Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium"

Transkript

1 Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká Zlín Kód a název oboru vzdělávání M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium Dodatek č.3 k ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode dne , platný od Ke kapitole č. 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu č. 3 Učební plán č. 4 Učební osnovy jednotlivých předmětů č. 6 Personální a materiální zabezpečení vzdělávání č. j. 2014/199 Ředitelka školy Mgr.Alena Kulíšková

2 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu Základní identifikační údaje: Název školy: Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o Adresa školy: Česká 4787, Zlín Zřizovatel školy: Ing. Josef Mareček, Padovská 585/10, , Praha 15 Kód a název oboru vzdělávání: M/01 Sociální činnost Název ŠVP: Sociální činnost Forma a délka vzdělávání: denní forma vzdělávání, 4 roky Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední vzdělání s maturitní zkouškou ŠVP je platný počínaje 1. ročníkem ode dne Popis celkového pojetí vzdělávání: Škola vychovává středoškolsky vzdělané absolventy se všeobecným i odborným vzděláním. Vedle výchovně vzdělávacího procesu škola věnuje pozornost komplexnímu působení na osobnost žáka, na jeho schopnost stanovit si hodnotový žebříček, rozvíjet osobní záliby, kulturní a sportovní činnost. Do výchovného plánu školy jsou mimo jiní zařazena témata protidrogová, environmentální vzdělávání, škodlivost xenofobie a rasismu, mravní výchova, komunikace, kulturní a estetická výchova. Učitelé zařazují témata do svých plánů podle úvahy, přiměřeně věku a zájmu žáků. Škola vychovává samostatné občany státu a vzhledem k jejich budoucí profesi klade důraz na jejich odpovědnost, čestnost, důslednost, pracovitost, přesnost, soustavnost a podnikavost. Žáci školy jsou cílevědomě připravováni na samostatnou i týmovou práci, na vytváření dobrých mezilidských vztahů, na uplatnění v praxi včetně práce a života v naší zemi jako součásti EU, na další studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách. Cílem studia je vybavit žáky kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní vzdělávání. Při výuce jednotlivých předmětů se uplatňují vazby na související učivo jiných předmětů formou mezipředmětových vztahů a žáci si osvojují učivo ve vzájemných souvislostech prostřednictvím průřezových témat. Pro realizaci vzdělávacích cílů a rozvoje kompetencí ve školním vzdělávacím programu se preferují metody, které vedou k rozvoji klíčových a odborných kompetencí, k realizaci průřezových témat a kladou důraz na individuální vzdělávací potřeby žáků. Výběr metod a forem výchovně vzdělávací práce odpovídá stanoveným cílům ŠVP. Důraz se klade na rozvoj myšlení a rozhodování, na dovednosti žáků řešit problémy, vyjadřovat svůj názor a argumentovat, přistupovat k sociální činnosti s potřebnou dávkou invence a tvořivosti.

