Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace"

Transkript

1 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace V Karviné, 16. října 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Filipcová ředitelka školy

2 Obsah 1 Základní údaje o škole CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Základní škola, Základní škola speciální Technický stav školních budov, materiální vybavení a technické zázemí Materiální podmínky Přetrvávající technické problémy ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB ZÁJMOVÉ KROUŽKY SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM Přehled oborů vzdělání Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovenými školními vzdělávacími programy PSACÍ PÍSMO COMENIA SCRIPT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) STUDIJNÍ VÝSLEDKY ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU (IVP) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI METODICKÝCH SDRUŽENÍ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Zpráva výchovných poradkyň Zpráva školní psycholožky Zpráva školní metodičky prevence Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

3 12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovou organizací Průběžná autoevaluační zpráva Závěr

4 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Sídlo: Komenského Karviná-Nové Město Charakteristika školy: příspěvková organizace od na dobu neurčitou IČ: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj právní forma: kraj, IČ Sídlo: 28. října Ostrava Statutární orgán ředitelka školy: Mgr. Marie Filipcová Kontakt na zařízení: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace ul. Komenského 614 Karviná Nové Město tel/fax sekretariát školy: tel. ředitelka školy: tel. zástupce statutárního orgánu tel. zástupce ředitelky školy: odlouč. prac. Vydmuchov internetové stránky: Odloučená pracoviště 1. Střední škola, Základní škola, Základní škola speciální a Školní družina Vydmuchov 1835, Karviná - Fryštát tel/fax kancelář školy Základní škola, Mateřská škola a Školní družina při zdravotnickém zařízení Areál nemocnice 5/399, Karviná - Ráj 3. Základní škola, Mateřská škola a Školní družina při zdravotnickém zařízení Dělnická 24/1132, Havířov - Město Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči a mentální postižení telefon: Komenského 614, Karviná Nové Město

5 Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Id. zařízení Typ Název zařízení Kapacita Den zahájení činnosti B00 Základní škola B31 Základní škola speciální G21 Školní družina K20 SPC G22 Školní klub A00 Mateřská škola C00 Střední škola Praktická škola dvouletá Praktická škola jednoletá Školská rada Činnost školské rady zahájena dne: 1. září 2011 Zřizovací listina školské rady byla vydána na základě usnesení rady kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení 168 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 zřizovací listiny školské rady ev.č.. ŠR/005/2005 nabyl účinnosti dnem 1. září Dodatkem č. 2, který nabyl účinnosti 1. září 2011, se mění počet členů školské rady. Počet jejich členů je stanoven na základě Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Počet členů školské rady pro tříleté období je stanoven na počet 6. třetinu členů školské rady jmenovala rada Moravskoslezského kraje - 2 členy třetinu členů volili zástupci nezletilých žáků nebo zletilý žáci - 2 členy třetinu členů volili pedagogičtí pracovníci - 2 členy Jednání školské rady Ve školním roce 2012/2013 proběhla 2 jednání školské rady: Schválení Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2011/ Schválení Zprávy o činnosti a plnění příspěvkové organizace za rok Podíl na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

6 Změna složení školské rady Rada kraje svým usnesením č. 109/7033 ze dne 17. dubna 2012 jmenovala do funkce nového člena školské rady, a to k 1. května Změna ve složení školské rady proběhla v souvislosti s ukončením práce ve školské radě jednoho člena, a to z důvodu delšího pobytu v zahraničí. Účast členů školské rady na akcích pořádaných školou Oslavy 90. výročí založení školy ul. Komenského 614, Karviná Nové Město Závěrečná kurzu Taneční pro žáky Praktické školy dvouleté Účast na sportovně- kulturním mítinku handicapovaných dětí a mládeže Statečná srdce Den dětí Slavnostní zakončení školního roku 2012/ Charakteristika školy Základní škola, Základní škola speciální Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu Škola poskytuje předškolní vzdělávání děti přípravné třídy základní školy, mateřské školy při NsP poskytuje základní vzdělání žáci základní školy (praktické) poskytuje základy vzdělání žáci základní školy speciální poskytuje přípravu na vzdělávání poskytuje střední vzdělání - žáci praktické školy dvouleté, praktické školy jednoleté poskytuje zájmové vzdělávání žáci navštěvující školní družinu a školní klub poskytuje poradenské služby a vytváří podmínky, formy a způsoby integrace dětí, žáků a studentů s mentálním postižením a s vadami řeči ve speciálně pedagogickém centru. Škola je příspěvkovou organizací, je školou pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciálně pedagogickou péči poskytuje převážně žákům ze všech částí města Karviné, ale stejně tak dětem dojíždějícím z přilehlých vesnic, popř. z okrajových částí dalších měst. Výuka a zájmové vzdělávání je zabezpečeno také hospitalizovaným dětem ve zdravotnických zařízeních nemocnice Karviná a Havířov. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle vzdělávacích programů. Historie postupného slučování škol v rámci optimalizace sítě škol Moravskoslezského kraje v období Sloučení škol 1. etapa Zastupitelstvo kraje k usnesení rady kraje č. 31/1457 ze dne (č. usnesení 7/440) rozhodlo o sloučení organizací Základní škola, Karviná Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace, IČ a Základní školy, Karviná Fryštát, Vydmuchov 1835, příspěvková organizace, IČ s účinností od Přejímající organizací se stala organizace Základní škola, Karviná Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace, IČ Sloučení škol 2. etapa Zastupitelstvo kraje k usnesení rady kraje č. 46/2408 ze dne (č. usnesení 10/917) rozhodlo o sloučení organizací Základní škola, Karviná Nové Město, Komenského 614, - 5 -

7 příspěvková organizace, IČ a Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Karviná Lázně Darkov, příspěvková organizace, IČ s účinností od Stravování Stravování dětí a žáků ze školy ul. Komenského 614 bylo zajištěno ve školní jídelně ZŠ Dělnická, Sokolovská 1758, Karviná Nové Město, která je vzdálena necelých 200 m. Možnost pravidelného stravování využívaly děti navštěvující školní družinu a školní klub.. Žáky do školní jídelny odváděli pedagogičtí pracovníci, kteří byli pověřeni dohledem během oběda a kteří přiváděli žáky zpět do ŠD. Stravování žáků a dětí na odlouč. pracovišti ul. Vydmuchov bylo zajištěno ve školní jídelně dětského domova SRDCE Technický stav školních budov, materiální vybavení a technické zázemí A. Budovy školy na ul. Komenského Škola oslavila 90. výročí svého založení, původní název Jiráskova škola. Z finančních prostředků, které poskytlo v roce 1999 MŠMT, proběhla ve škole generální oprava nová střešní krytina, výměna oken, omítky, měděné svody apod. Historická školní budova svou rozlohou a členitostí vyžaduje neustálou údržbu. Zlepšování pracovního prostředí pro žáky i zaměstnance jak z hlediska estetických, hygienických, tak hlavně bezpečnostních, byla věnována soustavná pozornost. Škola je umístěna v klidné části města v blízkosti parku a centra města. Dostupnost školy je dopravně velmi dobrá. Ve vzdálenosti cca 5 minut jsou autobusové zastávky ze všech přilehlých měst a obcí, před školou je vymezen prostor pro parkování, kterého využívají především rodiče pro dopravu žáků s těžším zdravotním postižením. Hlavní budova školy na ul. Komenského je dvoupodlažní, ze dvou stran průchozí. Pro žáky s poruchou hybnosti má škola jeden boční opatřen bezbariérovým vstupem pojízdná plošina. Škola si nechala zpracovat projekt na zajištění bezbariérovosti všech pater školní budovy. Činnost školy se uskutečňuje v těchto prostorech: hlavní školní budova vilka samostatná přízemní budova pro činnost školní družiny tělocvična s posilovnou Školu tvoří hlavní školní budova, která je zastřešenými koridory propojena s přilehlými budovami, a to vilkou a tělocvičnou. Všechny části jsou velmi prostorné a odpovídají přirozené potřebě dětí pohybu. ad 1. V hlavní budově školy se nachází : přízemí - ředitelna a sekretariát školy, 4 kmenové třídy, denní místnost pro učitele, kabinet UP, kabinet výchovné poradkyně a školní metodičky prevence, učebna dílen a šití, I. patro - 5 kmenových tříd, 1 přípravná třída ZŠ, počítačová učebna s 8 pracovními místy s připojením k internetu (místnost je využívána nejen k výuce informatiky, ale i ve výuce jednotlivých předmětů, zájmových kroužků nebo k zájmové činnosti školní družiny a školního klubu), šatna pro učitele; II. patro - 3 kmenové třídy, 2 třídy pro žáky s PAS, místnost pro výkon funkce školní psycholožky, tkalcovská dílna, herna školního klubu, sborovna; suterén - cvičný byt, šatny žáků, kotelna

8 ad 2. V přilehlé budově školy, vilce, jsou umístěny : přízemí - pracovny pro šetření klientů a poskytování poradenských služeb pracovníky SPC (prostory pro výkon funkce speciálních pedagogů, psychologů, sociální pracovnice); I. patro - 2 speciální třídy zařízené moderním nábytkem i pomůckami umožňujícími výuku žáků základní školy speciální podle školního vzdělávacího programu Škola místo porozumění, relaxační terapie dle individuálních potřeb jednotlivých žáků (kuličkový bazén, podložky, rehabilitační míče, zvukové a manipulační hračky); II. patro - 3 místnosti pro činnost logopedek a sociální pracovnice SPC. ad 3. Samostatná přízemní budova školní družina Pro činnost školní družiny je vyhovující samostatná přízemní budova se sociálním zařízením a s výhledem do školní zahrady. I v letošním roce byly prostory školní družiny využity nejen pro naše děti, ale staly se místem pro činnosti zájmových kroužků a setkání dětí ze ŠD některých běžných karvinských škol. ad 4. Prostorná tělocvična s podiem slouží k pohybovým aktivitám v rámci tělesné výchovy, k zájmové činnosti i volnočasovým aktivitám, je dostatečně vybavena standardním sportovním nářadím, drobným náčiním a pomůckami pro rozvoj koordinace. V budově tělocvičny je i samostatná místnost posilovny, která je opatřena rotopedy a dalšími přístroji na posílení fyzické síly a zdraví našich žáků. Škola pravidelně využívá venkovní víceúčelové hřiště nejen k hodinám tělesné výchovy, ale k různým projektovým dnům. V letošním roce proběhla na hřišti a přilehlé zahradě tradiční městská soutěž pro handicapované děti a mládež Statečná srdce. Setkání sportovců bylo o to zajímavější, že se v jedné soutěži utkaly jak děti ze speciálních mateřských škol, žáci základních škol speciálních, ale také mladí lidé ze zařízení sociální péče Materiální podmínky V rámci optimalizace sítě škol MSK vznikla škola sloučením tří příspěvkových organizací v jeden subjekt. Efektivita sloučení se nadále pozitivně promítá do dobrého hospodaření školy. Škola hospodaří s mnohem větším objemem finančních prostředků, proto se daří realizovat podrobný plán oprav a efektivně materiálně vybavovat školu. Průběžně jsou prováděny opravy majetku, postupně se obnovují olejové nátěry podél schodiště. Hlavní prázdniny byly využity k malování tříd, aby školní prostředí odpovídalo náročným hygienickým požadavkům. Odborné učebny dílen byly přemístěny do prvního podlaží, neboť vlhkost suterénu měla negativní dopad na celkové vybavení učebny mokvající stěny, zvýšená vlhkost v místnosti apod. Nová učebna dílen byla nainstalována do uvolněné třídy. Vybavení učebny novými pracovními stoly, nábytkem, tabulí, pracovními nástroji a pracovním náředím se stihlo k zahájení nového šk. roku. Vybavování školy se soustředilo na výměnu běžného školního nábytku za nábytek, který je vyroben pro konkrétní žáky nebo určitý druh postižení, ale také kancelář hlavní účetní byla vylepšena dalším nábytkem pro narůstající objem administrativy. Nejen vlastními zdroji, ale také finančními prostředky z projektů můžeme kabinety vybavovat novými učebními pomůckami, zejména materiálem pro pracovní vyučování v dílnách, ve cvičné kuchyni a přípravné třídě ZŠ. Přetrvávající problém s provozem ICT na škole spočívá v tom, že škola je zapojena do několika projektů a z každého projektu máme pořízeno několik kusů nových počítačů a tiskáren. Nyní se potýkáme s problémem kompatibility celé ICT techniky. Navíc, tiskárny a kopírky pořizované z projektů byly nakoupeny za nižší pořizovací ceny, ale o to je nyní dražší zajištění jejich provozu

9 Všechny třídy jsou vybaveny jednomístnými nebo dvojmístnými, výškově nastavitelnými lavicemi, jejichž uspořádání se mění podle potřeby a charakteru výuky. Zatím jen v některých třídách mají žáci k dispozici samostatný počítač, počítáme však s postupným jejich vybavováním. Součástí přípravné třídy ZŠ, dvou tříd pro žáky s PAS a dalších tříd I. stupně je odpočinkový a hrací prostor s pohodlnými sedacími kouty. Hygienické podmínky Škola má zpracován plán malování tříd, chodeb a toalet, proto i v letošním roce se v některých třídách obnovovala malba. Většinou se jedná o třídy, v nichž byly prováděny nějaké opravy nebo dochází ke změně v obsazení tříd. Hygienické vybavení školy je v souladu s příslušnými normami. Celá budova je opatřena zabudovanými vertikálními žaluziemi. Škola má dostatečné hygienické zázemí. Všechny toalety jsou opatřeny dávkovačem mýdla a hygienickými ubrousky, v přízemí je zřízena bezbariérová toaleta. Samozřejmostí je sociální zázemí u tělocvičny a posilovny včetně sprch. Školní pozemek Škola má zpracován harmonogram: - udržování čistoty všech částí školního pozemku, - péče o zelené plochy, - údržbu ostatních ploch uvnitř areálu školy. Školní pozemek leží v bezprostřední blízkosti městské komunikace, chodníků, proto je nutno neustále sledovat pořádek. Ani živý plot mnohdy nezabrání, aby v době mimo provoz školy nevnikly do areálu školy cizí osoby. Zvlášť atraktivní a lákavé místo k pobytu se pro lidi bez domova jeví dřevěná pergola se zahradním nábytkem. Zahradní pergola byla v příznivém jarním a letním počasím hodně využívána nejen v zájmovém vzdělávání, k projektové výuce, realizaci zájmových kroužků, ale také pro samotnou výuku. Ke školní budově náleží rozlehlý školní pozemek se skleníkem a zahradou. Zahrada je rozčleněna na pozemek určený k pěstitelským pracím a část je vyhrazena pro bylinnou zahradu. Produkty z pěstitelských prací zůstávají ve škole pro potřebu přípravu pokrmů ve cvičné kuchyňce (součást cvičného bytu). Škola obdržela nadační příspěvek EVRAZ na realizaci projektu Škola hrou. Předmětem projektu bylo zřízení a vybudování herní sestavy pro aktivity žáků s autismem ( houpačka hnízdo, domeček se skluzavkou, lavičkou, a to vše na kvalitní dopadové ploše. Výše nadačního příspěvku EVRAZ činila ,-Kč. Herní sestava svým barevným provedením zpříjemnila pobyt dětí s autismem ve školní zahradě. Žáci se svými učiteli věnují pozornost péči o ovocné stromky, silně znečištěné ovzduší v Karviné se však dlouhodobě podílí na jejich špatné kvalitě. Různorodá práce a pobyt na školní zahradě slouží nejen k relaxaci a odpočinku žáků se zdravotním postižením během výuky, ale také k rozvoji poznání a pěstování pozitivního vztahu k přírodě a její ochraně. Situaci při pohybu dětí na školní zahradě znepříjemňuje skutečnost, že v areálu školy jsou postaveny 4 garáže, jejichž majitelé svými osobními auty projíždějí po zatravněné ploše. Škola si je vědoma povinnosti zajistit zvýšený dohled nad bezpečností a ochranou zdraví našich dětí a žáků. Průkaz energetické náročnosti budovy V souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov byl zpracován dokument Průkaz energetické náročnosti budovy. Energetická náročnost budovy: - celková dodaná energie do budovy je vyhodnocena jako nehospodárná, - vliv provozu budovy na životní prostředí vyhodnoceno jako nehospodárná

10 B. Budova školy ul. Vydmuchov 1835 Budova školy na odloučeném pracovišti Karviná-Fryštát,Vydmuchov 1835 je pavilónového typu a je členěna na sektory A, B, C. V sektoru A se nachází sekretariát, kancelář zástupkyně ředitelky školy, ředitelna, sborovna a denní místnost pro učitele vybavena počítačem s tiskárnou. Šatny a vestibul propojují sektor B, který tvoří tři jednopodlažní pavilony. Na pavilonu B1 a B2 jsou umístěny třídy základní školy, odborné učebny, dvě počítačové učebny a kabinety. Celý pavilon B3 slouží žákům základní školy speciální. Žáci zde mají k dispozici speciální nábytek, kompenzační a rehabilitační pomůcky. Z projektu EU peníze školám byla do třídy pro žáky s těžkým zdravotním postižením nainstalována nová interaktivní tabule. V sektoru C je zřízena moderní dílna, která je vybavena 10 pracovními stoly, nářadím a pracovními nástroji, skříněmi a pojízdnými židlemi ke každému pracovnímu místu. Přestože jsou zde vyměněna okna za plastová, teplota v místnosti se sice zvýšila, ale stále je zaznamenáván únik tepla nezatepleným stropem. V sektoru C se dále nachází keramická dílna, informační centrum, cvičná kuchyně, 2 třídy střední školy, zázemí domovníka a uklízeček. V průběhu prázdnin došlo k havárii na vodovodním potrubí, následkem čehož byly zatopeny prostory toalet v přízemí. Havárie byla odstraněna a opraveno rozsáhlé poškození omítky. Škola je bezbariérová, vstup hlavním vchodem do školy je opatřen vhodným nájezdem pro vozíčkáře. Na pavilon B3 byla nainstalovaná pojízdná plošina. Realizace investiční akce Rekonstrukce spojovací chodby objektu Vydmuchov 1845 Investiční akce byla provedena na základě ohlášení havarijního stavu na Odbor investiční a majetkový, KÚ MSK. Havarijní stav spočíval v tom, že hliníkové dveře byly tvarově silně zdeformovány, mezi dlažbou a dveřmi se objevovaly 2-3 cm mezery, přes které v zimním období navál do chodby sníh. Rekonstrukce spojovací chodby spočívala v demontáži oken, luxferů a 4 ks vstupních dveří. Byly namontovány nová plastová okna, dveře, provedena nová vnitřní omítka, doplněna dlažby a proveden nový sokl. Vnější omítka byla také opravena a srovnány nerovnosti. Zdroje financování stavby-investiční zdroje Výše dotace ,-Kč byla poskytnuta z rozpočtu kraje, a to v souladu s unesením rady kraje č.13/880, ze dne Ve skutečnosti bylo vyčerpáno ,-Kč, rozdíl představoval částku 3 598,-Kč. Průkaz energetické náročnosti budovy V souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov byl zpracován dokument Průkaz energetické náročnosti budovy. Energetická náročnost budovy: - celková dodaná energie do budovy je vyhodnocena jako nehospodárná, - vliv provozu budovy na životní prostředí vyhodnoceno jako méně úsporná. Plán odstranění dalších technických problémů Také v objektu pavilonu B2 se nacházejí okna ve velmi špatném technickém stavu. Pro rok 2014 byl předložen požadavek na odbor investiční a majetkový MSK na realizaci výměny oken. Vybavení školy ICT Přestože stávající vybavení ICT není ve špatném stavu, je zapotřebí stále inovovat a doplňovat počítačovou techniku. Starší počítače, kopírky a tiskárny jsou stále více finančně náročné na - 9 -

11 zajištění provozu (opravy, nákupy barev, spotřeba el. energie). Z projektu Comenius byly zakoupeny pro činnost s dětmi 2ks ipad Přetrvávající technické problémy Škola ul. Komenského 614 Veškeré opravy historické školní budovy souvisí s postupně zhoršujícím stavem vnitřních a venkovních omítek. Budova školy nemá dostatečně provedenou izolaci základů, proto dochází k prosakování spodní vody do suterénu. V období zvýšených dešťových srážek prosakuje spodní voda do prostor kotelny. Zvýšená vlhkost je evidentní v prostorách nového sociálního zařízení cvičného bytu. Venkovní sokly u vilky a prostory vchodů školy jsou pravidelně po zimní sezoně opětovně opraveny, aby nedocházelo k opadávání omítky. Bezbariérový přístup pro imobilní žáky je vybudován do přízemí hlavní budovy školy. Stále není vyřešena bezbariérovost speciálně pedagogického centra pro děti, žáky a studenty s vadami řeči a mentálním postižením. Je to způsobeno tím, že do stávajícího schodiště je po technické stránce nevhodné vbudovat plošinu tak, aniž by byla ohrožena bezpečnost procházejících osob. Podle potřeby odborní pracovníci SPC šetří všechny imobilní klienty v kmenové škole nebo v rodině. Škola ul. Vydmuchov 1835 V rámci úspory tepelné energie je zapotřebí v nejbližších letech provést zateplení celé školní budovy. Škola nemá vlastní školní tělocvičnu ani hřiště. Hodiny tělesné výchovy probíhají v pronajaté tělocvičně dětského domova SRDCE. Své herní dovednosti si žáci mimo hodiny TV ověřují u dvou pingpongových stolů v prostoru vestibulu školy. Areál školy je obklopen rozsáhlým pozemkem školy, který je však školou obtížně plně využíván a představuje velkou zátěž pro jeho údržbu sekání trávy, odstraňování spadlých suchých větví. Pro žáky imobilní se nepodařilo v rámci projektů zlepšit podmínky pro relaxační a rehabilitační pobyt na školní zahradě Pro kvalitnější údržbu rozsáhlého školního pozemku škola zakoupila kvalitní zahradní traktorek. V letošním školním roce se obnovily práce na pozemku, jednotlivým třídám byl přidělen záhonek pro pěstování zeleniny, bylin nebo květin. Bohužel, zpracovaný projekt na rekultivaci školní zahrady nebyl nadačním fondem DALKIA schválen. Plán využití školní zahrady Pro pracovní činnosti žáků základní i střední školy je žádoucí v příštích letech vybudovat skleník. 1.2 Školní družina Plán práce školní družiny byl zpracován na základě ŠVP pro školní družinu a v souladu se školním školním plánem. Hlavní úkoly zájmového vzdělávání ve školním roce: - být tolerantní k odlišnostem jiných - učit se žít společně

12 Provozní doba školní družiny škola Komenského 614 škola Vydmuchov 1835 Provoz ŠD Provoz ŠD Pondělí 11,30-15,30 Pondělí 11,30-15,45 Úterý 11,30-15,30 Úterý 11,30-15,45 Středa 11,30-15,30 Středa 11,30-15,45 Čtvrtek 11,30-15,30 Čtvrtek 11,30-15,45 Pátek 11,30-15,30 Pátek 11,30-15,30 Úplata za přihlášeného žáka je stanovena částkou 50,-Kč/měsíc. Finanční prostředky za pobyt ve školní družině jsou využívány k zajištění pomůcek, konstruktivních her,hraček a výtvarného materiálu pro zájmovou činnost dětí. Technické a materiální zabezpečení Samostatná přízemní budova pro činnost školní družiny vyhovuje z hlediska estetických, hygienických, tak hlavně bezpečnostních. Tvoří ji 3 samostatné místnosti, kabinet a šatna. Oddělení a herna svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku. Umožňují příležitost k odpočinku, samostatným intelektuálním aktivitám i k různým zájmovým činnostem. Do vybavení školní družiny patří stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní, hračky, dětské časopisy, jednoduché hudební nástroje, televizor, audiovizuální technika. Jedno oddělení ŠD se naplňuje do počtu 14 dětí. V bezprostřední blízkosti je školní zahrada, hřiště, budova tělocvičny, pískoviště. Děti školní družiny 2x týdně využívají školní kuchyňku a PC učebna s interaktivní tabulí. Školní družina na ul. Vydmuchov ke svým aktivitám využívá přilehlý park, tělocvičnu DD Srdce apod. Činnost školní družiny 3 oddělení školní družiny a 1 oddělení školního klubu realizují svou činnost v samostatně oddělených učebnách. Oddělení mladších žáků navštěvují děti ve věku 6 10 let, oddělení starších žáků navštěvují děti ve věku 8 11 let. Také starším žákům s těžkým tělesným postižením je umožněno i nadále navštěvovat školní družinu na odloučeném pracovišti. Jedním ze záměrů školní družiny je nabídnout dětem pestrý a zajímavý program v odpoledních hodinách. Estetické a kulturní prostředí školní družiny částečně kompenzuje málo podnětné a nevlídné prostředí, ve kterém některé děti žijí. Provoz školní družiny zajišťují vychovatelé formou přímé výchovné činnosti v době od 11:30 hod., nejpozději však do 15:45 hod. Do přímé výchovné činnosti se zahrnuje i doprovod dětí a žáků na oběd, který je zajištěn v ZŠ Dělnická, Karviná nebo v jídelně dětského domova SRDCE. Ve školním roce se výchovná činnost prováděla na základě celoročního plánu činnosti školní družiny. Z jednotlivých aktivit byla zřejmá rámcová koncepce práce se skupinou dětí. Činnosti byly plánovány tak, aby měly pozitivní a motivující charakter a směřovaly k rozvoji osobnostních kvalit dětí. Práce ve školní družině nespočívala ve striktním dodržování daného programu, ale na rozdíl od vyučování byl program organizován volněji. Cílem bylo umožnit dítěti volbu mezi různými činnostmi tak, aby byl zachován odpočinkový, rekreační a zájmový ráz práce školní družiny. Výchovný program umožňoval citlivě a aktuálně reagovat na stavy, nálady a sociální potřeby dětí. Program byl koncipován bez závazných témat a dovoloval, aby vychovatelé s dětmi plánovali a realizovali takové činnosti, které děti zaujmou, a současně naplňoval jejich potřebu úspěchu, kladného hodnocení, citové odezvy, poznání atd

