Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 1

2 Úvod Letošní rok byl ve znamení optimalizace škol a školských zařízení. Zřizovatel, Kraj Vysočina, navázal na vize z předchozích let a uskutečnil řadu jednání se zástupci střední škol na toto téma. Naše škola dostala na výběr ze dvou alternativ. Sloučení se Střední školou řemesel a služeb Mor. Budějovice nebo přestěhování výuky z budovy SOŠ do budovy gymnázia, Tyršova 365. Přistoupili jsme na variantu stěhování, které je v důsledku stále snižujícího se počtu žáků školy logické a povede k ekonomicky výhodnějšímu chodu školy. Přestěhování bude spojeno s řadou nutných úkonů, se kterými souhlasila na svém jednání rada kraje. Akce budou financovány částečně z rozpočtu školy, zbytek uhradí zřizovatel. V náplni hlavní činnosti bylo učiněno strategické rozhodnutí o opuštění výuky v oboru šestiletého gymnaziálního vzdělávání. Boj o žáky se základními školami v posledních čtyřech letech nevedl k úspěchu (otevření oboru ob jeden rok s pouze 20 žáky ve třídě) a nebyl pro malý počet žáků ve třídě dlouhodobě z rozpočtu školy financovatelný. Proto jsme se rozhodli napřímit síly k propagaci čtyřletého oboru a chtěli bychom otevírat 2 třídy čtyřletého studia. K tomu pak naplnit kombinovanou třídu sociální a veřejnoprávní činnosti. Tuto změnu okolní základní školy vnímají pozitivně. Podporou pro získávání žáků by měla být i realizace projektu Přírodovědné vzdělávání výzva pro budoucnost, prostřednictvím kterého chceme oslovit žáky okolních ZŠ a získat je nabídkou zajímavých činností v oblasti přírodovědného vzdělávání ke studiu na gymnáziu. Škola se opět prezentovala na veletrzích vzdělávání v Třebíči, Jihlavě i Znojmě. Otevřela svoji školu pro zájemce o studium v rámci dne otevřených dveří. Nabídla uchazečům tradiční soubor seminářů směřujících k přípravě na přijímací zkoušky, tzv. "Krok k přijímacím zkouškám". Přes všechnu snahu (a v součtu s celoroční propagací školy v tisku) se podařilo získat žáky pouze pro třídu čtyřletého gymnázia a kombinovanou třídu oborů SOŠ. Tato skutečnost vyvolala nutnost snižování počtu pedagogických pracovníků. Byla dána výpověď třem učitelům pro nadbytečnost, jeden podal výpověď z vlastní vůle. Během hlavních prázdnin se podařilo zrekonstruovat poslední část historické budovy gymnázia. Nově byly položeny silové a datové rozvody v přízemí budovy. Dále byla provedena výmalba prostor s rekonstrukcí souvisejícími. Došlo k úpravě prostor pro budoucí kancelář zástupce ředitele pro SOŠ. Přestože již není zákonem stanovena povinnost k sebehodnocení školy, je samozřejmostí sledovat i nadále kvalitu vzdělávání. Základním měřítkem je úspěšnost žáků při zakončení studia maturitní zkouškou. Kvalita výuky se projevila v úspěšném absolvování maturitní zkoušky všemi žáky denního studia. Výuku se navíc podařilo doplnit řadou dalších aktivit. Z těch větších bych zmínil využití výstupů z ukončeného projektu "Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích v Kraji Vysočina" a nově zahájeného projektu Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost. Škola nabídla žákům řadu kroužků, besed, přednášek, soutěží v rámci školy i mimo školu, odborných exkurzí včetně zahraničních. Každý z žáků měl skutečně možnost najít si takovou aktivitu, která by naplnila jeho zájmy a pozitivně rozvinula jeho osobnost. Škola byla aktivní i směrem k veřejnosti. Proběhly maturitní plesy obou součástí školy, zopakovali jsme úspěšnou akci Večer hudby, zpěvu a poezie a především se opět konal Majáles. Nabídli jsme účast na besedách, z nichž nejpůsobivější bylo setkání s Jiřím Grygarem. V rámci odborné praxe a dobrovolnické činnosti byla řada našich žáků zapojena do charitativní činnosti. Škola se neobejde bez pomoci partnerů. Byla to především Nadace ČEZ, která přispěla finanční částkou Kč na podporu výuky přírodovědných předmětů. Vybrané aktivity související s výukou finančně podporovalo SRPŠ. Dále byla velmi důležitá spolupráce s Městem Moravské Budějovice, MKS Beseda, muzeem, Sokolem a dalšími organizacemi. 2

3 Tato spolupráce je dlouhodobá a jsem velmi rád, že i v uplynulém období byla oboustranně prospěšná. Další rozvoj školy by nebyl možný bez odpovědného přístupu všech zaměstnanců školy, jejich aktivního přístupu k práci. Schopnosti nabídnout něco navíc k činnostem, které byly dány jejich náplní práce. Oceňuji jejich otevřenost v jednání a věcné připomínky, stejně tak kreativitu a hledání nových přístupů ve výuce i doplňkových aktivit. Všem bych proto velmi rád za jejich odpovědný přístup poděkoval. Stejně tak Radě školy za podnětné připomínky, které vyjadřovaly pohled na školu zvenčí. Neméně důležitá byla spolupráce se zřizovatelem, Krajem Vysočina, zastoupeným především OŠMS. Věřím, že korektní a vstřícné jednání, které bylo charakteristické pro uplynulé období bude pokračovat především v následujícím roce, kdy dojde k přestěhování výuky oborů SOŠ do budovy gymnázia a budeme muset zcela jistě operativně řešit vzniklé problémy. Máme před sebou nelehké období, kdy musíme veřejnosti dokázat, že jsme výborným vzdělávacím zařízením s dlouhodobou tradicí, disponující velmi dobrým materiálním vybavením a kvalitním sborem pedagogických i nepedagogických pracovníků. Dokázat uchazečům, že v ní stojí za to studovat. Věřím, že se nám to společnými silami podaří. Ing. Stanislav Šťáva, ředitel školy 3

