VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 vydaná Základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů Strakonice 7. října 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY, VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁCÍCH 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ A VÝSLEDCÍCH DALŠÍCH KONTROL 11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 12. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 13. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 IČO: , RED IZO: Sídlo školy: Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice Adresa: Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 Krále Jiřího z Poděbrad STRAKONICE Zřizovatel školy: město Strakonice Ředitel školy: Školská rada: Mgr. Jiří Johanes zástupce za zřizovatele: Mgr. Emanuel Pavelka zástupce zákonných zástupců: Mgr. Hana Pazderníková zástupce za pedagogické pracovníky: Mgr. Libuše Blovská Sdružení rodičů při Základní škole Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 (občanské sdružení) Telefonní spojení: ředitel , zástupce ředitele , hospodářka , školní družina , školní jídelna , fax Webové stránky školy: IČO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ UMÍSTĚNÍ A KAPACITA ŠKOLY Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 je jednou ze čtyř základních škol města Strakonice. Leží v poklidné části města Strakonice s velmi dobrou dopravní obslužností. Základní škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od Je školou úplnou, s oběma stupni. Stupně školy jsou umístěny odděleně, každý v jedné budově. Budovy jsou spojeny spojovací chodbou. Součástí školy je školní družina, tělocvična a školní jídelna. Škola má kapacitu 525 žáků. K měla škola 417 žáků v 18 třídách. V jedné třídě bylo průměrně 23,2 žáků. Ke stravování ve školní jídelně bylo přihlášeno 416 žáků. Analýza naplněnosti školy do roku 2019 je znázorněna na vložené tabulce. Červeně označené jsou kvalifikované odhady na základě údajů z matriky města a školní matriky. VYBAVENÍ ŠKOLY Areál školy je možno rozdělit na čtyři propojené části dvě hlavní budovy (I. a II. stupně), tělocvičnu a jídelnu. K areálu patří atrium, které je využíváno pro pohyb a pobyt žáků prvního stupně. Na severní straně od budovy školy je školní hřiště využívané při hodinách tělesné výchovy. Vedle něj je dopravní hřiště využívané mateřskými a základními školami z celého okresu. Jeho součástí je dětské hřiště s prolézačkami. Vyučování ve školní budově probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách. Celkem má škola 24 učebny, z toho 2 počítačové učebny, 2 učebny jazyků, odbornou učebnu fyziky a chemie, přírodopisu, hudební výchovy, školní dílny, pěstírnu a cvičnou kuchyňku. Učitelé mají k dispozici kabinety a dvě sborovny, které jsou vybavené kopírkou, počítači s připojením na internet a tiskárnou. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií (ICT). Škola provozuje 2 počítačové učebny s 31 počítačem, 7 interaktivních tabulí a 4 učebny s dataprojektory. Všechna tato místa jsou pomocí školní sítě připojena na internet. Naše škola v rámci projektu Škola v pohybu z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost získala finanční podporu Kč. Ta byla a je z drtivé části využívána ke zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, realizované pomocí nákupu techniky, dalšího vzdělávání pedagogů a tvorbu digitálních učebních materiálů. Druhou oblastí tohoto projektu je zkvalitnění výuky jazyků. Obě jazykové učebny jsme vybavili interaktivními tabulemi, jednu žákovskými stanicemi se sluchátky. Naše škola funguje jako partnerská škola Evropského centra jazykových zkoušek (ELEC European Lenguage Examination Centre). Hygienické zázemí je na standardní úrovni. Sociální zázemí pro účely školy je odděleno od sociálního zázemí pro veřejnost (tělocvična je pronajímána organizované veřejnosti). OBORY VZDĚLÁNÍ PODLE KLASIFIKACE KMENOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ A RVP: C/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V POHYBU, PLATNÝ OD , V ROČNÍKU VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 6. ročník sportovní výchova, přírodovědná praktika, německý jazyk 7. ročník informatika, přírodovědná praktika, německý jazyk, sportovní výchova 8. ročník informatika, přírodovědná praktika, německý jazyk 9. ročník finanční gramotnost, základy administrativy, přírodovědná praktika, německý jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