3 Ve škole se využívají metody samostatné práce, práce na projektech, skupinové vyučování, práce v týmu. Odborné kompetence se rozvíjejí formou uvedených metod v odborných předmětech. V rámci zkvalitňování práce jsou uplatňovány také nové vyučovací metody, jako např. kooperativní učení, brainstorming, zpracování a prezentace vlastních projektů, metody dramatizační, práce s počítačem, využití veškerých možností interaktivní tabule, instruktáže, manipulování, experimentování, diskuze, besedy a praktická cvičení, která umožňují rozvíjet aktivitu, samostatnost a tvořivost žáků. Škola klade velký důraz na jazykovou výuku jako nutný předpoklad pro uplatnění se na trhu práce v celé EU, a proto se zaměřuje na získávání evropských projektů v oblasti zahraniční odborné praxe. Žáci jsou na zahraniční praxe připravováni intenzivními jazykovými kurzy, kde jsou prohlubovány nejen odborné znalosti, ale i konverzační témata s lektory jazykových škol, případně s rodilými mluvčími. Školní vzdělávací program Sociální činnost je určen absolventům 9. ročníků základní školy, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Připravuje žáky pro kvalifikovanou práci s osobami se zdravotním postižením nebo znevýhodněním a na přímou péči o seniory. Vzdělávací koncepce se opírá o několik důležitých prvků: princip trvalého zlepšování, který uplatňujeme ve vzdělávacím procesu a ostatních činnostech školy, princip spoluzodpovědnosti žáků za vlastní vzdělání, který rozvíjí potřebu žáka pracovat na svém vlastním rozvoji, plánovat sebezdokonalování, chápat nutnost celoživotního vzdělávání, těsné propojení teoretické výuky s praxí a získávání konkrétních praktických zkušeností žáka: 1. ročník = odborná praxe v trvání 2 týdnů v domovech pro seniory 2. ročník = odborná praxe v trvání 3 týdnů v domovech pro seniory 3. ročník = odborná praxe v trvání 4 týdnů v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením = učební praxe v trvání 4 hodin týdně (1hodina = 45 minut) 4. ročník = odborná praxe v trvání 3 týdnů v domovech pro seniory nebo v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením, žáci si vyberou zařízení dle vlastního uvážení = učební praxe v trvání 4 hodin týdně (1hodina = 45 minut) Své odborné znalosti a praxi si žáci průběžně doplňují při akcích spolupořádaných s domovy pro seniory, stacionáři a dalšími speciálními zařízeními, při exkurzích (v rámci kterých žáci provádějí samostatně pedagogická pozorování s vlastním hodnocením), při společných projektech Výuka předmětu učební praxe se ve 3.a 4. ročníku uskutečňuje ve smluvně dohodnutých zařízeních (domovy pro seniory či domovy pro osoby se zdravotním postižením). Prostředí těchto zařízení rozvíjí odborné kompetence, formuje osobnost budoucích pečovatelů, asistentů, vede ke správnému společenskému a kulturnímu vystupování. Důležitou součástí forem praktického vzdělávání je prezentace na veřejnosti. Žáci se podílejí v rámci školních a mimoškolních aktivit na zabezpečování celé řady akcí pro handicapované jedince a seniory, např. pomoc při organizaci soutěží, dnů otevřených dveří, jarmarků, sociálního festivalu, organizaci dětského dne atd.

4 ŠVP Sociální činnost reaguje na aktuální trendy a potřeby současného života. Orientuje se na komplexní teoretickou a praktickou přípravu pro získání uceleného všeobecného i odborného vzdělávání na úrovni, která umožní absolventům začít přímou práci s handicapovanými jedinci a seniory a dále své vzdělání rozvíjet a inovovat. Cílem ŠVP je utváření osobnosti budoucího pečovatele, který má osvojeny potřebné vědomosti a dovednosti a vytvořeny osobnostní vlastnosti důležité pro výkon povolání. ŠVP sleduje také všeobecně vzdělávací cíle tj. všestranný rozvoj osobnosti žáka, prohlubování jeho obecné vzdělanostní úrovně a přípravu na osobní i občanský život. Základní vzdělávací obsah je tvořen dvěma složkami všeobecně vzdělávací a odbornou, které se vzájemně prolínají. Organizace výuky: Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou. Teoretická výuka je realizována v jednotlivých ročnících v rozsahu vyučovacích hodin týdně. Odborná praxe probíhá od prvního ročníku studia v celkovém počtu 12 týdnů, tj.v 1. ročníku 2 týdny, ve 2. ročníku 3 týdny, ve 3. ročníku 4 týdny a ve 4. ročníku 3 týdny. Praxe je zajištěna tak, aby se žáci seznámili jak se zařízeními pro osoby handicapované, tak se zařízeními pro seniory. Učební praxe probíhá ve 3.a 4. ročníku s dotací vždy 4 hodiny týdně v domovech pro seniory a domovech pro osoby se zdravotním postižením smluvně dohodnutými školou. Odborná i učební praxe je řízena školou. Vedení školy uzavírá s jednotlivými subjekty dohodu o zabezpečení odborné praxe. V rámci vzdělávání jsou zařazeny kurzy a exkurze: 1. ročník: Adaptační kurz v rozsahu 3 dnů, je organizován ve spolupráci s Unií Kompas - T klubem Zlín, cílem je adaptace na školní prostředí, stmelení nově vzniklé skupiny jednotlivců, seznámení se s třídním učitelem, sebepoznávací cvičení, sociálně psychologický výcvik. 2. ročník: Sportovně - turistický kurz je organizován v rozsahu 5 dnů, školou. Obsahem je poskytnutí PP, obvazová technika, zlomeniny, krvácení, šok, umělé dýchání, ukázky práce záchranářů, využití moderní techniky při poskytování první pomoci, orientace v terénu orientační běh, turnaje sportovních a pohybových her. Součástí budou odborné exkurze do blízkých zařízení. Žák: - pozná ukazatele své tělesné zdatnosti - chová se ekologicky - osvojí a prohloubí si znalosti z oblasti první pomoci - seznámí se s nejnovějšími technikami a pomůckami záchranného systému - seznámí se s jinými typy zařízení 4. ročník: Ve čtvrtém ročníku probíhá kulturně poznávací exkurze v Praze. Je zcela organizována školou. Cílem je prohlídka historických památek hlavního města Prahy, návštěva divadelních představení, výstav a muzeí, což slouží k obohacení obecných znalostí a vědomostí žáků.

