135. výročí Střední zemědělské školy v Písku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "135. výročí Střední zemědělské školy v Písku"

Transkript

1

2 výročí Střední zemědělské školy v Písku 2

3 Učitelský sbor školy rolnické a učiliště lesnického z roku

4 Předmluva Hodnoty nejsou módní doplňky, které se dají jen tak měnit. Ellen Goodmanová Použila jsem jako motto výrok americké novinářky, protože si myslím, že výstižně charakterizu je událost, které je věnován tento almanach. Střední zemědělská škola v Písku dovršuje v roce let své činnosti. Vznik la v roc e 1870 a postupem času se stávala institucí, která poskytovala zemědělské a zpočátku i lesn ické vzdělávání zájemcům našeho regionu. Není však účelem této předmluvy zabývat se historií školy, proto přeskočím až do našich dnů. Takovéto výročí poskytuje možnost hodnotit minu lost a zároveň se zamyslet nad budoucností. A právě v této souvislosti považuji slov a již zmíněného motta za velmi charakteristická. Dnešní velmi moderní, hektická a dynamická dob a mnohdy dává přednost věcem současným a zároveň pomíjivým před skutečnými hodnotami. Zaměřuje se pouze na výhody praktické a ekonomické, nastavuje konzumní hled iska a úrovně. Ale právě ve vzdělávání je třeba udržovat kont inuitu, všímat si dlouhodobě vytvořených hodnot a tradic a s jejich pomocí vytvářet nový, moderní vzdělávací profil. A právě v tomto postupu vidím směr pro budoucnost SZeŠ v Písku. Škola udělá max imum, aby sv é studenty tímto způsobem připravila a napln ila tím i odkaz stotřicetipěti let své existence. Ing. Zdeňka Hůrská, ředitelk a školy 4

5 Základní data z historie školy Zemědělství postrádalo více odborných škol, které by připravovaly zemědělské odborníky. Jediná existující škola se nacházela v Táboře, ale to bylo málo. V Písku byla proto otevřena roku 1870 Odborná zemědělská škola, do jejíhož prvního ročníku nastoupilo 11 žáků. Prvním ředitelem byl zvo len J. Suda, který tuto funkci zastával vedle svého zaměstnání. Škola neměla vlastní budovy, a proto se vyučovalo v nájem ních prostorách. Vzhledem ke špatné správě školy bylo rozhodnuto o její reorganizaci. Do funkce ředitele byl dosazen Lad islav Burket (působil na škole ) v době, kdy byl úpad ek ško ly v elm i značný. Na zem ském výboru mu bylo řečeno: Jděte t am a zkuste to. Když to nepůjde, zamkněte to a přineste nám klíče. Díky jeho aktivitám se začala vracet důvěra v e ško lu. Důkazem toho byly i stoupající počty studentů. Přesto dál zápasili s nedostatkem financí. Řed itel vyh ledal n a pražském předměstí vhodný pozemek. Konečné plány na stavbu vypracoval ing. Josef Maýr. Rozpočet na stavbu činil zlatých. Dne byla budova slavnostně předána sv ému účelu. K budově byla postaven a zelinářská zahrada, ovocná zahrada, pařen iště a skleník. S úspěchem se škola zúčastnila výstavy ve Vídn i r a zemské jub ilejní výstavy v Praze r. 1891, kde byla odměněn a čestným diplomem a stříbrnou medailí. V r byl vystavěn nový internát, kde bylo ubytováno 70 žáků. Od r se vyučovalo podle nových osnov, které látku prohlubovaly. Pozornost byla věnována i tělesné výchově. Škola dostala příspěvek ve výši zlatých. V těchto letech navštěvovali školu odborníci z Rakouska, Rumunska a Bu lharska, aby si prohlédli ústav, zejm éna internát, jako inspiraci pro své vlastní školy. Ve školním roce odchází ředitel Ladislav Burket, který dál působil jako řed itel samostatného lesnického učiliště. Jeho půso bení je navždy spjato se jménem zemědělsk é školy v Písku. Převzal ústav zubo žený, téměř bez žáků, a za něko lik roků n ávštěvnost stoupla tak, že by lo nutno vystavět vlastní budovu. Po skončení 1. světové války byl hlavní zájem ředitele Karla Knob locha n a uv edení školy do normálního provozu. Konso lidaci poměrů školy, zejména fin ančních, prospělo převzetí ško ly zemským vý borem v r Škola hospodařila n a pozemcích najatých od města Písku. V rámci pozemkové reformy byly po delším jednání pozemky, pole a louky prodány škole za ,05 Kč. 5

6 V listopadu 1942 zabrala německá armáda budovu školy pro své účely a rolnická škola byla přestěhována do budovy vyšší lesn ické školy. Ve druhém patře měla velkou lo žnici pro internisty, dvě učebny, sborovnu, která sloužila i jako ředitelna. Sbírky a knihovna byly ve skříních na chodbě a v jedné nouzové místnosti. Tam zůstala škola až do konce války. Ve školním roce se nevyučovalo. V lednu 1953 byla budov a postižen a požárem, který vzn ikl od trámu zazděného v komíně. Den je smutným datem v dějinách školy. Toho dne při autobusové srážce s traktorem byl usmrcen učitel praxe, dvě žákyně a tři žáci. Něko lik dalších bylo těžce raněných. Od roku 1996 byl na škole zřízen obor ekologie a ochrana krajiny, který v souladu s požadavky doby připravuje studenty na ekolog ická po volání, případně na další studium na vysokých školách. Velká zásluha za zavedení tohoto nového studijního oboru náleží ing. Václavu Račanov i, řediteli SZeŠ Písek v letech Dále v době jeho řízení došlo k celkové rekonstrukci školy od střechy až po sklepy. Druhým oborem je agropodnikání zaměřené na moderní trendy pěstování rostlin a chov zvířat. V roce 2004 byla provedena kompletní rekonstrukce sociálních zařízení. Od ledna 2005 byl školní statek Dobešice převeden pod vedení školy. Ornament z dvacáté osmé výroční zprávy z roku

