PONTIKA s.r.o. IČO Sportovní Karlovy Vary tel DSP, DZS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS"

Transkript

1 PONTIKA s.r.o. IČO Sportovní Karlovy Vary tel DSP, DZS

2 OBSAH: 1. Identifikační údaje mostu 2. Základní údaje o mostu (dle ČSN a ČSN ) 3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění 4. Popis stávající konstrukce mostu 5. Technické řešení mostu 6. Výstavba mostu 1. Identifikační údaje mostu 1.1. Stavba : Rekonstrukce lávky přes Ohři v Šabině 1.2. Název mostu : Lávka přes Ohři v Šabině 1.3. Katastrální obec : Šabina, Dasnice Obec : Šabina 1.4. Kraj : Karlovarský 1.5. Objednatel, stavebník : Obec Šabina, IČ Uvažovaný správce : Obec Šabina, IČ Projektant : PONTIKA s.r.o., Sportovní 4, Karlovy Vary tel , zodpovědný projektant: Ing.Luděk Oberhofner, číslo autorizace Pozemní komunikace : stezka pro pěší Přemosť. překážka : řeka Ohře, ř.km 210, Úhel křížení : ~75 2. Základní údaje o mostu, stav po rekonstrukci, visutá část (dle ČSN a ČSN ) 2.1. Charakteristika mostu : visutá ocelová lávka, třípolová, s dřevěnou mostovkou, nosná lana vedena přes sedla na pylonech a kotvena v kotevních blocích 2.2. Délka přemostění : 83,50m 2.3. Délka mostu : 92,40m 2.4. Délka nosné konstrukce : 84,28m 2.5. Rozpětí jednotlivých polí : 19,2+56,24+15,42m 2.6. Šikmost mostu : kolmý 2.7. Volná šířka mostu : 1,24m 2.8. Šířka průchozího prostoru : 1,24m 2.9. Šířka mostu : 1,52m (mezi čepy závěsů) Výška mostu nad terénem : 4,75m Stavební výška : 0,30m Plocha nosné konstrukce : 128m Zatížení mostu : EN , čl , čl , odst.(2) qfk=3,4 kn/m2 pro globální účinky Qfwk=2kN na ploše 0,1x0,1m pro lokální účinky Str.1

3 3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění 3.1. Návaznost projektu mostního objektu na DÚR - účel mostu a požadavky (podklady) na jeho řešení Projekt řeší rekonstrukci stávající lávky. Hlavním důvodem rekonstrukce lávky je špatný stavební stav. Podle mimořádné prohlídky z 10/2012 [1] je klasifikační stupeň stavu nosné konstrukce mostu VIvelmi špatný, s tendencí k VII-havarijní. Příčinou je hlavně stav nosných lan v místech zakotvení Charakter přemosťované překážky Řeka Ohře je v místě křížení ( ř.km 210,09) v přímé, šířka ve dně je cca 46,0 m. Normální hloubka vody je ~1,0m. Břehy řeky jsou porostlé vegetací (stromy, křoviny), na pravém břehu je zástavba Územní podmínky Území se nachází na západním okraji obce Šabina. Pravý břeh Ohře je zastavěný. Břehy řeky jsou porostlé vegetací tvořenou vzrostlými stromy a křovinami. Levý břeh je rovinatý, s mírným sklonem k řece, pravý břeh zejména proti proudu řeky je vyšší a strmější Geotechnické podmínky Nebyly ověřovány, jedná se o rekonstrukci nosné konstrukce. 3.5 Hydrotechnické podmínky Hladina návrhového průtoku Q100 byla určena z povodňového modelu Ohře [4]. Profil křížení je v ř.km ~210,09, určená hladina Q100 je ~409,10m. Volná výška nad hladinou návrhového průtoku Q100 je min. 0,88m (0,68m před rekonstrukcí). 3.6 Podklady [1] Mimořádná prohlídka mostu (PONTIKA s.r.o., 10/2012) [2] Šabina lávka pro pěší, zaměření (Ing.Jitka Tomandlová, 10/2012, 02/2013) [3] Oprava lávky přes Ohři v Šabině ( PD, Jiří Peška, 9/1985) [4] Záplavové území Ohře, Okounov-VD Skalka, povodňový model, aktualizace 2007 (Povodí Ohře, státní podnik, HEPS Terezín, 2007) 4. Popis stávající konstrukce mostu Lávka se nachází na okraji obce Šabina a převádí stezku pro pěší přes řeku Ohři. Lávka byla postavena pravděpodobně v roce 1956, v roce 1985 byla provedena oprava lávky (nátěry ocelových konstrukcí, výměna dřevěných konstrukcí). Založení Založení je pravděpodobně plošné, hloubka založení neznámá. Mostní podpěry Visutá lávka má dvě krajní opěry (spíše kotevní bloky) a dvě mezilehlé podpěry - pylony. Číslování Str.2