4 OBSAH 1 Základní údaje o škole Obory vzdělávání, materiální zabezpečení Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení Gymnázium Střední odborná škola Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Gymnázium Střední odborná škola Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vnější evaluace Uplatnění absolventů Gymnázium Střední odborná škola Rozvoj materiálně technických podmínek školy Gymnázium Střední odborná škola Spolupráce s veřejností, komunitní funkce školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalších kontrolách Základní údaje o hospodaření školy Příloha č. 1. Učební plány Příloha č. 2: studenti Gymnázia Příloha č. 2: studenti Střední odborné školy Příloha č. 3: Tabulka DVPP Příloha č. 4: Přehled realizovaných projektů

5 1 Základní údaje o škole Název: Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 Sídlo: Tyršova 365, Moravské Budějovice, Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva Zástupci ředitele: pro Gymnázium Ing. Karel Dohnálek (zástupce statutárního orgánu) pro Střední odbornou školu Mgr. František Dubský Výchovní poradci: pro Gymnázium RNDr. Věra Pánková pro Střední odbornou školu Mgr. František Dubský Školní metodici prevence: pro Gymnázium Ing. Věra Radová pro Střední odbornou školu Mgr. Ilona Beranovská Identifikační a kontaktní údaje: IČ: REDIZO: IZO: Tel.: Fax : Č. ú.: /0100, K. B. a.s., pobočka Moravské Budějovice Adresa pro dálkový přístup: dále pro zaměstnance Internetové stránky: Charakteristika školy: Škola má právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací zřízenou krajem Vysočina. Hlavní činností je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Předmětem další činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení. Škola byla rozhodnutím MŠMT zapsána dne do školského rejstříku jako střední škola. Školská rada: Předsedkyně: Bc. Olga Pospíšilová (zástupce školy) Členové: PhDr. Zdeněk Janderka (zástupce školy), Magda Kračmarová, Ing. František Večeřa (zástupci zák. zástupců a zletilých studentů), Ing. Jan Nekula, Ing. Jaroslav Soukup, MBA (zástupci zřizovatele) Zřizovatel: kraj Vysočina 5

6 2 Obory vzdělávání, materiální zabezpečení Gymnaziální vzdělání zahrnuje obory vzdělání: K/61 Gymnázium K/41 Gymnázium a dobíhající obor K/601 Gymnázium všeobecné šestileté Oba obory vybavují absolventy znalostmi, vědomostmi a dovednostmi potřebnými pro studium na vysokých školách různého typu. Přípravě na daný typ vysoké školy žák napomáhá volbou skladby volitelných předmětů. Stávající nabídka volitelných předmětů umožňuje kvalitní výběr profilace budoucího absolventa. Střední odborná škola zahrnuje obory vzdělání: M/01 Veřejnosprávní činnost Absolventi jsou připravováni pro výkon správních a administrativních činností na městských a krajských úřadech nebo v orgánech státní správy M/01 Sociální činnost a dobíhající obory M/003 Sociální péče - pečovatelská činnost Absolventi se uplatňují jako kvalifikovaní prosociálně orientovaní pracovníci pro pomoc sociálně potřebným skupinám M/004 Sociální péče - sociálněsprávní činnost Absolventi se uplatní jako specializační pracovníci úřadů státní sociální podpory, odborů sociální péče a sociálněprávní ochrany městských a krajských úřadů. Absolventi obou zaměření mohou rovněž pokračovat ve studiu na VŠ v oborech, které navazují na dané zaměření. Oba obory jsou též vyučovány dálkovou formou studia pro ty zájemce, kteří si při zaměstnání chtějí doplnit střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je bezplatné. Učební plány jednotlivých oborů vzdělání jsou v příloze 1. Počty žáků v jednotlivých ročnících 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. Gymnaziální obory K/ K/ K/ Obory SOŠ M/01 denní M/ M/003 denní M/004 denní M/01 dálkové M/001 dálkové M/01 dálkové M/003 dálkové M/004 dálkové