7 Současný život školy Studijní obory Střední zemědělská škola v Písku se od svého zalo žení v roce 1870 významně po dílí na vzdělávání odborníků v regionu. Studium je čtyřleté s maturitou a je určeno pro chlapce i dívky. Škola nabízí studium ve studijních oborech Agropodnikání a Ekologie a ochrana krajiny. Oba obory nabízí všeobecně vzdělávací a volitelné odborné předměty, kterými je dáno specifické zaměření studia s ohledem na zájmy žáků a potřeby praxe. Absolvent i mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách. Studijní obor Agropodnikání nabízí zaměření na agroekologii, chov koní nebo zemědělský provoz. Kromě výuky teoret ických předmětů probíhá také praktická výuka na několika pracovištích, např. Školním statku Dobešice, Zemském hřebčinci Písek apod. Absolvent i se uplatní jako podnikat elé v zemědělství nebo agroturistice, zpracovatelských podnicích, orgánech státní správy a samosprávy. Studijní obor Ekologie a ochrana krajiny připravuje odborníky pro práci v průmyslové sféře, zemědělství, lesním, vodním a odpadovém hospodářství, podnicích a firmách zabývajících se sledováním stavu slo žek životního prostředí, projektováním a územním plánováním, údržbou životního prostředí, obnovou a tvorbou krajiny, výrobou ekologických výrobků a zařízení, případně i osvětovou činností. Úspěšnému uplatnění v praxi a v dalším studiu určitě napomůže praktická výuk a na lokalitách v okolí Písku, ve zv láště chráněných územích (národní přírodní rezervace, CHKO a NP) nebo v oblastech rekultiv ací po těžbě surovin. Pro výuku odborných předmětů v obou oborech jsou ve škole velmi dobře vybavené učebny a laboratoře. Všichni žáci získají řidičské oprávnění skupiny B a žác i oboru agropodnikání i skupiny T. Zájemci o myslivost získají potřebnou kvalifikac i a praxi ve školní honitbě a mohou získat lovecký lístek. Zájemci o chov koní mají mo žnost praxe v Zemském hřebčinci v Písku nebo v jiných podnicích se zaměřením na chov koní, kde získají základní kvalifik aci. Výuka výpočetní techniky probíhá ve velmi dobře vybavených učebnách a je zaměřena na aktuální aplikační programy. Žáci mají volný přístup k internetu, a to i v době mimo výuku. Škola má vlastní školní jí delnu, pro žáky z větší vzdálenosti je zajištěno ubytování v domově mládeže. Žáci jsou přijímáni na základě přijímacího řízení, tj. testu z bio logie, chemie a průměrného prospěchu za poslední tři úplná po loletí základní školy. Ing. Miloš Cieslar, zástupce ředitelky školy 7

8 Učebn í plán studijního oboru M/001 Agro podnikání Kategorie a názvy Počet týd. vyuč. Počet týd. vyuč. Počet týd. vyuč. vyučovacích předmětů hodin v ročníku hodin v ročníku hodin v ročníku Zaměření Agroekologie Chov koní Zem. provoz Ročník Povinné předm. celkem Základní celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Aj nebo Nj Občanská nauka Dějepis Hospodářský zeměpis Matem atika Fyzika Práce s počítačem Tělesná výchova Biologie a ekologie Chem ie Základy mechanizace Pěstování rostlin Chov zvířat Ekonom ika a podnikání Motorová vozidla Praxe Výběrové celkem Psaní na stroji Chov koní Ekologie regionu Ochrana rostlin Veterinářství 2 2 Lesnictví / Myslivost Ovocnářství a zelinářství Účetnictví Krajina a živ. prostředí Právo Volitelné * Nepovinné celkem Chov koní Lesnictví / Myslivost 2 2 Veterinářství Účetnictví Praxe celkem /počet týd Učební / týdnů Odborná ind./týdnů Odborná prázd./týdnů Odborná prázd./dnů * Konverzace z Aj, Nj nebo, Seminář z Bio, Ch, Řízení speciálních strojů Celkem Celkem Celkem 8

9 Učebn í plán studijního oboru M/004 Ekologie a ochrana krajiny Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem za studium Ročník Celkem Povinné předměty celkem Základní celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Aj nebo Nj Občanská nauka Dějepis 2 2 Matem atika Fyzika Tělesná výchova Biologie Chem ie Biotechnologie 3 3 Ekologie 2 2 Monitorování a analýzy 3 3 Práce s počítačem Geologie a pedologie Geografie Meteorologie a hydrologie Ochrana životního prostředí Krajina a životní prostředí Hygiena a toxikologie 2 2 Ekonom ika Odpady 3 3 Právní příprava Psychologie práce 2 2 Praxe 3 3 Výběrové a volitelné celkem Psaní na stroji 2 2 Geodézie 2 2 Řízení motorových vozidel 2 2 Fotografování 2 2 Lesnictví nebo Myslivost 2 2 Rekultivace 2 2 Konv. z Aj/Nj nebo Sem. z Bio/Ch 2 2 Nepovinné celkem Chov koní 2 2 Účetnictví Praxe celkem / počet týdnů Učební praxe / počet týdnů Odborná praxe ind. / počet týdnů Odborná praxe prázdninová

