Metodika výuky informatiky na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika výuky informatiky na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele"

Transkript

1 Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimíra Sehnalová Anna Závadská Metodika výuky informatiky na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu CZ.1.07./2.2.00/ SehZav.indd 1 9/25/10 2:25 PM

2 METODIKA VÝUKY INFORMATIKY NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Z POHLEDU PEDAGOGICKÉ PRAXE NÁMĚTY PRO ZAČÍNAJÍCÍHO UČITELE VLADIMÍRA SEHNALOVÁ ANNA ZÁVADSKÁ OSTRAVA 2010

3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Recenzenti: Jazyková korektura: Jana Šebestová Eva Volná Lenka Bijoková Název: Metodika výuky informatiky na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínající učitele Autor: Vladimíra Sehnalová, Anna Závadská Vydání: 1. vydání, 2010 Počet stran: 75 stran Tisk: Ostravská univerzita v Ostravě Studijní materiál pro distanční kurz: Přípravný seminář k profesní praxi Vladimíra Sehnalová, Anna Závadská Ostravská univerzita v Ostravě ISBN

4 OBSAH Úvod Legislativa v práci učitele Zákoník práce Výběrové řízení Ochrana osobních údajů Pracovní smlouva Pracovní řád Zákon o pedagogických pracovnících BOZP a PO, školní řád Učebna informatiky Školní úraz Informační zdroj MŠMT Odměna za práci Shrnutí kapitoly Příprava na vyučování Bílá kniha RVP ŠVP Učební osnova předmětu Tematický plán Příprava na vyučovací hodinu Učit a vychovávat Informační zdroje Shrnutí kapitoly Škola není jen učení Přestávka Rozvrh hodin Pohotovost Suplování Výuka neaprobovaných předmětů Mimoškolní činnost Pedagogická dokumentace Třídní učitel Další možné úkoly a povinnosti Jaký jsem učitel? Shrnutí kapitoly Pedagogika v praxi Texty pro výuku Zkoušení a hodnocení v informatice Samostatná práce žáků Individuální přístup Komunikace Nekázeň Neočekávané problémy Shrnutí kapitoly... 75

5

6 Vysvětlivky k používaným symbolům Průvodce studiem vstup autora do textu, specifický způsob, kterým se studentem komunikuje, povzbuzuje jej, doplňuje text o další informace. Příklad objasnění nebo konkretizování problematiky na příkladu ze života, z praxe, ze společenské reality apod. K zapamatování Shrnutí shrnutí předcházející látky, shrnutí kapitoly. Literatura použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření poznatků. Kontrolní otázky a úkoly prověřují, do jaké míry studující text a problematiku pochopil, zapamatoval si podstatné a důležité informace a zda je dokáže aplikovat při řešení problémů. Úkoly k textu je potřeba je splnit neprodleně, neboť pomáhají k dobrému zvládnutí následující látky. Korespondenční úkoly při jejich plnění postupuje studující podle pokynů s notnou dávkou vlastní iniciativy. Úkoly se průběžně evidují a hodnotí v průběhu celého kurzu. Otázky k zamyšlení Část pro zájemce přináší látku a úkoly rozšiřující úroveň základního kurzu. Pasáže i úkoly jsou dobrovolné.

