem k rozsahu návrhu možno zveejnit jej na úední desce v úplném znní, musí být na úední desce uvedeno, o jaké opatení obecné povahy jde, ích zájm se pímo dotýká a kde a v jaké lh se lze s návrhem seznámit. Úplné znní návrhu vetn odvodnní však musí být i v takovém pípad zveejnno zpsobem umožujícím dálkový pístup. (3) ízení o návrhu opatení obecné povahy je písemné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurí, že se koná veejné projednání návrhu. Dobu a místo konání veejného projednání správní orgán oznámí na úední desce nejmén 15 dn pedem; oznámení zveejní též na úedních deskách obecních úad v obcích, jejichž správních obvod se má opatení obecné povahy týkat. Hrozí-li nebezpeí z prodlení, je možné tuto dobu zkrátit; nestanoví-li zákon jinak, musí zkrácená doba init nejmén 5 dní. (4) K návrhu opatení obecné povahy mže kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatením obecné povahy pímo doteny, uplatnit u správního orgánu písemné pipomínky nebo na veejném projednání ústní ipomínky. Správní orgán je povinen se pipomínkami zabývat jako podkladem pro opatení obecné povahy a vypoádat se s nimi v jeho odvodnní. (5) Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatením obecné povahy pímo doteny, nebo, urí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávnné zájmy mohou být opatením obecné povahy pímo doteny, mohou podat proti návrhu opatení obecné povahy písemné odvodnné námitky ke správnímu orgánu ve lh 30 dn ode dne jeho zveejnní. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatení obecné povahy vydává. Jestliže by vyízení námitky vedlo k ešení, které pímo ovlivní oprávnné zájmy nkteré osoby jiným zpsobem než návrh opatení obecné povahy, a není-li zmna zjevn též v Stránka 6 z 146

7 její prospch, zjistí správní orgán její stanovisko. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odvodnní, se uvede jako souást odvodnní opatení obecné povahy ( 173 odst. 1). Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad. Zmna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách mže být dvodem zmny opatení obecné povahy. 173(1) Opatení obecné povahy, které musí obsahovat odvodnní, správní orgán oznámí veejnou vyhláškou; opatení obecné povahy zveejní též na úedních deskách obecních úad v obcích, jejichž správních obvod se opatení obecné povahy týká. Ustanovení 172 odst. 1 platí obdobn. Opatení obecné povahy nabývá úinnosti patnáctým dnem po dni vyvšení veejné vyhlášky. Hrozí-li vážná újma veejnému zájmu, mže opatení obecné povahy nabýt úinnosti již dnem vyvšení; stanoví-li tak zvláštní zákon, mže se tak stát ped postupem podle 172. Do opatení obecné povahy a jeho odvodnní mže každý nahlédnout u správního orgánu, který opatení obecné povahy vydal. (2) Proti opatení obecné povahy nelze podat opravný prostedek. (3) Povinnost, která je stanovena zákonem a jejíž rozsah je v mezích zákona uren opatením obecné povahy, lze exeku vymáhat jedin tehdy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí, které existenci této povinnosti prohlásilo a v nmž byla osoba, jež tuto povinnost má, jmenovit uvedena. 174(1) Pro ízení podle této ásti platí obdobn ustanovení ásti první a pimen ustanovení ásti druhé. (2) Soulad opatení obecné povahy s právními pedpisy lze posoudit v pezkumném ízení. Usnesení o zahájení ezkumného ízení lze vydat do 3 let od úinnosti opatení. Úinky rozhodnutí v pezkumném ízení nastávají ode dne jeho právní moci. vydává na základ usnesení. 73/11/2013 zastupitelstva msta Rožmitál pod Temšínem ze dne 21. listopadu 2013 Územní plán Rožmitál pod Temšínem takto: a) vymezení zastavného území ešené území je vymezeno velikostí správního území msta Rožmitál pod Temšínem, které zahrnuje 8 katastrálních území: Hut pod Temšínem, Nesvaily pod Temšínem, Povice pod Temšínem, Rožmitál pod Temšínem, Skuhrov pod Temšínem, Starý Rožmitál, Strýkovy, Voltuš. Zastavné území bylo v Územním plánu Rožmitál pod Temšínem vymezeno v souladu s 58 stavebního zákona, a to na základ przkum a rozbor a je vyznaeno ve Výkrese základního lenní území (. 1) a v Hlavním výkrese (. 2). b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot b.1 ZÁKLADNÍ PEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE Územní plánování ve veejném zájmu chrání a rozvíjí pírodní, kulturní a civilizaní hodnoty území, vetn urbanistického, architektonického a archeologického ddictví. Pitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostedí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to uruje podmínky pro hospodárné využívání zastavného území a zajišuje ochranu nezastavného území a nezastavitelných pozemk. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavného území. V obci Rožmitál pod Temšínem se pedpokládá pedevším rozvoj bydlení v rodinných domech, dále rozvoj výroby, v menší míe rozvoj obanského vybavení a technické infrastruktury. Je teba klást draz na obnovu souasného bytového fondu. Rozvoj zastavného území je uren pevážn ke zmnám staveb, modernizaci a dostavb. Navržená výšková hladina pro doplované a pestavované objekty musí korespondovat s okolní zástavbou. Rekonstruované a pestavované objekty lze zvtšovat až do velikosti dané podmínkami stanovenými pro využití území navržených ploch. Dostavba je soustedna pedevším na plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení sídla, s maximálním využitím stávajících komunikací a infrastruktury. Odstavení vozidel v nov vzniklé zástavb je situováno vždy na vlastním pozemku. Díky vysokým pírodním i kulturním hodnotám Rožmitálska je smrován další vývoj celého správního území msta Rožmitál pod Temšínem do oblasti turistického ruchu a s ním souvisejících služeb a vybavení. Stránka 7 z 146

8 Souasn jsou potlaeny innosti, které by mohly narušit jedinené podmínky rozvoje, jimiž jsou pírodní hodnoty území (ochrana nezastavného území, ochrana volné krajiny). b.2 VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, KULTURNÍCH A ÍRODNÍCH HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY b.2.1 ARCHITEKTONICKÉ, URBANISTICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY Krom ochrany ešeného území dle platných právních pedpis z hlediska státní památkové pée (území mstské památkové zóny, kulturních památek zapsaných v Ústedním seznamu kulturních památek R; území s archeologickými nálezy) jsou územním plánem chránny tyto hodnoty: urbanistická struktura a architektonický ráz zástavby msta dochovalé objekty lidové architektury v sídlech Hut pod Temšínem, Nesvaily, Skuhrov, Povice, Strýkovy, Voltuš a Zalány památky místního významu, které nejsou zapsány v Ústedním seznamu kulturních památek R - tj. objekty ispívající k identit území (drobné sakrální stavby, památníky, pomníky a sochy ) vetn jejich okolí ímstská kulturní krajina a dochovaný krajinný ráz území Ochrana hodnot pro plochy architektonicky, urbanisticky a kulturn cenné Je teba zachovat kulturní ddictví. Veškeré dje, innosti a zaízení musí respektovat kvalitu urbanistického, architektonického a pírodního prostedí. Rozvoj kulturních hodnot lze podporovat nap. realizací nových objekt drobné architektury, kvalitní úpravou veejných prostranství a zvýšenou péí o ztvárnní novostaveb a rekonstrukcí tak, aby respektovaly místní hodnoty. Stavby i zmny staveb musí dsledn respektovat charakter, prostorové uspoádání a mítko dochované zástavby - zejména dodržení hmot a proporcí objekt vzhledem k stávajícím tradiním sousedním stavbám (nap. charakteristický obdélníkový pdorys, výška hebene, výška ímsy, tvar a sklon stechy, štíty a jejich orientaci, historické architektonické detaily). U staveb, které jsou pohledovými dominantami a kulturními hodnotami území (nap. kostel Povýšení sv. Kíže ve Starém Rožmitále, renesanní zámek a kostel sv. Jana Nepomuckého v Rožmitále) se nepipouští stavební úpravy a zmny prelí. Podstatné je uchování stávajícího uspoádání cenných staveb vetn hospodáských ástí (možnost rekonstrukce a estavby nap. na bydlení). Úpravy venkovních prostor a ploch (nap. plochy veejných prostranství) v okolí architektonicky cenných staveb budou provádny v souladu s tradiní zástavbou a s ohledem na krajinný ráz tak, aby neznehodnocovaly dané prostedí, zejména architektonicky píznivé dominanty. Plochy zámku i nadále dobe udržovat a vhodným uspoádáním zelen umožnit jeho vyniknutí. Bezprostední okolí jednotlivých architektonicky cenných staveb nesmí být znehodnoceno umisováním zaízení, které by narušily jejich vzhled a snížily jejich estetickou hodnotu (nap. dostavby garáží a sklad, instalace anténních systém a stožár pro penos rádiových signál, parabolické antény, vzduchotechnická potrubí, reklamní zaízení a billboardy, reklamní nástnné malby apod.). ležité je ešit pechod urbanizované ásti zastavného území do neurbanizovaného území tak, aby nedošlo k vážnému narušení obrazu msta. Výsadbou ochranné zelen je možné zmírnit negativní dopad zemlských a výrobních staveb na krajinný ráz. U významných vyhlídkových bod - vyvýšených míst s jedinenými výhledy na významné a atraktivní partie msta a krajiny je nutné nepipustit innosti, výstavbu a zámry, které by mohly tato místa a výhledy narušit. Je vhodné místa výhled podpoit odpoívadly. Ochrana kulturních památek je zpracována ve spolupráci s Památkovým ústavem v Praze. Návrh Územního plánu Rožmitál pod Temšínem respektuje zákon O státní památkové péi. b.2.2 ÍRODNÍ HODNOTY Na správním území msta Rožmitál pod Temšínem se nachází velké množství pírodních hodnot, které vytváí hlavní charakteristiku území. Základem jsou chránná území, která lze rozdlit do dvou skupin: 1) plošná území a památné stromy - NATURA Evropsky významné lokality: EVL Temšín a Hebence, EVL Rožmitál pod Temšínem, EVL Niva Kotelského potoka, EVL Závišínský potok, Pírodní park Temšín, jehož souástí jsou Pírodní památka Hebenec, Pírodní památka Temešný vrch, Pírodní památka Rožmitál pod Temšínem a Pírodní rezervace Getsemanka I. a II. a památné stromy. 2) pírodní zdroje - vodní zdroje I. a II. stupn, ložisko nevyhrazených nerost a poddolovaná území Stránka 8 z 146

9 Krom tchto území, která jsou chránna dle zvláštních pedpis, jsou územním plánem chránny tyto pírodní lokality - hodnoty: významné krajinné prvky ze zákona (lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy) prvky územního systému ekologické stability (nadregionální, regionální i lokální) významné plochy zelen - stromové aleje, behové porosty, skupiny vzrostlých strom v sídle a krajin plochy v nezastavném území vymezené v územním plánu jako plochy pírodní (P) a plochy smíšené nezastavného území (SN). Ochrana pírodních hodnot Podmínky ochrany jsou dány zákonem o ochran pírody a krajiny. V Pírodním parku Temšín bude nová výstavba v lokalitách s dochovanou cennou lidovou architekturou dodržovat tradiní formy a mítka objekt a v architektonickém ešení bude respektovat tradiní architektonický výraz staveb a v dalších lokalitách bude respektovat tradiní formy a mítko objekt pi novodobém architektonickém výrazu. Na území PP Temšín je nutno dodržovat také tradiní barevnost staveb, a to i pi použití novodobých materiá (omítky obvodových zdí, obklady, stešní krytiny). V krajin mimo sídla bude kladen draz na zachování pírodního charakteru území. Budou minimalizovány pípustné stavby ve volné krajin (technická infrastruktura, stavby pro zabezpeení zemlské a lesnické innosti), které nenaruší celkový ráz krajiny a pvodní zástavby a neohrozí pírodu. Podmín lze pipustit výstavbu rozhleden, pokud nedojde k narušení pírodních dominant anebo k významnému zásahu do porost. Oplocení v nezastavném území je možné realizovat pouze formou oplocení pastvin. Dležité je chránit význané solitérní stromy, skupiny strom, stromoadí v urbanizovaném i neurbanizovaném území msta, u památných strom pak sledovat zdravotní stav a vykonávat pouze asananí ezy. Výsadbou izolaní zelen lze potlait psobení rušivých dominant v obrazu obce, pedevším pak výrobních a zemlských areál. V souasnosti je pipraven návrh na vyhlášení maloplošného zvlášt chránného území Pírodní rezervace Getsemanka (spojení PR Getsemanka I. a II.). Ministerstvo životního prostedí R projednává návrh na vyhlášení CHKO Brdy. Hranice navržené CHKO zasahují i na ešené území. b.2.3 CIVILIZANÍ HODNOTY Za civilizaní hodnotu se dá považovat v podstat celé zastavné území, které zahrnuje prostor stavebních parcel (zastavných ploch a dvor) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží úelu, pro který byly stavby zaízeny. Dále se jedná o civilizaní hodnoty území spoívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou. Ochrana civilizaních hodnot Ochrana hodnot spoívá v chránní kvality sídelní struktury s ohledem na její historický, stavebn technický význam, nesnižování stávající úrovn veejné i ostatní technické infrastruktury a zajištní jejího další rozvoje. Je teba respektovat stávající civilizaní hodnoty, podporovat výstavbu navržené dopravní a technické infrastruktury (zachování turistických a cykloturistických tras, rozšíení parkovacích ploch, vybudování nových vodovodních a kanalizaních ad v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objektm, rozšíení stedotlakého plynovodu); ležité je realizovat protierozní a protipovodová opatení na ochranu území. Hlavní výkres (. 2) zahrnuje návrhy dalšího rozvoje obce. Tyto zámry vytváí dostatené pedpoklady pro zachování a rozvoj civilizaních hodnot. Návrh ÚP všechny hodnoty respektuje a dále rozvíjí. Podmínky ochrany zjištných hodnot jsou zásadami pro innost správních úad a pro poizování navazující ÚPD. c) urbanistická koncepce, vetn vymezení zastavitelných ploch, ploch pestavby a systému sídelní zelen c.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspoádání stávající i nové zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti jednotlivých sídel s cílem zvyšování kvality obytného prostedí. Pitom se respektuje uritá uvolnnost zástavby odpovídající mstskému prostedí a celkovému mítku stávající zástavby. Pi realizaci výstavby je teba zachovávat zalenní nejen do okolního zastavného území, ale i zalenní sídla do krajiny a zohlednit veškeré hodnoty území historickou a urbanistickou strukturu sídla, historicky cenné objekty, dominanty a Stránka 9 z 146

10 kulturní památky. Dále je nutné klást draz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání vnitních rezerv zastavných ástí a v rámci výstavby soukromých obytných objekt je teba podporovat možnost zizování prostor pro obanské vybavení, které nenaruší okolní bydlení. Navržená koncepce navazuje na zpsoby využití, které jsou v území již zastoupeny a vymezeny plochy s urením jejich hlavního, pípustného, pípadn podmín pípustné využití, nepípustného využití a podmínek prostorového uspoádání - viz údaje v kapitole f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití. ÚP Rožmitál pod Temšínem eší pedevším návrh ploch pro bydlení (B), smíšené obytné plochy (SO) a plochy rekreace (R). Tyto plochy vtšinou vhodn navazují na stávající zástavbu nebo vyplují volné proluky a nevyužité prostory zastavného území. Tímto uspoádáním navržených ploch dojde k ucelení jednotlivých sídel. Nová výstavba bude mít charakter individuálního trvalého bydlení i pokud bude využívána k rekreaním úelm. Pi zaleování navrhované zástavby je nutno pihlédnout ke stávajícímu charakteru lokality. Ve mst Rožmitál pod Temšínem je zejména nutné respektovat mstskou památkovou zónu (u lokalit k ní piléhajících) s dominantami zámku a kostela sv. Jana Nepomuckého a další kulturní památky, mezi nimiž dominuje kostel Povýšení sv. Kíže s farou a kaplankou, jako významné kulturní a architektonické hodnoty. U ostatních sídel je teba zohlednit existenci oblastí regionální lidové architektury vetn mítka stávající zástavby. Podmínkou pro výstavbu objekt pro bydlení soustedných podél silnic I., II. a III. tídy je prokázat eliminaci hlukové zátže. Územní plán eší nkolik ploch obanského vybavení (OV). V Rožmitále pod Temšínem jsou návrhy soustedny podél hlavních silnic, pemž jedna plocha umožuje rozšíení stávající plochy pro sport. Pro vybudování sportovního hišt je navržena i plocha v Povicích. Žádná z tchto ploch nesmí zatžovat negativními vlivy (nap. hlukem) okolní zástavbu. Plochy veejných prostranství (VP) jsou v návrhu vymezeny pedevším pro veejnou zele (VPz) a dále pak pro místní komunikace a parkovišt. Další plochy veejných prostranství jsou navrženy v podob izolaní zelen podél silnic a ploch výroby, aby došlo k oddlení ploch bydlení. Ve východní a severní ásti msta Rožmitál pod Temšínem jsou navrženy plochy pro výrobu a skladování (VS), které navazují na stávající plochy se stejným zpsobem využití a rozšiují je. Rovnž je navrženo rozšíení stávajících ploch v Nesvailech a Zadních Hutích. Tyto návrhy jsou vhodn umístny mimo obytné zóny sídel a nesmí svým provozem zatžovat okolní zástavbu pro bydlení negativními vlivy. Plochy technické infrastruktury (TI) jsou zastoupeny nkolika plochami pro istírny odpadních vod. U ploch pro OV je navržena maximální hranice negativního vlivu OV pro území, které je OV ovlivováno. V budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici pekroit. Jihozápadn od Rožmitálu pod Temšínem je navržena plocha dopravní infrastruktury (DI). Jedná se o návrh plochy pro místní komunikaci, která zajistí napojení areálu bývalých kasáren na kapacitní silnici II. tídy. Navržena je i nová vodní plocha (V). Jedná se o vodohospodáskou plochu v k. ú. Starý Rožmitál, na Novém potoce jižn od rekreaní oblasti u Sobenského rybníka. Územní plán navrhuje také plochy k zalesnní - plochy lesní (L). Návrh ÚP Rožmitál pod Temšínem nevymezuje žádné plochy územních rezerv. c.1.1 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Navržené objekty budou dodržovat výšku okolní zástavby, tj. v místech s vícepodlažní zástavbou bude výška limitována výškou okolních dom do vzdálenosti cca 50m. V nízkopodlažní zástavb bude umožnna výstavba pízemních objekt s možností obytných podkroví. Navržené procento zastavní stavebními objekty a zpevnnými plochami (komunikace, parkovišt, bazény, terasy ) je uvedeno v kapitole f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití. Veškeré navržené plochy vtší než 0,5 ha budou doplnny veejnou zelení v rozsahu 20% ešené plochy. Do této plochy je možné zapoítat dtská a sportovní hišt malého rozsahu a aleje podél komunikací. Podrobnjší podmínky pro zástavbu budou ešeny územní studií na plochách vyznaených ve výkresech (. 1 a 2). Nová výstavba bude uskuteována smrem od souasn zastavného území do volné krajiny. Mimo zástavby v prolukách bude zástavba realizována vždy až po úplném zainvestování inženýrskými sítmi. Další výstavby na plochách bydlení (nové ZTV pro rodinné domy) je možné zahájit až po zastavní minimáln 50% edchozích stavebních parcel. c.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH V pípad stetu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (OP) je nutné ešit výjimku z tchto OP v navazujících ízeních. Poznámka: Plochy vyjmuté z návrhu jsou uvedeny pouze pro pehlednost a ve výsledném návrhu budou z textu vypuštny. Stránka 10 z 146

11 k. ú. Starý Rožmitál OZNA. PLOCHY STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH VÝMRA V HA B 1 ipojeno k SO 5 na základ jednání na MÚ RpT ( ) R 1 Vypuštno na základ jednání s Ing. Máslovou - KÚ SK ( ) SO 1 SO 2 Plocha smíšená obytná - na západním okraji msta Rožmitál pod Temšínem, plocha navazuje na zastavné území se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury a funkní regionální biokoridor RK 258. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - v západní ásti msta Rožmitál pod Temšínem, návrh je zalenn mezi stávající plochu smíšenou obytnou a smíšenou výrobní, plocha navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; funkní regionální biokoridor RK 258; el. vedení a vodovodní ad vetn jejich ochranných pásem; archeologickou lokalitu. 0,72 4,09 SO 5 SO 6 SO 7 SO 8 SO 9 Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - na severozápadním okraji msta Rožmitál pod emšínem, v blízkosti stávající silnice I. tídy I/19, plocha navazuje na zastavné území se stejným zpsobem využití. Souástí lokality je plocha technické infrastruktury - navržená trafostanice T 67. Obsluha území - ze stávajících místních komunikací Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice I/19; zvýšenou hygienickou zátž hluku; archeologickou lokalitu. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - v severovýchodní ásti k. ú. Starý Rožmitál, na jihozápadním okraji sídla Zalány, plocha rozšiuje stávající plochu se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; vzdálenost 50m od okraje lesa. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - v severovýchodní ásti k. ú. Starý Rožmitál, na jihozápadním okraji sídla Zalány, plocha rozšiuje stávající plochy se stejným zpsobem využití. Obsluha území - dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; vzdálenost 50m od okraje lesa. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - v severovýchodní ásti k. ú. Starý Rožmitál, na západním okraji sídla Zalány, plocha propojuje stávající objekty na plochách se stejným zpsobem využití a uceluje tak sídlo Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; vedení a ochranné pásmo el. vedení. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - u severovýchodní hranice k. ú. Starý Rožmitál, ve stední 4,65 0,44 0,19 0,81 2,41 Stránka 11 z 146

12 OZNA. PLOCHY STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH VÝMRA V HA ásti sídla Zalány, mezi dvma místními komunikacemi. Návrhem dojde k ucelení sídla. Obsluha území - ze stávajících místních komunikací Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; vedení a ochranné pásmo el. vedení. SO 10 SO 11 SO 12 SO 13 VP 3 VP 4 Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - u severovýchodní hranice k. ú. Starý Rožmitál, na západním okraji sídla Zalány, mezi dvma místními komunikacemi. Jedná se o nezastavnou vnitní ást bloku se stejným zpsobem využití. Návrh propojí kolik menších zastavných území. Dojde tak k ucelení zástavby a tím i sídla. Obsluha území - ze stávajících místních komunikací Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - v severovýchodním cípu k. ú. Starý Rožmitál, ve stední ásti sídla Zalány, v tsné blízkosti silnice III. tídy, u místní komunikace. Návrhem dojde k ucelení zástavby. Obsluha území - ze stávajících místních komunikací Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín a region lidové architektury; vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu stávajícího vodovodního adu; ochranné pásmo silnice III. tídy. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - u severní hranice k. ú. Starý Rožmitál, na západním okraji sídla Zalány, u místní komunikace. Plocha rozšiuje plochy se stejným zpsobem využití a uceluje zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - u severovýchodní hranice k. ú. Starý Rožmitál, na západním okraji sídla Zalány, u místní komunikace. Plocha rozšiuje plochu se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veejných prostranství - na severozápadním okraji msta Rožmitál pod emšínem, jedná se o 20m široký pruh v ochranném pásmu silnice I. tídy I/19, plocha dopluje plochu smíšenou obytnou SO 5. Obsluha území - dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice I/19; zvýšenou hygienickou zátž hluku; telekomunikaní kabel vetn ochranného pásma; navržený koridor pro vodovod. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veejných prostranství - u severovýchodní hranice k. ú. Starý Rožmitál, ve stední ásti sídla Zalány. Návrh vypluje prostor ochranných pásem el. vedení a dopluje plochy smíšené obytné SO 9 a SO 18. Souástí lokality je plocha technické infrastruktury - navržená trafostanice T 64. Obsluha území - ze stávajících místních komunikací, píp. dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; lokální biokoridor BK 20; region lidové architektury; vedení a ochranné pásmo el. vedení. VP 5 Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. 0,58 0,34 4,44 0,98 0,10 0,83 0,49 Stránka 12 z 146

13 OZNA. PLOCHY STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH VÝMRA V HA VP 21 VP 22 Plocha veejných prostranství - v severovýchodním cípu k. ú. Starý Rožmitál, ve stední ásti sídla Zalány. Návrh vypluje prostor ochranných pásem el. vedení a ochranné pásmo silnice III. tídy a dopluje plochu SO 11. Obsluha území - ze stávající místní komunikace, píp. dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín a region lidové architektury; vedení a ochranné pásmo el. vedení. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veejných prostranství - v západní ásti msta Rožmitál pod Temšínem, ást vypluje prostor ochranného pásma el. vedení a ást oddluje obytnou lokalitu od volné, zemlsky využívané krajiny. Návrh navazuje na zastavné území a dopluje plochu SO 2. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; funkní regionální biokoridor RK 258; el. vedení a vodovodní ad vetn jejich ochranných pásem; archeologickou lokalitu. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veejných prostranství - v západní ásti msta Rožmitál pod Temšínem. Návrh navazuje na zastavné území a dopluje plochu SO 2. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; funkní regionální biokoridor RK 258; el. vedení a vodovodní ad vetn jejich ochranných pásem; archeologickou lokalitu. 0,65 0,24 k. ú. Rožmitál pod Temšínem OZNA. PLOCHY B 2 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Plocha bydlení - severn od msta Rožmitál pod Temšínem, u silnice III/1919, poblíž silnice I/19, navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace, pop. ze silnice III. tídy Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo silnice III. tídy a zvýšenou hygienickou zátž hluku. B 3 ipojeno k SO 33 na základ jednání na MÚ RpT ( ) B 4 B 5 B 6 Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha bydlení - u jihozápadního okraje msta Rožmitál pod Temšínem, jižn od Podzámeckého rybníka a rybníka Kuchyka. Navržená plocha navazuje na zastavné území. Obsluha území - dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; hranici mstské památkové zóny; vedení a ochranné pásmo el. vedení. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha bydlení - u jihozápadního okraje msta Rožmitál pod Temšínem, jižn od Podzámeckého rybníka a rybníka Kuchyka. Souástí lokality mohou být plochy technické infrastruktury - navržené trafostanice T 76, T 77 a T 78 - jejich umístní je pouze orientaní, pesná poloha bude ešena v rámci územní studie. Obsluha území - dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; kabelové vedení a ochranné pásmo el. vedení. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha bydlení - u jižního okraje msta Rožmitál pod Temšínem, ze severu VÝMRA V HA 1,08 8,72 6,54 12,54 Stránka 13 z 146

14 OZNA. PLOCHY B 7 B 8 R 2 R 5 OV 1 OV 2 OV 3 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH navazuje na zastavné území msta a z jihozápadu na bývalý areál kasáren. Souástí lokality je plocha technické infrastruktury - navržená trafostanice T 74. Obsluha území - dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit stávající el. vedení, navržené kabelové vedení a navrženou trafostanici vetn jejich ochranných pásem; ochranné pásmo silnice III. tídy; vodní zdroj vetn ochranného pásma I. stupn; ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn; telekomunikaní kabel vetn ochranného pásma; vodovodní a kanalizaní ad vetn jejich ochranných pásem Plocha bydlení - u místní komunikace u jihozápadního okraje msta Rožmitál pod emšínem. Lokalita rozšiuje stávající plochu se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo stávajícího el. vedení; ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn. Plocha bydlení - u jižního okraje msta Rožmitál pod Temšínem. Lokalita navazuje na zastavné území se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo stávajícího el. vedení; ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn. Plocha rekreace - v severní ásti msta Rožmitál pod Temšínem, u silnice III. tídy smr Sedlice. Lokalita rozšiuje stávající plochu se stejným zpsobem využití, návrhem dojde k zarovnání zastavného území. Obsluha území - ze stávající silnice III. tídy Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo silnice III. tídy a trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma. Plocha rekreace - v jihovýchodní ásti msta Rožmitál pod Temšínem, u vodního toku Skalice. Lokalita rozšiuje stávající plochu se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávající úelové komunikace Limity využití území - zohlednit funkní regionální biocentrum RC 875; vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo hbitova; ochranné pásmo OV a hranici záplavy Q 100. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha obanského vybavení - v severovýchodní ásti msta Rožmitál pod emšínem, u silnice I. tídy I/19. Lokalita umožuje rozvoj sportovního areálu a navazuje na zastavné území. Obsluha území - pes stávající plochy sportovního areálu, pop. sjezdem ze silnice I. tídy Limity využití území - zohlednit zvýšenou hygienickou zátž hluku; ochranné pásmo silnice I/19; vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu a ochranné pásmo telekomunikaního kabelu; plochu koridoru technické infrastruktury a region lidové architektury. Plocha obanského vybavení - ve východní ásti msta Rožmitál pod Temšínem, u silnice I. tídy I/19. Lokalita je vymezena vodní plochou a vodoteemi. Obsluha území - sjezdem ze silnice I. tídy. Napojení bude velmi problematické z dvodu nezbytnosti vzniku nové kižovatky v blízkosti stávající okružní ižovatky (min. 150m). Možnost vzniku další kižovatky i sjezdu bude nezbytné provit samostatnou dopravní studií. Limity využití území - zohlednit zvýšenou hygienickou zátž hluku; ochranné pásmo silnice I/19 a region lidové architektury. Plocha obanského vybavení - ve východní ásti msta Rožmitál pod Temšínem, u kruhového objezdu. Plocha je vymezena silnicemi I. tídy I/18 a I/19 a vodní plochou. Lokalita navazuje na zastavné území. VÝMRA V HA 0,08 0,21 1,19 0,29 1,17 0,37 0,71 Stránka 14 z 146

15 OZNA. PLOCHY OVh 4 VP 1 VP 2 VP 6 VP 7 VP 8 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Obsluha území - sjezdem ze silnice I. tídy. Napojení bude velmi problematické z dvodu nezbytnosti vzniku nové kižovatky v blízkosti stávající okružní ižovatky (min. 150m). Možnost vzniku další kižovatky i sjezdu bude nezbytné provit samostatnou dopravní studií. Limity využití území - zohlednit zvýšenou hygienickou zátž hluku; ochranné pásmo silnice I/19; trasu a ochranné pásmo telekomunikaního kabelu; trasu navrženého kabelu el. vedení a region lidové architektury. Plocha obanského vybavení - hbitov - v jihovýchodní ásti msta Rožmitál pod emšínem. Návrh rozšiuje stávající hbitov, navazuje na zastavné území a malá ást plochy zasahuje na k. ú. Skuhrov pod Temšínem. Obsluha území - pes stávající plochu hbitova Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; funkní regionální biocentrum RC 875; vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo hbitova; zvýšenou hygienickou zátž hluku; ochranné pásmo silnice I/19; trasu a ochranné pásmo telekomunikaního kabelu a region lidové architektury. Plocha veejných prostranství - na východním okraji msta Rožmitál pod emšínem, oddluje stávající plochu obanského vybavení od silnice I. tídy I/19. Obsluha území - stávajícím sjezdem ze silnice I. tídy (nutno provit, zda-li se jedná o sjezd povolený) Limity využití území - zohlednit lokální biokoridor BK 21; otevenou vodote; region lidové architektury; zvýšenou hygienickou zátž hluku; ochranné pásmo silnice I/19; trasu a ochranné pásmo telekomunikaního kabelu. Plocha veejných prostranství - na východním okraji msta Rožmitál pod emšínem, oddluje navrženou plochu smíšenou obytnou SO 34 od silnice I. tídy I/19. Obsluha území - - stávajícím sjezdem ze silnice I. tídy (nutno provit, zda-li se jedná o sjezd povolený) Limity využití území - zohlednit lokální biokoridor BK 21; region lidové architektury; zvýšenou hygienickou zátž hluku; ochranné pásmo silnice I/19; trasu a ochranné pásmo telekomunikaního kabelu. Plocha veejných prostranství - severn od msta Rožmitál pod Temšínem, u silnice III/1919, poblíž silnice I/19. Plocha dopluje plochu bydlení B 2. Obsluha území - ze stávající místní komunikace, pop. ze silnice III. tídy Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo silnice III. tídy a zvýšenou hygienickou zátž hluku. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veejných prostranství - na severním okraji msta Rožmitál pod emšínem, návrh vypluje prostor ochranných pásem el. vedení a trafostanice. Plocha dopluje plochu smíšenou obytnou SO 33. Lokalita navazuje na zastavné území. Obsluha území - dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice I. tídy; stávající trafostanici T49; vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu telekomunikaního vedení. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veejných prostranství - na severním okraji msta Rožmitál pod emšínem, jedná se o 20m široký pruh v ochranném pásmu silnice I. tídy I/19. Plocha dopluje plochu smíšenou obytnou SO 33. Lokalita navazuje na zastavné území. Obsluha území - dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice I. tídy; zvýšenou hygienickou zátž hluku; trasu telekomunikaního vedení vetn VÝMRA V HA 0,70 0,48 0,36 0,17 0,36 0,74 Stránka 15 z 146

16 OZNA. PLOCHY VP 9 VP 10 VP 11 VP 12 VP 13 VP 14 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH ochranného pásma; navržený koridor kanalizace. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veejných prostranství - v jihozápadní ásti msta Rožmitál pod emšínem, jižn od Podzámeckého rybníka a rybníka Kuchyka. Navržená plocha navazuje na zastavné území a dopluje plochu bydlení B 4. Obsluha území - dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu vodovodního adu a telekomunikaní kabel vetn ochranného pásma. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veejných prostranství - u jihozápadního okraje msta Rožmitál pod emšínem, jižn od Podzámeckého rybníka a rybníka Kuchyka. Navržená plocha dopluje plochu bydlení B 5 a plochu smíšenou obytnou SO 37. Souástí lokality mohou být plochy technické infrastruktury - navržené trafostanice T 76, T 77 a T 78 - jejich umístní je pouze orientaní, pesná poloha bude ešena v rámci územní studie. Obsluha území - dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; stávající el. vedení, navržené kabelové vedení a navrženou trafostanici vetn jejich ochranných pásem; trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veejných prostranství - u jižního okraje msta Rožmitál pod Temšínem. Lokalita je pevážn vymezena v ochranném pásmu silnice III. tídy. Navržená plocha dopluje plochu bydlení B 6. Souástí lokality je plocha technické infrastruktury - navržená trafostanice T 71. Obsluha území - ze stávající místní komunikace, pop. dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo silnice III. tídy; vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veejných prostranství - u jižního okraje msta Rožmitál pod Temšínem. Navržená plocha dopluje plochu bydlení B 6. Souástí lokality jsou plochy technické infrastruktury - navržené trafostanice T 72 a T 73. Obsluha území - dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma; ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veejných prostranství - ve stední ásti sídla Zalány. Lokalita je navržena do prostoru ochranného pásma el. vedení a dopluje plochu smíšenou obytnou SO 18. Obsluha území - dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; lokální biokoridor BK 20; region lidové architektury; archeologickou lokalitu. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veejných prostranství - u západního okraje sídla Zalány. Lokalita propojuje dv zastavná území. Navržená plocha dopluje plochu smíšenou obytnou SO 21. Obsluha území - dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit írodní park Temšín; region lidové architektury; VÝMRA V HA 0,75 1,54 0,74 1,10 0,14 0,11 Stránka 16 z 146

17 OZNA. PLOCHY VP 15 VP 16 VP 17 VP 18 VP 19 VP 20 VP 37 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH otevenou vodote. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veejných prostranství - v jižní ásti sídla Zalány. Plocha leží mezi roztroušenou zástavbou sídla. Navržená plocha dopluje plochu smíšenou obytnou SO 22. Souástí lokality je plocha technické infrastruktury - navržená trafostanice T 68. Obsluha území - dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; navržené kabelové vedení a trafostanici vetn jejich ochranných pásem; ochranné pásmo silnice III. tídy; archeologickou lokalitu. Plocha veejných prostranství - u místní komunikace u jižního okraje sídla Zalány. Navazuje na zastavné území a dopluje plochu smíšenou obytnou SO 27. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; otevenou vodote. Plocha veejných prostranství - u místní komunikace u jižního okraje sídla Zalány. Navazuje na zastavné území a dopluje plochu smíšenou obytnou SO 28. Souástí lokality je plocha technické infrastruktury - stávající trafostanice T 27. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; ochranné pásmo silnice III. tídy; trafostanici a její ochranné pásmo. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veejných prostranství - severn od msta Rožmitál pod Temšínem, u silnice III. tídy smr Sedlice. Navazuje na zastavné území a dopluje plochu smíšenou obytnou SO 31. Obsluha území - ze stávající komunikace III. tídy, pop. dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit otevenou vodote; ochranné pásmo silnice III. tídy; trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma. Plocha veejných prostranství - v severní ásti msta Rožmitál pod Temšínem, u kižovatky silnic I. a III. tídy. Navržená plocha dopluje plochu smíšenou obytnou SO 32. Obsluha území - ze stávající úelové komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice I. tídy; zvýšenou hygienickou zátž hluku; cyklotrasu; trasu telekomunikaního vedení vetn ochranného pásma; navržený koridor kanalizace. Pro ást této plochy je nutné zpracovat územní studii. Plocha veejných prostranství - u severovýchodního okraje msta Rožmitál pod emšínem, lokalita je pevážn vymezena v ochranném pásmu silnic I. tídy. Navržená plocha dopluje plochu smíšenou obytnou SO 35 a plochy obanského vybavení OV 2 a OV 3. Souástí lokality je plocha technické infrastruktury - navržená trafostanice T 69. Obsluha území - dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit lokální biocentrum BC 4; vodní plochu a otevenou vodote; region lidové architektury; ochranné pásmo silnice I. tídy; zvýšenou hygienickou zátž hluku; stávající el. vedení, navržené kabelové vedení, navrženou trafostanici a jejich ochranná pásma; trasu telekomunikaního vedení etn ochranného pásma. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veejných prostranství - ve stední ásti sídla Zalány. Lokalita je navržena do prostoru ochranného pásma el. vedení a dopluje plochu smíšenou obytnou VÝMRA V HA 0,33 0,24 0,36 0,37 0,32 1,18 0,16 Stránka 17 z 146

18 OZNA. PLOCHY VP 38 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH SO 19. Obsluha území - dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit lokální biokoridor BK 20; region lidové architektury; archeologickou lokalitu. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veejných prostranství - ve stední ásti sídla Zalány. Lokalita je navržena do prostoru ochranného pásma el. vedení a dopluje plochu smíšenou obytnou SO 20. Obsluha území - dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit lokální biokoridor BK 20; region lidové architektury; vzdálenost 50m od okraje lesa; archeologickou lokalitu. VPz 2 Návrhová plocha byla pazena k ploše VP 20. SO 14 SO 15 SO 16 SO 17 SO 18 SO 19 Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - v proluce ve stední ásti sídla Zalány, u silnice III. tídy. Návrhem dojde k ucelení zastavného území. Obsluha území - ze stávající silnice III. tídy Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; ochranné pásmo silnice III. tídy; trasu telekomunikaního vedení vetn ochranného pásma. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - ve stední ásti sídla Zalány, u silnice III. tídy. Navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace, pop. dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; ochranné pásmo silnice III. tídy; trasu vodovodního adu vetn ochranného pásma. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - ve stední ásti sídla Zalány, mezi místními komunikacemi. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; trasu vodovodního adu vetn ochranného pásma. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - ve stední ásti sídla Zalány, u silnice III. tídy. Navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; ochranné pásmo silnice III. tídy; trasu vodovodního adu vetn ochranného pásma. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - u severovýchodní hranice k. ú. Rožmitál pod Temšínem, ve stední ásti sídla Zalány, uprosted roztroušené zástavby. Návrhem dojde k ucelení sídla. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; lokální biokoridor BK 20; region lidové architektury; ochranné pásmo el. vedení; archeologickou lokalitu. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - proluka ve stední ásti sídla Zalány, u silnice III. tídy. VÝMRA V HA 1,00 0,19 0,64 0,20 0,16 1,26 0,31 Stránka 18 z 146

19 OZNA. PLOCHY SO 20 SO 21 SO 22 SO 23 SO 24 SO 25 SO 26 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající silnice III. tídy Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; lokální biokoridor BK 20; region lidové architektury; ochranné pásmo silnice III. tídy; trasu vodovodního adu vetn ochranného pásma; ochranné pásmo el. vedení; archeologickou lokalitu. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - ve stední ásti sídla Zalány, u silnice III. tídy. Navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající silnice III. tídy Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; lokální biokoridor BK 20; vzdálenost 50m od okraje lesa; region lidové architektury; ochranné pásmo silnice III. tídy; trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma; ochranné pásmo el. vedení; archeologickou lokalitu. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - v západní ásti sídla Zalány. Lokalita propojuje nkolik zastavných území. Návrhem dojde ke scelení roztroušené zástavby. Obsluha území - ze stávajících místních komunikací Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; otevenou vodote; region lidové architektury; archeologickou lokalitu. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - v jižní ásti sídla Zalány. Lokalita propojuje nkolik zastavných území. Návrhem dojde ke scelení roztroušené zástavby. Obsluha území - ze stávající silnice III. tídy, pop. dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; ochranné pásmo silnice III. tídy; trasu vodovodního adu vetn ochranného pásma; ochranné pásmo stávající trafostanice; navržené kabelové vedení, navrženou trafostanici a jejich ochranná pásma; archeologickou lokalitu. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - u jihovýchodního okraje sídla Zalány. Návrhem dojde k zarovnání zastavného území. Obsluha území - dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; vzdálenost 50m od okraje lesa; region lidové architektury. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - u jihovýchodního okraje sídla Zalány. Návrhem dojde k zarovnání a ucelení ástí zastavného území. Obsluha území - ze stávající silnice III. tídy, pop. dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; ochranné pásmo silnice III. tídy; trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - proluka v jižní ásti sídla Zalány. Návrhem dojde k zarovnání zastavného území. Obsluha území - ze stávající silnice III. tídy Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; ochranné pásmo silnice III. tídy; trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - proluka v jižní ásti sídla Zalány. Návrhem dojde VÝMRA V HA 0,69 3,58 5,55 0,27 0,65 0,21 0,25 Stránka 19 z 146

20 OZNA. PLOCHY SO 27 SO 28 SO 29 SO 30 SO 31 SO 32 SO 33 SO 34 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH k zarovnání zastavného území. Obsluha území - ze stávající silnice III. tídy Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; ochranné pásmo silnice III. tídy; trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma. Plocha smíšená obytná - u jižního okraje sídla Zalány. Navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury. Plocha smíšená obytná - u jižního okraje sídla Zalány. Navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; ochranné pásmo silnice III. tídy; ochranné pásmo stávající trafostanice. Plocha smíšená obytná - u jižního okraje sídla Zalány. Navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace, pop. ze silnice III. tídy Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice III. tídy; trasu vodovodního adu vetn ochranného pásma; trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma. Plocha smíšená obytná - severn od msta Rožmitál pod Temšínem, navazuje na plochu se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávající silnice III. tídy Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice III. tídy. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - severn od msta Rožmitál pod Temšínem, u silnice III. tídy smr Sedlice. Navazuje na zastavné území se stejným zpsobem využití. Obsluha území -ze stávající silnice III. tídy Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo silnice III. tídy. Plocha smíšená obytná - v severní ásti msta Rožmitál pod Temšínem, v tsné blízkosti kižovatky silnic I. a III. tídy. Lokalita navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající úelové komunikace Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo silnice I. tídy; zvýšenou hygienickou zátž hluku; trasu telekomunikaního vedení vetn ochranného pásma Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - na severním okraji msta Rožmitál pod Temšínem, v sné blízkosti silnice I. tídy I/19. Lokalita navazuje na zastavné území. Obsluha území - dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice I. tídy; zvýšenou hygienickou zátž hluku; vedení a ochranné pásmo el. vedení a trafostanice. Plocha smíšená obytná - na východním okraji msta Rožmitál pod Temšínem, v blízkosti silnice I. tídy I/19, od které je oddlena plochou veejného prostranství VP 2 Obsluha území - stávajícím sjezdem ze silnice I. tídy (nutno provit, zda-li se jedná o sjezd povolený), pes plochu VP 2 ze severní strany Limity využití území - zohlednit lokální biokoridor BK 21; region lidové VÝMRA V HA 1,36 2,11 0,39 0,60 2,01 0,30 1,00 0,20 Stránka 20 z 146

21 OZNA. PLOCHY SO 35 SO 36 SO 37 SO 38 SO 39 SO 40 SO 96 TI 1 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH architektury; vodní plochu; zvýšenou hygienickou zátž hluku; Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - na východním okraji msta Rožmitál pod Temšínem, v blízkosti silnice I. tídy I/18, od které je oddlena plochou veejného prostranství VP 20. Obsluha území - dle zpracované územní studie Limity využití území - zohlednit lokální biocentrum BC 4; ochranné pásmo silnice I. tídy; zvýšenou hygienickou zátž hluku; stávající el. vedení, navržené kabelové vedení, navrženou trafostanici a jejich ochranná pásma; trasu telekomunikaního vedení vetn ochranného pásma. Návrhová plocha zmna na plochu stávající SO. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - v jihozápadní ásti msta Rožmitál pod Temšínem, navazuje na zastavné území. Souástí lokality je plocha technické infrastruktury - navržená trafostanice T 75. Obsluha území - dle zpracované územní studie, pop. ze silnice II. tídy pes stávající plochu bydlení Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; zvýšenou hygienickou zátž hluku. Plocha smíšená obytná - východní okraj sídla Voltuš, u silnice II. tídy. Plocha navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo silnice II. tídy; zvýšenou hygienickou zátž hluku; vedení a ochranné pásmo el. vedení; navržený koridor kanalizace; ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn. Plocha smíšená obytná - v jižní ásti sídla Voltuš, vedle vodojemu. Plocha navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn; vzdálenost 50m od okraje lesa. Plocha smíšená obytná - severovýchodní okraj areálu bývalých kasáren. Lokalita rozšiuje plochu se stejným zpsobem využití. Návrhem dojde k zarovnání zastavného území. Obsluha území - z komunikace stávajícího areálu Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn; vzdálenost 50m od okraje lesa; trasu kanalizaního adu vetn ochranného pásma. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - v proluce na severním okraji sídla Zalány, u silnice III. tídy. Návrhem dojde k zarovnání zastavného území. Obsluha území - ze stávající komunikace III. tídy Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; otevenou vodote; ochranné pásmo Vojenského újezdu Brdy; ochranné pásmo silnice III. tídy; trasu telekomunikaního vedení vetn ochranného pásma. Plocha technické infrastruktury - jihovýchodní ást msta Rožmitál pod emšínem, v blízkosti eky Skalice. Jedná se o rozšíení stávajícího areálu Technických služeb msta. Obsluha území - z místní komunikace pes stávající plochu areálu Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; otevenou vodote; hranici záplavového území Q100; stávající el. vedení a kabelové vedení vetn ochranných pásem; ochranné pásmo hbitova. VÝMRA V HA 3,65 1,99 0,63 0,76 0,37 1,35 1,36 Stránka 21 z 146

22 OZNA. PLOCHY VS 1 VS 2 VS 3 VS 4 VS 5 VS 6 VS 11 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Plocha výroby a skladování - severn od msta Rožmitál pod Temšínem v lokalit Na chmelnici. Rozšíení stávajícího zemlského areálu severozápadním smrem. Návrh navazuje na zastavné území. Obsluha území - z plochy stávajícího areálu Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury. Plocha výroby a skladování - severn od msta Rožmitál pod Temšínem v lokalit Na chmelnici. Rozšíení stávajícího zemlského areálu jižním smrem. Návrh navazuje na zastavné území. Obsluha území - z plochy stávajícího areálu Limity využití území - zohlednit region lidové architektury. Plocha výroby a skladování - východní okraj msta Rožmitál pod Temšínem, podél silnice I. tídy I/18. Návrh navazuje na zastavné území a rozšiuje plochu se stejným zpsobem využití východním smrem. Obsluha území - z plochy stávajícího areálu, pop. z místní komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice I. a III. tídy; zvýšenou hygienickou zátž hluku; cyklotrasu; radioreléový paprsek; navržené kabelové vedení vetn ochranného pásma. Plocha výroby a skladování - východní okraj msta Rožmitál pod Temšínem, u železniní trati. Návrh navazuje na zastavné území a rozšiuje plochy se stejným zpsobem využití. Souástí lokality jsou plochy technické infrastruktury - stávající trafostanice T 36 a navržená trafostanice T 70. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit lokální biokoridor BK 22; region lidové architektury; ochranné pásmo železnice; ochranné pásmo silnice III. tídy; vedení a ochranné pásmo el. vedení vetn navržené trafostanice. Plocha výroby a skladování - jihovýchodní ást msta Rožmitál pod Temšínem, u stávající OV. Lokalita rozšiuje plochy se stejným zpsobem využití a je navržena pro realizaci kompostárny. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; vedení a ochranné pásmo el. vedení; ochranné pásmo OV. Plocha výroby a skladování - v jihozápadní ásti msta Rožmitál pod Temšínem, jižn od Podzámeckého rybníka a rybníka Kuchyka. Návrh rozšiuje plochu se stejným zpsobem využití a navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; trasu vodovodního adu vetn ochranného pásma; trasu telekomunikaního vedení vetn ochranného pásma. Plocha výroby a skladování - jihovýchodní ást msta Rožmitál pod Temšínem, u stávající OV. Lokalita rozšiuje plochy se stejným zpsobem využití. Návrhem dojde k zarovnání zastavného území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit regionální biocentrum RC 875; region lidové architektury; otevenou vodote; hranici záplavového území Q 100 ; ochranné pásmo OV. VÝMRA V HA 2,16 0,61 1,16 9,36 0,57 0,21 1,56 k. ú. Voltuš OZNA. PLOCHY STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH VÝMRA V HA VP 24 Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. 2,65 Stránka 22 z 146