4 NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY KROUŽKY Hudební činnosti v ročníku Náboženství Dovedné ruce Hra na flétnu Florbal Sportovní Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje pomocí podpůrných opatření jako jsou např. využívání speciálních metod a postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních rehabilitačních a učebních pomůcek a didaktických materiálů. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných využívání speciálních metod a postupů, forem a prostředků vzdělávání, didaktických materiálů, individuální přístup, příprava na soutěže uvedené ve Věstníku MŠMT. Zajištění plaveckého výcviku Plavecký výcvik probíhal v 1. a 2. ročníku v rozsahu 10 lekcí, ve 3. a 4. ročníku v rozsahu 10 lekcí. Zajištění LVVZ Třída 7. A, B Kramolín, týdenní kurz Lyžařské soustředění 4. A, B a 5. A,B - Kvilda, dva třídenní kurzy Počty žáků K měla škola 417 žáků v 18 třídách. Oproti minulému školnímu roku tak došlo k navýšení počtu žáků o 7,8 %. Naplněnost školy vzrostla ze 74 % v minulém školním roce na 79,5 %. V průběhu školního roku se přírůstky a úbytky žáků měnily v souvislosti se změnou jejich bydliště, nebo s přestupem z osobních důvodů. Na konci školního roku bylo hodnoceno 423 žáků, z nichž čtyři žáci plnili školní docházku podle 38 (plnění povinné školní docházky v zahraničí). Školní družina Kapacita školní družiny 140 žáků byla využita zcela. S účinností od byl rozhodnutím MŠMT nejvyšší povolený počet žáků navýšen na 155. Speciální vzdělávání formou individuální integrace Počet individuálně integrovaných dětí se v průběhu roku neměnil. Pro všechny byly zpracovány individuální vzdělávací plány po konzultacích s PPP a rodiči. Z celkového počtu 7 individuálně integrovaných žáků je 6 s vývojovými poruchami učení a 1 zrakově postižený. Školní úrazy Ve školním roce 2012/2013 jsme zaznamenali 25 školních úrazů. V úrazech dětí jsou započteny všechny, které byly zapsány do knihy úrazů - tedy i drobná poranění, o kterých není vypracováván záznam o úrazu. Pojišťovna odškodnila všechny odeslané pojistné události. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

5 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY TABULKA Č. 1 - ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Přepočtený počet pracovníků celkem učitelé ZŠ ŠD ŠJ 30,6 8 24,6 8 4,11 6,00 0,00 0,00 Z toho vychovatelé 0,00 4,11 0,00 ostatní 6,00 0,00 6,00 Komentář k tabulce č.1: Učitelé: Na škole pracují kvalifikovaní učitelé, pouze minimální počet hodin týdně byl vyučován neaprobovaně. Do důchodu odešel jeden učitel. V důsledku nárůstu počtu žáků i počtu tříd byly na počátku školního roku přijaty dvě učitelky. Novým ředitelem školy se s účinností od stal Mgr. Jiří Johanes, zástupcem ředitele Mgr. Jan Babka Vychovatelky Ve školní družině pracují kvalifikované vychovatelky s ukončeným požadovaným vzděláním. Provozní zaměstnanci Všichni provozní zaměstnanci mají požadovanou kvalifikaci. Pracovníci školní jídelny Ve školní jídelně mají všichni zaměstnanci požadovanou kvalifikaci. 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY, VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁCÍCH TABULKA Č. 2 - ÚDAJE O ŽÁCÍCH ZAPSANÝCH DO 1. ROČNÍKU ZŠ Školní rok 2012/2013 Počet dětí zapsaných do 1. ročníku celkem (bez odložené školní docházky) 67 Děti s odloženou školní docházkou 20 Rozhodnutí, důvod Počet PPP, lékařské potvrzení - školní nezralost 20 Děti s dodatečně odloženou školní docházkou během 1. pololetí 0 Rozhodnutí, důvod Počet - 0 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

