Fiktivní firma VINDIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fiktivní firma VINDIL"

Transkript

1 Základní škola a Střední škola Praha 2, Vinohradská 54 Rozvoj pracovních návyků a dovedností žáků se zdravotním postižením prostřednictvím fiktivní firmy. Základní škola a Střední škola Praha 2, Vinohradská 54 Fiktivní firma VINDIL Metodický materiál dokumentující průběh a výsledky práce fiktivní firmy Autor práce: Mgr. Lenka Vlachová Praha 2014 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl.m. Prahy prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita.

2 Obsah: Obsah:... 2 Úvod... 3 O škole... 3 O projektu... 4 Realizace projektu... 5 Předprofesní příprava... 5 Cílové zaměření vyučovacího předmětu... 5 Původní koncepce předmětu... 6 Nová koncepce... 7 Fiktivní firma... 7 Junior Achievement... 8 Fiktivní firma VINDIL... 9 První rok vlastní práce ve firmě Struktura výuky Seznam a popis všech pracovišť Rozdělení žáků a systém řízení skupin Motivace k práci Administrativa fiktivní firmy Finanční odměna a její podmínky Dohoda o předprofesní přípravě na externích pracovištích Práce v dílnách Katalog výrobků Práce na základě objednávky Možnost změny pracoviště v průběhu roku Čerpání naspořených prostředků Druhý rok práce ve firmě Podpis smluv u nových žáků Změny u žáků pokračujících 2. rokem Hodnocení zaměstnanců = žáků Metodik předprofesní přípravy, metodik sociální podpory projektu Podpora cílové skupiny pedagogů Úprava ŠVP Výstupy projektu Závěrem Seznam příloh:

3 Úvod Tato metodika vznikla v rámci projektu Rozvoj pracovních návyků a dovedností žáků se zdravotním postižením prostřednictvím fiktivní firmy, který byl uveden v činnost na Základní škole a Střední škole, Vinohradská 54, Praha 2 v červenci 2012 a trval do července Škola tak mohla navázat a pokračovat v udržitelnosti již ukončeného projektu Efektivnějším vzděláváním k vyšší kvalitě života z července O škole Naše střední škola nabízí žákům vzdělávání v oboru Praktická škola dvouletá. Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání. 1 Jsme školské zařízení zaměřené na vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením. Cílem vzdělávání je co nejlépe připravit žáky přímo na vstup do profesního života nebo vybrat takový typ následného vzdělávání, který odpovídá mentálním možnostem, fyzickým schopnostem ale i zájmům žáka. Studium na Praktické škole dvouleté je zakončené praktickou zkouškou z odborného předmětu, žák tak získává střední vzdělání. 1 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání Praktická škola dvouletá C/02 [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 3

4 O projektu Ve školním roce 2011/2012 získala škola v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita, vyhlášeného MHMP grant v prioritní ose 3 (Modernizace počátečního vzdělávání) směřující ke zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy osob se zdravotním postižením v souladu s požadavky trhu práce. Projekt s názvem Rozvoj pracovních návyků a dovedností žáků se zdravotním postižením prostřednictvím fiktivní firmy sledoval následující cíle: - Umožnit žákům Praktické školy dvouleté (PrŠ) získat pracovní návyky a dovednosti prostřednictvím fiktivní firmy, pracující s konkrétními odběrateli, v rámci předmětu předprofesní příprava (praxe). - Připravit je co nejlépe ke vstupu na trh práce. - Pomoci jim zvládnout náročný přechod ze školního prostředí do prostředí pracovního. - Snížit riziko nevhodné volby vzdělávací a profesní dráhy u žáků, kteří se budou po ukončení PrŠ dále vzdělávat. - Přispět k posílení sebeidentifikace žáků se zvoleným oborem a tím i k prevenci jejich předčasných odchodů ze vzdělávání Pro dosažení cílů projektu jsme zvolili tyto prostředky a postupy: 1) Žákům, kteří jsou schopni na praxi samostatně docházet mimo budovu školy a úspěšně tam pracovat, zajistit možnost docházet do nejrůznějších zařízení, aby byli ve skutečném pracovním prostředí. 2) Pro žáky, kteří nejsou schopni, vzhledem ke svému zdravotnímu postižení, pracovat v organizacích a firmách mimo budovu školy, vytvořit ve škole fiktivní firma, ve které bude simulováno v co největší možné míře reálné pracovní prostředí včetně ekonomických a právních náležitostí. 3) Individuálními konzultacemi s žáky a poradenskou činností sociální pracovnice a výchovného poradce zvýšit jejich úspěšnost v dalším vzdělávání a uplatnění na trhu práce. 4) Dalším vzděláváním pedagogů vytvořit podmínky pro posílení jejich odborných předpokladů a zvýšení efektivity práce fiktivní firmy. 4

5 Realizace projektu Žáci dvouleté praktické školy patří vzhledem k povaze svého postižení (LMP, SMP, kombinované vady ) k velké skupině znevýhodněných osob, kteří po ukončení studia velmi špatně hledají uplatnění na trhu práce. Zdravotně znevýhodnění jedinci často pochází také z nepodnětného sociálního prostředí s nedostatečnou motivací ke vzdělávání, chybí jim základní pracovní návyky i dovednosti. Pouze malé procento našich žáků pokračuje ve vzdělávání na nějakém odborném učilišti. Proto se dlouhodobě zaměřujeme na Praktické škole dvouleté na zlepšení úrovně pracovních dovedností a návyků u žáků. Potřebné pracovní kompetence žáci získávají především při výuce předmětů Příprava pokrmů a Drobná údržba, které jsou zahrnuté do vzdělávací oblasti Odborné činnosti. Tato vzdělávací oblast podporuje vytváření každodenních pracovních a mezilidských situací a žáci se v nich učí správně situace pochopit a reagovat na ně a současně jim nabízí návody pro správná řešení. Tím tak nenásilně přispíváme k zvýšení hodnoty žáků na trhu práce. Předprofesní příprava Protože jsme si tohoto znevýhodnění žáků byli vědomi, zařadili jsme již v roce 2010 při tvorbě školního vzdělávacího programu do vzdělávací oblasti Odborné činnosti nový předmět Předprofesní příprava. Je vyučován v čtyřhodinovém bloku v každém ročníku jednou týdně. Jedná se o předmět, který je zaměřen zejména na rozvoj pracovních schopností v sounáležitosti s rozvojem osobnostních vlastností, nutných pro zařazení se do pracovního kolektivu (podřízení se autoritě, schopnost spolupráce, přijímání kritiky ). Cílové zaměření vyučovacího předmětu Vyučovací předmět předprofesní příprava směřuje k vytvoření kvalifikovaného zázemí a odpovídajících podmínek pro rozvíjení aktivit, které přispějí ke snížení rizika nevhodné volby vzdělávací a profesní dráhy žáků školy, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, k posílení sebeidentifikace žáků se zvoleným oborem a tím i k prevenci jejich předčasných odchodů ze vzdělávání a z pracovního procesu. Pomáhá zvyšovat šanci absolventů školy na uplatnění na trhu práce a schopnost práci si udržet. V jednotlivých formách vyučovacího předmětu se žáci učí základním návykům a dovednostem potřebným k úspěšnému zapojení do pracovního procesu a zároveň se učí 5