23 OZNA. PLOCHY SO 42 SO 98 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Plocha veejných prostranství - na jihozápadním okraji sídla Voltuš. Návrh navazuje na zastavné území a dopluje smíšené plochy obytné SO 42 a SO 98. Obsluha území - ze stávajících místních komunikací Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - na západním okraji sídla Voltuš. Návrh navazuje na zastavné území a rozšiuje plochy se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávajících místních komunikací Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; archeologickou lokalitu. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - na jihozápadním okraji sídla Voltuš. Návrh navazuje na zastavné území a rozšiuje plochy se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávajících místních komunikací Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury. VÝMRA V HA 3,79 1,13 k. ú. Hut pod Temšínem OZNA. PLOCHY R 3 VP 25 VP 26 VP 27 VP 28 VPz 4 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Plocha rekreace - jihovýchodn od Zadních Hutí. Návrh rozšiuje stávající plochu rekreace do proluky i za stávající plochu bydlení. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín Plocha veejných prostranství - na západním okraji sídla Zadní Hut. Pás široký 8m je navržen jako izolaní zele podél hranice s plochou výroby a skladování. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; archeologickou lokalitu; turistickou trasu. Plocha veejných prostranství - na západním okraji sídla Zadní Hut. Lokalita vypluje prostor ve vzdálenosti 25m od okraje lesa a tvoí tak pirozený pechod mezi lesním porostem a plochou pro rozšíení areálu VS 9. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; vzdálenost 50m od okraje lesa; turistickou trasu. Plocha veejných prostranství - na jihovýchodním okraji sídla Zadní Hut. Navržená plocha dopluje plochu obytnou SO 55. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; otevenou vodote; ochranné pásmo el. vedení a trafostanice. Plocha veejných prostranství - na západním okraji sídla Zadní Hut. Lokalita je situována podél místní komunikace a dopluje plochu obytnou SO 56, pro kterou je navržena jako izolaní zele. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; vzdálenost 50m od okraje lesa; trasu telekomunikaního vedení vetn ochranného pásma. Plocha veejných prostranství - zele - ve stední ásti sídla Hut pod Temšínem - Pední Hut. Návrhem dojde ke spojení dvou zastavných území sídla a vytvoení návesního prostoru. Souástí lokality je plocha technické infrastruktury - stávající VÝMRA V HA 0,39 0,06 0,42 0,31 0,14 2,53 Stránka 23 z 146

24 OZNA. PLOCHY VPz 5 SO 43 SO 44 SO 45 SO 46 SO 47 SO 48 SO 49 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH trafostanice T 5 Obsluha území - ze stávající místní komunikace, pop. ze silnice II. tídy Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; lokální biokoridor BK XIII; vodní plochu; otevenou vodote; ochranné pásmo silnice III. tídy; vedení a ochranné pásmo el. vedení a trafostanice; turistickou trasu; archeologickou lokalitu. Plocha veejných prostranství - zele - u východního okraje sídla Hut pod emšínem - Zadní Hut. Plocha je navržena v okolí vodní plochy a podél vodotee. Obsluha území - ze stávající místní komunikace, pop. ze silnice II. tídy Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; vodní plochu a otevenou vodote; trasu vodovodního adu vetn ochranného pásma; vedení a ochranné pásmo el. vedení. Plocha smíšená obytná - u východního okraje sídla Hut pod Temšínem - Pední Hut. Lokalita navazuje na zastavné území. Obsluha území - nemá samostatný píjezd, zpístupnní možné pouze pes stávající plochu SO, variantn jak ze západní tak ze severní strany Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - u východního okraje sídla Hut pod Temšínem - Pední Hut. Lokalita navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; ochranné pásmo silnice III. tídy; turistickou trasu; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - v centrální ásti sídla Hut pod Temšínem - Pední Hut. Lokalita navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; vedení a ochranné pásmo el. vedení a trafostanice; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - na severozápadním okraji sídla Hut pod Temšínem - ední Hut. Lokalita navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - v západní ásti sídla Hut pod Temšínem - Pední Hut. Lokalita propojuje dv zastavná území a sceluje tak sídlo. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury. Plocha smíšená obytná - jihovýchodn od sídla Hut pod Temšínem - Zadních Hutí. Návrh rozšiuje stávající plochu smíšenou obytnou. Obsluha území - ze stávající úelové komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín. Plocha smíšená obytná - na severním okraji sídla Hut pod Temšínem - Zadní Hut. Lokalita propojuje dv zastavná území a sceluje tak sídlo. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; regionální biokoridor RK 258; EVL Niva Kotelského potoka; otevenou vodote; maximální hranici negativního vlivu prostedí OV. VÝMRA V HA SO 50 Plocha smíšená obytná - v severní ásti sídla Hut pod Temšínem - Zadní Hut. 0,53 0,66 0,19 0,28 0,75 0,61 0,36 0,15 0,30 Stránka 24 z 146

25 OZNA. PLOCHY SO 51 SO 52 SO 53 SO 54 SO 55 SO 56 SO 57 SO 99 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Návrh rozšiuje stávající plochu se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávající úelové komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; trasu telekomunikaního vedení vetn ochranného pásma; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - ve stední ásti sídla Hut pod Temšínem - Zadní Hut. Návrh rozšiuje stávající plochu se stejným zpsobem využití. Obsluha území - nemá samostatný píjezd, zpístupnní možné pouze pes stávající plochu SO Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; otevenou vodote; vedení a ochranné pásmo el. vedení; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - na západním okraji sídla Hut pod Temšínem - Zadní Hut. Návrh rozšiuje stávající plochu se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávající úelové komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; EVL Niva Kotelského potoka; kabelové vedení vetn ochranného pásma; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - na západním okraji sídla Hut pod Temšínem - Zadní Hut. Návrh navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; EVL Niva Kotelského potoka; turistickou trasu; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - ve stední ásti sídla Hut pod Temšínem - Zadní Hut. Lokalita je vymezena mezi dv zastavná území. Návrhem dojde k ucelení sídla. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; otevenou vodote; ochranné pásmo el. vedení a trafostanice. Plocha smíšená obytná - na jihovýchodním okraji sídla Hut pod Temšínem - Zadní Hut. Lokalita je vymezena mezi dv zastavná území. Návrhem dojde k ucelení sídla. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; vzdálenost 50m od okraje lesa. Plocha smíšená obytná - v západní ásti sídla Hut pod Temšínem -Zadní Hut. Lokalita je vymezena mezi dv zastavná území. Návrhem dojde k ucelení sídla. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; vzdálenost 50m od okraje lesa; trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma. Plocha smíšená obytná - v severní ásti sídla Hut pod Temšínem - Pední Hut. Lokalita vypluje proluku a rozšiuje plochy se stejným zpsobem využití. Návrhem dojde k ucelení sídla. Obsluha území - ze stávajících místních komunikací Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; lokální biokoridor BK XIII; region lidové architektury; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - ve stední ásti sídla Hut pod Temšínem - Pední Hut. Lokalita navazuje na zastavná území a sceluje tak sídlo. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; lokální biokoridor BK XIII; region lidové architektury; ochranné pásmo silnice III. tídy; turistickou trasu; trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma; archeologickou lokalitu. VÝMRA V HA 0,84 0,38 0,45 0,44 0,93 0,42 0,23 0,25 Stránka 25 z 146

26 OZNA. PLOCHY SO 100 TI.K8 VS 8 VS 9 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Plocha smíšená obytná - na východním okraji sídla Hut pod Temšínem - Zadní Hut. Návrh rozšiuje stávající plochu se stejným zpsobem využití. Obsluha území - z místní komunikace pes stávající plochy smíšené obytné Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; otevenou vodote; trasu vodovodního adu vetn ochranného pásma; vedení a ochranné pásmo el. vedení; archeologickou lokalitu. Plocha technické infrastruktury - návrh OV v severní ásti sídla Hut pod emšínem - Zadní Hut. Lokalita je umístna u místní komunikace, v tsné blízkosti vodní plochy Velký kotelský. Obsluha území - z místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; regionální biokoridor RK 258; EVL Niva Kotelského potoka; navržený koridor kanalizace. Plocha výroby a skladování - v severní ásti sídla Hut pod Temšínem - Zadní Hut. Plocha rozšiuje stávající výrobní areál. Lokalita navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma. Plocha výroby a skladování - v jihozápadní ásti sídla Hut pod Temšínem - Zadní Hut. Plocha je navržena pro rozšíení stávajícího areálu podniku Lesy R. Lokalita navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; vzdálenost 50m od okraje lesa; turistickou trasu. VÝMRA V HA 0,76 0,29 0,63 0,52 k. ú. Povice pod Temšínem OZNA. PLOCHY OV 5 VP 29 VP 30 VP 31 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Plocha obanského vybavení - na jihozápadním okraji sídla Povice. Lokalita je urena pro vybudování hišt, navazuje na zastavné území. Obsluha území - z navržené plochy veejného prostranství VP 29 Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; otevenou vodote; trasu vodovodního adu vetn ochranného pásma. Plocha veejného prostranství - na jihozápadním okraji sídla Povice. Lokalita navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; otevenou vodote; trasu vodovodního adu vetn ochranného pásma; archeologickou lokalitu. Plocha veejného prostranství - na severozápadním okraji sídla Povice. Plocha je navržena po obou stranách místní komunikace. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veejného prostranství - na jižním okraji sídla Povice. Plocha je navržena v ochranném a bezpenostním pásmu vysokotlakého plynovodu a v prostoru navrženého vedení el. kabelu a trafostanice. Souástí lokality je plocha technické infrastruktury - navržená trafostanice T 61. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; lokální biokoridor VÝMRA V HA 0,24 0,10 0,07 0,62 Stránka 26 z 146

27 OZNA. PLOCHY SO 58 SO 59 SO 60 SO 61 SO 62 SO 63 SO 64 SO 65 SO 66 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH BK 24; trasu vysokotlakého plynovodu vetn jeho ochranného a bezpenostního pásma; navržené kabelové vedení a trafostanici vetn jejich ochranného pásma. Plocha smíšená obytná - na severním okraji sídla Povice, u silnice I. tídy I/19. Návrh rozšiuje stávající plochu se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; ochranné pásmo silnice I. tídy; zvýšenou hygienickou zátž; vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma. Plocha smíšená obytná - na severozápadním okraji sídla Povice. Návrh rozšiuje stávající plochu se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury. Plocha smíšená obytná - na západním okraji sídla Povice. Návrh rozšiuje stávající plochu se stejným zpsobem využití a zarovnává hranici zastavného území. Obsluha území - ze stávajících místních komunikací Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury. Plocha smíšená obytná - na severním okraji sídla Povice. Návrh rozšiuje stávající plochu se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávajících místních komunikací Limity využití území - zohlednit region lidové architektury. Plocha smíšená obytná - ve stední ásti sídla Povice. Návrh rozšiuje stávající plochu se stejným zpsobem využití a navazuje na zastavné území. Obsluha území - z navržené plochy veejného prostranství VP 29 Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice I. tídy; zvýšenou hygienickou zátž; trasu vodovodního adu vetn ochranného pásma; archeologickou lokalitu. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - v jižní ásti sídla Povice. Lokalita rozšiuje stávající plochu se stejným zpsobem využití a navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - v jižní ásti sídla Povice, u silnice I. tídy I/19. Návrh navazuje na zastavné území a rozšiuje stávající plochu se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice I. tídy; zvýšenou hygienickou zátž; vedení a ochranné pásmo el. vedení; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - v jihovýchodní ásti sídla Povice, u silnice I. tídy I/19. Návrh navazuje na zastavné území a rozšiuje stávající plochu se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice I. tídy; zvýšenou hygienickou zátž; zatrubnnou vodote; vedení a ochranné pásmo el. vedení; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - v severovýchodní ásti sídla Povice. Návrh navazuje na zastavné území. VÝMRA V HA 0,22 0,12 0,81 0,23 0,99 1,24 0,34 0,36 0,57 Stránka 27 z 146

28 OZNA. PLOCHY VS 67 VS 12 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury. Plocha výroby a skladování - farma - západn od sídla Povice, poblíž vodní plochy Vidimák. Návrh navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající úelové komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; regionální biocentrum RC 875; vzdálenost 50m od okraje lesa. Plocha výroby a skladování - v severovýchodní ásti sídla Povice. Návrh navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury. VÝMRA V HA 0,44 0,39 k. ú. Skuhrov pod Temšínem OZNA. PLOCHY R 4 VP 32 VP 33 SO 68 SO 69 SO 70 SO 71 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Vypuštno na základ urbanisticko - architektonického posouzení. Plocha veejných prostranství - na severovýchodním okraji sídla Skuhrov, navrhovaná lokalita oddluje obytnou plochu od místní komunikace a od výrobních ploch. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma; archeologickou lokalitu. Plocha veejných prostranství - na severozápadním okraji sídla Skuhrov. Jedná se o pás izolaní zelen šíe 25m oddlující obytnou plochu od železniní dráhy. Obsluha území - ze stávající úelové komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo železnice; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - na jihozápadním okraji sídla Skuhrov, návrh navazuje na zastavné území. Obsluha území - plocha je využitelná a dopravn napojitelná pouze pes stávající plochu SO Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; vzdálenost 50m od okraje lesa; hranici záplavového území Q 100 ; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - v západní ásti sídla Skuhrov. Lokalita vypluje proluku zastavného území, návrhem dojde k ucelení sídla. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - na jižním okraji sídla Skuhrov, návrh je situován do proluky zastavného území, ímž dojde k ucelení sídla. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; hranici záplavového území Q 100 ; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - na severovýchodním okraji sídla Skuhrov, návrh navazuje na zastavné území a rozšiuje plochu se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo železnice; trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma; VÝMRA V HA 0,03 0,23 0,34 0,34 0,11 0,40 Stránka 28 z 146

29 OZNA. PLOCHY SO 72 SO 73 TI.K6a STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - na severozápadním okraji sídla Skuhrov, v blízkosti železniní dráhy. Návrh navazuje na zastavné území a rozšiuje plochu se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávající úelové komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo železnice; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - na západním okraji sídla Skuhrov, návrh navazuje na zastavné území a rozšiuje plochu se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; archeologickou lokalitu. Plocha technické infrastruktury - návrh OV jihozápadn od sídla Skuhrov, na ehu eky Skalice. Obsluha území - z nov vybudované úelové komunikace napojené na stávající místní silnici Limity využití území - zohlednit regionální biokoridor RK 259; region lidové architektury; hranici aktivní záplavové zóny a hranici záplavového území Q 100 ; archeologickou lokalitu. VÝMRA V HA 0,55 0,30 0,05 k. ú. Nesvaily pod Temšínem OZNA. PLOCHY VP 34 SO 74 SO 75 SO 76 SO 78 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Plocha veejných prostranství - v západní ásti sídla Nesvaily. Lokalita je vymezena v prostoru ochranného pásma el. vedení a podél místní komunikace, kde vytváí izolaní zele a oddluje tak navržené plochy obytné od ploch výroby a skladování. Navazuje na zastavné území. Souástí plochy je plocha technické infrastruktury - stávající trafostanice T 17. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; vedení, trafostanici a jejich ochranná pásma. Plocha smíšená obytná - na jihovýchodním okraji sídla Nesvaily, návrh navazuje na zastavné území a rozšiuje plochu se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit lokální biokoridor BK 22; otevenou vodote; region lidové architektury; trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - na východním okraji sídla Nesvaily. Lokalita rozšiuje plochu se stejným zpsobem využití a navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice III. tídy; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - v západní ásti sídla Nesvaily. Návrhem dojde k ucelení sídla, navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice III. tídy; ochranné pásmo el. vedení. Plocha smíšená obytná - v západní ásti sídla Nesvaily. Návrhem dojde k ucelení sídla, lokalita navazuje na zastavné území. VÝMRA V HA 0,27 0,10 0,29 0,86 0,46 Stránka 29 z 146

30 OZNA. PLOCHY SO 79 VS 10 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit region lidové architektury;ochranné pásmo silnice III. tídy; turistickou trasu; trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma. Plocha smíšená obytná - na severním okraji sídla Nesvaily. Návrh navazuje na zastavné území a rozšiuje plochy se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávající místní komunikace, píp. ze stávající silnice III. tídy Limity využití území - zohlednit vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo silnice III. tídy; turistickou trasu; trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma. Plocha výroby a skladování - na jihozápadním okraji sídla Nesvaily. Lokalita navazuje na zastavné území. Jedná se o rozšíení stávajících ploch se stejným zpsobem využití. Obsluha území - ze stávajících ploch výroby a skladování Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu vodovodního adu vetn ochranného pásma. VÝMRA V HA 0,69 0,47 k. ú. Strýkovy OZNA. PLOCHY VP 35 VP 36 SO 80 SO 81 SO 82 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Plocha veejných prostranství - ve východní ásti sídla Strýkovy, oddluje navrženou plochu smíšenou obytnou SO 83 od místní komunikace. Návrh navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit vedení, trafostanici a jejich ochranné pásmo; archeologickou lokalitu. Plocha veejných prostranství - ve východní ásti sídla Strýkovy, v blízkosti Nadveského rybníka. Plocha rozšiuje stávající veejné prostranství okolo vodní plochy podél komunikace a oddluje navrženou plochu smíšenou obytnou SO 82 od stávajících ploch výrobního areálu. Návrh navazuje na zastavné území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - na jižním okraji sídla Strýkovy. Lokalita rozšiuje plochy se stejným zpsobem využití. Návrhem dojde k zarovnání zastavného území. Obsluha území - ze stávající místní komunikace, píp. ze stávající silnice III. tídy Limity využití území - zohlednit lokální biokoridor BK 7; zatrubnnou vodote; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - na jihovýchodním okraji sídla Strýkovy. Návrh vypluje proluku zastavného území a navazuje na zastavné území s plochami se stejným zpsobem využití. Návrhem dojde k ucelení sídla. Obsluha území - ze stávající silnice III. tídy Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo silnice III. tídy; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - na východním okraji sídla Strýkovy. Lokalita je vymezena podél stávající místní komunikace a propojuje dv samostatné zastavné ásti sídla. Návrhem dojde k ucelení sídla. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo el. vedení a trafostanice; VÝMRA V HA 0,34 0,10 1,09 0,31 0,49 Stránka 30 z 146

31 OZNA. PLOCHY SO 83 SO 84 SO 85 SO 86 SO 87 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - v severní ásti sídla Strýkovy. Lokalita je vymezena podél stávající místní komunikace a propojuje dv samostatné zastavné ásti sídla. Návrhem dojde k ucelení sídla. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo vzletových a pibližovacích prostor; archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - v severovýchodní ásti sídla Strýkovy, rozšiuje plochy se stejným zpsobem využití, navazuje na zastavné území. Návrhem dojde k ucelení sídla. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Plocha smíšená obytná - v severovýchodní ásti sídla Strýkovy, lokalita vypluje proluku zastavného území, rozšiuje plochy se stejným zpsobem využití, navazuje na zastavné území. Návrhem dojde k ucelení sídla. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo vzletových a pibližovacích prostor. Plocha smíšená obytná - na severním okraji sídla Strýkovy. Lokalita je vymezena podél stávající místní komunikace a propojuje dv samostatné zastavné ásti sídla. Návrhem dojde k ucelení sídla. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo vzletových a pibližovacích prostor. Návrhová plocha zmna na plochu stávající SO. VÝMRA V HA 1,75 0,32 0,25 0,14 k. ú. Nepomuk pod Temšínem SO 88 - SO 95 Na základ jednání vypuštno k. ú. Nepomuk pod Temšínem z Návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem. c.3 VYMEZENÍ PLOCH PESTAVBY V pípad stetu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (OP) je nutné ešit výjimku z tchto OP v navazujících ízeních. Poznámka: Plochy vyjmuté z návrhu jsou uvedeny pouze pro pehlednost a ve výsledném návrhu budou z textu vypuštny. k. ú. Starý Rožmitál OZNA. PLOCHY STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH VÝMRA V HA SO 3 Vypuštno na základ pracovního jednání na MÚ RpT ( ) - ponechána stávající plocha veejného prostranství k. ú. Rožmitál pod Temšínem OZNA. PLOCHY B 9 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Plocha bydlení - ve stední ásti msta Rožmitál pod Temšínem. Využití plochy ped pestavbou - výroba a skladování Obsluha území - ze stávající místní komunikace VÝMRA V HA 0,36 Stránka 31 z 146

32 OZNA. PLOCHY OV 6 VPz 1 VPz 3 VS 7 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma. Plocha obanského vybavení - ve stední ásti msta Rožmitál pod Temšínem, u silnice II. tídy. Využití plochy ped pestavbou - výroba a skladování Obsluha území - ze stávající silnice II. tídy. Napojení bude velmi problematické z dvodu nezbytnosti vzniku nové kižovatky v blízkosti stávající okružní ižovatky (min. 150m). Možnost vzniku další kižovatky i sjezdu bude nezbytné provit samostatnou dopravní studií. Limity využití území - zohlednit hranici mstské památkové zóny; zvýšenou hygienickou zátž hluku. Plocha veejných prostranství - zele - ve východní ásti msta Rožmitál pod emšínem, mezi vlakovým nádražím a silnicí I. tídy. Plocha navazuje na veejné prostranství. Využití plochy ped pestavbou - technická infrastruktura - skládka TKO Obsluha území - ze stávající úelové komunikace Limity využití území - zohlednit otevenou vodote; region lidové architektury; ochranné pásmo silnice I. tídy; zvýšenou hygienickou zátž; ochranné pásmo bitova; vedení a ochranné pásmo el. vedení; riziko možného negativního vlivu bývalé skládky na tomto míst. Plocha veejného prostranství - ve stední ásti msta Rožmitál pod Temšínem, u silnice II. tídy, na behu eky Skalice. Využití plochy ped pestavbou - výroba a skladování Obsluha území - ze stávající silnice II. tídy Limity využití území - zohlednit hranici mstské památkové zóny; zvýšenou hygienickou zátž hluku; trasu a ochranné pásmo kabelu el. vedení; hranici aktivní záplavové zóny a záplavy Q 100. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha výroby a skladování - ve stední ásti areálu bývalých kasáren, jižn od sta Rožmitál pod Temšínem. Návrh dopluje plochy se stejným zpsobem využití. Využití plochy ped pestavbou - veejné prostranství Obsluha území - z ploch stávajícího areálu Limity využití území - zohlednit Pírodní park; vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn. VÝMRA V HA 1,25 3,17 0,15 3,40 k. ú. Voltuš OZNA. PLOCHY VP 23 SO 41 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Plocha veejných prostranství - ve stední ásti sídla Voltuš, u silnice II. tídy. Veejné prostranství je navrženo do ochranného pásma silnice v pásu šíky 4m a zárove jako izolaní zele podél hranice s plochou výroby a skladování v pásu širokém 8m. Lokalita dopluje navrženou obytnou plochu SO 41. Využití plochy ped pestavbou - veejné prostranství Obsluha území - jedním sjezdem ze stávající silnice II. tídy Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice II. tídy; zvýšenou hygienickou zátž; trasu vodovodního adu vetn ochranného pásma; trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma. Plocha smíšená obytná - ve stední ásti sídla Voltuš, u silnice II. tídy. Návrh vypluje nevyužitý prostor zastavného území. VÝMRA V HA 0,29 1,45 Stránka 32 z 146

33 OZNA. PLOCHY STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Využití plochy ped pestavbou - veejné prostranství Obsluha území - ze stávající silnice II. tídy Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; ochranné pásmo silnice II. tídy; zvýšenou hygienickou zátž; trasu vodovodního adu vetn ochranného pásma; trasu telekomunikaního kabelu vetn ochranného pásma. VÝMRA V HA c.4 VYMEZENÍ NEZASTAVITELNÝCH PLOCH V pípad stetu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (OP) je nutné ešit výjimku z tchto OP v navazujících ízeních. k. ú. Starý Rožmitál OZNA. PLOCHY STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH VÝMRA V HA V 1 L 1 Plocha vodní a vodohospodáská - v západní ásti k. ú. Starý Rožmitál, pod chatovou oblastí u Sobenského rybníka, v blízkosti Nového potoka. Obsluha území - nemá samostatný píjezd, zpístupnní možné pouze po lesních nebo polních cestách Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; EVL - Niva Kotelského potoka; region lidové architektury; vzdálenost 50m od okraje lesa; vedení a ochranné pásmo el. vedení. Plocha lesní - v západní ásti k. ú. Starý Rožmitál, u Nového potoka, pod chatovou oblastí u Sobenského rybníka. Obsluha území - nemá samostatný píjezd, zpístupnní možné pouze po lesních nebo polních cestách Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; EVL - Niva Kotelského potoka; region lidové architektury; vzdálenost 50m od okraje lesa; vodní tok; vedení a ochranné pásmo el. vedení. 0,26 0,28 k. ú. Rožmitál pod Temšínem OZNA. PLOCHY D 1 L 3 L 4 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Plocha dopravní infrastruktury - návrh plochy pro místní komunikaci jihovýchodn od Rožmitálu pod Temšínem, která zajistí napojení areálu bývalých kasáren na kapacitní silnici II. tídy Limity využití území - zohlednit region lidové architektury; otevenou vodote; stávající komunikaci II. tídy a její ochranné pásmo; vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu vodovodních ad vetn ochranného pásma; ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn; navržený koridor kanalizace. Plocha lesní - jižn od sídla Voltuš, v jihozápadní ásti k. ú. Rožmitál pod emšínem. Navazuje na stávající lesní plochy. Obsluha území - ze stávající místní komunikace Limity využití území - zohlednit vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn; navržený koridor vodovodu. Plocha lesní - jižn od sídla Voltuš, v jihozápadní ásti k. ú. Rožmitál pod emšínem. Navazuje na stávající lesní plochy. Obsluha území - nemá samostatný píjezd, zpístupnní možné pouze po lesních nebo polních cestách Limity využití území - zohlednit vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn. VÝMRA V HA 0,94 1,17 0,60 Stránka 33 z 146

34 k. ú. Hut pod Temšínem OZNA. PLOCHY L 2 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Plocha lesní - na severovýchodním okraji sídla Pední Hut Obsluha území - nemá samostatný píjezd, zpístupnní možné pouze po polních cestách Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; region lidové architektury; archeologickou lokalitu. VÝMRA V HA 0,92 k. ú. Skuhrov pod Temšínem TI.K6b Plocha technické infrastruktury - protipovodová ochrana - návrh sypané hráze pro ochranu OV ped povodnmi, jihozápadn od sídla Skuhrov. Limity využití území - zohlednit regionální biokoridor RK 259; region lidové architektury; vzdálenost 50m od okraje lesa; hranici aktivní záplavové zóny a hranici záplavového území Q 100 ; archeologickou lokalitu. --- k. ú. Voltuš R 6 R 7 Plocha rekreace - jihozápadn od sídla Voltuš. Návrh je uren pro realizaci sportovního hišt a navazuje na stávající plochu bydlení. Obsluha území - ze stávající obslužné komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; pechodn chránnou plochu; vzdálenost 50m od okraje lesa. Plocha rekreace - jihozápadn od sídla Voltuš. Lokalita rozšiuje navrženou plochu rekreace R 6 o relaxaní plochu bez staveb. Obsluha území - ze stávající obslužné komunikace Limity využití území - zohlednit Pírodní park Temšín; pechodn chránnou plochu; vzdálenost 50m od okraje lesa; turistickou trasu. 0,10 0,26 c.5 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN Stávající systém sídelní zelen bude zachován a dále rozvíjen. V návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem je sídelní zele vymezena jako souást ploch veejných prostranství (VP). U navržených ploch pro bydlení vtších než 2ha byla v návrhu navržena plocha min m² veejného prostranství, ímž je splnn obecný požadavek vyhlášky. 501/2006 Sb. 7. U zastavitelných ploch pro bydlení menších než 2ha bude minimální podíl zelen - veejných prostranství 20% z každé navrhované plochy pro zástavbu. (Napíklad: V pípad zástavby pouze 1/3 plochy bude obsahovat i tato 1/3 20% veejných prostranství - zelen.) Tyto plochy jsou nejastji vymezeny u ploch výroby a skladování jako izolaní zele a dále v ochranných pásmech dopravní a technické infrastruktury pro odclonní návrhových ploch pro bydlení. Systém sídelní zelen je ješt doplnn plochami zelen v ochranných pásmech silnic, el. vedení a vysokotlakého plynovodu a jako doprovodná zele kolem vodoteí. V návrhu je uvažováno s výsadbou alejí okolo polních cest a remízk. Podmínkou realizace je, že nebudou provádny žádné hrubé terénní úpravy a žádné hrubé zásahy do beh a vodních ploch. Návrh ÚP umožuje realizaci veejné zelen doplkové - okrasné (bez jiné výrazné funkce) i na jiných zastavitelných plochách konkrétního funkního využití. V návrhu Územního plánu Rožmitál pod Temšínem jsou dále vymezeny plochy veejných prostranství - zele (VPz), což jsou veejn pístupné plochy podobné pírodnímu prostedí, sloužící jako zázemí pro odpoinek a rekreaní aktivity. Stránka 34 z 146

35 d) koncepce veejné infrastruktury, vetn podmínek pro její umísování d.1 KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍSOVÁNÍ d.1.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU Nadazená územn plánovací dokumentace nevymezuje v ešeném území žádnou plochu dopravní infrastruktury vyššího významu. d.1.2 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V EŠENÉM ÚZEMÍ Silniní doprava Dopravní návrh považuje stávající trasy silnic I., II. a III. tídy za územn stabilizované. Jejich pípadné úpravy se budou týkat zlepšení technického stavu tras nebo pípadných rozšíení. Pro dopravní napojení nových rozvojových lokalit na I/19, píp. I/18 budou využity pedevším stávající napojení. Nová dopravní napojení na silnice I. tídy budou minimalizována a budou vždy projednána a schválena SD R úsekem výstavby G. Úpravy na silnici I/18 a I/19 navrhované v souvislosti s napojením nových rozvojových lokalit nebudou s odkazem na 39 zákona. 13/1997 Sb. v platném znní hrazeny z finanních prostedksd R, resp. státu, ale na náklady investor v pedmtné lokalit. ÚP eší návrh plochy dopravní infrastruktury DI 1. Jedná se o návrh plochy pro místní komunikaci jihovýchodn od Rožmitálu pod Temšínem, která zajistí napojení areálu bývalých kasáren na kapacitní silnici II. tídy. U komunikací, které zpístupují objekty bydlení, je v pevážné míe nutno umožnit úpravy problémových míst (nap. ipojení na silniní trasy, zúžené profily apod.), postupn poítat s uplatnním zklidujících prvk automobilové dopravy a s úpravou v odpovídajících parametrech, to znamená v šíce komunikací 6m s alespo jednostranným chodníkem. Do doby, než bude toto možné, je nutno pro n zohlednit alespo územní rezervu. Ta by mla být v pimené míe dodržována i pi povolování veškerých staveb, a to i drobných (oplocení, pípojné skky inženýrských sítí apod.). V rozvojových plochách je umožnn vznik nových komunikací v šíkových parametrech v souladu s píslušnými normami dle dvodu vzniku komunikace. Tyto komunikace nejsou zakresleny. Sídla mají charakter zástavby rodinnými domy s minimálními nároky na parkovací plochy na veejném prostranství. Výjimkou je msto Rožmitál pod Temšínem. U nov navrhované obytné zástavby bude parkování a garážování vozidel ešeno výhradn na vlastním pozemku, a to již jako souást stavby. edpokládají se minimáln dv garážová stání nebo odstavné plochy (pro každý byt) na pozemku rodinného domu (viz Vyhláška MMR R. 137/1998, 50, odst. 2). Stavební úad by ani napíšt neml povolit stavbu ani jednoho obytného domu, i souboru, který by neml svoji výhledovou garážovací potebu pokrytu beze zbytku na vlastním pozemku. U nov navrhovaných objekt podnikatelského charakteru je nutné, aby jejich majitelé i investoi zabezpeili potebný poet parkovacích stání pro své zákazníky. To platí i pro stavbu i estavbu objekt nabízejících ubytovací služby. Dopravní napojení zastavitelných ploch je teba ešit prostednictvím sít silnic nižších tíd a místních komunikací. Navržené plochy a nov vznikající stavby v souasn zastavném území musí respektovat ochranné pásmo silnic I., II. a III. tídy. U lokalit, které zasahují do tchto ochranných pásem je možnost zasažení nepíznivými vlivy ze silniní dopravy, pedevším hlukem. V rámci následujících stavebních ízení je nutno posoudit toto pípadné zasažení a na základ toho budou navržena i potebná technická opatení na náklady investora budoucí výstavby. Protihluková opatení v pípad nesplnní hlukových limit pro obtžování hlukem ze silniní dopravy nebudou hrazena z prostedk majetkového správce (vlastníka komunikace). Železniní doprava Dnešní rozsah drážních ploch je v návrhu stabilizován a respektován. Cyklistická doprava, turistické a nauné stezky Souasný systém cykloturistických a turistických tras zstane zachován a bude dále postupn rozvíjen. V zájmu jeho rozvoje by bylo vhodné rozšíit doplková zaízení (odpoívadla, oberstvení, informaní tabule, atd.). Stránka 35 z 146

36 d.2 KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY d.2.1 KONCEPCE VODOHOSPODÁSKÉHO EŠENÍ A PODMÍNKY JEHO UMÍSOVÁNÍ Odtokové pomry, vodní toky a nádrže Stávající vodotee, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. I nadále je poteba provádt údržbu vegetace zejména v okolí vodních tok. Doporuují se vhodná krajinná revitalizaní opatení ke zvýšení záchytu vody v krajin, zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu pdy. Na zemlských a lesních pozemcích lze zizovat vodní plochy. V návrhu územního plánu je navržena nová vodní plocha V 1 v západní ásti k. ú. Starý Rožmitál v blízkosti Nového potoka pod chatovou oblastí u Sobenského rybníka. Zásobování pitnou vodou Zásobování msta Rožmitál pod Temšínem v. Starého Rožmitálu a sídla Zalány pitnou vodou je vyhovující. Kapacita zdroj, kvalita vody, velikost vodojemu i tlakové pomry ve spotebišti jsou dostaující. Pro omezení ztrát ve vodovodní síti je navržena její rekonstrukce, pemž ve mst je zárove navrženo i zvtšení profil hlavních ad. Nové vodovodní ady budou budovány v rámci nové výstavby a k doposud nenapojeným objektm. Na vodovodní sí sta bude napojena obec Voltuš. V té je navržena výstavba vodovodu pro veejnou potebu. V ostatních sídlech (Hut pod Temšínem, Nesvaily, Povice, Skuhrov a Strýkovy) se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro veejnou potebu. Obyvatelé budou i nadále využívat stávající individuální zdroje pitné vody a místní vodovody. Navrhované ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území Stedoeského kraje. Zdroje požární vody Zdroji požární vody pro msto a jednotlivá sídla budou i nadále místní vodní plochy a toky. V sídlech s vodovodem pro veejnou potebu i tento vodovod. V sídlech, kde se nenachází žádné vtší vodní plochy a není zde vybudován ani veejný vodovod, je v návrhu uvažováno s doplnním malých nádrží pro potebu požární vody. V navržených regulativech je umožnno ešit tyto zdroje na všech funkních plochách. Zdroje zneištní, odkanalizování a ištní odpadních vod Odkanalizování a ištní odpadních vod msta Rožmitál pod Temšínem je vyhovující. Kanalizace je provedena evážn jako oddílná, splaškové vody jsou svedeny na stávající OV. Nov je navrženo napojení sídla Voltuš na kanalizaní sí msta. V bývalém vojenském areálu bude zachován oddílný kanalizaní systém, doporuuje se minimalizovat zpevnné plochy a srážkové vody (po pedištní v lapolech) likvidovat v míst vzniku (retence a zasakování). V obcích ovice a Skuhrov je navržena výstavba oddílné gravitaní splaškové kanalizace pro veejnou potebu v rámci stávající i navrhované zástavby. Odpadní vody z obou obcí budou svedeny (ze sídla Povice budou nejdíve perpány a vytlaeny) na centrální OV, která je navržena jižn pod sídlem Skuhrov s odtokem do Skalice (v grafické ásti plocha TI.K6a). Realizace OV je podmínna vybudováním její protipovodové ochrany. Navržena je sypaná hráz (TI.K6b). V ásti sídla Hut pod Temšínem Zadní Hut je navržena výstavba oddílné gravitaní splaškové kanalizace pro veejnou potebu v rámci stávající i navrhované zástavby. Odpadní vody z obou obcí budou svedeny na navrhovanou centrální OV situovanou severovýchodn od sídla s odtokem do rybníka Velký kotelský (v grafické ásti plocha TI.K8). Do doby napojení na centrální OV lze v sídlech ovice, Skuhrov i Hut pod Temšínem zizovat individuální ištní odpadních vod. Okolo každé istírny je navržena maximální hranice negativního vlivu OV na prostedí. V budoucnu vyhlašované pásmo ochrany prostedí nesmí tuto hranici pekroit. V sídle Voltuš je navržena oddílná gravitaní splašková kanalizace pro veejnou potebu v rámci stávající i navrhované zástavby. Odpadní vody budou svedeny gravita na kanalizaní sí msta Rožmitál pod Temšínem tj. na mstskou OV. Do doby napojení na centrální OV lze zizovat individuální ištní odpadních vod. V sídlech Hut pod Temšínem Pední Hut, Nesvaily, Strýkovy a Zalány se nepedpokládá výstavba kanalizace pro veejnou potebu a centrální OV. Likvidace odpadních vod bude ešena individuáln. Dešové vody sídel budou i nadále odvádny stávajícím zpsobem. Doporuuje se maximální množství srážkových vod zasakovat do pdy pirozeným zpsobem a minimalizovat zpevování ploch nepropustnými materiály. Navrhovaná ešení jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území Stedoeského kraje. V sídle ovice však Plán rozvoje navrhuje vlastní OV a v sídle Skuhrov a Zadní Hut pod Temšínem nenavrhuje výstavbu kanalizaního systému a likvidaci odpadních vod doporuuje individuální. Stránka 36 z 146

37 Okolo všech vodovodních a kanalizaních zaízení je ochranné pásmo dle zákona o veejných vodovodech a kanalizacích. d.2.2 KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ Stávající trafostanice TS nemají dostatenou rezervu výkonu pro napojení navržené výstavby, proto je nutno provést jejich posílení. V návrhu jsou vymezeny plochy technické infrastruktury - el. vedení a plochy pro trafostanice. Návrh pokrytí nového nárstu spoteby el. energie je následující : Rožmitál pod Temšínem, Starý Rožmitál, Zalány Lokality SO1, SO2 - napojení ze stávající trafostanice TS-T25 - napojení z nové trafostanice TS-T65 (prchozí stožárová TS400kVA) Lokality SO4, SO5 - napojení z nové trafostanice TS-T66 a TS-T67 (kabelová do 630kVA) Lokality SO6-SO26, SO96 - napojení ze stávajících trafostanic TS-T19 (tsn za hranicí ešeného území, v k. ú. Nepomuk pod Temšínem) a TS-T26 - napojení z nové trafostanice TS-T64, TS-T68 (kabelová do 630kVA) Lokality SO27, SO28, SO29 - napojení ze stávající trafostanice TS-T27 Lokality SO30, SO97, VS1, VS2 - napojení ze stávající trafostanice TS-T28 Lokality SO31, SO32, SO33, B2, R2, OV1 - napojení ze stávající trafostanice TS-T35, TS-T36, TS-T23 - napojení z nové trafostanice TS-T79, TS-T63, TS-T64, TS-T68 (kabelová do 630kVA) Lokality SO34, SO35, VS3, OV2, OV3, OV6 - napojení ze stávající trafostanice TS-T37, TS-T35, TS-T47 Lokalita VS4 - napojení z nové trafostanice TS-T69 (kabelová do 630kVA) - napojení ze stávající trafostanice TS-T39, TS-T40 - napojení z nové trafostanice TS-T70 (prchozí stožárová TS400kVA) Lokality VS5, R4, R5, TI1, OV4 - napojení ze stávající trafostanice TS-T42, TS-T43, TS-T44 Lokality SO37, B4, B5, VS6 - napojení ze stávající trafostanice TS-T54 Lokality SO40, B6, B7 - napojení z nové trafostanice TS-T75, TS-T76, TS-T77, TS-T78 (kabelová do 630kVA), poloha trafostanic T76, T77 a T78 je zakreslena pouze orienta, jejich umístní bude ešeno v rámci územní studie - napojení ze stávající trafostanice TS-T50, TS-T51, TS-T52, TS-T53 - napojení z nové trafostanice TS-T71 (stožárová TS400kVA), TS-T 72 (prchozí stožárová TS400kVA), TS-T73 (prchozí stožárová TS400kVA), TS-T74 (kabelová do 630kVA) Lokalita VS - bývalá kasárna - napojení ze stávající trafostanice TS-T53 - napojení ze stávajících trafostanic TS-T55, TS-T56, TS-T57, TS-T58, TS-T59 ipravených pro nerealizovaný fotovoltaický park. Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci. Podmínkou napojení v lokalitách s navrženou novou trafostanicí je, krom vybudování tchto trafostanic, i uvolnní výkonu na stávajících trafostanicích. Další podmínkou napojení je i soubžn provádná úprava a rekonstrukce sí NN. Postupn bude u nové výstavby provádna kabelizace kabely AYKY do zem. Voltuš Lokality SO38, SO39, SO41, SO42 - napojení ze stávající trafostanice TS-T8, TS-T9, TS-T10, TS-T11 - napojení z nové trafostanice TS-T60 (kabelová do 630kVA) Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci. Podmínkou napojení v lokalitách s navrženou novou trafostanicí je, krom vybudování tchto trafostanic, i uvolnní výkonu na stávajících trafostanicích. Další podmínkou napojení je i soubžn provádná úprava a rekonstrukce sí NN. Postupn bude u nové výstavby provádna kabelizace kabely AYKY do zem. Hut pod Temšínem Lokality SO43-SO47, SO57, SO48, SO49-SO56, R3, VS8, VS9 - napojení ze stávající trafostanice TS-T1, TS-T2, TS-T3, TS-T4, TS-T5 Stránka 37 z 146

38 ovice Lokalita SO58, SO59, SO60, SO61, SO62-SO66, OV5 - napojení ze stávající trafostanice TS-T14, TS-T15 - napojení z nové trafostanice TS-T61 (kabelová do 630kVA) Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci. Podmínkou napojení v lokalitách s navrženou novou trafostanicí je, krom vybudování tchto trafostanic, i uvolnní výkonu na stávajících trafostanicích. Další podmínkou napojení je i soubžn provádná úprava a rekonstrukce sí NN. Postupn bude u nové výstavby provádna kabelizace kabely AYKY do zem. ovice - Podhora Lokalita SO67 Skuhrov Lokalita SO68-SO73 Nesvaily Lokalita SO74-SO79, VS10 Strýkovy Lokalita SO80-SO86 - napojení ze stávající trafostanice TS-T2 - napojení ze stávající trafostanice TS-T16 - napojení ze stávající trafostanice TS-T17 - napojení ze stávající trafostanice TS-T18 - napojení z nové trafostanice TS-T62 (stožárová TS400kVA) Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci. Podmínkou napojení v lokalitách s navrženou novou trafostanicí je, krom vybudování tchto trafostanic, i uvolnní výkonu na stávajících trafostanicích. Další podmínkou napojení je i soubžn provádná úprava a rekonstrukce sít NN. Postupn bude u nové výstavby provádna kabelizace kabely AYKY do zem. d.2.3 KONCEPCE ROZVOJE TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE ešené území je stabilizováno, nejsou nároky na nové telekomunikaní plochy. Je nutné respektovat stávající trasy telekomunikaních kabel a jejich ochranná pásma. Rovnž radiokomunikace jsou stabilizované. Rozvoj telekomunikaního provozu v území bude zajišován rozšiováním pevné komunikaní sít, spolu s využitím nabídek operátor mobilní sít. V pípad rozvoje mobilních operátor lze navrhnout spolený objekt. Nové lokality mohou být napojeny na tuto sí, pokud si to bude investor pát. Veškeré zámry, které by se mohly kabel dotknout, je teba vas se správou kabel projednat. Návrh neeší konkrétní umístní telekomunikaních kabel, bude umisováno v rámci technické vybavenosti v režimu stavebního zákona. 183/2006 Sb. d.2.4 KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Nové rozvody stedotlakého plynovodu budou provádny v rámci navrhované zástavby. V zastavném a zastavitelném území sídla je trasu STL plynovodu možné umístit nap. do ploch veejné zelen nebo do ploch pro dopravu. d.2.5 KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM Plynofikace msta Rožmitál pod Temšínem umožuje využití plynu pro rekonstrukce zdroj, které jsou v souasné dob konstruovány vtšinou na pevná paliva. Vytsnním spalování pevných paliv dojde k výraznému zlepšení istoty ovzduší. ešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdroj energie. Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochran ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly vytvoeny podmínky pro dodržení pípustné úrovn zneištní ovzduší. Postupná náhrada tepelných zdroj pinese výrazné zlepšení istoty ovzduší. Jako výhodný zdroj vytápní se nyní jeví použití elektrického akumulaního a pímotopného vytápní v kombinaci s tepelnými erpadly, popípad využití alternativních zdroj energie nap. solárních kolektor. Pro vytápní nelze vylouit ani propan-butan umístný v samostatných zásobnících. d.2.6 ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ Nakládání s odpady se ídí platným zákonem o odpadech a píslušnou vyhláškou. Systém likvidace domovního odpadu bude i nadále zachován. Bude povoleno takové podnikání, které skladováním odpad vetn nebezpených látek nenaruší životní prostedí a nebude zátžovým rizikem pro obyvatele. Stránka 38 z 146

39 Likvidace stavebního odpadu je zajištna prostednictvím firmy. U navrhovaných ploch, kde je požadavek ešení územní studie, bude ešeno umístní plochy (shromažovacího místa) pro tídný komunální odpad. Skládky Ve východní ásti msta Rožmitál pod Temšínem se nacházela mstská skládka TKO. V souasné dob je skládka uzavena. Územní plán navrhuje rekultivaci této plochy, a to jako plochu veejného prostranství VPz 1. V této lokalit je nutné zvolit takové využití, aby se eliminovalo riziko možného negativního vlivu bývalé skládky. d.3 KONCEPCE OBANSKÉHO VYBAVENÍ Vzhledem k tomu, že stávající obanské vybavení veejné infrastruktury i komerní zaízení vcelku vyhovují potebám sta, bude se jednat pedevším o jeho zkvalitnní a doplnní. Stávající plochy obanského vybavení jsou stabilizované. Koncepce rozvoje obanského vybavení souvisí s celkovým rozvojem a je pro danou velikost a charakter ešeného území optimální. V Rožmitále pod Temšínem vymezuje návrh plochy obanského vybavení OV 1, OV 2, OV 3, OV 4 a OV 6 ve východní ásti msta podél hlavních silnic. Návrh OV 1 rozšiuje stávající plochu sportovního areálu v severovýchodní ásti msta. Pro vybudování sportovního hišt je navržena plocha OV 5 v Povicích. d.4 KONCEPCE VEEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Koncepce veejných prostranství v obci zstane zachována. Jedná se zejména o prostory tvoené vodními plochami, veejnou zelení a komunikacemi. Plochy veejných prostranství VP jsou v návrhu vymezeny pedevším pro veejnou zele a dále pak pro místní komunikace a parkovišt. Nejastji jsou tyto plochy situovány podél dopravní a technické infrastruktury a u vtších ploch navržených k zástavb. Veškeré navržené plochy vtší než 0,5 ha budou doplnny veejnou zelení v rozsahu 20% ešené plochy. Do této plochy je možné zapoítat dtská a sportovní hišt malého rozsahu a aleje podél komunikací. d.5 OCHRANA OBYVATEL d.5.1 CIVILNÍ OCHRANA Specifické plochy pro zájmy civilní ochrany nejsou v ÚP navrženy. K územnímu plánu se nevztahují požadavky vyplývající z havarijních a krizových plán. d.5.2 VOJENSKÉ ZÁJMY Do severního cípu na okraji ešeného území zasahuje ochranné pásmo Vojenského újezdu Brdy. Do tohoto ochranného pásma zasahují stávající plochy urené pro bydlení s vyšším podílem obanské vybavenosti - plochy smíšené obytné SO a severní špika navržené plochy SO 96. Veškeré stavební innosti v ochranném pásmu VÚ Brdy jsou podmínny kladným vyjádením Vojenské ubytovací a stavební správy Praha. Na území nejsou evidovány žádné objekty, sdlovací kabely ani jiné inženýrské sít, ke kterým výkon vlastnického práva státu vykonává Ministerstvo obrany eské republiky. e) koncepce uspoádání krajiny, vetn vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatení, ochrana ed povodnmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobn e.1 KONCEPCE USPOÁDÁNÍ KRAJINY Koncepce nezastavitelného území vychází ze skutenosti, že se jedná o území navazující na Pírodní park Temšín s evropsky významnými lokalitami, s pírodními památkami a rezervací, tzn. pírodn hodnotné území, které je nutné chránit. Stránka 39 z 146