7 Základní cíl vzdělávání: Hlavním úkolem bylo vybavit absolventy daných oborů vzdělání potřebnými kompetencemi vytvářením motivujícího studijního prostředí, využíváním způsobu diferencované výuky, uplatňováním přístupů a metod podporujících tvořivé a kritické myšlení, pohotovost a samostatnost studenta. Vést žáky k přesvědčení o nutnosti dalšího vzdělávání, sebevzdělávání se. Výuka probíhala dle ŠVP již čtvrtý rok a učitelé budou posuzovat, zda v nich učinit úpravy. Ke změnám jistě dojde u ŠVP Sociální činnost tak, aby se výuka všeobecně vzdělávacích předmětů sladila s oborem VSČ, neboť se tyto předměty budou vyučovat v společné třídě. K naplnění cílů se smysluplně využívalo materiální vybavení školy, včetně audiovizuální techniky. Materiální podmínky: Škola disponuje zázemím zajišťujícím kvalitní výuku, které se neustále vylepšuje. Pro výuku tělesné výchovy využívá vlastní tělocvičnu a přilehlé hřiště. Venkovní hřiště využívají i žáci nedaleké ZŠ TGM Moravské Budějovice. Dlohodobě je připomínkována špatná kvalita povrchu venkovního hřiště. Zřizovatel však jeho opravu nevidí jako prioritu. Výuka přírodovědných předmětů na gymnáziu je podpořena vybavenými laboratořemi chemie a biologie. Obě sbírky byly opět doplněny pomůckami z projektu Partnerská škola ve spolupráci s Nadací ČEZ. Vhodně jsou využívány dataprojektory umístěné v učebnách informatiky. Plně využívány jsou čtyři multimediální učebny s interaktivní tabulí. I nadále jsou maximálně využívány multifunkční kopírovací zařízení (dvě umožňují i barevný tisk a scanování), která jsou k dispozici žákům i zaměstnancům gymnázia. Je však třeba využívat tato zařízení efektivně, hospodárně. Proto byli žáci i zaměstnanci vybídnuti k zvážení nutnosti tisku dokumentů a dále řádné přípravě k tisku z webových stránek (např. úpravou v programu Word). Stejné zkušenosti jsou s obdobným zařízením umístěným na SOŠ. Všechny učebny jsou vybaveny keramickými tabulemi pro popis fixy. K výuce studentů SOŠ v odborných předmětech zdravotní nauka a péče o staré občany je používána specializovaná učebna. Ostatní učebny jsou vybaveny standardním školním nábytkem, který je dle možností obměňován. Dvě třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí, v další je datatprojektor. Umístění výpočetní techniky ve dvou třídách slouží k výuce IT a psaní na klávesnici. Rozsah didaktické techniky současné potřeby výuky plně pokrývá. Obě školy jsou propojeny optickým vláknem a stejným způsobem připojeny k internetu. Připojení je sice rychlé (20Mbps), avšak při připojení více počítačů současně již rychlost nepostačuje. Výuka VT probíhá ve třech specializovaných učebnách s novými stanicemi PC. Podle plánu byly pořízeny v rámci projektu EU peníze SŠ. Ze stejného projektu byly pořízeny i počítače pro učitele. Celkem 62 žákovských stanic, 13 učitelských a 69 monitorů. Na podporu výuky byla k dispozici celá řada pomůcek, včetně audiovizuální techniky a odborné literatury. Na podněty učitelů byly sbírky smysluplně doplňovány. Výuka probíhala ve dvou budovách: Gymnázium, budova Tyršova 365 Střední odborná škola, budova Pražská 104 Stravování bylo řešeno: jídelnou výdejnou, budova Tyršova 365 pro Gymnázium (jídlo dovážené v termoportech ze SŠ řemesel a služeb, Moravské Budějovice automobilem) jídelnou Střední školy řemesel a služeb Mor. Budějovice pro Střední odbornou školu 7

8 Cena obědu 58 Kč, příspěvek žáků 26 Kč. Zaměstnanci 20 Kč (+ příspěvek z FKSP 11 Kč). Zbytek hradila škola z provozních prostředků. Ubytování: Domov mládeže při Střední škole řemesel a služeb, Moravské Budějovice za cenu 800 Kč za měsíc. Celodenní strava přišla na 70 Kč. 8

9 3 Přehled pracovníků školy Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva Zástupce statutárního orgánu, zástupce ředitele pro součást Gymnázium: Ing. Karel Dohnálek Zástupce ředitele pro součást Střední odborná škola: Mgr. František Dubský Ekonomický úsek: Ing. Cihlářová Dáša vedoucí úseku Valová Marie vedoucí školní jídelny-výdejny, sekretářka Učitelé součásti Gymnázium: 1. Mgr. Květa Bretšnajdrová, Čj-D, praxe 4 roky 2. Ing. Karel Dohnálek, IVT, praxe 33 roků 3. Mgr. Petr Dohnálek, IVT-M, praxe 5 roků 4. Mgr. Marie Dupalová, Čj-HV, praxe 38 roků 5. Mgr. Vít Feldbabel, M-F, praxe 12 roků 6. Mgr. Olga Honsová, Aj, RJ, praxe 6 roků 7. RNDr. Radim Horák, M-F, praxe 25 roků 8. Mgr. Martina Chalupová, M-N, praxe 6 roků 9. PhDr. Alena Zina Janáčková, D-Rj-Nj-Fj, praxe 25 roků 10. PhDr. Zdeněk Janderka, Čj-D, praxe 27 roků 11. Mgr. Karel Kabelka, M Bi, praxe 10 roků 12. Mgr. Ilona Lovicarová, Čj-ZSV, praxe 20 roků 13. Mgr. Ivana Mišovičová, M-F, praxe 45 roků 14. Mgr. Helena Moltašová, Bi-M, Nj praxe 5 roků 15. Mgr. Ivana Mottlová, Aj,, praxe 3 roky 16. RNDr. Věra Pánková, M-F, praxe 26 roků 17. Mgr. Štěpánka Pokorná, TV, praxe 11 roků 18. Ing. Věra Radová, CH, praxe 11 roků 19. Mgr. Blanka Roupcová, Čj Fj, praxe 16 roků 20. Mgr. Lucie Škodová, Z-Bi, abs. VŠ 21. Ing. Stanislav Šťáva, CH, praxe 31 roků 22. PhDr. Karel Varhaník, Aj-Nj, praxe 27 roků 23. Mgr. Vladimíra Zemanová, Č-Aj, praxe 31 roků Učitelé součásti Střední odborná škola: 1. Mgr. Ilona Beranovská, odb. sociál. předměty, praxe 15 roků 2. Mgr. Jitka Pospíšilová D - Čj, praxe 3 roky 3. Ing. Hana Doležalová, odb. eko. předměty, praxe 16 roků 4. Mgr. Iva Doležalová Šabatová, Nj, praxe 7 roků 5. Mgr. Magda Klusáčková, odb. sociál. předměty, praxe 20 roků 6. Mgr. František Dubský, ON-M, praxe 20 roků 9