7 Úvod Mezi ostatními absolventy vysokých škol nastupujícími do života, zaujímají mladí učitelé poněkud zvláštní místo. Od začínajícího učitele se požaduje hned od prvního dne ve škole plnění všech povinností, musí ovládat a zvládat všechny stránky učitelské práce včetně těch, na něž nebyl nikdy připravován. Zatímco v ostatních profesích se náročnost úkolů zvyšuje postupně, prožívá učitel profesní náraz a musí neodkladně a často okamžitě řešit řadu více či méně komplikovaných výchovně-vzdělávacích situací. U nastupujícího učitele dochází k závažné záměně rolí. Z žáka, posluchače, který byl po řadu let veden a kontrolován, se stává učitel, který má sám odpovědně vést, systematicky rozvíjet a objektivně hodnotit desítky žáků. Nelze nevidět, že některými názory a formami chování má mladý učitel blíže ke svým žákům, zejména pak středoškolákům, než ke starším členům učitelského sboru. Dostává se do situace, kdy je nucen korigovat své dosavadní názory na oblékání, chování a vyjadřování, neboť měřítko, podle něhož jsou učitelé ve společnosti posuzováni, je mnohem přísnější než u jiných profesí a nerespektování této skutečnosti má negativní důsledky nejen pro učitele, ale i pro celou školu. Studijní materiál byl připraven jako soubor námětů a podnětů pro začínajícího učitele informatiky. V jednotlivých kapitolách se seznámíte s tématy, se kterými se v praxi setkáte, a u problémových situací jsou navrženy některá možná řešení. První kapitolu, věnovanou legislativě ve školství, nestudujte příliš podrobně. Složitý jazyk zákonů a vyhlášek Vás určitě nebude bavit. K jednotlivým částem a odkazům se můžete vrátit, až budete řešit konkrétní problém a budete si chtít upřesnit jeho právní rámec. Druhá kapitola už je souhrnem poznatků, které jste částečně získali studiem na vysoké škole. Přesto kapitolu důkladně prostudujte a vypracujte korespondenční úkol, který by Vám mohl pomoci při Vaší přípravě během školního roku. Přehled mimoškolních činností přináší třetí kapitola. Doufáme, že po jejím přečtení nepropadnete přílišnému pesimismu. Když se tímto způsobem vypíší všechny požadavky na učitele, a na třídního učitele obzvlášť, vypadá to opravdu hrůzostrašně. Ale nebojte se, práce s dětmi je většinou velmi příjemná a inspirující. Ve čtvrté kapitole jsme se pokusili popsat některé konkrétní situace během výuky jak byste mohli teoretické znalosti uplatnit v praxi. Při čtení kapitoly si vzpomeňte na sebe a své vyučující, jak jednotlivé situace řešili oni a zamyslete se, jak byste možná postupovali Vy.

8 Až se v praxi setkáte s podobným problémem, vyrovnáte se s ním svým způsobem. Ale zkušenosti přicházejí až s praxí. Po prostudování textu budete: znát povinnosti třídního učitele, umět popsat základní pedagogickou dokumentaci, vědět, jak řešit některé problémy v pedagogické praxi. Získáte: přehled legislativy týkající se problematiky školství, informace o pedagogické dokumentaci a administrativních činnostech učitele, náměty pro mimoškolní činnost v informatice.

9

10 Legislativa v práci učitele 9 1 Legislativa v práci učitele V této kapitole se dozvíte: základní pojmy z legislativy, kterou musí každý učitel při své práci dodržovat, náležitosti pracovní smlouvy, které byste měli znát, než smlouvu podepíšete, jaké informace můžete nalézt na portále MŠMT. Po jejím prostudování byste měli být schopni: vyhledat zákony související s učitelskou praxí, zkontrolovat náležitosti pracovní smlouvy, navrhnout řád počítačové učebny. Klíčová slova kapitoly: zákoník práce, ochrana osobních údajů, pracovní smlouva, pracovní řád, BOZP a PO, školní řád, školní úraz, MŠMT, plat učitele. Průvodce studiem Dosud jste byli žáky a studenty různých typů škol. Určitě si ještě pamatujete na svá školní léta a na to, jak Vás učitelé o přestávkách hlídali, a přesto jste stačili házet křídou a houbou. Jak jste jezdili na školní výlety a páchali různé lotroviny, aby to učitelé nevěděli. Nyní se dostáváte do role opačné budete to Vy, kdo bude muset své žáky hlídat, aby se jim nic nestalo a napomínat je, když se budou chovat nevhodně. Zavzpomínejte na svá školní léta a na lumpárny, které jste prováděli. Tomu už je konec. Následující kapitola, na kterou budete potřebovat asi tři hodiny, Vás zavede do světa paragrafů, pravidel a nařízení. Během své učitelské praxe se budete setkávat s celou řadou právních textů. Hierarchie zákonů a právních předpisů začíná Ústavou České republiky. Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv

11 10 Legislativa v práci učitele a svobod. Platné zákony mají nejvyšší prioritu, každý další legislativní dokument nesmí být v rozporu se zákonem. Pokud je v rozporu se zákonem, je neplatný. 1.1 Zákoník práce Pracovně-právní vztahy řeší zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Jeho plné znění si jako učitel informatiky určitě dovedete vyhledat na internetu. Některé portály uvádějí jeho celé znění, a i když jsou někdy psány pro člověka bez právnického vzdělání poněkud komplikovaným způsobem, je dobré občas do něj nahlédnout. Příklad Znění zákoníku práce naleznete například na adrese: Úkol 1 V zákoníku práce vyhledejte Část II, Hlava 1. Postup před vznikem pracovního poměru. Jaké od Vás smí zaměstnavatel požadovat údaje, pokud se ucházíte o práci? 1.2 Výběrové řízení Pokud se budete ucházet o práci na střední škole, je možné, že se budete muset přihlásit do výběrového řízení. Přečtěte si dobře podmínky uvedené v inzerátu, a pokud se rozhodnete přihlásit, musíte doručit všechny požadované dokumenty. Pravděpodobně budete pozváni na pohovor. Na ten se důkladně připravte. Podívejte se na www stránky školy, seznamte se s aktivitami, které škola provozuje. Vždyť máte zájem se v budoucnu stát její součástí. Mohli byste si vyhledat a zkusit zapamatovat jméno ředitele nebo ředitelky školy, případně zástupce pro pedagogickou činnost, pokud jsou tyto informace na www stránkách uvedeny. Zvolte vhodné oblečení, dostavte se na schůzku včas, nejlépe o 10 minut dříve. I když budete asi trošku nervózní, zkuste působit klidným, uvolněným a sebejistým dojmem. Veďte při pohovoru dialog, nebojte se zeptat na věci, které Vás zajímají. Dostanete také celou řadu otázek, na které byste si mohli

12 Legislativa v práci učitele 11 předem připravit odpověď. Například: Proč chcete učit právě na naší škole? Co víte o naší škole? Do jakých aktivit naší školy byste se chtěl(a) zapojit? Jste ochoten/ochotna věnovat se studentům i v odpoledních hodinách? Chceme, abyste vedl(a) dvakrát týdně odpoledne kroužek výpočetní techniky. Souhlasíte? Uveďte tři své vlastnosti, které považujete za kladné a tři, které byste rád(a) změnil(a). Jaké máte plány do budoucnosti? 1.3 Ochrana osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů chrání každou osobu před neoprávněným zasahováním do soukromí. Upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států. Učitel při své praxi pracuje s dětmi, jejich osobními údaji a musí dodržovat povinnosti, které jsou tímto zákonem dány. Pro učitele informatiky vzniká nebezpečí, pokud je vedením školy požádán, aby na www stránky školy umístil fotky z akcí školy, kde jsou vyfoceny děti při sportovním utkání, karnevalu nebo atletice. Vzniká reálné nebezpečí, že by tímto skutkem porušil výše jmenovaný zákon. Doporučení: před uveřejněním fotek požádejte o souhlas rodiče dětí. Pokud rodiče souhlas nedají, raději fotky těchto dětí na www stránky školy nedávejte. Dobrý úmysl propagace školy by se mohl zvrtnout v oznámení o porušování zákona. 1.4 Pracovní smlouva Než nastoupíte do svého prvního zaměstnání, musíte podepsat pracovní smlouvu. Právní vztahy mezi Vámi (zaměstnancem) a školou (zaměstnavatelem) upravuje zákoník práce. Náležitosti pracovní smlouvy Klíčové pro určení náležitostí pracovní smlouvy je ustanovení 29 odst.1 zákoníku práce. V pracovní smlouvě je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodnout: a) druh práce, na který je zaměstnanec přijímán, b) místo výkonu práce (obec a organizační jednotku nebo jinak určené místo),

