IČ: ID datové schránky cyx2qb5 Přílohová část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.mostknadeji.eu IČ: 63125137 ID datové schránky cyx2qb5 Přílohová část"

Transkript

1 Přílohová část PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE PROVOZNÍ ŘÁD TP TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PROGRAMY DOKUMENTAČNÍ ŘÁD TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PROGRAMY DOHODA O VNĚJŠÍ SUPERVIZI PRACOVNÍHO TÝMU TERÉNNÍCH PROGRAMŮ MOST K NADĚJI ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A KOMPETENCE POPIS PRACOVNÍCH POZIC SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK, OPATŘENÍ SMĚRNICE DEFINOVÁNÍ POSTUPŮ MZDOVÉ PŘEDPISY KONTAKTNÍ LIST SMLOUVA MANDÁTNÍ VÝBĚR, PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A VÝKON PRÁCE DODATKOVÁ DOVOLENÁ POVINNÉ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ MANUÁL ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI MZDOVÝ NÁVRH NÁPLŇ PRÁCE TERÉNNÍHO PRACOVNÍKA STATUS A NÁPLŇ PRÁCE VEDOUCÍ(HO) NÁPLŇ PRÁCE STÁŽISTY A EXTERNÍHO PRACOVNÍKA PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ZAMĚSTNANCE HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCE PERSONÁLNÍ POHOVOR PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU KLIENTOVI INTERNÍ SDĚLENÍ OBSAH SPISU ZÁZNAM O ÚSTNÍ DOHODĚ

2 ZÁZNAM O PROBĚHLÉ KONZULTACI ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ TŘETÍ OSOBĚ INDIVIDUÁLNÍ PLÁN KLIENTA INFORMOVANÝ SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ LETÁK LETÁK PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA KNIHA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ STÍŽNOST/PŘÁNÍ* Č ZÁZNAM O DOMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O SLUŽBU ZKUŠEBNÍ TEST DOTAZNÍK KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB A SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ TP SMĚRNICE BOZP ŘÍZENÍ SLUŽEBNÍCH VOZIDEL

3 PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE Nezisková organizace Most k naději se v rámci své hlavní náplně zabývá několika různými činnostmi. Protože pro každou je zpracován samostatný provozní řád, v případě činnosti protidrogové prevence i podrobné manuály s popisem prací, je tento provozní řád organizace pouze základním a zjednodušeným zastřešením výše uvedených materiálů. Hlavní náplň organizace: činnost v oblasti protidrogové prevence a to: - ambulantní formou v sídle organizace a - terénním způsobem v různých místech oblasti, 2. činnost "Linky duševní tísně", 3. činnost reedukace. Součástí výše uvedených činností je i externí spolupráce se supervizory a garanty. Do hlavní činnosti patří jako obslužná i činnost ekonomická a personalistika včetně administrativní činnosti. Pracovní doba Pracovní doba je stanovena na 8.00 hod hod. (mimo schválených výjimek). Provozní doba Provoz (pro klienty) v K-centru: uvedeno v provoz. řádu a manuálu ambulance 2. Provoz (terénní pochůzky pracovníků): uvedeno v provoz. řádu a manuálu terénu 3. Provoz na pracovišti linky duševní tísně: nepřetržitý 4. Provoz na pracovišti reedukace: 9.00 hod hod. 5. Provoz na pracovišti ekonomiky: po celou pracovní dobu Rozdělení prostor pro jednotlivé činnosti Prostory v budově má každá z výše uvedených činností jednoznačně určeny tak, aby zaměstnanci byli pohromadě. pro klienty. Terénním pracovníkům slouží přidělené místnosti hlavně jako zázemí (kancelář), v budově se zdržují minimálně (mimo vedoucího). Činnosti protidrogové prevence a linky duševní tísně patří místnosti v přízemí, ředitel, vedoucí reedukace a ekonomika obývá místnosti v 1. patře. Pro všechny činnosti je společná zasedací místnost v přízemí, která slouží k poradám,přednáškám, supervizím, jednáním se zástupci měst, obcí, podniků i jednáním s politiky. Vstupy do budovy Budova má 3 vstupy, které slouží: - zaměstnancům i klientům protidrogové činnosti, - zaměstnancům na lince duševní tísně, - ostatním. Lubomír Š l a p k a výkonný ředitel 78

4 Provozní řád TP Terénní sociální programy (viz. Operační manuál TP) Ředitel: Lubomír Šlapka, tel , Vedoucí programu: Lukáš Ron, tel ; Služby pondělí až pátek Pracovní doba pro TP v Liberci Pondělí, čtvrtek, pátek od hodin Pracovní doba pro TP ve Frýdlantu a okolí středa hodin Administrativní dny jsou každé úterý pracovní doba je v tyto dny vždy od 8.00 do Pracovní porady a intervize týmu probíhají minimálně 1x měsíčně v tento den. Osmkrát ročně se pak koná supervize v rozsahu dvou hodin. Personální obsazení Ideálně by měla práce probíhat ve dvojicích. Terénní pracovník však může provádět práci sám, dbá však zvýšené opatrnosti. Pokud by pracovník potřeboval doplnit (monitoring nové lokality, problematický klient aj.), domluví se s vedoucím Terénního programu pro lidi ohrožené drogou a na určitý den půjde do terénu s kolegy. Bezpečnost a hygiena práce pravidla a zásady při poskytování služeb TP má povinnost dbát na svou vlastní bezpečnost, zdraví a o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí, které ve své činnosti udělá TP má povinná školení a výcviky zajišťované Most k naději o. s. TP je povinen dodržovat svou náplň práce, kterou má přiloženou u pracovní smlouvy. TP nepožívá alkoholické nápoje, návykové látky v pracovní době. Pod jejich vlivem také nesmí nastoupit na službu. Na pracoviště nesmí TP nosit alkoholické nápoje, ani jiné návykové látky. TP je povinen při ošetřování klienta používat jednorázové zdravotnické rukavice a používat sterilní zdravotnický materiál. TP nesmí mít sexuální kontakt s klienty. TP nesmí přijímat žádné finanční částky od klientů. TP nesmí kupovat žádné věci od klientů. TP nesmí poskytovat klientům svou adresu a soukromé telefonní číslo. TP se nesmí cíleně setkávat s klienty mimo svou pracovní dobu a pracoviště. TP musí zachovávat mlčenlivost ve všech údajích o klientech (viz práva a povinnosti; OM). TP se nechá očkovat proti hepatitidám A, B náklady s tím spojené hradí Most k naději. V případě odmítnutí očkování pracovníkem nenese Most k naději, o. s. žádnou odpovědnost za případnou újmu pracovníka. TP dbá na bezpečnost práce v týmu, ve kterém pracuje. TP řeší všechny zásadní problémy na pracovišti s vedoucím programu. Úklid a dezinfekce kanceláří TP se provádí 1x týdně. K dezinfekci podlah a pracovních stolů se používá 3% Savo Prim, Domestos a Meliseptol Rapid. V kancelářích, kde je na podlaze koberec, se provádí 2 x 79