10 7. Mgr. Anna Kočová, Aj, praxe 13 roky 8. Ing. Ivo Krejčí, odb. eko. předměty, praxe 5 roků 9. Mgr. Libor Nečesal, M-F, praxe 12 roků 10. Bc. Olga Pospíšilová, právo, praxe 36 roků 11. Mgr. Martina Slabá, Nj, odborné sociál. předměty, praxe 5 roků 12. Mgr. Lenka Svobodová, B, praxe 13 roků 13. Mgr. Tereza Svobodová, Čj-Nj, praxe 1 rok 14. Mgr. Leona Štáblová, odb. sociál. předměty, praxe 19 roků 15. Ing. Lenka Šprinclová, odb. eko. předměty, praxe 19 roků 16. Martin Vydra, DiS., bez kvalifikace, praxe 11 roků Mateřská, rodičovská dovolená: Mgr. Jitka Urbánková Mgr. Hana Soustružníková Školník, údržbář, topič: Josef Sedlák (G) Jaroslav Hotař (SOŠ) Uklízečky: Jarmila Poláková Ivana Vondráková Věra Urbánková Sabina Vaníčková Jitka Šálková Marta Hotařová Anna Slatinská K byla dána výpověď z nadbytečnosti Ing. Mgr. Feldbabelovi, PhDr. Janderkovi, Bc. Pospíšilové. Bc. Pospíšilová během výpovědní doby onemocněla. V dočasné pracovní neschopnosti je i době psaní této zprávy. RNDr. Horák podal k výpověď z vlastní vůle. 4 Údaje o přijímacím řízení 4.1 Gymnázium Pro tento rok jsme se rozhodli umožnit přijetí uchazečů s vyznamenáním (do 1,5) bez písemných přijímacích zkoušek. Reagovali jsme tak na přístup G Dačice. Pro uchazeče nesplňující zmíněné kritérium byly připraveny písemné zkoušky z matematiky a českého jazyka. Zkoušky v 1. kole se konaly 22. a Do šestiletého oboru gymnázia se přihlásilo pouze 10 uchazečů, a proto bylo přijímací řízení pro tento obor zrušeno. Ve čtyřletém studiu byl počet uchazečů o studium obdobný, jako v minulých letech. Přestože v paralelní třídě šestiletého oboru byl prostor k přijetí dalších 10 uchazečů (tedy celkem přijetí 40 uchazečů), nebyla tato možnost uchazeči využita. Další kola byla vyhlášena na , Čtyřleté studium Kolo Počet přihlášených Počet přijatých Nastoupí ke studiu

11 Šestileté studium Kolo Počet přihlášených Počet přijatých Nastoupí ke studiu Střední odborná škola Uchazeči splňující kritérium prospěchu s vyznamenáním (do 1,5) byli přijati bez přijímacích zkoušek. Jednalo se o 10 uchazečů. Ostatní uchazeči konali přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a všeobecného přehledu ve dnech 22. a Pro přijímání byla vyhlášena ještě další kola na , Vzhledem k celkovému počtu přijatých žáků vznikne kombinovaná třída se společnou výukou všeobecně vzdělávacích předmětů. Čtyřleté studium VSČ Termín Počet přihlášených Počet přijatých Nastoupí ke studiu , Čtyřleté studium SČ Termín Počet přihlášených Počet přijatých Nastoupí ke studiu , 3., V rámci propagace oborů jsme se zúčastnili veletrhů vzdělávání v Třebíči, Jihlavě i Znojmě. Dále se dne uskutečnil den otevřených dveří. Navštívili jsme ZŠ, které nás pozvaly na setkání s rodiči žáků 9. roč.. Pro uchazeče byl již tradičně v měsících únoru a březnu uskutečněn Krok k přijímacím zkouškám, což byl sled přípravných hodin pro přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky nejen na naši školu. Tato akce byla opět pozitivně hodnocena. Do kurzu pro čtyřleté studium docházelo kolem 30 zájemců. Přes všechny tyto aktivity zájem o studium klesá. Snad se podaří odhalit, proč do zvoleného oboru nenastoupí všichni žáci, kteří byli přijati. 11

