Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 1

2 Úvod Letošní rok byl ve znamení optimalizace škol a školských zařízení. Zřizovatel, Kraj Vysočina, navázal na vize z předchozích let a uskutečnil řadu jednání se zástupci střední škol na toto téma. Naše škola dostala na výběr ze dvou alternativ. Sloučení se Střední školou řemesel a služeb Mor. Budějovice nebo přestěhování výuky z budovy SOŠ do budovy gymnázia, Tyršova 365. Přistoupili jsme na variantu stěhování, které je v důsledku stále snižujícího se počtu žáků školy logické a povede k ekonomicky výhodnějšímu chodu školy. Přestěhování bude spojeno s řadou nutných úkonů, se kterými souhlasila na svém jednání rada kraje. Akce budou financovány částečně z rozpočtu školy, zbytek uhradí zřizovatel. V náplni hlavní činnosti bylo učiněno strategické rozhodnutí o opuštění výuky v oboru šestiletého gymnaziálního vzdělávání. Boj o žáky se základními školami v posledních čtyřech letech nevedl k úspěchu (otevření oboru ob jeden rok s pouze 20 žáky ve třídě) a nebyl pro malý počet žáků ve třídě dlouhodobě z rozpočtu školy financovatelný. Proto jsme se rozhodli napřímit síly k propagaci čtyřletého oboru a chtěli bychom otevírat 2 třídy čtyřletého studia. K tomu pak naplnit kombinovanou třídu sociální a veřejnoprávní činnosti. Tuto změnu okolní základní školy vnímají pozitivně. Podporou pro získávání žáků by měla být i realizace projektu Přírodovědné vzdělávání výzva pro budoucnost, prostřednictvím kterého chceme oslovit žáky okolních ZŠ a získat je nabídkou zajímavých činností v oblasti přírodovědného vzdělávání ke studiu na gymnáziu. Škola se opět prezentovala na veletrzích vzdělávání v Třebíči, Jihlavě i Znojmě. Otevřela svoji školu pro zájemce o studium v rámci dne otevřených dveří. Nabídla uchazečům tradiční soubor seminářů směřujících k přípravě na přijímací zkoušky, tzv. "Krok k přijímacím zkouškám". Přes všechnu snahu (a v součtu s celoroční propagací školy v tisku) se podařilo získat žáky pouze pro třídu čtyřletého gymnázia a kombinovanou třídu oborů SOŠ. Tato skutečnost vyvolala nutnost snižování počtu pedagogických pracovníků. Byla dána výpověď třem učitelům pro nadbytečnost, jeden podal výpověď z vlastní vůle. Během hlavních prázdnin se podařilo zrekonstruovat poslední část historické budovy gymnázia. Nově byly položeny silové a datové rozvody v přízemí budovy. Dále byla provedena výmalba prostor s rekonstrukcí souvisejícími. Došlo k úpravě prostor pro budoucí kancelář zástupce ředitele pro SOŠ. Přestože již není zákonem stanovena povinnost k sebehodnocení školy, je samozřejmostí sledovat i nadále kvalitu vzdělávání. Základním měřítkem je úspěšnost žáků při zakončení studia maturitní zkouškou. Kvalita výuky se projevila v úspěšném absolvování maturitní zkoušky všemi žáky denního studia. Výuku se navíc podařilo doplnit řadou dalších aktivit. Z těch větších bych zmínil využití výstupů z ukončeného projektu "Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích v Kraji Vysočina" a nově zahájeného projektu Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost. Škola nabídla žákům řadu kroužků, besed, přednášek, soutěží v rámci školy i mimo školu, odborných exkurzí včetně zahraničních. Každý z žáků měl skutečně možnost najít si takovou aktivitu, která by naplnila jeho zájmy a pozitivně rozvinula jeho osobnost. Škola byla aktivní i směrem k veřejnosti. Proběhly maturitní plesy obou součástí školy, zopakovali jsme úspěšnou akci Večer hudby, zpěvu a poezie a především se opět konal Majáles. Nabídli jsme účast na besedách, z nichž nejpůsobivější bylo setkání s Jiřím Grygarem. V rámci odborné praxe a dobrovolnické činnosti byla řada našich žáků zapojena do charitativní činnosti. Škola se neobejde bez pomoci partnerů. Byla to především Nadace ČEZ, která přispěla finanční částkou Kč na podporu výuky přírodovědných předmětů. Vybrané aktivity související s výukou finančně podporovalo SRPŠ. Dále byla velmi důležitá spolupráce s Městem Moravské Budějovice, MKS Beseda, muzeem, Sokolem a dalšími organizacemi. 2

3 Tato spolupráce je dlouhodobá a jsem velmi rád, že i v uplynulém období byla oboustranně prospěšná. Další rozvoj školy by nebyl možný bez odpovědného přístupu všech zaměstnanců školy, jejich aktivního přístupu k práci. Schopnosti nabídnout něco navíc k činnostem, které byly dány jejich náplní práce. Oceňuji jejich otevřenost v jednání a věcné připomínky, stejně tak kreativitu a hledání nových přístupů ve výuce i doplňkových aktivit. Všem bych proto velmi rád za jejich odpovědný přístup poděkoval. Stejně tak Radě školy za podnětné připomínky, které vyjadřovaly pohled na školu zvenčí. Neméně důležitá byla spolupráce se zřizovatelem, Krajem Vysočina, zastoupeným především OŠMS. Věřím, že korektní a vstřícné jednání, které bylo charakteristické pro uplynulé období bude pokračovat především v následujícím roce, kdy dojde k přestěhování výuky oborů SOŠ do budovy gymnázia a budeme muset zcela jistě operativně řešit vzniklé problémy. Máme před sebou nelehké období, kdy musíme veřejnosti dokázat, že jsme výborným vzdělávacím zařízením s dlouhodobou tradicí, disponující velmi dobrým materiálním vybavením a kvalitním sborem pedagogických i nepedagogických pracovníků. Dokázat uchazečům, že v ní stojí za to studovat. Věřím, že se nám to společnými silami podaří. Ing. Stanislav Šťáva, ředitel školy 3

