IČ: ID datové schránky cyx2qb5 Přílohová část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.mostknadeji.eu IČ: 63125137 ID datové schránky cyx2qb5 Přílohová část"

Transkript

1 Přílohová část PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE PROVOZNÍ ŘÁD TP TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PROGRAMY DOKUMENTAČNÍ ŘÁD TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PROGRAMY DOHODA O VNĚJŠÍ SUPERVIZI PRACOVNÍHO TÝMU TERÉNNÍCH PROGRAMŮ MOST K NADĚJI ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A KOMPETENCE POPIS PRACOVNÍCH POZIC SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK, OPATŘENÍ SMĚRNICE DEFINOVÁNÍ POSTUPŮ MZDOVÉ PŘEDPISY KONTAKTNÍ LIST SMLOUVA MANDÁTNÍ VÝBĚR, PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A VÝKON PRÁCE DODATKOVÁ DOVOLENÁ POVINNÉ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ MANUÁL ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI MZDOVÝ NÁVRH NÁPLŇ PRÁCE TERÉNNÍHO PRACOVNÍKA STATUS A NÁPLŇ PRÁCE VEDOUCÍ(HO) NÁPLŇ PRÁCE STÁŽISTY A EXTERNÍHO PRACOVNÍKA PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ZAMĚSTNANCE HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCE PERSONÁLNÍ POHOVOR PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU KLIENTOVI INTERNÍ SDĚLENÍ OBSAH SPISU ZÁZNAM O ÚSTNÍ DOHODĚ

2 ZÁZNAM O PROBĚHLÉ KONZULTACI ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ TŘETÍ OSOBĚ INDIVIDUÁLNÍ PLÁN KLIENTA INFORMOVANÝ SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ LETÁK LETÁK PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA KNIHA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ STÍŽNOST/PŘÁNÍ* Č ZÁZNAM O DOMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O SLUŽBU ZKUŠEBNÍ TEST DOTAZNÍK KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB A SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ TP SMĚRNICE BOZP ŘÍZENÍ SLUŽEBNÍCH VOZIDEL

3 PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE Nezisková organizace Most k naději se v rámci své hlavní náplně zabývá několika různými činnostmi. Protože pro každou je zpracován samostatný provozní řád, v případě činnosti protidrogové prevence i podrobné manuály s popisem prací, je tento provozní řád organizace pouze základním a zjednodušeným zastřešením výše uvedených materiálů. Hlavní náplň organizace: činnost v oblasti protidrogové prevence a to: - ambulantní formou v sídle organizace a - terénním způsobem v různých místech oblasti, 2. činnost "Linky duševní tísně", 3. činnost reedukace. Součástí výše uvedených činností je i externí spolupráce se supervizory a garanty. Do hlavní činnosti patří jako obslužná i činnost ekonomická a personalistika včetně administrativní činnosti. Pracovní doba Pracovní doba je stanovena na 8.00 hod hod. (mimo schválených výjimek). Provozní doba Provoz (pro klienty) v K-centru: uvedeno v provoz. řádu a manuálu ambulance 2. Provoz (terénní pochůzky pracovníků): uvedeno v provoz. řádu a manuálu terénu 3. Provoz na pracovišti linky duševní tísně: nepřetržitý 4. Provoz na pracovišti reedukace: 9.00 hod hod. 5. Provoz na pracovišti ekonomiky: po celou pracovní dobu Rozdělení prostor pro jednotlivé činnosti Prostory v budově má každá z výše uvedených činností jednoznačně určeny tak, aby zaměstnanci byli pohromadě. pro klienty. Terénním pracovníkům slouží přidělené místnosti hlavně jako zázemí (kancelář), v budově se zdržují minimálně (mimo vedoucího). Činnosti protidrogové prevence a linky duševní tísně patří místnosti v přízemí, ředitel, vedoucí reedukace a ekonomika obývá místnosti v 1. patře. Pro všechny činnosti je společná zasedací místnost v přízemí, která slouží k poradám,přednáškám, supervizím, jednáním se zástupci měst, obcí, podniků i jednáním s politiky. Vstupy do budovy Budova má 3 vstupy, které slouží: - zaměstnancům i klientům protidrogové činnosti, - zaměstnancům na lince duševní tísně, - ostatním. Lubomír Š l a p k a výkonný ředitel 78

4 Provozní řád TP Terénní sociální programy (viz. Operační manuál TP) Ředitel: Lubomír Šlapka, tel , Vedoucí programu: Lukáš Ron, tel ; Služby pondělí až pátek Pracovní doba pro TP v Liberci Pondělí, čtvrtek, pátek od hodin Pracovní doba pro TP ve Frýdlantu a okolí středa hodin Administrativní dny jsou každé úterý pracovní doba je v tyto dny vždy od 8.00 do Pracovní porady a intervize týmu probíhají minimálně 1x měsíčně v tento den. Osmkrát ročně se pak koná supervize v rozsahu dvou hodin. Personální obsazení Ideálně by měla práce probíhat ve dvojicích. Terénní pracovník však může provádět práci sám, dbá však zvýšené opatrnosti. Pokud by pracovník potřeboval doplnit (monitoring nové lokality, problematický klient aj.), domluví se s vedoucím Terénního programu pro lidi ohrožené drogou a na určitý den půjde do terénu s kolegy. Bezpečnost a hygiena práce pravidla a zásady při poskytování služeb TP má povinnost dbát na svou vlastní bezpečnost, zdraví a o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí, které ve své činnosti udělá TP má povinná školení a výcviky zajišťované Most k naději o. s. TP je povinen dodržovat svou náplň práce, kterou má přiloženou u pracovní smlouvy. TP nepožívá alkoholické nápoje, návykové látky v pracovní době. Pod jejich vlivem také nesmí nastoupit na službu. Na pracoviště nesmí TP nosit alkoholické nápoje, ani jiné návykové látky. TP je povinen při ošetřování klienta používat jednorázové zdravotnické rukavice a používat sterilní zdravotnický materiál. TP nesmí mít sexuální kontakt s klienty. TP nesmí přijímat žádné finanční částky od klientů. TP nesmí kupovat žádné věci od klientů. TP nesmí poskytovat klientům svou adresu a soukromé telefonní číslo. TP se nesmí cíleně setkávat s klienty mimo svou pracovní dobu a pracoviště. TP musí zachovávat mlčenlivost ve všech údajích o klientech (viz práva a povinnosti; OM). TP se nechá očkovat proti hepatitidám A, B náklady s tím spojené hradí Most k naději. V případě odmítnutí očkování pracovníkem nenese Most k naději, o. s. žádnou odpovědnost za případnou újmu pracovníka. TP dbá na bezpečnost práce v týmu, ve kterém pracuje. TP řeší všechny zásadní problémy na pracovišti s vedoucím programu. Úklid a dezinfekce kanceláří TP se provádí 1x týdně. K dezinfekci podlah a pracovních stolů se používá 3% Savo Prim, Domestos a Meliseptol Rapid. V kancelářích, kde je na podlaze koberec, se provádí 2 x 79