5 Výuka je organizována dle rozvrhu. Odborné předměty jsou děleny na skupiny dle aktuálního počtu žáků: Výpočetní technika a administrativa Výživa a příprava pokrmů Učební praxe (třída je rozdělena do skupin podle počtu žáků ve třídě a podle místa bydliště, každá skupina pracuje na jiném pracovišti) Pečovatelství Klíčové kompetence: Kompetence k učení: Žák má vytvořen kladný vztah k učení a vzdělávání, vytvoří si vhodný studijní režim i podmínky, chápe mluvené i psané projevy, je si vědom potřeby dalšího vzdělávání v oboru. Kompetence k řešení problémů: Žák chápe a řeší problémy, volí různé způsoby řešení, využívá dostupné pomůcky, literaturu, vyhledává týmové řešení. Komunikativní kompetence: Žák se učí diskutovat, přijímat a respektovat odlišné názory, formulovat a vyjadřovat své myšlenky srozumitelně a přehledně, písemně zaznamenávat sdělené informace. Personální a sociální kompetence: Žák přijímá a odpovědně plní úkoly, je schopen týmové práce, respektuje hodnocení kolektivem, sebehodnocení, hodnocení vyučujícím. Občanské kompetence a kulturní povědomí: Žák získává morální vlastnosti (odpovědnost, samostatnost, aktivita), respektuje dodržování zákonů, pravidel chování, jednání v souladu s morálními principy, projevuje zájem o politické, kulturní a společenské dění u nás i ve světě. Kompetence k pracovnímu uplatnění a celoživotnímu vzdělávání: Žák má povědomí o možnosti uplatnění na trhu práce, využívá znalosti práv a povinností zaměstnanců a pracovníků, je schopen profesní komunikace, vlastního profesního vývoje i osobního růstu (flexibilita, kreativita). Matematické kompetence: Žák nachází vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, aplikuje matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi: Žák pracuje s počítačem, komunikuje elektronickou poštou, získává informace z internetu. Žák: Využívá různé techniky učení s využitím informačních zdrojů, včetně práce s osobním počítačem. Využívá zkušeností svých i jiných lidí a zná další možnosti vzdělávání ve svém oboru a povolání. Řeší samostatně pracovní i mimopracovní problémy, uplatňuje základní dovednosti a návyky týmové práce a kooperace při řešení problémů, vyjadřuje svůj názor a získává informace potřebné k řešení problémů a navrhuje způsob řešení. Vhodně se prezentuje v projevech mluvených i psaných. Formuluje své myšlenky