5 týdně luxování a 2 x ročně se koberec tepuje. K dezinfekci WC se používá, Savo Prim a Domestos a Meliseptol Rapid. Všichni pracovníci třídí odpad. Dále viz. Operační manuál terénních programů 80

6 Dokumentační řád Terénní sociální programy Vedení dokumentace klienta Vstupní vyšetření - Jedná se o anonymní vyšetření a provádí se pouze se souhlasem klienta. Při vstupním vyšetření je - ideálně do tří po sobě jdoucích kontaktech (setkáních) - vyplněn Anamnestický dotazník. Osobní spis - Na základě vstupního vyšetření se zakládá osobní spis, který je veden anonymně pod přezdívkou. Dokumentace je vedena u každého klienta. Pokud klient nesouhlasí s vyplněním a vedením Anamnestického dotazníku, žádná dokumentace se nevede. V tom případě náš program sbírá pouze data týkající se informací o výkonech, které se s klientem prováděly a evidují se pod jeho přezdívkou. Terénní deník: Stručné zprávy o průběhu terénní práce. Dokumentace programu Další dokumentace: - Osobní spis klienta (Anamnestický dotazník, Záznam o ústní dohodě, individuální plán a další) - Měsíční statistické zprávy - závěrečné zprávy pro města, obce, mikroregiony, které se podílí na financování služby - Výroční zpráva programu - Výroční zpráva organizace - Zápisy do knihy mimořádných událostí dle potřeby (napadení pracovníka, volání RZS, první pomoc, konflikt mezi klienty aj.) - Zápisy do knihy přání a stížností klientů dle potřeby (zapíše pracovník ústní stížnost klienta a předá k řešení vedoucímu programu) - Zápisy do knihy úrazů dle potřeby (pracovní úrazy) Zabezpečení písemné dokumentace: Tyto dokumenty se ukládají v budově Most k naději, do uzamykatelné skříně. Přístup k dokumentům mají pouze pracovníci terénního program a vedoucí, po zakrytí identifikačních údajů hodnotitelé kvality služby. 81

7 DOHODA O VNĚJŠÍ SUPERVIZI PRACOVNÍHO TÝMU TERÉNNÍCH PROGRAMŮ MOST K NADĚJI Účastníci kontraktu vnější supervizor: zástupce supervidovaného týmu: vedoucí supervidovaného týmu/ zástupce organizace: Předmět kontraktu Předmětem kontraktu se stává vnější supervize v rámci týmu Terénní program Liberec. Vnější supervize je prováděna supervizorem, jenž není se zařízením/organizací v jiném pracovním ani obdobném poměru nebo ve smluvním vztahu na jinou činnost. Dále pojem vnější nebude používán. Způsob provádění supervize Supervize bude prováděna jako týmová a případová. Po dohodě lze zaměřit supervizi na odborná témata týkající se terénní práce. Supervize se účastní tým TP Liberec včetně vedoucího týmu. Supervizní setkání týmu se budou konat 1x za 4-6 týdnů. Délka supervize je 2 hodiny s jednou přestávkou. Změna termínu supervize je možná rovněž dle vzájemné dohody, avšak nejpozději týden předem. Ročně by mělo dojít k 8 supervizím. Supervizní setkání se budou konat v sídle organizace Mostu k naději v Libereci. Změna místa je možná rovněž dle vzájemné dohody. Supervize se účastní v maximální možné míře všichni členové týmu. Případná účast dalších osob, kteří nejsou členy týmu, je možná jen se souhlasem všech obvyklých účastníků supervize a supervizora. Účast na supervizi je součástí pracovní náplně členů supervidovaného týmu. Jednotliví členové týmu si mohou vyžádat individuální supervizi (a to i v čase určeném pro supervizi týmu), po dohodě se supervizorem vždy však s vědomím týmu. Čas a místo konání je určeno vzájemnou dohodou se supervizorem. Tým je seznámen s hlavními body individuálního setkání. Účel a zaměření supervize týmu a práce s klienty Účelem supervize je udržování a rozvoj kvality a účinnosti poskytovaných služeb ve smyslu správné odborné praxe odpovídající platným a akceptovaným standardům. Supervize se bude zaměřovat zejména na tyto oblasti: fungování týmu, vztahy v týmu a profesionální rozvoj členů týmu případová práce s klienty, včetně znalostí a dovedností členů týmu, jejich postojů ke klientům a dalších aspektů jejich profesionální role (např. aspekty profesionální etiky), metodické vedení činností týmu. Supervize je reflektována nejméně 1x ročně. Obsah konkrétního supervizního setkání je věcí dohody mezi supervizorem a supervidovaným týmem. Supervize se nezaměřuje na osobní (mimopracovní) problémy členů týmu. Práva a závazky účastníků dohody Supervizor Supervizor bude za poskytování supervize přiměřeně odměňován. Forma a výše této odměny a její právní rámec je záležitostí dohody, která bude uzavřena mezi supervizorem a organizací podle platného právního řádu. Právo na odměnu za supervizní setkání má supervizor i tehdy, je-li setkání 82