6 KOMENTÁŘ K TABULCE Č.2: Žáci zapsaní do 1. ročníku Ve školním roce 2012/2013 nastoupilo do tří 1. tříd celkem 67 žáků. Odklad školní docházky Při letošním zápisu do 1. tříd požádali rodiče 20 dětí o odklad povinné školní docházky z důvodu školní nezralosti a ze zdravotních důvodů. Ve všech případech byl odklad povinné školní docházky doporučen lékařem i PPP a rodiče obdrželi rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Dodatečně odložená školní docházka Ve školním roce 2012/2013 nebyla dodatečně odložena školní docházka během 1. pololetí žádnému žákovi z důvodu školní nezralosti. TABULKA Č. 3 - ÚDAJE O ŽÁCÍCH, KTEŘÍ DOKONČILI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU - UMÍSTĚNÍ Počet vycházejících žáků ve školním roce 2012/2013 Umístění z 9. ročníku z 8. ročníku z nižšího ročníku celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky gymnázia SOŠ (čtyřleté) SŠ (tříleté) pracovní poměr jiné Celkem KOMENTÁŘ K TABULCE Č. 3: Podle Školního vzdělávacího programu Škola v pohybu získalo základní vzdělání 26 žáků. BUDOUCÍ STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ Gymnázium z 9. třídy 3 žáci z 5. třídy 1 žák SOŠ čtyřleté obory s maturitou podle zaměření Učební obory 3leté Školy s pedagogickým zaměřením 1 žák z 9. třídy 1 žák Školy s technickým zaměřením 8 žáků z 8. třídy 0 žáků Školy s přírodovědným zaměřením 2 žáci Školy s uměleckým zaměřením 0 žáků Školy se zaměřením na služby 6 žáků Školy se zdravotnickým zaměřením 3 žáci Školy se zaměřením na bezpečnost 2 žáci Školy se sportovním zaměřením 0 žáků Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

7 Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Průměr Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem TABULKA Č. 4 - PROSPĚCH ŽÁKŮ (VČETNĚ ŽÁKŮ PLNÍCÍCH POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU PODLE 38) Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třídní učitel p I.A Mgr. Dana Zemanov á , ,50 46,50 I.B Mgr. Ev ženie Bezpalcov á , ,05 36,05 I.C Mgr. Lada Nov otná , ,50 54,45 0,05 II.A O.Štěpaníkov á , ,24 25,24 II.B J.Váňov á , ,58 54,58 III.A Mgr. Jana Smolejov á , ,20 48,20 III.B Mgr. Iv an Křešnička , ,53 43,53 IV.A Mgr. Lenka Mrázov á , ,00 27,00 IV.B Mgr. Hana Pešlov á , ,32 40,32 V.A Mgr. Alena Kropáčkov á , ,67 37,67 V.B Mgr. Libuše Blov ská , ,39 28,39 VI.A Mgr. Jiřina Maříkov á , ,14 59,14 VI.B Václav Matoušek , ,29 50,43 4,86 VII.A Mgr.Hana Kohoutov á , ,83 55,17 0,65 VII.B Mgr. Iv ana Vav ruškov á , ,14 74,14 VIII.A Mgr.Jana Hůlov á , ,05 66,95 0,10 VIII.B Mgr.Jana Fríbertov á , ,88 61,88 IX.A Mgr. Alena Maršánov á , ,54 71,54 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v 99 1 x x x PRŮMĚR , ,15 48,87 0,28 KOMENTÁŘ K TABULCE Č. 4: Z celkového počtu 423 klasifikovaných žáků prospělo s vyznamenáním 254 žáků, tj. 60 %. Prospělo 164 žáků, tj. 38,8 %. Neprospěl 1 žák v 1. ročníku, 2 žáci v 6. ročníku, 1 žák v 7. a 8. ročníku. 2 žáci byli hodnoceni 2. stupněm z chování, 2 žáci 3. stupněm z chování. VÝSLEDKY ŽÁKŮ ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH A. PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE Olympiáda z českého jazyka školní kolo: 1. místo Leona Veselá, 2. místo Lenka Halgašová, 3. místo Adam Hudec Olympiáda z českého jazyka školní kolo (Z5): 1-2. místo Václav Hanuš a Ondřej Toman, 3. místo Marika Wolfová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