13 Aktivity školní družiny ŠD naplňovala svou funkci mimo školní vyučování činnostmi řazenými do následujících skupin: Činnosti odpočinkové Psychohygienické poslání, jehož cílem je odstranit únavu žáků. Do denního režimu bývají vřazeny kdykoliv během dne dle potřeby. Vždy jsou ale uplatněny po obědě. Činnosti rekreační Kladou si za cíl relaxaci ( po soustředění ve vyučování) a regeneraci sil. Převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Zařazeny jsou hry řízené i spontánní. Většinou se jednalo o sezónní hry (hry na školní zahradě, pohybové hry v tělocvičně, jízda na kole a koloběžce) nebo o plnění úkolů dopravní výchovy, pohybových chvilek atd. Činnosti zájmové Navazují na výchovně-vzdělávací program školy, jsou uplatňovány formou hry a odpočinku.snaží se rozvíjet osobnost žáka po stránce estetické, pohybové (včetně jemné motoriky), společenské a ekologické. Umožňují plnit seberealizaci jedince. Řazeny jsou jako činnosti kolektivní nebo individuální: pracovně zájmové činnosti (práce s přírodninami, s textilem, konstruktivní činnosti výtvarně zájmové činnosti (kresba, malba, modelování, práce s keramickou hlínou, koláže, netradiční výtvarné techniky, výzdoba prostor ŠD) přírodovědné zájmové činnosti (pozorování ročních období a změn v přírodě, ochrana životního prostředí- praktické činnosti, sběr kaštanů, žaludů,léčivých bylin hudebně zájmové činnosti (poslech hudby i její reprodukce, tanec, instrumentální činnosti) sportovní zájmové činnosti (sportovní hry v tělocvičně, na hřišti, v přírodě) společenskovědní zájmové činnosti (osvojování základních společenských pravidel Příprava na vyučování nenásilná forma přípravy dětí na vyučování - didaktické hry, kvízy, tajenky Projekty: Zelená kuchyň Práce s korálky a výroba gelových svíček V rámci dotačního programu Magistrátu města Karviná bylo zájmové vzdělávání podpořeno částkou 3000,-Kč na projekt. Děti projevily velký zájem o tyto zájmové aktivity, kde mohou využít svoji tvořivost a kreativitu. Projekt Zelená kuchyň Při přípravě ovocného talíře Karibik Dětská fantazie nezná hranic

14 I. pololetí ve školní družině Datum Místo konání Název akce Počet dětí herna ŠD podzimní zahrada 28 září říjen listopad prosinec leden herna ŠD bezpečná cesta do a ze školy 20 herna ŠD zásady zdravé výživy 25 herna ŠD papírové hraní 28 herna ŠD přírodovědná vycházka 12 park B. Němcové sběr přírodnin 15 herna ŠD stavby z přírodnin 12 herna ŠD obtisky z listů, koláže při výtvarné činnosti herna ŠD moje oblíbená kniha 21 herna ŠD četba a dramatizace pohádek 20 herna ŠD četba o přírodě, jejich proměnách herna ŠD koláže- zdravá a nezdravá jídla 19 herna ŠD přišel Mikuláš 22 herna ŠD povídání si o vánocích 22 herna ŠD herna ŠD herna ŠD pozemek školy vánoční zvyky, koledy, zdobíme vánoční stromeček jak jsem prožil vánoce, co jsem dostal pod stromečkemvýtvarné znázornění střídání ročních období - jak se správně oblékat soutěže na sněhu, stavby ze sněhu herna ŠD doplňovačky, hádanky, kvízy II. pololetí ve školní družině Datum Místo konání Název akce Počet dětí herna ŠD poznáváme lidské tělo podle atlasu 16 únor herna ŠD otužování a zdravý životní styl 22 herna ŠD jak předcházet úrazům

15 březen duben park Boženy Němcové pozorováni jarní krajiny- její změny 12 herna ŠD příprava a výzdoba herny na svátky jara herna ŠD zdobíme hernu jarními symboly 21 herna ŠD výrobky velikonočních motivů z papíru park B. Němcové vycházka 11 hřiště školy malování jarní přírody na povrchu hřiště herna ŠD beseda o třídění odpadu 21 herna ŠD výroba dárků ke Dni matek školní hřiště netradiční sporty na školním hřišti 26 květen herna ŠD co pro nás maminky znamenají 25 školní hřiště štafetové soutěže 25 tělocvična školy den dětí 15 červen herna ŠD povídáme so o naší rodině 14 herna a hřiště školy letní sporty a dodržování bezpečnosti Hrádek ve Slezsku společný výlet Výchova a prevence rizikových projevů chování plán sociálních programů zapojení do projektů Magistrátu města Karviné práce v kroužcích pořádaných školní družinou individuální práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí Spolupráce s rodiči Školní družina se snaží o co nejužší spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci, neboť nastolením atmosféry důvěry a vzájemného respektu můžeme dosáhnout optimálního jednotného výchovného působení. Rodiče se postupně zapojují do dění a práce školní družiny, účastní se nejrůznějších projektů, jezdí jako doprovod na výlety, pomáhali např. při organizaci těchto aktivit: besídky pro rodiče a děti (např. vánoční, Den matek ) dílny pro rodiče např. Velikonoční dílna (výroba velikonoční dekorace, malování vajíček) sportovní aktivity výlety pro rodiče a děti Otevřenou komunikací mohou kdykoliv rodiče vyjádřit vztah k úrovní práce školní družiny. Využili jsme také šetření dotazníkem, kdy rodiče v dotaznících vyjadřovali míru spokojenosti s naší prací. Podle výsledků tohoto šetření je spokojenost rodičů a jejich dětí zřejmá. Rodiče mohou sledovat práci školní družiny na nástěnce nebo na školním webu

16 Výsledky dotazníkového šetření ve ŠD 100% spokojenost rodičů dotaz Jste spokojeni s prostředím školní družiny, výzdobou, vybavením a čistotou? Je Vašemu dítěti poskytován dostatek příležitostí vzdělávat se podle jeho zájmu? Nejnižší 83% spokojenost rodičů dotaz Myslíte si, že školní družina poskytuje Vašemu dítěti bezpečné prostředí? Ze závěrů dotazníkového šetření vyplývá, že je nutno zajistit v družině další podmínky, které povedou ke zvýšení bezpečnosti dětí. Malování vajíček rodiče velmi zaujalo Velikonoční workshop s rodiči ve školní družině

17 Rodiče se aktivně zapojují i do sportovního dění ve školní družině Speciální programy V roce 2013/14 jsme upůatňovalii na speciální programy, které byly zaměřeny na negativní jevy ve výchově dětí. Celé rodiny se rády zapojovaly do připravovaných akcí a svými příběhy obohacovaly připravený program. Závislost na PC, videu a TV Šikana, násilí Základy finanční gramotnosti (hospodaření s rodinným rozpočtem) 1. 3 Školní klub Zaměření školního klubu (ŠK) Zájmové aktivity školního klubu na škole ul. Komenského 614 jsou zacíleny na specifika žáků 2. stupně. Školní klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠK není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ho odlišují nejen od školního vyučování, ale i od činností školní družiny. Hlavním posláním ŠK je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků s mentálním postižením, a to zejména formou workshopů. V letošním školním roce byly pro rodiče zorganizovány 3 témetické workshopy. Rodiče se spolu s dětmi začínají více podílet i na tvorbě projektových dnů. Zájmové vzdělávání ve školním klubu má každý den v týdnu odlišnou náplň zaměřenou na: -rozvoj přirozeného pohybového a hudebního nadání, -nácvik přípravy jednoduchých pokrmů zdravé výživy, -tvořivost a představivost při práci s různými materiály, -rozvoj počítačové gramotnosti a práce s internetem, -dílenské a pěstitelské práce. Aktivity dětí školního klubu Děti školního klubu v průběhu roku co nejvíce pobývaly na školní zahradě, pomáhaly s přípravou sazenic ve skleníku, později pečovaly o svůj záhonek. Cílem těchto aktivit je, aby si co nejvíce osvojily základní vědomosti a zkušenosti z oblasti pěstitelství. Tradičně se jedná o činnosti, které podporují jejich vztah k přírodě, např. kypření, plení, zalévání, přihnojování, přesazování,sklizeň

18 Oblíbené workshopy s rodiči byly zaměřeny na využití přírodních materiálů ve výtvarné činnosti, rukodělné produkty byly použity na estetizaci klubu, chodeb školy a pořádání. Velmi oblíbenou učebnou pro aktivity dětí se stále více stává cvičná kuchyňka. Zde si žáci připravovali zdravé pokrmy, naučili se sestavovat a připravovat jednoduchý jídelníček podle aktuálního ročního období. Také otázce finanční gramotnosti byla věnována náležitá pozornost, neboť kvalitní a zdravé potraviny nemusí být vždy finančně nákladné. Zvláště dětem s těším mentálním postižením činí problémy orientovat se v cenách, porovnávat ceny ve vztahu k hmotnosti. Nedílnou součástí pobytu v kuchyňce je seznamování se s návody a obsluhou kuchyňských přístrojů. Při workshopu Vítání jara a Sportovním dovádění děti pohostily rodiče beránkem a koláčem, který samy upekly. Odpočinkové a rekreační činnosti Odborná multisenzorická učebna Snoezelen v mnohém splňuje požadavky na zajištění odpočinkové a relaxační části programu. Děti s hyperaktivními projevy chování s oblibou volí pohodlí ne vodním lůžku, poslech tlumené hudby a příjemné osvětlení odstraní neklid. Dětem s autismem byly předkládány volné hry na koberci, prohlížení obrázků, časopisů, rozhovory, vyprávění, hry. Děti si oblíbily také činnosti s související s aromaterapií. Nově vybudovaná herní soustava na školní zahradě, zejména houpačka hnízdo sloužila téměř ke každodenní rekreační činnosti dětí s autismem. Příprava na vyučování I když aktivity školního klubu jsou zaměřeny na zájmové aktivity, přípravě na vyučování je také věnován určitý prostor. Vše se však děje netradičními formami např. didaktickými hrami, práce s Internetem, encyklopediemi, obrazovými slovníky a dalšími aktivitami, kterými si žáci upevnili a rozšířili poznatky získané ve vyučování. Při pravidelné návštěvě počítačové učebny zde žáci rovněž plnili zadané úkoly (vyhledávání neznámých a nových slov, odborných výrazů, vysvětlení pojmů z učiva pomocí obrázků atd.). Speciální preventivní program Prevence rizikového chování Tak jako každým rokem i letos byla věnována pozornost prevenci rizikového chování dětí. Školní psycholožka se spolupodílela na tvorbě programu, prostřednictvím kterého si žáci osvojovali strategii, jak předcházet a bojovat s negativními jevy (drogy, alkohol, šikana, rasismus). V oblasti dopravní výchovy si děti upevňovaly zásady poskytování první pomoci, ošetření drobných poranění a trénovaly techniku bezpečné jízdy na kole. Společné vycházky posloužily k nácviku bezpečného přecházení přes komunikace, pohyb po značených stezkách pro chodce. Činnost školního klubu směřovala k získávání klíčových kompetencí Žáci se v rámci svých individuálních schopností a dovedností učili započatou práci dokončit, v rámci předprofesní přípravy si osvojili některé pracovní návyky. Cílem je, aby i děti s mentálním postižením dokázaly získané zkušenosti uplatňovat v praktickém životě. Důraz při všech praktických činnostech by kladen na dodržování dodržování zásad bezpečnosti při práci. Činnost školníku klubu se soustředila i na úkoly související s řešením problémů, hledat vhodná řešení, rozlišovat mezi správným a chybným řešením. Školní klub realizuje školní vzdělávací program Barevná dílna radosti

19 1.4 Zájmové kroužky Nabídka zájmových kroužku ve školním roce 2012/2013 byla zaměřena tak, aby všichni žáci mohli uplatnit své přirozené nadání a zároveň smysluplně využívat svůj volný čas. Zapojení dětí do zájmových kroužků je jednou z nejúčinnějších zbraní proti rizikovému chování dětí. Zájmové kroužky na škole se daří i nadále organizovat pouze vlastními pedagogickými pracovníky. Stávající počet kroužků je dostačující na to, aby všichni žáci školy se mohli zapojit do nabízených aktivit. Účast na činnostech v zájmových kroužcích je pro žáky bezplatná. Spotřební materiál je v mnoha případech hrazen v rámci : -projektů Magistrátu města Karviné -projekt Škola s místem pro všechny KVIC Nový Jičín -program Comenius EU Přehled zájmových kroužků: škola na ul. Komenského 614 Poř. č. Zájmový kroužek 1. Počítačový kroužek 2. Taneční kroužek 3. Sportovní kroužek 4. Hrajeme si s vlnou 5. Šikulové 6. Škola s místem pro všechny 1 7. Škola s místem pro všechny 2 8. Korálky 9. Zelená kuchyň 10. Dramatický kroužek škola na ul. Vydmuchov 1835 Poř.č. Zájmový kroužek 1. Florbal 2. Kouzlo tvoření 3. Zábavná angličtina 4 Klub mladých 5. Bystré hlavy 6. Tvořivá dílna

20 1.5 Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům a studentům s mentálním postižením. Do působnosti SPC spadá oblast okresu Karviná, poskytuje však servis i klientům z přilehlých oblastí Ostravska a Frýdeckomístecka, kteří o službu požádají. Počet zletilých klientů či zákonných zástupců dětí, žáků a studentů žádajících o služby centra mimo jeho spádovost postupně narůstá. SPC se při poskytování poradenských služeb řídí platnou legislativou, plánem práce a organizačním řádem. Personální zabezpečení SPC ve školním roce 2012/ psychologové s celkovým úvazkem 2,0 3 speciální pedagogové, psychopedi s celkovým úvazkem 3,0 2 speciální pedagogové, logopedi s celkovým úvazkem 2,0 2 sociální pracovnice s celkovým úvazkem 1,8 Obsah činnosti SPC Největší podíl na činnostech pracovníků SPC představovala v letošním školním roce diagnostika, a to zejména kontrolní. Požadavek na každoroční rediagnostiku žáků zařazených do škol pro žáky se zdravotním postižením nebo vzdělávajících se podle programu pro žáky se zdravotním postižením vyplývající z novelizované legislativy, významně navýšil počet vyšetření a administrativních úkonů zejména v sekci mentálního postižení na úkor další péče o klienty. Počet šetření bude i v příštím roce narůstat tak, jak budou pozbývat platnost další doporučení a přicházet noví žadatelé o služby. Personální zabezpečení na všech pozicích se z tohoto důvodu jeví jako nedostatečné

21 Přehled počtu vyšetřených klientů s MP v SPC Školní rok 2010/ / /2013 Počet klientů s MP Nárůst klientů oproti roku 2010/ Sama diagnostika byla pouze jednou z mnoha činností SPC. Ke komplexní péči o klienty patřila i volba optimálního způsobu vzdělávání v předškolním, základním i středním stupni. U žáků a studentů s vadami řeči se jednalo většinou o zabezpečení individuální integrace na základní či střední škole a vzdělávání dle IVP. U předškolních dětí pak o vydávání doporučení ke vřazení do logopedických tříd MŠ. U klientů s mentálním postižením jsme se zabývali výběrem adekvátního vzdělávacího programu, zajištěním individuální či skupinové integrace nebo doporučením ke vřazení do školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Na základě požadavků zákonných zástupců centrum poskytovalo služby při posuzování školní zralosti a případného odkladu povinné školní docházky, doporučovalo optimální způsob předškolního vzdělávání (MŠ speciální, zařazení sociálně znevýhodněných klientů do přípravných tříd ZŠ a dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením do přípravného stupně ZŠS). Byla prováděna šetření i v rámci profesní orientace u žáků odcházejících ze základního vzdělávání na střední školy. Nedílnou součástí práce centra vyplývající z obligatorní diagnostiky bylo rovněž posuzování zřízení funkce asistenta pedagoga. S postupně se rozrůstajícím počtem individuálně integrovaných žáků, zejména s lehkým mentálním postižením na běžných základních školách, se zvyšuje i počet žádostí o doporučení asistenta pedagoga ze strany zákonných zástupců i škol. S trendem vzdělávání těchto klientů v hlavním vzdělávacím proudu se počet asistentů působících ve třídách postupně navyšuje, neboť jejich přítomnost ve výuce se jeví ve všech směrech nezbytná. Byla zajišťována vstupní diagnostika žákům selhávajícím na běžných základních školách, a v případě nezjištění postižení, byly navrhovány další možné postupy při řešení výukové nedostačivosti. Klientům s hlubokým mentálním postižením, kteří plní povinnou školní docházku jiným způsobem v souladu s ustanovením 42 školského zákona, zabezpečovalo SPC komplexní služby při zajištění pokračování ve stávajícím způsobu vzdělávání. Mezi důležité úkoly pracovnic centra patřilo poskytování ambulantní individuální a skupinové péče, metodicko - konzultační pomoci školám a zákonným zástupcům. Příliš mnoho prostoru pro ně z důvodu narůstajícího počtu vyšetření nezůstalo. Pedagogové využívali především podporu při tvorbě IVP a jejich uplatňování v praxi. Další okruh představoval poradenskou pomoc školám v oblasti organizačního zabezpečení výuky převážně u integrovaných žáků, řešení praktických dotazů z okruhu uplatňování školské legislativy. V oblasti prevence vad řeči působilo centrum hlavně na poli mateřských škol, které požadovaly po odborných pracovnicích, logopedkách, depistáže. Speciální pedagožky prováděly diagnostiku, vyhledávaly v MŠ děti vyžadující odbornou logopedickou pomoc. Klienty centra jsou často žáci se souběžným postižením více vadami. SPC se proto nadále snažilo o úzkou kooperaci s odborníky z dalších školských poradenských zařízení, s lékaři, klinickými psychology a klinickými logopedy

22 Centrum vyvíjelo rovněž osvědčenou intervenční a terapeutickou činnost, věnovalo se kariérovému poradenství, předávání informací ze sociálně právní oblasti, zapůjčování odborné literatury a didaktických pomůcek. V rámci péče o klienty se souběhem postižení mentálního a tělesného jsme od pololetí tohoto školního roku zařadili práci s dotykovými IC technologiemi. Z prostředků projektu Centra integrované podpory v MSK byl pořízen ipad, se kterým jsme zkoušeli seznamovat naše klienty a jejich zákonné zástupce. U většiny se práce na tabletu setkala s velmi pozitivní odezvou. Akce zajišťované SPC ve školním roce 2012/2013 Metodické schůzky s výchovnými poradci V jarním a podzimním období uspořádali pracovníci centra setkání výchovných poradců v prostorách školy. Pozváni byli zástupci škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, škol se žáky skupinově či individuálně integrovanými i zástupci škol běžného typu. Na jednáních byli seznamováni s dopady legislativních změn na poradenskou praxi centra, s organizací péče o klienty, s možnostmi spolupráce při zajišťování služeb dětem a žákům s postižením. Účastníci schůzek si odnášeli pro svou práci metodické materiály zpracované pracovníky SPC. Besedy s rodiči Speciální pedagožky celoročně ze sekce pro vady řeči poskytovaly rodičům mateřský škol informace o možnostech preventivního působení rodičů při předcházení řečovým vadám. Uspořádaly několik besed se zákonnými zástupci dětí, kde předaly zájemcům své praktické zkušenosti z této oblasti. Přednáška pro rodiče Školní začátky V návaznosti na aktivity realizované v průběhu projektu Centra integrované podpory v MSK, jež byl ukončen v únoru 2013, se uskutečnila přednáška pro rodiče nastávajících prvňáčků. Zájem projevila

23 např. základní škola běžného typu v Bohumíně. Speciální pedagožka seznámila účastníky s úskalími prvního období nástupu do školy, odpovídala na dotazy rodičů k dané problematice. Projekty Centra integrované podpory v Moravskoslezském kraji a podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami CZ.1.07/1.2.00/ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt byl v tomto školním roce po třech letech ukončen. Jeho přínosem bylo zejména zvýšení odborných kompetencí pracovníků centra, kteří se v jeho průběhu vzdělávali na mnoha školeních a seminářích. Získané znalosti a dovednosti následně uplatňovali nejen při své práci s klienty v rámci projektových aktivit, ale i při svém působení v centru. Některé projektové činnosti budou pracovníci provádět také v budoucnu. Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK CZ.1.07/1.2.25/ Na tomto projektu se škola podílí jako nefinanční partner. Byl zahájen teprve v červnu 2013 a bude probíhat do prosince V jeho průběhu se pracovníci centra budou dále vzdělávat, je plánována celá řada vzdělávacích aktivit cílených na zvýšení kvalifikace odborníků z SPC. Kromě vlastního vzdělávání budou experti poskytovat služby dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami z regionu. Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013 Speciálně pedagogické centrum se zapojilo do rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a požádalo si o proškolení psychologů v nástroji Woodcock - Johnson International Edition (WJ IE II COG). Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Do výše uvedeného rozvojového programu MŠMT se zapojila sekce logopedů, požádala o přidělení dotace. Projekt je aktuálně ve fázi podání žádosti

24 Další vzdělávání pedagogických pracovníků SPC Pracovnice centra se v minulém období zúčastnily mnoha seminářů pořádaných v rámci projektu Centra integrované podpory v MSK. Využily zejména toho, že semináře a kurzy byly financovány z prostředků projektu. Další vzdělávání se v hojné míře uskuteční v příštím školním roce v projektu Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK. Letos navštívily speciální pedagožky logopedky kurz Facilitace metoda efektivního jednání a řešení problémů ve školním prostředí, seminář Buď připraven zaměřený na problematiku školní zralosti, přednášky Aplikace testů v diagnostice vývoje řeči dětí v předškolním a mladším školním věku a Logopedická intervence v kazuistikách. SPC a profesní sdružení Pracovnice SPC Karviná jsou členy několika profesních sdružení, na jejichž činnosti se aktivně podílejí. Jedná se zejména o Asociaci speciálních pedagogů ČR, ve které dvě naše pracovnice působí ve vedení krajské sekce, dále o Asociaci pracovníků speciálně pedagogických center a Asociaci logopedů ve školství. 1)Setkání členů Asociace speciálních pedagogů ČR z Moravskoslezského kraje se dne uskutečnilo na naší škole, rganizačně akci zaštiťovalo SPC. 2) Jednání Rady ASP ČR proběhlo dne za účasti zástupců jednotlivých krajů z celé ČR, akci zabezpečila ve spolupráci se školou předsedkyně sekce za MSK, pracovnice našeho centra. Pozvání na jednání přijali i zástupci zřizovatele MSK,odbor školství, mládeže a sportu. Širší profesní působení V letošním školním roce se připravovaly některé legislativní změny. Probíhala široká diskuze k navrhovaným změnám několika ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích právních předpisů dotýkajících se speciálního vzdělávání a poradenství. Odborné pracovnice centra se zapojovaly do připomínkových řízení, zpracovávaly poznámky k předkládaným materiálům