4 podpěr (z levého na pravý břeh): levobřežní kotevní blok č.10, pylon č.20, pylon č.30, pravobřežní kotevní blok č.40. Kotevní bloky jsou masivní betonové. Blok č.40 je prakticky celý zapuštěný pod úrovní terénu. Pylony č.20 a č.30 jsou tvořeny ŽB monolitickým pilířem obdélníkového průřezu a ocelovými příhradovými kyvnými stojkami. Stojka se skládá ze 2 členěných sloupků (dvojice kolejnic) a příčného ztužení z úhelníků 100x100 (3 příčky, 2 diagonály). Spoje jsou šroubované. Sedla lan jsou ze skruženého profilu U. Stojka je pomocí ocelového čepu Ø65mm připojena k ocelové patce vetknuté do vrchní části betonového pilíře. Stojka je kyvná v rovině lan a závěsů. Rampa na levém břehu má tři masivní betonové obdélníkové podpěry. Nosná konstrukce Nosná konstrukce visuté lávky má 3 pole, teoretické rozpětí krajních polí je 19,74 a 15,87m, rozpětí středního pole je 56,24m. Nosná konstrukce sestává z nosných lan, kotevního systému, závěsů a mostovky. Nosná lana jsou tvořena uzavřeným ocelovým jednopramenným lanem Ø 40mm s jednou vrstvou tvarových drátů Z. Lana jsou vedena přes celou délku lávky, na pylonech jsou podepřena ocelovými sedly a zakotvena v opěrách. Příčná vzdálenost lan je ~1,40 m. Lana jsou zakončena válcovými objímkami, nelze přesně určit typ ukončení. Ukotvení do opěr je přes rozpěrnou desku a šikmo vetknuté kolejnice. Závěsy jsou z ploché oceli 50x8. Závěs je na visutý kabel přichycen pomocí lanové svorky z pásové oceli s čepem (šroub). Na konstrukci mostovky je závěs upevněn ocelovou objímkou s čepem (šroub). Vzájemná vzdálenost závěsů je ~2,0 m. Nosný systém mostovky tvoří dvě ocelové trubky Ø 60mm upevněné pomocí objímek na závěsy. Trubky jsou po délce stykovány závitovými spojkami. Na trubky jsou uloženy dřevěné příčníky z hranolů 100/100 v osových vzdálenostech ~ mm. Ložiska nejsou. Mostní závěry nejsou. Nosnou konstrukci rampy tvoří v každém poli dvojice kolejnic. Kolejnice jsou volně uloženy na povrchu betonových podpěr, na dvou mezilehlých podpěrách jsou uloženy na dřevěný pražec, na opěře č.1 visuté lávky jsou uloženy přímo na beton. Nad mezilehlými podpěrami jsou kolejnice spojeny kolejovou spojkou. Na kolejnice jsou uloženy dřevěné příčníky z hranolů 100/100. Mostní svršek Chodník má volnou šířku 1,35 m. Pochozí vrstva je z podélně uložených fošen, přípoj na příčníky je hřebíkový. Mostní vybavení Visutá lávka má oboustranné ocelové zábradlí z plotových rámů výšky 1,15-1,20 m. Rámy jsou připevněny k závěsům. Rampa na levém břehu má ocelové dvoumadlové zábradlí výšky ~1,0m. Lávka je oboustranně opatřena dopravní značkou C7a Stezka pro chodce a papírovou tabulkou s textem Havarijní stav lávky vstup na lávku povolen najednou jen 3 osobám. Na vrcholu obou pylonů jsou umístěny svítidla veřejného osvětlení. Přívod elektřiny je na pylonu č.3, pylon č.2 je připojen vzdušným kabelem z pylonu č.3. Na povodní stojce obou pylonů jsou rozvaděče veřejného osvětlení. 5. Technické řešení rekonstrukce mostu 5.1 Úpravy na kotevních blocích 10 a 40 Vzhledem k úpravě nivelety lávky (tvar a výška nad hladinou) je třeba mírně navýšit kotevní bloky. Zároveň jsou zde provedeny úložné prahy pro osazení nosné konstrukce lávky. Upraveny budou rovněž místa zakotvení lan. Stávající zápory z kolejnic budou mírně zkráceny a povrch otryskán. Na Str.3