6 srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně. Dodržuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii. Dosahuje jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí. Přispívá k vytváření mezilidských vztahů, předchází konfliktům, přijímá radu i kritiku, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí. Stanovuje si cíle a priority podle osobních zkušeností a znalostí. Respektuje právo, uznává tradice a hodnoty našeho národa. V souvislosti s poznáním historie naší země chápe minulost i současnost v evropském a světovém kontextu. Má povědomí o práci politických stran v zemi, uznává principy a hodnoty demokracie. Jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování. Má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a uvědomuje si význam celoživotního vzdělávání. Je připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám a orientuje se na trhu práce. Nachází vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů. Způsoby hodnocení klíčových kompetencí: Hodnocení klíčových kompetencí se provádí v jednotlivých vyučovacích předmětech. Jedná se o komplexnější posouzení a hodnocení toho, jak žák komunikuje, jak je schopen spolupracovat interaktivně v kolektivu, jak využívá výpočetní techniku a jak je schopen své vědomosti a dovednosti prezentovat. Aplikace průřezových témat: Průřezová témata jsou součástí konkrétních předmětů, zároveň prostupují celým vzděláváním ve škole tak, aby podpořila rozvoj osobnosti žáků a jejich návyky, postoje a jednání v duchu etických norem, vybavila je proti myšlenkové manipulaci, průřezová témata se dotýkají také mimoškolní činnosti. I. Občan v demokratické společnosti žáci jsou vedeni k rozvoji občanských ctností (humanita, přátelství, pomoc, odpovědnost aj.) je vytvářeno demokratické klima ve škole dobré vztahy mezi žáky vzájemně, učiteli a žáky, školou a rodiči využití aktivizačních metod a forem výuky ( problémové a projektové učení, diskuze, práce s texte, exkurze, besedy aj.) zapojení žáků do mimoškolních aktivit ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb II. Člověk a životní prostředí Aplikaci průřezového tématu podporuje: zapojení školy do projektu Zelená škola estetická úprava školy zapojení žáků do soutěže SAPERE vědět, jak žít pořádání tématických akcí Chráněná území Zlínského kraje, exkurze do čističky odpadních vod a třídírny odpadů ve Zlíně pravidelná účast v projektu Zlína Den Země III. Člověk a svět práce spolupráce s Úřadem práce ve Zlíně v oblasti uplatnění absolventa na trhu práce uplatňování teoretických poznatků při učební i odborné praxi žák je veden:

7 a.) k vyhledávání informací o pracovních příležitostech a dalším vzděláváním z různých zdrojů (internet, další média, besedy se zástupci VŠ, VOŠ, jazykových škol aj.) b). k písemné či verbální prezentaci vlastní osoby při jednání s potencionálními zaměstnavateli c). k pochopení základních aspektů práva např. pracovního, občanského, chápání problematiky podnikání aj. IV. Informační a komunikační technologie Aplikaci průřezového tématu podporuje: materiální vybavení školy (učebna ITC, interaktivní tabule, PC na chodbě, notebooky pro pedagogy, dataprojektory ve všech učebnách personální zajištění výuky naučit žáky pracovat s informacemi a komunikačními prostředky Vyučovací předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk - anglický Cizí jazyk - německý Přehled průřezových témat v jednotlivých předmětech Občan Člověk a Člověk a Informační a v demokratické životní svět práce komunikační společnosti prostředí technologie x x x x x x x x Konverzace v AJ x x x x Dějepis x x x x Občanská nauka x x x Zeměpis x x Právo x x x Fyzika x x x x Chemie x Zdravotní nauka x x x Matematika x x Literární seminář x x x Hudební výchova x x x x Výtvarná výchova x x x x Tělesná výchova x x Zdravotní tělesná výchova x Ekologie x x x Základy ekonomiky x x x x Management x x x x sociálních služeb Výpočetní technika a administrativa x x x x Sociální politika x x Sociální služby x x x Pečovatelství x x x x Péče o staré občany x x x x

8 Učební praxe x x x Speciální x x x x pedagogika Sociální péče x x x x Organizace volného x x času Psychologie x x x x Způsob hodnocení žáků: Hodnocení žáka: Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: soustavným diagnostickým pozorováním žáka, systematickým sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové individuální, skupinové), kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, analýzou výsledků činnosti žáka, konzultacemi s ostatními pedagogy a podle potřeby i s pracovníky pedagogickopsychologických poraden a zdravotnických služeb, rozhovory se žáky a zákonnými zástupci, učitel využívá také formy sebehodnocení žáka a kolektivní hodnocení. Zkoušení se zařazuje do vyučovacích hodin soustavně pro celé klasifikační období, aby nedocházelo k jeho hromadění před koncem klasifikačního období. Písemné práce se stanovují na základě ujednání v předmětové komisi (čtvrtletní, pololetní, slohové práce). Písemná práce v rozsahu 1-2 vyučovacích hodin smí být zadána v jednom dni pouze jednou. Termíny těchto písemných prací zapíší vyučující do třídní knihy s týdenním předstihem. Jiné písemné zkoušky (max. 30minutové) nebudou předem oznamovány. Žák musí být z předmětu vyzkoušen alespoň dvakrát za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů výkonu. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledek hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. Žák je povinen zapsat klasifikaci do studijního průkazu. Kontrolu správnosti a úplnosti zapsané klasifikace provádějí vyučující jednotlivých předmětů.

