IČ: ID datové schránky cyx2qb5 Přílohová část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.mostknadeji.eu IČ: 63125137 ID datové schránky cyx2qb5 Přílohová část"

Transkript

1 Přílohová část PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE PROVOZNÍ ŘÁD TP TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PROGRAMY DOKUMENTAČNÍ ŘÁD TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PROGRAMY DOHODA O VNĚJŠÍ SUPERVIZI PRACOVNÍHO TÝMU TERÉNNÍCH PROGRAMŮ MOST K NADĚJI ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A KOMPETENCE POPIS PRACOVNÍCH POZIC SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK, OPATŘENÍ SMĚRNICE DEFINOVÁNÍ POSTUPŮ MZDOVÉ PŘEDPISY KONTAKTNÍ LIST SMLOUVA MANDÁTNÍ VÝBĚR, PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A VÝKON PRÁCE DODATKOVÁ DOVOLENÁ POVINNÉ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ MANUÁL ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI MZDOVÝ NÁVRH NÁPLŇ PRÁCE TERÉNNÍHO PRACOVNÍKA STATUS A NÁPLŇ PRÁCE VEDOUCÍ(HO) NÁPLŇ PRÁCE STÁŽISTY A EXTERNÍHO PRACOVNÍKA PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ZAMĚSTNANCE HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCE PERSONÁLNÍ POHOVOR PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU KLIENTOVI INTERNÍ SDĚLENÍ OBSAH SPISU ZÁZNAM O ÚSTNÍ DOHODĚ

2 ZÁZNAM O PROBĚHLÉ KONZULTACI ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ TŘETÍ OSOBĚ INDIVIDUÁLNÍ PLÁN KLIENTA INFORMOVANÝ SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ LETÁK LETÁK PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA KNIHA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ STÍŽNOST/PŘÁNÍ* Č ZÁZNAM O DOMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O SLUŽBU ZKUŠEBNÍ TEST DOTAZNÍK KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB A SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ TP SMĚRNICE BOZP ŘÍZENÍ SLUŽEBNÍCH VOZIDEL

3 PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE Nezisková organizace Most k naději se v rámci své hlavní náplně zabývá několika různými činnostmi. Protože pro každou je zpracován samostatný provozní řád, v případě činnosti protidrogové prevence i podrobné manuály s popisem prací, je tento provozní řád organizace pouze základním a zjednodušeným zastřešením výše uvedených materiálů. Hlavní náplň organizace: činnost v oblasti protidrogové prevence a to: - ambulantní formou v sídle organizace a - terénním způsobem v různých místech oblasti, 2. činnost "Linky duševní tísně", 3. činnost reedukace. Součástí výše uvedených činností je i externí spolupráce se supervizory a garanty. Do hlavní činnosti patří jako obslužná i činnost ekonomická a personalistika včetně administrativní činnosti. Pracovní doba Pracovní doba je stanovena na 8.00 hod hod. (mimo schválených výjimek). Provozní doba Provoz (pro klienty) v K-centru: uvedeno v provoz. řádu a manuálu ambulance 2. Provoz (terénní pochůzky pracovníků): uvedeno v provoz. řádu a manuálu terénu 3. Provoz na pracovišti linky duševní tísně: nepřetržitý 4. Provoz na pracovišti reedukace: 9.00 hod hod. 5. Provoz na pracovišti ekonomiky: po celou pracovní dobu Rozdělení prostor pro jednotlivé činnosti Prostory v budově má každá z výše uvedených činností jednoznačně určeny tak, aby zaměstnanci byli pohromadě. pro klienty. Terénním pracovníkům slouží přidělené místnosti hlavně jako zázemí (kancelář), v budově se zdržují minimálně (mimo vedoucího). Činnosti protidrogové prevence a linky duševní tísně patří místnosti v přízemí, ředitel, vedoucí reedukace a ekonomika obývá místnosti v 1. patře. Pro všechny činnosti je společná zasedací místnost v přízemí, která slouží k poradám,přednáškám, supervizím, jednáním se zástupci měst, obcí, podniků i jednáním s politiky. Vstupy do budovy Budova má 3 vstupy, které slouží: - zaměstnancům i klientům protidrogové činnosti, - zaměstnancům na lince duševní tísně, - ostatním. Lubomír Š l a p k a výkonný ředitel 78

4 Provozní řád TP Terénní sociální programy (viz. Operační manuál TP) Ředitel: Lubomír Šlapka, tel , Vedoucí programu: Lukáš Ron, tel ; Služby pondělí až pátek Pracovní doba pro TP v Liberci Pondělí, čtvrtek, pátek od hodin Pracovní doba pro TP ve Frýdlantu a okolí středa hodin Administrativní dny jsou každé úterý pracovní doba je v tyto dny vždy od 8.00 do Pracovní porady a intervize týmu probíhají minimálně 1x měsíčně v tento den. Osmkrát ročně se pak koná supervize v rozsahu dvou hodin. Personální obsazení Ideálně by měla práce probíhat ve dvojicích. Terénní pracovník však může provádět práci sám, dbá však zvýšené opatrnosti. Pokud by pracovník potřeboval doplnit (monitoring nové lokality, problematický klient aj.), domluví se s vedoucím Terénního programu pro lidi ohrožené drogou a na určitý den půjde do terénu s kolegy. Bezpečnost a hygiena práce pravidla a zásady při poskytování služeb TP má povinnost dbát na svou vlastní bezpečnost, zdraví a o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí, které ve své činnosti udělá TP má povinná školení a výcviky zajišťované Most k naději o. s. TP je povinen dodržovat svou náplň práce, kterou má přiloženou u pracovní smlouvy. TP nepožívá alkoholické nápoje, návykové látky v pracovní době. Pod jejich vlivem také nesmí nastoupit na službu. Na pracoviště nesmí TP nosit alkoholické nápoje, ani jiné návykové látky. TP je povinen při ošetřování klienta používat jednorázové zdravotnické rukavice a používat sterilní zdravotnický materiál. TP nesmí mít sexuální kontakt s klienty. TP nesmí přijímat žádné finanční částky od klientů. TP nesmí kupovat žádné věci od klientů. TP nesmí poskytovat klientům svou adresu a soukromé telefonní číslo. TP se nesmí cíleně setkávat s klienty mimo svou pracovní dobu a pracoviště. TP musí zachovávat mlčenlivost ve všech údajích o klientech (viz práva a povinnosti; OM). TP se nechá očkovat proti hepatitidám A, B náklady s tím spojené hradí Most k naději. V případě odmítnutí očkování pracovníkem nenese Most k naději, o. s. žádnou odpovědnost za případnou újmu pracovníka. TP dbá na bezpečnost práce v týmu, ve kterém pracuje. TP řeší všechny zásadní problémy na pracovišti s vedoucím programu. Úklid a dezinfekce kanceláří TP se provádí 1x týdně. K dezinfekci podlah a pracovních stolů se používá 3% Savo Prim, Domestos a Meliseptol Rapid. V kancelářích, kde je na podlaze koberec, se provádí 2 x 79