13 12 Legislativa v práci učitele c) den nástupu do práce. Mimoto lze samozřejmě v pracovní smlouvě dohodnout další podmínky, na kterých mají účastníci zájem. Plné znění zákona nebo pokyny před podepsáním pracovní smlouvy opět naleznete na internetu. Zákoník práce Pracovní poměr: Náležitosti pracovní smlouvy: Je také dobré znát způsoby ukončení pracovního poměru. Protože nepředpokládáme, že byste tuto situaci museli ihned řešit, přikládáme jen odkaz k případnému budoucímu prostudování: Po skončení pracovního poměru obdrží zaměstnanec zápočtový list, ve kterém je uvedena doba zaměstnání, druh vykonávaných prací, závazky zaměstnance a údaje o výši výdělku. Na žádost zaměstnance může zaměstnavatel vydat pracovní posudek, který obsahuje hodnocení práce, kvalifikace a schopností zaměstnance. Pokud zaměstnanec nesouhlasí se zněním posudku nebo zápočtového listu, může podat do 3 měsíců žalobu k soudu a požadovat, aby zaměstnavateli byla uložena povinnost příslušný dokument upravit tak, aby odpovídal skutečnosti Pracovní řád Pravidla pracovní kázně vyplývají z obecně právních předpisů (Zákoník práce) a ze speciálních předpisů (Pracovní řád). Podle nich, ale i podle nepsaných etických zásad, patří k základním povinnostem pracovníka: pracovat svědomitě a řádně, dodržovat právní předpisy, plnit příkazy nadřízených (pokud nejsou v rozporu s právními předpisy),

14 Legislativa v práci učitele 13 dodržovat pracovní dobu, kvalitně a včas plnit své úkoly, řádně hospodařit se svěřenými prostředky, chránit majetek zaměstnavatele, nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Znění pracovního řádu je dáno vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT). Je dobré se s touto vyhláškou seznámit a znát tak dobře svá práva a povinnosti. Plný název zní: Vyhláška č. 263 /2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí a najdete ji například na adrese: Vyhláška je závazná pro učitele i ředitele škol. Vybrali jsme například část textu u dohledu (dozoru), jemuž se budeme ještě věnovat v další části: Dohled ve škole začíná nejméně 15 minut před začátkem dopoledního vyučování a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování a končí nejdříve ukončením výchovy a vzdělávání nebo poskytováním školských služeb. 1.6 Zákon o pedagogických pracovnících Tento zákon upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, jejich další vzdělávání a kariérní systém. V zákoně je definován pojem pedagogický pracovník, jaké jsou předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka a například také rozsah přímé pedagogické činnosti, který je v tomto zákonu definován pouze obecně. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. lednu 2010 najdete na stránce:

15 14 Legislativa v práci učitele K zákonu pak MŠMT vydává vyhlášky, které znění zákona upřesňují. Vyhlášky k zákonu o pedagogických pracovnících: Konkrétně se jedná o vyhlášku č. 412/2006 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Celou sérii zákonů a vyhlášek doplňují také nařízení vlády, ať už to jsou nařízení vlády k zákonu o pedagogických pracovnících: nebo nařízení vlády ke školskému zákonu: Rozsah přímé vyučovací povinnosti je definován v nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Učitel, který učí na 2. stupni základní školy, má povinnost odučit 22 hodin týdně. Učitel všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů na škole střední má povinnost odučit 21 hodin týdně BOZP a PO, školní řád Školy neposkytují začínajícímu učiteli žádné komplexní školení o právních souvislostech zaměstnaneckého poměru. Zato jsou přímo pověstné úzkostlivou péčí o dodržování bezpečnostních pravidel. BOZP znamená bezpečnost a ochranu zdraví při práci, PO pak požární ochranu. S tímto termínem se setkáte hned po nástupu do zaměstnání. Povinností Vašeho zaměstnavatele je proškolit Vás při nástupu do zaměstnání. V něm se dozvíte, co můžete a co naopak nesmíte dělat, abyste neohrozili zdraví své a svých žáků jedná se o prevenci školních úrazů a zajištění bezpečnosti žáků. Základní pravidla jsou také zahrnuta ve školním řádu, který obsahuje práva a povinnosti žáků, stanoví pravidla docházky, výuky a chování