6 vzájemné toleranci, komunikaci s okolím, týmové práci, sebehodnocení, sebeprezentaci a orientaci na trhu práce. 2 Původní koncepce předmětu Původně byl předmět vyučován ve dvou formách. Jednu skupinu tvořili žáci, kteří zůstávali ve škole v keramické dílně. Tam žáci pod vedením pedagoga vytvářeli výrobky, které se potom vystavovaly, rozdávali nebo si je žáci sami mohli odnést domů. Pořád se ale jednalo o práci pod dohledem známé osoby - pedagoga ve známém prostředí. Druhá, mnohem početnější skupina žáků, byla rozdělena na různá externí mimoškolní pracoviště, která jsme si zajistili sami, nebo nám s hledáním pomáhali rodiče žáků. Jednalo se většinou o mateřské školy, kde žáci vykonávali pomocné úklidové práce a práce v kuchyni; různé soukromé provozovny zaměřené na stravování nebo prodej potravin; tiskařská dílna, kde se žáci zapojili do jednoduchých pomocných prací. V každé provozovně byla vyčleněna osoba, která měla nad žáky po dobu praxe (4 vyučovací hodiny) přímý dohled a pravidelně nás telefonicky informovala o včasném nástupu na pracoviště, pracovní náplni a úspěšnosti při plnění pracovní náplně žáka. My jsme potom žáka ohodnotili známkou. Do této formy výuky mohli být zařazeni pouze žáci, u kterých byl předpoklad, že přesun do jiného, než známého školního prostředí, zvládnou. Tohoto způsobu výuky jsme využívali ještě před zavedením školního vzdělávacího programu a mimoškolní pracoviště se ukázala jako efektivní. Bohužel každým rokem, z důvodu legislativních změn ve školství, přibývalo ve škole žáků s vyšší mírou zdravotního postižení, kterým se obtížně hledala externí pracoviště. Tudíž tito žáci měli i zhoršené podmínky při hledání zaměstnání. Snažili jsme se proto najít nějaké řešení této situace. Nejprve jsme zjišťovali, které pracovní dovednosti a návyky našim žákům v reálném pracovním prostředí nejvíce chybí. Vytvořili jsme dotazník úrovně pracovních dovedností a schopností žáků, který jsme rozeslali firmám a organizacím, zaměstnávající naše žáky v rámci předprofesní přípravy. V provedeném dotazníkovém šetření měli zaměstnavatelé ohodnotit pracovní kompetence našich žáků stupněm 1-5 (1- výborný, 5- nedostatečný). Výsledky ukázaly, že nejhůře hodnocené byly manuální zručnost (3,82), pracovní výkonnost (3,09), pochopení zadaných úkolů (3,82), vytrvalost v práci (3,00), samostatnost (3,36) a 2 Základní škola a Střední škola, Vinohradská 54, Praha 2 [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < str

7 aktivní přístup k práci (3,27). Sami zaměstnavatelé nám potvrdili klesající úroveň žáků. Zaměřili jsme se proto na podporu těchto kompetencí a hledali jsme cestu, jakým způsobem je posilovat. Nová koncepce Účinné spojení teorie s praxí řeší všechny střední školy. Určitou výhodu mají odborná učiliště, protože praxe k nim neodmyslitelně patří. Existují však i projekty, které umožňují získat odborné kompetence žákům ostatních středních škol. Patří k nim projekt fiktivních firem a projekt Junior Achievement. Fiktivní firma Předchůdce fiktivních firem lze hledat již v 17. století v Německu, kde byl podobný koncept používán pro zácvik nových pracovníků v místních manufakturách. V druhé polovině 20. století začal být využíván pro potřeby vzdělávání a rozšiřoval se po celém světě (dnes funguje ve 42 zemích přibližně fiktivních firem 3 ). Od roku 1992 existují fiktivní firmy i u nás. Česká síť fiktivních firem se jmenuje CEFIF (Centrum fiktivních firem) a působí na Národním ústavu odborného vzdělávání. Mezinárodní síť se jmenuje EUROPEN 4 (v Evropě) a PEN INTERNATIONAL pro mimoevropské země. Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí žáků středních a vyšších odborných škol. Poskytuje jim možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti. Jedná se o virtuální společnost, která je vedena, jako by skutečně existovala. Simuluje reálné procesy, produkty a služby. 5 Žáci, zakládající fiktivní firmu, musí provést všechny úkony, jako při založení firmy skutečné. Musí se řídit sejnými právními předpisy, dodržovat organizační strukturu a používat běžné marketingové nástroje. Svojí firmu musí registrovat prostřednictvím Centra fiktivních firem (CEFIF), otevřou si běžný účet v některé z fiktivních bank a přihlásí se k placení zdravotního a sociálního pojištění. Je jim vydán živnostenský list, odvádějí povinné odvody, 3 Mnohojazyčná webová otevřená encyklopedie WIKIPEDIE [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < Národní ústav pro vzdělávání, Co je to fiktivní firma? [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 7

8 zadávají platební příkazy, vystavují faktury, vedou účty, vyplácejí mzdy. Při finančních transakcích však používají fiktivní peníze a jejich produkty jsou též pouze fiktivní. Cílem výuky ve fiktivní firmě je trénovat iniciativu, samostatnost a také poskytnout žákům znalosti, jak založit a vést obchodní společnost nebo živnost. Žáci se učí pracovat v týmu, přijímat odpovědnost, rozvíjet iniciativu a zlepšovat své odborné dovednosti. Důležitý je i trénink prezentace výsledků jak svých, tak celé společnosti. 6 Tento projekt je bezesporu zajímavý, čerpali jsme z něj inspiraci, ale pro naše žáky není vhodný, protože neprodukuje žádné skutečné výrobky a je zaměřen na získávání manažerských dovedností a ne pracovních návyků a manuálních dovedností. Junior Achievement Společnost Junior Achievement se chlubí tím, že je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací nezisková organizace na světě. Vznikla v roce 1919 v USA, dnes působí ve více než 120-ti zemích světa. Do jejích programů se každoročně zapojí na 10 milionů dětí a studentů ve věku od 6-ti do 22-ti let. Českou kancelář Junior Achievement založil v roce 1992 pan Tomáš J. Baťa. Vzdělávací programy Junior Achievement v ČR od té doby absolvovalo více než 300 tisíc dětí a studentů. 7 Má podobné cíle jako projekt fiktivních firem posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce. 8, avšak žáci zakládají reálné obchodní firmy. Vše se děje v rámci předmětu Studentská společnost JA. Tento projekt je určený pro žáky od 15 do 22 let (SŠ, VOŠ), probíhá v rámci jednoho školního roku, během kterého žáci v týmech zakládají pod vedením učitele a konzultanta obchodní společnost, hospodaří a následně společnost likvidují dle zákonných pravidel. Studenti si volí management společnosti, druh výrobku nebo službu, kterou budou nabízet, dále sestaví právní rámec založení společnosti a rozpočet včetně způsobu propagace, 6 Národní ústav pro vzdělávání, Co je to fiktivní firma? [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 7 JA Czech [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 8 tamtéž 8

