VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 vydaná Základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů Strakonice 7. října 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY, VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁCÍCH 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ A VÝSLEDCÍCH DALŠÍCH KONTROL 11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 12. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 13. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 IČO: , RED IZO: Sídlo školy: Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice Adresa: Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 Krále Jiřího z Poděbrad STRAKONICE Zřizovatel školy: město Strakonice Ředitel školy: Školská rada: Mgr. Jiří Johanes zástupce za zřizovatele: Mgr. Emanuel Pavelka zástupce zákonných zástupců: Mgr. Hana Pazderníková zástupce za pedagogické pracovníky: Mgr. Libuše Blovská Sdružení rodičů při Základní škole Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 (občanské sdružení) Telefonní spojení: ředitel , zástupce ředitele , hospodářka , školní družina , školní jídelna , fax Webové stránky školy: IČO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ UMÍSTĚNÍ A KAPACITA ŠKOLY Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 je jednou ze čtyř základních škol města Strakonice. Leží v poklidné části města Strakonice s velmi dobrou dopravní obslužností. Základní škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od Je školou úplnou, s oběma stupni. Stupně školy jsou umístěny odděleně, každý v jedné budově. Budovy jsou spojeny spojovací chodbou. Součástí školy je školní družina, tělocvična a školní jídelna. Škola má kapacitu 525 žáků. K měla škola 417 žáků v 18 třídách. V jedné třídě bylo průměrně 23,2 žáků. Ke stravování ve školní jídelně bylo přihlášeno 416 žáků. Analýza naplněnosti školy do roku 2019 je znázorněna na vložené tabulce. Červeně označené jsou kvalifikované odhady na základě údajů z matriky města a školní matriky. VYBAVENÍ ŠKOLY Areál školy je možno rozdělit na čtyři propojené části dvě hlavní budovy (I. a II. stupně), tělocvičnu a jídelnu. K areálu patří atrium, které je využíváno pro pohyb a pobyt žáků prvního stupně. Na severní straně od budovy školy je školní hřiště využívané při hodinách tělesné výchovy. Vedle něj je dopravní hřiště využívané mateřskými a základními školami z celého okresu. Jeho součástí je dětské hřiště s prolézačkami. Vyučování ve školní budově probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách. Celkem má škola 24 učebny, z toho 2 počítačové učebny, 2 učebny jazyků, odbornou učebnu fyziky a chemie, přírodopisu, hudební výchovy, školní dílny, pěstírnu a cvičnou kuchyňku. Učitelé mají k dispozici kabinety a dvě sborovny, které jsou vybavené kopírkou, počítači s připojením na internet a tiskárnou. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií (ICT). Škola provozuje 2 počítačové učebny s 31 počítačem, 7 interaktivních tabulí a 4 učebny s dataprojektory. Všechna tato místa jsou pomocí školní sítě připojena na internet. Naše škola v rámci projektu Škola v pohybu z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost získala finanční podporu Kč. Ta byla a je z drtivé části využívána ke zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, realizované pomocí nákupu techniky, dalšího vzdělávání pedagogů a tvorbu digitálních učebních materiálů. Druhou oblastí tohoto projektu je zkvalitnění výuky jazyků. Obě jazykové učebny jsme vybavili interaktivními tabulemi, jednu žákovskými stanicemi se sluchátky. Naše škola funguje jako partnerská škola Evropského centra jazykových zkoušek (ELEC European Lenguage Examination Centre). Hygienické zázemí je na standardní úrovni. Sociální zázemí pro účely školy je odděleno od sociálního zázemí pro veřejnost (tělocvična je pronajímána organizované veřejnosti). OBORY VZDĚLÁNÍ PODLE KLASIFIKACE KMENOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ A RVP: C/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V POHYBU, PLATNÝ OD , V ROČNÍKU VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 6. ročník sportovní výchova, přírodovědná praktika, německý jazyk 7. ročník informatika, přírodovědná praktika, německý jazyk, sportovní výchova 8. ročník informatika, přírodovědná praktika, německý jazyk 9. ročník finanční gramotnost, základy administrativy, přírodovědná praktika, německý jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