10 Výuka praxe Praktické vyučování je nedí lnou součástí komplexní výuky naš ich žáků v souladu s profilem absolv enta jednotlivých studijních oborů. Ap likace teorie v praxi je velm i dů ležit á a zásadní metoda vzděláv ání mladé g enerace zemědělců, ekologů. Praktická výuka je rozdělená n a učební odbornou praxi a ind iv iduální odbornou praxi. Učební odborná praxe je témat icky zaměřená v jednot livých ročnících podle probírané látky v odborných předmětech, podle odborné vyspělosti žáků a samozřejmě v souladu s učební osnovou předmětu. Individuální odborná praxe pro studijní obor Agropodnikání: První ročník zajišťu je provoz školní a botanické zahrady, údržbu parkové části a okolí školy. Druhý až čtvrtý ročník vykonává tuto praxi na Školním statku v Dobešicích, v Zemském Hřebčinci, na zemědělských podnicích, soukromých stájích, podnicích zemědělských služeb. Žáci plní úkoly podle pracovních náplní daného pracoviště. Praktická maturitní zkouška Individuální odborná praxe pro studijní obor Ekologie a ochrana krajiny: První a druhý ročník zajišťuje provoz školní a botanické zahrady, údržbu parkové části a okolí školy. Třetí ročník se seznámí s odborem životního prostředí Města Písku, provozem Městských služeb v Písku, které zajišťují ekolog ická op atření a údržbu krajiny, města, a provozem odpadového hospodářství v Písku. Ve čtvrtém ročníku žáci spolupracují jeden týden s odborem životního prostředí, seznámí se podrobněji s problematikou životního prostředí a v druhém polo letí p ak pracují v laboratoři RNDr. Vladimíra Kožíška. Zde získáv ají přehled ve vzorkování, analý zách potravin, krmiv a dalších materiálů. 10

11 Fytocenologie na rašeliništích v okolí Mariánských lázní Součástí této výuky jsou i odborné exkurze do zemědělských provozů, na výstavy, předváděcí akce, které vhodně dop lňují vzdělávací proces. Velkým pozit ivem je spolupráce s JČU v Českých Budějovicích, především s katedrou ekologie. Ve spolupráci s nim i máme zajištěny odborné exkurze na špičkové úrovni pro obor ekologie a ochrana krajiny. Dále nám poskytují odborná témata pro SVOČ a závěrečné maturitní práce žáků tohoto oboru. Péče o mladé stromky Vytvoření optimálních podmínek pro výuku praxe na SZeŠ v Písku patří mezi velm i náročné úkoly. I když se jedná o značně ekonomicky náročné projekty, je nutné na těchto podmínkách pracovat a každým rokem část vylepšit. Pro naši školu se jedná o prestižní i ex istenční podmínku. Ing. Bohumil Šareš, vedoucí praktické výuky 11

12 Školní statek Dobešice Malé ohlédnutí do historie: Zemědělské školství má v Písku dlouholetou tradici. Dějiny školy se datují od roku Vedení nově založené školy uznávalo, že kromě teoretické výuky je nutná i výuka praktická. Proto požádalo tehdejšího majitele dobešického statku o příděl vhodných pozemků. Škola získala 50 korců (14,39 ha) pozemků v lokalitě Na Jihru. Později tento pozemek nevyhovoval, a proto bylo postupně pronajato několik statků v okolí školy. Roku 1883, kdy vypršel nájem posledního statku, bylo rozhod nuto zřídit vlastní hospodářství školy, které by umožňovalo lepší vý chovnou práci. Obec Písek půjčila škole pozemek starého vojenského cvičiště o výměře 5 jit er (2,88 ha) a dále bylo najato několik dalších pozemků. Pozemky sloužily hlavně jako pokusná pole. Po výstavbě školy v roce 1887 bylo přikročeno k výstavbě hospodářských a provozních budov školního statku v blízkosti školy. Školní statek byl budován podle finančních možností školy až do roku 1912, kdy výměra pozemků činila 22,47 ha. Tato výměra byla obhospodařována s nepatrnými změnam i až do roku V roce 1936 se výměra školního statku zvýšila o pozemky darované obcí Písek na 27 ha. V této velikost i slou žil ško lní statek svému účelu do roku Po otevření střediska pracujícího dorostu při dvouleté zemědělské škole byla snah a školní statek zvětšit. Proto byl od 1. ledna 1953 převzat bývalý nájemní dvůr Dobešice od Státního statku Protivín o výměře 132,40 ha a výměra školního statku vzrostla na 159, 70 ha. Stávající provozy z původního statku byly postupně přemístěny do Dobešic. V dalších letech se výměra školního statku dále zvětšovala. V roce 1958 bylo převzato od podniku Státní rybářství v Blatné z provozu Písek 42,30 ha zemědělské půdy, v roce 1963 bylo delim itováno celé hospodář ství a výměra školního statku se zvýšila na 470 ha zemědělské půdy. Statek byl postupně vybaven moderními stroji a ostatním zařízením. Vzhledem k zastaralému provozu čtyřřadého kravína a stále se rozrůstajícímu městu, byl vznesen požad avek na zrušení provozu živočišné výroby v Písku. Proto bylo v roce 1968 zah ájeno řízení k výstavbě nového ško lního statku. Bylo vybráno a schváleno stav eniště po levé straně siln ice Písek Topělec, které bylo uprostřed půdního fondu školního statku. Tato stavba byla zařazena do prioritních staveb ministerstva zemědělství a vý živy. Pro stálé odsunování termínu zahájení stavby a různé další průtahy bylo později od výstavby nového školního statku upuštěno. Po dohodnu tém a schváleném silničním průtahu Písek Praha, po projednání všech změn proti původnímu záměru a ujištění, že nenaruší objekty školního statku, bylo započato v roce 12