5 týdně luxování a 2 x ročně se koberec tepuje. K dezinfekci WC se používá, Savo Prim a Domestos a Meliseptol Rapid. Všichni pracovníci třídí odpad. Dále viz. Operační manuál terénních programů 80

6 Dokumentační řád Terénní sociální programy Vedení dokumentace klienta Vstupní vyšetření - Jedná se o anonymní vyšetření a provádí se pouze se souhlasem klienta. Při vstupním vyšetření je - ideálně do tří po sobě jdoucích kontaktech (setkáních) - vyplněn Anamnestický dotazník. Osobní spis - Na základě vstupního vyšetření se zakládá osobní spis, který je veden anonymně pod přezdívkou. Dokumentace je vedena u každého klienta. Pokud klient nesouhlasí s vyplněním a vedením Anamnestického dotazníku, žádná dokumentace se nevede. V tom případě náš program sbírá pouze data týkající se informací o výkonech, které se s klientem prováděly a evidují se pod jeho přezdívkou. Terénní deník: Stručné zprávy o průběhu terénní práce. Dokumentace programu Další dokumentace: - Osobní spis klienta (Anamnestický dotazník, Záznam o ústní dohodě, individuální plán a další) - Měsíční statistické zprávy - závěrečné zprávy pro města, obce, mikroregiony, které se podílí na financování služby - Výroční zpráva programu - Výroční zpráva organizace - Zápisy do knihy mimořádných událostí dle potřeby (napadení pracovníka, volání RZS, první pomoc, konflikt mezi klienty aj.) - Zápisy do knihy přání a stížností klientů dle potřeby (zapíše pracovník ústní stížnost klienta a předá k řešení vedoucímu programu) - Zápisy do knihy úrazů dle potřeby (pracovní úrazy) Zabezpečení písemné dokumentace: Tyto dokumenty se ukládají v budově Most k naději, do uzamykatelné skříně. Přístup k dokumentům mají pouze pracovníci terénního program a vedoucí, po zakrytí identifikačních údajů hodnotitelé kvality služby. 81

7 DOHODA O VNĚJŠÍ SUPERVIZI PRACOVNÍHO TÝMU TERÉNNÍCH PROGRAMŮ MOST K NADĚJI Účastníci kontraktu vnější supervizor: zástupce supervidovaného týmu: vedoucí supervidovaného týmu/ zástupce organizace: Předmět kontraktu Předmětem kontraktu se stává vnější supervize v rámci týmu Terénní program Liberec. Vnější supervize je prováděna supervizorem, jenž není se zařízením/organizací v jiném pracovním ani obdobném poměru nebo ve smluvním vztahu na jinou činnost. Dále pojem vnější nebude používán. Způsob provádění supervize Supervize bude prováděna jako týmová a případová. Po dohodě lze zaměřit supervizi na odborná témata týkající se terénní práce. Supervize se účastní tým TP Liberec včetně vedoucího týmu. Supervizní setkání týmu se budou konat 1x za 4-6 týdnů. Délka supervize je 2 hodiny s jednou přestávkou. Změna termínu supervize je možná rovněž dle vzájemné dohody, avšak nejpozději týden předem. Ročně by mělo dojít k 8 supervizím. Supervizní setkání se budou konat v sídle organizace Mostu k naději v Libereci. Změna místa je možná rovněž dle vzájemné dohody. Supervize se účastní v maximální možné míře všichni členové týmu. Případná účast dalších osob, kteří nejsou členy týmu, je možná jen se souhlasem všech obvyklých účastníků supervize a supervizora. Účast na supervizi je součástí pracovní náplně členů supervidovaného týmu. Jednotliví členové týmu si mohou vyžádat individuální supervizi (a to i v čase určeném pro supervizi týmu), po dohodě se supervizorem vždy však s vědomím týmu. Čas a místo konání je určeno vzájemnou dohodou se supervizorem. Tým je seznámen s hlavními body individuálního setkání. Účel a zaměření supervize týmu a práce s klienty Účelem supervize je udržování a rozvoj kvality a účinnosti poskytovaných služeb ve smyslu správné odborné praxe odpovídající platným a akceptovaným standardům. Supervize se bude zaměřovat zejména na tyto oblasti: fungování týmu, vztahy v týmu a profesionální rozvoj členů týmu případová práce s klienty, včetně znalostí a dovedností členů týmu, jejich postojů ke klientům a dalších aspektů jejich profesionální role (např. aspekty profesionální etiky), metodické vedení činností týmu. Supervize je reflektována nejméně 1x ročně. Obsah konkrétního supervizního setkání je věcí dohody mezi supervizorem a supervidovaným týmem. Supervize se nezaměřuje na osobní (mimopracovní) problémy členů týmu. Práva a závazky účastníků dohody Supervizor Supervizor bude za poskytování supervize přiměřeně odměňován. Forma a výše této odměny a její právní rámec je záležitostí dohody, která bude uzavřena mezi supervizorem a organizací podle platného právního řádu. Právo na odměnu za supervizní setkání má supervizor i tehdy, je-li setkání 82