4 OBSAH 1 Základní údaje o škole Obory vzdělávání, materiální zabezpečení Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení Gymnázium Střední odborná škola Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Gymnázium Střední odborná škola Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vnější evaluace Uplatnění absolventů Gymnázium Střední odborná škola Rozvoj materiálně technických podmínek školy Gymnázium Střední odborná škola Spolupráce s veřejností, komunitní funkce školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalších kontrolách Základní údaje o hospodaření školy Příloha č. 1. Učební plány Příloha č. 2: studenti Gymnázia Příloha č. 2: studenti Střední odborné školy Příloha č. 3: Tabulka DVPP Příloha č. 4: Přehled realizovaných projektů

5 1 Základní údaje o škole Název: Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 Sídlo: Tyršova 365, Moravské Budějovice, Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva Zástupci ředitele: pro Gymnázium Ing. Karel Dohnálek (zástupce statutárního orgánu) pro Střední odbornou školu Mgr. František Dubský Výchovní poradci: pro Gymnázium RNDr. Věra Pánková pro Střední odbornou školu Mgr. František Dubský Školní metodici prevence: pro Gymnázium Ing. Věra Radová pro Střední odbornou školu Mgr. Ilona Beranovská Identifikační a kontaktní údaje: IČ: REDIZO: IZO: Tel.: Fax : Č. ú.: /0100, K. B. a.s., pobočka Moravské Budějovice Adresa pro dálkový přístup: dále pro zaměstnance Internetové stránky: Charakteristika školy: Škola má právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací zřízenou krajem Vysočina. Hlavní činností je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Předmětem další činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení. Škola byla rozhodnutím MŠMT zapsána dne do školského rejstříku jako střední škola. Školská rada: Předsedkyně: Bc. Olga Pospíšilová (zástupce školy) Členové: PhDr. Zdeněk Janderka (zástupce školy), Magda Kračmarová, Ing. František Večeřa (zástupci zák. zástupců a zletilých studentů), Ing. Jan Nekula, Ing. Jaroslav Soukup, MBA (zástupci zřizovatele) Zřizovatel: kraj Vysočina 5

6 2 Obory vzdělávání, materiální zabezpečení Gymnaziální vzdělání zahrnuje obory vzdělání: K/61 Gymnázium K/41 Gymnázium a dobíhající obor K/601 Gymnázium všeobecné šestileté Oba obory vybavují absolventy znalostmi, vědomostmi a dovednostmi potřebnými pro studium na vysokých školách různého typu. Přípravě na daný typ vysoké školy žák napomáhá volbou skladby volitelných předmětů. Stávající nabídka volitelných předmětů umožňuje kvalitní výběr profilace budoucího absolventa. Střední odborná škola zahrnuje obory vzdělání: M/01 Veřejnosprávní činnost Absolventi jsou připravováni pro výkon správních a administrativních činností na městských a krajských úřadech nebo v orgánech státní správy M/01 Sociální činnost a dobíhající obory M/003 Sociální péče - pečovatelská činnost Absolventi se uplatňují jako kvalifikovaní prosociálně orientovaní pracovníci pro pomoc sociálně potřebným skupinám M/004 Sociální péče - sociálněsprávní činnost Absolventi se uplatní jako specializační pracovníci úřadů státní sociální podpory, odborů sociální péče a sociálněprávní ochrany městských a krajských úřadů. Absolventi obou zaměření mohou rovněž pokračovat ve studiu na VŠ v oborech, které navazují na dané zaměření. Oba obory jsou též vyučovány dálkovou formou studia pro ty zájemce, kteří si při zaměstnání chtějí doplnit střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je bezplatné. Učební plány jednotlivých oborů vzdělání jsou v příloze 1. Počty žáků v jednotlivých ročnících 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. Gymnaziální obory K/ K/ K/ Obory SOŠ M/01 denní M/ M/003 denní M/004 denní M/01 dálkové M/001 dálkové M/01 dálkové M/003 dálkové M/004 dálkové