13 1983 s budováním nových objektů pro živočišnou výrobu. Byla postavena odchovna mladého dobytka, kravín, silážní prostory, jednoduchý sklad sena a slámy. Pro potřeby školy byla postavena víceúčelová budova s učebnami pro praktické vyučování, která bohužel již k těmto účelům neslouží. Výměra zemědělské půdy dozn ala v posledních 10 letech také velkých změn, a to především budováním nové siln ice a výstavbou průmyslové zóny v této části u města Písku. Tento úbytek by l kompen zován pronájmem zemědělské půdy v nejbližším okolí. Současnost a co dál Školní statek musí vytv ářet podmínky pro praktickou výchovu a výuku mladých středoškolsky vzdělaných odborníků. Několik aletá stagn ace hospodaření a rozvoje ško lního statku nemůže být v současných podmínkách naší výmluvou. Zároveň musí umožnit našim žákům ukázky pokud možno i moderních způsobů hospodaření, mechanizace, včetně přehledu jednot livých kategorií hospodářských zvířat. To je velmi ekonomicky náročné a bude to neustálý boj v době budoucí. Od se školní statek stává součástí Střední zemědělské školy, a to představuje celou řadu velm i náročných změn. Na statku bylo nutné operativně vyřešit vlastnické poměry, organizační strukturu, technologické linky, efektivní způsoby hospodaření, změny v ev idenci a další. Nutná je i optimalizace a modernizace mechanizačních prostředků. Samostatnou kapito lou zůstává údržba a rekonstrukce budov, investiční výstavba. To je opravdu náročný úkol pro nové vedení střední školy a školního statku. V roce 2004 školní stat ek obhospodařoval celkem 445,5 ha zemědělské půdy, z toho 36,7 luk a pastvin. Rostlinn á výroba je zaměřena na pěstování obilovin, řepky o zim é, kukuřice na siláž. Živočišná výroba na chov skotu a výkrm prasat. Ing. Bohumil Šareš 13

14 Další aktivity Botanická zahrada Pozemky školní botanické zahrady jsou součástí areálu SZeŠ. Uprostřed je zahradní domek se sk leníky. Zahrada je rozdělena n a malé pole, vlastní botanickou část a ovocný sad. Polní část slouží k pěstování základních druhů kořenové, cibulové, košťálové, listové, plodov é zeleniny, a k pěstování květin k řezu. Ovocný sad obsahuje starší zák ladní sortiment jab loní, hrušní a peckovin. Botanická část, 171 parcelek, je rozdělena na část pěstovaných zemědělských plod in podle odrůd (obiloviny, luskoviny, olejniny, okopaniny, pícniny), část druhů zeleniny, léčivých rostlin a botanický systém podle taxonů. Zahrada zajišťu je podmínky pro realizaci ind iv iduálních praxí 1. ročníků a 2. ročníku ekologického zaměření a některá témata učební odborné praxe. Žáci se učí základním dovednostem, návykům, práci s nářadím, ošetřování rostlin, pěstebním činnostem, řezu a ošetřování ovocných dřevin atd. Důležitou funkcí je i dostupnost vhodného živého rostlinného mat eriálu k výuce, k poznávačkám i k maturitním zkouškám. Ve skleníku se provádí předpěstování sadby, řízkování a množení okrasných rostlin, pěstování listové a plodové zelen iny. Na jaře 2005 by la zahájena obnova části ovocného sadu s předvedením různých pěstebních technologií. Sortiment bude postupně doplňován a obnoven. Dovolím si v zpomenout na ing. Ladislava Petroviče, který se věnoval praktické výchově mladé generace na školní zahradě i v důchodu a velmi se zasloužil o její zachování. Za jeho působení byla v největším rozkvětu v posledních 15 letech. Ing. Bohumil Šareš Školní honitba Dobešice Honitba Střední zemědělské školy v Písku byla uzn ána v roce 1993, v době tvorby nových honiteb podle zákon a o myslivosti č. 512/92 Sb. Její výměra činí dohromady 665 ha, z toho je 499 ha zemědělské půdy, 148 ha lesa a 18 ha vodní plochy. Honitba leží na třech kat astrálních území a to k. ú. Písek, kde se nachází její největší část, další část i honitby pak leží v k. ú. Topělec a na k. ú. Oldřichov. Naše honitba slouží jako účelové zařízení školy k výchově mladých adeptů myslivost i. Předmět Myslivost je na naší škole vyučován po desítky let a po jeho absolvov ání opustilo školní lavice mnoho nadějných mladých myslivců. Vytvoření honitby Dobešice, jak se nazýv á v současné době podle platných zákonů o myslivosti, zcela jistě přispělo nemalou měrou ke zlepšení výuky 14

15 předmětu jako takového. Právě v naší honitbě vykonávají studenti zákonem předepsanou mysliveckou praxi v rámci předmětu a na závěr školního roku mohou potom zcela zákonitě skládat závěrečnou zkoušku z myslivosti, kde jistě uplatní i zkušenost i v praxi nabyté. Honitba Dobešice se rozkládá v severozáp adní příměstské oblasti našeho města Písku. Je tvořena z větší části zemědělským i pozemky, obhospodařovanými školním statkem Dobešice. Malou část zemědělské půdy v katastru honitby obhospodařuje potom ZD Čížová. Tato příměstská oblast sice s intenzivním zemědělským obhospodařováním, ale na druhé straně s příznivými klimatickými podmínkami a rozmanitostí pěstovaných kultur a bylin, navíc protkaná množstvím potůčků, melioračních kanálů a sítí rybníků, vytváří pro chov zvěře velm i příznivé pod mínky. Nezanedbatelným přínosem je i řeka Otav a, tvořící část hranice naší ho nitby. Její nezamrzající městská část je útočištěm v elk ého množství divokých kachen. Sedm rybníků v honitbě se svým bohatým rákosovým okrajem vytváří dobré podmínky pro život b ažantí zvěře i divokých kachen, množství luk a pastvin zase svědčí zaječí a srnčí zvěři. Lesní část honitby okolo levého břehu řeky Otavy směrem k Topělci je tvořena převážně smrkovými ku lturami s příměsí listnáčů, převážně buku s několik a rozsáh lými pasekami s hustým podrostem mladých smrků. Smíšené porosty ve svazích nad řekou jsou oblíbeným místem černé zvěře. Druhá část honitby s větší rozlohou lesa se nachází v oblasti bývalého vojenského prostoru Oldřichov. Díky všem těmto skutečnostem umožňuje naše hon itba dobré hospodaření se zvěří, kvalitní praktickou výuku adeptů myslivost i i p lnohodnotné lovecké vyžití studentů a pedagogů. Určitou nevýho dou honitby je pak větší pohyb osob v přírodě díky těsnému sousedství města a lepší podmínky pro život predátorů v porovnání s honitbami více vzd álenými od města Písku. V současné době máme normované stavy zvěře ve výši 20 ks srnčí zvěře, dále 30 ks bažantů a 30 ks zaječí zvěře. Kromě těchto normovaných druhů žije v naší honitbě z pohledu myslivecky obhospodařovaných druhů zvěře dále koroptev polní, jezevec lesní, holub hřivnáč, kachna divoká a ze spárkaté zvěře zvěř černá. O chod honitby se v současné době stará celkem 13 myslivců, převážně z řad zaměstnanců školy a statku a z řad bývalých studentů školy. Po uznání honitby v roce 1993 vykonával funkci myslivec kého hospodáře ing. Václav Kop et, po jeho odchodu na zasloužený odpočinek dn es tuto funkci zastává Pavel Vain ar. V honitbě je zřízeno celkem 16 přikrmovacích zařízení pro zvěř a šest mysliveckých posedů. Průměrný roční odlov činí 10 ks srnčí zvěře, 2 ks černé zvěře, 10 ks bažantů kohoutů a 30 ks divokých kachen. 15