16 Legislativa v práci učitele 15 žáků. Může definovat také práva a povinnosti učitelů, případně rodičů. Školní řád si sestavuje každá škola sama, je součástí dokumentace školy a bývá uveřejněn na www stránkách. Mezi povinnosti učitele v rámci BOZP patří například i již výše zmiňované dohledy (dozory). Dozor je dohled nad žáky, když nejsou ve vyučovací hodině. Každá škola má rozpis dozorů pro jednotlivé časové úseky a patra budovy. Za každý úsek je jmenován učitel, který stanovený úsek prochází, kontroluje, zda se žáci chovají řádně a napomíná výtržníky. Prostě děti musí vidět, že je nad nimi kontrola a že si nemohou dovolit úplně všechno. Za bezpečnost žáků odpovídá učitel také během vyučovací hodiny, dohlíží na jejich učební činnost, kázeň, pozornost a na jejich zdraví a bezpečnost. Proto se učitel nesmí vzdalovat během vyučovací hodiny ze třídy. Pozor na uvolňování žáků z hodiny, například na toaletu. Je to otázka choulostivá. Nechceme děti trápit, ale na druhé straně je učitel stále za tyto děti odpovědný. Přistupujte k této otázce citlivě, s rozumem a pochopením. Rovněž není možné vykazovat žáky za dveře v případě kázeňských problémů. Za bezpečnost žáků v době vyučování odpovídá škola. Pokud rodiče předem písemně požádají o uvolnění nezletilého žáka ve vyučovací době, přebírají právní odpovědnost na sebe. Rodiče mohou své dítě uvolnit z různých důvodů (zdravotních, osobních) a musí si ho vyzvednout ve škole, případně do žádosti o uvolnění doplnit, že dítě může jít domů samo. Pokud má dítě zdravotní problémy během vyučování a žádá o uvolnění, kontaktuje svého třídního učitele. Ten kontaktuje rodiče a jen s jejich souhlasem může nemocného žáka pustit domů. Jinak si rodiče musí své dítě opět přijít do školy vyzvednout. Pravidla jsou rozpracována v dokumentu: Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

17 16 Legislativa v práci učitele Příklad Vypočítejte, kolikrát týdně budete mít dozor, pokud škola, kde budete učit, má tři patra, každé patro má dvě křídla a v každém křídle musí držet dozor jeden učitel. Dozory se dělí na dvě části do desáté hodiny a po desáté hodině do konce vyučování. Dozor se drží také ráno v šatnách (2 vyučující) a každý den v jídelně (2 vyučující). Škola má celkem 40 učitelů. Dozory patří mezi méně radostné povinnosti učitele. Dozory jsou také stanoveny při doprovodu dětí na různé akce výstavy, výchovné koncerty, lékařské prohlídky, zubařské prohlídky, očkování a kontroly (v případě, že se vyskytne žloutenka) a další akce mimo vyučování. Dále může učitel vést kroužek, jet s žáky na exkurzi nebo třeba na výlet. Na všechny tyto situace se pamatuje při stanovení bezpečnostních pravidel. Například: BOZP při mimoškolních aktivitách: Bezpečnostní pravidla a předpisy jsou zakotveny ve vnitřním řádu školy, se kterým třídní učitel seznamuje žáky na počátku školního roku. Toto poučení se provádí každý rok a mělo by obsahovat seznámení: se školním řádem, se zásadami bezpečného chování ve třídách, na chodbách, na schodištích, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích, s postupem při eventuálních úrazech, se zákazem přinášet do školy věci, které přímo nesouvisejí se školou a vyučováním, s nebezpečím vzniku požáru a s postupem při této události. Zápis o tomto základním poučení musí třídní učitel zaznamenat do třídní knihy, žáci na středních školách mohou podepisovat prohlášení, že byli s těmito pravidly seznámeni. Nebojte se, každá škola má už tyto dokumenty připraveny a dá Vám je k prostudování.