8 domluveno obvyklým způsobem, ale je ze strany organizace zrušeno v době kratší než 1 týden před dnem konání. Supervizor bude provádět supervizi podle svého nejlepšího odborného vědomí a svědomí a respektovat přitom uznávané etické kodexy. Supervizor vypracuje pro organizaci stručnou hodnotící zprávu, v níž se zdrží osobních údajů o členech supervidovaného týmu, může však formulovat výhrady a doporučení. Zprávu projedná se supervidovaným týmem, který může v doplňku formulovat odlišná stanoviska a vysvětlení. (frekvence zpráv je ustanovena na 1x za půl roku). Shledá-li supervizor, že supervize neplní svůj účel z důvodu na straně organizace nebo supervidovaného týmu, nebo zjistí-li v týmu závažné profesionální nedostatky či etické pochybení, vypracuje mimořádnou zprávu nebo vyvolá jednání s příslušným grémiem organizace. Členové supervidovaného týmu Členové týmu mají právo na rovný přístup k supervizi a rovnou účast při supervizních setkáních. Členové týmu se účastní supervize v rámci své pracovní náplně a pracovní doby. Organizace Organizace zajistí odměňování supervizora dle dohody. Organizace zajistí členům týmu rovný přístup k supervizi a úpravu pracovních podmínek tak, aby supervize mohla probíhat způsobem uvedeným v článku III. tohoto kontraktu. Členové týmu mají právo na rovný přístup k supervizi a rovnou účast při supervizních setkáních. Členové týmu se účastní supervize v rámci své pracovní náplně a pracovní doby. Bude-li se supervizor účastnit jednání se zástupcem organizace [bod I. 3) této smlouvy], je povinen předem tuto skutečnost oznámit supervidovanému týmu a domluvit se s týmem na konkrétních skutečnostech, o nichž může následně informovat zástupce organizace. Platnost kontraktu Kontrakt se uzavírá na dobu platnosti dohody o provedení činnosti. Dojde-li k mimořádné změně výchozích podmínek nebo k závažnému neplnění kontraktu, může kterýkoliv z účastníků kontraktu odstoupit s oznámením v předstihu 1 měsíce. Kontrakt se prodlužuje automaticky na další rok s prodloužením dohody. Závěrečná ustanovení Tento kontrakt se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom výtisku. Změny a doplňky tohoto kontraktu je možné platně ujednat písemnou formou. Účastníci kontrakt přečetli, s jeho obsahem souhlasí a konstatují, že obsah kontraktu odpovídá požadavkům na vnější supervizi, které jsou zakotveny v akreditačních standardech. Na důkaz toho připojují své podpisy. Supervizor: Vedoucí zařízení supervidovaného týmu/zástupce organizace: Zástupce supervidovaného týmu: 83

9 Organizační schéma 84

10 ORGANIZAČNÍ ŘÁD A KOMPETENCE Most k naději byl založen podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Registrace Ministerstvem vnitra byla provedena dne pod č. II/s-OS/ /95-R. Základní listinou jsou STANOVY, jejich platná registrace je po každé změně obsahu znovu potvrzena Ministerstvem vnitra. V této listině jsou uvedeny základní cíle činnosti organizace, orgány sdružení a jejich pravomoci. Organizační členění - Valná hromada (pravomoci ve "Stanovách") - Výbor občanského sdružení (pravomoci a způsob volby je uveden ve "Stanovách") - Předseda sdružení (pravomoci a způsob volby je uveden ve Stanovách ) - Výkonný ředitel v jedné osobě (pravomoci a způsob volby je uveden ve "Stanovách") V současné době funkci předsedy sdružení a výkonného ředitele vykonává tatáž osoba. - Zástupce ředitele (pravomoci ve "Stanovách") - Členění na sekce: K-centrum (ambulantní protidrogová prevence) Asistent pro terénní kontakt (terénní pracoviště) Linka duševní tísně (telefonická krizová intervence a pomoc lidem při náhlých psychických potížích) Reedukace (vyhledávání vhodných pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané a těžko umístitelné osoby, např. osoby po překonání drogové závislosti, po návratu z výkonu trestu) Personalistika (přijímání a propouštění zaměstnanců) Ekonomika (všechny ekonomické činnosti přicházející v úvahu) Každá sekce má svého vedoucího, který za činnost v jemu svěřené oblasti odpovídá přímo výkonnému řediteli organizace (v případě nepřítomnosti ředitele tedy jeho zástupci). Zástupce je plně podřízen výkonnému řediteli a výkonný ředitel (který je v současnosti zároveň i předsedou občanského sdružení) je podřízen výboru. Vnitřní směrnice Podrobnější pravidla pro jednotlivé oblasti jsou stanovena ve vnitřních směrnicích, které se podle potřeb vytvářejí, ruší, doplňují a mění. Soubor těchto pravidel tvoří: - "Směrnice" (např. Směrnice o účetnictví, Podpisové vzory, Cestovní příkazy a vyúčtování pracovních cest, Evidence a povolování jízd mobilní ambulantní jednotkou, Oběh účetních dokladů, Přijímání zaměstnanců), - "Nařízení" (např. Inventarizace majetku, Limity poplatků za telefonní hovory), - "Pokyny" (pokyny navrhující způsob provedení některých opatření). Vnitřní komunikace Vnitřní komunikace mezi sekcemi, ředitelem a jeho zástupcem je zajištěna formou písemných Interních sdělení. Vnitřní kontrola 1. Kontrolu hospodaření provádí v plném rozsahu nezávislá auditorka Ing. Matějková, která vydává po ukončení roku a provedení auditu účetnictví "Zprávu nezávislého auditora", ve které zhodnotí, zda je účetnictví správně a průhledně vedeno. Součástí této zprávy je i celá účetní závěrka v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha k závěrce. 2. Kontrola věcného obsahu činností: - vedoucí sekcí, 85