40 Z pírodních hodnot v ešeném území jsou pi ešení územního plánu respektovány zejména základní skladebné prvky ÚSES, rozsáhlé lesy, rybníky a krajinný ráz. Rozvojové plochy jsou ešeny tak, aby nenarušovaly obhospodaování zemlské pdy, a aby nedošlo ke kolizím ve využívání krajiny a nebyl narušen hodnotný krajinný ráz ešeného území. Návrh opatení: je teba vnovat pozornost ochran veškeré zelen v krajin, a to jak plošné, tak pedevším rozptýlené, která se významn podílí na tradiní podob území, nap. charakteristické remízky na mezích a stromoadí na bezích a hrázích rybník, mokadní vegetace; pro všechny výsadby ve volné krajin používat výhradn pvodní pirozené druhy rostlin; zachovat a rozvíjet zastoupení a podíl devin podél cest, mezí apod., podporovat zvyšování podílu ovocných evin v záhumencích v návaznosti na zastavné území, zajistit dobrý zdravotní stav, dbát na píznivé krajinotvorné psobení a bránit jejich snížení; minimalizovat úpravy porostních okraj; realizovat územní systém ekologické stability, vetn interakních prvk a nerozšiovat ornou pdu; i realizaci zám je nutno zachovat stávající úelové komunikace zajišující pístup k pozemkm a prchodnost krajiny. V nezastavném území je umožnno: za dodržených veškerých zákonných podmínek zalesování pozemk na plochách navazující na stávající PUPFL a na plochách, jejichž zalesnním dojde k ucelení PUPFL. Nemlo by se jednat o zemlskou pdu s I. a II. tídou ochrany. v souladu s jeho charakterem umisovat stavby, zaízení a jiná opatení: o pro zabezpeení zemlské innosti, jako jsou seníky, pístešky pro zv a chovaná zvíata formou lehkých pístešk, velíny formou lehkých pístešk, realizace komunitního kompostování, nepropustných polních hnojiš; o pro lesnictví, vodní hospodáství, tžbu nerost; o pro ochranu pírody a krajiny; o pro veejnou dopravní infrastrukturu; o pro technickou infrastrukturu, která neznemožní dosavadní užívání nezastavného území; o pro snižování nebezpeí ekologických a pírodních katastrof a pro odstraování jejich dsledk; o pro technická opatení a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro úely rekreace a cestovního ruchu, napíklad cyklistické stezky, hygienická zaízení, ekologická a informaní centra. Podrobnji podmínky využití pro jednotlivé plochy rozdílného využití v nezastavném území viz kap. f. e.2 VYMEZENÍ PLOCH V KRAJIN A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMNY V JEJICH VYUŽITÍ Územní rozsah nezastavitelného území je vymezen v grafické ásti dokumentace v Hlavním výkrese (. 2). Charakter krajiny na území obce Rožmitál pod Temšínem lze rozdlit na následující charakteristické plochy s rozdílným zpsobem jejich využití: Plochy vodní a vodohospodáské - vodní toky a plochy (V) - ešením ÚP jsou vytvoeny podmínky pro zachování a obnovu pirozených ekologických a krajinotvorných funkcí vodních tok a vodních ploch. ÚP Rožmitál pod Temšínem navrhuje jednu novou vodní plochu V 1, a to v k. ú. Starý Rožmitále na Novém potoce. Realizace tchto ploch je umožnna na plochách lesních, zemlských a smíšených nezastavného území; stávající vodotee, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat, je poteba i nadále provádt údržbu vegetace a pizpsobovat zpsob obhospodaování pozemk charakteru vodoteí a vodních ploch. Veškeré ozelenní musí být v souladu s ÚSES. Konkrétní zásahy do tok, behových porost, rušení cest u tok apod. je nutné projednávat pímo s patným závodem správce toku. Plochy lesní (L) - plochy lesní jsou v území stabilizované. Územní plán vymezuje nové plochy k zalesnní. Jedná se o plochu L 1 v k. ú. Starý Rožmitál, L 2 v k. ú. Hut pod Temšínem, L 3 a L 4 v k. ú. Rožmitál pod Temšínem. V rámci podmínek využití ploch lesa je zajistit zejména: zachováni ekologické rovnováhy; zachování krajinného rázu; v rámci hospodaení zamezit erozním úinkm. Stránka 40 z 146

41 Plochy zemlské (Z) - územní plán nenavrhuje nové zemlské plochy. Podmínky a zásady pro ochranu ZPF jsou zejména: i hospodaení na ZPF uplatovat ekologické zásady; na zemlských plochách je nutno zvýšit podíl pírodních prvk, rozsáhlé pdy rozdlit vzrostlou zelení; snižovat podíl orné pdy na erozi ohrožených pozemcích napíklad zatravnním, výsadnou sad atd.. Plochy smíšené nezastavného území - ostatní plochy (SN) - vymezené plochy jsou pevážn stabilizované. V rámci využívání ploch smíšených nezastavného území je teba zajistit podmínky pro zachování ekologické rovnováhy, krajinného rázu, zamezení erozním úinkm a pro zastoupení druh organism odpovídajících trvalým stanovištním, viz kapitola f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití. Plochy tžby nerost (TN) - ÚP nenavrhuje nové plochy tžby nerost, stávající plochy jsou stabilizovány, viz kapitola f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití. e.3 NÁVRH SYSTÉMU ÚSES Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vyznaen v grafické ásti této dokumentace v Hlavním výkrese (. 2) a je vymezen pekryvným zpsobem využití území. ÚSES se pro úely této ÚPD rozumí v prostoru spojitá a v ase trvající sí jednotlivých prvk ÚSES (biocentra, biokoridory), která stavem svých podmínek umožuje trvalou existenci a rozmnožování pirozeného geofondu krajiny a zárove umožuje migraci zve a živoich. Pro zajištní ÚSES jsou ve správním území obce vymezeny základní prvky - biocentra propojená biokoridory. V území obce jsou vymezeny prvky nadregionální, regionální a lokální úrovn, prvky jsou v rozmrech vtších a jejich upesnní je možné na základ vypracování odborné projektové dokumentace. K zakládání a doplování prvk nebo zlepšování jejich funkce lze využít melioraní deviny - kee a stromy. Na plochách biokoridor je rovnž nutné zabezpeit do doby výsadby devin takové hospodaení, které nebude snižovat úrove ekologické stability stávajícího porostu tzn., že na tchto plochách nelze povolit realizaci trvalých staveb, trvalé travní porosty mnit na ornou pdu, odstraovat vzrostlou zele (mimo výchovných probírek nebo odstraování nepvodních druh) apod. Pípustné jsou hospodáské zásahy mající ve svém dsledku ekologicky pirozené zlepšení stávajícího stavu, nap. zatravnní orné pdy, výsadba behových porost, zalesnní. Návrh pro zlepšení ekologické funkce krajiny: U vodoteí v co nejvtší míe obnovit pírod blízký charakter (revitalizovat) a podporovat sukcesi v jejich blízkosti. Vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupe ekologické stability luních porost. Stávající zele, typickou druhovou skladbu, tradiní umístní a prostorovou funkci zelen je nutno respektovat. Pro všechny prvky ÚSES jsou stanoveny podmínky pro jejich využití. Tyto podmínky pro prvky ÚSES mají 2 základní funkce: zajišují podmínky pro trvalou funknost existujících prvk ÚSES; zajišují územní ochranu ploch pro doplnní prvk ÚSES. e.3.1 PRVKY ÚSES V EŠENÉM ÚZEMÍ Území obce vykazuje vysokou míru pirozené stability, vymezení prvk ÚSES tak vytváí podmínky pro legislativní zajištní základní kostry stability. Tabulková ást prvk ÚSES Oznaení prvku Biogeografický význam Název prvku Katastrální území NC 53 nadregionální biocentrum emšín RC 875 regionální biocentrum U Pátého Hamru Hut pod Temšínem Voltuš ovice pod Temšínem Rožmitál pod Temšínem Skuhrov pod Temšínem RC 876 regionální biocentrum Oslí ovice pod Temšínem RK 258 regionální biokoridor emšín - U Pátého Hamru Hut pod Temšínem Starý Rožmitál Stránka 41 z 146

42 RK 259 regionální biokoridor U Pátého Hamru - Oslí ovice pod Temšínem Skuhrov pod Temšínem RK 260 regionální biokoridor Oslí - Poápelský rybník Povice pod Temšínem BC 1 lokální biocentrum Na Klín Rožmitál pod Temšínem BC 3 lokální biocentrum Lány Rožmitál pod Temšínem BC 4 lokální biocentrum Horní Masáek Rožmitál pod Temšínem BC 5 lokální biocentrum Obžera, Farský a Nový rybník Starý Rožmitál BC 6 lokální biocentrum Kuchyka Rožmitál pod Temšínem BC 8 lokální biocentrum U Vilémova Hamru ovice pod Temšínem BC 9 lokální biocentrum Na Chlumci ovice pod Temšínem BC 10.1 lokální biocentrum Na malém klín Skuhrov pod Temšínem BC 10.2 lokální biocentrum Hluboký rybník Nesvaily BC 11 lokální biocentrum Dubová hora ovice pod Temšínem BC 12 lokální biocentrum V lukách Rožmitál pod Temšínem BC 13.1 lokální biocentrum Pod Štrbinou Rožmitál pod Temšínem BC 13.2 lokální biocentrum Za potokem Hut pod Temšínem BC 14 lokální biocentrum Na Ohradách Strýkovy BC 16 lokální biocentrum V obinách Voltuš BC 17 lokální biocentrum Štrbina Rožmitál pod Temšínem BC 34 lokální biocentrum Pod Flusárnou Voltuš BK 7 lokální biokoridor Strýkovský potok - Melinka Strýkovy BK 19 lokální biokoridor Oslí - Na Chlumci - Oslí Povice pod Temšínem BK 20 BK 21 BK 22 lokální biokoridor lokální biokoridor lokální biokoridor Štrbina - Pod Štrbinou - Pod Flusárnou - RK Obžera, Farský a Nový rybník - Na Klín U Pátého Hamru - Horní Masáek - Lány - Za Chalupou V lukách - U Pátého Hamru - V malém klín - Nesvahilský potok Rožmitál pod Temšínem Starý Rožmitál Voltuš Rožmitál pod Temšínem Starý Rožmitál Nesvaily Rožmitál pod Temšínem Skuhrov pod Temšínem BK 23 lokální biokoridor U Lochotína ovice pod Temšínem BK 24 lokální biokoridor U Pátého Hamru - Dubová hora - Chocholík - Pístíky ovice pod Temšínem BK 26 lokální biokoridor K Dubince Starý Rožmitál BK 27 lokální biokoridor Štrbina - V obinách Rožmitál pod Temšínem Voltuš BK 29 lokální biokoridor Štrbina - U vodojemu Rožmitál pod Temšínem BK X lokální biokoridor Na mstských Voltuš BK XI lokální biokoridor V obinách - Vávrovna Voltuš Stránka 42 z 146

43 BK XIII lokální biokoridor V požárech Hut pod Temšínem BK XXXI lokální biokoridor Flusárská Voltuš ochranná zóna nadregionálního biokoridoru Hut pod Temšínem Voltuš Plochy, na kterých se rozkládají píslušná biocentra budou využívány jako plochy pírodní, tj. plochy se zvýšenou ochranou podporující ekologickou stabilitu krajiny a snižující ohroženost ekosystém v území. e.4 OPATENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY V návrhu je uvažováno s postupným zvyšováním ekologické stability krajiny. Jedná se pedevším o doplnní prvk a zlepšování funkce prvk stávajících. Dále je v návrhu územního plánu umožnno postupné zalesování, zizování vodních ploch a pevádní ekologicky nestabilních ploch na funkní plochy s vyšší ekologickou stabilitou. e.5 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY Stávající sí pších a cykloturistických komunikací, tj. polních a lesních cest musí být zachována, nesmí být snižována rušením nebo omezováním prchodnosti. Pozemky, pes které turistické a cykloturistické trasy prochází, se nesmí oplocovat (nap. velkoplošné oplocené pastviny pro dobytek). Nepipouští se bez náhrady rušit polní cesty a sjezdy z pozemních komunikací a umisovat stavby, které by bránily pístupu pes tyto sjezdy na navazující zemlské a lesní pozemky. Je pedpokládáno, že ve stávajících trasách oznaených ve výkrese budou vybudovány kvalitní turistické stezky a cyklotrasy a budou dále rozšiovány o doplková zaízení (nap. odpoívadla, oberstvení, informaní tabule atd.). e.6 VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPATENÍ A OCHRANU ED POVODNMI e.6.1 PROTIEROZNÍ OPATENÍ V návrhu není uvažováno s plošnými protierozními opateními. e.6.2 ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ Zájmovým územím protéká eka Skalice, která má až na konec zástavby Rožmitálu pod Temšínem vyhlášeno záplavové území. Na ostatních tocích se záplavy nevyskytují. V záplavovém území není povolena zmna kultury zemlské pdy z trvalých travních porost na ornou pdu. V ploše záplavového území nesmí být zizovány žádné stavby ani žádné skládky nebo drobné stavby. Dsledné dodržení nezastavitelnosti ploch v záplavovém území je podmínkou pro ochranu zastavného území, s výjimkou pípadných staveb protipovodových opatení a terénních úprav protipovodových opatení. Uvnit záplavového území je možné rozšiování ploch, které budou zabraovat pedevším vodní erozi, vhodná krajinná revitalizaní opatení (nap. plochy s travním porostem, zalesnné plochy, budování protierozních a vsakovacích nádrží, výstavba a údržba suchých poldr apod.) viz kapitola f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití. Výjimkou jsou lokality na jihovýchodním okraji msta Rožmitál pod Temšínem TI 1, OV 4, R 5, VS 5 a OV 6 a na jihozápadním okraji sídla Skuhrov SO 68 a SO 70. Nov navržené stavby v dalších stupních projektové dokumentace musí být ešeny s ohledem na záplavové území vodního toku Skalice. Veškeré stavby musí být ešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy pípadnými záplavami. Souasn nesmí nezhoršovat prtokové pomry v ešeném profilu toku a musí být odsouhlaseny se správci povodí. e.6.3 PROTIPOVODOVÉ OPATENÍ Základním opatením proti povodním je zadržování vody v krajin. Stávající vodotee, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. Podél vodoteí bude zachován pístupný pruh pozemk v šíce 6m od behové hrany. I nadále je poteba provádt údržbu vegetace zejména v okolí vodních tok a rybník. Pro snížení povodového rizika v zájmovém území lze realizovat taková protipovodová opatení, která znamenají snížení kulminaních prtok, tj. zejména zvýšení pirozené retenní schopnosti území (používání kvalitních kultivovaných travních porost s dobrou vsakovací úinností). Nenavrhují se žádná opatení, smující k urychlení povrchového odtoku nebo jeho zvýšení. sto Rožmitál pod Temšínem má vypracovaný povodový plán, zaktualizovaný v listopadu Stránka 43 z 146

44 Z dvodu umístní navržené OV (TI.K6a jižn pod sídlem Skuhrov) v aktivní zón záplavového území eky Skalice je navržena její protipovodová ochrana. Jedná se o sypanou hráz (TI.K6b) jihozápadn od sídla Skuhrov, která bude realizována souasn s výstavbou OV. Ob stavby jsou navrženy jako veejn prospšná stavba s oznaením TI.K6. e.7 VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI Rekreaní využití krajiny je v územním plánu navrhováno jako krátkodobé pro trvale bydlící obyvatele. Územním plánem jsou vymezeny nové plochy pro rekreaci. Jedná se o plochy s oznaením R 2 na severním a R 4 a R 5 na jihovýchodním okraji msta Rožmitál pod Temšínem. Východn od sídla Zadní Hut je navržena plocha R 3. Krom návrhu R 4 jsou plochy v pímé návaznosti na stávající plochy se stejným zpsobem využitím. Pro rozvoj rekreaních pobytových aktivit je též možné využít stávajícího domovního fondu nevhodného pro trvalé bydlení. Mimo zastavné území nelze vymezovat plochy pro pobytovou rekreaci zejména z hlediska ochrany pdního fondu a krajinného rázu. e.8 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST V ešeném území se nenachází chránná ložisková území ani výhradní ložisková území. Vyskytují se zde poddolovaná území a dobývací prostor. Žádné návrhy územního plánu do tchto území nezasahují viz. grafická ást této dokumentace. ÚP Rožmitál pod Temšínem nevymezuje nové plochy pro dobývání nerost. f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití s urením pevažujícího úelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, pípustného využití, nepípustného využití (vetn stanovení, ve kterých plochách je vyloueno umisování staveb, zaízení a jiných opatení pro úely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popípad stanovení podmín pípustného využití tchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspoádání, vetn základních podmínek ochrany krajinného rázu (napíklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výmry pro vymezování stavebních pozemk a intenzity jejich využití) f.1 VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPSOBEM VYUŽITÍ V grafické ásti z Hlavního výkresu (. 2) v mítku 1 : je patrné lenní správního území obce Rožmitál pod emšínem do ploch s rozdílným zpsobem využití. Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem upesující zpsob využití. Plochy stabilizované jsou oznaeny pln, plochy zmn jsou oznaeny šrafou. Definice použitých pojm a obecné zdvodnní Obecn Podmínky využití území u stávajících ploch se vztahují pouze na zmny souasného stavu (pístavby, nástavby a dostavby). Je tedy pípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu s podmínkami využití území umožující zmny souasného stavu. Proluka území po díve zaniklé zástavb nebo území k zástavb pímo urené, nikoliv volné, nezastavné prostory v urbanistických souborech staveb (nap. uliní bloky, adová zástavba, volná prostranství). Plošné podmínky využití území Zastavnost celková Stránka 44 z 146

45 veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám, bude-li v urité etap zastavná pouze ást z navrhované plochy, potom zastavnost bude vztažena na ešenou vymezenou ást; celkovou zastavností se rozumí zastavná plocha všemi budovami, vetn teras, pístupových cest, všech zpevnných ploch, bazén a všech samostatn stojících pístešk k ploše celé stavební parcely v %; plochu lze rovnž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapoítat do záboru ZPF a kde je nezbytné sejmout pvodní ornici; pro posouzení je vždy uvažována mén píznivá varianta. Výškové podmínky využití území Výšková hladina zástavby výškou podlaží u staveb pro bydlení se rozumí bžná výška 3-3,5m; obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor pdy s nadezdívkou v míst obvodové stny na vnjším líci výšky 0-1m; Podkroví obytná ást využívající prostor tvoený nadezdívkou a šikmou stechou. Plochy bydlení - stav B Kód plochy - návrh B 2, B 4 - B 9 Hlavní využití Bydlení v rodinných a bytových domech. ípustné využití Zmny staveb a výstavba nových objekt individuálního bydlení v rodinných a bytových domech a innosti a dje s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodáství, vestavná obanská vybavenost, administrativní zaízení, obchody, provozovny služeb, drobná emeslná a výrobní zaízení, která nezatžují hlukem okolní bydlení (nap. kadenictví, krejovství), malá rekreaní a sportovní zaízení (rodinné bazény, prvky zahradní architektury apod.). ípustná je rovnž výstavba nových parkovací stání a garáží, doplkových staveb ke stavb hlavní formou pístavby nebo i samostatn stojící pro poteby vyvolané pípustným využitím území na vlastním pozemku, altány, skleníky, pergoly, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veejná zele, veejná prostranství. Souástí ploch bydlení jsou pozemky dalších staveb a zaízení, které nesnižují kvalitu prostedí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou sluitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelm v takto vymezené ploše. ípustná je zástavba proluk. Podmín pípustné využití V rozvojových plochách v blízkosti stávajících silnic I., II. a III. t. a trafostanic mohou být situovány stavby pro bydlení a obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu ped hlukem (chránný venkovní prostor) až po splnní hygienických limit z hlediska hluku i vylouení pedpokládané hlukové zátže. V lokalitách ležících v Pírodním parku Temšín a v regionu lidové architektury Rožmitálsko - Beznicko, kde je požadovaná územní studie je zástavba pípustná za podmínky provení vhodnosti zástavby zpracováním územní studie s pípustným architektonickým návrhem zástavby v daném území (nap. zachování mítka a hmot tradiní architektury), tzn. respektování tradiní formy a mítka objekt (obytné objekty, hospodáské objekty), vylouení netradiní formy zástavby a netradiního architektonického výrazu staveb z poloh v kontextu s lokalitami s cennou architekturou. Zárove je nutné dodržet tradiní barevnost staveb, a to i pi použití novodobých materiál (omítky obvodových zdí, obklady, stešní krytiny). Realizace výstavby na ploše B 2 je možná za podmínky, že v rámci územního, resp. stavebního ízení bude prokázáno splnní hlukových limit hluku v chránných vnitních a venkovních prostorech staveb i chránných venkovních prostorech s tím, že veškerá protihluková opatení budou hrazena na náklady investor pedmtné lokality a budou ešena mimo pozemky komunikace. Bydlení na ploše B 4 a B 6 je možná za podmínky, že bude v rámci schvalovacích ízení konkrétních staveb doložen a íp. zohlednn vliv hluku ze stávajících navazujících ploch výroby a skladování a ploch smíšených výrobních. Stránka 45 z 146

46 Na ploše B 4 je pípustná realizace staveb pro bydlení za podmínky zajištní ochrany ped negativními vlivy z provozu navržených sousedících ploch výroby a skladování. Podmínkou pro realizaci výstavby na ploše B 5 je vyerpání 80% ploch zástavby na ploše B 4. Výstavba na ploše B 6 bude realizována za podmínky zohlednní blízkosti mstské památkové zóny, tzn. respektování tradiní formy a mítka objekt (obytné objekty, hospodáské objekty), vylouení netradiní formy zástavby a netradiního architektonického výrazu staveb z poloh v kontextu s lokalitami s cennou architekturou. Zástavba ásti plochy B 6 ležící v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupn je pípustná za podmínky zastavní 80% plochy B 6, která se nachází mimo toto ochranné pásmo. Zástavbu ploch B 6, B 7 a B 8 je možné realizovat po splnní podmínek výstavby v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupn ( nutný souhlas píslušného vodoprávního úadu). Na navržené ploše B 8 je realizace zástavby umožnna pouze za podmínek stavby 1 rodinného domu a ponechání prostoru pro píjezdovou komunikaci podél východní hranice lokality. Na pestavbové ploše B 9 je umožnna výstavba pouze za podmínky max. 3 rodinné domy. Nepípustné využití Ostatní využití, neuvedené jako pípustné, veškeré innosti narušující kvalitu bydlení na venkov, nadlimitní stavby pro prmyslovou a zemlskou výrobu a skladování, provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem, a nebo svými negativními vlivy jinak narušují obytnou zónu. Nepípustná jsou odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zaízení nad 200m 2 u msta Rožmitál pod Temšínem a nad 100m 2 prodejní plochy u obcí, zaízení dopravních služeb a autobazary. Dále je nepípustná výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (nap. sruby, zahradní chaty, stavební buky apod.). Druh podmínek pro využití území Podmínky pro plošné využití území Podmínky pro výstavbu Zastavnost celková stávající nebo maximáln 35% Velikost stavebních parcel Podmínky pro výškové využití území Výšková hladina zástavby v zastavném území nelze oddlit pozemek pro RD menší než 800m², v Rožmitále pod emšínem 600m² a pro bytový dm min m², krom proluk stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží + podkroví, v Rožmitále pod emšínem max. 2 nadzemní podlaží + podkroví, u bytových dom 3 nadzemní podlaží + podkroví Plochy rekreace - stav R Kód plochy - návrh R 2, R 3, R 5 Hlavní využití Individuální rekreace. Stránka 46 z 146

47 ípustné využití innosti, dje a zaízení související s individuální rekreací, výstavba nových rekreaních objekt, zahrady, sady, stavby související s vytvoením technického, sociálního a obanského zázemí (sociální zaízení, bufety), parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto zpsobem využitím území, nezbytná dopravní infrastruktura, veejná zele, veejná prostranství. Typickými zástupci této kategorie jsou zahrádkáské kolonie a malé zahrady budované jako doplnk bytové výstavby. Podmín pípustné využití Stávající objekty individuální rekreace lze pestavovat, modernizovat a rekonstruovat za splnní podmínky pdorysného rozšíení max. o 25% souasn zastavné plochy (dle kolaudaního rozhodnutí bez zpevnných ploch a teras). Výstavba nových rekreaních objekt za podmínky oddlení pozemku vtšího než 400m². Realizace výstavby na ploše R 2 je možná za podmínky, že v rámci územního, resp. stavebního ízení bude prokázáno splnní hlukových limit hluku v chránných vnitních a venkovních prostorech staveb i chránných venkovních prostorech s tím, že veškerá protihluková opatení budou hrazena na náklady investor pedmtné lokality a budou ešena mimo pozemky komunikace. V lokalit R 5 je pípustná realizace stavebního objektu (nap. chatka, zahradní domek apod.) po splnní podmínky osazení objektu - využitelné ásti (nap. pízemí, sklad apod.) 0,2m nad výškovou úrove záplavy Q 100. Nepípustné využití Nepípustné je trvalé bydlení, výrobní funkce, kapacitní a produkní chovatelské a pstitelské nad rámec samozásobení, garáže jako samostatné objekty, veškeré provozování inností s negativním dopadem na životní prostedí a jakékoliv jiné využití a zaízení, které není uvedeno jako pípustné. Nepípustné jsou zejména provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem, a nebo svými negativními vlivy jinak narušují rekreaní zónu. Druh podmínek pro využití území Podmínky pro plošné využití území Podmínky pro výstavbu Zastavnost celková (celkový zábor ZPF), tj. hlavní objekt vetn souvisejících doplkových staveb (nap. pístešky, skleníky, klny, terasy...) celkovou zastavnost lze zvýšit na maximáln 30% výmry stavební parcely Velikost stavebních parcel stav nebo nelze dlit pod 400m² Podmínky pro výškové využití území Výšková hladina zástavby stávající nebo maximáln 1 nadzemní podlaží + podkroví Kód plochy Plochy rekreace - návrh R 6, R 7 Hlavní využití Individuální rekreace. ípustné využití innosti a dje související s individuální rekreací, nap. sportovní vyžití, odpoinková a relaxaní zóna, a to bez veškerých doprovodných staveb vetn dopravní a technické infrastruktury. Podmín pípustné využití Na ploše R 6 je podmín pípustná realizace sportovního hišt výhradn pírodního charakteru za podmínky minimalizace terénních úprav a pedchozího provedení aktuálního biologického przkumu, pípadn udlením výjimky z ochranných podmínek zvlášt chránných druh podle zákona. 114/1992 Sb. Stránka 47 z 146

48 Nepípustné využití Veškeré využití neuvedené jako pípustné. Plochy obanského vybavení - stav OV Kód plochy - návrh OV 1 - OV 3, OV 5, OV 6 Hlavní využití Obanské vybavení ípustné využití Zmny staveb a výstavba nových objekt pro veejné, správní, kulturní, duchovní, zdravotnické, sociální, sportovní, vzdlávací služby netechnického charakteru. Pípustné je zizovat a provozovat knihovny, archivy, galerie, úady státní správy, služebny policie, požární zbrojnice, zdravotnická stediska, apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná zpsobem využitím území, plochy veejné zelen vetn architektonických prvk parteru, nákupní zaízení, obchody, bydlení, ubytování, stravování, ostatní podnikání a služby, pokud negativn neovlivují své okolí, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veejná zele a veejné prostranství. ípustná je zástavba proluk. Podmín pípustné využití V rozvojových plochách v blízkosti stávajících silnic I., II. a III. t. a trafostanic mohou být situovány stavby pro obanského vybavení a obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu ped hlukem (chránný venkovní prostor) až po splnní hygienických limit z hlediska hluku i vylouení pedpokládané hlukové zátže. Na navržených plochách OV 2 a OV 5 je realizace zástavby umožnna pouze za podmínky respektování vodního toku a ehových porost tzn. bez kácení stávajících devin, které jej tvoí. Zaazení lokality OV 3 do zastavitelných ploch bude umožnno za splnní podmínky pedchozího vyešení dopravního napojení na silnici I/18, které musí být projednáno a odsouhlaseno SD R. Realizace výstavby na plochách OV 5 a OV 6 je možná za podmínky, že v rámci schvalovacích ízení konkrétních staveb bude doložen vliv hluku z navrhovaných lokalit na navazující obytnou zástavbu a pro OV 6 bude navíc dle zámru využití lokality zohlednn pípadný vliv hluku z pozemní komunikace na navržené prostory. Zástavba v lokalit OV 6 bude umožnna za podmínky, že její výškové uspoádání bude maximáln do úrovn výšky bytových objekt, které se nacházejí severn na piléhající stávající ploše SO, tj. do výšky 9m od piléhajícího terénu. Nepípustné využití innosti a dje, které nadmrn narušují prostedí, chovatelství, pstitelství, prmyslová a zemlská výroba a sklady a další zpsoby využití, neuvedené jako pípustné. Nepípustné jsou zejména samostatné objekty pro bydlení a individuální rekreaci, jakékoli innosti a zpsoby využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s hlavním využitím, pop. by bránily tomuto zpsobu využití. Dále jsou nepípustné zejména provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem, a nebo svými negativními vlivy jinak narušují okolní obytné zóny. Druh podmínek pro využití území Podmínky pro plošné využití území Podmínky pro výstavbu Zastavnost celková stávající nebo maximáln 35% (85% u sportovních ploch) Podmínky pro výškové využití území Výšková hladina zástavby stávající nebo max. 3 nadzemní podlaží, maximáln 12m Stránka 48 z 146

49 Kód plochy Plochy obanského vybavení - hbitov - stav OVh - návrh OVh 4 Hlavní využití bitov. ípustné využití Parkov upravená veejná prostranství, krajinná zele, pírod blízké porosty a deviny, solitéry s podrostem bylin. ípustné je osazovat drobnou architekturu, pomníky, hrobky, památníky, vysazovat aleje apod., zizovat stavby pších komunikací, drobné stavby informaního charakteru (mapy, vývsky), stavby související s vytvoením technického zázemí a technické infrastruktury s provozem hbitova související. Nepípustné využití Veškeré využití nesluitelné s hlavním využitím a neuvedené jako pípustné a veškeré innosti a provozy, které by svými negativními vlivy mohly narušit funkci zóny. Plochy veejných prostranství - stav VP Kód plochy - návrh VP 1 - VP 38 Hlavní využití Veejný prostor s pevládající funkcí zelen. ípustné využití ípustné je zizovat stezky pro pší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uliní mobiliá, pomníky, památníky, vysazovat aleje, výsadba zelen obecn, stavby pších komunikací, drobné stavby informaního charakteru (mapy, poutae, vývsky), hišt pro pedškolní dti, fit park, dopravní infrastruktura (obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území), stavby související s vytvoením technického zázemí a technické infrastruktury. Podmín pípustné využití Plochy veejných prostranství, resp. plochy izolaní zelen podél silnic I. tídy VP 1, VP 2, VP 3, VP 8, VP 19 a VP 20 jsou pípustné za podmínky, že budou navrženy a realizovány v souladu s SN odst vegetaní úpravy a souvisejícími pedpisy. Nepípustné využití Nepípustné je umísovat stavby pro bydlení, pro individuální rekreaci, stavby pro ostatní obanskou vybavenost, stavby pro výrobu a skladování a dále veškeré provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce zóny. Plochy veejných prostranství - zele - stav VPz Kód plochy - návrh VPz 1, VPz 3 - VPz 5 Hlavní využití Parkov upravené plochy pístupné veejnosti. ípustné využití Stránka 49 z 146

50 ípustná je výsadba zelen obecn - keové, stromové, kvtinové a travní porosty a souvislé vtší plochy vysoké zelen, dále je pípustné zizovat odpoinkové plochy vybavené venkovním sezením, hišt pro pedškolní dti, fit park, vodní plochy, prvky drobné zahradní architektury, drobné stavby informaního charakteru (mapy, poutae, vývsky), pší cesty, stavby související s vytvoením technického zázemí a technické infrastruktury. V lokalit VPz 1 je nutné zvolit takové využití, aby se eliminovalo riziko možného negativního vlivu bývalé skládky na tomto míst. Nepípustné využití Nepípustné je umísovat stavby pro bydlení, pro individuální rekreaci, stavby pro ostatní obanskou vybavenost, stavby pro výrobu a skladování a dále veškeré provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce zóny. Plochy smíšené obytné - stav SO Kód plochy - návrh SO 1 - SO 3, SO 5 - SO 35, SO 37 - SO 66, SO 68 - SO 76, SO 78 - SO 86, SO 96 - SO 100 Hlavní využití Bydlení s vyšším podílem obanské vybavenosti, doplnné nerušícími funkcemi výrobních a nevýrobních služeb. ípustné využití Stavby a pozemky bydlení v rodinných domech a bytových domech. Dále jsou pípustné objekty obanského vybavení a služeb (nap. zaízení pro obchod, stravování, ubytování, domovy chodc a domy s peovatelskou službou, zdravotnická a kulturní zaízení, zaízení pro denní rekreaci jako jsou dtské išt, podnikatelské aktivity a výroby lokálního významu) a zaízení, které svým provozováním a technickým zaízením nenarušují užívání staveb a zaízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostedí souvisejícího území, a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátž v území. ípustná jsou rovnž parkovací stání a garáže pro poteby vyvolané pípustným využitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veejná zele a veejná prostranství. ípustná je zástavba proluk. Podmín pípustné využití V rozvojových plochách v blízkosti stávajících silnic I., II. a III. t. a trafostanic mohou být situovány stavby pro bydlení, obanské vybavení a obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu ped hlukem (chránný venkovní prostor) až po splnní hygienických limit z hlediska hluku i vylouení pedpokládané hlukové zátže. Zmny staveb na stávajících plochách SO jsou možné za podmínky, že v rámci schvalovacích ízení konkrétních staveb bude doložen a píp. zohlednn vliv hluku ze stávajících navazujících ploch výroby a skladování a ploch smíšených výrobních (v pípad provoz s hlukovou zátží). V lokalitách ležících v Pírodním parku Temšín a v regionu lidové architektury Rožmitálsko - Beznicko, kde je požadovaná územní studie je zástavba pípustná za podmínky provení vhodnosti zástavby zpracováním územní studie s pípustným architektonickým návrhem zástavby v daném území (nap. zachování mítka a hmot tradiní architektury), tzn. respektování tradiní formy a mítka objekt (obytné objekty, hospodáské objekty), vylouení netradiní formy zástavby a netradiního architektonického výrazu staveb z poloh v kontextu s lokalitami s cennou architekturou. Zárove je nutné dodržet tradiní barevnost staveb, a to i pi použití novodobých materiálu (omítky obvodových zdí, obklady, stešní krytiny). Na plochách SO 2 a SO 5 bude realizace staveb umožnna za podmínky respektování architektury Starého Rožmitálu. Ve fázi požadované územní studie musí být stanoveny takové podmínky pro novou výstavbu, aby tato negativn Stránka 50 z 146

51 neovlivnila dominantu - kostel Povýšení sv. Kíže. Realizace výstavby na plochách SO 5, SO 31, SO 32, SO 33, SO 34, SO 35, SO 38, SO 41, SO 58, SO 64 a SO 65 je možná za podmínky, že v rámci územního, resp. stavebního ízení bude prokázáno splnní hlukových limit hluku v chránných vnitních a venkovních prostorech staveb i chránných venkovních prostorech s tím, že veškerá protihluková opatení budou hrazena na náklady investor pedmtné lokality a budou ešena mimo pozemky píslušné pozemní komunikace. Zaazení lokality SO 35 do zastavitelných ploch bude umožnno za splnní podmínky pedchozího vyešení dopravního napojení na silnici I/18, které musí být projednáno a odsouhlaseno SD R. V sídle Zalány bude na plochách SO 6 - SO 26 a SO 96 bude realizace staveb umožnna za podmínky, že již v rámci územní studie bude vypracováno vyhodnocení vlivu zástavby na krajinný ráz s drazem na zachování stávající rozvolnné zástavby sídla ponecháním dostate velkých prhledových ploch (proluk). Na ploše SO 30, SO 35, SO 56 a SO 76 je pípustná realizace staveb pro bydlení a ubytování za podmínky zajištní ochrany ped negativními vlivy z provozu navržených sousedících ploch výroby a skladování. Na ploše SO 33 je pípustná realizace staveb pro bydlení za podmínky, že bude v rámci schvalovacích ízení konkrétních staveb doložen a píp. zohlednn vliv hluku z navazujících stávajících i navrhovaných ploch obanského vybavení (sportu) na navrženou obytnou zástavbu. Zástavbu ploch SO 38, SO 39 a SO 40 je možné realizovat po splnní podmínek výstavby v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupn ( nutný souhlas píslušného vodoprávního úadu). V lokalit SO 40 bude realizace výstavby umožnna za podmínky zajištní ochrany olk pi stavb (naasování mimo období migrace a rozmnožování, tj. mimo bezen - erven, pípadn instalace ochranných bariér). Bydlení na ploše SO 30, SO 38, SO 40, SO 41, SO 53, SO 56, SO 57, SO 65, SO 66, SO 71, SO 76, SO 80, SO 81 a SO 82 je možné za podmínky, že bude v rámci schvalovacích ízení konkrétních staveb doložen a píp. zohlednn vliv hluku ze stávajících navazujících ploch výroby a skladování a ploch smíšených výrobních. Zástavba na plochách SO 41 a SO 45 je možná za podmínky pedchozího provedení aktuálního biologického przkumu, ípadn udlením výjimky z ochranných podmínek zvlášt chránných druh podle zákona. 114/1992 Sb. Na navržené ploše SO 49 je realizace zástavby umožnna pouze za podmínek stavby 1 rodinného domu, a to umístného v severní ásti pozemku u píjezdové komunikace, mimo plochu EVL Niva Kotelského potoka a nadregionálního biokoridoru ÚSES a pi žádosti o vydání ÚR a SP splnní všech podmínek daných ve zpracovaném vyhodnocení Natury, které je souástí ÚP Rožmitál pod Temšínem. Na plochách SO 49, SO 50 a SO 52 bude výstavba umožnna za podmínky zajištní ištní odpadních vod tak, aby nedošlo k poškození luních porost a toku Kotelského potoka (Skalice). V lokalitách SO 68 a SO 70 bude umožnna výstavba až po vybudování protipovodového opatení. Výstavba na ploše SO 69 je pípustná za podmínky zohlednní blízkosti s urbanisticky hodnotným sídlem pi návrhu zástavby. Veškeré stavební innosti na navržené ploše SO 96 a stávajících plochách SO zasahující do ochranného pásma VÚ Brdy jsou podmínny kladným vyjádením Vojenské ubytovací a stavební správy Praha. Výstavba na plochách SO 71 a SO 72 bude umožnna pouze za souasného splnní následujících podmínek: kladná vyjádení v následných stupních dokumentace, respektování ochranného pásma dráhy a prokázání nepekroení maximální pípustné hladiny hluku v chránných vnitních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech v rámci územního, resp. stavebního ízení. Na navržené ploše SO 100 je realizace zástavby umožnna pouze za podmínek stavby 1 rodinného domu pi respektování vodního toku a behových porost tzn. bez kácení stávajících devin, které jej tvoí. Nepípustné využití Na ploše SO 30 je nepípustná realizace staveb vyžadujících hygienickou ochranu (nap. školských a dtských zaízení, budov sloužících ke zdravotnickým, potravináským, tlovýchovným a rekreaním úelm). Ostatní využití, neuvedené jako pípustné, zejména veškeré innosti narušující kvalitu bydlení, nadlimitní stavby pro prmyslovou a zemlskou výrobu a skladování, chov hospodáských zvíat, provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem, a nebo svými negativními vlivy jinak narušují obytnou zónu. Nepípustná jsou odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zaízení nad 200m 2 prodejní plochy u msta Rožmitál pod Temšínem a nad 100m 2 prodejní plochy u obcí, zaízení dopravních služeb a autobazary. Dále je nepípustná výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (nap. sruby, zahradní chaty, Stránka 51 z 146

52 stavební buky apod.) a zakládání zahrádkové osady. Druh podmínek pro využití území Podmínky pro plošné využití území Podmínky pro výstavbu Zastavnost celková stávající nebo maximáln 35% Velikost stavebních parcel Podmínky pro výškové využití území Výšková hladina zástavby v zastavném území nelze oddlit pozemek pro RD menší než 800m², v Rožmitále pod Temšínem 600m² a pro bytový dm min m² stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží + podkroví, v Rožmitále pod emšínem max. 2 nadzemní podlaží + podkroví, u bytových dom 3 nadzemní podlaží + podkroví Plochy dopravní infrastruktury - stav DI - návrh DI 1 Hlavní využití Kód plochy Zajištní dopravní pístupnosti (silniní i železniní) a obsluha ešeného území dopravní infrastrukturou. ípustné využití Silnice I., II. a III. tídy, místní a úelové komunikace, železniní trat, náspy, záezy, oprné zdi, mosty, cyklistické a ší komunikace, rzné formy zelen (nap. izolaní, doprovodná), hromadné a adové garáže, odstavná a parkovací stání, zastávky silniní a železniní dopravy, provozní budovy, nástupišt, odpoívadla, protihluková opatení, související technická infrastruktura, erpací stanice pohonných hmot. Podmín pípustné využití Výstavbu plochy DI 1 je možné realizovat po splnní podmínek výstavby v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupn ( nutný souhlas píslušného vodoprávního úadu). Nepípustné využití Na stávající komunikaci, která propojuje silnici III/0191ve smru na Bezdkov a místní komunikaci smr Voltuš es areál bývalých kasáren, nejsou pipuštny žádné úpravy (nap. zmna povrchu, rozšíení apod.). Nepípustné jsou objekty bydlení a rekreace, výroby a sklad a ostatní výše neuvedené stavby. Plochy technické infrastruktury - stav TI Kód plochy - návrh TI 1, TI.K6a, TI.K8 Hlavní využití Technická infrastruktura. Stránka 52 z 146

53 ípustné využití Umisování staveb a zaízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elektinu, plyn, spoje) bezprostedn související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území, rzné formy zelen (nap. izolaní, doprovodná). Dále jsou pípustná parkovací, odstavná stání na vlastním pozemku pro potebu vyvolanou tímto zpsobem využitím. Podmín pípustné využití Realizace výstavby v lokalit TI 1 bude umožnna pouze za podmínky pedchozího vybudování protipovodových opatení. Realizace výstavby OV v záplavovém území na ploše TI.K6a bude umožnna za podmínky protipovodové ochrany OV, tj. po pedchozím vybudování protipovodového opatení (sypaná hráz TI.K6b). Realizace výstavby OV na ploše TI.K8 bude umožnna za podmínky, že bude provedeno zjišovací ízení ve smyslu zákona a následn za podmínek zajištní doištní odpadních vod (nap. v doišovací nádrži nebo koenové istírn) a zpracování havarijního plánu, který zajistí ochranu OV v pípad povodní, výpadku ištní apod. Dalšími podmínkami je umístní OV mimo plochu EVL Niva Kotelského potoka tak, aby nedošlo k poškození dané EVL a pi žádosti o vydání ÚR a SP splnní všech podmínek daných ve zpracovaném vyhodnocení Natury, které je souástí ÚP Rožmitál pod Temšínem. Nepípustné využití Nepípustné jsou stavby pro bydlení, stavby pro rekreaci a sport, stavby pro prmyslovou a zemlskou výrobu a skladování. Dále jsou nepípustné veškeré provozy a innosti, které svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolních zón a vyžadující ochranu ped zátží sousedních pozemk mimo daný zpsob využití (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi). Nepípustné je zizovat erpací stanice pohonných hmot s výjimkou zaízení pro potebu provozovatele. V pásmu negativního vlivu na okolní prostedí (hygienické ochrany) nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a dtských zaízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potravináským, tlovýchovným a rekreaním úelm atd.). Plochy výroby a skladování - stav VS Kód plochy - návrh VS 1 - VS 12, VS 67 Hlavní využití Výroba a skladování vetn zemlských staveb. ípustné využití Výlu podnikatelská, prmyslová a výrobní, zemlská, chovatelská a pstitelská výroba, pípustné je zizovat sklady, skladové plochy, areály a komunální provozovny, sbrný dvr, zaízení pro kompostování biologicky rozložitelného odpadu, zaízení pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná stání, nákupní zaízení, erpací stanice pohonných hmot pro potebu provozovatele, technická a dopravní infrastruktura, netradiní zdroje vytápní, fotovoltaické elektrárny (pouze na stechách objekt) veejná zele a veejná prostranství. ípustná je zástavba proluk. V koteln, která se nachází v areálu kasáren je pípustné spalování devní štpky, biomasy a dalšího odpadu, který není v rozporu s pílohou. 1, 2 a 5 zákona. 185/2001 Sb. Podmín pípustné využití Zmny staveb na stávajících plochách VS jsou možné za podmínky, že v rámci schvalovacích ízení konkrétních staveb bude doložen a píp. zohlednn vliv hluku na navazující obytnou zástavbu. Provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob pímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, že bude zajištna ochrana ped negativními vlivy a budou splnny veškeré hygienické limity. V pípad zemlské výroby nepesáhnou tyto prostory 25% plochy budov urených pro zemlskou výrobu. Stránka 53 z 146

54 Realizace výstavby na navržených plochách je pípustná za podmínky prokázání splnní limit pro hluk a zneištní ovzduší (dle typ zám rozptylovou a akustickou studií). Stavby pro ubytování je možné umisovat pouze ojedinle, a to za podmínky, že bude zajištna ochrana ped negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chránném vnitním prostoru staveb. Výstavba na ploše VS 1 je možná za podmínky vyhodnocení vlivu zástavby na krajinný ráz s ohledem na umístní v Pírodní parku Temšín a pedchozím posouzením možnosti využití sousedního zemlského areálu jako plochy brownfield. Zástavba na ploše VS 7 bude uskutena pouze za podmínky, že další projektová dokumentace pro plochu bude vycházet ze zjišovacího ízení ve smyslu zákona, píp. ze zpracované dokumentace EIA. Na této ploše je možné podmínky a opatení vycházející ze zpracované SEA pizpsobit a upravit dle podrobnji zpracovaného zjišovacího ízení nebo EIA. V lokalitách VS 8 a VS 9 je zástavba pípustná za podmínky zohlednní umístní zám v Pírodním parku Temšín. Na ploše VS 10 je zástavba pípustná za podmínky zohlednní umístní zám v regionu lidové architektury Rožmitálsko - Beznicko. Realizace výstavby v lokalit VS 11 bude umožnna pouze za podmínky pedchozího vybudování protipovodových opatení. Výstavba provozu s hlukovou zátží na plochách VS 8 a VS 12 je možná za podmínky, že bude zohlednn vliv hluku z této lokality na navazující stávající i navrhovanou obytnou zástavbu. Nepípustné využití Nepípustné jsou samostatné stavby pro bydlení a stavby pro rekreaci a sport. Aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití. Jsou to veškeré provozy a innosti vyžadující ochranu ed zátží sousedních pozemk mimo daný zpsob využití (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi) a výroba se silným dopadem na životní prostedí. U objekt pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost zízení pásem hygienické ochrany zajištno, aby objekty byly využívány jen k takovým innostem, aby se nepíznivé vlivy z provozu na okolí neprojevovaly mimo hranice vlastního pozemku nadmrn. V pásmu negativního vlivu na okolní prostedí nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a dtských zaízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potravináským, tlovýchovným a rekreaním úelm atd.). Do areálu kasáren je nepípustné dovážet, skladovat, zpracovávat a spalovat takový odpadový materiál, který bude v rozporu pílohy. 1, 2 a 5 zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm nkterých dalších zákon. Druh podmínek pro využití území Podmínky pro plošné využití území Podmínky pro výstavbu Zastavnost celková stávající nebo maximáln 85%, pro plochu VS 7 není % stanoveno Podmínky pro výškové využití území Výšková hladina zástavby stávající nebo maximáln 15m Plochy smíšené výrobní - stav SV Hlavní využití Drobná výroba a skladování s komerními úely. ípustné využití Kód plochy Sklady a skladovací plochy, podnikatelská innost, opravárenské služby, zahradnictví, výroba lokálního významu, zaízení, které svým provozováním a technickým zaízením nenaruší užívání staveb a zaízení ve svém okolí a nesníží Stránka 54 z 146

55 tak kvalitu prostedí souvisejícího území, a které svým charakterem a kapacitou nezvýší dopravní zátž a životní prostedí v území, maloobchodní a obchodní provozovny. Pípustná jsou rovnž parkovací stání a garáže pro poteby vyvolané pípustným využitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, erpací stanice pohonných hmot pro potebu provozovatele, zaízení pro kompostování biologicky rozložitelného odpadu, veejná zele, veejná prostranství. Podmín pípustné využití Zmny staveb na stávajících plochách SV jsou možné za podmínky, že v rámci schvalovacích ízení konkrétních staveb bude doložen a píp. zohlednn vliv hluku na navazující obytnou zástavbu. Výroba a skladování za podmínky, že nebude svým negativním vlivem zatžovat pípustné plochy obanského vybavení. Provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob pímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, že bude zajištna ochrana ped negativními vlivy a budou splnny veškeré hygienické limity. V pípad zemlské výroby nepesáhnou tyto prostory 25% plochy budov urených pro zemlskou výrobu. Nepípustné využití Samostatné bydlení všech forem, stavby pro rekreaci a sport, zemlské provozy a veškeré innosti a provozy, které svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolních zón a vyžadují tak mimoádnou ochranu ped zátžemi sousedních pozemk mimo daný zpsob využití (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi) - nap. chovatelství, žká prmyslová výroba a sklady. Nepípustná je rovnž výstavba supermarket a obchodních zaízení vtších než 500m 2 prodejní plochy. V pásmu negativního vlivu na okolní prostedí nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu. Druh podmínek pro využití území Podmínky pro plošné využití území Podmínky pro výstavbu Zastavnost celková maximáln 85 % Podmínky pro výškové využití území Výšková hladina zástavby stávající nebo maximáln 15m Plochy vodní a vodohospodáské - stav V - návrh V 1 Hlavní využití Vodní plochy a toky. ípustné využití Kód plochy Chovné rybníky, rekreaní nádrže a ostatní vodní díla, pípustné je rovnž pemostní a lávky, stavidla a hráze, krmná zaízení pro chovné rybníky a výstavbu technické infrastruktury, dále je možné zizovat pro rekreaní vodní plochy mola a jiná sportovní zaízení. Dále jsou pípustné stavby a zaízení sloužící pro zachycení pívalových dešových vod, opatení pro udržení vody v krajin, protipovodová a protierozní opatení a další opatení pispívající k vyšší retenní schopnosti krajiny, realizace ÚSES. Podmín pípustné využití Realizace vodní plochy V 1 - rybník bude umožnna pouze za podmínky, že bude provedeno zjišovací ízení ve smyslu zákona a následn za zajištní tchto podmínek: bude obtoný nikoli prtoný, bez rybí osádky a s vhodným sklonem eh. Výsadba alejí okolo vodoteí a vodních ploch za podmínky žádných hrubých zásah do beh a vodních ploch. Nepípustné využití Všechny innosti a zaízení (nap. výstavby objekt bydlení, sportu a rekreace, individuální rekreace, dále objekt, které by mohly sloužit k bydlení a rekreaci, ) mimo innosti pípustné a podmín pípustné a provozování inností, která Stránka 55 z 146