8 domluveno obvyklým způsobem, ale je ze strany organizace zrušeno v době kratší než 1 týden před dnem konání. Supervizor bude provádět supervizi podle svého nejlepšího odborného vědomí a svědomí a respektovat přitom uznávané etické kodexy. Supervizor vypracuje pro organizaci stručnou hodnotící zprávu, v níž se zdrží osobních údajů o členech supervidovaného týmu, může však formulovat výhrady a doporučení. Zprávu projedná se supervidovaným týmem, který může v doplňku formulovat odlišná stanoviska a vysvětlení. (frekvence zpráv je ustanovena na 1x za půl roku). Shledá-li supervizor, že supervize neplní svůj účel z důvodu na straně organizace nebo supervidovaného týmu, nebo zjistí-li v týmu závažné profesionální nedostatky či etické pochybení, vypracuje mimořádnou zprávu nebo vyvolá jednání s příslušným grémiem organizace. Členové supervidovaného týmu Členové týmu mají právo na rovný přístup k supervizi a rovnou účast při supervizních setkáních. Členové týmu se účastní supervize v rámci své pracovní náplně a pracovní doby. Organizace Organizace zajistí odměňování supervizora dle dohody. Organizace zajistí členům týmu rovný přístup k supervizi a úpravu pracovních podmínek tak, aby supervize mohla probíhat způsobem uvedeným v článku III. tohoto kontraktu. Členové týmu mají právo na rovný přístup k supervizi a rovnou účast při supervizních setkáních. Členové týmu se účastní supervize v rámci své pracovní náplně a pracovní doby. Bude-li se supervizor účastnit jednání se zástupcem organizace [bod I. 3) této smlouvy], je povinen předem tuto skutečnost oznámit supervidovanému týmu a domluvit se s týmem na konkrétních skutečnostech, o nichž může následně informovat zástupce organizace. Platnost kontraktu Kontrakt se uzavírá na dobu platnosti dohody o provedení činnosti. Dojde-li k mimořádné změně výchozích podmínek nebo k závažnému neplnění kontraktu, může kterýkoliv z účastníků kontraktu odstoupit s oznámením v předstihu 1 měsíce. Kontrakt se prodlužuje automaticky na další rok s prodloužením dohody. Závěrečná ustanovení Tento kontrakt se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom výtisku. Změny a doplňky tohoto kontraktu je možné platně ujednat písemnou formou. Účastníci kontrakt přečetli, s jeho obsahem souhlasí a konstatují, že obsah kontraktu odpovídá požadavkům na vnější supervizi, které jsou zakotveny v akreditačních standardech. Na důkaz toho připojují své podpisy. Supervizor: Vedoucí zařízení supervidovaného týmu/zástupce organizace: Zástupce supervidovaného týmu: 83

9 Organizační schéma 84

10 ORGANIZAČNÍ ŘÁD A KOMPETENCE Most k naději byl založen podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Registrace Ministerstvem vnitra byla provedena dne pod č. II/s-OS/ /95-R. Základní listinou jsou STANOVY, jejich platná registrace je po každé změně obsahu znovu potvrzena Ministerstvem vnitra. V této listině jsou uvedeny základní cíle činnosti organizace, orgány sdružení a jejich pravomoci. Organizační členění - Valná hromada (pravomoci ve "Stanovách") - Výbor občanského sdružení (pravomoci a způsob volby je uveden ve "Stanovách") - Předseda sdružení (pravomoci a způsob volby je uveden ve Stanovách ) - Výkonný ředitel v jedné osobě (pravomoci a způsob volby je uveden ve "Stanovách") V současné době funkci předsedy sdružení a výkonného ředitele vykonává tatáž osoba. - Zástupce ředitele (pravomoci ve "Stanovách") - Členění na sekce: K-centrum (ambulantní protidrogová prevence) Asistent pro terénní kontakt (terénní pracoviště) Linka duševní tísně (telefonická krizová intervence a pomoc lidem při náhlých psychických potížích) Reedukace (vyhledávání vhodných pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané a těžko umístitelné osoby, např. osoby po překonání drogové závislosti, po návratu z výkonu trestu) Personalistika (přijímání a propouštění zaměstnanců) Ekonomika (všechny ekonomické činnosti přicházející v úvahu) Každá sekce má svého vedoucího, který za činnost v jemu svěřené oblasti odpovídá přímo výkonnému řediteli organizace (v případě nepřítomnosti ředitele tedy jeho zástupci). Zástupce je plně podřízen výkonnému řediteli a výkonný ředitel (který je v současnosti zároveň i předsedou občanského sdružení) je podřízen výboru. Vnitřní směrnice Podrobnější pravidla pro jednotlivé oblasti jsou stanovena ve vnitřních směrnicích, které se podle potřeb vytvářejí, ruší, doplňují a mění. Soubor těchto pravidel tvoří: - "Směrnice" (např. Směrnice o účetnictví, Podpisové vzory, Cestovní příkazy a vyúčtování pracovních cest, Evidence a povolování jízd mobilní ambulantní jednotkou, Oběh účetních dokladů, Přijímání zaměstnanců), - "Nařízení" (např. Inventarizace majetku, Limity poplatků za telefonní hovory), - "Pokyny" (pokyny navrhující způsob provedení některých opatření). Vnitřní komunikace Vnitřní komunikace mezi sekcemi, ředitelem a jeho zástupcem je zajištěna formou písemných Interních sdělení. Vnitřní kontrola 1. Kontrolu hospodaření provádí v plném rozsahu nezávislá auditorka Ing. Matějková, která vydává po ukončení roku a provedení auditu účetnictví "Zprávu nezávislého auditora", ve které zhodnotí, zda je účetnictví správně a průhledně vedeno. Součástí této zprávy je i celá účetní závěrka v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha k závěrce. 2. Kontrola věcného obsahu činností: - vedoucí sekcí, 85