4 NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY KROUŽKY Hudební činnosti v ročníku Náboženství Dovedné ruce Hra na flétnu Florbal Sportovní Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje pomocí podpůrných opatření jako jsou např. využívání speciálních metod a postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních rehabilitačních a učebních pomůcek a didaktických materiálů. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných využívání speciálních metod a postupů, forem a prostředků vzdělávání, didaktických materiálů, individuální přístup, příprava na soutěže uvedené ve Věstníku MŠMT. Zajištění plaveckého výcviku Plavecký výcvik probíhal v 1. a 2. ročníku v rozsahu 10 lekcí, ve 3. a 4. ročníku v rozsahu 10 lekcí. Zajištění LVVZ Třída 7. A, B Kramolín, týdenní kurz Lyžařské soustředění 4. A, B a 5. A,B - Kvilda, dva třídenní kurzy Počty žáků K měla škola 417 žáků v 18 třídách. Oproti minulému školnímu roku tak došlo k navýšení počtu žáků o 7,8 %. Naplněnost školy vzrostla ze 74 % v minulém školním roce na 79,5 %. V průběhu školního roku se přírůstky a úbytky žáků měnily v souvislosti se změnou jejich bydliště, nebo s přestupem z osobních důvodů. Na konci školního roku bylo hodnoceno 423 žáků, z nichž čtyři žáci plnili školní docházku podle 38 (plnění povinné školní docházky v zahraničí). Školní družina Kapacita školní družiny 140 žáků byla využita zcela. S účinností od byl rozhodnutím MŠMT nejvyšší povolený počet žáků navýšen na 155. Speciální vzdělávání formou individuální integrace Počet individuálně integrovaných dětí se v průběhu roku neměnil. Pro všechny byly zpracovány individuální vzdělávací plány po konzultacích s PPP a rodiči. Z celkového počtu 7 individuálně integrovaných žáků je 6 s vývojovými poruchami učení a 1 zrakově postižený. Školní úrazy Ve školním roce 2012/2013 jsme zaznamenali 25 školních úrazů. V úrazech dětí jsou započteny všechny, které byly zapsány do knihy úrazů - tedy i drobná poranění, o kterých není vypracováván záznam o úrazu. Pojišťovna odškodnila všechny odeslané pojistné události. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

5 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY TABULKA Č. 1 - ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Přepočtený počet pracovníků celkem učitelé ZŠ ŠD ŠJ 30,6 8 24,6 8 4,11 6,00 0,00 0,00 Z toho vychovatelé 0,00 4,11 0,00 ostatní 6,00 0,00 6,00 Komentář k tabulce č.1: Učitelé: Na škole pracují kvalifikovaní učitelé, pouze minimální počet hodin týdně byl vyučován neaprobovaně. Do důchodu odešel jeden učitel. V důsledku nárůstu počtu žáků i počtu tříd byly na počátku školního roku přijaty dvě učitelky. Novým ředitelem školy se s účinností od stal Mgr. Jiří Johanes, zástupcem ředitele Mgr. Jan Babka Vychovatelky Ve školní družině pracují kvalifikované vychovatelky s ukončeným požadovaným vzděláním. Provozní zaměstnanci Všichni provozní zaměstnanci mají požadovanou kvalifikaci. Pracovníci školní jídelny Ve školní jídelně mají všichni zaměstnanci požadovanou kvalifikaci. 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY, VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁCÍCH TABULKA Č. 2 - ÚDAJE O ŽÁCÍCH ZAPSANÝCH DO 1. ROČNÍKU ZŠ Školní rok 2012/2013 Počet dětí zapsaných do 1. ročníku celkem (bez odložené školní docházky) 67 Děti s odloženou školní docházkou 20 Rozhodnutí, důvod Počet PPP, lékařské potvrzení - školní nezralost 20 Děti s dodatečně odloženou školní docházkou během 1. pololetí 0 Rozhodnutí, důvod Počet - 0 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