56 jsou v rozporu s vodním hospodástvím. Nepípustné je zizování a provozování nových zaízení nesouvisejících s hlavním využitím, vetn odstavení karavan, maringotek a obytných pív. Nepípustné jsou zejména skládky odpad a sklady chemikálií a pohonných hmot. Plochy zemlské - stav Z Hlavní využití Kód plochy Intenzivní a extenzivní hospodaení se zemlskými travními porosty a ornou pdou nebo innosti a zaízení, které s tímto hospodaením souvisí. ípustné využití ípustné je provádt na tchto územích zmny kultur (na pastviny, louky, sady, ornou pdu a plochy lesní) za splnní všech zákonných podmínek. ípustná jsou protierozní a protipovodová opatení a další opatení pispívající k vyšší retenní schopnosti krajiny, opatení pro udržení vody v krajin, zachycení pívalových deš (nap. budování záchytných píkop kolem ohrožených pozemk, zizování obdlávaných nebo zatravnných prleh, terasování svažitých pozemk, znovuzizování mezí, budování poldr a hrází). ípustné je zizovat a provozovat na tchto územích sít a zaízení tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování pilehlého území, úelové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území. Dále je pípustné umisovat stavby pro zabezpeení zemlské innosti (nap. seníky, pístešky pro zv a chovaná zvíata formou lehkých pístešk, velíny, silážní jámy atd.), pro mysliveckou innost (nap. posedy a pozorovatelny) a izování vodních nádrží. ípustné je zizovat pší, cyklistické a úelové komunikace, komunikace pro jízdu s potahem, na kole a pro jízdu na lyžích a na saních, dostavby a pístavby malého rozsahu (tj. nárst o max. 25% prvotn zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku. Na zemlských plochách mohou být obnovovány a rekonstruovány drobné objekty sakrální architektury. Podmín pístupné využití Zalesování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy a zalesnním dojde k ucelení lesních ploch s ohledem na tídu ochrany zemlského pdního fondu. Nemlo by se jednat o zemlskou pdu s I. a II. tídou ochrany ZPF. Okolo polních cest lze realizovat výsadby alejí za splnní podmínky žádných hrubých terénních úprav. Podmín pípustná je realizace komunitního kompostování, polních hnojiš apod. za podmínky splnní zákonných podmínek. Nepípustné využití Nepípustná je výstavba objekt pro bydlení, rekreaci a výrobu mimo zemlských staveb a zemlských farem (vetn pohotovostních byt). V záplavových územích je nepípustná zmna kultury (nap. trvalého travního porostu) na ornou pdu. Plochy lesní - stav L Kód plochy - návrh L 1, L 2, L 3, L 4 Hlavní využití Plochy slouží k plnní funkcí lesa a innosti související s touto hlavní funkcí. Stránka 56 z 146

57 ípustné využití innosti a zaízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opatení pro udržení vody v krajin, zachycení pívalových deš, protipovodová a protierozní opatení a další opatení pispívající k vyšší retenní schopnosti krajiny. Dále úelové komunikace nauné stezky, komunikace pro pší, cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních. Dále je pípustné umísovat nezbytn nutné stavby a zaízení pro hospodaení v lese (nap. krmelce, lesní školky, oplocenky, obory apod.), pro myslivost (nap. posedy a pozorovatelny) a ochranu pírody. Podmín pípustné využití Zalesnní na ploše L 1 bude umožnno pouze za podmínky zalesnní listnatými devinami a ponechání lužního porostu. Dostavby a pístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku pi splnní podmínky, že nárst nepesáhne 20 % prvotn zkolaudované plochy. Podmín pípustné jsou nezbytn nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, a to za splnní podmínky co nejmenšího zásahu a nenarušení funknosti lesních ploch. Nepípustné využití Nepípustné jsou výstavby objekt bydlení, sportu a rekreace, individuální rekreace, dále objekt, které by mohly sloužit k bydlení a rekreaci. Plochy pírodní - stav P Hlavní využití Plochy pro zajištní podmínek pro ochranu pírody a krajiny a plochy biocenter. ípustné využití Kód plochy ípustné je souasné využití a využití, které zajišuje pirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožnní navrhovaného využití nebo zhoršení pírodní funkce souasných ploch ÚSES. ípustné jsou rovnž stavby a zaízení, která jsou v zájmu ochrany pírody a krajiny, stavby pších, cyklistických a elových komunikací s povrchovou úpravou blízkou pírod, mosty, lávky a nezbytné stavby pro lesní a vodní hospodáství. Podmín pípustné využití Pouze ve výjimených pípadech nezbytn nutné liniové stavby související dopravní a technické infrastruktury, vodohospodáská zaízení, stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží, OV atd., a to za splnní podmínky nejmenšího zásahu do biocentra a narušení jeho funknosti. Nepípustné využití Nepípustné jsou stavby pro bydlení, stavby pro individuální rekreaci, pro výrobu a skladování, komunikace pro silniní dopravu, tžba a zpracování nerost, stavby skládek odpad, intenzívní zemlská výroba. Pro jakékoliv stavby mimo hlavní, pípustné a podmín pípustné využití území je toto území nezastavitelné (napíklad sklady, chaty, chalupy). Nepípustné jsou zmny zpsobu využití území, které by snižovaly souasný stupe ekologické stability daného území zaazeného do ÚSES. Dále jsou nepípustné zmny, které jsou v rozporu s funkcí tchto ploch v ÚSES a jakékoliv zmny zpsobu využití, které by znemožnily i ohrozily funknost tchto ploch (nap. odvodování pozemk) nebo územní ochranu ploch navrhovaných k zalenní do nich. Nepípustné jsou innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou pírody a krajiny. Stránka 57 z 146

58 Plochy smíšené nezastavného území - stav SN Hlavní využití Kód plochy Intenzivní a extenzivní hospodaení se zemlskými travními porosty a ornou pdou, pispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území, retence krajiny, protierozní opatení nebo innosti a zaízení, které s tímto hospodaením souvisí. ípustné využití ípustné je využití, které zajišuje vysoké zastoupení druh organism odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám pi bžném extensivním zemlském nebo lesnickém hospodaení (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), pípadn rekreaní plochy pírodního charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, pitom nesmí dojít ke znemožnní navrhovaného využití a pírodní funkce vymezených biokoridor. ípustné je umisovat stavby pro zabezpeení zemlské innosti (seníky, pístešky pro zv a chovaná zvíata formou lehkých pístešk, velíny, silážní jámy atd.), pístavby malého rozsahu (tj. nárst o max. 25% prvotn zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb. Dále je možné realizovat výstavbu úelových komunikací, polních cest, pších a cyklistických komunikací, technické infrastruktury, opatení pispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení pívalových deš, protipovodová a protierozní opatení, revitalizace vodních tok. Lze povolovat lesnické, myslivecké a rybníkáské innosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybník) a izovat menší vodní plochy do 0,5ha. ípustné je provádt na tchto územích zmny kultur (na pastviny, louky, sady, lesní plochy). Umožnná je výsadba alejí a ochranné zelen. Na plochách je umožnna realizace ÚSES. Podmínné pípustné využití Podmín pípustná je realizace komunitního kompostování, polních hnojiš apod. za podmínky splnní zákonných podmínek. Nepípustné využití Nepípustné jsou zmny zpsobu využití, které by snižovaly souasný stupe ekologické stability daného území. Dále jsou nepípustné jakékoliv zmny zpsobu využití, které by znemožnily nebo ohrozily založení chybjících ástí biokoridor (nap. odvodování pozemk, tžba nerostných surovin apod.), mimo inností podmín pípustných. Plochy tžby nerost - stav TN Hlavní využití žba písku. ípustné využití Kód plochy ípustné jsou tžba písku, sociáln-technické stavby a technologická zaízení související s tžbou, zaízení pro úpravu a ídní dobývané suroviny, plochy pro ukládání doasn nevyužívaných nerost a odpad (nap. výsypky, odvaly a kališt). Dále jsou pípustné stavby technického vybavení a dopravy zabezpeující provoz a poteby území. Po ukonení tžby bude následovat rekultivace (nap. zalesnní, skládky inertního materiálu s následným zalesnním apod.). Nepípustné využití Nepípustné jsou stavby pro bydlení, stavby pro rekreaci a další provozy a innosti nesluitelné s hlavním a pípustným Stránka 58 z 146

59 využitím území. Biocentra Jedná se o pekryvný zpsob využití území, který má pednost ped ostatním zpsobem využití (plochy vodní, vodohospodáské a lesní). Hlavní využití Posílení i zachování funknosti ÚSES. ípustné využití Kód plochy NC 53, RC 875, RC 876, BC 1, BC 3 - BC 6, BC 8, BC 9, BC 10.1, BC 10.2, BC 11, BC 12, BC 13.1, BC 13.2, BC 14, BC 16, BC 17, BC 34 Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným zpsobem využití jako hlavní i pípustné, pokud nenaruší nevratn pirozené podmínky stanovišt a nesníží aktuální míru ekologické stability. ípustné jsou rovnž stavby a zaízení, která jsou v zájmu ochrany pírody a krajiny, stavby pších, cyklistických a elových komunikací s povrchovou úpravou blízkou pírod, mosty, lávky a nezbytné stavby pro lesní a vodní hospodáství. Podmín pípustné využití Pouze ve výjimených pípadech nezbytn nutné liniové stavby související dopravní a technické infrastruktury, vodohospodáská zaízení, stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží, OV atd., a to za splnní podmínky nejmenšího zásahu do biocentra a narušení jeho funknosti. Nepípustné využití Nepípustné jsou stavby pro bydlení, stavby pro individuální rekreaci, pro výrobu a skladování, komunikace pro silniní dopravu, tžba a zpracování nerost, stavby skládek odpad, intenzívní zemlská výroba. Pro jakékoliv stavby mimo hlavní, pípustné a podmín pípustné využití území je toto území nezastavitelné (napíklad sklady, chaty, chalupy). Nepípustné jsou zmny zpsobu využití území, které by snižovaly souasný stupe ekologické stability daného území zaazeného do ÚSES (zmna druhu pozemku s vyšším stupnm ekologické stability na druh s nižším stupnm ekologické stability, nap. z louky na ornou pdu). Dále jsou nepípustné zmny, které jsou v rozporu s funkcí tchto ploch v ÚSES, jakékoliv zmny zpsobu využití, které by znemožnily i ohrozily funknost biocenter (nap. odvodování pozemk) nebo územní ochranu ploch navrhovaných k zalenní do nich Nepípustné jsou innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou pírody a krajiny. Biokoridor Jedná se o pekryvný zpsob využití území, který má pednost ped ostatním zpsobem využití (plochy vodní, vodohospodáské, zemlské, lesní a smíšené nezastavného území). Hlavní využití Posílení i zachování funknosti ÚSES. ípustné využití Kód plochy RK 258, RK 259, RK 260, BK 7, BK 19 - BK 24, BK 26, BK 27, BK 29, BK VIII, BK X - BK XIII, BK XXXI Využití, které zajišuje vysoké zastoupení druh organism odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám pi Stránka 59 z 146

60 žném extensivním zemlském nebo lesnickém hospodaení (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), ípadn rekreaní plochy pírodního charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, pitom nesmí dojít ke znemožnní navrhovaného využití a pírodní funkce vymezených biokoridor. Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným zpsobem využití jako hlavní i pípustné, pokud nenaruší nevratn pirozené podmínky stanovišt a nesníží aktuální míru ekologické stability. ípustné jsou rovnž stavby a zaízení, která jsou v zájmu ochrany pírody a krajiny, stavby pších, cyklistických a elových komunikací s povrchovou úpravou blízkou pírod, mosty, lávky a nezbytné stavby pro lesní a vodní hospodáství. Umožnná je výsadba alejí a ochranné zelen. Podmín pípustné využití Podmín pípustné jsou pouze nezbytn nutné liniové stavby související dopravní a technické infrastruktury kížící biokoridor, v co nejkratším a pokud možno v kolmém smru, odpoívadla u turistických a cyklistických tras, vodohospodáská zaízení, stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží, OV atd., a to za splnní podmínky nejmenšího zásahu a narušení funknosti biokoridoru a uzpsobení stavby tak, aby nevytváela migraní bariéru pro organismy. Nepípustné využití Nepípustné jsou stavby pro bydlení, stavby pro individuální rekreaci, pro výrobu a skladování, komunikace pro silniní dopravu, tžba a zpracování nerost, stavby skládek odpad, intenzívní zemlská výroba. Pro jakékoliv stavby mimo hlavní, pípustné a podmín pípustné využití území je toto území nezastavitelné (napíklad sklady, chaty, chalupy). Nepípustné jsou zmny funkního využití, které by snižovaly souasný stupe ekologické stability daného území zaazeného do ÚSES (zmny druhu pozemku s vyšším stupnm ekologické stability na druh s nižším stupnm ekologické stability, nap. z louky na ornou pdu). Dále jsou nepípustné zmny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru v ÚSES a jakékoliv zmny zpsobu využití, které by znemožnily funknost nebo ohrozily založení nových biokoridor (nap. odvodování pozemk, rozorání mezí). Nepípustné jsou innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou pírody a krajiny. f.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH - VÝSTUPNÍ LIMITY OCHRANA MELIORANÍCH ZAÍZENÍ U meliorovaných ploch, které jsou áste nebo celé navrženy k zástavb (zastavitelné plochy), je nutno ped zahájením výstavby provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funknosti nebo ovlivnní zamokením navazujících ploch. OCHRANA PED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁTŽÍ ochrana ped negativními vlivy z dopravní a technické infrastruktury - v rozvojových plochách v blízkosti stávajících silnic I., II. a III. tíd a trafostanic mohou být situovány stavby pro bydlení, stavby obanského vybavení a obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu ped hlukem (chránný venkovní prostor) až po splnní hygienických limit z hlediska hluku i vylouení pedpokládané hlukové zátže. Protihluková opatení v pípad nesplnní hlukových limit pro obtžování hlukem ze silniní dopravy nebudou hrazena z prostedk majetkového správce (vlastníka komunikace). ochrana ped negativními vlivy z provozu - pro plochy bydlení, plochy smíšené obytné, plochy výroby a skladování, plochy smíšené výroby, plochy technické infrastruktury, plochy obanského vybavení (jedná se o plochy stávající i navrhované) a stávající plochy drobné výroby v zastavném území platí, že hranice negativních vliv (nap. hluk, prašnost apod.) bude max. na hranici této plochy rozdílného využití území (pípadn na hranici vlastního pozemku). Tzn., že negativní vlivy z tchto ploch nesmí zasahovat do ploch stávajícího i navrhovaného chránného venkovního prostoru staveb. U všech navržených lokalit bude zástavba situována tak, aby byly splnny limity hluku pro venkovní chránný prostor staveb ve smyslu platného Naízení vlády. 272/2011 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací. MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU OV V sídle Skuhrov je okolo navrhované plochy pro OV navržena maximální hranice negativního vlivu OV pro území, které je OV ovlivováno. Je to hranice, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo pekroit. Stránka 60 z 146

61 PLOCHY PRO PÍSTUP K VODNÍM TOKM Podél všech významných vodoteí bude zachován pístupný pruh v šíce minimáln 8m od behové hrany, respektive minimáln 6m od behové hrany drobných vodních tok. V této vzdálenosti nebudou umisovány žádné stavby bránící v pístupu správce vodního toku k údržb a zhoršující odtokové pomry, pípadn jinak negativn psobící bhem povodní. Nevhodné jsou pedevším stavby budov a oplocení. Ostatní innosti, jako je stavba komunikací, technické infrastruktury, výsadba zelen aj. v takto vymezeném území, podléhají stanovisku Povodí Vltavy, státní podnik. VZDÁLENOST 50M OD OKRAJE LESA A UMISOVÁNÍ STAVEB Hlavní stavby s výjimkou oplocení lze umístit v minimální vzdálenosti 30m od okraje lesa (oplocení lze umístit v min. vzdálenosti 10m od okraje lesa). Samostatné umístní jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa bude podléhat souhlasu místn píslušného orgánu státní správy les. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ KORIDOR Navržená plocha pro dopravní infrastrukturu a koridory tech. infrastruktury (vodovod, kanalizace, el. vedení) jsou vymezeny jako ochrana území pro realizaci zám výstavby dopravní a technické infrastruktury. Tato území je nutno chránit z dvodu zajištní prostoru pro umístní této stavby v navazujících ízeních (vetn prostoru pro OP plynoucí z píslušných právních pedpis) a popípad také následný pístup. Psobnost koridoru pro dopravní infrastrukturu koní realizací stavby. Pokud nebude zmnou územního plánu navrženo jiné využití území, zstává stávající zpsob využití. ípadné nevyužité pozemky budou navráceny zemlskému a lesnímu pdnímu fondu. g) vymezení veejn prospšných staveb, veejn prospšných opatení, staveb a opatení k zajišování obrany a bezpenosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkm a stavbám vyvlastnit Návrh veejn prospšných staveb a opatení je vyznaen v samostatném výkresu - Výkres veejn prospšných staveb, opatení a asanací (. 3) a v Hlavním výkresu (. 2). g.1 SEZNAM VEEJN PROSPŠNÝCH STAVEB A OPATENÍ, U KTERÝCH JE MOŽNO UPLATNIT VYVLASTNNÍ I PEDKUPNÍ PRÁVO Není navržena žádná veejn prospšná stavba, na kterou lze uplatnit vyvlastnní i pedkupní právo. g.2 SEZNAM VEEJN PROSPŠNÝCH STAVEB A OPATENÍ, U KTERÝCH JE MOŽNO UPLATNIT VYVLASTNNÍ BEZ MOŽNOSTI PEDKUPNÍHO PRÁVA g.2.1 VEEJN PROSPŠNÉ STAVBY Dopravní infrastruktura KÓD EL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ DI 1 Návrh plochy pro místní komunikaci a prsenou kižovatku k.ú. Rožmitál pod Temšínem Technická infrastruktura Technická infrastruktura - plochy el. vedení VN a plochy pro trafostanice KÓD EL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ TI.E1 Návrh plochy pro trafostanici T60 s kabelovým el. vedením VN 22kV k. ú. Rožmitál pod Temšínem k. ú. Voltuš TI.E2 Návrh plochy pro trafostanici T74 s kabelovým el. vedením VN 22kV k. ú. Rožmitál pod Temšínem TI.E3 Návrh plochy pro trafostanici T73 k. ú. Rožmitál pod Temšínem TI.E4 Návrh plochy pro trafostanici T72 k. ú. Rožmitál pod Temšínem TI.E5 Návrh plochy pro trafostanici T71 s venkovním el. vedením VN 22kV k. ú. Rožmitál pod Temšínem TI.E6 Návrh plochy pro trafostanice T75a T76 s kabelovým el. vedením VN 22kV k. ú. Rožmitál pod Temšínem Stránka 61 z 146

62 TI.E7 Návrh plochy pro trafostanici T70 k. ú. Rožmitál pod Temšínem TI.E8 Návrh plochy pro trafostanici T69 s kabelovým el. vedením VN 22kV k. ú. Rožmitál pod Temšínem TI.E9 Návrh plochy pro trafostanice T66 a T67 s kabelovým el. vedením VN 22kV k. ú. Rožmitál pod Temšínem k. ú. Starý Rožmitál TI.E10 Návrh plochy pro trafostanici T65 k. ú. Starý Rožmitál TI.E11 Návrh plochy pro trafostanici T68 s kabelovým el. vedením VN 22kV k. ú. Rožmitál pod Temšínem TI.E12 Návrh plochy pro trafostanici T64 k. ú. Starý Rožmitál TI.E13 Na jednání vypuštno k. ú. Nepomuk pod Temšínem z Návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem a tím i vypuštna VPS - TI.E13 TI.E14 Návrh plochy pro trafostanici T62 s venkovním el. vedením VN 22kV k. ú. Strýkovy TI.E15 Návrh plochy pro trafostanici T61 s kabelovým i venkovním el. vedením VN 22kV k. ú. Povice pod Temšínem Technická infrastruktura - plochy vodovodu KÓD EL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ TI.V1 Návrh plochy pro samostatný vodovodní ad propojující vodojem V2 kasárna a vodojem Voltuš k. ú. Rožmitál pod Temšínem TI.V2 Návrh plochy pro hlavní vodovodní ad smr Všín k. ú. Starý Rožmitál Technická infrastruktura - plochy kanalizace KÓD EL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ TI.K1 TI.K2 TI.K3 TI.K4 TI.K5 TI.K6 TI.K7 Návrh plochy pro oddílný (splaškový) kanalizaní ad - odkanalizování severní ásti sídla Voltuš Návrh plochy pro oddílný (splaškový) kanalizaní ad - odkanalizování jižní ásti sídla Voltuš Návrh plochy pro oddílný (splaškový) kanalizaní ad - odkanalizování navržených lokalit u severního okraje msta Rožmitál pod Temšínem Návrh plochy pro kanalizaní výtlak ze sídla Povice pod Temšínem napojený na kanalizaní sí sídla Skuhrov Návrh plochy pro oddílný (splaškový) kanalizaní ad - svedení odpadních vod ze sídla Skuhrov pod Temšínem a perpaných odpadních vod ze sídla Povice pod Temšínem Návrh plochy pro istírnu odpadních vod (TI.K6a) ze sídel Povice pod emšínem a Skuhrov pod Temšínem a její protipovodovou ochranu - sypanou hráz (TI.K6b) Návrh plochy pro oddílný (splaškový) kanalizaní ad - svedení odpadních vod ze sídla Zadní Hut pod Temšínem na istírnu odpadních vod k. ú. Rožmitál pod Temšínem k. ú. Rožmitál pod Temšínem k. ú. Voltuš k. ú. Rožmitál pod Temšínem k. ú. Povice pod Temšínem k. ú. Skuhrov pod Temšínem k. ú. Povice pod Temšínem k. ú. Povice pod Temšínem k. ú. Skuhrov pod Temšínem k. ú. Hut pod Temšínem TI.K8 Návrh plochy pro istírnu odpadních vod ze sídla Hut pod Temšínem k. ú. Hut pod Temšínem g.2.2 VEEJN PROSPŠNÁ OPATENÍ ZÚR Stedoeského kraje vymezují jako veejn prospšná opatení všechny plochy a koridory biocenter a biokoridor ÚSES v ešeném území na nadregionální i regionální úrovni. Dále jsou zaazeny do VPO i ostatní prvky ÚSES, tzn. i všechny plochy a koridory ÚSES na lokální úrovni. Vzhledem k tomu, že do VPO byl zaazen celý ÚSES v ešeném území je v grafické ásti (výkres. 2) zakreslen celý tento ÚSES a tudíž není z dvodu pehlednosti výkresu ohranien samostatnou arou. Stránka 62 z 146

63 g.3 STAVBY A OPATENÍ K ZAJIŠOVÁNÍ OBRANY A BEZPENOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI Nejsou navrhovány stavby a opatení k zajišování obrany a bezpenosti státu ani plochy pro asanaci. h) vymezení dalších veejn prospšných staveb a veejných prostranství, pro které lze uplatnit pedkupní právo, s uvedením v í prospch je pedkupní právo zizováno, parcelních ísel pozemk, názvu katastrálního území a popípad dalších údaj podle 5 odst. 1 katastrálního zákona Další veejn prospšné stavby a veejn prospšná opatení, pro které lze uplatnit pedkupní právo bez možnosti vyvlastnní, nejsou v ÚP Rožmitál pod Temšínem navrhovány. i) stanovení kompenzaních opatení podle 50 odst. 6 stavebního zákona V návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem nedochází k poteb stanovení kompenzaních opatení podle 50 odst. 6 stavebního zákona. j) vymezení ploch a koridor, ve kterých je rozhodování o zmnách v území podmínno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její poízení a pimené lhty pro vložení dat o této studii do evidence územn plánovací innosti Návrh ÚP Rožmitál pod Temšínem vymezuje plochy, u kterých je nutné provení vhodnosti zástavby a zmn jejich využití územní studií. Územní studie má za úkol koordinaci zájm investor a obce a spolené ešení veejné infrastruktury. Jedná se o dopravní ešení území, ešení technické infrastruktury, veejných prostranství a ešení odtoku a retenních opatení dešových vod. Studie proví možnost dlení a scelování pozemk, umístní staveb a vymezení místních komunikací v píslušných parametrech na celé vymezené území spole tak, aby byla zachována dopravní návaznost a další urbanistické prostorové parametry rozvojového území, pedevším k formování uceleného urbanistického prostoru. Plochy, u kterých je nutné provení zmn jejich využití územní studií, jsou oznaeny ve Výkrese základního lenní území (. 1) a v Hlavním výkrese (. 2). V ešeném území budou proveny územní studií tyto rozvojové lokality: k. ú. Starý Rožmitál - západní ást sídla Rožmitál pod Temšínem: VP 3, VP 21, VP 22, SO 2, SO 5, - severní okraj k. ú.: celé území sídla Zalány (SO 6 - SO 13, VP 4 a VP 5) bude ešeno jednou územní studií, tj. vetn rozvojových lokalit v severní ásti k. ú. Rožmitál pod Temšínem k. ú. Rožmitál pod Temšínem - severní ást msta Rožmitál pod Temšínem: OV 1, VP 7, VP 8, VP 18, SO 31, SO 33, - v severovýchodní ásti msta Rožmitál pod Temšínem: SO 35, VP 20, - jihozápadní ást msta Rožmitál pod Temšínem: B 4, B 5, SO 37, VP 9, VP 10, - jižní ást msta Rožmitál pod Temšínem: B 6, VP 11, VP 12, - VS 7 vetn celého stávajícího areálu bývalých kasáren severn od msta Rožmitál pod Temšínem (v pípad jakýchkoli nových zám i na plochách stávajících) Stránka 63 z 146

64 - severní okraj k. ú.: celé území sídla Zalány (VP 13 - VP 15, VP 37 - VP 38, SO 14 - SO 26 a SO 96) bude ešeno jednou územní studií, tj. vetn rozvojových lokalit v severní ásti k. ú. Starý Rožmitál k. ú. Voltuš - severozápadní okraj sídla Voltuš: VP 24, SO 42, SO 98. k. ú. Povice pod Temšínem - jižní okraj sídla Povice: VP 31, SO 63. U tchto navržených ploch bude územní studie vyhotovena do 10 let od vydání územního plánu. k) vymezení ploch a koridor, ve kterých je rozhodování o zmnách v území podmínno vydáním regulaního plánu, zadání regulaního plánu v rozsahu podle pílohy. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulaní plán z podntu nebo na žádost, a u regulaního plánu z podntu stanovení pimené lhty pro jeho vydání Návrh ÚP Rožmitál pod Temšínem nevymezuje plochy, u kterých by bylo nutné poízení a vydání regulaního plánu. l) stanovení poadí zmn v území (etapizace) Územní plán Rožmitál pod Temšínem vymezuje návrhové plochy pouze v jedné etap. Nejsou vymezeny ani plochy územních rezerv. m) údaje o potu list územního plánu a potu výkres k nmu ipojené grafické ásti 1. Dokumentace Územního plánu Rožmitál pod Temšínem obsahuje v originálním vyhotovení 65 stran A4 textové ásti. 2. Grafická ást Územního plánu Rožmitál pod Temšínem je nedílnou souástí tohoto návrhu ÚP jako píloha. 1 a obsahuje celkem 3 výkresy. Seznam píloh: 1. Výkres základního lenní území 1 : Hlavní výkres 1 : Výkres veejn prospšných staveb, opatení a asanací 1 : Stránka 64 z 146

65 n) seznam zkratek použitých v textu BC biocentrum BK biokoridor OV istírna odpadních vod SN eská technická norma EVL evropsky významná lokalita CHKO Chránná krajinná oblast k. ú. katastrální území KÚ SK Krajský úad Stedoeského kraje MMR R Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky MÚ RpT stský úad Rožmitál pod Temšínem NC nadregionální biocentrum NN nízké naptí OP ochranné pásmo PP Temšín írodní park Temšín PP írodní památka PR írodní rezervace PUPFL pozemky urené k plnní funkce lesa Q 100 výška hladiny pi stoleté vod RC regionální biocentrum RK regionální biokoridor RD rodinný dm SD R editelství silnic a dálnic eské republiky STL stedotlaká plynovodní sí T; TS-T trafostanice TKO tuhý komunální odpad ÚP územní plán ÚPD územn plánovací dokumentace ÚSES územní systém ekologické stability VN vysoké naptí VPO veejn prospšná opatení VPS veejn prospšná stavba VÚ vojenský újezd ZPF zemlský pdní fond ZTV základní technická vybavenost ZÚR Zásady územního rozvoje Stránka 65 z 146

66 OBSAH ODVODNNÍ ÚP ROŽMITÁL POD TEMŠÍNEM a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území...70 a.1 NÁVAZNOST NA SOUSEDNÍ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ...70 a.2 ZAJIŠTNÍ POTEB ZÁKLADNÍ OBANSKÉ VYBAVENOSTI...70 a.3 ZAJIŠTNÍ POTEB DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI...71 a.4 ZAJIŠTNÍ POTEB TECHNICKÉ VYBAVENOSTI...71 b) vyhodnocení splnní zadání, popípad vyhodnocení souladu se schváleným výbrem nejvhodnjší varianty a podmínkami k její úprav v pípad postupu podle 51 odst. 2 stavebního zákona, s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v pípad postupu podle 51 odst. 3 stavebního zákona, s pokyny k úprav návrhu územního plánu v pípad postupu podle 54 odst. 3 stavebního zákona, s rozhodnutím o poízení územního plánu nebo jeho zmny a o jejím obsahu v pípad postupu podle 55 odst. 3 stavebního zákona...72 c) výet záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stavebního zákona), s odvodnním poteby jejich vymezení...73 d) vyhodnocení pedpokládaných dsledk navrhovaného ešení na zemlský pdní fond a pozemky urené k plnní funkce lesa...74 d.1 ZEMLSKÝ PDNÍ FOND...74 d.1.1 ZPSOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ÁSTI DOKUMENTACE...74 d.1.2 CHARAKTERISTIKA ZEMLSKÝCH PD V EŠENÉM ÚZEMÍ...74 d.1.3 TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT...76 d.1.4 TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ CELKEM...94 d.1.5 ZÁVR...96 d.2 PLOCHY URENÉ K PLNNÍ FUNKCÍ LESA...96 d.2.1 ZÁBOR PUPFL...96 d.2.2 PLOCHY VE VZDÁLENOSTI 50M OD OKRAJE LESA...96 d.2.3 PLOCHY K ZALESNNÍ...97 e) pezkoumání souladu návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací vydanou krajem...97 e.1 VYHODNOCENÍ SOULADU S REPUBLIKOVÝMI PRIORITAMI ÚP DLE PÚR e.1.1 REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ...97 e.1.2 ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY...99 e.1.3 SPECIFICKÉ OBLASTI...99 e.1.4 KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY...99 e.1.5 KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A SOUVISEJÍCÍCH ROZVOJOVÝCH ZÁM99 e.1.6 DALŠÍ ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ...99 e.2 VYHODNOCENÍ SOULADU S KRAJSKÝMI PRIORITAMI ÚP DLE ZÚR STEDOESKÉHO KRAJE100 Stránka 66 z 146

67 f) pezkoumání souladu návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavného území f.1 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PODLE 18 SZ f.2 VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PODLE 19 SZ g) pezkoumání souladu návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem s požadavky stavebního zákona a jeho provádcích pedpis g.1 SOULAD ÚP ROŽMITÁL POD TEMŠÍNEM S VYHLÁŠKOU. 501/2006 Sb h) pezkoumání souladu návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem s požadavky zvláštních právních pedpis a se stanovisky dotených orgán podle zvláštních právních pedpis, popípad s výsledkem ešení rozpor i) zpráva o vyhodnocení pedpokládaných vliv na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení vetn výsledk vyhodnocení vliv na životní prostedí i.1 VYHODNOCENÍ VLIV ÚP NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ ZPRACOVANÉ PODLE PÍLOHY STAVEBNÍHO ZÁKONA, POKUD PÍSLUŠNÝ ÚAD UPLATNIL POŽADAVEK NA TOTO VYHODNOCENÍ i.2 VYHODNOCENÍ VLIV ÚP NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAÍ OBLASTI, POKUD ORGÁN OCHRANY VÝZNAMNÝ VLIV NA TATO ÚZEMÍ NEVYLOUIL i.3 VYHODNOCENÍ VLIV NA SKUTENOSTI ZJIŠTNÉ V ÚZEMN ANALYTICKÝCH PODKLADECH104 i.4 ÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIV NA JINÉ SKUTENOSTI OVLIVNNÉ NAVRŽENÝM EŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚAP, NAPÍKLAD SKUTENOSTI ZJIŠTNÉ V DOPLUJÍCÍCH PRZKUMECH A ROZBORECH i.5 VYHODNOCENÍ PÍNOSU ÚP K NAPLNNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE i.6 VYHODNOCENÍ VLIV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ i.7 VYHODNOCENÍ VLIV ÚP NA ZLEPŠOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ, PRO HOSPODÁSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ A JEJICH SOULAD j) stanovisko krajského úadu podle 50 odst k) sdlení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 zohlednno, s uvedením závažných dvod, pokud nkteré požadavky nebo podmínky zohlednny nebyly l) komplexní zdvodnní pijatého ešení a vybrané varianty l.1 IJATÉ EŠENÍ l.2 VYBRANÉ VARIANTY Stránka 67 z 146

68 l.3 ZDVODNNÍ PIJATÉHO EŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ107 l.4 ZDVODNNÍ OCHRANY HODNOT l.4.1 OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT l.4.2 OCHRANA PÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU l.4.3 OCHRANA CIVILIZANÍCH HODNOT l.5 ZDVODNNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPSOBEM VYUŽITÍ l.6 ZDVODNNÍ ZASTAVITELNÝCH, PESTAVBOVÝCH A NEZASTAVITELNÝCH PLOCH l.6.1 PLOCHY BYDLENÍ (B) l.6.2 PLOCHY REKREACE (R) l.6.3 PLOCHY OBANSKÉHO VYBAVENÍ (OV, OVh) l.6.4 PLOCHY VEEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (VP, VPz) l.6.5 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO) l.6.6 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (DI) l.6.7 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TI) l.6.8 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (VS) l.6.9 PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ (SV) l.6.10 ZDVODNNÍ - SHRNUTÍ l.7 ZDVODNNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY l.7.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU l.7.2 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V EŠENÉM ÚZEMÍ l.8 ZDVODNNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY l.8.1 VODOHOSPODÁSKÉ EŠENÍ l.8.2 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ l.8.3 TELEKOMUNIKACE A RADIOTELEKOMUNIKACE l.8.4 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM l.8.5 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM l.8.6 ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ l.9 ZDVODNNÍ VEEJN PROSPŠNÝCH STAVEB, OPATENÍ A ASANACÍ l.9.1 VEEJN PROSPŠNÉ STAVBY l.9.2 VEEJN PROSPŠNÁ OPATENÍ l.10 RADONOVÁ PROBLEMATIKA l.11 CIVILNÍ OCHRANA l.12 ZDVODNNÍ KONCEPCE USPOÁDÁNÍ KRAJINY, ZMN VE VYUŽITÍ KRAJINY, ÚSES, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATENÍ, OCHRANY PED POVODNMI A PODOBN l.12.1 ODVODNNÍ KONCEPCE USPOÁDÁNÍ KRAJINY l.12.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY l.12.3 PROPUSTNOST KRAJINY l.12.4 OCHRANA PED POVODNMI l.12.5 PROTIEROZNÍ OPATENÍ l.13 VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ m) vyhodnocení úelného využití zastavného území a vyhodnocení poteby vymezení zastavitelných ploch m.1 VYHODNOCENÍ ÚELNÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ m.2 VYHODNOCENÍ POTEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Stránka 68 z 146

69 n) postup poízení a zpracování ÚP Rožmitál pod Temšínem o) vyhodnocení uplatnných pipomínek p) návrh rozhodnutí o uplatnných námitkách q) údaje o potu list územního plánu a potu výkres k nmu pipojené grafické ásti 145 Stránka 69 z 146

70 a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území Správní území obce se nachází pevážn v zemlské, z ásti zalesnné krajin. Na jihozápadní ást území zasahuje írodní park Temšín. sto Rožmitál pod Temšínem má pes 4 tisíce obyvatel a leží v okrese Píbram v podhí Brd asi 15km od msta íbram, 45km od krajského msta Plze a 70km od hlavního msta Prahy. sto protíná silnice I. tídy I/19 (Plze - Rožmitál pod Temšínem - Tábor) a další silnice I. tídy I/18 (Rožmitál pod emšínem - Píbram) z msta vychází. Dále do msta vede silnice II. tídy II/191(Radošice - Starý Smolivec - Rožmitál pod Temšínem). Msto leží na konci regionální železniní trati. 204 Beznice Rožmitál pod Temšínem. Mstem prochází hlavní cyklistická trasa Vysoká u Píbram - Rožmitál pod Temšínem - Lnáe. a.1 NÁVAZNOST NA SOUSEDNÍ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ Z hlediska širších územních vztah sousedí obec Rožmitál pod Temšínem s obcemi Bezdkov pod Temšínem, Beznice, ížkov, Hlubyn, Hvožany, Chrást, Modovice, Nepomuk, Sedlice, Všín, Vranovice, Vševily, Vysoká u Píbram a s vojenským újezdem Brdy. Návrh územního plánu je koordinován s územními plány, pop. zmnami tchto obcí a je zpracován tak, že respektuje a souasn zajišuje návaznost dopravní i technické infrastruktury a prvk územního systému ekologické stability. Tyto návaznosti jsou zobrazeny ve Výkrese širších vztah (výkres. 6): trasy silnic I/18, I/19, II/191, III/0193, III/0191, III/1917, III/1918, III/1919, III/19111 regionální železniní tra. 204 cykloturistická trasa Vysoká u Píbram - Rožmitál pod Temšínem - Lnáe hlavní vodovodní ad vedení VTL plynovodu návaznost nadregionálních, regionálních prvk ÚSES Stávající el. vedení 22kV není z dvodu malého mítka do Výkresu širších vztah zakresleno. Návrhové plochy ešené v ÚP Rožmitál pod Temšínem nezasahují do správních území sousedních obcí. a.2 ZAJIŠTNÍ POTEB ZÁKLADNÍ OBANSKÉ VYBAVENOSTI Základní i vyšší obanská vybavenost je ve mst Rožmitál pod Temšínem pomrn dobe zajištna. Školství - Mateská škola Druh obanské vybavenosti Školství - Základní škola vyššího stupn ( roník) Školství - Stední školy, gymnázia Prodejny se základním sortimentem potravin a smíšeného zboží Prodejny s rozšíeným sortimentem Prodejny specializované Zdvodnní Docházka do mateské školky bude i nadále zajištna ve st Rožmitál pod Temšínem. Další využívanou možností je dojíždní, zpravidla do místa zamstnání rodi (Píbram, Beznice) Docházka je zajištna v základní škole v Rožmitále pod emšínem. Další možností je dojíždní do okresního msta íbram. Vyšší obanská vybavenost stedních a odborných škol je zabezpeena v Píbrami, v Praze a Plzni. Prodej základních potravin je zajištn v Rožmitále pod emšínem a podle poteby ve vtších sídlech. Návrh ÚP umožuje na stávajících i nov navržených plochách ízeních dalších obchod. Prodejny s rozšíeným sortimentem jsou ve mst Rožmitál pod Temšínem. Další prodejny jsou v Píbrami a v Plzni. Kapacita je dostatená pro pokrytí poteb uvažovaného nárstu obyvatel. Navržené ešení pipouští výstavbu nákupního zaízení. Prodejny s rozšíeným sortimentem jsou ve mst Rožmitál Stránka 70 z 146

71 Stravování, pohostinství Pošta Zdravotnické zaízení Sociální zaízení Služebna Policie R Kulturní zaízení Sportovní vyžití pod Temšínem. Další prodejny jsou v Píbrami a v Plzni. Kapacita je dostatená pro pokrytí poteb uvažovaného nárstu obyvatel. Navržené ešení pipouští výstavbu nákupního zaízení. Kapacita je dostatená a není nutné uvažovat s výstavbou dalších stravovacích zaízení. Kapacita pošty je dostatená i pro navrhovaný rozvoj. Ve mst je sdružené ambulantní zaízení s ordinacemi praktických léka, stomatologa a lékae specialisty a také lékárna. Ve mst se nachází dm s peovatelskou službou Ve mst je obvodní oddlení Policie R. Ve mst se nachází spoleenské centrum, divadlo, kino, knihovna a muzea. V sídle se nachází tlocviny, stadion s hištm na kopanou a tenisovými kurty, pírodní koupališt. Za dalšími sportovními aktivitami mohou obyvatelé dojíždt do íbrami. Návrh ÚP umožuje rozvoj sportovních ploch a objekt. Dále se ve mst nachází speciální základní škola, základní umlecká škola a sbor dobrovolných hasi. Závr: Kapacita zaízení vyšší obanské vybavenosti ve spádových mstech má dostatenou rezervu, aby uspokojila i budoucí obyvatele nov navržených ploch pro bytovou výstavbu v obci Rožmitál pod Temšínem. a.3 ZAJIŠTNÍ POTEB DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI Silnice I. tídy I/18 a I/19 Silnice II. tídy II/191 Silnice III. tíd Zastávky a nádraží Autobusová doprava Železniní doprava Druh technické vybavenosti Zdvodnní Kapacita páteních komunikací zabezpeující vazbu na íbram, Plze a Beznici je dostaující i pro navrhované ešení. Silnice s dostatenou kapacitou zajišující vazbu na sídlo Nepomuk a dále na Klatovy. Silnice nižší kategorie vykazují rovnž dostatené parametry pro zpístupnní nov navržených ploch pro zástavbu v ostatních sídlech obce. Ve mst je autobusové i vlakové nádraží. sto leží na hlavním dopravním tahu. Z msta jezdí autobusové linky do Benešova, Beznice, Dobíše, Mirovic, Nepomuku, Plzn, Prahy, Píbrami a Sedlan. sto leží na konci regionální trati, která je v širších dopravních vazbách spojkou na celostátní tra Písek - íbram - Zdice. Závr: Nov navržená zástavba není podmínna návrhem ani úpravou stávající dopravní sít. a.4 ZAJIŠTNÍ POTEB TECHNICKÉ VYBAVENOSTI Zásobování vodou Druh technické vybavenosti Zdvodnní sto Rožmitál pod Temšínem má vlastní vodovod, na který jsou z ásti napojeny i sídla Zalány a Voltuš. Zbývající zástavba v sídle Zalány je napojena na vodovod ve správ obce Nepomuk. ást sídla Voltuš a ostatní sídla v obci nemají vybudovaný vodovod a využívají individuální zdroje pitné vody. Stránka 71 z 146

72 Kanalizace Zásobování el. energií Zásobování plynem Nakládání s odpady Závr: Nov navržená zástavba není závislá na zaízení ZTV okolních obcí. Kapacita zdroj, velikost vodojemu, dimenze ad i tlakové pomry ve spotebištích jsou dostaující pro pokrytí poteb uvažovaného nárstu obyvatel ve mst i v sídle Zalány. Pro sídlo Voltuš je navržena výstavba nového vodovodu. V ostatních sídlech budou obyvatelé i nadále využívat individuální zdroje pitné vody. V rámci širších vazeb bude na vodovod msta pipojena obec šín. sto má vlastní kanalizaní sí a istírnu odpadních vod. Ze sídla Voltuš je navržen oddílný kanalizaní ad napojený na stskou sí a tím i mstskou OV. V návrhu je dále uvažováno s výstavbou oddílné kanalizace a OV v sídle Skuhrov. Pedpokládá se i s výstavbou oddílné kanalizace v sídle Povice s napojením na OV ve Skuhrov. Na kanalizaní ad ani OV není napojena žádná zástavba ze sousedních obcí. Správním územím obce Rožmitál pod Temšínem prochází el. vedení 22kV, nadazeným systémem je rozvodna 110kV/22kV - Píbram. V návrhu je navrženo doplnní nových trafostanic, které zajistí pokrytí nového nárstu spoteby el. energie. Jihovýchodní ástí je veden VTL plynovod zakonený regulaní stanicí ve mst Rožmitále pod Temšínem. Stedotlaké rozvody plynu jsou rozvedeny po celém mst a poítá se s jejich rozšíením do navržených zastavitelných ploch. Komunální odpad je odvážen na skládku na území sousední obce Chrást. Msto má v provozu vlastní sbrný dvr s dostatenou kapacitou. b) vyhodnocení splnní zadání, popípad vyhodnocení souladu se schváleným výbrem nejvhodnjší varianty a podmínkami k její úprav v pípad postupu podle 51 odst. 2 stavebního zákona, s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v pípad postupu podle 51 odst. 3 stavebního zákona, s pokyny k úprav návrhu územního plánu v pípad postupu podle 54 odst. 3 stavebního zákona, s rozhodnutím o poízení územního plánu nebo jeho zmny a o jejím obsahu v pípad postupu podle 55 odst. 3 stavebního zákona Návrh zadání byl projednán s dotenými orgány a dalšími píslušnými organizacemi a pepracován podle jejich ipomínek. Pi projednání návrhu Zadání ÚP Rožmitál pod Temšínem vznesl Krajský úad Stedoeského kraje, odbor životního prostedí a zemlství požadavek na zpracování a vyhodnocení variantního ešení trasy komunikace DI 1 - dopravní propojení areálu kasárna se stávající dopravní infrastrukturou, vetn návrhu tras místních komunikací a jejich etapizace. Dále bylo požadováno zpracování vyhodnocení vliv Územního plánu Rožmitál pod Temšínem z hlediska vliv na životní prostedí (SEA) a to na celé ešené území. Vzhledem k tomu, že nebylo možno vylouit vliv na evropsky významné lokality bylo požadováno i zpracování vyhodnocení Územního plánu Rožmitál pod Temšínem vliv z hlediska vliv na území Natura Zadání Územního plánu Rožmitál pod Temšínem bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem msta Rožmitál pod emšínem dne 13. prosince Stránka 72 z 146

73 Dne 1. bezna 2012 na spolené schzce poizovatele ÚP, zpracovatele ÚP a zástupc Krajského úadu Stedoeského kraje, odboru životního prostedí a zemlství došlo k dohod, že budou vypuštny plochy DI 1 - trasy místních komunikací, které zasahovaly do EVL Rožmitál pod Temšínem a Pírodního parku Temšín. Zárove nebudou ipuštny žádné úpravy (nap. zmna povrchu, rozšíení apod.) stávajících komunikací. Z dvodu odlehení tchto stávajících komunikací v EVL bude do návrhu zapracováno pouze dopravní napojení kasáren DI 1 na kapacitní silnici II. tídy II/191. Na základ této dohody bylo upuštno od zpracování konceptu a byl zpracován pímo návrh územního plánu. Správní území obce Rožmitál pod Temšínem náleželo do území ešeného Územním plánem velkého územního celku (ÚP VÚC) okresu Píbram. Tato dokumentace pozbyla platnosti dle 187 odst.2 zákona. 183/2006 Sb. dnem nabytí innosti Zásad územního rozvoje Stedoeského kraje. Návrh Územního plánu Rožmitál pod Temšínem zohleduje požadavky ZÚR SK, viz kapitola e.2 Vyhodnocení souladu s krajskými prioritami ÚP dle ZÚR Stedoeského kraje. Dne 13. ervence 2012 na spolené schzce poizovatele ÚP, zpracovatele ÚP a zástupc msta Rožmitál pod Temšínem bylo dohodnuto, že ást katastrálního území Nepomuk pod Temšínem patící do sousední samostatné obce Nepomuk, která byla ešena Územním plánem, bude z ešeného území vyjmuta. Navrhované lokality SO 88 - SO 95 a veejn prospšná stavba TI.E13 (trafostanice v. kabelového el. vedení 22kV) byly tudíž vypuštny. Plocha TI 3 v k. ú. Skuhrov pod Temšínem byla v rámci znaení veejn prospšných staveb zmna na TI.K6a (technická infrastruktura - kanalizace). Ze stejného dvodu byla zmna i plocha TI 2 v k. ú. Hut pod Temšínem a to na plochu TI.K8. Plocha TI 4 v k. ú. Strýkovy byla urena pro realizaci istírny odpadních vod ze sídla Strýkovy. Vzhledem k tomu, že Plán rozvoje vodovod a kanalizace Stedoeského kraje s vybudováním kanalizace ani OV nepoítá, byla plocha z návrhu územního plánu vyjmuta. Veškeré plochy svými podmínkami využití území umožují umístní stavby technické infrastruktury a inženýrských sítí. Pokud se obec rozhodne OV realizovat, lze umístní kanalizaního sbrae i OV považovat v souladu s ÚP Rožmitál pod Temšínem. hem doby zpracování územního plánu došlo k aktualizaci zastavného území. Do zastavného území byly zahrnuty pozemky, které na zaátku zpracování ÚPD byly vymezeny jako zastavitelné. Jedná se o lokality SO 36 v k. ú. Rožmitál pod Temšínem, SO 77 v k. ú. Nesvaily a SO 87 v k. ú. Strýkovy. Všechny tyto pozemky jsou v souasné dob zastavné nebo pipravené k zástavb. Z dvodu zarovnání a ucelení zastavného území sídla byly do návrhu pidány nové zámry. Jsou to plochy VPz 5 a SO 100 v sídle Hut pod Temšínem - Zadní Hut a plocha VPz 4 v sídle Hut pod emšínem - Pední Hut. Dále byla do návrhu pidána plocha veejného prostranství - zele VPz 1 z dvodu revitalizace prostoru bývalé mstské skládky. Z dvodu splnní obecného požadavku vyhlášky. 501/2006 Sb. 7, o vymezení plochy veejného prostranství k bydlení tším než 2ha byly ve mst k vtším obytným plochám vymezeny plochy veejného prostranství VP 7, VP 10, VP 12, VP 20, VP 21 a VP 22. Ze stejného dvodu byly vymezeny návrhové plochy VP 4, VP 5, VP 13 a VP 15 v sídle Zalány a VP 24 v sídle Voltuš. Na základ stanoviska KÚ SK, Odboru kultury a památkové pée k návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem byla z návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem vyjmuta návrhová plocha SO 4 a plocha SO 5 byla zmenšena tak, aby byly zachovány pohledové vazby ke kulturn památkovým objektm (kostelu Povýšení sv. Kíže s farou a kaplankou). Na základ stanoviska Krajské hygienické stanice SK k návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem byla z návrhu vyjmuta estavbová plocha SO 97 z dvodu kolize navrhované plochy a stávajících provoz, zejména z hlediska hluk a pach. Na základ stanoviska MÚ Píbram, Odboru životního prostedí k návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem byly v návrhu zmenšeny plochy SO 49 a SO 74 tak, aby nezasahovaly do významných krajinných prvk (údolní nivy potok) vymezených dle 4 zákona. 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny. Dle platné ÚPD byla vydána územní rozhodnutí o zm využití území pro úel zalesnní na parc.. 651/3 a 651/4 v k. ú. Rožmitál pod Temšínem a dále na parc.. 652/2 a 653 také v k. ú. Rožmitál pod Temšínem. Tyto plochy byly idány do návrhu územního plánu a oznaeny L 3 a L 4. Zadání bylo splnno, pouze nkteré ásti, které mly být zapracovány do návrhu Územního plánu Rožmitál pod emšínem, jsou v grafické ásti vyznaeny jako plochy stávající. c) výet záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stavebního zákona), s odvodnním poteby jejich vymezení V návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem nejsou stanoveny žádné zámry nebo záležitosti nadmístního významu, které by nebyly ešeny v ZÚR SK. Stránka 73 z 146