5 týdně luxování a 2 x ročně se koberec tepuje. K dezinfekci WC se používá, Savo Prim a Domestos a Meliseptol Rapid. Všichni pracovníci třídí odpad. Dále viz. Operační manuál terénních programů 80

6 Dokumentační řád Terénní sociální programy Vedení dokumentace klienta Vstupní vyšetření - Jedná se o anonymní vyšetření a provádí se pouze se souhlasem klienta. Při vstupním vyšetření je - ideálně do tří po sobě jdoucích kontaktech (setkáních) - vyplněn Anamnestický dotazník. Osobní spis - Na základě vstupního vyšetření se zakládá osobní spis, který je veden anonymně pod přezdívkou. Dokumentace je vedena u každého klienta. Pokud klient nesouhlasí s vyplněním a vedením Anamnestického dotazníku, žádná dokumentace se nevede. V tom případě náš program sbírá pouze data týkající se informací o výkonech, které se s klientem prováděly a evidují se pod jeho přezdívkou. Terénní deník: Stručné zprávy o průběhu terénní práce. Dokumentace programu Další dokumentace: - Osobní spis klienta (Anamnestický dotazník, Záznam o ústní dohodě, individuální plán a další) - Měsíční statistické zprávy - závěrečné zprávy pro města, obce, mikroregiony, které se podílí na financování služby - Výroční zpráva programu - Výroční zpráva organizace - Zápisy do knihy mimořádných událostí dle potřeby (napadení pracovníka, volání RZS, první pomoc, konflikt mezi klienty aj.) - Zápisy do knihy přání a stížností klientů dle potřeby (zapíše pracovník ústní stížnost klienta a předá k řešení vedoucímu programu) - Zápisy do knihy úrazů dle potřeby (pracovní úrazy) Zabezpečení písemné dokumentace: Tyto dokumenty se ukládají v budově Most k naději, do uzamykatelné skříně. Přístup k dokumentům mají pouze pracovníci terénního program a vedoucí, po zakrytí identifikačních údajů hodnotitelé kvality služby. 81

7 DOHODA O VNĚJŠÍ SUPERVIZI PRACOVNÍHO TÝMU TERÉNNÍCH PROGRAMŮ MOST K NADĚJI Účastníci kontraktu vnější supervizor: zástupce supervidovaného týmu: vedoucí supervidovaného týmu/ zástupce organizace: Předmět kontraktu Předmětem kontraktu se stává vnější supervize v rámci týmu Terénní program Liberec. Vnější supervize je prováděna supervizorem, jenž není se zařízením/organizací v jiném pracovním ani obdobném poměru nebo ve smluvním vztahu na jinou činnost. Dále pojem vnější nebude používán. Způsob provádění supervize Supervize bude prováděna jako týmová a případová. Po dohodě lze zaměřit supervizi na odborná témata týkající se terénní práce. Supervize se účastní tým TP Liberec včetně vedoucího týmu. Supervizní setkání týmu se budou konat 1x za 4-6 týdnů. Délka supervize je 2 hodiny s jednou přestávkou. Změna termínu supervize je možná rovněž dle vzájemné dohody, avšak nejpozději týden předem. Ročně by mělo dojít k 8 supervizím. Supervizní setkání se budou konat v sídle organizace Mostu k naději v Libereci. Změna místa je možná rovněž dle vzájemné dohody. Supervize se účastní v maximální možné míře všichni členové týmu. Případná účast dalších osob, kteří nejsou členy týmu, je možná jen se souhlasem všech obvyklých účastníků supervize a supervizora. Účast na supervizi je součástí pracovní náplně členů supervidovaného týmu. Jednotliví členové týmu si mohou vyžádat individuální supervizi (a to i v čase určeném pro supervizi týmu), po dohodě se supervizorem vždy však s vědomím týmu. Čas a místo konání je určeno vzájemnou dohodou se supervizorem. Tým je seznámen s hlavními body individuálního setkání. Účel a zaměření supervize týmu a práce s klienty Účelem supervize je udržování a rozvoj kvality a účinnosti poskytovaných služeb ve smyslu správné odborné praxe odpovídající platným a akceptovaným standardům. Supervize se bude zaměřovat zejména na tyto oblasti: fungování týmu, vztahy v týmu a profesionální rozvoj členů týmu případová práce s klienty, včetně znalostí a dovedností členů týmu, jejich postojů ke klientům a dalších aspektů jejich profesionální role (např. aspekty profesionální etiky), metodické vedení činností týmu. Supervize je reflektována nejméně 1x ročně. Obsah konkrétního supervizního setkání je věcí dohody mezi supervizorem a supervidovaným týmem. Supervize se nezaměřuje na osobní (mimopracovní) problémy členů týmu. Práva a závazky účastníků dohody Supervizor Supervizor bude za poskytování supervize přiměřeně odměňován. Forma a výše této odměny a její právní rámec je záležitostí dohody, která bude uzavřena mezi supervizorem a organizací podle platného právního řádu. Právo na odměnu za supervizní setkání má supervizor i tehdy, je-li setkání 82

