135. výročí Střední zemědělské školy v Písku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "135. výročí Střední zemědělské školy v Písku"

Transkript

1

2 výročí Střední zemědělské školy v Písku 2

3 Učitelský sbor školy rolnické a učiliště lesnického z roku

4 Předmluva Hodnoty nejsou módní doplňky, které se dají jen tak měnit. Ellen Goodmanová Použila jsem jako motto výrok americké novinářky, protože si myslím, že výstižně charakterizu je událost, které je věnován tento almanach. Střední zemědělská škola v Písku dovršuje v roce let své činnosti. Vznik la v roc e 1870 a postupem času se stávala institucí, která poskytovala zemědělské a zpočátku i lesn ické vzdělávání zájemcům našeho regionu. Není však účelem této předmluvy zabývat se historií školy, proto přeskočím až do našich dnů. Takovéto výročí poskytuje možnost hodnotit minu lost a zároveň se zamyslet nad budoucností. A právě v této souvislosti považuji slov a již zmíněného motta za velmi charakteristická. Dnešní velmi moderní, hektická a dynamická dob a mnohdy dává přednost věcem současným a zároveň pomíjivým před skutečnými hodnotami. Zaměřuje se pouze na výhody praktické a ekonomické, nastavuje konzumní hled iska a úrovně. Ale právě ve vzdělávání je třeba udržovat kont inuitu, všímat si dlouhodobě vytvořených hodnot a tradic a s jejich pomocí vytvářet nový, moderní vzdělávací profil. A právě v tomto postupu vidím směr pro budoucnost SZeŠ v Písku. Škola udělá max imum, aby sv é studenty tímto způsobem připravila a napln ila tím i odkaz stotřicetipěti let své existence. Ing. Zdeňka Hůrská, ředitelk a školy 4

5 Základní data z historie školy Zemědělství postrádalo více odborných škol, které by připravovaly zemědělské odborníky. Jediná existující škola se nacházela v Táboře, ale to bylo málo. V Písku byla proto otevřena roku 1870 Odborná zemědělská škola, do jejíhož prvního ročníku nastoupilo 11 žáků. Prvním ředitelem byl zvo len J. Suda, který tuto funkci zastával vedle svého zaměstnání. Škola neměla vlastní budovy, a proto se vyučovalo v nájem ních prostorách. Vzhledem ke špatné správě školy bylo rozhodnuto o její reorganizaci. Do funkce ředitele byl dosazen Lad islav Burket (působil na škole ) v době, kdy byl úpad ek ško ly v elm i značný. Na zem ském výboru mu bylo řečeno: Jděte t am a zkuste to. Když to nepůjde, zamkněte to a přineste nám klíče. Díky jeho aktivitám se začala vracet důvěra v e ško lu. Důkazem toho byly i stoupající počty studentů. Přesto dál zápasili s nedostatkem financí. Řed itel vyh ledal n a pražském předměstí vhodný pozemek. Konečné plány na stavbu vypracoval ing. Josef Maýr. Rozpočet na stavbu činil zlatých. Dne byla budova slavnostně předána sv ému účelu. K budově byla postaven a zelinářská zahrada, ovocná zahrada, pařen iště a skleník. S úspěchem se škola zúčastnila výstavy ve Vídn i r a zemské jub ilejní výstavy v Praze r. 1891, kde byla odměněn a čestným diplomem a stříbrnou medailí. V r byl vystavěn nový internát, kde bylo ubytováno 70 žáků. Od r se vyučovalo podle nových osnov, které látku prohlubovaly. Pozornost byla věnována i tělesné výchově. Škola dostala příspěvek ve výši zlatých. V těchto letech navštěvovali školu odborníci z Rakouska, Rumunska a Bu lharska, aby si prohlédli ústav, zejm éna internát, jako inspiraci pro své vlastní školy. Ve školním roce odchází ředitel Ladislav Burket, který dál působil jako řed itel samostatného lesnického učiliště. Jeho půso bení je navždy spjato se jménem zemědělsk é školy v Písku. Převzal ústav zubo žený, téměř bez žáků, a za něko lik roků n ávštěvnost stoupla tak, že by lo nutno vystavět vlastní budovu. Po skončení 1. světové války byl hlavní zájem ředitele Karla Knob locha n a uv edení školy do normálního provozu. Konso lidaci poměrů školy, zejména fin ančních, prospělo převzetí ško ly zemským vý borem v r Škola hospodařila n a pozemcích najatých od města Písku. V rámci pozemkové reformy byly po delším jednání pozemky, pole a louky prodány škole za ,05 Kč. 5

6 V listopadu 1942 zabrala německá armáda budovu školy pro své účely a rolnická škola byla přestěhována do budovy vyšší lesn ické školy. Ve druhém patře měla velkou lo žnici pro internisty, dvě učebny, sborovnu, která sloužila i jako ředitelna. Sbírky a knihovna byly ve skříních na chodbě a v jedné nouzové místnosti. Tam zůstala škola až do konce války. Ve školním roce se nevyučovalo. V lednu 1953 byla budov a postižen a požárem, který vzn ikl od trámu zazděného v komíně. Den je smutným datem v dějinách školy. Toho dne při autobusové srážce s traktorem byl usmrcen učitel praxe, dvě žákyně a tři žáci. Něko lik dalších bylo těžce raněných. Od roku 1996 byl na škole zřízen obor ekologie a ochrana krajiny, který v souladu s požadavky doby připravuje studenty na ekolog ická po volání, případně na další studium na vysokých školách. Velká zásluha za zavedení tohoto nového studijního oboru náleží ing. Václavu Račanov i, řediteli SZeŠ Písek v letech Dále v době jeho řízení došlo k celkové rekonstrukci školy od střechy až po sklepy. Druhým oborem je agropodnikání zaměřené na moderní trendy pěstování rostlin a chov zvířat. V roce 2004 byla provedena kompletní rekonstrukce sociálních zařízení. Od ledna 2005 byl školní statek Dobešice převeden pod vedení školy. Ornament z dvacáté osmé výroční zprávy z roku

