VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 vydaná Základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů Strakonice 7. října 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY, VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁCÍCH 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ A VÝSLEDCÍCH DALŠÍCH KONTROL 11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 12. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 13. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 IČO: , RED IZO: Sídlo školy: Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice Adresa: Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 Krále Jiřího z Poděbrad STRAKONICE Zřizovatel školy: město Strakonice Ředitel školy: Školská rada: Mgr. Jiří Johanes zástupce za zřizovatele: Mgr. Emanuel Pavelka zástupce zákonných zástupců: Mgr. Hana Pazderníková zástupce za pedagogické pracovníky: Mgr. Libuše Blovská Sdružení rodičů při Základní škole Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 (občanské sdružení) Telefonní spojení: ředitel , zástupce ředitele , hospodářka , školní družina , školní jídelna , fax Webové stránky školy: IČO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ UMÍSTĚNÍ A KAPACITA ŠKOLY Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 je jednou ze čtyř základních škol města Strakonice. Leží v poklidné části města Strakonice s velmi dobrou dopravní obslužností. Základní škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od Je školou úplnou, s oběma stupni. Stupně školy jsou umístěny odděleně, každý v jedné budově. Budovy jsou spojeny spojovací chodbou. Součástí školy je školní družina, tělocvična a školní jídelna. Škola má kapacitu 525 žáků. K měla škola 417 žáků v 18 třídách. V jedné třídě bylo průměrně 23,2 žáků. Ke stravování ve školní jídelně bylo přihlášeno 416 žáků. Analýza naplněnosti školy do roku 2019 je znázorněna na vložené tabulce. Červeně označené jsou kvalifikované odhady na základě údajů z matriky města a školní matriky. VYBAVENÍ ŠKOLY Areál školy je možno rozdělit na čtyři propojené části dvě hlavní budovy (I. a II. stupně), tělocvičnu a jídelnu. K areálu patří atrium, které je využíváno pro pohyb a pobyt žáků prvního stupně. Na severní straně od budovy školy je školní hřiště využívané při hodinách tělesné výchovy. Vedle něj je dopravní hřiště využívané mateřskými a základními školami z celého okresu. Jeho součástí je dětské hřiště s prolézačkami. Vyučování ve školní budově probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách. Celkem má škola 24 učebny, z toho 2 počítačové učebny, 2 učebny jazyků, odbornou učebnu fyziky a chemie, přírodopisu, hudební výchovy, školní dílny, pěstírnu a cvičnou kuchyňku. Učitelé mají k dispozici kabinety a dvě sborovny, které jsou vybavené kopírkou, počítači s připojením na internet a tiskárnou. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií (ICT). Škola provozuje 2 počítačové učebny s 31 počítačem, 7 interaktivních tabulí a 4 učebny s dataprojektory. Všechna tato místa jsou pomocí školní sítě připojena na internet. Naše škola v rámci projektu Škola v pohybu z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost získala finanční podporu Kč. Ta byla a je z drtivé části využívána ke zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, realizované pomocí nákupu techniky, dalšího vzdělávání pedagogů a tvorbu digitálních učebních materiálů. Druhou oblastí tohoto projektu je zkvalitnění výuky jazyků. Obě jazykové učebny jsme vybavili interaktivními tabulemi, jednu žákovskými stanicemi se sluchátky. Naše škola funguje jako partnerská škola Evropského centra jazykových zkoušek (ELEC European Lenguage Examination Centre). Hygienické zázemí je na standardní úrovni. Sociální zázemí pro účely školy je odděleno od sociálního zázemí pro veřejnost (tělocvična je pronajímána organizované veřejnosti). OBORY VZDĚLÁNÍ PODLE KLASIFIKACE KMENOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ A RVP: C/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V POHYBU, PLATNÝ OD , V ROČNÍKU VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 6. ročník sportovní výchova, přírodovědná praktika, německý jazyk 7. ročník informatika, přírodovědná praktika, německý jazyk, sportovní výchova 8. ročník informatika, přírodovědná praktika, německý jazyk 9. ročník finanční gramotnost, základy administrativy, přírodovědná praktika, německý jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