5 kolejnice bude navařen kotevní přípravek (roznášecí deska a styčnkový plech). Přípravek včetně kolejnic bude obetonován. Pohledové plochy celého kotevního bloku budou otryskány tlakovou vodou a sanovány do jednotného vzhledu cementovou omítkou. 5.2 Úpravy pylonů 20 a 30 Pohledové plochy betonového pilíře budou otryskány tlakovou vodou a sanovány do jednotného vzhledu cementovou omítkou. Vyčnívající zabetonované profily U200 pro uložení pylonu budou na místě otryskány a opatřeny PKO. Ocelové pylony budou demontovány. Provede se otryskání a repase (výměna šroubových spojů, repase čepového uložení). Lanová sedla z profilů U80 se doplní vevařením skruženého frézovaného ocelového profilu pro uložení lana. Poznámka před demontáží a zpětnou montáží nosných lan je třeba pylon vhodným způsobem zajistit proti sklopení, jedná se o kyvnou stojku. Detailní řešení bude navrženo v rámci RDS. Jedním z možných způsobů je stažení třmeny v prostoru pod čepem. 5.3 Nosná lana, závěsy Nosná lana jsou zavěšena ve dvou paralelních svislých rovinách. Lana jsou na koncích zakotvena do kotevních bloků 10 a 40 prostřednictvím vidlicové koncovky. Navržena jsou uzavřená vinutá lana se dvěma vrstvami uzavřených drátů lan jmenovitého průměru 31mm pevnostní třídy 1570kN podle ČSN EN s antikorozní úpravou. Lana jsou na obou koncích opatřena zalitými vidlicovými koncovkami, připojení na kotevní body je přes styčníkový plech a čep. Lana mají pevnou délku, před osazením na stavbě musí být lana u výrobce předepnuta. Závěs je dvoudílný. Horní část proměnné délky tvoří táhlo z kruhové oceli Ø16mm, ocel táhla je kvality S460N. Oba konce táhla jsou opatřeny vidlicovou koncovkou s kontramatkou. Táhlo musí umožňovat rektifikaci (cca ±30mm). Spodní část závěsu je tvořena ocelovým páskem z plechu P12x50 konstantní délky, který zároveň plní funkci sloupku zábradlí. Závěsy jsou pomocí speciálně navržených lanových svorek upevněny na nosná lana. 5.4 Nosná konstrukce Visutá lávka Niveleta lávky má obloukový tvar s poloměrem zakružovacího oblouku R=612m. Sklon tečen je 4,2%. Délka nosné konstrukce je 84,28m. Nosná konstrukce lávky je ocelová z válcovaných profilů. Je tvořena dvěma podélníky z profilů 2xL120x80x10, příčníky z ½ profilu HEB 180 a vodorovným ztužením z ocelových lan Ø 12mm. Konstrukce je šroubovaná. Konstrukce je podélně dělena na montážní díly délky 3,0m, kloubový styk je na příčníku (v místě závěsu). Konstrukce je zavěšena na konzolách příčníků. Na kotevních blocích 10 a 40 je nosná konstrukce uložena na ocelová čepová ložiska. Obdobně je konstrukce je uložena také na pylonech Rampa Nosnou konstrukci třípolové rampy tvoří 3 prostá pole z dvojic kolejnic XI. Podélný sklon rampy je 1:12. Kolejnice jsou uloženy na dřevěné pražce a nad podporou jsou spojeny kolejovou spojkou. Pata kolejnice je pomocí svěrek a vrtulí přichycena k pražci. Atypické uložení je na kotevním bloku 10. Zde jsou podélné kolejnice uloženy na příčník z kolejnicového profilu. Příčník je uložen na dvě ocelové konzolky kotvené pomocí šroubů a chemických kotev do zadního líce kotevního bloku Mostovka Mostovka je dřevěná. Na visuté lávce je pochozí vrstva je z příčně uložených dubových fošen tl. 50mm (třída D30 ČSN EN 338) ukládaných s mezerou 10mm a připevněných k podélníkům pomocí stavebních vrutů. Str.4