7 Základní cíl vzdělávání: Hlavním úkolem bylo vybavit absolventy daných oborů vzdělání potřebnými kompetencemi vytvářením motivujícího studijního prostředí, využíváním způsobu diferencované výuky, uplatňováním přístupů a metod podporujících tvořivé a kritické myšlení, pohotovost a samostatnost studenta. Vést žáky k přesvědčení o nutnosti dalšího vzdělávání, sebevzdělávání se. Výuka probíhala dle ŠVP již čtvrtý rok a učitelé budou posuzovat, zda v nich učinit úpravy. Ke změnám jistě dojde u ŠVP Sociální činnost tak, aby se výuka všeobecně vzdělávacích předmětů sladila s oborem VSČ, neboť se tyto předměty budou vyučovat v společné třídě. K naplnění cílů se smysluplně využívalo materiální vybavení školy, včetně audiovizuální techniky. Materiální podmínky: Škola disponuje zázemím zajišťujícím kvalitní výuku, které se neustále vylepšuje. Pro výuku tělesné výchovy využívá vlastní tělocvičnu a přilehlé hřiště. Venkovní hřiště využívají i žáci nedaleké ZŠ TGM Moravské Budějovice. Dlohodobě je připomínkována špatná kvalita povrchu venkovního hřiště. Zřizovatel však jeho opravu nevidí jako prioritu. Výuka přírodovědných předmětů na gymnáziu je podpořena vybavenými laboratořemi chemie a biologie. Obě sbírky byly opět doplněny pomůckami z projektu Partnerská škola ve spolupráci s Nadací ČEZ. Vhodně jsou využívány dataprojektory umístěné v učebnách informatiky. Plně využívány jsou čtyři multimediální učebny s interaktivní tabulí. I nadále jsou maximálně využívány multifunkční kopírovací zařízení (dvě umožňují i barevný tisk a scanování), která jsou k dispozici žákům i zaměstnancům gymnázia. Je však třeba využívat tato zařízení efektivně, hospodárně. Proto byli žáci i zaměstnanci vybídnuti k zvážení nutnosti tisku dokumentů a dále řádné přípravě k tisku z webových stránek (např. úpravou v programu Word). Stejné zkušenosti jsou s obdobným zařízením umístěným na SOŠ. Všechny učebny jsou vybaveny keramickými tabulemi pro popis fixy. K výuce studentů SOŠ v odborných předmětech zdravotní nauka a péče o staré občany je používána specializovaná učebna. Ostatní učebny jsou vybaveny standardním školním nábytkem, který je dle možností obměňován. Dvě třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí, v další je datatprojektor. Umístění výpočetní techniky ve dvou třídách slouží k výuce IT a psaní na klávesnici. Rozsah didaktické techniky současné potřeby výuky plně pokrývá. Obě školy jsou propojeny optickým vláknem a stejným způsobem připojeny k internetu. Připojení je sice rychlé (20Mbps), avšak při připojení více počítačů současně již rychlost nepostačuje. Výuka VT probíhá ve třech specializovaných učebnách s novými stanicemi PC. Podle plánu byly pořízeny v rámci projektu EU peníze SŠ. Ze stejného projektu byly pořízeny i počítače pro učitele. Celkem 62 žákovských stanic, 13 učitelských a 69 monitorů. Na podporu výuky byla k dispozici celá řada pomůcek, včetně audiovizuální techniky a odborné literatury. Na podněty učitelů byly sbírky smysluplně doplňovány. Výuka probíhala ve dvou budovách: Gymnázium, budova Tyršova 365 Střední odborná škola, budova Pražská 104 Stravování bylo řešeno: jídelnou výdejnou, budova Tyršova 365 pro Gymnázium (jídlo dovážené v termoportech ze SŠ řemesel a služeb, Moravské Budějovice automobilem) jídelnou Střední školy řemesel a služeb Mor. Budějovice pro Střední odbornou školu 7

8 Cena obědu 58 Kč, příspěvek žáků 26 Kč. Zaměstnanci 20 Kč (+ příspěvek z FKSP 11 Kč). Zbytek hradila škola z provozních prostředků. Ubytování: Domov mládeže při Střední škole řemesel a služeb, Moravské Budějovice za cenu 800 Kč za měsíc. Celodenní strava přišla na 70 Kč. 8

9 3 Přehled pracovníků školy Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva Zástupce statutárního orgánu, zástupce ředitele pro součást Gymnázium: Ing. Karel Dohnálek Zástupce ředitele pro součást Střední odborná škola: Mgr. František Dubský Ekonomický úsek: Ing. Cihlářová Dáša vedoucí úseku Valová Marie vedoucí školní jídelny-výdejny, sekretářka Učitelé součásti Gymnázium: 1. Mgr. Květa Bretšnajdrová, Čj-D, praxe 4 roky 2. Ing. Karel Dohnálek, IVT, praxe 33 roků 3. Mgr. Petr Dohnálek, IVT-M, praxe 5 roků 4. Mgr. Marie Dupalová, Čj-HV, praxe 38 roků 5. Mgr. Vít Feldbabel, M-F, praxe 12 roků 6. Mgr. Olga Honsová, Aj, RJ, praxe 6 roků 7. RNDr. Radim Horák, M-F, praxe 25 roků 8. Mgr. Martina Chalupová, M-N, praxe 6 roků 9. PhDr. Alena Zina Janáčková, D-Rj-Nj-Fj, praxe 25 roků 10. PhDr. Zdeněk Janderka, Čj-D, praxe 27 roků 11. Mgr. Karel Kabelka, M Bi, praxe 10 roků 12. Mgr. Ilona Lovicarová, Čj-ZSV, praxe 20 roků 13. Mgr. Ivana Mišovičová, M-F, praxe 45 roků 14. Mgr. Helena Moltašová, Bi-M, Nj praxe 5 roků 15. Mgr. Ivana Mottlová, Aj,, praxe 3 roky 16. RNDr. Věra Pánková, M-F, praxe 26 roků 17. Mgr. Štěpánka Pokorná, TV, praxe 11 roků 18. Ing. Věra Radová, CH, praxe 11 roků 19. Mgr. Blanka Roupcová, Čj Fj, praxe 16 roků 20. Mgr. Lucie Škodová, Z-Bi, abs. VŠ 21. Ing. Stanislav Šťáva, CH, praxe 31 roků 22. PhDr. Karel Varhaník, Aj-Nj, praxe 27 roků 23. Mgr. Vladimíra Zemanová, Č-Aj, praxe 31 roků Učitelé součásti Střední odborná škola: 1. Mgr. Ilona Beranovská, odb. sociál. předměty, praxe 15 roků 2. Mgr. Jitka Pospíšilová D - Čj, praxe 3 roky 3. Ing. Hana Doležalová, odb. eko. předměty, praxe 16 roků 4. Mgr. Iva Doležalová Šabatová, Nj, praxe 7 roků 5. Mgr. Magda Klusáčková, odb. sociál. předměty, praxe 20 roků 6. Mgr. František Dubský, ON-M, praxe 20 roků 9