6 KOMENTÁŘ K TABULCE Č.2: Žáci zapsaní do 1. ročníku Ve školním roce 2012/2013 nastoupilo do tří 1. tříd celkem 67 žáků. Odklad školní docházky Při letošním zápisu do 1. tříd požádali rodiče 20 dětí o odklad povinné školní docházky z důvodu školní nezralosti a ze zdravotních důvodů. Ve všech případech byl odklad povinné školní docházky doporučen lékařem i PPP a rodiče obdrželi rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Dodatečně odložená školní docházka Ve školním roce 2012/2013 nebyla dodatečně odložena školní docházka během 1. pololetí žádnému žákovi z důvodu školní nezralosti. TABULKA Č. 3 - ÚDAJE O ŽÁCÍCH, KTEŘÍ DOKONČILI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU - UMÍSTĚNÍ Počet vycházejících žáků ve školním roce 2012/2013 Umístění z 9. ročníku z 8. ročníku z nižšího ročníku celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky gymnázia SOŠ (čtyřleté) SŠ (tříleté) pracovní poměr jiné Celkem KOMENTÁŘ K TABULCE Č. 3: Podle Školního vzdělávacího programu Škola v pohybu získalo základní vzdělání 26 žáků. BUDOUCÍ STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ Gymnázium z 9. třídy 3 žáci z 5. třídy 1 žák SOŠ čtyřleté obory s maturitou podle zaměření Učební obory 3leté Školy s pedagogickým zaměřením 1 žák z 9. třídy 1 žák Školy s technickým zaměřením 8 žáků z 8. třídy 0 žáků Školy s přírodovědným zaměřením 2 žáci Školy s uměleckým zaměřením 0 žáků Školy se zaměřením na služby 6 žáků Školy se zdravotnickým zaměřením 3 žáci Školy se zaměřením na bezpečnost 2 žáci Školy se sportovním zaměřením 0 žáků Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

7 Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Průměr Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem TABULKA Č. 4 - PROSPĚCH ŽÁKŮ (VČETNĚ ŽÁKŮ PLNÍCÍCH POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU PODLE 38) Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třídní učitel p I.A Mgr. Dana Zemanov á , ,50 46,50 I.B Mgr. Ev ženie Bezpalcov á , ,05 36,05 I.C Mgr. Lada Nov otná , ,50 54,45 0,05 II.A O.Štěpaníkov á , ,24 25,24 II.B J.Váňov á , ,58 54,58 III.A Mgr. Jana Smolejov á , ,20 48,20 III.B Mgr. Iv an Křešnička , ,53 43,53 IV.A Mgr. Lenka Mrázov á , ,00 27,00 IV.B Mgr. Hana Pešlov á , ,32 40,32 V.A Mgr. Alena Kropáčkov á , ,67 37,67 V.B Mgr. Libuše Blov ská , ,39 28,39 VI.A Mgr. Jiřina Maříkov á , ,14 59,14 VI.B Václav Matoušek , ,29 50,43 4,86 VII.A Mgr.Hana Kohoutov á , ,83 55,17 0,65 VII.B Mgr. Iv ana Vav ruškov á , ,14 74,14 VIII.A Mgr.Jana Hůlov á , ,05 66,95 0,10 VIII.B Mgr.Jana Fríbertov á , ,88 61,88 IX.A Mgr. Alena Maršánov á , ,54 71,54 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v 99 1 x x x PRŮMĚR , ,15 48,87 0,28 KOMENTÁŘ K TABULCE Č. 4: Z celkového počtu 423 klasifikovaných žáků prospělo s vyznamenáním 254 žáků, tj. 60 %. Prospělo 164 žáků, tj. 38,8 %. Neprospěl 1 žák v 1. ročníku, 2 žáci v 6. ročníku, 1 žák v 7. a 8. ročníku. 2 žáci byli hodnoceni 2. stupněm z chování, 2 žáci 3. stupněm z chování. VÝSLEDKY ŽÁKŮ ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH A. PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE Olympiáda z českého jazyka školní kolo: 1. místo Leona Veselá, 2. místo Lenka Halgašová, 3. místo Adam Hudec Olympiáda z českého jazyka školní kolo (Z5): 1-2. místo Václav Hanuš a Ondřej Toman, 3. místo Marika Wolfová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