25 V rámci těchto rozprav se také setkaly s poslankyní PČR Dr. Jaroslavou Wenigerovou, místopředsedkyní výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, se kterou diskutovaly nad zamýšlenými úpravami. 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Ve škole se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých byl diagnostikován různý stupeň mentálního postižení, z nichž mnozí pocházejí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Ve škole jsou také vzděláváni žáci s více vadami -mentální postižení v kombinaci se sluchovým postižením, zrakovým postižením, tělesným postižením nebo s vadami řeči. Žáci s mentálním postižením a s poruchou autistického spektra (PAS) jsou vřazeni do dvou speciálních tříd. Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy Kód oboru B/ B/ C/ C/ C/ C/ C/01 Popis oboru Pomocná škola Základní škola speciální Základní škola Základní škola Praktická škola dvouletá Praktická škola dvouletá Praktická škola jednoletá Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Povolený počet žáků v 1. ročníku Povolený počet žáků Dobíhající obor Denní český 10 r. 0 měs. Neurčen 64 ano Denní český 10 r. 0 měs. Neurčen 64 ne Denní český 9 r. 0 měs. Neurčen 170 ano Denní český 9 r. 0 měs ne Denní český 2 r. 0 měs ano Denní český 2 r. 0 měs ne Denní český 1 r. 0 měs. 6 6 ne

26 Vzdělávací programy školy, ŠVP Třídy Mateřská škola Přípravná třída ZŠ Přípravný stupeň ZŠS Školní vzdělávací program (ŠVP) dobíhající vzdělávací program, ŠVP mateřské školy (MŠ při nemocnici Havířov, Karviná) ŠVP S mojí školou mě baví svět příloha č. 1, zpracovaná podle RVP PV č. j / (pracoviště ul. Komenského 614) Příloha ŠVP ZŠS Duhová dílna (pracoviště ul. Vydmuchov 1835) ŠVP Škola brána do života dle RVP ZV (ZŠ při nemocnici Havířov, Karviná) Základní škola Základní škola speciální Pomocná škola dobíhající program ŠVP S mojí školou mě baví svět dle RVP ZV LMP (pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835) ŠVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (pracoviště ul. Vydmuchov 1835) ŠVP Škola místo porozumění dle RVP ZŠS Díl I, Díl II (pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835) / , Pomocná škola (pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835) / , Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy (pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835) Střední škola Praktická škola dvouletá - dobíhající obor Praktická škola dvouletá Praktická škola jednoletá Vzdělávací program č.j.: 16735/93-24 (pracoviště ul. Vydmuchov 1835) ŠVP Učíme se pro život ŠVP Tvořivá dílna (pracoviště ul. Vydmuchov 1835)

27 Počet tříd na škole k Ve školním roce 2012/2013 bylo na škole zřízeno celkem 33 tříd, z toho: předškolní vzdělávání základní vzdělávání ul.komenského Počet tříd přípravná třída ZŠ 1 třída pro žáky s PAS 2 ZŠ speciální 2 ZŠ (praktická) 12 celkem 17 ul. Vydmuchov Počet tříd základní vzdělávání ZŠ speciální 3 základní škola (praktická) střední vzdělávání praktická škola dvouletá praktická škola jednoletá celkem školy při zdrav. zařízení Havířov, Karviná Počet tříd předškolní vzdělávání mateřská škola 2 základní vzdělávání základní škola 3 celkem 5 SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, příspěvková organizace celkem 33 tříd

28 A. Přípravná třída základní školy (pro děti se sociálním znevýhodněním a odkladem povinné školní docházky) Školní rok 2012/2013 byl v přípravné třídě po delší době charakterizován jako rok stabilní co se týče seznamu zapsaných dětí a jejich pravidelné docházky. Hlavně z tohoto důvodu se výchovná práce s předškolními dětmi velmi dařila. Jednou z hlavních aktivit v této třídě byly činnosti spojené s realizací projektu KVIC Nový Jičín Škola s místem pro všechny. V rámci projektu se uskutečnily tyto zajímavé akce jako tvůrčí dílny s dětmi, projektové dny,návštěva divadelního představení a koncertu pro předškolní děti, výlet do ZOO. Akcí se účastnili i rodiče, kdy z projektu Škola s místem pro všechny bylo hrazeno vstupné i cestovné. Zcela nové aktivity byly zařazeny i v oblasti předprofesní přípravě dětí. záběr z projektového dne Volba povolání profese údržbář. V letošním roce se výrazně zlepšilo materiální vybavení přípravné třídy, opět z projektu OPVK Škola s místem pro všechny byly obdrženy: -divadelní kulisy rytířský hrad Avalon -divadelní kostýmy Beruška, Včelka, Sněhurka, Labutí princezna -radiomagnetofon, fotoaparát -pomůcky na rozvoj jemné motoriky, spotřební materiál, hračky -sada dětského plastového nábytku, sedací systém-molitanová stavebnice -multifunkční zařízení BROTHER -dětská literatura, odborná literatura Záběr z projektového dne v přípravné třídě ZŠ - Volba povolání Obsah vzdělávání v přípravné třídě se řídí Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Do přípravné třídy jsou vřazovány děti se sociálním znevýhodněním v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Na základě ŠVP pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě byly rozpracovány měsíční tématické celky zahrnující dílčí cíle, očekávané výstupy a klíčové kompetence, ke kterým směřuje výchovně vzdělávací působení po dobu jednoho měsíce. Tyto měsíční celky byly podkladem pro podrobnější vypracování týdenních integrovaných bloků zahrnujících různorodé hry a výchovně vzdělávací činnosti. Integrované bloky byly tvořeny tak, aby se dotýkaly všech vzdělávacích oblastí, svým obsahem na sebe vzájemně navazovaly a prolínaly se

29 Cíl přípravné třídy ZŠ ve školním roce 2012/2013: Příprava dítěte na úspěšný start do 1. ročníku běžné základní školy. Vzdělávání dítěte v přípravné třídě vychází ze skutečnosti, že vzdělávání v přípravné třídě není povinné, není ani závazné dosažení určitého stupně vzdělání. Vzdělávací obsah ve školním vzdělávacím programu byl uspořádaný do ucelených součástí učiva, tj. integrovaných bloků. Integrované bloky umožňují nabízet dětem různorodé činnosti a příležitosti, vycházejí z přirozených vzdělávacích potřeb dětí, respektují potřebu dětí osvojovat si poznatky i dovednosti v reálných, učí děti tomu, co si mohou vyzkoušet a následně pak použít a uplatnit v životní praxi a v dalším učení. Stanovené výstupy jsou pouze orientační a dítě jich nemusí dosáhnout, záleží na jeho individuálních potřebách a možnostech. U dětí v přípravné třídě ZŠ byl především kladen důraz na: systematické rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení komunikativních dovedností, které jsou jak základem dorozumívání, tak předpokladem k získávání dalších vědomostí, jazykovou výchovu, a to při každé činnosti v průběhu dne, při hrách, vycházkách aj., vytváření základních dovedností práce s tužkou, rozvoj smyslového vnímání, pozornosti, představivosti a grafomotoriky. Zapsané děti do přípravné třídy ZŠ pro školní rok 2012/2013 Nastoupilo do přípravné třídy ZŠ Absolvování přípravné tř. ZŠ 2012/2013 Počet dětí, které zahájí povinnou školní docházku v 1. ročníku ZŠ hlavního vzdělávacího proudu ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami Odklad povinné školní docházky Individuální speciální pedagogická péče Dětem s narušenými komunikačními schopnostmi byla poskytována individuální logopedická péče, kterou zajišťovaly odborné pracovnice SPC pro vady řeči. B. Základní škola (praktická) S mojí školou mě baví svět dle RVP ZV LMP Na základní škole jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se nemohou s úspěchem vzdělávat na běžné základní škole. Výchovně vzdělávací činnost je zaměřena na rozvíjení a kultivaci osobnosti dětí a žáků s mentálním postižením, poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. Žáci jsou vřazováni do naší školy na základě žádosti zákonných zástupců, doporučení školského poradenského zařízení - speciálně pedagogického centra a doporučení odborného lékaře. V ZŠ se vzdělávají žáci s lehkou mentální retardací, v kombinaci s různými vadami. Každý žák má své specifické potřeby, proto k němu přistupuje pedagog individuálně, stanoví konkrétní úkoly, pomůcky,

30 metody práce a způsob hodnocení. Po splnění povinné školní docházky žáci nastupují na střední školy, zejména do E učebních oborů. Absolventi základní školy mají možnost využít nabídky nově zřízené střední školy, obor Praktická škola dvouletá a jednoletá, která je umístěna na odloučeném pracovišti ul. Vydmuchov Realizace výuky nového předmětu Připravuji se do života -předmět vyučován v 7. a 8. ročníku ZŠ (praktické) i ZŠ speciální, a to 2 hodiny týdně. Již třetím rokem je realizována výuka předmětu Připravuji se do života. Pro tento předmět pedagogové vytvořili v rámci projektu OPVK vlastní učební plán, metodiky, 130 pracovních listů rozpracovaných do 9 oblastí, evaluaci. Výuka probíhá v netradičně zařízené učebně tzv. Cvičný byt. Cílem nového předmětu je připravit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro praktický rodinný život, vytvořit jim představu o některých učebních oborech a praktickém výkonu práce, orientovat se v základním právním rámci rodinného života, seznámit se standardními podmínkami rodinného života, principy kooperace v rodině, seznámit je se zásadami správného životního stylu v rodině. Mnoho žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pochází ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a mnohdy bez možnosti : - převzít správné rodinné vzory a modely do vlastního života - vytvářet sociální a rodinné vazby - chovat se zodpovědně k nemateriálním i materiálním rodinným hodnotám. Výukou ve cvičném bytě bylo umožněno, aby žáci pomocí prožitkového učení pochopili principy a poslání obou rolí a převzali je jako modely do vlastního života. Chlapci a dívky se např. společně naučí postupům při vaření kompletního teplého jídla se zřetelem na zajištění hygienických a bezpečnostních požadavků, provádění následného úklidu, separace odpadu a údržbě. Vybudování a vybavení cvičného bytu standardními přístroji (kuchyňské stroje a zařízení, myčka, pračka, koupelnový kout, kout pro péči o dítě, domácí dílna) umožnila žákům v praxi toto zařízení využívat a udržovat. Žáci se zde učili třídit odpad a správně pracovat s čistícími a dezinfekčními prostředky, aby se nedopouštěli necitlivých zásahů do životního prostředí Výstup V rámci nového předmětu získali žáci znalosti o vztazích v rodině, ekonomice domácnosti a zodpovědného přístupu k rodinným financím a také znalosti o rodinně právní a sociálně právní problematice. Novou koncepcí předmětu budou lépe připraveni pro samostatný život a budou seznámeni s důsledky nezodpovědného nebo nesprávného přístupu ke členům rodiny nebo rodinným financím. Ve cvičném bytě, který je rozdělen do boxů (pracovních míst) např. kuchyňský box, box pro péči o dítě s přebalovacím pultem, boxy domácí dílny pro dívky (šití, žehlení, rukodělné práce) i boxy pro chlapce (jednoduché údržbářské a řemeslné práce ), koupelnový box, box pro práci s počítačem, žáci nacvičovali jednotlivé typy rodinných činností a povinností

31 Příprava žáků pro praktický rodinný život Nejoblíbenější akce 1)Burza práce Seznámení s profesí kuchařka a obuvník 2)Exkurze do podniku Marlenka Frýdek-Místek

32 I děti s těžkým zdravotním postižením dostaly jedinečnou příležitost vidět samotnou výrobu znamenitých dortů a práci jednotlivých zaměstnanců, děti zaujaly jejich stejnokroje. Všimly si rozdílů ochranných pracovních pomůcek každé profese a hlavně obdivovaly hygienické, čisté pracovní prostředí. Ani jednomu z žáků se však nelíbilo, že lidé při práci stojí a jejích pracovní směna trvá dvanáct hodin. Žáci oceňovali pečlivost pracovnic při provádění kontroly hotových výrobků. Nejvíce se však dětem líbila ochutnávka výrobků nabízených k prodeji. Další akce 3) Workshopy s rodiči 4) Akce na dopravním hřišti 5)Exkurze do Hasičského záchranného sboru C. Základní škola speciální Dobíhající program: /97-22, Pomocná škola Ve školním roce 2012/2013 bylo zřízeno 5 tříd pro žáky se středním a těžkým zdravotním postižením a dvě třídy pro žáky s autismem. V každé třídě pracuje v týmu speciální pedagog a asistent pedagoga, na odloučeném pracovišti ul. Vydmuchov také 1 vychovatelka. Ke zřízení funkce asistenta pedagoga pro školní rok 2012/2013 vydal souhlas zřizovatel školy KÚ MSK. Výchovně vzdělávací činnost je operativně přizpůsobena individuálním schopnostem, možnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu žáků. Cílem je vybavit žáky se středním a těžkým mentálním postižením (jedná se většinou o postižení s více vadami) základními vědomostmi a dovednostmi v oblasti čtení, psaní a počítání, základy nauky o přírodě a společnosti. Žáci ZŠ speciální jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Škola - místo porozumění dle RVP ZŠS, Díl I, Díl II. Pro usnadnění manipulace s dětmi s poruchou hybnosti byl zakoupen speciální zvedák. Ve třídách s rehabilitačním vzdělávacím programem byly v rámci speciálně pedagogické péče zařazovány prvky dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie a canisterapie. Aromaterapie se uskutečňovala v multisenzoriální učebně snoezelen. Formou projektové vyučování Kamarád se

33 žáci rehabilitačních tříd setkávají se staršími spolužáky, zapojují se do společných pracovních aktivit v odborné učebně dílen, a tím se začleňují do širšího školního prostředí. O vzdělávání těchto dětí se zajímají i někteří karvinští podnikatelé, kteří je na Den dětí přijmou ve své restauraci, a připraví pro ně dáreček formou pohoštění. Akce podobného typu napomáhají žákům s těžkým zdravotním postižením k úspěšnější socializaci a integraci do prostředí města karviné.. D. Třídy pro žáky s poruchou autistického spektra (PAS) Ve školním roce 2012/2013 byli žáci s poruchou autistického spektra vzděláváni podle pěti vzdělávacích programů realizovaných školou:, a to včetně dobíhajících. Žáci s autismem jsou vzděláváni ve dvou speciálních třídách, které jsou přizpůsobeny jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Třídy jsou umístěny v klidné části budovy školy. Prostor je rozčleněn na část pro individualizovanou výuku, pracovní a výtvarnou činnost, samostatnou práci, jídlo, relaxaci či hru. Vzdělávání probíhá podle TEACCH programu, jehož základem je strukturalizace, individualizace a vizualizace. V rámci komplexní speciálně pedagogické péče je žákům poskytována výuka podle různých vzdělávacích programů, je zavedena alternativní forma komunikace, každý žák má vypracován ve spolupráci s příslušným SPC individuální vzdělávací plán (IVP). Ve výuce jsou vhodně využívány speciální PC programy pro výuku žáků s těžkým zdravotním postižením. Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje v každé třídě speciální pedagog a asistentka pedagoga. Asistentka pedagoga se zaměřuje zejména na individuální vychovatelskou činnost v oblasti sebeobsluhy žáka s těžkým smyslovým postižením včetně náhradní komunikace. Vykonává přímou asistenci při vzdělávání žáků podle IVP v souladu se stanoveným rozvrhem. Učitelé se zaměřili na organizování mimotřídních aktivit, které směřují k upevňování dovedností a návyků běžného života. Canisterapie v ZŠ speciální a třídě pro žáky s PAS Canisterapii využíváme jako formu pozitivního působení psa na zdraví dítěte s těžkým zdravotním postižením, přičemž klademe důraz především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně-integračních. Působení canisterapie na fyzické zdraví našich žáků je až druhotné. Prostřednictvím této terapie pomáháme v navazování kontaktů mezi obtížně komunikujícími dětmi s PAS. Mnohdy je obtížné zvládat s dětmi v hodinách tělesné výchovy některá cvičení, zatímco v rámci canisterapie dokáže žák např. lépe procvičovat svaly na rukou a nohou, bez pobízení hází psu míček a natahuje se, aby ho pohladilo, rozevírá dlaň, aby cítilo jeho srst, když se s ním mazlí. Děti, které jsou velmi pohybově omezené, se dokáží za psem i plazit nebo lézt po čtyřech, aby se ho alespoň dotkly. Stěžejní cíl realizace canisterapie u dětí s těžkým zdravotním postižením 1. V oblasti rozvoje citových schopností: snaha o navázání kontaktu dítěte se psem, aby se u něho snížila jeho nesmělost a uzavřenost, a tím podpořila spontánnost projevu ve vztahu k jiným osobám. 2. V oblati rozumových schopností: získat zájem dítěte prostřednictvím cílené hry a plněním úkolů se psem, a tak postupně zvyšovat dobu schopnosti soustředit se

34 E. Žáci s více vadami Žákům s více vadami je věnována během výuky individuální speciálně pedagogická péče, většina z nich se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu. Každý individuální vzdělávací plán je zpracován ve spolupráci s rodiči, učiteli daných předmětů, výchovnou poradkyní a konzultanta příslušného SPC. Tento dokument přesně specifikuje zvláštnosti vzdělávacích potřeb žáka a postihuje ty oblasti výuky, ve kterých jsou jejich obtíže nejvíce patrné. Individuální vzdělávací plán obsahuje informaci o organizaci výuky a konkrétní náplni jednotlivých předmětů, stanoví úlevy a tolerance ve výuce, uvádí vhodné metody a formy práce, doporučuje vhodné speciální pomůcky, jména konzultanta SPC apod. Žáci s více vadami měli možnost při vyučování používat speciální učební, rehabilitační a kompenzační pomůcky. V letošním školním roce jsme se i nadále zaměřili na integraci žáků se sluchovým postižením, a to ve spolupráci s SPC, Spartakovců 1153, Ostrava. Některým žákům s více vadami příslušné SPC doporučilo do výuky asistenta pedagoga. Více vady našich žáků s mentálním postižením: - vady řeči - sluchové postižení - zrakové postižení - tělesné postižení - porucha autistického spektra (PAS) Naším cílem je, abychom ve vyučování vytvořili příznivou atmosféru, ve které všichni žáci mohou podat výkon v maximálních mezích svých možností, a to bez ohledu na druh a stupeň zdravotního postižení

35 Spolupráce školy s SPC Moravskoslezského kraje SPC se zaměřením Místo poskytování poradenských služeb Mentální postižení Karviná Nové Město, Komenského 614 Vady řeči Karviná Nové Město, Komenského 614 Autismus (PAS) Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a Tělesné postižení Frýdek Místek, Hálkova 927 Sluchové postižení Ostrava Poruba, Spartakovců 1153 Zrakové postižení Opava Havlíčkova 1 F. Škola při zdravotnickém zařízení Další odloučená pracoviště školy jsou umístěna v nemocnici Havířov a Karviná. Zde působí základní škola, mateřská škola a školní družina, která je součástí naší školy od Učitelky a vychovatelky se věnují hospitalizovaným dětem především na dětském oddělení, v Havířově poskytují vzdělávání dětským pacientům i na infekčním oddělení. Děti přijaté do zdravotnického zařízení se zařazují do školy bez dalšího správního řízení. Zařazení žáka probíhá na základě souhlasu ošetřujícího lékaře. Mnohdy je nesplněna podmínka souhlasu rodičů k zařazení žáka do výchovy a výuky. Důvodem je absence kontaktu pedagoga s rodiči při nástupu žáka k hospitalizaci. Nástup a propouštění dětí a žáků z nemocnice je individuální, početní stavy žáků mohou být den ode dne různé. Základní škola Hospitalizované děti, které jsou vzdělávány na běžných základních školách, jsou vyučovány individuálně podle ŠVP, a to v samostatné třídě nebo přímo u lůžka. Průměrná doba hospitalizace je 1 týden. Výuka je podle rozvrhu organizována jako dopolední část celkem 20 hod týdně a v odpolední části tvoří výuku 2 vyučovací hodiny týdně. Zátěž výuky se odvíjí od zdravotního stavu dítěte. Míru zatížení každému žáku schválí jeho ošetřující lékař. Třída ZŠ na dětském oddělení Každému žákovi je poskytována speciálně pedagogická péče v maximálním možném rozsahu podle jeho zdravotního stavu. Metody a formy výuky jsou přizpůsobeny druhu onemocnění a aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka. Výuka probíhá dle rozvrhu hodin ve vzdělávacích oblastech zejména v jazykové komunikaci, matematice a v oblasti týkající se začlenění člověka do společnosti. Aktuální jsou projekty týkající se znalostí o lidském těle a péči o své zdraví a výchově ke zdravému životnímu stylu. Své místo zde má i prevence rizikového chování, žáci jsou vedeni ke slušnému chování, vzájemnému respektu a ohleduplnosti ke zdravotně postiženým kamarádům

36 Pobyt dětem na oddělení byl obohacován mimo výuku zajímavými besedami : ZOO Ostrava návštěva pracovníka Toulky přírodou povídání s myslivcem z Petřvaldu O knihách návštěva pracovnice z knihovny v Havířově Hudební vystoupení dětí ze ZUŠ v Petřvaldě Zdravotní klauni - přinášení legrace a veselí Senioři dárci hadrových panenek Poskytnutí první pomoci studentky SZŠ v Karviné prezentace ukázek první pomoci Školy při zdravotnických zařízeních celým svým působením podporují léčebný a ozdravný proces nemocných dětí, významně přispívají k psychické adaptaci dítěte i v době jeho nemoci nebo oslabení. Odvádějí pozornost dětí v intenzitě přiměřené jejich zdravotnímu stavu, vedou je k přiměřenému sebeovládání a k tomu, aby při léčbě samy spolupracovaly, a tím pomáhaly k rychlejšímu návratu do původního prostředí bez nepříjemných následků na zdraví tělesném a duševním. Třída ZŠ na infekčním oddělení V tomto školním roce byla započata celková rekonstrukce infekčního pavilonu. Z tohoto důvodu bylo oddělení přestěhováno dočasně do jiných prostor. I zde však byla dětem poskytována výchovná a vzdělávací péče. Infekční onemocnění je vždy spojeno s nepříjemným omezením týkající se např. četnosti návštěv, popř.částečnou izolací apod. Škola těmto dětem umožnila strávit pobyt na infekčním oddělení příjemněji a odpoutat je od aktuálních zdravotních problémů. Zasílání zpráv kmenovým základním školám Ve školním roce 2012/2013 nebyla hospitalizace u dětí delší než 14 dní, proto nebyla odeslána žádná hodnotící zpráva kmenové škole. Třída MŠ na dětském oddělení Pedagogická činnost v mateřské škole na dětském oddělení se uskutečňovala v souladu s ŠVP Otevřená školka. Vzhledem ke zdravotnímu stavu dětí se využívaly činnosti klidnějšího charakteru, zejména výtvarné činnosti, které mají zároveň terapeutický účinek. Vlastní výchovně vzdělávací činnost probíhala v hernách, které jsou vybaveny dětským nábytkem s velkým množstvím her, stavebnic, skládanek, kočárky s panenkou, autíčka, pohádky prostě vším, co může dítě zaujmout, zklidnit a navodit touhu hrát si. Výchovné zaměstnání probíhalo také u lůžka dítěte s klidovým režimem, popř. i na jednotce intenzívní péče, kde účast učitelky MŠ má výrazný psychoterapeutický charakter. I když v mnoha případech byla hospitalizace krátkodobá, všechny děti byly zařazeny do vzdělávání v souladu s třídním vzdělávacím plánem, který byl přizpůsoben tak, aby odpovídal okolnostem prostředí, specifickým situacím a zdravotnímu stavu každého dítěte. Při všech činnostech se střídaly spontánní a řízené aktivity např. : Výroba skořápkových broučků Mezinárodní den nevidomých hmatové, sluchové a taktilní vnímání Vitamínový den Skládání puzzle Poznej svoje tělo Malované čtení Práce s didaktickými pomůckami Logico Den rodiny vyprávění, kreslení Den slunce malování Návštěva předškolních dětí ve třídě ZŠ