4 NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY KROUŽKY Hudební činnosti v ročníku Náboženství Dovedné ruce Hra na flétnu Florbal Sportovní Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje pomocí podpůrných opatření jako jsou např. využívání speciálních metod a postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních rehabilitačních a učebních pomůcek a didaktických materiálů. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných využívání speciálních metod a postupů, forem a prostředků vzdělávání, didaktických materiálů, individuální přístup, příprava na soutěže uvedené ve Věstníku MŠMT. Zajištění plaveckého výcviku Plavecký výcvik probíhal v 1. a 2. ročníku v rozsahu 10 lekcí, ve 3. a 4. ročníku v rozsahu 10 lekcí. Zajištění LVVZ Třída 7. A, B Kramolín, týdenní kurz Lyžařské soustředění 4. A, B a 5. A,B - Kvilda, dva třídenní kurzy Počty žáků K měla škola 417 žáků v 18 třídách. Oproti minulému školnímu roku tak došlo k navýšení počtu žáků o 7,8 %. Naplněnost školy vzrostla ze 74 % v minulém školním roce na 79,5 %. V průběhu školního roku se přírůstky a úbytky žáků měnily v souvislosti se změnou jejich bydliště, nebo s přestupem z osobních důvodů. Na konci školního roku bylo hodnoceno 423 žáků, z nichž čtyři žáci plnili školní docházku podle 38 (plnění povinné školní docházky v zahraničí). Školní družina Kapacita školní družiny 140 žáků byla využita zcela. S účinností od byl rozhodnutím MŠMT nejvyšší povolený počet žáků navýšen na 155. Speciální vzdělávání formou individuální integrace Počet individuálně integrovaných dětí se v průběhu roku neměnil. Pro všechny byly zpracovány individuální vzdělávací plány po konzultacích s PPP a rodiči. Z celkového počtu 7 individuálně integrovaných žáků je 6 s vývojovými poruchami učení a 1 zrakově postižený. Školní úrazy Ve školním roce 2012/2013 jsme zaznamenali 25 školních úrazů. V úrazech dětí jsou započteny všechny, které byly zapsány do knihy úrazů - tedy i drobná poranění, o kterých není vypracováván záznam o úrazu. Pojišťovna odškodnila všechny odeslané pojistné události. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

5 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY TABULKA Č. 1 - ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Přepočtený počet pracovníků celkem učitelé ZŠ ŠD ŠJ 30,6 8 24,6 8 4,11 6,00 0,00 0,00 Z toho vychovatelé 0,00 4,11 0,00 ostatní 6,00 0,00 6,00 Komentář k tabulce č.1: Učitelé: Na škole pracují kvalifikovaní učitelé, pouze minimální počet hodin týdně byl vyučován neaprobovaně. Do důchodu odešel jeden učitel. V důsledku nárůstu počtu žáků i počtu tříd byly na počátku školního roku přijaty dvě učitelky. Novým ředitelem školy se s účinností od stal Mgr. Jiří Johanes, zástupcem ředitele Mgr. Jan Babka Vychovatelky Ve školní družině pracují kvalifikované vychovatelky s ukončeným požadovaným vzděláním. Provozní zaměstnanci Všichni provozní zaměstnanci mají požadovanou kvalifikaci. Pracovníci školní jídelny Ve školní jídelně mají všichni zaměstnanci požadovanou kvalifikaci. 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY, VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁCÍCH TABULKA Č. 2 - ÚDAJE O ŽÁCÍCH ZAPSANÝCH DO 1. ROČNÍKU ZŠ Školní rok 2012/2013 Počet dětí zapsaných do 1. ročníku celkem (bez odložené školní docházky) 67 Děti s odloženou školní docházkou 20 Rozhodnutí, důvod Počet PPP, lékařské potvrzení - školní nezralost 20 Děti s dodatečně odloženou školní docházkou během 1. pololetí 0 Rozhodnutí, důvod Počet - 0 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