9 jak produktu, tak samotné společnosti. Vše tvoří jako tým v rámci podnikatelského záměru. Během roku vedou účetnictví a hospodaří jako reálná firma. Na konci roku pak následuje likvidace a sepsání výroční zprávy. Studenti si vyzkouší všechny podnikové činnosti, takže zjistí, které věci je baví a které nikoliv. Zároveň pracují skupinově, musí mezi sebou komunikovat, organizovat, rozhodovat se, jak za sebe, tak za tým jako celek, což jim dává cenné zkušenosti do profesního života. 9 Tento projekt byl pro nás zajímavý tím, že produkuje skutečné výrobky, avšak nemohli jsme jej plně implementovat do výuky, protože je zaměřený na ekonomické vzdělání a ne na získávání pracovních návyků a dovedností. Fiktivní firma VINDIL Po získání inspirace z těchto dvou projektů jsme se rozhodli založit vlastní fiktivní firmu (nikde neregistrovanou), která však bude vyrábět skutečné výrobky a vše bude vypadat jako na běžném pracovišti. Nemohou-li žáci docházet reálného pracovního prostředí, vytvoříme jim takové prostředí přímo ve škole. Vše se podařilo díky projektu Rozvoj pracovních návyků a dovedností žáků se zdravotním postižením prostřednictvím fiktivní firmy, na jehož realizaci naše škola získala grant. Naše školní fiktivní firma VINDIL nebyla založena podle zaběhnutých pravidel. Vznikla pouze jako produkt připravovaného projektu. Název nejlépe vystihoval zamýšlený záměr, a to udělat z žáků dobře připravenou pracovní sílu a samozřejmě také seznámit je s posloupností postupů, které jsou běžné při nástupu do skutečného zaměstnání ve skutečném životě - od osobního pohovoru se zaměstnavatelem až po podepsání smlouvy a platového výměru. Vyučující, kteří se projektu zúčastnili, připravili potřebné dokumenty týkající se zaměstnávání samotných žáků a jejich přímé práce ve firmě a též potřebné technické a materiálové vybavení nutné pro chod firmy. Abychom vytvořili efektivní firmu, zvýšili jsme počet školních pracovišť. Zřídili jsme dvě nová pracoviště - šicí dílnu a dřevozpracující dílnu, které společně s již zaběhnutou keramickou dílnou a několika externími pracovišti vytvořily celek: fiktivní firma VINDIL (Vinohradská dílna). Firma nabízí cestou k posílení pracovních kompetencí žáků a také zkušeností pro pedagogy, kteří se stali manažery, vedoucími pracovišť nebo asistenty 9 Finanční gramotnost do škol, Studentské společnosti v rámci Junior Achievement [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 9

10 vedoucích. Tato nová zkušenost nám poskytla též možnost volně otestovat průzkum trhu pro naše výrobky. První rok vlastní práce ve firmě Struktura výuky Do projektu byli zapojeni všichni žáci. V úvodní hodině Předprofesní přípravy jsme jim vysvětlili, jak a za jakých pravidel bude výuka probíhat: - Ve své podstatě se nejedná o výuku. Přestávají být žáky školy, ale stávají se zaměstnanci firmy. - Pro čtyřhodinový blok nebude platit zvonění školního zvonku, ale stanoví se začátek a konec pracovní doby s jednou půlhodinovou přestávkou na svačinu. - Vyučující nebudou po dobu trvání Předprofesní přípravy vyučujícími, ale vedoucími dílen a asistenty vedoucích. Seznam a popis všech pracovišť Pro žáky jsme měli k dispozici 4 pracoviště: 1. Šicí dílnu v prostorách školy 2. Dřevozpracující dílnu v prostorách školy 3. Keramická dílnu v prostorách školy 4. Externí pracoviště (botanická zahrada, kde se pracuje pod dohledem pedagoga, nasmlouvaná pracoviště, kde žáci pracují pod dozorem poučených zaměstnanců jednotlivých pracovišť). Rozdělení žáků a systém řízení skupin Žáci byli rozděleni do skupin podle jejich zájmu o druh pracovní činnosti. Pedagogové dohlédli na vhodnost volby žáků vzhledem k jejich individuálnímu postižení. Samozřejmě bylo možné během roku přejít z jednoho pracoviště na druhé z důvodu nesprávně zvoleného pracoviště nebo touhy vyzkoušet si různé pracovní činnosti. Pracoviště 1-3 měla své vedoucí pracovišť a jejich asistenty z řad pedagogů naší školy. 4. pracoviště bylo jediným, kde žáci pracovali pod dohledem cizí osoby mimo budovu školy v reálném pracovním prostředí a tím se stalo nejvýznamnějším stupněm, kterého mohli žáci dosáhnout v rámci samostatnosti. 10

11 Po rozdělení na jednotlivá pracoviště se začalo s žáky pracovat jako s nastávajícími zaměstnanci. Vedoucí pracovišť s nimi vedli vstupní pohovor. Ptali jsme se žáků: na jejich dosavadní pracovní zkušenosti a dovednosti co od práce na konkrétním pracovišti očekávají, jestli si dokáží představit, s jakými pracovními aktivitami se na pracovištích setkají. Motivace k práci Motivací byla také informace o fiktivní mzdě, která byla žákům připisována na školní účet za každou odpracovanou směnu (4 vyučovací hodiny). Žáci byli tedy nejen klasifikováni podle klasifikační stupnice, ale byli také ohodnoceni fiktivní výplatou. Peněžní odměna byla pro žáky srozumitelnou hodnotou, ve které se odrazila pracovní aktivita, samostatnost při práci, dodržování pracovní doby, schopnost týmové práce a další pracovní dovednosti potřebné pro úspěšný vstup do pracovního procesu po dokončení vzdělávání. Administrativa fiktivní firmy Pro potřeby fiktivní firmy VINDIL jsme vytvořili potřebné dokumenty, které byly postupně s žáky = zaměstnanci vyplňovány. Nejdříve uchazeči o zaměstnání vyplnili Dotazník pracovních zkušeností (Příloha č. 1), ve kterém se jednoduchou formou prověřila schopnost žáků vyplňovat osobní údaje. Potom s nimi byla sepsána Pracovní smlouva (Příloha č. 2) už na konkrétní pracoviště a Platový výměr (Příloha č. 3). Poté byli zaměstnanci poučeni o PO a BOZP (Příloha č. 4). Všechny formuláře si žáci sami podepisovali. S ohledem k mentální úrovni žáků byly jednotlivé body pracovní smlouvy a ostatních dokumentů individuálně vysvětleny a byla připomenuta pravidla na pracovišti, která se výrazně lišila od běžné výuky. Finanční odměna a její podmínky Hodnocení začalo už příchodem na pracoviště. Pokud se zaměstnanec opozdil, zaměstnavatel mu srazil ze mzdy, která činila 20,- Kč za čtyřhodinovou pracovní dobu, 5,- Kč. Po ukončení pracovní doby vedoucí pracoviště zhodnotil práci každého zaměstnance známkou a peněžní odměnou. Za příkladnou práci mohli zaměstnanci získat k platu také odměnu. Výši odměny určil vedoucí pracoviště. Plat byl připsán na účet zaměstnance, který měl každý žák veden ve fiktivní školní bance na svoje jméno. 11