12 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Gymnázium Ve školním roce absolvovalo výuku v gymnaziálních oborech celkem 217 žáků (loni 239), tedy stálý pokles. Z toho ve čtyřletém studiu 101 ve čtyřech třídách (1.A, 2.A, 3.A, 4.A) a v šestiletém studiu 116 v pěti třídách (1.C, 2.C, 4.C, 5.C, 6.C ). Ke dni přestoupila na jinou školu Anežka Tesařová (4.C). Ke dni přestoupila do třídy 4. C Dominika Kacetlová. Přehled hodnocení žáků 1. pololetí 2. pololetí Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 3 0 Neklasifikováno 0 0 Konalo opravnou zkoušku 0 0 Úspěšně vykonalo opr. zkoušku, 0 0 hodnocení v náhradním termínu Průměrná známka na škole 2,09 2,11 Maturitní zkoušky se nakonec konaly podle stejného schématu, jako minule. Parlamentu toto rozhodnutí sice trvalo, ale nakonec přišla tato informace relativně včas a maturanti se mohli ke zkoušce do přihlásit. Maturitní zkouška se dělila na část společnou ( z Čj, M nebo cizího jazyka zajišťovanou státem) a část profilovou (s tradiční nabídkou předmětů zajišťovanou školou). Didaktické testy opět předcházely ústní část a probíhaly pro všechny třídy ve dnech Ve dnech maturovala třída 4. A, ve dnech třída 6. C. Ve společné části uspěli všichni maturující V profilové části neuspěly dvě žákyně 4. A z ZSV a B. Obě úspěšně vykonaly opravnou zkoušku dne Přehled hodnocení u maturitní zkoušky Třída Třídní učitel Maturovalo Počet vyznamenání Prospělo Neprospělo 4. A Ing. Mgr. Vít 27 Feldbabel C Mgr. Lovicarová Celkem Úspěšná opravná zkouška Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se konalo v 15 hod. v kinosále v Moravských Budějovicích. Absolventi obdrželi od SRPŠ DVD z předávání vysvědčení.. 12

13 5.2 Střední odborná škola Ve školním roce 2012/2013 zahájilo studium celkem 201 žáků (mírný nárůst oproti 199 loni). Výuka probíhala celkem ve 13 třídách, a to v osmi třídách denního studia (1.D, 2.D, 3.D, 4.D, 1.E, 2.E, 3.E, 4.E) a v pěti třídách dálkového studia (1. G, 3. F, 3. G, 5.F, 5.G). Během školního roku odešla z důvodu přestupu Nikola Fukalová z 1. D k a přišla Riana Pechová do 1. D k Do 3. F byla přijata Tereza Doležalová k Dále ukončili dálkové studium z různých důvodů Jana Berková, Petra Blechová, Jitka Ferdová, Zuzana Horáková, Aneta Kourková, Jaroslav Kršek, Michaela Křenková, Kristýna Kučerová, Andrea Petříčková, Žaneta Šimanová a Tereza Šindelářová. Přehled hodnocení žáků 1. pololetí 2. pololetí Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 28 6 Neklasifikováno 10 9 Konalo opravnou zkoušku 0 4 Konalo zkoušku v náhradním 10 9 termínu Úspěšně vykonalo opr. zkoušku, 0 1 hodnocení v náhradním termínu Průměrná známka na škole 2,05 2,05 Žákyně, která neuspěla u opravné zkoušky, požádala o opakování ročníku. Žádosti bylo vyhověno. Maturitní zkoušky se konaly ve dnech pro 4. E (praktická v DD sv. Antonína M. Budějovice, učebna VT v budově Pražská), (ústní společná + profilová) u třídy 4. E, 5.G, (praktická ve třídě IT), (ústní společná + profilová) třídy 4.D, 5. F. Didaktické testy probíhaly pro obě třídy ve dnech Přehled hodnocení žáků u maturitní zkoušky Třída Třídní učitel Maturovalo Počet vyznamenání Prospělo Neprospělo Úspěšná opravná zkouška 4. D Ing. Šprinclová E Ing. Šprinclová F Ing. Krejčí G Ing. Krejčí Celkem K maturitě nebyli z důvodu neukončení ročníku připuštěni Kristýna Bučková a Gabriela Dobešová ze 4. D, Karolína Dědková ze 4. E. U zkoušek neuspělo 9 žáků. V profilové části uspěli všichni maturanti. Ve společné 6 z DT (5xM, 1xAj), 2 PP (1xNj, 1xAj), 1x ústní Čj. V podzimním termínu pak z 9 úspěšně ukončilo 5. Všem neúspěšným byla sdělena možnost opakování zkoušky v jarním termínu