8 domluveno obvyklým způsobem, ale je ze strany organizace zrušeno v době kratší než 1 týden před dnem konání. Supervizor bude provádět supervizi podle svého nejlepšího odborného vědomí a svědomí a respektovat přitom uznávané etické kodexy. Supervizor vypracuje pro organizaci stručnou hodnotící zprávu, v níž se zdrží osobních údajů o členech supervidovaného týmu, může však formulovat výhrady a doporučení. Zprávu projedná se supervidovaným týmem, který může v doplňku formulovat odlišná stanoviska a vysvětlení. (frekvence zpráv je ustanovena na 1x za půl roku). Shledá-li supervizor, že supervize neplní svůj účel z důvodu na straně organizace nebo supervidovaného týmu, nebo zjistí-li v týmu závažné profesionální nedostatky či etické pochybení, vypracuje mimořádnou zprávu nebo vyvolá jednání s příslušným grémiem organizace. Členové supervidovaného týmu Členové týmu mají právo na rovný přístup k supervizi a rovnou účast při supervizních setkáních. Členové týmu se účastní supervize v rámci své pracovní náplně a pracovní doby. Organizace Organizace zajistí odměňování supervizora dle dohody. Organizace zajistí členům týmu rovný přístup k supervizi a úpravu pracovních podmínek tak, aby supervize mohla probíhat způsobem uvedeným v článku III. tohoto kontraktu. Členové týmu mají právo na rovný přístup k supervizi a rovnou účast při supervizních setkáních. Členové týmu se účastní supervize v rámci své pracovní náplně a pracovní doby. Bude-li se supervizor účastnit jednání se zástupcem organizace [bod I. 3) této smlouvy], je povinen předem tuto skutečnost oznámit supervidovanému týmu a domluvit se s týmem na konkrétních skutečnostech, o nichž může následně informovat zástupce organizace. Platnost kontraktu Kontrakt se uzavírá na dobu platnosti dohody o provedení činnosti. Dojde-li k mimořádné změně výchozích podmínek nebo k závažnému neplnění kontraktu, může kterýkoliv z účastníků kontraktu odstoupit s oznámením v předstihu 1 měsíce. Kontrakt se prodlužuje automaticky na další rok s prodloužením dohody. Závěrečná ustanovení Tento kontrakt se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom výtisku. Změny a doplňky tohoto kontraktu je možné platně ujednat písemnou formou. Účastníci kontrakt přečetli, s jeho obsahem souhlasí a konstatují, že obsah kontraktu odpovídá požadavkům na vnější supervizi, které jsou zakotveny v akreditačních standardech. Na důkaz toho připojují své podpisy. Supervizor: Vedoucí zařízení supervidovaného týmu/zástupce organizace: Zástupce supervidovaného týmu: 83

9 Organizační schéma 84

10 ORGANIZAČNÍ ŘÁD A KOMPETENCE Most k naději byl založen podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Registrace Ministerstvem vnitra byla provedena dne pod č. II/s-OS/ /95-R. Základní listinou jsou STANOVY, jejich platná registrace je po každé změně obsahu znovu potvrzena Ministerstvem vnitra. V této listině jsou uvedeny základní cíle činnosti organizace, orgány sdružení a jejich pravomoci. Organizační členění - Valná hromada (pravomoci ve "Stanovách") - Výbor občanského sdružení (pravomoci a způsob volby je uveden ve "Stanovách") - Předseda sdružení (pravomoci a způsob volby je uveden ve Stanovách ) - Výkonný ředitel v jedné osobě (pravomoci a způsob volby je uveden ve "Stanovách") V současné době funkci předsedy sdružení a výkonného ředitele vykonává tatáž osoba. - Zástupce ředitele (pravomoci ve "Stanovách") - Členění na sekce: K-centrum (ambulantní protidrogová prevence) Asistent pro terénní kontakt (terénní pracoviště) Linka duševní tísně (telefonická krizová intervence a pomoc lidem při náhlých psychických potížích) Reedukace (vyhledávání vhodných pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané a těžko umístitelné osoby, např. osoby po překonání drogové závislosti, po návratu z výkonu trestu) Personalistika (přijímání a propouštění zaměstnanců) Ekonomika (všechny ekonomické činnosti přicházející v úvahu) Každá sekce má svého vedoucího, který za činnost v jemu svěřené oblasti odpovídá přímo výkonnému řediteli organizace (v případě nepřítomnosti ředitele tedy jeho zástupci). Zástupce je plně podřízen výkonnému řediteli a výkonný ředitel (který je v současnosti zároveň i předsedou občanského sdružení) je podřízen výboru. Vnitřní směrnice Podrobnější pravidla pro jednotlivé oblasti jsou stanovena ve vnitřních směrnicích, které se podle potřeb vytvářejí, ruší, doplňují a mění. Soubor těchto pravidel tvoří: - "Směrnice" (např. Směrnice o účetnictví, Podpisové vzory, Cestovní příkazy a vyúčtování pracovních cest, Evidence a povolování jízd mobilní ambulantní jednotkou, Oběh účetních dokladů, Přijímání zaměstnanců), - "Nařízení" (např. Inventarizace majetku, Limity poplatků za telefonní hovory), - "Pokyny" (pokyny navrhující způsob provedení některých opatření). Vnitřní komunikace Vnitřní komunikace mezi sekcemi, ředitelem a jeho zástupcem je zajištěna formou písemných Interních sdělení. Vnitřní kontrola 1. Kontrolu hospodaření provádí v plném rozsahu nezávislá auditorka Ing. Matějková, která vydává po ukončení roku a provedení auditu účetnictví "Zprávu nezávislého auditora", ve které zhodnotí, zda je účetnictví správně a průhledně vedeno. Součástí této zprávy je i celá účetní závěrka v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha k závěrce. 2. Kontrola věcného obsahu činností: - vedoucí sekcí, 85