12 Dohoda o předprofesní přípravě na externích pracovištích Odlišně probíhalo hodnocení práce žáků (zaměstnanců) ve 4. pracovní skupině, kdy žáci docházeli na mimoškolní pracoviště. Mezi školou a institucí, kde praxe probíhala, byla sepsána Dohoda o předprofesní přípravě (Příloha č. 5) vždy pro konkrétního žáka. V Dohodě byla jmenovitě určena nadřízená osoba, která měla nad žákem patronát, poučila ho o BOZP, určovala náplň práce po dohodě s vedoucím mimoškolních pracovišť a kontrolovala její plnění. Vedoucí mimoškolních pracovišť do jednotlivých provozů každý pátek telefonoval (praxe probíhala vždy v pátek), aby zjistil účast na praxi, včasný nástup do práce a vlastní pracovní aktivitu. Často pracoviště přímo navštěvoval a žáky sám kontroloval. Na základě informací pověřené osoby žáky potom hodnotil známkou i peněžní odměnou. Práce v dílnách Katalog výrobků Protože náplní práce v dílnách byla výroba zboží na základě konkrétní objednávky, připravovala se každá dílna samostatně. Vedoucí pracovišť se svými asistenty a žáky vytvořili vzorové výrobky, které byly nafoceny, a z fotografií byl sestaven katalog výrobků. Vedoucí každé dílny musel zajistit odběratele pro výrobky, aby byl zaručen odbyt výrobků a dílna tak plnila funkci produktivní firmy. Práce na základě objednávky Zaměstnanci firmy potom vyráběli konkrétní zboží pro konkrétní odběratele. To bylo pro žáky velkou motivací. Žáci - zaměstnanci byli seznámeni s objednávkou a s časovým horizontem splnění objednávky. Práce na výrobcích byla rozdělena mezi žáky podle jejich schopností. Většinou vykonávali opakující se druh pracovní činnosti. Tím se zvýšila produktivita práce. Vedoucí pracoviště a asistent zajišťovali materiál a pomáhali s činnostmi, na které žáci nestačili. Poté, co byla zakázka dokončena, vedoucí pracoviště připravil fakturu (Příloha č. 6) na objednané zboží a i se zbožím ji doručil k zákazníkovi. Jako zpětná vazba pro žáky sloužila informace o spokojenosti odběratele s dodaným zbožím. Odběrateli byly fyzické osoby i organizace a firmy, se kterými jsme spolupracovali již před projektem, kdy jsme tvořili výrobky v předmětech zaměřených na výuku pracovních dovedností. Postupně jsme získávali další odběratele z řad rodičů, známých atd. Snahou bylo 12

13 a je vyrábět výrobky v co nejvyšší kvalitě, plně funkční, které mají svému uživateli přinést užitek a radost, a to se snad podařilo. Žáci byli zacvičeni a podle jejich pracovních dovedností jim byl přidělen pracovní úkon, který se stále opakoval a ve kterém se jejich výkonnost zvyšovala. Postupně se pracovní úkony obměňovaly, aby se rozšířilo pracovní využití žáků a zejména, aby práce přinesla u žáků rozvoj pracovních dovedností v maximální míře. Tento přístup byl zcela individuální. Možnost změny pracoviště v průběhu roku V průběhu školního roku mohlo dojít u jednoho žáka - zaměstnance ke změně pracoviště. Důvodem bylo např. nevhodně zvolené pracoviště, kdy žák na začátku neuměl odhadnout své možnosti nebo byl nerozhodný a tak mu bylo pracoviště přiděleno. Jako důvod změny mohlo být také přání žáka zkusit si jiný druh pracovní činnosti, což bylo vítáno a žákům umožněno. Pro tento případ byl vytvořen formulář Dodatek k pracovní smlouvě (Příloha č. 7), který pouze měnil místo výkonu práce a nijak neměnil původní pracovní smlouvu. Ke změnám nedocházelo příliš často. Pokud byli žáci po zapracování úspěšní na svém pracovišti a změna jim byla navržena jako možnost vyzkoušet jiné aktivity, většinou nesouhlasili. Změny jsou pro ně příliš náročné, mají rádi stabilitu a zajetý řád. Na konci školního roku se u žáků 2. ročníků ukončil pracovní poměr Výstupním listem (Příloha č. 8). Čerpání naspořených prostředků Také bylo nutné čerpat naspořené finanční prostředky, které každému zaměstnanci náležely dle platového výměru. Žákům jsme podle jejich vlastního výběru odměnu objednali na internetu nebo jsme ji sami zakoupili v síti prodejen. Tato věcná odměna byla vždy ve výši naspořených finančních částek na jejich účtech. Po zakoupení podepsali Potvrzení o výplatě (Příloha č. 9) a se svou vybranou odměnou byli vyfotografováni. Z fotografií vznikla fotogalerie pouze pro potřeby školy. Žáci, kteří ve studiu pokračovali i v následujícím školním roce (2013/2014), nemuseli odměnu čerpat. Finanční prostředky se jim mohly převést do dalšího roku. Nevyplňovali ani výstupní listy. Jejich pracovní poměr trval. 13

14 Druhý rok práce ve firmě Žáci, kteří pokračovali v docházce z předešlého školního roku, plynule navázali na práci z předešlého školního roku. Jejich pracovní poměr pokračoval. Pokud měli zájem o změnu pracoviště, vyplnili pouze Dodatek k pracovní smlouvě. Podpis smluv u nových žáků Noví žáci byli, tak jako v předešlém roce, seznámeni v úvodní motivační hodině s projektem. Následovalo rozdělení žáků podle jejich zájmů, možností nebo předpokladu získání pracovních dovedností. V některých případech se žákům přidělilo pracoviště po dohodě s rodiči. Poté s nimi metodička sociální podpory projektu jakožto sociální pracovnice veda postupně fiktivní pracovní pohovory a vyplnila Dotazník pracovních zkušeností. Vedoucí dílen s nově příchozími vyplnili všechny další dokumenty (Pracovní smlouvu, Platební výměr, Proškolení o BOZP a PO) a tím se stali zaměstnanci některé z dílen fiktivní firmy VINDIL. Také i jim byl vytvořen fiktivní bankovní účet, kam se jim po každé odpracované směně připsaly odměny za práci. Zapojení žáků do nového způsobu výuky proběhlo bez komplikací. Opět největší změnou byla délka čtyřhodinového bloku s jedinou půlhodinovou přestávkou. Noví žáci se zapojili do práce poměrně hladce. Změny u žáků pokračujících 2. rokem U žáků 2. ročníků, jsme v některých případech sami doporučili změnu, zejména přestup na externí pracoviště. Jednalo se o jedince, kteří v předešlém roce prokazovali posun v samostatnosti a touze vyzkoušet si něco nového. Asi ve dvou případech jsme museli nakonec žáky vrátit na školní pracoviště, protože přestup do cizího prostředí nezvládli. Systém práce v dílnách a botanické zahradě jsme zachovali, protože se v prvním roce projektu osvědčil. Každá dílna opět pracovala na základě zakázek, které si zajišťovali vedoucí dílen. Žáci zařazení do externích pracovišť plnili pracovní činnosti, které jim připravovali v samotných firmách po dohodě s vedoucí externích pracovišť. Skupina pracující v Botanické zahradě hlavního města Prahy pracovala pod dohledem pedagoga (asistent vedoucího pro externí pracoviště). Projekt ve druhém roce trvání byl funkční od samého začátku díky plynulému navázání na předešlé zkušenosti. 14