9 Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. Nepovinné předměty, po dohodě v předmětové komisi, se nemusí klasifikovat (na vysvědčení označení absolvoval). V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní vyučující po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví se výsledný klasifikační stupeň rozhodnutím ředitele školy. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají s třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence a výsledky jsou sděleny na pedagogické radě. Výrazné zhoršení prospěchu je oznamováno zákonným zástupcům žáka nejpozději 14 dnů před klasifikační poradou v 1. a 2. pololetí. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných předmětů výsledky celkové klasifikace do počítače a připraví návrhy na opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu. Kritéria hodnocení Při klasifikaci žáků je posuzována úroveň zapamatování vědomostí, osvojení vědomostí a návyků, úroveň myšlení žáka, schopnost aplikace teorií při řešení praktických příkladů, úroveň zájmu žáka o učení a jeho píle. Při klasifikaci se hodnotí: ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků a dovedností, zákonitostí a vztahů a schopnost je vyjádřit kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při samostatných teoretických i praktických činnostech přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost slovního projevu osvojení účinných metod samostudia schopnost vyhledávání informací a práce s různými informačními kanály estetické vnímání, schopnost chápání a vlastní interpretace uměleckých děl osvojení požadovaných praktických dovedností a návyků, zvládnutí postupů práce aplikace získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ochrana životního prostředí hospodárné využívání surovin, materiálů a energie, překonávání překážek v práci

10 Zásady klasifikace: Při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikovaného období zakolísat v učebních výkonech při určité indispozici. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do dvou skupin: a) předměty s převahou praktických činností b) předměty s převahou teoretického zaměření Stupeň hodnocení a klasifikace: Prospěch: Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1. výborný 2. chvalitebný 3. dobrý 4. dostatečný 5. nedostatečný Chování: 1. velmi dobré 2. uspokojivé 3. neuspokojivé Celkový prospěch: Žák je hodnocen stupněm: prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebným, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocení při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný neprospěl, je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný nehodnocen, není-li v některém z povinných předmětů klasifikován Celkové hodnocení žáka: Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Pokud žák dosáhne absence v předmětu za pololetí vyšší jak 20 %, může vyučující žáka přezkoušet z učiva v daném pololetí ještě před ukončením klasifikace, nebo může rozhodnout o klasifikaci v náhradním termínu. Přezkoušení před ukončením klasifikace slouží k doplnění hodnocení pouze z té částí klasifikačního období, za

11 které vyučující nemá známky. Toto hodnocení se pak zahrne do celkové klasifikace společně s již získanými známkami. Pokud žák dosáhne absence v daném předmětu za pololetí vyšší jak 35 %, je žák neklasifikován. Žák musí vykonat do dvou měsíců po skončení pololetí zkoušku v náhradním termínu. O zkoušce v náhradním termínu vyučující sepíše protokol a předá ho vedení školy. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí a je klasifikován na konci druhého pololetí za celý školní rok. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena do konce září následujícího školního roku. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Má-li zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy byl s touto skutečností seznámen, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Zkouška se uskuteční nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém s žadatelem. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy. Komisionální zkoušku žák koná i v těchto dalších případech: - koná-li rozdílovou zkoušku - koná-li se přezkoušení z podnětu ředitele - jedná-li se o opravnou zkoušku Průběh komisionální zkoušky je písemně zaznamenán. Žák, který je na konci druhého pololetí klasifikován maximálně ze dvou vyučovacích předmětů stupněm nedostatečný, může vykonat opravnou zkoušku. Žák koná opravné zkoušky v posledním týdnu hlavních prázdnin. Žáci, kteří byli při klasifikaci v náhradním termínu hodnoceni nedostatečně, vykonají opravnou zkoušku do konce příslušného školního roku. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Zkouška v náhradním termínu a komisionální zkoušky (rozdílová, opravná) jsou zpoplatněny (viz příkaz ředitele školy). Postup do vyššího ročníku a opakování ročníku: Do vyššího ročníku postupuje žák, který prospěl. Pokud žák neprospěl, může o opakování ročníku požádat ředitele školy. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktických činností: Stupeň 1 (výborný) Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je

12 esteticky působivý, originální, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák je v činnostech aktivní převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost. Stupeň 3 (dobrý) Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Stupeň 4 (dostatečný) Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření: Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta a pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní i písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesností a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je