7 Současný život školy Studijní obory Střední zemědělská škola v Písku se od svého zalo žení v roce 1870 významně po dílí na vzdělávání odborníků v regionu. Studium je čtyřleté s maturitou a je určeno pro chlapce i dívky. Škola nabízí studium ve studijních oborech Agropodnikání a Ekologie a ochrana krajiny. Oba obory nabízí všeobecně vzdělávací a volitelné odborné předměty, kterými je dáno specifické zaměření studia s ohledem na zájmy žáků a potřeby praxe. Absolvent i mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách. Studijní obor Agropodnikání nabízí zaměření na agroekologii, chov koní nebo zemědělský provoz. Kromě výuky teoret ických předmětů probíhá také praktická výuka na několika pracovištích, např. Školním statku Dobešice, Zemském hřebčinci Písek apod. Absolvent i se uplatní jako podnikat elé v zemědělství nebo agroturistice, zpracovatelských podnicích, orgánech státní správy a samosprávy. Studijní obor Ekologie a ochrana krajiny připravuje odborníky pro práci v průmyslové sféře, zemědělství, lesním, vodním a odpadovém hospodářství, podnicích a firmách zabývajících se sledováním stavu slo žek životního prostředí, projektováním a územním plánováním, údržbou životního prostředí, obnovou a tvorbou krajiny, výrobou ekologických výrobků a zařízení, případně i osvětovou činností. Úspěšnému uplatnění v praxi a v dalším studiu určitě napomůže praktická výuk a na lokalitách v okolí Písku, ve zv láště chráněných územích (národní přírodní rezervace, CHKO a NP) nebo v oblastech rekultiv ací po těžbě surovin. Pro výuku odborných předmětů v obou oborech jsou ve škole velmi dobře vybavené učebny a laboratoře. Všichni žáci získají řidičské oprávnění skupiny B a žác i oboru agropodnikání i skupiny T. Zájemci o myslivost získají potřebnou kvalifikac i a praxi ve školní honitbě a mohou získat lovecký lístek. Zájemci o chov koní mají mo žnost praxe v Zemském hřebčinci v Písku nebo v jiných podnicích se zaměřením na chov koní, kde získají základní kvalifik aci. Výuka výpočetní techniky probíhá ve velmi dobře vybavených učebnách a je zaměřena na aktuální aplikační programy. Žáci mají volný přístup k internetu, a to i v době mimo výuku. Škola má vlastní školní jí delnu, pro žáky z větší vzdálenosti je zajištěno ubytování v domově mládeže. Žáci jsou přijímáni na základě přijímacího řízení, tj. testu z bio logie, chemie a průměrného prospěchu za poslední tři úplná po loletí základní školy. Ing. Miloš Cieslar, zástupce ředitelky školy 7

8 Učebn í plán studijního oboru M/001 Agro podnikání Kategorie a názvy Počet týd. vyuč. Počet týd. vyuč. Počet týd. vyuč. vyučovacích předmětů hodin v ročníku hodin v ročníku hodin v ročníku Zaměření Agroekologie Chov koní Zem. provoz Ročník Povinné předm. celkem Základní celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Aj nebo Nj Občanská nauka Dějepis Hospodářský zeměpis Matem atika Fyzika Práce s počítačem Tělesná výchova Biologie a ekologie Chem ie Základy mechanizace Pěstování rostlin Chov zvířat Ekonom ika a podnikání Motorová vozidla Praxe Výběrové celkem Psaní na stroji Chov koní Ekologie regionu Ochrana rostlin Veterinářství 2 2 Lesnictví / Myslivost Ovocnářství a zelinářství Účetnictví Krajina a živ. prostředí Právo Volitelné * Nepovinné celkem Chov koní Lesnictví / Myslivost 2 2 Veterinářství Účetnictví Praxe celkem /počet týd Učební / týdnů Odborná ind./týdnů Odborná prázd./týdnů Odborná prázd./dnů * Konverzace z Aj, Nj nebo, Seminář z Bio, Ch, Řízení speciálních strojů Celkem Celkem Celkem 8

9 Učebn í plán studijního oboru M/004 Ekologie a ochrana krajiny Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem za studium Ročník Celkem Povinné předměty celkem Základní celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Aj nebo Nj Občanská nauka Dějepis 2 2 Matem atika Fyzika Tělesná výchova Biologie Chem ie Biotechnologie 3 3 Ekologie 2 2 Monitorování a analýzy 3 3 Práce s počítačem Geologie a pedologie Geografie Meteorologie a hydrologie Ochrana životního prostředí Krajina a životní prostředí Hygiena a toxikologie 2 2 Ekonom ika Odpady 3 3 Právní příprava Psychologie práce 2 2 Praxe 3 3 Výběrové a volitelné celkem Psaní na stroji 2 2 Geodézie 2 2 Řízení motorových vozidel 2 2 Fotografování 2 2 Lesnictví nebo Myslivost 2 2 Rekultivace 2 2 Konv. z Aj/Nj nebo Sem. z Bio/Ch 2 2 Nepovinné celkem Chov koní 2 2 Účetnictví Praxe celkem / počet týdnů Učební praxe / počet týdnů Odborná praxe ind. / počet týdnů Odborná praxe prázdninová

10 Výuka praxe Praktické vyučování je nedí lnou součástí komplexní výuky naš ich žáků v souladu s profilem absolv enta jednotlivých studijních oborů. Ap likace teorie v praxi je velm i dů ležit á a zásadní metoda vzděláv ání mladé g enerace zemědělců, ekologů. Praktická výuka je rozdělená n a učební odbornou praxi a ind iv iduální odbornou praxi. Učební odborná praxe je témat icky zaměřená v jednot livých ročnících podle probírané látky v odborných předmětech, podle odborné vyspělosti žáků a samozřejmě v souladu s učební osnovou předmětu. Individuální odborná praxe pro studijní obor Agropodnikání: První ročník zajišťu je provoz školní a botanické zahrady, údržbu parkové části a okolí školy. Druhý až čtvrtý ročník vykonává tuto praxi na Školním statku v Dobešicích, v Zemském Hřebčinci, na zemědělských podnicích, soukromých stájích, podnicích zemědělských služeb. Žáci plní úkoly podle pracovních náplní daného pracoviště. Praktická maturitní zkouška Individuální odborná praxe pro studijní obor Ekologie a ochrana krajiny: První a druhý ročník zajišťuje provoz školní a botanické zahrady, údržbu parkové části a okolí školy. Třetí ročník se seznámí s odborem životního prostředí Města Písku, provozem Městských služeb v Písku, které zajišťují ekolog ická op atření a údržbu krajiny, města, a provozem odpadového hospodářství v Písku. Ve čtvrtém ročníku žáci spolupracují jeden týden s odborem životního prostředí, seznámí se podrobněji s problematikou životního prostředí a v druhém polo letí p ak pracují v laboratoři RNDr. Vladimíra Kožíška. Zde získáv ají přehled ve vzorkování, analý zách potravin, krmiv a dalších materiálů. 10