6 KOMENTÁŘ K TABULCE Č.2: Žáci zapsaní do 1. ročníku Ve školním roce 2012/2013 nastoupilo do tří 1. tříd celkem 67 žáků. Odklad školní docházky Při letošním zápisu do 1. tříd požádali rodiče 20 dětí o odklad povinné školní docházky z důvodu školní nezralosti a ze zdravotních důvodů. Ve všech případech byl odklad povinné školní docházky doporučen lékařem i PPP a rodiče obdrželi rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Dodatečně odložená školní docházka Ve školním roce 2012/2013 nebyla dodatečně odložena školní docházka během 1. pololetí žádnému žákovi z důvodu školní nezralosti. TABULKA Č. 3 - ÚDAJE O ŽÁCÍCH, KTEŘÍ DOKONČILI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU - UMÍSTĚNÍ Počet vycházejících žáků ve školním roce 2012/2013 Umístění z 9. ročníku z 8. ročníku z nižšího ročníku celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky gymnázia SOŠ (čtyřleté) SŠ (tříleté) pracovní poměr jiné Celkem KOMENTÁŘ K TABULCE Č. 3: Podle Školního vzdělávacího programu Škola v pohybu získalo základní vzdělání 26 žáků. BUDOUCÍ STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ Gymnázium z 9. třídy 3 žáci z 5. třídy 1 žák SOŠ čtyřleté obory s maturitou podle zaměření Učební obory 3leté Školy s pedagogickým zaměřením 1 žák z 9. třídy 1 žák Školy s technickým zaměřením 8 žáků z 8. třídy 0 žáků Školy s přírodovědným zaměřením 2 žáci Školy s uměleckým zaměřením 0 žáků Školy se zaměřením na služby 6 žáků Školy se zdravotnickým zaměřením 3 žáci Školy se zaměřením na bezpečnost 2 žáci Školy se sportovním zaměřením 0 žáků Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

7 Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Průměr Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem TABULKA Č. 4 - PROSPĚCH ŽÁKŮ (VČETNĚ ŽÁKŮ PLNÍCÍCH POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU PODLE 38) Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třídní učitel p I.A Mgr. Dana Zemanov á , ,50 46,50 I.B Mgr. Ev ženie Bezpalcov á , ,05 36,05 I.C Mgr. Lada Nov otná , ,50 54,45 0,05 II.A O.Štěpaníkov á , ,24 25,24 II.B J.Váňov á , ,58 54,58 III.A Mgr. Jana Smolejov á , ,20 48,20 III.B Mgr. Iv an Křešnička , ,53 43,53 IV.A Mgr. Lenka Mrázov á , ,00 27,00 IV.B Mgr. Hana Pešlov á , ,32 40,32 V.A Mgr. Alena Kropáčkov á , ,67 37,67 V.B Mgr. Libuše Blov ská , ,39 28,39 VI.A Mgr. Jiřina Maříkov á , ,14 59,14 VI.B Václav Matoušek , ,29 50,43 4,86 VII.A Mgr.Hana Kohoutov á , ,83 55,17 0,65 VII.B Mgr. Iv ana Vav ruškov á , ,14 74,14 VIII.A Mgr.Jana Hůlov á , ,05 66,95 0,10 VIII.B Mgr.Jana Fríbertov á , ,88 61,88 IX.A Mgr. Alena Maršánov á , ,54 71,54 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v 99 1 x x x PRŮMĚR , ,15 48,87 0,28 KOMENTÁŘ K TABULCE Č. 4: Z celkového počtu 423 klasifikovaných žáků prospělo s vyznamenáním 254 žáků, tj. 60 %. Prospělo 164 žáků, tj. 38,8 %. Neprospěl 1 žák v 1. ročníku, 2 žáci v 6. ročníku, 1 žák v 7. a 8. ročníku. 2 žáci byli hodnoceni 2. stupněm z chování, 2 žáci 3. stupněm z chování. VÝSLEDKY ŽÁKŮ ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH A. PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE Olympiáda z českého jazyka školní kolo: 1. místo Leona Veselá, 2. místo Lenka Halgašová, 3. místo Adam Hudec Olympiáda z českého jazyka školní kolo (Z5): 1-2. místo Václav Hanuš a Ondřej Toman, 3. místo Marika Wolfová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