11 - výkonný ředitel (tedy i předseda sdružení), případně jeho zástupce, - výbor občanského sdružení, - valná hromada. Externí kontrola 1. Kontrola finančních zdrojů: Nejvyšší kontrolní úřad, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Finanční úřad, Úřad práce, Krajský úřad, města a obce, ostatní poskytovatelé. 2. Kontrola pojištění: Okresní správa sociálního pojištění, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Česká národní zdravotní pojišťovna, Oborová pojišťovna zaměstnanců v bankovnictví. 3. Kontrola zaměstnanosti a dodržování ustanovení zákoníku práce: Úřad práce. Externí spolupráce 1. Smluvně zajištěná spolupráce: - supervizoři - nezávislá auditorka - dobrovolní pracovníci - Úřad práce - zaměstnavatelé účastníků projektu Reedukace - města a obce (např. Komunitní plány v Mostě a Bílině) - školy vysílající své studenty na praxi 2. Spolupráce smluvně nezajištěná - vyplývající z potřeb provozu: - lékaři a léčebné ústavy - sociální ústavy, diakonie a charity - hygienická stanice - policie a věznice - Probační a mediační služba ČR Kompetence Valná hromada nejvyšší orgán sdružení, řídící se platnými stanovami. Valná hromada volí členy výboru sdružení, popřípadě zřizuje další orgány, včetně kontrolních (auditora) aj.., Valná hromada je v podstatě zákonodárce. Výbor řídící orgán sdružení, složený ze členů sdružení, kteří byli zvoleni na funkční období 2 let, výbor je odpovědný za realizaci cílů sdružení v době mezi zasedáními valné hromady. Výbor volí předsedu sdružení, ředitele sdružení a další pomocné instituty Výbor sdružení je v podstatě exekutiva. 86

12 Předseda je statutárním zástupcem sdružení, je volen výborem na funkční období 2 let. Předseda odpovídá za svou činnost jak výboru, tak valné hromadě. Zajišťuje organizační, technické a další záležitosti při správě sdružení. Je odpovědný za činnost sdružení jako celek, včetně finanční musí se řídit dle platných stanov sdružení. Zastupuje sdružení navenek a podepisuje smlouvy a listiny, popř. ostatní dokumenty sdružení Ředitel je volen výborem na návrh předsedy, je výkonnou složkou sdružení, odpovědnou výboru za naplňování cílů sdružení, za realizaci opatření a za realizaci rozhodnutí výboru dle vymezených kompetencí ve stanovách popř. kompetencí mu udělených výborem sdružení a předsedou. Není-li funkce ředitele spojená s funkcí předsedy, je přímo podřízen předsedovi sdružení. Ředitel je odpovědný za koordinaci a řízení jednotlivých sekcí, včetně odpovědnosti finanční a ekonomické, deklarované ve stanovách anebo upravené jinak. Ředitel se zároveň podílí na realizaci projektů a částečným úvazkem je zařazen na standardní pracovní činnost. Zástupce ředitele je jmenován a odvoláván ředitelem a vzat na vědomí výborem. Zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti. Kompetence mu stanovuje ředitel dle aktuálních potřeb a v potřebném rozsahu. Podílí se na realizaci projektů, je zařazen na standardní pracovní činnost v sociální oblasti Auditor je placenou, na sdružení zcela nezávislou službou, která nahrazuje kontrolní orgány sdružení a to na základě rozhodnutí valné hromady sdružení. Auditor průběžně kontroluje zákonem stanovené povinnosti sdružení v oblasti účetnictví, hospodaření a ekonomiky. Vždy 1x ročně vydává zprávu o stavu, závazcích a dalších souvislostech účetních. Jeho zprávu schvalují výbor i valná hromada sdružení. Auditor aktivně vstupuje do účetně/ekonomických procesů sdružení tím, že poukazuje na případné nejasnosti a nedostatky a ve spolupráci s předsedou/ředitelem a dalšími pověřenými osobami sdružení tyto řeší resp. odstraňuje. Podmínkou pro spolupráci se sdružením je příslušné oprávnění, vzdělání a praxe v oboru Garant je placenou, na sdružení nezávislou službou. Dbá na odbornou úroveň v projektech deklarovaných služeb. Tyto služby průběžně vyhodnocuje, stejně jako samotnou realizaci projektů v širším kontextu. Podílí se, jako poradní hlas při výběru sociálních pracovníků (uchazečů o zaměstnání) a poskytuje okruhu zaměstnanců (včetně řídících) příslušnou součinnost při řešení personálních i odborných problémů. O své činnosti vydává hodnotící zprávu, kterou předává statutárnímu orgánu sdružení předsedovi/řediteli a také vedoucím jednotlivých programů (KCM, ATK, REE ), garant musí mít příslušné vzdělání a praxi v oborech které garantuje. Tím je zajištěna odborná vyváženost a kontrola při realizaci projektů, garant zároveň zaštiťuje realizátory projektů v těch případech, kde může nastat absence určitého typu vzdělání, nebo příslušné vzdělání ještě není dokončeno. Supervizor je placenou, nezávislou službou. Aktivně působí v oblastech rozvíjení dovedností sociálních pracovníků, vzdělávání, supervize individuální a supervize kazuistik. Vstupuje do procesu sociální práce, hodnotí jednotlivé pracovníky a dbá na dodržování odborné úrovně poskytovaných sociálních služeb. Minimální rozsah práce supervizora jsou 2 hod. měsíčně na každý program. Supervizor o své práci vydává zprávu, kterou postupuje vedoucím jednotlivých sekcí/programů a statutárnímu orgánu sdružení. Supervizor musí mít příslušné odborné vzdělání a praxi v oborech, které superviduje Sekce ekonomiky a administrativy je přímo podřízena předsedovi a v přenosu kompetencí řediteli sdružení, zpracovává a připravuje účetní podklady, sleduje finanční výkonnost sdružení, obstarává 87