11 - výkonný ředitel (tedy i předseda sdružení), případně jeho zástupce, - výbor občanského sdružení, - valná hromada. Externí kontrola 1. Kontrola finančních zdrojů: Nejvyšší kontrolní úřad, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Finanční úřad, Úřad práce, Krajský úřad, města a obce, ostatní poskytovatelé. 2. Kontrola pojištění: Okresní správa sociálního pojištění, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Česká národní zdravotní pojišťovna, Oborová pojišťovna zaměstnanců v bankovnictví. 3. Kontrola zaměstnanosti a dodržování ustanovení zákoníku práce: Úřad práce. Externí spolupráce 1. Smluvně zajištěná spolupráce: - supervizoři - nezávislá auditorka - dobrovolní pracovníci - Úřad práce - zaměstnavatelé účastníků projektu Reedukace - města a obce (např. Komunitní plány v Mostě a Bílině) - školy vysílající své studenty na praxi 2. Spolupráce smluvně nezajištěná - vyplývající z potřeb provozu: - lékaři a léčebné ústavy - sociální ústavy, diakonie a charity - hygienická stanice - policie a věznice - Probační a mediační služba ČR Kompetence Valná hromada nejvyšší orgán sdružení, řídící se platnými stanovami. Valná hromada volí členy výboru sdružení, popřípadě zřizuje další orgány, včetně kontrolních (auditora) aj.., Valná hromada je v podstatě zákonodárce. Výbor řídící orgán sdružení, složený ze členů sdružení, kteří byli zvoleni na funkční období 2 let, výbor je odpovědný za realizaci cílů sdružení v době mezi zasedáními valné hromady. Výbor volí předsedu sdružení, ředitele sdružení a další pomocné instituty Výbor sdružení je v podstatě exekutiva. 86

12 Předseda je statutárním zástupcem sdružení, je volen výborem na funkční období 2 let. Předseda odpovídá za svou činnost jak výboru, tak valné hromadě. Zajišťuje organizační, technické a další záležitosti při správě sdružení. Je odpovědný za činnost sdružení jako celek, včetně finanční musí se řídit dle platných stanov sdružení. Zastupuje sdružení navenek a podepisuje smlouvy a listiny, popř. ostatní dokumenty sdružení Ředitel je volen výborem na návrh předsedy, je výkonnou složkou sdružení, odpovědnou výboru za naplňování cílů sdružení, za realizaci opatření a za realizaci rozhodnutí výboru dle vymezených kompetencí ve stanovách popř. kompetencí mu udělených výborem sdružení a předsedou. Není-li funkce ředitele spojená s funkcí předsedy, je přímo podřízen předsedovi sdružení. Ředitel je odpovědný za koordinaci a řízení jednotlivých sekcí, včetně odpovědnosti finanční a ekonomické, deklarované ve stanovách anebo upravené jinak. Ředitel se zároveň podílí na realizaci projektů a částečným úvazkem je zařazen na standardní pracovní činnost. Zástupce ředitele je jmenován a odvoláván ředitelem a vzat na vědomí výborem. Zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti. Kompetence mu stanovuje ředitel dle aktuálních potřeb a v potřebném rozsahu. Podílí se na realizaci projektů, je zařazen na standardní pracovní činnost v sociální oblasti Auditor je placenou, na sdružení zcela nezávislou službou, která nahrazuje kontrolní orgány sdružení a to na základě rozhodnutí valné hromady sdružení. Auditor průběžně kontroluje zákonem stanovené povinnosti sdružení v oblasti účetnictví, hospodaření a ekonomiky. Vždy 1x ročně vydává zprávu o stavu, závazcích a dalších souvislostech účetních. Jeho zprávu schvalují výbor i valná hromada sdružení. Auditor aktivně vstupuje do účetně/ekonomických procesů sdružení tím, že poukazuje na případné nejasnosti a nedostatky a ve spolupráci s předsedou/ředitelem a dalšími pověřenými osobami sdružení tyto řeší resp. odstraňuje. Podmínkou pro spolupráci se sdružením je příslušné oprávnění, vzdělání a praxe v oboru Garant je placenou, na sdružení nezávislou službou. Dbá na odbornou úroveň v projektech deklarovaných služeb. Tyto služby průběžně vyhodnocuje, stejně jako samotnou realizaci projektů v širším kontextu. Podílí se, jako poradní hlas při výběru sociálních pracovníků (uchazečů o zaměstnání) a poskytuje okruhu zaměstnanců (včetně řídících) příslušnou součinnost při řešení personálních i odborných problémů. O své činnosti vydává hodnotící zprávu, kterou předává statutárnímu orgánu sdružení předsedovi/řediteli a také vedoucím jednotlivých programů (KCM, ATK, REE ), garant musí mít příslušné vzdělání a praxi v oborech které garantuje. Tím je zajištěna odborná vyváženost a kontrola při realizaci projektů, garant zároveň zaštiťuje realizátory projektů v těch případech, kde může nastat absence určitého typu vzdělání, nebo příslušné vzdělání ještě není dokončeno. Supervizor je placenou, nezávislou službou. Aktivně působí v oblastech rozvíjení dovedností sociálních pracovníků, vzdělávání, supervize individuální a supervize kazuistik. Vstupuje do procesu sociální práce, hodnotí jednotlivé pracovníky a dbá na dodržování odborné úrovně poskytovaných sociálních služeb. Minimální rozsah práce supervizora jsou 2 hod. měsíčně na každý program. Supervizor o své práci vydává zprávu, kterou postupuje vedoucím jednotlivých sekcí/programů a statutárnímu orgánu sdružení. Supervizor musí mít příslušné odborné vzdělání a praxi v oborech, které superviduje Sekce ekonomiky a administrativy je přímo podřízena předsedovi a v přenosu kompetencí řediteli sdružení, zpracovává a připravuje účetní podklady, sleduje finanční výkonnost sdružení, obstarává 87