18 Legislativa v práci učitele 17 Pro učitele informatiky jsou tu navíc další bezpečnostní pravidla, a to práce s počítačem, kdy musí zajistit, aby se žákům nestal v počítačové učebně žádný úraz. Každá učebna musí mít Řád počítačové učebny, ve kterém je stanoveno, jak se má žák v učebně chovat. První část pravidel se obvykle týká zacházení s počítačem, aby při střídání různých tříd vydržely co nejdéle v úplném stavu a funkční. Druhá část se pak týká bezpečnosti, aby nedošlo například k úrazu elektrickým proudem. Hodně příkladů pak opět najdete na internetu, řád počítačové učebny patří mezi školní dokumentaci, kterou školy v dnešní době často umisťují na své www stránky. Záznam o poučení žáků musíte jako vyučující výpočetní techniky zapsat do třídní knihy. Například: Žáci byli seznámeni s řádem počítačové učebny a zásadami bezpečnosti práce v počítačové učebně. Připomínáme pravidlo, které určitě znáte: Nikdy nehasit počítače vodou! Dnes již existují i speciální hasicí přístroje určené pro počítače. Pro Vás jako učitele výpočetní techniky je důležité vědět, kde se takový přístroj nachází, abyste v případě požáru mohli účinně zasáhnout. Další zdroje Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky: Vyhláška č. 454/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb.:

19 18 Legislativa v práci učitele 1.8 Učebna informatiky Jako vyučující informatiky dostanete na starost učebnu výpočetní techniky. Možná budete pověřeni vybudováním nové učebny, pokud škola získá finanční podporu od provozovatele školy nebo z prostředků ESF. Měli byste vědět, že na školní a další prostory pro žáky se vztahuje právní předpis. Jedná se o vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých: Tato vyhláška byla změněna vyhláškou č. 343/2009 Sb.: Vyhláška č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Z ustanovení vyhlášky jsou výslovně vyjmuta zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování, jakož i pracoviště praktického vyučování žáků středních škol, a to i tehdy, uskutečňuje-li se ve školách a školských zařízeních. Mění se požadavky na prostorové podmínky, ubytování, vybavení nábytkem v ubytovacích zařízeních, osvětlení, mikroklimatické podmínky. Nově se upravují požadavky na vybavení šatnami a hygienickými zařízeními v 4a, v 4b se upravuje povinnost dodržování normových hodnot podle české technické normy upravující optimální doby dozvuku. Účinnosti nabyla dnem Vybavení nábytkem ve třídách a také v počítačové učebně se týká 11 Vybavení nábytkem a rozsazení žáků. (1) Zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a žáků a podporuje správné držení těla. Židle a stoly pro děti a žáky musí splňovat normové hodnoty české technické normy upravující velikostní ukazatele nábytku (ČSN EN ) a musí umožňovat dodržování ergonomických zásad práce žáků v sedě, které jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce. Pracovní stoly musí

20 Legislativa v práci učitele 19 mít matný povrch. Při používání tabule musí být dodržena vzdálenost minimálně 2 m od přední hrany prvního stolu žáka před tabulí. Pro žáky s těžším či kombinovaným zdravotním postižením se používají ortopedické vertikalizační školní lavice podle doporučení odborného rehabilitačního pracovníka s možností jejich polohování. (2) Rozsazení žáků v učebně se řídí podle jejich tělesné výšky; dále se přihlíží ke speciálním vzdělávacím potřebám, případným zrakovým a sluchovým vadám a jinému zdravotnímu postižení žáků. Při uspořádání lavic se dbá na to, aby u žáků nedocházelo k jednostrannému zatížení svalových skupin a aby byly dodrženy požadavky na úroveň osvětlení. Při uspořádání lavic jiném než čelem k tabuli je nutné zajistit pravidelné stranové střídání sezení žáků. Příloha 2 vyhlášky pak stanoví: Zásady pro práci žáků vsedě a ergonomické parametry školního nábytku 1. Funkční rozměry nábytku pro dodržení fyziologického sedu a správné postavení páteře a pánve: a) Výška sedadla je rovna délce bérce, zvětšené o výšku nízkého podpatku (1 2 cm), tj. chodidla jsou při zadním sezení celou plochou v pevném kontaktu s podlahou tak, aby bylo možno se o ně pevně opřít. b) Efektivní hloubka sedadla podepírá nejméně 2/3 délky stehna. Přední hrana sedadla nesmí zasahovat do podkolenní jamky a musí být zaoblená. c) Opěradlo slouží především jako opora beder, nikoliv hrudní páteře. Pro volný pohyb horních končetin nemá sahat výš, než k dolnímu úhlu lopatek. d) Výška pracovní plochy stolu je umísťována ve výšce loktů volně spuštěných paží sedícího žáka. e) Vhodný je snadno nastavitelný náklon desky stolu. Stupeň nastavení pro psaní je stupňů, pro čtení až 35 stupňů. 2. Židle a stoly v kontaktu s podlahou musí být stabilní. Pro dynamický sed je vhodný kyv sedáku v předozadní rovině od -5 do +5 stupňů.