11 Fytocenologie na rašeliništích v okolí Mariánských lázní Součástí této výuky jsou i odborné exkurze do zemědělských provozů, na výstavy, předváděcí akce, které vhodně dop lňují vzdělávací proces. Velkým pozit ivem je spolupráce s JČU v Českých Budějovicích, především s katedrou ekologie. Ve spolupráci s nim i máme zajištěny odborné exkurze na špičkové úrovni pro obor ekologie a ochrana krajiny. Dále nám poskytují odborná témata pro SVOČ a závěrečné maturitní práce žáků tohoto oboru. Péče o mladé stromky Vytvoření optimálních podmínek pro výuku praxe na SZeŠ v Písku patří mezi velm i náročné úkoly. I když se jedná o značně ekonomicky náročné projekty, je nutné na těchto podmínkách pracovat a každým rokem část vylepšit. Pro naši školu se jedná o prestižní i ex istenční podmínku. Ing. Bohumil Šareš, vedoucí praktické výuky 11

12 Školní statek Dobešice Malé ohlédnutí do historie: Zemědělské školství má v Písku dlouholetou tradici. Dějiny školy se datují od roku Vedení nově založené školy uznávalo, že kromě teoretické výuky je nutná i výuka praktická. Proto požádalo tehdejšího majitele dobešického statku o příděl vhodných pozemků. Škola získala 50 korců (14,39 ha) pozemků v lokalitě Na Jihru. Později tento pozemek nevyhovoval, a proto bylo postupně pronajato několik statků v okolí školy. Roku 1883, kdy vypršel nájem posledního statku, bylo rozhod nuto zřídit vlastní hospodářství školy, které by umožňovalo lepší vý chovnou práci. Obec Písek půjčila škole pozemek starého vojenského cvičiště o výměře 5 jit er (2,88 ha) a dále bylo najato několik dalších pozemků. Pozemky sloužily hlavně jako pokusná pole. Po výstavbě školy v roce 1887 bylo přikročeno k výstavbě hospodářských a provozních budov školního statku v blízkosti školy. Školní statek byl budován podle finančních možností školy až do roku 1912, kdy výměra pozemků činila 22,47 ha. Tato výměra byla obhospodařována s nepatrnými změnam i až do roku V roce 1936 se výměra školního statku zvýšila o pozemky darované obcí Písek na 27 ha. V této velikost i slou žil ško lní statek svému účelu do roku Po otevření střediska pracujícího dorostu při dvouleté zemědělské škole byla snah a školní statek zvětšit. Proto byl od 1. ledna 1953 převzat bývalý nájemní dvůr Dobešice od Státního statku Protivín o výměře 132,40 ha a výměra školního statku vzrostla na 159, 70 ha. Stávající provozy z původního statku byly postupně přemístěny do Dobešic. V dalších letech se výměra školního statku dále zvětšovala. V roce 1958 bylo převzato od podniku Státní rybářství v Blatné z provozu Písek 42,30 ha zemědělské půdy, v roce 1963 bylo delim itováno celé hospodář ství a výměra školního statku se zvýšila na 470 ha zemědělské půdy. Statek byl postupně vybaven moderními stroji a ostatním zařízením. Vzhledem k zastaralému provozu čtyřřadého kravína a stále se rozrůstajícímu městu, byl vznesen požad avek na zrušení provozu živočišné výroby v Písku. Proto bylo v roce 1968 zah ájeno řízení k výstavbě nového ško lního statku. Bylo vybráno a schváleno stav eniště po levé straně siln ice Písek Topělec, které bylo uprostřed půdního fondu školního statku. Tato stavba byla zařazena do prioritních staveb ministerstva zemědělství a vý živy. Pro stálé odsunování termínu zahájení stavby a různé další průtahy bylo později od výstavby nového školního statku upuštěno. Po dohodnu tém a schváleném silničním průtahu Písek Praha, po projednání všech změn proti původnímu záměru a ujištění, že nenaruší objekty školního statku, bylo započato v roce 12

13 1983 s budováním nových objektů pro živočišnou výrobu. Byla postavena odchovna mladého dobytka, kravín, silážní prostory, jednoduchý sklad sena a slámy. Pro potřeby školy byla postavena víceúčelová budova s učebnami pro praktické vyučování, která bohužel již k těmto účelům neslouží. Výměra zemědělské půdy dozn ala v posledních 10 letech také velkých změn, a to především budováním nové siln ice a výstavbou průmyslové zóny v této části u města Písku. Tento úbytek by l kompen zován pronájmem zemědělské půdy v nejbližším okolí. Současnost a co dál Školní statek musí vytv ářet podmínky pro praktickou výchovu a výuku mladých středoškolsky vzdělaných odborníků. Několik aletá stagn ace hospodaření a rozvoje ško lního statku nemůže být v současných podmínkách naší výmluvou. Zároveň musí umožnit našim žákům ukázky pokud možno i moderních způsobů hospodaření, mechanizace, včetně přehledu jednot livých kategorií hospodářských zvířat. To je velmi ekonomicky náročné a bude to neustálý boj v době budoucí. Od se školní statek stává součástí Střední zemědělské školy, a to představuje celou řadu velm i náročných změn. Na statku bylo nutné operativně vyřešit vlastnické poměry, organizační strukturu, technologické linky, efektivní způsoby hospodaření, změny v ev idenci a další. Nutná je i optimalizace a modernizace mechanizačních prostředků. Samostatnou kapito lou zůstává údržba a rekonstrukce budov, investiční výstavba. To je opravdu náročný úkol pro nové vedení střední školy a školního statku. V roce 2004 školní stat ek obhospodařoval celkem 445,5 ha zemědělské půdy, z toho 36,7 luk a pastvin. Rostlinn á výroba je zaměřena na pěstování obilovin, řepky o zim é, kukuřice na siláž. Živočišná výroba na chov skotu a výkrm prasat. Ing. Bohumil Šareš 13