37 Nešťourej se v nose didaktická hra Zimní čarování Požární ochrana výchovné opatření zaměřené na prevenci Třídění odpadu pracovní listy Osvědčené projekty dlouhodobého charakteru : Celé Česko čte dětem V nemocničním prostředí má nepostradatelné místo také kniha. Děti si ji také často přináší z domova. V rámci projektu Celé Česko čte dětem se děti učí zacházet s knihou, rozvíjí si slovní projev, jsou podněcovány k výtvarnému projevu. Kniha se často osvědčila při uklidnění dítěte, navození příjemné atmosféry - zejména před lékařským zákrokem, po odchodu rodičů domů. Další projekty: Jídlo a naše zoubky Můj kamarád můj mazlíček Naše vitamíny Panenky Kiwanis každé dítě má svou panenku kamaráda, kterou si vymaluje Z pohádky do pohádky Barevný den Výtvarné soutěže Hospitalizované děti se zapojily do výtvarné soutěže Já a moje písnička", své obrázky zaslali také do časopisu Můj vláček". Výtvarné práce byly prezentovány i na nástěnce ředitelství NsP Karviná

38 Učitelka MŠ na dětském oddělení předčítá pohádku před spánkem Výtvarné arteterapeutické činnosti U hospitalizovaných dětí jsou arteterapeutické činnosti stále nejoblíbenější, a to zejména pro možnost aktivní relaxace, zklidnění a rozvoj tvořivosti během pobytu v nemocnici. Jejich hlavní předností je, že je možné s dětmi pracovat nejen v herně, ale i přímo na lůžku, vždy s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav. Velký význam má pro děti hodnocení jejich práce, pochvala a povzbuzení k další činnosti. Herny jsou vždy vyzdobeny pracemi dětí dle aktuálních motivů. Letos se tvořilo na téma: Hrátky s přírodninami, Podzimní zahrádka, Klauni, Hra na návrhářku - zdobení a vybarvování látkových panenek, Barvy podzimu, Mám rád Vánoce, Čert, Mikuláš a Anděl, V zimním lese, Karnevalový rej, Jarní příroda a další. Školní družina Na činnost základní školy navazuje při hospitalizaci činnost školní družiny. Děti mají možnost zapojit se do činností, které jsou jim blízké, ve kterých mohou uplatnit svou zručnost, své schopnosti a tvořivost. Zájmová a odpočinková činnost je ve školní družině přizpůsobena nejen zdravotnímu stavu dětí, ale i věku a pohlaví. Rozumová stránka je rozvíjena pomocí různých soutěží, kvízů, hlavolamů a procvičování vědomostních a komunikačních dovedností. Při předčítání knih a následných rozhovorech s dětmi o hrdinech knihy si děti vytvářejí kladný vztah ke knihám samotným. Nedílnou součástí výchovné práce je upevňování a prohlubování hygienických návyků, péče o zdraví, vzájemné ohleduplnosti a mnoho dalších zásad spojených s nemocničním prostředím. V zájmové a výtvarné činnosti měly děti možnost vytvářet výrobky k různým příležitostem. Hotové výrobky si děti odnášely domů jako dárečky pro své blízké nebo sloužily k výzdobě oddělení.. Náplň činností se odvíjela od ročních období. Příkladem mohou být : Výrobky z přírodnin postavičky z kaštanů, větviček, šišek a skořápek

39 Nejhezčí drak Hallowen strašáci do zelí, dekorace herny Mikulášská nadílka dětí ZUŠ v Petřvaldě Korálkování náramky, náušnice, prstýnky a ozdoby z korálků nejen sobě ale i jako pozornosti návštěvám z řad organizací a spolků Výroba karnevalových masek Velikonoční kouzlení zdobení kraslic Zhotovení přáníček maminkám, blízkým srdíčka z drátků a lýka V rámci EVVO akce Třídíme odpad SPOLUPRÁCE S ODDĚLENÍM SOCIÁLNÍCH LŮŽEK V NsP Karviná Ve školním roce 2012/2013 mateřská škola pokračovala ve spolupráci s oddělením sociálních lůžek v NsP Karviná. Hospitalizované děti připravily pro klienty tohoto zařízení zápichy na špejli - Čert, Mikuláš, Anděl, vánoční přání Zvonečky a ke Dni matek pro ně vytvořily dáreček v podobě papírové kytičky. PANENKY KIWANIS Díky občanskému sdružení Kiwanis má každé dítě na dětském oddělení k dispozici látkovou panenku, čistě bílou, kterou si může vymalovat, pojmenovat a ta se pak stane jeho kamarádem v nemocnici. Proto si rádi hrajeme na návrháře a barevnými fixy děti panenku vybarvují podle svých představ. Počty žáků vřazených do ZŠ

40 Pracoviště třída/oddělení Počet žáků NsP Havířov dětské oddělení 678 NsP Havířov infekční oddělení 290 NsP Karviná dětské oddělení 602 Celkem žáků 1570 Roční průměr žáků na třídu ZŠ 523 Počty žáků v ŠD Pracoviště Počet dětí NsP Havířov 890 NsP Karviná 714 Celkem žáků 1604 Roční průměr žáků na oddělení ŠD 800 Počty dětí vřazených do MŠ Pracoviště Počet dětí NsP Havířov 513 NsP Karviná 433 Celkem dětí 946 Roční průměr na třídu MŠ

41 G. Střední škola Profil absolventa Praktické školy dvouleté a jednoleté 1) Být samostatným 2) Být schopen adaptovat se v měnících se sociálních podmínkách 3) Mít potřebu pracovat a naučit se vnímat hranici mezi dobrem a zlem Praktická škola dvouletá Studijní obor připravuje chlapce i dívky pro praktický život, je zaměřen na: - přípravu pokrmů - drobnou údržbu - kulturu bydlení Praktická škola dvouletá se zároveň podílí na předprofesní přípravě s možností dalšího studia na odborných učilištích. Charakteristika oboru Studijní obor Praktická škola dvouletá kód oboru C/02 je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami po skončení povinné školní docházky v základní škole (praktické), v základní škole speciální, v nižším než devátém ročníku základní školy a v odůvodněných případech v devátém ročníku základní školy. Praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. Absolventi praktické školy dvouleté se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči, ve výrobních podnicích, případně chráněných dílnách. Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Praktická škola jednoletá Zaměření: Příprava pro jednoduché pracovní činnosti v domácnosti Hlavní důraz je kladen na praktické činnosti, které žáky připravují pro život příprava pokrmů praktická příprava celodenního menu, nakupování zahradnické práce pěstování plodin, péče o stromy a keře,údržba zahrady práce v dílnách seznamování se s různými druhy materiálu (dřevo, kov, keramika) a práce s nimi pracovní činnosti pomoc při úklidu interiéru, zahrady, okolí školy, vykonávání nenáročné manuální práce sportovní činnosti

42 sportovní aktivity v tělocvičně, na hřišti a v přírodě Aktivity speciálně pedagogické péče: Canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie, arteterapie a ergoterapie Účast v soutěži Zlatý Amos 2013 Koncepce akcí ve školním roce 2012/2013 Praktické školy vycházela kromě aktuálních nabídek především z ohledu na možnosti zdravotního stavu, věku žáků, v souvislosti s probíraným učivem i s ohledem na návaznost na vzdělání z minulých let. Záměrem všech aktivit střední školy bylo propojit vzdělávání s mimoškolními aktivitami při naplňování klíčových kompetencí. Metodické sdružení SŠ systematicky vytvářelo podmínky pro realizaci praktického cvičení mimo školní prostředí. Podařilo se prohloubit spolupráci s TESCO Karviná do té míry, že je zde žákům umožňováno sledovat běžný provoz firmy, dodržování zásad bezpečné práci, formy jednání se zákazníky a zároveň si žáci mohou procvičovat některé manuální dovednosti a ověřovat teoretické vědomosti v praxi. Toto prostředí zároveň napomáhá k uvědomování si nutnosti být finančně gramotný. Pro socializaci žáků bylo velmi důležité osvojování si technik navazování komunikace, umět pojmenovat problém a snažit se nalézt nejoptimálnější řešení. K této problematice byly zaměřeny třídní i školní projekty, účast žáků v různých soutěžích napomáhala zvyšování jejich sebevědomí

43 Činnosti v odborných učebnách dílny, cvičná kuchyň, počítačová učebna, patřily u žáků k tzv. velmi oblíbeným. Úroveň závěrečných zkoušek dokladovala, že se i žákům s těžkým zdravotním postižením dostává kvalitní přípravy do běžného praktického života. Výuka žáků SŠ byla zaměřena především na přípravu pro praktický život, pro samostatnost a zodpovědnost za své jednání. Postupně se napravují nedostatky týkající se poměrně nízké čtenářské gramotnosti. Osvojení si dobré techniky čtení je i pro žáky s těžkým zdravotním postižením klíčem k jejich seberealizaci a dosažení maximální možné míry celoživotního vzdělávání. Nevýhoda vzdělávání našich žáků střední školy spočívá především ve skutečnosti, že obor praktická škola jednoletá a dvouletá nemá zpracovány žádné učebnice a v současné době nejsou připravovány. Vyučující tvořili pracovní listy téměř pro každou hodinu, využívali vhodných textů z časopisů, encyklopedií, map a vyhledávali vhodné informace z Internetu. Nezbytnou podmínkou pro dosažení dobrých studijních výsledků bylo i vytvoření příznivého školního klimatu, ve kterém se žáci cítí bezpečně. Cíle a úkoly vzdělávání žáků praktické školy dvouleté a jednoleté: - vést žáky s postižením k dovednostem spolupracovat, k toleranci a vzájemnému respektování - podporovat osobnostní a sociální výchovu jako nástroj vedoucí utváření názorů a postojů - zacílit osvětu na prevenci rizikových projevů chování - rozvíjet estetické vlohy, tvořivost, přirozený talent a osobitost - přípravovat žáky na jejich profesionální orientaci - rozvíjet a upevňovat vědomosti a dovednosti z oblasti výživy a přípravy pokrmů, rodinné a zdravotní výchovy - zlepšit fyzickou zdatnost žáků - pěstovat a rozvíjet smysl pro týmovou práci - naučit žáky respektovat pravidla a normy, osvojovat si vhodné formy chování a jednání - rozvíjet poznatky z pracovních procesů a technologií Celý rok pokračovaly na škole vzdělávací exkurze, probíhaly prožitkové semináře prevence rizikového chování. Zvýšená pozornost byla věnována čtenářským a literárním činnostem, které vedou k získávání kladného vztahu k českému jazyku a literatuře. Třídní kolektivy pod vedením učitelů se prezentovaly na kulturních akcích, ať to byla obhajoba učitelky v celostátní soutěži o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos, nebo slavnostní ukončení kurzu společenského tance a chování na Závěrečné, či pěvecké vystoupení žáků na charitativní akci pro podporu rehabilitační léčby malé spolužačky. Během školního roku se uskutečnilo několik akcí, které přispěly ke zlepšení kvality vztahů mezi žáky, např.: -podzimní Adaptační kurz s turistickým zaměřením - multikulturní setkání se zahraničními student -navázání kontaktu s partnerskou střední školou v Třinci. Na Dni otevřených dveří se žáci naučili představovat sebe i své spolužáky, provázet hosty po škole, učebnách a informovat o všech školních aktivitách. V dubnu 2013 se v sále Juventus KSVČ uskutečnila první Závěrečná tanečního kurzu pod vedením profesionálních tanečních mistrů. Tanečního kurzu se zúčastnili i mladí lidé s těžkým zdravotním postižením. O této zdařilé a netradiční akci byla pořízena reportáž prostřednictvím TV Polar

44 Závěrečná tanečního kurzu praktické školy dvouleté Akce : Praktická škola dvouletá Datum září říjen listopad prosinec Druh akce Stanice Městské policie Karviná Návštěva včelařství a včelích produktů - SPŠ Karviná Projektový den Beseda s Policií ČR Beseda Beseda Adaptační výjezd - Prašivá Beseda se zahraničními studenty Projektové vyučování Prožitkový seminář Centrum primární prevence Beseda MěDK - Karviná Videopořad Beseda Exkurze Družební setkání v SŠ, ZŠ a MŠ,Třinci Třídní akce Náměstí TGM Karviná Název akce Den otevřených dveří Výstava včelařství Zdravověda, ekologie Drogy HIV, AIDS Právní vědomí Adaptační výjezd Multikulturní setkání Akce Edison Sex, AIDS, drogy Drogy, šikana Mezi stěnami- šikana Kouření škodí zdraví, záškoláctví DAKOL SOU Družební setkání SS škol Vánoční besídka Betlém

45 Datum Druh akce Název akce Beseda MěDK - Karviná Finanční gramotnost Beseda Regionální knihovna Karviná Sekty leden Beseda Regionální knihovna Karviná Nohavica písničkář Beseda Regionální knihovna Karviná Beseda s psychologem-pravidla chování únor Obhajoba žáků Zlatý Amos Dům dětí a mládeže Vratimov 20.ročník moravskoslezské kolo ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos 2013 Třídní projekt Týden s knihou březen Hudební pořad MěDK Karviná Bigbít Projektové vyučování Den vody Beseda RK Ká-Ráj Poruchy příjmu potravy Beseda Regionální knihovna Karviná Komunikace s lidmi Nebuď slon duben v porcelánu Beseda Regionální knihovna Karviná Návykové látky Projektové vyučování Den plný slunce květen Exkurze Archiv v Karviné Město, ve kterém žijeme červen Koncert MěDK Karviná Beseda Regionální knihovna Karviná Výlet Těrlicko Div.představení MěDK Karviná Charitativní koncert Jak číst film Třídní výlet za vodním lyžováním Jedna noc na Karlštejně

46 V průběhu školního roku na škole pracoval kroužek Klub mladých, který tvořil a vydával školní časopis. Členové kroužku se spolupodíleli na organizaci kurzu společenského tance a chování. Výuka podle ŠVP umožňovala zavádění nových metod a postupů, propojování výukových jednotek a realizaci projektů. Velký důraz byl kladen na propojení školního života s životem praktickým. Byla preferována výuka formou projektového vyučování. Projekty jednodenní i delšího charakteru byly připravovány společně s žáky, což zlepšovalo vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi žáky a učiteli. V projektech se nejintenzivněji realizovala všechna průřezová témata. Realizované projektové vyučování motivovalo žáky ke školní práci a zároveň setkalo se s příznivým ohlasem rodičů. Umožňovalo, aby do vyučování vstoupil reálný svět a zároveň se posiloval vztah učitel -žák

47 Akce :Praktická škola jednoletá říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen EVVO akce náměstí TGM Ká Školní akce Beseda Školní akce Třídní akce Dům Družba, Karviná třídní akce Třídní akce Třídní akce Školní akce Karviná, nám. TGM- jarmark Ka-Fryštát, Vanili, třídní akce Školní akce Školní akce Třídní akce, Karviná Třídní akce Školní akce Třídní akce Třídní akce-beseda Vědomostní soutěž Školní akce Školní akce Třídní akce Školní akce Projektové vyučování Regionální knihovna Karviná Projektové vyučování Školní akce Prohlídka kostela Beseda Reg. knihovna Karviná Výstava Galerie pod věží Beseda MěDK Karviná Výstava Archiv Karviná Beseda Zahradní slavnost Koncert MěDK Dopravní hřiště Karviná Třídní akce Reg. knihovna Ká Školní projekt Exkurze Archiv Karviná Školní akce Výlet Třídní akce, Státní Archiv Sportovní mítink Divadelní představení Školní akce ASEKOL- třídění odpadu Canisterapie Městská policie Karviná Canisterapie My se draků nebojíme- výroba draků Volba povolání-nabídka oborů Vyrábíme s rodiči-netradiční třídní schůzka Karviná v obrazech, výstava v galerii Hory,horolezci, výstava v galerii Canisterapie Tradice Adventu Mikuláš ve Vanili Mikulášská nadílka, besídka ve třídě Slavnostní akademie k 90-tému výročí školy Vánoční výstava andělů Vánoční nadílka-besídka Canisterapie Impuls tančí-taneční vystoupení Pravidla chování ve škole Labyrint vědění Canisterapie Puzzliáda Komunikační kruh, karneval- Námořnická party Canisterapie Týden s knihou Knihovnická lekce Tam, odkud pocházím Canisterapie Křížová cesta Tradice Velikonoc Keramika Jarky Rybové Umíme se správně chovat? Sociální služby Relaxační techniky,umění odpočívat Tématická výzdoba Rytmus v nás Stůj, pozor, červená Malé věci s velkou láskou- dárky ke Dni matek Město, ve kterém žijeme Historie Karviné Canisterapie Kotulova dřevěnka, Havířov Den otevřených dveří Statečná srdce Hrátky s čertem Canisterapie

48 Praktická škola dvouletá doplňovala a rozšiřovala všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces byl zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Velká část žáků vyžadovala zcela individuální přístup, proto na škole působí zkušení učitelé, speciální pedagogové, tj. učitelé s vysokoškolským vzděláním zaměřené na speciální pedagogiku. Spolupráce s rodiči, se zákonnými zástupci Spolupráci s rodiči byla věnována zvýšená pozornost, neboť část žáků pochází ze sociálně znevýhodněných rodin. Zajímavými akcemi pro žáky i jejich rodiče jsme se snažili získat jejich důvěru. Na vzájemných společních setkáních měli rodiče možnost vidět na výstavách v prostorách školy výkony svých dětí. Mimo pravidelné třídní schůzky měli rodiče právo využívat konzultační hodiny s učiteli, v případě potřeby si rodiče individuálně smluvili schůzku s pedagogy, konzultovali výukové či výchovné problémy svého dítěte. Po domluvě s pedagogem využívali rodiče možnost sledovat své dítě přímo ve výuce. Při řešení výchovně vzdělávacích problémů mohli rodiče využívat služeb školní psycholožky. Aktuální informace z dění školy nalézali rodiče na webových stránkách školy. Rodiče se prostřednictvím svého zástupce mohli podílet na aktivitách a činnosti školské rady. V průběhu školního roku jsme prostřednictvím dotazníku získali od rodičů náměty a připomínky ke zkvalitnění činnosti školy. Spolupráce s rodinou se dále uskutečňovala formou netradičních třídních schůzek, workshopy s rodiči. Studijní výsledky ve škol. roce 2012/2013 Střední škola Praktická škola dvouletá třída počet žáků celkem žáci s vyznam. I. pol. II. pol. prospěli I. pol. II. pol. neprospěli I. pol. II. pol. neklasifiko II. I. pol. váni pol. počet žáků počet žáků s 2. st. z chování s 3. st. z chování I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. PrŠ I. PrŠ 2 10/ II.PrŠ Celkem 26/

49 Praktická zkouška Ústní zkouška Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Výsledky závěrečných zkoušek za školní rok 2012/2013 Praktická škola jednoletá Na žádost zákonných zástupců a doporučení odborného lékaře povolila ředitelka školy opakování ročníku ze zdravotních důvodů šesti žákům. Praktická škola dvouletá Část Předmět Obor Příprava pokrmů Rodinná a zdravotní výchova Příprava pokrmů C/ C/ C/002 Úroveň/ forma Počet Úspěšně vykonalo Prům. prospěch konajících přihlášených DT PP ÚZ zkoušku ústní zk ,4 ústní zk ,6 praktická zk. 5 5 x x 5 1,4 Rodinná a zdravotní výchova C/002 praktická zk. 5 5 x x 5 1,6 Závěrečných zkoušek se zúčastnilo 5 žáků Praktické školy dvouleté. Praktická zkouška z předmětu příprava pokrmů a rodinná a zdravotní výchova se konala dne Ústní zkoušku z předmětu rodinná výchova a zdravotní výchova vykonali žáci dne Všichni žáci prospěli s vyznamenáním, obdrželi vysvědčení o závěrečné zkoušce

50 3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Stupeň řízení Zařazení zaměstnanců 0. stupeň řízení Zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny Školník-údržbář 1. stupeň řízení Vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců 2. stupeň řízení Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. st. řízení 3. stupeň řízení Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. st. řízení 4. stupeň řízení Vedoucí zaměstnanec statutární orgán Hlavní účetní Vedoucí vychovatel ŠD a ŠK Vedoucí učitelka škol při zdravotnickém zařízení Vedoucí učitelka SŠ Vedoucí SPC Zástupce ředitelky školy Zástupce statutárního orgánu Statutární orgán ředitelka školy Příplatek za vedení stanoví ředitelce školy příspěvkové organizace, Moravskoslezský kraj, rada kraje, v souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Řídící funkce vrcholového managementu naší organizace je přenesena do působnosti statutárního orgánu, ředitelky školy. Zástupce statutárního orgánu zastupuje ředitelku školy během její nepřítomnosti v celém rozsahu jejich kompetencí. V případě nepřítomnosti ředitelky školy a zástupce statutárního orgánu řídí běžný chod školy zástupkyně ředitelky školy i na odloučených pracovištích

51 Organizační struktura příspěvkové organizace k

52 Ředitelka školy statutární orgán IČO st. řízení Zástupce statutárního orgánu 3. st. řízení Zástupce ředitelky školy 2. st. řízení Hlavní účetní 1. st. řízení Ved. Učitelka škol při zdrav. zařízení 1. st. řízení Vedoucí SPC 1. st. řízení Učitelé 1. a 2. st.zš a ZŠS ul. Komenského Školník vedoucí provoz. zam. 0. st.řízení Vedoucí vychovatel ŠD a ŠK 1. st.řízení Vvychovatelka ŠD Vedoucí učitelka SŠ 1.. st.řízení Učitelé 1. a 2. st. ZŠ a ZŠS ul. Vydmuchov Správní zaměstnanci Personalistka Referentka majetkové správy Učitelky a vychovatelky škol při zdrav. zař. Spec. pedagogové Psychologové Sociální pracovnice Asistent pedagoga Uklízečky Vychovatelky ŠD a ŠK školník, uklízečky Učitelé SŠ Asistent pedagoga Asistenti pedagoga

53 Personální obsazení školy k Název zařízení Zaměstnanci školy Fyzické osoby Přepočtené osoby Učitelka MŠ 2 2,00 Učitel/ka ZŠ 35 34,23 Pedagogičtí pracovníci Učitel/ka SŠ 4 3,29 Vychovatel ve třídě pro žáky s těžkým zdravotním postiž. 1 1,00 Vychovatel ŠD a ŠK 6 3,82 Mateřská škola, Základní škola, Střední škola (včetně ŠD a ŠK) Asistent pedagoga 12 8,15 Školní psycholog 1 0,50 Pedagogičtí pracovníci ZŠ celkem 61 52,99 Hlavní účetní 1 1,00 Nepedagogičtí pracovníci Personalistka 1 1,00 Referentka majetkové správy 1 1,00 Školník údržbář 2 1,75 Uklízečka 7 5,55 Nepedagogičtí pracovníci školy celkem 12 10,3 Celkem počet zaměstnanců MŠ, ZŠ a SŠ 73 63,29 SPC Pedagogičtí pracovníci Speciální pedagog 3 3,00 Logoped 2 2,00 Psycholog 3 2,00 Pedagogičtí pracovníci SPC celkem 8 7,00 Nepedagogičtí pracovníci Sociální pracovnice 2 1,80 Celkem počet zaměstnanců SPC 10 8,20 Celkový počet zaměstnanců MŠ, ZŠ, SŠ a SPC 83 71,49

54 Funkce a počet pedagogických pracovníků na MŠ, ZŠ, SŠ a SPC šk. rok 2012/2013 Pracovní zařazení, funkce Fyzické osoby (podle pracovního zařazení) Přepočtené osoby Ředitelka školy, statutární orgán 1 1,00 Zástupce statutárního orgánu 1 1,00 Zástupce ředitelky školy 1 1,00 Učitel/ka ZŠ 30 29,23 Učitel/SŠ 3 3,00 Učitelka ZŠ při zdravotnickém zařízení Učitelka MŠ při zdravotnickém zařízení 3 3,00 2 2,00 Vychovatel/ka ŠD a ŠK 4 1,82 Vychovatelka ŠD při zdravotnickém zařízení 2 2,00 Vychovatelka ve třídě ZŠ speciální 1 1,00 Školní psycholožka 1 0,50 Speciální pedagog v SPC psychoped Speciální pedagog v SPC logoped 3 3,00 2 2,00 Psycholog v SPC 3 2,00 Asistent/ka pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním Asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením 2 0, ,25 Pedagogičtí pracovníci celkem 69 59,99 Získaná odborná kvalifikace učitelů SŠ, ZŠ a MŠ Splnění kvalifikace Počet Z toho nekvalif. Celkem splňuje odb. kvalifikace v % učitelky MŠ % Učitelé ZŠ, ZŠ speciální % Učitelé SŠ % Celkem %