74 d) vyhodnocení pedpokládaných dsledk navrhovaného ešení na zemlský pdní fond a pozemky urené k plnní funkce lesa d.1 ZEMLSKÝ PDNÍ FOND d.1.1 ZPSOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ÁSTI DOKUMENTACE Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy urené návrhem územního plánu k zastavní (zastavitelné plochy), zabírající zemlskou pdu. Oznaeny jsou íseln a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro urení kultur v jednotlivých lokalitách byla katastrální mapa. Investice do pdy V ešeném území jsou provedeny meliorace pro odvodnní pozemk. V návrhu územního plánu nebudou v zásad ovlivnny hydrologické pomry. Bonitované pdn ekologické jednotky Výchozím podkladem ochrany zemlského pdního fondu pro územn plánovací innosti jsou bonitované pdn ekologické jednotky - BPEJ. BPEJ vyjaduje: klimatický region, hlavní pdní jednotku, íselnou kombinaci skeletovitosti a expozice pdy. Pomocí tohoto kódu se pazuje jednotlivým BPEJ stupe tídy ochrany zemlské pdy. íklad kódu BPEJ: klimatický region, 29 hlavní pdní jednotka, charakterizovaná pdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí vetn charakteru skeletovitosti, hloubky pdního profilu a vláhového režimu v p, 11 íselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice pdy d.1.2 CHARAKTERISTIKA ZEMLSKÝCH PD V EŠENÉM ÚZEMÍ Hranice klimatických region Kód regionu: 5 Symbol regionu : MT 2 Charakteristika regionu : mírn teplý, vlhký Pravdpodobnost suchých vegetaních období : Prrná roní teplota ve C: 7-8 Prrný roní úhrn srážek v mm: (700) Suma teplot 10 : Vláhová jistota : 4-10 Kód regionu: 7 Symbol regionu: MT 4 Charakteristika regionu : mírn teplý, vlhký Pravdpodobnost suchých vegetaních období: 5-15 Prrná roní teplota ve C: 6-7 Prrný roní úhrn srážek v mm: Suma teplot nad 10 : Vláhová jistota : 10 dní jednotky v ešeném území HPJ 26 HPJ 40 Kambizem modální eubazické a mezobazické na bidlicích, pevážn stedn tžké, až stedn skeletovité, s píznivými vláhovými pomry dy se sklonitostí vyšší než 12 stup, kambizem, rendziny, pararendziny, rankery, regozem, ernozem, hndozem a další, zrnitostn stedn tžké lehí až lehké, s rznou skeletovitostí, Stránka 74 z 146

75 HPJ 47 HPJ 48 HPJ 50 HPJ 67 HPJ 68 HPJ 70 HPJ 71 vláhov závislé na klimatu a expozici Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizem oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, stedn tžké, ve spodin tžší až stedn skeletovité, se sklonem k doasnému zamokení Kambizem oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a pseudogleje modální na opukách, bidlicích, permokarbonu nebo flyši, stedn tžké lehí až stedn tžké, bez skeletu až stedn skeletovité, se sklonem k doasnému, pevážn jarnímu zamokení Kambizem oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které nejsou v HPJ 48,49), stedn tžké lehí až stedn tžké, slab až stedn skeletovité, se sklonem k doasnému zamokení Gleje modální na rzných substrátech asto vrstevnat uložených, v polohách širokých depresí a rovinných celk, stedn tžké až tžké, pi vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, tžko odvodnitelné Gleje modální i modální zrašelinlé, gleje histické, ernice glejové zrašelinlé na nivních uloženinách v okolí menších vodních tok, pdy úzkých depresí vetn svah, obtížn vymezitelné, stedn tžké až velmi tžké, nepíznivý vodní režim Gleje modální, gleje fluvické a fluvizem glejové na nivních uloženinách, popípad s podložím teras, pi terasových ástech širokých niv, stedn tžké až velmi tžké, pi zvýšené hladin vody v toku trpí záplavami Gleje fluvické, fluvizem glejové, stejných vlastností jako HPJ 70, avšak výrazn vlhí pi terasových ástech úzkých niv Charakteristika tíd ochrany I. Do I. tídy ochrany jsou zaazeny bonitn nejcennjší pdy v jednotlivých klimatických regionech, pevážn v plochách rovinných nebo jen mírn sklonitých, které je možno odejmout ze zemlského pdního fondu pouze výjime, a to pevážn na zámry související s obnovou ekologické stability krajiny, pípadn pro liniové stavby zásadního významu. II. Do II. tídy ochrany jsou situovány zemlské pdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických region nadprrnou produkní schopnost. Ve vztahu k ochran zemlského pdního fondu jde o pdy vysoce chránné, jen podmín odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín zastavitelné. III. Do III. tídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech sloueny pdy s prrnou produkní schopností a stedním stupnm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro pípadnou výstavbu. IV. Do IV. tídy ochrany jsou sdruženy pdy s pevážn podprrnou produkní schopností v rámci píslušných klimatických region, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. V. Do V. tídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované pdn ekologické jednotky, které pedstavují pedevším dy s velmi nízkou produkní schopností vetn pd mlkých, velmi svažitých, hydroformních, štrkovitých až kamenitých a erozn nejvíce ohrožených. Vtšinou jde o zemlské pdy pro zemlské úely postradatelné. U tchto pd lze pedpokládat efektivnjší nezemlské využití. Jde vtšinou o pdy s nižším stupnm ochrany, s výjimkou vymezených pásem a chránných území a dalších zájm ochrany životního prostedí. Na základ kombinace klimatického regionu a hlavní pdní jednotky je stanovena základní sazba odvod za odntí zemlské pdy ve smyslu zákona O ochran ZPF ve znní pozdjších pedpis. Stránka 75 z 146

76 d.1.3 TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT Oznaení zábor, které byly odsouhlaseny v pedchozích ÚPD k. ú. Starý Rožmitál Oznaení lokality Zpsob využití plochy Celková výmra lokality (ha) Zábor nezemlských ploch (ha) Celkový zábor ZPF (ha) orná pda Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) zahrady ovocné sady trvalé travní porosty Zábor ZPF podle tíd ochrany (ha) I. II. III. IV. V. VP 3 Plocha veejných prostranství 0,83 0 0,83 0, ,21 0 0,13 0,49 0 VP 4 Plocha veejných prostranství 0,35 0 0, , ,35 0,14 0 0, , ,14 VP 5 Plocha veejných prostranství 0,58 0 0, , ,58 VP 21 Plocha veejných prostranství 0,65 0 0, , ,45 0 0,20 VP 22 Plocha veejných prostranství 0,24 0 0, , , Plochy veejných prostranství celkem 2,79 0 2,79 0, ,96 0,21 0 0,82 0,49 1,27 Plochy veejných prostranství celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy veejných prostranství celkem - zábor, který byl již odsouhlasen 0,35 0 0, , ,35 2,44 0 2,44 0, ,61 0,21 0 0,82 0,49 0,92 SO 1 Plocha smíšená obytná 0,72 0 0, , , SO 2 Plocha smíšená obytná 3,20 0 3, , ,76 0 0,44 SO 5 Plocha smíšená obytná 4,65 0 4,65 4, ,51 0 0,04 3,10 0 Stránka 76 z 146

77 SO 6 Plocha smíšená obytná 0,44 0 0, , ,02 0 0,42 SO 7 Plocha smíšená obytná 0,19 0 0, , ,19 SO 8 Plocha smíšená obytná 0,81 0 0, , ,81 SO 9 Plocha smíšená obytná 1,46 0 1, , ,46 0,95 0 0, , ,95 SO 10 Plocha smíšená obytná 0,34 0 0, , ,34 SO 11 Plocha smíšená obytná 4,44 0 4, , ,44 SO 12 Plocha smíšená obytná 0,98 0 0,98 0, , , ,88 SO 13 Plocha smíšená obytná 0,10 0 0, , ,10 Plochy smíšené obytné celkem 18, ,28 4, ,53 1,51 0 3,54 3,1 10,13 Plochy smíšené obytné celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy smíšené obytné celkem - zábor, který byl již odsouhlasen 1,90 0 1, , ,02 0 1,88 16, ,38 4, ,63 1,51 0 3,52 3,1 8,25 V 1 Plocha vodní 0,26 0 0, , ,26 Plochy vodní a vodohospodáské celkem 0,26 0 0, , ,26 Plochy vodní a vodohospodáské celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy vodní a vodohospodáské celkem - zábor, který byl již odsouhlasen 0,26 0 0, , , L 1 Plocha lesní 0,28 0 0, , ,02 0 0,26 Plocha lesní celkem 0,28 0 0, , ,02 0 0,26 Plocha lesní celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP 0,28 0 0, , ,02 0 0,26 Plocha lesní celkem Stránka 77 z 146

78 - zábor, který byl již odsouhlasen Celkem (k. ú. Starý Rožmitál) 21, ,61 5, ,03 1,72 0 4,38 3,59 11,92 Celkem nový zábor pdního fondu v ÚP 2,79 0 2, , ,04 0 2,75 Celkem zábor, který byl již odsouhlasen 18, ,82 5, ,24 1,72 0 4,34 3,59 9,17 k. ú. Rožmitál pod Temšínem Oznaení lokality Zpsob využití plochy Celková výmra lokality (ha) Zábor nezemlských ploch (ha) Celkový zábor ZPF (ha) orná pda Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) zahrady ovocné sady trvalé travní porosty Zábor ZPF podle tíd ochrany (ha) I. II. III. IV. V. B 2 Plocha bydlení 1,08 0,05 1,03 B 4 Plocha bydlení 6,86 0,14 6,72 0, ,02 0 0,08 0 0, ,16 0 0, , ,08 0 0,47 5, ,63 5, , , ,86 0 1,86 1, ,86 0 B 5 Plocha bydlení 6,54 0 6,54 6, ,28 6,26 0 B 6 Plocha bydlení 12, ,51 2, ,07 0 2, ,17 1,18 0 8,68 0 0,31 B 7 Plocha bydlení 0,08 0 0, , ,08 B 8 Plocha bydlení 0,21 0,04 0, , ,17 Plochy bydlení celkem 29,14 0,23 28,91 16,67 0, ,86 1, ,01 13,32 1,33 Plochy bydlení celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP 8,69 0,04 8,65 8, , ,28 8,12 0,25 Stránka 78 z 146

79 Plochy bydlení celkem - zábor, který byl již odsouhlasen 20,45 0,19 20,26 8,27 0, ,61 1, ,73 5,20 1,08 R 2 Plocha rekreace (rozšíení zahrádkáské kolonie) 1,19 0 1,19 0, , , , ,27 0 0,44 R 5 Plocha rekreace 0,29 0 0, , ,29 Plochy rekreace celkem 1,48 0 1,48 0, ,14 0 0,27 0 1,07 Plochy rekreace celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy rekreace celkem - zábor, který byl již odsouhlasen 0,29 0 0, , ,29 1,19 0 1,19 0, ,71 0,14 0 0,27 0 0,78 OV 1 Plocha obanského vybavení (rozšíení sportovního areálu) 1,17 0 1,17 0, ,01 0 0,34 0 0, , ,44 OV 2 Plocha obanského vybavení 0,37 0, OV 3 Plocha obanského vybavení 0,71 0,54 0, , ,09 0,08 OVh 4 Plocha obanského vybavení - bitov 0,70 0 0,70 0, , , ,06 Plochy obanského vybavení celkem 2,95 0,91 2,04 1, ,67 0,01 0 0,34 0,09 1,6 Plochy obanského vybavení celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy obanského vybavení celkem - zábor, který byl již odsouhlasen ,95 0,91 2,04 1, ,67 0,01 0 0,34 0,09 1,6 VP 1 Plocha veejných prostranství 0,48 0, VP 2 Plocha veejných prostranství 0,37 0,16 0,21 0, ,21 VP 6 Plocha veejných prostranství 0,17 0,01 0,16 0, , , , Stránka 79 z 146

80 , ,04 0 0,07 VP 7 Plocha veejných prostranství 0,36 0,06 0,30 0, , VP 8 Plocha veejných prostranství 0,74 0 0,74 0, ,47 0 0, VP 9 Plocha veejných prostranství 0,09 0 0,09 0, ,09 0 0,66 0 0,66 0, ,66 0 VP 10 Plocha veejných prostranství 1,06 0,02 1,04 1, ,07 0, ,50 0,09 0,41 0, , , , VP 11 Plocha veejných prostranství 0,74 0 0,74 0, , , , VP 12 Plocha veejných prostranství 1,09 0 1,09 0, ,05 0 0, ,86 0,20 0 0, VP 13 Plocha veejných prostranství 0,14 0 0, , ,14 VP 14 Plocha veejných prostranství 0,11 0 0, , , VP 15 Plocha veejných prostranství 0,33 0,06 0, , , VP 16 Plocha veejných prostranství 0,24 0 0, , , VP 17 Plocha veejných prostranství 0,23 0 0, , , ,13 0 0, , , VP 18 Plocha veejných prostranství 0,37 0 0,37 0, ,06 0 0, VP 19 Plocha veejných prostranství 0,32 0, VP 20 Plocha veejných prostranství 1,18 0,27 0,91 0, ,15 0, , ,12 0 VP 37 Plocha veejných prostranství 0,16 0 0, , ,16 VP 38 Plocha veejných prostranství 0,10 0 0, , ,10 Plochy veejných prostranství celkem 9,57 1,47 8,1 5,24 0,15 0 2,71 0,78 0 4,16 2,48 0,68 Plochy veejných prostranství celkem 2,06 0,08 1,98 1, , ,92 1,06 0 Stránka 80 z 146

81 - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy veejných prostranství celkem - zábor, který byl již odsouhlasen 7,51 1,39 6,12 4,11 0,15 0 1,86 0,78 0 3,24 1,42 0,68 SO 14 Plocha smíšená obytná 0,19 0 0, , ,19 SO 15 Plocha smíšená obytná 0,64 0 0, , ,64 SO 16 Plocha smíšená obytná 0,20 0 0, , ,20 SO 17 Plocha smíšená obytná 0,16 0 0, , ,16 SO 18 Plocha smíšená obytná 0,28 0 0, , ,28 0,98 0 0, , ,98 SO 19 Plocha smíšená obytná 0,31 0 0, , ,31 SO 20 Plocha smíšená obytná 0,69 0 0, , ,69 SO 21 Plocha smíšená obytná 0,14 0 0, , , ,43 0,02 3, , , SO 22 Plocha smíšená obytná 2,79 0 2, , , ,76 0 2, , ,66 0 0,10 SO 23 Plocha smíšená obytná 0,27 0 0, , ,25 0 0,02 SO 24 Plocha smíšená obytná 0,65 0 0, , , SO 25 Plocha smíšená obytná 0,21 0 0, , , SO 26 Plocha smíšená obytná 0,25 0 0, , , SO 27 Plocha smíšená obytná 1,36 0 1, , , SO 28 Plocha smíšená obytná 1,21 0 1, , , ,90 0 0, , , SO 29 Plocha smíšená obytná 0,39 0 0, , , SO 30 Plocha smíšená obytná 0,60 0,03 0,57 0, ,51 0 0,06 SO 31 Plocha smíšená obytná 2,01 0,29 1,72 1, , ,16 0,11 0 0, Stránka 81 z 146

82 SO 32 Plocha smíšená obytná 0,30 0, SO 33 Plocha smíšená obytná 5,12 0 5,12 5, ,52 0 2, SO 34 Plocha smíšená obytná 0,20 0 0,20 0, ,20 SO 35 Plocha smíšená obytná 3,62 0,03 3,59 SO 37 Plocha smíšená obytná 1,99 0,04 1,95 3, ,09 3, , , , ,14 0,09 0, , , , , , SO 38 Plocha smíšená obytná 0,63 0 0, , ,63 SO 39 Plocha smíšená obytná 0,76 0 0, , ,76 SO 40 Plocha smíšená obytná 0,37 0, SO 96 Plocha smíšená obytná 1,36 0,03 1, , ,33 Plochy smíšené obytné celkem 34,77 1,11 33,66 11,22 0, ,02 2, ,43 3,41 10,19 Plochy smíšené obytné celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy smíšené obytné celkem - zábor, který byl již odsouhlasen 5,78 0 5, , ,50 0 0,28 28,99 1,11 27,88 11,22 0, ,24 2, ,93 3,41 9,91 DI 1 Plocha dopravní infrastruktury (místní komunikace) 0,94 0,04 0, , , Plochy dopravní infrastruktury celkem 0,94 0,04 0, , , Plochy dopravní infrastruktury celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy dopravní infrastruktury celkem - zábor, který byl již odsouhlasen 0,94 0,04 0, , , TI 1 Plocha technické infrastruktury (rozšíení areálu Technických 0,90 0 0, , ,90 Stránka 82 z 146

83 (rozšíení areálu Technických služeb) 0,46 0 0, , ,46 Plochy technické infrastruktury celkem 1,36 0 1, , ,36 Plochy technické infrastruktury celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy technické infrastruktury celkem - zábor, který byl již odsouhlasen 0,90 0 0, , ,90 0,46 0 0, , ,46 VS 1 VS 2 Plocha výroby a skladování (rozšíení zemlského areálu) Plocha výroby a skladování (rozšíení zemlského areálu) 2,17 0,05 2,12 VS 3 Plocha výroby a skladování 1,17 0,01 1,16 1, , , , ,61 0,01 0,60 0, ,58 0 0,02 0, , , ,38 0,08 VS 4 Plocha výroby a skladování 9,36 0 9,36 9, ,45 5,20 0,71 VS 5 Plocha výroby a skladování (kompostárna) 0,56 0,36 0, , ,20 VS 6 Plocha výroby a skladování 0,21 0 0,21 0 0, ,21 0 VS 11 Plocha výroby a skladování 0,85 0,20 0, , ,65 0,71 0 0, , ,71 Plochy výroby a skladování celkem 15,64 0,63 15,01 12,23 0,67 0 2, ,15 6,49 2,37 Plochy výroby a skladování celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy výroby a skladování celkem - zábor, který byl již odsouhlasen 0,85 0,20 0, , ,65 14,79 0,43 14,36 12,23 0,67 0 1, ,15 6,49 1,72 L 3 Plocha lesní 1,17 0 1, , ,17 L 4 Plocha lesní 0,60 0 0, , ,60 Plocha lesní celkem 1,77 0 1, , ,77 Stránka 83 z 146

84 Plocha lesní celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plocha lesní celkem - zábor, který byl již odsouhlasen ,77 0 1, , ,77 Celkem ( k. ú. Rožmitál pod Temšínem) 97,62 4,39 93,23 47,21 1, ,40 4, ,26 25,79 20,37 Celkem nový zábor pdního fondu v ÚP 19,51 0,36 19,15 9, , ,6 9,18 2,37 Celkem zábor, který byl již odsouhlasen 78,11 4,03 74,08 37,68 1, ,78 4, ,66 16,61 18,00 Poznámka: V návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem jsou dále v k. ú. Rožmitál pod Temšínem vymezeny plochy: bydlení B 9, obanského vybavení OV 6, veejného prostranství - zelen VPz 3 a výroby a skladování VS 7. Na tchto plochách nebylo provedeno vyhodnocení ZPF, nebo se jedná o pestavbové plochy. k. ú. Voltuš Oznaení lokality Zpsob využití plochy Celková výmra lokality (ha) Zábor nezemlských ploch (ha) Celkový zábor ZPF (ha) orná pda Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) zahrady ovocné sady trvalé travní porosty Zábor ZPF podle tíd ochrany (ha) I. II. III. IV. V. VP 24 Plocha veejných prostranství 0,49 0,21 0,28 0 0, , ,25 0 0, ,21 Plochy veejných prostranství celkem 0,49 0,21 0,28 0 0,03 0 0,25 0 0, ,24 Plochy veejných prostranství celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy veejných prostranství celkem - zábor, který byl již odsouhlasen ,49 0,21 0,28 0 0,03 0 0,25 0 0, ,24 SO 42 Plocha smíšená obytná 2,65 0,05 2,60 0 0, , , ,11 Stránka 84 z 146

85 SO 98 Plocha smíšená obytná 1,13 0,05 1,08 0 0, , , ,49 0 0, ,45 Plochy smíšené obytné celkem 3,78 0,1 3,68 0 1,08 0 2,6 0 0, ,5 Plochy smíšené obytné celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy smíšené obytné celkem - zábor, který byl již odsouhlasen ,78 0,1 3,68 0 1,08 0 2,60 0 0, ,50 Celkem (k. ú. Voltuš) 4,27 0,31 3,96 0 1,11 0 2,85 0 0, ,74 Celkem nový zábor pdního fondu v ÚP Celkem zábor, který byl již odsouhlasen 4,27 0,31 3,96 0 1,11 0 2,85 0 0, ,74 Poznámka: V návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem jsou dále v k. ú. Voltuš vymezeny plochy: rekreace R 6 a R 7. Plochy nejsou ureny k zastavní, zstávají pírodní a tudíž není ZPF vyhodnocen. Další plochy, na kterých nebylo provedeno vyhodnocení ZPF, jsou veejné prostranství VP 23 a smíšená obytná SO 41. Jedná se o plochy pestavby. k. ú. Hut pod Temšínem Oznaení lokality Zpsob využití plochy Celková výmra lokality (ha) Zábor nezemlských ploch (ha) Celkový zábor ZPF (ha) orná pda Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) zahrady ovocné sady trvalé travní porosty Zábor ZPF podle tíd ochrany (ha) I. II. III. IV. V. R 3 Plocha rekreace 0,39 0,11 0, , , Plochy rekreace celkem 0,39 0,11 0, , , Plochy rekreace celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy rekreace celkem - zábor, který byl již odsouhlasen 0,39 0,11 0, , , VP 25 Plocha veejných prostranství 0,06 0 0,06 0 0, , Stránka 85 z 146

86 , , VP 26 Plocha veejných prostranství 0,42 0 0, , , VP 27 Plocha veejných prostranství 0,31 0 0, , , VP 28 Plocha veejných prostranství 0,14 0 0, , ,14 VPz 4 Plocha veejných prostranství - 1,62 0 1, , ,34 0 1,28 zele 0,64 0 0, , ,46 0 0,18 VPz 5 Plocha veejných prostranství - 0,58 0 0, , ,30 0 0,28 zele 0,08 0 0, , ,08 Plochy veejných prostranství celkem 3,85 0 3,85 0 0,03 0 3, ,89 0 1,96 Plochy veejných prostranství celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy veejných prostranství celkem - zábor, který byl již odsouhlasen 2,20 0 2, , ,64 0 1,56 1,65 0 1,65 0 0,03 0 1, ,25 0 0,40 SO 43 Plocha smíšená obytná 0,19 0, SO 44 Plocha smíšená obytná 0,28 0, SO 45 Plocha smíšená obytná 0,75 0 0, , ,45 0 0,30 SO 46 Plocha smíšená obytná 0,61 0 0, , ,61 SO 47 Plocha smíšená obytná 0,36 0,02 0, , ,34 SO 48 Plocha smíšená obytná 0,15 0 0, , , SO 49 Plocha smíšená obytná 0,30 0,16 0, , ,14 SO 50 Plocha smíšená obytná 0,53 0 0, , , SO 51 Plocha smíšená obytná 0,84 0 0, , ,84 SO 52 Plocha smíšená obytná 0,38 0, SO 53 Plocha smíšená obytná 0,45 0 0,45 0 0, , , , SO 54 Plocha smíšená obytná 0,44 0,03 0, , ,41 Stránka 86 z 146

87 SO 55 Plocha smíšená obytná 0,93 0,01 0, , , SO 56 Plocha smíšená obytná 0,42 0 0, , ,42 SO 57 Plocha smíšená obytná 0,23 0 0, , ,23 SO 99 Plocha smíšená obytná 0,25 0 0, , ,25 SO 100 Plocha smíšená obytná 0,76 0,10 0,66 0 0, , , ,56 Plochy smíšené obytné celkem 7,87 1,17 6,70 0 0,38 0 6, ,5 0 4,20 Plochy smíšené obytné celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy smíšené obytné celkem - zábor, který byl již odsouhlasen 0,76 0,10 0,66 0 0,10 0 0, ,66 7,11 1,07 6,04 0 0,28 0 5, ,5 0 3,54 TI.K8 Plocha technické infrastruktury OV) 0,29 0, Plochy technické infrastruktury celkem 0,29 0, Plochy technické infrastruktury celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy technické infrastruktury celkem - zábor, který byl již odsouhlasen 0,29 0, VS 8 Plocha výroby a skladování (rozšíení výrobního areálu) 0,63 0 0,63 0, ,63 0 VS 9 Plocha výroby a skladování 0,52 0 0, , , Plochy výroby a skladování celkem 1,15 0 1,15 0, , ,52 0,63 0 Plochy výroby a skladování celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy výroby a skladování celkem - zábor, který byl již odsouhlasen ,15 0 1,15 0, , ,52 0,63 0 Stránka 87 z 146

88 L 2 Plocha lesní 0,92 0,17 0,75 0, ,75 0 Plocha lesní celkem 0,92 0,17 0,75 0, ,75 0 Plocha lesní celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plocha lesní celkem - zábor, který byl již odsouhlasen 0,92 0,17 0,75 0, , Celkem ( k. ú. Hut pod Temšínem ) 14,47 1,74 12,73 1,38 0, , ,19 1,38 6,16 Celkem nový zábor pdního fondu v ÚP 4,56 0,67 3,89 0,75 0,10 0 3, ,92 0,75 2,22 Celkem zábor, který byl již odsouhlasen 9,91 1,07 8,84 0,63 0,31 0 7, ,27 0,63 3,94 k. ú. Povice pod Temšínem Oznaení lokality Zpsob využití plochy Celková výmra lokality (ha) Zábor nezemlských ploch (ha) Celkový zábor ZPF (ha) orná pda Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) zahrady ovocné sady trvalé travní porosty Zábor ZPF podle tíd ochrany (ha) I. II. III. IV. V. OV 5 Plocha obanského vybavení (hišt) 0,24 0, Plochy obanského vybavení celkem 0,24 0, Plochy obanského vybavení celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy obanského vybavení celkem - zábor, který byl již odsouhlasen ,24 0, VP 29 Plocha veejných prostranství 0,10 0, VP 30 Plocha veejných prostranství 0,07 0,03 0,04 0, , VP 31 Plocha veejných prostranství 0,62 0 0,62 0, , Stránka 88 z 146

89 Plochy veejných prostranství celkem 0,79 0,13 0,66 0, , Plochy veejných prostranství celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy veejných prostranství celkem - zábor, který byl již odsouhlasen ,79 0,13 0,66 0, , SO 58 Plocha smíšená obytná 0,22 0 0,22 0, , SO 59 Plocha smíšená obytná 0,12 0 0,12 0, , SO 60 Plocha smíšená obytná 0,81 0 0,81 0, , SO 61 Plocha smíšená obytná 0,23 0 0,23 0 0, , SO 62 Plocha smíšená obytná 0,99 0,19 0,80 0 0, , , ,08 SO 63 Plocha smíšená obytná 1,24 0 1,24 1, ,57 0,67 0 SO 64 Plocha smíšená obytná 0,34 0 0,34 0, ,34 0 SO 65 Plocha smíšená obytná 0,36 0 0,36 0 0, , , ,12 0,22 SO 66 Plocha smíšená obytná 0,57 0, Plochy smíšené obytné celkem 4,88 0,76 4,12 2,73 0,97 0 0, ,95 1,15 1,02 Plochy smíšené obytné celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy smíšené obytné celkem - zábor, který byl již odsouhlasen ,88 0,76 4,12 2,73 0,97 0 0, ,95 1,15 1,02 VS 12 Plocha výroby a skladování 0,39 0, VS 67 Plocha výroby a skladování 0,44 0 0, , ,44 Plochy výroby a skladování celkem 0,83 0,39 0, , ,44 Plochy výroby a skladování celkem Stránka 89 z 146

90 - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy výroby a skladování celkem - zábor, který byl již odsouhlasen 0,83 0,39 0, , ,44 Celkem (k. ú. Povice pod Temšínem) 6,74 1,52 5,22 3,39 0,97 0 0, ,61 1,15 1,46 Celkem nový zábor pdního fondu v ÚP Celkem zábor, který byl již odsouhlasen 6,74 1,52 5,22 3,39 0,97 0 0, ,61 1,15 1,46 k. ú. Skuhrov pod Temšínem Oznaení lokality Zpsob využití plochy Celková výmra lokality (ha) Zábor nezemlských ploch (ha) Celkový zábor ZPF (ha) orná pda Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) zahrady ovocné sady trvalé travní porosty Zábor ZPF podle tíd ochrany (ha) I. II. III. IV. V. VP 32 Plocha veejných prostranství 0,03 0 0,03 0, ,03 0 VP 33 Plocha veejných prostranství 0,23 0 0,23 0, ,23 0 Plochy veejných prostranství celkem 0,26 0 0,26 0, ,26 0 Plochy veejných prostranství celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy veejných prostranství celkem - zábor, který byl již odsouhlasen ,26 0 0,26 0, ,26 0 SO 68 Plocha smíšená obytná 0,34 0 0,34 0 0, ,34 SO 69 Plocha smíšená obytná 0,34 0 0,34 0, , , ,10 0 SO 70 Plocha smíšená obytná 0,11 0, SO 71 Plocha smíšená obytná 0,40 0 0,40 0, ,40 0 SO 72 Plocha smíšená obytná 0,55 0 0,55 0, ,55 0 Stránka 90 z 146

91 SO 73 Plocha smíšená obytná 0,30 0,01 0,29 0, , , ,22 0 Plochy smíšené obytné celkem 2,04 0,12 1,92 1,26 0, ,58 0,34 Plochy smíšené obytné celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy smíšené obytné celkem - zábor, který byl již odsouhlasen 0,11 0, ,93 0,01 1,92 1,26 0, ,58 0,34 TI.K6a Plocha technické infrastruktury OV) 0,05 0,03 0, , ,02 Plochy technické infrastruktury celkem 0,05 0,03 0, , ,02 Plochy technické infrastruktury celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy technické infrastruktury celkem - zábor, který byl již odsouhlasen 0,05 0,03 0, , , Celkem (k.ú. Skuhrov pod Temšínem) 2,35 0,15 2,20 1,52 0,66 0 0, ,84 0,36 Celkem nový zábor pdního fondu v ÚP 0,16 0,14 0, , ,02 Celkem zábor, který byl již odsouhlasen 2,19 0,01 2,18 1,52 0, ,84 0,34 Poznámka: V návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem je dále v k. ú. Skuhrov pod Temšínem vymezena plocha technické infrastruktury pro protipovodovou ochranu TI.K6b. Plocha není urena k zastavní, zstává pírodní a tudíž není ZPF vyhodnocen. k. ú. Nesvaily pod Temšínem Oznaení lokality Zpsob využití plochy Celková výmra lokality (ha) Zábor nezemlských ploch (ha) Celkový zábor ZPF (ha) orná pda Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) zahrady ovocné sady trvalé travní porosty Zábor ZPF podle tíd ochrany (ha) I. II. III. IV. V. VP 34 Plocha veejných prostranství 0,27 0 0, , ,27 Stránka 91 z 146

92 Plochy veejných prostranství celkem 0,27 0 0, , ,27 Plochy veejných prostranství celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy veejných prostranství celkem - zábor, který byl již odsouhlasen ,27 0 0, , ,27 SO 74 Plocha smíšená obytná 0,10 0 0, , ,10 SO 75 Plocha smíšená obytná 0,29 0 0, , ,29 SO 76 Plocha smíšená obytná 0,87 0 0,87 0, , , ,82 SO 78 Plocha smíšená obytná 0,46 0,10 0,36 0, ,36 SO 79 Plocha smíšená obytná 0,69 0 0, , ,69 Plochy smíšené obytné celkem 2,41 0,1 2,31 0, , ,31 Plochy smíšené obytné celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy smíšené obytné celkem - zábor, který byl již odsouhlasen ,41 0,1 2,31 0, , ,31 VS 10 Plocha výroby a skladování 0,47 0, Plochy výroby a skladování celkem 0,47 0, Plochy výroby a skladování celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy výroby a skladování celkem - zábor, který byl již odsouhlasen ,47 0, Celkem (k.ú. Nesvaily pod Temšínem) 3,15 0,57 2,58 0, , ,58 Celkem nový zábor pdního fondu v ÚP Celkem zábor, který byl již odsouhlasen 3,15 0,57 2,58 0, , ,58 Stránka 92 z 146

93 k. ú. Strýkovy Oznaení lokality Zpsob využití plochy Celková výmra lokality (ha) Zábor nezemlských ploch (ha) Celkový zábor ZPF (ha) orná pda Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) zahrady ovocné sady trvalé travní porosty Zábor ZPF podle tíd ochrany (ha) I. II. III. IV. V. VP 35 Plocha veejných prostranství 0,34 0 0,34 VP 36 Plocha veejných prostranství 0,10 0,01 0,09 0, , , ,18 0, ,04 0 0, , , ,03 Plochy veejných prostranství celkem 0,44 0,01 0,43 0,2 0,02 0 0, ,43 Plochy veejných prostranství celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy veejných prostranství celkem - zábor, který byl již odsouhlasen 0,34 0 0,34 0, , ,34 0,10 0,01 0,09 0,04 0,02 0 0, ,09 SO 80 Plocha smíšená obytná 1,09 0 1,09 1, ,09 SO 81 Plocha smíšená obytná 0,31 0,02 0,29 0, ,29 0 SO 82 Plocha smíšená obytná 0,49 0,05 0,44 0, ,44 0, ,85 SO 83 Plocha smíšená obytná 1,75 0,03 1,72 0 0, , , ,35 SO 84 Plocha smíšená obytná 0,32 0 0,32 0, ,32 SO 85 Plocha smíšená obytná 0,25 0 0,25 0, ,25 SO 86 Plocha smíšená obytná 0,14 0 0,14 0 0, ,06 Stránka 93 z 146

94 , ,08 Plochy smíšené obytné celkem 4,35 0,1 4,25 3,24 0,58 0 0, ,29 3,96 Plochy smíšené obytné celkem - nový zábor pdního fondu v ÚP Plochy smíšené obytné celkem - zábor, který byl již odsouhlasen 0,49 0,05 0,44 0, ,44 3,86 0,05 3,81 2,80 0,58 0 0, ,29 3,52 Celkem (k. ú. Strýkovy ) 4,79 0,11 4,68 3,44 0,60 0 0, ,29 4,39 Celkem nový zábor pdního fondu v ÚP 0,83 0,05 0,78 0, , ,78 Celkem zábor, který byl již odsouhlasen 3,96 0,06 3,90 2,84 0,60 0 0, ,29 3,61 d.1.4 TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ CELKEM Katastrální území obce Celková výmra lokality (ha) Zábor nezemlských ploch (ha) Celkový zábor ZPF (ha) orná pda Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) zahrady ovocné sady trvalé travní porosty Zábor ZPF podle tíd ochrany (ha) I. II. III. IV. V. Starý Rožmitál 21, ,61 5, ,03 1,72 0 4,38 3,59 11,92 Rožmitál pod Temšínem 97,62 4,39 93,23 47,21 1, ,40 4, ,26 25,79 20,37 Voltuš 4,27 0,31 3,96 0 1,11 0 2,85 0 0, ,74 Hut pod Temšínem 14,47 1,74 12,73 1,38 0, , ,19 1,38 6,16 ovice pod Temšínem 6,74 1,52 5,22 3,39 0,97 0 0, ,61 1,15 1,46 Skuhrov pod Temšínem 2,35 0,15 2,20 1,52 0,66 0 0, ,84 0,36 Nesvaily pod Temšínem 3,15 0,57 2,58 0, , ,58 Strýkovy 4,79 0,11 4,68 3,44 0,60 0 0, ,29 4,39 Celkem 155,00 8,79 146,21 62,93 5, ,91 6,53 0,22 54,44 34,04 50,98 Procentové vyhodnocení % 43,0 % 3,7 % 0 53,3 % 4,5 % 0,1 % 37,2 % 23,3 % 34,9 % Stránka 94 z 146

95 Celkem nový zábor pdního fondu v ÚP 27,85 1,22 26,63 10,88 0,1 0 15, ,56 9,93 8,14 Celkem zábor, který byl již odsouhlasen 127,15 7,57 119,58 52,05 5, ,26 6,53 0,22 45,88 24,11 42,84 Oznaení zábor, které byly odsouhlaseny v pedchozích ÚPD Stránka 95 z 146

96 Zábory pdy pro funkní využití celkem FUNKNÍ VYUŽITÍ ZÁBOR ZPF CELKEM V HA ZÁBOR ZPF V % Plocha bydlení (B) 8,65 20,26 5,92 13,86 Plocha rekreace (R) 0,57 1,19 0,39 0,81 Plochy obanského vybavení (OV) 0 2,04 0 1,40 Plochy veejných prostranství (VP) 4,87 11,77 3,33 8,05 Plochy smíšené obytné (SO) 8,78 66,14 6,00 45,24 Plochy dopravní infrastruktury (DI) 0,90 0 0,62 0 Plochy technické infrastruktury (TI) 0,92 0,46 0,63 0,31 Plochy výroby a skladování (VS) 0,65 15,95 0,44 10,91 Plochy vodní (V) 0,26 0 0,18 0 Plochy lesní (L) 1,03 1,77 0,70 1,21 26,63 119,58 18,21 81,79 CELKEM 146, d.1.5 ZÁVR V návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem byly respektovány zásady ochrany zemlského pdního fondu. Byl kladen raz na maximální využití pozemk v zastavných územích obce, proluk a nedostate využívaných pozemk. V pípadech, kdy došlo nezbytnému odntí pdy ze ZPF, bylo postupováno dle zákona O ochran ZPF ve znní pozdjších pedpis. sobnost koridoru pro dopravní (DI 1) a technickou infrastrukturu koní realizací stavby. Pokud nebude zmnou územního plánu navrženo jiné využití území, zstává stávající zpsob využití. Pípadné nevyužité pozemky budou navráceny zemlskému a lesnímu pdnímu fondu. Podrobnjší odvodnní odntí ZPF viz kapitola l.6 Zdvodnní zastavitelných, pestavbových a nezastavitelných ploch. d.2 PLOCHY URENÉ K PLNNÍ FUNKCÍ LESA Cílovým úkolem je zvyšování podílu pvodních devin v lesních porostech všech vkových skupin a zvýšení odolnosti porost. Pi obnov porost by samozejm mly být používány pvodní deviny. Je na lesních hospodáích upravit hospodáské plány v souladu s doporueními a respektovat tak zkvalitnní životního prostedí. V ešeném území obce Rožmitál pod Temšínem se nacházejí hospodáské lesy. Mezi okrajem lesních pozemk a novými stavbami je nutno ponechat volný prostor minimáln 30m. d.2.1 ZÁBOR PUPFL V návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem není uvažováno se záborem ploch urených k plnní funkce lesa. d.2.2 PLOCHY VE VZDÁLENOSTI 50M OD OKRAJE LESA V návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem jsou vymezeny plochy, které zasahují do vzdálenosti 50m od okraje lesa. V pípad udlení výjimky bude nejbližší vzdálenost nových staveb od okraje ploch urených k plnní funkcí lesa min. 25m. LOK.. KATASTR. ÚZEMÍ DRUH POZEMKU NAVRŽENÝ ZPSOB VYUŽITÍ R 5 Rožmitál pod Temšínem Trvalý travní porost Plocha rekreace R 6 Voltuš Trvalý travní porost Plocha rekreace R 7 Voltuš Trvalý travní porost Plocha rekreace OVh 4 Rožmitál pod Temšínem Orná pda Plocha obanského vybavení - hbitov VP 26 Hut pod Temšínem Trvalý travní porost Plocha veejných prostranství VP 28 Hut pod Temšínem Trvalý travní porost Plocha veejných prostranství VP 38 Rožmitál pod Temšínem Trvalý travní porost Plocha veejných prostranství SO 6 Starý Rožmitál Trvalý travní porost Plocha smíšená obytná Stránka 96 z 146

97 SO 7 Starý Rožmitál Trvalý travní porost Plocha smíšená obytná SO 20 Rožmitál pod Temšínem Trvalý travní porost Plocha smíšená obytná SO 23 Rožmitál pod Temšínem Trvalý travní porost Plocha smíšená obytná SO 39 Rožmitál pod Temšínem Trvalý travní porost Plocha smíšená obytná SO 40 Rožmitál pod Temšínem Ostatní plocha Plocha smíšená obytná SO 55 Hut pod Temšínem Trvalý travní porost Plocha smíšená obytná SO 56 Hut pod Temšínem Trvalý travní porost Plocha smíšená obytná VS 67 ovice pod Temšínem Trvalý travní porost Plocha výroby a skladování - farma SO 68 Skuhrov pod Temšínem Zahrada Plocha smíšená obytná SO 79 Nesvaily Trvalý travní porost Plocha smíšená obytná VS 7 Rožmitál pod Temšínem Ostatní plocha Plocha výroby a skladování VS 9 Hut pod Temšínem Trvalý travní porost Plocha výroby a skladování TI.K6b ovice pod Temšínem Trvalý travní porost Plocha technické infrastruktury - protipovodová ochrana OV V 1 Starý Rožmitál Trvalý travní porost Plocha vodní a vodohospodáská L 1 Starý Rožmitál Trvalý travní porost Plocha lesní L 3 Rožmitál pod Temšínem Trvalý travní porost Plocha lesní L 4 Rožmitál pod Temšínem Trvalý travní porost Plocha lesní d.2.3 PLOCHY K ZALESNNÍ Územní plán vymezuje plochy k zalesnní. Jedná se o plochu L 1 v k. ú. Starý Rožmitál, L 2 v k. ú. Hut pod Temšínem, L 3 a L 4 v k. ú. Rožmitál pod Temšínem. e) ezkoumání souladu návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací vydanou krajem e.1 VYHODNOCENÍ SOULADU S REPUBLIKOVÝMI PRIORITAMI ÚP DLE PÚR 2008 Politika územního rozvoje R je poízena Ministerstvem pro místní rozvoj v mezích 5 odst. 5 podle 31 až 35 a 186 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu ve znní pozdjších pedpis, na základ usnesení Vlády eské republiky ze dne 20. ervence o Politice územního rozvoje eské republiky 2008 (dále jen PÚR R 2008 ). e.1.1 REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Republikové priority územního plánování pro zajištní udržitelného rozvoje území (dále republikové priority ) podle 31 stavebního zákona urují požadavky na konkretizaci obecn formulovaných cíl a úkol územního plánování a urují strategii a základní podmínky pro jejich naplování v územn plánovací innosti kraj a obcí a pi tvorb resortních koncepcí s dsledky pro území. ochrana a rozvoj hodnot území, zachování rázu osídlení a krajiny a jejich provázání s potebami ekonomického a sociálního rozvoje (bod 14) Územní plán vytváí podmínky pro ochranu a rozvoj pírodních, kulturních a civilizaních hodnot, vetn architektonického a archeologického ddictví. Pro zachování jedinené urbanistické struktury území vymezuje územní plán plochy rozvoje v zastavném území nebo v jeho návaznosti a stanovuje pro n podmínky pro zmny jejich využití, kterými bude zajištno zachování volné krajiny a hodnot území. Pro rozvoj území je pednostn uvažováno se zástavbou proluk. Ochrana pírodních hodnot je zamena pedevším na ochranu území Pírodního parku Temšín, na oblasti Natura EVL, na oblasti krajinného rázu a na ochranu významných dálkových pohled. Dochází k propojení zastavných ástí území s krajinou, jsou navrhovány nové plochy zelen na veejných prostranstvích. Rozvoj pírodních hodnot je zajištn návrhem vymezení ÚSES, rozvoj kulturních a historických hodnot je zamen na úpravy staveb, pedevším v regionu lidové architektury Rožmitálsko - Beznicko. Stránka 97 z 146

98 upednostovat komplexní ešení ped jednostrannými hledisky a požadavky, ale zárove zohledovat požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodáského rozvoje území (bod 16) Územní plán upednostuje komplexní ešení ped uplatnním jednostranných hledisek a požadavk, které ve svých sledcích zhoršují stav i hodnoty území. Omezení expanze bydlení do krajiny a stanovení podmínek pro ochranu írodních hodnot. Jsou zohlednny historicky a kulturn cenné plochy (pozemky) architektonicky nebo urbanisticky významných staveb. S pihlédnutím k jejich hodnotám jsou stanoveny podmínky pro využití tchto ploch a prostorové uspoádání, ímž je zptn ovlivována kvalita života obyvatel. Ochrana životního prostedí je do návrhu ÚP zapracována zejména pi návrhu ÚSES, ploch veejné zelen, návrhu vodovodu, kanalizace a OV, úpravy dopravních komunikací. Navrhuje se zásobování nové výstavby vodou, plynem a el. energií. U nové výstavby je nutné zvažovat vnjší siluety zastavného území s ohledem na charakter a rozmístní povolovaných staveb, který koresponduje se souasným stavem zástavby a uplatovat prvky doprovodné zelen. vytváení podmínek v území k odstraování dsledk náhlých hospodáských zmn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváení pracovních píležitostí (bod 17) Územní plán vytváí podmínky pro nové pracovní píležitosti a v souladu s potebou vymezuje dostatek vhodných zastavitelných ploch smíšené výroby a ploch obanského vybavení. Dále jsou umožnny provozovny obanského vybavení a služeb, zejména pro malé a stední podnikatelské subjekty v plochách smíšených obytných. Plochy výroby a skladování jsou navrhovány jako rozšíení nynjších výrobních ploch. podpora partnerství mezi mstskými a venkovskými oblastmi a zlepšení jejich konkurenceschopnosti (bod 18) stské a venkovské oblasti se ve svých odlišných funkcích vzájemn doplují. Na styku obou rozdílných ástí msta vzniká prostor k intenzivní vým služeb zabezpeením vhodných zastavitelných ploch v pirozených centrech spádových území pro vytvoení nových pracovních píležitostí, rozvoje bydlení a zaízení veejné infrastruktury. ÚP podporuje rozvoj sídelní struktury návrhem ploch smíšených obytných, ve kterých je umožnn rozvoj obanského vybavení v okrajových ástech msta. hospodárné využití zastavného a ochrana nezastavného území a zachování veejné zelen (bod 19) Územní plán vytváí pedpoklady pro polyfunkní využívání území za úelem omezení suburbanizace návrhem nových ploch a ploch pestavby a vymezení systému sídelní zelen. umisování rozvojových zám do co nejmén konfliktních lokalit a respektovat veejné zájmy (ochrana írody, životního prostedí, respektování prvk ÚSES, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny, vytváení podmínek pro využití pírodních zdroj) (bod 20) Rozvojové zámry, které mohou významn ovlivnit charakter krajiny nejsou navrhovány. Je zvolena úelná koncepce technické infrastruktury, vymezeny zastavitelné plochy ve vhodných lokalitách, kde umístním nedojde k narušení krajinného rázu, vymezeny prvky ÚSES. vytváení podmínek pro rozvoj a využití pedpoklad území pro rzné formy cestovního ruchu pi zachování a rozvoji hodnot území (bod 22) Správní území msta disponuje atraktivním pírodním prostedím vhodným pro cestovní ruch, s atraktivním prostedím Brd, s chránnými plošnými územími, zachovalou pírodou s rozsáhlými lesními komplexy, loukami a vodními plochami a také kulturními hodnotami. Rozvoj píležitostí, které poskytuje cestovní ruch, eší územní plán vymezením ploch rekreace a stanovením podmínek pro jejich využití a také stanovením podmínek pro využití nezastavných ploch. ÚP vytváí podmínky pro rozvoj a doplnní systému turistických tras, cyklostezek a cyklotras. vytváení pedpoklad pro lepší dostupnost území a zkvalitnní dopravní a technické infrastruktury pi zachování prostupnosti krajiny (bod 23) sto Rožmitál pod Temšínem leží na kižovatce silnic I. a II. tídy, které vytváí páteešeného území. Díky síti na n navazujících silnic III. tídy je dopravní dostupnost území vyhovující. Návrhem je ešeno pedevším zlepšení technického stavu dopravních tras, pípadn jejich rozšíení. Navržené ešení zkvalitnní dopravní a technické infrastruktury je vždy s ohledem na prostupnost krajiny. Zaízení dopravní a technické infrastruktury jsou umisovány zpravidla soubžn. Nov navržené obytné plochy situované podél dopravních tras jsou vymezeny v dostateném odstupu od tchto komunikací a jsou oddleny pásem izolaní zelen. rozšiování a zkvalitování dopravní infrastruktury zejména uvnit rozvojových oblastí a os, vytváení podmínek pro zvyšování bezpenosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpenosti obyvatelstva - ochrana ped hlukem a emisemi (bod 24) Na stávajícím systému dopravy ve mst, který je sladn s požadavky na bydlení, životní prostedí a veejná prostranství se nic nemní. ÚP vytváí podmínky, které umožní zklidnní dopravy a zvýšení bezpenosti v zastavných územích sídel a stanovuje podmínky pro využití ploch vyžadujících ochranu obyvatelstva ped hlukem a emisemi vytváení podmínek pro zvýšení pirozené retence srážkových vod v území, tj. vytváení podmínek pro zadržování, vsakování a využívání dešových vod (bod 25) V rámci preventivní ochrany obyvatel ped potenciálním rizikem a pírodními katastrofami v území (záplavy atd.) nenavrhuje ÚP nové zastavitelné plochy v záplavovém území (výjimkou jsou plocha TI.K 6 pro novou OV v k. ú. Stránka 98 z 146