13 další nezbytné služby v rozsahu dle platných zákonů ČR např. zpracování mezd, koordinace a komunikace s kontrolními orgány, včetně aktivní spolupráce při zajišťování podkladů pro auditora, sponzory, donátory a další vymezené právnické i fyzické osoby. Dle potřeb si sekce muže v rámci expertních služeb najímat další odborné pracovníky, vždy po dohodě a souhlasu statutárního orgánu resp. ředitele sdružení náklady na tuto sekci nesmí přesáhnout 20% celkového rozpočtu organizace. Jedná se o servisní sekci sdružení v položkách uváděnou pod názvem správa a nebo administrativa. Sekce může vykonávat drobnou hospodářskou činnost, např. vedení účetnictví na ŽL, poradenský a ekonomický servis, reklamní činnost aj. dle vydaných vyhlášek a předpisů Sekce K-centra je podřízena řediteli sdružení, řídí jí příslušně odborně vzdělaný vedoucí, který odpovídá za řádný chod sekce, včetně personálního obsazení, technického a dalšího vybavení a realizaci programů. Odborné detaily sekce jsou uvedeny na jiném místě viz. Projekt K-centrum Most. Sekce naplňuje poslání, pro které byla zřízena. Ve vztahu ke sdružení je sekce oprávněna dávat podněty a návrhy na zlepšení či zefektivnění své činnosti a to vždy písemnou formou. Vedoucí sekce ručí za svěřený majetek, za proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany a dalších návazných předpisů (povinností), bližší úprava povinností vedoucího sekce je na jiném místě. Sekce je oprávněna provádět výběr dodavatelů a realizovat nákupy, vždy ve spolupráci s ředitelem. Sekce působí ve městech Most a Litvínov, včetně spádových obcí a měst bývalého okresu Most. Sekce může vytvářet další subsekce např. projekt Labyrinth, substituční program, rodičovskou skupinu, primární prevenci a další, související s jejím posláním a preventivním charakterem, vždy však v souladu s projektem i programem a se souhlasem ředitele Sekce Asistent pro terénní kontakt je podřízena řediteli sdružení, řídí jí příslušně odborně vzdělaný vedoucí, který je jmenován ředitelem a který mimo jiné, odpovídá za řádný chod sekce, včetně personálního obsazení, technického a dalšího vybavení a realizaci programů. Odborné detaily sekce jsou uvedeny na jiném místě viz. Projekt ATK Sekce naplňuje poslání, pro které byla zřízena. Ve vztahu ke sdružení je sekce oprávněna dávat podněty a návrhy na zlepšení či zefektivnění své činnosti a to vždy písemnou formou řediteli. Vedoucí sekce ručí za svěřený majetek, za proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany a dalších návazných předpisů (povinností), bližší úprava povinností vedoucího sekce je na jiném místě. Sekce je oprávněna provádět výběr dodavatelů a realizovat nákupy, vždy ve spolupráci s ředitelem. Sekce působí ve městech Most, Litvínov, Lom, Osek, Duchcov a Bílina, včetně spádových oblastí bývalých okresů Most a Teplice, dle teritoriálního rozdělení sekce nesmí vytvářet subsekce Sekce Linka duševní tísně je podřízena řediteli sdružení, řídí jí příslušně odborně vzdělaný vedoucí, který je jmenován ředitelem a který mimo jiné, odpovídá za řádný chod sekce, včetně personálního obsazení, technického a dalšího vybavení a realizaci programů. Odborné detaily sekce jsou uvedeny na jiném místě viz. Projekt LDT Sekce naplňuje poslání, pro které byla zřízena. Ve vztahu ke sdružení je sekce oprávněna dávat podněty a návrhy na zlepšení či zefektivnění své činnosti a to vždy písemnou formou řediteli. Vedoucí sekce ručí za svěřený majetek, za proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany a dalších návazných předpisů (povinností), bližší úprava povinností vedoucího sekce je na jiném místě. Sekce je oprávněna provádět výběr dodavatelů a realizovat nákupy, vždy ve spolupráci s ředitelem. Sekce působí zejména na teritoriu Ústeckého kraje, s přesahem ČR. Sekce může vytvářet subsekce např. Gay linku pomoci a další specifické činnosti, naplňující cíle sdružení a programy resp. projekty, vždy se souhlasem ředitele Sekce Reedukace je podřízena řediteli sdružení, řídí jí příslušně odborně vzdělaný vedoucí, který je jmenován ředitelem a který mimo jiné, odpovídá za řádný chod sekce, včetně personálního obsazení, technického a dalšího vybavení a realizaci programů. Odborné detaily sekce jsou uvedeny na jiném místě viz. Projekt REEDUKACE Sekce naplňuje poslání, pro které byla zřízena. Ve vztahu ke sdružení je sekce oprávněna dávat podněty a návrhy na zlepšení či zefektivnění své činnosti a to vždy písemnou formou řediteli. Vedoucí sekce ručí za svěřený majetek, za proškolení zaměstnanců (jsou-li) v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany a dalších návazných předpisů (povinností), bližší 88

14 úprava povinností vedoucího sekce je na jiném místě. Sekce je oprávněna provádět výběr dodavatelů a realizovat nákupy, vždy ve spolupráci s ředitelem. Sekce působí zejména na teritoriu bývalého okresu Most. Sekce nesmí vytvářet subsekce.. Lubomír Š l a p k a výkonný ředitel 89