8 Zeměpisná olympiáda kategorie A okresní kolo: 4. místo Šimon Klečka Zeměpisná olympiáda kategorie B okresní kolo: 9. místo David Bašta Zeměpisná olympiáda kategorie C okresní kolo 6. místo David Houska Konverzační soutěž v německém jazyce kategorie I A okresní kolo 1. místo David Bašta, 2. místo Martina Pavolková Konverzační soutěž v německém jazyce kategorie II A okresní kolo 3. místo Jakub Švec, 7. místo Sandra Šímová Konverzační soutěž v německém jazyce kategorie I C krajské kolo 2. místo Ondřej Šíp EURORÉBUS krajské kolo kategorie I: 4. místo 7.B, 7. místo 7.A, 18. místo 6.B, 27. místo 6.A, kategorie II: 5. místo 9.A Konverzační soutěž v anglickém jazyce školní kolo 6. a 7. třídy: 1. místo Eliška Poštolková, 2. místo Patrika Tomášková, 3. místo David Bašta 8. a 9. třídy: 1. místo Ondřej Šíp, 2. místo - Lucie Machalová, 3. místo Adam Hudec školní kolo: 5. místo Eliška Poštolková Matematická soutěž KLOKAN školní kolo 6. a 7. třídy: 1. místo Patrika Tomášková, 2. místo Matěj Vanko, 3. místo Matěj Kostka 8. a 9. třídy: 1. místo Adam Nejdl, 2. místo Robin Šipoš, 3. místo Vojtěch Houska Dějepisná olympiáda školní kolo: 1. místo Lucie Machalová, 2. místo Aneta Karolová, 3. místo Ondřej Raffaj B. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE ORION florbal cup okresní kolo: 2. místo dívky 6. a 7. ročník, 1. místo chlapci 8. a 9. ročník, 5. místo dívky 8. a 9. ročník Florbal okresní kolo: 1. místo chlapci 8. a 9. ročník, 5. místo dívky 8. a 9. ročník, 2. místo chlapci 5. ročník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

9 1. místo ročník, 2. místo 4. a 5. ročník Basketbal okresní kolo: 3. místo chlapci, 3. místo dívky Novinářský kalamář - házená krajské kolo: 1. místo mladší žáci Mc Donald s cup - kopaná okresní kolo: 2. místo kategorie A (1., 2., 3. třídy), 3. místo kategorie B (4. a 5. třídy) Pohár rozhlasu - atletika okresní kolo: 1. místo mladší žáci, 3. místo starší žákyně, Volejbal okresní kolo: 2. místo chlapci 8. a 9. ročník Atletická olympiáda okresní kolo kategorie mladších: 1. místo - David Pikl v běhu na 150m, 3. místo - Tereza Benešová v hodu míčkem, 3. místo - Kristýna Plechatá v běhu na 60m a skoku do výšky, 3. místo Ondra Landsinger v hodu míčkem a běhu na 1 000m, 3. místo - štafeta chlapců ve složení David Pikl, Ondra Landsinger, Lubomír Břicháček a Lukáš Svoboda. kategorie starších: 2. místo - Dušan Vlček ve vrhu koulí, 2. místo - Lukáš Linhart v běhu na 60m, 3. místo štafeta chlapců ve složení Lukáš Linhart, Stanislav Koudelka, Vojtěch Houska a Michal Moučka. Minikopaná 8. a 9. ročník okresní kolo: 2. místo Lehkoatletická všestrannost - atletika okresní kolo: 2. místo (1. místo P. Lukeš, M. Tíkal, 2. místo V. Dolejší, 3. místo M. Němec) Preventan cup - vybíjená 5. ročník okresní kolo: 3. místo děvčata, 5. místo - chlapci Šachový přebor základních škol okresní kolo mladší žáci: 2. místo (Barborka, Pelc, Němeček, Šperl) mladší žáci: 6. místo Michal Kotrč, 10. místo Tomáš Věženský, 11. místo Matouš Vachuška starší žáci: 4. místo Ondřej Finěk, 5. místo - Pavel Melichar, 7. místo Tomáš Poskočil C. DALŠÍ SOUTĚŽE Dopravní soutěž mladých cyklistů okresní kolo kategorie I: 3. místo (10. Lubomír Břicháček, 12. Radek Vaněček, 15. Tereza Juřicová) kategorie II: 7. místo ( 13. David Bašta, 18. Kateřina Hálová, 33. Matěj Kolda) Výtvarná soutěž Na svatého Václava okresní kolo 3. místo David Bašta Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