8 Zeměpisná olympiáda kategorie A okresní kolo: 4. místo Šimon Klečka Zeměpisná olympiáda kategorie B okresní kolo: 9. místo David Bašta Zeměpisná olympiáda kategorie C okresní kolo 6. místo David Houska Konverzační soutěž v německém jazyce kategorie I A okresní kolo 1. místo David Bašta, 2. místo Martina Pavolková Konverzační soutěž v německém jazyce kategorie II A okresní kolo 3. místo Jakub Švec, 7. místo Sandra Šímová Konverzační soutěž v německém jazyce kategorie I C krajské kolo 2. místo Ondřej Šíp EURORÉBUS krajské kolo kategorie I: 4. místo 7.B, 7. místo 7.A, 18. místo 6.B, 27. místo 6.A, kategorie II: 5. místo 9.A Konverzační soutěž v anglickém jazyce školní kolo 6. a 7. třídy: 1. místo Eliška Poštolková, 2. místo Patrika Tomášková, 3. místo David Bašta 8. a 9. třídy: 1. místo Ondřej Šíp, 2. místo - Lucie Machalová, 3. místo Adam Hudec školní kolo: 5. místo Eliška Poštolková Matematická soutěž KLOKAN školní kolo 6. a 7. třídy: 1. místo Patrika Tomášková, 2. místo Matěj Vanko, 3. místo Matěj Kostka 8. a 9. třídy: 1. místo Adam Nejdl, 2. místo Robin Šipoš, 3. místo Vojtěch Houska Dějepisná olympiáda školní kolo: 1. místo Lucie Machalová, 2. místo Aneta Karolová, 3. místo Ondřej Raffaj B. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE ORION florbal cup okresní kolo: 2. místo dívky 6. a 7. ročník, 1. místo chlapci 8. a 9. ročník, 5. místo dívky 8. a 9. ročník Florbal okresní kolo: 1. místo chlapci 8. a 9. ročník, 5. místo dívky 8. a 9. ročník, 2. místo chlapci 5. ročník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

9 1. místo ročník, 2. místo 4. a 5. ročník Basketbal okresní kolo: 3. místo chlapci, 3. místo dívky Novinářský kalamář - házená krajské kolo: 1. místo mladší žáci Mc Donald s cup - kopaná okresní kolo: 2. místo kategorie A (1., 2., 3. třídy), 3. místo kategorie B (4. a 5. třídy) Pohár rozhlasu - atletika okresní kolo: 1. místo mladší žáci, 3. místo starší žákyně, Volejbal okresní kolo: 2. místo chlapci 8. a 9. ročník Atletická olympiáda okresní kolo kategorie mladších: 1. místo - David Pikl v běhu na 150m, 3. místo - Tereza Benešová v hodu míčkem, 3. místo - Kristýna Plechatá v běhu na 60m a skoku do výšky, 3. místo Ondra Landsinger v hodu míčkem a běhu na 1 000m, 3. místo - štafeta chlapců ve složení David Pikl, Ondra Landsinger, Lubomír Břicháček a Lukáš Svoboda. kategorie starších: 2. místo - Dušan Vlček ve vrhu koulí, 2. místo - Lukáš Linhart v běhu na 60m, 3. místo štafeta chlapců ve složení Lukáš Linhart, Stanislav Koudelka, Vojtěch Houska a Michal Moučka. Minikopaná 8. a 9. ročník okresní kolo: 2. místo Lehkoatletická všestrannost - atletika okresní kolo: 2. místo (1. místo P. Lukeš, M. Tíkal, 2. místo V. Dolejší, 3. místo M. Němec) Preventan cup - vybíjená 5. ročník okresní kolo: 3. místo děvčata, 5. místo - chlapci Šachový přebor základních škol okresní kolo mladší žáci: 2. místo (Barborka, Pelc, Němeček, Šperl) mladší žáci: 6. místo Michal Kotrč, 10. místo Tomáš Věženský, 11. místo Matouš Vachuška starší žáci: 4. místo Ondřej Finěk, 5. místo - Pavel Melichar, 7. místo Tomáš Poskočil C. DALŠÍ SOUTĚŽE Dopravní soutěž mladých cyklistů okresní kolo kategorie I: 3. místo (10. Lubomír Břicháček, 12. Radek Vaněček, 15. Tereza Juřicová) kategorie II: 7. místo ( 13. David Bašta, 18. Kateřina Hálová, 33. Matěj Kolda) Výtvarná soutěž Na svatého Václava okresní kolo 3. místo David Bašta Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