11 - výkonný ředitel (tedy i předseda sdružení), případně jeho zástupce, - výbor občanského sdružení, - valná hromada. Externí kontrola 1. Kontrola finančních zdrojů: Nejvyšší kontrolní úřad, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Finanční úřad, Úřad práce, Krajský úřad, města a obce, ostatní poskytovatelé. 2. Kontrola pojištění: Okresní správa sociálního pojištění, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Česká národní zdravotní pojišťovna, Oborová pojišťovna zaměstnanců v bankovnictví. 3. Kontrola zaměstnanosti a dodržování ustanovení zákoníku práce: Úřad práce. Externí spolupráce 1. Smluvně zajištěná spolupráce: - supervizoři - nezávislá auditorka - dobrovolní pracovníci - Úřad práce - zaměstnavatelé účastníků projektu Reedukace - města a obce (např. Komunitní plány v Mostě a Bílině) - školy vysílající své studenty na praxi 2. Spolupráce smluvně nezajištěná - vyplývající z potřeb provozu: - lékaři a léčebné ústavy - sociální ústavy, diakonie a charity - hygienická stanice - policie a věznice - Probační a mediační služba ČR Kompetence Valná hromada nejvyšší orgán sdružení, řídící se platnými stanovami. Valná hromada volí členy výboru sdružení, popřípadě zřizuje další orgány, včetně kontrolních (auditora) aj.., Valná hromada je v podstatě zákonodárce. Výbor řídící orgán sdružení, složený ze členů sdružení, kteří byli zvoleni na funkční období 2 let, výbor je odpovědný za realizaci cílů sdružení v době mezi zasedáními valné hromady. Výbor volí předsedu sdružení, ředitele sdružení a další pomocné instituty Výbor sdružení je v podstatě exekutiva. 86

12 Předseda je statutárním zástupcem sdružení, je volen výborem na funkční období 2 let. Předseda odpovídá za svou činnost jak výboru, tak valné hromadě. Zajišťuje organizační, technické a další záležitosti při správě sdružení. Je odpovědný za činnost sdružení jako celek, včetně finanční musí se řídit dle platných stanov sdružení. Zastupuje sdružení navenek a podepisuje smlouvy a listiny, popř. ostatní dokumenty sdružení Ředitel je volen výborem na návrh předsedy, je výkonnou složkou sdružení, odpovědnou výboru za naplňování cílů sdružení, za realizaci opatření a za realizaci rozhodnutí výboru dle vymezených kompetencí ve stanovách popř. kompetencí mu udělených výborem sdružení a předsedou. Není-li funkce ředitele spojená s funkcí předsedy, je přímo podřízen předsedovi sdružení. Ředitel je odpovědný za koordinaci a řízení jednotlivých sekcí, včetně odpovědnosti finanční a ekonomické, deklarované ve stanovách anebo upravené jinak. Ředitel se zároveň podílí na realizaci projektů a částečným úvazkem je zařazen na standardní pracovní činnost. Zástupce ředitele je jmenován a odvoláván ředitelem a vzat na vědomí výborem. Zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti. Kompetence mu stanovuje ředitel dle aktuálních potřeb a v potřebném rozsahu. Podílí se na realizaci projektů, je zařazen na standardní pracovní činnost v sociální oblasti Auditor je placenou, na sdružení zcela nezávislou službou, která nahrazuje kontrolní orgány sdružení a to na základě rozhodnutí valné hromady sdružení. Auditor průběžně kontroluje zákonem stanovené povinnosti sdružení v oblasti účetnictví, hospodaření a ekonomiky. Vždy 1x ročně vydává zprávu o stavu, závazcích a dalších souvislostech účetních. Jeho zprávu schvalují výbor i valná hromada sdružení. Auditor aktivně vstupuje do účetně/ekonomických procesů sdružení tím, že poukazuje na případné nejasnosti a nedostatky a ve spolupráci s předsedou/ředitelem a dalšími pověřenými osobami sdružení tyto řeší resp. odstraňuje. Podmínkou pro spolupráci se sdružením je příslušné oprávnění, vzdělání a praxe v oboru Garant je placenou, na sdružení nezávislou službou. Dbá na odbornou úroveň v projektech deklarovaných služeb. Tyto služby průběžně vyhodnocuje, stejně jako samotnou realizaci projektů v širším kontextu. Podílí se, jako poradní hlas při výběru sociálních pracovníků (uchazečů o zaměstnání) a poskytuje okruhu zaměstnanců (včetně řídících) příslušnou součinnost při řešení personálních i odborných problémů. O své činnosti vydává hodnotící zprávu, kterou předává statutárnímu orgánu sdružení předsedovi/řediteli a také vedoucím jednotlivých programů (KCM, ATK, REE ), garant musí mít příslušné vzdělání a praxi v oborech které garantuje. Tím je zajištěna odborná vyváženost a kontrola při realizaci projektů, garant zároveň zaštiťuje realizátory projektů v těch případech, kde může nastat absence určitého typu vzdělání, nebo příslušné vzdělání ještě není dokončeno. Supervizor je placenou, nezávislou službou. Aktivně působí v oblastech rozvíjení dovedností sociálních pracovníků, vzdělávání, supervize individuální a supervize kazuistik. Vstupuje do procesu sociální práce, hodnotí jednotlivé pracovníky a dbá na dodržování odborné úrovně poskytovaných sociálních služeb. Minimální rozsah práce supervizora jsou 2 hod. měsíčně na každý program. Supervizor o své práci vydává zprávu, kterou postupuje vedoucím jednotlivých sekcí/programů a statutárnímu orgánu sdružení. Supervizor musí mít příslušné odborné vzdělání a praxi v oborech, které superviduje Sekce ekonomiky a administrativy je přímo podřízena předsedovi a v přenosu kompetencí řediteli sdružení, zpracovává a připravuje účetní podklady, sleduje finanční výkonnost sdružení, obstarává 87