13 další nezbytné služby v rozsahu dle platných zákonů ČR např. zpracování mezd, koordinace a komunikace s kontrolními orgány, včetně aktivní spolupráce při zajišťování podkladů pro auditora, sponzory, donátory a další vymezené právnické i fyzické osoby. Dle potřeb si sekce muže v rámci expertních služeb najímat další odborné pracovníky, vždy po dohodě a souhlasu statutárního orgánu resp. ředitele sdružení náklady na tuto sekci nesmí přesáhnout 20% celkového rozpočtu organizace. Jedná se o servisní sekci sdružení v položkách uváděnou pod názvem správa a nebo administrativa. Sekce může vykonávat drobnou hospodářskou činnost, např. vedení účetnictví na ŽL, poradenský a ekonomický servis, reklamní činnost aj. dle vydaných vyhlášek a předpisů Sekce K-centra je podřízena řediteli sdružení, řídí jí příslušně odborně vzdělaný vedoucí, který odpovídá za řádný chod sekce, včetně personálního obsazení, technického a dalšího vybavení a realizaci programů. Odborné detaily sekce jsou uvedeny na jiném místě viz. Projekt K-centrum Most. Sekce naplňuje poslání, pro které byla zřízena. Ve vztahu ke sdružení je sekce oprávněna dávat podněty a návrhy na zlepšení či zefektivnění své činnosti a to vždy písemnou formou. Vedoucí sekce ručí za svěřený majetek, za proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany a dalších návazných předpisů (povinností), bližší úprava povinností vedoucího sekce je na jiném místě. Sekce je oprávněna provádět výběr dodavatelů a realizovat nákupy, vždy ve spolupráci s ředitelem. Sekce působí ve městech Most a Litvínov, včetně spádových obcí a měst bývalého okresu Most. Sekce může vytvářet další subsekce např. projekt Labyrinth, substituční program, rodičovskou skupinu, primární prevenci a další, související s jejím posláním a preventivním charakterem, vždy však v souladu s projektem i programem a se souhlasem ředitele Sekce Asistent pro terénní kontakt je podřízena řediteli sdružení, řídí jí příslušně odborně vzdělaný vedoucí, který je jmenován ředitelem a který mimo jiné, odpovídá za řádný chod sekce, včetně personálního obsazení, technického a dalšího vybavení a realizaci programů. Odborné detaily sekce jsou uvedeny na jiném místě viz. Projekt ATK Sekce naplňuje poslání, pro které byla zřízena. Ve vztahu ke sdružení je sekce oprávněna dávat podněty a návrhy na zlepšení či zefektivnění své činnosti a to vždy písemnou formou řediteli. Vedoucí sekce ručí za svěřený majetek, za proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany a dalších návazných předpisů (povinností), bližší úprava povinností vedoucího sekce je na jiném místě. Sekce je oprávněna provádět výběr dodavatelů a realizovat nákupy, vždy ve spolupráci s ředitelem. Sekce působí ve městech Most, Litvínov, Lom, Osek, Duchcov a Bílina, včetně spádových oblastí bývalých okresů Most a Teplice, dle teritoriálního rozdělení sekce nesmí vytvářet subsekce Sekce Linka duševní tísně je podřízena řediteli sdružení, řídí jí příslušně odborně vzdělaný vedoucí, který je jmenován ředitelem a který mimo jiné, odpovídá za řádný chod sekce, včetně personálního obsazení, technického a dalšího vybavení a realizaci programů. Odborné detaily sekce jsou uvedeny na jiném místě viz. Projekt LDT Sekce naplňuje poslání, pro které byla zřízena. Ve vztahu ke sdružení je sekce oprávněna dávat podněty a návrhy na zlepšení či zefektivnění své činnosti a to vždy písemnou formou řediteli. Vedoucí sekce ručí za svěřený majetek, za proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany a dalších návazných předpisů (povinností), bližší úprava povinností vedoucího sekce je na jiném místě. Sekce je oprávněna provádět výběr dodavatelů a realizovat nákupy, vždy ve spolupráci s ředitelem. Sekce působí zejména na teritoriu Ústeckého kraje, s přesahem ČR. Sekce může vytvářet subsekce např. Gay linku pomoci a další specifické činnosti, naplňující cíle sdružení a programy resp. projekty, vždy se souhlasem ředitele Sekce Reedukace je podřízena řediteli sdružení, řídí jí příslušně odborně vzdělaný vedoucí, který je jmenován ředitelem a který mimo jiné, odpovídá za řádný chod sekce, včetně personálního obsazení, technického a dalšího vybavení a realizaci programů. Odborné detaily sekce jsou uvedeny na jiném místě viz. Projekt REEDUKACE Sekce naplňuje poslání, pro které byla zřízena. Ve vztahu ke sdružení je sekce oprávněna dávat podněty a návrhy na zlepšení či zefektivnění své činnosti a to vždy písemnou formou řediteli. Vedoucí sekce ručí za svěřený majetek, za proškolení zaměstnanců (jsou-li) v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany a dalších návazných předpisů (povinností), bližší 88

14 úprava povinností vedoucího sekce je na jiném místě. Sekce je oprávněna provádět výběr dodavatelů a realizovat nákupy, vždy ve spolupráci s ředitelem. Sekce působí zejména na teritoriu bývalého okresu Most. Sekce nesmí vytvářet subsekce.. Lubomír Š l a p k a výkonný ředitel 89