15 výkonný ředitel zástupce výkonného ředitele vedoucí projektu terénní sociální pracovník kontaktní pracovník sociální pracovník zdravotnický pracovník (sestra) Popis pracovních pozic Rozlišení úrovně odbornosti pracovníků v oblasti přímé práce s klientem (dle RVKPP) Nižší odborný adiktologický pracovník Pracovník po absolvování učebního oboru nebo s ukončeným jiným středoškolským vzděláním bez maturity, jehož vzdělání odpovídá příslušnému zařazení (např. výuční list v oboru stolař pro výkon pracovní terapie ve stolárně). Pracovník má současně absolvován kurz první pomoci a kurz v oblasti základních informací o drogách a jejich uživatelích (doporučená forma je multidisciplinární kurz v minimálním rozsahu 150 hodin). Odborný adiktologický pracovník Pracovník s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou v oborech zaměřených na práci s lidmi, jehož vzdělání odpovídá příslušnému zařazení (např. střední pedagogická škola pro výkon výchovné, vzdělávací či jiných forem socioterapeutické práce). Pracovník má současně absolvován kurz první pomoci, kurz krizové intervence a kurz v oblasti základních informací o drogách a jejich uživatelích (minimální forma je multidisciplinární kurz v rozsahu alespoň 150 hodin). Vyšší odborný adiktologický pracovník Pracovník s ukončeným vysokoškolským vzděláním v oborech zaměřených na práci s lidmi, jehož vzdělání odpovídá příslušnému zařazení (např. bakalářský obor v sociální práci pro výkon sociální práce či výkon funkce vedoucího oddělení či zařízení poskytujícího nízkoprahové programy atd.). Pracovník má současně absolvován kurz první pomoci, kurz krizové intervence a kurz v oblasti základních informací o drogách a jejich uživatelích (minimální forma je multidisciplinární kurz v rozsahu alespoň 150 hodin). Doporučeným vzděláním je též kratší výcvik v komunikaci či terapeutický výcvik (cca hodin). Vyšší odborný adiktologický pracovník: specialista Pracovník s ukončeným vysokoškolským vzděláním v oborech zaměřených na práci s lidmi, jehož vzdělání odpovídá příslušnému zařazení (např. magisterské studium psychologie nebo managementu pro výkon psychologické, resp. manažerské práce atd.). Pracovník má současně absolvován kurz první pomoci, kurz krizové intervence a kurz v oblasti základních informací o drogách a jejich uživatelích (minimální forma je multidisciplinární kurz v rozsahu alespoň 150 hodin). Současně má pro výkon své práce další speciální vzdělání (akreditovaný psychoterapeutický výcvik pro výkon psychoterapie, speciální kurz managementu pro práci v managementu atd.). Požadavkem je současně minimálně 7 let v oboru. Výkonný ředitel Stručný popis práce, organizační zařazení, kompetence Výkonný ředitel je volen výborem MONA na návrh předsedy. Je výkonnou složkou sdružení, odpovědnou výboru MONA za naplňování cílů sdružení, za realizaci opatření a za realizaci rozhodnutí 90

16 výboru MONA dle vymezených kompetencí ve stanovách sdružení, popř. kompetencí mu udělených výborem sdružní a předsedou. Je přímo podřízen předsedovi sdružení. Ředitel je dále odpovědný za koordinaci a řízení jednotlivých sekcí, včetně odpovědnosti finanční a ekonomické, deklarované ve stanovách anebo upravené jinak. Ředitel se zároveň podílí na realizaci projektů a částečným úvazkem je zařazen na standardní pracovní činnost. Osobnostní charakteristiky Na osobnost i na činnost ředitele jsou kladeny mimořádné nároky. U této pozice záleží výrazně na osobnostních charakteristikách. Obecně u řídících pracovníků existují tři hlavní skupiny kromě odborných kompetencí: Profil osobnostních rysů. Míra kulturní shody ředitele s organizací. Motivace, tj. nikoliv deklarovaný zájem, ale opravdová chuť příslušnou práci dělat, zdokonalovat se v ní a něco jí obětovat Kvalita v průběhu a výsledcích činností organizace je vždy závislá na kvalitě člověka a proto je nutností, aby ředitel organizace, jeho zástupce a vedoucí projektu disponoval osobními kvalitami, tj. takovými osobními charakteristikami, které lze svým způsobem za mimořádné. Ředitel výkonem své řídicí činnosti ovlivňuje poměrně mnoho lidí, působí přitom jak na jednotlivce, tak na menší či větší pracovní skupiny. Měl by proto umět: vždy jasně a konkrétně vymezit pracovníkům záměr a cíl, zřetelně vyjadřovat svá přání, příkazy, pokyny, náměty, podněty apod., přesně formulovat své myšlenky a věcně a srozumitelně je pracovníkům sdělovat, rozhodovat i ve složitých situacích, akceptovat jednání pracovníků, rozumět jim, tolerovat je a usměrňovat, poskytovat pracovníkům zpětnou vazbu a také ji od nich přijímat a očekávat, snadno se orientovat i v náročných problémech, tvořivě přistupovat k řešení odborných a řídicích situací, dobře organizovat a kontrolovat práci řízených pracovníků, pružně reagovat v nových situacích, zvládat i náročnější psychickou zátěž, jednat ve shodě se svým svědomím, být důsledný, čestný a odpovědný. (Bedrnová, Nový a kol., 2002) Je žádoucí, aby se ředitel organizace ztotožňoval s následujícími atributy dle Gardnera: Vitalita a odolnost Inteligence a akčně orientovaný úsudek Touha po získání odpovědnosti Odborná způsobilost pro úkol (task competence) Porozumění následovatelům a jejich potřebám Dovednosti pro jednání s lidmi Potřeba dosahování cílů Schopnost motivovat lidi Kuráž a vytrvalost Důvěryhodnost Rozhodnost 91

