Metodika výuky informatiky na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika výuky informatiky na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele"

Transkript

1 Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimíra Sehnalová Anna Závadská Metodika výuky informatiky na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu CZ.1.07./2.2.00/ SehZav.indd 1 9/25/10 2:25 PM

2 METODIKA VÝUKY INFORMATIKY NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Z POHLEDU PEDAGOGICKÉ PRAXE NÁMĚTY PRO ZAČÍNAJÍCÍHO UČITELE VLADIMÍRA SEHNALOVÁ ANNA ZÁVADSKÁ OSTRAVA 2010

3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Recenzenti: Jazyková korektura: Jana Šebestová Eva Volná Lenka Bijoková Název: Metodika výuky informatiky na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínající učitele Autor: Vladimíra Sehnalová, Anna Závadská Vydání: 1. vydání, 2010 Počet stran: 75 stran Tisk: Ostravská univerzita v Ostravě Studijní materiál pro distanční kurz: Přípravný seminář k profesní praxi Vladimíra Sehnalová, Anna Závadská Ostravská univerzita v Ostravě ISBN

4 OBSAH Úvod Legislativa v práci učitele Zákoník práce Výběrové řízení Ochrana osobních údajů Pracovní smlouva Pracovní řád Zákon o pedagogických pracovnících BOZP a PO, školní řád Učebna informatiky Školní úraz Informační zdroj MŠMT Odměna za práci Shrnutí kapitoly Příprava na vyučování Bílá kniha RVP ŠVP Učební osnova předmětu Tematický plán Příprava na vyučovací hodinu Učit a vychovávat Informační zdroje Shrnutí kapitoly Škola není jen učení Přestávka Rozvrh hodin Pohotovost Suplování Výuka neaprobovaných předmětů Mimoškolní činnost Pedagogická dokumentace Třídní učitel Další možné úkoly a povinnosti Jaký jsem učitel? Shrnutí kapitoly Pedagogika v praxi Texty pro výuku Zkoušení a hodnocení v informatice Samostatná práce žáků Individuální přístup Komunikace Nekázeň Neočekávané problémy Shrnutí kapitoly... 75

5

6 Vysvětlivky k používaným symbolům Průvodce studiem vstup autora do textu, specifický způsob, kterým se studentem komunikuje, povzbuzuje jej, doplňuje text o další informace. Příklad objasnění nebo konkretizování problematiky na příkladu ze života, z praxe, ze společenské reality apod. K zapamatování Shrnutí shrnutí předcházející látky, shrnutí kapitoly. Literatura použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření poznatků. Kontrolní otázky a úkoly prověřují, do jaké míry studující text a problematiku pochopil, zapamatoval si podstatné a důležité informace a zda je dokáže aplikovat při řešení problémů. Úkoly k textu je potřeba je splnit neprodleně, neboť pomáhají k dobrému zvládnutí následující látky. Korespondenční úkoly při jejich plnění postupuje studující podle pokynů s notnou dávkou vlastní iniciativy. Úkoly se průběžně evidují a hodnotí v průběhu celého kurzu. Otázky k zamyšlení Část pro zájemce přináší látku a úkoly rozšiřující úroveň základního kurzu. Pasáže i úkoly jsou dobrovolné.