55 Většina učitelů, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost splňují odbornou kvalifikaci. Ve školním roce 2012/2013 dva učitelé střední školy a jeden učitel základní školy ukončili požadované doplňující studium. 4 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY A. Základní škola Termín zápisu pro školní rok 2012/2013 do prvních tříd a do přípravné třídy základní školy se konal v souladu s 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v době od 6. do 7. února Zapsaní a zařazení žáci do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2012/2013 Nastoupilo do I. tř. 2012/ Z toho s odkladem školní docházky s dodatečným odkladem školní docházky Ve školním roce 2012/2013 byli do základní školy zařazováni noví žáci na základě odborného posouzení: -Speciálně pedagogickým centrem Karviná pro mentálně postižené -písemné žádosti zákonného zástupce dítěte o vřazení, -doporučení odborného lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost. Všem zákonným zástupcům ředitelka školy vydala dle zákona č. 500/ 2004 Sb., správní řád, Rozhodnutí o zařazení dítěte do školy. Počet žáků přeřazených z běžné základní školy do základní školy pro žáky se zdravotním postižením 6 0 Přeřazení do třídy Počet žáků I. 1 III. 1 IV 2 V. 2 VII. 1 Celkem žáků 7 Ve školním roce 2012/2013 bylo z hlavního vzdělávacího proudu nově vřazeno 7 žáků se zdravotním postižením

56 Prodloužení školní docházky desátý rok Na základě žádosti zákonných zástupců a po projednání v pedagogické radě povolila ředitelka školy 2 žákům pokračovat v docházce do školy desátým rokem. Vřazování žáků Nově zařazení Přestup Základní Počet žáků k Počet žáků k žáků na škola 2012 Z běžné ZŠ Přestup ze ZŠ během roku praktické jinou ZŠ I II III IV. A IV. D V. A V. B VI. A VI. C VI. D VII. A VII. B VII. C VII. D VII. F VII. G VIII. A VIII. C VIII. D VIII. E IX. A IX. B IX. C IX. D celkem Střední škola Počet žáků k Ukončení studia Počet žáků k PrŠ PrŠ PrŠ Celkem

57 B. Praktická škola dvouletá Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 do Praktické školy dvouleté kód oboru C/02 V souladu s ustanovením 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zájemci o studium nevykonávali přijímací zkoušku, ale pouze přijímací řízení. Přijímací řízení Termín Počet přijatých uchazečů 1. kolo kolo Celkem přijatých uchazečů 14 C. Praktická škola jednoletá Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 do Praktické školy jednoleté kód oboru C/01 Přijímací řízení Termín Počet přijatých uchazečů 1. kolo kolo Celkem přijatých uchazečů 0 Ředitelka školy povolila 6 žákům s těžkým zdravotním postižením praktické školy jednoleté na žádost zákonných zástupců ze zdravotních důvodů prodloužit střední vzdělávání o další školní rok. Kritéria přijímacího řízení Splnění povinné školní docházky. Uchazeč bude přijat na základě skutečností, osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy. Uchazeč odevzdá do vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku. Součástí přihlášky je výstupní hodnocení a doporučení školského poradenského zařízení, pokud jde o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. U přijímacího řízení je nutná účast žáka a jeho zákonného zástupce

58 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovenými školními vzdělávacími programy 5.1 Psací písmo Comenia Script Ve 3. ročníku ZŠ pokračovala výuka psaní nového psacího písma Comenia Script. Všichni žáci obdrželi z MŠMT soubor speciálních písanek Umím psát, jejíž součástí je psací abeceda opatřena upravenou liniaturou. Dále sérii 62 listů A4 Duhové písmeno s velkou a malou abecedou a číslicemi v lineárních obrysech, které slouží k uvolnění ruky. Při hodnocení psaní bylo sledováno důležité hledisko, a to čitelnost a úhlednost písma. V letošním 3. ročníku se vyučující zaměřila na možný problém, a to, aby žáci, kteří se učili Comenia Script, zvládali přečíst rukopis s vázaným písmem. Čtení vázaného písma se nacvičovalo, až si dítě plně osvojilo tvary Comenia Script - postupovalo se individuálně dle schopností žáků formou: - používání učebnic a knih, které toto písmo obsahují - psaní různých slov na lístečky dvěma druhy písma (CS & staré písmo) a srovnávání rozdílů - porovnávání a "luštění" rukopisů dospělých (např. rodičů) apod. Výhody písma Comenia Script Pro žáky s mentálním postižením snáze zapamatovatelné (tvarová jednoduchost snazší fixace tvaru). Děti s poruchami jemné motoriky lépe graficky zvládají CS písmo. Podobnost CS písma klasickému tiskacímu písmu umožňuje mnohem snadnější čtení psaného písma. Ve vyšších ročnících se předejde problémům s nečitelností psaného textu Nevýhody písma Comenia Script Při psaní se občas vyskytují potíže s dodržováním mezer mezi písmeny a slovy. Při případném přestupu žáka na jinou školu mohou nastat problémy se zajištěním kontinuity výuky (nová škola je povinna CS akceptovat, i když sama toto písmo nevyučuje). Učitelka vyučující nový typ písma Comenia Script se stala lektorkou MŠMT akreditovaných akcí na výuku písma v ČR. 5.2 Školní vzdělávací program (ŠVP) Od byla zahájena výuka podle Školního vzdělávacího programu S mojí školou mě baví svět. Program byl zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. V tomto programu jsou stanoveny konkrétní cíle, formy, délka a povinný obsah vzdělávání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání. Dále pak podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně péče o žáky mimořádně nadané a děti a žáky se sociálním znevýhodněním. Ve školním vzdělávacím programu jsou uvedeny nezbytné materiální, personální a organizační podmínky pro činnost školy a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Prioritou výchovně vzdělávací činnosti je vést žáky k zodpovědnosti za výsledky své práce a účelovému používání nabytých vědomostí, osvojování si pracovních postupů a k bezpečné manipulaci s jednoduchými pracovními nástroji

59 Charakteristika školního vzdělávacího programu ŠVP je sestaven na základě hodnocení dlouhodobých výsledků výchovně vzdělávací činnosti na škole. ŠVP má speciálními pedagogy rozpracované klíčové kompetence, které jsou během celé výuky a školní docházky rozvíjeny a průběžně sledovány. Klíčové kompetence vedou žáky k získání základního vzdělání a vytvářejí dobré předpoklady pro další vzdělávání a zapojení se do praktického života. Vzdělávání žáků základní školy podle ŠVP znamená změnu v přístupu pedagogů k přípravě na výuku, změnu ve vztahu učitel žák, učitel rodič. Zákonní zástupci jsou o průběhu kurikulární reformy průběžně informováni, případné dotazy jsou s nimi individuálně konzultovány. Priorita pro příští školní rok 2013/2014 je směřována na tyto oblasti: zpracování dlouhodobých projektů zaměřených na volbu povolání, zavést pravidelné burzy práce, zvýšení počtu akcí s rodiči workshopy, zvýšit podíl exkurzí do podniků a firem. Spolupráce s rodiči, třídní schůzky Škola má propracovaný systém komunikace s rodiči (třídní schůzky, konzultační hodiny, návštěvy rodin asistentem pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním). Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím: školního časopisu, webových stránek školy, třídních schůzek, záznamů v žákovských knížkách, ostatních sděleních, pozvánek, nástěnek školy. V průběhu školního roku 2013/2014 se pedagogové setkali 5x s rodiči a zákonnými zástupci na třídních schůzkách. Zde se rodiče seznamovali s prospěchem a chováním svých dětí, jednotlivých výukových i výchovných problémech a podíleli se na jejich řešení, ale hlavně na jejich předcházení. Na 1. třídní schůzce byli rodiče seznámeni se : školním řádem, koncepcí rozvoje školy, školním vzdělávacím programem a dobíhajícími programy s realizací nového písma Comenia Script s pilotním ověřováním Individuální výchovný plán s působením školské rady, školní preventivní strategií, minimálním preventivním programem, programem proti šikanování, s fungováním školního poradenského pracoviště a jeho aktivitách, konzultačními hodinami školního metodika prevence, školního psychologa, výchovného poradce a jejich pracovní náplní. s existencí schránky důvěry pro žáky, s formami možné spolupráce, např. forma neformálních setkání, účast rodičů na výchovných a vzdělávacích akcích realizovaných školou, školních výletech, možnost účast ve výuce atd. Následující třídní schůzky byly zaměřeny zejména na podávání informací: o studijních výsledcích a výchovných problémech dětí, o plánech akcí pořádaných školou a projektovém vyučování, o činnosti zájmového vzdělávání, o výsledcích a průběhu vzdělávání žáků v rámci ŠVP, o prevenci proti šikaně a výskytu rizikových projevů chování, o práci školní metodičky prevence a výchovné poradkyně, o profesní orientaci vycházejících žáků, jejich uplatnění na trhu práce,

60 o evropském projektu partnerských škol Comenius, o možnosti uskutečnit netradiční třídní schůzky. Rodiče využívali konzultačních hodin, a tím se podařilo navázat užší spolupráci. Zejména rodiče, kteří jsou zastoupeni ve školské radě, se podíleli na aktivitách pořádaných školou. 5.3 Studijní výsledky žáků a výchovná opatření Základní škola Třída Počet žáků celkem Žáci s vyznam. I. pol. II. pol. Prospěli I. pol. II. pol. Neprospěli Nehodnoceni I. pol. II. pol. počet žáků s 2. st. z chování I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. počet žáků s 3. st. z chování I. pol. II. pol. I II III IV. A 11/ IV. D 9/ V. A 8/ V. B 8/ VI. A 12/ VI. D 10/ VII. A 10/ VII. B VII. D 12/ VIII. A 11/ VIII. D 9/ IX. A 9/ IX. B 9/ IX. D 9/ Celkem 156/

61 V 2. pololetí školního roku 2012/2013 neprospělo 7 žáků. Z důvodu neprospěchu ze dvou předmětů stanovených školním vzdělávacím programem byla povolena dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. opravná zkouška dvěma žákům. Vzhledem k tomu, že se bez omluvy nedostavili na opravné zkoušky, oba žáci opakují ročník. Pro nedostatek podkladů ke klasifikaci nebyli hodnoceni dva žáci, ředitelka školy stanovila náhradní termín klasifikace do konce září Uvolnění z tělesné výchovy V průběhu školního roku ředitelka školy v souladu s 50 odst. 2 školského zákona uvolnila 8 žáků z předmětu tělesná výchova na žádost zákonného zástupce a doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. 4.3 Základní škola speciální k Třída Počet žáků celkem Prospěli Neprospěli Nehodnoceni. počet žáků s 2. st. Z chování počet žáků s 3. st. z chování I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. VI. C 5/ VII. C 8/ VII. F 6/ VII. G VIII. C VIII. E IX. C Celkem 44/ Ze zdravotních důvodů nebyli hodnoceni 3 žáci. Ředitelka školy povolila opakování ročníku na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení odborného lékaře

62 5.4 Vzdělávání žáků podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) Ročník Celkem Počet žáků Individuální vzdělávací plány sledovaly obsah vzdělávání, určené metody a postupy na zmírnění výukových obtíží a vyzdvižení toho, v čem dosahují žáci dobrých studijních výsledků. IVP umožňovaly žákům pracovat podle jejich skutečných schopností, zdravotních možností a svým individuálním tempem. Zahrnovaly metody výkladu, způsob opakování a upevňování učiva, způsob ověřování vědomostí a dovedností, možné tolerance a osobní přístup k žáku. IVP byly doporučeny SPC pro mentální postižení, sluchové postižení, autismus, tělesné postižení a vady řeči. 5.5 Výroční zpráva o činnosti metodických sdružení Ve školním roce 2012/2013 působilo na škole 5 metodických sdružení: MS základní školy MS základní školy speciální MS praktické školy dvouleté a jednoleté MS škol při zdravotnických zařízeních MS školní družiny a školního klubu V průběhu školního roku proběhlo podle plánů minimálně 5 pracovních jednání metodického sdružení, v němž jsou zapojeni všichni učitelé spolu s asistenty pedagoga. Metodické sdružení střední školy se scházelo častěji, a to v souvislosti s průběžným monitorováním zavádění nového ŠVP. Všechna metodická sdružení vypracovala vlastní plán činnosti, a to v souladu s cíli stanovenými v celoročním plánu práce. Součástí plánu činnosti MS bylo také organizování soutěží, besed, výstav, exkurzí, kulturních akcí, výletů a zejména projektů a workshopů. Náplň práce metodického sdružení: Priorita naplňování výstupů školních vzdělávacích programů tvorba žákovských portfolií metodická doporučení k primární prevenci rizikového chování dětí a žáků Další obsahová náplň zpracování podkladů pro změnu plánu na školní rok 2013/2014 stanovení metodických okruhů plánování, zajištění a kontrola akcí, školních projektů, zájmové činnosti podíl na řešení výchovně vzdělávacích problémů žáků zpracování podnětů a připomínek ŘŠ, ZŠ kontrolní činnost (ve školním roce byla zaměřena na kontrolu písemných prací) Činnost MS se zaměřila na následující cíle a úkoly: provádět cílenou osvětu v rámci prevence rizikového chování, zdravé výchovy rozvíjet talent a přirozené nadání zejména dětí se sociálním znevýhodněním (hudební, pohybové a výtvarné nadání) příprava žáků na jejich profesionální orientaci

63 rozvíjet a upevňovat vědomosti a dovednosti z oblasti dopravní výchovy, zdravovědy, přírodovědy a počítačové techniky do výuky žáků s tělesným postižením zakomponovat prvky rehabilitační tělesné výchovy rozvíjet smysl pro týmovou práci, respektovat pravidla a normy posilovat zodpovědnost za ochranu životního prostředí vést žáky k sebehodnocení vytvářet základy hodnotového systému učit žáky tolerovat odlišnosti, navzájem si pomáhat utvářet citový vztah k rodné zemi, nejbližšímu okolí organizace a obsah závěrečných zkoušek praktické školy dvouleté V hospitačních hodinách bylo sledováno, zda ŠVP je nastaveno tak, aby jeho realizace skutečně odpovídala vzdělávacím potřebám žákům se středním a těžkým zdravotním postižením. Výchovná a vzdělávací činnost metodického sdružení (MS) se řídila cíli stanovenými v celoročním plánu práce, který je průběžně plněn v rámci výuky, při naplňování třídních i školních projektů, při různých akcích a při spolupráci s dalšími subjekty. Koncepce kulturních akcí školy vycházela z aktuálních nabídek, především s ohledem na věk žáků, a navazovala na probírané učivo. Nejen kulturní, ale také sportovní akce pořádané školou byly velkým obohacením nejen výuky, ale rovněž podporovaly všestranný rozvoj žáků. Hlavním záměrem bylo spojit výchovné působení školních činností s mimoškolními aktivitami při rozvíjení klíčových kompetencí. Metodické sdružení pracovalo systematicky, pedagogové se pravidelně scházeli a kontrolovali postup dle tematických plánů učiva v souladu s ŠVP. Pedagogové vzájemně se žáky spolupracovali na školních projektech, a tím všechny naše aktivity i snahy vedly ke zkvalitnění výuky a zlepšení prostředí školy. Velký důraz byl kladen na propojení běžného školního života s životem praktickým. Projekty vytvářely příležitosti pro individuální i skupinové uplatnění žáků, jejich vzájemnou spolupráci, rozvíjely osobnost žáků. Akce základní školy P. č. Datum Název akce / Druh akce Třída / Účast Střípky z dějin Karviné/třídní VIII.E/ Cyklistika na Těšínsku - výstava/třídní VIII.E/ Zahrada výstava/třídní VIII. E, VII.F/ Policie ČR - beseda/třídní VIII.E/ Výstava polské malířky/třídní VIII.E/ ASEKOL - třídění odpadu/třídní VIII.E/ Canisterapie/škoní VIII. E, VII. F, VII. G/ Cesta za jablíčkovou vůní/školní VIII. E, VII. F, VII. G/ Městská policie - beseda/školní VIII.E/ Canisterapie/školní VIII. E, VII. F, VII.G/ Předprofesní příprava žáků/třídní VIII.E/ Den stromů/školní VIII. E, VII.F/ Volba povolání/třídní VIII.E/ Podzimní kouzlení/školní VII. F, VII.G/ Nekuřátka/školní VIII.E/ Výstava obrazů. Galerie pod věží/třídní VIII.E/ Lékárna Tesco/třídní VIII.E/ Horníci, hory, horolezci - výstava/třídní VIII.E/ Hej rup - práce ve šk. dílnách/třídní VII.G/7-62 -

64 Životní hodnoty - beseda ŠP/třídní VIII.E/ Canisterapie/školní VIII. E, VII. F, VII.G/ Mikuláš ve Vanille/třídní VIII.E/ Vánoční výstavka+bazar,dům v Aleji/třídní VII.G/ Mikulášské vystoupení s nadílkou/školní VII.G/ Slavnostní akademie/školní VIII. E, VII.G/ Vánoční výstava andělů/třídní VIII.E/ Canisterapie/školní VII. F, VII.G/ Vánoční zpívání/třídní VII. F, VII.G/ Vánoční besídka/třídní VII.G/ Vánoční čas přichází zas/třídní VII.F/ Koleda Tří králů /školní VII.G/ Impuls tančí - MDK/školní VIII.E/ Pravidla chování ve škole-beseda/třídní VIII.E/ Sněhurka a sedm trpaslíků-mdk/třídní VII. F, VII.G/ Canisterapie/školní VIII. E, VII. F, VII.G/ Puzzliáda/školní VIII. E, VII. F, VII.G/ Aby zoubky nebolely/školní VIII.E/ Námořnický karneval/školní VIII. E, VII. F, VII.G/ Canisterapie/školní VIII. E, VII. F, VII.G/ Týden s knihou/školní VIII.E/ RKKá-knihovnická lekce/třídní VIII.E/ Keramická tvorba - J.Rybová/třídní VIII.E/ Canisterapie/školní VIII. E,VII.F,VII.G/ Vítáme jaro - projekt. vyuč. / třídní VII.F/ Jak se umíme učit- beseda/třídní VIII.E/ Křížová cesta - prohl. Kostela/třídní VIII.E/ Hody, hody, doprovody /školní VII.G/ RKKá - Tradice Velikonoc/třídní VIII.E/ Umíme se dobře chovat? - beseda/školní VIII.E/ Výstava činností soc. služeb - St. archiv/třídní VIII.E/ Relaxační techniky - beseda/třídní VIII.E/ Posezení na zahradě/třídní VIII.E/ Canisterapie/školní VII. F, VII. G/ Stůj, červená - dopr. soutěž/školní VIII. E, VII. F, VII.G/ Tvoření pro maminky - RKKá/třídní VIII.E/ Zpívání ve zvěřinci - MDK/třídní VII.G/ Město, ve kterém žijeme - projekt.vyuč./školní VII.G/ Hipoterapie - úvod/školní,zš Kom. VIII.E/ Beseda o Karviné - St. archiv/třídní VIII.E/ Canisterapie/školní VIII. E, VII. F, VII.G/ MDD ve Vanille/třídní VII. F, VII.G/ Výlet - Kotulova dřevěnka/třídní VIII.E/ Den otevřených dveří - St. archiv/třídní VIII. E, VII.F/ Statečná srdce/školní VIII. E, VII, F, VII.G/ Výlet za zvířátky KSVČ - SMPř/třídní VII.G/ Canisterapie/školní VII. F, VII. G/7-63 -

65 Akce ZŠ P. č. Datum Název akce / Druh akce Třída / Účast Den otevřených dveří MP/školní IV.D,VI.D/ Výstava včel - SPŠ/třídní IV.D/ Střípky z dějin Karviné výstava/třídní VI.D/ Střípky z dějin Karviné výstava/třídní VII. IX.D/ Zahrada 2012 výstava/třídní VIII.D/ Cvičení v přírodě/třídní VII. IX.D/ Cvičení v přírodě/třídní IV.D/ Výstava plastik Galerie pod věží/třídní IV.D/ Den stromů projekt. vyuč./školní IV. IX.D/ Comenius projekt/školní IV.D/ Vynálezy, které změnily svět beseda/třídní IX.D/ Helloween/třídní IV.D/ Volba povolání/třídní VIII.D/ VV dílny RKKá/třídní IV.D/ Mrazík div. představení/třídní IV.D/ Edison projekt. vyuč./třídní IX.D/ Lidové zvyky a obyčeje beseda/třídní VII. D, IX.D/ Comenius setkání s divadelníky/třídní IV.D/ Slezskoostravský hrad exkurze/třídní VII. IX.D/ Kdo nám pije krev beseda/třídní VII. D, IX.D/ Výstava obrazů Galerie pod věží/třídní VI.D/ Mikulášská nadílka/školní VI. IX.D/ Vánoční dílna RKKá/třídní IV.D/ Exkurze OU Havířov/školní VII. IX.D/ Slavnostní akademie/školní IV. IX.D/ Vánoční besídka/třídní IV. IX.D/ J. Nohavica beseda/školní VII. IX.D/ Juventus tančí MDK/školní VII. IX.D/ Profesní zaměření ÚP/třídní VIII. D, IX.D/ Karviná, to je fajné město beseda/třídní IX.D/ Zdravý zoubek nebolí projekt/třídní IV. D, VI.D/ Válka s mloky MDK/školní VIII. D, IX.D/ Projekt Comenius karneval/třídní IV.D/ Týden s knihou projekt. vyuč./školní IV. IX.D/ Bigbeat MDK/školní VII. IX. D/ Návštěva SMPř/třídní VI.D/ Velikonoce VV dílna/třídní IV.D/ KSVČ - SMPř výukové programy/třídní VII.D/ Velikonoční jarmark Ká-Fryštát/třídní IV. D, VI.D/ Exkurze do Marlenky/školní VII. D, IX.D/ Rytmus v nás MDK/školní IV. D, VI.D/ KSVČ - SMPř beseda ke Dni Země/třídní VII. D, IX.D/ KSVČ - SMPř beseda ke Dni Země/třídní VIII.D/ Bezpečně na silnici dopr. soutěž/třídní IV. D, VI.D/ Návštěva výstav Galerie pod věží/třídní VIII.D/ VV dílny RKKá/třídní IV.D/ Taneční show MDK/školní IV. D, VI.D/ Výstava obrazů Galerie pod věží/třídní VI.D/ Školní kolo lehkoatl. čtyřboje/školní VII. D, VIII.D/ Město, ve kterém žijeme projekt. vyuč. /školní IV. IX.D/ Vynálezy, které změnily svět beseda/třídní VII. IX.D/ VV dílny MDD RKKá/třídní IV.D/ V zdravém těle zdravý duch MDD/školní VII. D, IX.D/