6 Na rampě je pochozí vrstva tvořena podélně uloženými dubovými fošnami (třída D30 ČSN EN 338) na rošt ze smrkových hranolů 120/ Vybavení mostu Zábradlí na visuté lávce je ocelové. Sloupky po 3,0m jsou tvořeny spodní částí závěsů. Dvě madla z ocelových trubek jsou pomocí třmenů přichycena ke sloupkům. Výplň je tvořena ocelovými pozinkovanými lanky. Lanka jsou napnuta mezi krajní sloupky kotvené do kotevních bloků 10 a 40. Na kotevním bloku 10 je nově osazeno dvoumadlové ocelové trubkové zábradlí. Zábradlí na rampě je repasované původní dvoumadlové ocelové trubkové zábradlí Statické a hydrotechnické posouzení Nejnižší bod nosné konstrukce lávky je umístěn 0,88m nad návrhovou hladinu Q100 určenou z povodňového modelu Ohře [2]. Původní lávka měla nejnižší bod 0,68m nad hladinou Q100. Základní rozměry nosných prvků byly ověřeny statickým výpočtem. Lávku osadit tabulkou s vyznačením zatížitelnosti 3kN/m Cizí zařízení na lávce Na lávce je osazeno veřejné osvětlení (svítidla na pylonech) ve vlastnictví majitele lávky a správce lávky. Před rekonstrukcí budou lampy VO a napájecí vodič napnutý mezi pylony demontovány, po dokončení rekonstrukce bude VO zpětně osazeno. 5.9 Řešení protikorozní ochrany Systém PKO ocelové konstrukce je navržen podle kap.19, TKP MD ČR (březen 2008) Systém bude použit na konstrukce: nosná ocelová konstrukce lávky,ocelová část pylonů, zábradlí Životnost ochranného povlaku podle ČSN EN : 20 let (VV) Ochranný povlak typu IC ve složení: 1) epoxid s vysokým obsahem zinku (min.80% hmotn.) - 1 vrstva, tl.vrstvy 100μm 2) epoxid dvoukomponentní plněný lamelárními a vrstvy, tl.vrstvy μm vláknitými pigmenty 3) alifatický polyuretan - 1 vrstva, tl.vrstvy 80μm Celkem: 340μm Příprava povrchu: očištění na Sa 2 1/2, drsnost medium G. Alternativně je možné použít systém I PS (systém povlaku dle dodavatele, který splňuje požadavky na průkazní zkoušky. Odstín krycího nátěru volit do šediva, konečný návrh musí odsouhlasit objednatel. Systém nosných lan a závěsů (komplet včetně koncovek a svorek) bude opatřen galvanickým pokovením zinkem v rámci standardní PKO dodavatele systému (součást výrobku). Životnost ochranného povlaku 30 let (VV) podle ČSN EN Ochrana dřevěných konstrukcí Všechny dřevěné prvky jsou ochráněny tlakovou impregnací (kromě dubových fošen) proti hnilobě a účinkům biotických škůdců (třída ohrožení 3 EN a EN335-2). Proti povětrnostním vlivům (sluneční záření, vlhkost, kolísání teplot) je navržen nátěrový systém se zvýšenou trvanlivostí a jednoduchou obnovou na bázi syntetického lazurovacího laku (odstín bude předem domluven s investorem). Kovové spojovací prostředky musí být samy o sobě odolné proti korozi, nebo musí být proti korozi chráněny (ISO 2081). Str.5