7 Úvod Mezi ostatními absolventy vysokých škol nastupujícími do života, zaujímají mladí učitelé poněkud zvláštní místo. Od začínajícího učitele se požaduje hned od prvního dne ve škole plnění všech povinností, musí ovládat a zvládat všechny stránky učitelské práce včetně těch, na něž nebyl nikdy připravován. Zatímco v ostatních profesích se náročnost úkolů zvyšuje postupně, prožívá učitel profesní náraz a musí neodkladně a často okamžitě řešit řadu více či méně komplikovaných výchovně-vzdělávacích situací. U nastupujícího učitele dochází k závažné záměně rolí. Z žáka, posluchače, který byl po řadu let veden a kontrolován, se stává učitel, který má sám odpovědně vést, systematicky rozvíjet a objektivně hodnotit desítky žáků. Nelze nevidět, že některými názory a formami chování má mladý učitel blíže ke svým žákům, zejména pak středoškolákům, než ke starším členům učitelského sboru. Dostává se do situace, kdy je nucen korigovat své dosavadní názory na oblékání, chování a vyjadřování, neboť měřítko, podle něhož jsou učitelé ve společnosti posuzováni, je mnohem přísnější než u jiných profesí a nerespektování této skutečnosti má negativní důsledky nejen pro učitele, ale i pro celou školu. Studijní materiál byl připraven jako soubor námětů a podnětů pro začínajícího učitele informatiky. V jednotlivých kapitolách se seznámíte s tématy, se kterými se v praxi setkáte, a u problémových situací jsou navrženy některá možná řešení. První kapitolu, věnovanou legislativě ve školství, nestudujte příliš podrobně. Složitý jazyk zákonů a vyhlášek Vás určitě nebude bavit. K jednotlivým částem a odkazům se můžete vrátit, až budete řešit konkrétní problém a budete si chtít upřesnit jeho právní rámec. Druhá kapitola už je souhrnem poznatků, které jste částečně získali studiem na vysoké škole. Přesto kapitolu důkladně prostudujte a vypracujte korespondenční úkol, který by Vám mohl pomoci při Vaší přípravě během školního roku. Přehled mimoškolních činností přináší třetí kapitola. Doufáme, že po jejím přečtení nepropadnete přílišnému pesimismu. Když se tímto způsobem vypíší všechny požadavky na učitele, a na třídního učitele obzvlášť, vypadá to opravdu hrůzostrašně. Ale nebojte se, práce s dětmi je většinou velmi příjemná a inspirující. Ve čtvrté kapitole jsme se pokusili popsat některé konkrétní situace během výuky jak byste mohli teoretické znalosti uplatnit v praxi. Při čtení kapitoly si vzpomeňte na sebe a své vyučující, jak jednotlivé situace řešili oni a zamyslete se, jak byste možná postupovali Vy.

8 Až se v praxi setkáte s podobným problémem, vyrovnáte se s ním svým způsobem. Ale zkušenosti přicházejí až s praxí. Po prostudování textu budete: znát povinnosti třídního učitele, umět popsat základní pedagogickou dokumentaci, vědět, jak řešit některé problémy v pedagogické praxi. Získáte: přehled legislativy týkající se problematiky školství, informace o pedagogické dokumentaci a administrativních činnostech učitele, náměty pro mimoškolní činnost v informatice.

9

10 Legislativa v práci učitele 9 1 Legislativa v práci učitele V této kapitole se dozvíte: základní pojmy z legislativy, kterou musí každý učitel při své práci dodržovat, náležitosti pracovní smlouvy, které byste měli znát, než smlouvu podepíšete, jaké informace můžete nalézt na portále MŠMT. Po jejím prostudování byste měli být schopni: vyhledat zákony související s učitelskou praxí, zkontrolovat náležitosti pracovní smlouvy, navrhnout řád počítačové učebny. Klíčová slova kapitoly: zákoník práce, ochrana osobních údajů, pracovní smlouva, pracovní řád, BOZP a PO, školní řád, školní úraz, MŠMT, plat učitele. Průvodce studiem Dosud jste byli žáky a studenty různých typů škol. Určitě si ještě pamatujete na svá školní léta a na to, jak Vás učitelé o přestávkách hlídali, a přesto jste stačili házet křídou a houbou. Jak jste jezdili na školní výlety a páchali různé lotroviny, aby to učitelé nevěděli. Nyní se dostáváte do role opačné budete to Vy, kdo bude muset své žáky hlídat, aby se jim nic nestalo a napomínat je, když se budou chovat nevhodně. Zavzpomínejte na svá školní léta a na lumpárny, které jste prováděli. Tomu už je konec. Následující kapitola, na kterou budete potřebovat asi tři hodiny, Vás zavede do světa paragrafů, pravidel a nařízení. Během své učitelské praxe se budete setkávat s celou řadou právních textů. Hierarchie zákonů a právních předpisů začíná Ústavou České republiky. Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv

11 10 Legislativa v práci učitele a svobod. Platné zákony mají nejvyšší prioritu, každý další legislativní dokument nesmí být v rozporu se zákonem. Pokud je v rozporu se zákonem, je neplatný. 1.1 Zákoník práce Pracovně-právní vztahy řeší zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Jeho plné znění si jako učitel informatiky určitě dovedete vyhledat na internetu. Některé portály uvádějí jeho celé znění, a i když jsou někdy psány pro člověka bez právnického vzdělání poněkud komplikovaným způsobem, je dobré občas do něj nahlédnout. Příklad Znění zákoníku práce naleznete například na adrese: Úkol 1 V zákoníku práce vyhledejte Část II, Hlava 1. Postup před vznikem pracovního poměru. Jaké od Vás smí zaměstnavatel požadovat údaje, pokud se ucházíte o práci? 1.2 Výběrové řízení Pokud se budete ucházet o práci na střední škole, je možné, že se budete muset přihlásit do výběrového řízení. Přečtěte si dobře podmínky uvedené v inzerátu, a pokud se rozhodnete přihlásit, musíte doručit všechny požadované dokumenty. Pravděpodobně budete pozváni na pohovor. Na ten se důkladně připravte. Podívejte se na www stránky školy, seznamte se s aktivitami, které škola provozuje. Vždyť máte zájem se v budoucnu stát její součástí. Mohli byste si vyhledat a zkusit zapamatovat jméno ředitele nebo ředitelky školy, případně zástupce pro pedagogickou činnost, pokud jsou tyto informace na www stránkách uvedeny. Zvolte vhodné oblečení, dostavte se na schůzku včas, nejlépe o 10 minut dříve. I když budete asi trošku nervózní, zkuste působit klidným, uvolněným a sebejistým dojmem. Veďte při pohovoru dialog, nebojte se zeptat na věci, které Vás zajímají. Dostanete také celou řadu otázek, na které byste si mohli

12 Legislativa v práci učitele 11 předem připravit odpověď. Například: Proč chcete učit právě na naší škole? Co víte o naší škole? Do jakých aktivit naší školy byste se chtěl(a) zapojit? Jste ochoten/ochotna věnovat se studentům i v odpoledních hodinách? Chceme, abyste vedl(a) dvakrát týdně odpoledne kroužek výpočetní techniky. Souhlasíte? Uveďte tři své vlastnosti, které považujete za kladné a tři, které byste rád(a) změnil(a). Jaké máte plány do budoucnosti? 1.3 Ochrana osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů chrání každou osobu před neoprávněným zasahováním do soukromí. Upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států. Učitel při své praxi pracuje s dětmi, jejich osobními údaji a musí dodržovat povinnosti, které jsou tímto zákonem dány. Pro učitele informatiky vzniká nebezpečí, pokud je vedením školy požádán, aby na www stránky školy umístil fotky z akcí školy, kde jsou vyfoceny děti při sportovním utkání, karnevalu nebo atletice. Vzniká reálné nebezpečí, že by tímto skutkem porušil výše jmenovaný zákon. Doporučení: před uveřejněním fotek požádejte o souhlas rodiče dětí. Pokud rodiče souhlas nedají, raději fotky těchto dětí na www stránky školy nedávejte. Dobrý úmysl propagace školy by se mohl zvrtnout v oznámení o porušování zákona. 1.4 Pracovní smlouva Než nastoupíte do svého prvního zaměstnání, musíte podepsat pracovní smlouvu. Právní vztahy mezi Vámi (zaměstnancem) a školou (zaměstnavatelem) upravuje zákoník práce. Náležitosti pracovní smlouvy Klíčové pro určení náležitostí pracovní smlouvy je ustanovení 29 odst.1 zákoníku práce. V pracovní smlouvě je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodnout: a) druh práce, na který je zaměstnanec přijímán, b) místo výkonu práce (obec a organizační jednotku nebo jinak určené místo),

13 12 Legislativa v práci učitele c) den nástupu do práce. Mimoto lze samozřejmě v pracovní smlouvě dohodnout další podmínky, na kterých mají účastníci zájem. Plné znění zákona nebo pokyny před podepsáním pracovní smlouvy opět naleznete na internetu. Zákoník práce Pracovní poměr: Náležitosti pracovní smlouvy: Je také dobré znát způsoby ukončení pracovního poměru. Protože nepředpokládáme, že byste tuto situaci museli ihned řešit, přikládáme jen odkaz k případnému budoucímu prostudování: Po skončení pracovního poměru obdrží zaměstnanec zápočtový list, ve kterém je uvedena doba zaměstnání, druh vykonávaných prací, závazky zaměstnance a údaje o výši výdělku. Na žádost zaměstnance může zaměstnavatel vydat pracovní posudek, který obsahuje hodnocení práce, kvalifikace a schopností zaměstnance. Pokud zaměstnanec nesouhlasí se zněním posudku nebo zápočtového listu, může podat do 3 měsíců žalobu k soudu a požadovat, aby zaměstnavateli byla uložena povinnost příslušný dokument upravit tak, aby odpovídal skutečnosti Pracovní řád Pravidla pracovní kázně vyplývají z obecně právních předpisů (Zákoník práce) a ze speciálních předpisů (Pracovní řád). Podle nich, ale i podle nepsaných etických zásad, patří k základním povinnostem pracovníka: pracovat svědomitě a řádně, dodržovat právní předpisy, plnit příkazy nadřízených (pokud nejsou v rozporu s právními předpisy),