16 Co říci závěrem? Snad zbývá si jenom přát, aby honitba Dobešice i nadále se ctí plnila svoji h lavní funkci, kterou je výchova mladých adeptů mysliveckého řemesla. Aby ti, kteří se o ni starají, se o ni starali s láskou a v duchu všech mysliveckých zvyků a tradic. Aby také ona na druhou stranu skýtala spokojený život vš em svým obyvatelům, ať už dvou nebo čtyřnohým. A nakonec, aby přinášela i mnoho radostí a hezkých mysliveckých zážitků také nám, obyčejným myslivcům. Mys livosti zd ar Pavel Vainar, vyučující SZeŠ Písek Klub ekologické výchovy Od podzimu roku 2001 se st ala Střední zemědělská škola v Písku členem Klubu ekologické výchovy. KEV je profesní občanské sdružení, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekolog ické vzdělávání a výchovu (indiv iduální členství) i školy a další instituce a organizace ( kolektivní členství) zajímající se o ekologické (environmentální) vzdělávání a výchovu. Klub ekolog ické výchovy patří mezi k luby UNESCO rozvíjí komp lexní pojetí ekolog ického v zděláv ání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje. KEV je kolekt ivním členem České společnosti pro životní prostředí, jejímž prostřednictvím může spolupracovat s mnoha ob lastmi vý robní i nevýrobní sféry v České republice, a členem mezinárodní ekolo gické organizace Zelený kříž, založené po summitu Země v Rio de Janeiru, jejíž ústředí najdeme v Ženevě. V rámci tohoto občanského sdružení škola uskutečnila nemálo akcí napomáhajících environmentální výchově. Akt ivně se zapo ju je do seminářů pořádaných Klub em ekolog ické výchovy. Studenti se každoročně zúčastňují výtvarné a lit erární soutěže vyhlášené na určité aktuální téma, jako n apříklad biodiverzita, voda. Naplňování eko logické výchovy přímo v praxi probíhá na Střední zemědělské škole také prostřednictvím Mobilní naučné stezky Píseckými horami. Na šesti dílčích panelech mají možnost žáci zák ladních škol seznámit se se základními principy, vztahy a souvislostmi v ekosystém ech les, rybník a mokřad, louka, s živočichy a rostlinami i obecnými údaji o Píseckých horách. Environmentální výchova je v tomto projektu zajišťována studenty naší školy, kteří žáky škol základních seznamu jí s danou problemat ikou přímo v přírodě. Na odborné a zajímavé informace vždy navazu jí konkrétní úkoly, které dět i plní pod vedením studentů tak, aby vzájemné souv islosti v přírodě lépe pochopily. 16

17 V říjnu 2004 se 2 studenti Střední zemědělské školy v Písku zúčastnili Středoškolské ekologické konference, na které prezentovali své práce zabývající se sledováním změn rostlinného společenstva na dané lokalitě a rekultivacem i na Příbramsku. V neposlední řadě se t aké naše odborná škola zařadila, v rámci Klubu ekolog ické výchovy, mezi školy p ilotní zabezp ečující environmentální výchovu. Ing. Lenka Zámečníková, vyučující SZeŠ 17

18 Chov koní Po likvidaci jezdeckého k lubu SZeŠ v roce 1989 byli koně i na n aší škole v naprostém útlumu. Návrat zp átky k nim je velice po stupný. Nejprve jen několik témat v rámci učebních praxí v zemském hřebčinci. V současné době je předmět chov koní jako jeden z povinně volitelných pro 3. ročník. Prohloubila se spolupráce se zemským hřebčincem. Učební a indiv idu ální praxe se rozšířily do subjektů (např. Stáje Štětice a další soukromí chovatelé). Od školního roku je v studijním oboru agropodnikání jedním zaměřením chov koní. Toto přispělo k rozšíření koňařských témat v teoretickém vyučování i při odborných praxích a exkurzích. Od září 2004 začal díky pochopení vedení školy, kantorů a vstřícnosti zasvěcených žáků, pracovat jezd ecký klub Artex, který sídlí v Nemějicích u Bernartic. Nyní zde mají studenti k dispozici čtyři velké koně a jednoho poníka. Křest hříběte v Nemějicích Spolupráce s univerzitami Ing. Pavlína Bernadová, vyučující SZeŠ Spolupráce s JČU v Českých Budějovicích a SZeŠ v Písku se uskutečňuje v několik a oblastech činnosti. První oblastí je příprava studentů Střední zemědělské školy pro univerzitní studium JČU. Studijní obory a zaměření SZeŠ v Písku eko logie a ochrana krajiny, agropodnikání se zaměřením na agroekologii, chov koní a zemědělský provoz plně odpovídá nabídce studijních oborů JČU. Počínaje akademickým rokem 2003/2004 otevírala JČU Zemědělská fakulta v Českých Budějovicích nové bakalářské obory a to Agroekologie, Rostlinná biotechnologie a Živočišná biot echnologie. I pro tyto studijní obory připravuje SZeŠ v Písku budoucí studenty. Tím je zajištěn a kont inuita studijních oborů a kvalitní odborné vzdělávání. Druhá oblast se týká zkvalitnění odborné výuky, praktického vyučování na SZeŠ. Už třetím rokem organizu jem e odborné exkurze, praxe na 18