15 výkonný ředitel zástupce výkonného ředitele vedoucí projektu terénní sociální pracovník kontaktní pracovník sociální pracovník zdravotnický pracovník (sestra) Popis pracovních pozic Rozlišení úrovně odbornosti pracovníků v oblasti přímé práce s klientem (dle RVKPP) Nižší odborný adiktologický pracovník Pracovník po absolvování učebního oboru nebo s ukončeným jiným středoškolským vzděláním bez maturity, jehož vzdělání odpovídá příslušnému zařazení (např. výuční list v oboru stolař pro výkon pracovní terapie ve stolárně). Pracovník má současně absolvován kurz první pomoci a kurz v oblasti základních informací o drogách a jejich uživatelích (doporučená forma je multidisciplinární kurz v minimálním rozsahu 150 hodin). Odborný adiktologický pracovník Pracovník s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou v oborech zaměřených na práci s lidmi, jehož vzdělání odpovídá příslušnému zařazení (např. střední pedagogická škola pro výkon výchovné, vzdělávací či jiných forem socioterapeutické práce). Pracovník má současně absolvován kurz první pomoci, kurz krizové intervence a kurz v oblasti základních informací o drogách a jejich uživatelích (minimální forma je multidisciplinární kurz v rozsahu alespoň 150 hodin). Vyšší odborný adiktologický pracovník Pracovník s ukončeným vysokoškolským vzděláním v oborech zaměřených na práci s lidmi, jehož vzdělání odpovídá příslušnému zařazení (např. bakalářský obor v sociální práci pro výkon sociální práce či výkon funkce vedoucího oddělení či zařízení poskytujícího nízkoprahové programy atd.). Pracovník má současně absolvován kurz první pomoci, kurz krizové intervence a kurz v oblasti základních informací o drogách a jejich uživatelích (minimální forma je multidisciplinární kurz v rozsahu alespoň 150 hodin). Doporučeným vzděláním je též kratší výcvik v komunikaci či terapeutický výcvik (cca hodin). Vyšší odborný adiktologický pracovník: specialista Pracovník s ukončeným vysokoškolským vzděláním v oborech zaměřených na práci s lidmi, jehož vzdělání odpovídá příslušnému zařazení (např. magisterské studium psychologie nebo managementu pro výkon psychologické, resp. manažerské práce atd.). Pracovník má současně absolvován kurz první pomoci, kurz krizové intervence a kurz v oblasti základních informací o drogách a jejich uživatelích (minimální forma je multidisciplinární kurz v rozsahu alespoň 150 hodin). Současně má pro výkon své práce další speciální vzdělání (akreditovaný psychoterapeutický výcvik pro výkon psychoterapie, speciální kurz managementu pro práci v managementu atd.). Požadavkem je současně minimálně 7 let v oboru. Výkonný ředitel Stručný popis práce, organizační zařazení, kompetence Výkonný ředitel je volen výborem MONA na návrh předsedy. Je výkonnou složkou sdružení, odpovědnou výboru MONA za naplňování cílů sdružení, za realizaci opatření a za realizaci rozhodnutí 90

16 výboru MONA dle vymezených kompetencí ve stanovách sdružení, popř. kompetencí mu udělených výborem sdružní a předsedou. Je přímo podřízen předsedovi sdružení. Ředitel je dále odpovědný za koordinaci a řízení jednotlivých sekcí, včetně odpovědnosti finanční a ekonomické, deklarované ve stanovách anebo upravené jinak. Ředitel se zároveň podílí na realizaci projektů a částečným úvazkem je zařazen na standardní pracovní činnost. Osobnostní charakteristiky Na osobnost i na činnost ředitele jsou kladeny mimořádné nároky. U této pozice záleží výrazně na osobnostních charakteristikách. Obecně u řídících pracovníků existují tři hlavní skupiny kromě odborných kompetencí: Profil osobnostních rysů. Míra kulturní shody ředitele s organizací. Motivace, tj. nikoliv deklarovaný zájem, ale opravdová chuť příslušnou práci dělat, zdokonalovat se v ní a něco jí obětovat Kvalita v průběhu a výsledcích činností organizace je vždy závislá na kvalitě člověka a proto je nutností, aby ředitel organizace, jeho zástupce a vedoucí projektu disponoval osobními kvalitami, tj. takovými osobními charakteristikami, které lze svým způsobem za mimořádné. Ředitel výkonem své řídicí činnosti ovlivňuje poměrně mnoho lidí, působí přitom jak na jednotlivce, tak na menší či větší pracovní skupiny. Měl by proto umět: vždy jasně a konkrétně vymezit pracovníkům záměr a cíl, zřetelně vyjadřovat svá přání, příkazy, pokyny, náměty, podněty apod., přesně formulovat své myšlenky a věcně a srozumitelně je pracovníkům sdělovat, rozhodovat i ve složitých situacích, akceptovat jednání pracovníků, rozumět jim, tolerovat je a usměrňovat, poskytovat pracovníkům zpětnou vazbu a také ji od nich přijímat a očekávat, snadno se orientovat i v náročných problémech, tvořivě přistupovat k řešení odborných a řídicích situací, dobře organizovat a kontrolovat práci řízených pracovníků, pružně reagovat v nových situacích, zvládat i náročnější psychickou zátěž, jednat ve shodě se svým svědomím, být důsledný, čestný a odpovědný. (Bedrnová, Nový a kol., 2002) Je žádoucí, aby se ředitel organizace ztotožňoval s následujícími atributy dle Gardnera: Vitalita a odolnost Inteligence a akčně orientovaný úsudek Touha po získání odpovědnosti Odborná způsobilost pro úkol (task competence) Porozumění následovatelům a jejich potřebám Dovednosti pro jednání s lidmi Potřeba dosahování cílů Schopnost motivovat lidi Kuráž a vytrvalost Důvěryhodnost Rozhodnost 91