14 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se konalo ve h pro všechny třídy v obřadní síni MěÚ v Moravských Budějovicích. Vysvědčení předával místostarosta města Mor. Budějovice, Jan Kocáb. 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňovalo v souladu s plánem DVPP pro školní rok 2021/13. Jako každoročně bylo další vzdělávání dle plánu naplňováno ve dvou rovinách. Absolvováním školení jsme doplnili potřebné počty zadavatelů a hodnotitelů pro zdárné zvládnutí organizace nové formy maturitní zkoušky včetně žáků s PUP. Dále učitelé i nepedagogičtí pracovníci volili vhodné semináře pro svůj individuální rozvoj. Konkrétní údaje jsou v příloze 3. tohoto dokumentu. Dále se jednalo o společné akce organizované vedením školy. Jejich výčet následuje: Lektor Datum Téma Počet účastníků Mgr. Bis Školení k vytváření DUM, 34 VM Ing. Dohnálek, M. Vydra Školení WORD Školení na vytváření vzdělávacích materiálů spadalo do realizace projektu EU peníze SŠ, školení na užívání WORD 2007 bylo vyvoláno obměnou software ve škole. 7 Vnější evaluace Maturantům bylo nabídnuta účast v maturitním tréninku pro přípravu k MZ (z Čj, M, Cj) od společnosti Scio, kdy řada žáků této možnosti využila. Výsledky byly sděleny pouze žákům, škola získala jen výsledky za třídu v porovnání s ostatními školami. Dne byli testováni žáci 1.C, 2. C v rámci přírodovědného klokana. Následně pak studenti vyšších ročníků Svými výsledky však nedosáhli pronikavého úspěchu. Dne se dva školní týmy zúčastnily internetové matematické olympiády pořádané fakultou strojní VÚT Brno. Tým ve složení Jana Kuncová, Klára Kacetlová, Petr Kříž, Tomáš Prášek, Markéta Tučková, Veronika Puchnerová, Dagmar Dvořáková obsadil 88. místo, druhý tým vedený Tomášem Veverou 144. místo. Soutěže se zúčastnilo celkem 206 škol z celé republiky. Dne se 7 studentů školy (Finda Lukáš, Haška Ondřej, Alexa Josef, Kuncová Jana, Binderová Jitka, Filipská Radka, Puchnerová Veronika) zúčastnilo soutěže Angličtinář roku pořádanou společností Czech-us, v.o.s. Praha. Z 91 škol obsadil tým 27. místo a Veronika Puchnerová byla dokonce místo 5.! Ve dnech a proběhla Jaderná maturita v areálu JE Dukovany. Z naší školy ji zdárně absolvovali Stanislava Klepáčková, Veronika Hinmerová, Michaela Urbanovská, Tuan Anh Nguyen a Leoš Nejerál. Dále se naši studenti účastnili olympiád v Čj, M, Aj, Nj, F, Ch, B, Z a soutěže SOČ. Největšími úspěchy byla umístění na 2. místě v krajském kole SOČ z biologie a 5. místo v krajském kole FO Veroniky Puchnerové. Veronika Puchnerová ještě zvítězila ve vědomostní soutěži S Vysočinou do Evropy. Význačným úspěchem bylo první místo PhDr. Aleny Ziny Janáčkové s kolektivem žáků v celorepublikovém projektu Šprechtíme. 14

15 8 Uplatnění absolventů Ne všichni absolventi zašlou návratku o svém dalším působení. Proto se počty uvedené v tabulkách nemusí shodovat s počty absolventů opouštějících školu. 8.1 Gymnázium Třída Přihlášeno/přijato na VŠ 4. A 27/ C 25/ Celkem 52/ Střední odborná škola Třída Přijato na VŠ Přijato na VOŠ Přijato VŠ (%) Jazykové školy Prac. poměr Mateřská dovolená Jazykové školy Zaměstnání Zahraničí Úřad práce 4. D E Celkem Rozvoj materiálně technických podmínek školy 9.1 Gymnázium Realizované akce: pokračování rekonstrukce datových a silových sítí v přízemí historické budovy G obměna stanic PC (62 žákovských stanic, 13 učitelských a 69 monitorů) adaptace místnosti vahovny na kancelář zástupce ředitele SOŠ (v kontextu se stěhováním výuky SOŠ v roce 2014) výmalba přízemí historické budovy G podle požadavků správců sbírek, finančních možností a v souladu s koncepcí rozvoje školy doplňování učebních pomůcek 9.2 Střední odborná škola Vzhledem k plánovanému přesunu výuky z budovy Pražská do budovy Tyršova se žádné větší opravy neplánovaly Realizované akce: úprava stolů pod počítače ve sborovně podle požadavků správců sbírek, finančních možností a v souladu s koncepcí rozvoje školy doplňování učebních pomůcek 15

16 10 Spolupráce s veřejností, komunitní funkce školy Škola se opírá o tradiční formy spolupráce, z nichž nejdůležitější je součinnost se sdružením rodičů na obou součástech školy. Sdružení napomáhá při organizaci maturitního plesu a finančním příspěvkem hradí mimoškolní aktivity žáků, odměny žáků, přispívá na odborné exkurze a sportovně turistické kurzy.. Spolupráce vedení školy se Školskou radou při Gymnáziu a Střední odborné škole je korektní a obapolně prospěšná. Vlivem odchodu dvou členů byly uskutečněny doplňující volby. Spolupráce s DDM Moravské Budějovice ve vedení kroužků a pořádání kulturních a sportovních aktivit (Moravskobudějovický triatlon ). Spolupráce se ZŠ se orientovala do oblasti poradenství pro volbu SŠ. Dále jsme obě moravskobudějovické školy oslovili s projektem na podporu výuky cizích jazyků. ZŠ TGM využívala venkovní školní hřiště. ZŠ TGM využila v rámci projektu Den stromů popisky u stromů v gymnazijním parku. Průvodcem byl učitel gymnázia, Mgr. Kabelka. Spolupráce s Městem Moravské Budějovice se projevila při projektu na úpravu Heřmanských kopců, kdy OŽP zorganizoval činnost pro studenty gymnázia a ZŠ TGM. Spolupráce se SŠ byla zaměřena především na oblast sportovní (turnaje, olympiády) Spolupráce s VOŠ, VŠ spočívala ve vedení pedagogických praxí studentů na obou součástech, dále v komunikaci výchovných poradců se zástupci škol ohledně nabídky dalšího studia. Dále se uskutečnila návštěva pravidelné nabídky pomaturitního vzdělávání - GAUDEÁMUS Spolupráce s GTS Alive s.r.o. v zajišťování ISIC karet zájemcům z řad studentů, ITIC pro učitele V květnu vznikl na škole Multikulturní klub v rámci projektu OPVK OS Hodina H. Aktivity klubu jsou založeny na principech neformálního, zájmového a zážitkového vzdělávání s cílem rozvíjet osobnost jedince. Klub zaštiťovala za školu Michaela Langová. Spolupráce s řadou úřadů státní správy a samosprávy a ÚSP našeho regionu při realizaci odborné praxe žáků SOŠ, pomoc při realizaci akcí (ples, sportovní dny...) Účastnili jsme se veletrhu vzdělávání Didacta Třebíč 2012, veletrhů vzdělávání v Jihlavě a Znojmě. Prezentace naší školy na těchto akcích se stala důležitou součástí informovanosti veřejnosti a zájemců o studium. Stejně jako v předchozích letech jsme spolupracovali v charitativních aktivitách Bílá pastelka, Darovaná cihla, Srdíčkový den. Pro tělesně a mentálně postižené občany připravoval akce Socio klub. Nejvíce navštívená byla opět Mikulášská besídka. V Sokolovně TJ Sokol Mor. Budějovice a na MěÚ Mor. Budějovice se uskutečnilo slavnostní předávání maturitních vysvědčení za přítomnosti místostarosty města. Nadále pokračovala spolupráce s Nadací ČEZ, především v propagaci studia VŠ vedoucího k pracovním pozicím v ČEZ a projektu Jaderná maturita. Škola se prezentovala veřejnosti na Dnu otevřených dveří , kdy byly prostory zpřístupněny nejen zájemcům o studium. Uskutečnila se řada setkání našich bývalých absolventů s vedením školy v rámci abiturientských srazů. Zápisy o setkání jsou v kronice G. Stále větší důležitost při prezentaci školy na veřejnosti měly informace zveřejňované na vlastních webových stránkách na adrese Nejčastěji jsou navštěvovány rubriky suplování, ISAS ( informace o průběžném hodnocení, přehled akcí školy, evidenční údaje. Tato aktivity byla doplněna o facebook školy. 16