7 5.11 Ochrana povrchu betonových konstrukcí Betonové povrchy ve styku se zemní vlhkostí budou opatřeny dvojnásobným asfaltovým nátěrem (ALP + 2x ALN). 6. Výstavba mostu 6.1 Realizační dokumentace Pro vlastní realizaci je nutno vypracovat RDS. 6.2 Postup a technologie stavby Stavba bude probíhat za vyloučeného provozu na lávce. Pro demontáž montáž ocelových pylonů, osazení lan a montáž nosné konstrukce bude použit mobilní jeřáb. Postup prací: demontáž veřejného osvětlení demontáž dřevěné mostovky postupná demontáž nosné konstrukce lávky a rampy zafixování polohy pylonů a demontáž nosných lan a závěsů demontáž pylonů a jejich následná repase a nové PKO sanace a úprava spodní stavby (úpravy pilířků rampy, dobetonování kotevních bloků) osazení ocelových pylonů, fixace v místě čepů (např. stažením třmeny v prostoru pod čepem) osazení nosných lan lávky, zakotvení v kotevních blocích montáž závěsů postupná montáž nosné konstrukce symetricky na obou pylonech (od pylonu) dřevěná mostovka rektifikace konstrukce dokončení celé rampy na levém břehu zpětná montáž veřejného osvětlení dokončovací práce 6.3 Specifické požadavky Před zahájením stavby je třeba nechat vytýčit inženýrské sítě jednotlivými správci. Případné práce v ochranných pásmech je třeba dohodnout s příslušnými správci. Přístup na pozemky ve vlastnictví Povodí Ohře s.p. a podmínky pro práce v korytě řeky projedná zhotovitel před zahájením prací na příslušných odborech Povodí Ohře, s.p. 6.4 Obecné požadavky na bezpečnost Všechny stavební a montážní práce musí být provedeny podle platných norem a při dodržených všech platných bezpečnostních předpisů. Všichni pracovníci budou před zahájením prací o předpisech prokazatelně poučeni. 6.5 Vliv stavby na životní prostředí Stavba nemá trvalý negativní vliv na životní prostředí. Během stavby dojde ke zhoršení životního prostředí stavebními pracemi a pohybem stavebních mechanismů, zejména prašností a zvýšenou hladinou hluku. Při vlastní stavební činnosti je třeba dbát zásad ochrany životního prostředí. Zvýšenou pozornost je Str.6

8 třeba věnovat zamezení znečistění vodoteče (sanace opěr, tryskání betonu a ocel, prvků). Na stavbě je nutné používat mechanismy splňující předpisy zamezení úniku oleje a ropných látek. Pro případ ekologických havárií bude zpracován havarijní plán. Při stavbě nedojde ke kácení náletové zeleně, nezabírá se lesní ani zemědělská půda. Se staveništními odpady bude zhotovitel nakládat ve smyslu zákona o odpadech č.185/2001 Sb. A podle příslušných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (Vyhláška č.381/2001 MŽP, kterou se vydává katalog odpadů, Vyhláška č.351/2008 MŽP o podrobnostech nakládání s odpady). Zatřídění odpadů dle vyhlášky č. 381/2001Sb. Ministerstva životního prostředí Kód druhu Název druhu odpadu Popis materiálu Kategorie odpadu podle katalogu beton vybouraný beton 0 betonová suť kovy části nosná kce 0 zábradlí zemina a kamení výkopy jiný stavební odpad nátěry odstraněné tryskáním N únik ropných látek odpady v případě havárie N Odpady s kódem , budou odvezeny na běžnou skládku. Odpady s kódem požadavek na uložení určí majitel mostu. Odpady s kódem a mohou být odvezeny pouze na skládku k tomu povolenou nebo budou předány firmě, která odebírá celý sortiment odpadů podle Katalogu odpadů. Karlovy Vary, únor 2013 Ing.Luděk Oberhofner Str.7

Obsah. (D) Most přes Lobezský potok - areál zdraví Stará Ovčárna - Sokolov Technická zpráva

Obsah. (D) Most přes Lobezský potok - areál zdraví Stará Ovčárna - Sokolov Technická zpráva Obsah 1 Všeobecné údaje... 3 1.1 Identifikační údaje mostu... 3 1.2 Údaje o křížení... 3 1.3 Základní údaje o mostě:... 4 2 Zaměření a vytyčení mostu:... 5 3 Geotechnické podmínky:... 5 4 Technické řešení:...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/38117/2013/KAZIV 49908/2013/OSÚP/KAZI 56212

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í České vysoké uče í te h i ké v Praze Fakulta stave í Diplo ová prá e Želez ič í ost přes dál i i v Hodějovi í h Te h i ká zpráva 2014 Bc. Martin Macho Obsah 1. Umístění objektu a popis železniční tratě...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/39048/2013/KAZIV 51562/2013/OSÚP/KAZI 58132

Více

Oprava dětského hřiště, ul. Socháňova, Praha 17 - Řepy

Oprava dětského hřiště, ul. Socháňova, Praha 17 - Řepy Identifikační údaje Údaje o stavbě: Oprava dětského hřiště ul. Socháňova, Praha 17 - Řepy Místo stavby: č. 1293/455 kat. ú. Řepy druh pozemku: ostatní plocha Vlastník: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí

Více

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:...

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:... Obsah 1 Všeobecné údaje:...2 1.1 Identifikační údaje mostu...2 1.2 Údaje o křížení...2 1.3 Základní údaje o mostě:...2 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3

Více

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah Obsah 1. Všeobecné údaje... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 1.2. Zdůvodnění stavby... 2 1.3. Základní údaje o křížení... 2 2. Provádění... 3 2.1. Průběh rekonstrukce mostu... 3 2.2. Harmonogram...