15 Hodnocení zaměstnanců = žáků Žáci byli hodnoceni běžnou klasifikační stupnicí jako v jiných předmětech podle míry zapojení se do výchovně vzdělávacího procesu, v souladu se způsobem hodnocení nastaveným v ŠVP pro předmět Předprofesní příprava, ale navíc i finanční odměnou, která sloužila ke zvýšení motivace k práci, a k většímu zapojení se do fungování dílny jako celku. Velký důraz byl kladen na schopnost týmové spolupráce. Po každé čtyřhodinové praxi připsali vedoucí jednotlivých pracovišť do fiktivní banky na žákovské účty podle předem stanovených pravidel výši peněžní odměny. Vedoucí jednotlivých pracovišť na každého žáka pravidelně vyplňovali hodnotící dotazník. Hodnotilo se zlepšení/zhoršení v patnácti oblastech. U nových pracovníků proběhlo cca po dvou měsících strávených v dílně vstupní hodnocení (Příloha č. 10), zaznamenávající vstupní úroveň pracovních kompetencí. Na konci každého pololetí vedoucí dílen vyplňovali průběžné (dílčí) hodnocení (Příloha č. 11), ze kterého je patrný individuální posun při získávání pracovních kompetencí. Výsledky dál zpracoval metodik předprofesní přípravy. Metodik předprofesní přípravy, metodik sociální podpory projektu Metodik předprofesní přípravy vedl záznamy o historii absolvovaných praxí jednotlivých žáků (Příloha č.12) a zpracovával data z hodnotících dotazníků formou grafů, na kterých je patrný vývoj všech žáků - zaměstnanců v oblastech, které byly pravidelně hodnoceny vedoucími jednotlivých pracovišť (Příloha č.13). Tyto grafy potom sloužily k rychlému přehledu míry úspěchu či neúspěchu při plnění pracovních povinností u jednotlivých žáků a vytvářely jasnou odpověď, zda žáky přeřadit na jiné pracoviště nebo práci na stávajícím pracovišti zefektivnit. Spolupracoval na vytvoření příslušné dokumentace fiktivní firmy i tohoto metodického materiálu a vedl individuální pohovory s žáky se zaměřením na možnost dalšího vzdělávání Další spolupracující osobou byla Metodička sociální podpory projektu, která s některými žáky vyplňovala ve druhém roce projektu Dotazníky pracovních zkušeností. Potom s nimi vedla pracovní pohovor, na kterém si žáci vyzkoušeli, jak by mohl vypadat skutečný pracovní pohovor, pokud se budou sami v budoucnu ucházet o zaměstnání. Dále si žáci pod vedením sociální pracovnice zkoušeli vyplnit na internetu strukturovaný životopis, tato dovednost je v dnešní době nezbytná. Pokud se žáci- zaměstnanci rozhodovali změnit 15

16 pracovní dílnu v průběhu školního roku, vedla s nimi osobní rozhovor, ve kterém zjišťovala motivaci žáka pro změnu pracovního zařazení. Podpora cílové skupiny pedagogů Pedagogům přinesla práce na přípravě dílen a samotná činnost v nich zejména manažerské zkušenosti, bez kterých bychom naše výrobky nedokázali efektivně nabízet a zajistit jim odbyt. Dále jsme museli uplatnit nové motivační prvky, které jsme použili při práci s žáky = zaměstnanci fiktivních firem: vysvětlit význam projektu nadchnout žáky pro práci zvyknout si na jiný způsob organizace výuky = práce V rámci projektu jsme se zavázali, že věnujeme péči dalšímu vzdělávání pedagogů a tím vytvoříme podmínky pro posílení jejich odborných předpokladů a zvýšení efektivity práce fiktivní dílny. Uspořádali jsme proto tato školení: 1. Zaměstnávání osob s mentálním postižením v chráněné dílně. Navštívili jsme pracoviště, které je specializované na zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním - chráněnou dílnu na Praze 2. Seznámili jsme se s historií dílny, organizací práce, způsobem financování dílny a samotných klientů a sami jsme si vyzkoušeli některé pracovní aktivity. Dílna je zaměřená na práci s včelím voskem a ovčí vlnou. Nakonec vznikla s chráněnou dílnou spolupráce. Nabídli nám jedno pracovní místo pro našeho žáka v páteční praxi. Tím se rozšířil seznam externích pracovišť. 2. Obsluha keramické pece a válcovací stolice bylo nutné seznámit se se zařízeními zakoupenými do dílen a naučit se s nimi pracovat. 3. Tradiční hračka z textilu (náměty na výrobky pro žáky s mentálním postižením) Na tomto školení jsme se seznámili s výtvarnými technikami použitelnými v dílně pro žáky s mentálním postižením. 4. Školení Jak úspěšně komunikovat nám dalo návod, jak úspěšně zvládnout komunikaci s žákem s mentálním postižením, jeho rodičem a potenciálním zaměstnavatelem a čemu se v komunikaci vyhnout. 16

17 Úprava ŠVP Už v samotném popisu projektu jsme se zavázali k úpravě ŠVP předmětu Předprofesní příprava. Potvrdilo se, že předmět získal na efektivitě a zvýšila se jeho smysluplnost. Původně byla Předprofesní příprava v ŠVP pro PrŠ zpracována pouze pro keramickou dílnu a externí pracoviště. Bylo tedy potřeba rozšířit ji o dřevozpracující dílnu a šicí dílnu. Rozšířená koncepce předmětu je přínosem pro školu, protože může nabízet žákům a jejich rodičům co nejvíce možností pro získání pracovních dovedností a návyků žáků, zkušeností z různých pracovních oborů, zorientovat se sami v sobě a správně vybrat další možnosti následného vzdělávání nebo pracovního zaměření. Rozšířením ŠVP je vlastně docíleno udržitelnosti projektu Rozvoj pracovních návyků a dovedností žáků se zdravotním postižením prostřednictvím fiktivní firmy po celou dobu fungování Základní školy a Střední školy, Praha 2, Vinohradská 54. Výstupy projektu - Za dva školní roky bylo podpořeno celkem 50 žáků. - V reálném pracovním prostředí mimo budovu školy pracovalo 20 žáků. - Členové realizačního týmu projektu získali nové zkušenosti, které mohou využít ve svých profesích. - Došlo k úpravě ŠVP ve smyslu zefektivnění předmětu Předprofesní příprava. - Byl vytvořen tento metodický materiál dokumentující průběh a výsledky práce fiktivní firmy VINDIL, který může posloužit jako návod k většímu propojení výuky a praxe na školách podobného typu. - Do budoucna zůstane zachovaná koncepce projektu v rámci výuky předmětu Předprofesní příprava, tak jak jsme ji vytvořili. Výuka bude i nadále pokračovat za stávajících podmínek a připravovat co nejlépe všechny žáky na úspěšný vstup do profesního života. Změny nastanou: v počtu vyučujících na dílnu - zůstává pouze jeden vyučující jako vedoucího dílny ve způsobu odměňování žáků - bez finančního ohodnocení, hodnocení bude prováděno klasifikační stupnicí a slovní formou (pochvala, vyjádření nespokojenosti s odvedenou prací) 17