8 Zeměpisná olympiáda kategorie A okresní kolo: 4. místo Šimon Klečka Zeměpisná olympiáda kategorie B okresní kolo: 9. místo David Bašta Zeměpisná olympiáda kategorie C okresní kolo 6. místo David Houska Konverzační soutěž v německém jazyce kategorie I A okresní kolo 1. místo David Bašta, 2. místo Martina Pavolková Konverzační soutěž v německém jazyce kategorie II A okresní kolo 3. místo Jakub Švec, 7. místo Sandra Šímová Konverzační soutěž v německém jazyce kategorie I C krajské kolo 2. místo Ondřej Šíp EURORÉBUS krajské kolo kategorie I: 4. místo 7.B, 7. místo 7.A, 18. místo 6.B, 27. místo 6.A, kategorie II: 5. místo 9.A Konverzační soutěž v anglickém jazyce školní kolo 6. a 7. třídy: 1. místo Eliška Poštolková, 2. místo Patrika Tomášková, 3. místo David Bašta 8. a 9. třídy: 1. místo Ondřej Šíp, 2. místo - Lucie Machalová, 3. místo Adam Hudec školní kolo: 5. místo Eliška Poštolková Matematická soutěž KLOKAN školní kolo 6. a 7. třídy: 1. místo Patrika Tomášková, 2. místo Matěj Vanko, 3. místo Matěj Kostka 8. a 9. třídy: 1. místo Adam Nejdl, 2. místo Robin Šipoš, 3. místo Vojtěch Houska Dějepisná olympiáda školní kolo: 1. místo Lucie Machalová, 2. místo Aneta Karolová, 3. místo Ondřej Raffaj B. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE ORION florbal cup okresní kolo: 2. místo dívky 6. a 7. ročník, 1. místo chlapci 8. a 9. ročník, 5. místo dívky 8. a 9. ročník Florbal okresní kolo: 1. místo chlapci 8. a 9. ročník, 5. místo dívky 8. a 9. ročník, 2. místo chlapci 5. ročník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

9 1. místo ročník, 2. místo 4. a 5. ročník Basketbal okresní kolo: 3. místo chlapci, 3. místo dívky Novinářský kalamář - házená krajské kolo: 1. místo mladší žáci Mc Donald s cup - kopaná okresní kolo: 2. místo kategorie A (1., 2., 3. třídy), 3. místo kategorie B (4. a 5. třídy) Pohár rozhlasu - atletika okresní kolo: 1. místo mladší žáci, 3. místo starší žákyně, Volejbal okresní kolo: 2. místo chlapci 8. a 9. ročník Atletická olympiáda okresní kolo kategorie mladších: 1. místo - David Pikl v běhu na 150m, 3. místo - Tereza Benešová v hodu míčkem, 3. místo - Kristýna Plechatá v běhu na 60m a skoku do výšky, 3. místo Ondra Landsinger v hodu míčkem a běhu na 1 000m, 3. místo - štafeta chlapců ve složení David Pikl, Ondra Landsinger, Lubomír Břicháček a Lukáš Svoboda. kategorie starších: 2. místo - Dušan Vlček ve vrhu koulí, 2. místo - Lukáš Linhart v běhu na 60m, 3. místo štafeta chlapců ve složení Lukáš Linhart, Stanislav Koudelka, Vojtěch Houska a Michal Moučka. Minikopaná 8. a 9. ročník okresní kolo: 2. místo Lehkoatletická všestrannost - atletika okresní kolo: 2. místo (1. místo P. Lukeš, M. Tíkal, 2. místo V. Dolejší, 3. místo M. Němec) Preventan cup - vybíjená 5. ročník okresní kolo: 3. místo děvčata, 5. místo - chlapci Šachový přebor základních škol okresní kolo mladší žáci: 2. místo (Barborka, Pelc, Němeček, Šperl) mladší žáci: 6. místo Michal Kotrč, 10. místo Tomáš Věženský, 11. místo Matouš Vachuška starší žáci: 4. místo Ondřej Finěk, 5. místo - Pavel Melichar, 7. místo Tomáš Poskočil C. DALŠÍ SOUTĚŽE Dopravní soutěž mladých cyklistů okresní kolo kategorie I: 3. místo (10. Lubomír Břicháček, 12. Radek Vaněček, 15. Tereza Juřicová) kategorie II: 7. místo ( 13. David Bašta, 18. Kateřina Hálová, 33. Matěj Kolda) Výtvarná soutěž Na svatého Václava okresní kolo 3. místo David Bašta Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