10 7. Mgr. Anna Kočová, Aj, praxe 13 roky 8. Ing. Ivo Krejčí, odb. eko. předměty, praxe 5 roků 9. Mgr. Libor Nečesal, M-F, praxe 12 roků 10. Bc. Olga Pospíšilová, právo, praxe 36 roků 11. Mgr. Martina Slabá, Nj, odborné sociál. předměty, praxe 5 roků 12. Mgr. Lenka Svobodová, B, praxe 13 roků 13. Mgr. Tereza Svobodová, Čj-Nj, praxe 1 rok 14. Mgr. Leona Štáblová, odb. sociál. předměty, praxe 19 roků 15. Ing. Lenka Šprinclová, odb. eko. předměty, praxe 19 roků 16. Martin Vydra, DiS., bez kvalifikace, praxe 11 roků Mateřská, rodičovská dovolená: Mgr. Jitka Urbánková Mgr. Hana Soustružníková Školník, údržbář, topič: Josef Sedlák (G) Jaroslav Hotař (SOŠ) Uklízečky: Jarmila Poláková Ivana Vondráková Věra Urbánková Sabina Vaníčková Jitka Šálková Marta Hotařová Anna Slatinská K byla dána výpověď z nadbytečnosti Ing. Mgr. Feldbabelovi, PhDr. Janderkovi, Bc. Pospíšilové. Bc. Pospíšilová během výpovědní doby onemocněla. V dočasné pracovní neschopnosti je i době psaní této zprávy. RNDr. Horák podal k výpověď z vlastní vůle. 4 Údaje o přijímacím řízení 4.1 Gymnázium Pro tento rok jsme se rozhodli umožnit přijetí uchazečů s vyznamenáním (do 1,5) bez písemných přijímacích zkoušek. Reagovali jsme tak na přístup G Dačice. Pro uchazeče nesplňující zmíněné kritérium byly připraveny písemné zkoušky z matematiky a českého jazyka. Zkoušky v 1. kole se konaly 22. a Do šestiletého oboru gymnázia se přihlásilo pouze 10 uchazečů, a proto bylo přijímací řízení pro tento obor zrušeno. Ve čtyřletém studiu byl počet uchazečů o studium obdobný, jako v minulých letech. Přestože v paralelní třídě šestiletého oboru byl prostor k přijetí dalších 10 uchazečů (tedy celkem přijetí 40 uchazečů), nebyla tato možnost uchazeči využita. Další kola byla vyhlášena na , Čtyřleté studium Kolo Počet přihlášených Počet přijatých Nastoupí ke studiu

11 Šestileté studium Kolo Počet přihlášených Počet přijatých Nastoupí ke studiu Střední odborná škola Uchazeči splňující kritérium prospěchu s vyznamenáním (do 1,5) byli přijati bez přijímacích zkoušek. Jednalo se o 10 uchazečů. Ostatní uchazeči konali přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a všeobecného přehledu ve dnech 22. a Pro přijímání byla vyhlášena ještě další kola na , Vzhledem k celkovému počtu přijatých žáků vznikne kombinovaná třída se společnou výukou všeobecně vzdělávacích předmětů. Čtyřleté studium VSČ Termín Počet přihlášených Počet přijatých Nastoupí ke studiu , Čtyřleté studium SČ Termín Počet přihlášených Počet přijatých Nastoupí ke studiu , 3., V rámci propagace oborů jsme se zúčastnili veletrhů vzdělávání v Třebíči, Jihlavě i Znojmě. Dále se dne uskutečnil den otevřených dveří. Navštívili jsme ZŠ, které nás pozvaly na setkání s rodiči žáků 9. roč.. Pro uchazeče byl již tradičně v měsících únoru a březnu uskutečněn Krok k přijímacím zkouškám, což byl sled přípravných hodin pro přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky nejen na naši školu. Tato akce byla opět pozitivně hodnocena. Do kurzu pro čtyřleté studium docházelo kolem 30 zájemců. Přes všechny tyto aktivity zájem o studium klesá. Snad se podaří odhalit, proč do zvoleného oboru nenastoupí všichni žáci, kteří byli přijati. 11

12 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Gymnázium Ve školním roce absolvovalo výuku v gymnaziálních oborech celkem 217 žáků (loni 239), tedy stálý pokles. Z toho ve čtyřletém studiu 101 ve čtyřech třídách (1.A, 2.A, 3.A, 4.A) a v šestiletém studiu 116 v pěti třídách (1.C, 2.C, 4.C, 5.C, 6.C ). Ke dni přestoupila na jinou školu Anežka Tesařová (4.C). Ke dni přestoupila do třídy 4. C Dominika Kacetlová. Přehled hodnocení žáků 1. pololetí 2. pololetí Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 3 0 Neklasifikováno 0 0 Konalo opravnou zkoušku 0 0 Úspěšně vykonalo opr. zkoušku, 0 0 hodnocení v náhradním termínu Průměrná známka na škole 2,09 2,11 Maturitní zkoušky se nakonec konaly podle stejného schématu, jako minule. Parlamentu toto rozhodnutí sice trvalo, ale nakonec přišla tato informace relativně včas a maturanti se mohli ke zkoušce do přihlásit. Maturitní zkouška se dělila na část společnou ( z Čj, M nebo cizího jazyka zajišťovanou státem) a část profilovou (s tradiční nabídkou předmětů zajišťovanou školou). Didaktické testy opět předcházely ústní část a probíhaly pro všechny třídy ve dnech Ve dnech maturovala třída 4. A, ve dnech třída 6. C. Ve společné části uspěli všichni maturující V profilové části neuspěly dvě žákyně 4. A z ZSV a B. Obě úspěšně vykonaly opravnou zkoušku dne Přehled hodnocení u maturitní zkoušky Třída Třídní učitel Maturovalo Počet vyznamenání Prospělo Neprospělo 4. A Ing. Mgr. Vít 27 Feldbabel C Mgr. Lovicarová Celkem Úspěšná opravná zkouška Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se konalo v 15 hod. v kinosále v Moravských Budějovicích. Absolventi obdrželi od SRPŠ DVD z předávání vysvědčení.. 12