14 Další aktivity Botanická zahrada Pozemky školní botanické zahrady jsou součástí areálu SZeŠ. Uprostřed je zahradní domek se sk leníky. Zahrada je rozdělena n a malé pole, vlastní botanickou část a ovocný sad. Polní část slouží k pěstování základních druhů kořenové, cibulové, košťálové, listové, plodov é zeleniny, a k pěstování květin k řezu. Ovocný sad obsahuje starší zák ladní sortiment jab loní, hrušní a peckovin. Botanická část, 171 parcelek, je rozdělena na část pěstovaných zemědělských plod in podle odrůd (obiloviny, luskoviny, olejniny, okopaniny, pícniny), část druhů zeleniny, léčivých rostlin a botanický systém podle taxonů. Zahrada zajišťu je podmínky pro realizaci ind iv iduálních praxí 1. ročníků a 2. ročníku ekologického zaměření a některá témata učební odborné praxe. Žáci se učí základním dovednostem, návykům, práci s nářadím, ošetřování rostlin, pěstebním činnostem, řezu a ošetřování ovocných dřevin atd. Důležitou funkcí je i dostupnost vhodného živého rostlinného mat eriálu k výuce, k poznávačkám i k maturitním zkouškám. Ve skleníku se provádí předpěstování sadby, řízkování a množení okrasných rostlin, pěstování listové a plodové zelen iny. Na jaře 2005 by la zahájena obnova části ovocného sadu s předvedením různých pěstebních technologií. Sortiment bude postupně doplňován a obnoven. Dovolím si v zpomenout na ing. Ladislava Petroviče, který se věnoval praktické výchově mladé generace na školní zahradě i v důchodu a velmi se zasloužil o její zachování. Za jeho působení byla v největším rozkvětu v posledních 15 letech. Ing. Bohumil Šareš Školní honitba Dobešice Honitba Střední zemědělské školy v Písku byla uzn ána v roce 1993, v době tvorby nových honiteb podle zákon a o myslivosti č. 512/92 Sb. Její výměra činí dohromady 665 ha, z toho je 499 ha zemědělské půdy, 148 ha lesa a 18 ha vodní plochy. Honitba leží na třech kat astrálních území a to k. ú. Písek, kde se nachází její největší část, další část i honitby pak leží v k. ú. Topělec a na k. ú. Oldřichov. Naše honitba slouží jako účelové zařízení školy k výchově mladých adeptů myslivost i. Předmět Myslivost je na naší škole vyučován po desítky let a po jeho absolvov ání opustilo školní lavice mnoho nadějných mladých myslivců. Vytvoření honitby Dobešice, jak se nazýv á v současné době podle platných zákonů o myslivosti, zcela jistě přispělo nemalou měrou ke zlepšení výuky 14

15 předmětu jako takového. Právě v naší honitbě vykonávají studenti zákonem předepsanou mysliveckou praxi v rámci předmětu a na závěr školního roku mohou potom zcela zákonitě skládat závěrečnou zkoušku z myslivosti, kde jistě uplatní i zkušenost i v praxi nabyté. Honitba Dobešice se rozkládá v severozáp adní příměstské oblasti našeho města Písku. Je tvořena z větší části zemědělským i pozemky, obhospodařovanými školním statkem Dobešice. Malou část zemědělské půdy v katastru honitby obhospodařuje potom ZD Čížová. Tato příměstská oblast sice s intenzivním zemědělským obhospodařováním, ale na druhé straně s příznivými klimatickými podmínkami a rozmanitostí pěstovaných kultur a bylin, navíc protkaná množstvím potůčků, melioračních kanálů a sítí rybníků, vytváří pro chov zvěře velm i příznivé pod mínky. Nezanedbatelným přínosem je i řeka Otav a, tvořící část hranice naší ho nitby. Její nezamrzající městská část je útočištěm v elk ého množství divokých kachen. Sedm rybníků v honitbě se svým bohatým rákosovým okrajem vytváří dobré podmínky pro život b ažantí zvěře i divokých kachen, množství luk a pastvin zase svědčí zaječí a srnčí zvěři. Lesní část honitby okolo levého břehu řeky Otavy směrem k Topělci je tvořena převážně smrkovými ku lturami s příměsí listnáčů, převážně buku s několik a rozsáh lými pasekami s hustým podrostem mladých smrků. Smíšené porosty ve svazích nad řekou jsou oblíbeným místem černé zvěře. Druhá část honitby s větší rozlohou lesa se nachází v oblasti bývalého vojenského prostoru Oldřichov. Díky všem těmto skutečnostem umožňuje naše hon itba dobré hospodaření se zvěří, kvalitní praktickou výuku adeptů myslivost i i p lnohodnotné lovecké vyžití studentů a pedagogů. Určitou nevýho dou honitby je pak větší pohyb osob v přírodě díky těsnému sousedství města a lepší podmínky pro život predátorů v porovnání s honitbami více vzd álenými od města Písku. V současné době máme normované stavy zvěře ve výši 20 ks srnčí zvěře, dále 30 ks bažantů a 30 ks zaječí zvěře. Kromě těchto normovaných druhů žije v naší honitbě z pohledu myslivecky obhospodařovaných druhů zvěře dále koroptev polní, jezevec lesní, holub hřivnáč, kachna divoká a ze spárkaté zvěře zvěř černá. O chod honitby se v současné době stará celkem 13 myslivců, převážně z řad zaměstnanců školy a statku a z řad bývalých studentů školy. Po uznání honitby v roce 1993 vykonával funkci myslivec kého hospodáře ing. Václav Kop et, po jeho odchodu na zasloužený odpočinek dn es tuto funkci zastává Pavel Vain ar. V honitbě je zřízeno celkem 16 přikrmovacích zařízení pro zvěř a šest mysliveckých posedů. Průměrný roční odlov činí 10 ks srnčí zvěře, 2 ks černé zvěře, 10 ks bažantů kohoutů a 30 ks divokých kachen. 15