17 Sebedůvěra Sebeprosazování (asertivita) Adaptabilita/flexibilita John Gardner (1989) On Leadership, New York: Free Press. Formální vzdělání Žádoucí je vyšší odborné, bakalářské nebo úplné VŠ vzdělání humanitního či společenského směru, minimálně pak středoškolské vzdělání. V případě, že není naplněna podmínka formálního vzdělání, lze od něj dočasně ustoupit, jestliže pracovník doloží písemné osvědčení či jiné potvrzení o následujícím typu vzdělávání: Dokončený psychoterapeutický výcvik Víceleté studium na subkatedře návykových nemocí IPVZ Studium akreditovaných oborů v rámci celoživotního vzdělávání Dále je možno zohlednit praxi delší než 5 let v oblasti rehabilitace sociální patologie a osobnostní charakteristiky pracovníka. Odborné a praktické předpoklady a dovednosti Podmínkou je uživatelsky znalost práce na PC, znalost neziskového sektoru a orientace v něm, organizační a řídící schopnosti a dovednosti, komunikační schopnosti, alespoň částečná znalost cizího jazyka (AJ, NJ, RJ). Žádoucí je řidičský průkaz typu B, avšak dovednost řídit motorové vozidlo je výhodou, nikoliv podmínkou pro výkon práce řídícího pracovníka. Neformální vzdělání Žádoucí jsou kurzy a výcviky v oblasti práce s lidmi, efektivního řízení organizace, financování aktivit organizace a adiktologie (s důrazem na multdidisciplinární přístup). Další odborný a profesní růst V rámci neziskové organizace je věnována pozornost odbornému růstu každého zaměstnance, tedy i ředitele, jeho zástupce a vedoucích pracovníků především ve formě supervize a nabídky prohlubování kvalifikace v podobě kurzů a vzdělávání, které organizace zajišťuje sama nebo ve spolupráci s dalšími institucemi. Veškeré vzdělávání je plánováno na každý rok zvlášť na základě předchozí analýzy znalostí, schopností a dovedností každého pracovníka (Individuální plán vzdělávání na kalendářní rok je součástí osobní složky každého zaměstnance). Plány rozvoje vzdělávání a osobnostního růstu vedoucích pracovníků jsou projednávány na společných poradách vedení. Zástupce ředitele Stručný popis práce, organizační zařazení, kompetence Zástupce ředitele je přímo podřízen výkonnému řediteli MONA, tj. jmenován a odvoláván ředitelem a vzat na vědomí výborem MONA. Zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti. Kompetence mu stanovuje ředitel dle aktuálních potřeb a v potřebném rozsahu. Podílí se na realizaci projektů, je zařazen na standardní pracovní činnost v sociální oblasti, tj. jde o zaměstnance organizace. Osobnostní charakteristiky S ohledem na úlohu zástupce ředitele v organizaci a potřebu zastoupit ředitele v plném rozsahu jeho činností v době (především dlouhodobé) nepřítomnosti jsou na tuto pozici kladeny stejné mimořádné nároky, jako na pozici ředitele. Rovněž u této pozice výrazně záleží na osobnostních charakteristikách pracovníka. Obecně u řídících pracovníků existují tři hlavní skupiny kromě odborných kompetencí: Profil osobnostních rysů. 92

18 Míra kulturní shody ředitele s organizací. Motivace, tj. nikoliv deklarovaný zájem, ale opravdová chuť příslušnou práci dělat, zdokonalovat se v ní a něco jí obětovat Kvalita v průběhu a výsledcích činností organizace je vždy závislá na kvalitě člověka a proto je nutností, aby ředitel organizace, jeho zástupce a vedoucí projektu disponoval osobními kvalitami, tj. takovými osobními charakteristikami, které lze svým způsobem za mimořádné. Zástupce ředitele stejně jako ředitel organizace výkonem své řídicí činnosti ovlivňuje poměrně mnoho lidí, působí přitom jak na jednotlivce, tak na menší či větší pracovní skupiny. Měl by proto umět: vždy jasně a konkrétně vymezit pracovníkům záměr a cíl, zřetelně vyjadřovat svá přání, příkazy, pokyny, náměty, podněty apod., přesně formulovat své myšlenky a věcně a srozumitelně je pracovníkům sdělovat, rozhodovat i ve složitých situacích, akceptovat jednání pracovníků, rozumět jim, tolerovat je a usměrňovat, poskytovat pracovníkům zpětnou vazbu a také ji od nich přijímat a očekávat, snadno se orientovat i v náročných problémech, tvořivě přistupovat k řešení odborných a řídicích situací, dobře organizovat a kontrolovat práci řízených pracovníků, pružně reagovat v nových situacích, zvládat i náročnější psychickou zátěž, jednat ve shodě se svým svědomím, být důsledný, čestný a odpovědný. (Bedrnová, Nový a kol., 2002) Je žádoucí, aby se zástupce ředitele organizace ztotožňoval s následujícími atributy řídících pracovníků dle Gardnera: Vitalita a odolnost Inteligence a akčně orientovaný úsudek Touha po získání odpovědnosti Odborná způsobilost pro úkol (task competence) Porozumění následovatelům a jejich potřebám Dovednosti pro jednání s lidmi Potřeba dosahování cílů Schopnost motivovat lidi Kuráž a vytrvalost Důvěryhodnost Rozhodnost Sebedůvěra Sebeprosazování (asertivita) Adaptabilita/flexibilita John Gardner (1989) On Leadership, New York: Free Press. Formální vzdělání Žádoucí je vyšší odborné, bakalářské nebo úplné VŠ vzdělání humanitního či společenského směru, minimálně pak středoškolské vzdělání. V případě, že není naplněna podmínka formálního vzdělání, 93