10 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost metodika prevence tvoří minimální preventivní program školy koordinuje postup při prevenci patologických jevů koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy zajišťuje spojení s odborníky a besedy zaměřené na danou problematiku informuje ostatní spolupracovníky o poznatcích dané problematiky spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem o všech projednaných skutečnostech informuje vedení školy seznamuje žáky s danou problematikou (návykové látky, šikana, hazardní hry aj.) Akce ve školním roce 2012/2013 Kdo sportuje, nezlobí Najdi svůj sport Běh naděje účast vybraných tříd Nehoda není náhoda pro 5. třídy DDM Den otevřených dveří v nemocnici ve Strakonicích Přednáška Městské policie Jak se chovat Přednáška Městské policie Trestní odpovědnost pro 7. A, B Preventivní akce o. s. Prevent vztahy v kolektivu Beseda se zástupcem Úřadu práce a zástupci středních škol Školení pedagogů o. s. Prevent třídní kolektiv Síla lidskosti kino OKO Činnost výchovného poradce probíhala v následujících úrovních: poradenství a výchova k volbě povolání Výchovná poradkyně informovala žáky i rodiče o možnostech dalšího studia. V listopadu navštívili žáci 9. tříd Burzu středních škol ve Strakonicích. Během třídních schůzek v listopadu proběhla beseda s rodiči žáků 9. tříd se zaměstnankyní Úřadu práce ve Strakonicích o možnostech studia a o budoucím uplatnění na trhu práce. Žáci 9. tříd obdrželi atlasy středních škol, dále jim byly průběžně předávány informační materiály, které zasílaly střední školy. Žáci 9. tříd se seznámili s prezentací jednotlivých středních škol na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. V lednu byly se žáky vyplňovány přihlášky na střední školy a předány k odeslání. V dubnu v případě nepřijetí na školu si žáci po konzultaci s výchovným poradcem a rodiči zvolili jiný vhodný obor. psychologická a speciálně pedagogická činnost Do této sekce spadá zejména zohledňování specifických potřeb žáků, péče o individuálně integrované žáky. Výchovná poradkyně spolupracuje s PPP, a to především prováděním screeningu specifických vývojových poruch učení. Pomáhá dětem i rodičům řešit krizové situace. S učiteli spolupracuje na vytváření individuálních vzdělávacích plánů. Kopie zpráv z diagnostických vyšetření jsou se souhlasem rodičů k dispozici vyučujícím a jsou s individuálním vzdělávacím plánem zakládány do katalogových listů. primární prevence V souladu s minimálním preventivním programem školy navštívili všichni žáci různé kulturní programy, přednášky, sportovní akce. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

11 V rámci projektu EU PES Škola v pohybu absolvovali žáci vybraných tříd dva čtyřhodinové bloky programu primární prevence na podporu zdravého klimatu ve třídě, podporu kolektivních vztahů a předcházení sociálně patologickým jevům - II. A, V. A, VIII.A a VIII. B. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2012/2013 bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků velmi limitováno rozpočtovanými finančními prostředky. Hlavní náplň vzdělávání pedagogických pracovníků se v tomto školním roce soustředila na vzdělávání v oblasti tvorby digitálních učebních materiálů v rámci projektu Evropské peníze do škol. V prvním pololetí proběhla dvě školení pro 15 pedagogů zaměřená na práci s interaktivními tabulemi, tvorbu a užití vytvářených digitálních učebních materiálů. V rámci Programu primární prevence V rámci klíčové aktivity VII/1 projektu škola v pohybu proběhla dvě školení pro třídní učitele zaměřenými na podporu zdravého klimatu ve třídě, podporu kolektivních vztahů a předcházení sociálně patologickým jevům. V průběhu školního roku absolvovali tři pedagogové sadu školení zaměřenou na zavádění výuky finanční gramotnosti. V době vedlejších prázdnin čerpali pedagogičtí pracovníci školy volno k samostudiu podle 24, odst. 7., zákona č. 563/2004Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci Slavnostní předávání certifikátů ELEC z anglického jazyka ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Strakonice. Za úspěšné vykonání zkoušky Cambridge YLE v kategorii Starter s a Mover s, bylo odměněno celkem 20 žáků ze ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, ZŠ T.G.M. Vimperk a ZŠ J.A.K. Blatná. Účast na akci Jízda městem na dopravním prostředku poháněném vlastní silou Výstava Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích pro 9. třídy Běh naděje účast vybraných tříd Florbalová liga pro třídy strakonických škol Mikulášská nadílka pro děti 1. stupně Vánoční besídka v kulturním domě Vystoupení pěveckého sboru na přehlídce v kulturním domě Školní vánoční turnaj ve stolním tenise LVVZ žáků 7. A, B na Kvildě Sportovní soustředění žáků 4. A, B a 5. A, B na Kvildě Výměnný pobyt žáků z Taufkirchenu v rodinách u našich žáků Účast žáků v Dětském zastupitelstvu a na akcích pořádaných Dětským zastupitelstvem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