99 Skuhrov pod Temšínem a plocha VS 11v k. ú. Rožmitál pod Temšínem, které jsou pípustné po pedchozí realizaci protipovodových opatení). ÚP vytváí podmínky pro zvýšení pirozené retence srážkových vod v území vsakováním a využíváním dešových vod jako zdroje vody a s cílem zmírování úinku povodní. V rámci ešení urbanistické koncepce, vetn vymezení zastavitelných ploch, ploch pestavby, systému sídelní zelen a koncepce veejné infrastruktury jsou v zastavných územích a zastavitelných plochách stanoveny podmínky pro zadržování dešových vod, doplnní vhodné zelen, technická ešení ve vztahu na ešení kanalizaního systému apod. zajištní úrovn technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod tak, aby splovala požadavky na vysokou kvalitu života v souasnosti i budoucnosti (bod 30) Návrhem je zlepšována kvalita technické infrastruktury, zejména zásobování vodou a ištní odpadních vod tak, aby odpovídala mnícím se potebám a budoucím standardm kvality života. Úrove technické infrastruktury, zejména spluje požadavky na kvalitu života a ochranu životního prostedí. Koncepce likvidace odpadních vod je vedena snahou ivést co nejvtší množství odpadních vod na mstskou resp. veejnou OV, nepípustné je budování jednotné kanalizace. Technická infrastruktura je v ÚP ešena komplexn. Územní plán Rožmitál pod Temšínem tyto republikové priority respektuje a je s nimi v souladu. e.1.2 ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z dvod soustední aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky na zmny v území. Z Politiky územního rozvoje R 2008 vyplývá, že se správní území msta Rožmitál pod Temšínem se nenachází v žádné rozvojové oblasti a není doteno ani rozvojovou osou. e.1.3 SPECIFICKÉ OBLASTI Specifické oblasti jsou vymezovány v územích, ve kterých se v porovnání s ostatním územím R dlouhodob projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území tj. problémy se zajištním vyváženého vztahu píznivého životního prostedí, hospodáského rozvoje a soudržnosti spoleenství obyvatel území. Pitom se jedná o území se specifickými hodnotami anebo se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu, nebo které svým významem esahují území kraje. Dle Politiky územního rozvoje R 2008 se správní území msta Rožmitál pod Temšínem nenachází v žádné specifické oblasti. e.1.4 KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Dopravní infrastruktura jako souást veejné infrastruktury je zizována a využívána ve veejném zájmu. Úelem vymezení koridor dopravy je ochrana ploch pro umístní nap. pozemních komunikací, drah, vodních cest a letiš, které mají vliv na rozvoj území R. Svým významem pesahují území jednoho kraje a umožní propojení základní sít dopravních cest na území eské republiky a se sousedními státy. Úkolem PÚR R 2008 v ásti silniní dopravy je vytvoit podmínky pro dokonení základní sít kapacitních silnic, umožující pevést na n ást zátže intenzivní dopravy. Podmínkou pro umisování koridor a ploch dopravy a jejich vymezování je minimalizace negativních vliv dopad na pírodní, civilizaní a kulturní hodnoty. Politika územního rozvoje nevymezuje žádné koridory ani plochy dopravní infrastruktury ve správní území msta Rožmitál pod Temšínem. e.1.5 KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A SOUVISEJÍCÍCH ROZVOJOVÝCH ZÁM Technická infrastruktura jako souást veejné infrastruktury je zizována a využívána ve veejném zájmu. Úelem vymezení koridor a ploch pro technickou infrastrukturu je vytvoení územní ochrany pro umisování elektroenergetických a plynárenských sítí, dálkovod (ropovody, produktovody), vodovodních a kanalizaních sítí, ploch pro odpadové hospodáství a území pro akumulaci povrchových vod, které mají vliv na rozvoj území R. Svým významem pesahují území jednoho kraje a umožní propojení systém technické infrastruktury se sousedními státy. Z Politiky územního rozvoje R 2008 vyplývá, že správní území msta Rožmitál pod Temšínem není doteno koridorem technické infrastruktury ani souvisejících rozvojových zám. e.1.6 DALŠÍ ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Další úkoly pro územní plánování jsou stanoveny pro ešení problém, které mají nadmístní charakter, ale nesplují požadavky pro rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti, vymezené na celostátní úrovni. Stránka 99 z 146

100 Podle Politiky územního rozvoje R 2008 nejsou ve správním území msta Rožmitál pod Temšínem vymezeny území vykazující zvýšené požadavky na zmny v území ani území vykazující vyšší míru problém, zejména z hlediska udržitelného rozvoje území. Územní plán msta Rožmitál pod Temšínem respektuje Politiku územního rozvoje R 2008 a je s ní v souladu. e.2 VYHODNOCENÍ SOULADU S KRAJSKÝMI PRIORITAMI ÚP DLE ZÚR STEDOESKÉHO KRAJE Zásady územního rozvoje Stedoeského kraje (dále jen ZÚR SK ) jsou poízeny Krajským úadem Stedoeského kraje a vydány Zastupitelstvem Stedoeského kraje dne 19. prosince 2011 pod íslem usnesení 4-20/2011/ZK. Návrh Územního plánu Rožmitál pod Temšínem byl se ZÚR SK posouzen s tímto výsledkem: Zásady územního rozvoje SK vymezují rozvojová centra osídlení a dlí je do kategorií. Rožmitál pod Temšínem patí mezi lokální centra, pro která byly stanoveny zásady pro usmování územního rozvoje a rozhodování o zmnách v území. Jedná se zejména o stabilizaci osídlení v ídce osídleném území a ochranu kulturních a írodních hodnot a jejich využití pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Územní plán Rožmitál pod Temšínem vytváí podmínky pro rozvoj bydlení, umožuje rozšíení obslužných i ekonomických aktivit a koordinuje rozvoj s ochranou pírody a krajiny i se sousedními obcemi. Zásady územního rozvoje SK vymezují specifické oblasti krajského významu. Dvodem vymezení SOBk1je analýza Rozboru udržitelného rozvoje, dle které je poteba vytvoit pedpoklady pro zachování struktury osídlení, nezbytné pro udržování kulturní krajiny a ochranu hodnot území. ást správního území msta Rožmitál pod Temšínem (k. ú. Hut pod Temšínem, Voltuš) leží ve specifické oblasti SOBk1 Brdy - Rožmitálsko. Úkolem územního plánování bylo provit možnosti zlepšení silniního spojení k lokálnímu centru Rožmitál pod Temšínem na obvod specifické oblasti, ovit rozsah zastavitelných ploch v sídlech s ohledem na dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny. V návrhu bylo proveno napojení sídla Hut pod Temšínem na stávající silnici II/191. Pro zkapacitnní dopravy bylo uvažováno s rozšíením trasy stávající úelové komunikace. Z ekonomického dvodu se však tento požadavek provil pouze v zadání ÚP. V návrhu již tento zámr není dále sledován, avšak rozšíení komunikace v budoucnu nic nebrání. V územním plánu jsou zohlednny požadavky na ochranu pírodní rezervace - Getsemanka I. a II.; pírodních památek - ebenec, emešný vrch; evropsky významných lokalit - Niva Kotelského potoka, Rožmitál pod Temšínem, Závišínský potok a skladebné ásti ÚSES - NRBC 53 Temšín. Územní plán respektuje specifické pírodní i krajináské hodnoty území a nenavrhuje žádné rozvojové plochy, které by mly negativní vliv na specifickou oblast Brdy - Rožmitálsko. Zásady územního rozvoje SK vymezují plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability. V ešeném území vymezují ZÚR SK biocentrum 53 Temšín na nadregionální úrovni, biocentra 875 U Pátého Hamru a 876 Oslí a biokoridory 258 Temšín - U Pátého Hamru, 259 U Pátého Hamru - Oslí a 260 Oslí - Poápelský rybník na regionální úrovni. Územní plán Rožmitál pod Temšínem respektuje plochy a koridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni jako nezastavitelné s využitím biodiverzity a ekologické stability krajiny a stanovuje podmínky pro stavby dopravní a technické infrastruktury na tchto plochách a koridorech. Zásady územního rozvoje SK upesují územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje pírodních, kulturních a civilizaních hodnot území. Zásady územního rozvoje SK zaadily mezi pírodní hodnoty kraje zvlášt chránná území ochrany pírody a krajiny (pírodní rezervace a pírodní památky); lokality soustavy NATURA 2000 (evropsky významné lokality); vodohospodásky významná území s velkými podzemními i povrchovými zdroji pitné vody; krajinásky hodnotná území (území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu); významné krajinné prvky a skladebné ásti ÚSES. Mezi kulturní hodnoty kraje patí stská památková zóna Rožmitál pod Temšínem. Územní plán respektuje kulturn historické hodnoty (pedevším hodnoty urbanistické a architektonické) a stanovuje takové podmínky, aby nedošlo ke stetm s pozitivními znaky charakteristik krajinného rázu a souasn mohly být využity kulturní hodnoty pro cestovní ruch, s tím, že budou prosazovány trvale udržitelné formy cestovního ruchu a doprovodných služeb. Zásady územního rozvoje SK vymezují cílové charakteristiky krajiny, a to rozdlením krajinných celk na základní typy krajiny. Krajina ešeného území je dle Zásad územního rozvoje SK klasifikována pevážn jako krajina zvýšených hodnot H19 (krajina s vtším výskytem lokalit vyšší pírodní nebo kulturní hodnoty, jejichž rozsah pesahuje bžný prr, ale není vodem zájmu ochrany pírody a krajiny). Pouze msto Rožmitál pod Temšínem a jeho okolí je hodnoceno jako Stránka 100 z 146

101 krajina sídelní S46 (nejvíce promný krajinný typ - pevažující podíl zastavného území, vysoká hustota obyvatel a soustední ekonomických aktivit). Územní plán respektuje zásady stanovené ZÚR SK pro využívání území daných základních typ krajiny. Navrhuje novou zástavbu s ohledem na okolní krajinu se zachováním krajinného rázu. Ponechává historicky provenou strukturu zemlské krajiny - rozsah zastavitelných ploch je stanoven na ekologickou únosnost krajiny. Umožuje vytvoení kvalitního obytného standardu sídelní krajiny, aniž by znehodnocoval její existující krajináské a kulturn historické hodnoty. Zásady územního rozvoje SK vymezují veejn prospšná opatení pro plochy a koridory biocenter a biokoridor ÚSES, pro která lze práva k pozemkm vyvlastnit Do správního území msta Rožmitál pod Temšínem zasahují prvky ÚSES, které jsou dle Zásad územního rozvoje vymezeny jako veejn prospšná opatení. Jedná se o nadregionální biocentrum 53 Temšín (VPO NC 53), regionální biocentra 875 U Pátého Hamru (RC 875) a 876 Oslí (RC 876) a regionální biokoridory 258 Temšín - U Pátého Hamru (RK 258), 259 U Pátého Hamru - Oslí (RK 259) a 260 Oslí - Poápelský rybník (RK 260). Do územního plánu bylo pevzato ze ZÚR SK vymezení veejn prospšných opatení NC 53, RC 875, RC 876, RK 258, RK 259, RK 260 a respektuje je. Zásady územního rozvoje SK stanovují požadavky na koordinaci ploch a koridor veejn prospšných staveb a veejn prospšných opatení V ešeném území nejsou ZÚR SK vymezeny žádné veejn prospšné stavby. Územní plán nezpesoval územní vymezení ploch a koridor pro umisování staveb a tudíž nestanovil ani žádné podmínky v rámci koordinace staveb a opatení. Územní plán Rožmitál pod Temšínem je v souladu s nadazenou krajskou dokumentací - Zásadami územního rozvoje Stedoeského kraje. f) ezkoumání souladu návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavného území f.1 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PODLE 18 SZ Návrh ÚP Rožmitál pod Temšínem je zpracován v souladu s 18 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném znní (dále jen stavební zákon, SZ ). Je vypracován s ohledem na vytváení pedpoklad pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spoívající ve vyváženém vztahu podmínek pro píznivé životní prostedí, pro hospodáský rozvoj a pro soudržnost spoleenství obyvatel území, který uspokojuje poteby souasné generace. Naplnní priorit pro zajištní píznivého životního prostedí: ÚP je koncipován se snahou o zachování nezastavného území a pírodních hodnot území ochrana nezastavného území je zajištna stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem využitím: plochy vodní a vodohospodáské, plochy pírodní, plochy lesní a podmínky využití pro prvky ÚSES zastavitelné plochy jsou umístny v pímé vazb na zastavné území a pimen rozšiují velikost a význam sídla s ohledem na míru využití zastavného území. Výjimkou jsou plochy bydlení v Zalánech, kde je navrženo pomrn velké množství nových ploch. Návrhem je však stanoveno max. 20%-ní možné zastavní plochy objekty. jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití, s pihlédnutím na charakter obce, urbanistickou strukturu, pírodní, kulturní a civilizaní hodnoty obce ke zlepšení životního prostedí dojde i návrhem koncepce ištní odpadních vod v sídlech a postupným odstraováním zdroj zneištní ovzduší. Naplnní priorit pro zajištní píznivého hospodáského rozvoje: navržené ešení umožuje na plochách bydlení a smíšených obytných mimo bydlení i možnosti podnikání (provozovny služeb, zaízení pro obchod, podnikatelské aktivity a výroba lokálního významu), ímž je vytvoen edpoklad pro možné zvýšení potu pracovních píležitostí pímo v obci návrh vymezuje plochy technické infrastruktury v rámci rozvojových ploch je umožnn rozvoj dopravní infrastruktury Stránka 101 z 146

102 ešené území mže v budoucnu tžit z unikátního území Pírodního parku Temšín a blízkosti zajímavého a zatím turisticky málo využívaného pírodního prostedí Brd. To má všechny pedpoklady, aby se stalo pro turisty vyhledávanou lokalitou. Velké rezervy jsou zejména v oblasti cykloturistiky. Naplnní priorit pro zajištní sociální soudržnosti obyvatel: dojíždní za prací velké ásti obyvatelstva je vyváženo možností bydlení v píznivém životním prostedí a krásné írod jsou zajištny podmínky pro trvalé bydlení i pedpoklady pro místní pracovní píležitosti vzhledem ke kvalitnímu životnímu prostedí je v územním plánu podpoen pedevším rozvoj bydlení. f.2 VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PODLE 19 SZ Územní plán Rožmitál pod Temšínem je vypracován v souladu s úkoly územního plánování podle 19 zákona 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném znní. Územní plán napluje úkoly územního plánování tím, že: stanovuje celkovou koncepci rozvoje území, vetn urbanistické koncepce, kterou zachovává a rozvíjí s propojením na okolní krajinu pi respektování hodnot území v nezastavném území vytváí podmínky pro snižování nebezpeí ekologických a pírodních katastrof a pro odstraování jejich dsledk, a to pírod blízkým zpsobem (zatravnní, plán ÚSES) rozsah zastavitelných ploch je ešen úmrn velikosti sídla a kapacit veejné infrastruktury a stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití uplatuje poznatky z obor architektury, urbanismu, územního plánování, ekologie a památkové pée pi stanovení podmínek na využívání a prostorové uspoádání území vytváí podmínky pro ochranu území ped negativními vlivy zám na území provuje hospodárné vynakládání prostedk na zmny v území Etapizace návrhových ploch nebyla v územním plánu navržena ani požadována. Územní plán Rožmitál pod Temšínem koordinuje veejné a soukromé zámry zmn v území, výstavbu a jiné innosti ovlivující rozvoj území a konkretizuje ochranu veejných zájm vyplývajících ze zvláštních právních pedpis. Lze konstatovat, že územní plán je pro obec pijatelný, a že pínos navrženého ešení peváží nad jeho možné negativní dopady. Jeho realizací by nemly být ohroženy podmínky života budoucích generací. g) ezkoumání souladu návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem s požadavky stavebního zákona a jeho provádcích pedpis ÚP Rožmitál pod Temšínem byl zpracován v souladu s píslušnými ustanoveními stavebního zákona 183/2006 Sb. obsah textové dokumentace je v souladu s 13 a pílohou. 7 vyhlášky. 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zpsobu evidence územn plánovací innosti grafická ást územního plánu je zpracována dle vyhlášky. 501/2006 Sb., a to v mítku 1:5 000, Výkres širších vztah je v mítku 1: g.1 SOULAD ÚP ROŽMITÁL POD TEMŠÍNEM S VYHLÁŠKOU. 501/2006 Sb. NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPSOBEM VYUŽITÍ DLE ÚP NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPSOBEM VYUŽITÍ DLE VYHLÁŠKY 501/2006 Sb. ZDVODNNÍ Plochy bydlení (B) Plochy bydlení ( 4) soulad s vyhláškou Plochy rekreace (R) Plochy rekreace ( 5) soulad s vyhláškou Plochy obanského vybavení (OV) Plochy obanského vybavení ( 6) soulad s vyhláškou Plochy obanského vybavení - hbitov (OVh) Plochy obanského vybavení ( 6) podrobnjší lenní (podtyp) - z dvodu poteby pesnjší regulace Plochy veejných prostranství (VP) Plochy veejných prostranství ( 7) soulad s vyhláškou Plochy veejných prostranství - Plochy veejných prostranství ( 7) podrobnjší lenní (podtyp) - Stránka 102 z 146

103 stská zele (VPz) z dvodu poteby pesnjší regulace Plochy smíšené obytné (SO) Plochy smíšené obytné ( 8) soulad s vyhláškou Plochy dopravní infrastruktury (DI) Plochy dopravní infrastruktury ( 9) Plochy technické infrastruktury (TI) Plochy technické infrastruktury ( 10) soulad s vyhláškou Plochy výroby a skladování (VS) Plochy výroby a skladování ( 11) soulad s vyhláškou Plochy smíšené výrobní (SV) Plochy smíšené výrobní ( 12) soulad s vyhláškou Plochy vodní a vodohospodáské (V) Plochy vodní a vodohospodáské ( 13) soulad s vyhláškou Plochy zemlské (Z) Plochy zemlské ( 14) soulad s vyhláškou Plochy lesní (L) Plochy lesní ( 15) soulad s vyhláškou Plochy pírodní (P) Plochy pírodní ( 16) soulad s vyhláškou Plochy smíšené nezastavného území (SN) Plochy smíšené nezastavného území ( 17) soulad s vyhláškou, pouze v grafické ásti odlišena silniní a drážní infrastruktura z dvodu pehlednosti soulad s vyhláškou Plochy tžby nerost (TN) Plochy tžby nerost ( 18) soulad s vyhláškou Plochy specifické - nezastavitelná volná krajina (S) Plochy specifické ( 19) soulad s vyhláškou h) ezkoumání souladu návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem s požadavky zvláštních právních pedpis a se stanovisky dotených orgán podle zvláštních právních pedpis, popípad s výsledkem ešení rozpor Žádné rozpory nenastaly. Byly pedloženy ti námitky k lokalit kasáren, které budou pi schvalovacím procesu jednotliv posouzeny. Námitky vznesli vlastníci pozemk a ploch. Dále bylo vzneseno šest pipomínek, které byly všechny ve zpracování akceptovány. i) zpráva o vyhodnocení pedpokládaných vliv na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení vetn výsledk vyhodnocení vliv na životní prostedí i.1 VYHODNOCENÍ VLIV ÚP NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ ZPRACOVANÉ PODLE ÍLOHY STAVEBNÍHO ZÁKONA, POKUD PÍSLUŠNÝ ÚAD UPLATNIL POŽADAVEK NA TOTO VYHODNOCENÍ Dle stanoviska odboru životního prostedí a zemlství Krajského úadu Stedoeského kraje k návrhu zadání ÚP Rožmitál pod Temšínem, ze dne (. j /2011/KUSK) píslušný úad podle 22 písm. b) zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon), na základ edloženého návrhu zadání ÚP Rožmitál pod Temšínem a kritérií uvedených v píloze. 8 zákona, provedl zjišovací ízení podle 10i odst. 2 zákona s následujícím závrem: Územn plánovací dokumentaci - návrh zadání ÚP Rožmitál pod Temšínem je nutno posoudit z hlediska vliv na životní prostedí (SEA) dle pílohy ke stavebnímu zákonu. Požadované vyhodnocení zpracovala Ing. Hana Pešková, DHW s. r. o. a je doloženo v samostatném elaborátu: Vyhodnocení vliv Územního plánu Rožmitál pod Temšínem na životní prostedí - Kapitola A Vyhodnocení vliv územního plánu na udržitelný rozvoj (podle 19 odst. 2 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon). Na základ této dokumentace byl upraven návrh územního plánu. Stránka 103 z 146

104 i.2 VYHODNOCENÍ VLIV ÚP NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAÍ OBLASTI, POKUD ORGÁN OCHRANY VÝZNAMNÝ VLIV NA TATO ÚZEMÍ NEVYLOUIL Dle stanoviska odboru životního prostedí a zemlství Krajského úadu Stedoeského kraje k návrhu zadání ÚP Rožmitál pod Temšínem, ze dne (. j /2011/KUSK) píslušný úad dle ust. 45i zákona. 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny, ve znní pozdjších pedpis sdlil, že nelze vylouit vliv pedložené koncepce na lokality Natury 2000, tedy evropsky významné lokality a ptaí oblasti a uinil závr: Územn plánovací dokumentaci - návrh zadání ÚP Rožmitál pod Temšínem je nutno posoudit z hlediska vliv na soustavu Natura Požadované vyhodnocení zpracovala Mgr. Eva Chvojková a je doloženo v samostatném elaborátu: Hodnocení vliv koncepce na evropsky významné lokality a ptaí oblasti, podle 45i zákona. 114/1992 Sb., o ochran írody a krajiny, v platném znní. Na základ této dokumentace byl upraven návrh územního plánu. i.3 VYHODNOCENÍ VLIV NA SKUTENOSTI ZJIŠTNÉ V ÚZEMN ANALYTICKÝCH PODKLADECH Cílem tohoto vyhodnocení je vybrat sledované jevy, které se v území vyskytují nebo jsou podstatn ovlivnny návrhem ÚP a popsat, jaký vliv má navrhované ešení na tyto vybrané sledované jevy. Ze sledovaných jev ÚAP se v území vyskytují a mohou být ovlivnny tyto jevy: Ochrana pírody a krajiny Návrhy a opatení ÚP Rožmitál pod Temšínem nepedstavují významné negativní dopady na lokality Natura 2000, nepedpokládají se ani jiné závažné vlivy na pírodu a krajinu (na Pírodní park Temšín, na pírodní rezervace a pírodní památky, na region lidové architektury). Jako pouze mírn ovlivnné návrhem ÚP jsou EVL Niva Kotelského potoka a EVL Rožmitál pod Temšínem. U navrhovaných rozvojových ploch je možno pedpokládat, že stety a negativní vlivy budou ještešeny, zmírnny nebo minimalizovány v rámci zpesnní jejich vymezení v následných územních studiích (pro plochy, kde je realizace podmínna vypracováním územní studie), v jednotlivých povolovacích ízení (dle návrhu opatení pro jednotlivé plochy), pípadn v rámci proces EIA (u zám, které budou spadat pod zákon. 100/2001 Sb). Hygiena životního prostedí Návrh ÚP nemá významný vliv na sledovaný jev. Vodní režim Vodní režim se návrhem ÚP nezmní. Horninové prostedí a geologie Návrh ÚP nemá vliv na sledovaný jev. Zemlský pdní fond a pozemky urené k plnní funkce lesa tšina zábor zemlských ploch je pevzata z pedchozího územního plánu. ZPF bude dle rozsahu rozvojových ploch doten zábory (pevážn trvalé travní porosty a orná pda) hlavn v k. ú. Rožmitál pod Temšínem, kde je soustedn rozvoj správního území. V ostatních katastrálních územích jsou zábory ZPF v omezeném rozsahu. Zábor ploch I. a II. ídy ochrany je minimální. Zábor pozemk urených k plnní funkcí lesa návrh územního plánu nenavrhuje. Návrh ÚP nemá významný negativní vliv na ZPF. Dopravní infrastruktura Návrh ÚP zachovává stávající nadazenou silniní sí (I/18, I/19, I/191) a nenavrhuje na nich žádné významnjší úpravy, krom opatení vedoucích ke snížení prjezdné rychlosti v obci a zvýšení bezpenosti chodc. Návrh ÚP významn zlepšuje dopravní infrastrukturu msta v okrajových ástech Rožmitálu pod Temšínem, kde podmiuje budoucí rozvoj odpovídajícím dopravním ešením. Ke zlepšení dopravní situace pispívá i návrh nové místní komunikace, která propojí areál bývalých kasáren se silnicí II/191. Dojde tak k odlehení stávajících komunikací a tím i snížení vlivu dopravy na stávající plochy bydlení v jižní ásti msta Rožmitál pod Temšínem a pedevším na EVL Rožmitál pod Temšínem. Stránka 104 z 146

105 ÚP Rožmitál pod Temšínem specifikuje podmínky zástavby s ohledem na dopravní infrastrukturu, ímž pozitivn ovlivuje využitelnost zastavitelných a pestavbových ploch. Technická infrastruktura Návrh ÚP posiluje technickou infrastrukturu msta. Jedná se pedevším o odkanalizování nejen rozvojových lokalit, ale i dosud nenapojených objekt na kanalizaní ad a odvedení na OV. Územní plán vymezuje koridory pro realizaci kanalizaních ad v k. ú. Hut pod Temšínem, k. ú. ovice pod Temšínem a k. ú. Skuhrov pod Temšínem a navrhuje plochy pro OV do sídel Hut pod Temšínem a Skuhrov. Návrh ÚP zajišuje pokrytí nového nárstu spoteby el. energie vymezením koridor pro el. vedení a trafostanice. ÚP Rožmitál pod Temšínem specifikuje podmínky zástavby s ohledem na technickou infrastrukturu, ímž pedchází budoucím rizikm souvisejících s dalším rozvojem území. Sociodemografické podmínky Návrh ÚP posiluje správní úlohu msta a vytváí harmonické životní podmínky ve všech oblastech života jeho obyvatel, tj. v oblasti bydlení, zamstnanosti, veejných služeb a rekreace. Posiluje úlohu veejných centrálních prostor msta, stabilizuje a v nových ástech msta vytváí veejné prostranství v zájmu zvýšení píležitostí pro vzájemné setkávání obyvatel msta. Veejné prostory propojuje cestní sítí v krajin s dalšími sídly v území, pším a cyklistm nabízí vycházkové okruhy mimo hlavní dopravní tahy. Návrhem zastavitelných ploch v rozsahu odpovídajícím velikosti sídla umožuje další vyvážený rozvoj území. Bydlení Návrh ÚP soustuje rozvoj bydlení pedevším do Rožmitálu pod Temšínem a Starého Rožmitálu. V ostatních sídlech správního území msta je rozvoj bydlení minimální. V návrhu jsou vymezeny pedevším plochy se smíšenou obytnou funkcí. Územní plán dává dobré pedpoklady pro dlouhodobý rozvoj území v oblasti bydlení. Rekreace Návrh ÚP rozšiuje rekreaní možnosti území v celé škále rekreaních a sportovn rekreaních aktivit zejména v Rožmitále pod Temšínem v ploše navazující na sportovní areál. Návrh ÚP nabízí nové plochy pro zahrádky rozšíením stávající zahrádkáské kolonie. Územní plán Rožmitál pod Temšínem eší koncep rozvoj ploch pro rekreaci v zastavném a zastavitelném území. Hospodáské podmínky Návrh ÚP stabilizuje stávající výrobní plochy a navrhuje zvýšení možnosti pracovních píležitostí ve výrobní sfée v nových zastavitelných plochách. Další píležitosti pro vznik nových pracovních píležitostí jsou v zastavitelných plochách obanského vybavení veejného i komerního charakteru. Drobné podnikání nevýrobního charakteru je umožnno na plochách smíšených obytných. ÚP má pozitivní vliv na zlepšování hospodáských podmínek v území. Urbanismus ešeného území Návrh ÚP rozvíjí zejména msto Rožmitál pod Temšínem s navazujícími sídly (Starý Rožmitál, Zalány). Rozvoj smuje jižním a severním smrem, zastavitelné plochy navazují na zastavná území. Nová rozptýlená zástavba v krajin není územním plánem navržena. Návrh chrání významné dominanty v území (nap. kostel Povýšení sv. Kíže ve Starém Rožmitále, renesanní zámek a kostel sv. Jana Nepomuckého v Rožmitále pod Temšínem), návrhem odpovídajících podmínek využití chrání jejich hodnoty a význam pro ešené území. ÚP Rožmitál pod Temšínem eší koncep celé správní území a jasn stanovuje zásady urbanistické koncepce i pro budoucí aplikaci pi užívání územního plánu. i.4 ÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIV NA JINÉ SKUTENOSTI OVLIVNNÉ NAVRŽENÝM EŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚAP, NAPÍKLAD SKUTENOSTI ZJIŠTNÉ V DOPLUJÍCÍCH PRZKUMECH A ROZBORECH Nebyly zjištny žádné další skutenosti, které by byly ovlivnny navrženým ešením. Stránka 105 z 146

106 i.5 VYHODNOCENÍ PÍNOSU ÚP K NAPLNNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE Rožmitál pod Temšínem patí mezi lokální centra, pro která byly stanoveny zásady pro usmování územního rozvoje a rozhodování o zmnách v území. Územní plán Rožmitál pod Temšínem vytváí podmínky pro rozvoj bydlení vetn stabilizace osídlení v ídce osídleném území, umožuje rozšíení obslužných a ekonomických aktivit a rozvoj cestovního ruchu. Vše koordinuje s ochranou pírody a krajiny i se sousedními obcemi. ást správního území msta Rožmitál pod Temšínem (k. ú. Hut pod Temšínem, Voltuš) leží ve specifické oblasti SOBk1 Brdy - Rožmitálsko. Územní plán respektuje specifické pírodní i krajináské hodnoty území a nenavrhuje žádné rozvojové plochy, které by mly negativní vliv na tuto specifickou oblast. Územní plán Rožmitál pod Temšínem respektuje plochy a koridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni jako nezastavitelné s využitím biodiverzity a ekologické stability krajiny a stanovuje podmínky pro stavby dopravní a technické infrastruktury na tchto plochách a koridorech. Územní plán respektuje kulturn historické hodnoty (pedevším hodnoty urbanistické a architektonické) a stanovuje takové podmínky, aby nedošlo ke stetm s pozitivními znaky charakteristik krajinného rázu a souasn mohly být využity kulturní hodnoty pro cestovní ruch, s tím, že budou prosazovány trvale udržitelné formy cestovního ruchu a doprovodných služeb. Územní plán respektuje zásady pro využívání území daných základních typ krajiny. Navrhuje novou zástavbu s ohledem na okolní krajinu se zachováním krajinného rázu. Ponechává historicky provenou strukturu zemlské krajiny - rozsah zastavitelných ploch je stanoven na ekologickou únosnost krajiny. Umožuje vytvoení kvalitního obytného standardu sídelní krajiny, aniž by znehodnocoval její existující krajináské a kulturn historické hodnoty. i.6 VYHODNOCENÍ VLIV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ Hlavním pínosem návrhu Územního plánu je vytvoení pedpoklad pro vyvážené životní podmínky obyvatel, které budou zajištny pimeným rozvojem obytných ploch a vzniku ekonomických aktivit ve mst vetn souvisejících vyvolaných zmn (umožnní obnovy, doplnní a rozvoj technické infrastruktury), a to bez významného negativního dopadu na pírodu a krajinu. i.7 VYHODNOCENÍ VLIV ÚP NA ZLEPŠOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO ÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ, PRO HOSPODÁSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ A JEJICH SOULAD sto Rožmitál pod Temšínem je zaazeno mezi významná centra osídlení. Obec Rožmitál pod Temšínem má v celkovém vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek (pilí) nejlepší hodnocení a je zaazena do kategorie 1. Návrh územního plánu podporuje tedy i nadále vytvoení vyvážených podmínek pro všechny ti pilíe udržitelného rozvoje. j) stanovisko krajského úadu podle 50 odst. 5 Vzhledem k tomu, že nadízený orgán územního plánování - Krajský úad Stedoeského kraje, odbor regionálního rozvoje - nevyužil zákonnou lhtu 30 dn na vydání stanoviska ( ), není stanovisko nadízeného orgánu v elaborátu uvedeno pro marné uplynutí lhty. Orgán ochrany životního prostedí - Krajský úad Stedoeského kraje, odbor životního prostedí, zemlství a lesnictví požádal o prodloužení lhty o dalších 30 dní. Své stanovisko vydal dne k) sdlení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 zohlednno, s uvedením závažných dvod, pokud nkteré požadavky nebo podmínky zohlednny nebyly Stanovisko Krajského úadu Stedoeského kraje, odboru životního prostedí, zemlství a lesnictví bylo souhlasné, a proto není nutno zdvodovat. Stránka 106 z 146

107 l) komplexní zdvodnní pijatého ešení a vybrané varianty l.1 IJATÉ EŠENÍ V souasné dob dochází k nárstu požadavk na bydlení, které je dáno pedevším nadprrnou kvalitou životního prostedí. Snaha vylenit další pozemky pro bydlení vyplývá ze zájmu o bydlení v kvalitním, turisticky velmi atraktivním prostedí s dobrou dopravní dostupností. Proto návrh ÚP Rožmitál pod Temšínem umožuje pedevším rozvoj bydlení. Dále je v návrhu umožnno podnikání, zejména v oblasti služeb, drobného podnikání, výroby a výrobních služeb. V souvislosti s tímto rozvojem podnikání a služeb s ním spojených dojde k nárstu pracovních míst. Díky krásné pírod s nenarušenou ekologickou rovnováhou, romantickým výhledm do kraje, turistickým trasám, pamtihodnostem a kulturním tradicím vztahujícím se k známým osobám zdejší historie je Rožmitálsko významným stediskem pro celoroní rodinnou rekreaci. V návrhu jsou respektovány všechny hodnoty v území. Podmínky ochrany zjištných hodnot v území jsou zásadami pro innost správních úad a pro poizování navazující ÚPD. l.2 VYBRANÉ VARIANTY Územní plán Rožmitál pod Temšínem neobsahuje žádné variantní ešení. l.3 ZDVODNNÍ PIJATÉHO EŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Rozbor udržitelného rozvoje území vychází z analýzy silných a slabých stránek, píležitostí a hrozeb pro jednotlivé tematické okruhy a zabývá se vyvážeností vztahu podmínek území pro životní prostedí, hospodáský rozvoj a soudržnost spoleenství obyvatel území. Ze zpracovaných Územn analytických podklad pro správní obvod obce s rozšíenou sobností (SO ORP) Píbram vyplývá, že podmínky pro píznivé životní prostedí (environmentální pilí), pro hospodáský rozvoj (ekonomický pilí) a pro soudržnost spoleenství obyvatel území (sociální pilí) jsou na území ešené ÚP Rožmitál pod Temšínem zcela vyváženy. sto Rožmitál pod Temšínem je zaazeno mezi významná centra osídlení, draz je kladen na vytvoení podmínek pro udržení a zlepšení obytné kvality, zejména ešením dopravy a ploch pro parkování a pro zele. Nové lokality jsou ešeny. vybavenosti (plochy SO) a vazeb na stávající obslužné centrum a na zelené plochy tak, aby nevznikaly monofunkní satelity na okraji sídla. Sociodemografický pilí (dopravní vazby, vybavení technickou infrastrukturou, ková struktura obyvatelstva, bydlení, rekreace) je hodnocen jako nadprrný. Environmentální pilí (horninové prostedí, vodní režim, hygiena životního prostedí, ochrana pírody a krajiny, pdní fond) a ekonomický pilí (míra nezamstnanosti, pracovní píležitosti, infrastruktura) byly shodn vyhodnoceny jako mírn nadprrné. Obec Rožmitál pod Temšínem má v celkovém vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek (pilí) nejlepší hodnocení a je zaazena do kategorie 1. Návrh územního plánu podporuje vytvoení podmínek pro všechny ti pilíe udržitelného rozvoje. Podmínky pro píznivé životní prostedí lze charakterizovat mírou zneištní prostedí (kvalita vod, ovzduší), ochranou írody (výskyt pírodních hodnot, ochrana ložisek výhradních nerostných surovin, lesnatost, podíl zemlské pdy) a krajinného rázu, radonovým rizikem, ale i prrnou nadmoskou výškou. Správní území Rožmitálu pod Temšínem patí ke kvalitním územím s píznivými životními podmínkami, a to díky bohatlenitému reliéfu, kvalitním lesním celkm, vyrovnanému podílu vodních ploch a dostatené výme luk a zahrad. Vliv ÚP na podmínky pro píznivé životní prostedí - environmentální pilí: kulturní a pírodní hodnoty s legislativní ochranou jsou respektovány, v rámci koncepce ochrany a rozvoje hodnot území jsou stanoveny zásady a podmínky pro ochranu dalších kulturních a pírodních hodnot, které nepoužívají legislativní ochrany a je teba je chránit; územní plán je koncipován se snahou o zachování volné krajiny a pírodních hodnot území. Návrh ÚP vymezuje územní systém ekologické stability; navrženým rozvojem nejsou doteny zájmy ochrany pírody, ešení respektuje všechny plochy, které využívají zvláštní ochrany - prvky ÚSES. V nezastavném území je umožnna realizace vodních ploch a zalesování; v nezastavném území jsou vytvoeny podmínky pro snižování nebezpeí ekologických a pírodních katastrof, pro odstraování jejich dsledk, a to pírod blízkým zpsobem (zalesnní, zatravnní, plán ÚSES); v územním plánu byly pi vymezování ploch s rozdílným zpsobem využití zohlednny tídy ochrany zemlské pdy; Stránka 107 z 146

108 ÚP pro nové zastavitelné plochy (jednotlivé zpsoby využití ploch) stanovil podmínky využití území hlavní, ípustné, píp. podmín pípustné a nepípustné innosti. Jsou stanoveny zásady vcné, asové koordinace (požadavek na zpracování územních studií), zejména se zetelem na ochranu krajinných hodnot území; zastavné území je doplováno s využitím volných pilehlých ploch zemlské pdy se zetelem na dokomponování urbanisticky neukonených lokalit; ve volné krajin nejsou vymezovány žádné zastavitelné plochy; v rámci koncepce uspoádání krajiny jsou stanoveny zásady pro ochranu proti záplavám, zejména pi ívalových srážkách. Ve vymezených záplavových územích, aktivní zón záplavy a v jejich blízkosti nejsou územním plánem navrženy zastavitelné plochy. Výjimkou jsou plochy TI 1 a VS 11 v k. ú. Rožmitál pod emšínem a v k. ú. Skuhrov pod Temšínem plochy SO 68, SO 70 a plocha TI.K6a pro OV, které jsou zastavitelné pouze po splnní podmínky výstavby protipovodového opatení; podzemní ani povrchové vody nebudou zneišovány. Územní plán navrhuje dostavbu stávající kanalizace k doposud nenapojeným objektm a výstavbu nové kanalizace v rámci navrhované zástavby ve mst Rožmitál pod Temšínem v. ásti Starý Rožmitál. V sídle Voltuš je navržena oddílná kanalizace. Svedené odpadní vody budou ištny ve stávající mstské OV. V sídlech Povice, Skuhrov a Zadní Hut pod Temšínem je též navržena oddílná kanalizace, odpadní vody budou svedeny na navržené OV v k. ú. Hut pod Temšínem a k. ú. Skuhrov. Napojení na veejný vodovod a veejnou kanalizaci je ešeno ze stávajících systém; ešení inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné a nedochází k nevhodným záborm zemlské dy; územní plán nenavrhuje žádné plochy pro stavby s možným negativním vlivem na krajinný ráz. Podmínky pro hospodáský rozvoj lze charakterizovat na základ údaj o potu ekonomicky aktivních obyvatel, míe nezamstnanosti, potu pracovních píležitostí, dojížce za prací, ale i potenciál území pro cestovní ruch. Spádovým územím pro obec Rožmitál pod Temšínem je Píbram a je zárove jeho lokálním pracovištním systémem. Vliv ÚP na podmínky pro hospodáský rozvoj - ekonomický pilí: navržené ešení otevírá prostor pro další rozvoj, vetn jeho zabezpeení technickou infrastrukturou; ÚP vymezuje dostatek atraktivních rozvojových ploch pro bydlení. Navržené ešení pipouští krom hlavního zpsobu využití (bydlení) také nerušící aktivity s tímto typem bydlení související - emeslnou výrobu, vedlejší samozásobitelské hospodáství, vestavná obanská vybavenost, administrativní zaízení apod.; návrh územního plánu zabezpeuje podporu podnikání a podporuje tím a dalšími opateními vytváení pracovních míst v obci; hospodáský rozvoj území v oblasti rozvoje výroby je zajištn uspokojivým návrhem ploch smíšené výroby a plochy výroby a skladování a rozvojem ploch stávajících; ešené území mže v budoucnosti tžit z vazby na Pírodní park Temšín a na atraktivní prostedí Brd, velké rezervy jsou zejména v oblasti cestovního ruchu; snadná dopravní dostupnost vi hlavním, významným centrm (Píbram, Plze, Praha), která nabízí vtší možnost pracovních píležitostí; Podmínky pro soudržnost spoleenství obyvatel území lze charakterizovat na základ údaj o vývoji potu obyvatelstva, vzdlanostní struktue, celkové obanské vybavenosti obcí školami, zdravotnictvím, sociálními službami, zázemím pro sport, kulturu,cestovní ruch, rekreaci a innost místních spolk. Správní území obce Rožmitál pod Temšínem je stabilní území s plnou vybaveností. Vliv ÚP na podmínky pro soudržnost spoleenství obyvatel území: ÚP vytváí podmínky pro rozvoj kvalitního bydlení, které umožují širší spektrum inností a aktivit, pináší oživení a zpestení struktury sídel; jsou vytvoeny podmínky pro zvrácení zvyšujícího se vku obyvatel vymezením dostate nových ploch pro bydlení. Pírstkem nových stavebních parcel dojde k postupné stabilizaci vkového prru; navržené plochy umožují realizaci zástavby, která uspokojí rostoucí nároky na sociální péi zajištní vyšší obanské vybavenosti bude i nadále uspokojováno v blízkých hlavních centrech; jsou respektovány stávající úelové komunikace, které slouží pro bezpený prchod krajinou (turisté, cyklisté, žkai, jízda na koni apod.). Formou vhodn upravených podmínek využití území je umožnno pro úely rekreace využít stávajících ploch bydlení; rozšíením plochy obanské vybavenosti (sportovní areál) bude jednozna posílena úloha, coby veejného prostoru integrujícího funkce podporující soudržnost spoleenství obyvatel území; Stránka 108 z 146

109 nové plochy doplují již vytvoenou urbanistickou kostru a nabízejí rozvoj zpsobu využití území, pispívajících významným podílem k sociální stabilizaci obyvatelstva ešeného území; Celkov lze konstatovat, že navržený územní plán vytváí dostatené pedpoklady pro zlepšení všech pilí udržitelného rozvoje. Jsou navrženy a stabilizovány plochy pro rozvoj bydlení a podnikání aj., pi respektování a dalším rozvoji podmínek pro zdravé životní prostedí. l.4 ZDVODNNÍ OCHRANY HODNOT Území je lenno na plochy urbanizované (zastavné a zastavitelné), na plochy hospodásky využívané (lesní a zemlské plochy) a další, nap. vodní plochy apod. Plochy chránné v rámci ÚSES, tvoí kostru ekologické stability krajiny. Koncepce uspoádání krajiny v ešeném území nevyžaduje zásadní zmny. Dležité je zamení na ochranu dochovaného krajinného rázu a pírodních hodnot území. l.4.1 OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT Území ešené územním plánem má dochovanou urbanistickou a architektonickou hodnotu. Z hlediska architektonických hodnot v území je poteba respektovat zejména nemovité kulturní památky v území, k nimž patí nejenom památkov hodnotné stavby, ale rovnž dochované památkov cenné území MPZ Rožmitál pod Temšínem, s dominantami zámku a kostela sv. Jana Nepomuckého a další kulturní památky, mezi nimiž dominuje kostel Povýšení sv. Kíže s farou a kaplankou. V rámci návrhu ÚP byly vymezeny i další hodnoty pispívající ke kulturnímu ddictví a identit sídel, harmonii v území, které nepožívají zákonné ochrany památkové pée, a které je teba chránit. Jedná se nap. o: dominanty sídel pedstavující kulturní odkaz kraje, který je ve všech smrech a innostech nutno respektovat a chránit vodní zástavby obytných a hospodáských staveb, které vytváejí osobitý ráz jednotlivých sídel a jsou odkazem kulturn-historického ddictví minulých generací drobné, nicmén architektonicky cenné stavby ve volné krajin (drobné sakrální stavby, památníky, pomníky a sochy ) jako doklad kulturní historie krajiny Územní plán chrání dominanty území i historickou zástavbu sídel a plynule na ni navazuje s vymezením zastavitelných ploch. Pro tyto plochy a objekty byla stanovena speciální ochrana specifikována v kapitole b. základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot v návrhu textové ásti ÚP. l.4.2 OCHRANA PÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU Tém na celé západní polovinešeného území se rozprostírají lesy. Vodní plochy a toky v celém území mají pírodní charakter, pevážná ást území leží v Pírodním parku Temšín. Velké množství pírodních hodnot a významné krajinné prvky ze zákona (vodní plochy a toky, lesní plochy apod.) vytváí hlavní charakteristiku území. Podmínky ochrany írodních hodnot a krajinného rázu jsou stanoveny z dvodu ochrany krajinného rámce (tvoeného lesy a krajinnou zelení), vetn prolínání krajinné a sídelní zelen s vazbou na ÚSES, ochrany pírodních horizont a pírodních dominant. Ochrana les a vodních ploch a tok je již zajištna, nebo se jedná o významný krajinný prvek (VKP) ze zákona. Další ochrana je navržena formou podmínek využití území píslušných ploch s rozdílným zpsobem využívání (plochy vodní a lesní). Dále je navržena ochrana pírodních hodnot formou vymezení systému lokálního ÚSES, kde jsou pro ochranu ploch ÚSES rovnž stanoveny podmínky jejich využití. Z hlediska ochrany a obnovy pírodních podmínek je nutné ochraovat i zele rostoucí mimo les, upednostovat geograficky pvodní druhy devin, podporovat lenní velkých zemlských pozemk, chránit stávající zele v zemlské krajin, revitalizovat vodní toky s cílem obnovení istoty vody a pirozeného vývoje dna a beh se stabilizovanými vodními a pobežními spoleenstvy. V nezastavném území jsou vytvoeny podmínky pro snižování nebezpeí ekologických a pírodních katastrof a pro odstraování jejich dsledk, a to pírod blízkým zpsobem (zatravnní, plán ÚSES). Územním plánem jsou chránny pedevším: írodní park Temšín - unikátní území s pírodními a krajináskými hodnotami, které vyniká neobyejnou pestrostí biotop zachovalá píroda - soubor lesních porost, luk a vodní plochy ve východní polovin ešeného území, ale i významné plochy zelen (stromové aleje, behové porosty, skupiny vzrostlých strom v sídle a krajin) tvoící kosterní prvky systému ekologické stability Ochrana je zabezpeena podmínkami stanovenými v kapitole b. základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot v návrhu textové ásti ÚP a podmínkami využití pro prvky ÚSES. Stránka 109 z 146