14 Legislativa v práci učitele 13 dodržovat pracovní dobu, kvalitně a včas plnit své úkoly, řádně hospodařit se svěřenými prostředky, chránit majetek zaměstnavatele, nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Znění pracovního řádu je dáno vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT). Je dobré se s touto vyhláškou seznámit a znát tak dobře svá práva a povinnosti. Plný název zní: Vyhláška č. 263 /2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí a najdete ji například na adrese: Vyhláška je závazná pro učitele i ředitele škol. Vybrali jsme například část textu u dohledu (dozoru), jemuž se budeme ještě věnovat v další části: Dohled ve škole začíná nejméně 15 minut před začátkem dopoledního vyučování a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování a končí nejdříve ukončením výchovy a vzdělávání nebo poskytováním školských služeb. 1.6 Zákon o pedagogických pracovnících Tento zákon upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, jejich další vzdělávání a kariérní systém. V zákoně je definován pojem pedagogický pracovník, jaké jsou předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka a například také rozsah přímé pedagogické činnosti, který je v tomto zákonu definován pouze obecně. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. lednu 2010 najdete na stránce:

15 14 Legislativa v práci učitele K zákonu pak MŠMT vydává vyhlášky, které znění zákona upřesňují. Vyhlášky k zákonu o pedagogických pracovnících: Konkrétně se jedná o vyhlášku č. 412/2006 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Celou sérii zákonů a vyhlášek doplňují také nařízení vlády, ať už to jsou nařízení vlády k zákonu o pedagogických pracovnících: nebo nařízení vlády ke školskému zákonu: Rozsah přímé vyučovací povinnosti je definován v nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Učitel, který učí na 2. stupni základní školy, má povinnost odučit 22 hodin týdně. Učitel všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů na škole střední má povinnost odučit 21 hodin týdně BOZP a PO, školní řád Školy neposkytují začínajícímu učiteli žádné komplexní školení o právních souvislostech zaměstnaneckého poměru. Zato jsou přímo pověstné úzkostlivou péčí o dodržování bezpečnostních pravidel. BOZP znamená bezpečnost a ochranu zdraví při práci, PO pak požární ochranu. S tímto termínem se setkáte hned po nástupu do zaměstnání. Povinností Vašeho zaměstnavatele je proškolit Vás při nástupu do zaměstnání. V něm se dozvíte, co můžete a co naopak nesmíte dělat, abyste neohrozili zdraví své a svých žáků jedná se o prevenci školních úrazů a zajištění bezpečnosti žáků. Základní pravidla jsou také zahrnuta ve školním řádu, který obsahuje práva a povinnosti žáků, stanoví pravidla docházky, výuky a chování

16 Legislativa v práci učitele 15 žáků. Může definovat také práva a povinnosti učitelů, případně rodičů. Školní řád si sestavuje každá škola sama, je součástí dokumentace školy a bývá uveřejněn na www stránkách. Mezi povinnosti učitele v rámci BOZP patří například i již výše zmiňované dohledy (dozory). Dozor je dohled nad žáky, když nejsou ve vyučovací hodině. Každá škola má rozpis dozorů pro jednotlivé časové úseky a patra budovy. Za každý úsek je jmenován učitel, který stanovený úsek prochází, kontroluje, zda se žáci chovají řádně a napomíná výtržníky. Prostě děti musí vidět, že je nad nimi kontrola a že si nemohou dovolit úplně všechno. Za bezpečnost žáků odpovídá učitel také během vyučovací hodiny, dohlíží na jejich učební činnost, kázeň, pozornost a na jejich zdraví a bezpečnost. Proto se učitel nesmí vzdalovat během vyučovací hodiny ze třídy. Pozor na uvolňování žáků z hodiny, například na toaletu. Je to otázka choulostivá. Nechceme děti trápit, ale na druhé straně je učitel stále za tyto děti odpovědný. Přistupujte k této otázce citlivě, s rozumem a pochopením. Rovněž není možné vykazovat žáky za dveře v případě kázeňských problémů. Za bezpečnost žáků v době vyučování odpovídá škola. Pokud rodiče předem písemně požádají o uvolnění nezletilého žáka ve vyučovací době, přebírají právní odpovědnost na sebe. Rodiče mohou své dítě uvolnit z různých důvodů (zdravotních, osobních) a musí si ho vyzvednout ve škole, případně do žádosti o uvolnění doplnit, že dítě může jít domů samo. Pokud má dítě zdravotní problémy během vyučování a žádá o uvolnění, kontaktuje svého třídního učitele. Ten kontaktuje rodiče a jen s jejich souhlasem může nemocného žáka pustit domů. Jinak si rodiče musí své dítě opět přijít do školy vyzvednout. Pravidla jsou rozpracována v dokumentu: Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