10 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost metodika prevence tvoří minimální preventivní program školy koordinuje postup při prevenci patologických jevů koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy zajišťuje spojení s odborníky a besedy zaměřené na danou problematiku informuje ostatní spolupracovníky o poznatcích dané problematiky spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem o všech projednaných skutečnostech informuje vedení školy seznamuje žáky s danou problematikou (návykové látky, šikana, hazardní hry aj.) Akce ve školním roce 2012/2013 Kdo sportuje, nezlobí Najdi svůj sport Běh naděje účast vybraných tříd Nehoda není náhoda pro 5. třídy DDM Den otevřených dveří v nemocnici ve Strakonicích Přednáška Městské policie Jak se chovat Přednáška Městské policie Trestní odpovědnost pro 7. A, B Preventivní akce o. s. Prevent vztahy v kolektivu Beseda se zástupcem Úřadu práce a zástupci středních škol Školení pedagogů o. s. Prevent třídní kolektiv Síla lidskosti kino OKO Činnost výchovného poradce probíhala v následujících úrovních: poradenství a výchova k volbě povolání Výchovná poradkyně informovala žáky i rodiče o možnostech dalšího studia. V listopadu navštívili žáci 9. tříd Burzu středních škol ve Strakonicích. Během třídních schůzek v listopadu proběhla beseda s rodiči žáků 9. tříd se zaměstnankyní Úřadu práce ve Strakonicích o možnostech studia a o budoucím uplatnění na trhu práce. Žáci 9. tříd obdrželi atlasy středních škol, dále jim byly průběžně předávány informační materiály, které zasílaly střední školy. Žáci 9. tříd se seznámili s prezentací jednotlivých středních škol na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. V lednu byly se žáky vyplňovány přihlášky na střední školy a předány k odeslání. V dubnu v případě nepřijetí na školu si žáci po konzultaci s výchovným poradcem a rodiči zvolili jiný vhodný obor. psychologická a speciálně pedagogická činnost Do této sekce spadá zejména zohledňování specifických potřeb žáků, péče o individuálně integrované žáky. Výchovná poradkyně spolupracuje s PPP, a to především prováděním screeningu specifických vývojových poruch učení. Pomáhá dětem i rodičům řešit krizové situace. S učiteli spolupracuje na vytváření individuálních vzdělávacích plánů. Kopie zpráv z diagnostických vyšetření jsou se souhlasem rodičů k dispozici vyučujícím a jsou s individuálním vzdělávacím plánem zakládány do katalogových listů. primární prevence V souladu s minimálním preventivním programem školy navštívili všichni žáci různé kulturní programy, přednášky, sportovní akce. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

11 V rámci projektu EU PES Škola v pohybu absolvovali žáci vybraných tříd dva čtyřhodinové bloky programu primární prevence na podporu zdravého klimatu ve třídě, podporu kolektivních vztahů a předcházení sociálně patologickým jevům - II. A, V. A, VIII.A a VIII. B. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2012/2013 bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků velmi limitováno rozpočtovanými finančními prostředky. Hlavní náplň vzdělávání pedagogických pracovníků se v tomto školním roce soustředila na vzdělávání v oblasti tvorby digitálních učebních materiálů v rámci projektu Evropské peníze do škol. V prvním pololetí proběhla dvě školení pro 15 pedagogů zaměřená na práci s interaktivními tabulemi, tvorbu a užití vytvářených digitálních učebních materiálů. V rámci Programu primární prevence V rámci klíčové aktivity VII/1 projektu škola v pohybu proběhla dvě školení pro třídní učitele zaměřenými na podporu zdravého klimatu ve třídě, podporu kolektivních vztahů a předcházení sociálně patologickým jevům. V průběhu školního roku absolvovali tři pedagogové sadu školení zaměřenou na zavádění výuky finanční gramotnosti. V době vedlejších prázdnin čerpali pedagogičtí pracovníci školy volno k samostudiu podle 24, odst. 7., zákona č. 563/2004Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci Slavnostní předávání certifikátů ELEC z anglického jazyka ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Strakonice. Za úspěšné vykonání zkoušky Cambridge YLE v kategorii Starter s a Mover s, bylo odměněno celkem 20 žáků ze ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, ZŠ T.G.M. Vimperk a ZŠ J.A.K. Blatná. Účast na akci Jízda městem na dopravním prostředku poháněném vlastní silou Výstava Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích pro 9. třídy Běh naděje účast vybraných tříd Florbalová liga pro třídy strakonických škol Mikulášská nadílka pro děti 1. stupně Vánoční besídka v kulturním domě Vystoupení pěveckého sboru na přehlídce v kulturním domě Školní vánoční turnaj ve stolním tenise LVVZ žáků 7. A, B na Kvildě Sportovní soustředění žáků 4. A, B a 5. A, B na Kvildě Výměnný pobyt žáků z Taufkirchenu v rodinách u našich žáků Účast žáků v Dětském zastupitelstvu a na akcích pořádaných Dětským zastupitelstvem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