10 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost metodika prevence tvoří minimální preventivní program školy koordinuje postup při prevenci patologických jevů koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy zajišťuje spojení s odborníky a besedy zaměřené na danou problematiku informuje ostatní spolupracovníky o poznatcích dané problematiky spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem o všech projednaných skutečnostech informuje vedení školy seznamuje žáky s danou problematikou (návykové látky, šikana, hazardní hry aj.) Akce ve školním roce 2012/2013 Kdo sportuje, nezlobí Najdi svůj sport Běh naděje účast vybraných tříd Nehoda není náhoda pro 5. třídy DDM Den otevřených dveří v nemocnici ve Strakonicích Přednáška Městské policie Jak se chovat Přednáška Městské policie Trestní odpovědnost pro 7. A, B Preventivní akce o. s. Prevent vztahy v kolektivu Beseda se zástupcem Úřadu práce a zástupci středních škol Školení pedagogů o. s. Prevent třídní kolektiv Síla lidskosti kino OKO Činnost výchovného poradce probíhala v následujících úrovních: poradenství a výchova k volbě povolání Výchovná poradkyně informovala žáky i rodiče o možnostech dalšího studia. V listopadu navštívili žáci 9. tříd Burzu středních škol ve Strakonicích. Během třídních schůzek v listopadu proběhla beseda s rodiči žáků 9. tříd se zaměstnankyní Úřadu práce ve Strakonicích o možnostech studia a o budoucím uplatnění na trhu práce. Žáci 9. tříd obdrželi atlasy středních škol, dále jim byly průběžně předávány informační materiály, které zasílaly střední školy. Žáci 9. tříd se seznámili s prezentací jednotlivých středních škol na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. V lednu byly se žáky vyplňovány přihlášky na střední školy a předány k odeslání. V dubnu v případě nepřijetí na školu si žáci po konzultaci s výchovným poradcem a rodiči zvolili jiný vhodný obor. psychologická a speciálně pedagogická činnost Do této sekce spadá zejména zohledňování specifických potřeb žáků, péče o individuálně integrované žáky. Výchovná poradkyně spolupracuje s PPP, a to především prováděním screeningu specifických vývojových poruch učení. Pomáhá dětem i rodičům řešit krizové situace. S učiteli spolupracuje na vytváření individuálních vzdělávacích plánů. Kopie zpráv z diagnostických vyšetření jsou se souhlasem rodičů k dispozici vyučujícím a jsou s individuálním vzdělávacím plánem zakládány do katalogových listů. primární prevence V souladu s minimálním preventivním programem školy navštívili všichni žáci různé kulturní programy, přednášky, sportovní akce. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

11 V rámci projektu EU PES Škola v pohybu absolvovali žáci vybraných tříd dva čtyřhodinové bloky programu primární prevence na podporu zdravého klimatu ve třídě, podporu kolektivních vztahů a předcházení sociálně patologickým jevům - II. A, V. A, VIII.A a VIII. B. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2012/2013 bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků velmi limitováno rozpočtovanými finančními prostředky. Hlavní náplň vzdělávání pedagogických pracovníků se v tomto školním roce soustředila na vzdělávání v oblasti tvorby digitálních učebních materiálů v rámci projektu Evropské peníze do škol. V prvním pololetí proběhla dvě školení pro 15 pedagogů zaměřená na práci s interaktivními tabulemi, tvorbu a užití vytvářených digitálních učebních materiálů. V rámci Programu primární prevence V rámci klíčové aktivity VII/1 projektu škola v pohybu proběhla dvě školení pro třídní učitele zaměřenými na podporu zdravého klimatu ve třídě, podporu kolektivních vztahů a předcházení sociálně patologickým jevům. V průběhu školního roku absolvovali tři pedagogové sadu školení zaměřenou na zavádění výuky finanční gramotnosti. V době vedlejších prázdnin čerpali pedagogičtí pracovníci školy volno k samostudiu podle 24, odst. 7., zákona č. 563/2004Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci Slavnostní předávání certifikátů ELEC z anglického jazyka ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Strakonice. Za úspěšné vykonání zkoušky Cambridge YLE v kategorii Starter s a Mover s, bylo odměněno celkem 20 žáků ze ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, ZŠ T.G.M. Vimperk a ZŠ J.A.K. Blatná. Účast na akci Jízda městem na dopravním prostředku poháněném vlastní silou Výstava Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích pro 9. třídy Běh naděje účast vybraných tříd Florbalová liga pro třídy strakonických škol Mikulášská nadílka pro děti 1. stupně Vánoční besídka v kulturním domě Vystoupení pěveckého sboru na přehlídce v kulturním domě Školní vánoční turnaj ve stolním tenise LVVZ žáků 7. A, B na Kvildě Sportovní soustředění žáků 4. A, B a 5. A, B na Kvildě Výměnný pobyt žáků z Taufkirchenu v rodinách u našich žáků Účast žáků v Dětském zastupitelstvu a na akcích pořádaných Dětským zastupitelstvem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