13 další nezbytné služby v rozsahu dle platných zákonů ČR např. zpracování mezd, koordinace a komunikace s kontrolními orgány, včetně aktivní spolupráce při zajišťování podkladů pro auditora, sponzory, donátory a další vymezené právnické i fyzické osoby. Dle potřeb si sekce muže v rámci expertních služeb najímat další odborné pracovníky, vždy po dohodě a souhlasu statutárního orgánu resp. ředitele sdružení náklady na tuto sekci nesmí přesáhnout 20% celkového rozpočtu organizace. Jedná se o servisní sekci sdružení v položkách uváděnou pod názvem správa a nebo administrativa. Sekce může vykonávat drobnou hospodářskou činnost, např. vedení účetnictví na ŽL, poradenský a ekonomický servis, reklamní činnost aj. dle vydaných vyhlášek a předpisů Sekce K-centra je podřízena řediteli sdružení, řídí jí příslušně odborně vzdělaný vedoucí, který odpovídá za řádný chod sekce, včetně personálního obsazení, technického a dalšího vybavení a realizaci programů. Odborné detaily sekce jsou uvedeny na jiném místě viz. Projekt K-centrum Most. Sekce naplňuje poslání, pro které byla zřízena. Ve vztahu ke sdružení je sekce oprávněna dávat podněty a návrhy na zlepšení či zefektivnění své činnosti a to vždy písemnou formou. Vedoucí sekce ručí za svěřený majetek, za proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany a dalších návazných předpisů (povinností), bližší úprava povinností vedoucího sekce je na jiném místě. Sekce je oprávněna provádět výběr dodavatelů a realizovat nákupy, vždy ve spolupráci s ředitelem. Sekce působí ve městech Most a Litvínov, včetně spádových obcí a měst bývalého okresu Most. Sekce může vytvářet další subsekce např. projekt Labyrinth, substituční program, rodičovskou skupinu, primární prevenci a další, související s jejím posláním a preventivním charakterem, vždy však v souladu s projektem i programem a se souhlasem ředitele Sekce Asistent pro terénní kontakt je podřízena řediteli sdružení, řídí jí příslušně odborně vzdělaný vedoucí, který je jmenován ředitelem a který mimo jiné, odpovídá za řádný chod sekce, včetně personálního obsazení, technického a dalšího vybavení a realizaci programů. Odborné detaily sekce jsou uvedeny na jiném místě viz. Projekt ATK Sekce naplňuje poslání, pro které byla zřízena. Ve vztahu ke sdružení je sekce oprávněna dávat podněty a návrhy na zlepšení či zefektivnění své činnosti a to vždy písemnou formou řediteli. Vedoucí sekce ručí za svěřený majetek, za proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany a dalších návazných předpisů (povinností), bližší úprava povinností vedoucího sekce je na jiném místě. Sekce je oprávněna provádět výběr dodavatelů a realizovat nákupy, vždy ve spolupráci s ředitelem. Sekce působí ve městech Most, Litvínov, Lom, Osek, Duchcov a Bílina, včetně spádových oblastí bývalých okresů Most a Teplice, dle teritoriálního rozdělení sekce nesmí vytvářet subsekce Sekce Linka duševní tísně je podřízena řediteli sdružení, řídí jí příslušně odborně vzdělaný vedoucí, který je jmenován ředitelem a který mimo jiné, odpovídá za řádný chod sekce, včetně personálního obsazení, technického a dalšího vybavení a realizaci programů. Odborné detaily sekce jsou uvedeny na jiném místě viz. Projekt LDT Sekce naplňuje poslání, pro které byla zřízena. Ve vztahu ke sdružení je sekce oprávněna dávat podněty a návrhy na zlepšení či zefektivnění své činnosti a to vždy písemnou formou řediteli. Vedoucí sekce ručí za svěřený majetek, za proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany a dalších návazných předpisů (povinností), bližší úprava povinností vedoucího sekce je na jiném místě. Sekce je oprávněna provádět výběr dodavatelů a realizovat nákupy, vždy ve spolupráci s ředitelem. Sekce působí zejména na teritoriu Ústeckého kraje, s přesahem ČR. Sekce může vytvářet subsekce např. Gay linku pomoci a další specifické činnosti, naplňující cíle sdružení a programy resp. projekty, vždy se souhlasem ředitele Sekce Reedukace je podřízena řediteli sdružení, řídí jí příslušně odborně vzdělaný vedoucí, který je jmenován ředitelem a který mimo jiné, odpovídá za řádný chod sekce, včetně personálního obsazení, technického a dalšího vybavení a realizaci programů. Odborné detaily sekce jsou uvedeny na jiném místě viz. Projekt REEDUKACE Sekce naplňuje poslání, pro které byla zřízena. Ve vztahu ke sdružení je sekce oprávněna dávat podněty a návrhy na zlepšení či zefektivnění své činnosti a to vždy písemnou formou řediteli. Vedoucí sekce ručí za svěřený majetek, za proškolení zaměstnanců (jsou-li) v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany a dalších návazných předpisů (povinností), bližší 88

14 úprava povinností vedoucího sekce je na jiném místě. Sekce je oprávněna provádět výběr dodavatelů a realizovat nákupy, vždy ve spolupráci s ředitelem. Sekce působí zejména na teritoriu bývalého okresu Most. Sekce nesmí vytvářet subsekce.. Lubomír Š l a p k a výkonný ředitel 89