19 výzkumných pracovištích JČU na Sokolovsku, na vědeckém pracovišti v Nových Hradech a nově na pracovišti Zbudovská blata. Všechny tyto činnosti dokumentují snahu SZeŠ v Písku o progresivní výuku zemědělských a ekologických oborů, zejména v současném období začlenění českého vzdělávání do EU. Na zák ladě požad avků ČZU Praha katedry pedagogiky zprav id la dvakrát během školního roku (v podzimním a jarním období) umožňuje SZeŠ Písek pedagog ickou praxi v délce dvou až tří týdnů pro posluchače doplňu jícího pedagog ického studia učitelství odborných předmětů nebo učitelství praktického vyučování v rozsahu podle náplně praxe, kterou katedra pedagog iky předklád á. Naše škola dále zajišťuje vhodné cvičné učitele pro každého posluchače, podle možností zab ezp ečuje posluchačům vhodné materiální zázemí během praxe a zajišťuje, aby člen vedení školy se účastnil k las ifikovaných závěrečných výstupů, které jsou zkouškou komisionální a součástí závěrečné zkoušky pedagogické způsobilosti. Ing. Zdeňka Hůrská Školní jídelna Dostala jsem po pravdě řečeno n elehký úko l, napsat o naší školní jídelně, kde se celá léta stravuji a musím přiznat, že mi v ní stále chutná. Už i naši předkové i staří Indové se v hodně věcech odpozorovaných v přírodě shodovali. Mám na mysli české Láska prochází žaludkem a indické Jídlo připraven é smutným kuchařem leží dlouho v žaludku. My na zemědělské ško le máme to štěstí, že kuchařky v naší kuchyni jsou většinou veselé a hlavně vaří s láskou, takže nám chutná. Je tu sice drobná nevýhoda, těžko se bráníme tloustnutí, ale jídelna je nakon ec hlavně pro studenty a ti hodně kalorií potřebují. Když vstoupíte do jídelny, asi moc nadšeni nebudet e, její zařízení určitě pamatuje nejednu školskou reformu, ale na stolech jsou čisté ubrusy, sem tam kytička, ale hlavně to tam úžasně voní. U okénka dvě přívětivé d ámy, dál se nesmí, ale leskne se tam chrom a nerez, a pro laik a to vypadá moderně. Na stěně moderní terminál pro registraci obědů. Jistě by se dalo mnohé přikoupit, kdyby byl náš zřizovatel jenom trošinku štědřejší. Ale m álo p latné, skvělou kuchyn i přeci jenom nedělají stroje, ale jak bylo řečeno v úvodu, lidé. Paní vedoucí nejen vede své kuchařky, citlivě sestavuje jídelníček, ale ještě vymýšlí n a strávníky různé zrady, jako losos plněný chřestem, závitky plněné n ivou, kuřecí řízek Madeta, žáky m ilovaná rajská omáčka a knedlozelovepřo, výborná svíčková je pro nás už samo zřejmostí. O polévkách raději psát nebudu, to nejsou polévky, to je koncert chutí a nápadů. Taková knedlíčková ááááááách. 19

20 O tom, že toto není reklamní text pro výroční almanach, ale holá skutečnost, svědčí i fakt, že v roce 2002 a 2003 dokázaly vařit naše kuchařky pro dvě školy, naši a pro vyplavenou Základní školu T. G. Masaryka, která sídlí naproti a nikdo si nestěžoval. Mimo to kolem 100 dospělých strávníků k nám neváhá chodit přes celé město na výborné obědy. Škoda, že mám k dispozici jen slova, připnout ke každému almanachu alespoň malý zákuseček, ukázku práce našich kuchařek, by bylo úžasné. Vzpomínky z minulého století 20 Jana Ho lečková, hospodářka SZeŠ Lidský rod je jak listnatý strom. / Vítr strhává listí na zem, ale přiblíží se doba jara / a na kmeni vyraší nová zeleň. Homérova Ilias Zemědělská škola v Písku přežila již 135 takových jar. Jako strom života se košatí do šíře i výšky, zasahuje svými kořeny i do hloubky, minulosti, dneška i zítřka. Se svými spolupracovníky jsme osnovali budoucnost pro naše žáky a není větší odměna učiteli, než po čase potkat absolventy, kteří umějí a chtějí čestně žít, těšit se ze života a mít radost z osobních úspěchů. Za svého dlouho letého působení na škole jsem přispěl k jejím úspěchům i mnohdy rozporuplným osudům. Musím vyslovit vděčnost řadě svých přátel, pedagog ickým pracovníkům, kuchařkám, zaměstnancům školního statku a hospodářským pracovníkům za vzájemnou součinnost a pochopení. Mnoho našich absolv entů vděčně vzpomíná na zahraniční praxe, v té době ojed inělé. Vyb avuje se mi groteskní zážitek. Při projednávání družebních vztahů projev il ředit el školy v Bautzenu přání své choti vidět podzimní výlov, nejlépe v sobotu. Domluvil jsem se ško lním rybářstvím. Byl však deštivý týden a Selibovský rybník nestekl. Jako náhradní program jsem zajistil účast na devizov ém honu v Radanech, kde naši studenti v rámci praxe z myslivost i dělali honce. Ředitel lesů Protivín nás hned po stavil n a jedno stanoviště. Rán a za ránou. O přestávce nám vybrali místo s lepším výhledem. Hosté z Bautzenu byli podívanou nadšen i. Náhle se střelec otočil k nám Wie gehts Herr M.? a bylo po nadšení. Nemohli jsme čekat na slavnostní zakončení, ani dárek z lovu. Vraceli jsm e se do Písku a ze siln ice vidíme, že blatenští rybáři na Putimském prostředním dolovují. By li jsme vlídně přijati i dobře obdarováni. Den se tedy nakonec vy vedl, ale prob lémům nebylo konec. Ryby přenocovaly ve skleníku v kamence, ale slíbení bažant i nedorazili včas. V neděli po svačině jsem šel sebejistě pro ryby, ale skleník byl zamčený. Po chvilce přišel školník s neblahou zprávou o bažantech, ale