12 v průběhu celého školního roku Účast pěveckého sboru školy - památník padlým za II. světové války Dudáci přehlídky dětských souborů Poznávací zájezd do Anglie 8. a 9. Ročník Beseda se spisovatelem J. Opařilem Pasování čtenářů Salve caritas Veselé zoubky 1. ročníky Učitelé Spolupráce se základní školou v Taufkirchenu Zajištění výměnného pobytu žáků v rodinách ve Strakonicích Vánoční stromek v Kapitulní síni strakonického hradu Příprava programu na vánoční besídku Návštěva našich učitelů v MŠ na schůzkách rodičů informace pro rodiče budoucích prvňáčků Výroba dárků pro děti k zápisu Program pro budoucí prvňáčky Den otevřených dveří - ve třídách a v tělocvičně školy Kurz pro budoucí prvňáčky ve škole za účasti rodičů 5 lekcí v průběhu osmi týdnů Den dětí odpolední program pro děti v parku ve spolupráci s DDM V průběhu celého roku zařizování přednášek, koncertů, divadelních představení, sportovních akcí, exkurzí a školních výletů pro žáky Poznávací zájezd do Anglie 8. a 9. ročník Vychovatelé Výroba dárků pro děti k zápisu Program pro budoucí prvňáčky ve školní tělocvičně Příprava programu na vánoční besídku Organizace atletická všestrannost I. stupeň Den dětí odpolední program pro děti v parku ve spolupráci s DDM Zaměstnanci ŠJ Květinová výzdoba prostorů pro stravování Propagace a realizace zdravé výživy, spolupráce při stravování žáků s dietami (diabetici, děti s bezlepkovou dietou) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

13 Akce pro rodiče Informativní schůzka rodičů žáků 1. tříd s třídními učiteli na začátku školního roku Informativní schůzka rodičů žáků 9. tříd se zaměstnancem Úřadu práce vhodná volba střední školy Setkání učitelů 1. stupně s rodiči budoucích prvňáčků v mateřských školách Kurz pro budoucí prvňáčky ve škole za účasti rodičů 5 lekcí Vánoční besídka pro rodiče v kulturním domě Třídní schůzky 2 x ročně, celoškolní konzultace 2 x ročně, schůzky se Sdružením rodičů s vedením školy 2 x ročně 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a o výsledcích dalších kontrol Tabulka č. 6a - Údaje o kontrolách Kontroly provedené státní správou * 0 z toho bez závad počet 0 podíl 0 % Kontroly provedené zřizovatelem 1 z toho bez závad počet 1 podíl 100% Kontroly provedené ČŠI 0 z toho bez závad počet 0 podíl 0% Ostatní ** 1 z toho bez závad počet 0 podíl 0% * OSSZ, Úřad práce, IBP, MŠMT, Finanční úřad aj. ** KHS aj. Komentář: Kontrola zřizovatele v základní škole proběhla bez závad Kontrola KHS ve škole a školní družině zjistila závady: výsev plísní ve školní tělocvičně odstranění plísně, nový nátěr, pravidelné nucené větrání pomocí upravených stávajících větráků chybějící rozvod teplé vody na chlapeckém WC v nové budově zaveden Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