12 v průběhu celého školního roku Účast pěveckého sboru školy - památník padlým za II. světové války Dudáci přehlídky dětských souborů Poznávací zájezd do Anglie 8. a 9. Ročník Beseda se spisovatelem J. Opařilem Pasování čtenářů Salve caritas Veselé zoubky 1. ročníky Učitelé Spolupráce se základní školou v Taufkirchenu Zajištění výměnného pobytu žáků v rodinách ve Strakonicích Vánoční stromek v Kapitulní síni strakonického hradu Příprava programu na vánoční besídku Návštěva našich učitelů v MŠ na schůzkách rodičů informace pro rodiče budoucích prvňáčků Výroba dárků pro děti k zápisu Program pro budoucí prvňáčky Den otevřených dveří - ve třídách a v tělocvičně školy Kurz pro budoucí prvňáčky ve škole za účasti rodičů 5 lekcí v průběhu osmi týdnů Den dětí odpolední program pro děti v parku ve spolupráci s DDM V průběhu celého roku zařizování přednášek, koncertů, divadelních představení, sportovních akcí, exkurzí a školních výletů pro žáky Poznávací zájezd do Anglie 8. a 9. ročník Vychovatelé Výroba dárků pro děti k zápisu Program pro budoucí prvňáčky ve školní tělocvičně Příprava programu na vánoční besídku Organizace atletická všestrannost I. stupeň Den dětí odpolední program pro děti v parku ve spolupráci s DDM Zaměstnanci ŠJ Květinová výzdoba prostorů pro stravování Propagace a realizace zdravé výživy, spolupráce při stravování žáků s dietami (diabetici, děti s bezlepkovou dietou) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

13 Akce pro rodiče Informativní schůzka rodičů žáků 1. tříd s třídními učiteli na začátku školního roku Informativní schůzka rodičů žáků 9. tříd se zaměstnancem Úřadu práce vhodná volba střední školy Setkání učitelů 1. stupně s rodiči budoucích prvňáčků v mateřských školách Kurz pro budoucí prvňáčky ve škole za účasti rodičů 5 lekcí Vánoční besídka pro rodiče v kulturním domě Třídní schůzky 2 x ročně, celoškolní konzultace 2 x ročně, schůzky se Sdružením rodičů s vedením školy 2 x ročně 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a o výsledcích dalších kontrol Tabulka č. 6a - Údaje o kontrolách Kontroly provedené státní správou * 0 z toho bez závad počet 0 podíl 0 % Kontroly provedené zřizovatelem 1 z toho bez závad počet 1 podíl 100% Kontroly provedené ČŠI 0 z toho bez závad počet 0 podíl 0% Ostatní ** 1 z toho bez závad počet 0 podíl 0% * OSSZ, Úřad práce, IBP, MŠMT, Finanční úřad aj. ** KHS aj. Komentář: Kontrola zřizovatele v základní škole proběhla bez závad Kontrola KHS ve škole a školní družině zjistila závady: výsev plísní ve školní tělocvičně odstranění plísně, nový nátěr, pravidelné nucené větrání pomocí upravených stávajících větráků chybějící rozvod teplé vody na chlapeckém WC v nové budově zaveden Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