66 Oslava Dne dětí/třídní VI.D/ Beseda o škodlivosti kouření/třídní VII. IX.D/ Dopravní soutěž mladých cyklistů/školní VI. IX.D/ Beseda o požární ochraně/školní IV. IX.D/ Jedna noc na Karlštějně MDK/školní VII. IX.D/ Jak číst film- beseda RKKá/třídní VII. D, IX.D/ Návštěva Lázeňské cukrárny/třídní IV.D/ Školní výlet do ZOO/třídní VI.D/ Školní výlet turist. výšlap na Gírovou/třídní VII. IX.D/ Hodnocení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Na začátku školního roku byl vypracován roční plán EVVO na nový školní rok, kde byly vytýčeny krátkodobé cíle environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na škole: - vytvářet zdravé životní prostředí ve škole a jejím okolí, - pěstovat v žácích pozitivní vztahu k přírodě a k životnímu prostředí, - vytvářet společně kolektiv žáků, pracovníků školy, rodičů a ostatních občanů, kterým záleží na životním prostředí, - učit žáky vážit si každého člověka, jeho práce, umět najít pozitivní stránky života, a že každý jedinec má své místo na Zemi, - účastnit se soutěží a projektů zaměřených k environmentální výchově, spolupracovat se školami v regionu, - pracovat na obnově celé školní zahrady, - pečovat o přírodní prostředí- zeleň ve třídách, v areálu školy i v okolí školy. Realizace EVVO na škole V průběhu celého školního roku jsou žáci seznamováni s jednotlivými průřezovými tématy v rámci běžné výuky. Podrobný rozvrh probíraného učiva je zpracován v tematických plánech předmětů. K ochraně přírody jsou naši žáci vedeni nejen ve vyučovacích hodinách, ale také formou vycházek, exkurzí a projektů. Důležitým úkolem zůstává budování školní zahrady a údržba již vybudovaných částí. Na ní se průběžně podíleli žáci celé školy pod vedením vyučujících PV. V letošním školním roce se pokračovalo v programu třídění odpadu. V rámci celorepublikové soutěže Recyklohraní se sbírali během celého školního roku baterie a drobný elektroodpad. Aktivně se zapojilo 25 žáků. Nejlepší sběrači byli odměněni drobnými cenami. Baterie byly odevzdány Asekolu. Vedle sběru baterií a drobného elektroodpadu byly plněny vyhlášené úkoly z EKOAbecedy (Odpady a obaly; Každý ví, co dělat s vysloužilým mobilem a detektivní úkol Na stopě). V tomto školním roce jsme se opět zapojili do projektu města Karviná, který se týkal sběru a třídění odpadu (starý papír, kartóny, PET láhve). Sbírali se kaštany, žaludy a suché pečivo, které byly odevzdány do obory v parku B. Němcové. Žáci s chutí pokračovali ve sběru PET víček. Žáci s učiteli vyzdobili chodby velkým množstvím pokojových květin. Květiny složily nejen k estetizaci školy, ale i jako učební pomůcka. Na některých stromech školní zahrady byly umístěny budky pro ptáky, které žáci vyrobili v pracovních činnostech. Děti ZŠ, ZŠ speciální i SŠ se aktivně podílí na udržování vzhledu a pořádku v okolí školy. Někdy žáci obtížně chápou, že je nutno šetřit učebnice, školní pomůcky, materiály, vodu a elektrickou energii ve třídách i na chodbách. Dlouhodobě se spolupracuje s Centrem Přírodovědné stanice v Karviné, kde pod odborným vedením chovatelů žáci poznávali životní prostředí plazů, ptáků, obojživelníků a savců

67 V letošním školním roce jsme zrealizovali tyto akce Projekty: Tvoříme s podzimem Žáci byli seznámeni s profesí aranžér/aranžérka a měli možnost si ji vyzkoušet na praktických činnostech, např. zdobení rámečků, dekorování slámových věnečků, suché vazby do květníků, aranžování do truhlíků. Aranžmá, která vznikla, jsme použili k výzdobě školy a cvičného bytu. Advent Zpívání koled u adventního věnce, mikulášské oslavy, vánoční výzdoba školy, třídní besídky, prohlídky betlému, návštěvy Rozsvícení vánočního stromu a vánočního jarmarku v Karviné. Jezdíme bezpečně Žáci se formou her seznamovali s dopravními situacemi, ekologickým provozem, vypracovávali pracovní listy, plnili testy pro malé cyklisty a vytvářeli modely dopravních prostředků. Školní akademie k 90. výročí založení školy Děti s pedagogy připravovali rekvizity a kulisy z recyklovaných materiálů. Tzv. EKO PASTELKY si vybojovaly 3. místo v karvinské EVVO soutěži. Viz foto Den Země Žáci se zúčastnili ekologických aktivit v parku B. Němcové. I. a II. třída se umístila na 3. místě ve výtvarné soutěži karvinských škol: Ekohrátky. Akce ke Dni Země 22. dubna 2013 probíhaly v rámci Týdne pro Zemi. Ve škole jsme se věnovali úklidu okolí školy (pozemky), využili jsme nabízené akce KSVČ Centra Stanice mladých přírodovědců k návštěvám a seznámení se s živočichy chované ve stanici. Kdo zdobí, nezlobí Tento projekt byl zaměřen na volbu povolání v oboru cukrář, cukrářka. Pohádkový les Letošní projektové vyučování probíhalo na téma pohádkové postavy. Děti vyráběly kostýmy z recyklovaných materiálů, tančily, zpívaly, malovaly a také plnily úkoly na sedmi stanovištích Univerzitního parku. Naši nejlepší sportovci Projekt byl zaměřen na vědomosti v oblasti sportu, prevence úrazů. Burza práce Žáci si mohli vyzkoušet na praktických činnostech povolání kuchaře, číšníka, obuvníka, instalatéra a stolaře. V kuchyni byly využívány produkty ze skleníku a pozemků. Kdo si hraje, nezlobí V parku Boženy Němcové se uskutečnilo dopoledne plné her. Žáci si ve sportovních disciplínách ověřili svou obratnost a postřeh. Canisterapie, hipoterapie Setkání s pejsky probíhalo 1x měsíčně. Škola využila nabídky stáje v Dětmarovicích za účelem seznámení se s drezúrou koní a následnými hiporehabilitačními aktivitami. Den stromů Naši žáci se tématem stromů zabývali opakovaně. Vyučující si pro žáky připravili zajímavé činnosti vztahující se ke Dni stromů (význam stromů pro život na Zemi, jejich ochrana, těžba). Žáci vytvářeli koláže, makety, kreslili stromy, sbírali přírodní materiál pro další ztvárnění, na vycházkách určovali stromy, které rostou v okolí školy, poznávali památné stromy v Karviné. Ve vyšších ročnících žáci využili svých znalostí práce na PC a tvořili tematicky zaměřené prezentace. Den vody Světový den vody si žáci připomněli v pátek 22. března Hlavní akcí byla výtvarná soutěž. Žáci ztvárnili vodu jako symbol života. Vytvářeli ilustrace k literárním dílům s tématikou vody, např. ilustracemi k Erbenovu Vodníkovi. Poslouchali písničky o vodě, žáci vyšších ročníků vyplňovali kvíz

68 zaměřený na problematiku vodstva v ČR. Výstupem akce bylo uspořádání výstavky na panelech ve vestibulu školy. Záhony 2013 Projekt zaměřen na obnovu pozemků, přípravu a následnou péči o záhony, výsadbu a ošetřování okrasných rostlin a zeleniny. Do projektu se zapojili žáci 2. stupně, žáci ZŠ speciální školy. Korespondenční soutěž Centrum Přírodovědná stanice, KSVČ Juventus Za šelmami do Beskyd. Do soutěže, která probíhala v 8 kolech, se pravidelně zapojovaly 3 třídy. Pro vyhledávání správných odpovědí využívali internet. Během soutěže se dozvěděli mnoho nových informací o šelmách žijících na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Hledali informace o vlcích, rysech, medvědech, ale také o zavlečeném druhu psíku mývalovitém. Najdi svůj červený kontejner Asekol Projektový den na náměstí ve Fryštátě (ekologické třídění odpadu). Soutěže: Ecochesse V rámci soutěže byly žákům rozdány boxy Ecochesse pro sběr baterií. Z celkem 60 rozdaných boxů přinesli žáci zpět 35 boxů. Nejlepší sběrači byli odměněni, ale i všichni ostatní, kteří box přinesli ukázat, byli oceněni za snahu. Sběr kaštanů a žaludů V průběhu měsíců října a listopadu jsme se zapojili do sběru kaštanů a žaludů. Aktivně se celkem zapojilo 30 žáků z Vydmuchova, kteří se zaměřili hlavně na sběr kaštanů v okolí školy a v parku Lázní Darkov. Nasbírané kaštany se odevzdaly Centru přírodovědné stanice. Obě školní pracoviště nasbírala celkem 300 kg kaštanů. Bateráček V rámci celorepublikové soutěže Recyklohraní byl zahájen sběr baterií a drobný elektroodpad. Aktivně se zapojilo 25 žáků. Nejlepší sběrači byli odměněni drobnými cenami. Baterie byly odevzdány Asekolu. Celkem se podařilo ve školním roce 2012/ 2013 nasbírat 35 kg baterií a 25 kg elektroodpadu. Karvinská přírodovědná stezka Pořadatelem tradiční podzimní soutěže je SVČ Juventus. Z naší školy se soutěže zúčastnili pouze 2 žáci. Soutěž byla zaměřena na poznávání přírody formou přespolního běhu žáci plnili na jednotlivých stanovištích úkoly z oblasti přírodovědy (botanika, zoologie, ekologie). Součástí akce bylo i předvedení odchytu a kroužkování ptactva ornitology. Mladý zahrádkář Soutěž pořádal Okresní svaz Českých zahrádkářů v Karviné. Žáci soutěžili v poznávání rostlin a semen. V teoretické části řešili test zaměřený na zahradnictví, botaniku a pěstování zeleniny a ovoce. Nejlepší žák postoupil do republikového kola. Statečná srdce Akce pro handicapované děti, tentokrát s tématikou kůň. Děti plnily úkoly spojené s péčí o koně, podílely se na přípravě krmiva. Součástí akce byla ukázka drezúry koní a na závěr si mohly i děti s těžkým zdravotním postižením sednout do koňského sedla. Renarkon Zdravý životní styl. Komunikace a vztahy ve třídě, tolerance menšin, rizika spojená s nadměrným sledováním televize a počítačových her, Policie ČR Návštěva Městské policie v Karviné- Fryštátě v den otevřených dveří, ukázka techniky a výcviku psů. Včelařská výstava V budově Střední průmyslové školy- beseda se včelařem, ukázka enkaustiky, zdobení perníčků

69 Besedy: Zdravý zoubek nebolí Besedy v knihovně Beseda o AIDS Beseda Záchranná služba Sběrové aktivity: Sběr kaštanů a žaludů 300 kg Sběr starých baterií Recyklohraní 35 kg Sběr elektroodpadu Recyklohraní 25 kg Sběr víček PET 25 kg Exkurze: Prohlídka Centrum Přírodovědná stanice Karviná Marlenka: Frýdek-Místek Další akce: Výstava Zahrada 2012 Výstava Každý svého zdraví strůjcem Adaptační kurz žáků Praktické školy dvouleté Pouštění draků Prevence proti kouření výtvarná soutěž V rámci plnění dlouhodobých cílů školního plánu EVVO jsme se projevila snaha pokračovat v aktivitách vyplývající z realizovaných projektů v předešlých letech. Velmi pružně jsme reagovali na možnosti zapojit se do nových projektů a soutěží. Školní aktivity jsou prezentovány prostřednictvím školních webových stránek. EKO PASTELKY OBSADILY 3. MÍSTO V SOUTĚŽI

70 6 ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 Školní poradenské pracoviště Ve školním poradenském pracovišti poskytují poradenské služby tito pracovníci: 2 školní metodičky prevence 2 výchovné poradkyně 1 školní psycholožka škola ul. Komenského 614 škola ul. Vydmuchov výchovná poradkyně 1 výchovná poradkyně 1 školní metodička prevence 1 školní metodička prevence 1 školní psycholožka poskytuje poradenské služby pro obě pracoviště Činnost školního poradenského pracoviště vycházela z celoročního plánu školy a plánu činnosti školního poradenského pracoviště pro rok 2012/2013, který byl průběžně aktualizován. Školní poradenské pracoviště sloužilo k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky a na základě vytvořeného programu zajišťovalo péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem školního poradenského pracoviště bylo plnit školní vzdělávací program, zkvalitnit sociální klima školy, zefektivnit vnitřní systém komunikace, pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti Zpráva výchovných poradkyň za školní rok 2012/2013 Plán činnosti výchovných poradkyň byl realizován v souladu s vyhláškou MŠMT ČR číslo 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dále pak z celoročního plánu školy pro rok 2012/2013, požadavků učitelů a potřeb žáků. Pružně reagoval na výskyt negativních jevů, řešil okamžité problémy ve spolupráci s třídními učiteli. Výchovné poradkyně se v letošním školním roce zaměřily na výskyt negativních projevů chování žáků-agresivní chování, šikanu, nevhodné chování vůči spolužákům a pedagogům, problematiku kouření a záškoláctví. Další část práce výchovných poradkyň byla zaměřena na profesní orientaci žáků volbu povolání a na poskytování péče žákům s výukovými problémy - pomoc při tvorbě a realizaci individuálních vzdělávacích plánů. Výchovné poradkyně měly stanoveny konzultační hodiny pro žáky, rodiče a pedagogy. Nejčastěji na základě žádosti třídních učitelů a zákonných zástupců se konaly pohovory se žáky, méně na žádost samotného žáka. Vážnější nebo opakované problémy byly řešeny ve spolupráci se školní metodičkou prevence a školní psycholožkou. K problémům žáků bylo přistupováno individuálně. Ze všech jednání byly pořizovány zápisy. Výchovně vzdělávací problémy byly řešeny ve výchovných komisích za účasti zákonných zástupců, vedení školy a kurátorek oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Karviné. Péče o vycházející žáky a jejich profesní orientaci byla zajištěna především konzultacemi s žáky a jejich rodiči, exkurzemi v odborných učilištích a besedami v Informačním poradenském středisku při Úřadu práce

71 Žákům s výukovými problémy byla poskytována individuálně vzdělávací péče ve spolupráci se speciálně pedagogickými centry. Podle individuálních vzdělávacích plánů se vzdělávalo v letošním roce celkem 64 žáků. Výchovně vzdělávací práce Výchovné poradkyně pravidelně: informovaly ředitelku školy o výchovných a vzdělávacích problémech žáků školy jednání výchovných komisí, neomluvené absenci žáků, podávaly návrhy na vyšetření v SPC a u odborných lékařů, vedly evidenci IVP, spolupracovaly s třídními učiteli, dalšími vyučujícími a rodiči formou individuálních konzultací. Profesní orientace volba povolání V průběhu celého školního roku byli vycházející žáci a jejich rodiče seznamování s možnostmi studia na odborných učilištích a s učebními obory prostřednictvím besed, exkurzí, informačních letáků, informací k volbě povolání na internetu a konzultacemi s výchovnými poradkyněmi. Vycházející žáci se zúčastnili besed, které pro ně připravili výchovní poradci ze SOU DAKOL Petrovice u Karviné a SOU Havířov Šumbark. V rámci exkurzí si žáci prohlédli učiliště a byli podrobně seznámeni s jednotlivými učebními obory a možnostmi studia na těchto učilištích. Vycházející žáci také navštívili akci pořádanou Úřadem práce v Karviné Volba povolání a v Informačním poradenském středisku na Úřadu práce si otestovali své předpoklady pro další studium. Na pravidelných schůzkách výchovné poradkyně informovaly zákonné zástupce o možnostech studia jejich dětí a současně jim byla nabídnuta pomoc při vyplňování přihlášky na střední školu. V letošním školním roce měli žáci možnost pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání prostřednictvím svých zákonných zástupců vyplnit a odevzdat 2 přihlášky. Každému žáku byl vydán zápisový lístek. Žáci odevzdali zápisový lístek ředitelce školy, která rozhodla o jejich přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. V školním roce 2012/2013 opětovně někteří žáci se souhlasem svého zákonného zástupce neodeslali přihlášku ke vzdělávání. Dle individuální konzultace s rodiči těchto žáků je to dáno malou motivovaností a sociálním systémem, který toto jednání umožňuje. Zařazení žáků do učebních oborů, Komenského 614, Karviná Nové Město Celkem vycházejících žáků 14 2 z 10.ročníku, 1 ze 7. ročníku, 11 z 9. ročníku

72 Strojní mechanik Podané přihlášky ke vzdělávání - studiu ve střední škole Komenského 614, Karviná - Nové Město Praktická škola dvouletá Zámečník důlní provozy, strojní mechanik Cukrář Obráběč kovů Agropodnikání Automechanik 8% 8% 7% 8% 23% 8% 38% z toho: 13 žáků podalo přihlášku ke vzdělávání studiu ve střední škole, 1 žák se souhlasem svého zákonného zástupce nepodal přihlášku na střední školu. Škola Obor Počet uchazečů Vyšší odborná škola Strojní mechanik 1 DAKOL a Střední škola Obráběč kovů 1 DAKOL, o. p. s. Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. SŠ, ZŠ a MŠ Karviná, p. o. Praktická škola dvouletá 5 Střední škola zemědělská, Český Těšín, p. o. Agropodnikání 1 Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace Zámečník důlní provozy, 3 strojní mechanik Automechanik 1 Cukrář

73 Odloučené pracoviště Vydmuchov 1835, Karviná Fryštát Celkem vycházejících žáků 13 3 z 10. ročníku, 10 z 9. ročníku, z toho: 9 žáků podalo přihlášku ke vzdělávání studiu ve střední škole, 4 žáci se souhlasem svého zákonného zástupce nepodali přihlášku na střední školu. Škola Obor Počet uchazečů Střední škola techniky a 2 služeb,karviná, příspěvková organizace Elektrikář SŠ, ZŠ a MŠ Karviná, p. o. Praktická škola dvouletá 7 Podané přihlášky ke vzdělávání - studiu ve střední škole odloučené pracoviště Vydmuchov 1832, Karviná - Fryštát Elektrikář Praktická škola dvouletá 22% 78%

74 Zařazení žáků do učebních oborů Škola Obor Počet uchazečů Vyšší odborná škola Strojní mechanik 1 DAKOL a Střední škola Obráběč kovů 1 DAKOL, o. p. s. Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. SŠ, ZŠ a MŠ Karviná, p. o. Praktická škola dvouletá 12 Střední škola techniky a Zámečník důlní provozy, 3 služeb, Karviná, příspěvková organizace strojní mechanik Automechanik 1 Cukrář 1 Elektrikář 2 Střední škola zemědělská, Český Těšín, p. o. Agropodnikání

75 Přehled činnosti výchovné komise Komenského 614, Karviná Nové Město V průběhu školního roku 2012/2013 se výchovná komise sešla a jednala celkem sedmkrát. O jednání výchovné komise je veden protokol. Na výchovné komise byly zvány kurátorky oddělení sociálněprávní ochrany dětí Magistrátu města Karviné. Vyzvání ke školní návštěvě Výchovná komise Oznámení Magistrátu města Karviné Podnět k zahájení šetření a trestního stíhání dle 217 TZ pozváno 16 pozváno 16 podáno 4 podáno 0 dostavilo se 9 dostavilo se 12 nedostavilo se 7 nedostavilo se 4 Záškoláctví neomluvená absence celková omluvená absence neomluvená absence absence 1. pololetí pololetí průměr na žáka 205,32 195,32 10,

76 Oznámení o zanedbání školní docházky přestupková komise neomluvená absence počet oznámení 1. pololetí pololetí V letošním školním roce se výchovná poradkyně spolu s třídními učitelkami třikrát zúčastnila případové konference. Případová konference je odborná diskuse zainteresovaných subjektů nad konkrétním případem ohroženého dítěte nebo jeho rodiny. Účelem bylo rychlé a úplné vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny s cílem nalézt optimální řešení. Smyslem bylo především využít všech poznatků shromážděných o dítěti a jeho rodině, získat a sdílet stanoviska ostatních informovaných subjektů a ověřit správnost dosavadních a dále zvolených postupů. Případová konference budou nadále považovány za vhodné řešení případů ohroženého dítěte. Odloučené pracoviště Vymuchov 1835, Karviná Fryštát V průběhu školního roku 2012/2013 proběhlo celkem 8 výchovných komisí s 13 žáky. Výchovné komise řešily z velké části neomluvenou absenci, dále porušování školního řádu a vysokou omluvenou absenci. Na výchovné komise, které řešily neomluvenou absenci, byly přizvány kurátorky oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Karviné. Z důvodu opakované neomluvené absence bylo podáno 6 oznámení o zanedbání školní docházky na Školskou přestupkovou komisi na Magistrát města Karviné. Vyzvání ke školní návštěvě Výchovná komise Oznámení Magistrátu města Karviné Podnět k zahájení šetření a trestního stíhání dle 217 TZ pozváno 11 pozváno 8 podáno 6 podáno 0 dostavilo se 6 dostavilo se 6 nedostavilo se 5 nedostavilo se 2 Záškoláctví neomluvená absence celková absence omluvená absence neomluvená absence 1. pololetí pololetí průměr na žáka 249,20 219,15 30,

77 Oznámení o zanedbání školní docházky přestupková komise neomluvená absence počet oznámení 1. pololetí pololetí Přehled činnosti výchovné komise Vyzvání ke školní návštěvě Výchovná komise Oznámení Magistrátu města Karviné Podnět k zahájení šetření a trestního stíhání dle 217 TZ pozváno 27 pozváno 24 podáno 10 podáno 0 dostavilo se 15 dostavilo se 18 nedostavilo se 12 nedostavilo se 6 V průběhu školního roku 2012/2013 proběhlo celkem 15 výchovných komisí. Výchovné komise řešily z velké části neomluvenou absenci, dále porušování školního řádu a vysokou omluvenou absenci. Na výchovné komise, které řešily oznámenou neomluvenou absenci, byly opětovně zvány kurátorky oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Karviné. Z důvodu opakované neomluvené absence bylo podáno 10 oznámení o zanedbání školní docházky na Školskou přestupkovou komisi na Magistrát města Karviné. Ve 2. pololetí narostla výrazně neomluvená absence, a to z důvodu příchodu dětí pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí

78 Záškoláctví neomluvená absence celková absence omluvená absence neomluvená absence 1. pololetí pololetí průměr na žáka Oznámení o zanedbání školní docházky přestupková komise neomluvená absence počet oznámení 1. pololetí pololetí Spolupráce se školní metodičkou primární prevence Celoročně probíhala úzká spolupráce se školní metodičkou prevence, při které byly sledovány projevů zneužívání návykových látek a ostatních rizikových projevů chování. Na prevenci těchto jevů byly zaměřeny besedy a prožitkové semináře vedené pracovníky Centra primární prevence a Pedagogicko-psychologické poradny, dále byly pořádány besedy na téma Škodlivost kouření, kterých se zúčastnili žáci I. a II. stupně

79 Akce organizované výchovnou poradkyní Komenského 614, Karviná Nové Město Poř. Název akce Termín Účast Zajišťující organizace číslo 1. Burza povolání vycházející žáci Úřad práce Karviná 2. Kompletace IVP listopad žáci vzdělávaní VP podle IVP/ Individuální konzultace vycházející žáci a VP zákonným zástupcům vycházejících žáků listopad jejich zákonný zástupce 4. SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná IX.C/5 VP + TU 5. Exkurze volba povolání vycházející žáci VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL,o. p. s. SOU DAKOL, s. r. o. 6. Exkurze volba povolání vycházející žáci SOU Školní Havířov 7. Individuální konzultace leden vycházející žáci a VP zákonným zástupcům vycházejících žáků jejich zákonný zástupce 8. Informační a poradenské vycházející žáci Úřad práce Karviná středisko volba povolání 9. Individuální konzultace zákonným zástupcům vycházejících žáků únor vycházející žáci a VP jejich zákonný zástupce 10. Kompletace a odeslání VP přihlášek ke střednímu vycházející žáci vzdělávání únor 11. Exkurze do podniku žáci VI. A, VII. A, KVIC Nový Jičín Marlenka Frýdek - Místek VIII. A, VIII. C, IX. A/ Vyhodnocení přijetí žáků květen vycházející žáci VP ke střednímu vzdělávání 13. Odhlášení vycházejících červen vycházející žáci VP žáků ze zdravotních pojišťoven VP - výchovná poradkyně, IVP individuální vzdělávací plán Odloučené pracoviště Vymuchov 1835, Karviná Fryštát Poř. číslo Název akce Termín Účast Zajišťující organizace 1. Zpracování IVP září žáci vzdělávání VP, třídní učitelé podle IVP 2. Čím budu VV soutěž říjen II. stupeň VP, třídní učitelé 3. Burza povolání vycházející žáci Úřad práce Karviná 4. Individuální konzultace listopad vycházející žáci a VP zákonným zástupcům vycházejících žáků jejich zákonný zástupce 5. Exkurze volba povolání vycházející žáci VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s. 6. Normální je nekouřit - projektové vyučování SOU DAKOL, s. r. o. I. a II. stupeň VP, třídní učitelé