15 výkonný ředitel zástupce výkonného ředitele vedoucí projektu terénní sociální pracovník kontaktní pracovník sociální pracovník zdravotnický pracovník (sestra) Popis pracovních pozic Rozlišení úrovně odbornosti pracovníků v oblasti přímé práce s klientem (dle RVKPP) Nižší odborný adiktologický pracovník Pracovník po absolvování učebního oboru nebo s ukončeným jiným středoškolským vzděláním bez maturity, jehož vzdělání odpovídá příslušnému zařazení (např. výuční list v oboru stolař pro výkon pracovní terapie ve stolárně). Pracovník má současně absolvován kurz první pomoci a kurz v oblasti základních informací o drogách a jejich uživatelích (doporučená forma je multidisciplinární kurz v minimálním rozsahu 150 hodin). Odborný adiktologický pracovník Pracovník s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou v oborech zaměřených na práci s lidmi, jehož vzdělání odpovídá příslušnému zařazení (např. střední pedagogická škola pro výkon výchovné, vzdělávací či jiných forem socioterapeutické práce). Pracovník má současně absolvován kurz první pomoci, kurz krizové intervence a kurz v oblasti základních informací o drogách a jejich uživatelích (minimální forma je multidisciplinární kurz v rozsahu alespoň 150 hodin). Vyšší odborný adiktologický pracovník Pracovník s ukončeným vysokoškolským vzděláním v oborech zaměřených na práci s lidmi, jehož vzdělání odpovídá příslušnému zařazení (např. bakalářský obor v sociální práci pro výkon sociální práce či výkon funkce vedoucího oddělení či zařízení poskytujícího nízkoprahové programy atd.). Pracovník má současně absolvován kurz první pomoci, kurz krizové intervence a kurz v oblasti základních informací o drogách a jejich uživatelích (minimální forma je multidisciplinární kurz v rozsahu alespoň 150 hodin). Doporučeným vzděláním je též kratší výcvik v komunikaci či terapeutický výcvik (cca hodin). Vyšší odborný adiktologický pracovník: specialista Pracovník s ukončeným vysokoškolským vzděláním v oborech zaměřených na práci s lidmi, jehož vzdělání odpovídá příslušnému zařazení (např. magisterské studium psychologie nebo managementu pro výkon psychologické, resp. manažerské práce atd.). Pracovník má současně absolvován kurz první pomoci, kurz krizové intervence a kurz v oblasti základních informací o drogách a jejich uživatelích (minimální forma je multidisciplinární kurz v rozsahu alespoň 150 hodin). Současně má pro výkon své práce další speciální vzdělání (akreditovaný psychoterapeutický výcvik pro výkon psychoterapie, speciální kurz managementu pro práci v managementu atd.). Požadavkem je současně minimálně 7 let v oboru. Výkonný ředitel Stručný popis práce, organizační zařazení, kompetence Výkonný ředitel je volen výborem MONA na návrh předsedy. Je výkonnou složkou sdružení, odpovědnou výboru MONA za naplňování cílů sdružení, za realizaci opatření a za realizaci rozhodnutí 90

16 výboru MONA dle vymezených kompetencí ve stanovách sdružení, popř. kompetencí mu udělených výborem sdružní a předsedou. Je přímo podřízen předsedovi sdružení. Ředitel je dále odpovědný za koordinaci a řízení jednotlivých sekcí, včetně odpovědnosti finanční a ekonomické, deklarované ve stanovách anebo upravené jinak. Ředitel se zároveň podílí na realizaci projektů a částečným úvazkem je zařazen na standardní pracovní činnost. Osobnostní charakteristiky Na osobnost i na činnost ředitele jsou kladeny mimořádné nároky. U této pozice záleží výrazně na osobnostních charakteristikách. Obecně u řídících pracovníků existují tři hlavní skupiny kromě odborných kompetencí: Profil osobnostních rysů. Míra kulturní shody ředitele s organizací. Motivace, tj. nikoliv deklarovaný zájem, ale opravdová chuť příslušnou práci dělat, zdokonalovat se v ní a něco jí obětovat Kvalita v průběhu a výsledcích činností organizace je vždy závislá na kvalitě člověka a proto je nutností, aby ředitel organizace, jeho zástupce a vedoucí projektu disponoval osobními kvalitami, tj. takovými osobními charakteristikami, které lze svým způsobem za mimořádné. Ředitel výkonem své řídicí činnosti ovlivňuje poměrně mnoho lidí, působí přitom jak na jednotlivce, tak na menší či větší pracovní skupiny. Měl by proto umět: vždy jasně a konkrétně vymezit pracovníkům záměr a cíl, zřetelně vyjadřovat svá přání, příkazy, pokyny, náměty, podněty apod., přesně formulovat své myšlenky a věcně a srozumitelně je pracovníkům sdělovat, rozhodovat i ve složitých situacích, akceptovat jednání pracovníků, rozumět jim, tolerovat je a usměrňovat, poskytovat pracovníkům zpětnou vazbu a také ji od nich přijímat a očekávat, snadno se orientovat i v náročných problémech, tvořivě přistupovat k řešení odborných a řídicích situací, dobře organizovat a kontrolovat práci řízených pracovníků, pružně reagovat v nových situacích, zvládat i náročnější psychickou zátěž, jednat ve shodě se svým svědomím, být důsledný, čestný a odpovědný. (Bedrnová, Nový a kol., 2002) Je žádoucí, aby se ředitel organizace ztotožňoval s následujícími atributy dle Gardnera: Vitalita a odolnost Inteligence a akčně orientovaný úsudek Touha po získání odpovědnosti Odborná způsobilost pro úkol (task competence) Porozumění následovatelům a jejich potřebám Dovednosti pro jednání s lidmi Potřeba dosahování cílů Schopnost motivovat lidi Kuráž a vytrvalost Důvěryhodnost Rozhodnost 91

17 Sebedůvěra Sebeprosazování (asertivita) Adaptabilita/flexibilita John Gardner (1989) On Leadership, New York: Free Press. Formální vzdělání Žádoucí je vyšší odborné, bakalářské nebo úplné VŠ vzdělání humanitního či společenského směru, minimálně pak středoškolské vzdělání. V případě, že není naplněna podmínka formálního vzdělání, lze od něj dočasně ustoupit, jestliže pracovník doloží písemné osvědčení či jiné potvrzení o následujícím typu vzdělávání: Dokončený psychoterapeutický výcvik Víceleté studium na subkatedře návykových nemocí IPVZ Studium akreditovaných oborů v rámci celoživotního vzdělávání Dále je možno zohlednit praxi delší než 5 let v oblasti rehabilitace sociální patologie a osobnostní charakteristiky pracovníka. Odborné a praktické předpoklady a dovednosti Podmínkou je uživatelsky znalost práce na PC, znalost neziskového sektoru a orientace v něm, organizační a řídící schopnosti a dovednosti, komunikační schopnosti, alespoň částečná znalost cizího jazyka (AJ, NJ, RJ). Žádoucí je řidičský průkaz typu B, avšak dovednost řídit motorové vozidlo je výhodou, nikoliv podmínkou pro výkon práce řídícího pracovníka. Neformální vzdělání Žádoucí jsou kurzy a výcviky v oblasti práce s lidmi, efektivního řízení organizace, financování aktivit organizace a adiktologie (s důrazem na multdidisciplinární přístup). Další odborný a profesní růst V rámci neziskové organizace je věnována pozornost odbornému růstu každého zaměstnance, tedy i ředitele, jeho zástupce a vedoucích pracovníků především ve formě supervize a nabídky prohlubování kvalifikace v podobě kurzů a vzdělávání, které organizace zajišťuje sama nebo ve spolupráci s dalšími institucemi. Veškeré vzdělávání je plánováno na každý rok zvlášť na základě předchozí analýzy znalostí, schopností a dovedností každého pracovníka (Individuální plán vzdělávání na kalendářní rok je součástí osobní složky každého zaměstnance). Plány rozvoje vzdělávání a osobnostního růstu vedoucích pracovníků jsou projednávány na společných poradách vedení. Zástupce ředitele Stručný popis práce, organizační zařazení, kompetence Zástupce ředitele je přímo podřízen výkonnému řediteli MONA, tj. jmenován a odvoláván ředitelem a vzat na vědomí výborem MONA. Zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti. Kompetence mu stanovuje ředitel dle aktuálních potřeb a v potřebném rozsahu. Podílí se na realizaci projektů, je zařazen na standardní pracovní činnost v sociální oblasti, tj. jde o zaměstnance organizace. Osobnostní charakteristiky S ohledem na úlohu zástupce ředitele v organizaci a potřebu zastoupit ředitele v plném rozsahu jeho činností v době (především dlouhodobé) nepřítomnosti jsou na tuto pozici kladeny stejné mimořádné nároky, jako na pozici ředitele. Rovněž u této pozice výrazně záleží na osobnostních charakteristikách pracovníka. Obecně u řídících pracovníků existují tři hlavní skupiny kromě odborných kompetencí: Profil osobnostních rysů. 92