14 10. Základní údaje o hospodaření školy Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 hospodařila v roce 2012 s dotací Kč 3, ,-. Z těchto finančních prostředků byl zabezpečen plynulý provoz školy. Na základě požadavků pro rok 2012 byly pořízeny uklízecí vozíky, schůdky, školní lavice a židle a olejový kompresor. Z grantu byla za přispění provozních prostředků zřizovatele uhrazena sada florbalových mantinelů. Byly uskutečněny běžné opravy vodoinstalatérské, elektrikářské, drobné opravy počítačů a kopírky, malování a natěračské práce. Z oblasti služeb byly čerpány finanční prostředky na úklidové práce, poplatky bank, softwarové práce, revize, praní prádla, zpracování mezd, pronájem kontejnerů aj. Na odstranění azbestových vláken byl navýšen rozpočet o ,- (z původních 3, ,-), z investičního fondu bylo na tuto akci použito ,- Kč. Investiční fond byl dále použit na pořízení sklopné pánve a objednacího boxu do školní jídelny, dále na položení podlahové krytiny v pěti učebnách nové budovy školy. Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán dle směrnice FKSP. Byl rovněž čerpán fond rezervní. Základní škola získala v roce 2011 grant OPVK v celkové výši 1, ,- Kč. Tento grant je určen především na školení pedagogů, primární prevenci, počítače, monitory, interaktivní tabule, diaprojektory, programy, učební pomůcky a odměny pedagogům a manažerům. V roce 2012 jsme obdrželi Kč ,- (2.část z celkové výše). Škola v tomto roce čerpala částku ,- ( ,- z FR OPVK a ,- z transferu roku 2012), k je zůstatek ,-. Tato částka bude vyúčtována během roku Hospodářský výsledek (zůstatek na účtu 374) činí ,90. Jedná se o vratku vázané dotace. Čistý hospodářský výsledek je nula. VÁZANÁ DOTACE PRO ROK 2012 plán ,- Kč skutečná spotřeba voda ,- elektřina ,- pára , 10 odpisy ,- celkem ,10 rozdíl ,60 Nevyčerpanou dotaci určenou na rok 2012 ve výši ,90 Kč převedeme na účet MÚ. Hospodářský výsledek za rok 2012 Hospodářský výsledek Vrácení vázané dotace Skutečný hospodářský výsledek ,90 Kč ,90 Kč 0,- Kč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

15 Čerpání finančních prostředků 2012 Výdaje na provoz Položka zřizovatel - provoz dotace, granty roční plán čerpání - ZŚ čerpání - ŠJ CELKEM roční plán čerpání materiál + VV ,60 Kč ,09 Kč ,69 Kč učebnice, pomůcky ,80 Kč škol. potřeby ,00 Kč prac. oděv. prádlo 4 586,00 Kč 6 837,40 Kč ,40 Kč 7 166,60 Kč DDHM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč el. energie ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč voda ,00 Kč ,60 Kč ,40 Kč ,00 Kč pára ,00 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,10 Kč služby ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ostat. služby(bank.popl.) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč opravy, údržba ,00 Kč ,40 Kč ,40 Kč cestovné 6 083,00 Kč 472,00 Kč 6 555,00 Kč ,60 Kč spoje ,00 Kč 9 358,62 Kč ,62 Kč platy ,00 Kč soc.+zdr. poj ,00 Kč potraviny ,00 Kč ,00 Kč náhrady mzdy ,00 Kč odpisy ,00 Kč ,50 Kč ,50 Kč ,00 Kč daně, poplatky FKSP ,00 Kč pojišť. majetku ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč vzděl. ped. prac ,00 Kč Vyčištění objektu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Vzdělávání OPVK z r ,00 Kč Vzdělávání OPVK z r ,00 Kč ,00 Kč dotace - rozvoj činnosti ,00 Kč ,00 Kč Výdaje celkem ,80 Kč ,41 Kč ,21 Kč ,00 Kč Příjmy Položka plnění stravné ,00 úroky ,94 převod z fondu ,17 školné ,00 ostatní ,00 Celkem příjmy ,11 Příspěvky zřizovatel dotace, granty roč. plán plnění roč. plán plnění Příspěvek - provoz ,00 Kč * ,00 Kč ,00 Kč Příspěvek - investice Vyčištění objektu ,00 Kč ,00 Kč Dotace - Rozvoj činnosti ,00 Kč ,00 Kč Dotace - EU OPVK ,00 Kč ** ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč * z této částky čerpáno (účet 672,30) Kč 3, ,10, rozdíl Kč ,90 Kč je vázaná ** z této částky čerpáno Kč ,- Kč, částka Kč ,- Kč převedena do FR OPVK Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