13 5.2 Střední odborná škola Ve školním roce 2012/2013 zahájilo studium celkem 201 žáků (mírný nárůst oproti 199 loni). Výuka probíhala celkem ve 13 třídách, a to v osmi třídách denního studia (1.D, 2.D, 3.D, 4.D, 1.E, 2.E, 3.E, 4.E) a v pěti třídách dálkového studia (1. G, 3. F, 3. G, 5.F, 5.G). Během školního roku odešla z důvodu přestupu Nikola Fukalová z 1. D k a přišla Riana Pechová do 1. D k Do 3. F byla přijata Tereza Doležalová k Dále ukončili dálkové studium z různých důvodů Jana Berková, Petra Blechová, Jitka Ferdová, Zuzana Horáková, Aneta Kourková, Jaroslav Kršek, Michaela Křenková, Kristýna Kučerová, Andrea Petříčková, Žaneta Šimanová a Tereza Šindelářová. Přehled hodnocení žáků 1. pololetí 2. pololetí Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 28 6 Neklasifikováno 10 9 Konalo opravnou zkoušku 0 4 Konalo zkoušku v náhradním 10 9 termínu Úspěšně vykonalo opr. zkoušku, 0 1 hodnocení v náhradním termínu Průměrná známka na škole 2,05 2,05 Žákyně, která neuspěla u opravné zkoušky, požádala o opakování ročníku. Žádosti bylo vyhověno. Maturitní zkoušky se konaly ve dnech pro 4. E (praktická v DD sv. Antonína M. Budějovice, učebna VT v budově Pražská), (ústní společná + profilová) u třídy 4. E, 5.G, (praktická ve třídě IT), (ústní společná + profilová) třídy 4.D, 5. F. Didaktické testy probíhaly pro obě třídy ve dnech Přehled hodnocení žáků u maturitní zkoušky Třída Třídní učitel Maturovalo Počet vyznamenání Prospělo Neprospělo Úspěšná opravná zkouška 4. D Ing. Šprinclová E Ing. Šprinclová F Ing. Krejčí G Ing. Krejčí Celkem K maturitě nebyli z důvodu neukončení ročníku připuštěni Kristýna Bučková a Gabriela Dobešová ze 4. D, Karolína Dědková ze 4. E. U zkoušek neuspělo 9 žáků. V profilové části uspěli všichni maturanti. Ve společné 6 z DT (5xM, 1xAj), 2 PP (1xNj, 1xAj), 1x ústní Čj. V podzimním termínu pak z 9 úspěšně ukončilo 5. Všem neúspěšným byla sdělena možnost opakování zkoušky v jarním termínu

14 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se konalo ve h pro všechny třídy v obřadní síni MěÚ v Moravských Budějovicích. Vysvědčení předával místostarosta města Mor. Budějovice, Jan Kocáb. 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňovalo v souladu s plánem DVPP pro školní rok 2021/13. Jako každoročně bylo další vzdělávání dle plánu naplňováno ve dvou rovinách. Absolvováním školení jsme doplnili potřebné počty zadavatelů a hodnotitelů pro zdárné zvládnutí organizace nové formy maturitní zkoušky včetně žáků s PUP. Dále učitelé i nepedagogičtí pracovníci volili vhodné semináře pro svůj individuální rozvoj. Konkrétní údaje jsou v příloze 3. tohoto dokumentu. Dále se jednalo o společné akce organizované vedením školy. Jejich výčet následuje: Lektor Datum Téma Počet účastníků Mgr. Bis Školení k vytváření DUM, 34 VM Ing. Dohnálek, M. Vydra Školení WORD Školení na vytváření vzdělávacích materiálů spadalo do realizace projektu EU peníze SŠ, školení na užívání WORD 2007 bylo vyvoláno obměnou software ve škole. 7 Vnější evaluace Maturantům bylo nabídnuta účast v maturitním tréninku pro přípravu k MZ (z Čj, M, Cj) od společnosti Scio, kdy řada žáků této možnosti využila. Výsledky byly sděleny pouze žákům, škola získala jen výsledky za třídu v porovnání s ostatními školami. Dne byli testováni žáci 1.C, 2. C v rámci přírodovědného klokana. Následně pak studenti vyšších ročníků Svými výsledky však nedosáhli pronikavého úspěchu. Dne se dva školní týmy zúčastnily internetové matematické olympiády pořádané fakultou strojní VÚT Brno. Tým ve složení Jana Kuncová, Klára Kacetlová, Petr Kříž, Tomáš Prášek, Markéta Tučková, Veronika Puchnerová, Dagmar Dvořáková obsadil 88. místo, druhý tým vedený Tomášem Veverou 144. místo. Soutěže se zúčastnilo celkem 206 škol z celé republiky. Dne se 7 studentů školy (Finda Lukáš, Haška Ondřej, Alexa Josef, Kuncová Jana, Binderová Jitka, Filipská Radka, Puchnerová Veronika) zúčastnilo soutěže Angličtinář roku pořádanou společností Czech-us, v.o.s. Praha. Z 91 škol obsadil tým 27. místo a Veronika Puchnerová byla dokonce místo 5.! Ve dnech a proběhla Jaderná maturita v areálu JE Dukovany. Z naší školy ji zdárně absolvovali Stanislava Klepáčková, Veronika Hinmerová, Michaela Urbanovská, Tuan Anh Nguyen a Leoš Nejerál. Dále se naši studenti účastnili olympiád v Čj, M, Aj, Nj, F, Ch, B, Z a soutěže SOČ. Největšími úspěchy byla umístění na 2. místě v krajském kole SOČ z biologie a 5. místo v krajském kole FO Veroniky Puchnerové. Veronika Puchnerová ještě zvítězila ve vědomostní soutěži S Vysočinou do Evropy. Význačným úspěchem bylo první místo PhDr. Aleny Ziny Janáčkové s kolektivem žáků v celorepublikovém projektu Šprechtíme. 14