18 ve způsobu nabízení výrobků - bude nutné vypočítat cenu materiálu použitého na výrobu produktu ve způsobu zaznamenávání docházky žáků na jednotlivá pracoviště. Nepovede se elektronický přehled docházky všech žáků na jednotlivá pracoviště, ale každý vyučující (vedoucí dílny) bude zapisovat docházku, plnění ŠVP a hodnocení své skupiny žáků (zaměstnanců) podle řádu školy. Závěrem Projektem Rozvoj pracovních návyků a dovedností žáků se zdravotním postižením prostřednictvím fiktivní firmy jsme se snažili reálně ukázat žákům naší školy (zdravotně a sociálně znevýhodněným osobám), jak by mohlo vypadat jejich zapojení se do pracovního procesu. Připravit tyto osoby na možná úskalí, kterým budou muset čelit ve chvíli, kdy se rozhodnou najít si práci, je téměř nemožné. Pokud se nám podařilo sestavit a přiblížit pravděpodobnost kroků, které mohou a budou přicházet s každým pokusem o zapojení se na trh práce, splnil projekt svoje poslání alespoň částečně, protože druhá část úspěchu už bude záležet na samotných žácích. Jak se postaví k vlastnímu životu sami nebo s pomocí svých nejbližších a dalším důležitým faktorem je, jak se bude vyvíjet nabídka a poptávka na trhu práce. Budeme jim přát, aby se tohoto nelehkého úkolu nebáli a dokázali, že i handicapovaný člověk se umí aktivně zapojit do zajištění vlastní budoucnosti. 18

19 Seznam příloh: Příloha č. 1 Dotazník pracovních zkušeností Příloha č. 2 Pracovní smlouva Příloha č. 3 Platový výměr Příloha č. 4 Záznam o školení PO a BOZP Příloha č. 5 Dohoda o předprofesní přípravě Příloha č. 6 Vzor faktury Příloha č. 7 Dodatek k pracovní smlouvě Příloha č. 8 Výstupní list Příloha č. 9 Potvrzení o výplatě Příloha č. 10 Vstupní hodnocení pracovníků Příloha č. 11 Průběžné hodnocení pracovníků Příloha č. 12 Evidence praxí Příloha č. 13 Grafy 19

20 Příloha č.1 Dotazník pracovních zkušeností 1. Jméno, příjmení:. 2. Datum narození:.. 3. Bydliště:.. 4. ZŠ, kterou jste naposledy navštěvoval:. 5. Rok ukončení povinné školní docházky: 6. Jiné dokončené vzdělání: a) Praktická škola dvouletá b) Odborné učiliště c) Žádné nemám 7. Rok ukončení tohoto studia (vyplní pouze ten, kdo následné studium absolvoval): 8. Se kterými domácími pracemi pravidelně pomáháte? Váš zdravotní stav (dobrý, s omezením a s jakým): Zájmy:.. V Praze dne:... (podpis uchazeče o zaměstnání) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl.m. Prahy prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita.

21 Příloha č.2 Pracovní smlouva Zaměstnavatel: Fiktivní Firma VINDIL se sídlem: Vinohradská 54, Praha 2 zastoupený: manažerkou firmy na straně jedné a Zaměstnanec: Rodné číslo: Trvalé bydliště: Narozen/a: PSČ: na straně druhé uzavírají tuto pracovní smlouvu. 1. Zaměstnanec bude vykonávat tento druh práce: 2. Místem výkonu práce bude: 3. Zaměstnanec nastoupí do práce dne: Pracovní poměr na základě pracovní smlouvy vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce. Jestliže zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. 4. Pracovní poměr se sjednává na dobu: do Zkušební doba: 3 měsíce 6. Zaměstnanec bude sjednaný druh práce vykonávat na 0,1 pracovní úvazek, tj. 4 hod. týdně 7. Před uzavřením pracovní smlouvy zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplývají, a pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. Při nástupu do práce byl zaměstnanec seznámen s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Ode dne vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy a platit mu za vykonanou práci dle předpisů firmy. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl.m. Prahy prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita.

22 8. Zaměstnanec je povinen dle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň. V případě nedodržení pracovní doby, pozdních příchodů a porušování kázně je zaměstnavatel oprávněn strhnout ze mzdy částku, určenou předpisy firmy. 9. V den skončení pracovního poměru je zaměstnanec povinen vrátit zaměstnavateli osobní ochranné pracovní prostředky, které mu byly zaměstnavatelem poskytnuty, a to ve stavu, který odpovídá přiměřenému opotřebení. Při nedodržení tohoto ustanovení souhlasí zaměstnanec se srážkou ze mzdy ve výši škody, která takto zaměstnavateli vznikla Další ujednání: Zaměstnanec souhlasí, že jím uvedené osobní údaje budou shromažďovány a dále zpracovávány pro potřeby personálního a mzdového výkaznictví Zaměstnanec může být zaměstnavatelem přeřazen na jiné pracoviště Mzdu za vykonanou práci obdrží zaměstnanec dle dohody, ale vždy nejpozději na konci pololetí školního roku Mzda bude zaměstnanci poukazována na jeden jeho účet v počítačové databázi firmy. Získanou částku pak může zaměstnanec použít na nákup firmou nabídnutého zboží, dle vlastního výběru. Nárok zaměstnance na délku dovolené na zotavenou je při splnění zákonných podmínek v době školních prázdnin. 11. Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit, dohodnou-li se obě strany na jeho změně. Změna smlouvy se provádí písemným dodatkem podepsaným oběma stranami. 12. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z této pracovní smlouvy se řídí ustanoveními zákoníku práce, školského zákona a vnitřních směrnic firmy. 13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zaměstnanec a jeden zaměstnavatel. V Praze dne :. podpis zaměstnance... podpis zaměstnavatele EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl.m. Prahy prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita.

23 Příloha č.3 Fiktivní firma VINDIL Vinohradská 54, Praha 2 PLATOVÝ VÝMĚR Zaměstnanec: Funkce: V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce a s nařízením vlády č. 000/ 2012 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve fiktivních firmách ve znění pozdějších předpisů přiděluji vám s účinností od: Mzdu za vykonanou práci Podle které vám při úvazku 4 hod. týdně Náleží dle vnitřních předpisů firmy mzda ve výši Kč za odpracovaný den práce (4 hodiny) Způsob výplaty: měsíčně na firemní účet Výplatní termín: nejpozději na konci pololetí školního roku V Praze dne: Manažerka firmy EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl.m. Prahy prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita.