12 v průběhu celého školního roku Účast pěveckého sboru školy - památník padlým za II. světové války Dudáci přehlídky dětských souborů Poznávací zájezd do Anglie 8. a 9. Ročník Beseda se spisovatelem J. Opařilem Pasování čtenářů Salve caritas Veselé zoubky 1. ročníky Učitelé Spolupráce se základní školou v Taufkirchenu Zajištění výměnného pobytu žáků v rodinách ve Strakonicích Vánoční stromek v Kapitulní síni strakonického hradu Příprava programu na vánoční besídku Návštěva našich učitelů v MŠ na schůzkách rodičů informace pro rodiče budoucích prvňáčků Výroba dárků pro děti k zápisu Program pro budoucí prvňáčky Den otevřených dveří - ve třídách a v tělocvičně školy Kurz pro budoucí prvňáčky ve škole za účasti rodičů 5 lekcí v průběhu osmi týdnů Den dětí odpolední program pro děti v parku ve spolupráci s DDM V průběhu celého roku zařizování přednášek, koncertů, divadelních představení, sportovních akcí, exkurzí a školních výletů pro žáky Poznávací zájezd do Anglie 8. a 9. ročník Vychovatelé Výroba dárků pro děti k zápisu Program pro budoucí prvňáčky ve školní tělocvičně Příprava programu na vánoční besídku Organizace atletická všestrannost I. stupeň Den dětí odpolední program pro děti v parku ve spolupráci s DDM Zaměstnanci ŠJ Květinová výzdoba prostorů pro stravování Propagace a realizace zdravé výživy, spolupráce při stravování žáků s dietami (diabetici, děti s bezlepkovou dietou) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

13 Akce pro rodiče Informativní schůzka rodičů žáků 1. tříd s třídními učiteli na začátku školního roku Informativní schůzka rodičů žáků 9. tříd se zaměstnancem Úřadu práce vhodná volba střední školy Setkání učitelů 1. stupně s rodiči budoucích prvňáčků v mateřských školách Kurz pro budoucí prvňáčky ve škole za účasti rodičů 5 lekcí Vánoční besídka pro rodiče v kulturním domě Třídní schůzky 2 x ročně, celoškolní konzultace 2 x ročně, schůzky se Sdružením rodičů s vedením školy 2 x ročně 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a o výsledcích dalších kontrol Tabulka č. 6a - Údaje o kontrolách Kontroly provedené státní správou * 0 z toho bez závad počet 0 podíl 0 % Kontroly provedené zřizovatelem 1 z toho bez závad počet 1 podíl 100% Kontroly provedené ČŠI 0 z toho bez závad počet 0 podíl 0% Ostatní ** 1 z toho bez závad počet 0 podíl 0% * OSSZ, Úřad práce, IBP, MŠMT, Finanční úřad aj. ** KHS aj. Komentář: Kontrola zřizovatele v základní škole proběhla bez závad Kontrola KHS ve škole a školní družině zjistila závady: výsev plísní ve školní tělocvičně odstranění plísně, nový nátěr, pravidelné nucené větrání pomocí upravených stávajících větráků chybějící rozvod teplé vody na chlapeckém WC v nové budově zaveden Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