21 20 Legislativa v práci učitele 3. Nejméně namáhavý sed, jak pro svalovou aktivitu, tak pro tlak na meziobratlové ploténky, je v mírném záklonu s podepřenou páteří (relaxační sed). 4. Z důvodu snižování statického přetěžování svalových skupin pohybového aparátu je důležité funkční střídání poloh. Vhodné je krátkodobé zařazování alternativních poloh mimo lavici (například klek, leh) a používání pomůcek pro dynamický sed (například balanční míče, overball, balanční podložky). =10#10821 Zásady pro práci u počítače jsou důležitou součástí výuky informatiky a výchovy ke správnému sezení, držení těla a používání výpočetní techniky. Pro učebnu výpočetní techniky se musí vzít do úvahy následující skutečnosti: umístění počítače, monitoru, klávesnice, myši a uspořádání nábytku (stolu a židle). Zda u počítače pracuje pouze jeden uživatel (dospělý či dítě), nebo se střídají např. žáci prvního a druhého stupně či žáci s dospělými uživateli, když jsou například počítačové učebny v odpoledních hodinách využívány v kurzech pro dospělé. Je potřeba zhodnotit, zda správné sezení neodpovídá pouze potřebám dospělých nebo zda je možné je jednoduše upravit a nastavit podle tělesné výšky měnících se uživatelů.

22 Legislativa v práci učitele 21 zdroj: 1.9 Školní úraz Pokud dojde ke zranění žáka, ať už v tělocvičně, na chodbě nebo v laboratoři, jsou opět stanovena pravidla, jak postupovat. Samozřejmě nejdříve poskytnete raněnému první pomoc, pak zajistíte lékařské ošetření, ale hned poté následuje hlášení o úrazu. Každý úraz, který se stane žákům ve škole nebo při jakékoli školní činnosti se musí nahlásit a zapsat. K tomu je na škole určen pedagog specialista, který je za hlášení zodpovědný. Ve spolupráci s Vámi sepíše záznam o úrazu, protože jste se pravděpodobně stali jeho svědky a víte, jak k němu došlo. Záznam o úrazu pak také například slouží pro hlášení pojišťovně, u které jsou děti úrazově pojištěny. Při výuce informatiky by k žádnému vážnějšímu úrazu nemělo dojít, pokud jsou děti pod kontrolou učitele a pracují podle zadaných pokynů. Jediné nebezpečí, které hrozí, je zásah elektrickým proudem při neodborné manipulaci nebo poškozeným kabelem Informační zdroj MŠMT Pro pracovníky školství je nejvyšším nadřízeným úřadem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Webové stránky tohoto úřadu jsou místem pro

23 22 Legislativa v práci učitele umisťování celé řady informačních zdrojů, které může využít pro svou práci i učitel. Portál se snaží informace rozdělit z různých druhů pohledu. Kromě levého roletového menu najdete na horní straně také odkaz Vyučující, který je určen právě Vám. Vyučující Jste učitelka/učitel a hledáte informace o aktuálních vyhláškách či zákonech? Tento rozcestník by vám měl pomáhat v orientaci na webu MŠMT. Pokud zde chybí důležitý odkaz, kontaktuje prosím správce uvedeného v patičce stránky. Dále jsou praktické informace členěny podle vzdělávacích stupňů. Vyberete si příslušný typ školy a již si prohlížíte informace a hledáte potřebné dokumenty. Najdete řadu dokumentů týkající se probíhající školské reformy, články k diskusi standardů kvality učitele, rejstřík všech škol a další informace. Zajímavé a potřebné jsou například dokumenty: Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2010/2011: Rozpis jarních prázdnin pro jednotlivá města, městské části či oblasti je novelizován vyhláškou č. 322/2008 Sb., která obsahuje rozpis jarních prázdnin dle jednotlivých školních let až do roku 2016: Vyhláška č. 322/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku. Novela vyhlášky č. 16/2005 Sb. nabyla účinnosti dnem 1. září Stanovení termínů jarních prázdnin pro školní roky 2010/11 až 2015/16 nabyla účinnosti dnem 1. září 2010:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD.