16 Co říci závěrem? Snad zbývá si jenom přát, aby honitba Dobešice i nadále se ctí plnila svoji h lavní funkci, kterou je výchova mladých adeptů mysliveckého řemesla. Aby ti, kteří se o ni starají, se o ni starali s láskou a v duchu všech mysliveckých zvyků a tradic. Aby také ona na druhou stranu skýtala spokojený život vš em svým obyvatelům, ať už dvou nebo čtyřnohým. A nakonec, aby přinášela i mnoho radostí a hezkých mysliveckých zážitků také nám, obyčejným myslivcům. Mys livosti zd ar Pavel Vainar, vyučující SZeŠ Písek Klub ekologické výchovy Od podzimu roku 2001 se st ala Střední zemědělská škola v Písku členem Klubu ekologické výchovy. KEV je profesní občanské sdružení, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekolog ické vzdělávání a výchovu (indiv iduální členství) i školy a další instituce a organizace ( kolektivní členství) zajímající se o ekologické (environmentální) vzdělávání a výchovu. Klub ekolog ické výchovy patří mezi k luby UNESCO rozvíjí komp lexní pojetí ekolog ického v zděláv ání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje. KEV je kolekt ivním členem České společnosti pro životní prostředí, jejímž prostřednictvím může spolupracovat s mnoha ob lastmi vý robní i nevýrobní sféry v České republice, a členem mezinárodní ekolo gické organizace Zelený kříž, založené po summitu Země v Rio de Janeiru, jejíž ústředí najdeme v Ženevě. V rámci tohoto občanského sdružení škola uskutečnila nemálo akcí napomáhajících environmentální výchově. Akt ivně se zapo ju je do seminářů pořádaných Klub em ekolog ické výchovy. Studenti se každoročně zúčastňují výtvarné a lit erární soutěže vyhlášené na určité aktuální téma, jako n apříklad biodiverzita, voda. Naplňování eko logické výchovy přímo v praxi probíhá na Střední zemědělské škole také prostřednictvím Mobilní naučné stezky Píseckými horami. Na šesti dílčích panelech mají možnost žáci zák ladních škol seznámit se se základními principy, vztahy a souvislostmi v ekosystém ech les, rybník a mokřad, louka, s živočichy a rostlinami i obecnými údaji o Píseckých horách. Environmentální výchova je v tomto projektu zajišťována studenty naší školy, kteří žáky škol základních seznamu jí s danou problemat ikou přímo v přírodě. Na odborné a zajímavé informace vždy navazu jí konkrétní úkoly, které dět i plní pod vedením studentů tak, aby vzájemné souv islosti v přírodě lépe pochopily. 16

17 V říjnu 2004 se 2 studenti Střední zemědělské školy v Písku zúčastnili Středoškolské ekologické konference, na které prezentovali své práce zabývající se sledováním změn rostlinného společenstva na dané lokalitě a rekultivacem i na Příbramsku. V neposlední řadě se t aké naše odborná škola zařadila, v rámci Klubu ekolog ické výchovy, mezi školy p ilotní zabezp ečující environmentální výchovu. Ing. Lenka Zámečníková, vyučující SZeŠ 17

18 Chov koní Po likvidaci jezdeckého k lubu SZeŠ v roce 1989 byli koně i na n aší škole v naprostém útlumu. Návrat zp átky k nim je velice po stupný. Nejprve jen několik témat v rámci učebních praxí v zemském hřebčinci. V současné době je předmět chov koní jako jeden z povinně volitelných pro 3. ročník. Prohloubila se spolupráce se zemským hřebčincem. Učební a indiv idu ální praxe se rozšířily do subjektů (např. Stáje Štětice a další soukromí chovatelé). Od školního roku je v studijním oboru agropodnikání jedním zaměřením chov koní. Toto přispělo k rozšíření koňařských témat v teoretickém vyučování i při odborných praxích a exkurzích. Od září 2004 začal díky pochopení vedení školy, kantorů a vstřícnosti zasvěcených žáků, pracovat jezd ecký klub Artex, který sídlí v Nemějicích u Bernartic. Nyní zde mají studenti k dispozici čtyři velké koně a jednoho poníka. Křest hříběte v Nemějicích Spolupráce s univerzitami Ing. Pavlína Bernadová, vyučující SZeŠ Spolupráce s JČU v Českých Budějovicích a SZeŠ v Písku se uskutečňuje v několik a oblastech činnosti. První oblastí je příprava studentů Střední zemědělské školy pro univerzitní studium JČU. Studijní obory a zaměření SZeŠ v Písku eko logie a ochrana krajiny, agropodnikání se zaměřením na agroekologii, chov koní a zemědělský provoz plně odpovídá nabídce studijních oborů JČU. Počínaje akademickým rokem 2003/2004 otevírala JČU Zemědělská fakulta v Českých Budějovicích nové bakalářské obory a to Agroekologie, Rostlinná biotechnologie a Živočišná biot echnologie. I pro tyto studijní obory připravuje SZeŠ v Písku budoucí studenty. Tím je zajištěn a kont inuita studijních oborů a kvalitní odborné vzdělávání. Druhá oblast se týká zkvalitnění odborné výuky, praktického vyučování na SZeŠ. Už třetím rokem organizu jem e odborné exkurze, praxe na 18