14 10. Základní údaje o hospodaření školy Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 hospodařila v roce 2012 s dotací Kč 3, ,-. Z těchto finančních prostředků byl zabezpečen plynulý provoz školy. Na základě požadavků pro rok 2012 byly pořízeny uklízecí vozíky, schůdky, školní lavice a židle a olejový kompresor. Z grantu byla za přispění provozních prostředků zřizovatele uhrazena sada florbalových mantinelů. Byly uskutečněny běžné opravy vodoinstalatérské, elektrikářské, drobné opravy počítačů a kopírky, malování a natěračské práce. Z oblasti služeb byly čerpány finanční prostředky na úklidové práce, poplatky bank, softwarové práce, revize, praní prádla, zpracování mezd, pronájem kontejnerů aj. Na odstranění azbestových vláken byl navýšen rozpočet o ,- (z původních 3, ,-), z investičního fondu bylo na tuto akci použito ,- Kč. Investiční fond byl dále použit na pořízení sklopné pánve a objednacího boxu do školní jídelny, dále na položení podlahové krytiny v pěti učebnách nové budovy školy. Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán dle směrnice FKSP. Byl rovněž čerpán fond rezervní. Základní škola získala v roce 2011 grant OPVK v celkové výši 1, ,- Kč. Tento grant je určen především na školení pedagogů, primární prevenci, počítače, monitory, interaktivní tabule, diaprojektory, programy, učební pomůcky a odměny pedagogům a manažerům. V roce 2012 jsme obdrželi Kč ,- (2.část z celkové výše). Škola v tomto roce čerpala částku ,- ( ,- z FR OPVK a ,- z transferu roku 2012), k je zůstatek ,-. Tato částka bude vyúčtována během roku Hospodářský výsledek (zůstatek na účtu 374) činí ,90. Jedná se o vratku vázané dotace. Čistý hospodářský výsledek je nula. VÁZANÁ DOTACE PRO ROK 2012 plán ,- Kč skutečná spotřeba voda ,- elektřina ,- pára , 10 odpisy ,- celkem ,10 rozdíl ,60 Nevyčerpanou dotaci určenou na rok 2012 ve výši ,90 Kč převedeme na účet MÚ. Hospodářský výsledek za rok 2012 Hospodářský výsledek Vrácení vázané dotace Skutečný hospodářský výsledek ,90 Kč ,90 Kč 0,- Kč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

15 Čerpání finančních prostředků 2012 Výdaje na provoz Položka zřizovatel - provoz dotace, granty roční plán čerpání - ZŚ čerpání - ŠJ CELKEM roční plán čerpání materiál + VV ,60 Kč ,09 Kč ,69 Kč učebnice, pomůcky ,80 Kč škol. potřeby ,00 Kč prac. oděv. prádlo 4 586,00 Kč 6 837,40 Kč ,40 Kč 7 166,60 Kč DDHM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč el. energie ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč voda ,00 Kč ,60 Kč ,40 Kč ,00 Kč pára ,00 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,10 Kč služby ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ostat. služby(bank.popl.) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč opravy, údržba ,00 Kč ,40 Kč ,40 Kč cestovné 6 083,00 Kč 472,00 Kč 6 555,00 Kč ,60 Kč spoje ,00 Kč 9 358,62 Kč ,62 Kč platy ,00 Kč soc.+zdr. poj ,00 Kč potraviny ,00 Kč ,00 Kč náhrady mzdy ,00 Kč odpisy ,00 Kč ,50 Kč ,50 Kč ,00 Kč daně, poplatky FKSP ,00 Kč pojišť. majetku ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč vzděl. ped. prac ,00 Kč Vyčištění objektu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Vzdělávání OPVK z r ,00 Kč Vzdělávání OPVK z r ,00 Kč ,00 Kč dotace - rozvoj činnosti ,00 Kč ,00 Kč Výdaje celkem ,80 Kč ,41 Kč ,21 Kč ,00 Kč Příjmy Položka plnění stravné ,00 úroky ,94 převod z fondu ,17 školné ,00 ostatní ,00 Celkem příjmy ,11 Příspěvky zřizovatel dotace, granty roč. plán plnění roč. plán plnění Příspěvek - provoz ,00 Kč * ,00 Kč ,00 Kč Příspěvek - investice Vyčištění objektu ,00 Kč ,00 Kč Dotace - Rozvoj činnosti ,00 Kč ,00 Kč Dotace - EU OPVK ,00 Kč ** ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč * z této částky čerpáno (účet 672,30) Kč 3, ,10, rozdíl Kč ,90 Kč je vázaná ** z této částky čerpáno Kč ,- Kč, částka Kč ,- Kč převedena do FR OPVK Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