15 8 Uplatnění absolventů Ne všichni absolventi zašlou návratku o svém dalším působení. Proto se počty uvedené v tabulkách nemusí shodovat s počty absolventů opouštějících školu. 8.1 Gymnázium Třída Přihlášeno/přijato na VŠ 4. A 27/ C 25/ Celkem 52/ Střední odborná škola Třída Přijato na VŠ Přijato na VOŠ Přijato VŠ (%) Jazykové školy Prac. poměr Mateřská dovolená Jazykové školy Zaměstnání Zahraničí Úřad práce 4. D E Celkem Rozvoj materiálně technických podmínek školy 9.1 Gymnázium Realizované akce: pokračování rekonstrukce datových a silových sítí v přízemí historické budovy G obměna stanic PC (62 žákovských stanic, 13 učitelských a 69 monitorů) adaptace místnosti vahovny na kancelář zástupce ředitele SOŠ (v kontextu se stěhováním výuky SOŠ v roce 2014) výmalba přízemí historické budovy G podle požadavků správců sbírek, finančních možností a v souladu s koncepcí rozvoje školy doplňování učebních pomůcek 9.2 Střední odborná škola Vzhledem k plánovanému přesunu výuky z budovy Pražská do budovy Tyršova se žádné větší opravy neplánovaly Realizované akce: úprava stolů pod počítače ve sborovně podle požadavků správců sbírek, finančních možností a v souladu s koncepcí rozvoje školy doplňování učebních pomůcek 15

16 10 Spolupráce s veřejností, komunitní funkce školy Škola se opírá o tradiční formy spolupráce, z nichž nejdůležitější je součinnost se sdružením rodičů na obou součástech školy. Sdružení napomáhá při organizaci maturitního plesu a finančním příspěvkem hradí mimoškolní aktivity žáků, odměny žáků, přispívá na odborné exkurze a sportovně turistické kurzy.. Spolupráce vedení školy se Školskou radou při Gymnáziu a Střední odborné škole je korektní a obapolně prospěšná. Vlivem odchodu dvou členů byly uskutečněny doplňující volby. Spolupráce s DDM Moravské Budějovice ve vedení kroužků a pořádání kulturních a sportovních aktivit (Moravskobudějovický triatlon ). Spolupráce se ZŠ se orientovala do oblasti poradenství pro volbu SŠ. Dále jsme obě moravskobudějovické školy oslovili s projektem na podporu výuky cizích jazyků. ZŠ TGM využívala venkovní školní hřiště. ZŠ TGM využila v rámci projektu Den stromů popisky u stromů v gymnazijním parku. Průvodcem byl učitel gymnázia, Mgr. Kabelka. Spolupráce s Městem Moravské Budějovice se projevila při projektu na úpravu Heřmanských kopců, kdy OŽP zorganizoval činnost pro studenty gymnázia a ZŠ TGM. Spolupráce se SŠ byla zaměřena především na oblast sportovní (turnaje, olympiády) Spolupráce s VOŠ, VŠ spočívala ve vedení pedagogických praxí studentů na obou součástech, dále v komunikaci výchovných poradců se zástupci škol ohledně nabídky dalšího studia. Dále se uskutečnila návštěva pravidelné nabídky pomaturitního vzdělávání - GAUDEÁMUS Spolupráce s GTS Alive s.r.o. v zajišťování ISIC karet zájemcům z řad studentů, ITIC pro učitele V květnu vznikl na škole Multikulturní klub v rámci projektu OPVK OS Hodina H. Aktivity klubu jsou založeny na principech neformálního, zájmového a zážitkového vzdělávání s cílem rozvíjet osobnost jedince. Klub zaštiťovala za školu Michaela Langová. Spolupráce s řadou úřadů státní správy a samosprávy a ÚSP našeho regionu při realizaci odborné praxe žáků SOŠ, pomoc při realizaci akcí (ples, sportovní dny...) Účastnili jsme se veletrhu vzdělávání Didacta Třebíč 2012, veletrhů vzdělávání v Jihlavě a Znojmě. Prezentace naší školy na těchto akcích se stala důležitou součástí informovanosti veřejnosti a zájemců o studium. Stejně jako v předchozích letech jsme spolupracovali v charitativních aktivitách Bílá pastelka, Darovaná cihla, Srdíčkový den. Pro tělesně a mentálně postižené občany připravoval akce Socio klub. Nejvíce navštívená byla opět Mikulášská besídka. V Sokolovně TJ Sokol Mor. Budějovice a na MěÚ Mor. Budějovice se uskutečnilo slavnostní předávání maturitních vysvědčení za přítomnosti místostarosty města. Nadále pokračovala spolupráce s Nadací ČEZ, především v propagaci studia VŠ vedoucího k pracovním pozicím v ČEZ a projektu Jaderná maturita. Škola se prezentovala veřejnosti na Dnu otevřených dveří , kdy byly prostory zpřístupněny nejen zájemcům o studium. Uskutečnila se řada setkání našich bývalých absolventů s vedením školy v rámci abiturientských srazů. Zápisy o setkání jsou v kronice G. Stále větší důležitost při prezentaci školy na veřejnosti měly informace zveřejňované na vlastních webových stránkách na adrese Nejčastěji jsou navštěvovány rubriky suplování, ISAS ( informace o průběžném hodnocení, přehled akcí školy, evidenční údaje. Tato aktivity byla doplněna o facebook školy. 16