19 výzkumných pracovištích JČU na Sokolovsku, na vědeckém pracovišti v Nových Hradech a nově na pracovišti Zbudovská blata. Všechny tyto činnosti dokumentují snahu SZeŠ v Písku o progresivní výuku zemědělských a ekologických oborů, zejména v současném období začlenění českého vzdělávání do EU. Na zák ladě požad avků ČZU Praha katedry pedagogiky zprav id la dvakrát během školního roku (v podzimním a jarním období) umožňuje SZeŠ Písek pedagog ickou praxi v délce dvou až tří týdnů pro posluchače doplňu jícího pedagog ického studia učitelství odborných předmětů nebo učitelství praktického vyučování v rozsahu podle náplně praxe, kterou katedra pedagog iky předklád á. Naše škola dále zajišťuje vhodné cvičné učitele pro každého posluchače, podle možností zab ezp ečuje posluchačům vhodné materiální zázemí během praxe a zajišťuje, aby člen vedení školy se účastnil k las ifikovaných závěrečných výstupů, které jsou zkouškou komisionální a součástí závěrečné zkoušky pedagogické způsobilosti. Ing. Zdeňka Hůrská Školní jídelna Dostala jsem po pravdě řečeno n elehký úko l, napsat o naší školní jídelně, kde se celá léta stravuji a musím přiznat, že mi v ní stále chutná. Už i naši předkové i staří Indové se v hodně věcech odpozorovaných v přírodě shodovali. Mám na mysli české Láska prochází žaludkem a indické Jídlo připraven é smutným kuchařem leží dlouho v žaludku. My na zemědělské ško le máme to štěstí, že kuchařky v naší kuchyni jsou většinou veselé a hlavně vaří s láskou, takže nám chutná. Je tu sice drobná nevýhoda, těžko se bráníme tloustnutí, ale jídelna je nakon ec hlavně pro studenty a ti hodně kalorií potřebují. Když vstoupíte do jídelny, asi moc nadšeni nebudet e, její zařízení určitě pamatuje nejednu školskou reformu, ale na stolech jsou čisté ubrusy, sem tam kytička, ale hlavně to tam úžasně voní. U okénka dvě přívětivé d ámy, dál se nesmí, ale leskne se tam chrom a nerez, a pro laik a to vypadá moderně. Na stěně moderní terminál pro registraci obědů. Jistě by se dalo mnohé přikoupit, kdyby byl náš zřizovatel jenom trošinku štědřejší. Ale m álo p latné, skvělou kuchyn i přeci jenom nedělají stroje, ale jak bylo řečeno v úvodu, lidé. Paní vedoucí nejen vede své kuchařky, citlivě sestavuje jídelníček, ale ještě vymýšlí n a strávníky různé zrady, jako losos plněný chřestem, závitky plněné n ivou, kuřecí řízek Madeta, žáky m ilovaná rajská omáčka a knedlozelovepřo, výborná svíčková je pro nás už samo zřejmostí. O polévkách raději psát nebudu, to nejsou polévky, to je koncert chutí a nápadů. Taková knedlíčková ááááááách. 19

20 O tom, že toto není reklamní text pro výroční almanach, ale holá skutečnost, svědčí i fakt, že v roce 2002 a 2003 dokázaly vařit naše kuchařky pro dvě školy, naši a pro vyplavenou Základní školu T. G. Masaryka, která sídlí naproti a nikdo si nestěžoval. Mimo to kolem 100 dospělých strávníků k nám neváhá chodit přes celé město na výborné obědy. Škoda, že mám k dispozici jen slova, připnout ke každému almanachu alespoň malý zákuseček, ukázku práce našich kuchařek, by bylo úžasné. Vzpomínky z minulého století 20 Jana Ho lečková, hospodářka SZeŠ Lidský rod je jak listnatý strom. / Vítr strhává listí na zem, ale přiblíží se doba jara / a na kmeni vyraší nová zeleň. Homérova Ilias Zemědělská škola v Písku přežila již 135 takových jar. Jako strom života se košatí do šíře i výšky, zasahuje svými kořeny i do hloubky, minulosti, dneška i zítřka. Se svými spolupracovníky jsme osnovali budoucnost pro naše žáky a není větší odměna učiteli, než po čase potkat absolventy, kteří umějí a chtějí čestně žít, těšit se ze života a mít radost z osobních úspěchů. Za svého dlouho letého působení na škole jsem přispěl k jejím úspěchům i mnohdy rozporuplným osudům. Musím vyslovit vděčnost řadě svých přátel, pedagog ickým pracovníkům, kuchařkám, zaměstnancům školního statku a hospodářským pracovníkům za vzájemnou součinnost a pochopení. Mnoho našich absolv entů vděčně vzpomíná na zahraniční praxe, v té době ojed inělé. Vyb avuje se mi groteskní zážitek. Při projednávání družebních vztahů projev il ředit el školy v Bautzenu přání své choti vidět podzimní výlov, nejlépe v sobotu. Domluvil jsem se ško lním rybářstvím. Byl však deštivý týden a Selibovský rybník nestekl. Jako náhradní program jsem zajistil účast na devizov ém honu v Radanech, kde naši studenti v rámci praxe z myslivost i dělali honce. Ředitel lesů Protivín nás hned po stavil n a jedno stanoviště. Rán a za ránou. O přestávce nám vybrali místo s lepším výhledem. Hosté z Bautzenu byli podívanou nadšen i. Náhle se střelec otočil k nám Wie gehts Herr M.? a bylo po nadšení. Nemohli jsme čekat na slavnostní zakončení, ani dárek z lovu. Vraceli jsm e se do Písku a ze siln ice vidíme, že blatenští rybáři na Putimském prostředním dolovují. By li jsme vlídně přijati i dobře obdarováni. Den se tedy nakonec vy vedl, ale prob lémům nebylo konec. Ryby přenocovaly ve skleníku v kamence, ale slíbení bažant i nedorazili včas. V neděli po svačině jsem šel sebejistě pro ryby, ale skleník byl zamčený. Po chvilce přišel školník s neblahou zprávou o bažantech, ale

135. výročí Střední zemědělské školy V Písku

135. výročí Střední zemědělské školy V Písku 1870 2005 135. výročí Střední zemědělské školy V Písku 2 Učitelský sbor školy rolnické a učiliště lesnického z roku 1877. Předmluva Hodnoty nejsou módní doplňky, které se dají jen tak měnit. Ellen Goodmanová

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2009 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a. základní údaje o škole název : Střední zemědělská

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Hana Rabenhauptová Jaroslava Hauptmanová Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Zdena Hrůzová Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr.