80 7. Exkurze volba povolání vycházející žáci SOU Školní, Havířov 8. Individuální konzultace leden vycházející žáci a VP zákonným zástupcům vycházejících žáků jejich zákonný zástupce 9. Exkurze - Informační vycházející žáci Úřad práce Karviná poradenské středisko 10. Individuální konzultace zákonným zástupcům vycházejících žáků 11. Kompletace a odeslání přihlášek ke střednímu vzdělávání 12. Individuální konzultace a pomoc při odesílání zápisových lístků na střední školy únor vycházející žáci a jejich zákonný zástupce VP únor vycházející žáci VP duben vycházející žáci VP 13. Exkurze do podniku žáci II. stupně KVIC Nový Jičín Marlenka Frýdek - Místek 14. Burza práce praktické dílny VII. D SŠ, ZŠ a MŠ Karviná, p. o. 15. Vyhodnocení přijetí žáků květen vycházející žáci VP ke studiu ve střední škole VP - výchovná poradkyně, IVP individuální vzdělávací plán Akce organizované výchovnými poradkyněmi Poř. číslo Název akce Termín Účast Zajišťující organizace 1. Zpracování IVP září žáci vzdělávání VP, třídní učitelé podle IVP 2. Čím budu říjen II. stupeň VP, třídní učitelé VV soutěž 3. Burza povolání vycházející žáci Úřad práce Karviná 4. Kompletace IVP listopad žáci vzdělávaní VP podle IVP/ Individuální konzultace listopad vycházející žáci a VP zákonným zástupcům vycházejících žáků jejich zákonný zástupce 6. Exkurze volba povolání vycházející žáci VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s. SOU DAKOL, s. r. o. 7. SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná IX.C/5 VP + TU 8. Normální je nekouřit I. + II. stupeň VP, třídní učitelé projektové vyučování Exkurze volba povolání vycházející žáci SOU Školní, Havířov 10. Individuální konzultace zákonným zástupcům vycházejících žáků leden vycházející žáci a jejich zákonný zástupce VP 11. Informační a poradenské středisko volba povolání 12. Individuální konzultace zákonným zástupcům vycházejících žáků vycházející žáci Úřad práce Karviná únor vycházející žáci a jejich zákonný zástupce VP

81 13. Kompletace a odeslání přihlášek ke střednímu vzdělávání 14. Exkurze do podniku Marlenka, Frýdek - Místek 15. Burza práce praktické dílny 16. Individuální konzultace a pomoc při odesílání zápisových lístků na střední školy 17. Vyhodnocení přijetí žáků ke střednímu vzdělávání 18. Odhlášení vycházejících žáků ze zdravotních pojišťoven únor vycházející žáci VP žáci VI. A, VII. A, VIII. A, VIII. C, IX. A/17 žáci II. stupně KVIC Nový Jičín VII.D SŠ, ZŠ a MŠ Karviná, p.o. duben vycházející žáci VP květen vycházející žáci VP červen vycházející žáci VP VP - výchovná poradkyně, IVP individuální vzdělávací plán Zpráva školní psycholožky Činnosti poskytující školní psycholožkou jsou součástí plánu činnosti školského pracoviště. Týmová práce všech členů výrazným způsobem napomáhala zejména v prevenci rizikového chování dětí. Školní psycholožka se podílela na plnění školního preventivního programu. Její aktivity byly zacíleny na oblast: 1. Monitorování klimatu v jednotlivých třídách, sledování schránky důvěry a krizová intervence, individuální práce s dětmi, které psychologa samy vyhledaly 2. Upevňování pozitivních vztahů mezi žáky, žáky a učiteli, zlepšení vzájemné komunikace (zásady vedení dialogu, pravidla chování ve školním kolektivu, jak předcházet konfliktům) 3. Spolupráci s pedagogy a rodiči při řešení výchovných problémů 4. Profesní orientaci vycházejících žáků 5. Ve spolupráci s SPC pomoc při integraci žáků s více vadami (tělesným, smyslovým a mentálním postižením), spolupráce s vyučujícími a se zákonnými zástupci 6. Pomoc s řešením aktuálních problémů na výchovných komisích, pedagogických poradách, schůzkách ŠPP, atp. Akce V rámci své plánované školní psycholožka v lednu 2013 připravila workschop pro pedagogy k tématu: Žáci s poruchou chování a řešení náročných situací, kterého se zúčastnilo celkem 26 pedagogických pracovníků. K výběru tématu vedla skutečnost, že každodenní úsilí všech zaměstnanců o pozitivní klima školy je často narušováno rizikovými projevy chování některých žáků. Workshop se tak stal další možností k potřebné výměně zkušeností mezi pedagogy navzájem i mezi pedagogy a školní psycholožkou. V průběhu školního roku byla věnována zvýšená pozornost dětem, které navštěvují přípravnou třídu naší školy. U těchto dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí se školní psycholožka zaměřila zejména na rozvíjení komunikačních schopností, sociálních dovedností a pracovních návyků potřebných při nástupu povinné školní docházky. Před zápisy do 1. tříd pro jejich rodiče připravila workshop ke školní zralosti, seznámila přítomné rodiče s potřebnými znalostmi a

82 dovednostmi budoucího školáka. V individuálních konzultacích se jim pak snažila poradit, jak mohou přispět ke zlepšení připravenosti svého dítěte, a tím předejít případným školním neúspěchům. U vycházejících žáků na obou pracovištích školní psycholožka v měsíci říjnu 2012 ověřila aktuální stav profesní orientace. Pomocí podnětového obrázkového dotazníku, který vyhovuje možnostem žáků s mentálním postižením zjistila, že pouze v některých rodinách je tato důležitá otázka již diskutována a žáci přemýšlejí o dalším vzdělávání na vhodné střední škole. V následných besedách se je pak snažila na příkladech z praxe (úspěších bývalých žáků naší školy) motivovat ke zlepšení prospěchu i chování, a tím i zvýšit jejich šanci přijetí na zvolený učební obor. V konečné fázi doporučení konkrétního středoškolského vzdělávání, které vychází nejen ze zájmu, ale i schopností každého jedince, pak spolupracovala se speciálními pedagogy SPC Karviná a zákonnými zástupci. Orientační diagnostika zaměřená na sebepojetí školní úspěšnosti žáků v VII. a VIII. třídách potvrdila, že jejich sebehodnocení ve většině případech odpovídá hodnocení pedagogů - prospěchu předmětech jazyk český a matematika. Z vyhodnocení anonymního dotazníku dále vyplývá, že ŠVP žákům s lehkým mentálním postižením vyhovují a v případě pravidelné školní docházky je zvládají. Z celkového počtu 42 oslovených žáků se 33 z nich vyjádřilo, že prověřování školních znalostí zvládají celkem lehce, bez potíží. Školní prověrky zvládám celkem lehce, bez potíží : Ano, zvládám lehce 33 žáků zvládá s obtížemi; 9 zvládá lehce; 33 zvládá lehce zvládá s obtížemi Ne, zvládám s obtížemi 9 žáků Karneval námořníků ve třídě základní školy speciální

83 Bezpečně doma i na silnici - beseda s Městskou policií Karviná Školní psycholožka dlouhodobě pracuje se schránkou důvěry. Při besedách s třídními kolektivy upozorňuje na její umístění v areálu školy a možnost psychologické pomoci touto formou. V průběhu školního roku byla schránka důvěry celkem 2x využita k upozornění na nevhodné a agresivní chování konkrétního žáka, které bylo vyhodnoceno jako začínající šikana. Na objasnění a řešení případu spolupracovala školní psycholožka s třídním učitelem a školní metodičkou prevence. Toto řešení se ukázalo jako dostatečně efektivní a nevhodné chování žáka se již neopakovalo. V rámci své činnosti rovněž pravidelně monitorovala dění ve střední škole a v průběhu školního roku zaznamenávala převážně pozitivní klima. V motivačních vstupech a besedách zjišťovala spokojenost žáků s touto formou středoškolského vzdělávání, ve kterém dominují zejména praktické činnosti. Spolupráce s organizacemi a institucemi (nejčastější kontakty, obsah spolupráce): Instituce Sociální odbory a kurátor SPC MSK SVP Psychiatr Kliničtí psychologové Policie ČR Městská policie Dětský výchovný ústav Nestátní organizace DD SRDCE Karviná Zdravotnická zařízení Školy Firmy Zařízení sociální péče Obsah spolupráce Společné působení na rodiny dětí s výchovnými problémy Podle zdravotního postižení žáků Spolupráce při řešení výchovných problémů žáků Se souhlasem zákonných zástupců, při řešení obtíží žáků s psychiatrickou diagnózou Přes zákonné zástupce dle aktuální potřeby V rámci prevence patologických jevů Dle potřeby V případě umístění našeho žáka Organizace Podané ruce, o. s. v oblasti canisterapie Při řešení vzdělávacích potřeb či výchovných obtíží žáků umístěných v DD SRDCE Dle potřeby přes zákonné zástupce Při přestupu žáků do naší školy Burza práce pro žáky (kadeřník, obuvník, kuchař, kosmetička, cukrářka) Péče o žáky umístěné v zařízení Heřmánek

84 6.1.3 Zpráva školní metodičky prevence 1. Hodnocení Školní preventivní strategie (ŠPS) Školní preventivní strategie byla koncipována jako dlouhodobý preventivní program školy v období let Usilovala o to, aby veškeré její aktivity předcházely problémům, které jsou spojené s projevy rizikového chování. Vytvářela takové nástroje, které v případě jejich vzniku byly minimalizovány nebo zamezovaly jejich dalšímu rozšíření. Aktivity ŠPS byly cílené s maximální snahou o účinnost a efektivitu. Školní preventivní strategie se stala součástí školního vzdělávacího programu, který vycházel z příslušného rámcového vzdělávacího programu. Definovala dlouhodobé a krátkodobé cíle, byla naplánována tak, aby mohla být řádně uskutečňována. Vycházela z časových, personálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu. Přizpůsobovala se kulturním, sociálním okolnostem i struktuře školy či specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, respektovala rozdíly ve školním prostředí. ŠPS měla dlouhotrvající výsledky, pojmenovávala problémy z oblasti rizikových forem chování. Pomáhala zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, žákům se zdravotním znevýhodněním, žákům a studentům ohrožených rizikovým chováním) při zajištění jejich lidských práv a povinností. Podporovala zdravý životní styl, tj. harmonickou rovnováhu tělesných a duševních funkcí. Byla základem ke zpracování minimálního preventivního programu(mpp). Školní preventivní strategie obsahovala: I. Strategii primární prevence rizikového chování na období II. Minimální preventivní program na období školního roku III. Řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek v prostředí školy IV. Program proti šikanování Byla vypracována na základě platné legislativy. Definovala jasně dlouhodobý a krátkodobý cíl: Dlouhodobý cíl: Rozvoj a podpora sociálních kompetencí. Celkové zlepšení klimatu školy. Krátkodobý cíl: Průběžná realizace primární prevence formou pravidelných i jednorázových činností i dlouhodobých prožitkových aktivit (MPP)

85 Realizace ŠPS Aktivity školních metodiček prevence Metodičky prevence spoluvytvářely školní preventivní strategii na období let , podílely se na jejich realizaci. Vypracovávaly MPP pro daný školní rok, který vycházel ze ŠPS a hodnotily realizaci minimálního preventivního programu. Koordinovaly, metodicky vedly a dohlížely na plnění ŠPS i MPP. Zajišťovaly předávání informací o problematice rizikového chování ve škole, dokumentovaly průběh preventivní práce školy a předávaly informace o problematice rizikového chování ve škole ředitelce školy i pedagogům. Školní metodičky prevence úzce spolupracovaly s učiteli, společně zachycovaly varovné signály vzniku rizikového chování a v případě vzniklého problému v oblasti primární prevence dávaly podněty k možné nápravě. Realizovaly a koordinovaly aktivity zaměřené na prevenci agresivity, šikanování, závislostí a dalších projevů rizikového chování. Pomáhaly žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy rizikového chování. Aktivně spolupracovaly s rodinou v případě krizové intervence. Koordinovaly spolupráci školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky. Úzce spolupracovaly s VP při řešení aktuálních problémů. Dále se vzdělávaly, zúčastňovaly se setkání školních metodiků prevence. Rodičům i žákům byly vyčleněny konzultační hodiny. Poskytovaly informační a metodické materiály. Při alternativních metodách ve vyučování v oblasti primární prevence úzce spolupracovaly s pedagogy. Poskytovaly jim metodickou pomoc. Seznamovaly je s podrobnějšími tématy a postupy práce v rámci primární prevence, které jsou součástí ŠPS : V rámci výuky učitelé využívali kromě tradičních metod práce i další metody, které napomáhaly oddalovat nebo zcela odstranit rizikové formy chování žáků. Oblasti primární prevence rizikového chování jsou obsaženy i v některých předmětech školního vzdělávacího programu, které pedagogové využívali ve vyučování. Párové a skupinové práce, besedy, diskuse, obhajoba názoru, projektové vyučování, celoškolní projekty, komunikativní kruhy, hry a další činnosti uvnitř třídních kolektivů během výchovně vzdělávacího procesu, to byly aktivity, do kterých se zapojovali všichni členové skupiny, třídy. Další aktivity pedagogů realizované k dosažení cílů ŠPS : Průběžné sledování atmosféry ve třídě, chování a prospěchu. Vyhledávání a včasné diagnostikování vzniku rizikového chování ve třídních kolektivech. Vytváření příznivého psychosociálního klimatu ve třídě. Předávání základních informací z oblasti prevence žákům

86 Vyhodnocení znalostí o rizikovém chování v jednotlivých ročnících (zejména v předmětech zaměřených na primární prevenci). Slovní hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny. Informování rodičů o výskytu rizikového chování ve třídě. Volnočasové, kulturní, sportovní, hudební aktivity ve škole i mimo školu. Aktivity zaměřené na rodiče: Rodiče byli na třídních schůzkách seznámeni s MPP na daný školní rok a se základní problematikou týkající se primární prevence rizikového chování. Zákonným zástupcům byly nabízeny konzultační hodiny školních metodiček prevence. Metodičky prevence poskytovaly rodičům propagační materiál z oblasti primární prevence rizikového chování. Rodiče využívali služeb školních metodiček prevence při řešení pomoci žákům s rizikem či projevy rizikového chování a dalších postupech nápravy. EVAULACE školní strategie byla realizována jako: pravidelné vyhodnocování plnění MPP dotazování žáků a vyhodnocování anket a diagnostických aktivit (školní psycholožka) vyhodnocování projektů školních, třídních, práce se třídou, s rodiči žáků (učitelé) portfólia žáků OPATŘENÍ školní strategie: Školní preventivní strategie byla vyhodnocována na konci každé hodnotící zprávy (hodnocení MPP). Rizikové projevy chování žáků se hodnotily na základě jednotlivých případů v rámci pohovorů s žákem nebo na jednání výchovné komise. Další možná opatření školní metodičky společně projednávaly a navrhovaly vhodná řešení, která byla zapracována do MPP na další školní rok a do dalších dokumentů školy (školní řád). Školní preventivní strategie v této podobě je výsledkem upravování, zkoušení a zdaleka se nedá považovat za definitivní. Na základě zkušeností z každého školního roku hledáme tu nejefektivnější cestu, která vede ke zkvalitnění vlivu na naše žáky. 6.2 Hodnocení Minimálního preventivního programu (MPP) Plnění MPP vycházelo z jasně definovaných cílů školní preventivní strategie na léta Rozvoj a podpora sociálních kompetencí byl první dlouhodobý cíl, který pomáhal žákům a jejich pedagogům utvářet pozitivní vztahy ve třídě, škole. Jednotlivé třídy si ustanovily tzv. pravidla chování, která se učili respektovat. Obsah pravidel chování vycházel ze školního vzdělávacího programu školy a opíral se o plnění klíčových sociálních a personálních kompetencí. Odpovědný přístup k plnění povinností a zároveň odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky navzájem, ale i mezi žáky a pedagogy byly aktivity, na jejichž základě pak mohl být realizován další dlouhodobý cíl - celkové zlepšení klimatu školy. Základním principem práce školních metodiček byla primární prevenci rizikového chování. Jednalo se o výchovu k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti v těchto oblastech: a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, b) záškoláctví, c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě,

87 e) spektrum poruch příjmu potravy, f) negativní působení sekt, g) sexuální rizikové chování, s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody způsobené jejich výskytem mezi žáky. Konkrétní práce se zaměřovala na specifickou primární prevenci tj. předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování rizikového žáků. Jednalo se o: a) všeobecnou prevenci, která byla zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika ( zahrnuje celou populaci, všeobecné preventivní aktivity a akce), b) selektivní prevenci, která byla zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšený výskyt rizikového chování (včasné a efektivní řešení problematiky rizikových skupin dětí a mládeže, cílené aktivity a akce), c) indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky (riziko výskytu jevu či rizikového chování značné, řešení již vzniklých problémů, pomoc dalších odborníků). Další činnost metodiček prevence se zaměřovala na nespecifickou primární prevenci. Organizovaly se aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. Zpráva o podaných projektech v rámci primární prevence na Magistrátu města Karviné Projekt s názvem BUĎ OK II navázal na projekt z minulého školního roku. Na základě zpracovaného a schváleného projektu u Magistrátu města Karviné jsme se tentokrát zaměřili se na žáky 1. stupně. Projekt byl zacílen na problematiku negativních projevů chování. V prožitkových programech lektoři učili žáky dovednostem odmítání nežádoucího chování, pozitivním vztahům ve třídě apod. Název projektu Buď OK II Fond Města Karviné Fond prevence kriminality Schvále ná částka Kč Cíl projektu Nácvik dovedností odmítání nežádoucího chování, získání náhledu na důsledky zapojení se do party, která se projevuje společensky nežádoucím chováním. Snížení sociálně patologických jevů u žáků. Lektoři: Lektory byli zaměstnanci Renarkon o.p.s

88 Akce konané v rámci projektu Buď OK P.č. Datum Třída Název bloku Účast žáků I. + II. Komunikace, vztahy ve třídě III. Komunikace, vztahy ve třídě IV. Komunikace, vztahy ve třídě V. Komunikace, vztahy ve třídě I. + II. Tolerance menšin, rizika spojená 6 s nadměrným sledováním televize a hraní počítačových her III. Tolerance menšin, rizika spojená s nadměrným sledováním televize a hraní počítačových her IV. Tolerance menšin, rizika spojená s nadměrným sledováním televize a hraní počítačových her V. Tolerance menšin, rizika spojená s nadměrným sledováním televize a hraní počítačových her I. + II. Sebepoznávání, vztahy v kolektivu, zdravý životní styl III. Sebepoznávání, vztahy v kolektivu, zdravý životní styl IV. Sebepoznávání, vztahy v kolektivu, zdravý životní styl V. Sebepoznávání, vztahy v kolektivu, zdravý životní styl Akce v rámci nespecifické primární prevence Projektové dny V rámci výchovně vzdělávacího procesu probíhaly ve školním roce 2012/2013 na naší škole projektové dny, které vhodným způsobem tento proces doplňovaly a rozšiřovaly. Zaměřovaly se na nejrůznější tematické oblasti, ale byly vždy specifické tím, že učily žáky vzájemné toleranci a pomoci. (viz zprávy metodického sdružení) Další aktivity pedagogů Všeobecná prevence byla zaměřena i na další aktivity ve škole. Kulturní, sportovní a environmentální aktivity pedagogů a jejich žáků napomáhaly předcházet rizikovému chování žáků a rozvíjely jejich zdravý životní styl. Estetizace školy. Učitelé se svými žáky pravidelně aktualizovali výzdobu školy, která se odvíjela od uskutečněných projektových dní probíhajících v průběhu školního roku i od dalších společenských, sportovních a environmentálních aktivit. Úspěšně pracoval žákovský parlament, který aktivně zasahoval do života školy. Další činnosti a aktivity školních metodiček prevence: Prevence zaměřena na žáky s rizikovým chováním Prioritou činnosti ŠMP bylo zaměřit se na zvyšování sociálních kompetencí. Individuální výchovný plán (smlouva s rodiči): V letošním školním roce MŠMT prodloužilo ověřování IVýPu, naše škola tento plán ověřuje. Využívá ho zejména jako novou formu školní péče o žáky, která by měla napomoci především při řešení méně závažných výchovných problémů (chybějící školní pomůcky, domácí úkoly apod). Schránka důvěry: V průběhu školního roku měli možnost žáci se svěřovat se svými problémy písemnou formou do schránky důvěry

89 Podejme si ruce: I v letošním roce měli žáci možnost se zajímat o informace z oblasti preventivních aktivit, které byly umístěny na 1. poschodí na informačním panelu Podejme si ruce a na ul. Vydmuchov 1835 ve vestibulu školy. Zabýval se problematikou nežádoucích projevů chování. Byly zde zaznamenávány aktuální informace věnované problematice kouření, alkoholismu, šikany, drogové problematiky, důležitá telefonní čísla. Metodická práce a vzdělávací činnosti Školní metodičky prevence se pravidelně zúčastňovaly akcí pořádaných PPP Karviná a všech pracovních schůzek s oblastní metodičkou prevence. Elektronickou cestou byly v kontaktu s PPP Karviná a jinými organizacemi zajišťujícími primární prevenci. Zúčastňovaly se vzdělávacích seminářů v rámci pracovních schůzek pořádaných PPP Karviná. Spolupracovaly při výchovných komisích, které se konaly za účasti zákonných zástupců žáků a zástupců OSPOD při Magistrátu města Karviná, s výchovnou poradkyní a školní psycholožkou. Proškolily pedagogy o problematice drog, šikany a netolismu, rasismu, xenofobie, týrání dětí a domácím násilí. Témata besed pro žáky organizované školními metodičkami prevence a jinými organizacemi ul. Vydmuchov 1835 Téma besed Počet akcí / Počet žáků Šikana, násilí, kyberšikana 5/60 Xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus 4/25 Užívání návykových látek 1/7 Prevence alkoholismu 2/21 Pravidla chování, komunikace 10/78 Závislosti, sekty 3/22 Sexuální výchova 1/21 Bulimie, anorexie 1/20 Prevence před trestnou činností 3/113 Záškoláctví, trestní odpovědnost, právní vědomí 1/24 Zdravý životní styl 4/26 Celkem 35/417 ul. Komenského 614 Téma besed Počet akcí / Počet žáků Šikana, násilí, kyberšikana 6/139 Xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus 2/38 Záškoláctví, trestní odpovědnost, právní vědomí 4/124 Užívání návykových látek 4/109 Prevence kouření 2/40 Pravidla chování, komunikace 5/119 Závislosti, sekty 3/40 Sexuální výchova 5/158 Bulimie, anorexie 1/38 Prevence před trestnou činností 1/48 Celkem 33/

90 7 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V souladu s potřebami odborného růstu a úrovně metodické činnosti na škole byl vypracován plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků na období Tento plán zohledňoval následující oblasti: vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti speciální pedagogiky vzdělávání pedagogických pracovníků speciálně pedagogického centra. Priority ve vzdělávací oblasti v roce 2012/2013 byly stanoveny v souladu s koncepčními záměry školy a se zvláštním důrazem na: ICT ve výuce, EU peníze školám Sborovny - Práce s třídním kolektivem Projekt Škola s místem pro všechny DVPP pro pracovníky SPC Přehled akreditovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP Pedagogičtí pracovníci školy P.č. Akreditační zařízení, název kurzu, semináře Počet ped. prac. 1 KVIC, Dramatická výchova 2 2 KVIC, Jak využívat přírodovědné předměty jinak 2 3 KVIC, Buď připraven 2 4 KVIC, Zlobivé děti 2 5 KVIC, Efektivní komunikace anebo pohoda a klid ve třídě 20 6 KVIC, Online kurz Office KVIC, Výuka s interaktivní tabulí 3 8 KVIC, Vztahy mezi žáky a dynamika třídního kolektivu se zaměřením na prevenci šikany 9 KVIC, Inspirovat aneb Speak, speak, speak 3 10 KVIC, Úvod do problematiky grafomotoriky u dětí předškolního a školního věku s ohledem na ergonomii psaní 11 KVIC, V krajině slov a hlásek 3 12 KVIC, Metoda dobrého startu KVIC, Sfumato prevence a reedukace špatně čtoucích dětí 3 14 VŠB Ostrava, Textový editor MS Word Celkem