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

135. výročí Střední zemědělské školy V Písku

135. výročí Střední zemědělské školy V Písku 1870 2005 135. výročí Střední zemědělské školy V Písku 2 Učitelský sbor školy rolnické a učiliště lesnického z roku 1877. Předmluva Hodnoty nejsou módní doplňky, které se dají jen tak měnit. Ellen Goodmanová

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz.

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Příjmení Jméno Ročník nar. Družstvo Zdravotní prohlídka Placeno Poplatek

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr. Dana Marková Jana Šimečková Jitka Sojková Růžena Podlešáková

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: STU/05/0900364/000/003 V Brně dne 31.07.2009 Číslo jednací:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 :

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : 1953/54 1. -5. třída 148 dětí učitelský sbor : Procházka Antonín ředitel školy, Jaroslav Hycl, Růžena Procházková, Marie Krčová, Martin Cvan

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Agropodnikání. Jazykové vzdělání (+ estet.) Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15 1. cizí jazyk 3 3 3 3 12

Agropodnikání. Jazykové vzdělání (+ estet.) Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15 1. cizí jazyk 3 3 3 3 12 Agropodnikání 12 pro 1. ročník název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15 1. cizí jazyk 3 3 3 3 12 Základy společenských věd 1 1 1 0 3 + aplikovaná

Více

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 Monika Novotná, Karlovy Vary 8 139 5. místo KV0049 Petr Lukáš,

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

Příjmení Jméno Kompostér Ulice

Příjmení Jméno Kompostér Ulice Příjmení Jméno Kompostér Ulice Anlaufová Ludmila 1 Štefánikova Babincová Oldřiška 1 Hájov Bajer Jaromír 1 Místecká Bajer Adam 1 Místecká Balcárek Radomír 1 Lomená Baroňová Kateřina 1 Nová Bayer Pavel 1

Více

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ Telefon školy začíná 566 651... sekretariát školy: 566 651 211, fax: 566 626 395 Vyučovací hodiny Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Čas 7:05-7:50 8:00-8:45 8:50-9:35 9:50-10:35

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní Městský úřad MěÚ - budova Radnice Ing. Bradáč František starosta 566 781 001 MěÚ - budova Radnice Komínek Josef místostarosta 566 781 002 MěÚ - budova Radnice Hortová Alena sekretariát 566 781 155 MěÚ

Více

SZeŠ LANŠKROUN www.szes-la.cz

SZeŠ LANŠKROUN www.szes-la.cz jedna ze dvou zemědělských škol v Pardubickém kraji jediná veterinární střední škola v Pardubickém kraji na škole studuje bezmála 300 žáků škola má dlouholetou tradici ve výuce chovu koní a jezdeckého

Více

Experimentáln. lní plochy VÚRV, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně Výzkumné stanice v Jevíčku

Experimentáln. lní plochy VÚRV, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně Výzkumné stanice v Jevíčku VÚRV, v.v.i., Praha 6 Ruzyně VS Jevíčko Ing. Alois Kohoutek, CSc. Ing. Petr Komárek, Ph.D. Ing. Věra V Odstrčilov ilová, Ph.D. Komunikační a interaktivní platformy Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.,

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Pořadové Věc Vypůjčitel

Pořadové Věc Vypůjčitel Pořadové Věc Vypůjčitel číslo 1 Žádost kompostér Huml Jiří, Ing. 2 Žádost kompostér Vondrášek Stanislav 3 Žádost kompostér Vondrášková Ivana 4 Žádost kompostér Svobodová Blanka 5 Žádost kompostér Semecký

Více

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. děkan Univerzitní 26, 306 14 Plzeň tel.: 377634000, fax: 377634002 e-mail: fel@fel.zcu.cz V Plzni 27. 2. 2015 V souladu s 53 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl Poř. subjekt Dat. nar. IČ Adresa 1. Agro - Hochstaffl, s.r.o. 60712414 Husova tř. 684/21, 370 05 České Budějovice 2. Baloušková Eva 20.9.1985 Přešťovice 89, 386 01 Přešťovice 3. Beneda Jiří 25.1.1966 5.Května

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014

Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014 Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014 Žádám

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

1963/1964 9. A třídní učitelka Jiřina Černušáková. 9. A třídní učitelka Anna Mášová. 1964/1965 9. A třídní učitel pan Angelis

1963/1964 9. A třídní učitelka Jiřina Černušáková. 9. A třídní učitelka Anna Mášová. 1964/1965 9. A třídní učitel pan Angelis 1963/1964 9. A třídní učitelka Jiřina Černušáková 9. B třídní učitelka Anna Mášová 1964/1965 9. A třídní učitel pan Angelis 9. B třídní učitelka Jiřina Černušáková 1965/1966 9. B třídní učitel pan Stejskal

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

ve dnech 21. a 22. června 2007

ve dnech 21. a 22. června 2007 Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové www.uhk.cz a Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času http://www.avpvc.zde.cz si Vás dovolují pozvat na 3. mezinárodní konferenci

Více

Příloha č. 2: Seznam žádostí doporučených ke schválení

Příloha č. 2: Seznam žádostí doporučených ke schválení Příloha č. 2: Seznam žádostí doporučených ke schválení Číslo žádosti Žadatel Datum narození Místo realizace Typ kotle Výše dotace 056KD00001 Jaroslava Houdková Tepelné čerpadlo 120 000,00 056KD00002 Iva