24 Příloha č.4 Z Á Z N A M o provedeném nástupním školení požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu tematických plánů školení PO a BOZP nově přijatých zaměstnanců Fiktivní firma VINDIL, Praha 2, Vinohradská 54 Pan, paní: Narozen/a:. A. Požární ochrana. Obsah školení: 1. Základní požadavky k zajištění požární ochrany v objektu školy: a) Opatření požární ochrany, organizace, řízení a kontrola PO školy. b) Výklad o požárním nebezpečí v objektu školy. c) Způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci. d) Zásady bezpečného používání tepelných a jiných el. spotřebičů. 2. Instruktáž o používání PHP (přenosných hasicích přístrojů) a požární vodě. a) PHP přenosné hasicí přístroje. b) Požární voda (požární nástěnné hydranty). B. B O Z P bezpečnost a ochrana zdraví při práci Obsah školení 1. Zákoník práce základní práva a povinnosti zaměstnanců. 2. Zákoník práce pracovní podmínky zaměstnankyň a mladistvých. 3. Seznámení s přidělováním a používáním OOPP. 4. Podmínky bezpečné práce s přístroji a elektrickými zařízeními. 5. Zákon č. 361/2000 Sb. ustanovení pro účastníky silničního provozu chodce. 6. Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Zákaz kouření v budově školy. 7. Seznámení se školním řádem školy. 8. Specifické podmínky na pracovišti z hlediska zajištění bezpečnosti práce a hygieny. a) Zaměstnanci přicházejí na pracoviště vhodně převlečeni, společně, ukázněně a včas. b) Na práci se pečlivě připraví podle pokynů učitele. c) Každý zaměstnanec má své pracovní místo. d) Před zahájením práce učitel seznámí zaměstnance s postupem při výrobě daného výrobku a s možným nebezpečím při používání nářadí, nástrojů a zařízení. e) Po zahájení práce se každý zaměstnanec snaží co nejlépe a nejúčelněji využívat pracovní dobu, s nástroji zachází šetrně, každou závadu ihned hlásí učiteli. f) Při práci pracuje s nástroji a zpracovávaným polotovarem opatrně, nepohazuje jím a nebezpečně nemanipuluje, aby neporanil ostatní zaměstnance. g) Každý zaměstnanec při práci dbá pokynů učitele. Každé poranění okamžitě hlásí učiteli. h) Každý zaměstnanec dodržuje základní hygienická pravidla, dbá na čistotu svoji i pracovního místa. i) Z pracoviště neodnáší žádné nástroje nebo materiál bez souhlasu učitele. j) Před ukončením pracovního dne odevzdá zaměstnanec hotový výrobek nebo jeho rozpracovanou část, uloží pečlivě očistěné nástroje a náčiní, překontroluje jejich stav, nedostatky ihned hlásí. k) Po práci zaměstnanci uklidí svá místa, převlečou se a společně odchází. 9. Závěr. Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a seznámen/a se základními opatřeními k zajištění PO a BOZP v naší organizaci a jsou mi jasná práva i základní povinnosti v PO a BOZP, které z toho vyplývají. V Praze dne: Školení provedl:. Podpis zaměstnance: : EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl.m. Prahy prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita.

25 Příloha č.5 Dohoda o předprofesní přípravě... zastoupený a Základní škola a Střední škola, Vinohradská 54, Praha 2 zastoupená ředitelem školy uzavírají dohodu o předprofesní přípravě žáků Praktické školy dvouleté I. V rámci učebního plánu PrŠ bude vykonávána předprofesní příprava žáků PrŠ. Žáci PrŠ budou vykonávat předprofesní přípravu po absolvování instruktáže II. vedoucím..., po seznámení se s pravidly bezpečnosti práce na určeném pracovišti, při dodržování hygienických předpisů a za dozoru vedoucího Pracoviště:.. III. Žáci budou vykonávat předprofesní přípravu v pátek v rozsahu 4 hodin. IV. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom podepsaném stejnopisu. Dohoda se uzavírá s platností od.... do. V Praze dne. ředitel školy EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl.m. Prahy prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita.

26 Příloha č.6 Dodavatel Fiktivní firma VINDIL Vinohradská Praha 2 FAKTURA - daňový doklad IČO DIČ Faktura číslo Konstantní symbol HS - objednávka číslo ---- Peněžní ústav Číslo účtu Příjemce Odběratel Způsob dopravy IČO: DIČ: - vlastní nákladní poštou Den splatnosti Místo vyskladnění Místo určení Forma úhrady Datum vystavení faktury Dodací list č.: Datum uskutečnění zdan. plnění Označení dodávky Jedn. množství Množství Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem DPH % DPH Kč Celkem Kč s DPH Převzal: manažer firmy K úhradě celkem Kč ,00 Kč Telefon Telefax Fakturoval Razítko a podpis EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl.m. Prahy prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita.

27 Příloha č.7 Fiktivní firma VINDIL Vinohradská 54, Praha 2 DODATEK K PRACOVNÍ SMLOUVĚ Obsah pracovní smlouvy uzavřené dne: Pan/paní: Datum narození: Adresa: se mění takto Zaměstnanec bude ode dne: zařazen jako: Místem výkonu práce bude: Ostatní ustanovení pracovní smlouvy zůstávají beze změn. Tento dodatek je nedílnou součástí pracovní smlouvy. V Praze dne: Podpis zaměstnance Podpis zaměstnavatele EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl.m. Prahy prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita.

28 Příloha č.8 Fiktivní firma VINDIL, Praha 2, Vinohradská 54 Příjmení, jméno: Útvar: Datum skončení pracovního poměru: Důvod skončení pracovního poměru: VÝSTUPNÍ LIST Útvar Vyrovnání závazků zaměstnance u zaměstnavatele Závazek Vyrovnáno ano ne Datum a podpis odpověd. pracovníka V Praze dne.. podpis zaměstnance. podpis zaměstnavatele EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl.m. Prahy prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita.

29 Příloha č.9 FIRMA VINDIL VINOHRADSKÁ 54, PRAHA 2 pan/paní V souladu s 000 zákona č. 000/2012 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s kritérii pro poskytování mimořádných odměn stanovených vnitřním předpisem firmy Vindil Vám přiznávám mimořádnou odměnu ve výši Kč Za tuto odměnu bylo zakoupeno: V Praze dne: Převzal: vedoucí pracoviště manažerka firmy EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl.m. Prahy prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita.

30 Příloha č.10 HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ VINDIL - vstupní Jméno žáka: Pracoviště: 1 neschopen, 2 s velkými problémy, 3 s problémy, 4 bez problémů, 5 vzorné - Včasné a vhodné omlouvání nepřítomnosti na pracovišti - Dochvilnost a dodržování pracovní doby - Pracovní výkonnost - Pracovní morálka - Samostatnost v práci (bez přímého dozoru) - Manuální zručnost - Pochopení zadaných úkolů - Schopnost komunikace - Aktivní přístup k práci - Ochota učit se novým věcem - Rozpoznání hierarchie a autority v zaměstnání - Schopnost spolupráce s ostatními zaměstnanci - Přijímání kritiky - Znalost a dodržování bezpečnosti práce - Loajalita k zaměstnavateli, identifikace s firmou (organizací) Datum: Podpis vedoucího dílny: EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl.m. Prahy prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita.