Více

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Závod Prefa Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Prostorové uspořádání Technické podmínky výrobce Schváleno MD OI č. j. 326/09-910-IPK/1 ze dne 22. 4. 2009 s účinností od 1. 5. 2009 Praha, květen 2009 TP

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 15. Mosty - ocelové Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu DOKUMENTACE PDPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu DOKUMENTACE PDPS DOKUMENTACE PDPS Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Obsah: 2 strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Základní údaje o mostě... 5 3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění... 6

Více

IO 04 Mobiliář a herní prvky

IO 04 Mobiliář a herní prvky Údaje o stavbě Název stavby: Obnova parku Metelkovy sady - Turnov Místo stavby: Turnov, Metelkovy sady Katastrální území: Turnov 771601 parcely č.: 2808 Údaje o stavebníkovi: Město Turnov Antonína Dvořáka

Více

12 / 01 019. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

12 / 01 019. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ARCH.Č.SÚS JMK 12 / 01 019 Investiční záměr Název příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Název stavby II/377 Rájec Jestřebí, most 377-008 Evidenční

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3

DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3 DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3 Ing. Tomáš Landa PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Lukáš Klačer SMP CZ a.s. Ing. Pavel Poláček SMP CZ a.s. Bridge over River Lužnice Veselí nad Lužnicí The highway

Více

AS-404 DPS SEZNAM ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY. Vybudování prostorů pro Centrum strategického řízení výzkumů a inovací

AS-404 DPS SEZNAM ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY. Vybudování prostorů pro Centrum strategického řízení výzkumů a inovací SEZNAM ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ OZN. Z 01 Z 02 Z 03 Z 04 Z 05 Z 06 Z 07 Z 08 Z 09 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 Z 15 Z 16 Z 18 Z 17 NÁZEV PROSKLENÁ STĚNA VENKOVNÍ RÁM SE ŽALUZIÍ STŘEŠNÍ HÁK VZT MŘÍŽKA ANTÉNNÍ

Více

MODULÁRNÍ LÁVKA ML18

MODULÁRNÍ LÁVKA ML18 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TP 253 MODULÁRNÍ LÁVKA ML18 TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK č. j. 115/2014-120-TN/1 ze dne 13. 11. 2014 s účinností od 1. 12. 2014 1 OBSAH 1 ÚVOD...

Více

KRNOV - ZŠ JANÁČKOVO NÁMĚSTÍ, NÁVRH OPLOCENÍ JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT A1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST

KRNOV - ZŠ JANÁČKOVO NÁMĚSTÍ, NÁVRH OPLOCENÍ JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT A1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST KRNOV - ZŠ JANÁČKOVO NÁMĚSTÍ, NÁVRH OPLOCENÍ JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT Zak. č. SPS 913-1 A1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM OLOMOUCKÁ 8, OPAVA 1 1- Identifikační

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

(PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí:

(PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí: Most ev. č. 19117-2 Kokořov 1 Most ev. č. 19117-2 Kokořov (PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 1 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU... 1 1.2 ÚČEL BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ...

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.10 Oprava oplocení pravá strana F.11 Oprava oplocení levá strana Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5,

Více

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil pr~ (4 Ý~ ~.: 7 Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil PROJEKCE DOPRAVNĺCH STAVEB PRojEkčNí k~nce[~ Roji VodNí 27, 544 0] DOM/\ŽI1CE rel. ~79 724 94~ E-MAil: ROjT@TE[ECOM.CZ Kraj Plzeňský ~~ýst5/ Klenčí pod

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín Ostrava Kunčice ("GAGARIN")

Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín Ostrava Kunčice (GAGARIN) Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín Ostrava Kunčice ("GAGARIN") Ing. Jan Šedivý, SUDOP BRNO, spol. s r.o. Ing. Miroslav Teršel, SŽDC, s.o., OMT Ing. Lumír Dobiáš, SŽDC,

Více

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU 2014 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014 01.