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

St ední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kn žskodvorská 33/A, 370 04 eské Bud jovice

St ední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kn žskodvorská 33/A, 370 04 eské Bud jovice Harmonogram absolutorií erven ádné, opravné a náhradní termíny FINANCOVÁNÍ A Ú ETNICTVÍ (denní a dálkové studium) a OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ (denní studium) Místo konání: Nemanická 7, u ebna N12 1.OT ŠTOREK

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 ředitel : Jan Pražma zást.ředitele: Běla Válková ředitel školy :Jan Pražma zást.ředitele: Václav Šafář 1.a Anna Stráská 1.a Anna Stráská 1.b Karla Šubrtová 1.b

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice A. Základní údaje 1. Adresa fakulty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice Telefon: 038/7771111 Fax: 038/5300122 IČO: 60076658 DIČ: 077-60076658

Více

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 věk. kat. pořadí soutěžní kategorie tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér do 7 let 1. není členem AŠSK Aerobic team

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie Jméno Příjmení Tituly Specializační obory nelékařských zdravotnických povolání Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie 1. Vlastimil Král RNDr., CSc. 2. Ivo Lochman RNDr., CSc. 3. Helena Marečková

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 Jmenování len zkušebních maturitních komisí, hodnotitel a zadavatel pro školní rok 2011/2012 Podle 80 odst. 5 a 80a zákona. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním,

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Přespolní běh HANDICAP REGIONÁLNÍ PŘEBOR. Přespolní běh. Výsledková listina. Mladší chlapci A

Přespolní běh HANDICAP REGIONÁLNÍ PŘEBOR. Přespolní běh. Výsledková listina. Mladší chlapci A Mladší chlapci A 1 58 Hanuš Jiří Úštěk 01:59 2 88 Baláž Daniel ZŠ praktická, Bílina 02:00 3 91 Gaži Julius Dlažkovice 02:16 4 93 Čonka Martin Kadaň 02:18 5 89 Bárta Daniel Kadaň 02:21 6 90 Dunka David

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 1 Obsah výroční zprávy o činnosti školy a) základní údaje o škole 3 b) přehled oborů vzdělání 4 c) rámcový popis

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky. ročníků ZŠ 1. Ježek Vojtěch 12 2. 4. Krčková Johana Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram Soukup Jiří Barták Martin 5.. Hlaváč Jan Králíková Dominika Novotný Václav..

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351)

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351) Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2014/2015 Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: petrsvoboda3@seznam.cz Vyučuje: Út,Pá ZUŠ Hostivař Vyučuje: Po, Čt Dopplerova, odloučené

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity Lesnická a dřevařská fakulta ČZU v Praze, Redakce časopisu Svět myslivosti, Dendrologická, Dobřichovice, o. s., Soukromý statek Hájek Čilá, Vás srdečně zvou na odborný seminář Naše zvěř a myslivost 2012

Více

Seznam rozmnožovacích chov, p sobících na území R v roce 2011 a za azených do uznaného šlechtitelského programu v ely kra ské

Seznam rozmnožovacích chov, p sobících na území R v roce 2011 a za azených do uznaného šlechtitelského programu v ely kra ské Jan Šilhán Hole ova 2650/86 150 00 Praha 5 Telefon: siljan@email.cz Ji í Strnad Jižní 220 251 62 Muka ov Telefon: 603173881 info@vceli-farma.cz Karel Novák Háje 34 261 01 Háje Telefon: 318627108 Václav

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

577 127 Pavelka Josef č.p. 144, 76345 Doubravy

577 127 Pavelka Josef č.p. 144, 76345 Doubravy KÚ parcela KN parcela PK druh pozemku využití pozemku LV výměra celkem výměra v ZCHÚvlastník adresa I. vlastníka I. podíl vlastník II. 631396 559 559 ostatní plocha neplodná půda 10001 5789,173 236 OBEC

Více

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina Krajský přebor Vysočiny č.16/09-10 21. února 2010 Opět neúplné kolo. Utkání TJ Třebíč D - Sokol Častrov odloženo na 3.4 v 10:00. Ve Velkém Meziříčí padla druhá pětistovka tohoto ročníku a zahrál ji Bohumil

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 07. Březen 2015 V tabulce družstev po 18 kole nastala jen jediná změna. Havlovice B a Újezd Sv. Kříže si vyměnili svoje pozice. Sokol Kdyně vítězí na Sokolu Plzeň V a odskakuje pronásledovatelům.

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady 2014 Kapr 21,50 97 Jezero I Fiška Václav Kapr 21,00 100 Jezero I Stehlík Zdeněk Kapr 19,00 94 Jezero I Fiška Václav Amur 18,30 124 Labe Chmelík Petr Kapr 17,80 91 Labe Hampl Ondřej Kapr 17,40 89 Jezero

Více

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo Datum konání: 30.9.2009 Místo konání: Stará Boleslav-Houšťka Pořadatel: Slavoj Stará Boleslav a MDDM Čelákovice Výsledky zpracoval: Bukačová, Morávek Ředitel

Více

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec ZPRÁVA č.5-2013/14 1) Výsledky krajských přeborů Mladší žactvo: 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec 11-12. Kuřík František Orel Studenec 25-32.