16 Tvorba a použití investičního fondu Plán Skutečnost Použití fondu Stav k ,87 Kč ,87 Kč sklopná pánev ,-Kč Dotace invest. objednací box ,-Kč Odpisy ,00 Kč ,00 Kč podlah.krytina ,-Kč Čerpání ,00 Kč ,00 Kč odstranění azbestu ,-Kč Zůstatek k ,87 Kč ,87 Kč Stavy fondů k příd.z HV,tvorba čerpání k Fond rezervní ,37 Kč ,83 Kč ,17 Kč ,03 Kč Fond rezervní OP VK ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Fond odměn 182,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 182,34 Kč FKSP ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,10 Kč 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V rámci souladu se školním vzdělávacím programem pokračuje spolupráce a partnerství základní školou v rakouském Taufkirchenu. V tomto školním roce probíhala čilá korespondence a v dubnu výměnný pobyt žáků partnerské školy. 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Z grantu KÚ v Českých Budějovicích bylo čerpáno Kč - pořízení stavitelných basketbalových košů a volejbalových sloupků do školní tělocvičnu. Projekt Evropské peníze do škol, do něhož se naše škola zapojila, je dvouletý projekt, v rámci něhož jsme čerpali druhou část ve výši 40 % celkového objemu, t.j. Kč. Projekt začala škola realizovat a bude ukončen Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky je dosahováno metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bylo v projektu podpořeno využitím programu primární prevence. Cílem aktivit v rámci Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků bylo zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií, zvýšení kvality výuky cizích jazyků cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky, což povede ke zvýšení jejich klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností. Realizace klíčové aktivity zahrnovala Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

17 vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM), jejich pilotáž, ověření a zajištění jejich sdílení a zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem. Technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení digitálních učebních materiálů při výuce byly zajištěny pořízením jazykové laboratoře, 5 interaktivních tabulí do tříd na I. stupni a učebny zeměpisu, dvou vizualizérů a dataprojektorů do učebny přírodopisu a do školní kuchyňky. Do čtvrté monitorovací zprávy zpracované k vytvořili pedagogové školy všech plánovaných 852 digitálních učebních materiálů. Všechny tyto materiály byly v měsíci červenci 2013 schváleny MŠMT. V rámci aktivity Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií proběhly dva semináře, kterých se zúčastnilo 15 pedagogů. 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace na škole nepracuje. Účast ředitele školy na poradách ředitelů škol, na semináři pro ředitele školy pořádané KÚ Úzká spolupráce se Sdružením rodičů při ZŠ Úzká spolupráce se Školskou radou Spolupráce se sportovními kluby ve městě basketbal, házená, kopaná Spolupráce se STARZ Strakonice Spolupráce s DDM Strakonice soutěže a olympiády (účast žáků a učitelů v komisích), společná organizace Dětského dne Spolupráce s AŠSK spoluorganizování sportovních soutěží v okrese Zápis o projednání výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na poradě dne K výroční zprávě nebyla vznesena žádná námitka. Ověřili: Mgr. Alena Maršánová Mgr. Lenka Mrázová Ivana Halamová Ve Strakonicích dne: Zapsal: Mgr. Jan Babka Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

18 Zápis o projednání výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na školské radě dne K výroční zprávě nebyla vznesena žádná námitka. Schválili: Mgr. Emanuel Pavelka Mgr. Hana Pazderníková Mgr. Libuše Blovská Ve Strakonicích dne Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad z 18

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2008/2009 ŠLAPANICE 2009 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více