17 16 Legislativa v práci učitele Příklad Vypočítejte, kolikrát týdně budete mít dozor, pokud škola, kde budete učit, má tři patra, každé patro má dvě křídla a v každém křídle musí držet dozor jeden učitel. Dozory se dělí na dvě části do desáté hodiny a po desáté hodině do konce vyučování. Dozor se drží také ráno v šatnách (2 vyučující) a každý den v jídelně (2 vyučující). Škola má celkem 40 učitelů. Dozory patří mezi méně radostné povinnosti učitele. Dozory jsou také stanoveny při doprovodu dětí na různé akce výstavy, výchovné koncerty, lékařské prohlídky, zubařské prohlídky, očkování a kontroly (v případě, že se vyskytne žloutenka) a další akce mimo vyučování. Dále může učitel vést kroužek, jet s žáky na exkurzi nebo třeba na výlet. Na všechny tyto situace se pamatuje při stanovení bezpečnostních pravidel. Například: BOZP při mimoškolních aktivitách: Bezpečnostní pravidla a předpisy jsou zakotveny ve vnitřním řádu školy, se kterým třídní učitel seznamuje žáky na počátku školního roku. Toto poučení se provádí každý rok a mělo by obsahovat seznámení: se školním řádem, se zásadami bezpečného chování ve třídách, na chodbách, na schodištích, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích, s postupem při eventuálních úrazech, se zákazem přinášet do školy věci, které přímo nesouvisejí se školou a vyučováním, s nebezpečím vzniku požáru a s postupem při této události. Zápis o tomto základním poučení musí třídní učitel zaznamenat do třídní knihy, žáci na středních školách mohou podepisovat prohlášení, že byli s těmito pravidly seznámeni. Nebojte se, každá škola má už tyto dokumenty připraveny a dá Vám je k prostudování.

18 Legislativa v práci učitele 17 Pro učitele informatiky jsou tu navíc další bezpečnostní pravidla, a to práce s počítačem, kdy musí zajistit, aby se žákům nestal v počítačové učebně žádný úraz. Každá učebna musí mít Řád počítačové učebny, ve kterém je stanoveno, jak se má žák v učebně chovat. První část pravidel se obvykle týká zacházení s počítačem, aby při střídání různých tříd vydržely co nejdéle v úplném stavu a funkční. Druhá část se pak týká bezpečnosti, aby nedošlo například k úrazu elektrickým proudem. Hodně příkladů pak opět najdete na internetu, řád počítačové učebny patří mezi školní dokumentaci, kterou školy v dnešní době často umisťují na své www stránky. Záznam o poučení žáků musíte jako vyučující výpočetní techniky zapsat do třídní knihy. Například: Žáci byli seznámeni s řádem počítačové učebny a zásadami bezpečnosti práce v počítačové učebně. Připomínáme pravidlo, které určitě znáte: Nikdy nehasit počítače vodou! Dnes již existují i speciální hasicí přístroje určené pro počítače. Pro Vás jako učitele výpočetní techniky je důležité vědět, kde se takový přístroj nachází, abyste v případě požáru mohli účinně zasáhnout. Další zdroje Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky: Vyhláška č. 454/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb.:

19 18 Legislativa v práci učitele 1.8 Učebna informatiky Jako vyučující informatiky dostanete na starost učebnu výpočetní techniky. Možná budete pověřeni vybudováním nové učebny, pokud škola získá finanční podporu od provozovatele školy nebo z prostředků ESF. Měli byste vědět, že na školní a další prostory pro žáky se vztahuje právní předpis. Jedná se o vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých: Tato vyhláška byla změněna vyhláškou č. 343/2009 Sb.: Vyhláška č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Z ustanovení vyhlášky jsou výslovně vyjmuta zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování, jakož i pracoviště praktického vyučování žáků středních škol, a to i tehdy, uskutečňuje-li se ve školách a školských zařízeních. Mění se požadavky na prostorové podmínky, ubytování, vybavení nábytkem v ubytovacích zařízeních, osvětlení, mikroklimatické podmínky. Nově se upravují požadavky na vybavení šatnami a hygienickými zařízeními v 4a, v 4b se upravuje povinnost dodržování normových hodnot podle české technické normy upravující optimální doby dozvuku. Účinnosti nabyla dnem Vybavení nábytkem ve třídách a také v počítačové učebně se týká 11 Vybavení nábytkem a rozsazení žáků. (1) Zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a žáků a podporuje správné držení těla. Židle a stoly pro děti a žáky musí splňovat normové hodnoty české technické normy upravující velikostní ukazatele nábytku (ČSN EN ) a musí umožňovat dodržování ergonomických zásad práce žáků v sedě, které jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce. Pracovní stoly musí

20 Legislativa v práci učitele 19 mít matný povrch. Při používání tabule musí být dodržena vzdálenost minimálně 2 m od přední hrany prvního stolu žáka před tabulí. Pro žáky s těžším či kombinovaným zdravotním postižením se používají ortopedické vertikalizační školní lavice podle doporučení odborného rehabilitačního pracovníka s možností jejich polohování. (2) Rozsazení žáků v učebně se řídí podle jejich tělesné výšky; dále se přihlíží ke speciálním vzdělávacím potřebám, případným zrakovým a sluchovým vadám a jinému zdravotnímu postižení žáků. Při uspořádání lavic se dbá na to, aby u žáků nedocházelo k jednostrannému zatížení svalových skupin a aby byly dodrženy požadavky na úroveň osvětlení. Při uspořádání lavic jiném než čelem k tabuli je nutné zajistit pravidelné stranové střídání sezení žáků. Příloha 2 vyhlášky pak stanoví: Zásady pro práci žáků vsedě a ergonomické parametry školního nábytku 1. Funkční rozměry nábytku pro dodržení fyziologického sedu a správné postavení páteře a pánve: a) Výška sedadla je rovna délce bérce, zvětšené o výšku nízkého podpatku (1 2 cm), tj. chodidla jsou při zadním sezení celou plochou v pevném kontaktu s podlahou tak, aby bylo možno se o ně pevně opřít. b) Efektivní hloubka sedadla podepírá nejméně 2/3 délky stehna. Přední hrana sedadla nesmí zasahovat do podkolenní jamky a musí být zaoblená. c) Opěradlo slouží především jako opora beder, nikoliv hrudní páteře. Pro volný pohyb horních končetin nemá sahat výš, než k dolnímu úhlu lopatek. d) Výška pracovní plochy stolu je umísťována ve výšce loktů volně spuštěných paží sedícího žáka. e) Vhodný je snadno nastavitelný náklon desky stolu. Stupeň nastavení pro psaní je stupňů, pro čtení až 35 stupňů. 2. Židle a stoly v kontaktu s podlahou musí být stabilní. Pro dynamický sed je vhodný kyv sedáku v předozadní rovině od -5 do +5 stupňů.

21 20 Legislativa v práci učitele 3. Nejméně namáhavý sed, jak pro svalovou aktivitu, tak pro tlak na meziobratlové ploténky, je v mírném záklonu s podepřenou páteří (relaxační sed). 4. Z důvodu snižování statického přetěžování svalových skupin pohybového aparátu je důležité funkční střídání poloh. Vhodné je krátkodobé zařazování alternativních poloh mimo lavici (například klek, leh) a používání pomůcek pro dynamický sed (například balanční míče, overball, balanční podložky). =10#10821 Zásady pro práci u počítače jsou důležitou součástí výuky informatiky a výchovy ke správnému sezení, držení těla a používání výpočetní techniky. Pro učebnu výpočetní techniky se musí vzít do úvahy následující skutečnosti: umístění počítače, monitoru, klávesnice, myši a uspořádání nábytku (stolu a židle). Zda u počítače pracuje pouze jeden uživatel (dospělý či dítě), nebo se střídají např. žáci prvního a druhého stupně či žáci s dospělými uživateli, když jsou například počítačové učebny v odpoledních hodinách využívány v kurzech pro dospělé. Je potřeba zhodnotit, zda správné sezení neodpovídá pouze potřebám dospělých nebo zda je možné je jednoduše upravit a nastavit podle tělesné výšky měnících se uživatelů.