17 Sebedůvěra Sebeprosazování (asertivita) Adaptabilita/flexibilita John Gardner (1989) On Leadership, New York: Free Press. Formální vzdělání Žádoucí je vyšší odborné, bakalářské nebo úplné VŠ vzdělání humanitního či společenského směru, minimálně pak středoškolské vzdělání. V případě, že není naplněna podmínka formálního vzdělání, lze od něj dočasně ustoupit, jestliže pracovník doloží písemné osvědčení či jiné potvrzení o následujícím typu vzdělávání: Dokončený psychoterapeutický výcvik Víceleté studium na subkatedře návykových nemocí IPVZ Studium akreditovaných oborů v rámci celoživotního vzdělávání Dále je možno zohlednit praxi delší než 5 let v oblasti rehabilitace sociální patologie a osobnostní charakteristiky pracovníka. Odborné a praktické předpoklady a dovednosti Podmínkou je uživatelsky znalost práce na PC, znalost neziskového sektoru a orientace v něm, organizační a řídící schopnosti a dovednosti, komunikační schopnosti, alespoň částečná znalost cizího jazyka (AJ, NJ, RJ). Žádoucí je řidičský průkaz typu B, avšak dovednost řídit motorové vozidlo je výhodou, nikoliv podmínkou pro výkon práce řídícího pracovníka. Neformální vzdělání Žádoucí jsou kurzy a výcviky v oblasti práce s lidmi, efektivního řízení organizace, financování aktivit organizace a adiktologie (s důrazem na multdidisciplinární přístup). Další odborný a profesní růst V rámci neziskové organizace je věnována pozornost odbornému růstu každého zaměstnance, tedy i ředitele, jeho zástupce a vedoucích pracovníků především ve formě supervize a nabídky prohlubování kvalifikace v podobě kurzů a vzdělávání, které organizace zajišťuje sama nebo ve spolupráci s dalšími institucemi. Veškeré vzdělávání je plánováno na každý rok zvlášť na základě předchozí analýzy znalostí, schopností a dovedností každého pracovníka (Individuální plán vzdělávání na kalendářní rok je součástí osobní složky každého zaměstnance). Plány rozvoje vzdělávání a osobnostního růstu vedoucích pracovníků jsou projednávány na společných poradách vedení. Zástupce ředitele Stručný popis práce, organizační zařazení, kompetence Zástupce ředitele je přímo podřízen výkonnému řediteli MONA, tj. jmenován a odvoláván ředitelem a vzat na vědomí výborem MONA. Zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti. Kompetence mu stanovuje ředitel dle aktuálních potřeb a v potřebném rozsahu. Podílí se na realizaci projektů, je zařazen na standardní pracovní činnost v sociální oblasti, tj. jde o zaměstnance organizace. Osobnostní charakteristiky S ohledem na úlohu zástupce ředitele v organizaci a potřebu zastoupit ředitele v plném rozsahu jeho činností v době (především dlouhodobé) nepřítomnosti jsou na tuto pozici kladeny stejné mimořádné nároky, jako na pozici ředitele. Rovněž u této pozice výrazně záleží na osobnostních charakteristikách pracovníka. Obecně u řídících pracovníků existují tři hlavní skupiny kromě odborných kompetencí: Profil osobnostních rysů. 92

18 Míra kulturní shody ředitele s organizací. Motivace, tj. nikoliv deklarovaný zájem, ale opravdová chuť příslušnou práci dělat, zdokonalovat se v ní a něco jí obětovat Kvalita v průběhu a výsledcích činností organizace je vždy závislá na kvalitě člověka a proto je nutností, aby ředitel organizace, jeho zástupce a vedoucí projektu disponoval osobními kvalitami, tj. takovými osobními charakteristikami, které lze svým způsobem za mimořádné. Zástupce ředitele stejně jako ředitel organizace výkonem své řídicí činnosti ovlivňuje poměrně mnoho lidí, působí přitom jak na jednotlivce, tak na menší či větší pracovní skupiny. Měl by proto umět: vždy jasně a konkrétně vymezit pracovníkům záměr a cíl, zřetelně vyjadřovat svá přání, příkazy, pokyny, náměty, podněty apod., přesně formulovat své myšlenky a věcně a srozumitelně je pracovníkům sdělovat, rozhodovat i ve složitých situacích, akceptovat jednání pracovníků, rozumět jim, tolerovat je a usměrňovat, poskytovat pracovníkům zpětnou vazbu a také ji od nich přijímat a očekávat, snadno se orientovat i v náročných problémech, tvořivě přistupovat k řešení odborných a řídicích situací, dobře organizovat a kontrolovat práci řízených pracovníků, pružně reagovat v nových situacích, zvládat i náročnější psychickou zátěž, jednat ve shodě se svým svědomím, být důsledný, čestný a odpovědný. (Bedrnová, Nový a kol., 2002) Je žádoucí, aby se zástupce ředitele organizace ztotožňoval s následujícími atributy řídících pracovníků dle Gardnera: Vitalita a odolnost Inteligence a akčně orientovaný úsudek Touha po získání odpovědnosti Odborná způsobilost pro úkol (task competence) Porozumění následovatelům a jejich potřebám Dovednosti pro jednání s lidmi Potřeba dosahování cílů Schopnost motivovat lidi Kuráž a vytrvalost Důvěryhodnost Rozhodnost Sebedůvěra Sebeprosazování (asertivita) Adaptabilita/flexibilita John Gardner (1989) On Leadership, New York: Free Press. Formální vzdělání Žádoucí je vyšší odborné, bakalářské nebo úplné VŠ vzdělání humanitního či společenského směru, minimálně pak středoškolské vzdělání. V případě, že není naplněna podmínka formálního vzdělání, 93