14 10. Základní údaje o hospodaření školy Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 hospodařila v roce 2012 s dotací Kč 3, ,-. Z těchto finančních prostředků byl zabezpečen plynulý provoz školy. Na základě požadavků pro rok 2012 byly pořízeny uklízecí vozíky, schůdky, školní lavice a židle a olejový kompresor. Z grantu byla za přispění provozních prostředků zřizovatele uhrazena sada florbalových mantinelů. Byly uskutečněny běžné opravy vodoinstalatérské, elektrikářské, drobné opravy počítačů a kopírky, malování a natěračské práce. Z oblasti služeb byly čerpány finanční prostředky na úklidové práce, poplatky bank, softwarové práce, revize, praní prádla, zpracování mezd, pronájem kontejnerů aj. Na odstranění azbestových vláken byl navýšen rozpočet o ,- (z původních 3, ,-), z investičního fondu bylo na tuto akci použito ,- Kč. Investiční fond byl dále použit na pořízení sklopné pánve a objednacího boxu do školní jídelny, dále na položení podlahové krytiny v pěti učebnách nové budovy školy. Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán dle směrnice FKSP. Byl rovněž čerpán fond rezervní. Základní škola získala v roce 2011 grant OPVK v celkové výši 1, ,- Kč. Tento grant je určen především na školení pedagogů, primární prevenci, počítače, monitory, interaktivní tabule, diaprojektory, programy, učební pomůcky a odměny pedagogům a manažerům. V roce 2012 jsme obdrželi Kč ,- (2.část z celkové výše). Škola v tomto roce čerpala částku ,- ( ,- z FR OPVK a ,- z transferu roku 2012), k je zůstatek ,-. Tato částka bude vyúčtována během roku Hospodářský výsledek (zůstatek na účtu 374) činí ,90. Jedná se o vratku vázané dotace. Čistý hospodářský výsledek je nula. VÁZANÁ DOTACE PRO ROK 2012 plán ,- Kč skutečná spotřeba voda ,- elektřina ,- pára , 10 odpisy ,- celkem ,10 rozdíl ,60 Nevyčerpanou dotaci určenou na rok 2012 ve výši ,90 Kč převedeme na účet MÚ. Hospodářský výsledek za rok 2012 Hospodářský výsledek Vrácení vázané dotace Skutečný hospodářský výsledek ,90 Kč ,90 Kč 0,- Kč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

15 Čerpání finančních prostředků 2012 Výdaje na provoz Položka zřizovatel - provoz dotace, granty roční plán čerpání - ZŚ čerpání - ŠJ CELKEM roční plán čerpání materiál + VV ,60 Kč ,09 Kč ,69 Kč učebnice, pomůcky ,80 Kč škol. potřeby ,00 Kč prac. oděv. prádlo 4 586,00 Kč 6 837,40 Kč ,40 Kč 7 166,60 Kč DDHM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč el. energie ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč voda ,00 Kč ,60 Kč ,40 Kč ,00 Kč pára ,00 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,10 Kč služby ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ostat. služby(bank.popl.) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč opravy, údržba ,00 Kč ,40 Kč ,40 Kč cestovné 6 083,00 Kč 472,00 Kč 6 555,00 Kč ,60 Kč spoje ,00 Kč 9 358,62 Kč ,62 Kč platy ,00 Kč soc.+zdr. poj ,00 Kč potraviny ,00 Kč ,00 Kč náhrady mzdy ,00 Kč odpisy ,00 Kč ,50 Kč ,50 Kč ,00 Kč daně, poplatky FKSP ,00 Kč pojišť. majetku ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč vzděl. ped. prac ,00 Kč Vyčištění objektu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Vzdělávání OPVK z r ,00 Kč Vzdělávání OPVK z r ,00 Kč ,00 Kč dotace - rozvoj činnosti ,00 Kč ,00 Kč Výdaje celkem ,80 Kč ,41 Kč ,21 Kč ,00 Kč Příjmy Položka plnění stravné ,00 úroky ,94 převod z fondu ,17 školné ,00 ostatní ,00 Celkem příjmy ,11 Příspěvky zřizovatel dotace, granty roč. plán plnění roč. plán plnění Příspěvek - provoz ,00 Kč * ,00 Kč ,00 Kč Příspěvek - investice Vyčištění objektu ,00 Kč ,00 Kč Dotace - Rozvoj činnosti ,00 Kč ,00 Kč Dotace - EU OPVK ,00 Kč ** ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč * z této částky čerpáno (účet 672,30) Kč 3, ,10, rozdíl Kč ,90 Kč je vázaná ** z této částky čerpáno Kč ,- Kč, částka Kč ,- Kč převedena do FR OPVK Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