22 Legislativa v práci učitele 21 zdroj: 1.9 Školní úraz Pokud dojde ke zranění žáka, ať už v tělocvičně, na chodbě nebo v laboratoři, jsou opět stanovena pravidla, jak postupovat. Samozřejmě nejdříve poskytnete raněnému první pomoc, pak zajistíte lékařské ošetření, ale hned poté následuje hlášení o úrazu. Každý úraz, který se stane žákům ve škole nebo při jakékoli školní činnosti se musí nahlásit a zapsat. K tomu je na škole určen pedagog specialista, který je za hlášení zodpovědný. Ve spolupráci s Vámi sepíše záznam o úrazu, protože jste se pravděpodobně stali jeho svědky a víte, jak k němu došlo. Záznam o úrazu pak také například slouží pro hlášení pojišťovně, u které jsou děti úrazově pojištěny. Při výuce informatiky by k žádnému vážnějšímu úrazu nemělo dojít, pokud jsou děti pod kontrolou učitele a pracují podle zadaných pokynů. Jediné nebezpečí, které hrozí, je zásah elektrickým proudem při neodborné manipulaci nebo poškozeným kabelem Informační zdroj MŠMT Pro pracovníky školství je nejvyšším nadřízeným úřadem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Webové stránky tohoto úřadu jsou místem pro

23 22 Legislativa v práci učitele umisťování celé řady informačních zdrojů, které může využít pro svou práci i učitel. Portál se snaží informace rozdělit z různých druhů pohledu. Kromě levého roletového menu najdete na horní straně také odkaz Vyučující, který je určen právě Vám. Vyučující Jste učitelka/učitel a hledáte informace o aktuálních vyhláškách či zákonech? Tento rozcestník by vám měl pomáhat v orientaci na webu MŠMT. Pokud zde chybí důležitý odkaz, kontaktuje prosím správce uvedeného v patičce stránky. Dále jsou praktické informace členěny podle vzdělávacích stupňů. Vyberete si příslušný typ školy a již si prohlížíte informace a hledáte potřebné dokumenty. Najdete řadu dokumentů týkající se probíhající školské reformy, články k diskusi standardů kvality učitele, rejstřík všech škol a další informace. Zajímavé a potřebné jsou například dokumenty: Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2010/2011: Rozpis jarních prázdnin pro jednotlivá města, městské části či oblasti je novelizován vyhláškou č. 322/2008 Sb., která obsahuje rozpis jarních prázdnin dle jednotlivých školních let až do roku 2016: Vyhláška č. 322/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku. Novela vyhlášky č. 16/2005 Sb. nabyla účinnosti dnem 1. září Stanovení termínů jarních prázdnin pro školní roky 2010/11 až 2015/16 nabyla účinnosti dnem 1. září 2010:

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Solárová Jan Netolička Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Tato studijní opora je spolufinancována

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Hodnocení žáků Bakalářská práce BRNO 2009 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D Autor práce: Jana Klimešová

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Církevní střední odborná škola Bojkovice Školní vzdělávací program 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Obsah ŠVP PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA...5 AUTORSKÝ KOLEKTIV...5 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

METODICKÁ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU PRODAVAČ

METODICKÁ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU PRODAVAČ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU PRODAVAČ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2008 Vedoucí práce : Vypracovala : Mgr. Adam

Více

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Pedagogická Praxe PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF Uk Praha

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště Svoboda nad Úpou identifikátor školy: 600 012 981 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ ŠVP Hotelnictví pro život č. j.: 199/2014/ŘŠ Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují červenec 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 1.1 Základní údaje o škole... 5 1.2 Identifikační údaje oboru...

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Školní vzdělávací program Provozní služby Platnost: od 1.9.2010 Obsah Identifikační údaje. 2 1 Profil absolventa 3 1.1 Pracovní uplatnění

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Škola do života, život do školy.

Škola do života, život do školy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola do života, život do školy. Předkladatel: Základní škola Sokolov Běžecká 55 Sokolov 356 IČ: 6945994 Ředitelka školy: Koordinátor : Mgr. Hana Peterová

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Plán práce školy 2013/2014 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 a Školní vzdělávací program

Více