Více

SILNICE II/480 STAVEBNÍ ÚPRAVY - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 480-001 PŘES POTOK SÝKOREČKU V KOPŘIVNICI LUBINĚ DSP+RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA

SILNICE II/480 STAVEBNÍ ÚPRAVY - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 480-001 PŘES POTOK SÝKOREČKU V KOPŘIVNICI LUBINĚ DSP+RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNICE II/480 STAVEBNÍ ÚPRAVY - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 480-001 PŘES POTOK SÝKOREČKU V KOPŘIVNICI LUBINĚ DSP+RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracováno podle TKP-D staveb pozemních komunikací E ZÁSADY ORGANIZACE

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy (DPS / RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Dotčené

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Adr: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 70890005 (doručeno DS dbyt8g2) Ostatní

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

D.Technická zpráva. Výměna oken č.p.218- Tylův Dům Tábor. Ing.Mizera Pavel Vídeňská 2775, Tábor ------------------ IČO 183 24 568 ČKAIT 0100118

D.Technická zpráva. Výměna oken č.p.218- Tylův Dům Tábor. Ing.Mizera Pavel Vídeňská 2775, Tábor ------------------ IČO 183 24 568 ČKAIT 0100118 Ing.Mizera Pavel Vídeňská 2775, Tábor ------------------ IČO 183 24 568 ČKAIT 0100118 D.Technická zpráva Výměna oken č.p.218- Tylův Dům Tábor Vypracoval : Ing.Mizera Pavel Ing. Luděk Hamr Datum : květen

Více

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Akce: Oprava 4 mostů poškozených povodněmi III. ==================================================================================================== Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Číslo jednací: OZP/15/3257/HOJ R 65 Vyřizuje: Houžvička V Turnově dne 11.11.2015 Věc: Stavba Jizera, Turnov, zvýšení ochrany

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Akce: Oprava 5 mostů poškozených povodněmi IV. ==================================================================================================== Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Akce:

Více

MIMOŘÁDNÁ MOSTNÍ PROHLÍDKA

MIMOŘÁDNÁ MOSTNÍ PROHLÍDKA MIMOŘÁDNÁ MOSTNÍ PROHLÍDKA objektu zakrytého potoka Bystřice v ul. Palackého ve městě Teplice - ev.č. 066.2 - v úseku č.1 a 2, délky cca 550 m (v ul. Palackého od x s ul. Masarykova až k čp.1525 v ul.

Více

LÁVKA PRO PĚŠÍ PRSTEN

LÁVKA PRO PĚŠÍ PRSTEN LÁVKA PRO PĚŠÍ PRSTEN František Opletal, Radek Šiška 1 Úvod Pro oživení mostních objektů nad rychlostní komunikací R25,5/130 sil. I/48 Rychaltice Frýdek-Místek byla navržena lávka pro pěší s antimetrickým

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206, m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 423 - A TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - objekt I 01 140 2520 2240 2970 140 1085 vnitřní zábradlí schodiště hlavní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

Most LAZ 02 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most LAZ 02 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most LAZ 02 Obec Láz, most přes potok Litavka HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 13 Objekt: Most ev. č. LAZ 02 (Obec Láz, most přes potok Litavka) Okres: Příbram Prohlídku provedla firma: Valbek s.r.o. Prohlídku

Více

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD...

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Předmět dokumentace... 3 2. PODKLADY... 4 3. POUŽITÉ PŘEDPISY, LITERATURA, SOFTWARE... 4 4. POPIS KONSTRUKCE...

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2008 voestalpine KREMS FINALTECHNIK GMBH zastoupená v ČR firmou SVITCO Svítek Consult s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 1102/08-910-IPK/1

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení. Jaroslav Kovařík, Ing. Miroslav Souček/ 0402282. bude určen výběrovým řízením

H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení. Jaroslav Kovařík, Ing. Miroslav Souček/ 0402282. bude určen výběrovým řízením Číslo zakázky: 069 2014 A 1 Základní identifikační údaje : A. Průvodní zpráva Název stavby : H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení Místo stavby obec/kraj : Investor : IČO/DIČ : Zpracovatel projektu

Více

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. ÚVOD... 3 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 4. VLIV SANACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ... 7 6. ZÁVĚR... 9 Přílohy: Informace o dotčené parcele

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 4 MOSTY květen 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 50/2015-120-TN/1 ze dne 12. 5. 2015 s účinností od 15. května 2015. Tento dokument

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

DSP. Technická zpráva. Obsah

DSP. Technická zpráva. Obsah Technická zpráva DSP Obsah 1. Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 2. Popis objektu... 2 3. Návrh technického řešení... 2 3.1. Odstranění dřevin... 3 3.2. Směrové poměry...