16 Tvorba a použití investičního fondu Plán Skutečnost Použití fondu Stav k ,87 Kč ,87 Kč sklopná pánev ,-Kč Dotace invest. objednací box ,-Kč Odpisy ,00 Kč ,00 Kč podlah.krytina ,-Kč Čerpání ,00 Kč ,00 Kč odstranění azbestu ,-Kč Zůstatek k ,87 Kč ,87 Kč Stavy fondů k příd.z HV,tvorba čerpání k Fond rezervní ,37 Kč ,83 Kč ,17 Kč ,03 Kč Fond rezervní OP VK ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Fond odměn 182,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 182,34 Kč FKSP ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,10 Kč 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V rámci souladu se školním vzdělávacím programem pokračuje spolupráce a partnerství základní školou v rakouském Taufkirchenu. V tomto školním roce probíhala čilá korespondence a v dubnu výměnný pobyt žáků partnerské školy. 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Z grantu KÚ v Českých Budějovicích bylo čerpáno Kč - pořízení stavitelných basketbalových košů a volejbalových sloupků do školní tělocvičnu. Projekt Evropské peníze do škol, do něhož se naše škola zapojila, je dvouletý projekt, v rámci něhož jsme čerpali druhou část ve výši 40 % celkového objemu, t.j. Kč. Projekt začala škola realizovat a bude ukončen Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky je dosahováno metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bylo v projektu podpořeno využitím programu primární prevence. Cílem aktivit v rámci Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků bylo zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií, zvýšení kvality výuky cizích jazyků cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky, což povede ke zvýšení jejich klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností. Realizace klíčové aktivity zahrnovala Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

17 vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM), jejich pilotáž, ověření a zajištění jejich sdílení a zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem. Technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení digitálních učebních materiálů při výuce byly zajištěny pořízením jazykové laboratoře, 5 interaktivních tabulí do tříd na I. stupni a učebny zeměpisu, dvou vizualizérů a dataprojektorů do učebny přírodopisu a do školní kuchyňky. Do čtvrté monitorovací zprávy zpracované k vytvořili pedagogové školy všech plánovaných 852 digitálních učebních materiálů. Všechny tyto materiály byly v měsíci červenci 2013 schváleny MŠMT. V rámci aktivity Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií proběhly dva semináře, kterých se zúčastnilo 15 pedagogů. 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace na škole nepracuje. Účast ředitele školy na poradách ředitelů škol, na semináři pro ředitele školy pořádané KÚ Úzká spolupráce se Sdružením rodičů při ZŠ Úzká spolupráce se Školskou radou Spolupráce se sportovními kluby ve městě basketbal, házená, kopaná Spolupráce se STARZ Strakonice Spolupráce s DDM Strakonice soutěže a olympiády (účast žáků a učitelů v komisích), společná organizace Dětského dne Spolupráce s AŠSK spoluorganizování sportovních soutěží v okrese Zápis o projednání výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na poradě dne K výroční zprávě nebyla vznesena žádná námitka. Ověřili: Mgr. Alena Maršánová Mgr. Lenka Mrázová Ivana Halamová Ve Strakonicích dne: Zapsal: Mgr. Jan Babka Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

18 Zápis o projednání výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na školské radě dne K výroční zprávě nebyla vznesena žádná námitka. Schválili: Mgr. Emanuel Pavelka Mgr. Hana Pazderníková Mgr. Libuše Blovská Ve Strakonicích dne Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 V Třinci dne 27. 9. 2013 Zpracoval: Mgr. Ivo Klen, ředitel Strana 1 (celkem 29) Charakteristika školského zařízení Jubilejní Masarykova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy:

Výroční zpráva o činnosti školy: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12) a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice IČO 474 383 12, DIČ CZ-474 383 12, IZO 600 121 691 (ZŠ 047

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více