19 lze od něj dočasně ustoupit, jestliže pracovník doloží písemné osvědčení či jiné potvrzení o následujícím typu vzdělávání: Dokončený psychoterapeutický výcvik Víceleté studium na subkatedře návykových nemocí IPVZ Studium akreditovaných oborů v rámci celoživotního vzdělávání Dále je možno zohlednit praxi delší než 5 let v oblasti rehabilitace sociální patologie a osobnostní charakteristiky pracovníka. Odborné a praktické předpoklady a dovednosti Podmínkou je uživatelsky znalost práce na PC (s ohledem na aktivní zapojení pracovníka v přímé práci s klientem taktéž znalost databáze FreeBase a orientace v ní), znalost neziskového sektoru a orientace v něm, organizační a řídící schopnosti a dovednosti, komunikační schopnosti, alespoň částečná znalost cizího jazyka (AJ, NJ, RJ). Žádoucí je řidičský průkaz typu B, avšak dovednost řídit motorové vozidlo je výhodou, nikoliv podmínkou pro výkon práce řídícího pracovníka. Neformální vzdělání Žádoucí jsou kurzy a výcviky v oblasti práce s lidmi, efektivního řízení organizace, financování aktivit organizace, adiktologie (s důrazem na multdidisciplinární přístup) a sociální práce. Další odborný a profesní růst V rámci neziskové organizace je věnována pozornost odbornému růstu každého zaměstnance, tedy i ředitele, jeho zástupce a vedoucích pracovníků především ve formě supervize a nabídky prohlubování kvalifikace v podobě kurzů a vzdělávání, které organizace zajišťuje sama nebo ve spolupráci s dalšími institucemi. Veškeré vzdělávání je plánováno na každý rok zvlášť na základě předchozí analýzy znalostí, schopností a dovedností každého pracovníka (Individuální plán vzdělávání na kalendářní rok je součástí osobní složky každého zaměstnance). Plány rozvoje vzdělávání a osobnostního růstu vedoucích pracovníků jsou projednávány na společných poradách vedení. Vedoucí projektu Stručný popis práce, organizační zařazení, kompetence Vedoucí projektu je přímo podřízen řediteli a odpovídá za řádný chod projektu, včetně personálního obsazení, technického a dalšího vybavení a realizaci projektů. Vedoucí je oprávněn dávat podněty a návrhy na zlepšení či zefektivnění své činnosti, a to vždy písemnou formou. Dále vedoucí ručí za svěřený majetek, za proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany a dalších návazných předpisů (povinností). Ve spolupráci s ředitelem provádí vedoucí výběr dodavatelů a realizuje nákupy zboží, které je nutné k realizaci projektů. Osobnostní charakteristiky Vedoucí projektu je odpovědný za realizaci projektu, tudíž i u této pozice výrazně záleží na osobnostních charakteristikách pracovníka. Jeho pozice v organizaci vyžaduje naplňování požadavků pro výše uvedené řídící pracovníky, ale vzhledem k tomu, že se vedoucí přímo podílí na práci s klientem, je třeba, aby byly jeho kvalifikace, znalosti a dovednosti nadále rozvíjeny i v této oblasti. Jako u výše uvedených řídících pracovníků existují tři hlavní skupiny kromě odborných kompetencí: Profil osobnostních rysů. Míra kulturní shody vedoucího s organizací. Motivace, tj. nikoliv deklarovaný zájem, ale opravdová chuť příslušnou práci dělat, zdokonalovat se v ní a něco jí obětovat. Kvalita v průběhu a výsledcích činností organizace je vždy závislá na kvalitě člověka, a proto je nutností, aby ředitel organizace, jeho zástupce a vedoucí projektu disponoval osobními kvalitami, tj. 94

20 takovými osobními charakteristikami, které lze svým způsobem za mimořádné. Vedoucí projektu stejně jako zástupce a ředitel organizace výkonem své činnosti ovlivňuje poměrně mnoho lidí, působí přitom jak na jednotlivce, tak na svou menší či větší pracovní skupinu. Měl by proto umět: vždy jasně a konkrétně vymezit pracovníkům záměr a cíl, zřetelně vyjadřovat svá přání, příkazy, pokyny, náměty, podněty apod., přesně formulovat své myšlenky a věcně a srozumitelně je pracovníkům sdělovat, rozhodovat i ve složitých situacích, akceptovat jednání pracovníků, rozumět jim, tolerovat je a usměrňovat, poskytovat pracovníkům zpětnou vazbu a také ji od nich přijímat a očekávat, snadno se orientovat i v náročných problémech, tvořivě přistupovat k řešení odborných a řídících situací, dobře organizovat a kontrolovat práci řízených pracovníků, pružně reagovat v nových situacích, zvládat i náročnější psychickou zátěž, jednat ve shodě se svým svědomím, být důsledný, čestný a odpovědný. (Bedrnová, Nový a kol., 2002) Je žádoucí, aby se zástupce ředitele organizace ztotožňoval s následujícími atributy řídících pracovníků dle Gardnera: Vitalita a odolnost Inteligence a akčně orientovaný úsudek Touha po získání odpovědnosti Odborná způsobilost pro úkol (task competence) Porozumění následovatelům a jejich potřebám Dovednosti pro jednání s lidmi Potřeba dosahování cílů Schopnost motivovat lidi Kuráž a vytrvalost Důvěryhodnost Rozhodnost Sebedůvěra Sebeprosazování (asertivita) Adaptabilita/flexibilita John Gardner (1989) On Leadership, New York: Free Press. Formální vzdělání Žádoucí je vyšší odborné, bakalářské nebo úplné VŠ vzdělání humanitního či společenského směru, minimálně pak středoškolské vzdělání. V případě, že není naplněna podmínka formálního vzdělání, lze od něj dočasně ustoupit, jestliže pracovník doloží písemné osvědčení či jiné potvrzení o následujícím typu vzdělávání: Dokončený psychoterapeutický výcvik Víceleté studium na subkatedře návykových nemocí IPVZ Studium akreditovaných oborů v rámci celoživotního vzdělávání 95

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Standard č. 9 Chráněné bydlení Personální zajištění služby Účinnost od: 1. 1. 2012 Platnost do: revize Schválil:

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Cíle Hlavními cíly terénního programu je: - navázání kontaktu s

Více

Závěrečná práce. Personální zajištění programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. Mgr. David Holý. Manažerské minimum Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Personální zajištění programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. Mgr. David Holý. Manažerské minimum Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Personální zajištění programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. Autor: Mgr. David Holý Obsah 1. Úvod strana 3 2. Popis programu strana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

IX / Personální a organizační zajištění registrovaných sociálních služeb X / Profesní rozvoj zaměstnanců

IX / Personální a organizační zajištění registrovaných sociálních služeb X / Profesní rozvoj zaměstnanců STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti.

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti. KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo směrnice S 1-01 Vypracoval Schválil Ing. Jiří Hruboň Lukáš Martin Nabývá

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD AKTUALIZACE: V N I T Ř N Í NORMY SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ, SMETANOVO NÁM. 7, OSTRAVA Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento organizační řád upravuje organizační strukturu,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I Článek

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 12/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Organizační řád K-centra Příbram v 3.3. Jméno a příjmení autora: Josef Šmíd Rok: 2008 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD K-CENTRA

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY O/9 Výtisk: 1 Skartační znak: A POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Odborný garant

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

IX. Organizační schéma

IX. Organizační schéma IX. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Samotnou službu zajišťuje 1 pečovatelka na plný pracovní úvazek. Zástup pečovatelky je zajištěn pracovníkem, který splňuje kvalifikační požadavky

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více