91 Z přehledu vyplývá, že ve školním roce 2012/2013 učitelé přednostně využívali vzdělávacích akcí poskytovaných KVIC Nový Jičín. Krajské vzdělávací centrum nabízí zajímavé semináře, jejichž účastnické poplatky jsou hrazeny zejména projektů EU. Přehled akreditovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP Odborní pracovníci SPC P.č. Název kurzu, semináře, školení Počet hodin Počet pracovníků 1 Umění relaxace a zvládání stresů Rozvíjení jazykových schopností trénink jazykového uvědomování podle Elkonina Žák s poruchou chování, řešení náročných situací v komunikaci s klienty a jejich rodiči, mezirezortní 5 2 spolupráce odborníků ve školství a zdravotnictví 4 Dysfázie KUPREV KUPOZ Trivium Orofaciální dysfunkce možnosti využití myofunkční terapie v rámci logopedické intervence na ZŠ Možnosti spolupráce sociálních služeb a školství při začleňování dětí do běžných škol 6 1 Celkem 109 hod. 34 Všichni pedagogičtí pracovníci SPC využili nabídky kurzů a seminářů pořádaných v rámci projektu Centra integrované podpory v Moravskoslezském kraji a podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami CZ.1.07/1.2.00/ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Přehled studií k doplnění požadované kvalifikace rozšiřující studia P.č. Název vzdělávacího programu Rozsah Počet účastníků 1 Ostravská univerzita, pedagogická fakulta magisterský studijní program Speciální pedagogika 2. ročník 1 2 Ostravská univerzita, pedagogická fakulta doplnění studia SŠ 2.ročník

92 8 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Ředitelka školy předložila návrh na ocenění 3 pedagogů ke Dni učitelů 2013 za nadstandardní práci v oblasti péče o děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ocenění 3 pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů 2013 A) 1. kategorie Výrazná pedagogická osobnost roku vyhlašovatel Magistrát města Karviné: 1 pedagog vyhlašovatel Krajský úřad MSK: 1 pedagog B) 2. kategorie Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost vyhlašovatel Magistrát města Karviné: 1 pedagog Prezentace školy prostřednictvím televizních reportáží. 1) Reportáž v ČT 90. výročí založení školy slavnostní akademie +průřez významných akcí školy Prosinec ) Reportáž v ČT POLAR Závěrečná Taneční Praktická škola dvouletá Duben ) Reportáž v ČT POLAR Organizace 16. ročníku Statečná srdce - sportovní mítink pro děti a mládež se zdravotním postižením karvinských škol a zařízení sociální péče Červen

93 Sportovní soutěže 2012/2013 Krajské kolo atletického čtyřboje Po šesti letech se opět naše škola stala pořadatelem krajského kola atletického čtyřboje pro žáky praktických a speciálních škol moravskoslezského kraje. Krajské kolo se pořádalo dne na Městském stadionu v Karviné. Spolupořadatelem bylo KSVČ Juventus Karviná, které zajistilo hodnotné ceny, medaile a diplomy pro vítěze. Sportovní soutěže P.č. Název akce Počet Umístění Pozn. žáků 1. Atletický čtyřboj 55 Školní akce 2. Turnaj ve florbalu 30 Školní kolo 3. Soutěž ve šplhu 12 Školní akce 4. Turnaj v přehazované 40 Školní akce 5. Vánoční turnaj ve vybíjené 60 Školní akce 6. Atletický čtyřboj 55 Školní akce 7. Atletický čtyřboj 6 Okresní kolo 8. Atletický čtyřboj 4 Krajské kolo 9 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI Česká školní inspekce provedla komparační analýzy našich Školních vzdělávacích programů (ŠVP) s rámcovým vzdělávacím programem pro obor vzdělání praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá. Bylo zjištěno, že naše ŠVP pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Tvořivá dílna a Učíme se pro život - ŠVP pro obor vzdělání praktická škola dvouletá jsou sestaveny dle zásad pro zpracování ŠVP stanovenými RVP PRŠ 1 a RVP PRŠ 2, jsou v požadované struktuře a s povinným obsahem jednotlivých částí

94 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Údaje o hospodaření školy rok 2012 Hlavní činnost Výnosy rok 2012 Tis. Kč Výnosy z vlastních výkonů poplatky ŠD 23,70 Čerpání fondů - fond rezerv, finanční dary 207,93 - fond odměn 95,22 - fond rezerv, překlenutí mezi náklady a výnosy 105,39 Výnosy ostatní 2,12 Úroky bankovních účtů 32,97 Příspěvek na provoz z rozpočtu ÚSC (ÚZ 00205,00140,0001) 4 111,40 Dotace z Magistrátu města Karviné 71,79 Skutečné čerpání projektu COMENIUS 112,35 Skutečné čerpání projektu Centra integrované podpory 403,65 Skutečné čerpání projektu Připravuji se do života 434,83 Skutečné čerpání projektu EU peníze středním školám 129,87 Skutečné čerpání projektu EU peníze základním školám 1 039,39 Příspěvek a dotace MŠMT (ÚZ 33353,33457,33025) ,21 CELKEM výnosy ,

95 Náklady rok 2012 Mzdové náklady účet 521 Zákonné sociální pojištění účet 524 Zákonné sociální náklady účet 527 Jiné soc. pojištění Účet 525 Ostatní sociální náklady účet 528 Spotřeba materiálu - z toho - školní potřeby,učebnice 82,14 Kč Spotřeba energie účet 502 Opravy a udržování účet 511 Cestovné účet 512 Odpisy účet 551 Ostatní služby účet 518 Náklady z drobného dl. Hmotného majetku účet 558 Ostatní náklady účty 538, 549 Tis. Kč , ,04 389,99 99,02 7,61 862, ,11 744,08 133,95 253,51 660, ,28 2,80 CELKEM náklady ,67 Výsledek hospodaření z hlavní činnosti rok 2012 Tis. Kč Výnosy ,82 Náklady ,67 Hospodářský výsledek 28,

96 Doplňková činnost - rok 2012 Výnosy rok 2012 Tis. Kč Výnosy z pronájmu pozemku 0,80 Výnosy z pronájmu tělocvičny, učeben 26,96 Výnosy z pronájmu služby spojené s pronájmem 23,67 Ostatní výnosy - úroky 0,24 CELKEM výnosy 51,67 Náklady rok 2012 Tis. Kč Spotřeba materiálu 3,89 Spotřeba energie 12,17 Odpisy 7,61 Ostatní náklady 1,46 CELKEM náklady 25,13 Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti rok 2012 Tis. Kč Výnosy 51,67 Náklady 25,13 Hospodářský výsledek 26,54 Během školního roku 2012/2013 byly realizovány tyto opravy většího rozsahu: škola ul. Komenského 614 oprava šaten oprava kanalizace u tělocvičny oprava zadní vjezdové brány vymalování 5-ti učeben škola ul. Vydmuchov 1835 oprava svodu ve třídě -pavilon B3 oprava síťové kabeláže výměna dveří u zadního vchodu - pavilon C pokládka nového PVC v učebně - pavilon B3-95 -

97 11 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 11.1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, N. Jičín Podpora základních škol vzdělávající žáky se sociálním znevýhodněním Projekt: Škola s místem pro všechny Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.25/ Projekt od do realizuje KVIC, Nový Jičín ve spolupráci s 9 základními školami Moravskoslezského kraje. 1. ZŠ T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov, Trnková ZŠ, Ostrava -Mariánské Hory, Karasova 6, p.o. 3. ZŠ, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, p.o. 4. ZŠ Ostrava, Gebauerova 8, p.o. 5. ZŠ, Ostrava, Gebauerova 8, prac. Ibsenova ZŠ, Karviná-Nové Město, tř. Družby ZŠ, Kopřivnice, Štramberská 189, p.o. 8. Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra, Ostrava 9. SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, p.o. Předkladatelem projektu je KVIC Nový Jičín, škola má pozici nefinančního partnera. Projekt je zaměřen na podporu základních škol vzdělávající žáky se sociálním znevýhodněním a vytvořit motivující prostředí ke vzdělávání této cílové skupiny. Projekt svými aktivitami přispěje: ke zkvalitnění výuky žáků pocházející ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, zvýšení motivace žáků k učení jako prevenci předčasného odchodu ze systému vzdělávání. Aktivity rámci projektu ve škol. roce 2012/2013 : projektové dny zaměřené na volbu povolání, exkurze do podniků, burzy práce, zájmové kroužky, doučování. Zážitkové workshopy rozvíjely sociální dovednosti žáků. Současně byly podporovány volnočasové aktivity dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí 11.2 Partnerské školy a školská zařízení v ČR a zahraničí Jsme školou otevřenou pro spolupráci a partnerství. Naše partnerské školy a školská zařízení jsou nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. Přehled partnerských škol a školských zařízení: Česká republika ZŠ, MŠ a SŠ,Třinec, příspěvková organizace, ZŠ a Praktická škola, Opava, příspěvková organizace SŠ a ZŠ, Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Příhraniční spolupráce Česká republika - Polsko Zespol Szkol nr 3 specjalnych w Pszczynie, Zespol Szkol im. Dr Mikolaja Witczaka Jastrzębie Zdroj,

98 Realizace mezinárodní výměny zkušeností v oblasti speciální pedagogiky v rámci : EUROREGIONU Těšínské Slezsko spolupráce s učiteli Speciální školy Jastrzebie- výměna zkušeností se vzděláváním žáků s těžkým zdravotním postižením EUROREGIONU Beskydy spolupráce s učiteli Speciální školy v Pszczyně projekt příhraniční spolupráce formou mezinárodních projektových dnů Projekty z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnosti Projekt: Centra integrované podpory v Moravskoslezském kraji a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V červnu roku 2009 byla základní škola zapojena do projektu Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Uvedený projekt je orientován na cílové skupiny: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci, rodiče žáků se SVP. Projekt podporuje zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránící rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání a rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V prvé řadě klade důraz na transformaci speciálních škol na potencionální centra integrované podpora (CIP), která plní úlohu odborných metodických center. CIP vzájemně spolupracují při koordinaci vzdělávání a podpůrných služeb u žáků se zdravotním postižením, spolupracují s orgány státní zprávy, budou vytvářet sítě odborných pracovišť, spolupracovat s ostatními CIP pro jiná postižení apod Projekt EU Peníze školám Projekt EU Peníze školám Šablony 1) Projekt ZŠ Vzdělávání ve vědách, umění a řemeslech CZ.1.07/1.4.00/ Zakončení projektu zapojeno: 15 učitelů Vydmuchov, 10 učitelů Komenského Finanční částka do konce projektu: 225 tis. Kč 2) Projekt SŠ Vzdělávání pro život CZ.1.07/1.5.00/ Zakončení projektu Finanční částka do konce projektu: 117 tis. Kč

99 12 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 12.1Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Comenius Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení Název projektu : A Fairy-TALE World In My World Ve školním roce 2012/2013 bylo zakončeno dvouleté období mezinárodního projektu, který byl zaměřen na spolupráci škol zemí Evropy programu Socrates Comenius. Grantová smlouva číslo: COM-MP byla uzavřena podle 51 občanského zákoníku. Celkový grant přidělený naší škole na realizaci projektu činil EUR. Financované aktivity projektu probíhaly v období od do Seznam schválených partnerských škol: Smlouva číslo: COM-MP Skola Podstawowa Integracyjna nr 11, Tarnow, Polsko 2. Educandato maria Adelaide Palermo, Itálie 3. Základná škola Ochodnica, Slovensko Diapolitismiko Dimotiko Sholeio Evosmou Thessalonikis, Řecko 5. CEIP LA ESPINOSA, Španělsko 6. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, přísp.organizace

100 Uskutečněné mobility (vzájemné výměny) ve školním roce 2012/2013 P.č. Cílová země, město Počet pedagogů Termín z ČR, počet žáků 1. Slovensko, Ochodnica 4 učitelé, 3 žáci říjen Řecko, Thessaloniki 4 učitelé březen Španělsko, Daimiel 4 učitelé květen 2013 Hlavní cíle projektu: poznání tradic a zvyků různých kultur týmová spolupráce se školami hlavního vzdělávacího proudu uskutečnění mobilit žáků, pobyt v hostitelských rodinách seznámení pedagogů z partnerských škol se vzdělávacími systémy výměna zkušeností učitelů, poznání nových přístupů rozšíření jazykových znalostí, zlepšení ICT dovedností společné aktivity a produkty vedoucí k posílení sebevědomí, sebedůvěry žáků rozvinutí geografických znalostí (zlepšení znalostí o partnerských zemích a jejich kulturách)

101 Závěrečné setkání členů projektu Comenius ve španělském Daimiel, květen Údaje o předložených a školou realizovaých projektech financovaných z cizích zdrojů Statutární město Karviná Pedagogičtí pracovníci naší školy každoročně využívají možnosti získat pro své aktivity mimo rámec vyučování dotace na základě zpracování projektů. Pedagogové zaměřují své náměty tak, aby navazovaly a propojovaly znalosti a dovednosti žáků získaných ve výuce a zároveň rozvíjeli zručnost dětí. Ve školním roce 2012/2013 Magistrát města Karviné přidělil finanční prostředky formou dotace na realizaci těchto projektů: 7 projektů Fond volného času dětí statutárního města Karviné 1 projekt Fond prevence kriminality statutárního města Karviné

102 Projekty podané na Fond volného času dětí P.č. Název projektu Přerozdělená částka Cíl projektu 1 Zábavná angličtina 1 500Kč Klade důraz na aktivní a radostný přístup k jazyku 2 Kouzlo tvoření 1 500Kč Aktivní využití volného času tvořivou činností 3 Hrátky s vlnou 1 500Kč Aktivní využití volného času tvořivou činností 4 Šikulové 1 500Kč Aktivní využití volného času tvořivou činností 5 Dětská fantazie 2 000Kč Aktivní využití volného času tvořivou činností 6 Tvořivá dílna 2 000Kč Smysluplné využití volného času Celkem Kč Kč Rada města Karviné na své schůzi konané dne projednala a svým usnesením č rozhodla poskytnout naší organizaci SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, příspěvková organizace dotaci ve výši Kč. Dotace ve výši Kč na projekt Statečná srdce byla poskytnuta na základě usnesení č Rady města Karviné ze dne Název projektu Požadovaná částka Schválená částka 1 Statečná Srdce Kč 8 000Kč Cíl projektu Sportovně-kulturní mítink pro handicapované dětí a mládež Projekty z Fondu prevence kriminality Název projektu Požadovaná částka Schválená částka 1 Buď OK II 7 180Kč 4 180Kč Cíl projektu Motivace žáků k zlepšení chování, ke snížení absence, ke zlepšení kázně a morálky. Utužování vztahů mezi učiteli a žáky. Dotace ve výši 4 180Kč na projekt Buď OK II byla poskytnuta na základě usnesení č. 462 Rady města Karviné ze dne

103 14 ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ Ředitelka školy pro provozní potřebu odborů: - poskytuje místnost k pořádání porad a schůzí a hradí náklady spojené s její údržbou a technickým provozem, - umožňuje odborům přístup ke kopírovací, výpočetní a spojovací technice, včetně elektronické pošty, -umožňuje pověřenému zástupci odborového orgánu působícího na škole přístup k informacím a sdělením adresovaným odborům. Vzájemná informovanost Na škole zatím působí 2 odborové organizace, každá ze sloučených příspěvkových organizací si ponechala své výbory s předsedy. Pedagogičtí pracovníci ze škol při zdravotnickém zařízení v Karviné a Havířově nejsou do činnosti odborů zapojeni. Odbory zvou ředitelku školy na své členské schůze a ředitelka školy zve zástupce odborů na porady vedení školy. Ředitelka školy umožňuje na požádání účast i na dalších jednáních svých orgánů či na poradách, a to k přednesení stanoviska k projednávaným otázkám, pokud se týkají zájmů druhé strany. V průběhu školního roku 2012/2013 jednali zástupci základní organizace ČMOS s ředitelkou školy celkem 7krát: Termín konání schůze Program jednání prosinec 2012 projednání rozpočtu FKSP na rok 2013 březen 2013 duben 2013 duben 2013 květen 2013 seznámení s návrhem rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2013 předpokládaná organizace školního roku 2012/2013, počet tříd, vývoj zaměstnanosti, plánované organizační změny příspěvkové org. prověrky BOZP na pracovišti jednání se členy ČMOS pracoviště Vydmuchov a předsedkyní ČMOS -MSK květen 2013 projednání plánu dovolené na rok 2013 srpen 2013 aktualizace kritérií nenárokových složek platu a příplatků pro školní rok 2013/2014, projednání organizačních změn a zaměstnanosti k , nové pracovní smlouvy

104 15 PRŮBĚŽNÁ AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA Hodnocení činnosti školy za období školního roku 2012/2013 se opírá o zjištění na základě SWOT analýzy - vnější a vnitřní determinanty školy: 1) Silné stránky školy: Mezinárodní spolupráce se školami hlavního vzdělávacího proudu v rámci Comenius Velmi dobrá prezentace školy na veřejnosti v televizních programech, pravidelné informace v regionálním tisku Realizace krátkodobého i dlouhodobého projektového vyučování Vzdělávání žáků s těžkým sluchovým postižením Netradiční třídní schůzky, Workshopy s rodiči, burzy práce, exkurze do podniků Spolupráce s TESCO Karviná praktické cvičení žáků Praktické školy dvouleté Realizace nového typu písma Comenia Script Účast v semifinále Zlatý Amos 2013 Velmi dobrá úroveň učitelů 3 pedagogové oceněni u příležitosti Dne učitelů 2013 Slabé stránky školy: Neúplná kvalifikovanost pedagogických pracovníků v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Výuka anglického jazyka není odborně zabezpečena Příležitosti pro školu: Rozvoj střední školy : Praktické školy jednoleté Pokračování tanečního kurzu pro žáky SŠ Zapojení školy do nových projektů ESF: Globální granty, OP VK Realizace předmětu Připravuji se pro život Opětovné zapojení do projektu Comenius Zkvalitnění speciálně pedagogické péče o děti a žáky se zdravotním postižením canisterapie, hipoterapie Zkvalitnění výuky s využitím digitálních učebních materiálů - projekty EU peníze školám Hrozby pro školu: Změna legislativy - rušení škol samostatně zřízených pro žáky s LMP, změna zřizovatele Rušení škol při zdravotnickém zařízení Demografický úbytek žáků v MSK Neuvážená integrace žáků s mentálním postižením v hlavním vzdělávacím proudu Zvyšování počtu žáků s rizikovým chováním a neomluvenou absencí Velká migrace rodin s dětmi se zdravotním postižením z důvodu nezaměstnanosti v karvinském regionu

105 Podařilo se, úspěchy Vzdělávání 1) Zahájení výuky dle ŠVP na střední škole 2) Výuka psacho písma Comenia Script 3) Tvorba a využití digitálních učebních materiálů 4) Vzdělávání formou projektového vyučování finanční gramotnost Výchovy 1) Účinná preventivní strategie 2) Pilotní ověřování Individuální výchovný plán 3) Rozšířena nabídka zájmových kroužků 4) Velmi dobré výsledky žáků ve sportovních soutěžích SHM Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 1) Ocenění 3 pedagogů ke Dni učitelů ) Účast v semifinále Zlatý Amos ) Ukončení programu Comenius EU (Itálie, Polsko,Řecko,Slovensko, Španělsko) 4. Reportáž v ČT 90. výročí školy, - závěrečná Tanečního kurzu - Statečná srdce Nepodařilo se, problémy nové nebo přetrvávající Vzdělávání 1) Výuka anglického jazyka odborně nezajištěna 2) Střední škola nemá vytvořeny učebnice 3) Nižší úroveň čtenářské gramotnosti Výchovy 1) Zahájení kurzu Taneční pro střední školu 2) Nedostatek externích pracovníků ve funkci vedoucí zájmového kroužku. 3) Zdlouhavé řešení při umísťování žáků s vysokou neomluvenou absencí do ústavní výchovy Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 1) Nepodařilo se zajistit prezentaci výsledků speciálně pedagogické péče v odborném tisku časopis Speciální pedagogika, Učitelské noviny Materiální vybavení školy 1) Nové vybavení odborné učebny dílny a šicí dílny 2) Zajištění rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro žáky s těžkým zdravotním postižením, zvedák 3) Vybavení školy spotřebním materiálem a ICT technikou z projektů OPVK, EU peníze školám 4) Pořízení herní sestavy z EVRAZ na škol. zahradě Kom. DVPP 1) Vzdělávání formou Sborovna, KVIC Nový Jičín 2) Proškolení pedagogů Efektivní komunikace 3) Vzdělávání odborných pracovníků SPC v rámci projektu Centra integrované podpory Materiální vybavení školy 1) Zcela nevyhovující okna ul. Vydmuchov B2 2) Nedostatečně inovovaný fond knihoven 3) Opotřebovaná dveře do tříd ul.komenského 4) Školní zahrada Vydmuchov bez skleníku a hracích prvků DVPP 1) Menší zájem o akreditované akce pořádané naší školou z důvodu zvýšené nabídky bezplatných programů z ESF 2) Nedostatečná znalost znakové jazyka

106 16 ZÁVĚR Počátek školního roku 2012/2013 se odehrával ve znamení příprav na oslavy 90. výročí založení školy ul. Komenského. Krásná historická budova celou dobu své existence vždy sloužila vzdělávání dětí, byť s různým jazykem vyučovacím a různým stupněm vzdělání. V roce 1922 se jednalo o otevření první české školy v tomto regionu. Slavnostní akademií jsme důstojným způsobem prezentovali výstupy ve vzdělávání našich dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a to v době od prosince Česká televize zachytila část oslav a zároveň připojila sestřih zajímavých školních akcí. Školní rok 2012/2013 byl úspěšný zejména v oblasti zkvalitnění vzdělávání žáků střední školy, Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté. Střední škola, jako nejmladší součást školy, započala vzdělávání podle školního vzdělávacího programu. - Pedagogové spolupracovali se žáky na tvorbě školních projektů, velký důraz byl kladen na propojení běžného školního života s životem praktickým. Projekty vytvářely příležitosti pro individuální i skupinové uplatnění žáků, jejich vzájemnou spolupráci, rozvíjely osobnost žáků. - Členové školské rady se zajímali o školní aktivity, zúčastňovali se projektových dnů I mimoškolních aktivit. - Pracovníci SPC spolupracovali s poslankyní PČR při tvorbě pozměňovacích návrhů školského zákona, zejména 16 (vzdělávání žáků se speciálnímí vzdělávacími potřebami - Škola ukončila aktivity v rámci dvouletého projektu EU Comenius A Fairy Tale World In My World s partnerskými školami z Itálie, Polska, Slovenska, Řecka a Španělska. Výiimečnost tohoto projektu spočívala ve skutečnosti, že poprvé byla navázána spolupráce s běžnými základními školami a součástí projektu se staly mobility dětí. - Žáci Praktické školy přihlásili svou učitelku do soutěže Zlatý Amos Úpěšně se podařilo probojovat až do semifinále, které se konalo na MŠMT v Praze. - O tom, že na škole působí vynikající pedagogové, svědčí i letošní ocenění 3 pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2013, a to 2 pedagogové v kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku 2013 a 1 pedagog Za nadstandardní práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. - Škola se úspěšně pracovala ve 4 projektech z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence. - V průběhu hlavních prázdnin proběhla na odloučeném pracovišti ul. Vydmuchov 1835 investiční akce Rekonstrukce spojovací chodby Vydmuchov 1385 v hodnotě ,- Kč. Předpokládáme, že neuvážená celoplošná inkluze nepovede k likvidaci kvalitního speciálního školství a rodiče budou mít i nadále možnost volby formy vzdělávání pro své dítě s postižením

107 Priority školy na nejbližší období: Pokračovat v realizaci projektů EU. Zvýšit kapacitu Praktické školy jednoleté. Tvorba učebnic pro střední školu (týmová práce s dalšími 2 školami). Rozšířit nabídku zájmových kroužků pro SŠ. Uspět v Požadavku na zařazení akce reprodukce majetku do návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje výměna oken pavilonu B2. Sledovat Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje. Výroční zpráva byla projednána na pracovních poradách dne října 2013 a schválena školskou radou dne 11. října V Karviné dne 16. října 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy

108 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace 90 let založení školy Srdečně Vás zveme na oslavy 90. výročí založení školy spojené s Dnem otevřených dveří. Termín: čtvrtek Začátek: 10 hodin Místo: tělocvična školy ul. Komenského 614, Karviná

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Adresa školy : Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola praktická Bochov,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 B. Smetany 1122, 742 21

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné dne 24. 02. 2014 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více