19 lze od něj dočasně ustoupit, jestliže pracovník doloží písemné osvědčení či jiné potvrzení o následujícím typu vzdělávání: Dokončený psychoterapeutický výcvik Víceleté studium na subkatedře návykových nemocí IPVZ Studium akreditovaných oborů v rámci celoživotního vzdělávání Dále je možno zohlednit praxi delší než 5 let v oblasti rehabilitace sociální patologie a osobnostní charakteristiky pracovníka. Odborné a praktické předpoklady a dovednosti Podmínkou je uživatelsky znalost práce na PC (s ohledem na aktivní zapojení pracovníka v přímé práci s klientem taktéž znalost databáze FreeBase a orientace v ní), znalost neziskového sektoru a orientace v něm, organizační a řídící schopnosti a dovednosti, komunikační schopnosti, alespoň částečná znalost cizího jazyka (AJ, NJ, RJ). Žádoucí je řidičský průkaz typu B, avšak dovednost řídit motorové vozidlo je výhodou, nikoliv podmínkou pro výkon práce řídícího pracovníka. Neformální vzdělání Žádoucí jsou kurzy a výcviky v oblasti práce s lidmi, efektivního řízení organizace, financování aktivit organizace, adiktologie (s důrazem na multdidisciplinární přístup) a sociální práce. Další odborný a profesní růst V rámci neziskové organizace je věnována pozornost odbornému růstu každého zaměstnance, tedy i ředitele, jeho zástupce a vedoucích pracovníků především ve formě supervize a nabídky prohlubování kvalifikace v podobě kurzů a vzdělávání, které organizace zajišťuje sama nebo ve spolupráci s dalšími institucemi. Veškeré vzdělávání je plánováno na každý rok zvlášť na základě předchozí analýzy znalostí, schopností a dovedností každého pracovníka (Individuální plán vzdělávání na kalendářní rok je součástí osobní složky každého zaměstnance). Plány rozvoje vzdělávání a osobnostního růstu vedoucích pracovníků jsou projednávány na společných poradách vedení. Vedoucí projektu Stručný popis práce, organizační zařazení, kompetence Vedoucí projektu je přímo podřízen řediteli a odpovídá za řádný chod projektu, včetně personálního obsazení, technického a dalšího vybavení a realizaci projektů. Vedoucí je oprávněn dávat podněty a návrhy na zlepšení či zefektivnění své činnosti, a to vždy písemnou formou. Dále vedoucí ručí za svěřený majetek, za proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany a dalších návazných předpisů (povinností). Ve spolupráci s ředitelem provádí vedoucí výběr dodavatelů a realizuje nákupy zboží, které je nutné k realizaci projektů. Osobnostní charakteristiky Vedoucí projektu je odpovědný za realizaci projektu, tudíž i u této pozice výrazně záleží na osobnostních charakteristikách pracovníka. Jeho pozice v organizaci vyžaduje naplňování požadavků pro výše uvedené řídící pracovníky, ale vzhledem k tomu, že se vedoucí přímo podílí na práci s klientem, je třeba, aby byly jeho kvalifikace, znalosti a dovednosti nadále rozvíjeny i v této oblasti. Jako u výše uvedených řídících pracovníků existují tři hlavní skupiny kromě odborných kompetencí: Profil osobnostních rysů. Míra kulturní shody vedoucího s organizací. Motivace, tj. nikoliv deklarovaný zájem, ale opravdová chuť příslušnou práci dělat, zdokonalovat se v ní a něco jí obětovat. Kvalita v průběhu a výsledcích činností organizace je vždy závislá na kvalitě člověka, a proto je nutností, aby ředitel organizace, jeho zástupce a vedoucí projektu disponoval osobními kvalitami, tj. 94

20 takovými osobními charakteristikami, které lze svým způsobem za mimořádné. Vedoucí projektu stejně jako zástupce a ředitel organizace výkonem své činnosti ovlivňuje poměrně mnoho lidí, působí přitom jak na jednotlivce, tak na svou menší či větší pracovní skupinu. Měl by proto umět: vždy jasně a konkrétně vymezit pracovníkům záměr a cíl, zřetelně vyjadřovat svá přání, příkazy, pokyny, náměty, podněty apod., přesně formulovat své myšlenky a věcně a srozumitelně je pracovníkům sdělovat, rozhodovat i ve složitých situacích, akceptovat jednání pracovníků, rozumět jim, tolerovat je a usměrňovat, poskytovat pracovníkům zpětnou vazbu a také ji od nich přijímat a očekávat, snadno se orientovat i v náročných problémech, tvořivě přistupovat k řešení odborných a řídících situací, dobře organizovat a kontrolovat práci řízených pracovníků, pružně reagovat v nových situacích, zvládat i náročnější psychickou zátěž, jednat ve shodě se svým svědomím, být důsledný, čestný a odpovědný. (Bedrnová, Nový a kol., 2002) Je žádoucí, aby se zástupce ředitele organizace ztotožňoval s následujícími atributy řídících pracovníků dle Gardnera: Vitalita a odolnost Inteligence a akčně orientovaný úsudek Touha po získání odpovědnosti Odborná způsobilost pro úkol (task competence) Porozumění následovatelům a jejich potřebám Dovednosti pro jednání s lidmi Potřeba dosahování cílů Schopnost motivovat lidi Kuráž a vytrvalost Důvěryhodnost Rozhodnost Sebedůvěra Sebeprosazování (asertivita) Adaptabilita/flexibilita John Gardner (1989) On Leadership, New York: Free Press. Formální vzdělání Žádoucí je vyšší odborné, bakalářské nebo úplné VŠ vzdělání humanitního či společenského směru, minimálně pak středoškolské vzdělání. V případě, že není naplněna podmínka formálního vzdělání, lze od něj dočasně ustoupit, jestliže pracovník doloží písemné osvědčení či jiné potvrzení o následujícím typu vzdělávání: Dokončený psychoterapeutický výcvik Víceleté studium na subkatedře návykových nemocí IPVZ Studium akreditovaných oborů v rámci celoživotního vzdělávání 95

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Změna zřizovací listiny

Změna zřizovací listiny Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4.5. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovala: Šárka Řehořová, vedoucí odboru Předkládá: Mgr. David Šimek Změna zřizovací listiny Město Svitavy

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

I. Sociální pracovnice a poradkyně

I. Sociální pracovnice a poradkyně I. Sociální pracovnice a poradkyně poskytuje služby odborného sociálního poradenství v ambulantní poradně i v terénu, dále prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky, korespondenčně zastupuje v případě

Více

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo:, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno STATUT SEKCE BRĎO Verze: 02/2005 Schváleno dne: Schválil: Valná hromada Vypracoval: Sekcse BRĎO Článek 1. Poslání

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Tento organizační řád je základním předpisem zařízení. Je vydán proto, aby: a) stanovil dělbu pravomoci a odpovědnosti mezi

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Supervize a koučování v kontextu sociální práce Adéla Mojžíšová Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Cílem koučování

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Stanovy Student Golf Club

Stanovy Student Golf Club Stanovy Student Golf Club Preambule Students Golf (dále jen SG) je dobrovolné, nepolitické sdružení fyzických a právnických osob, zajímajících se o golf a doprovodnou činnost kolem golfu. Toto občanské

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více