18 Míra kulturní shody ředitele s organizací. Motivace, tj. nikoliv deklarovaný zájem, ale opravdová chuť příslušnou práci dělat, zdokonalovat se v ní a něco jí obětovat Kvalita v průběhu a výsledcích činností organizace je vždy závislá na kvalitě člověka a proto je nutností, aby ředitel organizace, jeho zástupce a vedoucí projektu disponoval osobními kvalitami, tj. takovými osobními charakteristikami, které lze svým způsobem za mimořádné. Zástupce ředitele stejně jako ředitel organizace výkonem své řídicí činnosti ovlivňuje poměrně mnoho lidí, působí přitom jak na jednotlivce, tak na menší či větší pracovní skupiny. Měl by proto umět: vždy jasně a konkrétně vymezit pracovníkům záměr a cíl, zřetelně vyjadřovat svá přání, příkazy, pokyny, náměty, podněty apod., přesně formulovat své myšlenky a věcně a srozumitelně je pracovníkům sdělovat, rozhodovat i ve složitých situacích, akceptovat jednání pracovníků, rozumět jim, tolerovat je a usměrňovat, poskytovat pracovníkům zpětnou vazbu a také ji od nich přijímat a očekávat, snadno se orientovat i v náročných problémech, tvořivě přistupovat k řešení odborných a řídicích situací, dobře organizovat a kontrolovat práci řízených pracovníků, pružně reagovat v nových situacích, zvládat i náročnější psychickou zátěž, jednat ve shodě se svým svědomím, být důsledný, čestný a odpovědný. (Bedrnová, Nový a kol., 2002) Je žádoucí, aby se zástupce ředitele organizace ztotožňoval s následujícími atributy řídících pracovníků dle Gardnera: Vitalita a odolnost Inteligence a akčně orientovaný úsudek Touha po získání odpovědnosti Odborná způsobilost pro úkol (task competence) Porozumění následovatelům a jejich potřebám Dovednosti pro jednání s lidmi Potřeba dosahování cílů Schopnost motivovat lidi Kuráž a vytrvalost Důvěryhodnost Rozhodnost Sebedůvěra Sebeprosazování (asertivita) Adaptabilita/flexibilita John Gardner (1989) On Leadership, New York: Free Press. Formální vzdělání Žádoucí je vyšší odborné, bakalářské nebo úplné VŠ vzdělání humanitního či společenského směru, minimálně pak středoškolské vzdělání. V případě, že není naplněna podmínka formálního vzdělání, 93

19 lze od něj dočasně ustoupit, jestliže pracovník doloží písemné osvědčení či jiné potvrzení o následujícím typu vzdělávání: Dokončený psychoterapeutický výcvik Víceleté studium na subkatedře návykových nemocí IPVZ Studium akreditovaných oborů v rámci celoživotního vzdělávání Dále je možno zohlednit praxi delší než 5 let v oblasti rehabilitace sociální patologie a osobnostní charakteristiky pracovníka. Odborné a praktické předpoklady a dovednosti Podmínkou je uživatelsky znalost práce na PC (s ohledem na aktivní zapojení pracovníka v přímé práci s klientem taktéž znalost databáze FreeBase a orientace v ní), znalost neziskového sektoru a orientace v něm, organizační a řídící schopnosti a dovednosti, komunikační schopnosti, alespoň částečná znalost cizího jazyka (AJ, NJ, RJ). Žádoucí je řidičský průkaz typu B, avšak dovednost řídit motorové vozidlo je výhodou, nikoliv podmínkou pro výkon práce řídícího pracovníka. Neformální vzdělání Žádoucí jsou kurzy a výcviky v oblasti práce s lidmi, efektivního řízení organizace, financování aktivit organizace, adiktologie (s důrazem na multdidisciplinární přístup) a sociální práce. Další odborný a profesní růst V rámci neziskové organizace je věnována pozornost odbornému růstu každého zaměstnance, tedy i ředitele, jeho zástupce a vedoucích pracovníků především ve formě supervize a nabídky prohlubování kvalifikace v podobě kurzů a vzdělávání, které organizace zajišťuje sama nebo ve spolupráci s dalšími institucemi. Veškeré vzdělávání je plánováno na každý rok zvlášť na základě předchozí analýzy znalostí, schopností a dovedností každého pracovníka (Individuální plán vzdělávání na kalendářní rok je součástí osobní složky každého zaměstnance). Plány rozvoje vzdělávání a osobnostního růstu vedoucích pracovníků jsou projednávány na společných poradách vedení. Vedoucí projektu Stručný popis práce, organizační zařazení, kompetence Vedoucí projektu je přímo podřízen řediteli a odpovídá za řádný chod projektu, včetně personálního obsazení, technického a dalšího vybavení a realizaci projektů. Vedoucí je oprávněn dávat podněty a návrhy na zlepšení či zefektivnění své činnosti, a to vždy písemnou formou. Dále vedoucí ručí za svěřený majetek, za proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany a dalších návazných předpisů (povinností). Ve spolupráci s ředitelem provádí vedoucí výběr dodavatelů a realizuje nákupy zboží, které je nutné k realizaci projektů. Osobnostní charakteristiky Vedoucí projektu je odpovědný za realizaci projektu, tudíž i u této pozice výrazně záleží na osobnostních charakteristikách pracovníka. Jeho pozice v organizaci vyžaduje naplňování požadavků pro výše uvedené řídící pracovníky, ale vzhledem k tomu, že se vedoucí přímo podílí na práci s klientem, je třeba, aby byly jeho kvalifikace, znalosti a dovednosti nadále rozvíjeny i v této oblasti. Jako u výše uvedených řídících pracovníků existují tři hlavní skupiny kromě odborných kompetencí: Profil osobnostních rysů. Míra kulturní shody vedoucího s organizací. Motivace, tj. nikoliv deklarovaný zájem, ale opravdová chuť příslušnou práci dělat, zdokonalovat se v ní a něco jí obětovat. Kvalita v průběhu a výsledcích činností organizace je vždy závislá na kvalitě člověka, a proto je nutností, aby ředitel organizace, jeho zástupce a vedoucí projektu disponoval osobními kvalitami, tj. 94