17 11 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalších kontrolách Ve školním roce proběhla ve dnech kontrola vedení povinné dokumentace školy týmem ČŠI ve složení PhDr. Matějů, Mgr. Havel a Ing. Vejvodová. Kontrola neshledala žádné nedostatky. Dne proběhla kontrola VZP na platby pojistného a termínů splatnosti, kontrola oznamovací povinnosti v termínu od dubna 2009 do posledního uzavřeného měsíce. Kontrolu provedly Dagmar Cikánková a Pavla Lamichová. Opět bez závad. Dne proběhla kontrola OSSZ, která se týkala provádění nemocničního pojištění, odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a plnění povinností v důchodovém pojištění od roku 2010 do současnosti. Kontrolorky Bc. Hambálková, Marie Prokopová a Stanislava Slabá nenašly žádná pochybení ve vedení dokumentace. 12 Základní údaje o hospodaření školy Výnosy hlavní činnosti v roce 2012 činily ,12 Kč. Přímá a provozní dotace včetně účelově určených dotačních titulů se na celkových výnosech podílely 97 procenty. Procentuelně je v celkových výnosech zastoupena přímá dotace 74 % ( tis. Kč), provozní dotace 19 % (4 471 tis. Kč), účelové dotace a mimorozpočtové zdroje 3 % (694 tis. Kč), vlastní zdroje 2,5 % (576 tis. Kč) a finanční fondy 0,5 % (136 tis. Kč). Fond odměn nebyl ve sledovaném období čerpán. Z rezervního fondu byla čerpána částka ,67 Kč na pokrytí deficitu mezi náklady a výnosy na konci účetního období. Rozdíl byl způsoben zcela neplánovaným, ale nezbytným výdajem na pořízení školní tabule. Pro její značné opotřebení nebylo možné nákup dále odkládat. V průběhu sledovaného období roku 2012 byl zapojen rovněž fond rozvoje majetku na plánované opravy a technické zhodnocení majetku (rekonstrukce datových rozvodů), bylo proinvestováno 177 tis. Kč. Celkové náklady hlavní činnosti činily ,12 Kč. Z toho tvoří 76 % mzdové prostředky a související odvody, podíl ostatních neinvestičních výdajů činí 24 %. Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil podíl prostředků na platy a tím poklesl podíl ostatních neinvestičních výdajů o 3,4 %. Nevypovídá to ale o navýšení mzdových nákladů, ale o výrazně nižším podílu ostatních výdajů. Srovnání s předchozím rokem je převážně ovlivněno náklady na oslavy školy v roce 2011, a také nutnými úspornými opatřeními v rámci provozních nákladů. Struktura čerpání nákladů zůstává zachována. Plnění v rámci jednotlivých nákladových položek vykazují ve srovnání s předchozím rokem převážně pokles nákladů (materiál, cestovné, opravy, služby, mzdy). Náklady na opravy poklesly téměř o padesát procent. Některé plánované opravy a údržba nebyly realizovány. Výrazný pokles nákladů v rámci materiálu a služeb ovlivnily již zmiňované výdaje předchozího roku na oslavy školy. Zbývající rozdíly jsou způsobeny nutnými úsporami. K mírnému navýšení došlo u energií a odpisů. Celkově organizace vykazuje desetiprocentní pokles nákladů. Náklady hlavní činnosti jsou z 97 % hrazeny z provozních dotací (74,5 % dotace na přímé náklady, 19,5 % dotace na úhradu provozních nákladů, 3 % ostatní účelové dotace). Vlastní činnost včetně čerpání finančních fondů se podílí na krytí nákladů hlavní činnosti 3 %. Z rozboru čerpání provozních prostředků k úhradě přímých ONIV vyplývá, že učebnice, učební pomůcky, vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků a další výdaje vyplývající z pracovněprávních vztahů (cestovné, ochranné pomůcky, závodní stravování) nejsou dostatečně pokryty prostředky přímé dotace a jsou proto dotovány provozními prostředky. Z celkové výše ostatních přímých neinvestičních výdajů je 38,5 % hrazeno z dotace MŠMT na přímé výdaje a zbývajících 64,5 % z provozních prostředků. 17