17 11 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalších kontrolách Ve školním roce proběhla ve dnech kontrola vedení povinné dokumentace školy týmem ČŠI ve složení PhDr. Matějů, Mgr. Havel a Ing. Vejvodová. Kontrola neshledala žádné nedostatky. Dne proběhla kontrola VZP na platby pojistného a termínů splatnosti, kontrola oznamovací povinnosti v termínu od dubna 2009 do posledního uzavřeného měsíce. Kontrolu provedly Dagmar Cikánková a Pavla Lamichová. Opět bez závad. Dne proběhla kontrola OSSZ, která se týkala provádění nemocničního pojištění, odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a plnění povinností v důchodovém pojištění od roku 2010 do současnosti. Kontrolorky Bc. Hambálková, Marie Prokopová a Stanislava Slabá nenašly žádná pochybení ve vedení dokumentace. 12 Základní údaje o hospodaření školy Výnosy hlavní činnosti v roce 2012 činily ,12 Kč. Přímá a provozní dotace včetně účelově určených dotačních titulů se na celkových výnosech podílely 97 procenty. Procentuelně je v celkových výnosech zastoupena přímá dotace 74 % ( tis. Kč), provozní dotace 19 % (4 471 tis. Kč), účelové dotace a mimorozpočtové zdroje 3 % (694 tis. Kč), vlastní zdroje 2,5 % (576 tis. Kč) a finanční fondy 0,5 % (136 tis. Kč). Fond odměn nebyl ve sledovaném období čerpán. Z rezervního fondu byla čerpána částka ,67 Kč na pokrytí deficitu mezi náklady a výnosy na konci účetního období. Rozdíl byl způsoben zcela neplánovaným, ale nezbytným výdajem na pořízení školní tabule. Pro její značné opotřebení nebylo možné nákup dále odkládat. V průběhu sledovaného období roku 2012 byl zapojen rovněž fond rozvoje majetku na plánované opravy a technické zhodnocení majetku (rekonstrukce datových rozvodů), bylo proinvestováno 177 tis. Kč. Celkové náklady hlavní činnosti činily ,12 Kč. Z toho tvoří 76 % mzdové prostředky a související odvody, podíl ostatních neinvestičních výdajů činí 24 %. Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil podíl prostředků na platy a tím poklesl podíl ostatních neinvestičních výdajů o 3,4 %. Nevypovídá to ale o navýšení mzdových nákladů, ale o výrazně nižším podílu ostatních výdajů. Srovnání s předchozím rokem je převážně ovlivněno náklady na oslavy školy v roce 2011, a také nutnými úspornými opatřeními v rámci provozních nákladů. Struktura čerpání nákladů zůstává zachována. Plnění v rámci jednotlivých nákladových položek vykazují ve srovnání s předchozím rokem převážně pokles nákladů (materiál, cestovné, opravy, služby, mzdy). Náklady na opravy poklesly téměř o padesát procent. Některé plánované opravy a údržba nebyly realizovány. Výrazný pokles nákladů v rámci materiálu a služeb ovlivnily již zmiňované výdaje předchozího roku na oslavy školy. Zbývající rozdíly jsou způsobeny nutnými úsporami. K mírnému navýšení došlo u energií a odpisů. Celkově organizace vykazuje desetiprocentní pokles nákladů. Náklady hlavní činnosti jsou z 97 % hrazeny z provozních dotací (74,5 % dotace na přímé náklady, 19,5 % dotace na úhradu provozních nákladů, 3 % ostatní účelové dotace). Vlastní činnost včetně čerpání finančních fondů se podílí na krytí nákladů hlavní činnosti 3 %. Z rozboru čerpání provozních prostředků k úhradě přímých ONIV vyplývá, že učebnice, učební pomůcky, vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků a další výdaje vyplývající z pracovněprávních vztahů (cestovné, ochranné pomůcky, závodní stravování) nejsou dostatečně pokryty prostředky přímé dotace a jsou proto dotovány provozními prostředky. Z celkové výše ostatních přímých neinvestičních výdajů je 38,5 % hrazeno z dotace MŠMT na přímé výdaje a zbývajících 64,5 % z provozních prostředků. 17