16 Tvorba a použití investičního fondu Plán Skutečnost Použití fondu Stav k ,87 Kč ,87 Kč sklopná pánev ,-Kč Dotace invest. objednací box ,-Kč Odpisy ,00 Kč ,00 Kč podlah.krytina ,-Kč Čerpání ,00 Kč ,00 Kč odstranění azbestu ,-Kč Zůstatek k ,87 Kč ,87 Kč Stavy fondů k příd.z HV,tvorba čerpání k Fond rezervní ,37 Kč ,83 Kč ,17 Kč ,03 Kč Fond rezervní OP VK ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Fond odměn 182,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 182,34 Kč FKSP ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,10 Kč 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V rámci souladu se školním vzdělávacím programem pokračuje spolupráce a partnerství základní školou v rakouském Taufkirchenu. V tomto školním roce probíhala čilá korespondence a v dubnu výměnný pobyt žáků partnerské školy. 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Z grantu KÚ v Českých Budějovicích bylo čerpáno Kč - pořízení stavitelných basketbalových košů a volejbalových sloupků do školní tělocvičnu. Projekt Evropské peníze do škol, do něhož se naše škola zapojila, je dvouletý projekt, v rámci něhož jsme čerpali druhou část ve výši 40 % celkového objemu, t.j. Kč. Projekt začala škola realizovat a bude ukončen Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky je dosahováno metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bylo v projektu podpořeno využitím programu primární prevence. Cílem aktivit v rámci Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků bylo zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií, zvýšení kvality výuky cizích jazyků cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky, což povede ke zvýšení jejich klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností. Realizace klíčové aktivity zahrnovala Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

17 vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM), jejich pilotáž, ověření a zajištění jejich sdílení a zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem. Technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení digitálních učebních materiálů při výuce byly zajištěny pořízením jazykové laboratoře, 5 interaktivních tabulí do tříd na I. stupni a učebny zeměpisu, dvou vizualizérů a dataprojektorů do učebny přírodopisu a do školní kuchyňky. Do čtvrté monitorovací zprávy zpracované k vytvořili pedagogové školy všech plánovaných 852 digitálních učebních materiálů. Všechny tyto materiály byly v měsíci červenci 2013 schváleny MŠMT. V rámci aktivity Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií proběhly dva semináře, kterých se zúčastnilo 15 pedagogů. 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace na škole nepracuje. Účast ředitele školy na poradách ředitelů škol, na semináři pro ředitele školy pořádané KÚ Úzká spolupráce se Sdružením rodičů při ZŠ Úzká spolupráce se Školskou radou Spolupráce se sportovními kluby ve městě basketbal, házená, kopaná Spolupráce se STARZ Strakonice Spolupráce s DDM Strakonice soutěže a olympiády (účast žáků a učitelů v komisích), společná organizace Dětského dne Spolupráce s AŠSK spoluorganizování sportovních soutěží v okrese Zápis o projednání výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na poradě dne K výroční zprávě nebyla vznesena žádná námitka. Ověřili: Mgr. Alena Maršánová Mgr. Lenka Mrázová Ivana Halamová Ve Strakonicích dne: Zapsal: Mgr. Jan Babka Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

18 Zápis o projednání výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na školské radě dne K výroční zprávě nebyla vznesena žádná námitka. Schválili: Mgr. Emanuel Pavelka Mgr. Hana Pazderníková Mgr. Libuše Blovská Ve Strakonicích dne Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 č. j.: POD 136/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882. Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/2011

ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882. Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/2011 ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 3.října 2011 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz 1 Obsah 1. Základní

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882. Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010

ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882. Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010 ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 5.října 2010 ředitel školy: 1 Obsah 1. Základní údaje o škole 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více