18 Z procentuálního rozdělení ve sledovaném období i letech předchozích je stále patrné, že prostředky dotace MŠMT určené na přímé ONIV jsou výrazně omezovány. Poskytnuté účelové prostředky ze státního rozpočtu na platy zaměstnanců ve výši Kč byly v plné výši vyčerpány. Celkově bylo vyplaceno Kč. Limit mzdových prostředků byl překročen o prostředky vyplacené v rámci projektu ESF ( Kč) a doplňkové činnosti (4 318 Kč). Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ve srovnání s rokem 2011 snížil o dvě osoby, 48,3 zaměstnanců celkem, z toho 37,9 pedagogických a 10,4 nepedagogických. Celková průměrná mzda v roce 2012 činila Kč. Ve srovnání s předchozím rokem zaznamenala pokles o 797 Kč. Do struktury platů se promítlo zastavení výplaty osobních příplatků všem zaměstnancům a rovněž omezení přespočetných hodin. Objem mimotarifních složek se tak ve srovnání s rokem 2011 snížil na polovinu. Jestliže v roce 2011 činily mimotarifní složky 9 % prostředků na platy, v roce 2012 již jen 5 %. Důvodem pro tato omezení byla výše schváleného příspěvku na platy zaměstnanců. Tato omezení však nebyla dostačující a bylo třeba od července zrušit místo pracovnice infocentra a vrátné na budově SOŠ. Rozpočet prostředků na platy nebyl dostačující na pokrytí všech nákladů. Je to způsobeno celkovým úbytkem uchazečů o studium a nižším počtem žáků ve třídách jak v šestiletém studiu, tak v odborných oborech SOŠ. Pro další období byla organizace nucena přijmout další úsporná opatření. Doplňková činnost V rámci doplňkové činnosti byl realizován pronájem tělocvičny gymnázia, pronájem školního hřiště a pronájmy ostatní plochy pro umístění telekomunikačních zařízení a nápojových automatů. Ve sledovaném období nebyl uskutečněn žádný vzdělávací kurz. Příjmy doplňkové činnosti jsou podle pravidel hospodaření využívány pro potřeby hlavní činnosti. Výsledek hospodaření ve výši Kč byl navržen k rozdělení do fondů organizace. Mimorozpočtové zdroje V oblasti mimorozpočtových zdrojů obdržela škola následující účelové prostředky: Z prostředků NAEP projektu CZ.1.07/1.1.01/ Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina prostřednictvím příjemce dotace Gymnázia Humpolec jako partnerská škola prostředky ve výši Kč. Projekt byl ukončen. Finanční podpora z ESF v rámci projektu Cesty ke zvýšení kvality vzdělávání, reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/ na období let v celkové výši Kč, ve sledovaném období realizována částka ,50 Kč. Příspěvek Města Moravské Budějovice na zhotovení jmenovek ke stromům v gymnazijním parku ve výši Kč. Příspěvek Střediska společných činností AV ČR Praha v rámci projektu Otevřená věda III popularizace přírodovědných a technických oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti na refundaci mezd pedagogů účastníků vzdělávacích aktivit ve výši Kč. Příspěvek Ústavu biologie obratlovců AV ČR Brno na dopravu studentů na exkurzi ve výši Kč. Příspěvek VUT Brno v rámci projektu Další vzdělávání učitelů matematiky středních škol v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na účast dvou pedagogů na vzdělávacím programu (refundace mezd a cestovních výdajů) ve výši Kč. 18

19 Přílohy 1. Učební plány 2. Seznamy studentů školy 3. Tabulka DVPP 4. Přehled realizovaných projektů Příloha č. 1. Učební plány Učební plán oboru vzdělání K/61 Gymnázium všeobecné - šestileté Ročník Předmět Součet Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Geologie a ekologie 1 1 Informatika a výpočetní tech Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Profesní informatika 1 1 Psaní na klávesnici 1 1 Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Adaptační pobyt 3 dny Kurzy LVK 5 dní STK 5 dní Celkem Výuka probíhala dle učebního dokumentu ŠVP pro Gymnázium (šestileté) zpracovaný dle RVP ZV a RVP G, SM 201/2009 s platností od počínaje 1. ročníkem. Tento učební plán platil pro třídy 1.C, 2. C, 4.C. 19

20 Učební plán oboru vzdělání K/601 Gymnázium všeobecné - šestileté Ročník Předmět Součet Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Latina 0 Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Deskriptivní geometrie 0 Fyzika Chemie Biologie/geologie Informatika a výpočetní tech Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem Výuka probíhala dle učebního dokumentu č.j /99-22, který schválilo MŠMT ČR dne s platností od počínaje 1. ročníkem. Tento učební plán platil pro třídy 5. C, 6. C. 20

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 1 Úvod To, o čem se řadu let jen hovořilo, se koncem června roku 2014

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 - 3 - TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAHUJE DVĚ ČÁSTI: 1) Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium Pelhřimov šk. rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2005 / 2006 Slovo ředitele Vážené dámy a pánové, před několika dny mě ve škole navštívil náš absolvent a letošní maturant Rudolf Píša. Ve výroční zprávě o něm můžete v různých

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Slovo úvodem. www.gjo.cz

Slovo úvodem. www.gjo.cz Slovo úvodem Tento školní rok je rokem 110.výročí ústavu. 110 let v životě člověka hodně, ale je to také hodně v životě školy? Školy, která byla založena po památných volbách v r.1899, kdy v Litovli poprvé

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Pontassievská 3, 669 02 Znojmo 1. Charakteristika

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce /4 čj.: /4 GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA Dobříš, Školní 5, 68, IČO . Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 5 Adresa: Školní 5.

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 SVITAVY, ZÁŘÍ 2014 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ŘÍZENÍ ŠKOLY... 5 Struktura řízení školy ve školním roce 2013/14... 5 Poradní a metodické orgány ve školním roce 2013/14...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více