13 méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu profesora. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojí uceleně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky, V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Klasifikace u maturitních zkoušek: Klasifikace vychází z Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení chování: Veškerá hodnocení chování žáků budou projednána s příslušnými třídními učiteli, s ředitelem školy. Je možné udělovat tato výchovná opatření a snížené stupně z chování: Pochvaly Pochvala třídního učitele - Uděluje ji třídní učitel ze svého přesvědčení, nebo na návrh jiného vyučujícího, popř. vedení školy žákům, kteří si svou činností zaslouží ocenění za práci pro třídu, školu nebo se zasloužili o dobrou reprezentaci školy. Pochvala ředitele školy - Po projednání v pedagogické radě ji uděluje ředitel školy žákům, kteří se jednorázově významně zasloužili o reprezentaci školy, opakovaně dobře školu reprezentovali na veřejnosti nebo svou osobní činností škole jinam významně prospěli. Dále může být udělena žákům, kteří dlouhodobě vykonávají činnost obecně prospěšného charakteru. Další výchovná opatření

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Rámcový vzdělávací program obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: SPGŠ Futurum, s.r.o. Kód a název oboru vzdělání RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP Předškolní

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: SPGŠ Futurum, s.r.o. Kód a název oboru vzdělání RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP Předškolní

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Církevní střední odborná škola Bojkovice Školní vzdělávací program 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Obsah ŠVP PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA...5 AUTORSKÝ KOLEKTIV...5 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SČMSD, ŽATEC, S.R.O. Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec DRŽITEL CERTIFIKÁTU DLE ISO 9001 Obor vzdělávání: 65-41-L/01 Gastronomie Školní vzdělávací program:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Samostatná příloha školního řádu platnost od 1.9.2012 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Úvodní ustanovení Tento dokument upravuje pravidla pro hodnocení

Více

Obsah... 2 1. Úvod...3 1.1. Právní vymezení.3 1.2. Cíle základního vzdělávání...3 1.3. Zásady vzdělávání...3 1.4. Cíle vzdělávání... 4 2.

Obsah... 2 1. Úvod...3 1.1. Právní vymezení.3 1.2. Cíle základního vzdělávání...3 1.3. Zásady vzdělávání...3 1.4. Cíle vzdělávání... 4 2. OBSAH: strana: Obsah... 2 1. Úvod.......3 1.1. Právní vymezení.3 1.2. Cíle základního vzdělávání...3 1.3. Zásady vzdělávání...3 1.4. Cíle vzdělávání... 4 2. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/004

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Pravidla hodnocení žáků projednán na pedagogické radě školy dne 28. srpna 2009 se schválenou platností od 1. 9. 2009 Obsah Úvod str. 3 Hodnocení žáků str. 3 Článek

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Příloha školního řádu) Obsah dokumentu Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 Příloha Školního řádu Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 1. Obecná ustanovení Tento klasifikační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 23. ŠKOLNÍ ŘÁD - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 23 /2010 Spisový znak

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáka základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3.

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3. Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ 374 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ 374 01 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ 374 01 Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků - klasifikační řád Vypracoval PaedDr. Jaroslav Baláš Projednáno na pedagogické radě

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU Základní škola a mateřská škola Stupno, okres Rokycany KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU Klasifikační řád základní školy je zpracován v souladu se zněním zákona č.561/2004 Sb./ve znění pozdějších

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Jsou přílohou školního řádu a vycházejí zejména z ustanovení 31, 38, 41, 51 53 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název ŠVP: Obchodní akademie se zaměřením na podnikání Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Délka a formy studia: čtyřleté denní Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA DANAÉ, s.r.o., Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 51077, dne 18. 1. 2002 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

6) Hodnocení žáků a autoevaluace školy. Pravidla pro hodnocení žáků. 1 Úvod

6) Hodnocení žáků a autoevaluace školy. Pravidla pro hodnocení žáků. 1 Úvod 6) Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků 1 Úvod Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý proces, který klade vysoké požadavky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA DANAÉ, s.r.o., Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 51077, dne 18. 1. 2002 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha : Klasifikační řád. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha : Klasifikační řád. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha : Klasifikační řád ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 I. Všeobecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód:

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Veřejnosprávní činnost ver.4 od 1.9.2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více