110 l.4.3 OCHRANA CIVILIZANÍCH HODNOT Civilizaní hodnoty v ešeném území pedstavuje realizovaná veejná infrastruktura sídel jako je napojení na elektrickou energii, vodovod, kanalizaci, stedotlaký plynovod a dopravní napojení na okolí. Dále je to nadmístní technická infrastruktura (vysokotlaký plynovod). Ochrana hodnot spoívá v nesnižování stávající úrovn veejné i ostatní technické infrastruktury, zajištní jejího další rozvoje, možností pracovních píležitostí a v možnosti využívání krajiny k zemlským úelm, rekreaci apod. l.5 ZDVODNNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPSOBEM VYUŽITÍ Celé území je dle zpsobu využití lenno na zastavné, zastavitelné a nezastavitelné. Navrhované rozvojové území je dále dleno do ploch s rznými pedpoklady a podmínkami pro jeho využití. Jednotlivým druhm ploch, které jsou graficky vymezeny ve výkresové ásti, je pazen jejich zpsob a stanoveny podmínky využití. Cílem podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití je pedevším uchovat hodnoty, zachovat kvalitu a ráz okolního prostedí pi respektování zásad pro novou zástavbu. Podmínky využití pro výstavbu by mly: zajistit, aby zmny ve využití území vetn nové zástavby vytvoily harmonický celek se stávající zástavbou, nap. zalenní nových staveb do proluk podpoit a zdraznit prostorové uspoádání ve vztahu k terénnímu a krajinnému utváení respektovat piléhající plochy zastavného území, a to zejména svým výškovým a hmotovým uspoádáním nepipustit výstavbu objekt na nezastavitelných plochách Územní plán definuje toto možné využití ploch: Hlavní využití uruje pevažující úel využití, jeho charakter a míru zátže plochy. ípustné využití stanovuje další možné využití nad rámec hlavního využití. Jde zejména o innosti, stavby a zaízení doplující hlavní využití, s ním související a sluitelné. Podmín pípustné využití je takové využití, pro jehož pípustnost jsou stanoveny podmínky, za jakých lze stavby, innosti a zaízení v území umístit. Pi nesplnní tchto podmínek je umísování inností, staveb a zaízení nepípustné. Nepípustné využití je stanoveno jako využití, které nelze povolit za žádných podmínek. Nepípustné je zpravidla umísovat innosti, stavby a zaízení, které nesouvisejí a nejsou sluitelné s pípustným využitím. Podmínky stanovené územním plánem: Zastavnost celková V návrhu je definována celková zastavnost pozemku. K tmto podmínkám bylo pistoupeno pedevším z dvod ochrany ásti pozemku pro zele a volné pobytové plochy. Pi stanovení pouze procenta zastavnosti pro hlavní stavbu dochází mnohdy k zastavní zbývající plochy pozemku terasami, klnami, pístešky, skleníky, parkovacími plochami apod. Z tohoto dvodu je v návrhu ÚP regulováno i maximální celkové procento zastavnosti stavebního pozemku. V územním plánu je navržené maximální procento zástavby u ploch bydlení, smíšených obytných a obanského vybavení 35% (u sportovních ploch obanského vybavení 85%), u ploch rekreace 30% a u ploch výroby a skladování a smíšené výroby 85% z celkové stavební parcely. Procento zastavní bylo stanoveno obdobn jako u zastavnosti budovami na základ pedpokládané velikosti nových stavebních parcel, odstupových vzdáleností budov a praktickými zkušenostmi z realizovaných zástaveb. Velikost stavebních parcel V návrhu ÚP je regulována velikost stavebních parcel u ploch bydlení, ploch smíšeného bydlení a ploch rekreace. Minimální velikost stavebních parcel v menších sídlech je navržena 800m 2 z dvodu zachování pimené hustoty zástavby. Ta je navržena tak, aby nebyl významným zpsobem narušen krajinný charakter, a aby zástavba byla dostate rozptýlená a vytvoila tak harmonický celek se stávající zástavbou. Ve mst Rožmitál pod Temšínem je možné oddlit parcelu min. 600m 2 pro RD a min. 1000m 2 pro bytový dm. Na plochách rekreace je stanovena velikost parcely min. 400m 2. Výšková hladina zástavby Výškové uspoádání území je dáno obecnými závaznými podmínkami pro využití ploch s rozdílným zpsobem v závislosti na prostorové stabilizované plochy. Pi umísování staveb je nutné brát zetel na vizuální podmínky, aby zmny neovlivovaly viditelné vnímání v panoramatických dálkových pohledech. Výšková hladina je urena max. možným potem podlaží jednotlivých staveb na plochách s rozdílným využití v ešeném území. V návrhu je regulována výšková hladina nové zástavby a souasn i výška stávajících objekt pi stavebních úpravách. K tmto podmínkám bylo pistoupeno z dvodu zachování okolní výškové hladiny výstavby a zalenní zastavitelných ploch do krajinného rázu. V pevážné ásti sídel se nacházejí pízemní budovy s obytným podkrovím. Z urbanistického hlediska je vhodné tuto výškovou hladinu zachovat. Z tohoto dvodu jsou v návrhové ásti stanoveny podmínky využití udávající výškovou hladinu. Stránka 110 z 146

111 Pro budovy na plochách pro bydlení a smíšených obytných je stanoveno 1 nadzemní podlaží s možností obytného podkroví, ve mst Rožmitál pod Temšínem jsou umožnna 2 nadzemní podlaží s podkrovím u rodinných dom a bytové domy s temi nadzemními podlažími a podkrovím. Na plochách obanského vybavení je možno umístit objekty o 3 nadzemních podlaží, výšky maximáln 7m. Objekty rekreace mohou mít max. 1 nadzemní podlaží a objekty smíšené výroby a výroby a skladování mohou být max. 15m vysoké. l.6 ZDVODNNÍ ZASTAVITELNÝCH, PESTAVBOVÝCH A NEZASTAVITELNÝCH PLOCH Svou výhodnou polohou má msto Rožmitál pod Temšínem a okolní sídla pro rozvoj dobré pedpoklady. Je ideálním místem pro vytváení klidného a zdravého bydlení, se zázemím volné pírody a souastn dobrou vybaveností technickou, dopravní i obanskou. Vzhledem k vtší mobilit obyvatelstva a nárstu požadavk na bydlení je ve celém správním území msta Rožmitál pod Temšínem umožnn pedevším rozvoj bydlení a s tím spojená potebná infrastruktura. Jedná se o turisticky atraktivní oblast (blízkost Pírodního parku Temšín a zajímavé pírodní prostedí Brd). Zpracovaný návrh vychází ze schváleného zadání a z doplujících przkum a rozbor. Veškeré navrhované lokality byly konzultovány se zástupci obce a s dotenými orgány. Po té byly vyazeny lokality, u nichž se dvodn pedpokládalo, že budou mít nepíznivý vliv na životní prostedí. Následn byly ješt nkteré lokality upraveny tak, aby urbanisticky vhodn dotváely zastavné území jednotlivých sídel ve správním území obce. ešení navazuje na koncepci založenou pedchozí platnou územn plánovací dokumentací ÚPnSÚ Rožmitál pod Temšínem a Zmn 1, 2 a 4 ÚPnSÚ Rožmitál pod emšínem. Ve zdvodnní návrhu jsou odvodnny pouze lokality nov navrhované, tj. plochy, které v minulosti nebyly projednávané a schválené ÚP ve znní všech zmn. l.6.1 PLOCHY BYDLENÍ (B) Na základ požadavk byly navrženy plochy pro bydlení (s možností víceúelového využití), umožující nárst potu obyvatel. Nabídka tchto ploch pro bydlení vychází z optimálních možností, které jednotlivá sídla v území pro zástavbu poskytují. Pro využití tchto ploch musí dojít k dohod o prodeji pozemku mezi souasným vlastníkem a stavebníkem za oboustrann dohodnutých podmínek. Ne vždy se tak stane v aktuální dob, proto musí být nabídka stavebních míst ponkud vyšší, než je skutená poptávka po stavebních místech. V územn plánovací dokumentaci je zcela samozejm edpokládáno, že na stávajících plochách, které v návrhu zstávají pro funkci bydlení, budou také postupn opravovány a rekonstruovány obytné objekty, nebo budou asanovány a na jejich pozemcích postaveny obytné objekty nové. Koncepce je ešena s ohledem na dochované hodnoty území. Lokalita B 2 se nachází na severním okraji msta a je pevzata do návrhu územního plánu z pedchozí platné ÚPD. Zastavitelná plocha leží u silnice III. tídy a má dobré napojení i na technickou infrastrukturu. Nové plochy pro bydlení v rodinných a bytových domech jsou navrženy pouze ve mst Rožmitál pod Temšínem. Jedná se o rozsáhlé, na sebe navazující plochy B 4 a B 5 u jihovýchodního okraje msta, jižn od Podzámeckého rybníka a rybníka Kuchyka. Lokality jsou v pímé návaznosti na zastavné území a jsou atraktivní díky blízkosti historického centra msta a zámku. Zastavitelná plocha má dobré napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Vhodnost zástavby, možnost dlení pozemk a vymezení dopravní a technické infrastruktury na celé rozvojové území bude proveno územní studií, souástí které bude architektonický návrh zástavby zohledující polohu lokalit v regionu lidové architektury. Plocha B 6 je z hlediska koncepce nezmna a je v souladu s platným ÚPnSÚ Rožmitál pod Temšínem vetn platných zmn. Lokalita již byla posuzována a byl na ní vydán souhlas s odntím ze ZPF. Ze severu navazuje na zastavné území sta a z jihozápadu na bývalý areál kasáren, ímž dojde k logickému propojení lokalit urených pro bydlení. Vymezené zastavitelné území má dobré podmínky pro napojení dopravní i technické infrastruktury. Vzhledem k umístní lokality v blízkosti mstské památkové zóny, Pírodního parku Temšín, regionu lidové architektury a ástené poloze lokality v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupn je výstavba na ploše B 6 omezena podmínkami uvedenými v návrhové textové ásti viz kapitola f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití. Zastavitelné plochy B 7 a B 8 navazují na zastavné území se stejným zpsobem využití a jsou ureny pro výstavbu 1 rodinného domu. Výstavba musí respektovat zásady ochrany vodního zdroje, nebo ob lokality leží v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupn. Lokalita B 9 je vymezena v zastavné území a jedná se o pestavbu plochy výroby. Na ploše je možné umístit max. 3 rodinné domy, které musí respektovat region lidové architektury Rožmitálsko - Beznicko. l.6.2 PLOCHY REKREACE (R) Rekreaní funkce je v ešeném území rozvinuta v rzných formách. Je zde zastoupena rekreace hromadná - rekrea - sportovní stedisko Sobenský rybník a zejména pak rekreace soukromá ve form chat a chalup. Tento zpsob rekreace je velmi oblíbený, proto územní plán vymezuje nové plochy pro rozvoj rekreace, vtšinou v pímé návaznosti na stávající rekreaní plochy. Tato koncepce pispívá k dobrému rekreanímu využití území pi zachování jeho vysoké kvality. Stránka 111 z 146

112 Plocha R 2 je pevzata z pedchozího ÚPnSÚ. Nachází se na severním okraji msta Rožmitál pod Temšínem, je urena pro výstavbu zahradních domk, ímž dojde k rozšíení stávající zahrádkáské osady. Lokalita R 3 v k. ú. Hut pod Temšínem a R 5 v k. ú. Rožmitál pod Temšínem jsou nové zámry. Návrhy rozšiují plochy se stejným zpsobem využití do proluky. Jejich využití povede k ucelení zastavného území. Další nov navržené plochy R 6 a R 7 se nachází v pechodn chránné ploše (ochrana obojživelník a plaz) podle zákona. 114/1992 Sb. v jihovýchodním cípu sídla Voltuš. Plochy jsou v souasnosti využívány na volnoasové aktivity místních obyvatel. Lokality jsou vymezeny k realizaci hišt pírodního charakteru s podmínkou minimálních terénních úprav a s ohledem na výskyt zvlášt chránných druh a pro relaxaní plochu bez staveb. l.6.3 PLOCHY OBANSKÉHO VYBAVENÍ (OV, OVh) V zastavném území msta se nachází objekty obanské vybavenosti. V souladu s potebami msta zahrnuje stavby pro školství, sport, kulturu, zdravotnictví, sociální péi, spoje, služby nevýrobního charakteru, obchody a veejné stravování, stavby ubytovacích zaízení, stavby pro správu a ízení, církevní objekty, hbitov a stavby pro požární bezpenost. Nedílnou souástí by mla být zele v rozsahu odpovídajícím estetickým a hygienickým potebám, zpravidla je to min. 20% plochy. Odstavné plochy pro automobily se musí zizovat v rámci jednotlivých pozemk obanské vybavenosti v kapacit odpovídající pedpokládanému stupni automobilizace. Stávající plochy obanského vybavení jsou stabilizovány, nepedpokládá se zmna jejich využití, ale zárove se nevyluují potebné zmny a doplnní mezi jednotlivými druhy obanského vybavení. Vzhledem k tomu, že je neustálý pohyb v komercionalizaci obanské vybavenosti a v konkrétní provozní náplni, nejsou v územním plánu rozlišovány plochy veejné vybavenosti a komerních zaízení. S rostoucím potem obyvatel budou narstat i nároky, a proto je stále teba hledat další možnosti rozšíení nabídky. Územní plán tento trend podporuje a vymezuje nové plochy obanského vybavení. V severovýchodní ásti msta Rožmitál pod Temšínem je navrženo využití plochy OV 1 mezi stávajícím sportovním areálem a silnicí I. tídy, k rozšíení tohoto areálu. Tento zámr je pevzatý z platného ÚPnSÚ. Plochy obanského vybavení OV 2, OV 3 a OV 6 se nachází ve východní ásti msta podél hlavních silnic. Jsou to nové zámry, pemž plocha OV 6 je plocha v zastavném území, tedy plocha pestavbová. Návrhy umožují rozvoj podnikatelských aktivit a služeb a jsou velice dobe urbanisticky situovány. Mají výhodné jak dopravní napojení, tak i napojení na technickou infrastrukturu. Pro vybudování sportovního hišt je navržena plocha OV 5 v Povicích. Návrh je pevzatý z platného ÚPnSÚ. Územní plán pevzal ze schváleného ÚPnSÚ i navrženou plochu pro rozšíení hbitova OVh 4 v jihovýchodní ásti msta Rožmitál pod Temšínem. l.6.4 PLOCHY VEEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (VP, VPz) Nedílnou souástí sídla jsou plochy veejných prostranství a sídelní zelen, vymezené pro obsluhu území a pro oddych a setkávání obyvatel. Koncepce veejných prostranství v sídlech zstane zachována. Jedná se zejména o prostory tvoené veejnou zelení a komunikacemi, vtšinou okolo vodní ploch nebo podél vodoteí. Ve mst Rožmitál pod Temšínem je poítáno s kultivací stávajících prostranství. Nové plochy veejných prostranství jsou v návrhu vymezeny zejména z dvodu posílení vazeb a propojení zelen sídel s okolní krajinnou zelení (VPz 4 - pro možnost vytvoení návesního prostoru), a dále jako doprovodná zele kolem silnic (nap. VP 3, VP 8, VP 19) a izolaní zele pro pohledové odclonní ploch technického vybavení, výroby a skladování a ploch smíšené výroby (nap. VP 9, VP 11, VP 23). Z dvodu splnní obecného požadavku vyhlášky. 501/2006 Sb. 7, o vymezení plochy veejného prostranství k bydlení tším než 2ha byla ve mst k vtším obytným plochám vymezena plocha veejného prostranství VP 7, VP 10, VP 12, VP 20, VP 21 a VP 22. Ze stejného dvodu byly vymezeny návrhové plochy VP 4, VP 5, VP 13 a VP 15 v sídle Zalány a VP 24 v sídle Voltuš. U východního okraje msta Rožmitál pod Temšínem se nachází plocha bývalé skládky TKO. Z dvodu rekultivace území je navrženo využití plochy podobné pírodnímu prostedí, sloužící jako zázemí pro odpoinek a rekreaní aktivity (plocha veejného prostranství - zele VPz 1). Realizaci veejné zelen doplkové - okrasné (bez jiné výrazné funkce) je umožnna i na jiných zastavitelných plochách konkrétního funkního využití. l.6.5 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO) Územní plán navrhuje rozšíení ploch msta, v nichž mže vzniknout smíšené využití z dvodu možnosti prolínání bydlení a pracovních píležitostí, které fungují v reálu lépe než-li velké monofunkní bloky zástavby. V tchto plochách je možné posilovat obanskou vybavenost mstského významu, umisovat nerušící výrobní a nevýrobní zaízení a služby, ale zejména realizovat prostory pro denní rekreaci, nap. dtská hišt a veejná sportovišt pro rzné vkové kategorie. Stránka 112 z 146

113 Nejvtší podíl navržených ploch je ve mst Rožmitál pod Temšínem a v sídle Zalány, menší v sídle Hut pod emšínem. V ostatních sídlech se jedná pouze o doplnní jednotlivých parcel. Veškeré zastavitelné plochy smíšené obytné ve mst Rožmitál pod Temšínem a Starý Rožmitál jsou pevzaty z platného ÚPnSÚ Rožmitál pod Temšínem vetn platných zmn. Lokality již byly posuzovány a byl na n vydán souhlas s odntím ze ZPF. Novým zámrem jsou lokality SO 27 a ást lokality SO 28. Tyto zastavitelné plochy jsou situovány podél místní komunikace, v návaznosti na zastavné území jižní ásti sídla Zalány. Jsou nejen dobe dopravn pístupné, ale mají i dobré podmínky pro napojení na technickou infrastrukturu. Výstavba musí respektovat zásady pro umístní v Pírodním parku Temšín a v regionu lidové architektury. V sídle Zalány je navrženo pomrn velké množství zastavitelných ploch. Lokality jsou pevzaty z platné ÚPD a doplnny plochami SO 6 a SO 9 v k. ú. Starý Rožmitál a SO 18, SO 21 a SO 22 v k. ú. Rožmitál od Temšínem. Tyto lokality byly v pvodním ÚPnSÚ vymezeny na menší ploše. Do návrhu byly zvtšeny vtšinou na podnt vlastník. Návrh pedpokládá využití pouze malého procenta (max. 20%) pro umístní nových objekt z dvodu zachování roztroušené zástavby a umístní sídla v regionu lidové architektury. Plochy vhodné pro zástavbu budou vytipovány a upesnny územní studií, která je nezbytná pro další povolování staveb. Hut pod Temšínem, Nesvaily, Povice, Skuhrov, Strýkovy, Voltuš V návrhu byly proveny možnosti doplnní ploch pedevším pro bydlení v malých venkovských sídlech. Navržené plochy zstaly z hlediska koncepce nezmny a jsou v souladu s platným ÚPnSÚ Rožmitál pod Temšínem vetn platných zmn. Lokality již byly posuzovány a byl na n vydán souhlas s odntím ze ZPF. Novými zámry jsou plochy SO 100 v k. ú. Hut pod Temšínem, SO 70 v k. ú. Skuhrov pod Temšínem a SO 82 v k. ú. Strýkovy. Jedná se o námty vlastník, kteí uplatnili své požadavky ve fázi zadání. Tyto požadavky byly kladn vyhodnoceny, nebo lokality navazují na souasn zastavné území nebo využívají nezastavné proluky. Dalším významným faktorem pro zapracování do návrhu byla možnost dopravního napojení a možnost využít stávající inženýrské sít. Nelogický tvar navržené plochy SO 100 je dán požadavkem majitele a przkumem v terénu, kde bylo zjištno, že stavba rodinného domu je již rozestavna. l.6.6 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (DI) Územní plán stávající dopravní stavby a zaízení respektuje, zlepšuje jejich parametry, funk je rozvíjí a dopluje. Navržena je plocha pro dopravní koridor D 1 - pro novou místní komunikaci. Podrobnji viz kapitola l.7 Zdvodnní dopravní infrastruktury. l.6.7 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TI) Územní plán vymezuje plochu technické infrastruktury TI 1 z dvodu potebného rozšíení areálu Technických služeb. ást této lokality je pevzatá z platného ÚPnSÚ. V rámci rozšiování zástavby se v územním plánu vymezují koridory pro el. vedení a trafostanice (TI.E), pro hlavní vodovodní ady (TI.V), pro kanalizaní ady a nové plochy pro realizaci istíren odpadních vod (TI.K). Podrobnji viz kapitola l.8 Zdvodnní technické infrastruktury. l.6.8 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (VS) V ešeném území je zastoupeno nkolik výrobních a skladovacích areál. Jedná se vesms o provozovny výroby stedních a malých firem. Stávající plochy výroby jsou územn stabilizovány, jejich využití je v nkterých pípadech omezeno relativní blízkostí obytných ploch. Dostateným návrhem ploch pro výrobu a skladování jsou zajištny pedpoklady pro místní pracovní píležitosti. Podmínky využití jsou pro stávající i nové plochy výroby navrženy tak, aby umožovaly variabilní využití areál nejen pro výrobu zemlskou (pedevším v sídlech), ale i další typy výroby a skladování, a tím vytvoily podmínky podnikatelských aktivit se zajištním nových pracovních míst. Rozvoj je však nutno sladit s požadavky hygieny a ochrany životního prostedí a zdravých podmínek pro život obyvatel. Plochy výroby a skladování VS 1 - VS 6 v k. ú. Rožmitál pod Temšínem, VS 8 a VS 9 v k. ú. Hut pod Temšínem, VS 10 v k. ú. Nesvaily a VS 12 a VS 67 v k. ú. Povice pod Temšínem jsou z hlediska koncepce nezmny a jsou v souladu s platným ÚPnSÚ Rožmitál pod Temšínem vetn platných zmn. Rovnž lokalita VS 7 v k. ú. Rožmitál pod Temšínem je pevzata z platného ÚPnSÚ Rožmitál pod Temšínem a jeho následných zmn. Tato lokalita nebyla v ÚPnSÚ Rožmitál pod Temšínem ani ve Zm. 1 ÚPnSÚ Rožmitál pod emšínem ešena, nebo patila do urbanizovaného území vojenských zájm o výme cca 70ha. V roce 2003 armáda rozsáhlé kasárna opustila a obrovský areál pevedl stát na msto Rožmitál pod Temšínem, které nechalo zapracovat celou plochu bývalých kasáren do ÚPnSÚ, a to Zmnou. 2 ÚPnSÚ Rožmitál pod Temšínem. V této schválené a platné Zm. 2 ÚPnSÚ Rožmitál pod Temšínem z roku 2005 byla lokalita navržena jako plocha pro výrobu I. V roce 2008 sto prodalo kasárna novým vlastníkm, kteí chtli využívat území jiným zpsobem. Z tohoto dvodu byla poízena Zmna. 4 ÚPnSÚ Rožmitál pod Temšínem. V prhu projednávání byla lokalita uvnitešeného území (v návrhu ÚP plocha VS 7), vzhledem k vzniklým problémm souvisejících se SEA, z ešeného území vypuštna. Zmna. 4 ÚPnSÚ Stránka 113 z 146

114 Rožmitál pod Temšínem byla schválena v roce 2009, ale pro ást území (lokalitu VS 7) zstává v platnosti zpsob využití (díve funkní využití) dle výše uvedené Zmny. 2 ÚPnSÚ Rožmitál pod Temšínem, tj. plocha pro výrobu I. V návrhu ÚP je plocha uvnit zastavného území (lokalita VS 7) navržena jako plocha pestavbová se zpsobem využití pro výrobu a skladování. Tento zpsob využití lokality vetn podmínek pro její využití je navržen na základ zpracovaného vyhodnocení SEA (shodného s vyhodnocením SEA ve Zm. 4 ÚPnSÚ Rožmitál pod Temšínem) a pokyn poizovatele. Podmínky a opatení pro plochu VS 7 vycházejících ze zpracované SEA: 1. Rizika zmn souasných hydrologických pom ve vztahu k vodnímu režimu v prostoru EVL ovit odborným hydrogeologickým przkumem v dalších fázích projektové pípravy naplování funkní plochy. 2. Výraznji nenavyšovat podíl zpevnných ploch a zastavných ploch na úkor rozsahu souasných lesních enkláv, a to pedevším ve východní ásti areálu a pi jeho hranici (dotená plocha VS-7 je uprosted areálu). Na ploše VS-7 volit zpsob zastavní a charakter zástavby tak, aby v maximální možné míe zstaly zachovány stávající devinné porosty (nap. zástavba typu lesního i parkového msta), pemž procento zastavní nesmí pekroit 20%. 3. Nové stavby v areálu by mly být zakládány na pilotách jako nepodsklepené tak, aby nedošlo k ovlivnní mlkého kolektoru vedení podzemních vod. 4. Z hlediska kvality vod bude areál vybaven lapoly pro pípad úniku ropných látek. V zimním období nebude na manipulaních plochách a pilehlých komunikacích v areálu užíváno posypového materiálu na bázi solí. 5. Dešové vody z areálu zaústit do retenního systému s pevedením ve smru pirozených odtokových pom území. 6. ed zapoetím zemních prací provést v doteném území terénní šetení zpsobilou osobou, nejlépe v období jarní migrace olka velkého. 7. V pípad výskytu chránných druh živoich v plochách areálu zajistí investor opatení k jejich záchran vetn transferu na náhradní lokality i biotopy odborn zpsobilou osobu. O všech záchranných penosech bude vedena ádná dokumentace. 8. Výškové parametry by mly respektovat hladinu souasné zástavby. 9. V maximální možné míe zachovat stávající vzrostlou zele v areálu. 10. Neumisovat zde významné zdroje hluku technologií resp. hluku zpsobeného vyvolanou dopravou. 11. Neumisovat v ešených plochách významné a zvlášt významné zdroje zneištní ovzduší resp. zápachu. 12. V pípad umístní prmyslových výrob resp. logistických areálu prokázat plnní hygienických limit pomocí hlukové resp. rozptylové studie. 13. Zimní údržbu komunikací v areálu provádt pouze posypem inertního charakteru. 14. Neodvádt atmosférické srážky do kanalizaního ádu, pakliže je jejich kvalita nezmna, Pi výstavb objekt se soustedit na vybudování zasakovacích ploch atmosférických srážek. 15. ed umisováním výrob zpracovat hydrogeologický posudek, který koncep posoudí celou oblast. V hydrogeologickém posudku by mlo být ešeno, jaké množství vody je možné z oblasti odebírat, aby nedošlo ke kvantitativnímu ovlivnní zvodnlé oblasti v nižších partiích, která je souástí NATURA Povolení jednotlivých odb pozemních vod by pak mlo být v souladu s doporuením hydrogeologa. 16. Plocha se nachází v pásmu hygienické ochrany vod II. stupn, pi povolování jednotlivých inností je nutné povolení vodoprávního úadu, ve kterém budou stanoveny podmínky pro využití území, aby nebyla narušena kvalita a vydatnost zdroj podzemních vod, které jsou umístny pod areálu. 17. Podsklepení jednotlivých objekt lze akceptovat opt pouze u menších objekt, malého plošného rozsahu. Nelze doporuit výstavbu rozlehlých podzemních objekt, které by psobily jako bariéra ve smru proudní podzemních vod. Prioritn je doporuena výstavba staveb bez zásahu do hlubšího horninového systému. Plošné základy, které bývají do hloubky cca 1,5m pod stávající povrch mžou sice zasáhnout do ásti kolektoru podzemní vody, ást kolektoru však zstane neporušena a proudní podzemní vody mže zstat áste pirozené. Zakládání na pilotech nebude ovlivovat pirozený hydrogeologický režim v oblasti. 18. i výstavb a provozu výrobních zaízení musí být zvýšená opatrnost z hlediska úkap z mechanizace. 19. Neprovádt zemní práce významného rozsahu tj. výkopy v hloubce nad 2 m pod povrchem terénu Není doporuena výstavba objekt, které by vyžadovaly drénování a vyvolaly zmnu smru proudní podzemních vod. V ípad nutnosti drénování objekt by drénované vody mly být voln vypouštny na terén, kde by docházelo k irozenému vsaku. Z dvodu, že plocha je v souasné dob v platné ÚPD bez omezení a v prhu trvání tohoto dokumentu byla vydána Veejnoprávní smlouva (j.02486/10/stav) k umístní stavby, tedy neuplynula doba delší než 5 let (pro vydání pozemku bez náhrad) a v pípad jakéhokoliv omezení by bylo nezbytné ešit náhrady dle 102 stavebního zákona, bylo na základ pokynu poizovatele vypuštno procento zastavní plochy. Podmínky SEA mohou být v rámci zjišovacího ízení nebo zpracovávané dokumentace EIA pizpsobeny a upraveny, tzn. že níže uvedené podmínky pro výstavbu lze považovat za nezávazné. Stránka 114 z 146

115 Poznámka: Náhrady za zmnu v území (1) Vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva k pozemku nebo stavb byla územním opatením o stavební uzáve omezena a byla mu tím zpsobena majetková újma, náleží náhrada. (2) Vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma v dsledku zrušení urení pozemku k zastavní na základ zmny územního plánu nebo vydáním nového územního plánu, náleží náhrada vynaložených náklad na pípravu výstavby v obvyklé výši, zejména na koupi pozemku, na projektovou pípravu výstavby nebo v souvislosti se snížením hodnoty pozemku, který slouží k zajištní závazku. Tato náhrada náleží též vlastníkovi pozemku nebo osob, která byla ped zmnou nebo zrušením regulaního plánu anebo ped zmnou nebo zrušením územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo veejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí podle 94 odst. 3 oprávnna vykonávat práva z nich vyplývající (dále jen oprávnný ), pokud uvedenou zmnou nebo zrušením bylo zrušeno urení k zastavní a vznikla mu prokazatelná majetková újma. (3) Náhrada vlastníkovi nebo oprávnnému nenáleží, jestliže k uvedenému zrušení došlo na základ jeho návrhu nebo po uplynutí 5 let od nabytí úinnosti územního plánu nebo jeho zmny, i regulaního plánu nebo jeho zmny, která zastavní doteného pozemku umožnila. Ustanovení o uplynutí lhty 5 let se neuplatní, pokud v této lh a)nabylo úinnosti rozhodnutí o umístní stavby nebo územní souhlas pro stavbu, pro kterou bylo zastavní uvedenou územn plánovací dokumentací ureno a toto rozhodnutí nebo souhlas je platné, nebo b)ed uplynutím lhty 5 let byla uzavena veejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a tato veejnoprávní smlouva je inná. (4) Pokud bylo rozhodování o zmnách v území podmínno vydáním regulaního plánu z podntu nebo zpracováním územní studie a tento regulaní plán nenabyl úinnosti nebo tato studie nebyla zapsána do evidence územn plánovací innosti do 4 let od vydání územn plánovací dokumentace, která tuto podmínku stanovila, lhty podle odstavce 3 se prodlužují o dobu, o kterou byla lhta 4 let pekroena. (5) Povinnost poskytnout náhradu za zmnu v území na základ písemné žádosti vlastníka obsahující prokázání majetkové újmy má obec nebo kraj, jejichž orgány vydaly územní opatení o stavební uzáve, vydaly územn plánovací dokumentaci nebo její zmnu, anebo zrušily územní rozhodnutí, územní souhlas nebo veejnoprávní smlouvu nahrazující územní rozhodnutí. Nedojde-li k dohod o výši náhrady, rozhodne o její výši soud. (6) Uhradí-li obec nebo kraj náhradu za zmnu v území, jsou oprávnny požadovat kompenzaci náhrady od orgánu, na základ jehož požadavku obsaženého ve stanovisku nebo závazném stanovisku, bylo zrušeno urení pozemku k zastavní. Pokud požadavek vedoucí ke zrušení zastavitelnosti pozemku byl uplatnn obecním úadem nebo krajským úadem a zcela jednozna vyplynul ze zákona, naízení nebo usnesení vlády, vyhlášky nebo smrnice ministerstva, je za orgán podle vty první považován stát. Ve vcech kompenzace náhrady jednají za stát píslušná ministerstva a jiné správní úady. Uhradí-li obec nebo kraj náhradu za zmnu v území, jsou oprávnny požadovat kompenzaci náhrady též od žadatele o vydání regulaního plánu nebo územního rozhodnutí, které byly dvodem pro náhradu. Obec nebo kraj jsou povinny uplatnit požadavek na kompenzaci do 3 msíc od uhrazení náhrady. Kompenzace náhrady musí být uhrazena do 3 msíc od doruení oprávnného požadavku obce nebo kraje, který tuto náhradu uhradil. (7) V pípad, že dojde k následné zm územního plánu, zm nebo zrušení regulaního plánu nebo pozbytí platnosti územního rozhodnutí podle 93 odst. 5 a píslušný pozemek, za který byla vyplacena náhrada, se vrátí do pvodního režimu umožujícího zastavní, je ten, komu byla náhrada vyplacena, povinen vyplacenou náhradu v plné výši vrátit poskytovateli náhrady do 3 msíc od vyrozumní o vzniku této povinnosti. Povinnost vrátit náhradu zaniká po 5 letech od nabytí úinnosti zmny územního plánu, zmny nebo zrušení regulaního plánu nebo od pozbytí platnosti územního rozhodnutí, na jejichž základ náhrada vznikla. Povinnost vrátit náhradu dále zaniká v pípadech, kdy ten, komu byla náhrada vyplacena, pi projednávání návrhu územn plánovací dokumentace, kterou se píslušný pozemek vrátil do pvodního režimu umožujícího zastavitelnost, uplatnil proti této zastavitelnosti námitku nebo pipomínku. Podmínky využití území jsou specifikovány v návrhové textové ásti viz kapitola f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpsobem využití. Lokality VS 1 - VS 10, VS 12 a VS 67 již byly posuzovány a byl na n vydán souhlas s odntím ze ZPF. Všechny tyto plochy navazují na zastavné území a rozšiují plochy se stejným zpsobem využitím. Návrhy mají dobré podmínky napojení na dopravní i technickou infrastrukturu a nebudou tedy vyžadovat podstatné investice do nové infrastruktury. Navržená lokalita VS 11 v k. ú. Rožmitál pod Temšínem je áste pevzata z ÚPnSÚ. Zvtšuje plochu návrhu VS 5, která je navržena pro realizaci kompostárny, do záplavového území. Pro plochu jsou stanoveny podmínky, za jakých bude umožnno pozemky v záplavové zón využit. Pipojením této plochy k zastavnému území dojde k jeho ucelení. l.6.9 PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ (SV) Na tchto plochách je možné umisovat drobnou výrobu, skladování a služby spojené s komerními úely. Jedná se zejména o výrobu lokálního významu, služby všeho druhu, sklady a maloobchodní a obchodní provozovny. Územní plán podporuje podnikatelské aktivity ve vymezených plochách smíšených výrobních (zabezpeuje plochy pro tzv. stední podnikatelské aktivity, spojené s obchodní inností), dobe dopravn obslužných a zajištných technickou infrastrukturou, které souasné nezvýší v krajin zátž pdy. l.6.10 ZDVODNNÍ - SHRNUTÍ Navržené plochy byly vytipovány a zapracovány do návrhu s ohledem na pístup k jednotlivým lokalitám, s ohledem na možnost napojení na technickou infrastrukturu a s maximálním respektování ochrany pírody a krajiny. Stránka 115 z 146

116 i posuzování byla zvažována rovnž tída ochrany zemlského pdního fondu. Tém všechny zábory jsou realizovány na zemlské p s prrnou, podprrnou a velmi nízkou produkní schopností, tj. na p s III., IV. a V. tídou ochrany. Z hlediska ochrany ZPF je vtšina zábor zemlských ploch pevzata z pedchozího územního plánu. Návrhy se záborem ploch I. a II. tídy ochrany, tedy nejkvalitnjších pd jsou vyjímené a tvoí necelých 5 % celkového záboru. Vtšinou se jedná o pozemky, které mají více tíd ochrany a kvalitnjší pdy tvoí jen jejich ást. Všechny tyto plochy na nejlepších tídách ochrany ZPF jsou navrženy v návaznosti na zastavné území a jsou minimalizovány oproti vodním požadavk obce a soukromých vlastník. Jedná se o plochy SO 5 a VP 3 v k. ú. Starý Rožmitál a plochy B 6, R 2, SO 31, SO 33, VP 8, VP 12 a VP 18 v k. ú. Rožmitál pod Temšínem. Nejvtší podíl tvoí zábory pro obytnou výstavbu (plochy bydlení a smíšené obytné), které neznamenají nevratnou zmnu, protože nevyžadují provedení skrývky na celé ploše, ale jen na zastavných ástech. l.7 ZDVODNNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY l.7.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU ešeným územím prochází dv silnice I. tídy, a to I/18 (Rožmitál pod Temšínem - Píbram) a I/19 (Plze - Rožmitál pod Temšínem - Tábor) Dále do msta vede silnice II. tídy II/191(Radošice - Starý Smolivec - Rožmitál pod Temšínem). sto leží na konci regionální železniní trati. 204 Beznice Rožmitál pod Temšínem. stem prochází hlavní cyklistická trasa nadmístního významu Vysoká u Píbram - Rožmitál pod Temšínem - Lnáe. Mimo ešené území jsou dle Zásad územního rozvoje na tchto silnicích navrženy peložky a stavební úpravy z dvodu odvedení dopravy z centra sídel a dále z dvodu zlepšení bezpenosti a plynulosti. l.7.2 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V EŠENÉM ÚZEMÍ Silniní doprava Komunikaní kostru dopravního systému tvoí stávající silnice I. tídy (I/19 - propojení jihovýchodní a severozápadní ásti území a I/18 propojení na severovýchod území). Silnice II. tídy II/191 zajišuje dopravní vazbu jihozápadní ásti území obce. Pro zklidnní dopravy v zastavných územích sídel ležících na silnicích I/18, I/19 a II/191 pedpokládá návrh územního plánu s úpravami spoívajícími v úpravách pného profilu komunikace (dobudování alespo jednostranného chodníku podél silnic v prtahu sídly), návrhu dlících ostrvk, osazení pných zpomalovacích prah apod. tak, aby bylo dosaženo snížení prjezdné rychlosti v obci a zvýšena bezpenost chodc. Soustavu silnic II. tídy doplují silnice III. tídy, které mají funkci pístupových vnjších komunikací obsluhujících území a jsou na n vázány místní komunikace: III/0191 (z centra msta Rožmitál pod Temšínem do sídla Bezdkov pod Temšínem) III/0193 (ze sídla Nesvaily smr Namnice, Oslí) III/1917 (z východního okraje msta Rožmitál pod Temšínem do sídla Nesvaily, Strýkovy a dále smr Modovice, ebsko) III/19111 (kižovatka II/191 do sídla Hut pod Temšínem) III/1918 (ze severního okraje msta Rožmitál pod Temšínem do sídla Zalány a dále smr Nepomuk) III/1919 (ze severního okraje msta Rožmitál pod Temšínem smr sídlo Sedlice) Dopravní návrh považuje silnice I., II. a III. tíd i místní komunikace za územn stabilizované. Obslužnost území je z dopravního hlediska zabezpeena dostate. Pesto je v územním plánu navržena plocha dopravní infrastruktury DI 1 pro realizaci místní komunikace, která zajistí napojení stávajícího areálu bývalých kasáren na kapacitní silnici II. tídy II/191. Dojde tak k odlehení stávajících komunikací a tím i snížení vlivu dopravy na stávající plochy bydlení v jižní ásti sta Rožmitál pod Temšínem a pedevším na EVL Rožmitál pod Temšínem. V rozvojových plochách je umožnn vznik nových místních komunikací pro obsluhu stávajících nebo navržených ploch, a to v šíkových parametrech v souladu s píslušnými normami dle dvodu vzniku komunikace. Tyto komunikace nejsou zakresleny. V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací potebu pokrytu na vlastním pozemku. To platí i pro stavbu i pestavbu objekt nabízejících ubytovací služby. Železniní doprava Do msta vede jednokolejná regionální tra. 204 Beznice - Rožmitál pod Temšínem. Na území obce se nachází železniní zastávka Skuhrov pod Temšínem, ve mst Rožmitál pod Temšínem je koncová železniní stanice. Stránka 116 z 146

117 Cyklistická doprava, turistické a nauné stezky Na hlavní cyklistické trasy navazují další trasy, které propojují lokální a místní cíle. V ešeném území jsou to: Cyklostezka. 8190: Bohutín - Láz - Nepomuk - Rožmitál pod Temšínem Cyklotrasa. 2274: Rožmitál pod Temšínem - Starý Rožmitál - Všín Vzhledem k nízkému rozsahu cyklostezek v území obce je navrženo postupné rozvíjení sít cyklostezek a cykloturistických tras a rozšiování doplkových zaízení v jejich okolí (odpoívadla, oberstvení, informaní tabule, atd.). ešené území je protkáno sítí turistických tras, které zpístupují nepeberné množství pírodních, kulturních a církevních památek a zajímavostí. Modrá turistická trasa: 1) Rožmitál pod Temšínem - Nesvaily - Strýkovy - Vysoká u Píbram - Tavírna - Vysoká Pec - Nad Vokáovským rybníkem - Píbram 2) Starý Smolivec - Pod Temšínem, jižní rozc. - Pod Temšínem, severní rozc. - Temšín, kaple, rozc. - Temšín, kaple - Temšínská bouda - Kobylí hlava, rozc. - Štadruž, rozc. - Bezdkov pod Temšínem Zelená turistická trasa: 1) Rožmitál pod Temšínem - Starý Rožmitál - Sobenský rybník, RS - Buková - Úhelnice - Chynská, hájovna - Hut pod Temšínem 2) Temšín, kaple - Temšínská bouda - Na Ddku - Vacíkov ervená turistická trasa: 1) Rožmitál pod Temšínem - Na Flusárn, rozc. - Hut pod Temšínem - Kobylí hlava, rozc. - Temšínská bouda - Temšín, kaple Žlutá turistická trasa: 1) Borovno - Ktí - Pod Skalami - U Díví studánky - Nad Maráskem - Dlouhá - Temšín, kaple, rozc. - Temšín, kaple - Hengst, tvrzišt - Roubena, lovecká chata - Spálená bouda - Chynská, hájovna - Brdy, RS - Brdy, bus 2) Vacíkov - Chytava, hájovna - Soudná, lovecká bouda - Štadruž, rozc. - Rybova mohyla, odb. - Mohyla J. J. Ryby - Voltuš - Na Flusárn, rozc. Souasné turistické trasy zstanou zachovány, budou postupn rozvíjeny a budou doplnny nap. o další odpoívadla, informaní tabule apod. l.8 ZDVODNNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY l.8.1 VODOHOSPODÁSKÉ EŠENÍ Z hlediska ochrany vodohospodáských zájm nevyplývají pro zájmové území žádná mimoádná opatení, která by limitovala nebo ovlivovala pedpokládaný rozvoj. Odtokové pomry, vodní toky a nádrže Celé zájmové území patí do povodí eky Skalice a pítok této vodotee. Skalice (místní název Vlava) protéká od západ k východu pes zájmové území nejprve severn od Zadních a Pedních Hutí a dále zástavbou Rožmitálu a pes Skuhrov. Zástavbou Zadních a Pedních Hutí protékají bezejmenné pravostranné pítoky Skalice. Další bezejmenný pravostranný pítok Skalice pramení pod osadou Voltuš, pod objektem bývalých kasáren a v prostoru sídla Povice. Na území msta ústí Skalice do Podzámeckého rybníka a z nho vytéká temi rameny jižní a stední se vlévá do rybníka Kuchyky, východní jako Jalový potok protéká ulicemi a tvoí tzv. Rožmitálské Benátky a dále se vlévá do rybníka Jezu. Sídlo Zalány patí do povodí Hodmyšlského potoka, který protéká západn pod sídlem. Sídlo Nesvaily patí do povodí Nesvailského potoka, který protéká po západním okraji sídla. Sídlo Strýkovy patí do povodí Strýkovského potoka, který vytéká z rybníku v zástavb. V zájmovém území se vyskytuje ješt Nový potok a Bezdkovský potok. Skalice (až na konec zástavby Rožmitálu) má vyhlášeno záplavové území. Na ostatních tocích se záplavy nevyskytují. Katastrální území obce Povice pod Temšínem je zranitelnou oblastí (dle NV 103/2003 ve znní pozdjších pedpis, které uruje používání a skladování hnojiv, stídání plodin a provádní protierozních opatení). V zájmovém území je celá ada vodních ploch lokálního významu, rybníky jsou i v zastavných ástech sídel. Nejvtší Podzámecký rybník (19ha) se nachází v západní ásti msta Rožmitál pod Temšínem. Stávající vodotee, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. I nadále je poteba provádt údržbu vegetace zejména v okolí vodních tok. Doporuují se vhodná krajinná revitalizaní opatení ke zvýšení záchytu vody v krajin, zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu pdy. Na zemlských a lesních pozemcích lze zizovat vodní plochy. V návrhu územního plánu je navržena nová vodní plocha V 1 v západní ásti k. ú. Starý Rožmitál v blízkosti Nového potoka pod chatovou oblastí u Sobenského rybníka. Stránka 117 z 146

118 Zásobování pitnou vodou sto Rožmitál pod Temšínem v. ásti Starý Rožmitál je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veejnou potebu ve správ msta. Jedná se o vodovod Rožmitál-Zalány z roku Na vodovod je napojena tém celá zástavba. Vodovodní systém se skládá z: Prameništ Zálany v prameništi Pourka tvoí 2 záezy se sbrnou jímkou, do které je pivedena i voda erpáním ze studny Pourka. Voda ze sbrné jímky je gravitací dopravována do VDJ Zálany. ad, kterým je zásobena gravita pitnou vodou obec Zálany, je dále veden pes osadu a je ukonen ped VDJ Rožmitál. Pebytky vody z prameništ natékají do VDJ Rožmitál samostatným adem. Tento vodojem slouží pro gravitaní zásobení msta Rožmitál pod Temšínem. Zdroje mají vyhlášena ochranná pásma. Kopaná studna Pourka je situována vedle prameništ Zálany. Voda ze studny je erpána do sbrné jímky prameništ Zálany. Zdroj má vyhlášena ochranná pásma. Prameništ Sedlice tvoí 5 vrt a je rozdleno na jižní (starší) a severní (novjší) ást. Voda z jednotlivých vrt se erpá do akumulace u S Sedlice, odkud se voda dále erpá do VDJ Rožmitál, kde je hygienicky zabezpeována. Zdroje mají vyhlášena ochranná pásma. ívod vody z prameništ Nepomuk do vodovodu Rožmitál-Zalány je zrušen. Prameništ Pod kasárnami tvoí 3 vrty. Prameništ je z roku 1984 a ve vod se vyskytuje zvýšený obsah železa. Voda z vrt je dopravována do spolené erpací stanice, která erpá vodu do ÚV Rožmitál (písková filrace a hygienické zabezpeení). Vedle úpravny je umístn VDJ V1, který slouží pro gravitaní zásobení msta Rožmitál pod Temšínem. V rámci výstavby prameništ byl realizován ješt výtlaný ad z úpravny vody do VDJ V2 v. tohoto vodojemu. Zdroje mají vyhlášena ochranná pásma, ve kterých se nachází bývalý vojenský areál (je umístn nad zdroji). Vrty Bezdkov jako posílení prameništ Pod kasárnami 3mi dalšími zdroji, které využívají erpací stanici, vodojemy, úpravnu vody a ady prameništ Pod kasárnami. Vodovodní systém bývalého vojenského areálu. Zdrojem jsou dv prameništ tvoené jímacími záezy jihozápadn od areálu na svahu Štrbina, odkud voda natéká do VDJ Vojsko. Zdroje mají vyhlášena ochranná pásma. Zásobování msta je jednopásmové, protože oba vodojemy (V1 a Rožmitál) jsou umístny ve stejné nadmoské výšce. Sídlo Zalány je zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veejnou potebu. Na vodovod je napojena tém celá zástavba. ást zástavby je napojena na vodovod Zalány (prameništ Zalány a studna Pourka) ve správ msta Rožmitál pod emšínem a ást na vodovod Nepomuk (dv studny, zásobování pes Nepomuk z VDJ Nepomuk ve správ obce Nepomuk. Sídlo Voltuš je z ásti (nkolik vícebytových dom) zásobena pitnou vodou z vodovodu ve správ Státního statku Rožmitál pod Temšínem. Ostatní obyvatelé používají ke svému zásobení vlastní zdroje a místní vodovodní systémy. Zdrojem pro vodovod jsou 3 vrty. Z každého vrtu je voda erpána samostatn do VDJ Voltuš a odkud je erpána do místa spoteby. Vodovod je využíván pednostn pro zemlské objekty. Státní statek nemá zájem o rozšiování vodovodu. Zásobování msta Rožmitál pod Temšínem v. Starého Rožmitálu a sídla Zalány pitnou vodou je vyhovující. Kapacita zdroj, kvalita vody, velikost vodojemu, dimenze ad i tlakové pomry ve spotebišti jsou dostaující. Pro omezení ztrát ve vodovodní síti je navržena její rekonstrukce, pemž ve mst je zárove navrženo i zvtšení profil hlavních ad. Z dvodu rozvoje území budou nové vodovodní ady budovány v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objektm. Na vodovodní sí msta bude napojena obec Voltuš. V té je navržena výstavba vodovodu pro veejnou potebu. Trasování vodovodních ad bude zejména ve veejných plochách a komunikacích tak, aby vodovodní sí byla co nejvíce zokruhována. Na vodovodní ad msta Rožmitál pod Temšínem bude dále napojena i obec Všín. Sídlo ovice je z ásti zásobeno pitnou vodou z vodovodu místního zemlského družstva. Ostatní obyvatelé používají ke svému zásobení vlastní zdroje a místní vodovodní systémy. Zemlský vodovod se skládá ze dvou kopaných studní s propojem a s gravitaním nátokem do zemlského areálu a nkolika objekt zástavby, další objekty zástavby jsou napojeny na výtlak z jedné ze studní. S ohledem na kapacitu zdroj vodovod nelze rozšiovat, obyvatelé budou i nadále využívat stávající individuální zdroje pitné vody. Sídla Hut pod Temšínem, Nesvaily, Skuhrov a Strýkovy nemají vybudován vodovod pro veejnou potebu. Obyvatelé používají ke svému zásobení vlastní zdroje a místní vodovodní systémy. Zemlské areály mají vlastní zdroje vody. Obyvatelé tchto sídel budou i nadále využívat stávající individuální zdroje pitné vody a místní vodovody. Navrhované ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území Stedoeského kraje. Zdroje požární vody Zdroji požární vody pro msto a jednotlivá sídla budou i nadále místní vodní plochy a toky. V sídlech s vodovodem pro veejnou potebu i tento vodovod. Stránka 118 z 146

119 V sídlech, kde se nenachází žádné vtší vodní plochy a není zde vybudován ani veejný vodovod, je v návrhu uvažováno s doplnním malých nádrží pro potebu požární vody. V navržených regulativech je umožnno ešit tyto zdroje na všech funkních plochách. Stránka 119 z 146

120 Výpoet poteby vody Výpoet poteby vody Rožmitál St.Rožmitál Hut Nesvaily ovice Skuhrov Strýkovy Voltuš Zalány Jednotka Poet trvale bydlících obyvatel osob Nárst potu obyvatel osob Podíl zásobovaných obyvatel % Poet zásobovaných obyvatel ZO osob Spec. pot. vody faktur. pro domácnost l/os/den Voda fakturovaná pro domácnost VFD m 3 /rok Spec. pot. vody faktur. ostatní l/os/den Voda fakturovaná pro ostatní VFO m 3 /rok Voda fakturovaná celkem VFC m 3 /rok Voda nefakturovaná VN m 3 /rok Voda vyrobená celkem VVR m 3 /rok Celková prrná poteba vody Qp m 3 /den Koeficient denní nerovnomrnosti kd 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - Max. denní poteba vody Qd m 3 /den Max. denní poteba vody Qd 12,4 1,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 1,1 2,0 l/s Koeficient hodinové nerovnomrnosti kh 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 - Max. hod. poteba vody Qh 22,4 3,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 1,9 3,7 l/s Stránka 120 z 146