31 Příloha č.11 HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ VINDIL - průběžné Jméno žáka: Pracoviště: 1 výrazné zhoršení, 2 mírné zhoršení, 3 stagnace, 4 mírné zlepšení, 5 výrazné zlepšení - Včasné a vhodné omlouvání nepřítomnosti na pracovišti - Dochvilnost a dodržování pracovní doby - Pracovní výkonnost - Pracovní morálka - Samostatnost v práci (bez přímého dozoru) - Manuální zručnost - Pochopení zadaných úkolů - Schopnost komunikace - Aktivní přístup k práci - Ochota učit se novým věcem - Rozpoznání hierarchie a autority v zaměstnání - Schopnost spolupráce s ostatními zaměstnanci - Přijímání kritiky - Znalost a dodržování bezpečnosti práce - Loajalita k zaměstnavateli, identifikace s firmou (organizací) Datum: Podpis vedoucího dílny: EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl.m. Prahy prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita.

32 Příloha č.12 Evidence praxí 2012/ /2014 Jméno B.G. x x keramická dílna keramická dílna 2 Č.A. šicí dílna šicí dílna šicí dílna šicí dílna 3 D.F. dřevo a kovozpracující dílna dřevo a kovozpracující dílna dřevo a kovozpracující dílna dřevo a kovozpracující dílna 4 D.P. šicí dílna šicí dílna šicí dílna šicí dílna 5 G.Z. šicí dílna šicí dílna x x 6 H,Š. x x x dřevo a kovozpracující dílna 7 H.M. šicí dílna x x x 8 H.T. keramická dílna keramická dílna x x 9 H.D. externí - botanická zahrada externí - botanická zahrada x x 10 H.K. dřevo a kovozpracující dílna dřevo a kovozpracující dílna dřevo a kovozpracující dílna x 11 H.D. dřevo a kovozpracující dílna dřevo a kovozpracující dílna x x 12 Ch.R. dřevo a kovozpracující dílna dřevo a kovozpracující dílna externí - mateřská škola externí - mateřská škola 13 K.T. keramická dílna keramická dílna x x 14 K.N. šicí dílna x x x externí-finanční externí - finanční externí - finanční externí - finanční 15 K.D. poradenství poradenství poradenství poradenství 16 K.T. x x keramická dílna keramická dílna 17 K.T. x x keramická dílna keramická dílna 18 K.M. šicí dílna x x x 19 K.M. dřevo a kovozpracující dílna dřevo a kovozpracující dílna dřevo a kovozpracující dílna dřevo a kovozpracující dílna 20 K.A. šicí dílna x x x 21 K.R. x x keramická dílna keramická dílna 22 K.J. x x dřevo a kovozpracující dílna dřevo a kovozpracující dílna 23 L.L. externí - botanická zahrada externí - botanická zahrada chráněná dílna chráněná dílna 24 L.M. dřevo a kovozpracující dílna dřevo a kovozpracující dílna externí - botanická zahrada externí - botanická zahrada 25 L.D. externí - školní jídelna externí - školní jídelna x x 26 M.R. x keramická dílna x x 27 M.N. šicí dílna externí - mateřská škola externí - mateřská škola externí - mateřská škola 28 M.K. externí - školní jídelna externí - školní jídelna šicí dílna šicí dílna 29 M.K. externí - školní jídelna externí - školní jídelna dřevo a kovozpracující dílna dřevo a kovozpracující dílna 30 N.J. x x externí - botanická zahrada externí - botanická zahrada 31 N.P. x x externí - botanická zahrada externí - botanická zahrada 32 O.D. x x dřevo a kovozpracující dílna dřevo a kovozpracující dílna 33 P.D. x x dřevo a kovozpracující dílna dřevo a kovozpracující dílna 34 P.J. externí - botanická zahrada externí - botanická zahrada externí - botanická zahrada šicí dílna 35 R.G. x x keramická dílna keramická dílna 36 R.P. x x keramická dílna keramická dílna 37 S.P. keramická dílna x x x 38 S.J. keramická dílna keramická dílna keramická dílna keramická dílna 39 S.P. x x externí - botanická zahrada externí - botanická zahrada 40 T.T. x x externí - mateřská škola externí - mateřská škola 41 T.V. šicí dílna x x x 42 V.E. externí - botanická zahrada externí - botanická zahrada externí - botanická zahrada externí - botanická zahrada 43 V.D. keramická dílna keramická dílna externí - školní jídelna externí - školní jídelna 44 V.V. dřevo a kovozpracující dílna x x x 45 V.M. šicí dílna šicí dílna šicí dílna šicí dílna 46 V.L. externí - botanická zahrada externí - botanická zahrada šicí dílna externí -botanická zahrada 47 V.J. externí - mateřská škola externí - mateřská škola x x 48 V.P. x x externí - školní jídelna externí - školní jídelna 49 V.F. šicí dílna šicí dílna x x 50 Z.P. externí - mateřská škola externí - mateřská škola x x EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl.m. Prahy prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita.

33 Příloha č.13 Žáci zúčastnění v projektu počet v procentech chlapci 30 62,50% dívky 20 37,50% celkem % Vocásek Pracoviště Omlouvání nepřítomnosti na pracovišti Dochvilnost a dodržování pracovní doby Josef dřevo a kovozpracující dílna vstupní Žáci zúčastnění v projektu v procentech Pracovní výkonnost Pracovní morálka ,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% chlapci dívky celkem Žáci zúčastnění v projektu v procentech Samostatnost v práci Manuální zručnost Pochopení zadaných úkolů Schopnost komunikace Aktivní přístup k práci Délka účasti v projektu do jednoho roku více než jeden rok počet v procentech počet v procentech chlapci 22 42,50% 8 20,00% Ochota učit se novým věcem Rozpoznání hierarchie a autority v zaměstnání Schopnost spoluprácr s ostatními zaměstnanci Přijímání kritiky dívky 10 12,30% 10 25,00% celkem 32 55,00% 18 45,00% Znalost a dodržování bezpečnosti práce Loajalita k zaměstnavateli, identifikace s firmou ,00% 6 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Délka účasti v projektu do jednoho roku v procentech Délka účasti v projektu více než jeden rok v procentech 5 0,00% chlapci dívky celkem 4 Úspěšně podpoření žáci - pracoviště interní externí 3 počet v procentech počet v procentech chlapci 16 59,26% 11 40,74% dívky 6 40,00% 9 60,00% celkem 22 52,38% 20 47,62% 2 1 vstupní ,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Úspěšně podpoření žáci - pracoviště interní v procentech Úspěšně podpoření žáci - pracoviště externí v procentech 0 0,00% chlapci dívky celkem EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl.m. Prahy prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita.

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_28 Jméno

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Personální práce III/2 VY_32_INOVACE_318 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Tel. č.: IČO: DIČ: Bankovní spojení:

Tel. č.: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Příloha č. 5 DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ dle ust. 68 odst. 2 a 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen Dohoda ) kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz SMLOUVA O ODBORNÉ

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více