18 Z procentuálního rozdělení ve sledovaném období i letech předchozích je stále patrné, že prostředky dotace MŠMT určené na přímé ONIV jsou výrazně omezovány. Poskytnuté účelové prostředky ze státního rozpočtu na platy zaměstnanců ve výši Kč byly v plné výši vyčerpány. Celkově bylo vyplaceno Kč. Limit mzdových prostředků byl překročen o prostředky vyplacené v rámci projektu ESF ( Kč) a doplňkové činnosti (4 318 Kč). Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ve srovnání s rokem 2011 snížil o dvě osoby, 48,3 zaměstnanců celkem, z toho 37,9 pedagogických a 10,4 nepedagogických. Celková průměrná mzda v roce 2012 činila Kč. Ve srovnání s předchozím rokem zaznamenala pokles o 797 Kč. Do struktury platů se promítlo zastavení výplaty osobních příplatků všem zaměstnancům a rovněž omezení přespočetných hodin. Objem mimotarifních složek se tak ve srovnání s rokem 2011 snížil na polovinu. Jestliže v roce 2011 činily mimotarifní složky 9 % prostředků na platy, v roce 2012 již jen 5 %. Důvodem pro tato omezení byla výše schváleného příspěvku na platy zaměstnanců. Tato omezení však nebyla dostačující a bylo třeba od července zrušit místo pracovnice infocentra a vrátné na budově SOŠ. Rozpočet prostředků na platy nebyl dostačující na pokrytí všech nákladů. Je to způsobeno celkovým úbytkem uchazečů o studium a nižším počtem žáků ve třídách jak v šestiletém studiu, tak v odborných oborech SOŠ. Pro další období byla organizace nucena přijmout další úsporná opatření. Doplňková činnost V rámci doplňkové činnosti byl realizován pronájem tělocvičny gymnázia, pronájem školního hřiště a pronájmy ostatní plochy pro umístění telekomunikačních zařízení a nápojových automatů. Ve sledovaném období nebyl uskutečněn žádný vzdělávací kurz. Příjmy doplňkové činnosti jsou podle pravidel hospodaření využívány pro potřeby hlavní činnosti. Výsledek hospodaření ve výši Kč byl navržen k rozdělení do fondů organizace. Mimorozpočtové zdroje V oblasti mimorozpočtových zdrojů obdržela škola následující účelové prostředky: Z prostředků NAEP projektu CZ.1.07/1.1.01/ Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina prostřednictvím příjemce dotace Gymnázia Humpolec jako partnerská škola prostředky ve výši Kč. Projekt byl ukončen. Finanční podpora z ESF v rámci projektu Cesty ke zvýšení kvality vzdělávání, reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/ na období let v celkové výši Kč, ve sledovaném období realizována částka ,50 Kč. Příspěvek Města Moravské Budějovice na zhotovení jmenovek ke stromům v gymnazijním parku ve výši Kč. Příspěvek Střediska společných činností AV ČR Praha v rámci projektu Otevřená věda III popularizace přírodovědných a technických oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti na refundaci mezd pedagogů účastníků vzdělávacích aktivit ve výši Kč. Příspěvek Ústavu biologie obratlovců AV ČR Brno na dopravu studentů na exkurzi ve výši Kč. Příspěvek VUT Brno v rámci projektu Další vzdělávání učitelů matematiky středních škol v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na účast dvou pedagogů na vzdělávacím programu (refundace mezd a cestovních výdajů) ve výši Kč. 18

19 Přílohy 1. Učební plány 2. Seznamy studentů školy 3. Tabulka DVPP 4. Přehled realizovaných projektů Příloha č. 1. Učební plány Učební plán oboru vzdělání K/61 Gymnázium všeobecné - šestileté Ročník Předmět Součet Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Geologie a ekologie 1 1 Informatika a výpočetní tech Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Profesní informatika 1 1 Psaní na klávesnici 1 1 Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Adaptační pobyt 3 dny Kurzy LVK 5 dní STK 5 dní Celkem Výuka probíhala dle učebního dokumentu ŠVP pro Gymnázium (šestileté) zpracovaný dle RVP ZV a RVP G, SM 201/2009 s platností od počínaje 1. ročníkem. Tento učební plán platil pro třídy 1.C, 2. C, 4.C. 19

20 Učební plán oboru vzdělání K/601 Gymnázium všeobecné - šestileté Ročník Předmět Součet Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Latina 0 Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Deskriptivní geometrie 0 Fyzika Chemie Biologie/geologie Informatika a výpočetní tech Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem Výuka probíhala dle učebního dokumentu č.j /99-22, který schválilo MŠMT ČR dne s platností od počínaje 1. ročníkem. Tento učební plán platil pro třídy 5. C, 6. C. 20

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2014/2015 1 Úvod První školní rok společně v jedné budově. Tak by se dalo charakterizovat

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 1 Úvod Letošní rok byl ve znamení optimalizace škol a školských zařízení.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 1 Úvod To, o čem se řadu let jen hovořilo, se koncem června roku 2014

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ Telefon školy začíná 566 651... sekretariát školy: 566 651 211, fax: 566 626 395 Vyučovací hodiny Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Čas 7:05-7:50 8:00-8:45 8:50-9:35 9:50-10:35

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 Asociace samaritánů České republiky právní forma - obecně prospěšná společnost IČO 25767020 poskytované

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více