121 Odkanalizování a ištní odpadních vod Hlavními odpadními vodami sídel jsou splaškové vody z domácností, obanské vybavenosti a rekreace. Složení a koncentrace odpadních vod odpovídá obvyklým hodnotám a není ovlivováno jinými specifickými komponenty. Veškerá zneištní produkovaná zemlskou živoišnou výrobou v sídlech jsou skladována v bezodtokových jímkách a plochách a používána jako hnojivo na zemlsky využívaných pozemcích. sto Rožmitál pod Temšínem má vybudovanou gravitaní jednotnou kanalizaci pro veejnou potebu ve správ sta. Na kanalizaní síti jsou shybky pod vodními toky a odlehovací komory. ást Starý Rožmitál má vybudovanou jen ástenou jednotnou kanalizaci. Takto svedené odpadní vody jsou centrálništny na mechanickobiologické OV na jihovýchodním okraji zástavby s odtokem vyištných vod do Skalice. Je zde možnost chemického srážení fosforu. Objekt istírny je zakrytý. OV má stanoveno ochranné pásmo. Mimo odpadních vod bžného komunálního charakteru se ve mst vyskytují ješt producenti vtšího množství odpadních vod. Jsou to Getra-Elzat holding, Meteor Polymer Product a H. T. Konfektion. Spolenost RAVAK má vybudovanou vlastní OV. Bývalý vojenský areál je odkanalizován jednotnou kanalizaní sítí s odvedením splaškových vod na OV Rožmitál pod Temšínem. Odkanalizování a ištní odpadních vod msta Rožmitál pod Temšínem je vyhovující i do budoucna. Z dvodu rozvoje území jsou navrženy nové kanalizaní sbrae v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objektm. Kanalizace bude doplována uvnit stávající zástavby a v pípad odkanalizování vtších, zejména nov zastavovaných celk, pednostn jako oddílná s odtokem dešových vod pímo do recipientu. Bude ukládána do komunikací, podél nich nebo v plochách veejných prostranství, výjime s ohledem na spádové pomry po soukromých pozemcích. Nová kanalizace bude na stávající pipojována pímo. Svedené odpadní vody budou ištny na centrální istírn odpadních vod. Stávající OV vyhovuje pro souasný stav. Nov je navrženo napojení sídla Voltuš na kanalizaní sí msta. Sídla Hut pod Temšínem, Nesvaily, ovice, Skuhrov, Strýkovy, Voltuš a Zalány nemají vybudovaný systém kanalizace pro veejnou potebu s centrálním ištním odpadních vod. Odpadní vody jsou pedišovány v septicích s odtokem do recipientu nebo podmoku nebo jsou zachycovány do bezodtokových jímek. Odpadní vody Rekreaního stediska KD v Hutích pod Temšínem jsou likvidovány na vlastní istírn odpadních vod. Z dvodu rozvoje území je v obcích ovice a Skuhrov je navržena výstavba oddílné gravitaní splaškové kanalizace pro veejnou potebu v rámci stávající i navrhované zástavby. Odpadní vody z obou obcí budou svedeny (ze sídla ovice budou nejdíve perpány a vytlaeny) na centrální OV, která je navržena jižn pod sídlem Skuhrov s odtokem do Skalice (v grafické ásti plocha TI.K6a). Z dvodu umístní navrhované OV v záplavovém území je realizace istírny podmínna vybudováním její protipovodové ochrany. Je navržena sypaná hráz (TI.K6b). V ásti sídla Hut pod Temšínem Zadní Hut je navržena výstavba oddílné gravitaní splaškové kanalizace pro veejnou potebu v rámci stávající i navrhované zástavby. Odpadní vody z obou obcí budou svedeny na navrhovanou centrální OV situovanou severovýchodn od sídla s odtokem do rybníka Velký Kotelský (v grafické ásti plocha TI.K8). Do doby napojení na centrální OV lze v sídlech ovice, Skuhrov i Hut pod Temšínem zizovat individuální ištní odpadních vod. Okolo každé istírny je navržena maximální hranice negativního vlivu OV na prostedí. Ani v budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto hranici pekroit. Maximální hranice negativního vlivu OV je v grafické ásti zakreslena kivkou, která vymezuje plochu, u níž je uvažováno se zhoršením podmínek jak v zastavné ásti, tak i v nezastavném území. Tato hranice je zapracována zámrn a to z dvodu jasné informace pro vlastníky pozemk sousedících s OV o tom, že jejich pozemky budou návrhem ovlivnny. V sídle Voltuš je navržena oddílná gravitaní splašková kanalizace pro veejnou potebu v rámci stávající i navrhované zástavby. Odpadní vody budou svedeny gravita na kanalizaní sí msta Rožmitál pod Temšínem tj. na mstskou OV. Do doby napojení na centrální OV lze zizovat individuální ištní odpadních vod. V sídlech Hut pod Temšínem Pední Hut, Nesvaily, Strýkovy a Zalány se nepedpokládá výstavba kanalizace pro veejnou potebu a centrální OV. Likvidace odpadních vod bude ešena individuáln. Dešové vody jsou odvádny systémem píkop, struh a propustk do recipientu, z území msta jednotnou kanalizací s odlehením na OV. V jednotlivých sídlech jsou odvádny ástenou dešovou kanalizací a systémem píkop, struh a propustk do recipientu Navrhovaná ešení jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území Stedoeského kraje. V sídle ovice však Plán rozvoje navrhuje vlastní OV a v sídle Skuhrov a Hut pod Temšínem (ást Zadní Hut) nenavrhuje výstavbu kanalizaního systému a likvidaci odpadních vod doporuuje individuální. Okolo všech vodovodních a kanalizaních zaízení je ochranné pásmo dle zákona o veejných vodovodech a kanalizacích. Stránka 121 z 146

122 l.8.2 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Rozvodné naptí 3 + PEN, 50Hz, 400/230V TN-C Kmenová linka linky 22kV- Rožmitál pod Temšínem Nadazený systém rozvodna 110kV/22kV Píbram ešeným územím neprochází žádná vzdušná vedení ZVN (400kV) ani VVN (220kV, 110kV). Stávající kmenové linky jsou v dobrém technickém stavu a mají rezervu výkonu. Vtšina linek 22kV je na betonových nebo píhradových stožárech. V ešeném území se nachází 59 transformoven napájených ze sít VN-22kV - EZ. Trafostanice jsou napojeny odbokami volného nebo kabelového vedení 22kV z výše uvedených kmenových linek 22kV. Seznam stávajících TS : TS - T1 Zadní Hut 4 TS T2 Zadní Hut v Brantech TS T3 Zadní Hut 1 TS T4 Zadní Hut 2 TS T5 TS T6 TS T7 TS T8 Voltuš 1 TS T9 Voltuš 2 TS T10 Voltuš 4 TS T11 Voltuš 5 TS T12 TS T13 TS T14 TS T15 TS T16 ední Hut - obec Zadní Hut 3 - PT KD Voltuš 3 - Štrbina Podhora Vrch Hradec ovice - statek ovice - obec Skuhrov - obec TS T17 Nesvaily - obec TS T18 Strýkovy - obec TS T19 Zalány 2 TS T20 TS T21 TS T22 TS T23 TS T24 TS T25 TS - T26 TS T27 TS T28 Buková - K vrchu SAV - PT Starý Rožmitál Starý Rožmitál Starý Rožmitál Starý Rožmitál Zalány - obec Zalány - vodárna Rožmitál pod Temšínem 10 - statek TS - T29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Rožmitál pod Temšínem TS - T36 Rožmitál pod Temšínem - PHM TS - T37, 38, 39, 40, 41, 42 Rožmitál pod Temšínem TS - T43 Rožmitál pod Temšínem - OV TS - T44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Rožmitál pod Temšínem TS - T53 Rožmitál pod Temšínem - kasárna TS - T54 Rožmitál pod Temšínem - HD TS - T55, 56, 57, 58, 59 Rožmitál pod Temšínem - kasárna Vedení NN je vedeno pevážn po sloupech a po nástešácích a po kabelech v zemi. V nkterých ástech bude nutná postupná rekonstrukce vedení. V prostoru výstavby nových objekt doporuujeme kabelizaci kabely do zem. Nutné bude také zokruhování kabelové sít NN po vybudování dalších trafostanic. Jednotlivé lokality budou napojeny z TS dle vyjádení EZ Píbram. Kabelizace bude podléhat zpracování projektu na sít NN dle požadavku EZ. Soustava TN-C bude v nov realizovaných objektech ešena jako TN-C-S. Stránka 122 z 146

123 Výkonová bilance V sídle Rožmitál pod Temšínem a ve Starém Rožmitále je provedena plynofikace. V pilehlých ástech se s plynofikací zatím neuvažuje. Souasnými zdroji vytápní je plynové vytápní, používání kotl na devo a na uhlí, dále jsou využívána tepelná erpadla z vrt a elektrické pímotopné vytápní. Z dvodu rozvoje území je v sídlech Rožmitál pod Temšínem a Starý Rožmitál navrženo v nové výstavb používání plynových kotl, minimáln kotle na devo, pímotopné elektrické vytápní v kombinaci s krby na spalování deva a devního odpadu. Jako výhodný zdroj vytápní se jeví použití elektrického akumulaního a ímotopného vytápní v kombinaci s tepelnými erpadly. Je možno využít i spalování deva a devního odpadu. Rovnž v pilehlých sídlech Hut pod Temšínem, Nesvaily, ovice pod Temšínem, Skuhrov, Strýkovy, Voltuš a Zalány je v nové výstavb navrženo používání kotl na devo, pímotopné elektrické vytápní v kombinaci s krby na spalování deva a devního odpadu. Jako výhodný zdroj vytápní se nyní jeví použití elektrického akumulaního a pímotopného elektrického vytápní v kombinaci s tepelnými erpadly. Je možno využít i spalování eva a devního odpadu. Výše uvedené zdroje by mli postupn vytlait spalování nekvalitního uhlí. Výpoet proveden dle normy SN. Uvažováno i s vaením a peením na el. sporácích, tzn. stupe elektrizace B. Zhruba u 20% RD se uvažuje s elektrickým vytápním tzn. stupe elektrizace C TABULKA VÝKONOVÝCH BILANCÍ LOKALITA I.etapa výhled celkem oznaení typ objekt íkon koef. íkon íkon íkon poet (kw) (kw) (kw) (kw) ROŽMITÁL, STARÝ ROŽMITÁL, ZALÁNY SO1,SO2 RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ 32 11,00 0,34 120,18 EL.VYTÁPNÍ 8 7,00 1,00 56,00 176,18 SO4, SO5, B1 RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ 50 11,00 0,31 172,23 EL.VYTÁPNÍ 12 7,00 1,00 84,00 256,23 SO6 - SO26, SO96 RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ ,00 0,27 437,78 EL.VYTÁPNÍ 40 7,00 1,00 280,00 717,78 SO27, SO28, SO29 RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ 22 11,00 0,37 89,68 EL.VYTÁPNÍ 6 7,00 1,00 42,00 131,68 SO30, SO97 RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ 4 11,00 0,60 26,40 EL.VYTÁPNÍ 1 7,00 1,00 7,00 33,40 SO31- SO33, B2, B3 RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ 50 11,00 0,31 172,23 EL.VYTÁPNÍ 12 7,00 1,00 84,00 256,23 SO34, SO35 RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ 20 11,00 0,38 83,35 EL.VYTÁPNÍ 5 7,00 1,00 35,00 118,35 SO37, B4, B5 RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ ,00 0,27 370,79 EL.VYTÁPNÍ 30 7,00 1,00 210,00 580,79 B6, B7 RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ 98 11,00 0,28 302,72 EL.VYTÁPNÍ 25 7,00 1,00 175,00 477,72 SO40 RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ 2 11,00 0,77 16,85 EL.VYTÁPNÍ 1 7,00 1,00 7,00 23,85 OV1 OB. VYBAVENOST 30,00 0,00 30,00 OV2 OB. VYBAVENOST 15,00 0,00 15,00 OV3 OB. VYBAVENOST 20,00 0,00 20,00 OV4 OB. VYBAVENOST 20,00 0,00 20,00 OV6 OB. VYBAVENOST 20,00 0,00 20,00 Stránka 123 z 146

124 TI1 TECH.INFRASTRUKT. 10,00 0,00 10,00 VS1 VÝROBA+SKLADOVÁNÍ 50,00 0,00 50,00 VS2 VÝROBA+SKLADOVÁNÍ 50,00 0,00 50,00 VS3 VÝROBA+SKLADOVÁNÍ 30,00 0,00 30,00 VS4 VÝROBA+SKLADOVÁNÍ 200,00 0,00 200,00 VS5 VÝROBA+SKLADOVÁNÍ 50,00 0,00 50,00 VS6 VÝROBA+SKLADOVÁNÍ 30,00 0,00 30,00 VS -bývalá kasárna VÝROBA+SKLADOVÁNÍ 2000,00 0, ,00 R2 REKREACE 15,00 0,00 15,00 R4 REKREACE 2,00 0,00 2,00 R5 REKREACE 5,00 0,00 5,00 Nárst odb 5319,19 0, ,19 Nárst stáv. odb 300,00 0,00 300,00 Nárst odb celkem 5619,19 0, VOLTUŠ SO38,SO39,SO41 RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ 15 11,00 0,41 67,08 EL.VYTÁPNÍ 4 7,00 1,00 28,00 95,08 SO42 RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ 20 11,00 0,38 83,35 EL.VYTÁPNÍ 5 7,00 1,00 35,00 118,35 Nárst odb 213,44 0,00 213,44 Nárst stáv. odb 15,00 0,00 15,00 Nárst odb celkem 228,44 0, HUT SO43 - SO47,SO57 RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ 15 11,00 0,41 67,08 EL.VYTÁPNÍ 4 7,00 1,00 28,00 95,08 SO48 RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ 1 11,00 1,00 11,00 11,00 SO49 - SO56 RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ 26 11,00 0,36 102,07 EL.VYTÁPNÍ 6 7,00 1,00 42,00 144,07 R3 REKREACE 10,00 0,00 10,00 VS8 VÝROBA+SKLADOVÁNÍ 20,00 0,00 20,00 VS9 VÝROBA+SKLADOVÁNÍ 20,00 0,00 20,00 Nárst odb 300,15 0,00 300,15 Nárst stáv. odb 30,00 0,00 30,00 Nárst odb celkem 330,15 0, OVICE SO58 - SO61 RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ 6 11,00 0,53 34,76 EL.VYTÁPNÍ 2 7,00 1,00 14,00 48,76 Stránka 124 z 146

125 SO62 - SO66 RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ 22 11,00 0,37 89,68 EL.VYTÁPNÍ 5 7,00 1,00 35,00 124,68 OV5 OB. VYBAVENOST 15,00 0,00 15,00 Nárst odb 188,43 0,00 188,43 Nárst stáv. odb 20,00 0,00 20,00 Nárst odb celkem 208,43 0, OVICE - PODHORA SO67 RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ 2 11,00 0,77 16,85 16,85 Nárst odb 16,85 0,00 16,85 Nárst stáv. odb 5,00 0,00 5,00 Nárst odb celkem 21,85 0,00 22 SKUHROV SO68 - SO73 RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ 12 11,00 0,43 56,88 EL.VYTÁPNÍ 4 7,00 1,00 28,00 84,88 Nárst odb 84,88 0,00 84,88 Nárst stáv. odb 15,00 0,00 15,00 Nárst odb celkem 99,88 0, NESVAILY SO74-SO79 RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ 18 11,00 0,39 76,94 EL.VYTÁPNÍ 4 7,00 1,00 28,00 104,94 VS10 VÝROBA+SKLADOVÁNÍ 20,00 0,00 20,00 Nárst odb 124,94 0,00 124,94 Nárst stáv. odb 15,00 0,00 15,00 Nárst odb celkem 139,94 0, STRÝKOVY SO80-SO87 RD BYDLENÍ+SMÍŠENÁ 35 11,00 0,34 129,06 EL.VYTÁPNÍ 9 7,00 1,00 63,00 192,06 Nárst odb 192,06 0,00 192,06 Nárst stáv. odb 20,00 0,00 20,00 Nárst odb celkem 212,06 0, Návrh rozvodné sít VN Z dvodu, že stávající trafostanice TS nemají dostatenou rezervu výkonu pro napojení navržené výstavby, je nutné provést jejich posílení. V návrhu jsou vymezeny plochy technické infrastruktury - el. vedení a plochy pro trafostanice. Návrh pokrytí nového nárstu spoteby el. energie je následující : Rožmitál pod Temšínem, Starý Rožmitál, Zalány Lokality SO1, SO2 - napojení ze stávající trafostanice TS-T25 Lokality SO4, SO5 - napojení z nové trafostanice TS-T65 (prchozí stožárová TS400kVA) - napojení z nové trafostanice TS-T66 a TS-T67 (kabelová do 630kVA) Stránka 125 z 146

126 Lokality SO6-SO26, SO96 - napojení ze stávajících trafostanic TS-T19 (tsn za hranicí ešeného území, v k. ú. Nepomuk pod Temšínem) a TS-T26 - napojení z nové trafostanice TS-T64, TS-T68 (kabelová do 630kVA) Lokality SO27, SO28, SO29 - napojení ze stávající trafostanice TS-T27 Lokality SO30, SO97, VS1, VS2 - napojení ze stávající trafostanice TS-T28 Lokality SO31, SO32, SO33, B2, R2, OV1 - napojení ze stávající trafostanice TS-T35, TS-T36, TS-T23 - napojení z nové trafostanice TS-T63, TS-T64, TS-T68 (kabelová do 630kVA) Lokality SO34, SO35, VS3, OV2, OV3, OV6 - napojení ze stávající trafostanice TS-T37, TS-T35, TS-T47 - napojení z nové trafostanice TS-T69 (kabelová do 630kVA) Lokalita VS4 - napojení ze stávající trafostanice TS-T39, TS-T40 - napojení z nové trafostanice TS-T70 (prchozí stožárová TS400kVA) Lokality VS5, R4, R5, TI1, OV4 - napojení ze stávající trafostanice TS-T42, TS-T43, TS-T44 Lokality SO37, B4, B5, VS6 Lokality SO40, B6, B7 Lokalita VS - bývalá kasárna - napojení ze stávající trafostanice TS-T54 - napojení z nové trafostanice TS-T75, TS-T76, TS-T77, TS-T78 (kabelová do 630kVA) - napojení ze stávající trafostanice TS-T50, TS-T51, TS-T52, TS-T53 - napojení z nové trafostanice TS-T71 (stožárová TS400kVA), TS-T 72 (prchozí stožárová TS400kVA), TS-T73 (prchozí stožárová TS400kVA), TS-T74 (kabelová do 630kVA) - napojení ze stávající trafostanice TS-T53 - napojení ze stávajících trafostanic TS-T55, TS-T56, TS-T57, TS-T58, TS-T59 ipravených pro nerealizovaný fotovoltaický park. Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci. Podmínkou napojení v lokalitách s navrženou novou trafostanicí je, krom vybudování tchto trafostanic, i uvolnní výkonu na stávajících trafostanicích. Další podmínkou napojení je i soubžn provádná úprava a rekonstrukce sí NN. Postupn bude u nové výstavby provádna kabelizace kabely AYKY do zem. Voltuš Lokality SO38, SO39, SO41, SO42 - napojení ze stávající trafostanice TS-T8, TS-T9, TS-T10, TS-T11 - napojení z nové trafostanice TS-T60 (kabelová do 630kVA) Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci. Podmínkou napojení v lokalitách s navrženou novou trafostanicí je, krom vybudování tchto trafostanic, i uvolnní výkonu na stávajících trafostanicích. Další podmínkou napojení je i soubžn provádná úprava a rekonstrukce sí NN. Postupn bude u nové výstavby provádna kabelizace kabely AYKY do zem. Hut pod Temšínem Lokality SO43-SO47, SO57, SO48, SO49-SO56, R3, VS8, VS9 - napojení ze stávající trafostanice TS-T1, TS-T2, TS-T3, TS-T4, TS-T5 ovice Lokalita SO58, SO59, SO60, SO61, SO62-SO66, OV5 - napojení ze stávající trafostanice TS-T14, TS-T15 - napojení z nové trafostanice TS-T61 (kabelová do 630kVA) Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci. Podmínkou napojení v lokalitách s navrženou novou trafostanicí je, krom vybudování tchto trafostanic, i uvolnní výkonu na stávajících trafostanicích. Další podmínkou napojení je i soubžn provádná úprava a rekonstrukce sí NN. Postupn bude u nové výstavby provádna kabelizace kabely AYKY do zem. ovice - Podhora Lokalita SO67 Skuhrov Lokalita SO68-SO73 - napojení ze stávající trafostanice TS-T2 - napojení ze stávající trafostanice TS-T16 Stránka 126 z 146

127 Nesvaily Lokalita SO74-SO79, VS10 Strýkovy Lokalita SO80-SO87 - napojení ze stávající trafostanice TS-T17 - napojení ze stávající trafostanice TS-T18 - napojení z nové trafostanice TS-T62 (stožárová TS400kVA) Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci. Podmínkou napojení v lokalitách s navrženou novou trafostanicí je, krom vybudování tchto trafostanic, i uvolnní výkonu na stávajících trafostanicích. Další podmínkou napojení je i soubžn provádná úprava a rekonstrukce sí NN. Postupn bude u nové výstavby provádna kabelizace kabely AYKY do zem. Do grafické ásti je zakresleno ochranné pásmo, které musí být respektováno po realizaci navrženého el. vedení. Tato hranice je zapracována zámrn, a to z dvodu jasné informace pro vlastníky pozemk, že jejich pozemky budou návrhem ovlivnny. Koncepce rozvoje VN soustavy v obci respektuje novou výstavbu a zámry mstského úadu Rožmitál pod emšínem. Návrh koncepce byl rovnž projednán na EZ Píbram Ing. Sroka. l.8.3 TELEKOMUNIKACE A RADIOTELEKOMUNIKACE Ve mst Rožmitál pod Temšínem se nachází pošta, je vyhovující a nevyžaduje další územní nároky. Telefonní úastníci jsou napojeni na digitální ústednu s dostatenou kapacitou. V ešeném území se nachází nkolik elektronických komunikaních zaízení s ochranným pásmem. Správním územím msta procházejí trasy dálkových telekomunikaních kabel. Trasy jsou vedeny podél komunikací a v chodnících. Je teba veškeré zámry, které by se mohly dálkových kabel dotknout ve smyslu zákona. 151/2000 Sb., v plném znní, vas se správou dálkových kabel projednat. Územím prochází též radioreléový paprsek. l.8.4 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Do správního území je zaveden vysokotlaký plynovod, který je veden jihovýchodní ástí území. Pro zásobování msta Rožmitál a Starý Rožmitál plynem je zrealizován stedotlaký plynovod vetn regulaní stanice, která je umístna na jihovýchodním okraji msta. Z dvodu rozvoje, ale i pro podstatné zlepšení istoty ovzduší (vytsnní spalování pevných paliv, omezení úniku škodlivých emisí do ovzduší) je v rozvojových plochách územního plánu umožnn vznik nových rozvod stedotlakého plynovodu v souladu s píslušnými normami. V zastavném a zastavitelném území sídla je trasu STL plynovodu možné umístit nap. do ploch veejné zelen nebo do ploch pro dopravu. l.8.5 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM Zásobování teplem je ve mst Rožmitál pod Temšínem a Starém Rožmitále zajištno prostednictvím paliva zemního plynu. V areálu bývalých kasáren je vybudován teplovod. Ekologická kotelna je funkní a vytápí všechny stávající objekty v areálu. V ostatních sídlech jsou k vytápní v souasné dob pevážn využívány kotle na devo a uhlí, dále jsou využívána tepelná erpadla a elektrické akumulaní a pímotopné vytápní. l.8.6 ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ Souasný stav nakládání s odpady je obecn charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Svozové firmy obvykle zabezpeují dané území komplexn, tj. vedle svozu netídného komunálního odpadu zajišují i separovaný sbr (nejastji sklo, plasty, pop. papír), sbr a svoz nebezpených složek komunálního odpadu a svoz objemného odpadu. Ob posledn jmenované služby se provádí obvykle kombinací provozu recyklaních dvor a mobilního sbru. Skládky Ve východní ásti msta Rožmitál pod Temšínem se nacházela mstská skládka TKO. Vzhledem k tomu, že skládka je již uzavena, je územním plánem navržena její rekultivace (plocha veejného prostranství VPz 1). V souasné dob se v ešeném území nenachází skládka komunálního odpadu. Komunální odpad je odvážen na skládku na území sousední obce Chrást. V Rožmitále pod Temšínem se nachází sbrný dvr, kde mohou být ukládány vybrané druhy odpad vetn stavební suti. Stránka 127 z 146

128 Nevyskytují se zde žádné lokality nepovoleného skládkování. Pípadné vznikající erné skládky je nutno ihned likvidovat. Staré zátže V souasné dob se vyskytují a jsou evidovány areály výroby a skladování, kde je prokázána ekologická zátž území, tzv. kontaminovaná pda. Ekologická zátž území byla prokázána: u místních skládek (dle GS ID , ID a ID ) u mstské skládky Rožmitál (ID riziko KVL vysoké, riziko KVN lokální) V minulosti byla v Rožmitále pod Temšínem provozovna obalovny živiných smsí (ID ). Na pozemcích obalovny probhly sananí práce, pozemky jsou ozelenny, byla zde vybudována hydraulická clona. Koncentrace zneištní nebyla v souasné dob zjištna. l.9 ZDVODNNÍ VEEJN PROSPŠNÝCH STAVEB, OPATENÍ A ASANACÍ Návrh veejn prospšných staveb je vyznaen v samostatném výkresu Výkres veejn prospšných staveb, opatení a asanací (výkres. 3), v Hlavním výkresu (výkres. 2) a Koordinaním výkresu (výkres. 4). l.9.1 VEEJN PROSPŠNÉ STAVBY Návrh územního plánu Rožmitál pod Temšínem vymezuje veejn prospšné stavby dopravní a technické infrastruktury, u kterých je možno uplatnit vyvlastnní bez možnosti pedkupního práva. Dopravní infrastruktura KÓD EL A ZDVODNNÍ DI 1 Návrh plochy pro místní komunikaci a prsenou kižovatku - z dvodu zajištní napojení stávajícího areálu bývalých kasáren na kapacitní silnici II. tídy II/191 a odlehení stávajících komunikací. Toto ešení pispje ke snížení vlivu dopravy na stávající plochy bydlení v jižní ásti sta Rožmitál pod Temšínem a pedevším na EVL Rožmitál pod Temšínem Technická infrastruktura Technická infrastruktura - plochy el. vedení VN a plochy pro trafostanice KÓD TI.E1 TI.E2 TI.E3 TI.E4 TI.E5 EL A ZDVODNNÍ Návrh plochy pro trafostanici T60 s kabelovým el. vedením VN 22kV Bez zabezpeení ploch pro výstavbu nových energetických zaízení by nebylo možné zabezpeit požadované navýšení energetického píkonu el. energie. Jedná se o stavbu veejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Umístní vyplývá z blízkosti nov navržené lokality pro zástavbu, kterou bude zásobovat el. energií. Místo je rovnž dobe komunika pístupné a má nejkratší napojení na stávající el. vedení. Návrh plochy pro trafostanici T74 s kabelovým el. vedením VN 22kV mezi jižním okrajem msta Rožmitál pod Temšínem a areálem bývalých kasáren. Bez zabezpeení ploch pro výstavbu nových energetických zaízení by nebylo možné zabezpeit požadované navýšení energetického píkonu el. energie. Jedná se o stavbu veejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Trasa navrženého vedení prochází nov navrženými lokalitami pro zástavbu, které bude zásobovat el. energií. Návrh plochy pro trafostanici T73 v trase stávajícího vedení procházejícího podél jižního okraje sta Rožmitál pod Temšínem. Bez zabezpeení ploch pro výstavbu nových energetických zaízení by nebylo možné zabezpeit požadované navýšení energetického píkonu el. energie. Jedná se o stavbu veejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Trafostanice je situována do nov navržené lokality pro zástavbu, kterou bude zásobovat el. energií. Návrh plochy pro trafostanici T72 v trase stávajícího vedení procházejícího podél jižního okraje sta Rožmitál pod Temšínem. Bez zabezpeení ploch pro výstavbu nových energetických zaízení by nebylo možné zabezpeit požadované navýšení energetického píkonu el. energie. Jedná se o stavbu veejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Trafostanice je situována do nov navržené lokality pro zástavbu, kterou bude zásobovat el. energií. Návrh plochy pro trafostanici T71 s venkovním el. vedením VN 22kV na jižním okraji msta Rožmitál pod Temšínem. Bez zabezpeení ploch pro výstavbu nových energetických zaízení by Stránka 128 z 146

129 TI.E6 TI.E7 TI.E8 TI.E9 TI.E10 TI.E11 TI.E12 TI.E13 TI.E14 TI.E15 nebylo možné zabezpeit požadované navýšení energetického píkonu el. energie. Jedná se o stavbu veejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Umístní vyplývá z blízkosti nov navržené lokality pro zástavbu, kterou bude zásobovat el. energií. Místo je rovnž dobe komunika pístupné a má nejkratší napojení na stávající el. vedení. Návrh plochy pro trafostanice T75 a T76 s kabelovým el. vedením VN 22kV východn od msta Rožmitál pod Temšínem. Bez zabezpeení ploch pro výstavbu nových energetických zaízení by nebylo možné zabezpeit požadované navýšení energetického píkonu el. energie. Jedná se o stavbu veejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Trasa navrženého vedení prochází nov navrženými lokalitami pro zástavbu, které bude zásobovat el. energií. Návrh plochy pro trafostanici T70 v trase stávajícího vedení u východního okraje msta Rožmitál pod Temšínem. Bez zabezpeení ploch pro výstavbu nových energetických zaízení by nebylo možné zabezpeit požadované navýšení energetického píkonu el. energie. Jedná se o stavbu veejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Trafostanice je situována do nov navržené lokality pro zástavbu, kterou bude zásobovat el. energií. Návrh plochy pro trafostanici T69 s kabelovým el. vedením VN 22kV ve východní ásti msta Rožmitál pod Temšínem. Bez zabezpeení ploch pro výstavbu nových energetických zaízení by nebylo možné zabezpeit požadované navýšení energetického píkonu el. energie. Jedná se o stavbu veejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Umístní vyplývá z blízkosti nov navržené lokality pro zástavbu, kterou bude zásobovat el. energií. Místo je rovnž dobe komunika pístupné a má nejkratší napojení na stávající el. vedení. Návrh plochy pro trafostanice T66 a T67 s kabelovým el. vedením VN 22kV u severovýchodního okraje msta Rožmitál pod Temšínem - ásti Starý Rožmitál. Bez zabezpeení ploch pro výstavbu nových energetických zaízení by nebylo možné zabezpeit požadované navýšení energetického íkonu el. energie. Jedná se o stavbu veejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Trasa navrženého vedení prochází nov navrženými lokalitami pro zástavbu, které bude zásobovat el. energií. Návrh plochy pro trafostanici T65 v trase stávajícího vedení u jižního okraje msta Rožmitál pod emšínem - ásti Starý Rožmitál. Bez zabezpeení ploch pro výstavbu nových energetických zaízení by nebylo možné zabezpeit požadované navýšení energetického píkonu el. energie. Jedná se o stavbu veejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Trafostanice je situována na okraj nov navržené lokality pro zástavbu, kterou bude zásobovat el. energií. Návrh plochy pro trafostanici T68 s kabelovým el. vedením VN 22kV v jižní ásti sídla Zalány. Bez zabezpeení ploch pro výstavbu nových energetických zaízení by nebylo možné zabezpeit požadované navýšení energetického píkonu el. energie. Jedná se o stavbu veejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Umístní vyplývá z blízkosti nov navržené lokality pro zástavbu, kterou bude zásobovat el. energií. Místo je rovnž dobe komunika pístupné a má nejkratší napojení na stávající el. vedení. Návrh plochy pro trafostanici T64 v trase stávajícího vedení v západní ásti sídla Zalány. Bez zabezpeení ploch pro výstavbu nových energetických zaízení by nebylo možné zabezpeit požadované navýšení energetického píkonu el. energie. Jedná se o stavbu veejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Trafostanice je situována na okraj nov navržené lokality pro zástavbu, kterou bude zásobovat el. energií, místo je dobe komunika pístupné. Na jednání vypuštno k. ú. Nepomuk pod Temšínem z Návrhu ÚP Rožmitál pod Temšínem a tím i vypuštna VPS - TI.E13 Návrh plochy pro trafostanici T62 s venkovním el. vedením VN 22kV jižn od sídla Strýkovy. Bez zabezpeení ploch pro výstavbu nových energetických zaízení by nebylo možné zabezpeit požadované navýšení energetického píkonu el. energie. Jedná se o stavbu veejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Umístní vyplývá z blízkosti nov navržené lokality pro zástavbu, kterou bude zásobovat el. energií. Trasa je navržena v nejkratším možném napojení na stávající el. vedení. Návrh plochy pro trafostanici T61 s kabelovým i venkovním el. vedením VN 22kV jižn pod sídlem ovice. Bez zabezpeení ploch pro výstavbu nových energetických zaízení by nebylo možné zabezpeit požadované navýšení energetického píkonu el. energie. Jedná se o stavbu veejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Umístní vyplývá z blízkosti nov navržené lokality pro zástavbu, kterou bude zásobovat el. energií. Trasa venkovního vedení je navržena k hranici navržené lokality v nejkratším možném napojení na stávající el. vedení. Kabelové vedení je Stránka 129 z 146

130 navrženo podél hranice navržené plochy. Technická infrastruktura - plochy vodovodu KÓD TI.V1 TI.V2 EL A ZDVODNNÍ Návrh plochy pro samostatný vodovodní ad propojující vodojem V2 kasárna a vodojem Voltuš jižn od sídla Voltuš. Návrh plochy pro hlavní vodovodní ad podél silnice I. tídy I/19 smr Všín Technická infrastruktura - plochy kanalizace KÓD TI.K1 TI.K2 TI.K3 TI.K4 TI.K5 TI.K6 TI.K7 TI.K8 EL A ZDVODNNÍ Návrh plochy pro oddílný (splaškový) kanalizaní ad - podél silnice II. tídy mezi mstem Rožmitál pod Temšínem a sídlem Voltuš. Z dvodu odkanalizování navržené a stávající, doposud nenapojené zástavby v severní ásti sídla Voltuš. Umístní vyplývá z úelu stavby. Stavba veejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Návrh plochy pro oddílný (splaškový) kanalizaní ad - severovýchodn od sídla Voltuš. Z dvodu odkanalizování navržené a stávající, doposud nenapojené zástavby v jižní ásti sídla Voltuš. Umístní vyplývá z úelu stavby. Stavba veejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Návrh plochy pro oddílný (splaškový) kanalizaní ad - severovýchodn od msta Rožmitál pod emšínem. Z dvodu odkanalizování navržených lokalit u severního okraje msta Rožmitál pod emšínem. Umístní vyplývá z úelu stavby. Stavba veejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Návrh plochy pro kanalizaní výtlak - mezi sídly Povice a Skuhrov. Z dvodu odvedení odpadních vod ze sídla Povice na kanalizaní sí sídla. Umístní vyplývá z úelu stavby. Stavba veejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Návrh plochy pro oddílný (splaškový) kanalizaní ad - jižní okraj sídla Skuhrov. Z vodu svedení odpadních vod ze sídla Skuhrov a perpaných odpadních vod ze sídla Povice na istírnu odpadních vod. Umístní vyplývá z úelu stavby. Stavba veejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Návrh plochy pro istírnu odpadních vod (TI.K6a) a sypanou hráz (TI.K6b) - jihozápadn od sídla Skuhrov. OV je navržena z dvodu ištní odpadních vod ze sídel Povice a Skuhrov. Umístní vyplývá z úelu stavby, výškové polohy místa a blízkosti recipientu. Sypaná hráz je navržena z dvodu protipovodové ochrany OV, která je umístna v záplavovém území. Protože je realizace OV podmínna vybudováním její protipovodové ochrany, jsou ob stavby sloueny do jedné stavby veejné technické infrastruktury podporující rozvoj obce. Návrh plochy pro oddílný (splaškový) kanalizaní ad - v severní ásti sídla Hut pod Temšínem - Zadní Hut. Z dvodu svedení odpadních vod ze sídla Zadní Hut pod Temšínem na istírnu odpadních vod. Umístní vyplývá z úelu stavby. Stavba veejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Návrh plochy pro istírnu odpadních vod - v severní ásti sídla Hut pod Temšínem - Zadní Hut. OV je navržena z dvodu ištní odpadních vod ze sídla Hut pod Temšínem. Umístní vyplývá z úelu stavby, výškové polohy místa a blízkosti recipientu. Stavba veejné technické infrastruktury podporující rozvoj obce. l.9.2 VEEJN PROSPŠNÁ OPATENÍ Do územního plánu Rožmitál pod Temšínem bylo pevzato ze ZÚR Stedoeského kraje vymezení veejn prospšných opatení, tj. všechny prvky ÚSES nadregionální a regionální úrovn. Za úelem zlepšení funkce celého systému ÚSES byly do veejn prospšných opatení zaazeny i všechny prvky ÚSES na lokální úrovni. Doplováním a zlepšováním funkce jednotlivých prvk ÚSES a jejich zalenním do systému ÚSES je možno vytvoit vzájemn propojený soubor ekosystém, který zajistí udržení pírodní rovnováhy. Bez postupného zkvalitnní funkce ÚSES nelze zabezpeit trvale udržitelnou funkci krajiny. Z dvodu pehlednosti Koordinaního výkresu (výkres. 4) nejsou veejn prospšná opatení (celý ÚSES) v ešeném území ohraniena samostatnou arou. Stránka 130 z 146

131 l.10 RADONOVÁ PROBLEMATIKA V map radonového rizika geologického podloží jsou uvedeny orientaní údaje ešeného území. Mapový podklad vyjaduje radonové riziko klasifikované temi základními kategoriemi (nízké, stední a vysoké riziko) a jednou pechodnou kategorií (nízké až stední riziko pro nehomogenní kvartérní sedimenty). Radonové riziko z geologického podloží uruje míru pravdpodobnosti, s jakou je možno oekávat úrove objemové aktivity radonu v urité geologické jednotce. Hlavním zdrojem radonu, pronikajícího do objekt, jsou horniny v podloží stavby. Zárove indikuje i míru pozornosti, jakou je nutno vnovat opatením proti pronikání radonu z podloží u nov stavných objekt. Pevažující kategorie radonového rizika neznamená, že se v uritém typu hornin pi mení radonu na stavebním pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového rizika. Obvyklým jevem je, že pibližn 20 % až 30 % mení objemové aktivity radonu v daném horninovém typu spadá do jiné kategorie radonového rizika, což je dáno lokálními geologickými podmínkami mených ploch. Je tedy zejmé, že urení kategorie radonového rizika na jednotlivém stavebním pozemku není možno provádt odetením z mapy jakéhokoliv mítka, ale pouze mením radonu v podloží na konkrétním míst tak, aby byly zohlednny lokální, mnohdy velmi promnlivé geologické podmínky. Jižní a západní ást správního území msta Rožmitál pod Temšínem se nachází v pechodné (nízké až stední riziko pro nehomogenní kvartérní sedimenty) a stední kategorii radonového rizika z geologického podloží. Východní ást ešeného území, tj. k. ú. Povice pod Temšínem, k. ú. Skuhrov pod Temšínem a k. ú. Nesvaily, se rozkládá na podloží v nízké kategorii. Do severní ásti území, ve které pevažuje stední kategorie, zasahuje i vysoká kategorie radonového rizika z geologického podloží. Je to zejména do severovýchodního okraje msta Rožmitál pod Temšínem a okolo silnice smr Zalány. l.11 CIVILNÍ OCHRANA V pípad vzniku mimoádné situace bude postupováno podle Krizového, resp. Havarijního plánu Stedoeského kraje. ochrana území ped prchodem prlomové vlny vzniklé zvláštní povodní V ešeném území se neoekává prchod prlomové vlny vzniklé zvláštní povodní.. zóny havarijního plánování ešené území neleží v zón havarijního plánování. Podle analýzy možného vzniku mimoádné události, která je souástí Havarijního plánu kraje, žádná firma svou produkcí a skladováním nebezpených látek neohrožuje území ešené tímto územním plánem. ukrytí obyvatelstva v dsledku mimoádné události Ukrytí obyvatelstva zabezpeuje píslušný obecní úad pouze pi vyhlášení váleného stavu na základ plánu ukrytí obce Rožmitál pod Temšínem. Ukrytí bude provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných ástech obytných dom a v provozních a výrobních objektech po jejich úprav na improvizované úkryty. Je možno poítat s využitím ochranných prostor jednoduchého typu v budovách, které mají nejmenší dobhovou vzdálenost od místa ohrožení. V pípad poteby ukrytí obyvatel a návštvník obce pi vzniku mimoádné události v dob míru zajišuje Stránka 131 z 146

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

Ing. Petr Laube, 28. íjna 909, , Neratovice

Ing. Petr Laube, 28. íjna 909, , Neratovice ZMNA.4 ÚPSNÚ NOVÉ STRAŠECÍ Poizovatel: Projektant: Mstský úad Nové Strašecí Ing. Petr Laube, 28. íjna 909, 277 11, Neratovice leden 2013 Název dokumentace: Poizovatel: Urený zastupitel: Projektant: Zmna.4

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání Regulaní plán Litvínov - Osada Zmna. 5 Zadání (schválené zastupitelstvem msta) Listopad 2015 Zpracováno v souladu s 64 zákona. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002 o závazných ástech regulaního plánu Mstské památkové zóny Stíbro Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 2.5.2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst.

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon +420 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN

PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon +420 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANK Husova 4, eské Budjovice 370 01, telefon +420 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN HARTMANICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ÁST ZÁÍ 2011

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

Lokalita leží v souasn zastavném území, v jeho zastavitelné i nezastavitelné ásti. Zmnou dojde k rozšíení zastavitelného i nezastavitelného území.

Lokalita leží v souasn zastavném území, v jeho zastavitelné i nezastavitelné ásti. Zmnou dojde k rozšíení zastavitelného i nezastavitelného území. Výroková ást zmny: Z 1497 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1497 / 07 Mstská ást: Praha 4, Praha 12 Katastrální území: Hodkoviky, Modany Parcelní íslo: v rozsahu US Hodkoviky V Náklích Hlavní cíl zmny:

Více

východn od Kunratické spojky, smr Vestec Jesenice

východn od Kunratické spojky, smr Vestec Jesenice Výroková ást zmny: Z 1807 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1807 / 07 Mstská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Praha Šeberov, Praha Kunratice Šeberov, Kunratice východn od Kunratické spojky, smr

Více

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást Ing.arch.Milan Vojtch, Nerudova 77, Sezemice ervenec 2007 2 I. Textová ást zmny územního plánu str. A. Vymezení zastavného

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE

HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu č. 7 vydal : Zastupitelstvo obce Holubice Datum

Více

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANK Husova 4, eské Budjovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMNA. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST Únor 2016

Více

Obecn závazná vyhláška. 1/2006 obce Tršice. kterou se vyhlašuje závazná ást územního plánu obce. Tršice

Obecn závazná vyhláška. 1/2006 obce Tršice. kterou se vyhlašuje závazná ást územního plánu obce. Tršice 1 Obecn závazná vyhláška. 1/2006 obce Tršice kterou se vyhlašuje závazná ást územního plánu obce Tršice Zastupitelstvo obce Tršice se na svém zasedání dne 10. 10. 2006 usneslo vydat na základ ustanovení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽÁROVNÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽÁROVNÁ 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANK Husova 4, eské Budjovice 370 01, tel. 387 311 238, 387 312 513, mobil +420605 277 998 ZMNA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽÁROVNÁ VÝSLEDNÝ NÁVRH TEXTOVÁ ÁST

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun - odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: Ing. arch. Václava Dandová ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Stanislav Zeman listopad

Více

OBEC L I BÁ. o závazných ástech územního plánu sídelního útvaru

OBEC L I BÁ. o závazných ástech územního plánu sídelního útvaru OBEC L I BÁ V Y H L Á Š K A o závazných ástech územního plánu sídelního útvaru LIBÁ Starosta obce Libá.wriá.v4 na základ" usnesení Obecního zastupitelstva Libá. ze dne. p o d l e 8 9, odst.3, zákona FS

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠT PÁNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN ŠT PÁNOVICE PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANK Husova 4, eské Budjovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN ŠTPÁNOVICE TEXTOVÁ ÁST NÁVRH ÚP Datum : Kvten 2012 Paré íslo:

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

Horní Vltavice ZM NA. 6 ÚPNSÚ HORNÍ VLTAVICE. Zm na. 6 ÚPNSÚ Horní Vltavice ZÁZNAM O Ú INNOSTI ING. ARCH. JAROSLAV DAN K LEGENDA

Horní Vltavice ZM NA. 6 ÚPNSÚ HORNÍ VLTAVICE. Zm na. 6 ÚPNSÚ Horní Vltavice ZÁZNAM O Ú INNOSTI ING. ARCH. JAROSLAV DAN K LEGENDA ZMNA. 6 ÚPNSÚ HORNÍ VLTAVICE LEGENDA ÚZEMÍ EŠENÉ ZMNOU. 6 HRANICE ZASTAVNÉHO ÚZEMÍ HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH Horní Vltavice HRANICE PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPSOBEM VYUŽITÍ HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ

Více

Změna č. 1 územního plánu. obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Změna č. 1 územního plánu. obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Změna č. 1 územního plánu obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydává: Zastupitelstvo obce Svéradice Datum nabytí účinnosti: 17. 3. 2015 Oprávněná úřední osoba

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Opatření obecné povahy č. 3/2011

Opatření obecné povahy č. 3/2011 Opatření obecné povahy č. 3/2011 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce dne 27.06.2011 usnesení č. 186 nabytí účinnosti dne

Více

I. Změna územního plánu

I. Změna územního plánu I. Změna územního plánu A. TEXTOVÁ ČÁST I. Změna územního plánu... 3 I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 I.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE Únor 2016 ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ČERVEN 2018 2 OBJEDNATEL: MĚSTO BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHLUM U T EBON

ÚZEMNÍ PLÁN CHLUM U T EBON PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANK Husova 4, eské Budjovice 370 01, telefon +420 387 312 514, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN CHLUM U TEBON k. ú.: Chlum u Tebon, Lutová, Žítec, Mirochov

Více

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KAKA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František Kačírek odpovědný

Více

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK Zastupitelstvo města Rakovník, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního

Více

Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ

Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Zastupitelstvo obce Čížová Číslo usnesení: Z4g/2018 Ze dne: 21. 6. 2018 Datum nabytí účinnosti 10. 7. 2018 Oprávněná

Více

NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ KOLEČ I. TEXTOVÁ ČÁST datum zpracování: 3/2016 1 Řešeným územím je část území obce Koleč (katastr. území Koleč, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MARTINICE V KRKONOŠÍCH - ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN MARTINICE V KRKONOŠÍCH - ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN MARTINICE V KRKONOŠÍCH - ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO O B E C M A R T I N I C E V K R K O N O Š Í C H - M A R T I N I C E V K R K O N O Š Í C

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: machek@usbrno.cz tel.: +420 545 175 893 fax: +420 545 175 892 Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN

Více

Obec Žďárec Žďárec 42, Žďárec

Obec Žďárec Žďárec 42, Žďárec ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu č. I územního plánu Žďárec vydal: Zastupitelstvo obce Žďárec Číslo jednací: 241/2012 Datum vydání : 7. 12. 2012 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský

Více

NÁVRH ZADÁNí. ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNíHO PLÁNU HODEJICE ÚNOR 2013

NÁVRH ZADÁNí. ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNíHO PLÁNU HODEJICE ÚNOR 2013 NÁVRH ZADÁNí ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNíHO PLÁNU " HODEJICE ÚNOR 2013 Na základě návrhu vlastníků pozemků schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 6.8.2012 a dále dne 24.9.2012 rozhodnutí o pořízení Změny

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění)

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) Zastupitelstvo obce Nestrašovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Zastupitelstvo obce Myštice Číslo usnesení: Ze dne: 5. 4. 2019 Datum nabytí

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Číslo usnesení: Zastupitelstvo obce Myštice Ze dne: Datum nabytí účinnosti Oprávněná

Více

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 Seznam dokumentace (včetně připojené grafické části): I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 C. Urbanistická koncepce,

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL Zastupitelstvo obce Benešov u Semil příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY. 1/2011

OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY. 1/2011 OPATENÍ OBECNÉ POVAHY. 1/2011 ÚZEMNÍ PLÁN KYN Správní orgán Obec kyn 384 81 kyn 2 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce dne 25. srpna 2011 usnesení. 4/2011 nabytí úinnosti dne 13. záí 2011 starosta obce:

Více

ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHROPYNĚ

ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHROPYNĚ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHROPYNĚ P1 Textová část návrhu změny příloha č.1 Zpracovatel : AKTÉ projekt s.r.o Kollárova 629, 767 01 Kroměříž Ing.arch. Milan Krouman Č. autorizace : ČKA 02 630 Zakázkové číslo

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá,

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá, NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zastupitelstvo obce Bělá příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK Městský úřad Husovo náměstí č. p. 1 517 54 Č.j.: 439/2016/MÚVA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo města, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMENTÁŘ A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN A. 1. Textová část A. 1. 1. Vymezení zastavěného území - datum, ke kterému bylo vymezeno zastavěné území

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. Obsah

A. TEXTOVÁ ČÁST. Obsah A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah I. Územní plán... 2 I.1 Vymezení zastavěného území... 2 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 I.2.1 Koncepce rozvoje území obce... 2 I.2.2 Koncepce ochrany

Více

Opatření obecné povahy č. 2/2015

Opatření obecné povahy č. 2/2015 Opatření obecné povahy č. 2/2015 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk O vydání rozhodlo zastupitelstvo města dne 29.06.2015 usnesení č.. nabytí účinnosti dne..07.

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno červenec 2016 Za pořizovatele

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část příloha č. 1 opatření obecné pova hy návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dynín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU I.1. TEXTOVÁ ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LISTOPAD 2017 ÚZEMNĚ

Více

ZMĚNU č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBICE NAD CIDLINOU

ZMĚNU č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBICE NAD CIDLINOU Obec Libice nad Cidlinou Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

Změna č. 3 ÚPSÚ Ohnišov

Změna č. 3 ÚPSÚ Ohnišov řeší změny ÚPSÚ na k. ú. Ohnišov a na k. ú. Zákraví TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 3 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Ohnišov Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Ohnišov Městský úřad Dobruška Ing. arch.

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ETAPA: NÁVRH Upraveno po společném jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Krupá PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více