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL Ministerstvo dopravy TP 242 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

06/2015. Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109. Návod na sestavení a použití

06/2015. Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109. Návod na sestavení a použití 06/2015 Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109 Návod na sestavení a použití Obsah Obsah 1.0 Práce s návodem 2.0 Bezpečnostní pokyny 3.0 Celkový přehled 4.0 Komponenty 5.0 Úvod 6.0 Všeobecné údaje 6.1 Zatřídění

Více

SEZNAM DOKUMENTACE. I. Technická zpráva II. Tabulky konstrukcí III. Tabulky vybavení hřiště. Výkresy:

SEZNAM DOKUMENTACE. I. Technická zpráva II. Tabulky konstrukcí III. Tabulky vybavení hřiště. Výkresy: SEZNAM DOKUMENTACE I. Technická zpráva II. Tabulky konstrukcí III. Tabulky vybavení hřiště Výkresy: 01 Situace bourací práce 1:100 02 Situace nový stav 1:100 03 Detaily provedení konstrukcí K1, K2, K3

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 dle 49 odst. 2 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zadavatele: Dopravní podnik hl. m.

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech

Více

LÁVKA PŘES JIZERU SEMILY U STADIONU STRUČNÝ POPIS STAVBY

LÁVKA PŘES JIZERU SEMILY U STADIONU STRUČNÝ POPIS STAVBY LÁVKA PŘES JIZERU SEMILY U STADIONU STRUČNÝ POPIS STAVBY A. POPIS CHARAKTERU A ÚČELU STAVBY Lávka v Semilech je umístěna v zeleni - v rozsáhlém parku v centru města v místě bývalého koupaliště v Semilech.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ONE Fashion Outlet DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VD 05/2013 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

ONE Fashion Outlet DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VD 05/2013 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Vypracoval Ing. O.Orság Kontroloval Ing. J.Pacula stavba DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE číslo zakázky stupeň dokumentace datum vydání stavba

Více

A 2.1 Předběžný stavebně technický průzkum a stavebně konstrukční řešení statické sanace - průvodní a technická zpráva -

A 2.1 Předběžný stavebně technický průzkum a stavebně konstrukční řešení statické sanace - průvodní a technická zpráva - Ing. M. Veverka projekce IČO Levého 9 0 * +0 09 mvprojekce@mvprojekce.cz 07 stavebně konstrukční řešení - statika trhliny zacelit oboustr.rychletvrdnoucím jemnozrnným betonem a injektovat přes pakry portl.cementem.vrstva

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES MOST NA RAMPĚ

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015.

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015. Obsah Obsah... 1 A. Úvod... 2 1 Identifikační údaje... 2 2 Úvod... 2 3 Technické údaje daného území... 2 Dotazník výsledky dotazníku... 3 3.1 Žáci... 3 3.2 Zaměstnanci... 4 3.3 Rodiče dětí... 4 3.4 Veřejnost...

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Druh stavby: Druh dokumentace: Chodník směr Dubné Čakov, Dubné Dubné Dubné Jihočeský Novostavba

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2 Ministerstvo dopravy TP 243 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s.r.o. Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ KODUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ KODUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ KODUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Výměna podlahy tělocvičny Místo stavby: k.ú. Moravská Třebová 698806 Kraj: Pardubický Obec: Moravská Třebová Ulice: J. K. Tyla Parc.č.:

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.

ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis. ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE Elektrické akustické zařízení NEVÝBUŠNÝ RÁZOVÝ ZVON typ RZ 01

Více

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva Sanace hydroizolace obvodových zdí č. Zak: 1498-3/14 Požární stanice v Děčíně č. výkr.: D1.1.1 D1.2.1 Provaznická 1394, Děčín III. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Vady hrázděných konstrukcí. chybné uložení prvku na sokl zapříčiňující

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY RGANIZACE VÝSTAVBY 1.Identifikační údaje o stavbě : A. značení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: DSP,

Více

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Na následujících stránkách najdete výrobní program svodidel od firmy voestalpine. Svodidla voestalpine jsou v České republice povolena

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.4 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.6 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Safety. Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Safety. Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu Lindab Usnadňujeme výstavbu Lindab Safety Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu Lindab Safety Lindab Safety je sortiment použitelný pro všechny běžné typy střech z všeobecně používaných materiálů.

Více

a) podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu; technologie a navržených materiálů

a) podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu; technologie a navržených materiálů T E C H N I C K Á Z P R Á V A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST (dokumentace pro provádění stavby- SO 04 opěrná stěna) a) podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle

Více