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. OSTRAVA, LEDEN 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích Smluvní strany 1. Obchodní jméno: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, Adresa: 17.listopadu

Více

Dětskédomácípracoviště

Dětskédomácípracoviště Dětskédomácípracoviště Ing. Matuschka Robert, Cech čalouníků a dekoratérů Brno Dětské domácí pracoviště ( židle, pracovní deska a příslušenství ) je součást dětského pokoje, která by měla odpovídat pohybovým

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Příprava učitele na výuku

Příprava učitele na výuku Příprava učitele na výuku Gabriela Fišarová Neplánovat, znamená plánovaný neúspěch. (Petty, 2002, s. 326) Průvodce studiem Obsahem tohoto modulu je plánování výuky. Zaměříme se na podrobnou písemnou přípravu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-72/08-09 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)?

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)? Seznam příloh - Příloha č. 1 - Dotazník pro zástupce ředitele středních odborných škol - Příloha č. 2 - Vzor náplně práce zástupce ředitele ne střední odborné škole - Příloha č. 3 - Seznam zákonů, vyhlášek

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

OBSAH. Úvodní slovo 3

OBSAH. Úvodní slovo 3 OBSAH Úvodní slovo 3 ZÁKON č. 561/2004 Sb., (školský zákon) Část první - Obecná ustanovení 23 Předmět úpravy 23 Vzdělávací programy 26 Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA (ZMĚNY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH) Radmila Hýblová OLOMOUC 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY. Údaje o zařízení. Úvodní ustanovení. Všeobecná ustanovení. Provozní řád se řídí zejména:

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY. Údaje o zařízení. Úvodní ustanovení. Všeobecná ustanovení. Provozní řád se řídí zejména: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY Údaje o zařízení adresa: Základní škola Ohrazenice, okres Semily příspěvková organizace telefon: 481 321 400 e-mail: zs-ohrazenice@cmail.cz IČO: 70695300 ředitelka: Mgr. Helena Damašková

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi učiteli účastníky akcí RKC LK.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi učiteli účastníky akcí RKC LK. Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi učiteli účastníky akcí RKC LK. Skladba škol v libereckém kraji: Gym + SOŠ = 3 SOŠ = 27 SOŠ + SOU = 2 SOŠ + VOŠ = 7 Celkem... 39 Respondenti dotazníkového šetření:

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování žáků

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování žáků S M L O U V A o zajištění praktického vyučování žáků uzavřená podle 65 odst. 2 Zákona č.561/2004 Sb., (Školský zákon) a 12 vyhlášky č. 13/2005 Sb. I. Smluvní strany Střední škola a Vyšší odborná škola

Více

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Tel. 577 599 918 email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Platnost od 1. 9. 2012 Vladimír Vágner, ředitel školy Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760

Více

Nastupuji do práce Metodický list

Nastupuji do práce Metodický list Nastupuji do práce Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - úvodní test ( pracovní smlouva), nástup do zaměstnání, platový výměr, podmínky zaměstnávání mladistvých námět pro domácí přípravu

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Hluboš, okres Příbram Organizační řád málotřídní školy Č.j.: 140/2016 Účinnost od: 1.4.2016 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: I. Úvodní ustanovení 1. Organizační

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 75/2005 Sb. - stanovení rozsahu přímých činností pedagogických pracovníků - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 9.2016

Více

od (verze 7)

od (verze 7) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, 511 01 Turnov od 1.1.2014 (verze 7) Část 1. Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1.1. Organizační řád Střední zdravotnické

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Adresa:, tel. /fax 482 323 263, e-mail: libor.rygal@zs. vratislavice. cz Bankovní spojení: ČS Liberec 0984944329/0800,

Více