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny ID: M 2008-2013 Kategorie: Předškolní děti 2008 a ml. Hoši 100m 1 46 Cihlář David 2009 Horšovský Týn 00:00:25,00 2 3 Reiniger Ondřej 2008 TJ Sokol

Více

Zemská výstava PH Českého sdružení CHPH

Zemská výstava PH Českého sdružení CHPH Zemská výstava PH Českého sdružení CHPH Místo konání : sportovní hala - VODŇANY Datum konání : 16.11. 2013 Pořadatel výstavy : OS Prácheň z pověření ČS ČMSCHPH Propozice výstavy : 1. Mistři OS vystaví

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m Mladší žákyně 2001-2002 1 300m 9:30 1 Šťastná Veronika 2001 ASK Slavia Praha 5:04 2 Štěpánová Aneta 2001 ASK Slavia Praha 5:04 0:00 3 Šínová Tereza Elena 2001 Atletika Jižní Město 5:07 0:03 4 Eibichová

Více

Seznam rozhodčích. 2015-09-11 10:33:24 Swim Meet Manager v2.2.1.3 (www.swimsolutions.cz) Licence: PoPro

Seznam rozhodčích. 2015-09-11 10:33:24 Swim Meet Manager v2.2.1.3 (www.swimsolutions.cz) Licence: PoPro Seznam rozhodčích Funkce Jméno Kvalif Vrchní rozhodčí Ladislav Štefl I Startér Jiří Dub I Hlasatel Filip Neuls II Časomíra Martin Procházka II Počítač Petr Adamec I Pomocný startér Filip Pospíšil III Rozhodčí

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ ze dne 25. 9. 2002 Usnesení č. 88 ZM schvaluje RZ č. 12/2002 v tomto znění: snížení výdajů na par.2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2006

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, dárci, tím, že jste se zařadili mezi dárce, poskytujete nám všem útěchu a vědomí, že nejsme ve svém

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Třída: B4.I (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Předseda: Ing. Zdeněk RŮŽIČKA Místopředseda: Ing. Miroslav ŠIROKÝ

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 29. Listopad 2014 Poslední podzimní kolo bylo pohromou pro domácí družstva, (s výjimkou Havlovic A). Favorité hráli venku a tak se tabulka změnila jen v prostřední části. Druhou domácí

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

VYCHOVATELSTVÍ ROZPIS STÁT Í ZÁVĚREČ É ZKOUŠKY KVĚTE - ČERVE 2008

VYCHOVATELSTVÍ ROZPIS STÁT Í ZÁVĚREČ É ZKOUŠKY KVĚTE - ČERVE 2008 VYCHOVATELSTVÍ ROZPIS STÁT Í ZÁVĚREČ É ZKOUŠKY KVĚTE - ČERVE 2008 KOMISE Č. 28 Vychovatelství se speciální pedagogikou Předseda: Doc.PaedDr.Josef Horák,CSc. Členové: Prof.PhDr.Martin Bílek,Ph.D. den: 19.

Více

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu JPD 3 EKOGRAMOTNOST pod

Více

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Databáze výsledků byla zaslána elektronicky ke zpracování v pondělí 25.11.2013 v 11:04 hod. 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ - 21. 1. Radová Eliška 03 Č.Lípa 0:27.45 340 25. 2. Vestfálová Lada 02 Liberec 0:28.58

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník Strana 1 z 13 TJ KOH-I-NOOR České Budějovice oddíl plaveckých sportů KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník plaveckých závodů mladých talentů náborové závody České Budějovice

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace 1 Žáci mají možnost ubytování na domově mládeže. Stravování ve školní jídelně Možnost získat řidičský

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina Krajský přebor Vysočiny č.20/09-10 28. března 2010 Nejvíce chyb letošního ročníku bylo v tomto kole, hráčům přestávka asi moc neprospěla, i co se týká poražených kuželek bylo kolo páté nejslabší. Remízový

Více

INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE

INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.2

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Přehled učitelů působících u krajanských komunit 1997-2015/16

Přehled učitelů působících u krajanských komunit 1997-2015/16 Přehled učitelů působících u krajanských komunit 1997-2015/16 Jméno země Školní rok 97/98/99 Rychecká Petra Austrálie, Melbourne 17.1.1997-15.5.1998 Voříšek Petr Kanada, Scarborought 29.3.1997 11.5.1997

Více

Agronomická fakulta MENDELU

Agronomická fakulta MENDELU MENDEL-INFO 2013 26. února 2013, Křtiny doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Agronomická fakulta MENDELU www.af.mendelu.cz 1. ročník Mendel-Info 2012 (9. března Žabčice) 2. ročník Mendel-Info 2013 (26. února Křtiny)

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 21. Březen 2015 Sokol Kdyně porazil TJ Dobřany a udělal další krůček k postupu. CB Dobřany prohráli i svoje další domácí utkáni, tentokrát se Sokolem Pec p. Čerchovem. O lepší výsledek

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 1.Hadáčková Bára (Sokol České Budějovice), 9:1 (106:49) 25 b. (1) Haviarová Erika (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 11:3); (2) Stehlíková Kateřina

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV Pracoviště: Vyškov Výtisk číslo: 7. 2. 2015 Druh práce: Označení revírů tabulkami Evidenční číslo výkazu: 1 Vedoucí brigády: Dne: 7. 2. 2015 STEHLÍK MILAN 6 LATOCHA MAREK 6 NALEZÍNEK LADISLAV 6 NAJETO

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A Pardubice 16. 2. 2014 Zpracoval: B. Šiška Dohrávka 17. kola: 11.02 SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A LORENC Lukáš 339 0:2 436 VENCL Jan PELIKÁN Jiří 465 2:0 410 STEJSKAL Jakub

Více

Kubát Jan SKUŘ Plzeň Gregor Martin Sokol Nusle Tonhauser Martin Batesta chodov Tonhauser Robert Batesta chodov Huleš Petr Baník Svatava

Kubát Jan SKUŘ Plzeň Gregor Martin Sokol Nusle Tonhauser Martin Batesta chodov Tonhauser Robert Batesta chodov Huleš Petr Baník Svatava skupina žebříček 1 Kubát Jan SKUŘ Plzeň 1 Obl-Pl 65,5 2 Gregor Sokol Nusle 2 Obl- Pha 251 3 Tonhauser 3 Obl- KV 85,5 4 Tonhauser Robert 4 Obl- KV 35,5 5 Huleš Baník Svatava 5 Obl- KV 1 6 Bydžovská Hana

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998)

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998) Náčelník Vojenské konzervatoře pplk. Jiří Křen pplk. Jiří Mareš pplk. Ing. Pavel Mařík kpt. Ing. Karol Kohl zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka zástupce náčelníka pro týl XXIV Školská skupina:

Více