20 takovými osobními charakteristikami, které lze svým způsobem za mimořádné. Vedoucí projektu stejně jako zástupce a ředitel organizace výkonem své činnosti ovlivňuje poměrně mnoho lidí, působí přitom jak na jednotlivce, tak na svou menší či větší pracovní skupinu. Měl by proto umět: vždy jasně a konkrétně vymezit pracovníkům záměr a cíl, zřetelně vyjadřovat svá přání, příkazy, pokyny, náměty, podněty apod., přesně formulovat své myšlenky a věcně a srozumitelně je pracovníkům sdělovat, rozhodovat i ve složitých situacích, akceptovat jednání pracovníků, rozumět jim, tolerovat je a usměrňovat, poskytovat pracovníkům zpětnou vazbu a také ji od nich přijímat a očekávat, snadno se orientovat i v náročných problémech, tvořivě přistupovat k řešení odborných a řídících situací, dobře organizovat a kontrolovat práci řízených pracovníků, pružně reagovat v nových situacích, zvládat i náročnější psychickou zátěž, jednat ve shodě se svým svědomím, být důsledný, čestný a odpovědný. (Bedrnová, Nový a kol., 2002) Je žádoucí, aby se zástupce ředitele organizace ztotožňoval s následujícími atributy řídících pracovníků dle Gardnera: Vitalita a odolnost Inteligence a akčně orientovaný úsudek Touha po získání odpovědnosti Odborná způsobilost pro úkol (task competence) Porozumění následovatelům a jejich potřebám Dovednosti pro jednání s lidmi Potřeba dosahování cílů Schopnost motivovat lidi Kuráž a vytrvalost Důvěryhodnost Rozhodnost Sebedůvěra Sebeprosazování (asertivita) Adaptabilita/flexibilita John Gardner (1989) On Leadership, New York: Free Press. Formální vzdělání Žádoucí je vyšší odborné, bakalářské nebo úplné VŠ vzdělání humanitního či společenského směru, minimálně pak středoškolské vzdělání. V případě, že není naplněna podmínka formálního vzdělání, lze od něj dočasně ustoupit, jestliže pracovník doloží písemné osvědčení či jiné potvrzení o následujícím typu vzdělávání: Dokončený psychoterapeutický výcvik Víceleté studium na subkatedře návykových nemocí IPVZ Studium akreditovaných oborů v rámci celoživotního vzdělávání 95

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim reg. č. projektu:cz.1.04/3.1.03/c2.00042

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim reg. č. projektu:cz.1.04/3.1.03/c2.00042 Pravidla a postupy pro naplňování Standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany OSPOD Města Vlašim Vážené dámy, vážení pánové, otevíráte

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

1. Místní a časová dostupnost

1. Místní a časová dostupnost Standardy kvality sociálně-právní ochrany byly vypracovány v souladu s ustanovením 9a odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jehož novela nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Více

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany OSPOD Města Přeštice I. Úvod II. Pravidla pro plnění standardů

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

Standardy SPOD Obsah

Standardy SPOD Obsah Standardy SPOD Obsah 1. Místní a časová dostupnost... 2 2. Prostředí a podmínky... 4 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí... 6 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky V N I T Ř N Í Ř Á D Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. Obsah 1. Charakteristika a struktura

Více

OPERAČNÍ MANUÁL. k naplňování standardů kvality orgánu sociálně-právní ochrany Městského Úřadu Chrudim

OPERAČNÍ MANUÁL. k naplňování standardů kvality orgánu sociálně-právní ochrany Městského Úřadu Chrudim OPERAČNÍ MANUÁL k naplňování standardů kvality orgánu sociálně-právní ochrany Městského Úřadu Chrudim OPERAČNÍ MANUÁL k naplňování standardů kvality SPO orgánu sociálně-právní ochrany dětí na území ORP

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY pro orgány sociálně-právní ochrany MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S A H Úvod 3-4 Standard č. 1 Místní a časová dostupnost 5-10 Standard č.

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Standard kvality 1 Místní a časová dostupnost 1a 1b Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu. Doba výkonu

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Personální řízení organizační struktura, pracovní profily, přijímání zaměstnanců, adaptace, kontrola a hodnocení, ukončení pracovního poměru Jméno a příjmení autora: Mgr. Jitka Buhrová Rok:

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Standardy kvality. sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová

Standardy kvality. sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová Obsah 1. Místní a časová dostupnost 1a 1 1b 6 2. Prostředí a podmínky 2a 9 2b 9 2c 10 2d 10 3. Informovanost

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více