Více

St ední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kn žskodvorská 33/A, 370 04 eské Bud jovice

St ední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kn žskodvorská 33/A, 370 04 eské Bud jovice Harmonogram absolutorií erven ádné, opravné a náhradní termíny FINANCOVÁNÍ A Ú ETNICTVÍ (denní a dálkové studium) a OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ (denní studium) Místo konání: Nemanická 7, u ebna N12 1.OT ŠTOREK

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: 20.9.2011 JID: 175411/2011/KUUK/Duch Číslo jednací: 345/UPS/2011-6 Sdělení ve věci odvolání proti rozhodnutí

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

Harmonogram maturitních zkoušek 29.5. 30.5. 2012

Harmonogram maturitních zkoušek 29.5. 30.5. 2012 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ V MILEVSKU Harmonogram maturitních zkoušek 29.5. 30.5. 2012 Třída MSP 4. Předseda maturitní komise: Mgr. Václav Fišer SLOŢENÍ MATURITNÍ KOMISE TŘÍDA MSP

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008002 Název školy: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Zkušební místo: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy,

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy, Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2011/2012 Obsah: Resumé k výroční zprávě 2 Charakteristika školy k výroční zprávě o činnosti..

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014)

Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014) Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014) Základní škola - pedagogičtí zaměstnanci - nepedagogičtí zaměstnaci Plavecká škola a bazén Školní družina Školní jídelna Komunitní škola Základní škola -

Více

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch 9 8 6 7 5 ÚNOR Nj obchod, služby a cestovní ruch 1 Petr Hladík 14 Hynek 09:00-12:00 Valentýn 10:30 2 Rekvalifikace PC - Eva Sýkorová 15 Nela 09:00-12:00 Jiřina Nj - konverzace 3 Šárka Kuthanová Blažej

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Výsledková listina 23.ročníku Slavkovského podzimního krosu

Výsledková listina 23.ročníku Slavkovského podzimního krosu Výsledková listina 23.ročníku Slavkovského podzimního krosu Horní Slavkov, neděle 3.11. 2013 380 m Žactvo: Ročník 2006 a mladší 1. KRÄMLING Martin 2006 AK Sokolov 1:30 2. SVOBODA Filip 2006 AC Mariánské

Více

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Renata Albertová LYŽE OBŘÍ SLALOM Jakub Albrecht BĚŽKY KLASIKA LYŽE OBŘÍ SLALOM LYŽE SLALOM Marko Aleksič LYŽE SLALOM Zdeněk Arnošt LYŽE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 ředitel : Jan Pražma zást.ředitele: Běla Válková ředitel školy :Jan Pražma zást.ředitele: Václav Šafář 1.a Anna Stráská 1.a Anna Stráská 1.b Karla Šubrtová 1.b

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600006972 Název školy: Zkušební místo: JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ Název zkoušky: Anglický jazyk, vyšší - didaktický test Učebna dle informačního systému: U1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í I. P L A V E C K Ý K L U B O T U Ž I L C Ů P R A H A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ZIMNÍM PLAVÁNÍ

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník Elektronická verze - Prezenční listina k 1. zasedání Monitorovacího výbor PRV, 23. 6. 2015 Místo konání: Hotel Floret, Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Plán předmětu praxe pro školní rok 2014-2015

Plán předmětu praxe pro školní rok 2014-2015 Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Plán předmětu praxe pro školní rok 2014-2015 Praxe studentů oboru Agropodnikání Studijní obor : 41 41 M / 001 Rozsah

Více

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Hnátek Marek Hnátek Marek Strnad Marek Strnad Marek Macek Josef Macek Josef Vondrášek Tomáš Vondrášek Tomáš Svoboda Jakub Svoboda Jakub Enanuel Viktor Enanuel

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne Strana 1 z 8 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. Schvaluji účetní závěrku roku 2011 ANO 2. Souhlasím s tím, aby výše odměn funkcionářů

Více

VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 "O

VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 O VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 "O pohár senátora Miroslava Krejči" 6.8.2011 Čerstvý mistr světa v kouli kategorie M 65 Pavel Fencl získal i pohár senátora za vítězství ve vrhačském

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600020266 Název školy: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Zkušební místo: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek,

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Lipová-lázně okres... Jeseník konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Bejbykap 2013 - výsledky

Bejbykap 2013 - výsledky Bejbykap 2013 - výsledky A-kluci 45 Jelínek Jáchym 0:30 1 Aš 1 36 Hackl Adámek 0:33 1 Aš 2 33 Forster Tobias 0:35 1 Libá 3 38 Plemeník Robík 0:36 1 Chodov 4 23 Vajc Vítězslav 0:37 1 CK Sport Blažek 5 42

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko:

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Č. p. Ulice Vlastník 126 Čechova Šlehofer Josef,Šlehoferová Květuše, Mikuláš Pavel, Mikulášová Andrea 132 Čechova Krištof Radek,

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

4. kolo Č eské ligy mládež e Praha 17.10.2004 INTERNET

4. kolo Č eské ligy mládež e Praha 17.10.2004 INTERNET 50 m PP hoš i E 1 Tobiáš David 93 Liberec 25,48 50 2 Peleš ka Oldřich 93 Most 26,22 46 3 Bučák Marek 93 Most 27,73 42 4 Král Vítek 93 Tábor 28,90 39 5 Š oltý s Václav 93 Liberec 29,20 36 6 Novák Marek

Více

Seznam členů celkový počet členů 40

Seznam členů celkový počet členů 40 Seznam členů celkový počet členů 40 Č. Název subjektu 1 Muzeum středního Pootaví Zámek 1, 386 01 PhDr. Ivana Říhová Předsedkyně MAS veřejný veřejná správa 2 STA, projektový ateliér, v.o.s. Havlíčkova 247,

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více